22-24 Ekim 2008 / October 2008 / Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек"

Transkript

1 ÖZET KİTAPÇIĞI

2 ABSTRACT BOOKLET

3 БРОШЮРА РЕЗЮМЕ

4 KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ Доцент Кафедры Международных Отношений ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И РЕДАКТОР КНИГИ КОНФЕРЕНЦИИ Kongre Sekretarya Çalışma Grubu Congress Secretariat Working Group Рабочая группа Секретариата Конференции Dr. Fatih Özbay Halim Nezihoğlu Yasemin Diril Ayşegül Gökalp Dilara Mehmetoğlu Zeynep Özonur Reşat Doğruyol Aykut Yıldır Ekim 2008 / October 2008 / Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

5 CONGRESS ORGANIZATION COMMITTEE TURKEY ORGANISATION COMMITTEE KYRGYZSTAN ORGANISATION COMMITTEE Kocaeli University Republic of Kyrgyzstan Ministry of Education and Science Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu (Rector of Kocaeli University) Prof. Dr. Hasret Çomak (Vice Rector of Kocaeli University - Project Manager) Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu (Dean of Faculty of Economics and Administrative Sciences) Assist. Prof. Bekir Günay (Project Coordinator and Congress Secretary) Atatürk Alatoo University Prof. Dr. Erol Oral (Rector of Atatürk Alatoo University) Prof. Dr. Maryam Edilova (Dean of Faculty of Economics and Administrative Sciences) Dr. Osman Kadı (General Secretary) Halim Nezihoğlu (Chairman of International Relations Department) Dr. Atilla Sandıklı (Bilgesam Director) Wise Men Center for Strategic Research (BİLGESAM) Dr. Fatih Özbay (Bilgesam Research Coordinator) Yasemin Diril (Bilgesam Specialist) Aykut Yıldır (Bilgesam Assistant) Yaşar Sarı Süreyya Yiğit İskender Ormon Uulu İsmail Soygeniş Mahmud Kashgari Barskani Eastern University Prof. Dr. A.S. Ormuşev (Rector of Kaşgarlı Mahmud Barskani Doğu University) Kays Al-Hmud

6 KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ TÜRKİYE ORGANİZASYON KOMİTESİ Kocaeli Üniversitesi KIRGIZİSTAN ORGANİZASYON KOMİTESİ Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu (Kocaeli Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Hasret Çomak (Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı-Proje Sorumlusu) Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu (Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı) Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay (Proje Yürütücüsü ve Kongre Sekreteri) Dr. Atilla Sandıklı (Bilgesam Başkanı) Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Dr. Fatih Özbay (Bilgesam Araştırma Koordinatörü) Yasemin Diril (Bilgesam Uzman) Aykut Yıldır (Bilgesam Uzman Yrd.) Atatürk Alatoo Üniversitesi Prof. Dr. Erol Oral (Atatürk Alatoo Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Maryam Edilova (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı) Dr. Osman Kadı (Genel Sekreter) Halim Nezihoğlu (Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı) Yaşar Sarı Süreyya Yiğit İskender Ormon uulu İsmail Soygeniş Kaşgarlı Mahmud Barskani Doğu Üniversitesi Prof. Dr. A.S. Ormuşev (Kaşgarlı Mahmud Barskani Doğu Üniversitesi Rektörü) Kays Al-Hmud

7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ТУРЦИЯ) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (КЫРГЫЗСТАН) Коджаэлинский Университет Кыргыз Республикасынын Билим Беруу жана Илим Министрлиги Проф.Др. Сезер Комсуоглу (Ректор Коджаэлинского Университетa) Проф.Др.Хасрет Чомак (Заведующий Кафедры Международных Отношений, Проректор Коджаэлинского Университетa) Проф.Др.Абдуррахман Феттахоглу (Декан Факультета Экономики и Управления) Бекир Гюнай (Кандидат Наук по Международным Отношениям Кафедры Международных Отношений,Координатор Конференции) Университет Ататюрк Алатоо Проф.Др.Эрол Орал (Ректор Университетa Ататюрк Алатоо) Проф.Др Марям Эдилова (Декан Факультета Экономики и Управления) Др. Осман Кады (Генеральный Секретарь) Халим Незихоглу (Заведующий Кафедры Международных Отношений) Яшар Сары Стратегический Центр (BİLGESAM) Др.Атилла Сандыклы (Президент СтратегическoгоЦентрa) Др.Фатих Озбай (Координатор Исследования) Ясемин Дирил (Bilgesam) Айкут Йылдыр (Bilgesam) Сурея Йигит Искендер Ормон ИИлу Исмаил Сойгениш Университет Кашгарлы Махмуд Барскани Проф.Др.А.С.Ормушев (Ректор Университетa Кашгарлы Махмуд Барскани) Kays Al-Hmud

8 1 SCO AND OTHER REGIONAL ORGANISATIONS IN CENTRAL ASIA AKINER Shirin There are now overlapping sets of economic-security groupings. 1. How viable are these organisations? International experience shows that multilateral structures take a long time to evolve and often undergo several changes of focus and membership. Cf EU, Mercosur, ASEAN. The CA regional organisations are some 7 years old thus relatively young. All have potential, but too early to know how they will develop. 2. SCO and RATS extend eastwards to China, EEC and CSTO westwards to Russia. Will they coexist or be competitors? For the present, CSTO and SCO are prepared to collaborate more closely and to this end, they signed a cooperation agreement in October In the longer term, the deciding factor will surely be fitness for purpose. 3. How will these organisations affect Western interests in the region? Initially they were largely ignored by Western commentators, but recently SCO has begun to attract attention - most of it hostile. For example, it has been called NATO s evil twin. This is an unhelpful approach. Rather, there is a need to understand this organisation, to see what it is doing, how and why it is successful and most importantly, to see is there any space for common initiatives. Attitudes are perhaps changing, though - the EU is beginning to take SCO seriously.

9 2 AKPINAR Selma, ERDOĞAN Nuray Uygarlığın doğuşundan beri insanlık tarihi her alanda büyük değişiklere sahne olmuştur de Sovyetler birliğinin yıkılmasından sonra ideolojilerin önemi azalmış ve liberal sistem rakipsiz kalmıştır sonlarında başlayan neo liberalizm olgusu bu dönemde çok farklı bir boyut kazanmıştır. Küreselleşmenin lideri olan ABD nin küresel stratejisi boyutunda sermaye egemenliğine dayalı bir yapılanma sonucunda bütün dünya küreselleşmenin hedefi haline gelirken; iktisat, güvenlik ve siyaset politikaları birlikte yürütülmüştür. Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası gibi kapitalist felsefeyi yansıtan kurum ve kuruluşlar aynı zamanda küreselleşmenin de öncülüğünü üstlenmişlerdir. Dünya ekonomik sisteminde; neo liberal politikaların sonuçları 90 lı yılların başında alınmaya başlanmıştır. Küreselleşen dünyada yalnızca sermayede büyüme olmuş, sermaye ve mal hareketlerini kontrol eden ülkeler bundan en fazla yarar sağlayarak zenginliklerini ve ekonomik refahlarını artırmışlardır. Neo liberal politikalardan yararlanmayan ülkeler ise yoksullaşmıştır. Küreselleşmenin getirdiği dengesiz gelir dağılımı sonucunda zengin kuzey ile fakir güney arasındaki fark artmış, sosyal devlet ilkesi ihmal edildiğinden., toplumlarda adaletsizlik, yoksulluk ve işsizlik artmıştır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak; küreselleşme olgusunun tarihsel gelişim süreci, küreselleşmenin ideolojisi ve teorisi olan neo liberalizm, küreselleşmenin iktisadi, siyasi ve kültürel boyutları,, küreselleşme olgusu ve liberal politikaların ulus devlet üzerindeki etkinliği, küreselleşmenin ulusal ve uluslar arası düzeyde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz sonuçları irdelenecektir. Aynı zamanda küreselleşmenin yol açtığı sorunların nasıl giderileceği bağlamında da bilgiler verilecektir.

10 3 KIRGIZİSTAN DA DİN EĞİTİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI AKRAMOVA, Dilaram Kırgızistan da din ve din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta ve sürekli güncelliğini korumaktadır. Ancak bu konu tartışılırken Kırgızistan daki din olgusunun tarihi, toplumsal, ekonomik ve siyasi temellerinin iyi bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırgızistan da din eğitimi sorununa çözüm aranırken sayılan temellere esaslanan bir durum tespit ve değerlendirme yapılmaz ise kalıcı bir çözümün sunulması güçtür. Bu çerçevede Kırgızistan da din eğitiminin tarihi gelişimi ve günümüzdeki durum ve etkenleri iyi bilinmesi gerekir. Bu makalede önce, Kırgızların İslamlaşma süreci açıklanmış ve bu serecin gelişmesinde etkili olan faktörler belirtilmiştir. Bu çerçevede, Kırgızistan da din eğitiminin tarihi genel hatlarıyla ortaya konmuş; günümüzdeki durum açıklanmıştır. Kırgızistan da din eğitimi gelişimi, ülkenin geçirdiği tarihi süreçle bağlantılıdır. Gerek Kırgızların yavaş süren İslamlaşma süreci, gerekse Sovyetler Birliğinin eğitim politikası sonucu Kırgızistan da köklü gelişmiş din eğitimi hakkında söz etmek biraz zordur. Kırgızistan bağımsızlığını elde etmesi ile birlikte dinle ilgili bütün alanlarda olduğu gibi din eğitimi alanında da hızlı değişim ve gelişmeler gözlemlenmektedir senesinin istatistikleri ile bugünün verileri arasında çok büyük farkları gözlemlemek zor değildir. Günümüzde Kırgızistan da gerek hükümet gerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ele alınan meselelerden biri, vatandaşların belirli bir seviyede din bilgisini kazanımlarını sağlamak, yani ortaokul ve liselerde din bilgisini veren derslerin programlarını geliştirmektir. Bu konu üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Kırgızistan da din olgusu üzerinde yapılan bütün bilimsel zemindeki çalışmalar, bu ülkenin bu konuda karşılaştığı meselelerde çözüm arayışında doğru perspektif ve ışık sunacağı kanaatindeyim.

11 4 ORTA ASYA ÜLKELERİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN KENTSEL GERİLİMLER AKSU Barış, KANBAK Ayşegül Orta Asya ülkeleri, bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreç içerisinde, yapılanmanın gerçekleştirilmesi amacıyla ülke dışından gelen inşaat ve hizmet sektöründeki firmaların çalışmaları söz konusu Orta Asya ülkelerinin siluetini değiştirmeye başlamıştır. Ancak, fiziki olarak yenilenme gerçekleşirken toplumsal yapıda meydana gelen çözülmeler de gerilimleri beraberinde getirmeye başlamıştır. Yaşanan toplumsal travmalar sonucunda, özellikle kendi ülkelerinin yeniden inşasına gelen yabancı işçilere karşı duyulan tepki, işçilerle yerel halk arasında boyutları şiddete varan çatışmaların çıkmasına yol açmaktadır. Çalışmamızın ana amacını, toplumsal dönüşüm sonucunda ortaya çıkan gerilimlerin nedenlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Bu bağlamda her iki tarafın yaşadığı sorunlar ve beklentileri değerlendirilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

12 5 GELECEĞİN OTORİTESİ AÇISINDAN ULUS DEVLETLER AKSU Şener Sermayenin ulusal pazarı kurmasıyla beliren ve 19. ve 20. Yüzyılın en başat siyasi örgütlenmesi olan ulus-devletler, sermayenin ulus üstü Pazar arayışlarıyla güçlenen küreselleşmenin karşısında zor durumdadırlar. 21.Yüzyılın gerilimini bu karşıtlık oluşturmaktadır. Ulus devletler küreselleşmenin baskısı karşısında zor durumdadır, yeni yapılar, yeni direnç noktaları bulamazlarsa, geleceğin otoritesinin şekillenmesinde rol alamayacaklardır. Ulus üstü sermayenin yeryüzünde bir ortak Pazar, ortak dil, ortak para, ortak vergi isteği, doğal olarak ortak bir otorite arzusunu güçlendirecektir. Bu durumda ulus devletler büyük bir dünya devleti arzusu karşısında duruşunu belirlemek zorunda kalmışlardır. Geleceğin otoritesi hiç kuşku yok ki bu gerilimden doğacaktır. Bu otoritenin bugünkü ulus devletler gibi yerel pazarlara, yerel kültüre dayanması olasılıkları azalmakta, küreselleşme, ulus pazarlarını ve kültürlerini bir bir ele geçirmektedir. Ulus devletlere biçilen rol yok olmaktır. Ulus devletler ve ulusçuluğun yok olmayı kabullenemeyeceğine göre, yeni olasılıklar üretmesi, kendini yeni koşullara göre uyarlaması gerekecektir. Yeni koşullara göre uyarlama olasılıklarını tartışamayan, çözümler bulamayanların, küreselleşme kasırgasına direnmesi zordur. Geleceğin otoritesine şimdiden heveslenenler, dünya devleti olmaya yönelenler bulunmaktadır. Her tarihsel gerilimde tarihsel akışın yönü kararsızlıktır, ne olup olmayacağı, bu gerilimin sonunda ortaya çıkacaktır. Bu gerilimden küreselleşmenin yengiyle çıkması, geleceğin otoritesinin merkezi bir dünya devletinde edimselleşmesini sağlayacak, ulus devletlerin sonunu getirecektir. Şimdi olasılıkları düşünme, tartışma ve çözüm arama zamanıdır.

13 6 THE CHALLENGES OF MODERNITY AMINEH M. Parvizi Since the Industrial Revolution in the late eighteenth century in England, all traditional cultures at one point in history have been challenged by modernity. This happened first in Europe and later in the rest of the world as a result of the late nineteenth century expansion of European capitalism and civilization. When confronted with modernity individual traditional cultures conflict with the increasing plurality of lifestyles and values. There are two ways to solve this conflict: either remain in the past or innovate. In the first case, tradition prevails. In the second case, the challenges of modernity are embraced by adapting to the new circumstances. This will eventually lead to the renewal of one s own culture. Since the late nineteenth century, the challenges of modernity have resulted in a variety of often contradictory Islamic political ideologies and practices. In contrast to the cultural-essentialist and a-historical assumptions of some scholars, such as Samuel Huntington, who see the phenomenon of political Islam as a characteristic of an inevitable clash of civilizations according to which conflicts and threats to world peace and security in the twenty-first century will be carried out along civilizational fault lines this chapter argues that the actual fault-lines are socio-economic, not geocultural, and that conflicts in today s world do not take place between cultures but within them. Those societies that are more successful in adapting to the challenges of modernity show a relatively stronger capacity to cope with the growing complexity of political and cultural pluralism.

14 7 KKTC VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ARIKLI Erhan 24 Nisan 2004 yılında yapılan Referandum sonrası Kıbrıs Türkü büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Başta ABD ve AB olmak üzere pek çok Devlet ve Uluslararası Kuruluş Kıbrıs Türklerine verdikleri sözleri tutmamış, Türk tarafı cezalandırılmaya devam ederken Rum tarafı mükafat olarak AB üyesi yapılmıştır. Bu durumda KKTC haklı davasını yurt dışında anlatabilmek için yeni Temsilcilikler açmaya çalışırken, muhtemel bir tanınma talebi halinde gerekli altyapı hazırlıklarını da yürütmeye çalışmaktadır. Bu bildiride hem bu çalışmaların bir özeti verilirken hem de bundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda da bir takım önerilerde bulunulacaktır.

15 8 Объект и предмет исследования номадизма в человеческой истории. Аширалиев Дж.А. к.ф.н. доц. КГУСТА Современные глобализационные процессы потребовали существенной переориентации общественного сознания, а философская рефлексия и культура постсоветского пространства оказалась в основном «инфальтильной» и неспособной ответить соответственно на вызовы истории вследствии идеологической «стереотипности», «амбициозности» и «скороспелости», о чем свидетельствуют разрушение устоявшихся стереотипов сознания, размывание сложившихся парадигм и социокультурной самиоидентификации человека. Объективно вследствие таких процессов возникает необходимость заново переосмыслить напряженное поле человеческой цивилизации, возвратиться к своим истокам познания, очерченным предельными границами философских законов, категорий и смыслов, которая реализуется ясностью только вследствие умения их слышать терпимостью к инакомыслию, чтения их граничащей природы и желания быть достойным этого уровня культуры философствования. Номадическая цивилизация как форма общественного производства и философское человеческое жизнедеяние представляет собой распредмечивающуюся пульсирующуюся точку культуры с существенным специфическим образом жизни и мыследвижением, претерпевшим качественные изменения в естественноисторическом прогрессе.

16 9 KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA İPEK YOLU HATTINDA EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM ATASOY Fahri Tarihi İpek Yolu Çin den Avrupa ya kadar uzanan güçlü bir etkileşim güzergâhıdır. Her dönemde farklı derecede etkili olmakla birlikte, hiç önemini kaybetmemiştir. Sovyetler Birliği döneminde kapalı sistemin egemen olmasından dolayı etkisi azalmış durumda kalan İpek Yolu, son dönemlerde tekrar canlanmaya başlamıştır. Aslında canlanmaya başlayan Orta Asya devletleri ile diğer devletler arasındaki etkileşimdir. Ticaretin gelişmesi, seyahatin serbestleşmesi, iletişimin artması bu güzergâhtaki canlılığı teşvik etmektedir. Küreselleşme sürecinin de bir parçası olan bu gelişmeler yakından takip edilmelidir. Çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için ortaya çıkan gelişmelerin doğru tahlil edilmesi gereklidir. İpek Yolu bu gelişmelerin takip edilmesinde bir anlamda anahtar rol oynayacak ve çalışmaların çerçevesini oluşturacaktır. İpek yolu konseptine bağlı olarak geliştirilmeye çalışılan projelerin anlaşılması, ortaya çıkan sosyal hareketliliğin ve etkileşimin tahlil edilmesi bu tür çalışmalara bağlıdır. İpek yolu sadece tarihi bir ticaret yolu değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimin zeminidir. Bu etkileşimin farklı yansımaları vardır. Müzikten mimariye, ticaretten turizme, sanayiden enerji kaynaklarına kadar uzanan bir etkileşim ortamına zemin oluşturan güzergâh, adeta sembolik olarak İpek Yolu adını taşımaktadır. Burada tarihi, medeniyetleri, kültürleri, milletleri, devletleri, felsefi ve bilimsel gelişmeleri, sanat tarzlarını etkileşim içinde görmek mümkündür. Bunu tarihi bağlamda olduğu gibi, bugünkü gelişmeleri ifade eden küreselleşme bağlamında ele almak mümkündür. Hazırlanacak tebliğ ile konunun bugünkü durumu özetlenecek ve önemi ortaya konacaktır. Bu bağlamda yapılacak çok şey olduğu ortadadır. Bu çalışma ile sadece küçük bir katkı sağlanacaktır. Konuya ilgi çekmek bile son derece önemlidir.

17 10 EVALUATING THE TURKISH POLICY ON CENTRAL ASIA: HAS OZAL S VISION WON? ATEŞ Hamza, BİNGÖL Yılmaz Since the foundation of the Turkish Republic in 1923 the Turkish foreign policy had been based on Kemal Ataturk's well-known expression: "Peace at home, peace on the World". The main characteristics of this policy were not to interfere other states' internal affairs, to deny all the inheritances of the Ottoman Empire and to secure regional peace and independence of the Republic. This policy had been justified by Turkish foreign policy makers by the post-war conditions of the state and the region. It was seen impossible to follow an active foreign policy due to a weak post-war economy, an ill-armed army, fragile internal conflicts and unstable international situation. The basic problematic of Turkish Foreign Policy in Republican era has always been readjustment to secondary power status from an imperial past. The Ottoman State was still one of the Great Powers, even in its latest day. In contrast, the Turkish Republic had clearly been far from the centre of world politics. After World War II and emergence of the multi-party system in the late 1940s and early 1950s, Turkish foreign policy still resisted the general process which was leading towards democratisation of political decision-making, and the change of in the character of the state elite that went with it. It is only since the 1980s that foreign policy has moved away from the basic suppositions guiding it since the foundation of the republic. Since 1983 Turgut Özal started to change the traditional passive form of Turkish foreign policy. However this change faced a strong resistance from the professionals at the Ministry of Foreign Affairs, conservative elite and even those in the armed forces. Yet, Özal's new vision has won with the help of the new winds blowing in the youth, bureaucracy, mass media and other sects of the society. Ozal's vision can be briefly summarised as follows: "Turkey, as the only Muslim member of the 'European Club' ; Turkey, the leader of the Middle East in economic and political terms; Turkey, the

18 11 leader of the Turkic peoples in the former Soviet Union". The new vision has been an endeavour to the problem of identity crisis which Turkey had been suffering since 1920s. In other words, the identity of "Turco- Islamic Synthesis" has been chosen as new identity of state. The reflection of this identity to the domain of foreign policy is an active policy that that Turkey has experienced since The main purpose of this paper is to examine the impacts of these changes in Turkish foreign policy on the Turkish policy toward Turkic states of Central Asia since their independence in 1991 and to analyse the Turkish Policy with its targets and means in detail. The paper briefly explores main components of the Turkish policy on Central Asia and critically evaluates the degree of its success vis a vis policies of other competing regional superpowers.

19 12 AN INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT EXERCISE: THE RHETORIC FOR WAR ON TERROR IN CENTRAL ASIA ATEŞ Hamza, BİNGÖL Yılmaz This paper argues that the language of risk-management provides a useful vocabulary for what has happened in international arena particularly after the September 11, termed as a war against terror. Terrorism after all is also what might happen in future- a risk so to speak. This war manifests many features of risk management widely practiced in disciplines like management and natural hazard research. A distinguishing characteristic of war against terrorism philosophy, like risk management, has been proactive and anticipatory in seeking to prevent an unwanted future like further terrorism. Likewise, risk management persistently monitors and reviews risks, taking action if necessary; the process is cyclical and open-ended in nature. The rhetoric as well as actions of many political leaders in the West as well as in Central Asia in terms of their campaign against terrorism perfectly meets the criteria for an international risk management. For instance, the political leaders claim that the war on terror as lacking a finite end point. The proactive philosophy and cyclical nature of risk-management complicates efforts to gauge results: where does it end and how do we judge a non-event like preventing terrorism? Since the criteria for success in risk-management is simply avoiding harm, this standard would also appropriately apply to the war on terrorism. These various aspects of risk-management can help to better understand one of the most important issues of the region of Central Asia.

20 13 DIVAN-I LÜGAT-IT TÜRK TE ADI GEÇEN ETNOGRAFİK (GİYİM KUŞAM VE SÜSLEME) DEYİM VE TANIMLARIN ÇİZİMLERİ AYHAN Fatma İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hep bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Uygarlıklar boyunca ulusların kaderini belirleyen farklı ölçeklerde, doğa, idari, askeri, siyasi ve kültürel alanlarda etkili olan pek çok toplumsal hareketler olmuştur ve bu sosyal olaylar da modayı etkilemiştir. Sorunun sosyolojik boyutuna bakıldığında kıyafet sorununun dini yönünün yanında tarihin her döneminde sınıfsal yönünün de daima var olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda giyim, ait olunan sınıfın bir statü göstergesi olarak önemini tarihin her döneminde muhafaza etmiştir. Toplumlarda üst sınıf, alt sınıftan daima farklı kıyafet ve sembollerle kendini ifade etmiş, zaman geçtikçe bir dönem üst sınıfa özgü giysiler bir dönem sonra alt sınıfların kıyafetleri haline gelebilmiştir. Ortaçağda tenin bronzlaşması güneş altında çalışan köylülerden dolayı alt sınıfa has bir simge olarak görülürdü. Avrupa da soylular yüzlerini pudralarla beyazlatarak farklılıklarını ortaya koymaya çalışırlardı. Modern dünyada, tenin beyazlığı alt sınıfa mensup olmanın göstergesi haline gelmiş ve bu nedenle insanlar plaja gidemediklerinde solaryumda bronzlaşmak için çabalamışlardır. Bu çalışmada amacım, Türk cumhuriyetlerinden Kırgızistan daki kadın kıyafetlerinde modernleşme süreci ve medyanın etkisine değinmektir.

21 14 МЕНТАЛИТЕТ КЫРГЫЗОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ AYTBAEV Abdimtalip Айтбаев Абдимталип Кандидат философских наук, доцент Кафедра философии и социологии КГУ им. И. Арабаева Особенности менталитета кыргызов в контексте таких исторических этапов развития кыргызского народа как до-революционный, советский, пост-советский Сущностные характеристики менталитета кыргызского народа выявляются на основе анализа соотношения и взаимодействия формационного и цивилизационного подходов к общественному развитию

22 15 HOW US POLICES EVOLVED TOWARDS CENTRAL ASIA SINCE 9/11 BAL İdris US became single super power of the world in post Cold War era. In order to maintain her position US wants to control and manipulate regional as well as global balances. On the one hand US wants to control and manipulate China, Russia and India, on the other hand EU is getting more important player for world politics and US does not want to see a rival power in Europe as well as in the world. Japan and South Korea are natural allies of US in Asia while Turkey and Israel are friends of US in the Middle East. Central Asia on the other hand became a new area for competition. There are many arguments that emphasize importance of Central Asia for regional as well as world politics. Therefore, US, as a single super power interested in developments in Central Asia in Post Cold War era. US companies invested in especially oil sector and US wanted to integrate Central Asia with European Security system. US has also discouraged Kazakhstan from becoming a nuclear power. US encouraged democratic reforms in the region and their economic transformation from centrally controlled one to market economy. For US interests economic issues were occupying first place while security issues and political issues such as democratization and human rights occupying secondary place in US political agenda. On 11 th of September 2001, it is usually called as 9/11, US faced with the biggest terrorist attacks in its history and terrorists used civil planes like a missile against Twin Towers and Pentagon. This has sharply affected international relations and radically changed political agenda and priorities of US foreign policy. Following these attacks US occupied Afghanistan and Iraq. International or global terrorism started to occupy fist place in international relations. How was the reflection of 9/11 on US Central Asia policies? How did US policies evolve towards Central Asia since then? How did Central Asian republics react polices of US? How did Russia and China react US polices?..., are main question that will be answered in this paper.

23 16 KÜRESELLEŞMENIN DARALTTIĞI EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE HAK EROZYONLARI BALKIR Zehra Gönül, ÇOLAK Kerem, GÜLER Berfu Küreselleşmeyle birlikte uluslararası piyasalarda yaşanan şok değişiklikler, üretim aktörlerinin de değişmesine yol açmaktadır. Küreselleşen rekabet gücünün arttırılmasında, dünya devletlerine ait ekonomi politikaları ve hukuk düzenleri yapısal bir dönüşüm geçirmeye başlamışlardır. Bu sürecin en temel politikalarından biri; maliyet arttırıcı en önemli kalemlerden biri olan ekonomik hakların sınırlandırılmasıyla, ürün maliyetlerinin birbirine denklenmesidir. Emeğin küreselleşme problemleri için ekonomik özgürlüklerin daraltılması çözüm olarak sunulmaktadır. Küresel rekabete bağlı ekonomi politikaları, ekonomik hak ve özgürlükleri daraltarak; toplu sözleşmeleri, asgari ücretleri ve sosyal güvenliği bir kenara itmektedir, küreselleşmenin dayattığı tam rekabet koşullarının sağlanmasıyla; çalışanların sosyal hak ve ekonomik özgürlükleri arasındaı ters bir orantı bulunmaktadır. Tam rekabet koşullarının sağlanmasında; maliyetleri eşitlemek suretiyle, kıyaslanabilir küresel rekabet şartlarını hazırlamayı hedef alan hukuk düzeninin kullanabileceği tek kurumsal araç; ekonomik özgürlüklerin daraltılması ve sınırlandırılmasını sağlayacak, hukuksal düzenlemelerdir. Eski ve yeni ekonomilerde rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak uygulamaya konan tüm radikal çözümler ve haksız rekabeti önlemeyi amaçlayan maliyetlerin birbirine eşlenmesi çalışmaları; doğrudan ekonomik hak yoksunlukları yaratmaya başlamıştır. Rekabet gücünü arttırmak adına, koruma standartlarında büyük ölçüde azaltmaya gidilmesi; çalışan nüfusun sosyal güvenlik haklarını, çalışma haklarını ve iş güvencesi haklarını azaltırken; küreselleşmenin dayattığı hukuk düzeninin araçsal kullanımı; ekonomik özgürlüklerde gerilemeye neden olmakta ve daraltılan ekonomik özgürlüklerde hak erozyonlarına yol açmaktadır.

24 17 YENİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN KÜRESEL ORTAMDA REKABET GÜÇLERİ BAY Murat, YALÇIN Hatice, ATAYETER Coşkun, İşletmeler küreselleşmeye adım adım uluslar arası ticaret, çok uluslu işletmeler olarak geçmektedirler. Ülkeler Küreselleşmek için bloklaşma ve ekonomik entegrasyonlar a ihtiyaç duymaktadırlar. Yeni Türk cumhuriyetleri Sovyetler birliğinden ayrıldıktan sonra yeni Pazar konumundadırlar ve bloklaşma ihtiyaçları doğmuştur. Yeni Türk cumhuriyetleri yeraltı zenginlikleri sayesinde bir çok küresel gücünde ilgi alanına girmiştir. Bu ülkelerden özellikle Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan da zengin petrol ve doğal gaz rezervleri vardır. Bu kaynakların bir kısmı işletilmekte, diğer kısmı ise işletilmeyi beklemektedir. Zengin hammadde kaynakları olan bu ülkelerin sermaye ve teknolojiye ihtiyaçları vardır.

25 18 ORTA ASYA ÜLKELERİNİN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BAYRAKTAR Yüksel, ERARSLAN Cemil Sovyetler Birliği nin 1980 lerin ikinci yarısından sonra hızlı bir çöküş eğilimine girmesi ve Birliğin çözülmesi; Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerinin sosyalist, idari ve ekonomik bir sistemden, serbest piyasaya dayalı bir sisteme geçiş sürecine sahne olmuştur. Geçiş ekonomileri olarak adlandırılan bu ülkeler, kuşkusuz, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ı da kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı; bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin, sosyalist sistemden serbest pazar ekonomisine geçiş yönündeki çabalarına sahne olan 1990 sonrası dönemde ekonomik ve sosyal göstergelerinde meydana gelen değişmeyi analiz etmektir. Bu çevrede, ekonomik ve sosyal göstergelerde zaman içinde meydana gelen değişikliğin karşılaştırmalı olarak sunulması ve Orta Asya ülkelerinin detaylı bir ekonomik panoramasının çıkarılması amaçlanmaktadır.

26 19 YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE FİNANSAL KIRILGANLIK VE KRİZLER BAYRAKTUTAN, Yusuf Yükselen piyasa ekonomilerinde yakın geçmişte meydana gelen gelişmelere ilişkin olarak yapılacak herhangi bir analizin, en azından, su iki soruyu dikkatle değerlendirmek zorunda olduğu kabul edilmektedir: Yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal kırılganlığın derecesi nedir ve döviz kuru rejimi ile finansal kırılganlık arasındaki bağlantı nasıldır? 1990 ların son dönemlerinde yükselen piyasalarda ortaya çıkan para krizlerinin nedenleri, yoğun tartışmaların ana temasını oluşturmuş; özellikle kriz öncesinde, Asya ülkelerinin pek çoğunun, bütçelerini dengeleme ve güçlü makroiktisadî politikalar uygulama eğiliminde oldukları vurgulanmıştır. Bazı gözlemciler, elverişli makroiktisadî koşulların, genellikle, maliye politikaları, para politikaları ve döviz kuru çıpası arasındaki uyumsuzluğun krize neden olmadığını açıkça gösterdiğini; fakat krizin, daha ziyade, yabancı yatırımcıların öngörülemeyen ve kendi kendini besleyen panikleri sonucunda oluştuğunu öne sürmüştür. Diğer bazıları ise, aksine, krizleri, özel harcamalardaki artış, reel döviz kurlarının aşırı değerlenmesi ve kötü kredilerin ve banka zafiyetlerinin desteklenmesi gibi politik hatalara bağlamıştır. Para piyasalarında yaşanan asıl sorunun döviz kurlarında görülen günlük ya da haftalık oynaklıktan kaynaklanmadığı, fakat paraların, sermaye piyasalarındaki hızlı canlanmalar nedeniyle bir seviyeden diğerine yöneldiği deveranlardan (gyrations) kaynaklandığı da bir başka görüş olarak öne sürülmekte; bu tür genişleme-daralma döngülerinin hisse senedi ve mal piyasalarının ortak özelliği haline geldiği ifade edilmektedir. Krizleri, sadece, bazı ülkelerin başından geçen finansal tecrübeler olarak dar bir perspektiften ele almak ve konuya o haliyle yaklaşmak, işi hafife indirgemek seklinde değerlendirilmektedir. Krizlerin geride bıraktığı büyük ve uzun süre kalıcı olan sosyal

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın İbrahim.aydin@cbu.edu.tr Öğr. Gör. H. Zeki Diril hzekidiril@gmail.com Öğr. Gör. Meryem

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

«KUŞAK VE YOL» VİZYONU

«KUŞAK VE YOL» VİZYONU «KUŞAK VE YOL» VİZYONU MİLLİDEN KÜRESELE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Yüksel Görmez Kıdemli Ekonomist: 2013-2014 Pekin Ekonomi Müşaviri TEPAV Çin Büyükelçiliği Kuşak ve Yol Perspektifinde Türkiye- Çin Ekonomik

Detaylı

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri 260 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri Fahri Solak (Marmara University, Turkey) Ercan Sarıdoğan (Marmara

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: A Ph.D. Dissertation by HAKAN FİDAN The Department of International Relations Ankara DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: The Institute of Economics and Social Sciences of

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279948007 Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı