Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği A. Atan 1, Ö. Demir 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul/Türkiye, 2 Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye, The Examination Of IT Sector Advertisements Published On Sectoral Magazines: PCNet Magazine Example Abstract The IT based advertisements on IT sector magazines must be produced according to the principles of graphic design as the other advertisements. The IT magazines published in Turkey include the advertisements related with this dynamic market. In Turkey, an important part of the IT sector is high tech import products. The materials which are prepared abroad are used in the sector. The majority of them are published by distributor companies. In this study, the advertisements on PCNet which is one of the most important IT sector magazines in Turkey are evaluated according to sectoral facts. The problems that are caused by the usage of global company advertisements are examined. Some important instances of he advertisements of the years from 2005 to 2009 are given in the text. The adaptatioon of the international advertisements of the IT products and the major misbehaviors on this process are explained. The major problems in using graphic design elements in these Works are mentioned. The importance of using original advertisements for local market to increase the employment rate of the graphic design school graduates is emphasised. Keywords Graphic, Design, Education, Magazine, IT I. GĠRĠġ Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği baģlığını taģıyan bu çalıģmada, Türkiye deki süreli yayın sektöründe yer alan biliģim dergilerindeki ilanlar temel grafik tasarım ilkeleri uyarınca incelenecektir. Sıkça yeniliklerin olduğu biliģim sektöründe bu değiģikliklerin ev kullanıcısı ve orta ölçekteki Ģirket sahipleri tarafından takip edildiği en önemli kaynaklar biliģim dergileridir. Donanım ve yazılım değerlendirmelerinin yapıldığı dergilerde yer alan ilanlar tüketiciye sektördeki geliģmeleri duyurmaktadır. Bu çalıģmada, biliģim sektörü dergilerinde yer alan ilanlar öncelikle grafik tasarım esasları çerçevesinde incelenecektir. Daha sonra bu esaslar çerçevesinde ilanlar eleģtirilecektir. ÇalıĢmanın sınırlılıkları çerçevesinde biliģim sektörü ile ilgili olarak PCnet dergisi seçilmiģtir. Bu dergi biliģim sektörü dergileri arasında en uzun süredir yayınlanmakta olanlardan birisi olması, tercih edilen dergiler arasında ön sıralarda yer alması ve ilanlarının çeģitliliği açısından tercih edilmiģtir. Bu makale kapsamında, ilgili derginin yıllarına ait tüm sayılarındaki ilanlar incelenmiģ 2009 yılındaki sayılarından mayıs ayına kadar olanları incelenmiģtir. Bu kapsamda, aylık olarak yayımlanan PCnet dergisinin sayıları içinde yer alan ilanlar tekrarlanma, yayınlanan ilanların uluslararası kullanımı, makalede vurgulanmak istenen esaslara uygunluğu bağlamında seçilerek bu esaslara uyan örnekler ele alınmak üzere makalede kullanılmıģtır. Bu makalede, biliģim sektöründe uygulanan dergi ilanları incelenerek eksikliklerinin ortaya konulması, bu alanda eğitim alan öğrencilerin sektördeki tercihler hakkında bilgi edinmesi amaçlanmıģtır. Makale, biliģim sektöründe yer alan biliģim ilanlarının incelenmesi ve bu dergilerle ilgili esasların ortaya konulması açısından önemlidir. ÇalıĢmada, literatür taraması tekniği kullanılmıģtır. Ele alınan örneklerle ilgili esasların tespiti açısından, alana iliģkin bilginin ortaya konulması esastır. II. DERGĠ ĠLANLARININ TEMEL ESASLARI Reklam kampanyalarının dergiler aracılığıyla yürütülmesinde büyük dergilerde ya da yüksek bütçelerle hazırlanan ilanlarla baģarı elde edilebileceği düģüncesi her zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Dünya ölçeğindeki birçok büyük derginin yerel ilanlara da yer vermesi bu açıdan değerlendirmeye değerdir. Bu tip dergiler yerel ürünleri tanıtmak ve yerel tüketicinin ilgi duyduğu alanlardaki ürünlerini beğeniye sunmak amacıyla bu tip ilanlara yer vermektedirler. Ulusal dergilerde ilan vermek diğer dergilerde aynı iģlemi yapmaktan daha fazla bütçe gerektirmektedir. Bu nedenle ilanlarla ilgili hedef kitlenin doğru tespiti çok önemlidir. Dergi ilanlarının tercih edilmesi aģamasında; - İlanın verileceği derginin hangi alanlarda dağıtıldığı, - Dergiyi kimlerin satın aldığı, - Derginin hangi sıklıkta baskı yaptığı, 18

2 Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan Bilişim İlanlarının Grafik Tasarım İlkeleri - Nasıl dağıtıldığı, - Yıl içinde dergide hangi özel sayıların yer alacağı incelenmelidir (Kobliski, Magazine Ads, 2009). Dergi ilanı verilmesi aģamasında hangi sektörün hedef alındığının incelenmesi gerekmektedir. Bu detayın tespiti dergide yer alacak özel sayıların hedef kitle ile ilgili temel konuların yayından kaldırılıp kaldırılmayacağının bilinmesi açısından önemlidir. Ġlan içeriği ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise hangi dergide ilan veriliyor olursa olunsun, mesajın ilgi çekici ve göz alıcı olması gerektiğidir (Kobliski, Magazine Ads, 2009). Ġlanların hedefteki kiģiyi etkilemesi için yalnızca birkaç saniyesi vardır. Bu süre içerisinde okuma yapılması sağlanabilmektedir. Ġlan verilirken renkten ve diğer görsel niteliklerden feragat edilmesi bütçe ile ilgili gerçeklere bağlıdır (Williams R. H., 2009). Ġlanın verileceği derginin niteliği ilanın baskı kalitesini de belirleyecektir. Ancak ilanın tasarım aģamasındaki nitelikler tasarım ajansı ile tespit edilmelidir. Ancak ilandaki görsel detayların kalitesinin ürünü ya da hizmeti daha gerçekçi olarak tanıtabileceğini unutmamak gerekmektedir. Ġlanda kullanılan fontların firmanın kurumsal kimlik çalıģmasında tespit edildiği nitelikte ve biçimde olması firmanın ürün ve hizmetleri ile tutarlı bir kimlik oluģturulmasında önemi büyüktür. Eğer etki yaratma konusunda amaca ulaģıldığı düģünülüyorsa ilanın gazeteden verilmesi mantıklıdır. Ancak özel bir hedef kitle sözkonusu ise ilanın dergiler aracılığı ile verilmesi doğrudur. Posta yolu ile iletilen el ilanlarının hedef tüketiciye ulaģması kesin ise bu yolun tercih edilmesi uygundur. Hangi ilan alanının tespit edileceğinin belirlenmesi aģamasında; MüĢteriye ne söyleneceğinin ortaya konulması gerekmektedir: (Williams R., Building a Successful Advertising Plan, 2009) Ġlan yeterince ikna edici olmalıdır (Williams R., Building a Successful Advertising Plan, 2009). Ürünle ilgili detaylar iyi bilinmelidir: Satılacak olan ürün ya da hizmet ile ilgili ayrıntılar iyi bilinmelidir. Ġlan süresi doğru tespit edilmelidir: Amacın ürün ya da hizmeti tanıtmak mı yoksa bir kimlik oluģturmak mı olduğu doğru tespit edilmelidir. Verilen ilanla ilgili sonuçların nasıl bir zaman ölçeğinde alınmasının beklendiği tespit edilmelidir. (Williams R., Building a Successful Advertising Plan, 2009). Firmalar rakiplerinin ne alanlarda ilanlar verdiklerine dikkat etmelidir. Ürünle ilgili satınalma pratiği doğru tespit edilmelidir: kullanılmalı gereksiz sözlerden kaçınılmalıdır. Ġlanın sıklığı doğru tespit edilmezse mesaj yeterince duyulamayacağından amaca ulaģılması zor olacaktır (Kobliski, Choosing the Best Ad Methods for Your Business, 2009). Ürün ya da hizmetin tanıtımı için hangi aracın doğru olduğunun tespiti gerekmektedir. Bu noktada aynı tip ilanların aynı ürünleri tanıtmak için faydalı olmadığı dikkate alınmalıdır. Doğru ilanı seçebilmek için ürünle ilgili hangi ayrıntının vurgulanmak istendiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yalnızca ürünün mü yoksa markanın mı kabul ettirilmesi istenmektedir sorusuna verilen cevap bu noktada belirleyicidir. Ġlan türlerinin doğru tespiti gerekmektedir. Ürünü satan tüm Ģirketlere hizmet etseler de aslında sadece ürünü üreten Ģirketin ürününü satmayı amaçlamaktadırlar (Williams R., Choosing the Right Advertisement For Your Business, 2009). III. PCNET DERGĠSĠNDE YER ALAN BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ ĠLANLARININ GRAFĠK TASARIM VE ĠLANLARA ĠLĠġKĠN TEMEL KISTASLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BiliĢim sektörü ile ilgili ilanlar yukarıda değerlendirilen esaslar bağlamında, hedef kitleleri ile buluģturulabilmek amacıyla bu alandaki sektörel dergiler kullanılarak dağıtılmaktadır. Türkiye de bu alanda etkili dergilerden birisi de PCNet dergisidir. Bu dergide, verilen ilanlar ile yeni ürünler tanıtılmakta, bu ürünlerin faklılıkları vurgulanmaktadır. Bu çalıģma kapsamında tespit edilen dönemde, PCNet dergisinde verilen ilanların belirli dönemleri kapsayan ve firmalar tarafından devam ettirilen ilanlardan oluģtuğu gözlenmiģtir. Ana firmalar tarafından satın alınan alanlarda, belirli dönemlerde değiģik mal hizmetler tanıtılmaktadır. ġekil 1: PCNet Ağustos 2007 A. İlan Metodunun Tespiti Doğru ilan metodunun tespiti ilanın nerede verileceğinin tespiti yönünde avantaj sağlamaktadır. Bu noktada, hedef kitleyi oluģturan tüketicilerin erkek ya da kadın, yetiģkin ya da çocuk olduğu tespit edilmelidir. YaĢ grupları da dikkate alınmalıdır. Yalnızca hedeflenen kitleye mesajın iletilebileceği medya organları kullanılmalıdır. Ġletinin doğru biçimde ve etkili biçimde verilebilmesi için dil doğru 19 Ġlgili aylık derginin, ağustos 2007 sayısında, Microsoft tarafından verilen bir ilan göze çarpmaktadır. Bu ilan, yazılım ürünleri ile tanıtılan firmanın Messenger ürününden hareketle, bu ürünü daha etkin kullanabilmek için geliģtirilen donanımların tanıtılması için hazırlanmıģtır. Firma yeni ürünlerini iyi bilindiği bir alandan hareketle tanıtmaktadır. Ġlanda kullanılan renkler, Microsoft un ilanlarında tercih ettiği kurumsal renkleridir. Burada oluģturulan biçim renklerle elde edilmiģtir (ODABAġI, 2006, s. 60). Daha da

3 A. Atan, Ö. Demir yaklaģın sloganı okunaklı bir biçimde ilanın orta alt bölümüne yerleģtirilmiģ, böylece ilanda belirtilen daha iyi görüntü ve ses alınabildiğine iliģkin Microsoft donanım özellikleri vurgulanmıģtır. Slogandaki yaklaģın sözcüğü daha kalın puntolarla yazılarak ve daha aģağıda konumlandırılarak kalite ile ortaya çıkan bu alandaki diğer ürünlerle farklılık vurgulanmıģtır. ġekilde yer alan kiģi kedisini webcam aracılığı ile karģıdaki kiģiye göstermektedir. Bu resim yüksek çözünürlüktedir. Aynı zamanda kediyi tutan kiģi de net biçimde görünmektedir. Bu durum firmanın ürüne iliģkin vaadini ortaya koymakta sloganı desteklemektedir. Ġlanın alt bölümünde ilanın çıkıģ noktasındaki Microsoft logosunun sol tarafında sözkonusu ilana iliģkin ürünler sıralanmıģtır. Bu noktada ürünler ayırt edilebilmektedir. Hemen ürünlerin alt kısmında Farkı KeĢfedin sloganı ile ürünlerin farklılıkları vurgulanmaktadır. Bu slogan kalın ve italik yazılmıģtır. Bu fontlar, dikkati çekme, hız ve kalite çağrıģtırma amaçlı olarak kullanılmıģtır. Ġlandaki yerleģim firmanın Messenger çevre birimi ilanlarının genelinde kullanılmaktadır. Böylece firma ilanlarında kurumsal bütünlük sağlanmaktadır. önde konumlandırılan iģlemci üzerinde ise reklamın sloganı olan Yeni yılda ona en iyisini armağan edin ibaresi yer almaktadır. Ġlanlarda hedef alınan en iyisinin sunulduğu vaadi bu ilan için de geçerlidir. Slogan ile iģlemci resmi arasına çekilen dairesel çizgi de ürünü iģaret etmekte ilgili sloganın ürün için olduğunu ortaya koymaktadır. Resimdeki çam ağacında olduğu gibi iģlemci de rengarenktir. Bu durum coģkuyu ve yeniliği vurgulamaktadır. ĠĢlemcide hakim renk olan parlak sarı altın rengini anımsatmakta bu durum ürünün değerini önplana çıkarmaktadır. ġekil 2 : PCnet Aralık 2008 ġekil 2: PCNet Aralık 2008 PCnet dergisinin Aralık 2008 sayısında yer alan ilan biliģim sektöründeki temek stratejilerin de bir göstergesi niteliğindedir. Burada bilgisayarlar için iģlemci üreten intel firmasının bilgisayar üreticilerinden bağımsız olarak geliģtirdiği donanım standardının kullanıldığı ürünlerin tercih edilmesini istemektedir. Ġlan için kullanılan mavi fon aynı zamanda zeka ve kararlılık çağrıģtırmaktadır. Renkler, ilan okuyucusunda bazı psikolojik ve duygusal etkiler oluģturmaktadır (ARNTSON, 2007, s. 142). Bu renk ile tutarlı ve kararlı ürünlerin önem taģıdığı biliģim sektöründe firmanın durumu desteklenmektedir. Bu parlak metalik renk aynı zamanda teknolojiyi de çağrıģtırmaktadır. Ġlanın alt kısmında, yer alan bölümde slogan kullanılması yerine ürünün yeniliğinin, enerji tasarrufunu vurgulandığı bir bölüme yer verilmiģtir. Bu bölümdeki baģlık daha kalın puntolarla ve net okunabilecek biçimde konumlandırılmıģtır. Ġlandaki vaad bu iģlemci teknolojisinin kullanımı ile sevdiklerin en yeni teknoloji ile donatılmıģ laptoplara sahip olacağıdır. Sayfanın çıkıģ noktasında ise Intel in ilgili teknolojisinin logosuna yer verilmiģtir. Ġlandaki resimde kullanılan çam ağacı belirli bir süre için verilen ilanlara örnektir. Yeni yıl dönemine ve bu dönemdeki hediyeleģmeye atıfta bulunularak yeni laptop alıģveriģinin bu dönemde yapılması istenmektedir. Çam ağacından daha 20 Yukarıda sözü edilen ilan belirli bir dönemi kapsayan ilan niteliğine uygundur. Bu nedenle, tüketici tarafından unutulması ve değerlendirme dıģı bırakılması olasılığı yüksektir. Bu nedenle firma derginin aynı sayısında bu kez aynı ürünün tanıtımı için zaman sınırlaması olmayan baģka bir ilan vermiģtir. Negatif alanın kullanımı tasarımlar için önemlidir. Az öğe ile çoğu anlatma için negatif alanın doğru kullanımı gerekmektedir (THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN, 2003, s. 182). Bu ilanla ilgili en önemli nokta çam ağacı figürünün yerini hafiflik, dinamizm ve dikkat çekicilik çağrıģtıran kırmızı tüllerin almıģ olmasıdır. ĠĢlemciyi iģaret eden yazıda yer alan Dizüstü bilgisayarlar Ģimdi daha hafif ve daha güçlü. Elbette benim sayemde sloganı ile birlikte bu ilan ürünün hafifliğini ve gücünü anlatmaktadır. Yukarıda değinilen ilan dıģında bu ilanda önplana çıkarılan özellik zamandan bağımsız olarak ürünün tercih edilmesini teklif etmektedir. Ürünün ilanının alt bölümünde yer alan Yeni Intel Centrino2 ĠĢlemci Teknolojisi ibaresi ilanın yeni bir ürünü tanıtma amacı ile verildiğini göstermektedir. ġekil 3: PCNet Ekim 2008 PCNet Dergisi nin Ekim 2008 sayısında yer alan Canon Fotoğraf makinesi ilanında ürünün yüksek çözünürlükte ve

4 Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan Bilişim İlanlarının Grafik Tasarım İlkeleri hızlı fotoğraf çekebildiğini vurgulayan bir slogana yer verilmiģtir. Ġlanda bir Ģehir içerisinde farklı kültürlerden olan insanların fotoğraf karelerine yer verilmiģtir. Bu durum nerede olursa olsun her anın bu fotoğraf makinesi ile arģivlenebileceğini anlatmaktadır. Resmin altında yer alan siyah bant içerisinde dikkat çekiciliği arttırmak için kırmızı elyazısı fontunda gülümsemeyi kelimesine yer verilmiģtir. Her gülümsemeyi yakalayın sloganı dünyanın neresinde olursa olsun her anı istediğini Ģekilde fotoğraflayabilirsiniz bilgisini vermektedir. Ġlanlardaki fontlar basit, iyi görünür nitelikte ve iyi tasarlanmıģ olmalıdır (NEIL, 2006, s. 30). Bu ilanda siyah üzerine kırmızı olarak düģünülen el yazısı fontu kolay okunabilmekte aynı zamanda tüketicinin kendi ürünü eserlerin oluģturulacağı hissini vermektedir. Yine kırmızı olarak yazılan You can Canon sloganı Canon ile yapabilirsiniz mesajını iletmektedir. Bu mesaj Canon ürünleri ile istenilen sonuca ulaģılabileceğini anlatmaktadır. Bu mesajdan hareketle daha kolay kullanılan ve iyi sonuç veren ürünler anlaģılabilmektedir. Siyah bant içerisinde gösterilen fotoğraf makinesi ve modele iliģkin bilgiler; bu tür ilanlarda sıkça kullanılmakta olan bir yaklaģımın ürünüdür. BiliĢim ve teknoloji ürünlerini kullanan kiģiler bu alıģveriģleri sırasında ürünlerin teknik özellikleri hakkında bilgi talep etmektedir. Bu nedenle; biliģim ve teknoloji ürünleri ile ilgili ilanlarda bu tip bilgiler verilmektedir. noktasındaki AMD logosu ile ilan sonuçlanmaktadır. Ġlanın orta bölümünde ürünün yeni iģletim sistemi WindowsVista ile iyi performans verdiği vurgusu yapılmakta böylece ürünün yeniliği ve etkinliğine dikkat çekilmektedir. ġekil 5: PCNet Kasım 2005 Ekran kartları yurtdıģında üretilen ve Türkiye de dağıtımcı firmalar aracılığıyla pazarlanan ürünlerdir. Yandaki ilanda, ilanı veren ithalatçı firma alt bölümde kendi güvencesini vurgulamaktadır. Getirilen ürünün kalitesi slogan ile aktarılırken detaylar ve güvenceler ithalatçı firma tarafından dile getirilmektedir. Ekran kartları hızları ve detayları gösterme güçleri ile anılmaktadır. Bu nedenle, ilanda bilgisayar ile modellenmiģ resim kullanılmakta modelin yüzündeki detaylara dikkat çekilmektedir. Kırmızı renkteki ekran kartı ürünü göstermekte ve rengi ile dikkat çekmektedir. Ġçinde bulunduğumuz çağda post- modern yaklaģımın da etkisiyle kaotik tasarımlara yönelinmektedir; ancak bu durum sıradan insanların dikkatini dağıtmaktadır (HIEBERT, 1998, s. 211). BiliĢim sektöründe tercih edilen ilanların önemli bir bölümü kaotik yaklaģımdan yaralansa da ürünler için net bilgiler verilmesi gerektiğinde bu yaklaģım yerini sadeliğe bırakmaktadır. ġekil 4: PCNet ġubat 2007 ĠĢlemci üreticisi AMD nin bu ilanında giriģ noktasında firmanın yeni ürününün logosu yer almaktadır. Ġlanın genelinde firmanın rengi olan yeģil hakimdir. YeĢil dikkatin ve konsantrasyonun rengidir. Bir iģlemci üreticisinden beklenen hız ve tutarlılık bu renklerde yerini bulmaktadır. AMD nin ilanında Yönetmenin Kendi Filmini Yapmak Ġçin Tercihi sloganı kalın ve okunaklı olarak yazılmıģtır. Bu slogan, rakip üreticinin aksine iģlemcinin farklı bir alandaki performansını vurgulamaktadır. Mobil bilgisayarlarda ve ofis uygulamalarındaki performans yerine; sabit bilgisayarlarda ve video iģleme gibi farklı bir iģ kolundaki performans anlatılmaktadır. Böylece rekabette farklı bir strateji izlenmektedir. Akıllı bir seçim yapın sloganı ile iģlemciye iliģkin özellikler aktarılmıģtır. Ġlandaki fotoğrafta video kurgu yapılan bir workstation gösterilmekte böylece AMD iģlemcinin profesyonel amaçlı bilgisayarlarda iyi sonuç verdiği anlatılmaktadır. Ġlanın alt bölgesindeki yeģil çizgiler AMD nin hızı anlatmakta çıkıģ ġekil 6: PCNet ġubat 2007 PCNet ġubat 2007 sayısında yer alan sabit dik reklamında sumo güreģçilerine yer verilmektedir. Sumo güreģçileri yüksek kapasiteli ve güçlü sabit diskleri simgelemektedir. Reklamda yer alan Benzer Ama Çok Farklılar sloganı sağ tarafta yer alan Seagate firmasının ürününe dikkat çekmektedir. 21

5 A. Atan, Ö. Demir Takım elbiseli sumo güreģçisi firmanın ürünlerinin iģ ortamı için daha uygun olduğunu, daha modern olduğunu ve güvenli olduğunu anlatmaktadır. Ġlan fonunda yer alan beyaz renk biçimle ortaya çıkarmakta ve kıyaslama yapılan objelerin daha iyi belirlenmesini sağlamaktadır. Beyaz aynı zamanda arı sevincin ve lekesiz arılığın rengidir (ODABAġI, 2006, s. 122). Böylece titizliğin ve temizliğin çok önemli olduğu hassas sabit disk üretim sürecine gönderme yapılmaktadır. Alt kısımda yer alan kırmızı bant ise sağında kalan biçimle sabit disklerin dinamizmini anlatmakta ürünlerin hassas hareketli parçalarına gönderme yapmaktadır. Ürünün detayları bu kırmızı bant içerisinde anlatılmaktadır. ġekil 8: PCNet Ocak 2006 Bilgisayarlar hızları ile tüketicinin dikkatini çeken ürünlerdir. Ancak, sistem entegratörleri zaman zaman sistemlerinin gücünü vurgulamayı tercih etmektedirler. Bu durum rekabet alanında farkın vurgulanmak istenmesindendir. Ürün reklemında yer alan Show Off Your Multitasking Muscles sloganı aynı anda farklı iģlemler yapabilmekteki sistem gücünü anlatma amaçlıdır. Ancak reklamda kullanılan detayların fazlalığı ilanın takip edilebilirliğini zorlaģtırmakta ve yalnızca ürünle ilgilenenlerin okumaya devam edebilmesini beraberinde getirmektedir. Ġlandaki bir diğer unsur ise ürünün en önemli parçası olan iģlemcisinin modelinin yeni olduğuna dikkat çekilerek bilgisayarın gücünün ispat edilme çabasıdır. Ritm ve diğer müzikal özellikler, görsel tasarımcılara dil, bakıģ açısı ve güçlü duygusal iletiler oluģturacak ilham katmaktadır (HIEBERT, 1998, s. 91). Ancak, ritm oluģturmak için kullanılan fotoğrafların ve diğer görsellerin uygun kompozisyon içerisinde kullanılmaları gerekmektedir. Bu çalıģmada ritm öğesinin doğru biçimde kullanıldığını söylemek güçtür. ġekil 7: PCNet Ocak 2008 Yazılım ürünleri ile tanınan Microsoft, oyun geliģtiriciliği de yapmaktadır. Firma geliģtirdiği oyunlar için kendi çevre birimlerini tavsiye etmektedir. Bu ilanda, firma sol üst köģedeki logosunun üzerinde yer alan Your Potential, Our Passion (Sizin Potansiyeliniz, Bizim tutkumuz) sloganı ile tüketicinin daha hızlı olabilme yetisi ile kendilerinin bu isteği gerçekleģtirebilecek araç üretme azimlerini anlatmakta ve bütünleģtirmektedir. Ġlanda yer alan resimde, Microsoft un geliģtirdiği Halo2 isimli oyunun kahramanının kırmızı ıģık içindeki gölgesi tehlike ve heyecanla dolu bir oyunu anımsatmakta kahramanın tuttuğu silahı kullanması ise soldaki fare ile anlatılmaktadır. ġiddet, agresiflik ve tutku çağrıģtıran kırmızı (ARNTSON, 2007, s. 143) savaģ temelli Halo2 ve bu tarz oyunlarda önem kazanan hız faktörünü anlatmak için kullanulmıģtır. Ġlk vuran sen ol sloganı ise farenin hızını anlatmaktadır. Resmin altında yer alan bayaz kuģakta farenin yeni özellikleri vurgulanmaktadır. IV. SONUÇ ÇalıĢma bağlamında değerlendirilen ilanlar, Türk biliģim sektöründe belirlenen süre içerisinde ilgili dergiden elde edilen ilanları kapsamıģtır. Türünün önemli özelliklerini barındıran ilanların derlendiği çalıģmada, ilanların verilmesinde ürün tanıtımı amacının firma tanıtımı amacının öne geçtiği görülmüģtür. Bu nedenle, Türk biliģim sektöründe dağıtım firmalarının ilanları ağırlık kazanmaktadır. Bu ilanlar, merkezi firmaların çalıģmalarına ek bilgi eklenmesi ile elde edildiğinden çoğunlukla özgün tasarım bozulmakta ve ilanın okunurluğu zarar görmektedir. Firmaların doğrudan verdiği ilanlarda ise yeni ürünlerin tanıtımları yapılmaktadır. BiliĢim sektörünün doğası ve hedef kitlesinin bilgi düzeyi gereğince bu ilanlarda teknik detaylara yer verilmektedir. ĠĢlemci ve yazılım üretimi bu alandaki en kritik iģ kolları olduğundan donanım üreticileri yeni ürünlerinin en son iģlemcileri barındırdıklarını ve kullanılan en yeni yazılımlarla uyumlu olduklarını vurgulamaktadırlar. BiliĢim sektöründeki ilanların özgün biçimde Türkiye de hazırlanması, bu alanda çalıģan tasarımcıların daha iyi eserler ortaya koymasını sağlayacak, iģ niteliğinin yükselmesi bu alanda eğitim alan öğrencilerinin alanda istihdam edilebilmesini ve aldıkları estetik bilgileri yansıtabilmelerini sağlayacaktır. Grafik eğitimi alanında eğitim veren yükseköğretim programlarında öğretim gören öğrencilere, yer alacakları multimedya ve reklamcılık sektörlerinde özgün tasarımlar üretmeleri için destek verilmesi gerekmektedir. Multimedya sektörü ürünlerinin dünyanın diğer ülkelerindeki Pazar koģullarıyla yer yer farklılık gösterdiği Türk pazarında, Türkiye ye özgü tasarımların kullanılması sektörel bazda avantajları ortaya çıkaracaktır. 22

6 Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan Bilişim İlanlarının Grafik Tasarım İlkeleri KAYNAKLAR [1]. ARNTSON, A. E. (2007). Graphic Design Basics (Cilt 5). California, Belmont, Amerika BirleĢik Devletleri: Thomson Higher Education. [2]. HIEBERT, K. J. (1998). Graphic Design Sources. Londra, Ġngiltere: Yale university Press. [3]. Kobliski, K. (2009). Choosing the Best Ad Methods for Your Business. Haziran 5, 2009 tarihinde e26188.html adresinden alındı. [4]. Kobliski, K. (2009). Magazine Ads. 5 Haziran, 2009 tarihinde html adresinden alındı. [5]. NEIL, M. (2006). An A-Z Of Type Designers. Londra: Laurence King Publishing Limited. [6]. ODABAġI, H. A. (2006). Grafikte Temel Tasarım. Ġstanbul, Maslak, Türkiye: Yorum Sanat Yayınları. [7]. Parker, G. (2009). Should You Advertise?. Haziran 5, 2009 tarihinde e html adresinden alındı. [8]. THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN. (2003). The Best Of Newspaper Design. Massachusetts, Gloucester, Amerika BirleĢik Devletleri: Rockport Publishers. [9]. Williams, R. (2009). Building a Successful Advertising Plan. Haziran 5, 2009 tarihinde lliams/article70644.html adresinden alındı. [10]. Williams, R. (2009). Choosing the Right Advertisement For Your Business. Haziran 5, 2009 tarihinde lliams/article81046.html adresinden alındı. [11]. Williams, R. H. (2009). Advertising Your New Business. Haziran 5, 2009 tarihinde lliams/article55066.html adresinden alındı. 23

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ HEDEF SEKTÖRLER KAPSAM Sağlık Turizmi BiliĢim Eğitim Film 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ BiliĢim

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

MediaKit. www.defaultmagazine.com

MediaKit. www.defaultmagazine.com MediaKit www.defaultmagazine.com .Sayılar #01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 .istatistikler Dünyada 62 ülkeden takip edilen.default magazine her ay ortalama 125.000 kişi

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Renkler hakkında bazı gerçekler.

Renkler hakkında bazı gerçekler. Renkler hakkında bazı gerçekler. Birçok balıkçı gibi bende malzeme çantamda birçok renk seçeneği olan ve günün değiģik zamanlarında kullanabileceğim yapay yemler bulundururum. Bazı balıkçılar yemler artık

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri PowerPoint 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 2 Etkili Sunum Hazırlama Dinleyici kitlenizi belirleyin. Dinleyiciler uzman kişiler mi? Sıradan

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak.

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak. İÇİNDEKİLER Festival Hakkında... 3 Festival Programı... 4 Line Up (1.Gün)... 5 Line Up (2. Gün)... 6 Festival'in Tanıtımı... 7 Rakamlarla MagicalFest... 8 Festival Alanı... 9 Festivalin Mobil Uygulaması...

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI

BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI BTnet.com.tr USTA Kampuste EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI ĠÇERĠK Projenin Ana Yapısı ve Tanımı Öğrencilerin Projelerini Gönderirken Ġzleyecekleri Yol Pazarlama Tema Ana Sponsorları için Katılım KoĢulları vetanıtım

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -17 FOTOĞRAF VE GRAFİK Bu faaliyet sonucunda

Detaylı

Projelerin Görünürlüğü

Projelerin Görünürlüğü Projelerin Görünürlüğü ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014 Görünürlük Kaynakları Görünürlük faaliyetlerinde başvurulması gereken kaynaklar:

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

ĠÇERĠNDEKĠLER. YK KURYE VE DAĞITIM HAKKINDA DAĞITIM ġekġllerġ ve RAPORLAMA FĠYAT TABLOSU FĠRMA REFARANSLARI ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ

ĠÇERĠNDEKĠLER. YK KURYE VE DAĞITIM HAKKINDA DAĞITIM ġekġllerġ ve RAPORLAMA FĠYAT TABLOSU FĠRMA REFARANSLARI ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ ĠÇERĠNDEKĠLER YK KURYE VE DAĞITIM HAKKINDA DAĞITIM ġekġllerġ ve RAPORLAMA FĠYAT TABLOSU FĠRMA REFARANSLARI ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ 1 HAKKIMIZDA YK KURYE VE DAĞITIM dağıtım ve kurye sektöründe hizmet verme kararı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli Abonelik: Yıllık 60 TL Posta Çeki: 666874 Banka: Denizbank IBAN TR550013400000191012400002 İş Bankası IBAN TR070006400000110950784959 Dekont karabatakdergisi@gmail.com

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MYK Medya. Banner alanları

MYK Medya. Banner alanları MYK Medya Banner alanları TELEVİDYON.COM ANASAYFA BANNERLAR ALANLARI 1. Banner alanı (728x90) Sabit günlük: $300 Dönüşümlü aylık: $4000 2. Manşet Alanı (525x290) Sabit günlük: $300 Dönüşümlü aylık: $4000

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Enerjide alternatif bir yaklaşım

Enerjide alternatif bir yaklaşım alternatifenerji.com temiz enerji, enerji verimliliği, eko binalar, yeşil ulaşım, enerji mevzuatı konularında çalışma yapan profesyoneller, yatırımcılar ve bu konularda bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

AbstractAgent Bildiri Özeti (Abstract) Yönetim Sistemi. Hakem Kılavuzu

AbstractAgent Bildiri Özeti (Abstract) Yönetim Sistemi. Hakem Kılavuzu AbstractAgent Bildiri Özeti (Abstract) Yönetim Sistemi Hakem Kılavuzu İçindekiler I. ABSTRACTAGENT NEDİR?... 4 I.1 TANIM VE TEMEL ÖZELLĠKLER... 4 I.2 AVANTAJLARI... 4 II. YETKİLER... 5 III. HAKEM İŞLEMLERİ...

Detaylı

İnteraktif Tasarımlar

İnteraktif Tasarımlar www.resetotb.com İnteraktif Tasarımlar İnteraktif CD Video DVD Firma faaliyetlerinin tanıtımları ve sunumlarında kullanılmak amacıyla interaktif CD tasarım ve yazılım hizmetleri. Firma faaliyetlerini arşivleme,

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Etkili Sunum Hazırlama ve Sunma Teknikleri. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Etkili Sunum Hazırlama ve Sunma Teknikleri. Strateji Geliştirme Başkanlığı Etkili Sunum Hazırlama ve Sunma Teknikleri Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 Başarılı Bir Sunum İçin? Kavram, Amaç, Yöntem Sunumun Ögeleri Mesaj Sunum Yöntemi Hedef Kitle Sunucu 2 Kavram, Amaç ve Yöntem

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852

EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ'in

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 21.01.2007 KARAR NO : 02 TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı T.C. AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı ĠLLERĠMĠZ AVRUPA BĠRLĠĞĠNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK REHBERĠ Haziran 2011 1. Ġllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Tanıtım

Detaylı

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR!

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! 1 SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! Tabi şu da bir gerçek ki, sizin siteniz 350 milyon ve hala artmakta olan siteden bir tanesidir. Sitenizin diğerlerinden ayrılması ve ayakta kalması için ne yapabilirsiniz?

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU O1 ANA LOGO VE VERSİYONLARI RENKLİ VERSİYON UNIQ İstanbul, içinde birbirinden farklı birçok etkinliğin yapılabildiği, bünyesindeki markalar sayesinde konuklarına yeme-içme yanında;

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda grafik ve fotoğraf alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel

Detaylı

Microsoft Power Point

Microsoft Power Point Microsoft Power Point Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, karşındakinin anladığı kadardır... Hz. Mevlana Dinleyici kitlenizi belirleyin. Dinleyiciler uzman kişiler mi? Sıradan dinleyiciler mi? Sunumun

Detaylı

4 SPONSORLUK DOSYASI

4 SPONSORLUK DOSYASI 4 SPONSORLUK DOSYASI 4-6 Şubat 2016 İstanbul Neden Partner Olmalısınız? Yeni müşteriler kazanma ve yeni iş fırsatları yaratma Sektörde öncü olan konuşmacılara erişme Sektör öncüleri ile fikirlerinizi paylaşma

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

App Store da, Google Play de... Emlak Pazarı uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

App Store da, Google Play de... Emlak Pazarı uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Emlak PAZARLAMA VE SATIŞ SEKTÖRÜNÜN En Uzun Soluklu Dergisi ARTIK DİJİTAL YAYINDA! App Store da, Google Play de... MEDYA KİTİ Emlak Pazarı nda Reklam Vermenin Faydaları 10 yılı aşkın süredir yayın hayatına

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Kurumsal Kimlik, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Kurumu anımsatacak tasarımın ve renklerin hangi ölçülerde, nasıl kullanılması

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ (YGS-5)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ (YGS-5) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ (YGS-5) Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri programı; dünyadaki gelişmeleri izleyerek tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Bu sunum, İFSAK Temel Fotoğraf Semineri Ders Notları esas alınarak hazırlanm rlanmıştır. 2005 yılında y www.fotokritik fotokritik.com internet sitesinden

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı