Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği A. Atan 1, Ö. Demir 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul/Türkiye, 2 Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye, The Examination Of IT Sector Advertisements Published On Sectoral Magazines: PCNet Magazine Example Abstract The IT based advertisements on IT sector magazines must be produced according to the principles of graphic design as the other advertisements. The IT magazines published in Turkey include the advertisements related with this dynamic market. In Turkey, an important part of the IT sector is high tech import products. The materials which are prepared abroad are used in the sector. The majority of them are published by distributor companies. In this study, the advertisements on PCNet which is one of the most important IT sector magazines in Turkey are evaluated according to sectoral facts. The problems that are caused by the usage of global company advertisements are examined. Some important instances of he advertisements of the years from 2005 to 2009 are given in the text. The adaptatioon of the international advertisements of the IT products and the major misbehaviors on this process are explained. The major problems in using graphic design elements in these Works are mentioned. The importance of using original advertisements for local market to increase the employment rate of the graphic design school graduates is emphasised. Keywords Graphic, Design, Education, Magazine, IT I. GĠRĠġ Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan BiliĢim Ġlanlarının Grafik Tasarım Ġlkeleri Açısından Ġncelenmesi: PCnet Dergisi Örneği baģlığını taģıyan bu çalıģmada, Türkiye deki süreli yayın sektöründe yer alan biliģim dergilerindeki ilanlar temel grafik tasarım ilkeleri uyarınca incelenecektir. Sıkça yeniliklerin olduğu biliģim sektöründe bu değiģikliklerin ev kullanıcısı ve orta ölçekteki Ģirket sahipleri tarafından takip edildiği en önemli kaynaklar biliģim dergileridir. Donanım ve yazılım değerlendirmelerinin yapıldığı dergilerde yer alan ilanlar tüketiciye sektördeki geliģmeleri duyurmaktadır. Bu çalıģmada, biliģim sektörü dergilerinde yer alan ilanlar öncelikle grafik tasarım esasları çerçevesinde incelenecektir. Daha sonra bu esaslar çerçevesinde ilanlar eleģtirilecektir. ÇalıĢmanın sınırlılıkları çerçevesinde biliģim sektörü ile ilgili olarak PCnet dergisi seçilmiģtir. Bu dergi biliģim sektörü dergileri arasında en uzun süredir yayınlanmakta olanlardan birisi olması, tercih edilen dergiler arasında ön sıralarda yer alması ve ilanlarının çeģitliliği açısından tercih edilmiģtir. Bu makale kapsamında, ilgili derginin yıllarına ait tüm sayılarındaki ilanlar incelenmiģ 2009 yılındaki sayılarından mayıs ayına kadar olanları incelenmiģtir. Bu kapsamda, aylık olarak yayımlanan PCnet dergisinin sayıları içinde yer alan ilanlar tekrarlanma, yayınlanan ilanların uluslararası kullanımı, makalede vurgulanmak istenen esaslara uygunluğu bağlamında seçilerek bu esaslara uyan örnekler ele alınmak üzere makalede kullanılmıģtır. Bu makalede, biliģim sektöründe uygulanan dergi ilanları incelenerek eksikliklerinin ortaya konulması, bu alanda eğitim alan öğrencilerin sektördeki tercihler hakkında bilgi edinmesi amaçlanmıģtır. Makale, biliģim sektöründe yer alan biliģim ilanlarının incelenmesi ve bu dergilerle ilgili esasların ortaya konulması açısından önemlidir. ÇalıĢmada, literatür taraması tekniği kullanılmıģtır. Ele alınan örneklerle ilgili esasların tespiti açısından, alana iliģkin bilginin ortaya konulması esastır. II. DERGĠ ĠLANLARININ TEMEL ESASLARI Reklam kampanyalarının dergiler aracılığıyla yürütülmesinde büyük dergilerde ya da yüksek bütçelerle hazırlanan ilanlarla baģarı elde edilebileceği düģüncesi her zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Dünya ölçeğindeki birçok büyük derginin yerel ilanlara da yer vermesi bu açıdan değerlendirmeye değerdir. Bu tip dergiler yerel ürünleri tanıtmak ve yerel tüketicinin ilgi duyduğu alanlardaki ürünlerini beğeniye sunmak amacıyla bu tip ilanlara yer vermektedirler. Ulusal dergilerde ilan vermek diğer dergilerde aynı iģlemi yapmaktan daha fazla bütçe gerektirmektedir. Bu nedenle ilanlarla ilgili hedef kitlenin doğru tespiti çok önemlidir. Dergi ilanlarının tercih edilmesi aģamasında; - İlanın verileceği derginin hangi alanlarda dağıtıldığı, - Dergiyi kimlerin satın aldığı, - Derginin hangi sıklıkta baskı yaptığı, 18

2 Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan Bilişim İlanlarının Grafik Tasarım İlkeleri - Nasıl dağıtıldığı, - Yıl içinde dergide hangi özel sayıların yer alacağı incelenmelidir (Kobliski, Magazine Ads, 2009). Dergi ilanı verilmesi aģamasında hangi sektörün hedef alındığının incelenmesi gerekmektedir. Bu detayın tespiti dergide yer alacak özel sayıların hedef kitle ile ilgili temel konuların yayından kaldırılıp kaldırılmayacağının bilinmesi açısından önemlidir. Ġlan içeriği ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise hangi dergide ilan veriliyor olursa olunsun, mesajın ilgi çekici ve göz alıcı olması gerektiğidir (Kobliski, Magazine Ads, 2009). Ġlanların hedefteki kiģiyi etkilemesi için yalnızca birkaç saniyesi vardır. Bu süre içerisinde okuma yapılması sağlanabilmektedir. Ġlan verilirken renkten ve diğer görsel niteliklerden feragat edilmesi bütçe ile ilgili gerçeklere bağlıdır (Williams R. H., 2009). Ġlanın verileceği derginin niteliği ilanın baskı kalitesini de belirleyecektir. Ancak ilanın tasarım aģamasındaki nitelikler tasarım ajansı ile tespit edilmelidir. Ancak ilandaki görsel detayların kalitesinin ürünü ya da hizmeti daha gerçekçi olarak tanıtabileceğini unutmamak gerekmektedir. Ġlanda kullanılan fontların firmanın kurumsal kimlik çalıģmasında tespit edildiği nitelikte ve biçimde olması firmanın ürün ve hizmetleri ile tutarlı bir kimlik oluģturulmasında önemi büyüktür. Eğer etki yaratma konusunda amaca ulaģıldığı düģünülüyorsa ilanın gazeteden verilmesi mantıklıdır. Ancak özel bir hedef kitle sözkonusu ise ilanın dergiler aracılığı ile verilmesi doğrudur. Posta yolu ile iletilen el ilanlarının hedef tüketiciye ulaģması kesin ise bu yolun tercih edilmesi uygundur. Hangi ilan alanının tespit edileceğinin belirlenmesi aģamasında; MüĢteriye ne söyleneceğinin ortaya konulması gerekmektedir: (Williams R., Building a Successful Advertising Plan, 2009) Ġlan yeterince ikna edici olmalıdır (Williams R., Building a Successful Advertising Plan, 2009). Ürünle ilgili detaylar iyi bilinmelidir: Satılacak olan ürün ya da hizmet ile ilgili ayrıntılar iyi bilinmelidir. Ġlan süresi doğru tespit edilmelidir: Amacın ürün ya da hizmeti tanıtmak mı yoksa bir kimlik oluģturmak mı olduğu doğru tespit edilmelidir. Verilen ilanla ilgili sonuçların nasıl bir zaman ölçeğinde alınmasının beklendiği tespit edilmelidir. (Williams R., Building a Successful Advertising Plan, 2009). Firmalar rakiplerinin ne alanlarda ilanlar verdiklerine dikkat etmelidir. Ürünle ilgili satınalma pratiği doğru tespit edilmelidir: kullanılmalı gereksiz sözlerden kaçınılmalıdır. Ġlanın sıklığı doğru tespit edilmezse mesaj yeterince duyulamayacağından amaca ulaģılması zor olacaktır (Kobliski, Choosing the Best Ad Methods for Your Business, 2009). Ürün ya da hizmetin tanıtımı için hangi aracın doğru olduğunun tespiti gerekmektedir. Bu noktada aynı tip ilanların aynı ürünleri tanıtmak için faydalı olmadığı dikkate alınmalıdır. Doğru ilanı seçebilmek için ürünle ilgili hangi ayrıntının vurgulanmak istendiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yalnızca ürünün mü yoksa markanın mı kabul ettirilmesi istenmektedir sorusuna verilen cevap bu noktada belirleyicidir. Ġlan türlerinin doğru tespiti gerekmektedir. Ürünü satan tüm Ģirketlere hizmet etseler de aslında sadece ürünü üreten Ģirketin ürününü satmayı amaçlamaktadırlar (Williams R., Choosing the Right Advertisement For Your Business, 2009). III. PCNET DERGĠSĠNDE YER ALAN BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ ĠLANLARININ GRAFĠK TASARIM VE ĠLANLARA ĠLĠġKĠN TEMEL KISTASLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BiliĢim sektörü ile ilgili ilanlar yukarıda değerlendirilen esaslar bağlamında, hedef kitleleri ile buluģturulabilmek amacıyla bu alandaki sektörel dergiler kullanılarak dağıtılmaktadır. Türkiye de bu alanda etkili dergilerden birisi de PCNet dergisidir. Bu dergide, verilen ilanlar ile yeni ürünler tanıtılmakta, bu ürünlerin faklılıkları vurgulanmaktadır. Bu çalıģma kapsamında tespit edilen dönemde, PCNet dergisinde verilen ilanların belirli dönemleri kapsayan ve firmalar tarafından devam ettirilen ilanlardan oluģtuğu gözlenmiģtir. Ana firmalar tarafından satın alınan alanlarda, belirli dönemlerde değiģik mal hizmetler tanıtılmaktadır. ġekil 1: PCNet Ağustos 2007 A. İlan Metodunun Tespiti Doğru ilan metodunun tespiti ilanın nerede verileceğinin tespiti yönünde avantaj sağlamaktadır. Bu noktada, hedef kitleyi oluģturan tüketicilerin erkek ya da kadın, yetiģkin ya da çocuk olduğu tespit edilmelidir. YaĢ grupları da dikkate alınmalıdır. Yalnızca hedeflenen kitleye mesajın iletilebileceği medya organları kullanılmalıdır. Ġletinin doğru biçimde ve etkili biçimde verilebilmesi için dil doğru 19 Ġlgili aylık derginin, ağustos 2007 sayısında, Microsoft tarafından verilen bir ilan göze çarpmaktadır. Bu ilan, yazılım ürünleri ile tanıtılan firmanın Messenger ürününden hareketle, bu ürünü daha etkin kullanabilmek için geliģtirilen donanımların tanıtılması için hazırlanmıģtır. Firma yeni ürünlerini iyi bilindiği bir alandan hareketle tanıtmaktadır. Ġlanda kullanılan renkler, Microsoft un ilanlarında tercih ettiği kurumsal renkleridir. Burada oluģturulan biçim renklerle elde edilmiģtir (ODABAġI, 2006, s. 60). Daha da

3 A. Atan, Ö. Demir yaklaģın sloganı okunaklı bir biçimde ilanın orta alt bölümüne yerleģtirilmiģ, böylece ilanda belirtilen daha iyi görüntü ve ses alınabildiğine iliģkin Microsoft donanım özellikleri vurgulanmıģtır. Slogandaki yaklaģın sözcüğü daha kalın puntolarla yazılarak ve daha aģağıda konumlandırılarak kalite ile ortaya çıkan bu alandaki diğer ürünlerle farklılık vurgulanmıģtır. ġekilde yer alan kiģi kedisini webcam aracılığı ile karģıdaki kiģiye göstermektedir. Bu resim yüksek çözünürlüktedir. Aynı zamanda kediyi tutan kiģi de net biçimde görünmektedir. Bu durum firmanın ürüne iliģkin vaadini ortaya koymakta sloganı desteklemektedir. Ġlanın alt bölümünde ilanın çıkıģ noktasındaki Microsoft logosunun sol tarafında sözkonusu ilana iliģkin ürünler sıralanmıģtır. Bu noktada ürünler ayırt edilebilmektedir. Hemen ürünlerin alt kısmında Farkı KeĢfedin sloganı ile ürünlerin farklılıkları vurgulanmaktadır. Bu slogan kalın ve italik yazılmıģtır. Bu fontlar, dikkati çekme, hız ve kalite çağrıģtırma amaçlı olarak kullanılmıģtır. Ġlandaki yerleģim firmanın Messenger çevre birimi ilanlarının genelinde kullanılmaktadır. Böylece firma ilanlarında kurumsal bütünlük sağlanmaktadır. önde konumlandırılan iģlemci üzerinde ise reklamın sloganı olan Yeni yılda ona en iyisini armağan edin ibaresi yer almaktadır. Ġlanlarda hedef alınan en iyisinin sunulduğu vaadi bu ilan için de geçerlidir. Slogan ile iģlemci resmi arasına çekilen dairesel çizgi de ürünü iģaret etmekte ilgili sloganın ürün için olduğunu ortaya koymaktadır. Resimdeki çam ağacında olduğu gibi iģlemci de rengarenktir. Bu durum coģkuyu ve yeniliği vurgulamaktadır. ĠĢlemcide hakim renk olan parlak sarı altın rengini anımsatmakta bu durum ürünün değerini önplana çıkarmaktadır. ġekil 2 : PCnet Aralık 2008 ġekil 2: PCNet Aralık 2008 PCnet dergisinin Aralık 2008 sayısında yer alan ilan biliģim sektöründeki temek stratejilerin de bir göstergesi niteliğindedir. Burada bilgisayarlar için iģlemci üreten intel firmasının bilgisayar üreticilerinden bağımsız olarak geliģtirdiği donanım standardının kullanıldığı ürünlerin tercih edilmesini istemektedir. Ġlan için kullanılan mavi fon aynı zamanda zeka ve kararlılık çağrıģtırmaktadır. Renkler, ilan okuyucusunda bazı psikolojik ve duygusal etkiler oluģturmaktadır (ARNTSON, 2007, s. 142). Bu renk ile tutarlı ve kararlı ürünlerin önem taģıdığı biliģim sektöründe firmanın durumu desteklenmektedir. Bu parlak metalik renk aynı zamanda teknolojiyi de çağrıģtırmaktadır. Ġlanın alt kısmında, yer alan bölümde slogan kullanılması yerine ürünün yeniliğinin, enerji tasarrufunu vurgulandığı bir bölüme yer verilmiģtir. Bu bölümdeki baģlık daha kalın puntolarla ve net okunabilecek biçimde konumlandırılmıģtır. Ġlandaki vaad bu iģlemci teknolojisinin kullanımı ile sevdiklerin en yeni teknoloji ile donatılmıģ laptoplara sahip olacağıdır. Sayfanın çıkıģ noktasında ise Intel in ilgili teknolojisinin logosuna yer verilmiģtir. Ġlandaki resimde kullanılan çam ağacı belirli bir süre için verilen ilanlara örnektir. Yeni yıl dönemine ve bu dönemdeki hediyeleģmeye atıfta bulunularak yeni laptop alıģveriģinin bu dönemde yapılması istenmektedir. Çam ağacından daha 20 Yukarıda sözü edilen ilan belirli bir dönemi kapsayan ilan niteliğine uygundur. Bu nedenle, tüketici tarafından unutulması ve değerlendirme dıģı bırakılması olasılığı yüksektir. Bu nedenle firma derginin aynı sayısında bu kez aynı ürünün tanıtımı için zaman sınırlaması olmayan baģka bir ilan vermiģtir. Negatif alanın kullanımı tasarımlar için önemlidir. Az öğe ile çoğu anlatma için negatif alanın doğru kullanımı gerekmektedir (THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN, 2003, s. 182). Bu ilanla ilgili en önemli nokta çam ağacı figürünün yerini hafiflik, dinamizm ve dikkat çekicilik çağrıģtıran kırmızı tüllerin almıģ olmasıdır. ĠĢlemciyi iģaret eden yazıda yer alan Dizüstü bilgisayarlar Ģimdi daha hafif ve daha güçlü. Elbette benim sayemde sloganı ile birlikte bu ilan ürünün hafifliğini ve gücünü anlatmaktadır. Yukarıda değinilen ilan dıģında bu ilanda önplana çıkarılan özellik zamandan bağımsız olarak ürünün tercih edilmesini teklif etmektedir. Ürünün ilanının alt bölümünde yer alan Yeni Intel Centrino2 ĠĢlemci Teknolojisi ibaresi ilanın yeni bir ürünü tanıtma amacı ile verildiğini göstermektedir. ġekil 3: PCNet Ekim 2008 PCNet Dergisi nin Ekim 2008 sayısında yer alan Canon Fotoğraf makinesi ilanında ürünün yüksek çözünürlükte ve

4 Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan Bilişim İlanlarının Grafik Tasarım İlkeleri hızlı fotoğraf çekebildiğini vurgulayan bir slogana yer verilmiģtir. Ġlanda bir Ģehir içerisinde farklı kültürlerden olan insanların fotoğraf karelerine yer verilmiģtir. Bu durum nerede olursa olsun her anın bu fotoğraf makinesi ile arģivlenebileceğini anlatmaktadır. Resmin altında yer alan siyah bant içerisinde dikkat çekiciliği arttırmak için kırmızı elyazısı fontunda gülümsemeyi kelimesine yer verilmiģtir. Her gülümsemeyi yakalayın sloganı dünyanın neresinde olursa olsun her anı istediğini Ģekilde fotoğraflayabilirsiniz bilgisini vermektedir. Ġlanlardaki fontlar basit, iyi görünür nitelikte ve iyi tasarlanmıģ olmalıdır (NEIL, 2006, s. 30). Bu ilanda siyah üzerine kırmızı olarak düģünülen el yazısı fontu kolay okunabilmekte aynı zamanda tüketicinin kendi ürünü eserlerin oluģturulacağı hissini vermektedir. Yine kırmızı olarak yazılan You can Canon sloganı Canon ile yapabilirsiniz mesajını iletmektedir. Bu mesaj Canon ürünleri ile istenilen sonuca ulaģılabileceğini anlatmaktadır. Bu mesajdan hareketle daha kolay kullanılan ve iyi sonuç veren ürünler anlaģılabilmektedir. Siyah bant içerisinde gösterilen fotoğraf makinesi ve modele iliģkin bilgiler; bu tür ilanlarda sıkça kullanılmakta olan bir yaklaģımın ürünüdür. BiliĢim ve teknoloji ürünlerini kullanan kiģiler bu alıģveriģleri sırasında ürünlerin teknik özellikleri hakkında bilgi talep etmektedir. Bu nedenle; biliģim ve teknoloji ürünleri ile ilgili ilanlarda bu tip bilgiler verilmektedir. noktasındaki AMD logosu ile ilan sonuçlanmaktadır. Ġlanın orta bölümünde ürünün yeni iģletim sistemi WindowsVista ile iyi performans verdiği vurgusu yapılmakta böylece ürünün yeniliği ve etkinliğine dikkat çekilmektedir. ġekil 5: PCNet Kasım 2005 Ekran kartları yurtdıģında üretilen ve Türkiye de dağıtımcı firmalar aracılığıyla pazarlanan ürünlerdir. Yandaki ilanda, ilanı veren ithalatçı firma alt bölümde kendi güvencesini vurgulamaktadır. Getirilen ürünün kalitesi slogan ile aktarılırken detaylar ve güvenceler ithalatçı firma tarafından dile getirilmektedir. Ekran kartları hızları ve detayları gösterme güçleri ile anılmaktadır. Bu nedenle, ilanda bilgisayar ile modellenmiģ resim kullanılmakta modelin yüzündeki detaylara dikkat çekilmektedir. Kırmızı renkteki ekran kartı ürünü göstermekte ve rengi ile dikkat çekmektedir. Ġçinde bulunduğumuz çağda post- modern yaklaģımın da etkisiyle kaotik tasarımlara yönelinmektedir; ancak bu durum sıradan insanların dikkatini dağıtmaktadır (HIEBERT, 1998, s. 211). BiliĢim sektöründe tercih edilen ilanların önemli bir bölümü kaotik yaklaģımdan yaralansa da ürünler için net bilgiler verilmesi gerektiğinde bu yaklaģım yerini sadeliğe bırakmaktadır. ġekil 4: PCNet ġubat 2007 ĠĢlemci üreticisi AMD nin bu ilanında giriģ noktasında firmanın yeni ürününün logosu yer almaktadır. Ġlanın genelinde firmanın rengi olan yeģil hakimdir. YeĢil dikkatin ve konsantrasyonun rengidir. Bir iģlemci üreticisinden beklenen hız ve tutarlılık bu renklerde yerini bulmaktadır. AMD nin ilanında Yönetmenin Kendi Filmini Yapmak Ġçin Tercihi sloganı kalın ve okunaklı olarak yazılmıģtır. Bu slogan, rakip üreticinin aksine iģlemcinin farklı bir alandaki performansını vurgulamaktadır. Mobil bilgisayarlarda ve ofis uygulamalarındaki performans yerine; sabit bilgisayarlarda ve video iģleme gibi farklı bir iģ kolundaki performans anlatılmaktadır. Böylece rekabette farklı bir strateji izlenmektedir. Akıllı bir seçim yapın sloganı ile iģlemciye iliģkin özellikler aktarılmıģtır. Ġlandaki fotoğrafta video kurgu yapılan bir workstation gösterilmekte böylece AMD iģlemcinin profesyonel amaçlı bilgisayarlarda iyi sonuç verdiği anlatılmaktadır. Ġlanın alt bölgesindeki yeģil çizgiler AMD nin hızı anlatmakta çıkıģ ġekil 6: PCNet ġubat 2007 PCNet ġubat 2007 sayısında yer alan sabit dik reklamında sumo güreģçilerine yer verilmektedir. Sumo güreģçileri yüksek kapasiteli ve güçlü sabit diskleri simgelemektedir. Reklamda yer alan Benzer Ama Çok Farklılar sloganı sağ tarafta yer alan Seagate firmasının ürününe dikkat çekmektedir. 21

5 A. Atan, Ö. Demir Takım elbiseli sumo güreģçisi firmanın ürünlerinin iģ ortamı için daha uygun olduğunu, daha modern olduğunu ve güvenli olduğunu anlatmaktadır. Ġlan fonunda yer alan beyaz renk biçimle ortaya çıkarmakta ve kıyaslama yapılan objelerin daha iyi belirlenmesini sağlamaktadır. Beyaz aynı zamanda arı sevincin ve lekesiz arılığın rengidir (ODABAġI, 2006, s. 122). Böylece titizliğin ve temizliğin çok önemli olduğu hassas sabit disk üretim sürecine gönderme yapılmaktadır. Alt kısımda yer alan kırmızı bant ise sağında kalan biçimle sabit disklerin dinamizmini anlatmakta ürünlerin hassas hareketli parçalarına gönderme yapmaktadır. Ürünün detayları bu kırmızı bant içerisinde anlatılmaktadır. ġekil 8: PCNet Ocak 2006 Bilgisayarlar hızları ile tüketicinin dikkatini çeken ürünlerdir. Ancak, sistem entegratörleri zaman zaman sistemlerinin gücünü vurgulamayı tercih etmektedirler. Bu durum rekabet alanında farkın vurgulanmak istenmesindendir. Ürün reklemında yer alan Show Off Your Multitasking Muscles sloganı aynı anda farklı iģlemler yapabilmekteki sistem gücünü anlatma amaçlıdır. Ancak reklamda kullanılan detayların fazlalığı ilanın takip edilebilirliğini zorlaģtırmakta ve yalnızca ürünle ilgilenenlerin okumaya devam edebilmesini beraberinde getirmektedir. Ġlandaki bir diğer unsur ise ürünün en önemli parçası olan iģlemcisinin modelinin yeni olduğuna dikkat çekilerek bilgisayarın gücünün ispat edilme çabasıdır. Ritm ve diğer müzikal özellikler, görsel tasarımcılara dil, bakıģ açısı ve güçlü duygusal iletiler oluģturacak ilham katmaktadır (HIEBERT, 1998, s. 91). Ancak, ritm oluģturmak için kullanılan fotoğrafların ve diğer görsellerin uygun kompozisyon içerisinde kullanılmaları gerekmektedir. Bu çalıģmada ritm öğesinin doğru biçimde kullanıldığını söylemek güçtür. ġekil 7: PCNet Ocak 2008 Yazılım ürünleri ile tanınan Microsoft, oyun geliģtiriciliği de yapmaktadır. Firma geliģtirdiği oyunlar için kendi çevre birimlerini tavsiye etmektedir. Bu ilanda, firma sol üst köģedeki logosunun üzerinde yer alan Your Potential, Our Passion (Sizin Potansiyeliniz, Bizim tutkumuz) sloganı ile tüketicinin daha hızlı olabilme yetisi ile kendilerinin bu isteği gerçekleģtirebilecek araç üretme azimlerini anlatmakta ve bütünleģtirmektedir. Ġlanda yer alan resimde, Microsoft un geliģtirdiği Halo2 isimli oyunun kahramanının kırmızı ıģık içindeki gölgesi tehlike ve heyecanla dolu bir oyunu anımsatmakta kahramanın tuttuğu silahı kullanması ise soldaki fare ile anlatılmaktadır. ġiddet, agresiflik ve tutku çağrıģtıran kırmızı (ARNTSON, 2007, s. 143) savaģ temelli Halo2 ve bu tarz oyunlarda önem kazanan hız faktörünü anlatmak için kullanulmıģtır. Ġlk vuran sen ol sloganı ise farenin hızını anlatmaktadır. Resmin altında yer alan bayaz kuģakta farenin yeni özellikleri vurgulanmaktadır. IV. SONUÇ ÇalıĢma bağlamında değerlendirilen ilanlar, Türk biliģim sektöründe belirlenen süre içerisinde ilgili dergiden elde edilen ilanları kapsamıģtır. Türünün önemli özelliklerini barındıran ilanların derlendiği çalıģmada, ilanların verilmesinde ürün tanıtımı amacının firma tanıtımı amacının öne geçtiği görülmüģtür. Bu nedenle, Türk biliģim sektöründe dağıtım firmalarının ilanları ağırlık kazanmaktadır. Bu ilanlar, merkezi firmaların çalıģmalarına ek bilgi eklenmesi ile elde edildiğinden çoğunlukla özgün tasarım bozulmakta ve ilanın okunurluğu zarar görmektedir. Firmaların doğrudan verdiği ilanlarda ise yeni ürünlerin tanıtımları yapılmaktadır. BiliĢim sektörünün doğası ve hedef kitlesinin bilgi düzeyi gereğince bu ilanlarda teknik detaylara yer verilmektedir. ĠĢlemci ve yazılım üretimi bu alandaki en kritik iģ kolları olduğundan donanım üreticileri yeni ürünlerinin en son iģlemcileri barındırdıklarını ve kullanılan en yeni yazılımlarla uyumlu olduklarını vurgulamaktadırlar. BiliĢim sektöründeki ilanların özgün biçimde Türkiye de hazırlanması, bu alanda çalıģan tasarımcıların daha iyi eserler ortaya koymasını sağlayacak, iģ niteliğinin yükselmesi bu alanda eğitim alan öğrencilerinin alanda istihdam edilebilmesini ve aldıkları estetik bilgileri yansıtabilmelerini sağlayacaktır. Grafik eğitimi alanında eğitim veren yükseköğretim programlarında öğretim gören öğrencilere, yer alacakları multimedya ve reklamcılık sektörlerinde özgün tasarımlar üretmeleri için destek verilmesi gerekmektedir. Multimedya sektörü ürünlerinin dünyanın diğer ülkelerindeki Pazar koģullarıyla yer yer farklılık gösterdiği Türk pazarında, Türkiye ye özgü tasarımların kullanılması sektörel bazda avantajları ortaya çıkaracaktır. 22

6 Türkiye de Sektörel Dergilerde Yayınlanan Bilişim İlanlarının Grafik Tasarım İlkeleri KAYNAKLAR [1]. ARNTSON, A. E. (2007). Graphic Design Basics (Cilt 5). California, Belmont, Amerika BirleĢik Devletleri: Thomson Higher Education. [2]. HIEBERT, K. J. (1998). Graphic Design Sources. Londra, Ġngiltere: Yale university Press. [3]. Kobliski, K. (2009). Choosing the Best Ad Methods for Your Business. Haziran 5, 2009 tarihinde e26188.html adresinden alındı. [4]. Kobliski, K. (2009). Magazine Ads. 5 Haziran, 2009 tarihinde html adresinden alındı. [5]. NEIL, M. (2006). An A-Z Of Type Designers. Londra: Laurence King Publishing Limited. [6]. ODABAġI, H. A. (2006). Grafikte Temel Tasarım. Ġstanbul, Maslak, Türkiye: Yorum Sanat Yayınları. [7]. Parker, G. (2009). Should You Advertise?. Haziran 5, 2009 tarihinde e html adresinden alındı. [8]. THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN. (2003). The Best Of Newspaper Design. Massachusetts, Gloucester, Amerika BirleĢik Devletleri: Rockport Publishers. [9]. Williams, R. (2009). Building a Successful Advertising Plan. Haziran 5, 2009 tarihinde lliams/article70644.html adresinden alındı. [10]. Williams, R. (2009). Choosing the Right Advertisement For Your Business. Haziran 5, 2009 tarihinde lliams/article81046.html adresinden alındı. [11]. Williams, R. H. (2009). Advertising Your New Business. Haziran 5, 2009 tarihinde lliams/article55066.html adresinden alındı. 23

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ REKLAMIN UNSURLARI 341TP0064 ANKARA,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi,

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 176-194 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org Geleneksel ilan

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

E-Marka Bakış Açısıyla Türkiye deki Endüstri Mühendisliği Programlarının Internet Ortamında Görünümü

E-Marka Bakış Açısıyla Türkiye deki Endüstri Mühendisliği Programlarının Internet Ortamında Görünümü E-Marka Bakış Açısıyla Türkiye deki Endüstri Mühendisliği Programlarının Internet Ortamında Görünümü Adil Baykasoğlu 1, Senem Volaka 1, Seçil Uz 1, Çiğdem Tanker 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK i T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK GÜVENÇ KURUL 1108223111 PROJE DANIġMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI

MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI Yrd.Doç.Dr. Tolga Kara GiriĢ: Medya endüstrisi son 15 yılda benzeri olmayan bir yapısal değiģim geçirmiģtir. Finansal iģlemlerden - ki bununla birleģme

Detaylı

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0107 HUMANITIES Received: March 2011 Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011 Selma Karatepe Series

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152-166) Orhan Dikener (Arş. Gör. Dr.) Selçuk Üniversitesi İletişim

Detaylı

E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Detaylı

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2012 Cilt :10 Sayı :2 SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ AraĢ. Gör. Gül COġKUN Ege Üniversitesi, ĠletiĢim

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN SOSYAL AĞ SĠTELERĠNDEKĠ REKLAMLARA YÖNELĠK TUTUMLARININ SATINALMA DAVRANIġLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: FACEBOOK ÖRNEĞĠ 1 Ġpek KAZANÇOĞLU 2

TÜKETĠCĠLERĠN SOSYAL AĞ SĠTELERĠNDEKĠ REKLAMLARA YÖNELĠK TUTUMLARININ SATINALMA DAVRANIġLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: FACEBOOK ÖRNEĞĠ 1 Ġpek KAZANÇOĞLU 2 TÜKETĠCĠLERĠN SOSYAL AĞ SĠTELERĠNDEKĠ REKLAMLARA YÖNELĠK TUTUMLARININ SATINALMA DAVRANIġLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: FACEBOOK ÖRNEĞĠ 1 Ġpek KAZANÇOĞLU 2 ÖZ Elif ÜSTÜNDAĞLI 3 Miray BAYBARS 4 Ġnternette yer alan

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÖRME ENGELLĠLER ĠÇĠN YENĠ BĠR ARAYÜZ TASARIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Sevinç AY (06131104)

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÖRME ENGELLĠLER ĠÇĠN YENĠ BĠR ARAYÜZ TASARIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Sevinç AY (06131104) T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÖRME ENGELLĠLER ĠÇĠN YENĠ BĠR ARAYÜZ TASARIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Sevinç AY (06131104) Anabilim Dalı: Elektronik Bilgisayar Eğitimi Programı: Bilgisayar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORTA ÖLÇEKLĠ BELEDĠYELERDE KULLANILABĠLECEK KAREKOD BARKOD DESTEKLĠ DOKÜMAN YÖNETĠM SĠSTEMĠ AYġE ÇELĠK TAġKIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

MARKA ĠLETĠġĠMĠNĠN KRĠZ DÖNEMLERĠNDE ĠġLETME PERFORMANSINA ETKĠSĠ VE HAZIR GĠYĠM ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

MARKA ĠLETĠġĠMĠNĠN KRĠZ DÖNEMLERĠNDE ĠġLETME PERFORMANSINA ETKĠSĠ VE HAZIR GĠYĠM ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI MARKA ĠLETĠġĠMĠNĠN KRĠZ DÖNEMLERĠNDE ĠġLETME PERFORMANSINA ETKĠSĠ VE HAZIR GĠYĠM ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Aziz ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

ISSN : 1308-7320 isilhorzum@gmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey REKLAMLARDA İŞLENEN MODERN MİTLER VE YEŞİL MİTİN GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELEMESİ

ISSN : 1308-7320 isilhorzum@gmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey REKLAMLARDA İŞLENEN MODERN MİTLER VE YEŞİL MİTİN GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELEMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4C0071 HUMANITIES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Işıl Horzum Series : 4C Firat University

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: BEKO ÖRNEĞİ CORPORATE IDENTITY STUDIES: SAMPLE OF BEKO

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: BEKO ÖRNEĞİ CORPORATE IDENTITY STUDIES: SAMPLE OF BEKO KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI: BEKO ÖRNEĞİ Ali Asker ATAM İstanbul Kültür University, Turkey aliaskeratam@gmail.com ÖZET Günümüzde bulunan bütün marka/kurumların tek amacı nihai tüketicide olumlu bir algı

Detaylı

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ 36 R e k l a m İletileri B ağ l a mında Gö s t e rg e leri Oku ma k YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

Detaylı

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEDA MELTEM ARTUGAL

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı