FİLATELİ SERVİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİLATELİ SERVİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 1- Genel Hükümler: FİLATELİ SERVİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak: Bu Yönetmelik 5584 sayılı Posta Kanununun 7 ve 21.maddelerine ve Posta Tüzüğünün 5. ve 6. maddeleriyle 14. bölüm hükümlerine göre çıkarılmıştır Kapsam: Postada kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği kapsamına giren değerli kağıtlardan; resmi ve sürekli posta pulları, anma pulları, anma blokları, artılı pullar, uçak pulları, posta kartları, ilkgün ve Özelgün damgalı zarflar, maksimum kartlar, poşetler ve portföylerle, diğer filatelik malzeme ve filatelik yayınların yurtiçinde ve yurtdışında, Genel Müdürlükçe uygun görülecek yurtdışındaki pul sergilerinde, ayrıca gerektiğinde yabancı Posta idarelerince çıkarılmış değerli kağıtların, yurtiçinde filatelik (koleksiyon ve pul ticareti) amaçlarla satış ve tanıtma işlemleri bu Yönetmeliğe göre yapılır. PTT işyerlerinde filatelik amaçlarla halen yapılmakta olan pul satışları aynen devam eder Deyimler ve Tanımlar: Bu Yönetmelikte kullanılan deyimler ve tanımların anlamları aşağıda gösterilmiştir ANMA BLOKU: Bir olayı veya kişileri anmak için veya propaganda amacıyla bastırılan zımbalı veya zımbasız bir veya bir kaç pul kapsayan, bütün olarak veya üzerindeki pul veya pullar koparılıp tek tek de posta maddelerinin ücretlerinin ödenmesinde kullanılabilen küçük pul tabakaları, ANMA PULU: Bir olayı veya kişileri anmak için veya propaganda amacıyla bastırılan pullar, ARTILI PULLAR: 7127 sayılı Kanun gereğince bastırılan pullar BLOK: Birbirinden ayrılmamış, üst üste ve yan yana en az 4 pulun meydana getirdiği grup DANTEL: Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında meydana gelen dişler, DEĞER: Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların postadaki satış fiyatını belirten para tutarları veya bir serideki pullardan herhangi biri, DEĞERLİ KAĞIT: Postada kullanılan ve değerleri üzerinde gösterilmiş her türlü pul ve filatelik malzeme, DEĞERLİ KAĞIT ABONESİ: Belirttiği değerli kağıt türünden çıktıkça almayı taahhüt eden ve bunun için Filateli Servisine avans yatıran kişi veya topluluk, EMİSYON: Bir değerli kağıdın ilk kez satışa (tedavüle) çıkarılması, ERÖR: Değerli kağıtların basılmaları veya zımbalanmaları sırasında meydana gelen hatalar, FİLATELİK YAYIN: Pul tanıtma kağıtları, pul fotoğrafları, pul emisyon programı ve değişiklikleri ile pullarla ilgili genelge ve tebliğler, FİLATELİK YAYIN ABONESİ: Değerli kağıt abonesi olmadığı halde, PTT'ce yayınlanan Emisyon Programı, Emisyon Programı değişiklikleri, pul tanıtma kağıtları, pul ve özel damga genelge ve tebliğleri yayınlandıkça bunlardan abone ücreti karşılığında kendisine gönderilmesini isteyen kişi veya topluluk, 1

2 FİLATELİK ZARF: İlkgün veya özel gün damgasını taşıyan özel zarflar, İLKGÜN DAMGASI: Posta pullarının tedavüle çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki PTT işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konu ile ilgili yazılar ve motifler bulunan tarih damgaları, İLKGÜN ZARFI: Üzerlerinde bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konu ile ilgili ilkgün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarflar, MAKSİMUM KART: üzerine bir posta pulundaki resim basılmış olduğu halde, söz konusu pulu basılmış veya yapıştırılmış olarak taşıyan özel damgalı filatelik kart, MARJ: Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında, pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlar, ÖZEL DAMGA: Anma pulu çıkarılmamış bazı önemli olaylar için belirli günlerde ve olaylarla ilgili yerlerdeki PTT işyerlerinde, geçerlikte bulunan herhangi bir posta pulunu ve anma bloğunu iptal etmek üzere yaptırılan ve üzerlerinde ilgili olduğu olaya ait yazılar ve motifler bulunan tarih damgaları, ÖZEL GÜN ZARFI: üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarflar, PERFORAJ: Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması, PORTFÖY: Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili FDC, (ilkgün zarfı) kart veya öteki yayınlar bulunan filatelik dosya, POSTA KARTI: Üzerlerinde POSTA KARTI ibaresi ve postaca alınacak ücreti gösteren soğuk damga basılı bulunan resimli veya resimsiz kartlar, POŞET: Bir plastik muhafaza içinde bantlara monte edilmiş bir miktar posta pulu bulunan ve pulların değerleri toplamı ile poşetin bedelinden oluşan bir fiyatla satılan filatelik malzeme, RESMİ POSTA PULLARI: Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerin, belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve kurumların postaya verdikleri her türlü posta gönderilerinin posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere, 5584 sayılı Posta Kanununun 21. maddesi gereğince bastırılan pullar, SERİ: Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerinden oluşan bir takım, SÜREKLİ POSTA PULLARI: Posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere bu isim altında ve çok sayıda bastırılan pullar, SÜRŞARJ: Değerli kağıtların değerlerini değiştirmek veya pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basmak, TEMATİK PUL: Kuş, çiçek, spor, meşhur adamlar... gibi belli konuların resimlerini taşıyan pullar, TİRAJ: Pul ve değerli kağıtların baskı sayısı, UÇAK PULLARI: Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerlerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pullar. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM 2- Filateli Servislerinin Organizasyonu: Filateli servisleri Posta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak, yurt içine ve yurtdışına filatelik amaçla değerli kağıt satışı yapma işiyle görevli satış birimleridir Bu servisler Posta Dairesince uygun görülecek yerlerde, bu Dairenin teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile kurulur. Bu birimlerin organizasyonu ile kadrosunun tespiti iş hacmine göre Posta Dairesi Başkanlığınca yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3- Değerli Kağıtların Hazırlanması, Satılması ve Filatelik Yayınlara Abone Kaydedilmesi: PTT Değerli Kağıtları; - Yurtiçinde abonman usulü ve münferit olarak satabilir, - Yurtdışında abonman usulü, münferit olarak ve yurtdışı acentelikler aracılığıyla satılabilir. - Özel ve tüzel kişiler abone olabileceği gibi, abone olunacak Değerli Kağıtların sayısında kısıntı yapılamaz. - Aboneler birden fazla abonelik isteğinde bulunabilirler. - Filatelik malzeme çeşitlerinin tümüne abone olunması zorunlu değildir Sürekli pullar dışındaki pulların satışı seri halinde yapılır. Sürekli pulların küçük değerli olanlarından yapılacak siparişler mevcuda göre yerine getirilir Anma blokları ayrı bir emisyon sayıldığından bunlar abonelere kartlarında yazılı sayıda ayrılır Tirajın az olması veya başka nedenlerle abonelere verilecek pul sayısında Genel Müdürlükçe kısıntı yapılabilir Satılan değerli kağıtlar geri alınmaz. 3.1 Değerli kağıtların yurtiçine satılması: Değerli kağıtlar, yurtiçine abonman usulü ve münferit olarak satılır Abonman usulü ile satış Bu usul ile satış aşağıdaki şartlarla yapılır Abone olacak kişi stok numaralı Değerli Kağıtlar Aboneliği istek kartını gereğince doldurarak Filateli Servisine posta ile gönderir veya elden verir. Filateli Servisi, istek kartını inceler. Bir eksiklik görmediği takdirde abone olacak kişiye, aboneliğinin kabul edildiğini, abone numarasını ve avans olarak yatırması gereken para tutarını yazı ile bildirir. Abonelik avans olarak yatırılan paranın Filateli Servisince alınmasıyla kesinlik kazanır, aboneye satıştaki değerli kağıtlar listesi ve emisyon programı yollanır. Abonenin istek kartı sıra numarasına göre saklanır. Aboneye aboneliğinin kabul edildiği tarihi izleyen 2. ayın başından sonra çıkarılacak değerli kağıtlardan başlayarak pul v.s. gönderilir. 3

4 Abonelere ayrılan pullar satışa çıkarıldığı gün dahil 30 gün bekletilir. 30 ncu gün tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün akşamı bekleme müddeti sona erer. Bu süre geçtiği halde gerekli parayı yollamayan abonenin, aboneliği iptal edilerek kendisine durum yazıyla bildirilir, varsa kalan parası geri yollanır Aboneler, yazıyla bildirmek şartıyla abone oldukları değerli kağıt sayısı ve türünde değişiklik yapabilirler. Söz konusu değişiklik istekleri ilgili memur tarafından paraf edilmek suretiyle abone kartına işlenir. Abonenin bildirdiği yeni tür ve sayı ile ilgili istekleri, isteğin alındığı tarihi izleyen 2. ayın başından itibaren uygulanır. Bu süre içinde aboneye eski miktar ve türler üzerinden satış yapılmağa devam olunur Aboneler avans olarak gönderdikleri miktar ile açılan abone hesaplarını, kendilerine gönderilecek pul emisyon programı ve hesap bildirim formlarındaki bakiyeler yardımıyla para göndererek besleyeceklerdir. Gönderilen hesap bildirim formlarıyla veya gerektiğinde ayrı bildirilerle abonenin para göndermesi istenir Aboneler istedikleri takdirde emisyon programının ilanından itibaren 1 ay içinde abone oldukları yere başvurarak emisyon programda yer alan pullardan abone oldukları miktara ilave edilmek üzere istedikleri kadar alabilirler Acentelik aracılığı ile yapılan satışlar. (Yürürlülükten kaldırılmıştır.) Acentelik aracılığı ile yapılan satışlar özel anlaşmalar uyarınca yürütülür Münferit satışlar; Filateli servisine gerek abonelerden gerek abone olmayan kişilerden gelen münferit siparişler de genel esaslar çerçevesinde ve stok mevcudu elverdiği ölçüde, tereddüt halinde siparişlerin alınma sırasına göre yerine getirilir Ödeme şekilleri; Ödemeler aşağıdaki şekillerde yapılır Ankara Posta Çekleri merkezindeki Filateli Servisi hesabına Posta Çeki ile, Filateli Servisi adresine posta veya telgraf havalesiyle, Filateli Servisi adresine banka havalesiyle veya nama muharrer ve banka blokeli banka çeki ile, Filateli Servisince gösterilen vezneye nakit olarak, 3.2 Değerli kağıtların yurtdışına satılması: Değerli kağıtların yurtdışına satılması ilke olarak Ankara Filateli Servisince yapılır. Bu satışlar mevcut stokların elverdiği ölçüde, değerli kağıtların satışta kalma süresi dikkate alınmaksızın abonman usulü, acentelikler aracılığıyla ve münferit siparişler şeklinde yürütülür Siparişler, bedelleri tahsil edildikten sonra yerine getirilir. Bununla beraber, çek ve banka havalelerinin bedellerinin tahsili işlemleri uzun zaman gerektirdiğinden sipariş edilen pullar, çeklerin ve banka havalelerine ait haber kağıtlarının Filateli Servisine gelmesiyle gönderilir. Fazla miktarda pul satın alan müşterilerin sipariş ettikleri pullar karşılığında göndermiş olmaları gereken bedellerde noksanlık bulunması halinde, müşterinin durumu göz önüne alınarak, pullar bedelleri müşteri adına borç yazılarak da gönderilebilir. Bu gibi hallerde borç kaydedilen paranın takip edilerek bir an önce tahsili sağlanır. 4

5 3.2.1 Abonman usulü ile satış Yurtdışından abone olmak isteyenlere stok numaralı Değerli Kağıt istek Kağıdı ile Pul Emisyon Programı, Satıştaki Pullar Listesi ve Satış Şartları gönderilir. Abone olmak isteyen tarafından doldurulmuş olarak geri gelen istek kağıtları ilgilinin göndermesi gereken paranın Filateli Servisine ulaşmasına kadar bekletilir, para geldiğinde abone kaydı yapılır, istek kağıdındaki bilgiler stok numaralı abone kartına işlenir, ilgili memur tarafından parafe edilerek sıra numarası verilen bu kart serviste bulunan karteks dolabında, stok numaralı abone istek kağıdı abone dosyasında saklanır Acentelik aracılığı ile yapılan satışlar, Acentelik aracılığı ile yapılan satışlar özel anlaşmalar uyarınca yürütülür Münferit satışlar, Yurtdışından yapılacak münferit pul siparişleri de genel esaslar çerçevesinde karşılanır Ödemeler Yurtdışı satışlar karşılığında yapılacak ödemelerde Türk parası ve madeni paralar kabul edilmez. Filatelik Malzeme bedellerinin ödenmesinde geçerli olan efektif ve dövizler T.C. Merkez Bankasınca kabul edilenlerdir. Ödeme şekil ve yerleri aşağıda gösterilmiştir Taahhütlü veya değer konulmuş mektup içinde efektif olarak Filateli Servisi adresine, (bu şekilde alınan efektif paralar en geç ertesi iş günü yetkili banka veya yetkili PTT Merkezlerinde Türk parasına çevrilerek T.C.Merkez Bankasındaki Filateli Servisi hesabına yatırılır.) Uluslararası Seyahat Çekleri ile, (Efektif paralar gibi işlem yapılır) Uluslararası posta havalesi işlemi yapılan ülkelerden, Uluslararası posta havalesiyle Filateli Servisi adresine, PTT Genel Müdürlüğü adına,yabancı ülkeler nezdinde açılan posta çeki hesaplarına, Banka çek veya havalesiyle Filateli Servisi adına, Ankara Posta Çekleri Merkezindeki Filateli Servisi hesabına, Uluslararası cevap kuponları ile, 3.3 Değerli kağıtların gönderilmesi: Hesaplarında, isteklerini karşılayacak miktarda parası bulunmayan abonelerin siparişleri hiç bir şekilde yerine getirilmez. Gerek münferit siparişlerde gerek abone usulü ile yapılan satışlarda; pullar ve diğer değerli kağıtlar bedelleri alındıktan sonra gönderilir. Bununla beraber çek ve banka havalelerinin bedellerinin tahsil işlemi geciktiği takdirde değerli kağıtlar çeklerin veya banka havalelerine ait haber kağıtlarının Filateli Servisine ulaşmasıyla, sahiplerine gönderilir Pul ve diğer değerli kağıtlar müşterilere tedavüle çıktıkları gün gönderilir. Daha önce tedavüle çıkarılmış bulunan malzeme siparişleri de geciktirilmeden yerine getirilir Gönderilen hesap bildirim formlarında değerli kağıtların dökümü yapılıp hesap durumu müşteriye bildirilir Yolda hasara uğramamaları için değerli kağıtlar kartonlar arasında ve sağlam zarf içinde yollanır Değerli Kağıtlar abonelere resmi taahhütlü mektupla gönderilir. Kapsamında, Genel Müdürlükçe tespit edilen miktardan yüksek değerli kağıt 5

6 bulunan gönderilerin değer konulmuş resmi gönderi olarak gönderilmesi zorunludur. Posta ve taahhüt ücreti PTT'ye aittir. Müşterinin isteği üzerine kapsamında belirlenen miktardan aşağı değerde pul v.s. bulunan gönderilerde değer konulmuş gönderi içinde yollanır. Bu durumda yalnız değerlendirme ücreti müşteriden alınır. Değer konulmuş olarak gönderilmesi müşteri tarafından talep edilen gönderiler için alınan değerlendirme ücreti karşılığı pullar, filateli servisi tarih damgası ile iptal edilerek gönderi içine konur. İsteklilerin damgalanmak üzere ilgili merkezlere gönderdikleri filatelik malzemenin postada kaybı halinde, gönderinin türü göz önüne alınarak 5584 sayılı Posta Kanununa göre tazminat ödenir. Bu isteklere göre hazırlanarak kendilerine yollanan filatelik malzemenin kaybı halinde ise, gönderi kapsamı PTT'deki kayıtlarına göre alıcısına aynen yeniden gönderilir. Aynen gönderilmesine olanak bulunmuyorsa servis havalesi ile bedeli gönderilir Yurtdışı siparişler taahhütlü olarak gönderilir. Ancak istek halinde değer konulmuş gönderi, sigortalı olarak ve yüzeyden de yollanır. Uçakla, değer konulmuş gönderi ve sigortalı olarak yollanması halinde varsa uçak ek ücreti, değer konulmuş mektup veya koli ve sigorta masrafı müşteriden alınır. Alınan posta ücretleri karşılığında damgalı pul gönderiye konur veya gönderiye yapıştırılır. 3.4 Filatelik zarflar, ilkgün damgaları ve özel damgalar: Bu konuda Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliğinin aşağıdaki hükümleri aynen uygulanır Filatelik zarflar prensip olarak PTT'ce hazırlatılıp damga ile ilgili PTT işyerlerinde ve uygun görülecek diğer PTT işyerlerinde damga tarihinde satışa çıkarılır. Bu zarfların satış bedeli Genel Müdürlükçe saptanır Filatelik zarflar prensip olarak PTT'ce çıkarılmakla beraber, kişiler özel zarf, kart veya kağıt hazırlayıp bunlara PTT tarafından ilkgün damgası veya özel damga basılmasını isteyebilirler, bu istekler en geç damganın yapıldığı tarihte damga işini yapan PTT işyerine ulaştığı takdirde yerine getirilir İlkgün ve özel damga işleri İlkgün ve özel damgalar hakkındaki işler Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda belirtildiği gibi yapılır İlkgün damgaları, anma pullarının bloklarının ve sürekli pulların tedavüle çıkarıldıkları gün üzerlerinde yalnız ilgili oldukları pul bulunan gönderilerin, filatelik zarf, kart ve kağıtların damgalanmasında kullanılır. Bu maddelerin üzerlerindeki ilkgün damgasıyla ilgili olmayan pullar normal tarih damgası ile iptal edilir Özel damgalar belirli bir olayı anmak ve belirli bir veya birkaç gün kullanılmak üzere yaptırılır ve geçerlikte bulunan herhangi bir sürekli veya anma pul veya anma bloklarına basılabilir İlkgün damgaları ile özel damgaların kullanıldığı PTT işyerine veya Filateli Servisine getirilen veya posta ile yollanan pulsuz filatelik zarf, kart veya kağıtların pullanması ve damgalanması talepleri, zamanında ulaşmış olması halinde PTT Yönetim Kurulunca belirlenen ücret mukabilinde karşılanır İlkgün zarfları ile özel zarflar, damgaların kullanıldığı PTT işyerlerinde ve PTT'ce uygun görülecek öteki işyerlerinde başvuranlara ücreti karşılığında hazır (pullu ve damgalı) veya pulsuz olarak satılacağı gibi, bunlar posta ile de sipariş edilebilir Kullanıldıkları yerler dışında yapılacak özel damga isteklerinde pullarını özel damga ile damgalatmak isteyen kimse, pullu zarf, kart veya kağıtlarını damganın yapılacağı merkeze, taahhütlü mektup, değer konulmuş 6

7 mektup, değer konulmuş veya değer konulmamış koli içinde damga işi için isteklerini açıklayan bir notla beraber gönderir. İstek sahibi bu notunda, gönderdiği zarf, kart veya kağıtların damgalandıktan sonra kendisine veya adresi yazılı 3.kişilere, - Açıktan adi veya taahhütlü mektup, - Bir ambalaj içinde adi veya taahhütlü mektup, - Değer konulmuş mektup, - Değer konulmuş veya konulmamış koli, olarak gönderilmesini isteyebilir. 3.5 Filatelik yayınlara abone olunması: Abonelere, satışa çıkarılan değerli kağıtlarla ilgili emisyon programı, tanıtma kağıdı, genelge, tebliğ ve satıştaki değerli kağıtlar listelerinden birer adedi yayınlandıkça ücretsiz olarak yollanır. Pul fotoğrafı abonman isteklerinin yıllık ücreti her yıl başında tespit ve ilan edilir. Pul abonesi olmadığı halde, filatelik yayınlara abone olmak isteyenlere yayınlar, tespit edilecek ücret karşılığında gönderilir. İlgililer söz konusu ücreti her yılın Ocak ayının 10.günü çalışma saatinin bitimine kadar, yeni aboneler de abone olduklarında tam olarak (yıllık) öderler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4- Filateli Servisinde Tutulacak Kayıtlar ve Muhasebe İşleri: Her müşteri için birer dosya, birer de alacaklı hesap kartı açılır. Müşterilere ait her türlü evrak ve döviz alım bordroları dosyalarında saklanır. Müşterinin gönderdiği değerli kağıtlar pul bedeli ile bunlar karşılığında yollanan değerli kağıtların bedeli, yollama ücreti, kendisine ait diğer masraf ve varsa bakiye alacağı alacaklı hesaplar kartında gösterilir. Başkanlıkça saptanacak kişi ve kuruluşlara borçlu olarak gönderilebilecek değerli kağıtlar için de borçlu abonelerin her biri için dosya hesap kartı açılır. 4.1 Tutulacak kayıtlar: Filateli Servisinde bu Yönetmeliğe göre abone olan her kişi için şu kayıtlar tutulur Abone yazışma dosyası Abone ile yapılacak yazışmalar bu dosya üzerinden yürütülür Abone kartı ve stok numaralı bu kartlar, abonelik sıra numarasına göre ayrı bir kartekste saklanır Hesap bildirim formu Aboneye her değerli kağıt gönderildiğinde örneği ekli, hesap bildirim formundan 1 adet eklenir. Hesap bildirim formunun sureti abone dosyasında saklanır. İlgili memur hesap bildirim formunun her iki nüshasının ilgili yerlerine kaşesini basar Hesap kartı Her abone için örneği ekli bir hesap kartı tutulur. Bu kart satış amirliği (İç- Dış) veya Şefliğinden işlem gördüğünün ertesi günü sıra ile verilen abone kartları yardımı ile düzenlenir. Hesap kartını düzenleyen memur kartları satış amirliğine alındığı sıra ile geri verir. 7

8 4.2 Kayıtların kontrolü: Abonelikle ilgili kayıtlar ve hesap bildirim formu aynı memur tarafından doldurulur. Bu kayıtların birbirine uygunluğu ilgili şef tarafından sık sık ve abone ile anlaşmazlık halinde hemen kontrol edilir. Şef yaptığı kontrolü kaşesini basarak gösterir. 4.3 Muhasebe işleri: Satılan pullara ait muhasebe işlemleri yürürlükteki muhasebe usulleri ile Muhasebe Dairesi Başkanlığından bildirilecek şekle göre yapılır. Filateli Servisine yurtdışından gelen değerli kağıt bedelleri türleri ve Türk parası karşılıkları gösterilerek bir deftere, yurtiçinden gelenler de başka bir deftere günlük olarak abone adları ve numaraları belirtilerek kaydedilir. Gelen veya alınan değerli kağıt bedellerinin yatırılması için T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesinde, Filateli Servisi adına bir hesap açılır Filateli Servisince alınan veya buraya gelen bütün paralar ve diğer ödeme araçları gerekirse yetkili PTT merkezlerinde veya bankalarda Türk parasına çevrilerek geciktirilmeden T.C. Merkez Bankasındaki hesaba yatırılır Banka havalelerine ait haber kağıtları alınınca, haber kağıdını çıkaran bankalara birer yazı gönderilerek havale bedellerinin Merkez Bankasındaki hesaba geçirilmesi sağlanır Postada hasara uğradığı tespit edilen veya kaybolduğu anlaşılan değerli kağıtların bedeli zarar hesaplarına alınır Bir yıl süre ile işlem görmeyen ve bakiye alacağı bulunan abone hesap sahiplerine 1. yılın sonunda uyarma yazısı gönderilerek durum kendilerine bildirilir. Cevap alınmadığı takdirde uyarma 3 er ay aralıkla 3 kez tekrarlanır. Buna rağmen hesabı yine işlem görmez ise dosyası servisten kaldırılır ve yasal süre içinde bekletilir, kalan bakiye kârlar hesabına aktarılır Değerli kağıtların satışa çıkarılmasından en az 1 ay önce ihtiyaç duyulan miktar Pul Şubesi Müdürlüğüne bildirilir. Bu miktarlar Merkez Vezneden usulüne uygun olarak alınarak özel defterine kaydedilir. Bu deftere satılan ve Merkez Vezneye geri verilen pullar da kaydedilir Uygun süre içinde satılamayacağı anlaşılan değerli kağıtlarla, Posta Dairesi Başkanlığından yazı ile geri istenen değerli kağıtlar gereği yapılmak üzere Merkez Vezneye yollanır. 5- Son Hükümler: BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlüğe girme: Bu Yönetmelik hükümleri, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer Bu Yönetmeliği PTT Genel Müdürü yürütür Yürürlükten kaldırılan hükümler: Postada Kullanılan değerli Kağıtlar Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 8

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun bütçe, harcama ve muhasebe işlemlerine

Detaylı

EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge, hizmet gereği nüfus müdürlüğünde hazırlanan veya nüfus müdürlüğüne gelen

Detaylı

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muhasebe İşlemleri ve

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

TASFİYE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak. Amaç

TASFİYE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak. Amaç TASFİYE YÖNETMELİĞİ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 07.10.2009 tarihli, 27369 (Mükerrer) Sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

YÖNETMELİK İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28620 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; haberleşme gönderileri dahil posta gönderileri ile kargoların, kabul,

Detaylı

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planının amacı, Ahi Evran Üniversitesi harcama

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1945 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.6.1984, No : 84/8213 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1984, No

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 17.10.1990 Karar No. : 2 12 I. BÖLÜM Genel hükümler Kapsam Madde 1 Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı