KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ"

Transkript

1 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 te çıkartılan 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nun sonuçlarından biri değildir? A) Ülkedeki tüm eğitim öğretim kurumları bakanlığın çatısı altında toplanmıştır B) Türk eğitim tarihinin en uzun yaşamış öğretim kurumu olan medreseler kapatılmıştır C) Yüksek din uzmanı ve insan yetiştirmek için ilahiyat fakülteleri ile mektepleri açılmıştır D) Tekke, türbe ve tarikatlar kapatılmıştır. E) Eğitimde laiklik ilkesine doğru önemli bir adım atılmıştır 2) Aşağıdakilerden hangisi örtük programın özelliklerinden biri değildir? A) Öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alarak bunlara dönük faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgilenir B) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan öğretim programlarında belirtilen amaç ve etkinlikleri kapsar C) Okulun düzeni, kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, yöneticilerin ve öğretmenlerin sözlü ya da sözsüz olarak verdikleri bütün iletileri kapsar D) Öğretme-öğrenme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgiler, düşünceler, değeler, uygulamalar ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerde meydana gelen bütün özellikleri kapsar E) Okuldaki örgüt kültürü ve iklimi, ilişkiler, disiplin anlayışı, kurumdaki bireylerin sahip olduğu yaklaşım biçimleri ve tutumlar ile etkileşerek oluşan öğrenmeleri kapsar 3) Program geliştirme süreci çeşitli aşamalardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin ilk adımıdır? A) Uygulama B) Dönüt alma C) Tasarlama D) Yaygınlaştırma E) Değerlendirme 4) 2005 te uygulamaya konulan ilköğretim programında, disiplinler arası yaklaşım izlendiği belirtilerek ara disiplin kavramı ve uygulaması benimsenmiştir. Belirlenen sekiz ara disiplin kazanımları on iki dersin içine yerleştirilmiştir. Programda yer alan ara disiplin kazanımlarına etkili bir şekilde ulaşma konusunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Ara disiplinle ilgili konular arasında yatay kaynaşıklık ilişkisi kurularak bütünlük sağlanmalıdır B) Ara disiplinler ile konular arasında dikey kaynaşıklık ilişkisi kurularak ardışıklık sağlanmalıdır C) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini yükseltmek için ara disiplinlerle ilgili özel etkinlikler hazırlanmalıdır D) Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına ara disiplinlerle ilgili eğitim verilmelidir E) Ara disiplinleri öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenler düzenlemelidir 5) Bu içerik düzenleme yaklaşımında konuların yeri ve zamanı geldikçe derinlemesine tekrarı yapılır. Örneğin ilköğretim birinci sınıfta okutulan matematik dersindeki dört işlem becerileri bir ve iki basamaklı sayılarla, ikinci sınıfta iki ve üç basamaklı sayılarla, üçüncü sınıfta üç ve dört basamaklı sayılarla vb. şeklinde yıllar ilerledikçe genişletilerek tekrarlanmıştır. Yukarıda verilen paragraf aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Doğrusal B) Sarmal C) Modüler D) Piramitsel E) Çekirdek Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

2 6) Eğitim sistemimizde bireylere kazandırılacak hedefler bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor olmak üzere üç ayrı sınıfta basamaklandırılmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisinde hedef davranışlar bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor şeklinde sıralanmıştır? A) Zihinsel düşünme becerisi duyguları kontrol altına alma sakarlıklardan kurtulma B) Problem çözme becerisi olumlu tutum geliştirme alışkanlıklar kazandırma C) Toplumun değerlerine sahip çıkma demokratik tutum ve davranışlar sergileme bedensel hareketlerde tutarlılık gösterme D) Kişilik özelliklerini sergileyen örgütsel bir felsefi anlayış geliştirme sahip olunan değerlerde tutarlılık gösterme kasları uyumlu bir şekilde çalıştırma E) Zihinsel yetileri en üst seviyede geliştirme tutum ve değerler kazanma zihin ile kaslar arasında hareket koordinasyonu sağlama 9) Kimya dersinde elementler konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine kredi kartı büyüklüğünde 100 kart dağıtmış ve öğrencilerden bu kartların üst kısmına tabu oyununda olduğu gibi anlatılacak elementin adını, altına da elementle ilgili günlük hayatta kullanılan beş kavramı yazmalarını istemiştir. Sonra sınıftaki bütün öğrencilerden küçük gruplar oluşturarak öğrencilerine bu kartonlarla oyun oynatmıştır. Öğretmenin yukarıda yapmış olduğu etkinliğin getireceği en önemli yarar aşağıdakilerden A) Dersi eğlenceli hale getirme B) Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama C) Farklı yöntem tekniklerle öğretimi zenginleştirme D) Araç-gereçle konuları somutlaştırma E) Öğrencilerin dikkatini çekme 7) Gagne öğrenme ürünlerini sözel beceriler, bilişsel stratejiler, zihinsel beceriler, psiko-motor beceriler ve tutumlar olmak üzere beş ayrı sınıfa ayırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zihinsel becerilere örnek bir üründür? A) İnsanlara karşı hoşgörülü davranma B) Doğru ve akıcı konuşma C) Geçerlik güvenirlik arasındaki ilişkiyi açıklama D) Demokratik tutum ve davranışlar gösterme E) İyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme 10) Bir öğretmen, etkili bir öğrenme gerçekleştirmek istiyorsa aşağıdaki öğretim materyallerinden hangisine daha az başvurmalıdır? A) Model, maket ve numunelerden yararlanma B) Drama etkinlikleri yaptırma C) Örnek olay incelemelerine yer verme D) Hareketli ve sesli filmler kullanma E) Radyo, teyp gibi araçlar kullanma 8) Bir öğrenci aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaparsa öğrenmelerin kalıcılığı daha az olur? A) Öğrendiği yolları kullanarak bir problemi çözme B) Verilen bir bütünü parçalara ayırarak ögesel ilişkileri saptama C) Elindeki malzemeleri kullanarak yaratıcı bir ürün meydana getirme D) Okuduğu bir metni kendi cümleleriyle yorumlama E) Verilen kavramın özelliklerini maddeler halinde sıralama 11) Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme alanının ne kadar dinamik bir süreç olduğunun kavranmasına gösterilecek en önemli kanıttır? A) Program geliştirme çalışmalarının pilot uygulamadan sonra statik bir durum göstermesi B) Ülke çapında uygulanan programların her yerde aynı, standart olmasının sağlanması C) Merkezden program hazırlamanın oldukça karmaşık ve detaylı bir çalışma gerektirmesi D) Teori ile uygulamadaki farklardan dolayı farklı program türlerinin ortaya çıkması E) Program geliştirme çalışmalarının sadece akademik bir boyutta yürütülmesi TASARI YAYINLARI 2

3 12) Program değerlendirme, eğitim programını ya da programın herhangi bir öğesini kabul etmek, değiştirmek ya da çıkarmak amacıyla çeşitli ölçme araçları kullanarak toplanan verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırma sürecidir. Bu açıklamaya göre program değerlendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Öğretmenlerin kendilerini değerlendirerek performanslarını geliştirmek için önlemler almasıdır B) Öğrenciler arasında fark olup olmadığını belirleyerek rekabeti geliştirmektir C) Belirlenmiş hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesidir D) Konuların zamanında ve verimli bir şekilde işlenip işlenmediğinin belirlenmesidir E) Etkinliklerin öğrenciye göre düzenlenip düzenlenmediğinin saptanmasıdır 14) Bir eğitim fakültesinde öğretim üyesi, öğrencilerinden dörder kişilik gruplar oluşturmuş ve her gruptan çoklu zeka alanlarından birisini araştırmalarını, bilgi toplayıp bunları yorumlamalarını, analiz etmelerini, gerekiyorsa uygulama yapmalarını ve bütün bu çalışmaları içeren değerlendirme raporu hazırlamalarını istemiştir. Öğretim üyesinin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden A) Çoklu zekaya dayalı öğrenme B) Örnek olay incelemesi C) Grup tartışması D) Proje tabanlı öğrenme E) Yerleşik durumlu öğrenme 13) Yeni ilköğretim programı yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmıştır. Aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştiren öğretmen yapılandırmacı anlayışa uygun hareket etmiştir? A) Konuları en iyi şekilde öğrenip öğrencilerine sistemli bir şekilde aktaran B) Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklerin üçünü de ayrı ayrı geliştirecek sunumlar yapan C) Herkesçe kabul edilen nesnel doğrulara öğrencilerin kendi çabalarıyla kitapları tarayarak ulaşmalarını sağlayan D) Öğrenci yaşantılarını dikkate alarak kendi şemalarını oluşturmalarına ve yeni bilgiyi bunun üzerine inşa etmelerine izin veren E) Öğrencilere yeterli zaman ve fırsat verip hepsinin aynı derecede öğreneceğini savunarak onlar için ek aktiviteler düzenleyen 15) Öğretim hizmetinde aşağıda yapılan etkinliklerden hangisi bilişsel gelişim üzerinde daha etkili olur? A) Dersin başında ön bilgilerle ilgili sorular sorularak gözden geçirme etkinliğine yer verilmesi B) Çok sayıda duyu organına hitap eden uyaranlarla (görsel şema ve grafikler) dersin öğretmence işlenmesi C) Sınıf ortamında disiplinin sağlanarak etkili bir yönetim gösterilmesi ve sükunetin temin edilmesi D) Öğrencilerin yansıtıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirici etkinliklere yer verilmesi E) Dersin sonunda öğretmenin özet ve tekrar yaparak öğrenme konusuyla ilgili örgütleyici kullanması Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

4 16) I. Sürecin yönetiminden bilgi kaynağı olan öğretmen sorumludur II. Daha çok bilişsel becerilerin geliştirilmesine yöneliktir III. Öğrenci bilgiyi kaynağından daha çok dinleyerek öğrenmektedir. IV. Karar almada kendi başına hareket eden bir lider belirlenir. I. Öğretmen süreci gözlemleyerek yönlendirir II. Bilişsel alanın yanı sıra sosyal becerilerin de geliştirilmesi önemlidir III. Öğrenciler ortak bir amaç etrafında toplanır ve birlikte öğrenirler IV. Liderlik herkesçe paylaşılmıştır. Yukarıda verilen öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Geleneksel İşbirlikli B) Geleneksel Bireyselleştirilmiş C) Bireyselleştirilmiş İşbirlikli D) Bireyselleştirilmiş Grupla çalışma E) Programlı öğretim Grupla çalışma 18) Öğrencilerine derste ve teneffüste davranış bozukluklarıyla ilgili sürekli önerilerde bulunan bir öğretmenin bu önerileri, sorun teşkil eden davranışların düzelmesinde pek işe yaramadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilere uyarıldıkları halde neden böyle davrandıkları sorulduğunda yanlış davranışların farkında olduklarını ancak bunların düzeltilmesi ve nasıl hareket edecekleri konusunda tavsiyeler dışında somut eylem örnekleri gösterilmediği cevabını vermişlerdir. Bu durumda olumsuz davranışların düzelmesi için öğretmenin nasıl hareket etmesi gerekir? A) Öğrencilerdeki olumlu davranışları sürekli pekiştirmelidir B) Öğrencilerin aileleriyle görüşerek evde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır C) Olumsuz davranışların üzerine tutarlı bir şekilde giderek düzeltmeye çalışmalıdır D) Olumsuz davranış gösteren öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamalıdır E) Sözleri ile davranışları arasında tutarlılık sergileyerek öğrencilerine örnek bir model olmalıdır 17) Tatillerde sürekli Karadeniz Bölgesi ne giderek yeşil ve mavinin tadına varan, Fırtına Vadisi nde rafting yapan, Kaçkar Dağları nda zirveye tırmanarak gecelik konaklayan ve bütün bunları yeni tanıştığı insanlarla birlikte yapmaktan mutluluk duyan birinin hangi zeka alanları gelişmiştir? A) İçedönük doğacı B) Sözel sosyal C) Doğacı sosyal D) Doğacı sözel E) Sosyal görsel 19) Çoklu zeka kuramına göre hareket eden bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir? A) Öğrencilerin gelişmiş olan zeka alanını belirleyerek hep o alanın üzerine gitmesi B) Öğrencilerin çoğunluğu hangi zeka alanına sahipse dersi o alana uygun olarak işlemesi C) Öğrencilerin birden çok zeka alanında gelişmeleri için çeşitli etkinliklere yer vermesi D) Ağırlıklı olarak sözel-dilsel ve matematikselmantıksal zeka alanıyla ilgili çalışmalar yapması E) Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirerek gruplandırması TASARI YAYINLARI 4

5 20) Dersinde sürekli olarak demokrasinin öneminden ve toplumsal yaşam içindeki gereğinden bahseden bir öğretmen sınıfta yaptığı etkinlikleri planlarken öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkate almamakta Sizin için en doğru olanı yapıyorum diyerek kendi doğruları ışığında hareket etmektedir. Bu öğretmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Demokrasiye tam anlamıyla inanmamaktadır B) Öğrencilerin kendi çabalarıyla demokratik davranış kazanamayacaklarını düşünmektedir C) Öğrencilerle ilgili doğru kararlar verdiği için onları yakından tanımaktadır D) Düşünceleriyle davranışları arasında tutarsızlık sergilemektedir E) Öğrencilere doğruları gösterme konusunda örnek olmaktadır 21) Bir öğretmenin aşağıdaki davranışlarından hangisi öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik standartlardan biridir? A) Öğrenme ortamında öğrenci katılımını en üst düzeye çıkarma B) Öğrenmelerin kalıcı olması için öğrencilere okul dışı görev ve projeler verme C) Çok sayıda duyu organına hitap edecek araç-gereç kullanma D) Dersi işledikten sonra konuyu öğrenemeyenler için tekrarlama E) Ölçme değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerine adil davranma 22) Öğretmen sadece bir öğretici değil, aynı zamanda bir öğrenicidir. İş yaşamı sırasında yaşadığı deneyimlerden dersler çıkararak bunlardan kendisini geliştirmek amacıyla yararlanmaktadır. Hem meslek öncesinde hem de meslek içinde edindiği bilgileri analiz etmekte, bunları sınıf ortamına aktarmakta, böylece öğrenmeye ve gelişmeye sürekli açık olduğunu göstermektedir. Bütün bu birikimini öğrencileri için uygulamalarına transfer etmektedir. Yukarıdaki paragrafta öğretmenin hangi becerisinden söz edilmektedir? A) Profesyonel B) Analitik C) Yansıtmacı D) Eleştirel E) Yaratıcı 23) Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı, öğrencilerin aktif olarak sürecin her aşamasında yer alması temeline dayanır. Bu yaklaşımdan hareket eden bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa katılım sürecini daha etkili hale getirmiş olur? A) Değişik yöntem ve tekniklerden yararlanma B) Çok sayıda araç gereç kullanmaya çalışma C) Öğrenme konusunu öğrencilere anlattırma D) Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine yardımcı olma E) Öğretim etkinliklerini öğrencilerle birlikte planlayıp uygulama 24) Bir akademisyen, Gelişim ve Öğrenme dersinde bilgiyi işleme kuramını aşağıdaki gibi işlemiştir: - Öğrencileri 2-3 kişilik küçük gruplara ayırır. - Her gruba duyuşsal, kısa süreli ve uzun süreli belleğin özelliklerini içeren ders notları ile alıştırmalar içeren kağıtlar dağıtır. - Öğrencilerden, bu ders notlarını özetleyerek kendi raporlarını yazmalarını ister kişilik grupları 6-9 kişilik grup olacak şekilde bir araya getirir. - Oluşturulan yeni gruplarda öğrencilerin öğrenmelerini karşılaştırarak bilgiyi işleme kuramını yansıtan bir akıl haritası yapmalarını ve örnek alıştırmalar geliştirmelerini ister. Bu öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden A) Aktif öğrenme B) Problem çözme C) Grup tartışması D) Çoklu zekaya dayalı öğrenme E) Tam öğrenme 25) Bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerinden hangisi öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmede etkilidir? A) Öğrencilerin öğrenmeyle ilgili yorum yapmalarını sağlama B) Öğrenme için öğrencileri ikincil kaynaklara yönlendirme C) Öğrencilerin davranışlarını istendik olduğunda pekiştirme D) Öğrencilerin öğrenmede denenmemiş yollar kullanmalarına izin verme E) Öğrencilere derslerle ilgili kaynak kitapları özetlettirme Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

6 26) Sınıfında öğrencilerine kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen aşağıda belirtilenlerden hangisini hedeflememiştir? A) Öğrenmenlerin anlamlı ve kalıcı hale gelmesini B) Farklı öğrenme yollarını kullanmayı C) Öğretilen bilgilerin tekrar edilmesini D) Öğrencilerin şema çizme becerilerini geliştirmeyi E) Öğrencilerin psiko-motor becerilerini geliştirmeyi 29) Öğretim sürecinde öğretmen kullandığı yöntemlerle öğrencilerin belirlenmiş olan kazanımlara ulaşmasının yanı sıra sosyal becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Rol oynama, konuşma halkası ve boş sandalye gibi öğretim teknikleri ile öğrencilerin öncelikle aşağıdaki becerilerden hangisini kazanmaları amaçlanmaktadır? A) Ezber B) Yaratıcılık C) Empati D) Tartışma E) Taklit 27) Dersinde soru cevap yöntemini kullanan bir öğretmen, öğrencilerine sorduğu soruyu sınıfta kimsenin bilmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Soruları ödev olarak deftere yazdırmalı ve öğrencilerin cevapları araştırarak bulmalarını istemelidir B) Soruların cevaplarını öğretmenin kendisi öğrencilerine açıklamalıdır C) Soruların ilgili olduğu konu öğrencilere kitaptan buldurularak okutturulmalıdır D) Cevapları hatırlatıcı ipucu niteliğinde daha basit sorular sorulmalıdır E) İşlenen konuyu farklı yöntemler kullanılarak tekrar öğretmeye çalışmalıdır 30) Aşağıdakilerden hangisi altı şapkalı düşünme tekniğini kullanan bir öğretmenin öğrencilerine kazandırmak istediği amaçlardan biri olamaz? A) Öğrencilerin sosyal becerilerine katkıda bulunmak B) Farklı bakış açıları kazandırmak C) Değişik duygu ve ruh hallerini anlamayı sağlamak D) Alternatif seçeneklerden birine karar verdirmek E) Çeşitli konuları aynı düzeyde öğretmek 28) Öğrenciler öğretmenlerin anlattıklarını öğrendiklerini göstermek amacıyla, sınav kağıtlarındaki soruları çözerek, bireysel çalışmalarını, ödevlerini, grup çalışmalarını yaparak, sorulan soruları cevaplayarak... Öğretmenler de öğrencilerinin iletilerinin ve çalışmalarının eksik olanlarını tamamlamak için. Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerden hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) ipuçları verirler ipuçları kullanırlar B) pekiştireç beklerler pekiştireç kullanırlar C) dönüt verirler pekiştireç kullanırlar D) dönüt verirler düzeltme yaparlar E) pekiştireç beklerler ek aktivite verirler 31) Bu öğretim tekniği öğretmen adaylarına meslek bilgi ve deneyimi kazandırmaya yönelik olup öğret-yeniden öğret ilkesine dayanır. Küçültülmüş sınıf ortamında, kısaltılmış sürelerde işlenen dersler videoya kaydedilip tekrar düzeltilerek planlanır ve yeniden işlenir. Yukarıdaki öğretim tekniği aşağıdakilerden A) İşbirlikçi öğrenme B) Rol yapma C) Mikro öğretim D) Ekiple öğretim E) Çalıştay TASARI YAYINLARI 6

7 32) Aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisi öğrencilerin hem problem çözme becerilerini hem de yaratıcılıklarını geliştirir? A) Derste soru cevap yöntemini kullanarak öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak B) Okuma metinleriyle ilgili özetleme çalışmaları yaptırarak bunları sınıfta okutmak C) Öğrencilerin seviyelerine uygun çeşitli oyunlarla dersi daha eğlenceli hale getirmek D) Renkli şapkalar kullanarak öğrencilerin değişik durumları ve bakış açılarını görmelerine çalışmak E) Ders konularıyla ilgili tartışma ortamı yaratarak öğrencilerin görüşlerini ifade etmelerine izin vermek 35) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere sorulacak olan örnek olay senaryolarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Öğrencilerin yaşamlarıyla ilişki kurmayı sağlayacak nitelikte olmalıdır B) Problem durumu açık, anlaşılır ve net olarak belirtilmelidir C) Öğretmenlerin gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları içermelidir D) Farklı çözüm yolları önerilebilecek nitelikte yapılandırılmalıdır E) Senaryolar yaşanmış ya da yaşanabilecek sorunlara göre kurgulanmalıdır 33) İstasyon tekniği, herhangi bir konuda belli aşamalardan geçerek ve etkinlikleri tamamlayarak kişilerin ya da grupların görüş oluşturmalarını sağlamaya yöneliktir. İstasyon tekniği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Çalışılacak konu öğrencilerle birlikte saptanarak tahtaya yazılmalıdır B) Her istasyonda bir şef belirlenerek gözlem yapma ve rehberlik etme görevleri verilmelidir C) İstasyon sayısı beşi geçmeyecek şekilde sınıf istasyonlara bölünmelidir. D) İstasyon etkinliğini yönetmek amacıyla görevli bir öğrenci seçilir ya da bu görevi öğretmen yürütür E) İstasyonlara gönderilecek öğrenciler sınıf listesine göre belirlenir ve hepsi etkinliğe dahil olmaz 34) Bireyleri öğrenmeye açık hale getirmek, zıtlıklar ve çelişkileri kullanarak konuları ve sorunların çözüm yollarını öğretmek ve sahip oldukları katı tutum görüşleri esnetmek amacıyla kullanılan öğretim tekniği aşağıdakilerden A) İstasyon B) Rol yapma C) Drama D) Örnek olay E) Görüş geliştirme 36) Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak yeni bir şey üretmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla kullanılır. Daha çok oyun etkinlikleriyle öğrenciler hayal ettikleri dünyalara yolculuklar yaparlar ve bu sayede konuları öğrenmiş olurlar. Yukarıda verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden A) Örnek olay B) Yaratıcı drama C) Çalıştay D) Benzetim E) İstasyon 37) Aşağıdakilerden hangisinde benzetim tekniğini kullanmak diğerlerine göre çok daha gereklidir? A) Öğrencilere dönüt, düzeltme ve pekiştireç vermek amaçlandığında B) Öğrencilere uygulama düzeyi ve üzerindeki davranışlar kazandırılmak istendiğinde C) Öğrencilerin çok sayıda duyu organına hitap ederek katılımlarını sağlamak hedeflendiğinde D) Gerçek ortamlarda öğretilmesi riskli ve tehlikeli olan becerilerin kazandırılmasında E) Hem ürünün hem de sürecin birlikte değerlendirilmesi amaçlandığında Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

8 38) Bu tekniğin uygulanmasında önce bir sorun belirlenir ve bu sorun diyagramın temelini oluşturur. Ana sorun, diyagramın ortasına yazıldıktan sonra nedenleri ve alt nedenleri analitik bir yaklaşımla belirlenir. Daha sonra neden-sonuç ilişkileri ortaya çıkarılır. Sorunun çözümüyle ilgili seçenekler ve çözüm önerileri ana gövdenin etrafında şekillendirilir. Yukarıda ifade edilen öğretim tekniği aşağıdakilerden A) Beyin fırtınası B) Örnek olay incelemesi C) Problem çözme D) Balık kılçığı E) Analitik düşünce 40) Türk eğitim sisteminde eğitim programları ve öğretmenlerin rolleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirleyerek hangi alan ve konularda program geliştirileceği konusunda Talim Terbiye Kurulu na raporlar sunmak B) Talim Terbiye Kurulu nun hazırlamış olduğu programları hiç değiştirmeksizin harfiyen okullarda uygulamaya koymak C) Merkez örgütü tarafından hazırlanmış olan programlarda yer alan hedefleri öğrencilere kazandıracak etkinlikleri planlamak ve uygulamak D) Uygulanan programlardaki aksama ve eksiklikleri belirleyerek program üzerinde gerekli düzeltme çalışmalarını yaparak kalite kontrolü sağlamak E) Tasarlanan programlara danışmanlık yaparak aksayabilecek noktalarla ilgili merkez örgütüne gerekli önerileri sunmak 41) Aşağıdakilerden hangisi ders kitaplarında bulunması gereken en önemli özelliktir? 39) Hem sınıf yönetiminde, hem de etkili bir öğretim süreci oluşturmada iletişim becerilerine hakim olmak oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullandığına örnektir? A) Her doğru cevaba sözel ya da görsel bir pekiştireç vermek B) Yanlış cevap veren öğrencilere doğru cevap veren öğrencileri örnek göstererek öğrencileri doğru cevap vermeye özendirmek C) Yanlış cevap veren öğrencilerin incinmemesi için yanlışlıkları görmezden gelmek D) Öğrencilerin etkileşimlerini geliştirmek amacıyla ders sırasında kendi aralarında konuşmalarına göz yummak E) Ders işlenişi sırasında öğrencilere yer yer sorular sorarak dönüt almak ve anında düzeltme yapmak 42) A) Öğretilecek konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri içermelidir B) Öğrencilerin hoşuna gidecek bir yazım karakteri kullanılmalıdır C) Öğretmenlere konuların öğretiminde rehberlik etmelidir D) Konular kavram haritaları, örnekler ve alıştırmalarla desteklenmelidir E) Her düzeydeki kaynak kitap bilimsel ve akademik bir dille yazılmalıdır I. İletişim süreci göz teması ile başlar II. Sözlü iletişim sözsüz iletişimden daha güvenilirdir III. Jest ve mimikler sözsüz iletişimin temelini oluştururlar IV. Sözlü iletişim, sözsüz iletişimi destekleyici niteliktedir V. Etkili iletişim becerileri sınıf yönetiminde de kolaylık sağlar VI. Vurgu, tonlama, tını ve ses perdesi gibi özellikler mesajla ilgilidir Sınıfta etkili bir iletişim kurmak isteyen bir öğretmen yukarıda verilen maddelerden hangilerini doğru olarak dikkate almalıdır? A) I, II, III B) I, III, V C) I, III, VI D) II, III, IV E) III, V, VI TASARI YAYINLARI 8

9 43) Öğrencilerin öğretim programında belirtilen hedefleri kazanma derecelerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme aşağıdakilerden A) Tanılayıcı değerlendirme B) Biçimlendirici değerlendirme C) Yetiştirmeye yönelik değerlendirme D) Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme E) İzlemeye yönelik değerlendirme 46) Bir sınavda öğrencilere alınabilecek en yüksek puanın 1/10 u kadar fazla puan vermek. hataya örnektir. Öğrencilerin puanlarına testin standart sapmasının iki katı kadar puan eklenmesi. hataya örnektir. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisindeki sözcükler getirilmelidir? A) Sistemli Sistemli B) Sistemli sabit C) Sabit sabit D) Sabit sistemli E) Tesadüfi sistemli 44) Aşağıdakilerden özelliklerden hangisi dolaylı ölçülür? A) Günlük tüketilen su miktarı B) Bir kalıp keke katılacak yumurta adedi C) Öğrencilerin akademik benlik algısı D) Öğrencilerin göz renkleri E) Öğretmenin bir dersteki konuşma süresi 45) Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir. Aşağıdaki değerlendirme örneklerinden hangisinde mutlak ölçüt kullanılmıştır? A) Hafta içi yayınlanmakta olan programlar arasında en çok izlenme payını elde ederek haftanın birincisi olma B) Jüri üyelerinden en fazla puanı alarak altın portakal ödülünü kazanma C) Ödüllü KPSS denemesinde 100 ve üzerinde eğitim bilimleri neti elde edenleri indirimle kursa kayıt etme D) Bir ayda en fazla satış yapan tezgahtarlara bir maaş ikramiye verme E) Kredi kartını en fazla kullanan on müşteriye plazma hediye etme 47) Bir öğretmen aynı kapsamda ve düzeyde iki ayrı sınav hazırlamış ve aynı gruba uygulamıştır. Bu sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir. - Birinci sınavda 40 soru vardır ve her soru 2,5 puandır. - İkinci sınavda 25 soru vardır ve her soru 4 puandır. Birinci sınavdan elde edilen puanların güvenirliği daha yüksektir diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdaki açıklamalardan hangisiyle destekleyebilir? A) Birinci testteki sorular daha zor olduğu için elde edilen sonuçlar daha güvenilirdir B) Birinci testte daha çok soruya yer verildiği için örneklemin evreni temsil etme gücü oldukça yüksektir C) Birinci testte daha çok soru olduğu için standart sapma daha küçüktür D) Birinci sınavda çok soru sorulduğu için puanlamaya karışacak hata miktarı azalacaktır E) Birinci testtin birim puanı daha küçük oluğu elde edilen sonuçlar daha duyarlıdır Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

10 48) Bir ölçme uzmanı Program geliştirme dersi için hazırlanan 25 soruluk bir başarı testini incelemiş ve içerik öğesiyle ilgili 7-8 tane soru sorulduğunu tespit etmiştir. Bu durumu eleştiren uzman, içerik ögesiyle ilgili soruların 3 ü geçmemesi gerektiğini önermiştir. Ölçme uzmanının bu eleştirisinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden A) Aynı konudan çok sayıda soru sormak öğrencilerin kafasını karıştırabilir B) Aynı konudan çok soru sormak ayrıntılı bilgi yoklamayı gerektirdiği için sorular zorlaşabilir C) Benzer davranışı ölçen soru sayısının artması güvenirliği düşürür D) Aynı konudan çok sayıda soru sorulması kapsam geçerliğini düşürür E) Sorular benzer olduğu için birini bilen hepsini bileceği için ayırt edicilik düşer 51) Beceri gerektiren uygulamalarla ilgili derslerde araç-gereç kullanma, deney yapma, proje hazırlama, devinimsel hareketleri koordine etme gibi özelliklerin miktarlarının ölçülmesinde..; öğrencilerin kendileriyle ilgili herhangi bir konudaki tutum ve davranışlarını algılama biçimlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) Performans değerlendirme rubrik B) Performans değerlendirme akran değerlendirme C) Dereceleme ölçeği öz değerlendirme D) Dereceleme ölçeği rubrik E) Prortfolyo öz değerlendirme 49) Bir sınav türünün özellikleri aşağıda verilmiştir. Hazırlanması kolaydır ve az zaman alır Puanlaması pratik ve nesneldir Hatırlamaya dayalı olgusal bilgileri ölçer Yukarıda özellikleri verilen sınav türü aşağıdakilerden A) Çoktan seçmeli B) Kısa cevaplı C) Eşleştirme D) Açık uçlu E) Doğru-yanlış 50) Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmesini gerektiren bir durumdur? A) Suyun buharlaşmasını gösteren bir deney düzeneği hazırlama B) Verilen bir şehrin haritada yerini bulup işaretleme C) Hava durumu grafiklerinden yararlanarak 3 günlük hava raporu hazırlama D) Kimya dersinde verilen elementlerin simgelerini bulmaca çözmede kullanma E) Bir metnin ana ve yan düşüncelerini, kahramanlarını anlatan bir rapor yazma 52) Bir yıl boyunca alışıla gelmiş sınav tipleri yerine öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarını, performanslarını, hazırladıkları ürün dosyalarını ve sınıf içindeki davranışlarını değerlendirmeye daha çok zaman ayıran bir öğretmenin bu uygulamadaki amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Değerlendirme sistemine öğrencileri de dahil etmek B) Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmek C) Öğrencilere değerlendirme becerisi kazandırmak D) Öğrenciler hakkında daha sağlıklı kararlar vermek E) Öğrenciler arasındaki rekabeti geliştirmek TASARI YAYINLARI 10

11 53) OKS sonuçlarına göre yerleştirme yapılan Öğretmen liselerinde, öğrencilerin öğretmen olma eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmaya göre; öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ek puan almak için değil, öğretmen olmak için bu okulları tercih ettiği görülmüştür. Her ne kadar kimi öğrencilerin öğretmenlik dışında da tercihler yapacağı belirlenmiş olsa da bu oran genel yapıdaki grafiği değiştirmemektedir. Bu araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkendir? Soruları aşağıdaki tabloya göre yapınız. Aşağıda 5 test maddesine ilişkin bilgiler verilmiştir. Madde I II III IV V Madde 0,10 0,15 0,40 0,50 0,80 Güçlüğü Ayırt edicilik 0,10 0,20 0,50 0,40-0,30 A) Öğretmenlik mesleği B) Öğretmen liseleri C) Öğretmen olma isteği D) OKS sonuçları E) Ek puan alma isteği 54) Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında 1,00 a yakın bir ilişki bulunmuştur. Bu değişkenler aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? X Y A) Çalışma Başarısızlık B) Diyet Kilo C) Cinsiyet Zeka D) Kaygı Başarı E) Küresel ısınma Çölleşme 56) Güvenirliği yüksek tutmak ve adaylar arasından iyi olanları seçmek isteyen bir öğretmen hangi madde tipindeki sorulara testinde yer vermelidir? A) I B) II C) III D) IV E) V 55) Ahmet Öğretmen, öğrencilerine uyguladığı bir test sonucunda elde ettiği puanlardan bazı istatistikleri hesaplamıştır. Daha sonra öğrencilerden ikisinin puanını yanlış yazdığını fark etmiştir. Yanlış puanların dizi genişliğini etkilemese de gerekli düzeltmeyi yaparak istatistikleri tekrar hesaplamıştır. Buna göre, Ahmet Öğretmen in düzeltmesi sonucunda aşağıdaki istatistiklerden hangisi kesinlikle değişmemiştir? A) Ortalama B) Tepe değer C) Mod D) Standart sapma E) Ranj 57) Bir testte yukarıdaki maddelerin hepsini kullanmak gerekseydi en fazla düzeltmeye ihtiyaç duyan madde hangisi olurdu? A) I B) II C) III D) IV E) V Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

12 58) Aşağıda bir sınıfın 5 ayrı dersten elde ettikleri puanlara ilişkin değerler verilmiştir. Dersler Soru sayısı Aritmetik Ortalama Ortanca Tepe Değer Standart Sapma Tarih Kimya Türkçe Fizik Biyoloji Öğrenciler yukarıda verilen derslerden hangisinde daha başarısız olmuşlardır? A) Tarih B) Kimya C) Türkçe D) Fizik E) Biyoloji 59) Yukarıda verilen sonuçlar heterojen özelliklere sahip öğrencilerden oluşan bir sınıftan elde edilmiştir. Bu durumda hangi dersteki sınavın geçerliği ve güvenirliği daha yüksektir? A) Tarih B) Kimya C) Türkçe D) Fizik E) Biyoloji 60) Aynı öğrencilere uygulanan ve bağıl değerlendirme yapılan iki sınavla ilgili elde edilen değerler aşağıda tablo halinde verilmiştir. Sınav Aritmetik Standart Ali nin Ayşe nin Ortalama sapma puanı puanı I 60? II 55? Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? A) Ali birinci sınavda ikinci sınavdan daha başarılıdır B) Ayşe nin birinci sınav başarısı, Ali nin ikinci sınav başarısından daha yüksektir C) Ali nin birinci sınav başarısı Ayşe nin ikinci sınav başarısından daha yüksektir D) Her iki ders dikkate alındığında Ayşe ile Ali nin başarıları eşitlenmiş olur E) Her iki öğrenci de sınıfa göre iki derste de başarılı olmuşlardır 61) Yurtdışında yaşayan Nigar Hanım tatilde Türkiye ye gelirken uzun zamandır görmediği yeğenine hediye olarak bir pantolon almak ister pantolon satın alırken bir yandan da Acaba boyu ne kadar uzamıştır diye düşünür Nigar Hanım ın bu düşüncesi gelişim psikolojisinin hangi temel kavramıyla açıklanır? A) Olgunlaşma B) Büyüme C) Kritik dönem D) Zaman E) Hazır bulunuşluk 62) Dört yaşındaki Ahmet ayakkabılarını kendisi giyebiliyorken, bağcıklarını bağlamakta zorluk çekmektedir. Ahmet in ayakkabılarını bağlamakta güçlük çekmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi en doğru biçimde açıklar? A) Ahmet in büyük kas grupları henüz gelişmemiştir B) Ahmet henüz bağcıkları bağlamayı öğrenememiştir C) Ahmet in parmakları yeterli olgunluğa erişmemiştir D) Ahmet in annesi bağcıklarını bağlamasına izin vermemektedir E) Ahmet gelişimsel açıdan sorun yaşamaktır 63) Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yürüme ve konuşma arasında nöbetleşe bir ilişki vardır B) Her gelişim döneminde yerine getirilmesi gereken gelişim görevleri vardır C) Psikomotor gelişim fiziksel gelişimden bağımsızdır D) Ergenlik döneminde kimliğin yapılanması söz konusudur E) Bilişsel gelişimle dil gelişimi birbirinden bağımsız değildir TASARI YAYINLARI 12

13 64) Kemal arkadaşı Emre ye Sen bana kopya verirsen ben de senin ödevine yardım ederim demiştir. Kemal in bu yaklaşımı Kohlberg in ahlak gelişimi kuramındaki hangi aşamayı içermektedir? A) İtaat ve ceza eğilimi B) Kanun ve düzen eğilimi C) Evrensel ahlak ilkeleri D) İyi çocuk eğilimi E) Araçsal ilişkiler 67) Beş yaşındaki bir çocuk dokuz yaşındaki ablasıyla Legolarla ev yaparken ablası kardeşinden kırmızı, mavi ve sarı Legoları ayırmasını istemiş ancak kardeşi bunu başaramamıştır. Kardeşinin başarılı olamamasının nedeni Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden A) İşlem öncesi dönemde olduğu için tersine çevirmede başarılı değildir B) İşlem öncesi dönemde olduğu için tek yönlü odaklaşma vardır. C) İşlem öncesi dönemde olduğu için çoklu sınıflama yapamamaktadır. D) İşlem öncesi dönemde olduğu için henüz korunumu kazanamamıştır E) İşlem öncesi dönemde olduğu için özelden özele akıl yürütmektedir. 65) 45 yaşındaki Mesut Bey çevresinden saygı görmediğini ve hiçbir işe yaramadığını düşünmekte ve kendini mutsuz hissetmektedir. Erikson un psikososyal gelişim kuramına göre Mesut Bey, hangi gelişimsel krizi yaşamaktadır? A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Başarıya karşı aşağılık duygusu C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Üretkenliğe karşı durgunluk E) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 68) Freud ve Erikson un kişiliği açıklayan kuramları farklılık göstermekle birlikte ortaklaştıkları yön olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kişilik gelişimini dönemler temelinde açıklama B) Kişilik gelişimini sosyal temellere dayandırma C) Kişilik gelişimini ergenlik sonu itibariyle tamamlandığını ileri sürme D) Kişilik gelişiminde belirleyiciliğin ilk üç dönemde olduğunu ileri sürme E) Kişilik gelişiminde bir dönemde yaşanılan sorunun o döneme saplanmayla sonuçlanacağını ileri sürme 66) 13 aylık bir çocuk mama diyerek yemek istediğini ifade etmiştir. Çocuğun içinde bulunduğu dil gelişimi evresi aşağıdakilerden A) Agulama evresi B) Telegrafik konuşma evresi C) Tek sözcük D) Babıldama evresi E) İlk gramer süreci 69) İlk kez nar meyvesiyle karşılaşan bir çocuğun narı elma olarak tanımlaması Piaget nin bilişsel gelişim kuramında yer alan hangi kavramla açıklanabilir? A) Özümleme B) Uyma C) Tanımlama D) Yaşantı E) Olgunlaşma Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

14 70) Beş yaşındaki Mine annesine Benim kırmızı çantam var, Selin in niye yok ki demiştir. Mine nin bu davranışı ve içinde bulunduğu bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Duyusal - motor dönem, tek yönlü odaklaşma B) Somut işlemler dönemi, akıl yürütme C) İşlem öncesi dönem, ben merkezci düşünce D) İşlem öncesi dönem, artifikalizim E) Somut işlemler dönemi, tek yönlü odaklaşma 71) Ayşe Hanım komşularıyla arası açılmasın diye her zaman onlara yardımcı olmakta, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeye çalışmaktadır. Ayşe hanımın komşularıyla olan ilişkisindeki tutumu Kohlberg in ahlaki gelişim evrelerinden hangi düzeyiyle açıklanabilir? A) İtaat ve ceza eğilimi B) Saf çıkarcı eğilim C) İyi çocuk eğilimi D) Toplumsal anlaşma E) Evrensel ahlak ilkeleri 72) Gelişim sürecinde çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin yakın çevresi tarafından desteklenmesi büyük önem taşır. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde çocukların bu alanlarının gelişimini desteklemede yanlış bir tutum oluşturulmuştur? A) Ebeveynlerin iyi bir rol modeli olması B) Çocukların uyabileceği kurallar koymak ve uygulamak. C) Doğru davranışları öğrenebilmeleri için öğüt vermek. D) Çocukların arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini desteklemek. E) Çocukların sorularına açık ve anlaşılır cevaplar vermek. 73) Bir edebiyat öğretmeni öğrencilerinin okudukları romandaki kişilerin karakter çözümlemelerini yapmalarını istemiştir. Bu çalışmadan düşük not alan bir öğrenci Ama romanı okudum karakterlerin özelliklerini de biliyordum diyerek aldığı nota itiraz eder. Öğretmen, öğrencisinin itirazının üzerine Ben romandaki karakterlerin özelliklerini bilip bilmediğine ancak yazdıklarına bakarak karar verebilirim. Cevabını verir. Öğretmenin öğrencisine vermiş olduğu yanıt için öğrenme psikolojisi açısından en doğru değerlendirme aşağıdakilerden A) Davranışlardaki geçici değişimler öğrenme sayılamaz B) Öğrenmenin gerçekleştiğinin temel göstergesi bilginin hatırlanmasıdır. C) Öğrenme doğrudan gözlenemeyen, ancak davranışta gözlenebilen içsel bir süreçtir. D) Öğrenmede geri bildirim önemlidir. E) Bilginin kalıcı olabilmesi için sık sık tekrar edilmesi gereklidir 74) Aşağıdaki ifadelerden hangisi davranışçı öğrenme kuramlarının öğrenmeye bakış açılarından biri değildir? A) İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır. B) İnsan ve diğer canlıların öğrenmesi süreçleri birbirine benzer. C) Öğrenme ancak gözlenebilen davranışlar üzerinden açıklanabilir D) Anlamlandırma ve yorumlama öğrenme sürecini etkiler E) Öğrenmede pekiştireç temel kaynaklardan biridir. 75) Bir anaokulu öğretmeni oyuncakları sürekli dağıtan ve toplamayan öğrencisinin önüne, bütün oyuncakları bırakarak iyice yorulana kadar dağıtmasını sağlamıştır. Öğretmen öğrencisinin davranışını değiştirmeye yönelik olarak aşağıdaki yöntemlerden hangisini benimsemiştir? A) Bıktırma B) Kademeli yaklaştırma C) Zıt tepki D) Sistematik duyarsızlaştırma E) Olumsuz pekiştirme TASARI YAYINLARI 14

15 76) Bir matematik öğretmeni yaptığı sınavın sonuçlarını, öğrencilerine yaptıkları hataları da göstererek açıklamıştır. Öğretmenin bu davranışı öğrenmede hangi sürecin önemine işaret eder? A) Olumlu aktarma B) Geri bildirim C) Aktif katılım D) Aralıklı öğrenme E) Toplu öğrenme 79) Bir Türkçe öğretmeni, sınavlara hazırlanan öğrencilerine Her gün yarım saatinizi ayırıp çalışmanız sınavdan bir gün önce 10 saat çalışmanızdan daha yararlı olur. Açıklamasını yapmıştır. Sınıf öğretmeni, öğrencilerine yapmış olduğu açıklamada, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki etkenlerden hangisine vurgu yapmaktadır? A) Aralıklı ya da toplu öğrenme B) Parçalara bölerek ya da bütün hâlinde öğrenme C) Olumlu aktarma D) Genel uyarılmışlık durumu E) Tekrar 77) Bir market sahibi satışlarını arttırabilmek amacıyla 50 TL lik alışveriş yapan müşterilerine 5TL'lik hediye kuponu vermektedir. Market sahibinin satışlarını arttırmak için kullanmış olduğu pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden A) Sürekli pekiştirme B) Sabit oranlı pekiştirme C) Sabit aralıklı pekiştirme D) Değişken oranlı pekiştirme E) Değişken aralıklı pekiştirme 80) Bir çocuk geometrik şekilleri tabladaki uygun yerlerine koymaya çalışmaktadır. Eline aldığı şekli sırasıyla tabladaki yerlere koymuş ve sonunda şekli uygun yere yerleştirmeyi başarmıştır. Çocuğun geometrik şekli uygun yere koymayı başarması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Edimsel öğrenme B) Gizil öğrenme C) Gözlem yoluyla öğrenme D) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme E) Kavrama yoluyla öğrenme 78) Metin televizyonda bir filmi izlerken dışarıdan gelen satıcının sesini duymuş ancak dikkati filmde yoğunlaştığı için ne dediğini tam olarak anlayamamıştır. Yukarıdaki örnek olay aşağıdakilerin hangisinde Gestalt kuramının öne sürdüğü şekil - zemin ilişkisi açısından doğru olarak yorumlanmıştır? A) Film şekil, satıcının sesi zemindir. B) Her ikisi de zemindir. C) Satıcının sesi şekil, film zemindir. D) Şekil zemin ilişkisi yoktur. E) Her ikisi de şekildir. 81) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranışlara örnek olarak gösterilemez? A) Bir çocuğun kaşık tutması B) Bir çocuğun bisiklet kullanması C) Bir çocuğun ani bir gürültüde irkilmesi D) Bir çocuğun harçlık aldığında teşekkür etmesi E) Bir çocuğun ödevlerini yapması Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

16 82) Genellikle yeni yıla ilk girdiğimiz günlerde tarih atarken, bir önceki yılın tarihini yazarız. Genellikle bu hatayı yapıyor olmamızın nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Uyarıcı genellemesi B) Tepki genellemesi C) Geriye doğru ket vurma D) Alışma E) İleriye doğru ket vurma 85) Öğrencilerin ders çalışma konusunda güdülenmeleri çeşitli etkenlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi içsel kaynaklı güdülenmeye örnektir? A) Bir öğrencinin ailesinin kendisine istediği cep telefonunu almaları için ders çalışması B) Bir öğrencinin geçer not almak için ders çalışması C) Bir öğrencinin anne babasını mutlu etmek için çalışması D) Bir öğrencinin konuyu merak ettiği için öğrenmeye çalışması E) Bir öğrencinin öğretmeninden aferin almak için ders çalışması 83) Okula yeni başlayan öğrencilerine ödev yapma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir sınıf öğretmeni verdiği ödevleri yapan öğrencileri şekerle ödüllendirmekte, yapmayanları ise bir başka ödev daha vererek cezalandırmaktadır. Öğretmenin öğrencilerine ödev yapma alışkanlığı kazandırmak için izlediği bu yol Thorndike ın hangi yasasıyla açıklanabilir? A) Tekrar yasası B) Etki yasası C) Tepki analojisi D) Hazır bulunuşluk yasası E) Öğrenmede küçük adımlar ilkesi 86) Bir sınıf rehber öğretmeni öğrencilerinin okulda karşılaştıkları güçlükleri öğrenmek istemiş ve sınıftaki öğrencilerden bir kağıt çıkarmalarını istemiştir. Öğretmenin birer kağıt çıkarın demesi üzerine öğrencilerin kaygılandığı ve sınav olacakmış gibi defter ve kitaplarını topladığını gözlemlemiştir. Bu örnekteki kağıt tepkisel koşullanma sürecinde hangi uyarıcı/uyarıcıların yerini almıştır? A) Koşullu ve koşulsuz uyarıcı B) Nötr ve koşullu uyarıcı C) Nötr ve koşulsuz uyarıcı D) Nötr uyarıcı E) Koşulsuz uyarıcı 84) Bir beden eğitimi öğretmeninin okul basketbol takımının başarısını artırmak amacıyla, maçlarda en iyi performans gösteren öğrencisine bir basketbol topu hediye etmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Dolaylı pekiştirme B) Koşullu anlaşma C) Premack ilkesi D) Birincil pekiştireç E) Olumlu pekiştirme 87) Selin yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçen kişilerin polis tarafından cezalandırıldığını görmüş ve daha sonra karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmaya başlamıştır. Selin in yaya geçidini kullanmaya başlamasını aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi açıklar? A) Klasik koşullama yoluyla öğrenme B) Gözlem yoluyla öğrenme C) Edimsel koşullama yoluyla öğrenme D) Deneme yanılma ile öğrenme E) Problem çözerek öğrenme TASARI YAYINLARI 16

17 88) Emre annesiyle markete her gidişinde çikolata istemekte annesi de Emre nin bu isteğini yerine getirmektedir. Teyzesiyle birkaç kez markete gittiklerinde ondan da çikolata almasını istemiş ancak teyzesi bu isteğini yerine getirmemiştir. Bu yaşantılardan sonra Emre annesiyle markete gittiğinde çikolata istemeye devam ederken teyzesiyle birlikte gittiğinde çikolata istemeyi bırakmıştır. Yukarıdaki örnekte yer alan teyze, aşağıdakilerden hangisinin işlevini görmektedir? A) Koşulsuz uyarıcı B) Koşullu tepki C) Pekiştirici uyarıcı D) Koşullu uyarıcı E) Ayırt edici uyarıcı 91) Sevgilisiyle gittiği lokantada keyifli bir akşam yemeği geçiren Kemal daha sonra lokantanın önünden geçerken kendini çok iyi hissettiğini fark eder. Kemal in lokantanın önünden geçerken kendini iyi hissetmesi aşağıdakiler hangisi açıklar? A) Gizil öğrenme B) Tepkisel koşullama C) Edimsel koşullama D) Sosyal öğrenme E) Yer öğrenme 89) Uğur arkadaşının dizüstü bilgisayarını kullanırken her seferinde flaş belleği takmak için kendi dizüstü bilgisayarında olduğu gibi yan tarafa yönelmektedir. Uğur un yaşadığı bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) Sönme B) Ket vurma C) Öğrenilmiş çaresizlik D) Olumsuz aktarma E) Garcia etkisi 92) Ahmet ne zaman okuldan sıkılsa midesinin ağrıdığını bahane ederek öğretmeninden izin alıp eve gitmektedir. Bir süre sonra öğretmen Ahmet tin canı sıkıldığı için midesinin ağrıdığını söylediğini fark ederek bir daha eve gitmesine izin vermez. Ancak bunu izleyen günlerde Ahmet daha sık midesinin ağrıdığını söylemeye başlar Ahmet in yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde açıklar? A) Öğretmenin izin vermemesi Ahmet in davranışını pekiştirmiştir B) Ahmet in davranışı sönmeye başladığı için izin isteme davranışında artma olmuştur C) Öğretmenin tutumu etkili olmamıştır D) Öğretmen cezaya başvurmadığı için Ahmet in davranışı değişmemiştir E) Öğretmen II. Tip ceza kullandığı için Ahmet in davranışı değişmemiştir 90) Ders çalışmak istemeyen oğluna Dersine çalışırsan birlikte sinemaya gideriz diyen bir annenin bu yaklaşımı aşağıdakiler den hangisine örnek olabilir? A) Premack ilkesi B) Tepki analojisi C) Kademeli yaklaşma D) Dolaylı pekiştirme E) Olumlu pekiştirme 93) Gittiği İtalya seyahatinde cüzdanını çaldıran Ferda o günden sonra İtalya ile ilgili duyduğu haberlerde kendini kötü hissetmeye başlamıştır. Ferda için İtalya haberleri klasik koşullanma sürecinde hangi uyarıcıyı tanımlar? A) Koşulsuz uyarıcı B) Nötr uyarıcı C) Koşullu uyarıcı D) Pekiştirici uyarıcı E) Kısmi uyarıcı Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

18 94) Gökhan, arkadaşlarıyla sinemaya giderken yeni aldığı montunu giymiştir. Gruptaki kız arkadaşları Gökhan a montunun çok yakıştığını söylemişlerdir. O günden sonra Gökhan montunu daha sık giymeye başlamıştır. Gökhan ın montunu daha sık giymeye başlamasını aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi açıklar? A) Tepkisel koşullanma B) Sosyal öğrenme C) Edimsel koşullanma D) Gizil öğrenme E) Bilişşsel yaklaşım 97) Bir ana sınıfı öğretmeni öğrencilerine diş fırçalama davranışını kazandırmak istemektedir. Bunun için öğrencilerine bir hafta boyunca yemeklerden sonra dişlerini her fırçaladıklarında onlara bir yıldız vereceğini, haftanın sonunda en çok yıldız toplayan öğrencisini haftanın çocuğu ilan edeceğini söylemiştir. Öğretmenin diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak için kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Kademeli yaklaşma B) Değişken aralıklı pekiştirme C) Şekillendirme D) Değişken oranlı pekiştirme E) Simgesel ödülle pekiştirme 95) Ayşe bir fast foodda yediği hamburgerden zehirlenmiş daha sonra Fast foodun önünden ne zaman geçse midesine kramp girmeye başlamıştır. Ayşe nin yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Fast food ve bozuk hamburger bitişikliği nedeniyle tepkisel koşullama B) Fast foodun önünden daha sonra da geçmesi nedeniyle edimsel koşullama C) Hamburgerin bozuk olduğunu fark etmediği için gizil öğrenme D) Hamburgeri fast foodda yediği bilgisine sahip olduğu için bilişsel öğrenme E) Bozuk hamburgerin midede yarattığı rahatsızlık uzun süreli olmuştur 98) İngilizce öğrenmek isteyen bir genç, İngilizce kursuna başlamış ancak yapılan kur sınavlarında üst üste başarısız olmuştur. Bunun üzerine ne kadar çalışırsa çalışsın İngilizce öğrenemeyeceğini düşünerek kursa gitmekten vazgeçmiştir. Gencin İngilizce kursuna gitmekten vazgeçmesini en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden A) Genelleme B) Batıl davranış C) Öğrenilmiş çaresizlik D) Kendini gerçekleştiren kehanet E) Olumsuz aktarma 96) Okulun basket takımında çıktığı maçta 10 sayı yapmış olan Selim o maçta taktığı bilekliği artık tüm çıktığı maçlarda takması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir? A) Batıl davranış B) Koşullu tepki C) Genelleme D) Öğrenmenin aktarılması E) Alışma 99) Pınar annesinin tüm uyarılarına rağmen oyuncaklarını toplamamıştır. Bunun üzerine annesi Pınar ın oyuncaklarını kaldırarak oynamasına izin vermemiştir. Annenin göstermiş olduğu bu davranış aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Ara verme (time out) B) Olumsuz pekiştirme C) II. tip ceza D) I. tip ceza E) Kademeli yaklaşma TASARI YAYINLARI 18

19 100) Charles Darwin türlerin evrimi üzerine çalışmalarını sürdürürken, çalışmalarına ara verdiğinde Malthus un nüfus üzerine adlı kitabını okumaya başlamıştır. Kitaptaki fikirlerin etkisiyle birden türlerin evriminin doğal seleksiyonla açıklanabileceğini sonucuna ulaşmıştır. Darwin in evrimin mekanizmasını çözme biçimi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Kural öğrenme B) Örtük öğrenme C) Kademeli yaklaşma D) Kavrayarak öğrenme E) Deneme - yanılma yoluyla öğrenme 103) Sema öğretmen okul kantininde nöbet tutarken Ayşe nin bir köşede ağladığını fark eder ağlama nedenini sorduğunda Ayşe önce nedenini söylemez ancak öğretmenin ısrarı üzerine anne ve babasının boşanmak üzere olduğunu anlatır. Bu durum karşısında Sema Öğretmen aşağıdaki çözüm yollarından hangisini seçerse, rehberlik anlayışına en uygun davranmış olur? A) Sema yı sınıf rehber öğretmeniyle görüşmesi için yönlendirmek B) Gizlilik ilkesi nedeniyle hiç kimseye Sema nın yaşadıklarıyla ilgili bilgi vermemek C) Bu sorunla ilgili olarak Sema nın ailesini görüşmek için okula çağırmak D) Sema ya, okul rehber öğretmeniyle bir görüşme ayarlamayı önermek E) Sema için önlem alınması amacıyla durumu okul müdürüne bildirmek 101) Bir İngilizce öğretmeni öğrencilerinin kelime bilgisini arttırmak için bazen yeni öğrendikleri beş, bazen de üç kelimeden sonra bir artı vermektedir. Öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden A) Sabit oranlı B) Sürekli C) Sabit aralıklı D) Değişken aralıklı E) Değişken oranlı 104) Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz? A) Bireyin güçlü olduğu yönleri kadar zayıf olduğu yönlerini de kabul etmesi B) Bireyin olayları değerlendirirken kendi deneyimlerini ön plana alması C) Bireyin kendisi ve başkaları hakkında olumlu düşüncelerinin olması D) Bireyin kendisini gerçekçi bir gözle anlamaya çalışması E) Bireyin kendine ve çevresindekilere karşı bir mizah anlayışına sahip olması 102) Dönemin başında öğrencilerinin ödevlerini düzenli olarak kontrol eden bir öğretmen bir süre sonra öğrencilerinin ödevlerini kontrol etmeyi bırakmıştır. Bunun üzerine daha önce ödevlerini düzenli yapan öğrenciler ödev yapmamaya başlamışlardır. Öğrencilerin düzenli ödev yapmayı bırakmalarını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Ayırt etme B) Sönme C) Koşulsuz tepki D) Koşullu tepki E) Olumsuz pekiştirme 105) Bir okul rehber öğretmeni, okulun açıldığı ilk gün etkinliklerinde son sınıf öğrencilerinden istekli olanları seçmiş, bu öğrenciler etkinlik sırasında birer konuşma yaparak okuldaki ilk günlerinde yaşadıklarını anlatmışlardır. Yukarıda anlatılan etkinlik hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır? A) Çevre ve velilerle ilişkiler B) Duruma alıştırma (oryantasyon) C) Müşavirlik (konsültasyon) D) İzleme E) Yöneltme yerleştirme Eğitim Bilimleri Deneme 1Ö

20 106) 9-C sınıfının sınıf rehber öğretmeni olan Ali Bey sınıfındaki rehberlik çalışmasında öğrencilerine 10. Sınıfta seçebilecekleri alanlar, bu alanlara kaynaklık eden dersler ve alan seçiminin önemi üzerinde durmuştur. Ali Bey in alan seçimiyle ilgili yapmış olduğu bu açıklamalar aşağıdaki rehberlik hizmet türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Müşavirlik B) Yöneltme C) Bireyi tanıma D) İzleme ve değerlendirme E) Bilgi toplama ve yayma 109) Rehberlik hizmetlerinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yöneltme hizmeti almaları gerekir. Bu doğrultu okullarımızda yöneltme hizmeti hangi öğretim kademesinde başlamaktadır? A) Yükseköğretim B) Orta öğretim C) İlköğretim II. Kademe D) İlköğretim I. Kademe E) Okul öncesi 107) Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf rehber öğretmenin uygulayabileceği bir rehberlik etkinliğidir? A) İlgi ve tutum envanterleri uygulama ve değerlendirme B) Zeka testleri uygulama ve değerlendirme C) Kişilik testleri uygulama ve değerlendirme D) Problemli Öğrencilerle görüşüp sorunlarını çözmede danışmanlık yapma E) Öğrencilerin katılabileceği kurslar hakkında bilgi toplama ve bilgi verme 110) "Rehberlik hizmetleri okuldaki sınıf öğretmenin, okul idaresinin ve ailenin de katkılarıyla daha başarılı bir şekilde sunulmaktadır" ifadesini destekleyen rehberlik ilkesi aşağıdakilerden A) Rehberlik bir süreçtir. B) Rehberlik hizmetleri örgütlü bir biçimde sunulmaktadır. C) Rehberlik hizmetleri bireyle iletişime geçen herkesin ortak anlayış ve işbirliğini gerektirir. D) Rehberlik hizmetlerinde birey bir bütün olarak ele alınmalıdır. E) Rehberlik profesyonel bir hizmettir. 108) Son yıllarda okullarda şiddet olaylarının artması üzerine, rehber öğretmenler hazırladıkları rehberlik programlarında daha çok sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer vermeye başlamışlardır. Rehber öğretmenlerin hazırladıkları programlarda bu çalışmalara ağırlık vermeleri aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? A) Uyum sağlayıcı B) Geliştirici C) Ayarlayıcı D) Önleyici E) Yöneltici 111) Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik uzmanının görevlerinden biri değildir? A) Mesleki yönlendirmelerde bulunmak B) Üst eğitim kurumlarını tanıtmak C) Burs ve kredi olanağı sağlamak D) Psikolojik danışma yapmak E) Rehberlik servisini tanıtmak TASARI YAYINLARI 20

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİ. Öğretim İlke ve Yöntemleri VI. Hafta

ÖĞRENME STİLLERİ. Öğretim İlke ve Yöntemleri VI. Hafta ÖĞRENME STİLLERİ Öğretim İlke ve Yöntemleri VI. Hafta ÖĞRENME STİLLERİ Yenilenen öğretim programları Bireysel farklılıklar Öğrenme sürecinin kalitesini arttırmak için öğrencilerin öğrenme stilleri, zeka

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Değerlendirme. Psikolojiye Giriş. Haftalık okuma raporları. Arasınav (%30) Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Kitap inceleme (%20)

Değerlendirme. Psikolojiye Giriş. Haftalık okuma raporları. Arasınav (%30) Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Kitap inceleme (%20) Değerlendirme Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Temeller, Bölüm 2: Skinner Ders 4 Haftalık okuma raporları (%15) Kitap inceleme (%20) Deneye katılım 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Final (%35)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı