SEMPOZYUM SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMPOZYUM SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 SEMPOZYUM SONUÇ RAPORU 4-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi B Salonunda FENBİLKON7 adı altında 7. Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki 43 farklı Üniversiteden Enstitü Müdürleri, Yardımcıları ve Enstitü Sekreterlerinden oluşan 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyum da Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Programlara Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Kabulü, Disiplinler Arası Programların Açılması ve Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar, Lisansüstü Programlarda Akreditasyon, Tezlerde ve Bilimsel Yayınlarda Etik, Enstitülerde Süreli Yayınların Çıkarılması, Üniversite Sanayi İşbirliğinde Enstitülerin Rolleri ve Lisansüstü Öğretimde İdari Süreçler başlıklı konularda tarihinde saatleri arasında çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda yukarıda belirtilen konularda sorunlar tespit edilmiş, tartışılmış ve çözüm önerilerini kapsayan bir rapor düzenlenmiştir. 1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Çalışma Grubu: A- Başvurularda ALES puanının %50 olan ağırlığının azaltılması ve Lisans ortalaması, bilim/mülakat ve yabancı dil sınavlarının buna uygun olarak % ağırlığının arttırılması. B- Lisansüstü eğitim-öğretim süresinin (i) Lisansüstü eğitimde çerçeve yönetmelikte belirlenen azami süreler baz alınarak başarısız öğrencilerin Enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi. (ii) 6111 sayılı kanunla getirilen öğrenci affının geçici kanunu maddeleri ile uzatılmasına son verilmesi. C- Bologna süreci ile ilgili olan AKTS sisteminin Lisansüstü eğitim-öğretim çerçeve yönetmeliğine eklenmesi. D- Lisansüstü eğitim-öğretimin yürütülmesinde çeşitli ölçütlerin getirilmesi: (a) Emekli öğretim üyelerinin Lisansüstü danışmanlıklarının düşürülmesi önerilmektedir (b) YL ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı belirlenirken her enstitü için altyapı olanakları gözetilmesi önerilmektedir (c) Lisansüstü programlarda zorunlu ders uygulamasının bütün anabilim dalları için uygun olmadığı, bu nedenle zorunlu ders uygulamasının Enstitü tarafından belirlenmesi/yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. (d) Çerçeve yönetmeliğe intihal program raporu (Itenticate ve mümkün olursa Türkçe taramaları yaparak sonuç verecek bir Türkçe benzer yazılım) ile ilgili açıklama eklenmeli ve benzerlik yüzdesi netleştirilmelidir. 1

2 E- Yabancı uyruklu öğrencilerin Lisansüstü eğitim ve öğretimi ile ilgili özel bir mevzuat hazırlanması ve uygulama birliğinin sağlanması. 2. Disiplinler arası programların açılması ve yürütülmesindeki sorunlar: A- Açılması planlanan disiplinler arası programın diğer ana bilim dallarına duyurulması ve katkı sağlayacak öğretim üyelerinin belirlenmesindeki iletişim eksikliğinin giderilmesi. B- Disiplinler arası Anabilim dalı kurulunun lisansüstü eğitim çerçeve yönetmeliğinde tanımlanmamış olması ve bu konuda eksikliğin giderilmesi. C- Disiplinler arası programlardan mezun olan doktora öğrencilerinin hangi alanda doçentliğe başvuru yapacağı konusundaki belirsizliğin giderilmesi (doçentlik alanı anahtar kelimelerinin bu konuda güncellenmesi). Bu konudaki belirsizlik mevcut programlara öğrenci başvurularını azaltmaktadır. 3. Bilimsel Etik A- Araştırma yapmaya başlamadan önce öğrencilere danışmanları tarafından uzmanlık alan dersleri kapsamında doğru araştırma yapma yöntemleri ve sunum yapma, yazılı/sözlü doküman hazırlamada öğrencilerin uyması gereken bilimsel etik kurallar hakkında bilgi verilmelidir. Tez yazımı/makale yazımı esnasında yazım teknikleri ve uyulması gereken etik kurallar danışmanın gözetiminde tutulmalıdır. B- Derslerin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için dersliklerin Enstitü binalarında olması ve Lisansüstü derslerin bu dersliklerde yapılması. C- Enstitüye kayıt yaptıran her öğrencinin mezun olma zorunluluğunun olmadığı bilincinin taşınması. D- Tez/makale yazımlarının daha güvenilir olmasını sağlamak için Itenticate vb. Türkçe yazılımlarının olduğu ve dilbilim konusunda yazımlarda destek olabilecek personeli barındıran enstitülere bağlı bir merkezin oluşturulması. E-Doktora tezi savunma sınavından önce basılı ya da DOI numarası alınmış yayına kabul edilmiş bir SCI çalışma şartının getirilmesi. 4. Lisansüstü programlara ulusal/uluslar arası öğrenci kabulü A- Öğrenci hareketliliği i- Erasmus+ Öğrenci hareketliliği: 2

3 (a) Erasmus öğrenci hareketliliği hem ABD öğretim üyelerine hem de Lisans üstü öğrencilerine tüm yönleriyle yeterince anlatılmalı. (b) Öğrencilerin önündeki en büyük engellerden olan yabancı dil sorununa yardımcı olmak amacıyla üniversite olanakları kullanılmalı. Mümkünse Erasmus bütçesinden bir bölümün başarı notu yüksek Erasmus adayı öğrenciler için yabancı dil geliştirme amacıyla kullanılma yolları araştırılmalıdır. Mümkün olan ölçüde değerlendire yabancı dil yeterliliği ön plana alınmalıdır. (c) Daha fazla alternatif oluşturmak amacıyla daha fazla sayıda ülke ve üniversitelerle anlaşma yapma yoluna gidilmelidir. (d) Uluslararası tanınırlığı yüksek olan üniversiteler ile anlaşmalar yapma yoluna gidilmelidir. (e) Erasmus dan yararlanmış öğrencilerden dönüşlerinde diğer öğrencilere deneyimlerini paylaşması için bir sunum yapması istenmelidir. (f) Öğrencinin yurt dışında birlikte çalıştığı danışmanından öğrenciye ilişkin bir değerlendirme raporu istenmesi. (g) Yabancı öğrencilerin gelişini teşvik etmek amacıyla ulusal üniversitelerimizin yabancı öğrenci ofislerinin web sayfasında ayrıca enstitüler web sayfasında farklı dillerde yeterli tanıtım yapılması. (h) Yabancı öğrenciler için mümkünse öğrenci konaklama alanlarının yapılması. (ı) Yabancı öğrenciler için verilebilecek dersler ile ilgili bir ders havuzu oluşturulmalı ve bu bilgi yabancı öğrenciler ofisi ya da enstitü web sayfasında paylaşılmalı. (i) Araştırma görevlilerinin Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlandırılmaları teşvik edilmelidir. ii- Mevlana Değişim Programları Erasmus öğrenci hareketliliği için yapılan öneriler Mevlana değişim programı için de geçerlidir. iii- Farabi Değişim Programları a- Gelen öğrencilere barınma yeri temini konusunda kolaylaştırıcı ortam hazırlanması. b- Özellikle tez çalışmaları için mevcut birimin altyapısının yeterli olmadığı durumlarda birim öğrencileri Farabi değişim hareketliliği için yönlendirilmelidir. B- Yabancı öğrenci başvurularında kabul/kayıt koşulları, sorunları ve çözüm önerileri (a) Barınma sorunlarının çözümüne yönelik mümkünse YURT-KUR ile ikili anlaşmalar yapılmalı 3

4 (b) Yabancı öğrencilerin gelişlerini özendirmek için Lisansüstü öğrencilik katılım payının mümkün olduğunda düşük tutulması yoluna gidilmelidir. (c) Yabancı öğrenciler için Üniversitenin web sayfasında Fakültelerin, Bölümlerin, Enstitülerin vb. birimlerin yabancı dillerde tanıtımının yapılması gerekmektedir. (d) Yabancı öğrencilerin başvuruların mümkün olduğu ölçüde kolaylaştırılmalı elektronik ortamda başvuru olanağı sağlanmalı, başvuru/kabul-kayıt işlemleri detaylı olarak anlatılmalıdır. (e) Yabancı öğrencileri ilgilendiren her türlü Yönetmelik, yönerge, ders bilgileri, ayrıca TÖMER olanağı ve ücret durumuna ilişkin bilgilere web sayfasında yer verilmelidir. (f) Yabancı dilde eğitim öğretim yapılan programlarda ayrıca Türkçe dil düzeyi A 1 -A 2 istenmemesi yabancı öğrenci gelişi açısından özendirici olur. (g) ALES (GRE, GMAT) uygulamasının yabancı öğrenci gelişinde engel olduğu gerçeğinden hareketle ALES ( veya eşdeğeri) koşulu istenmemesi yabancı öğrenci gelişini teşvik eder. 5. Lisansüstü Öğretimde Akreditasyon 1. Akreditasyon Lisansüstü öğretimde ulusallaşma ve uluslararasılaşma açısından bir gerekliliktir. Lisansüstü öğretimin kalitesinin arttırılması ve mezunların istihdamına katkı ve yarar sağlar. 2. Yukarıda belirtilen nedenlerle Mühendislik alanı dışındaki programlarda da MÜDEK benzeri bağımsız denetim ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 3. Lisansüstü programların akreditasyona başvurularını teşvik edecek stratejiler belirlenmeli ve izlenmelidir. 4. Akredite olmuş lisansüstü programların BAP gibi araştırma desteklerinden, yurt dışı bilimsel etkinlik desteği ve performans değerlendirmesinde ekstra puan verilmesi gibi teşvik edici stratejilerin üniversite yönetimleri tarafından hayata geçirilmesi yararlı olacaktır. 5. Enstitülerde akreditasyon ve kalite süreçlerini takip edecek birimlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu birimlerde daimi olarak görev yapacak bir idari personel istihdamı ve bir akademik personelin de kalite elçisi olarak görevlendirilmesi tavsiye edilmiştir. 6. Enstitülerin kalite akreditasyon sürecinin takibi ve raporlanması işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için bilişim alt yapısının da oluşturulması gerekmektedir. 4

5 6. Üniversite-sanayi İşbirliği 1. Sanayicinin AR-GE maliyeti yüksek olmaktadır ve firmalar bu maliyeti karşılamak istememktedir. Ayrıca araştırma süreleri uzun olduğu için sonuçlar beklenmemektedir. 2. Yüksek lisans ve Doktora tezinin sonuçlanması için gerekli olan süreleri firmalar için uzun olduğu için ilgi göstermemektedirler. Ancak tez sonuçlandıktan sonra ya da araştırma sonuçları firmalar ile paylaşılabilir. 3. Üniversitede yapılan araştırmalar, hazırlanan tezler her firma için ayrı ayrı tasnif edilerek yayınlanabilir ve sanayi sektörüyle paylaşılabilir. 4. Üniversitelerde uygulamaya yönelik ders, proje attırılması önerilebilir. 5. Araştırma enstitülerinin yaygınlaştırılması ve araştırma görevlisi kadrolarının daimi hale getirilmesinin sağlanması. Üniversite- sanayi işbirliğinde kurumsal yapı güçlenebilir. 6. Uzun vadeli büyük projeler yanında kısa vadeli pratik çözümlere yönelik proje ve danışmanlıklar şeklinde işbirliği yaygınlaştırılabilinir. Zaman içinde firmaların Ar-Ge talebi gelişebilir. 7. Üniversite-sanayi işbirliği toplantıları ve girişimleri genel kalmaktadır. Her sektör ve anabilim dalı için çok özel toplantılar ve ortaklıklar daha etkili olacaktır. San-tez ve Ar-Ge projeleri dışında TTO talepli projeler etkili olabilir. Firmaların hangi birime başvuracaklarını belirleyebilmeleri için Üniversite-Sanayi işbirliği TTO kurumsal kapasitelerinin genişletilmesi ve sanayici taleplerinin anabilim dallarına ulaştırılması ile daha hızlı sonuç alınabilir. 8. Tez sürecinde (ilgili tezlerde) sanayi sektöründen dış gözlemci bir üye veya danışman tezi uygulamaya aktarılmasında katkı sağlayabilir. Dış gözlemci tezden beklentileri ve tezin pratik yararlarını aktarabilir. 9. Sanayi bakanlığı ve KOSGEB firmalara danışmanlık desteği verebilir (Örneğin; Tarım Bakanlığının çiftçilere sağladığı zirai danışmanlık sistemi). Firmalara yapılacak bu destek sayesinde akademisyenler firmalara danışmanlık hizmeti verebilir. 10. Tez konusu her zaman AR-GE projesine uygun olmayabilir ve firmalara yararlı olmayabilir. Bazı firmalar sistem geliştirme ve pratik sorun çözümü talep etmektedir. Bazı tezler pratik sorunların çözümüne yönelik formüle edilebilir. 11. Özellikle küçük ölçekli firmalar AR-GE için kaynak ayırmamakta ve ihtiyacını bilmemektedir. Firmaların bağlı olduğu odalar, dernekler ve birlikler sektör sorunlarına yönelik AR-GE projeleri 5

6 tanımlayabilir ve kaynak ayırabilirler. Üniversitelerin kurumsal (oda, birlik, dernek) işbirliği geliştirmesi daha etkili olacaktır. 12. Üniversitelerin genel kapsamlı işbirliği protokolleri yerine mühendislik, fen bilimleri, ziraat fakülteleri gibi birimler düzeyinde işbirliği protokolleri daha etkili olacaktır. 13. Akademik atama ve yükseltme ölçütleri içinde AR-GE projesi uygulama projesi gibi çalışmaların ağırlığının arttırılması önerilmektedir. 14. Üniversitelerin yayın ve proje teşvikleri içinde TTO üzerinden gelen ve uygulanan projelerin teşvik primlerinin yüksek olması önerilmektedir. Projelerde malzeme ve donanım desteği dışında nakit kaynak desteği (teşvik primi) verilmesi önerilmektedir. Bunun için ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesi gerekmektedir. 15. Üniversitelerde disiplinler arası işbirliği düzeyi yetersizdir. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için farklı disiplinler arası işbirliği projeleri teşvik edilmelidir. 16. Organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi ve meslek odalarında üniversite masaları kurulması önerilmektedir. Bu masalarda görevli personel sektörün taleplerini akademisyenlere ileterek işbirliği konusunda aracı olabilir. 17. SAN-TEZ dışında sanayicinin doğrudan üniversite ve ilgili birime proje desteği vermesi sağlanabilir. SAN-TEZ projeleri çok zaman aldığından ve prosedürü yoğun olduğundan yeterince yaygınlaşamamaktadır. 7. Süreli Yayınlar 1. Hali hazırda yayın hayatı devam eden enstitü süreli yayın envanterinin oluşturularak bileşenlerle paylaşılması durum analizi için bir gerekliliktir. 2. Yayın hayatı devam eden enstitü süreli yayınlarından özellikle uzun yıllardır yayınlananların desteklenmesi ve öne çıkarılması önerilmektedir. Özellikle süreli yayın yapmanın zorlukları tanınırlıkları, uluslararası indekslerce taranma sürecinin uzunluğu ve problemleri göz önüne alındığında yeni süreli yayın çıkarılması yerine mevcut olanların varlığını sürdürmesi desteklenmelidir. 3. Fen-Bilimleri enstitü dergilerinin tanıtım ve tanınırlığının arttırılması önemlidir. Bu alanda özel çaba harcanması TÜBİTAK dergi-park sistemine katılması yararlı olacaktır. 4. Enstitülerde tamamlanan tezlerin araştırma makalesi olarak yayınlanması için enstitü dergilerine yönlendirme yapılması sağlanabilir. 6

7 5. Ülkemizde faaliyet yürüten bilim insanlarının araştırmalarının uluslararası düzeydeki dergilerde yer alması bir gerekliliktir. Enstitü kaynaklı yerel süreli yayınlarımızın uluslar arası endekslerce taranmasının desteklenmesi sağlanmalıdır yılında düzenlenecek olan FENBİLKON8 Sempozyum unda Fen Bilimleri Enstitüleri içinde başarılı bir süreli yayın öyküsüne yer vererek deneyimlerin paylaşılması önerilmektedir. Yayın hayatına devam eden özellikle uluslararası endekslerce taranan bir süreli yayının seçilmesi uygun olacaktır. 8. Lisansüstü Öğretimde İdari Süreçler 1. Lisansüstünde başarı değerlendirme sürecinde kullanılan not aralıklarındaki ölçütlerin (100 lük sistem, 4 lük sistem ve harf sistemi) kullanılmasında birlik oluşturmak. 2. Derslerin AKTS değerlerinin hesaplanmasında (aynı ders aynı bölüm aynı içerik) uyumluluk sağlanması. 3. Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin FENBİLKON8 de gündeme alınarak ortak uygulamaya gidilmesi (Farklı enstitülerin yönetmeliklerinin toplantıya getirilerek karşılaştırma yapılması). FENBİLKON8 Sempozyum una Dicle Üniversitesi nin ev sahipliği yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Danışma kurulu seçimi gerçekleştirilmiş ve yeni danışma kurulu üyeleri aşağıda verilmiştir. Prof. Dr. Ayla ÇELİK (Mersin Üniv.) Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNER (Süleyman Demirel Üniv.) Prof.Dr. Mustafa GÖK (Çukurova Üniv.) Prof.Dr. Fevzi KILIÇEL (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv.) Doç.Dr. Mehmet YILDIRIM (Dicle Üniv.) Doç.Dr. Yeşim BENAL YURTLU (On Dokuz Mayıs Üniv.) Yrd.Doç.Dr. İbrahim TURAN (Gümüşhane Üniv) 7

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OCAK 2014

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OCAK 2014 2014 YILI PERFORMANS OCAK 2014 PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Hedeflerimiz arasında; Yabancı Diller Yüksekokulu Binası ve Kongre Ve Kültür Merkezi inşaatlarımız ile yerleşke

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi 11.06.2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan - 2013 HAZIRLAYANLAR 1. Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA 2. Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK Misyon: Canik Başarı Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; Bilim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA 1 ÖNSÖZ Üniversitemizin kuruluşunun 20. Yılında, toplumsal refaha bilim yoluyla yaptığımız katkının artırılması

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ( NİHAİ ) 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayanlar Tünay ŞAHİN Sibel YALAZA Berrin BEKDEMİR Rabia KONUKOĞLU Bu yayın T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı