Gaziantep Üniversitesinde, Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 1. Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunun Sonuç Raporu üç bölümden oluşmaktadır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaziantep Üniversitesinde, Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 1. Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunun Sonuç Raporu üç bölümden oluşmaktadır:"

Transkript

1 Sonuç Raporu Gaziantep Üniversitesinde, Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 1. Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunun Sonuç Raporu üç bölümden oluşmaktadır: 1. Çeşitli kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülen konular, 2. Toplantıda görüşülmeyen, ancak çalışma gruplarının oluşturulmasında yarar görülen konular, 3. Bir sonraki toplantıda görüşülmesi beklenen konular. Bölüm 1 Birinci Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda ele alınan aşağıdaki hususların ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. 1.1 Lisansüstü Eğitimde Planlama Türkiye de Lisansüstü Eğitimin planlanılması geleceğe yönelik olarak, ülkeye katma değer yaratacak hususlar konusunda eğitim verilmesi ve araştırma yapılması için önemlidir. Bu konu detaylı olarak ele alınmalıdır. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, DPT, Devlet İstatistik Kurumu yetkilileri bir araya gelerek, enstitü müdürlerinin de içinde yer alacağı çalışma grupları oluşturmalı ve a) Ulusal ve Bölgesel ihtiyaca cevap verecek lisansüstü programlar tespit edilmeli, b) Gerektiğinde, lisansüstü eğitim için yurtdışına gönderilecek olan öğrencilerin hangi öncelikli alanlarda gönderileceği belirlenmeli. c) Burs veren kuruluşlara (TUBİTAK, DPT, MEB ve YÖK) hangi alanlara destek verecekleri konusunda yol gösterilmeli ve veri tabanı oluşturulmalı, d) Önemle ihtiyaç duyulan disiplinler arası programlar belirlenmeli, e) Farklı dallarda ihtiyaç duyulacak doktora mezun sayıları belirlenmeli, f) Ülkemizin öğretim üyesi ihtiyacı ve dallara göre dağılımları belirlenmelidir. Bu çalışma sonucunda hazırlanacak çalışma raporu, burs vermek isteyen, planlama yapan kurumlar, üniversiteler için planlamalarında kullanacakları bir yol gösterici niteliğinde olmalıdır. 1.2 Doktora Sonrası Çalışmalar Doktora sonrası çalışmalarla ilgili olarak da bir çalışma yapılmasında yarar görülmektedir. Doktora sonrası çalışmaların nasıl destekleneceği, Ölçütleri, Süreleri, Yurt dışındaki uygulamaların irdelenmesi gibi konular ele alınmalıdır. Bu konularda çalışmalar yapmak üzere bir çalışma grubunun oluşturulmasına, konunun bir sonraki toplantıda tekrar ele alınarak ilgili makamlara yazılı olarak iletilmesine ve çalışmaların başlatılması için girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.

2 1.3 Araştırma Görevlileri Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ihtiyacı hat safhadadır. Daha çok Araştırma Görevlisi kadrosunun Üniversitelerimize tahsis edilmesi hususunun başta YÖK olmak üzere ilgili kurumlara yazılı olarak iletilmesine karar verilmiştir. Araştırma Görevlisi atamalarında uygulanan merkezi sınav ve giriş sınavına ilişkin esaslar hakkında yönetmenlik in uygulaması ile ilgili YÖK ün Üniversitelerin görüşünü alarak aksaklıkların giderilmesi yoluna gitmesi, sistemin sağlıklı işlemesine katkıda bulunacaktır. Bu konunun YÖK e yazılı olarak iletilmesine karar verilmiştir Burslar Araştırma Görevlisi ihtiyacının karşılanabilmesi için başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumlarından burs alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, Üniversiteler de Araştırma Görevlisi olarak kısmi zamanlı ya da tam zamanlı olarak görevlendirilebilmelerinin sağlanması gerekmektedir. TÜBİTAK ın bu bursları vermesindeki amaçlardan birisin de öğretim üyesi yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu öğrencilerin kısmen de olsa Laboratuar ve derslere yardımcı olması ilgili bölüme katkının yanı sıra, öğrencilerin öğretim üyesi formasyonu kazanmasına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu nedenle; a) Proje bağlantılı burs sayısının arttırılması, b) Karşılıksız burs alan öğrencilere, Üniversitelere katkı mükellefiyeti getirilmesi ve sayının arttırılması hususunun, başta TÜBİTAK olmak üzere, ilgili tüm kurumlara yazılı olarak iletilmesine karar verilmiştir. 1.5 Doktorasını Tamamlayan Araştırma Görevlilerinin Özlük Hakları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 50/d maddesi kapsamında görev yapan Araştırma Görevlilerinin Yüksek Lisans veya Doktorasını tamamladığı gün maaşları kesilmektedir. Bu durum ilgili Araştırma Görevlilerinin başarılarını ve psikolojilerini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda görev yapan Araştırma Görevlilerinin, Yüksek Lisans Eğitimlerini başarıyla tamamladıktan 6 ay sonra görevlerine son verilmesi, Doktoralarını başarıyla tamamladıktan sonra 1 yıl sonra görevlerine son verilmesi, bu süreyi Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi olarak geçirmesi önerisinin, başta YÖK olmak üzere ilgili kurumlara iletilmesine karar verilmilştir. 1.6 Enstitü Sekreterlerinin Özlük hakları (Ek gösterge düzenlemesi) Enstitü Sekreterlerinin göstergesi; üniversite mezunu 1. Derecedeki ünvansız personelin 2200 ek göstergesi ile aynıdır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na Tarihinde 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 5. Bölümündeki unvanlar arasında fakülte sekreterine 3000 ek gösterge verilmesi öngörülmüş iken enstitü sekreteri ek göstergesi buna dahil edilmemiştir. Bilindiği gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 51, 52 ve 53. Maddelerinde fakülte ve enstitü sekreteri arasında yetki ve sorumluluk açısından bir fark gözetilmemiş ancak ek gösterge konusunda eşitlik bozulmuş ve enstitü sekreterlerinin eksik oranda ek gösterge almalarına neden olunmuştur. Enstitü Sekreterleri de, Fakülte Sekreterleri gibi birinci derece İta Amiri olarak görev yapmaktadırlar. Enstitü sekreterlerinin iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük ve mali

3 sorumluluk göstergeleri fakülte sekreterleri ile aynıdır. Enstitü sekreterlerinin yaptıkları iş, taşıdıkları idari ve mali görev sorumlulukları ile yetkileri fakülte sekreterleri ile aynıdır. Adaletli bir düzenleme yapılması için YÖK e ve Maliye Bakanlığına konunun yazılı olarak iletilmesine karar verilmiştir. 1.7 Etik Değerler Etik konusu sempozyumda ele alınmıştır. Bu konuda, özellikle Fen Bilimlerinde belli bir bilincin oluştuğu görülmekle birlikte, farkındalık yaratılması çok önemlidir. Bu konuda öğretim elemanlarının, öğrencilerin zaman zaman bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması gerekmektedir. Konu sempozyum kitapçığında yer alacaktır. Lisansüstü eğitim süreci boyunca, her aşamada, ve tez yazımında ve makale hazırlanmasında etik kurallara uyulması hususunda hassasiyet göstermesi ve bazı dökümanların hazırlanması için grup çalışmalarının yapılması önemle gerekmektedir. 1.8 Araştırma Projeleri Doktora ve Yüksek Lisans tez projelerine, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, DPT, Avrupa Birliği, Yabancı Kurumlar ve Üniversiteler bünyesinde bulunan BAP birimleri destek vermektedir. Tez projelerinin sayısının artması hatta yaptırılan tezlerin tamamının projeler çerçevesinde yapılması hedef olmalıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için danışmanların, yönettikleri tezleri, projeler çerçevesinde yaptırmasının yararlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, projelere finansal destek veren kurum ve birimlerin tez projesi bütçelerini arttırmaları için girişimde bulunulmasına karar verilmiştir. Tezlerin süreli olması nedeniyle, başvuru ve kabul süreçlerinin mümkün olduğunca kısa olması gerekmektedir. Bu hususun tez projesi desteği sağlayan tüm kuruluş ve birimlerle paylaşılmasına karar verilmiştir. Bazı Üniversitelerimizde BAP birimi, tez projelerinin tamamına belli miktarlarda destek vermektedir. Bu uygulamanın diğer Üniversitelerimiz tarafından da benimsenmesi ve tüm Üniversitelerin BAP ın bütçesini de dikkate alarak belli miktarda her tez projesine destek vermesi tezlerin kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. 1.9 Enstitüler arası Etkileşim ve Hareketlilik Enstitüler arası etkileşim özellikle gelişmekte olan enstitülerimizin gelişme sürecine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu etkileşimin altyapısının oluşturulması, bilgi paylaşımı, ortak bilgi bankası gibi konuları araştırmak ve gerekli altyapıyı hazırlamak üzere bir çalışma grubunun kurulmasına karar verilmiştir. Etkileşimin ilk adımı olarak Gaziantep Üniversitesi Bünyesinde adresli bir web sayfası oluşturulmuştur. Bu web sayfasında üye olanların birbiriyle görüşlerini paylaşabileceği bir de forum vardır. Yine buradan tüm üyelere e-posta gönderilebilmektedir. Bu sayfa aracılığı ile bazı bilgilerin yanı sıra dokümanlar da paylaşılabilir.

4 Bilindiği gibi çok yeni olan Farabi Değişim Programı üniversitelerarası Öğretim elemanı ve öğrenci değişimini düzenlemektedir. Daha yeni olan bu programın sonuçlarının beklenmesi gerekmektedir. Enstitüler arası ortak tez danışmanlıklarının yararlı olacağı ve tezlerin kalitesine katkı sağlayacağı konusunda görüş birliği oluşmuştur. Enstitüler arası ortak tez danışmanlıklarının teşvik edilmesine ve desteklenmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Bölüm 2 İlk toplantıda görüşülmeyen ancak, araştırılması için çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verilen hususlar. 2.1 Lisansüstü Eğitimin Akreditasyonu Lisansüstü Eğitimde kalitenin artması ve sürekli bir yenilenme sağlanması ancak belli ölçütlere göre programların hazırlanması, gerekli altyapı finansmanının sağlanması, tezlere sürekli desteklerin sağlanması ile mümkün olabilir. Bilindiği gibi, lisans düzeyinde, Mühendislik Eğitimi MÜDEK tarafından akredite edilmektedir. Lisansüstü programları değerlendirecek kurumsal altyapının oluşturulması önemli görülmektedir. Bu bağlamda, MÜDEK in çalışma sistemini ve yurt dışındaki modelleri incelemek, ülkemizde yapılacak uygulamayı araştırmak üzere bir çalışma grubunun oluşturulması ve bu grubun çalışmalarını tamamlayarak en geç Mayıs 2010 da yapılacak toplantıda bunu paylaşması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 2.2 Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Yeniden Yapılandırılması Aşağıda sıralanan sorulara cevap bulmak üzere çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak, bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak çözüm önerileri 2010 da yapılacak toplantıda görüşülüp karara bağlanabilir. Enstitülerin Akademik Teşkilat Yasasındaki yeri yeterli midiri? Daha iyi bir eğitim verebilmek için, daha çok kişiye daha kaliteli eğitim olanağı sunmak için nasıl bir teşkilat yasasına ihtiyaç var? Lisansüstü Eğitim Fakültelerine ihtiyaç var mı? Enstitü Müdürlerinin Üniversite Yönetim Kurulunda üye olması için nasıl bir değişiklik yapılmalıdır? Enstitülere Öğretim Üyesi kadrosu verilmeli mi? Enstitü Anabilim Dalı Başkanı Bölüm Başkanı dışında bir öğretim üyesi olabilir mi? Disiplinler arası programların işleyişi ile ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç var mı? Konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve bu soruların cevapları üzerinde çalışması gerekmektedir.

5 Bölüm 3 Aşağıdaki hususların bir sonraki toplantıda ele alınması önerilmiştir. 3.1 Bilimsel Dergi Toplantıya katılan üyeler tarafından sıkça sorulan sorular aşağıda verilmiştir. Ülkemizde Fen Bilimleri alanında Uluslararası düzeyde bir dergi olmalı mıdır? Bu konuda TÜBİTAK ve bazı üniversitelerimiz tarafından çıkarılan Fen ve Mühendislik alanındaki dergiler yeterli midir? Mevcut dergiler nasıl desteklenebilir? Bağımsız bir örgüt kaliteli (SCI veya SCI-Expanded kapsamında tarafından taranabilen) bir dergi çıkarabilir mi? Bu konuların bir sonraki toplantıda ele alınmasının yaralı olacağı kanaatine varılmıştır. 3.2 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili ortaya atılan sorular aşağıda verilmiştir: Yabancı öğrencileri programlarımıza çekmek için neler yapılabilir? Özellikle komşu ülkelerden, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar dan, Körfez Ülkelerinden gelecek öğrenciler için hangi kanallardan destek bulunabilir? Ülkesinde GRE-GMAT sınavı olmayan öğrenciler için farklı bir düzenleme yapılabilir mi? Diploma denklikleri için hangi düzenlemeler yapılabilir? YÖK ün ve Dış İşleri Bakanlığının bu konuda ki destekleri neler olabilir? Enstitü Müdürlerimiz konunun bir sonraki toplantıda ele alınmasının yararlı olacağı kanaatini taşımaktadır. 3.3 Diğer Hususlar Farklı hususlarda cevaplanması gereken diğer sorular aşağıda verilmiştir: a) Doktora yapan tüm öğrencilere farklı kaynaklardan burs temin edilebilir mi? Bunun için nasıl bir organizasyon yapabilir? b) Üniversitelerinde Lisansüstü Eğitim Programı olmayan öğretim üyeleri başka üniversitelerin lisansüstü eğitimine katkı verebilir mi? c) Lisansüstü Eğitim İçin yurtdışından öğretim üyesi getirtilmesi doğru bir süreç midir ve istenirse nasıl yapılmalıdır? Bu hususların bir sonraki toplantıda ele alınmasının yararlı olacağına karar verilmiştir. İlgili birimlere görüş ve kamuoyuna bilgi için duyurulur. Saygılarımızla Fen Bilimleri Enstitüleri Müdürleri

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL (Marmara Üniversitesi Eski Rektörü & YÖK Eski Üyesi) Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Haziran-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER..... 1.1 Tarihçe...... 1.2 Eğitim - Öğretim Programı.. 1.3 Yasal Yükümlülükler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA)

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) EKİM 2010, ANKARA 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI... 3 BÖLÜM II PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ KASIM 2012 İÇERİK PLANI SUNUŞ / 3 YENİ YASA TASLAĞI ÜZERİNE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ / 4 EKLER / 11 EK- 1: Selçuk

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. SUNUŞ Kavramların, yaşam

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

T.C. PERFORMANS PROGRAMI

T.C. PERFORMANS PROGRAMI T.C. PERFORMANS PROGRAMI 2013 Her alanda gelişmeye büyük önem veren, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak daha dinamik, çevresine

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı