Selim Kefçeli * HABERÝ 7 DE (Ç.HAK:3472) Prof. Dr. Recep Kaymakcan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selim Kefçeli * HABERÝ 7 DE (Ç.HAK:3472) Prof. Dr. Recep Kaymakcan"

Transkript

1 TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli sordu; 2023 te demiryolu var mý yok mu? Çorum Þeker hedefini aþtý * HABERÝ 11 DE 17 ARALIK 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Müjdeyi hemþehrimiz duyurdu ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÞOK FÝYAT DEVAM EDÝYOR 1500 (KDV DAHÝL) ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ 1100 (KDV DAHÝL) Üçtutlar Mah. 14. Sokak No: 3/21 (Carrefour Arkasý) Tel: Fax: Gsm: TSO Meclis üyeleri dün akþam gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddelerini görüþtü. (Ç.HAK:3472) Çorum Þeker Fabrikasý, 83 günlük kampanyada 595 bin ton pancar iþleyerek 89 bin ton kristal þeker Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, TSO toplantýsýnda demiryolunu gündeme getirdi. Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar demiryolu konusunda bir master planý geliþtirdiðini anlatan Kefçeli, Selim Kefçeli "Maalesef Çorum bu tablonun içinde projelerin ihalesi yapýlacak sözlerinin dýþýnda yer almamaktadýr." dedi. * HABERÝ 7 DE Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ocak 2014'den itibaren toplam 1 milyon 452 bin 363 öðrencinin öðrenim kredisi ve burs imkanlarýndan yararlanacaðýný söyledi. * HABERÝ 9 DE Prof. Dr. Recep Kaymakcan Kampüslerde inþaat baþlýyor AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi nin Kuzey ve Güney Kampüsü nde projesi tamamlanan inþaatlarýn baþlatýlmasýna karar verildiðini bildirdi. Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, TBMM de basýn toplantýsý düzen- Yýldýrým dan Gazze çaðrýsý * HABERÝ 3 DE Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Gazze ye yardým çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 4 DE AK Parti Çorum Milletvekili Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ve Kalkýnma Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ile bir araya Eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý düzenlenen programda buluþtu. Eski SSK lýlar hasret giderdi Piyango bileti cinayeti Çorum da bir kiþi milli piyango bileti yüzünden tartýþtýðý eþini 13 yerinden býçaklayarak öldürdü. * HABERÝ 5 DE Çorum eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý önceki akþam gerçekleþen yemekte buluþtu. Metin Usta nýn Yeri nde gerçekleþen yemeðe katýlan SSK emektarlarý, anýlarýný paylaþýp hasret giderdiler. Almanca otobüsü, Çorum Anadolu Lisesi öðrencilerini aðýrladý. Dil öðreten otobüs Anadolu Lisesi ne uðradý Almanca yolcusu kalmasýn! Almanca Yollarda (Deutsch Unterwegs) adlý projenin Çorum daki duraðý Anadolu Lisesi oldu. * HABERÝ 11 DE Elektrikler neden kesiliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yýldýz "Vapur seferleri, THY seferleri aksayabiliyorsa okullar tatil olabiliyor, karayollarý kapanabiliyorsa zaman zaman da elektrik arýzalarýnýn olmasý muhtemeldir" dedi. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 10 DA Zanlý (önde) polis tarafýndan göz altýna alýndý. Niþanlýsý ile tartýþtý 4. kattan atladý Çorum'da niþanlýsý ile telefonda tartýþtýðý ileri sürülen 19 yaþýndaki Þ.A. 4'üncü kattan atladý. Aðýr yaralanan genç kýzýn hayati tehlikesinin devam ettiði bildirildi. * HABERÝ 5 DE Melek Y. Yan baktýlar diye 2 kiþiyi býçakladý Çorum'da 15 yaþýndaki F.K., polis karakolu önünde 2 kiþiyi býçakladý. Ardýndan polise gidip teslim oldu. * HABERÝ 5 DE Atlas a sert yanýt Konaklý Belediye Baþkaný Ahmet Þentürk, hafta sonu beldeyi ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ýn eleþtirilerine yanýt verdi. * HABERÝ 14 DE Ahmet Þentürk

2 2 SALI 17 ARALIK 2013 Olumsuz bir þey yokmuþ, bekliyoruz! zun süre komþu yýl aðustos ayýnda tamamlayan uzmanlar, konuya dair bir Uillere açýlan baþlattýðý giriþimler çaðrý merkezlerinden olumlu sonuç verdi, rapor hazýrlayarak birisinin Ço- Ulaþtýrma Denizcilik Ulaþtýrma Baka- rum'a da kurulmasýný istedik. AK Parti Çorum Milletvekilleri'nin geçtiðimiz ve Habercilik Bakanlýðý'ndan teknik bir heyet geldi. Yerle ilgili incelemelerini ný'nýn onayýna sundu. Karar verme sürecinden sonra da yatýrým süreci baþlayacaktý. Aradan epeyce bir süre geçtikten sonra AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin yaklaþýk 4.5 ay önce düzenlediði bir toplantýda havaalaný ve demiryolunun yaný sýra çaðrý merkezine dair bilgiler verdi, muhalefete ve þehrin meseleleri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yaklaþýk Çaðrý merkezi talebini bir de Ticaret ve Sanayi Odasý üzerine söz söyleyenlere bazý gönder- 4.5 ay önce çaðrý merkezi ile ilgili yakýnda bilgi verileceðini belirtimþit. Baþkaný Çetin Baþaranhýncal a sorduk. Çorum a istihdama katký saðlayacak bir çaðrý merkezinin açýlmasýný sürekli gündemde tuttuk. melerde bulundu. Uslu, o gün 'çaðrý merkezi yapýlacak, planlama çalýþmasý sürüyor. Ayrýntýlar yakýn zamanda açýklanacak" de- Çorum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri miþti. Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Mevzuya dair geliþmeyi memleket meselelerinde üzerine vazife düþen Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a sordum. Baþaranhýncal, "Yakýn sürede açýklarlar. Olumsuz giden bir þey yok. Prosedürler tamamlanýyor." cevabýný verdi. Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: TEÞEKKÜR Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu yanýnda bulunan arsanýn okumuza kazandýrýlmasýnda desteklerini esirgemeyen; Sabri Sayýn Valimiz BAÞKÖYbeyefendiye Muzaffer Sayýn Belediye Baþkanýmýz KÜLCÜbeyefendiye Sayýn Milli Eðitim Müdürümüz Aytekin GÝRGÝN beyefendiye Sayýn Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Alper ZAHÝR beyefendiye Sayýn Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Turhan CANDAN beyefendiye Sayýn Milli Eðitim Þube Müdürümüz Müslüm KILIÇ beyefendiye teþekkür ederiz. Ýbrahim ERGAN Yýldýrým Beyazýt Ýmam-Hatip Ortaokulu Okul-Aile Birliði Baþkaný

3 SALI 17 ARALIK Kampüslerde inþaat baþlýyor Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi nin Kuzey ve Güney Kampüsü nde projesi tamamlanan inþaatlarýn baþlatýlmasýna karar verildiðini bildirdi. Baðcý, 2014 yýlýnda 2 fakülte, merkezi yemekhane, Sungurlu MYO ve Merkezi Yerleþke Kuzey Kampüsü alt yapýsýndan oluþan yeni inþaatýn baþlayacaðýný duyurdu. Konuya dair Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ile Kalkýnma Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirten Baðcý, þöyle dedi; Bilindiði üzere 2014 yýlý Bütçe görüþmeleri TBMM de devam etmektedir. Bu çerçevede 14 Aralýk Cumartesi günü 2. Oturumda Kalkýnma Bakanlýðýmýzýn Bütçesi görüþülmüþtür yýlý Yatýrým Bütçesi detaylarýnýn belirlendiði bu günlerde Hitit Üniversitemize tahsil edilen 35.5 Milyon TL lik yatýrým ödeneðinin hangi amaçlarla kullanýlmasý hususunda Kalkýnma Bakanlýðý ile müzakere edilmesi gereði oluþmuþ ve bu çerçevede Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan TBMM ne davet edile- rek, Kalkýnma Bakanlýðýmýz yetkilileri ile buluþturulmuþtur. Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ve Daire Baþkaný Ahmet Ege ile yatýrým detaylarý görüþülmüþ, Rektörümüz tarafýndan hazýr olan projeler hakkýnda bilgi verilmiþtir. Yapýlan görüþmede Hitit Üniversitemizin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verilmiþtir. Bu çerçevede 2014 yýlýnda halihazýrda projeleri tamamlanan 4 inþaatýn ihale edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar, Ýlahiyat Fakültesi, ÝÝBF, Merkezi Yerleþke Kuzey Kampüsü Altyapýsý ve Sungurlu MYO dur. Söz konusu projelerin 2014 Yýlý Yatýrým Programýnda Proje Kodlarý yayýnlanacaktýr. Üniversitemizin 2014 yýlýnda yapýlaþma ve yatýrým açýsýndan sürdüreceði çalýþmalar ile ilimiz ekonomik ve sosyal geliþimine saðlayacaðý her türlü çabanýn yanýnda olmaya devam edeceðiz ve destekçisi olacaðýz. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibine çalýþmalarýnda üstün baþarýlar dilerim. Özdoðan a iþbirliði teklifi H Mustafa Demirer olumlu sürece katký saðlayan herkese teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Özak-Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özdoðan ise, üniversiteyi kurulduðu günden itibaren çok dikkatle izlediðini ve son iki yýldýr yaþanan geliþmelerin tesadüfi olmadýðýný söyledi. Özdoðan, üniversitenin Çorum a büyük bir canlýlýk kattýðýný, çok önemli çalýþmalar yapýldýðýný dile getirdi. itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde gýda sektöründe faaliyet gösteren Özak-Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özdoðan ý ziyaret etti. Üniversite-sanayi iþbirliðinin önemine deðinen Alkan, Üniversite olarak bizler bilimselliðimizle öne çýkýp sanayicilerimizin iþlerini kolaylaþtýrmak ve bu iþleri yerine getirecek insaný yetiþtirmek istiyoruz dedi. (Ç.HAK:3458) Hitit Üniversitesi olarak Çorum da ve bölgede faaliyet gösteren her sektör ile ikili iþbirliði yapmayý arzuladýklarýný belirten Alkan, Gýda Mühendisliði Bölümü baþta olmak üzere Ýþletme, Muhasebe, Pazarlama vb. bölümler ile birçok alanda Özak- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, iþadamý Mehmet Özdoðan ý ziyaret etti. Gýda A.Þ. ile iþbirliði yapabileceklerini ifade etti. Çorum da tüm paydaþlarýn üniversiteye sahip çýkmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, üni- versitenin yaptýðý gayretli çalýþmalarla ve almýþ olduðu desteklerle daha güçlü, emin adýmlarla bir Dünya Üniversitesi olma yolunda ilerlediðini kaydetti. Alkan, bu Türkiye ve Çorum un geliþimi açýsýndan üniversitelerin yaptýðý bilimsel çalýþmalarýn büyük önem arz ettiðini belirten Özdoðan, bu anlamda üniversitenin sanayiye yönelik iþbirliðinin önemine dikkat çekerek, Özak-Gýda A.Þ. olarak her türlü iþbirliðine hazýr olduklarý mesajýný verdi. AK Parti Çorum Milletvekili Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ve Kalkýnma Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. Yurt dýþýna gideceklere Ýngilizce kursu ÝTÝTSEM de yurt dýþýh na gidecek öðrencilere Ýngilizce kursu veriliyor. Avrupalý yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve personel hareketliliklerine olanak saðlayarak kültürlerarasý etkileþimi teþvik eden Erasmus Programý kapsamýnda, üniversitenin yaptýðý ikili anlaþmalar sonucunda; eðitim öðretim dönemi bahar yarýyýlýnda Avrupa nýn farklý ülkelerine eðitim almak amacýyla gidecek olan öðrencilere HÝTÝTSEM de ABD uyruklu eðitmenler tarafýndan Ýngilizce kursu veriliyor EðitimÖðretim dönemi bahar yarýyýlýnda 8 farklý Avrupa ülkesine toplam 25 öðrenci (Ç.HAK:3458) Mustafa Demirer AK þu þekilde; Polonya: 6 (Mühendislik Fakültesi + Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Romanya: 6 (Mühendislik Fakültesi + Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Almanya: 4 (Ýlahiyat Fakültesi) Slovak Cumhuriyeti: 3 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Çek Cumhuriyeti: 2 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) HÝTÝTSEM de yurt dýþýna gidecek öðrencilere Ýngilizce kursu veriliyor. Erasmus programý ile gidecek. Öðrencilerin yurt dýþýnda ihtiyaç duyacaklarý yabancý dil pratik konuþma eðitimleri HÝTÝTSEM tarafýndan ücretsiz olarak 1 ay süreli veriliyor. Üniversitenin yaptýðý anlaþmalara göre 2 yurt dýþýna gidecek öðrencilerin bölüm ve ülke daðýlýmlarý Estonya: 2 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Ýspanya : 1 (Saðlýk Yüksekokulu) Ýtalya : 1 (Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu)

4 4 SALI 17 ARALIK 2013 Yýldýrým dan Gazze çaðrýsý Mustafa Demirer ürkiye Filistin Parla- Dostluk Tmentolararasý Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, TBMM'de Filistin'de meydana gelen sel felaketine iliþkin basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Onlarca yýldýr iþgalci Ýsrail'in insanlýk dýþý ablukasý sebebiyle açýk hava hapishanesine dönüþen Gazze'de yeni bir insanlýk dramý daha yaþandýðýný belirten Yýldýrým, 11 Aralýk'tan beri Gazze Þeridi'ni etkisi altýna olumsuz hava kosullarýnýn hayatý adeta felç ettiðini hatýrlattý. Alt yapýda büyük bir hasara neden olan bu olumsuz hava koþullarýnýn, baþta alt yapý olmak üzere bir çok kamu ve özel kurumlara ait binalarda büyük hasara neden olduðunu belirten Yýldýrým, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi; Þiddetli rüzgar ve alçak hava sýcaklýklarýyla birlikte gelen bu saðanak yaðýþ dalgasý yedi yýldýr ambargo altýnda bulunan Gazze þeridinin böylesine bir felaketle mücadele etme imkanýný sekteye uðratmýþtýr. 21 saati bulan elektrik kesintileri ise bölgede yasayan halkýn yasam koþullarýnýn daha da aðýrlaþmasýna neden olmustur. Son dört gün içerisinde Gazze'ye düþen yaðýþ miktarý 300 milyon metre küpe baþka bir ifadeyle bir yýlda yaðan yaðmurun % 85'ine ulastý. Saatte 70 km'ye ulaþan rüzgar ise ambargo nedeniyle böyle bir fekaletle mücadele için gerekli olan malzemelerin yetersiz olmasýndan dolayý bu felaketle mücadele eden iþ makinelerinin çalýþmasýný engelliyor. Öte yandan iþgalci Ýsrail'in Gazze sýnýrýndaki barajlarýn kapaklarýný açmasý felaketin daha da aðýrlaþmasýna ve Gazze Vadisi, Salka Vadisi ve Beyt Hanun vadisinin sular altýnda kalmasýna ve burada yasayan halkýn boðulmasýna neden olmustur. Bu felaket nedeniyle Gazze Þeridi'nin maruz kaldýðý hasar þunlardýr: Saðlýk Sektörü - Bir ölü, beþi aðýr yaralý doksan altý vatandaþýn yardalanmasý - Hastanelere giden yollarýn hasar görmesi sonucu vatandaþlarýn hastanelere gidememesi Ýskan Sektörü - Cebaliye Mülteci Kampý etrafýnda bulunan Ebu Raþid Göleti etrafýnda 1 km alanýnda bulunan bütün evlerin biriken yaðmur sularý nedeniyle sular altýnda kalmasý - Cebaliye'deki Saftavi Göleti beþinci kýsýmda 0,5 km alanda bulunan tüm evlerin yaðmur sularý altýnda kalmasý - Gazze kenti, Þeyh Rýdvan Mahallesinde bulunan Þeyh Rýdvan Göleti etrafýnda 2 km alanýnda bulunan bütün evlerin yaðmur sularý altýnda kalmasý - Gazze Vadisi, Salka Vadisi ve Beyt Hanun Vadisi'nde bitiþik tüm ev ve çiftliklerin sular altýnda kalkmasý - Refah kentinde bulunan El Cuneyne ve El Emel Mahallelerinde bulunan evlerin sular altýnda kalmasý - Bir çok ilde muhtelif bölgelerin sular altýnda kalmasý Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, TBMM de basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda Gazze ye yardým çaðrýsýnda bulunuldu. Günindi Bahçelievler muhtarlýðýna aday orum un tanýnmýþ esnaflarýndan Ali ÇGünindi, 30 Mart 2014'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri için Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday oldu. Uzun yýllardýr Bahçelievler Mahallesinde ikamet ettiðini ve mahallenin sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade eden Ali Günindi, mahalle sakinlerinin yetki ve destek vermesi halinde mahallesinde yaþanan sorunlarýn çözümüne ekibiyle birlikte talip olduðunu bildirdi. Ali Günindi, önümüzdeki günler içerisinde düzenleyeceði basýn toplantýsýyla Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylýðýný ve projelerini Çorum halký ve mahalle sakinleriyle paylaþacaðýný sözlerine ekledi. - Felaketten etkilenen ailelere ait istatistikler ise þöyledir: - Sel felaketi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aile sayýsý 7000'e ulaþtý. Baþka bir deyiþle evlerini terk eden kiþi sayýsý 'dir. Gazze'nin bütün illerinde 19 adet geçici barýnaklarýna alýnan aile sayýsý 923 aileye, geri kalan aileler ise eþ dost ve akrabalarýnýn yanýna taþýnmýþtýr. - Sular altýnda kalan ev sayýsýnýn 3300 ev olduðu tahmin edilirken çeþitli hasarlara maruz kalan toplam ev sayýsýnýn yaklaþýk 1000 ev olduðu tahmin edilmektedir. Bu evlerde bulunan eþya, mobilya ve iç dekorasyon zararýnýn 40 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Altyapý ve yollar - Sel felaketi nedeniyle zarar gören yollar, su þebekesi, kanalizasyon, elektrik ve iletiþim hatlarý gibi alt yapý ve yollarla ilgili maddi zarar 10 milyon olarak ölçülmektedir. Sanayi ve Ticaret Sektörü - Sel felaketi nedeniyle hasar gören iþ yeri ve sanayi tesis sayýsýnýn 1000 tesis olduðu tahmin edilmektedir. Bunun da maddi karþýlýðý 3 milyon Amerikan dolarý olarak ölçülmektedir. Tarým Sektörü - Piliç çiftlikleri, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve bitkisel üretim tesisleri gibi tarým sektörünün maruz olduðu doðrudan zararýn 7 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Ulaþým ve Nakliye Sektörü teknenin batmasý ve Sayadin Limaný'ndaki dalgakýranýn hasar görmesi þeklinde gerçekleþen zararlar nedeniyle ulaþtýrma ve nakliye sektörünün uðradýðý zarar 2 milyon olarak ölçülmektedir. Son olarak, bu felaketle baþa çýkmak ve olumsuz etkilerini en aza indirmemek için Gazze'deki Filistin hükümeti acilen aþaðýdaki malzemelere ihtiyaç duymaktadýr. Ýhtiyaçlar Felaketten zarar gören ve evini terk etmek zorunda kalan vatadanþlara insani yardým saðlanmasý; evi sular altýnda kalan vatandaþlarýn telef olan ev eþyasý ve mobilyasýnýn yenilenmesi; yol, alt yaýi, kanalizasyon, yaðmur suyu þebekesi, telefon ve elektrik tesisatlarý gibi hizmetlerin rehabilitasyonu; sel sularýnýn tahliyesi için 500 m3/saat kapasitesinde vidanjorler; kanalizasyon sularýný çekmek için kamyon, tanker ve vidanjorler; 20 küp kapasiteli yakýt depolamasý için mobil araçlar; Belediyeler için normal solar yakýtý. Muhtemel kötü hava þartlarý nedeniyle mücadele için gerekli olan malzemeler Caterpillar kepçe, buldozer D9, büyük hafriyat makinesi, küçük hafriyat makinesi, kamyon, Týr, ambulans, vinç, Türkiye ve Katar bölgeye yardým ulaþtýrmak için çalýþmalara baþlamýþlardýr. Acil gýda ve iþ makinalarý ile yakýt sevkiyatý için tüm dünya ülkelerini ve uluslararasý kuruluþlarý acil görev çaðýrýyoruz. Ali Günindi Bu aðaca kim kastetti? Erol TAÞKAN aat Kulesi nin karþýsýnda yer alan yaþlý kestane Saðacýnýn kabuðu birileri tarafýndan kademeli bir þekilde soyuluyor. Bu da yetmezmiþ gibi, topraðýna deterjanlý su dökülüyor. Bu zalimliði kim yapar bilinmez ama, aðacýn kabuðunun soyulduðunu görenler, Bu aðacý hangi eþek(!) kemirdi? demekten kendini alamýyor. Her kim bu kastý etmiþ ise, aðacý sevmese de, aðaçtan anladýðý kesin. Bir aðacý ölüme terketmek istiyorsanýz kabuðunu soymanýz yeterli olacaktýr. Zira o kabuk, týpký insanýn elbisesi ve derisi kadar hayati önem taþýr aðaç için. Bu zalimliði yapan ya KUTLAMA da yapanlar, aðacýn ölümünü biraz daha hýzlandýrmak için olsa gerek, dükkânýný silip süpürdüðü deterjanlý suyu da aðacýn dibine boca etmiþ. Merak ettiðim þey þu ki, bu aðacý öldürmek için niyet etmiþ kiþi ya da kiþiler, acaba hiç aðaç dikmiþ mi? Aðaç sevgisi nedir biliyorlar mý? Ya da, yýllar önce dikilen bu aðacýn babalarýndan kaldýðýný ve o yerin kendilerine ait bir bahçe olduðunu mu varsayýyorlar? Elbette aðaç kendi bedduasýný edecektir, eminim ki bu beddua da zihni kararmýþ insanlarýn yakasýna yapýþacaktýr. Bir beddua da ben ediyorum, bu aðaca bu düþmanlýðý edenlerin elleri kurusun. Paylaþtýðýmýz Avrupa Proje Yarýþmasý baþladý A vrupa Birliði Bakanlýðý ile British Council iþbirliðinde yürütülen Paylaþtýðýmýz Avrupa Proje Yarýþmasý 11 Aralýk 2013 tarihi itibariyle baþladý. Proje yarýþmasý ile Avrupalýlýk kavramýnýn ve deðerlerinin ilk ve orta öðrenim çaðýndaki öðrencilere en iyi ve doðru þekilde aktarýlmasý amaçlanýyor. Bu çerçevede üniversite öðrencilerinden ilköðretim öðrencilerine yönelik proje hazýrlamalarý bekleniyor. Proje konularý arasýnda Avrupalýlýk kavramý etrafýnda tartýþýlan insan haklarý, demokrasi, çevre, yenilenebilir enerji, kadýn haklarý, çocuk iþçiliði, çocuk istismarý, çocuk haklarý v.b. gibi temalar yer alýyor. Yarýþma ile ilgili detaylý bilgi; adresinden edinilebilir. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Mehmet Hanoðlu-Mahmut Alkan (Ç.HAK:3478)

5 SALI 17 ARALIK Piyango bileti cinayeti orum da bir kiþi meydana geldi. Y. ye (42) teslim etti. Vücuduna 13 yapýlan tüm Çmilli piyango Ýddiaya göre, Ýlhan Y. Çift arasýnda dün býçak darbesi isabet müdahalelere raðmen bileti yüzünden tartýþtýðý eþini 13 yerinden býçaklayarak öldürdü. Olay, Kale Mahallesi'nde (44) yaklaþýk 5 gün önce Milli Piyango nun yýlbaþý çekiliþi satýþa sunduðu biletten aldý. Eve gelen Ýlhan Y., piyango biletini eþi Melek piyango bileti yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine çýkan kavgada Ýlhan Y. eþini býçakladý. eden kadýn aðýr yaralandý. Komþularýnýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrarak tedavi altýna alýnan Melek Y., gece kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Talihsiz kadýnýn cenazesi hastanede yapýlan otopsinin ardýndan Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi. Olayýn ardýndan polis karakoluna giden Ýlhan Y. ise eþini býçakladýðýný belirterek, polise teslim oldu. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan zanlý, bugün sabah saatlerinde hakkýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Zanlý (önde) polis tarafýndan göz altýna alýndý. Melek Y. Alkol zehirledi Kale Mahallesi Meram 3. Sokak ta oturan kiþi alkolden zehirlendi. H.A. alkol aldýktan bir süre sonra rahatsýzlandý. Durumu aðýr olan H.A. yý alkolün zehirlediði anlaþýldý. Fazla ilaç içti Kale Mahallesi 102 Evler de oturan genç kýz intihara teþebbüs etti. A.K. isimli genç kýz bir anlýk bunalým sonucu evinde ilaç içti. Genç kýz hastaneye kaldýrýldý. Genç kýz kayýp Kale Mahallesi Merak 4. Sokak ta oturan genç kýz kayýp. M.G. Emniyet e baþvurarak birlikte yaþadýðý Ö.A. isimli genç kýzýn kayýp olduðunu bildirdi. Genç kýz aranýyor. Niþanlýsý ile tartýþtý, sonra da 4. kattan atladý orum'da niþanlýsý ile telefonda Çtartýþtýðý ileri sürülen 19 yaþýndaki Þ.A. 4'üncü kattan atladý. Aðýr yaralanan genç kýzýn hayati tehlikesinin devam ettiði bildirildi. Olay Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. 5 aylýk niþanlý olan Þ.A., Ankara'da yaþayan niþanlýsý ile telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartýþtý. Ailesinin yanýndan aðlayarak hýzla bir baþka odaya giden genç kýz kapýyý kilitledi. Ailesinin ýsrarlarýna raðmen kapýyý açmayan Þ.A., bir süre sonra da balkona çýkarak kendini boþluða býraktý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan genç kýzýn vücudunda kýrýklar olduðu ve hayati tehlikesinin bulunduðu belirtildi. Olayla ilgili soruþturmanýnýn sürdüðü bildirildi. (DHA) Çalýnan römork bulundu orum'un Iskilip ilçesinde A.Y. Çadýna kayýtlý 19 FD 189 plakalý traktöre ait çalýnan römork yapýlan çalýþmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Çorum Iskilip Ilçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý asayiþ ekipleri, römorku bulmak için ilçe genelinde bulunan bütün kamera kayýtlarýný detaylý bir þekilde inceledi. Inceleme sonucunda A.Y. adýna kayýtlý römorku çalan þüpheli kiþiler kameralardan tespit edildi. Þüpheliler, ikamet yerleri olan Iskilip'in Kurusuray köyünde ve Kastamonu'nun Tosya ilçesinin Mýsmýlaðaç köyünde yakalanarak ilçeye getirildi. Þüpheliler çapraz sorguya alýndý. Çapraz sorguda Z.K., suçlamalarý reddederken A.Y., Z.K.'nýn isteði üzerine römorku çaldýklarýný ve Bayat ilçesinde M.G.'ye sattýklarýný, hýrsýzlýk olayýndan dolayý çok piþman olduðunu ifade etti. Bunun üzerine asayiþ ekipleri römorku bulup sahibi A.Y.'ye teslim etti. Adliyeye sevk edilen M.G. adlý römorku satýn alan kiþi ifadesi sonrasýnda serbest býrakýldý. Römorku çalan A.Y. ile Z.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(cýhan) Yan baktýlar diye 2 kiþiyi býçakladý orum'da 15 yaþýndaki F.K., polis kara- önünde 2 kiþiyi býçakladý. Ardýn- Çkolu dan polise gidip teslim oldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Polis Merkezi önünde meydana geldi. Ýddialara göre, C.B.(18) ile arkadaþý, A.G.(23) polis merkezi önündeki kaldýrýmda yürüdükleri sýrada belirlenenemeyen nedenle F.K. ile tartýþtý. Kýsa süren tartýþma ardýndan F.K. üzerindeki býçakla 2 arkadaþý bacaklarýndan yaraladý. Ardýndan elindeki býçakla birlikte polise giderek teslim oldu. Polislerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla 2 yaralý hastaneye kaldýrýldý. F.K. ifadesinde 2 kiþiyi kendisine yan baktýklarý için býçakladýðýný söyledi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. (DHA) KUTLAMA Deðerli Belediye Baþkanýmýz TBMM'deki kadýn milletvekilleri ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Kadýnlarýn küfür isyaný BMM'deki kadýn milletvekilleri ortak bir basýn Taçýklamasý yaparak, Meclis'teki küfürlü konuþmaya artýk son verilmesini istedi. Açýklamada, "Lütfen kaba kuvvet kullanmayýn, lütfen küfür etmeyin, küfürlerinizde kadýnlarý kullanmayýn." ifadeleri yer aldý. TBMM'de küfürleþmeye tepki göstermek amacýyla bütün kadýn milletvekillerinin bir araya gelerek basýn toplantýsý yapmasý bekleniyordu. Ancak toplantý bilinmeyen bir sebepten ötürü iptal edildi. Bunun üzerine ortak bir yazýlý açýklama yapan kadýn milletvekilleri Meclis'teki kavga ve küfürleþmeye tepki gösterdi. Yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bizler 24. dönem kadýn milletvekilleriyiz, her birimiz farklý partilere mensubuz ama bugün birlikte ortak bir akýlda buluþtuk. Her birimiz gerek bireysel olarak gerek partilerimizin ilkeleri doðrultusunda þiddeti ve özellikle kadýna yönelik þiddeti kýnadýðýmýzý çoðu kez çeþitli yöntemlerle dile getirdik. Bu kez TBMM içinde ve Genel Kurul'da siyaset adýna yapýlan nezaket dýþý her hakareti, her küfrü reddediyoruz. Çok çirkin bulduðumuzu ifade ediyoruz. Bir kadýn ve milletin vekilleri olarak rica ediyoruz; lütfen kaba kuvvet kullanmayýnýz, lütfen küfür etmeyin, küfürlerinizde kadýnlarý kullanmayýn." Kýrmýzý fularlý tepki Bu arada bazý kadýn milletvekilleri, 2014 Bütçesi'nin görüþülmesi sýrasýnda, Genel Kurul salonunda yaþanan tartýþmalardaki dil, üslup ve küfrü, kýrmýzý fular takarak protesto etti. Genel Kurul'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin de AK Parti'li milletvekilleri tarafýndan verilen kýrmýzý fularý taktý. Yaþlýlara evinde ziyaret Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, yaþlýlarý evinde ziyaret etti. Gümüþçüoðlu, yaþlý çifte geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ç orum un Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, ilçede bulunan yaþlýlarý evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, ev ziyaretleri kapsamýnda Tutpýnar Mahallesi nde yaþayan Kurt çiftini ziyaret etti. Ziyarette Gümüþçüoðlu ile görüþen, Fatma (76) ve eþi Mehmet(78) Kurt, kendilerine oðullarýnýn baktýðýný belirterek, yaþlýlýk maaþý ve bakým aylýðý ile geçindiklerini söylediler. Kurt, çifti ayrýca saðlýk sorunlarýnýn bulunduðunu belirtti. Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu ise, yaþlý çifte geçmiþ olsun dileklerinde bulunarak, devletin her zaman yanlarýnda olduklarýný ifade etti.(ýha) Muzaffer KÜLCÜ'yü partisi tarafýndan tekrar ayný göreve aday gösterilmesinden dolayý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Özcan Ýnþaat Mehmet Özcan (Ç.HAK:3477)

6 6 SALI 17 ARALIK 2013 Engellilerle saðlýklý iletiþim konusunda bilgilendirildiler E Polislere engellilerle iletiþim konusunda bilgi verildi. Erol Taþkan mniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan organize edilen konferansta, zihinsel engellilerle iletiþim konusu ele alýndý. Emniyet Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, çeþitli birimlerde görev yapan Emniyet mensuplarýndan 50 personel katýlýrken, konferansýn konuþmacýsý Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu, zihinsel engel çeþitleri, davranýþ modelleri ve toplumla yaþadýklarý iletiþim sorunlarý hakkýnda bilgi verdi. Engellilere yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak, farkýndalýk oluþturmak ve engellilere yönelik doðru yaklaþýmý sergilemek amacýnýn hedeflendiði konferansta, doðru yaklaþýmý sergilemek için öncelikle doðru iletiþim modelinin bilinmesi gerektiðine dikkat Müzede eðitici bir gece Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müze de bir gece geçirdi. Ç Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen toplantýya 50 personel katýldý. Modacý Özceyhan 40. yýlý kutladý Ö nemli moda merkezlerinde gerçekleþtirdiði defilelerle Türkiye nin tanýtýmýna büyük katkýlar saðlayan ünlü Kreatör Ahmet Özceyhan, 40. yýlýný Ankara da kutluyor. Anadolu medeniyetlerinden esinlenen ve geleneksel Türk motiflerini modernize ederek dünya standartlarýnda tasarýmlar hayata geçiren Özceyhan, 40 yýlýn seçkisini Baþkentlilerle paylaþýyor. Aþkla baðlý olduðu mesleðine çocuk yaþlarda baþladýðýný belirten Özceyhan, Anadolu uygarlýklarýnýn izlerini, unutulmaya yüz tutmuþ zengin kültürleri ta- sarýmlarýnda yaþattýðýný, yýllar içinde bilgi ve tecrübesi ile birlikte tasarýmlarýnýn da zenginleþtiðini ifade etti. Yurt dýþýnda sergilediði geleneksel motiflerle bezenmiþ tasarýmlarýnýn büyük beðeni topladýðýný vurgulayan Özceyhan, Anadolu yu karýþ karýþ gezerek Türk kültürüne ait önemli deðerleri yakýndan inceledim. Mardin in telkarisinden Çorum un kargý bezine kadar kültürümüzü yansýtan tüm öðeleri yurt dýþýnda önemli moda merkezlerine taþýdým. Þimdi 40 yýlýn birikimini dünya modasý ile entegre ederek Türk modasýnýn çýtasýný daha da yükseltmeyi hedefliyorum. Bunun yanýnda moda eðitimine büyük önem vererek hayatýmýn önemli kýsmýný eðitimciler yetiþtirmek için harcadým. Türkiye nin dört bir yanýnda benim yetiþtirdiðim eðitimciler þimdi büyük modacýlar yetiþtiriyor. Yine eðitim seminerleri, konferanslar, moda ile ilgili makaleler ve Türk modasýnýn geliþimine katký saðlayacak çok çeþitli aktiviteleri de aralýksýz sürdürüyorum dedi. Türk modasýnýn tanýtýmý için çalýþmalarýnýn sürdüðünü ve önümüzdeki günlerde Mila- Kreatör Ahmet Özceyhan, 40. yýlýný Ankara da kutluyor. no ve Roma da defile hazýrlýðýnda olduðunu belirten Özceyhan, Türk kadýný çok özeldir. Tasarýmlarýmý kendi tarzýný özgünce yansýtabilen, yaratýcýlýkla modern üslubu sergileyen Türk kadýný için hazýrlýyorum ve 40 yýlýn seçkisini de öncelikle Baþkentli hanýmlarýn beðenisine sunuyorum diye konuþtu. ANKARA ÖNEMLÝ MODA MERKEZLERÝNDEN BÝRÝ OLMA YOLUNDA 40 yýldýr Ankara merkezli olarak faaliyetlerini sürdürdüðünü ve Ankara nýn moda konusunda önemli ölçüde yol katettiðini ifade eden Özceyhan, þunlarý söyledi: Medeniyetlerin beþiði olan Anadolu uygarlýklarýnýn izlerini taþýyan bölgenin kültürel yapýsý Ankara yý modanýn merkezi olma yolunda destekliyor. Dünya standartlarýndaki tasarýmlar, Anadolu motifleriyle uluslararasý alanda evrensel bir konum kazandýrýrken Türk kültürünü geçmiþten geleceðe uzanan geniþ bir yelpazede sunma imkaný saðlýyor. Farklý kültürlerden insanlarý kendi kültürümüzle etkileyerek onlarýn yaþamlarýna girmek ve moda alanýnda dünyanýn önemli merkezleri arasýnda yer alabilmek çok da uzak deðil. Neden Ankara da Paris, Milano, New York gibi modanýn kalbinin attýðý merkezlerden olmasýn? (ÝHA) Modacý Özceyhan, Çorum un kargý bezini tanýtmýþtý. Akaydýn adaylýk yarýþýnda C umhuriyet Halk Partisi nin Çorum Belediye Baþkan Adayý henüz belli olmazken, baþka illerde de aday adaylarý arasýnda sýkýntý yaþandýðý ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre CHP'de Ýstanbul, Ýzmir, Antalya gibi illerde ise aday adaylarý sýkýntýsý yaþanýyor. Ýstanbul'da Mustafa Sarýgül ile Gürsel Tekin arasýnda, Antalya'da Mustafa Akaydýn ile Bekir Kumbul arasýnda yarýþ yaþanýrken, Ýzmir'de parti yönetiminin desteklediði Aziz Kocaoðlu'na, adaylýk için nabýz yoklayan milletvekilleri Aytun Çýray ve Birgül Ayman Güler'in yer aldýðý bir grup karþý çýkýyor. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Antalya'da AK Parti'nin güçlü adaylarla yarýþa katýlmasýnýn da, CHP'de sýkýntýyý artýrdýðý konuþuluyor. orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM), Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü ortaklýðýyla yapýlan Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje kapsamýnda Çorum Müzesi nde bir günlük yatýlý etkinlik gerçekleþtirildi. Topraðýmýn Kültürü, Benim Mirasýmdýr düþüncesiyle BÝLSEM öðrencileri geçtiðimiz Cuma günü öðleden sonra Sosyal Bilgiler öðretmeni Gülizar Doðanay ve Rehber öðretmen Solmaz Erbaþ refakatinde müzeye giriþ yaptýlar. Etkinliðin ilk etabýnda Hititolog Meral Yýlmaz rehberliðinde Çorum Müzesi ni gezen öðrenciler en eski varlýklarýn bulunduðu ilk kattan günümüze doðru kronolojik bir sýra takip eden üst kata kadar tarihte bir yolculuk yapýp, sanal müze uygulamasý ile ören yerlerinde kýsa bir gezintide bulundular. UNESCO Dünya Mirasý listesinde bulunan varlýklarýmýz hakkýnda bir sunum ve akþam yemeðini müteakip atölye çalýþmalarýnda kil tablet uygulamasý ile Hitit alfabesiyle öðrenciler kendi isimlerini yazdýlar. Müzedeki en beðendikleri eseri kil ve resim uygulamasýyla yapmaya çalýþtýlar. Eðitici ve eðlendiri bir günün ardýndan geceyi müzede geçiren BÝLSEM öðrencileri ertesi gün drama ve uygulama çalýþmalarýyla öðleden sonra müzeden ayrýldýlar. BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Öðrencilerimize tarihi, geçmiþi ve kültürel varlýklarýmýzý en iyi þekilde verebildiðimiz; deðerler eðitimini baþarabildiðimiz ölçüsünde eserlerimizi yurtdýþýnda görme gibi kaygýlarýmýz olmayacak diyerek öðrencilerin yeni bir bakýþ açýsý elde ettiklerini düþündüklerini söyledi. Bu vesileyle Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi'ne, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne, Müze Müdürlüðü ve çalýþanlarý ile Görsel Sanatlar öðretmeni Mesut Taþ ile çocuklara refakat eden öðretmenlere teþekkür etti. Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Osman Yüztgenç ise, Geleceðimizi emanet edeceðimiz ve liderlik vasfýna sahip olan bu gençlerimizin her türlü biliþsel, teknolojik donanýma sahip olmalarýnýn yaný sýra tarihi ve kültürel birikimlere de haiz olarak yetiþmeleri için dernek olarak ellemizden gelen gayreti sarf edeceðiz. diye ko- Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje hayata geçiyor. Öðrenciler ören yerlerinde kýsa bir gezintide bulundular. Hitit alfabesiyle öðrenciler kendi isimlerini yazdýlar. BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, programýn verimli geçtiðini belirtti. etaplarýný da hayata genuþtu. da, projenin baþarýyla çireceklerini söyledi. gerçekleþtirildiðini, en Proje koordine sokýsa zamanda diðer rumlusu Þahin Özcan

7 SALI 17 ARALIK 2013 TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli demiryolunu sordu te demiryolu var mý, yok mu? T TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu konusunu meclisin gündemine taþýdý. atýp, akaryakýtý daha çok kullanan karayoluna aðýrlýk verdiðini aktardý. Demiryolunun sanayi ve ticarette çok ciddi rekabet gücü getirdiðinin altýný çizen Selim Kefçeli, TOBB tarafýndan yürütülen Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO)'dan söz ederek, Çorum'un da mutlaka bu proje dahilinde yerini almasýnýn gerektiðine vurgu yaptý. "Tüm bu bilgileri paylaþmamýn sebebi, demiryolunun Ço- rum'un ticaret ve sanayisinde hayati bir önem saðladýðýný vurgulamak istememdir." diyen Kefçeli, Çorum'un 2023 demiryolu planý içerisinde bulunup bulunmadýðýný sorguladýðý konuþmasýnda, "Hükümet 1923 yýlýna ka- dar bir master planý geliþtirdi. Maalesef bu tablonun içinde projelerin ihalesi yapýlacak sözlerinin dýþýnda yer almamaktadýr." dedi. TSO'nun bu konuda neler yaptýðý yönünde kendisine sorular geldiðini hatýrlatan Kefçeli, TSO Baþkaný ve Meclis Baþkaný'ndan bu konuda bilgi talep ettiðini söyledi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, konuyu gündeme taþýmýþ olmasý nedeniyle teþekkür ettiði Kefçeli'ye, "Önümüzde seçim var, nasýl olsa konunun muhataplarý meclisimizi ziyarete gelir. Hep beraber sorar ve burada cevabýný alýrýz." sözleriyle cevap verdi. TSO, Kasým ve Aralýk toplantýsýný birleþtirdi Fikret Tepençelik T TSO'ya iki ayrý internet sitesi T SO toplantýsýnda TSO için Alternatif Bilgisayar Firmasý tarafýndan hazýrlanan iki ayrý internet sitesinin tanýtýmý gerçekleþtirildi. adresli internet sitesinde TSO'nun yayýn organý olan Ýþ Dünyasý Dergisi'nin tüm sayýlarýnýn dijital ortama aktarýldýðýný anlatan Alternatif Bilgisayar Firmasý sahibi Alper Baþaranhýncal, ikinci olarak da tüm Çorum'u kapsayan Çorum Ýþ Rehberi'ni (www.corumisrehberi.com) TSO'nun sitesi olarak yayýna hazýrladýklarýný anlattý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, sunumun ardýndan teþekkür için çýktýðý kürsüde, Alper Baþaranhýncal'ýn kardeþi olduðunu da hatýrlatarak, çalýþmalarýn ücretsiz olarak hazýrlandýðýný ve TSO'ya hediye edildiðini bildirdi. Baþkan Çetin Baþaranhýncal, kardeþine katkýlarýndan dolayý da teþekkür etti. TSO Meclis üyeleri dün akþam gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddelerini görüþtü. Alternatif Bilgisayar Firmasý sahibi Alper Baþaranhýncal, TSO ya hediye ettiði yeni internet siteleri hakkýnda meclis üyelerini bilgilendirdi. icaret ve Sanayi Odasý, geçtiðimiz ay Ýzmir'de düzenlediði çalýþtay nedeniyle yapamadýðý Kasým ayý toplantýsýný, Aralýk ayý toplantýsý ile birleþtirdi. Gündemdeki maddelerin görüþüldüðü toplantýda, 2014 Bütçe Tasarýsý oy birliði ile kabul edildi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda Yönetim Kurulu adýna söz alan TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, e-defter ve e-fatura uygulamalarýna iliþkin duyurularda bulunarak, firmalarýn yeni sisteme adaptesi konusunda gerekli yazýlým ve alt yapý donanýmlarýný bir an önce tamamlamalarýnýn faydalý olacaðýný hatýrlattý. Tepençelik ayrýca, vefat, açýlýþ ve toplantý gibi duyurularýn bundan sonra mesaj yoluyla da TSO üyelerine duyurulacaðýný hatýrlatarak, bu konuda meclis üyelerinden bilgi akýþýnýn saðlanmasý için destek beklediklerini aktardý. Toplantýda 2014 bütçe tasarýsý görüþüldü. KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ 'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Segam Ýnþaat Ltd. Þti. Ýlhan Doðan (Ç.HAK:3475) icaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, TSO toplantýsýnda demiryolunu gündeme getirdi. Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar demiryolu konusunda bir master planý geliþtirdiðini anlatan Kefçeli, "Maalesef Çorum bu tablonun içinde projelerin ihalesi yapýlacak sözlerinin dýþýnda yer almamaktadýr." dedi. Dünya Gazetesi'nde yer alan bir haberi meclis üyeleri ile paylaþan Selim Kefçeli, Osmanlý'dan bugüne kadar inþa edilen demiryolu miktarlarýný kýyasladý. ABD'nin petrol kaynaklarýný ele geçirdikten sonra, dünyada demiryolunu geri plana

8 8 SALI 17 ARALIK 2013 Sungurlu ya yurt hazýrlýðý OKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, Aydýn Nazilli (536), Balýkesir Bandýrma Tyükseköðrenim öðrencilerinin barýnma (536), Bitlis (1000), Bolu (774), Burdur sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Denizli (1000), Denizli Honas (300), (500), Bursa (1008), Bursa Ýnegöl (526), Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Edine Havza (300), Isparta Keçiborlu Müdürlüðü (YURTKUR) ile 5 Nisan 2011 (400), Ýzmir Buca (1340), Kars Sarýkamýþ tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde (332), Kayseri Pýnarbaþý (250), Kýrýkkale 51 ilde 64 bin 468 yatak kapasiteli 96 yurt Keskin (322), Kýrþehir Mucur (300), inþa edileceðini açýkladý. Konya Akören (300), Konya Ilgýn (366), TOKÝ Baþkaný Karabel ile YURT- Kütahya Tavþanlý (530), Niðde (510), Sivas Zara (500), Tekirdað (750), Van KUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Türkiye genelinde yurt ihtiyacýnýn en kýsa sürede karþýlanmasý amacýyla likþah (1430), Van Merkez Bardakçý (765), Van Özalp (350), Van Merkez Me- yoðun bir çalýþma yürütüyor. TOKÝ nin 27 (3580), Yalova Termal (530), Yozgat ilde 23 bin 218 yatak kapasiteli 34 yurdun (1000) inþaat çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyleyen Karabel, 9 ilde 4 bin 600 yatak kapasidýðý 9 ildeki 10 yurdu da ihale aþamasýna TOKÝ, proje çalýþmalarýný tamamlateli 10 yurdun ihale, 13 ilde 17 bin yatak getirdi. Ýhale aþamasýna gelen yurt projeleri þöyle: TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel. kapasiteli 21 yurdun proje aþamasýna getirildiðini bildirdi. Karabel, 19 bin 650 yatak Adana Kozan (500), Adana Sarýçam (1000), Balýkesir Burhaniye (300), Bilecik (500), Bursa Karaca- kapasiteli 31 yurdun da hazýrlýk aþamasýnda bulunduðunu söyledi. TOKÝ, ayrýca orta öðrenimdeki öðrencilerin barýnma sorunlarýnýn bey (300), Denizli Çivril (400), Hatay Dörtyol (500), Mersin Anamur çözümü amacýyla da Milli Eðitim Bakanlýðý ile imzalanan protokol çerçevesinde 109 pansiyon uygulamasý baþlattý. Ýdare, proje ve plan aþa- (300), Osmaniye Kadirli (300), Þýrnak (500). Ýhale aþamasýndaki yurtlar toplamda 4 bin 600 yatak kapasiteli. masýnda bulunan 15 pansiyon ile birlikte toplamda 25 bin 916 yatak kapasiteli 124 pansiyon inþa edecek. Üç kiþilik planlanan ve her birinde Toplam 17 bin yatak kapasiteli olan proje aþamasýndaki yurtlar ve internet baðlantýsý bulunacak yurtlardaki odalarda ayrýca buzdolabý ve yatak kapasiteleri þöyle: çamaþýr makinesi de yer alacak. Ankara (Merkez 3500-Çubuk 1000), Balýkesir (Ayvalýk YURDUN ÝNÞAATI DEVAM EDÝYOR Gönen 350 ), Giresun (1000), Hakkâri (500), Hatay (Kýrýkhan TOKÝ nin uygulama aþamasýnda 27 ilde 34 yurt projesi bulunuyor. Toplamda 23 bin 218 yatak kapasiteli olan uygulama aþamasýnda- Kýrýkkale (750), Kocaeli (Derbent 300-Gölcük 300), Mersin Erdemli Reyhanlý Ýskenderun 750), Ýzmir (Merkez Bergama 500), ki yurtlarýn illere göre daðýlýmý ve yurtlarýn öðrenci kapasiteleri þöyle: (400), Ordu merkez (400), Rize Ardeþen (300), Sakarya (Akyazý Adýyaman Besni (300), Afyonkarahisar Emirdað (500), Aðrý Karasu Geyve Sapanca 500), Þanlýurfa Birecik (300). (765), Ankara Çubuk (568), Ankara Haymana (300), Ardahan (750), 31 YURT HAZIRLIK AÞAMASINDA Ýdare, 31 yurdu da hazýrlýk aþamasýna getirdi. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlarýn da proje ve ihale çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan inþaatlarýna baþlanacak. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar þöyle: Aðrý Patnos (400), Aydýn Söke (500), Bartýn (1000), Bolu (750), Bursa (1000), Çorum Sungurlu (300), Edirne (1000), Hatay Reyhanlý (400), Isparta (1000), Ýskenderun (750), Ýstanbul (400), Karaman (500), Karabük (Merkez Safranbolu 500), Kastamonu (1000), Kýrklareli (Babaeski Lüleburgaz 400), Kocaeli (1000), Konya (1000), Kütahya Þaphane iki adet ( ), Sakarya (Merkez Geyve 350), Muðla (1000), Samsun (Canik Çarþamba 500), Sinop Boyabat (300), Sivas (Gürün Þarkýþla 300), Zonguldak iki adet ( ) Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar da toplam 19 bin 650 TOKÝ Baþkanlýðý Sungurlu ya öðrenci yurdu yapacak. yatak kapasitesine sahip olacak. (ÝHA) Osmancýk a Villa Kent on yýllarda Osmancýk'ta inþaat sektörü alabildiðince geniþliyor ve her Sfirma yaptýðý projelerle adýný duyuruyor yýlýnda bir aile þirketi olarak kurulan Kurþunoðlu Ýnþaat ise diðer firmalardan ayrýlarak sektörde lider firma imajýný tescilleme yolunda önemli adýmlar atýyor. Þirketin baþarý öyküsünde Kurþunoðlu Ýnþaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun yer alýyor. Kurumsallaþmaya büyük önem veren ve bir anlamda bunun meyvelerini toplayan Kurþunoðlu Ýnþaatýn yönetiminde baba Haydar Kurþun, yönetim kurulu üyesi inþaat mühendisi oðul Serdar Kurþun bulunuyor. Aðýrlýklý olarak müteahhitlik, gayrimenkul alým-satým ve mühendislik projeleri üstlenen Kurþunoðlu Ýnþaat yaptýðý ve yapmayý planladýðý yepyeni projeleriyle yatýrýmcýlarýn ilgi odaðý oluyor. Çorum'un en kullanýþlý evleri Osmancýk'ta Kurþunoðlu Ýnþaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun ilçenin Koyunbaba Mahallesinde bulunan akýllý evlerin Çorum'- da bir ilk olduðunu söyledi. Her türlü sosyal aktivitesi, yeþil alaný, güvenliði, otoparký, çocuk parklarý, sportif amaçlý salonlar, dinlenme ve eðlence yerlerini kapsayan Atatürk Dumlupýnar Sitesinde inþasýna devam edilen 9 blok-182 daireli akýllý evlerin Çorum'da bile bulunmayan özelliklerde evler olduðunu söyledi. Kurþun 110 ila 140 bin lira arasýnda deðiþen fiyatlarla satýþa sunmaya baþladýklarý akýllý evlerin inþasýnýn 2014 Ocak ayý sonunda biteceðini ve tapularý ile birlikte daireleri sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi. Akýllý evlerin özellikleri Osmancýk'ta Kurþunoðlu Ýnþaat tarafýndan Koyunbaba Mahallesi'nde yapýmý devam eden akýllý evler 9 ayrý blokta akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ 182 daireden oluþuyor. Osmancýk'ta ilk defa uygulanan akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ yaþam alaný üstün konfor ve güvenlik sistemlerinin yaný sýra alýþveriþ merkezi, spor alanlarý, koþu parkuru ve yürüyüþ yollarý gibi sosyal alanlarý ile de dikkat çekiyor. Akýllý daireler uzaktan izleme ve kontrol sistemine sahip. Bilgisayar aracýlýðý ile uzaktan tam kontrol saðlanabiliyor. Dijital ýsý ayarlý kalorifer petekleri ve klimalar evin ýsýsýný programlanan saatte istenilen seviyeye getiriyor. Evden çýkýldýðý anda devre dýþý kalan aydýnlatma sistemi tekrar eve dönüldüðünde otomatik olarak devreye giriyor. Akýllý evlerin perdeleri bile teknolojiye uyum saðlýyor. Perdeler aydýnlýða göre ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kapanýp açýlabiliyor. Lavabolarda sensörlü su bataryalarý bulunuyor. Akýllý evlerin güvenlik sistemi de en üst düzey güvenlik imkaný saðlýyor. Çelik kapýlarda anahtar yerine kartlý geçiþ sistemi kullanýlýyor. Evde hiç kimse olmadýðýnda dairenin elektriði ve suyu otomatik olarak devre dýþý kalýyor. Daireye izinsiz girilmeye çalýþýldýðý anda güvenlik sistemi ev sahibine haber veriyor. Her hangi bir yangýn ya da gaz kaçaðý ihtimali de güvenlik sistemini devreye alýyor. Akýllý evler teknolojinin saðladýðý imkanlarýn yaný sýra geniþ ve konforlu yapýsý ile ilgi çekiyor. 170 metrekare daire 3 oda bir salondan oluþuyor. 17 metrekare alana sahip balkon bulunan dairede iki ayrý banyo var. Ayrýca lavabolar ve mutfakta 24 saat sýcak su bulunuyor. Konutta % 12 indirim Yuvasýz Kuþ, Evsiz Kimse Kalmasýn sloganýyla hem ekonomik hem de lüks konutlar yapan Kurþunoðlu Ýnþaat peþin alýmlarda %12 indirim kampanyasý baþlattý. Kiþiye özel ödeme planý da uygulayan Kurþunoðlu Ýnþaat 3/1 peþin, 3/1'i taksit, 3/1 teslimatta ödeme imkanlarý ile herkesi ev sahibi yapýyor. Villa Kent Osmancýk'ta nereye giderseniz gidin mutlaka bir inþaat çalýþmasý görürsünüz. Özellikle son yýllarda ilçede inþaat sektöründe büyük ilerlemeler görülürken lüks konut projeleri ile Osmancýk'ýn siluetini deðiþtiren Kurþunoðlu Ýnþaat Villa Kent projesine hazýrlanýyor. Villa Kent inþasý 2014 ilkbahar mevsiminde baþlanýlmasý planlanýlýyor. Þenyurt Mahallesinde yapýlmasý planlanan Villa Kent 40 dönüm arazi üzerine 68 adet villa tipi ve müstakil evlerden oluþuyor. Villa Kent'in Yeni Osmancýk Devlet Hastanesine uzaklýðý yaklaþýk 1 km civarýnda. Villa Kent önümüzdeki yýllarda yapýlacak olan Otoban, Hýzlý Tren ve Çevre Yoluna sýfýr. Villa Kent, Osmancýk Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði tarafýndan Kurþunoðlu Ýnþaat'a yaptýrýlan 200 öðrenci kapasiteli ilköðretim okuluna sýfýr. Villa Kent'in 18 ayda tamamlanmasý öngörülüyor. Son yýllarda Osmancýk'ta inþaat sektörü alabildiðince Aylýk 500 TL taksitle geniþliyor ve her firma yaptýðý projelerle adýný duyuruyor kiracýlýktan kurtuldu Ýnþaat sektöründeki faaliyetlerini konut inþa ederek sürdüren Kurþunoðlu Ýnþaat, hayata geçirdiði projelerinde çaðdaþ yaþam alanlarý sunarken aylýk 500 TL taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ýlçenin dört bir yanýnda yükselen lüks konut ve toplu konut projeleri dikkat çeken Kurþunoðlu Ýnþaat birçok baþarýlý projeye imza atarak Osmancýk'ta inþaat ve konut sektörüne devrim niteliðinde yeni bir boyut ve farklý bir bakýþ açýsý getirdi. yaklaþýk 500 aile aylýk 500 TLtaksitlerle ev sahibi olurken Emekli Polis Memuru Hasan Gündem 20 yýllýk kiracýlýktan sonra ev sahibi olmuþ. 4 yýl önce emekli olan Hasan Gündem ve ailesi 20 yýl süren kiracýlýktan sonra Gürleyik Battal Gazi Konutlarýnda ev sahibi olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. 500 m² arsa üzerine 142 m², bahçe içerisinde 2 katlý eve aylýk 500 TLtaksitlerle sahip olduklarýný belirten Hasan Gündem ve ailesi bütçelerine uygun ödeme planlarý ile ev sahibi olduklarýný belirtti. Hedef yurt içi müteahhitlik Kurþunoðlu Ýnþaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun projeleri yaparken ve uygularken toplumun özel bir kesimini hedeflemeyip tüm toplumu kucaklamaya en fakirden en zengine bütün hemþerilerini ev sahibi ve komþu yapmaya çalýþtýklarýný belirtti. Hedeflerinin yurt içinde de inþaat taahhüt ve müteahhitlik iþleri yapmak olduðunu belirten Kurþun: "Bir firmanýn kurumsallaþýp geliþebilmesi için kendini yenilemesi ve yeni yatýrýmlarla büyümesi gerekiyor. Bizimde ileriki hedeflerimizde Osmancýk dýþýndaki arsalarýmýzda yatýrým yapma düþüncelerimiz var"dedi. Osmancýk Haber YEDAÞ ýn projesi Münih sokaklarýnda A Almanya'nýn Münih þehri Belediyesi YEDAÞ ýn sokak aydýnlatma projesini benimsedi. lmanya'nýn Münih þehri Belediyesi, YEDAÞ AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý inovasyon sonuçlu sokak aydýnlatma projesini kullanmak istedi. YE- DAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, Elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attýk. Avrupa'da örnek aldý. dedi Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), bütçesinden ayýrdýðý pay ile Ankara ODTÜ Teknokent'te AR-GE Ofisi kurdu. Kurulduðu ilk yýlýnda TÜBÝ- TAK tarafýndan 'Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri' alanýnda ikincilik ödülü alan ve 2. Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nýn yýldýzý olan YE- DAÞ AR-GE Ofisi, Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri ile elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi, fikir alýþveriþinde bulundu. Genel Müdür Türkoðlu, enerjinin kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý ve tüketilebilir olmasý nedeniyle en önemli kaynaðýmýzýn tasarruf ol- Yol yapým çalýþmalarýný inceledi Ç orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Hacettepe Mahallesinde devam eden yol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Hacettepe mahallesinde devam eden kilit parke çalýþmalarýný kontrol eden Baþkan Uzunkaya, Fen iþleri müdüründen çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi aldý. Ýlçede acil görülen noktalarda çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini belirten Baþkan Uzunkaya, yapýlan projelerde yeþil alanlarýn çoðaltýlmasýna, vatandaþa ulaþým kolaylýðý saðlanmasýna, huzurlu ve mutlu bir þekilde yaþamlarýna devam edebilmelerine yönelik ayrýntýlara önem verdiklerini ifade etti.(ýha) YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, projeyle ilgili bilgi verdi. duðunu belirterek, teknolojiye sahip olmaktýr. "AR-GE Ofisi'mizde tasarruf eksenli projeler üzerinde çalýþýyoruz. YEDAÞ olarak, inovasyon hedefli sektörel projelere destek vermeyi amaçlýyoruz" Bu sürecin anahtarý AR-GE çalýþmalarýdýr. Ekonomik ve toplumsal kalkýnmada belirleyici etken, ülkelerin ve þirketlerin AR-GE'ye yaptýklarý dedi. ODTÜ Teknokent'te yatýrýmlardýr. ARaçan AR-GE Ofisi ilk elektrik daðýtým þirketi olduklarýnýn altýný çizen Türkoðlu, "AR-GE çalýþmalarýný GE'nin taþýdýðý önemin bilincinde olan ve ciddi bir bütçe ayýran þirketimiz, elektrik daðýtým sektöründe teknolojik inovasyona çevirmiþ ihtiyaçlarýn bir þirketiz. Geçtiðimiz ay Ýstanbul'da düzenlenen milli imkanlarla karþýlanabilmesi amacýyla Ýnovasyon ODTÜ Teknokent'te Fuarý'nda, AR-GE Ofisi'nde geliþtirdiðimiz bir üründen dolayý YEDAÞ AR-GE Ofisi kurdu ve grup faaliyetlerini teknoloji ve Ýnovasyon Münih Belediyesi'nden baþlýðý altýnda sipariþ aldýk" diye konuþtu. TEKNOLOJÝ VE yürütmektedir. Hedefimiz kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet. dedi. ÝNOVASYON HE- DEFLÝ PROJERE Türkoðlu, AR- DESTEK Türkoðlu, YE- GE Ofisi'nin hazýrladýðý Sokak Aydýnlatma DAÞ'ýn ODTÜ Teknokent'te kurduðu AR- GE Ofisi'nin 2012 yýlýnda Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projele- faaliyetlerine ri'nin önemine deðine- baþladýðýný belirterek, rek, "YEDAÞ, teknolojik "Günümüzün rekabetçi yatýrýmlarýyla koþullarýnda sürdürülebilir elektrik enerjisini baþarýnýn sýrrý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve yeni uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný at- Uzunkaya, Hacettepe Mahallesinde yol yapýmýný inceledi. tý ifadelerine yer verdi. REKABETÇÝ ORTAMDA EN ÝYÝ TEKNOLOJÝK ALT YAPI YEDAÞ'TA Elektrik daðýtým pazarý giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüþtüðünün ve 'abone' mantýðýnýn yerini 'müþteri' mantýðýna býraktýðýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, þöyle devam etti; Bu rekabet ortamýnda teknolojik olarak en iyi durumda olan þirket, rekabet avantajýný da eline geçirecektir. Bu vizyonu önceden görerek harekete geçen ve çok kýsa bir süre içerisinde Avrupa standartlarýnda teknolojik altyapýyý hazýrlayan ve hayata geçiren YEDAÞ, Avrupa'daki elektrik daðýtým þirketleriyle ayný düzeye gelmiþtir. Daðýtým sektörünün 'lider' ve 'rol model' þirketi olma yolunda büyük adýmlar atan þirketimiz, 'mükemmellik yolculuðundaki' performansýný sürekli olarak geliþtirmekte ve kesintisiz, hýzlý ve saygýlý hizmet anlayýþýný müþteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir þekilde devam ettirmektedir. Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Çalýk Bey'in liderliðinde, tüm sosyal paydaþlarýmýzla birlikte oluþan sinerjimizin bizi baþarýya çok daha yakýn zamanda götüreceðine inanýyorum Uzunkaya, Fen iþleri müdüründen çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi aldý.

9 Ömer Latif Akdað yeniden aday Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað nerji ve Tabii Kay- Bakaný Yýldýz Enaklar "Vapur seferleri, THY seferleri aksayabiliyorsa okullar tatil olabiliyor, karayollarý kapanabiliyorsa zaman zaman da elektrik arýzalarýnýn olmasý muhtemeldir" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Habertürk TV'de elektrik kesintileriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Bakan Yýldýz, yaptýðý konuþmada, hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin 5-6 derece altýnda seyrettiðini ve bu durumun ciddi bir doðalgaz talebi oluþturduðunu kaydetti. Son 7 günde elektrik talebinin Antalya'da yüzde 25 arttýðýna dikkati çeken Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Ýstanbul'da ise 6 Aralýk'tan bu yana doðalgaz talebi yüzde 42 arttý. Örneðin Mýsýr'a son 122 yýldan bu yana ilk defa kar yaðýyor. Bunun atmosfere açýk bir iþletme olduðunu ve za- Y üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ocak 2014'den itibaren toplam 1 milyon 452 bin 363 öðrencinin öðrenim kredisi ve burs imkanlarýndan yararlanacaðýný söyledi. Kaymakcan, dün itibariyle Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öðrencilerinin merakla beklediði kredi ve burs baþvuru sonuçlarýnýn açýklandýðýný belirtti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn dünkü konuþmasýnda ayrýca 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olacak burs ve kredi rakamlarýný açýkladýðýný anýmsatan Kaymakcan, 2014 yýlýndan itibaren kredi ve burs miktarýnýn lisans öðrencileri için 280 TL'den 300 TL'ye, yüksek lisans öðrencileri için 560 TL'den 600 TL'ye, doktora öðrencileri için 540 TL'den 900 TL'ye çýktýðýný ifade etti. Yeni kredi ve burs miktarlarýnýn üniversite öðrencilerine hayýrlý olmasýný dileyen Kaymakcan, "2014 yýlýnda 100 bin öðrenciye burs tahsisinde bulunulmuþtur. Ayrýca öðretim yýlýnda 542 bin 147 öðrencimiz, öðrenim kredisi kullanmaya hak kazanmýþtýr. Burs alamayan ve çalýþmayan herkese öðrenim kredisi tahsisinde bulunmaktayýz. Ocak 2014 itibariyle kredi ve bursu birlikte deðerlendirdiðimiz zaman toplam 1 milyon 452 bin 363 öðrencimize Ocak 2014 itibariyle burs ve öðrenim kredisi tahsisi yapýlmýþtýr." 310 bin 890 öðrenci yemek yardýmýndan yararlanacak Baþbakan Erdoðan'ýn dünkü konuþmasýnda ifade ettiði gibi yurtlarda barýnan öðrencilere aylýk 201 TL'lik yemek yardýmýnýn 220 TL'ye çýkarýldýðýný da hatýrlatan Kaymakcan, Ç Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. orum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. Oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte ÇESOB'ta bir basýn açýklamasý yapan Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda üyelerine yeni dönemde de hizmet etmek istediðini söyledi. Oda Baþkanlýðýný 4 yýldýr baþarýlý bir þekilde sürdüren Ömer Latif Akdað, bu süreçte Bakan Yýldýz, elektrik kesintileriyle ilgili açýklamalarda bulundu. man zaman arýzalar olacaðýný Bugün en geliþmiþ sinden kesinlikle taviz biz daha önce ülkelerde dahi bunlar vermeyeceðiz. Türki- farklý zamanlarda hep olabiliyor. Mesela ye'de vapur seferleri, belirtmiþtik. Þu anda bazý trafolarda aþýrý elektrik çekiminden dolayý patlamalar oldu. Bu kesintileri genelleþtirmek doðru deðil. Mesela bugün herhangi bir kesinti olmadý ancak iþletmelerdeki arýzalardan kaynaklanan sebepler yüzünden Stockholm'e giden tren hattýnýn 7 saate yakýn komple enerjisi kesildi. Hollanda'da geçen ay televizyon yayýný yaparken kesildi ve enerji veremediler. Bunlar Manhattan'da da Moskova'da da olabiliyor. Bunun genel bir krizmiþçesine haberleþtirilmesini THY seferleri aksayabiliyorsa okullar tatil olabiliyor, karayollarý kapanabiliyorsa zaman zaman da elektrik arýzalarýnýn olmasý muhtemeldir." Tüm yurtta arýzalarýn giderilmesiyle ilgili çalýþmalar yapýldýðýný olabilir. 1 milyon 100 ben vurgulayan Yýldýz, Eski- bin kilometrelik elektrik iletim ve daðýtým hattýndan bahsediyoruz. haksýzlýk olarak görürüm ve doðru bulmam. Biz tabii ki halkýmýzýn hak ettiði refah seviyeþehir'in yazýn kullanýlan doðalgazla kýþýn kullanýlan doðalgaz arasýnda 22 odaya bir büro kazandýrarak tefriþatýný yaptý. Odayý hizmet bürosuna kavuþturan Akdað, odaya kurdurduðu SMS programý ile oda üyelerini her konuda bilgilendirdi. Yine esnafý ilgilendiren 6331 Sayýlý Kanun kapsamýnda çýkan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimlerini baþarýyla sonuçlandýran Akdað, oda üyelerinin sertifika ve risk deðerlendirme raporu ile acil durum eylem planlarýný almalarýný saðladý. Çorum Özel Elitpark Hastanesi ile sözleþme imzalayan Akdað, oda üyelerine hastane masraflarý için yüzde 25 indirim yapýlmasýný saðlarken, mübarek her Ramazan ayýnda oda üyelerinin birlik, beraberlik ve kardeþliðinin pekiþtirilmesi için iftar yemeði verdi. Yemeklerin tüm masrafýný ise kendisi ve Yönetim Kurulu üyeleri karþýladý. Yine her yýl mesleklerini ilgilendiren yeni makine, alet ve araçlarýn tanýtýmýnýn yapýldýðý tüm fuar organizasyonlarýna oda üyelerinin katýlýmý saðladý. ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olduklarýný ifade eden Ömer Latif Akdað, 7 Ocak Salý günü saat 11.00'de ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyelerini davet ederken, "Her zaman sizlerin yanýnda olan yönetimimiz siz deðerli üyelerimizin yararýna olan her iþte var olmuþ ve olmaya da devam edecektir" dedi. Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'a adaylýk açýklamasýnda ise Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaþ, Resul Yiðitoðlu, Hüseyin Gazi Uysal, Ersan Özdemir, Yücel Þahin ve Hamza Kabakulak, Denetim Kurulu üyeleri Ahmet Memiþ, Ali Ceyhan ve Hüsamettin Yýldýrým eþlik etti. Elektrikler neden kesiliyor? kat fark var olduðunu bildirdi. Yýldýz, doðalgaz kullanýmýnýn soðuk havalarda büyük oranda arttýðýný ifade ederek "Þu anda bunun en zirvesine çýkmýþ bulunuyoruz. Biz HES, rüzgar, güneþ, jeotermal, kömür gibi yerli kaynaklarla alakalý yatýrýmlarý yaparken, bazý arkadaþlarýmýz iyi niyetle de olsa bunlara karþý çýkýyorlar. Ama ithal doðalgazýn azaltýlmasýyla alakalý gerekçelerimizin en temel sebeplerinden biri buydu. Biz, dýþa baðýmlý olmadýðýmýz kadar geliþiriz ve geliþtiririz. Biz bunlarla alakalý vatandaþlarýmýzdan daha olumlu ve yapýcý bir yaklaþým bekliyoruz. Özellikle iyi niyetli davranan çevreci arkadaþlarýmýza da hitaben söylüyorum: Bizim bütün yerli kaynaklarýmýzla beraber Türkiye'nin büyümesini, geliþimini sürdürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandý.(aa) Öðrencilere kredi ve burs duyurusu "Böylece öðrencilerimiz daha iyi koþullarda daha iyi yemek yiyeceklerdir' diye düþünüyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baðlý yurtlarda kalan 310 bin 890 öðrenciye barýnma hizmeti sunmaktayýz. Bu hizmeti alan bütün öðrencilerimiz yemek yardýmýndan da istifade edebileceklerdir. Bu yemek yardýmý kahvaltý ve akþam yemeði þeklindedir" dedi. Taahütnameler için notere gitmeyecek- Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan. ler Prof. Dr. Kaymakcan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliði de anýmsatarak, burs veya kredi almaya hak kazanan öðrencilerin bundan sonra notere giderek taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin gerekmeyeceðini de vurguladý. Burs veya kredi hakký kazanan öðrencilerin gerekli senetleri yaptýrmak için notere gitmek zorunda olmadýklarýný dile getiren Kaymakcan, "Notere gitme tarih olmuþtur artýk. 2014'den itibaren öðrencilerimiz PTT'den alacaklarý þifreyle birlikte 'turkiye.gov.tr' internet adresi üzerinden kendileri adýna tahsis edilmiþ belgeleri e-devlet üzerinden onaylayacaklardýr. Böylece notere gitme zahmetinden ve notere ücret ödemekten kurtulmuþ olacaklardýr" bilgisini aktardý. SALI 17 ARALIK Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, eðitim ve sohbet programlarýný sürdürüyor. Dýþlayýcý olmayacaðýz nadolu Gençlik ADerneði (AGD) Çorum Þubesi, her hafta düzenlediði eðitim ve sohbet programlarýný sürdürüyor. Ortaöðretim Komisyonu, Yurt ve Üniversite Komisyonu tarafýndan ortak olarak hazýrlanan bu haftaki sohbet programý, gençlere yapýlan çið köfte ikramý ile sona erdi. AGD Baþkaný Harun Kaplan, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi olarak Çorum daki gençlerimizin hangi kötü alýþkanlýðý olursa olsun siyasi görüþü, düþüncesi, giyim tarzý, aile yapýsý nasýl olursa olsun tüm gençlerimize en güzel þekilde ilgileneceðiz. Dýþlayýcý, yargýlayýcý olmayacaðýz. Kötülüklerden vazgeçiremesek bile onlara iyilikleri sevdirme gayreti içerisinde olacaðýz. Hidayetin Allah tan olduðunu asla unutmayacaðýz. dedi. Ýzci liderliði temel kursu Çorum da yapýldý ürkiye Ýzcilik TFederasyonu tarafýndan düzenlenen Ýzci Liderliði Temel Kursu Aralýk tarihleri arasýnda Çorum'da yapýldý. Ýzcilik Federasyonu tarafýndan ilk defa açýlan kursa 22 kursiyer katýldý. Ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý kökenli 8 izci liderine de uyum semineri verildi. Kursu baþarý ile bitiren kursiyerlerin Çorum da izci lider yardýmcýlýðý yaparak izciliðin geliþmesine katkýda bulunacaklarý belirtildi. Çorum da izcilik çalýþmalarýnýn Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan yürütüldüðünü belirten Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu, izcilik lider kurslarýnýn bundan sonra da ihtiyaçlar doðrultusunda düzenleneceðini kaydetti. Öðrencilere yönelik her hafta seminer düzenleniyor. Ýzci Liderliði Temel Kursu Aralýk tarihleri arasýnda Çorum'da yapýldý. Kursu baþarý ile bitiren kursiyerlerin Çorum da izci lider yardýmcýlýðý yapacak. Ýzcilik lider kurslarý bundan sonra da ihtiyaçlar doðrultusunda düzenlenecek.

10 10 SALI 17 ARALIK 2013 Dil öðreten otobüs Anadolu Lisesi ne uðradý Almanca yolcusu kalmasýn! T Almanca eðitmenlerine Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci tarafýndan çiçek verildi. Karþýlama programý, Türk ve Alman bayraklarý eþliðinde sunulan finalle son buldu. Recep Mebet ürkiye Goethe Enstitüleri ve Robert Bosch Stiftung ortak projesi kapsamýnda yola çýkan Almanca otobüsü dün Çorum a geldi. Almanca Yollarda (Deutsch Unterwegs) adlý proje için Türkiye turuna çýkan ekip Çorum Anadolu Lisesi nde düzenlenen programla karþýlandý. Okul salonunda gerçekleþen karþýlama programýna Anadolu Lisesi Müdürü F. Turgay Ýkinci, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Almanca Eðitmenleri Arijana Caja, Tuðba Ural ve Jana Fettel i çiçeklerle karþýlayan Turgay Ýkinci, selamlama konuþmasýnýn ardýndan misafir ekiple birlikte öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösterileri izledi. Almanca Öðretmenleri Mine Karakaya ve Leyla Çaðan Tandað rehberliðinde hazýrladýklarý programda Çorum la ilgili tanýtým sunumu gerçekleþtiren öðrenciler, seslendirdikleri Almanca ve Türkçe þarkýlarla dinleyenleri mest ettiler. Karþýlama programý, Türk ve Alman bayraklarý eþliðinde sahne alan öðrencilerin hep birlikte sunduklarý gösteriyle sona erdi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan Anadolu Lisesi öðrencileriyle buluþan proje ekibi, Almanca otobüsü ve okul salonunda oluþturduklarý gruplara yabancý dil eðitimi verdiler. Almanca þarký ve oyunlar eþliðinde pratik yapan öðrenciler, gün boyu süren etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Bugün Samsun a hareket edeceði öðrenilen Almanca otobüsü, 30 Aralýk 2013 tarihinde Trabzon'da gerçekleþecek kapanýþ etkinliðiyle Türkiye turunu sonlandýracak. ALMANCA YOLLARDA Almanca otobüsü, Çorum Anadolu Lisesi öðrencilerini aðýrladý. Öðrenciler oyunlar eþliðinde Almanca pratik yaptý. Okul salonunda gerçekleþen etkinliklerde renkli görüntüler oluþtu. Bugüne kadar binlerce öðrenciyle buluþan Almanca otobüsü ve proje hakkýnda yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi: Almanca Yollarda adlý çalýþma, Türkiye Goethe Enstitüleri ve Robert Bosch Vakfý nýn ortak projesidir. Almanca dersinin cazibesinin artýrýlmasý, Almanca öðrenen ve öðretenlerin motive edilmesi, Almanca öðreniminin teþvik edilmesi, deðiþik bölgelerden farklý okullardaki öðretmen, öðrenci ve veli gibi izleyicilere Almanya ve Alman dili hakkýnda bilgi verip deðiþik aktivitelerle Almanca nýn öðretilmesini amaçlayan proje Milli Eðitim Bakanlýðý nýn onayý ile bugüne kadar 240 ý aþkýn okulda gerçekleþti. Ýlk iki Türkiye turunda 28 bin kilometne kateden Almanca otobüsü 65 þehirde 240 ý aþkýn okul ve üniversiteyi ziyaret etti. Yaklaþýk 23 bin ilk, orta ve yükseköðretim öðrencisi Almanca otobüsü etkinliklerine katýldý. Deutsch unterwegs Almanca Yollarda bu yýl da baþarý öyküsünü sürdürüyor 11 Þubat 2013 te Ýzmir de üçüncü turun baþlangýcý yapýldý. Toplam 40 þehirde 100 okul ve 10 un üzerinde üniversite ziyareti planlandý. Tur ilk kez iki bölüme ayrýldý: Almanca otobüsü yýlýn ilk bölümünde Ýzmir den baþlayarak Antalya üzerinden doðuda Diyarbakýr a kadar olmak üzere Türkiye nin güneyindeki okullara gidecek. Turun ikinci bölümü, yaz tatilinden sonra 23 Eylül 2013 te Türkiye nin kuzeybatýsýnda, Çanakkale de baþlayacak. Otobüs buradan kuzeydoðuda Trabzon a kadar yol alacak. Tur 30 Aralýk 2013 te Trabzon da kapanýþ etkinlikleriyle sona erecek. Otobüs ekibi üçüncü tur için de pek çok yeni, ilginç eðitsel oyunlar ve yarýþmalar hazýrladý. Amaç türlü etkinlikler ve zengin çeþitli iletiþim araçlarýyla öðrencileri Almanca ya özendirmek ve onlarý dil öðrenmeye teþvik etmek. Bunun ötesinde Almanca Yollarda programý anadili Almanca olanlarla kendiliðinden bir iletiþim kurulmasýný da saðlýyor: Birlikte gerçekleþtirilen etkinliklerin yaný sýra karþýlýklý olarak birbirini tanýmak ve kiþisel Türk Alman buluþmalarý programýn aðýrlýk merkezini oluþturuyor. Trafik Eðitim Semineri, Ziya Gökalp Ýlkokulu nda gerçekleþti. Ziya Gökalp te trafik semineri Ç Recep Mebet orum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Semineri, Ziya Gökalp Ýlkokulu nda gerçekleþti. Geçtiðimiz Cuma günü okul salonunda düzenlenen seminere Ziya Gökalp Ýlkokulu Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Emniyet Müdürlüðü Trafik Eðitim Büro Amir Vekili Hasan Çay ve Aslan Çay ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminerde karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. Slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimlerinin de yer aldýðý seminerde konuþan Baþpolis Hasan Çay, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmalarý yönünde uyardý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda bulunan Hasan Çay, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verdi. Programda trafik kurallarý ile ilgili sunumlar yapýldý. Öðrenciler düzenlenen seminere büyük ilgi gösterdi. Trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çeken Çay, Öðrendiklerinizi ailelerinize anlatýn. Böylece trafik konusundaki toplumsal bilinçlenme hareketinde siz de üzerinize düþen görevi yapmýþ olacaksýnýz. diye konuþtu. Öðrencilerin bü- yük ilgi gösterdiði trafik eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümü ile sona erdi.

11 SALI 17 ARALIK Çorum Þeker den 89 Üretici binalacaklarý tonluk üretim Nisan a kadar ödenecek Recep Mebet ürün bedeli ödenecek dedi. Bugüne kadar çiftçilere ödenen tutarýn 26 milyon 700 bin TL yi bulduðunu belirten Öztürk, geriye kalan 32 milyon 100 bin TL nin ise en geç Nisan 2014 tarihinde ödeneceðini duyurdu. Öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada ayrýca Kampanya döneminde 372 bin 400 tonu Çorumlu üreticilerden 240 bin 300 tonu ise Ankara, Çarþamba, Kýrþehir, Yozgat Þeker Fabrikalarý bölgesinden olmak üzere toplam 612 bin 700 ton pancar alýndýðýný kaydetti. Þeker pancarý üreticilerine olan ayni ve nakdi desteðin sürdüðünü dile getiren Öztürk, Kampanya dönepancar ÜRETÝCÝSÝNE 26.7 MÝLYON TL minde 372 bin 400 tonu Çorum Þeker Fabrikasý üreticiöner Öztürk ÖDENDÝ lerinden, 240 bin 300 tonu Ankara, Çarþamba, Kýrþehir, Yozgat Þeker Fabrikalarý ndan olmak üzere toplam 612 Kampanya dönemi ile ilgili açýklamalarýný sürbin 700 ton pancar alýndý. diye konuþtu. düren Öner Öztürk, Bu yýl üreticilerimize 58 milyon 800 bin TL Ç orum Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý önceki gün sona erdi. 23 Eylül 2013 tarihinde baþlayan kampanya döneminin baþarýyla tamamlandýðýný açýklayan Fabrika Müdürü Öner Öztürk, 595 bin ton pancarýn iþlenmesi sonucunda 89 bin ton kristal þeker elde edildiðini söyledi. 83 gün süren kampanyada yan ürün olarak ise 23 bin 800 ton melas, 216 bin ton yaþ küspe üretildiðini anlatan Öner Öztürk, þeker üretimi konusunda sezon baþýnda belirledikleri hedefin üzerine çýktýklarýný açýkladý. Çorum Þeker Fabrikasý, 83 günlük kampanyada 595 bin ton pancar iþleyerek 89 bin ton kristal þeker üretti. Doðan Isýtma ve Soðutma stajiyerleri Almanya yolcusu Recep Mebet kaynakçýlýk eðitimi alacaklarýný söyledi. oðan Isýtma ve Soðutma Sistemleri firmaproje ile ilgili açýksýnda stajiyer olarak görev lamalarýný sürdüren Bozyapan Oðuzhan Bozkurt kurt, þu bilgileri verdi: ve Hakan Ataker isimli Stajiyer elemanlaöðrenciler, uluslararasý bir rýmýz proje sayesinde proje dahilinde Almanmesleki eksikliklerini giya ya gidecekler. derecekler, yeni teknoloavrupa Birliði Eðijileri öðrenecekler, farklý tim ve Gençlik Programlakültürleri tanýyacaklar, rý Merkezi Baþkanlýðý HaAvrupa dillerini öðreneyatboyu Öðrenme Progracekler, atölye ve laboramý Leonardo da Vinci Hatuar ortamlarýnda bire bir reketlilik IVT Projesi kapuygulamalý eðitim göresamýnda gerçekleþecek cekler. yurt dýþý inceleme gezisi hakkýnda açýklama yapan Stajiyerlerimizin firma yetkilisi Kenan BozAvrupa'da yapacaðý eðikurt, Çorum Teknik ve tim çalýþmasýyla alanladoðan Isýtma ve Soðutma Sistemleri stajiyerleri Almanya ya gidecek. Endüstri Meslek Lisesi orrýnda mesleki bilgi görgü taklýðýnda hazýrladýklarý 'Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operave eksiklikleri giderilerek iþ hayatýna daha iyi adapte olmalarý saðtörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi' projesinin kabul edildiðini hatýrlattý. lanacak. Ocak ayýnda baþlayacak ve Almanya'nýn Ludwigshafen kenböylesine önemli bir projede görev alacak olan stajiyer öðrentinde gerçekleþecek proje gezisinden bahseden Kenan Bozkurt, 4 cilerimizi tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. hafta sürecek hareketlilik programýna katýlan stajiyer öðrencilerin D Pirelli den kýþ lastiði kampanyasý P Recep Mebet irelli yetkili satýcýlarýnda kýþ lastiði kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, 31 Ocak 2014 tarihine kadar 4 adet otomobil, SUV (4x4) veya hafif ticari araç kýþ lastiði alanlar, Mercedes-Benz A 180 veya BMW 116i kazanma þansý yakalýyor. World'e özel 8 taksit imkaný da sunulan kampanyada Pirelli Yola Devam üyeliði ve Tyrelife lastik sigortasý da avantajlar arasýnda yer alýyor. Pirelli'den 4 adet kýþ lastiði alanlarýn kampanyadan yararlanmak için girip katýlým formunu doldurmalarý yeterli oluyor. Pirelli Yetkili Satýcýlarý'ndan yapýlan kýþ lastiði alýmlarýnda sezona baðlý olarak kullanýlmayan yaz lastikleri için özel depolama alanlarýnda za- Pirelli de kýþ lastiði kampanyasý baþladý. rar görmeyecek þekilde saklama imkâný da sunulan hizmetler arasýnda yer alýyor. Pirelli'den lastik alan herkes Pirelli Yola Devam programý kapsamýnda lastik deðiþim, çekici ve acil durum hizmeti gibi ayrýcalýklardan faydalanma fýrsatýný elde ediyor. Pirelli Yetkili Satýcýlarý'ndan 4 adet 17 inç jant ve üzeri otomobil veya SUV (4x4) kýþ lastiði alan herkes lastiklerde ortaya çýkan delinme, çarpma, sürtünme ve yangýn sonucunda tamiri mümkün olmayan hasarlara karþýn lastik sigortasý Tyrelife dan yaralanabiliyor. Pirelli lastik sektöründe bir ilk olan Tyrelife lastik sigortasý ile zarar gören lastikleri ayný ölçü ve desende deðiþtirme imkâný sunuyor. Söz konusu hizmet fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay veya 5000 km kullaným süresince geçerli. Eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý düzenlenen programda buluþtu. Çorum SSK Hastanesi emektarlarý hasret giderdi Ç Recep Mebet orum eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý önceki akþam gerçekleþen yemekte buluþtu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya ile eski mesai arkadaþlarý Ýsmail Ezer, Suna Kuþkaya ve Osman Cengiz tarafýndan organize edilen program Metin Usta nýn Yeri nde gerçekleþti. Eski Baþhekim Uzm. Dr. Vahit Demiran ile Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþhekimi Dt. Ýhsan Malatyalý nýn da davetliler arasýnda yer aldýðý programa katýlan SSK emektarlarý, anýlarýný paylaþýp hasret giderdiler yýllarý arasýnda görev yaparak emekliye ayrýlanlarýn yaný sýra farklý saðlýk kuruluþlarýnda görevlerini sürdüren isimleri buluþturan organizasyon hakkýnda bilgi veren Hasan Kaya, Çorum un köklü saðlýk kuruluþlarý arasýnda yer alan SSK Hastanesi emektarlarýný bir araya getirmeyi istedik dedi. Davetlilerin masalarýný tek tek gezerek gül daðýtan Kaya, Geçmiþte aramýzda çalýþýp Hakk ýn rahmetine kavuþan ve hastalýklarý nedeniyle tedavisi süren mesai arkadaþlarýmýzý da unutmadýk diye konuþtu. Programda söz alan Türkiye Sakatlar Demeði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut un esprileri ile geceye renk kattýðýný anlatan Kaya, Çorum Devlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz ýn ise yemeðe katýlamayan isimlerle kurduðu telefon baðlantýsýnýn davetlileri sevindirdiðini söyledi. Müzik ziyafeti ile devam eden programda katýlan ve emeði geçen herkese teþekkür eden Kaya, Tertip Kurulu olarak bu tür organizasyonlarý sürdürme kararý aldýklarýný ifade etti. Metin Usta nýn Yeri nde gerçekleþen programa SSK nýn emektarlarý Emektar çalýþanlar, yemeðe aileleri ile birlikte katýldý. Yemeðin ardýndan duayý Orhan Çýtak yaptý. Ahirete intikal eden merhum SSK Hastanesi çalýþanlarý da dualarla anýldý. Hasan Kaya, Ýsmail Ezer, Suna Kuþkaya ve Osman Cengiz tarafýndan organize edilen program fotoðraf çekimiyle sona erdi.

12 12 SALI 17 ARALIK 2013 Sýnav görev ücreti talebi ðitim Bir Sen Çorum EÞubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, merkezi sýnavlardaki sýnav görev ücretlerinin ÖSYM sýnavlarýndaki gibi ödenmesi gerektiðini bildirdi. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, Genel Merkezimiz Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunarak, Bakanlýk tarafýndan gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev alanlara ÖSYM sýnavlarý için öngörülen usul ve esaslara göre sýnav görev ücreti ödenmesini talep ettiðini ifade etti. Bulanýk; açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan 2. dönem toplu sözleþmenin 16. maddesinde, "6495 sayýlý Kanunla 6114 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklik çerçevesinde Ýzmir de hamsi þöleni K arþýyaka Belediyesi nin dördüncü kez destek verdiði ve bu yýl altýncýsý düzenlenen Hamsi Þöleni, 80 bin Karadeniz kökenli Karþýyakalý yý ve Ýzmirlileri buluþturacak. Fuat Saka, Grup Kordelya, Grup Karadeniz Yolcularý gibi farklý grup ve sanatçýlarýn da sahne alacaðý, kemençe ve tulum dinletileri ile zeybek ve horon gösterilerinin gerçekleþeceði Hamsi Þöleni, 19 Aralýk Perþembe günü Bostanlý Kapalý Pazaryeri nde düzenlenecek olan þölen ile baþlayacak. Tam beþ gün sürecek etkinliklere 23 Aralýk ta Ýzmir de olmasý beklenen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun da katýlmasý bekleniyor. 80 BÝN KARADENÝZLÝ ARTIK KARÞIYAKALI Þölenle ilgili düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, Karþýyaka da yaklaþýk 80 bin Karadeniz kökenli hemþerimiz yaþýyor. Onlar artýk T ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), '2013 Eylül ayý Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri'ni açýkladý. Buna göre Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Eylül döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 292 bin kiþi artarak 2 milyon 831 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik oraný ise 0,8 puanlýk artýþ ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleþti. Tarým dýþý iþsizlik oraný 0,7 puanlýk artýþ ile yüzde 12,3, yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise 1,4 puanlýk artýþ ile yüzde 19,4 oldu. Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2013 yýlý Eylül döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 336 bin kiþi artarak 25 milyon 808 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 132 bin kiþi azalýrken, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 468 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 24,7 si tarým, yüzde 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda yapýlacak ayný mahiyetteki sýnavlarda görev alanlara farklý idarelerde ayný tutarda sýnav ücreti ödenmesine yönelik anýlan Bakanlar Kurulu Kararýnda düzenleme yapýlacaktýr" hükmüne yer verilmiþtir. Diðer taraftan, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarý da kapsayan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarýn ilgili hükümleri doðrultusunda; bina sýnav sorumlusuna oturum baþýna 2200, bina sýnav sorumlu yardýmcýsýna oturum baþýna 2000, bina yöneticisine oturum baþýna 2000, bina yönetici yardýmcýsýna oturum baþýna 1800, salon baþkanýna oturum baþýna 1800 ve gözetmenlere oturum baþýna 1600 Karþýyakalý, ancak kendi kültürlerinin de farklýlýðýný yaþamak istiyor. Karadenizli olan veya olmayan herkesi Karadeniz in güzelliklerini yaþabilmesi için þenliðe bekliyoruz dedi. Karþýyaka Çarþý Kültür Merkezi nde düzenlenen basýn toplantýsýna Karadeniz Federasyonlarý Konfederasyonu (KADEKON) Baþkaný Hýzýr Murtazaoðlu, Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Veli Karakurt, Karþýyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Yaþar Yýlmaz, Karþýyaka Tokatlýlar 19 u sanayi, yüzde 7,3 ü inþaat, yüzde 49 u ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan, sanayi sektörünün payý 0,4 puan artarken, tarým sektörünün payý 0,8 puan, inþaat sektörünün payý 0,1 puan azaldý. Ýstihdam geriledi Ýstihdam edilenlerin oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,1 Yusuf Bulanýk gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucunda bulunacak miktar üzerinden ücret ödenmesi öngörüldü. Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin 38. maddesinin birinci fýkrasýnda ise, "Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele; ait olduðu yýlýn Bütçe Kanununun 'K' iþaretli cetveline ve ilgili diðer mevzuata göre Kültürünü Tanýtma- Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Deniz Bektaþ ve Karadeniz Gençlik Federasyonu Baþkaný Anýl Akbin katýldý. Federasyon ve dernek baþkanlarý da Karþýyaka Belediyesi nin katkýlarý ile þenliðin daha da güçlendiðini belirterek Belediye Baþkaný Cevat Durak a teþekkür etti. HAMSÝ ÞÖLENÝNE TÜM HALKIMIZI BEKLÝYORUM Karþýyaka yý hoþgörü ve barýþýn kenti yapmak gibi bir iddiayý ortaya koyduklarýný hatýrlatan Belediye Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan ödenecek ücret Bakanlýk Onayý ile belirlenir" denilerek, hangi görevliye ne miktarda ek ders ücreti ödeneceði net olarak belirlenmemiþtir. Bakanlýk tarafýndan yapýlan merkezi sýnavlar ile ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlar ayný kapsamda olmasýna, ayný tür ve nitelikte bulunmasýna, ayný veya benzer iþ yükü gerektirmesine raðmen, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarda görev alan yönetici ve öðretmenlere, ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlarda görev alanlardan daha az miktarda ücret ödüyor. Söz konusu farklýlýðýn ortadan kaldýrýlarak 'eþit iþe eþit ücret' uygulamasýnýn bu alanda da hayata geçirilmesi bakýmýndan, farklýlýðýn sebebi olan Hamsi Þöleni, 80 bin Karadeniz kökenli Karþýyakalý yý ve Ýzmirlileri buluþturacak. puanlýk azalýþ göstererek yüzde 46,4 den %46,3 e geriledi. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný, 2013 yýlý Eylül döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 51,3 oldu. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,1 puanlýk artýþla yüzde 72,1, kadýnlarda ise 0,5 puanlýk artýþla yüzde 31,2 olarak gerçekleþti. Kayýt dýþý istihdam arttý Baþkaný Cevat Durak, Karþýyaka, sahip olduðu deðerler itibariyle hoþgörü, barýþ ve kardeþlik duygularýný içselleþtirmiþ bir kenttir. Anadolu nun farklý köþelerinden Karþýyaka ya gelen herkesin kendisini Karþýyakalý olarak hissetmesini istiyoruz. Ancak, geldikleri yörelerin deðerlerini de bizlerle paylaþabilmeleri için ortamlar yaratmayý da bir sorumluluðumuz olarak görüyoruz. Bu nedenledir ki, bu tip buluþmalarý önemsiyoruz. Karadeniz in renkli, hareketli kültürünü Karþýyakalýlarla buluþturduðumuz Hamsi Eylül 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna kayýtlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2,9 puan azalarak yüzde 37,2 oldu. Bu dönemde, geçen yýlýn ayný dönemine göre tarým sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalýþanlarýn oraný yüzde 84,9 dan yüzde 83,8 e azalýrken, tarým dýþý sektörlerde ise yüzde 24,7 den yüzde 22 ye geriledi. Sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan ücretli ve Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin "Sýnavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret" baþlýklý 38. maddesinin birinci fýkrasýnýn, "(1) Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele; Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretler ödenir" þeklinde deðiþtirilmesi talebinde bulunduk. Yukarýda belirtilen toplu sözleþme hükmü çerçevesinde yapýlmasý istenilen bu deðiþiklik, ayný zamanda normlar hiyerarþisinin bir gereðidir." Þöleni ne tüm halkýmýzý bekliyorum dedi. BÝRLÝK VE DAYANIÞMA ÝÇÝNDE OLACAÐIZ Anadolu nun renklerini Karþýyaka da buluþturma noktasýnda, sivil toplum örgütleriyle baþarýlý iþlere imza attýklarýný da vurgulayan Baþkan Durak, Aþure etkinliðimizde olduðu gibi 6. Karadeniz Hamsi Þöleni ninde de, yine konfederasyon, federasyon ve derneklerimizle birlikte, dayanýþma içinde bu etkinliði gerçekleþtiriyor olmaktan dolayý mutluyuz. Bu etkinlikler, omuz omuza verildiðinde nelerin baþarýlabileceðine iyi birer örnek teþkil ediyor diye de ekledi. Karadeniz Hamsi Þölenleri nin Geleneksel Hamsi Ýkramý ise, 22 Aralýk Pazar günü saat ile arasýnda yapýlacak. Yüzlerce mangalýn kurulacaðý alanda 5 ton hamsi ikram edilecek. Karadeniz müziðinin uluslararasý üne sahip ismi Fuat Saka da, 22 Aralýk Pazar Günü, Þölen Alaný ný dolduran binlerce kiþiye unutulmaz bir konser verecek.(ýha) Ýþsizlik oraný yüzde 10 a yaklaþtý Türkiye Ýstatistik Kurumu iþsizlik oranlarýný açýkladý. yevmiyeli çalýþanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,9 oldu. En fazla artýþ inþaat sektöründe Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam edilenlerin sayýsýnda 2013 yýlý Eylül döneminde, bir önceki döneme göre 8 bin kiþilik artýþ, iþsiz sayýsýnda ise 25 bin kiþilik artýþ meydana geldi. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam oraný bir önceki döneme göre 0,1 puanlýk azalýþ ile yüzde 45,6, iþgücüne katýlma oraný ise deðiþim göstermeyerek yüzde 50,8 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný ise 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 10,2 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artýþ 43 bin kiþi ile inþaat sektöründe gerçekleþti. Ýnönü Anadolu da dolu dolu etkinlik nönü Anadolu ÝLisesi, 10 Aralýk 1948'de BM Genel Kurulunca kabul edilen Ýnsan Haklarý Bildirgesi nedeniyle kutlanan Dünya Ýnsan Haklarý günü çerçevesinde çeþitli etkinlikler düzenledi. Okulda insan haklarý konusunda çeþitli bilgilerin verildiði görseller ve yazýlarla bir koridor hazýrlandý. Ayrýca her sýnýftaki akýllý tahtalara tüm öðrencilere izletilmek üzere 15 dakikalýk insan haklarý konusunu iþleyen slaytlar yüklendi. Okulun tiyatro salonunda da tüm öðrencilerine yönelik sinevizyon gösterisi izletildi. Sinevizyon gösterisinden önce okulun yayýn ve iletiþim kulübü öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu Emre Kut mek Gençliði, E13 Aralýk 1980 günü idam edilen, Erdal Eren için basýn açýklamasý yaptý. PTT Merkez Þubesi önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda, gurup adýna konuþan Yaþam Kervankýran, aradan geçen 33 yýla raðmen darbe koþullarýný aratýr bir baský ve dayatmadan geçildiðini ileri sürdü. Sloganlarla hükümeti protesto eden kalabalýk, Gezi olaylarý nedeniyle açýlan davalara da tepki gösterdi. Okulda insan haklarý konusunda çeþitli bilgiler verildi. Haklarýmýzýn Bilincinde miyiz? konulu bir video izletildi. Bu video okulun öðrencileriyle yapýlan sohbet ve fikir alýþveriþini içerdi. Büyük beðeni toplayan sinevizyon gösterisinin ardýndan Okul Müdürü Ahmet Güngör bir konuþma yaptý. Güngör, Her insan bazý temel haklara sahip olarak doðar, insan haklarý kiþinin insan olarak doðmasýndan kaynaklanan temel haklarýdýr. Bu haklar hiç kimse tarafýndan kýsýtlanamaz, baþkasýna devredilemez ve engellenemez. Ýnsan haklarýnýn olmadýðý bir dünyada, kiþilerin insan olarak onurlarýyla yaþamalarý olanaksýzdýr. Ýnsan haklarý toplumda özgürlük, adalet ve demokrasinin temelidir. Umarým siz gençler sayesinde gelecekte insan haklarý ihlalleri ile ilgili olaylar da ortadan kaldýrýlýr. Ayrýca bugün bu programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðrencilerimize ve yayýn iletiþim kulübü öðretmenlerine teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu. Liseli öðrencilerle ilgili korkutan yüzde C umhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eðitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Bölümü Topluma Hizmet Uygulamalarý dersi kapsamýnda 'Madde Baðýmlýlýðý ve Baðýmlýlýkla Mücadele' konulu konferans düzenlendi. Konferansta Liseli gençlerin yüzde 74'ünün alkol kullandýðý kaydedildi. Merkezi amfide düzenlenen konferans, ders kapsamýnda Sosyal Bilgiler Öðretmenliði öðrencileri Þeyma Tatlýcak, Kübra Avcý, Hakan Fatih Ünver ve Hakan Yýldýzdað tarafýndan hazýrlandý. Konferansta Sivas Halk Saðlýðý Psikoloðu Aytaç Komþucu ve Emniyet Müdürlüðü Madde Kullanýmý Ýle Mücadele Büro Amiri Komiser Ergün Iþýldar sunum gerçekleþtirdi. Halk Saðlýðý Psikoloðu Komþucu, uyuþturucu maddelerin ortak yapýsýnýn keyif verici maddeler olduðunu dile getirerek, "Baðýmlýlýk yapan maddeler arasýnda tütün, sigara, alkol, uyuþturucu maddeler ve kokain var. Ýlk olarak sigara ve alkolle keyif verici maddelerle baþlanýlýyor. Ýlk temas çok önemli kiþi sürekli ayný maddeyi alýr. Bu beynin illüzyon yapmasý gibidir. Liseli gençlerin yüzde 74'ü alkol kullanýyor. Birçok kiþi baðýmlý olduðunun farkýnda bile deðil. Madde baðýmlýlýðýna etken olarak ise çevre, aile, arkadaþ ortamý gibi faktörler yer alýyor." ifadelerine yer verdi. Komiser Ergün Iþýldar ise baðýmlýlýk tanýmýndan bahsetti. Baðýmlý olunan maddenin sahte bir iyi oluþ hali saðladýðýný anlatarak, þöyle devam etti: "Kullanýcýlara 'neden kullanýyorsunuz' diye sorular yönelttik. Arkadaþ grubu ve çevre yanýtlarýyla karþý Emek Gençliði Eren'i andý Emek Gençliði, 13 Aralýk 1980 günü idam edilen, Erdal Eren için basýn açýklamasý yaptý. Sloganlarla hükümeti protesto etiler. karþýya kaldýk. Merak her zaman iyi deðildir. En büyük tuzak bir defa denemek sigara kullananlarýn her üçünden biri merakla baþladýðýný söylüyor. Uyuþturucu madde kullananlarýn birçoðu ise alkol ve sigara kullanan kiþilerden oluþuyor. Aile faktörü çok önemli. Televizyon ile medya ise bunu tetikleyen etkenlerdir." Konferansa Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hüseyin Sarý, Sivas Yeþilay Derneði Þube Baþkaný Bülent Akýn, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. (Haber 7)

13 SALI 17 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:14 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:4 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: ARALIK Baþkalarýný her zaman affedin ama, kendinizi asla affetmeyin! Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM VEFAT EDENLER 1- Abdullah ve Sait LAYIK' ýn kýz kardeþi, Yunus, Ýsmail ve Münise POLAT' ýn annesi; Zeliha POLAT. 2- Eskice Köyü' nden gelme, Ömer ve Osman KA- YA' nýn babasý; Hacý KAYA. 3- Feruz Köyü' nden gelme, Ömer ve Ýrfan ÇOLAK' ýn ablasý; Kadiriþ ÇOLAK. 4- Ortaköy Büyükkýþla Köyü' nden gelme, Hasan, Rýza ve Zeynal UZUNER' in babasý; Sadýk UZUNER. 5- Þahinkaya Köyü' nden gelme, Bekdaþ, Arap ve Mehmet EFE' nin babasý; Murat EFE. 6- Merhum Halit Mehmet MÜFTÜOÐLU' nun eþi, PTT' den emekli Hicabi MÜFTÜOÐLU, Elektrik Mühendisi Osman MÜFTÜOÐLU ve Mustafa MÜFTÜ- OÐLU' nun annesi, Nurettin ARSLAN, Sabahattin ARSLAN ve Bekir TAÞKALDIRAN' ýn kayýnvalidesi; Emine MÜFTÜOÐLU. 7- Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Mahmut, Osman ve Milli Eðtim Müdürlüðü çalýþaný Ahmet CAN' ýn babasý; Osman ÜNGAN. 8- Mustafa, Baki, Kemal ve Kenan ÇEK' in annesi, Ziraat Bankasý emekli Müdürü Memduh KIRCALI' nýn kayýnvalidesi; Rabia ÇEK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Gönül Ýnsaný Mevlana yý anlamak Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com 17 Aralýk Mevlana'nýn ölüm yýl dönümü. Þeb-i Aruz törenleri münasebetiyle ülkemiz ve uluslar arasý katýlýmlarla vefatýnýn yýl dönümü anýsýna, insanlarýn gönül dünyalarýna ufuklar açarak farklý pencerelerden bakýtan, Mevlana'yý anma programlarý düzenlenerek hayýr ile yâd edilir. Mevlana yazmýþ olduðu Divaný Kebir ve Mesnevi isimli manzum eserlerinde þiirleriyle insanlarý iyiliðe, doðruluða ve hayatýn güzelliklerine teþvik ederek, dünya ve ahiret mutluluðunu kazandýracak yollarý göstermiþtir. Mevlana'ya göre örnek insan olmak için, güzel ahlak sahibi ve gönül dünyasý zengin biri olmak gerekir. Huzurlu ve mutlu bir toplum olmanýn yolu, kötü huylardan temizlenmiþ, güzel ahlâki deðerlerle donanmýþ, kin, kibir, haset, kýskançlýk, hýrs, tamahkârlýk, ikiyüzlülük gibi hasletlerden arýnmýþ insanlarla mümkündür. Mevlâna'nýn ufkunun çok geniþ olduðunu görmekteyiz. Mevlevi hanelerde þiir, musiki bilgisi ve hat sanatlarý da öðretilirdi. Mevlana mesnevide Allah insan iliþkisini "Ney" sembolü ile dünyanýn geçiciliðine vurgu yaparak, ney in kamýþlýktan, yakýnlarýndan koparýldýðý için inlediðini, insanýnda asýl vatanýnýn cennet olup, insanýn dünyada gurbette misafir olduðunu, ölünce asýl vatanýna kavuþacaðýný, bu yüzdende onun ölüm gününün "Þebiarus" (yaratana kavuþma günü) olarak addettiðini görmekteyiz. Bu görüþün tezahürü olarak ta Mevlana "Öldüðüm gün tabutumu omuzlar üzerinde gördüðün zaman, bende bu cihanýn derdi var sanma, bana aðlama, yazýk, tüh, vah, deme. Þeytanýn tuzaðýna düþerek, nefsimin heva ve heveslerinin peþinden koþarsam, vah, yazýk demenin vakti o zamandýr. Cenazemi gördüðünde, ayrýlýk deme, beni mezara koyduklarýnda elveda deme. Mezar cennet kapýsýnýn perdesidir. Mezar hapishane gibi görünür ama aslýnda canýn hapisten kurtuluþudur..." (Divaný Kebir. Beyt 911) Günümüzde Mevlana'yý anma törenlerinde, genelde sadece insancýllýðý, sevgi ve hoþgörüsü sembolleþtirilerek inancý ve yaþantýsý göz ardý edilir. Mevlana'yý anlayamayarak sözlerinin sadece zahirine bakan, batini ilimlerden haberi olmayan bazý kimselerde geçmiþte olduðu gibi günümüzde de onu acýmasýzca eleþtirerek hakaret boyutunda çamur atarlar. Mevlana "Sen ne anlatýrsan anlat, anlattýklarýn, karþýndakinin anladýðý kadardýr." diyerek "Ben sað olduðum müddetçe kulum. Kur'an-a, Yol topraðýyým peygamberi ziþâna, Hakkýmda bunun zýttýný söz etse biri, vay bu söze, vay böyle diyen insana, Yazýklar olsun o sözlere ve yazýklar olsun böyle söyleyenlere." Diyerek beddua etmiþtir. Mevlana'da bizim gibi bir insan, onunda hatalarý ve yanlýþlarý olabilir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz bile bende bir insaným benimde hatalarým olabilir." buyurmuþtur. Bazý insanlarýmýz eleþtiriyor, eleþtirirken haklarýn korunmasý, adaletin, iyiliðin, doðruluðun, sosyal barýþ ve kardeþliðin ihyasý içinmi? Yoksa nefsimizi tatmin içinmi yapýyoruz diye önce kendimizi sorgulamamýz gerekmez mi? Eleþtirilerimiz hak ölçüsü içinde, hakkýn rýzasý içinmi? Nefsimiz ve ehlimizde Allah'ýn emirlerini ne kadar yaþayabiliyor, insanlara faydalý olabiliyor ve Emri bil Maruf Nehyi Anil Münker (iyiliði öngörüp, yanlýþtan uyarma) görevini ne kadar yapabiliyoruz. Hakkýn savunulmasýnda insanlara model, kimlikli bir Müslüman örneði sergileyebiliyor muyuz? "Ben gelmedim dava için/ Benim iþim sevgi için/ Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim." Diyen Yunus, Mevlana, Hacý Bayram'ý Veli, Hacý Bektaþi Veli, Ahmet Yesevi, Þeyh Edibali, gibi gönül insanlarýna ihtiyacýmýz var. Artýk bunlar gibisi yetiþmiyor. Günümüzde ilim ve gönül insanlarýndan daha ziyade þovmenler ve eleþtirmenler yetiþiyor. Bunlar Anadolu insanýnýn kalbine ve gönlüne sevgi mayasý çalan, gönül dünyalarý zengin, ufuklarý geniþ ve engin, sevgi zekâlarý geliþmiþ, sonradan gelenler için model, güzel insanlardýr. Ýnsanlarýn yararlanabilecekleri, yol gösterici, kalýcý güzel örnekler ve eserler býrakmýþlardýr. Sözde deðil özde bu insanlar örnek alýnsa, gönüllerdeki kin ve nefret sökülüp atýlacak, hakkýn rýzasý öne geçerek bunlarýn yerine sevgi, merhamet, þefkat ve iyilik fidanlarý yeþerecektir. Mevlana'nýn barýþ, hoþgörü, muhabbet gibi sözleri hep dillerimizde ama yüreklerimize bir türlü inmiyor. Onu anlamak, onun söz ve yaþantýlarýný hayatýmýza yansýtmakla olur. Merhum Nurettin Topçu "O (Mevlana) bir Ýslam velisidir. Ýnancýnýn merkezinde ilahi aþk ve sevgi vardýr. Bazý kimseler dini zümrecilik, tasavvufu kitapsýzlýk ve kaidesizlik, Ýslam'ý ise ruhun samimi yaþayýþýna karþý gelen bir nevi saf doðmatizim þeklinde telakki ederler" der. Ýnsanlar arasý iliþkilerin merkezi kalbimizdir, hayata güzel bakabilmenin yolu da kalbimizin manevi açýdan doðru beslenmesine baðlýdýr. Eðer sözlerimiz kalbimizin en derin yerlerinden samimi olarak süzülerek geliyorsa, sözüne, gözüne ve yüzüne de yansýyacaktýr. Müslüman da, yaþamýnýn her karesiyle örnek olan insan demektir. Ýslam, adalet, ihsan, merhamet, sabýr, af ve vefa üzerine inþa edilmiþtir. Tevbe sur. 112'de "(o müminler) tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliði emredip kötülükten alýkoyanlar ve Allah'ýn (koyduðu) sýnýrlarýný koruyanlardýr. O müminleri (cennetle) müjdele!" buyrulmuþtur. Mevlana; kalp temizliði, manevi olgunluk ve güzel ahlâki davranýþlarý ön plana çýkararak, insanlarýn dünya ve ahiret dengesini kurmak suretiyle, dünyanýn geçici maddi zevklerine dalarak kaybolup gitmemelerinin mücadelesini vermiþtir. " Size, gizlide ve açýkta Allah'tan korkmayý, az yemeyi, az uyumayý, az konuþmayý, isyan ve günahlarý terk etmeyi, oruç tutmayý, namaza devam etmeyi, þehvete sevk eden bakýþ ve davranýþlardan uzak durmayý, insanlardan gelen cefaya tahammüllü olmayý, cahillerle oturmamayý, güzel davranýþlý ve olgun kiþilerle birlikte bulunmayý vasiyet ediyorum. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara yararý olandýr."demiþtir. Mevlana insanlarýn özündeki iyilikleri, sevgi ve doðruyu ortaya çýkarmaya çalýþarak, gönüller arasýnda köprüler kurup, sevgi, kardeþlik ve barýþa giden bir yolun temelini atarak, insanlarýn kalplerinde ve gönüllerinde yer bulmuþ, geriden gelen nesillere de güzel bir örnek olmuþtur. Ruhu þad olsun. Rahmetle anýyoruz. Öfkenizi biriktirmeyin Uzman Psikolog Resmiye Öztürk, ifade edilemeyen kýzgýnlýðýn insanlarýn içerisinde birikerek zarar verdiðini söyledi. Öztürk, sosyal ortamda etkin olmayan insanlarýn iliþkilerinde de rahat olmadýðýný dile getirdi. Ýfade edilemeyen kýzgýnlýðýn birikerek kiþiye zarar verdiðinin altýný çizen Öztürk, Baþkalarý ile uyum halinde olan insan, baþkalarýna dostça yaklaþýr, ama gerektiðinde onlara karþý çýkar hakkýný savunur. Bazý insanlar sürekli sessiz kalýr kendi kiþiliðinden ödün verir sevgi ve onay kazanmak ister. Baðýmlýlýk her insanda vardýr, bu onun sosyal bir varlýk oluþunun gereðidir fakat bir insanýn baðýmlýlýðý ile kendi kendine yeterliliði arasýnda bir denge olmasý gerekir, iþte bu denge baðýmlýlýk yönüne kaymýþsa kiþideki korku ve kýzgýnlýk artar. Ýfade edilemeyen kýzgýnlýk birikir, kiþinin kendine zarar verir veya yer deðiþtirerek kendinden güçsüze karþý sözel veya fiziksel þiddet þeklinde yönelim bulur. Kýzgýnlýðýn boþalýmý düþmanca duygularýn oluþumunu engellemez. Etkin olmayan bir insan, iliþkilerinde rahat deðildir. Etkin olmayý ille de benim dediðim olacak þeklinde algýlayan insanlar sürekli karþý fikir üretirler bir insanýn görüþünü benimsemek onlar için benliðini kaybetmek gibidir. Kendisini engellenmiþ hissettiði her durumda ayný kýzgýnlýk tepkisini veren kiþi etkin olamaz ifadelerini kullandý. Etkin olmanýn içinde bulunulan duruma, en uygun tepkiyi verebilmek olduðunun altýný çizen Psikolog Öztürk, Önemli olan ne duygu yaþadýðýnýn bilincin de olmak, duyulan kýzgýnlýk duygusunun da normal bir duygu olduðunu kabul edip bu duygudan dolayý suçluluk hissetmemek, bu duyguyu bilinç altýnda biriktirip toplumun kabul etmeyeceði davranýþlar haline getirmemek gerekmektedir. Her insan kendi benliði ile yüzleþmeyi göze alabilmeli ve deðiþmeyi istemelidir. Deðiþim için insanýn davranýþ alanýný daraltan, kendinde ki katý savunma sistemlerini görmesi gerekir. Kendine yabancýlaþmýþ olduðu yönlerini adým adým görmek, kýsýr döngüleri birer birer ortadan kaldýrýr, savunma için harcadýðý enerjiyi, iyi yaþamak için kullanmaya baþlar. Bu da terapi süreci içinde yavaþ yavaþ gerçekleþecek bir durumdur þeklinde konuþtu. Kadir Yüktaþýr com Takipteki Nurcular 3 Heyet halinde selam ve muhabbetten sonra, çaylar içildi, sonra sordular: "Efendi bizim bir mazuratýmýz var" Sarhoþluðun tesiri daha üzerinden gitmeyen matbaacý: "Söyleyin aðalar dermaný bizde varsa can feda!" "Biliyorsun bizler Nur talebeleriyiz.geçen yýl bizi topladýlar,bir müddet hapishanede kaldýk,daha sonra mahkeme safahatýndan sonra bizleri beraat ettirdiler ve takipsizlik kararý aldýk. Þimdi bu beraat kararýný gazetede yayýnlatmak istedik ama gazeteler fazla gazete alacaðýmýzý belirttiðimiz halde kabul etmediler.sonra matbaalarda bastýrýp daðýtalým ki halkýn bize mesafeli bakmalarýndan kurtulalým.þimdi METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,82 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz bu teklifi matbaacýlarda kabul etmediler.en son sana geldik.bu belgemizi basar mýsýn?" Elini çenesine götüren Demokrat matbaacý: "Para ile deðimli aðalar neden basmayayým?" "Ama sana da bir zarar gelmesinden endiþe ediyoruz" "Siz orasýný bana býrakýn." "Biz nice badirelerden geçtik. Ben sizleri yakýndan biliyorum.bu ilçenin en güzel ve mert insanlarýsýnýz. Sizleri müdafaa etmek bizim için bir þereftir." Bu sözler karþýsýnda þaþýran ve hayret için de kalan heyet, matbaacý ile yapýlan pazarlýktan sonra, birkaç gün için de bu berat kararlarýný basýp nur talebelerine teslim eder. Ve,nur talebeleri iþyerlerine ve meskenlere bu belgeleri daðýtýrlar. Kýyamet ondan sonra kopar. Savcýlýða sayýsýz þikayet dilekçesi ulaþýr. Akþama yakýn bütün bilinen nur talebeleri merkez karakolunda ifade vermeðe çaðýrýlýr. Bu arada bu belgeleri basan yarý ayýk yarý sarhoþ matbaacýda getirtilir. Baþ komiser tek tek ifadelerini alýr. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST-Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) ,84 0,1 cmnot: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 17 ARALIK 2013 Atlas a sert yanýt K onaklý Belediye Baþkaný Ahmet Þentürk, hafta sonu beldeyi ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ýn eleþtirilerine yanýt verdi. Hatýrlanacaðý üzere CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý parti yöneticileri ile birlikte merkeze baðlý Konaklý Beldesi ni ziyareti sýrasýnda vatandaþlarýn sorunlarýný dinledikten sonra, belediye baþkanýnýn belde sakinlerini maðdur etmeye hakký olmadýðýný belirterek, Her þeyin bir yolu yordamý vardýr. Buraya hizmet getirmen gerekiyor. Yol yok, kanalizasyon yok, sonra çýkýp su parasý iste. Belde sakinleri elbette hizmet istemekte haklý. Belediye baþkanlarý seçildikten sonra partisinin rozetini çýkarmalý ve her kesime eþit hizmet götürmelidir. Bundan sonra saðlýklý karar verip önümüzdeki seçimlerde size en yakýn kimi hissediyorsanýz Ahmet Þentürk ona oy vermelisiniz. þeklinde konuþmuþtu. Konaklý Belediye Konaklý da yollar asfaltlanarak vatandaþýn hizmetine sunuldu. Baþkaný Ahmet Þentürk de, Atlas ýn sözlerine yazýlý bir basýn açýklamasý ile karþýlýk verdi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi; Belediyecilik bir sevdadýr, belediyeciliðin ne olduðunu, nasýl yapýlmasý gerektiðini bilmeyenler birilerinin yalan beyanlarýna kapýlarak verilen bu demeçleri Sayýn Atlas'a yakýþtýramadýk. Biz belediyeciliði Türkiye'nin dik duruþlu lideri, býrakýn Türkiye'yi dünya lideri Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan dan öðrendik. Biz Sayýn Baþbakanýmýzýn neferleriyiz. Belediyeciliðin nasýl iþletileceðini, nasýl yapmamýz gerektiðini Sayýn Baþbakanýmýz'dan öðrenmiþ ve onun yolunda giden Türkiye sevdalýlarýyýz, Çorum sevdalýlarýyýz, Konaklý Sevdalýlarýrýyýz Sayýn Atlas; yol yok diyorsun ama Çorum dan çýkýyorsun Konaklý ya kadar duble Belde içinde bir park ve yollar kilit taþý. yolda geliyorsun. Konaklý ya giriyorsun her tarafý kilit parke taþý ile, sýcak asfalt ile görüyorsun. Býrakýn anayollarý ara yollarý dahi döþenmiþ. Býrakýn ara yollarý arazý yollarýnýn dahi yapýldýðýný göre göre yol yok diyorsun... Sayýn Atlas; kanalizasyon yok diyorsun býrak kanalizasayonu doðal arýtmasýný dahi yapan bir belediyede gözün göre göre kanalizasyon yok diyorsun... Yýllardýr belediyeye gelip su paralarýný, arazi vergilerini ödemeyen, kaçak su kullanan 3-5 kiþinin lafýna inanarak yalan yanlýþ beyanlarda bulunuyorsun. Sadece 2013 yýlý 10. ay ve 11. ayda yapmýþ olduðumuz sýcak asfalt miktarý 1800 tondur m2 kilit parke taþý, çocuk parký, dere ýslah çalýþmasý, okul düzenlemesi, cami düzenlemeleri, Kur an kurslarýnýn iç düzenlemeleri, saðlýk ocaðý yolu ve önünün düzenlemeleri, mezarlýk düzenlemelerimiz ve yollarýnýn yapýmý, kanalizasyonun ana arterlerine döþemiþ olduðumuz 2500 metrelik 300 lük boru döþemesi... Bunlar sadece 2 ayda yaptýðýmýz iþlerdir. Sayýn Atlas, Konaklý Belediyesi ni CHP li bir belde belediyesi ile deðil CHP li bir kaza ile karþýlaþtýrarak gazetelere beyan vermenizi tavsiye ederdim. Sayýn Atlas; okulun yolu yarým kaldý diyorsun, o yolun yarým kalma sebebi yola 2 kiþinin tecavüzünden dolayýdýr. Yol yapýmý tamamlanmamýþ olup dosya Ýl Ýdare Kurulu nda bulunmaktadýr. Konaklý'nýn þu anda hiçbir þeye ihtiyacý yoktur. Tek ihtiyacý olduðu þey sadece dürüst insanlar, dürüst siyasetçiler ve gerçekleri gören kiþilerdir. Belediyecilik bir ekip çalýþmasýdýr. Milletvekilleri, il baþkaný, ilçe baþkaný, belde teþkilatý ve Belediye Meclisi ile bir bütündür. Bu bütünlük de bizde mevcuttur. Bizim önceliðimiz halkýmýzdýr. Halka hizmet Hakk a hizmettir düsturuyla çalýþtýk ve çalýþmamýza da devam etmekteyiz. Sayýn Atlas; eðer halkýn maðdur olmamasýný çok istiyorsan sana yalan beyanlarda bulunan kiþilerin yýllardýr belediyeye olan birikmiþ borçlarýný istiyorsan sizden tahsil edelim. Son olarak Sayýn Atlas; Sen Konaklý nýn 10 yýl önceki haliyle gelseydin o zaman lastik çizmelerle gezerdin þimdi ayaðýna bir çamur bulaþmýþ ise onu gazetelere demeç olarak verseydiniz. 50 bin öðretmen alýnacak Konaklý Belediyesi alt yapý çalýþmalarýný anlattý. 50 bin öðretmen alýnacakþubat'ta 10 bin, Aðustos'ta 40 bin olmak üzere 50 bin öðretmen alýnacak. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Þubat 2014'de 10 bin, Aðustos 2014'de 40 bin olmak üzere 50 bin öðretmen alacaklarýný belirterek, "Atanamayan öðretmen adaylarýnýn duygularýyla oynamak doðru deðil. Oynamayýn" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eðitim, Çevre ve Þehircilik ile Dýþiþleri bakanlýklarýnýn 2014 yýlý bütçeleri üzerinde bakanlar, milletvekillerinin sorularýný yanýtladý. Nabi Avcý, "Öðretmen adaylarýnýn duygularýyla oynamak doðru mu?"diye sorulduðunu Avcý, "Ayný þeyi ben de size söylüyorum. Atanamayan öðretmen adaylarýnýn duygularýyla oynamak doðru deðil. Oynamayýn" dedi.avcý, AK Pakti hükümetlerinin, 2002'den beri eðitimi en öncelikli gündem maddesi haline getirdiðini, bu önceliði politikalarýnýn merkezine yerleþtirdiðini söyledi. FATÝH projesiyle ilgili bilgi veren Avcý, bu projenin, biliþim ve iletiþim alanýnda küresel ölçekte yaþanan deðiþimin eðitim sektöründe kullanýlmasýný hedefleyen çok önemli bir reform giriþimi olduðunu kaydetti. FATÝH Projesi'nin merkezine öðrenciyi ve öðretmeni alan, bilgiye ulaþmada bütün engelleri ortadan kaldýrmayý hedefleyen, çocuklarýn çaðýn yeniliklerini küçük yaþlardan itibaren tanýyabilmelerini öngören bir çalýþma olduðunu ifade eden Avcý, "Artýk her öðrencimiz ile bire bir ilgilenebileceðimiz, eðitimini ve öðretimini güçlendirebileceðimiz bir çaða geldik" dedi yýlý sonuna kadar bütün ortaokul ve lise sýnýflarýna etkileþimli tahtalarýn kurulmuþ olacaðýný dile getiren Avcý, Fatih Projesi'yle her öðrencinin eðitim içeriðine her yerden ulaþabilmesinin hedeflendiðini kaydetti. Bahri Ertek, Yedi Bölge Tek Yürek adlý bir programla anýldý. Bahri Ertek unutulmadý Ç Bahri Ertek orum ve Çorum folklorunu ulusal ve uluslararasý alanlarda en iyi þekilde temsil eden Bahri Ertek, Yedi Bölge Tek Yürek adlý bir programla anýldý. Bahri Ertek tarafýndan yetiþtirilen birçok genç folklorcu bu etkinlikte sahne aldý. Geceye Çorum Vali Yardýmcýsý Osman Ebiloðlu ve eþi, eski Çorum Valisi Mustafa Yýldýrým ve eþi, Ankara Cumhuriyet Savcýsý Zafer Ediþ ve eþi, Tapu Kadostro Genel Müdürü Davut Güney ve eþi, Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ve eþi ile çok sayýda davetli katýldý. Etkinlikle ilgili duygularýný paylaþan Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan, Etkinlikte Bahri Ertek'i anlatan sunum gerçekleþtirilirken hem gururlandýk hem de hüzünlendik. dedi. Geceye büyük bir ilgi olduðunu ve ekiplerin sahnede muhteþem görsel þovlar sergilediklerini belirten Bilan, Bu gece gösterdi ki sevgi ve dostluða ve kendi kültürünüze yatýrým yaparsanýz etkileri de böyle büyük oluyor. Etkinliði katýlan Ertek ailesine ve Bahri Ertek'in eþine plaketler verildi. Ertek Ailesi de Düzenleme Komitesi ne ve ekip baþkanlarýna çeþitli hediyeler verdi. Bu organizasyonun gerçekleþtirilmesinde emeði geçen Ankara daki folklor federasyonlarýna teþekkürler. Çorum Halk Eðitim Merkezi Folklor Ekibi ne, onlarýn bu organizasyona katýlmasýný saðlayan Milli Eðitim Müdürümüze ve Halk Eðitim Müdürü ne de teþekkür ederim. Tabi bu arada yabancý ülkelerden gelen ekip ve seyircilere ve yurdumuzun yedi bölgesinden gelen ekiplere ve seyircilere de sonsuz teþekkürler. Birkaç önemli noktayý da ifade etmek isterim. Bu organizasyonda diðer ekiplerle birlikte sahne alan Çorum ekibindeki kardeþlerimde bir sanat yönetmeniyle çalýþmanýn ne demek olduðunu gördüler ve Bahri Aðabeylerinin yaktýðý Çorum folklor ateþini yakmaya devam ettiler. Hepsine zorluklara raðmen buraya iþtirak ettikleri için de teþekkür ediyorum. Yalnýz Çorum halk oyunlarýnýn ve halk Ertek tarafýndan yetiþtirilen birçok genç folklorcu bu etkinlikte sahne aldý. Geceye büyük bir ilgi oldu ve ekipler sahnede muhteþem görsel þovlar yaptý. Ertek, Çorum ve Çorum folklorunu ulusal ve uluslararasý alanlarda en iyi þekilde temsil etti. Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ile Çorum eski Valisi Mustaüfa Yýldýrým. oyunlarý ekiplerinin kentin kurumlarýnca daha güçlü desteklenmesi gerektiðini düþünüyorum. Baþta Sayýn Valimizden, Belediye Baþkanýmýzdan ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýzdan ve Sayýn Rektörümüzden ri- ca ediyorum Çorum halk oyunlarý ekiplerine bünyelerinde yer versinler. Aralarýnda rekabet olsun, yarýþmalar düzenlesinler. Sonuç olarak birden fazla Çorum'u çok güçlü temsil edecek ekibimiz olsun. Bizim de sesimiz diðer illerin ekipleri kadar gür çýksýn. Çorum Halayý nda öyle bir nara atalým ki salonlar inlesin, gurbetteki hemþerilerimizin yürekleri titresin. Gençlerimizi bu oyunlarý oynamaya teþvik edecek tedbirleri alalým. diye konuþtu.

15 KESK grevine destek amu emekçilerinin talepleri bizim de talepleri- diyen Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçi- Kmizdir leri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 19 Aralýk ta yapýlacak KESK grevinin destekçisi olduklarýný söyledi. KESK in 2014 bütçesini ve kamu çalýþanlarýna yapýlmasý planlanan zammý protesto etmek amacýyla 19 Aralýk Perþembe günü gerçekleþtireceði bir günlük uyarý grevi ile ilgili olarak, aralarýnda Türk Tabipleri Birliði, Türk Diþhekimleri Birliði, Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý, Türk Hemþireler Derneði, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneði, Türk Medikal Radyoteknoloji, Teknisyenleri/Teknikerleri Derneði, Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði, Sosyoloji Mezunlarý Derneði ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý nýn da bulunduðu saðlýk alanýndaki meslek örgütleri, geçtiðimiz hafta Cuma günü Türk Tabipleri Birliði nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek KESK grevini desteklediklerini açýkladýlar. SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, düzenledikleri basýn toplantýsý ile ilgili þunlarý kaydetti: 30 yýlý aþkýn süredir üzerinde çalýþýlan, son 11 yýlda, AKP Hükümeti döneminde daha da hýzlandýrýlan Saðlýkta Dönüþüm Programý'na karþý birlikte bir mücadele yürüttük ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yýllardýr saðlýk ve sosyal hizmeti hak olmaktan çýkaran, ticarileþtirerek parayla alýnýp-satýlan, üzerinden "kar" elde edilen bir hizmete dönüþtüren, çalýþanlarýn iþ-iþyeri güvencesini kaldýran, performansa göre çalýþtýrarak parçalayan, aðýr bir iþ yükü altýna sokan, her türlü þiddetle karþý karþýya getiren bu programa karþý ortak bir mücadele yürüttük. Bu konudaki taleplerimizi diðer emek ve meslek örgütleri ile örgütlü halk kesimleriyle paylaþtýk. Ýþ ve iþyeri güvencemiz için, performans yerine emekliliðe yansýyan temel ücret için, ücretlerimizin vergi diliminden etkilenmemesi için, kadrolu ve güvenceli çalýþma için, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete karþý, ücretsiz saðlýk ve sosyal hizmet için ortak bir mücadele yürütmeye çalýþtýk yýlý Aðustos ayýnda, yandaþ sendika Memur-Sen'in marifetiyle bir gece yarýsý imzalanan, iki yýlý kapsayan toplu sözleþme ile hükümetin teklifinin altýnda zam aldýk. Ýtiraz eden sendikalarýn istekleri görmezden gelindi. Bu sözleþmeye karþý KESK bütünlüðünde emekçiler Ankara'ya 4 koldan yürüyüþ yaptý ve bu sözleþmeye kamu emekçileri ve emeklilerin tepkilerini dile getirdi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet emekçileri de o dönemde çeþitli eylem etkinliklerle bu alandaki taleplerini dile getirdi, birlikte dile getirdik. Þimdi TBMM'de 2014 yýlý bütçesi görüþülüyor ve hem kamu hizmetlerine ayrýlacak kaynaklar, hem de kamu emekçilerine bütçeden düþen pay belirlenecek. AKP'nin sýnýfsal ve siyasal tercihlerini yansýttýðý tüm bütçeler gibi 2014 bütçesi de emeðin sömürüsü, toplumun yoksullaþmasý ve doðanýn yok edilmesi pahasýna bir avuç sermayedarý ihya etme bütçesidir. Bu bütçede; saðlýk, sosyal hizmet, eðitim, sosyal güvenlik gibi halký doðrudan ilgilendiren kamu hizmetlerine ve çalýþanlara yeterli pay ayrýlmamakta, bu konuda taraf olan sendikalar, meslek örgütleri ve siyasetlerin görüþleri görmezden gelinmektedir. Ýnsanca bir yaþam için, emekten yana demokratik bütçe istiyoruz Þu sýralarda, saðlýk alanýnda yapýlan uygulamalara, Saðlýkta Dönüþüm Programý'ný tamamlayýcý birçok düzenlemenin yer aldýðý bir Torba Yasa nýn TBMM gündemine getirilmesi eklenmiþtir. Görüþülmesi bir süre ertelenmiþse de bu yasa ile saðlýk emekçileri büyük bir adaletsizlikle karþý karþýyadýr. Bu torba yasa; Öðretim üyelerinin Tam Gün düzenlemesi ile özele pazarlanmasýndan, zorunlu hizmette ayrýcalýða; Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunma adý altýnda bir suç tanýmlayarak hizmeti hapis ve para cezasý tehdidi ile yasaklamaktan, sülük-kupa tedavisi gibi bilim dýþý alternatif hizmetlerin ruhsatlandýrýlmasýna; Aile Saðlýðý Merkezlerinde görevli saðlýk emekçilerine hastanelerin acil servislerinde nöbet tutma zorunluluðundan, tüm saðlýk emekçilerine ikamet sýnýrlamasý getirmeye; Saðlýk Meslek Liseleri mezunlarýna yeni bir statü getirilerek toplumun ihtiyacý olmayan çocuk yaþta yeni insan gücü yaratmaya kadar bir dizi düzenlemeyi içeren bu yasaya karþý mücadele kararlýlýðýmýzý da bir kez daha açýklamak istiyoruz. Saðlýk ve Sosyal Hizmet alanýndaki emek ve meslek örgütleri olarak; 2014 yýlý Bütçe Yasasý'nýn TBMM'de görüþüldüðü bu günlerde, meþru ve haklý taleplerle, hem ücretsiz-nitelikli kamu hizmeti, hem de çalýþanlarýn; Danýþýklý Toplu Sözleþme'den doðan kayýplarý için maaþlarýna en az 300 TLzam yapýlmasý, herkese iþ ve ücret güvencesi saðlanmasý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, ücretlerin vergi dilimi artýþýndan etkilenmemesi, kadýn emekçilere pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý, baský, tutuklama ve sürgünlere son verilmesi talepleriyle ilgili olarak; KESK'in aldýðý 19 Aralýk 2013 günü kamu emekçilerinin hizmet üretiminden gelen gücünü kullanmasý ve o gün tüm ülkede hizmet vermeme kararýný destekliyoruz. Yurttaþlarýmýzý bu eyleme destek olmaya, iktidarý da halkýn ve çalýþanlarýn yararýna bütçe yapmaya çaðýrýyoruz. Taleplerimiz karþýlanmazsa... Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 2014 Eeðitim bütçesinin, önceki yýllardaki bütçelerin kopyasý sayýlabilecek bir anlayýþla, eðitim sisteminin ve yükseköðretimin en temel ihtiyaçlarýný bile göz ardý ederek hazýrlandýðýný iddia ederek, 2014 yýlýnda eðitime yeterli bütçe ayrýlmalýdýr. dedi yýlýna ait kamu gelirleri ve harcamalarýnýn belirlendiði 2014 Bütçesi, TBMM'de görüþülmeye baþlandý bütçesinin eðitim sorunlarýný çözmeyeceði görüþünü savunan Öztürk, talepleri karþýlanmadýðý takdirde 19 Aralýk ta grevde olacaklarýný belirterek, þu açýklamalarda bulundu; Bugüne kadar AKP tarafýndan yapýlan bütün bütçeler en iyi bütçe, en sosyal bütçe ya da eðitime ve saðlýða en çok pay ayýran bütçe gibi iddialar eþliðinde kamuoyuna sunulmuþtur. Bu bütçe eðitimin sorunlarýný çözemez Geçtiðimiz 11 yýl içinde halkýn cebinden yaptýðý eðitim harcamalarýnda belirgin bir artýþ yaþanmýþtýr yýlýnda bir öðrenci velisi çocuðunun eðitim harcamalarý için cebinden ortalama 720 TL harcama yaparken, 2013 yýlýnda cepten yapýlan eðitim harcamasý miktarý 5 kat artarak ortalama 3 bin 602 TL'ye ulaþmýþtýr. MEB bütçesinden eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay 2002 yýlýnda yüzde 17 iken, 2014 yýlý için eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay yüzde 9 düþürülmüþtür yýlý için öngörülen eðitim ve yükseköðretim bütçeleri ile eðitim sisteminde yapýsal hale gelen fiziki alt yapý, öðretmen, idari ve akademik personel açýklarý, araç gereç gereksinimi ve benzeri sorunlarýn ve ihtiyaçlarýn karþýlanabilmesi mümkün deðildir. Taleplerimiz karþýlanmazsa 19 Aralýk'ta grevdeyiz yýllarýný kapsayan toplusözleþme süreci, hükümetin teklifinden bile daha azýna razý olan Memur Sen'in imzaladýðý "satýþ sözleþmesi" ile sonuçlanmýþtýr yýlý için bütün kamu emekçilerine net 123 TLartýþ ve sadece öðretmenlere 75 TL+ 75 TL'lik eðitim öðretim tazminatý ödeneceðinin açýklanmasý kamu emekçilerinde büyük hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Toplusözleþme sürecinde yetersiz ücret zammý dýþýnda acil çözüm bekleyen hiçbir sorun (iþ güvencesi, 4-c, 50/d gibi güvencesiz istihdam uygulamalarý, ücret adaletsizliði, esnek, kuralsýz ve angarya çalýþma, performans deðerlendirme vb) hiç tartýþýlmamýþ ve toplusözleþme sürecinin tek kazananý AKP hükümeti olmuþtur bütçesinin görüþüldüðü bugünlerde tüm ek ödemelerin temel ücrete yansýtýlmasý ve vergi dilimi uygulamasýnýn yüzde 15 ile sýnýrlandýrýlmasý gerekmektedir yýlý için ek dersler ve aile yardýmýnda hiçbir artýþ yapýlmayacak ve enflasyon farký ödenmeyecek olmasý yaþanacak maðduriyetleri arttýracaktýr. Geçen hafta benzine 10 ve gaza yüzde 12 oranýnda yapýlan zamlardan sonra 2014 yýlý baþýnda elektrik ve Merter Kocatüfek Mehmet Öztürk doðalgaza yeni zamlar yapýlacaktýr. AKP hükümeti 2014 yýlýnda kamu emekçilerine kaþýk ile verdiklerini, kepçe ile geri alacaktýr. Taleplerimiz Kamusal eðitime yeterli bütçe, okullarýmýza ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmalý, dershanelerin kapatýlmasý tartýþmalarýyla tekrar gündeme gelen, kamu kaynaklarýnýn özel okullara aktarýlmasýna derhal son verilmelidir. Eðitim ve bilim emekçilerinin bugüne kadar yaþadýðý ekonomik hak kayýplarý giderilmeli, son 11 yýl içinde satýn alým gücümüzdeki azalmayý telafi eden adaletli bir ücret artýþý saðlanmalýdýr. Ek derslerin ve tüm ek ödemeler temel ücrete ve emekliliðe yansýtýlmalý, artan oranlý vergi dilimi uygulamasýndan vazgeçilmeli ve bu artýþlar emekli olanlarýn maaþlarýna da yansýtýlmalýdýr. Ek ders ücretleri günün þartlarýna uygun bir þekilde yeniden düzenlenmelidir. Eðitim-öðretim yýlý baþýnda öðretmenlere yapýlan eðitim-öðretime hazýrlýk ödeneði, her dönem baþýnda olmak üzere yýlda iki kez olmalý ve bütün eðitim ve bilim emekçilerine ödenmelidir. Hizmetli, memur, idari ve teknik personelin yýllardýr çözüm bekleyen özlük sorunlarý ile atama ve yükselme sorunlarý acilen çözülmeli, tüm hizmetli, memur, idari ve teknik personele özel hizmet tazminatý ödenmelidir. Atamasý yapýlmayan iþsiz öðretmenlerin en kýsa süre içinde atamalarý yapýlmalý, öðretmen açýklarý en kýsa sürede kapatýlmalýdýr. Eðitimde esnek, kuralsýz ve angarya çalýþma uygulamalarýna son verilmeli, performans deðerlendirme ve zorunlu rotasyon giriþimlerinden derhal vazgeçilmelidir. Okullarda ve üniversitelerde 4-C, 50-D, taþeron çalýþma gibi esnek ve güvencesiz çalýþma uygulamalara son verilmelidir. Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eðitimin önündeki bütün fiili ve yasal engeller kaldýrýlmalýdýr. YÖK kaldýrýlmalý, üniversiteler özerk, bilimsel, demokratik bir yapýya kavuþturulmalýdýr. Kamu emekçilerinin grevli toplusözleþme hakký önündeki engeller kaldýrýlmalý, gerçek bir toplusözleþme düzenin yaratýlmasý saðlanmalýdýr. Taleplerimizin karþýlanmamasý durumunda 19 Aralýk Perþembe günü greve çýkacaðýmýzý ilan ediyoruz. Siyasi iktidarýn yýllardýr taleplerimizi yok sayan baskýcý ve dayatmacý anlayýþýna karþý bütün eðitim ve bilim emekçilerini ve halkýmýzý bizlerden toplanan vergilerle oluþturulan 2014 bütçesinde taleplerimizin yer almasý için birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Saðlýk Sen ilçe seçimleri iptal argýya taþýnan Saðlýk Sen YÇorum Þubesi nin ilçelerde tespit edilen delegeleri Mahkeme tarafýndan iptal edilerek, 15 gün süre içerisinde seçim yapýlmasýna karar verildi. Saðlýk Sen Çorum Þubesi 4. Olaðan Yönetim Kurulu delege seçimleri, 28 Ekim 2013 tarihinde Çorum merkezde 4 ayrý yerde sandýk kurularak yapýlmýþtý. Ýki baþkan adayýnýn yarýþtýðý toplam 75 kiþilik delege listelerinde seçilenler belirlenmiþti. Seçimin merkezdeki ayaðý tamamlanmýþtý fakat mevcut sendika yönetiminin ilçelerdeki delegeleri kendi listelerinden sandýða gitmeksizin belirlediði iddia edilerek uygulama yargýya taþýnmýþtý. Saðlýk Sen üyeleri tarafýndan yapýlan açýklamada, 13 Aralýk Cuma günü Çorum Adliyesi Ýþ Mahkemesi nde görülen davada ilçelerde tespit edilen delegelerin iptaline karar verildiði belirtildi. Üyeler, konuyla ilgili açýklamalarýnda, Ýlçelerde sandýk kurmadan, seçim yapýlmadan ve üyeler yok sayýlarak belirlenen delege yazma olayýný (delege yapýlan arkadaþlarýnda tanýklýðýyla) Yüce Mahkememiz iptal etmiþ olup, 15 gün süre içerisinde seçim yapýlmasý kararýný vermiþtir. Böylece ilçelerde çalýþan arkadaþlarýmýzýn yok sayýlmamasý saðlanmýþtýr. Hiçbir yönetim ve ekibinin kendi aralarýnda alacaklarý kararlarýn anayasal haklarýn üstünde olamayacaðý unutulmamalýdýr. Mücadelemiz üyelerin demokratik haklarýný korumak ve sivil toplum örgütlerinin demokratikleþmesi adýna verilmiþ bir mücadeledir. Sivil toplum örgütleri kendi içerisinde hak ve hukuku barýndýrmadýðý takdirde üyelerinin hak ve hukukunu koruyamaz. Bu tarihten sonra yapýlacak delege müracaatlarý ve seçimlerde mevcut yönetimin artýk ayak oyunlarýna gitmeden, sendikamýzýn çalýþlarýn sendikasý olduðunu unutmadan, bulunduðu makamýn kendisine emanet olarak üyeler tarafýndan verildiði bilinci ile hareket eden, kimseyi ötekileþtirmeden, sendikamýzýn mevcut yönetiminin tüm çalýþanlarýn haklý talep ve isteklerini karþýlayacaðýný umuyoruz. ifadelerine yer verildi. icabi Müftüoðlu nun anneleri, Bekir Taaþkal- Sebahattin ve Nurettin Aslan ýn kayýn- Hdýran, validesi Emine Müftüoðlu (91) vefat etti. Merhumenin cenazesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak SALI 17 ARALIK Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ye iade-i ziyarette bulundu. Happani ye iade-i ziyaret orum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, ÇKamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ye iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz. Süleyman Koca ya Genel Sekreter Ecz. Emine Müftüoðlu vefat etti orum un Sun- Belediye Çgurlu Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Evlendirme Memurluðuna bir yýl boyunca toplam 281 çiftin evlenmek için baþvuru yaptýðýný belirtti. Baþkan Uzunkaya, Sungurlu'da 2006 yýlýnda 349 çifti evlendirdik yýlýnda 400 çift, 2008 yýlýnda 400 çift, 2009 yýlýnda 360 çift, 2010 yýlýnda 341 çift, 2012 yýlýnda ise 281 çift, 2013 yýlýnda ise bugüne kadar toplam 281 çift nikah masasýna oturdu dedi. Baþkan Uzunkaya ayrýca yeni baþlatmýþ olduklarý bir uygulama ile nikahlarý kýyýlan çiftlerin tamamýna yakýna o günün anýsý olan fotoðraflarýný hediye ettiklerini söyledi. Bu yýl gurbetçilerin ilçede evlenmediðini söyleyen Baþkan Uzunkaya, "Yurt dýþýnda bulunan gurbetçilerin Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý ve üyeler Ecz. Gökhan Ünaldý ile Ecz. Funda Çetintürk Kartal eþlik etti. Happani, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Eczacý Odasý yönetimine teþekkür etti. Ulu Camii ye getirildi.. Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. Hakimiyet merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþ saðlýðý diler. 281 çift evlendi Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, 281 gencin nikahýný kýydý. daha önceleri yaz aylarýnda izinlerini geçirdiði memleket- Evlenen çiftlere fotoðraflarý hediye ediliyor. lerinde evlilik yapýyordu. Þimdi genellikle bulunduklarý ülkede evleniyorlar" diye konuþtu. (ÝHA)

16 16 SALI 17 ARALIK 2013 Hýrsýzdan molla.. Takrir ve tahkiyede betimleme ve benzetme meramýn doðrudan anlaþýlmasýný saðlar. Yalnýz baþýnýzýn aðrýmamasý için arslan gibi adam da ki arslan yerine baþka bir hayvan adýný kullanmamanýz gerekir. Aþk, sâki, þarap vb kelimeleri de yerinde ve zamanýnda seçerek sarfetmek zorundasýnýz. 17 Aralýk malum bir tarih. Kaynaklara göre 1207 de Belh de doðan Mevlana 17 Aralýk 1273 de Konya da vefat etmiþ. Þeb-i Arus, Mevlana nýn Rabbiyle vuslat gecesi. Mevlana nýn hayatýný anlatmayacaðýz, þeb-i aruz üzerinde de durmayacaðýz. Divan ve Mesnevi isimli iki eserinde binlerce beyt yer almaktadýr. Ýrþad, ikaz ve ihtarlarýný muhataplarýnýn deðiþtirmesine belki fýrsat vermemek için nazým türüyle yazmýþ, lafzen olabilecek yanlýþ anlamanýn önüne geçmiþ. Ancak manen/yorumlama yoluyla ortaya çýkan eleþtirilere muhatap olmaktan kendini kurtaramamýþtýr.. Mevlana anlattýðý menkýbelerde, teþhis ve intaklarda kullandýðý dil yüzünden niyetine bakýlmaksýzýn argo kelime ve benzetme yapmakla tenkit edilmiþtir. Gerçekten bazý beytleri yalýn çevrildiðinde insanýn yüzü kýzarabilir. Bununla birlikte biraz kelimeleri amiyanelikten çýkarýp edebî forma sokarak merama odaklanýrsanýz maksat hasýl olacak, Mevlana daha iyi anlaþýlacaktýr diye düþünüyoruz. ** Marmoulak yani Kertenkele filmi. Ýran sinemasýna ait bir film. Sünneti sadece tabipler yapacak Abonesi olduðum haftalýk derginin gemevlana hocasý Þems-i Tebrizi ile tanýþeðitim Kültür týktan sonra iki ilahi âþýk olarak bir müddet çen haftaki sayýsýnda bu film hakkýnda bilgi ve yorumlar vardý. Vizyon tarihi 2004 olan yalnýzca bir köþeye çekilerek kendilerini tapenceresi bir filmmiþ. mamen Hakk a verdiler. Günlerce, gecelerce sohbetlere daldýlar. Birbirlerinde kendilerini Filmden ilgimi çeken þey sabýkalý bir ve Yüce Allah ýn eþsiz güzelliklerinin tehýrsýzýn teblið metoduyla hizaya getirilme cellîlerini gördüler. Buluþtuklarýnda serüvenin esprilerle de örülerek anlatýlmasý. Hz.Mevlânâ 38, Hz.Þems 60 yaþlarýnda idihayatýnýn çoðu hapishanede geçen saler. býkalý, bir kavga sonucu hastaneye düþer. Bir zaman sonra hocasý aniden kaybolgözünü açtýðýnda oda arkadaþýnýn da sürekdu. Çok üzüldü. Bunun üzerine þu o çok li kendisini ýslah için öðüt veren Mollalarmeþhur etme-gitme nakaratlý beytleriyle hadan birisi olduðunu görür. Onunla tartýþýr.. H. Mustafa AKTAÞ lini arz etti: Ama o molladan da etkilenir ve epeyce bilgilenir. Hapishaneye dönme vakti gelince oda arkadaþý Mollanýn kýyafetlerini çalýp giduydum ki bizi býrakmaya azmediyorsun etme yerek hastaneden kaçar. Baþka bir yar baþka bir dosta meylediyorsun etme Molla kýyafetleri içerisindeki hýrsýza ilgi büyüktür. Ülke/Ýran dýþýna çýkmak için evrak hazýrlayan kalpasen yadeller dünyasýnda ne arýyorsun yabancý zanlarýn yanýna gider. Mahallelerine/köylerine atanan Hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme yeni din adamý sanýlarak iltifat görür. Vaazlar eder. Molladan duyduklarýný tekrarlar. ** Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doðru Hýrsýzdan molla, molladan hýrsýz olur mu? Çalýnmýþ baþkalarýna nazar ediyorsun etme Siz yorumlayýn.. Sözü tekrar vefat yýldönümü vesilesiyle MevlaEy ay felek harab olmuþ alt üst olmuþ senin için na ya getirirsek: Bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme Onun mesajlarý çaðlar öncesinden günümüze bir insanlýk dili olarak el uzatýyor. Herkes elbette kapasiteey makamý var ve yokun üzerinde olan kiþi sine göre hissesine düþeni alacaktýr. S ünneti sadece tabipler yapabilecek. Halen sünnetçilik yapanlar bu yýlýn sonuna kadar faaliyetlerini sürdürebilecek. Kamuoyunda "Tam Gün" olarak bilinen tasarý, Türkiye Büyük Millet Meclisi Saðlýk Komisyonu'nda iki gün süren görüþmelerin ardýndan kabul edildi. Tasarýya göre, memur, subay, astsubay ve askeri öðrenciler, ofis, büro ve muayenehane açamayacak, vakýf üniversitelerinde çalýþamayacak. Memurlarýn insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalarý bu yasaklamanýn dýþýnda olacak. Saðlýk personeli, mesai saatleri dýþýnda da hastane ya da saðlýk kuruluþuna çaðrýlabilecek. Saðlýk çalýþanlarýna ödenen nöbet ücretleri, yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranýnda zamlý olacak. Yükseköðretim kurumlarýnýn kadro ve pozisyonlarýnda bulunmayan profesör ve doçentler, týp ve diþ hekimliði fakültelerinde sözleþmeli öðretim üyesi olarak istihdam edilebilecek. Mesai saatleri dýþýnda yükseköðretim kurumlarýndan baþka yerlerde çalýþan öðretim üyeleri, bu düzenlemenin yayým tarihinden itibaren 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmezse üniversiteyle iliþikleri kesilecek. Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde sözleþmeli profesör ve doçent çalýþtýrýlabilecek. Sünnet ameliyatýný sadece tabipler yapacak. Sünnetçiler, 31 Aralýk 2013'e kadar faaliyetlerini sürdürebilecek. Popülasyonu Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Avrupa ve civarýnda milyon çift popülasyonu bulunduðu tahmin edilmektedir. Yerel Adlar Mavi Baþtankara Ercan AYANCI com Tanýmý Kuyruk, kanat ve baþýn üstü mavi, alýn ve yanaklar beyaz, sýrtý yeþil, karný ise tümüyle sarýdýr. Gencinde yanaklar beyaz deðil sarýdýr. Gerdaný ile gagasý arasýnda gözü kapatan siyahýmsý mavi ince bir bant bulunur. Ayrýcý gaga ile göðüs arasýnda siyah bir bant vardýr. Heyecanlandýðý zaman, ensesindeki kýsa tacý kalkar. Habitatý Yaprak döken ormanlarda bol olarak, ibreli ormanlarda daha az sayýda bulunur. Bunlarýn dýþýnda aðaçlýklar, korular, çitler, meyve ve zeytin bahçeleri, palmiyeler, parklar ve bahçelerde bulunur. Kýþýn sazlýklarda görülebilir. Beslenme Küçük böcek, örümcek, meyve ve tohumlarla beslenir. Mavi baþtankaralar, aðaçlarda yiyecek arar, kýþýn besin kýtlýðýnda yerde beslendiði de olur. Biyolojisi Erkekler iki diþiyle yuva kurduðu kaydedilmesine raðmen genellikle tek eþlidir. Yumurtlama zamaný týrtýllarýn bolluðuna göre deðiþir. Yuva, fincan þeklindedir, yosun ve ottan yapýlýr, saç, tüy ve yünle ile etrafý iyice sarýlýr. Bir aðaç veya duvardaki bir delikte yuva kurar. Diþi yuvaya Nisan'da 7-13 adet yumurta býrakýr gün boyunca kulaçkaya yatar ve bu süre boyunca erkek onu yuvada besler. Yumurtadan çýkan yavrular her iki ebeveyn tarafýndan beslenir. Bazen bir yýlda iki defa yuva kurduklarý görülür. Mavi baþtankara-çinçin karabaþ / Denizli ( uozgur ) Mavi baþtankaraya Eskiþehir'de 90(doksan)kuþu diyorlarmýþ, Eski takvim hesaplamalarýnda kasýmdan sonra 90. günde geldiði içinmiþ... ( miabjk ) Ses-Ötüþü Sesleri çok çeþitlidir. Çoðu büyük baþtankaraya benzer. Biraz daha tiz ve hýzlýdýr. Tipik sesi azarlarcasýna söylenen bir \\\"tsii tsii tsii tsit\\\". Ötüþü neþelidir: \\\"tsi tsi tsiyuhyuhyu hyu\\\". Fotoðraf: Cizvarýnda çekildi Kaynak Hasan Zahir Sen varlýk sahasýný öyle terk ediyorsun etme Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan Ayýn da evini yýkmayý kastediyorsun etme Bizim dudaðýmýz kurur sen kuruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaþ dolu ediyorsun etme Aþýklarla baþa çýkacak gücün yoksa eðer Aþka öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme Ey cennetin cehennemin elinde olduðu kiþi Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme Þekerliðinin içinde zehir zarar vermez bize O zehiri o þekerle sen bir ediyorsun etme Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle Huzurumu bozuyorsun sen mavediyorsun etme Harama bulaþan gözüm güzelliðinin hýrsýzý Ey hýrsýzlýða da deðen hýrsýzlýk ediyorsun etme Ýsyan et ey arkadaþým söz söyleyecek an deðil Aþkýn baygýnlýðýyla ne meþk ediyorsun etme Kýþýn cilt kuruluðuna dikkat! U zm. Dr. Ayþegül Sema Gözübüyük, soðuk havalarla birlikte cilt kuruluðunun arttýðýný belirterek, "Soðuk havalarda cildimizi nemlendirme sayýmýzý artýrmalýyýz." dedi. Kuruluðun vücudun her yerinde görülmekle birlikte kendini en çok kol ve bacaklarda hissettirdiðini belirten Gözübüyük, Yüzümüz soðuk havada kýzarabilir. Daha çok tahriþe açýk olabilir. Atký, bere, þapka kullanarak yüzümüzü daha fazla koruyacak vaziyete getirmeliyiz. Ayný zamanda kýþýn da güneþ kuruyucu krem kullanmaya devam etmeliyiz. Çünkü kýþýn kardan da ultraviyole ýþýnlarýndan cildimiz etkilenebilir. Cilt tahriþi, cilt alerjisi, kuruluk olduðu için daha kolay oluþacaktýr. O yüzden sýk sýk nemlendirici kullanmalýyýz. Sýcak duþ almaktan kaçýnmalýyýz. Sýcak duþ cildimizi kurutuyor, ayný zamanda kireçli olduðu için cildin kurumasý artabilir. Sýcak duþtan sonra çok kireçli bir su varsa tatlý bir su ile üzerimize bir tas su dökerek kireci üzerimizden atabiliriz. Peþine cildimize nemlendirici sürebiliriz, o da cildimizi uzun süre koruyacaktýr. diye konuþtu. Kalorifer kenarýna su koymanýn cilt kuruluðunu azalttýðýný belirten Ayþegül Sema Gözübüyük, þöyle devam etti: Ellerde çatlama çok olabilir. Ellerde çatlama için sürekli nemlendiricimizi kullanmalýyýz. Bunun için özel nemlendiriciler de var. Dudaklarýmýz çok kuruyabilir. Dudaklarýmýz kuruduðu için nemlendirici dudak kremlerini kullanmak çok önemli. Artý dudaðýmýzý yalamamalýyýz, yalamak da cilt tahriþini arttýrýr. Bol su tüketmeliyiz. Kýþ aylarý ile birlikte çocuklarýmýza da dikkat etmeliyiz. Çocuklarýmýz için özel nemlendiriciler var onlarýn kullanýmý uygun olabilir. Çocuklarýmýzýn cildine zeytinyaðý ile masaj yapabiliriz ve nemlenmesini saðlayabiliriz. Kýþýn saç yýkama sayýsý azaldýðý için çok fazla sorun olmayacaktýr. Sýcak fönü çok fazla tercih etmemeliyiz. Saçlarýmýzý uzaktan kurutmak saçýmýzýn saðlýðýný korumaya yardýmcý olacaktýr. Ya da yavaþ yavaþ kurumaya terk etmeliyiz." ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

17 SALI 17 ARALIK Halter de temsilciler belirlendi Çorum Halter Ýl Birinciliðinde dört kategoride yapýlan yarýþmalarda sadece 15 sporcu mücadele etti. En büyük katýlým yýldýzlarda dokuz sporcuyla oldu. alter Ýl birinciliði Saat de baþlayan il birinciliðinde Kg da tek baþýna birindüncülük ödülünün sa- Osman Þahin. 62 kilo: Yarýþmalar sonunleri arasýnda Hatay da adýna bu þampiyonada podyuma çýkacaklar. de Kubilay Kekeç 85 cü Onur Bal ise dörgin. 56 kilo: 1. Ömer keç. 94 kilo: 1. Ali Eral. cular Ocak tarihle edecekler. Çorum Belediyespor takýmlarý Hcumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu nda yapýldý. Minikmalar bir saat içinde tayükler kategorisinde ise katýlým ise yýldýzlar kabaþ. 69 kilo: 1. Yasin culara madalyalarý veler Türkiye dört kategorideki yarýþciliði kazanýrken bühibi oldular. En fazla 1. Muharrem Can Taþda dereceye giren spor- yapýlacak olan Kulüp- Çorum Gençlikspor ve ler, Yýldýzlar, Gençler mamlandý. Dört kategoride toplam 15 sporsiz birinciliði kazandý. kuz sporcunun müca- kilo: 1. Ebubekir Ke- Alpaslan Doðan rakiptegorisinde oldu. Do- Asar, 2. Hüseyin Ak. 77 rildi. Bu il birinciliðinde dereceye giren sporsý nda mücade- Þampiyona- ve Büyükler kategorilerinde yapýlan il birinciliðinde bir çok sýklette il birinciliðinde büyüksinde ise dört sporcu de sýkletlerinde derececunun mücadele ettiði Minikler kategoridele ettiði bu kategori- sporcular tek olduðu ler ve gençler kategorilerinde iki sporcu tek gancý birinciliði kazale: 50 kilo: 1. Murat mücadele etti. Ýsa Urye giren sporcular þöy- için madalyayý tek kaldýrýþla aldýlar. baþlarýna yarýþtýlar.gençler kategorisin- ikinci, Fatih Can üçün- Mansur, 3. Necip nýrken Taha Kuyumcu Karabacak, 2. Barýþ Bil- Çorum FB Basketbol okulu Kýzýlýrmak ý izledi orum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý Ký- adlý oyunu izlediler. Devlet Tiyatro Salo- Çzýlýrmak nu nda 13 Aralýk cuma günü saat de sahnelenen ve hemþehrimiz Tuncer Cücenoðlu nun yazdýðý ve Ýstanbul Devlet Tiyatro sanatçýlarý tarafýndan sahnelenen Kýzýlýrmak adlý oyunu antrenörler Yaþar Yýlmaz ve Merve Yýlmaz ile sporcu velileri ve 35 sporcu izledi. Oyunu izleyen Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý oyun sonunda baþrol oyuncusu Hakan Güner e Çorum Hitit Figürleri içeren bakýr tablo hediye ettiler. Güner, minik sporculara bu jestinden dolayý teþekkür etti ve kulisde onlarda bir süre sohbet etti. Güner, bakýr tabloyu Ýstanbul Tiyatrosu nun güzide bir köþesinde saðlayacaðýný ve Çorum u ve basketbolcüleri hatýrlayacaðýný belirterek onlarda hatýra fotoðrafý çekindi. Sporcular oyunun diðer oyuncusu Serdar Akülker ilede sohbet ederek onlada hatýra fotoðrafý çekindiler. Çorum Fenerbahçe Basketbol antrenörleri sportif çalýþmalarýn yaný sýra kültürel ve sosyal faaliyetlerede sporcularýný alýþtýrarak bu tür etkinliklerinin devam edeceðini söylediler. Merve Dilekçi antrenör oldu Tekvando, Muay Thai, Wuþu ve Kick Boks branþlarýnda Türkiye Þampiyonalarýnda bir çok derece elde eden Merve Dilekçi baþarýlý spor yaþantýsýnýn ardýndan HE Kültürspor bünyesinde Wushu antrenörü olmaya hak kazandý. Dilekçi, Halk Eðitim Müdürü Oðuz Ýyibil i ziyaret ederek verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. B aþarýlý sporculuk bünyesinde açýlan kurslarda baþladýðýný elde et- Eðitim Merkezimizde yet gösteren kulübüzün gibi baþarýlý sporcular þarý ekip iþidir. Halk nýnda bünyemizde faali- Dilekçi kýzýmýz kendisi hayatýnýn ardýndan antrenörlüðe geçen tiði baþarýlarda baþta idarecisi, öðretmeni ve branþlardaki spor potansiyeli yetiþtirecektir. Bizler Merve Dilekçi, kulübü HE Kültürspor un baðlý Daire Müdürleri ve kulüp baþkan ve yöneticileriyle öðrencileri ile güçlü bir aile yapýsýna sahiptir. diðer illerdeki Halk Eðitimlere örnek önceden olduðu gibi sizleri bundan sonrada olduðu HE Müdürü antrenörlerinin Özellikle spor ala- teþkil etmektedir. Ben desteklemeye devam Oðuz Ýyibil i ziyaret etti. Ziyarete Antrenör Bekir Bolat ta katýldý. Geçtiðimiz ay Konya da yapýlan Wushu büyük katkýsý olduðunu belirterek kendisine bugüne kadar verilen destekten dolayý herkese teþekkür etti. Dilekçi, ayrýca inanýyorumki Merve edeceðiz dedi. Antrenörlük kursunu spora baþladýðý ilk baþarýyla tamamlayan Merve Dilekçi antrenör belgesini almayý baþardý. Merve Dilekçi HE günden bu tarafa hep yanýnda olan antrenörü Bekir Bolat a ayrýca teþekkür etti. Mimar Sinan Halk Kültürspor bünyesinde Eðitim Müdürü M. sporcu olarak Tekvando, Muay Thai, Wuþu ve Kick Boks branþlarýnda Türkiye Þampiyonalarýnda bir çok derece elde eden Merve Dilekçi ayrýca 2012 yýlýnda Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün eþi Hayrünise Gül in organize etti 81 ilden 81 yýldýz projesinde Çorum u temsil etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Merve Dilekçi, spora HE Kültürspor Oðuz Ýyibil de Merve Dilekçi nin sporcu olarak elde ettiði baþarýlarla Çorum u hep en güzel þekilde temsil ettiðini belirterek onu artýk antrenör olarak aralarýnda görmekten mutlu olduklarýný söyledi. Kurum olarak sportif alanda kulüpleri bünyesinde yapýlan çalýþmalar sonucunda elde edilen bu baþarýnýn tüm kursiyerlerine örnek olmasý gerektiðini belirten Ýyibil Ba- Münire Demirci antrenörü Bekir Bolat ile birlikte HEM Müdürü M.Oðuz Ýyibil i ziyaret Okullu Küçükler Hentbol Ýl birinciliðinde sadece iki takým baþvurunca tek maçla þampiyonluk kupasý kaldýrýldý. Karþýyaka ve Toprak Sanayi Ortaokullarý kýz ve erkek takýmlarý dün tek maçla þampiyonluk ve ikincilik kupalarýnýn sahibi oldular. Kýzlarda þampiyon olan Karþýyaka nýn kupasýný Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi Karþýyaka dan tek maçla çifte þampiyonluk üçükler Hentbol Ýl rinciliðinde Karþýyaka tek maçla þampiyonluk çýktý. Karþýyaka Ortaokulu bu maçtada fazla rinciliðinde þampiyon küçükler hentbol il bi- Kbirinciliðinde kýz ve ve Toprak Sanayi Ortaokullarý kupasýný aldý. erkeklerde sadece iki takým baþvurdu. Ýki ta- Tevfik Kýþ Spor zorlanmadý ve ilk yarýsý- Karþýyaka ve ikinci olan baþvurunca tek kýmlý il birinciliðinde Salonu nda oynanan ný 10-1 önde tamamladýðý maçtan 20-9 luk farkokullarýna kupalarý dü- Toprak Sanayi Orta- maçla Karþýyaka hem Karþýyaka kýzlarda 18-9, kýzlarda hem erkeklerde erkeklerde ise 20-9 luk lý skorla galip ayrýlarak zenlenen törenle verildi. þampiyonluðu kazandý. skorlarla Toprak Sanayi ikinci þampiyonluðu kazandý. Karþýyaka Ortaokulu Küçükler Hentbol il bi- Ortaokulu nu yenerek gruplarda Çorum u tem- Ýki maçla sona eren sil etmeye hak kazandý. Karþýyaka : 20 - Toprak Sanayi : 9 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Yasir Keskin. KARÞIYAKA ORTAOKULU: Alperen, Uður, Mustafa, Anýl, M.Ali, Emirhan, Oktay, Ali, Mert, Kaan, Ýsmail, Can, Gökay, Eray, Uður, Yunus, Berkay, Ömer, Emre, Engin. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKULU: Uður, Yunus, Berkay, Ömer, Emre, Engin, Fatih, Buðra. ÝLK YARI: 10-1 (Karþýyaka) müsabakalarda ilk olarak Karþýyaka ve Toprak Sanayi Ortaokullarý kýz takýmlarý karþýlaþtý. Rakibi önünde baþtan sona rahat bir oyan çýkartan Karþýyaka ilk yarýsýný 8-1 önde tamamladýðý maçtan 18-9 luk skorla galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Bu maçýn ardýndan ise erkeklerde iki okul þampiyonluk maçýna Karþýyaka : 18 - Toprak Sanayi : 9 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Yasir Keskin. KARÞIYAKA ORTAOKULU: Zuhal, Sinem, Seda, Özge, Ceren, Sýla, Dilara, Özge, Neþe, Ceyhan. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKULU: Melisa, Ayþegül, Arzu, Yeter, Cansu, Edanur, Tuðçe. ÝLK YARI: 8-1 (Karþýyaka). Erkeklerde þampiyon olan Karþýyaka nýn kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Kýzlarda ikinci olan Toprak Sanayi nin kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Deniz Kýlýç verdi Kýzlarda ikinci olan Toprak Sanayi nin kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Mehmet Alýç verdi

18 18 SALI 17 ARALIK 2013 Fatih Erdin Türkiye üçüncüsü Antalya da sona eren Büyükler Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin sýkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Bu yýl gençlerde mücadele edecek olan Fatih Erdin in büyükler kategorisindeki performansý ve milli takým güreþçilerini yenmesi milli takým teknik heyetinin büyük beðenisini kazandý. Çorumlu Ahmet Peker ise sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. orum Belediyespor un Çbaþarýlý güreþçisi Fatih Erdin büyükler kategorisinde ilk kez katýldýðý Türkiye Þampiyonasý nda bronz madalya kazanýrken performansý ile milli takým teknik heyetinin büyük beðenisini kazandý. Antalya da pazar günü sona eren Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 84 Ç orum C Klasman Basketbol hakemi Haluk Yakýn ýn boþ günü yok. Geçtiðimiz hafta içinden buyana deðiþik Haluk Yakýn BAL 6. grupta temsilcilerimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor haftayý puansýz kapattýlar. Çorumspor Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda 4-2 maðlup olurken Ýskilip Belediyespor ise sahasýnda Sincan Belediyespor a 2-1 yenilmekten kurtulamadý. Grupta Bartýnspor un evinde Tosya ile 2-2 berabere kalmasýyla Sincan Belediyespor liderliðe yükseldi. ölgesel Amatör Lig 6. Grupta 12. Bhafta maçlarý sonunda lider deðiþti. Sincan Belediyespor Ýskilip deplasmanýnda aldýðý 2-1 lik galibiyetle grupta liderliðe yükselmeyi baþardý. Gruptaki temsilcilerimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor un haftayý puansýz kapattý. Çorumspor, Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda aldýðý 4-2 lik maðlubiyetle haftayý puansýz kapatýrken, Ýskilip Belediyespor ise evinde Sincan Belediyespor önünde iyi futbol oynamasýna raðmen yediði iki golle sahadan puansýz ayrýlmýþtý. Haftaya lider olarak giren Bartýnspor evinde oynadýðý maçta Tosya Belediyespor önünde 2-2 lik beraberlikle haftayý bir puanla kapatýnca grupta liderlik el deðiþtirdi. Ýskilip deplasmanýndan üç puanla dönen Sincan Belediyespor grupta liderliði yükseldi. Nevþehir Gençlikspor haftanýn en farklý galibiyetine imza attý. Grupta üst sýralarý zorlamak isteyen MKE Kýrýkkalespor önünde aldýðý 6-0 lýk galibiyetle kýrmýzý beyazlýlar Çorumspor maçý öncesinde büyük moral buldular. Baðlum Belediyespor ise evinde oynadýðý Aksaray Belediyespor maçýný kazanarak sýralamada üçüncü oldu ve þampiyonluk iddiasýnýdevam ettirdi. Sincan Belediyespor, Ýskilip deplasmanýnda aldýðý galibiyetle liderliðe yükseldi Kg da mindere çýkan Çorum Belediyespor güreþçisi FatihErdin bir günde yedi maç yaparak yorucu bir trafik geçirdi. Oldukça önemli rakiplerini geride býrakan Fatih Erdin üçüncü olmayý baþardý. Ýlk turda Bursa lý rakibini yenerek þampiyonaya galibiyetle baþlayan Fatih Erdin ikinci turda Akdeniz Oyunlarý Þampiyonu milli takým güreþçisi Serdar Böke yi yönerek yoluna kayýpsýz devam etti ve bütün dikkatleri üzerine çekti. Üçüncü turda Ankara dan Muharrem Erþahin i yenen Erdin dördüncü turdada güçlü rakiplerinden Ýstanbul dan Fatih Al ý yendi ve çeyrek finale ismini yazdýrdý. Yarý finale yükselme maçýnda Erhan Cihangiroðlu nu yenmeyi baþaran Fatih Erdin yarý finale yükselmeyi baþardý. Yarý final maçýnda milli takým güreþcisi Fýrat Binici ile karþýlaþan Fatih Erdin zorlu maçý kaybetti ve finale yükselme þansýný illerde görev yapan Haluk Yakýn bugünde Kýrýkkale de görev yapacak. Geçtiðimiz hafta Yozgat ta yapýlan Üniversiteler 2. Lig grup maçlarýnda görev yapan Haluk Yakýn pazar günüde Ankara a Bölgesel Lig de görev yaptý. Yakýn bugünde saat de Kýrýkkale de oynanacak Kýrýkkale Üniversitesi ile Karatekin Üniversitesi takýmlarý arasýnda maçta görev yapacak.müsabakýnýn deðerlendiremedi. Günün son maçýnda yedinci kez mindere üçüncülük beþincilik için çýkan Fatih Erdin Bursa dan Samet Özarslan ý yenerek sýkletinde üçüncü oldu ve bronz madalyanýn sahibi oldu. Bu sýklette Ýstanbul Sancaktepe den Fýrat Binici þampiyon olurken Ankara Þekerspor dan Abdulkadir Özmen ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Fatih Erdin gençlerde mücadele edeceði bu yýl büyükler kategorisindeki performansý ile milli takým teknik heyetinin büyük beðenisini kazandý. Erdin in önümüzdeki günlerde milli takým kampýna davet edilmesi bekleniyor. Öte yandan Ankara ASKÝ adýna 55 Kg da mücadele eden Çorumlu güreþçi Ahmet Peker de sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Zorlu maçlar sonunda finale yükselen Ahmet Peker final maçýnda Kocaeli nden Hakan Parlar a yenilerek ikinci oldu ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Sýkletinde ikinci olan Ahmet Peker ödül töreninde kürsüde görülüyor Ali Akýnalp a milli görev Yakýn ýn boþu yok Ýstanbul da Aralýkta yapýlacak Badminton Türkiye Ýnternational Olimpiyat eleme Puan Turnuvasýnda milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Ali Akýnalp adminton Antrenörü BAli Akýnalp a milli görev. Badminton Federasyonu Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul da yapýlacak olan Türkiye Ýnternational Olimpiyat eleme Puan Turnuvasýnda milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne Badminton Federasyonu ndan gönderilen yazýda Ali Akýnalp in milli takým antrenörü olarak görev yapacaðý bu müsabakalar tarihlerinde izinli olacaðý bildirildi. teknik komserliðini Kýrýkkale den Veysel Pekdoðan yapacak. Maçýn baþ hakemliðini Amasya dan Reha Demir yardýmcý olarakta Haluk Yakýn görev yapacak. Temsilcilerimiz bu haftada puansýz Bartýn evinde berabere kaldý yeni lider Sincan Belediye Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Gölbaþý Belediyespor - Çorumspor : 4-2 Ýskilip Belediyespor - Sincan Belediyespor : 1-2 Safranboluspor - Etimesgut Belediyespor : Bartýnspor - Tosya Belediyespor : 2-2 Nevþehir Gençlikspor -MKE Kýrýkkalespor : 6-0 Kastamonuspor - Yeþil Kýrþehirspor : 1-1 Keçiören Baðlumspor - Aksaray Belediye : 4-1 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Sincan Belediye Bartýnspor Baðlum Beledi Gölbaþý Bele Etimesgut Bel Yeþil Kýrþehir Nevþehir Genç, Tosya Belediye MKE Kýrýkkale Kastamouspor Aksaray Beledi Çorumspor Ýskilip Belediye Safranbolu Kastamonu ve Safranbolu nun hükmen maðlubiyeti var Önümüzdeki haftanýn programý 15 Aralýk Pazar Çorumspor - Nevþehir Gençlikspor. MKE Kýrýkkalespor - Ýskilip Belediyespor. Etimesgut Belediye- Bartýnspor. Sincan Belediyespor - Kastamonuspor. Tosya Belediyespor- Gölbaþý Belediyespor. Aksaray Belediye - Safranboluspor. Yeþil Kýrþehirspor - Keçiören Baðlumspor. Türkiye üçüncüsü olan Fatih Erdin madalya töreni sýrasýnda kürsüde diðer dereceye giren sporcularla birlikte Ýyi oynadýk kaybettik Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, sezonun en iyi futbolunu oynadýklarý maçý kaybettiklerini üzgün olduklarýný bu hafta Kýrýkkale maçýnda ayný oyunla puan yada puanlarla ayrýlmak istediklerini söyledi. skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu Ýbelkide sezonun en iyi futbolunu oynadýklarý Sincan Belediyespor maçýnda maðlup olmanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Nihat Armutça Sincan maçý öncesi saha kenarýnda 1. Küme de final grubuna son iki bilet 1. Küme de A grubundan Alaca Belediyespor ve Ulukavakspor, B grubundan ise Eti Lisesi ve Çimentospor final grubuna yükseldi. A grubundan Osmancýkspor ve Ýl Özel Ýdarespor, B grubundan ise Ýskilipspor ve Osmancýk Belediyespor un bu hafta sonu oynayacaklarý maçlardan final grubuna yükselen son takýmlar bu maçlardan sonra belli olacak. Amatör Küme Büyükler Liginde sekizinci hafta 1. maçlarý sonunda final grubunda mücadele edecek altý takýmdan dördü belli oldu. Son iki takým ise bu hafta sonu oynanacak iki maç sonunda belli olacak. Agrubundan Alaca Belediyespor ve Ulukavakspor takýmlarý son iki maçlar öncesinde final grubunda mücadele etmeyi garantilediler. Bu hafta iki takýmýn maçýnda Alaca da oynanan karþýlaþma karþýlýklý atýlan birer golle 1-1 berabere sonuçlandý. Grubun diðer maçýnda ise Osmancýkspor, Hitit Gençlikspor önünde aldýðý 3-1 lik galibiyetle final grubu iddiasýný devam ettirdi. Bu gruptan final grubuna çýkacak üçüncü ve son takým bu hafta sonu oynanacak Osmancýkspor ile Ýl Özel Ýdarespor maçýndan sonra belli olacak. Osmancýkspor bu maçta rakibine göre üç puan averajýyla çýkacak ve alacaðý beraberlikte bile final grubuna yükselme biletini alacak. B grubunda ise ikinci yarýnýn flaþ takýmý Eti Lisesi Gençlikspor, grupta alt sýralardan kurtulma ve final grubuna yükselme mücadelesi veren Osmancýk Belediyespor önünde maðlubiyetten son dakikalarda penaltýdan bulduðu golle kazandý. Çimentospor ise ikinci yarýdaki kötü gidiþe Ýskilipspor deplasmanýnda zorda olsa 2-1 lik galibiyetle son verdi ve final grubuna yükselmeyi garantiledi. Bu gruptanda final grubuna yükselecek veya playaut oynayacak takým bu hafta sonu Osmancýk ta oynananacak Osmancýk Belediyespor ile Ýskilipspor arasýndaki maçta belli olacak. Son iki haftaya 7 þer puanla giren iki takýmýn maçýnda kazanan play-off kaybeden ise play-aut oynayacak. Armutçu grubun þampiyon adaylarýndan Sincan Belediyespor maçýnda 65 dakika boyunca sahanýn hakimi ve futbol oynayan takým olduklarýný belirterek Ýyi oynadýðýmýz bir maçý bireysel hatalar sonucunda kaybettik. Bundan dolayý son derece üzüntülüyüz. Nasip deðilmiþ demekten baþka söyleyecek söz bulamýyorum. Maçý kaybetmemize raðmen takýmýn ortaya koyduðu futbol ve mücadele sistemin oturduðunu görmemiz açýsýndan umut verici. Tabiki sonuçta kaybettiðimiz bir maç ve puna sýralamasýndaki konumumuz belli. Ýlk yarýnýn son haftasýnda pazar günü Kýrýkkalespor ile deplasmanda oynayacaðýmýz maça odaklandýk. Kýrýkkalespor maçýndan puan yada puanlar alarak ikinci yarýnýn ilk haftasýnda oynayacaðýmýz Çorumspor maçýna daha yüksek moralle çýkmak istiyoruz. Ýki takýmýn kaderini belirleyecek bu maçta gülen taraf ve önümüzdeki sezonda BAL da mücadele etmek amacýndayýz dedi. Armutçu, Ýskilip Belediyespor lu futbolcularýn maaþlarýnýn Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Baþkan Yardýmcýsý ve Kulüp Baþkaný Melih Alpsar ýn çabalarýyla soyunma odasýnda ödendiðini belirterek kendilerine çok teþekkür etti. 1. Küme Büyükler Ligi A grubu haftanýn sonuçlarý: Hitit Gençlik- Osmancýkspor : 1-3 A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Alaca Belediye Ulukavakspor Osmancýkspor Ýl Özel Ýdarespor Hitit Gençlik Sungurluspor ligden çekildi 15 Aralýk Pazar : Hitit Gençlik - Alaca Belediyespor. Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor. B grubu haftanýn sonuçlarý: Eti Lisesi Gençlik - Osmancýk Belediyespor : 1-1 Ýskilipspor - Çimentospor : 1-2 B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Eti Lisesi Genç Çimentospor Ýskilipspor Osm. Belediye Bayat Belediye Aralýk pazar : Çimentospor - Bayatspor. Osmancýk Belediyespor - Ýskilipspor. Osmancýk Belediyespor Eti Lisesi ile 1-1 berabere kalarak play-off umutlarýný Ýskilip maçýna taþýdý

19 Sorumluluk "Sahipleri" aranýyor: Bilsar Tekstil, Moda dünyasýnda çalýþmak isteyen; Müþteri Temsilciliði departmaný için, Üniversite mezunu Çok iyi derecede ingilizce bilen (yurt dýþý müþterileri ile yazýlý ve sözlü kolay iletiþim kurabilecek seviyede ingilizce bilgisine sahip olanlar) Öðrenmeye ve analitik düþünceye açýk, Dinamik, Ýnsan iliþkilerin de ve Grup çalýþmasýn da uyumlu, Seyahat engeli olmayan, Erkek adaylar için, Askerlik görevini tamamlamýþ, Sorumluluk "sahibi" eleman aranýyor. Baþvuruda bulunacak adaylarýn CV'lerini adresine göndermeleri rica olunur. (Ç.HAK:3489) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 17 ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu Çorum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Ýnönü Caddesi No: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümlsüzdür. Merve KÜÇÜKTÝRYAKÝOÐLU Arif kýzý 2001 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3483) YÝTÝK Çorum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 200 TR SN sicil ruhsatnamesi ve ödeme kaydedici cihazýmýn levhasý ile Vera Nean marka 12 RF sicil ruhsatnamesi ile arasý 5 cilt faturayý kaybettim. Hükümlsüzdür. Önder GÜLEÇ Çepni Mah. Haritacý Osmanbey Sok. No: 7/101 ÇORUM (Ç.HAK:3476) 72 Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) Saat: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Yavruturna Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra 19 FH 405 plakalý, 1997 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2014 mali yýlý 12 aylýk Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne baðlý kuruluþlarýn personel çalýþtýrýlmasýna dayalý 4 kiþilik teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu TOPLANTIYA ÇAÐRI Özel Eðitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý 16 Ocak 2014 Perþembe günü saat da, çoðunluk saðlanamazsa 23 Ocak 2014 Perþembe günü saat da SMMM Odasý Eðitim Salonunda yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin teþekkülü ve divana genel kurul evraklarýnýn imzalama yetkisi verilmesi yýllarý arasý denetleme kurulu faaliyet raporu ve gelir gider durumunun görüþülmesi 4- Tahmini bütçenin görüþülmesi 5- Yeni yönetim ve denetim kurulu ile Federasyon delegelerinin seçilmesi 6- Dilek ve temenniler 7- Kapanýþ (Ç.HAK:3486) SELHAS MADEN KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Genel nitelikler: Grup Þirketimize baðlý, Çorum Organize Sanayi de bulunan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere Operasyon Sorumlusu (Mali ve Ýdari Ýþler Elemaný) alýnacaktýr; Operasyon Sorumlusu- 900TL+SSK+Yol+Yemek * Ön muhasebe bilen, * Satýþ destek, tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * Tercihen ticaret meslek veya yüksek okullarýn ilgili bölümlerinden mezun, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel : (Ç.HAK:3457) Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 19 FG 768 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3474) aranýyor. Tel: TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Tahsil Çaðýndaki Talebelere Yardým Derneði'nin Olaðan Genel Kurul toplantýsý Pazar saat 10.00'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi No: 66 adresindeki dernek binasýnda yapýlacaktýr. Bu tarihte (çoðunluk saðlanmadýðý takdirde tarihinde ayný yer ve saatte aþaðýdaki gündem dahilinde yapýlacaktýr. Üyelerimize duyurulur. GÜNDEM: Yönetim Kurulu 1- Açýlýþ ve Genel Kurul Baþkanlýk Divaný nýn teþkili, 2- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi, 3- Yönetim kurulunun ibrasý, 4- Yönetim kurulunca hazýrlanan tahmini bütçenin görüþülüp aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi, 5- Tüzük tadilatýnýn görüþülüp karara baðlanmasý, 6- Derneðe lüzumlu olan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý, baðýþ ve vasiyet yoluyla derneðe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapýlmasý, mülkiyetten baþka ayný haklann tesis edilmesi veya mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýlmasý veya kendisine ait mevcut taþýnýr ve taþýnmaz mallar üzerinde mülkiyetin dýþýndaki ayni haklarýn baþkalarý lehine tesis ve tescil edilmesi, özel ve tüzel kiþilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi veya kiralanmasý taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn baþkalarýna hibe edilmesi veya baþkalarýnýn yapacaðý hibelerin kabul edilmesi, derneðin gayesine uygun olarak borç alma hususlarýnda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 7- Yeni yonetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve temenniler, 9- Kapanýþ. (Ç.HAK:3480) SALI 17 ARALIK Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere ofis programlarýný iyi kullanmasýný bilen en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen þirketimize baþvurmalarý gerekmektedir. Ayka Doðalgaz Enerji San. Ltd. Þti. Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. Hür (Ç.HAK:3484) Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan lokanta saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: (Ç.HAK:3488) Elemanlar Aranýyor Muhasebe bürosunda devamlý çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman ile Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz Firmanýn Ýç Muhasebesini yapabilecek askerliðini yapmýþ Bay Muhasebe elemaný alýnacaktýr. Muzaffer ÖZTÜRK Mali Müþavir (Ç.HAK:3450) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 7/3 ÇORUM Tel: KÝRALIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 25. Cadde No: 37 de bulunan 80 ve 150 m2, 2 dükkan ayrý ayrý veya (Ç.HAK:3479) Elemanlar Aranýyor En az iki yýl muhasebe tecrübesi olan, askerliðini yapmýþ, yoðun çalýþma þartlarýna uygun en az lise mezunu BAY ve BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ 18 yaþ ve üzeri depo sorumlusu ve reyon görevlisi BAY ve BAYAN elemanlar alýnacýktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BAHÇELÝ GIDA (Ç.HAK:3482) Apt. No: 7/1 (NT Kýrtasiye Üstü) Tel: Çepni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Otel Pithana karþýsý) Bahçelievler Mh. Bahabey Cad. No: birlikte kiralýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

20 SALI 17 ARALIK 2013 orum Belediyespor ÇYönetimi devre arasý takýma katýlacak isimler için Teknik Direktör Sedat Özbað ýn raporunu bekliyor. Baþkan Zeki Gül, yönetim olarak gerekli hazýrlýklarý yaptýklarýný ancak Teknik Direktör Sedat Özbað ýn bu hafta içinde yönetime detaylý bir rapor vereceðini bu rapor doðrultusunda transfer çalýþmalarýný baþlatacaklarýný söyledi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, hedeflerinin 2. ligde misafir olmak ve Çorum u layýk olduðu PTT 1. Ligine taþýmak olduðunu söyledi. Gül, dün beraberinde Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan, Genel Kaptan Hamit Iþýk, Alt Yapý Sorumlusu Mustafa Kanat ve Stad Sorumlusu Kerep Kahramantekin in katýlýmý ile ilk yarýyý deðerlendirdiði bir basýn toplantýsý düzenledi. Öncelikli olarak Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda kaçýrdýklarý iki puana ve lidere üzüldüklerini belirten Baþkan Zeki Gül Ýnþallah sezon sonunda Çýksalýn ve Erzurum maçlarýnda kaybettiðimiz puanlara yanmayýz dedi. Sezona baþlarken takýma olan güvenlerinin tam olduðunu kamuoyundan buna destek bulamasalarda ligin ilk yarýsýnda takýmýn gösterdiði performans ile kendilerini haklý çýkardýðýný belirten Baþkan Zeki Gül Biz hedefimizi 2. lig olarak belirledik ve bu doðrultuda Çorumlularýn aðýrlýkta olduðu isimlerle kadromuzu takviye ettik. Grubumuzda bizden çok daha fazla harcama yapmalarýna raðmen çok daha aþaðýlarda yer alan rakiplerimiz var. Ýlk sekiz takým arasýnda en az maliyete kurulan takým biziz. Biz hesabýmýzý yapmadan bir adým Transfer için rapor bekleniyor Belediyespor beþ hazýrlýk maçý yapacak kinci yarý hazýrlýklarý için 2 Ocak ta Antalya ya gidecek Ýolan Çorum Belediyespor burda kalacaðý on gün içinde beþ hazýrlýk maçý yapacak. Teknik Direktör Sedat Özbað 2-12 Ocak tarihleri arasýnda yapacaklarý kamp döneminde beþ maç oynayacaklarýný ve bunlarýn tarihlerinin belli olduðunu söyledi. Buna göre kýrmýzý siyahlýlar ilk maçý 4 Ocak Salý günü, ikinci maçý 6 Ocak perþembe, üçüncü maçý 8 Ocak cumartesi dördüncü maçý 10 ocak pazartesi son maçýda 12 Ocak çarþamba günü oynayýp kampý tamamlayacak. Özbað, oynayacaklarý rakiplerin ise kamp baþladýktan sonra yapacaklarý görüþmeler sonunda netleyeceðini söyledi. eçtiðimiz hafta Darýca Gençler- ile 0-0 berabere kalan Gbirliði Çorum Belediyespor, üç haftalýk galibiyet hasretini giderebilmek, dahasý 6 puanlýk maçý kazanarak, devreyi lider olarak kapatmak istedi ama olmadý. Karþýlaþma 1-1 sonuçlandý. Maça gelince havanýn son derece soðuk, sahanýn don olmasýna raðmen, iki bin civarýnda taraftar maça iþtirak etti. Müsabakanýn 28. dakikasýnda Oðuzhan, 38. dakikasýnda Erdinç'in karþýlýk golleri ile ilk yarý 1-1 sonuçlandý. Soðuk hava Erzurum'un iþine yaradý. Buna Karadeniz ekiplerini de ekleyebiliriz. Çünkü bunlar yýlýn 7-8 ayýný zor hava koþullarýnda oynuyorlar. Bizim bu takýmlarla erken karþýlaþmalarýmýz Belediyespor açýsýndan avantaj oldu. Çorum u layýk olduðu PTT 1. lige taþýyacaðýz.:: YORUM ::. Ýlk yarý en iyi yerde bitti Takýmýn eksiklerinin belli olduðunu bu konuda ön araþtýrmalarýn yapýldýðýný belirten Gül Hocamýzýn raporunu aldýktan sonra yönetim olarak bunu deðerlendireceðiz ve ardýndan da takýma katýlmasý gereken isimlerle masaya oturacaðýz dedi. Ýkinci yarý kadrosunun þekillenmesi için askerlik sorunu bulunan üç futbolcularýnýn durumunuda netleþtireceklerini ve ona göre planlama yapacaklarýný belirten Gül, bu futbolcularýn Vedat, Utku ve Erol olduðunu açýkladý. Kadrodaki genç futbolcularýn oynayabilecekleri kulüplere verilerek geliþimlerinin saðlanmasý konusunda her türlü teklife açýk olduklarýný belirten Gül Bizim önceliðimiz gençlerimize sahip çýkmak. Onlarýn menfaatine göre hareket etmeye hazýrýz. Biz onlarý kazanmak istiyoruz. Oynamak isterler ve gitmek isterlerle hep yanlarýnda olmaya devam edeceðiz. Biz hiç bir futbolcumuzu ortada býrakmadýk bundan sonrada býrakmayýz dedi. Kamp Limak Atlentis de Çorum Belediyespor devre arasý kampýna Belek te bulunan Limak Atlantis Deluks Otel de yapacak. Baþkan Gül 2 Ocak ta kampýn baþlayacaðýný ve 12 Ocak çarþamba günü tamamlayarak Çorum a dönecekle- Kadir Þimþek Ýkinci yarý Belediye 15 dakika kadar hücuma çýktý ancak ilerde çoðalamayýnca, üstelik rakibin fizikli olduðu halde topu yerden oynayamayýnca, eski hastalýklar nüksetti. Doldur boþalta baþlandý, bu þekilde de gol bulmak zorun ötesindeydi. Dakikalar ilerledikçe iki takým da birer puana razý oldular. Zaten Belediyespor'un eski hastalýðý ve kaybettiði puanlara bakarsanýz, geriye yaslanmaktan kaynaklanmýþtýr. Þahsen bu karþýlaþmadaki düþüncem, bu tür müsabakalarda atmadýk ve bundan sonrada atmayacaðýz. Söz vermeden düþünüyoruz, verdikten sonra ise yerine getiriyoruz. Ýlk yarý sonunda grupta takýmlar arasýnda puan farký fazla yok. Ýkinci yarýda mücadele çok daha zorlu geçecek. Bizde zorlu ikinci yarý için hazýrlýklara baþladýk. Teknik Heyetin vereceði rapor doðrultusunda 1-2 takviye yapacaðýz. Bunu yaparkende kesinlikle ilkelerimizden taviz vermeyeceðiz. Sezon baþýnda kamuoyunun inancýnýn olmadýðýný tribünden anlýyorduk. Ancak son haftalarda alýnan baþarýlý sonuçlarla tribündeki taraftar desteðimiz arttý. Ben bu dönemde Çorum un dýþa açýlan penceresi konumundaki takýmýmýza sahip çýkan herkese çok teþekkür ediyorum. Onlarýn verdiði bu destek bize büyük moral veriyor. Þunu açýk yüreklilikle söylemek istiyorum biz bu sezon 2. lige yükselerek orda misafir olmak ve Çorum u la- PTT 1. lige taþýmak olduðunu söyledi. Ýlk yarýyý lider bitiremedikleri için üzgün olduklarýný devre arasýnda yapacaklarý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül hedeflerinin bu yýl 2. lige misafir olmak asýl hedeflerinin Çorum u layýk olduðu yýk olduðu PTT 1. ligde bir iki transfer ve hazýrlýk dönemini en iyi þekilde geçirerek ikinci devre sonunda hedeflerine ulaþmak olduðunu belirten mücadele eden takýmlar arasýna almak istiyoruz. Baþkan Gül Bu noktada en büyük gücü bize son haftalarda büyük destek veren Çorumlulardan alýyoruz. Bu birliktelik Çorum halký bize sahip sürdüðü takdirde hedefimize ulaþacaðýmýza inancýmýz tam dedi. çýktýðý ve destek verdiði sürece bunu baþaracaðýmýzdan en ufak bir endiþemiz yok. Takýmýmýz tam bir aile havasýnda. Bnu bozmadan devre arasýný en iyi þekilde deðerlendirerek ikinci yarýda hedefimize ulaþacaðýmýzdan eminiz. Bu birliktelik devam ettiði takdirde baþarmamak için hiç bir neden bulunmuyor dedi. Liderliði kaçýrdýðýmýz için üzgünüz Ç orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ilk yarý hedeflerine ulaþamadýklarý için, devre arasýna lider giremedikleri için üzgün olduklarýný tek tesellilerinin galibiyete yakýn taraf olan takým olmalarý olduðunu söyledi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor un ligdeki maçlarýný yakýndan takip ettiklerini ve iyi analiz ettiklerinib belirten Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, maç öncesi beklentilerinin sahaya aynen yansýdýðýný belirterek Rakibimiz duran toplar ve yan toplardan etkili olan bir takýmdý ve onun içinde gerekli çalýþma- yenemezsen yenilmeyeceksin. Eleþtirilerimin çoðu rahat kazanabileceðimiz maçlarda ya berabere kalmamýz ya da kaybetmemiz yönünde oldu. Benim þahsi düþüncem, ilk yarýyý en iyi yerde bitirdiðimize inanýyorum. Bu takýma iyi bir orta saha ve santrfor alýnýrsa! Tabiki hocanýn raporu çok önemli, gidecekler ve kalacaklarý süzgecinden iyi geçirmeli, o zaman Belediyespor þampiyonluðun tek adayý olabilir diye düþünüyorum. Çünkü yönetim iki haftada bir prim daðýtýyor. Sporcular da bu iþin karþýlýðýný vermek zorundalar. Çorumspor Gölbaþýspor'a 4-2 yenilmesine, Ýskilipspor'un da sahasýnda Sincanspor'a 2-1 yenilmesi, taraftarlarýný son derece üzmüþtür. Tek dileðimiz, artýk bu takýmlarýmýzýn bundan sonraki süreçte, taraftarýný sevindirecek galibiyetlere imza atmasýdýr. larý yapmýþtýk. Maçýn genelinde oyunun hakimi bizdik. Maçta önemli fýrsatlarda yakaladýk. Galibiyet golünden sonra ikinci golü bulabilsek maç çok farklý olurdu. Malesef çok çalýþmamýza raðmen yan toptan beraberlik golünü yedik. Maç boyunca baktýðýmýz zaman rakibe fazla pozisyon vermedik biz ise girdiðimiz pozisyonlardan yararlanamadýk. Erzurum karþýsýnda oyunun hakimi ve galibiyete daha yakýn taraf olduklarýný belirten Teknik Direktör Sedat Özbað Ýlk yarý hedeflerine ulaþmak ve devre arasýna lider girme fýrsatýný kaçýrdýðýmýz için üzgünüz. Þimdi önümüze bakýyoruz ve devre arasýný en iyi þekilde deðerlendirerek ikinci yarý hedefimize ulaþmak istiyoruz dedi. Özbað, kadroyu düþüreceklerini Sonucunda ise hem iki puan gitti, hem ilk yarýyý lider bitirme þansýmýz elimizden uçtu gitti. Ýlk yarý sonu hedefimiz 32 puana ulaþmayý bu beraberlikle kaçýrdýk. Devre arasýna grup lideri olarak girme moralini kaçýrdýk. Tabiki futbolda dün yok ve önümüze bakmak zorundayýz. Ýlk yarýyý bitirdik ve ikinci yarý önümüzde oynayacaðýmýz birbirinden zorlu maçlar var. Biz devre arasýný en iyi þekilde deðerlendirerek ikinci yarýda hedefimize ulaþmak istiyoruz. Bunun içinde önümüzde çok uzun bir hazýrlýk dönemi bulunuyor dedi. Özbað, ikinci yarý hazýrlýklarýna bir haftalýk aranýn ardýndan baþlayacaklarýný, Çorum a döndükten sonra yönetime ayrýntýlý bir rapor sunacaðýný ve kalacak ile gidecek isimlerin belirleneceðini söyledi. Özbað, ikinci yarý için 5-6 kiþilik bir transfer listesi olduðunu bunlarla ilgili Satýlmýþ Demirci yi kaybettik Ç ve bir hücuma dönük orta saha birde forvet almak istediklerini belirtti. son kararý yönetim kurulunun vereceðini ön- hücuma dönük bir celiklerinin orta sahada isim ve birde forvet olduðunu söyledi. Ceylan ýn heyecaný orum Belediyespor un Erzurum ÇBüyük Þehir Belediyespor ile oynadýðý zorlu maçta tribündeki taraftarlar liderlik heyecaný ile son dakikalarda büyük stres yaþadýlar. Atýlacak bir golün kýrmýzý siyahlý takýmý liderliðe çýkartacak olmasý nedeniyle pozisyonlarda hop otorup.:: GÖZLEM ::. Doðru hamle zamaný hop kalktýlar. Bunlardan biriside futbol sevgisi herkes tarafýndan bilinen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan dý. Protokol tribününde oturan Ceylan ikinci yarýda kýrmýzý siyahlý takýmýn kaçýrdýðý pozisyonlarda o kadar heyecanlandýki ortaya bu görüntü çýktý. Ahmet Sami Ceylan maçta kaçan golden sonra böyle heyecan yaþadý Halil ÖZTÜRK ezonun ilk yarýsýný tamamladýk. Çorum SBelediyespor sezon baþý beklentilerin aksine ligi ikinci sýrada bitirerek iki kez lider olma fýrsatýndan yararlanamadý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon baþýndan bu yana iç sahadaki maçlarýnýn tamamý izlemiþ birisi olarak alýnan sonuç sürpriz deðil. Çünki grupta gerçekten takýmlar arasýnda güç dengesi birbirine çok yakýn ve ahým þahýn bir takým kesinlikle yok. Ligin ilk maçlarýný izlemeyen son dönemde çýkýþýn ardýndan Belediyespor u ilk kez tribünden izleyen bir çok taraftar maçlar sonunda þu soruyo soruyorlar Bu takýmmý maçlarý kazanýyor?. Gerçekten rakipleri bilmeyenler için bu soru çokda þaþýrtýcý deðil. Devre sonunda lider Düzyurtspor ile dokuzuncu sýrada bulunan Batman Petrolspor arasýndaki puan farký sadece sekiz. Yani grupta her maç zor ve ikinci yarýda her maç final. Ýki maç kaybettiðin anda biranda alt sýralara inmek mümkün. Ýkinci yarýda bir yandan ilk beþ diðer yandan ligde kalma mücadelesi sahada futbol oynamaktan çok savaþmayan takýmlarýn kazanmasý zorlaþacak. Belediyespor un bu oyun þablonuyla ikinci yarýda özellikle iç saha maçlarýnda kazanmasý çok kolay görülmüyor. Deplasmanda daha kolay maçlar kazanacaktýr. Eðer Belediyespor un rakibi kazanmak için oynarsa o zaman kaybetmesi çok daha kolay olur. Nedenmi. Çünki Belediyespor un iki hücum silahý var. Saðda A. Buðra solda Murathan gerçekten belkide grubun en hýzlý iki kanat oyuncusu. Onlar açýk alan bulduklarý anda çökertemeyecekleri savunma yok. Bunlarýn örneklerini ilk yarýda çokca gördük. Golleri ve asistleriyle bir anlamda sýralamadaki yeri belirleyen isimler oldular, Son Erzurumspor maçý gibi kapanan ve boþ alan býrakmayan rakipler önünde ise B planý olmayan Belediyespor bocaladý durdu. Maçýn son yirmi dakikalýk bölümünde Erzurum savunmayý geride kurdu ve boþ alan býrakmayýnca býrakýn pozisyon bulmayý etkili atak bile geliþtiremedik. Erzurum kapandýðý halde ataða kalktýðý anda dört beþ isimle Belediyespor ceza sahasýna geliyordu veya oralarda görünüyordu. Temsilcimiz baskýlý oynadýðý anlarda bile iki kanattan oyuncular boþ bulduklarý anda iniyorlar çizgiye kadar bizim orta sahamýz henüz kendi sahamýzý yeni çýkýyor. Bir tek Emir ceza sahasý içinde. Bu þekilde gol bulmak futbolun orum un Futbol Fedarasyonu Müsabaka Temsilcisi tek ismi olan Satýlmýþ Demirci vefa etti. Çorum hakemlerinden Özgür Demirci nin babasý ve Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcilerinden Satýlmýþ Demirci pazar günü yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak vefat etti Çorum doðumlu, evli ve 2 çocuk babasý olan Satýlmýþ Demirci, 2006 yýlýnda girdiði temsilci kadrosunda, klasman temsilcisi ve 2008 yýlýndan itibaren de FGAT kadrosunda görev yapmaktaydý. Satýlmýþ Demirci nin cenazesi bugün Osmancýk Tekmen Köyü nde düzenlenecek törenin ve kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. Çorum HAKÝMÝYET Satýlmýþ Demirci ye Allah tan rahmet ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. kurallarýna aykýrý. Belediyespor un ikinci yarý için kadrosuna katacaðý öncelikli transfer orta sahadan dikine giden ve rakip eksilden özellikte olmasý þart. Kapanan savunmayý açmak için kanatlara oyunu yaymak yetmez çünki ceza sahasýna sokacaðýn sayý ikiyi üçü geçmediði sürece golü bulmanda hayal olur. Devre arasý gerek takviye gerekse fiziksel çalýþma açýsýndan büyük önem taþýyor. Bu kadar kritik lig yarýþýnda ikinci yarý az hata yapan hedefe ulaþacaktýr. Belediyespor un en büyük avantajý ekonomik olarak içinde bulunduðu rahat konum. Fazla uçmadan dengeleribozmadan yapýlacak takviye ve ikinci yarýdaki zorlu mücadeleye fiziksel hazýr kadro ile 2. lig hayali neden olmasýn. Artýk hayalden daha yakýn olduðunu görmek zor olmasa gerek. Tabiki bir aylýk ara dönemi en güzel þekilde geçirmek þart. BAL temsilcilerimiz üzmeye devam ediyorlar. Çorumspor, Gölbaþý deplasmanýnda aldýðý 4-2 lik maðlubiyetle bu haftayýda puansýz kapattý. Geçtiðimiz haftalarda kötü oynayan ve sonucunda kaybeden Ýskilip Belediyespor ise grubun yeni lideri Sincan önünde iyi oynadýðý maçý kaybetti ve hasrete bir hafta daha ekledi. Gruptan sezon sonunda düþen bir takým iki temsilcimizden birisi olacak. Çorum un önümüzdeki sezon bir temsilcisi kalacaðýna göre hakeden ve Çorum u daha iyi temsil edecek olan takýmýn ligde kalmasý dileðiyle...

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı