Selim Kefçeli * HABERÝ 7 DE (Ç.HAK:3472) Prof. Dr. Recep Kaymakcan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selim Kefçeli * HABERÝ 7 DE (Ç.HAK:3472) Prof. Dr. Recep Kaymakcan"

Transkript

1 TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli sordu; 2023 te demiryolu var mý yok mu? Çorum Þeker hedefini aþtý * HABERÝ 11 DE 17 ARALIK 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Müjdeyi hemþehrimiz duyurdu ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÞOK FÝYAT DEVAM EDÝYOR 1500 (KDV DAHÝL) ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ 1100 (KDV DAHÝL) Üçtutlar Mah. 14. Sokak No: 3/21 (Carrefour Arkasý) Tel: Fax: Gsm: TSO Meclis üyeleri dün akþam gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddelerini görüþtü. (Ç.HAK:3472) Çorum Þeker Fabrikasý, 83 günlük kampanyada 595 bin ton pancar iþleyerek 89 bin ton kristal þeker Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, TSO toplantýsýnda demiryolunu gündeme getirdi. Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar demiryolu konusunda bir master planý geliþtirdiðini anlatan Kefçeli, Selim Kefçeli "Maalesef Çorum bu tablonun içinde projelerin ihalesi yapýlacak sözlerinin dýþýnda yer almamaktadýr." dedi. * HABERÝ 7 DE Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ocak 2014'den itibaren toplam 1 milyon 452 bin 363 öðrencinin öðrenim kredisi ve burs imkanlarýndan yararlanacaðýný söyledi. * HABERÝ 9 DE Prof. Dr. Recep Kaymakcan Kampüslerde inþaat baþlýyor AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi nin Kuzey ve Güney Kampüsü nde projesi tamamlanan inþaatlarýn baþlatýlmasýna karar verildiðini bildirdi. Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, TBMM de basýn toplantýsý düzen- Yýldýrým dan Gazze çaðrýsý * HABERÝ 3 DE Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Gazze ye yardým çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 4 DE AK Parti Çorum Milletvekili Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ve Kalkýnma Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ile bir araya Eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý düzenlenen programda buluþtu. Eski SSK lýlar hasret giderdi Piyango bileti cinayeti Çorum da bir kiþi milli piyango bileti yüzünden tartýþtýðý eþini 13 yerinden býçaklayarak öldürdü. * HABERÝ 5 DE Çorum eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý önceki akþam gerçekleþen yemekte buluþtu. Metin Usta nýn Yeri nde gerçekleþen yemeðe katýlan SSK emektarlarý, anýlarýný paylaþýp hasret giderdiler. Almanca otobüsü, Çorum Anadolu Lisesi öðrencilerini aðýrladý. Dil öðreten otobüs Anadolu Lisesi ne uðradý Almanca yolcusu kalmasýn! Almanca Yollarda (Deutsch Unterwegs) adlý projenin Çorum daki duraðý Anadolu Lisesi oldu. * HABERÝ 11 DE Elektrikler neden kesiliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yýldýz "Vapur seferleri, THY seferleri aksayabiliyorsa okullar tatil olabiliyor, karayollarý kapanabiliyorsa zaman zaman da elektrik arýzalarýnýn olmasý muhtemeldir" dedi. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 10 DA Zanlý (önde) polis tarafýndan göz altýna alýndý. Niþanlýsý ile tartýþtý 4. kattan atladý Çorum'da niþanlýsý ile telefonda tartýþtýðý ileri sürülen 19 yaþýndaki Þ.A. 4'üncü kattan atladý. Aðýr yaralanan genç kýzýn hayati tehlikesinin devam ettiði bildirildi. * HABERÝ 5 DE Melek Y. Yan baktýlar diye 2 kiþiyi býçakladý Çorum'da 15 yaþýndaki F.K., polis karakolu önünde 2 kiþiyi býçakladý. Ardýndan polise gidip teslim oldu. * HABERÝ 5 DE Atlas a sert yanýt Konaklý Belediye Baþkaný Ahmet Þentürk, hafta sonu beldeyi ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ýn eleþtirilerine yanýt verdi. * HABERÝ 14 DE Ahmet Þentürk

2 2 SALI 17 ARALIK 2013 Olumsuz bir þey yokmuþ, bekliyoruz! zun süre komþu yýl aðustos ayýnda tamamlayan uzmanlar, konuya dair bir Uillere açýlan baþlattýðý giriþimler çaðrý merkezlerinden olumlu sonuç verdi, rapor hazýrlayarak birisinin Ço- Ulaþtýrma Denizcilik Ulaþtýrma Baka- rum'a da kurulmasýný istedik. AK Parti Çorum Milletvekilleri'nin geçtiðimiz ve Habercilik Bakanlýðý'ndan teknik bir heyet geldi. Yerle ilgili incelemelerini ný'nýn onayýna sundu. Karar verme sürecinden sonra da yatýrým süreci baþlayacaktý. Aradan epeyce bir süre geçtikten sonra AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin yaklaþýk 4.5 ay önce düzenlediði bir toplantýda havaalaný ve demiryolunun yaný sýra çaðrý merkezine dair bilgiler verdi, muhalefete ve þehrin meseleleri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yaklaþýk Çaðrý merkezi talebini bir de Ticaret ve Sanayi Odasý üzerine söz söyleyenlere bazý gönder- 4.5 ay önce çaðrý merkezi ile ilgili yakýnda bilgi verileceðini belirtimþit. Baþkaný Çetin Baþaranhýncal a sorduk. Çorum a istihdama katký saðlayacak bir çaðrý merkezinin açýlmasýný sürekli gündemde tuttuk. melerde bulundu. Uslu, o gün 'çaðrý merkezi yapýlacak, planlama çalýþmasý sürüyor. Ayrýntýlar yakýn zamanda açýklanacak" de- Çorum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri miþti. Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Mevzuya dair geliþmeyi memleket meselelerinde üzerine vazife düþen Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a sordum. Baþaranhýncal, "Yakýn sürede açýklarlar. Olumsuz giden bir þey yok. Prosedürler tamamlanýyor." cevabýný verdi. Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: TEÞEKKÜR Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu yanýnda bulunan arsanýn okumuza kazandýrýlmasýnda desteklerini esirgemeyen; Sabri Sayýn Valimiz BAÞKÖYbeyefendiye Muzaffer Sayýn Belediye Baþkanýmýz KÜLCÜbeyefendiye Sayýn Milli Eðitim Müdürümüz Aytekin GÝRGÝN beyefendiye Sayýn Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Alper ZAHÝR beyefendiye Sayýn Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Turhan CANDAN beyefendiye Sayýn Milli Eðitim Þube Müdürümüz Müslüm KILIÇ beyefendiye teþekkür ederiz. Ýbrahim ERGAN Yýldýrým Beyazýt Ýmam-Hatip Ortaokulu Okul-Aile Birliði Baþkaný

3 SALI 17 ARALIK Kampüslerde inþaat baþlýyor Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi nin Kuzey ve Güney Kampüsü nde projesi tamamlanan inþaatlarýn baþlatýlmasýna karar verildiðini bildirdi. Baðcý, 2014 yýlýnda 2 fakülte, merkezi yemekhane, Sungurlu MYO ve Merkezi Yerleþke Kuzey Kampüsü alt yapýsýndan oluþan yeni inþaatýn baþlayacaðýný duyurdu. Konuya dair Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ile Kalkýnma Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirten Baðcý, þöyle dedi; Bilindiði üzere 2014 yýlý Bütçe görüþmeleri TBMM de devam etmektedir. Bu çerçevede 14 Aralýk Cumartesi günü 2. Oturumda Kalkýnma Bakanlýðýmýzýn Bütçesi görüþülmüþtür yýlý Yatýrým Bütçesi detaylarýnýn belirlendiði bu günlerde Hitit Üniversitemize tahsil edilen 35.5 Milyon TL lik yatýrým ödeneðinin hangi amaçlarla kullanýlmasý hususunda Kalkýnma Bakanlýðý ile müzakere edilmesi gereði oluþmuþ ve bu çerçevede Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan TBMM ne davet edile- rek, Kalkýnma Bakanlýðýmýz yetkilileri ile buluþturulmuþtur. Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ve Daire Baþkaný Ahmet Ege ile yatýrým detaylarý görüþülmüþ, Rektörümüz tarafýndan hazýr olan projeler hakkýnda bilgi verilmiþtir. Yapýlan görüþmede Hitit Üniversitemizin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verilmiþtir. Bu çerçevede 2014 yýlýnda halihazýrda projeleri tamamlanan 4 inþaatýn ihale edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar, Ýlahiyat Fakültesi, ÝÝBF, Merkezi Yerleþke Kuzey Kampüsü Altyapýsý ve Sungurlu MYO dur. Söz konusu projelerin 2014 Yýlý Yatýrým Programýnda Proje Kodlarý yayýnlanacaktýr. Üniversitemizin 2014 yýlýnda yapýlaþma ve yatýrým açýsýndan sürdüreceði çalýþmalar ile ilimiz ekonomik ve sosyal geliþimine saðlayacaðý her türlü çabanýn yanýnda olmaya devam edeceðiz ve destekçisi olacaðýz. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibine çalýþmalarýnda üstün baþarýlar dilerim. Özdoðan a iþbirliði teklifi H Mustafa Demirer olumlu sürece katký saðlayan herkese teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Özak-Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özdoðan ise, üniversiteyi kurulduðu günden itibaren çok dikkatle izlediðini ve son iki yýldýr yaþanan geliþmelerin tesadüfi olmadýðýný söyledi. Özdoðan, üniversitenin Çorum a büyük bir canlýlýk kattýðýný, çok önemli çalýþmalar yapýldýðýný dile getirdi. itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde gýda sektöründe faaliyet gösteren Özak-Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özdoðan ý ziyaret etti. Üniversite-sanayi iþbirliðinin önemine deðinen Alkan, Üniversite olarak bizler bilimselliðimizle öne çýkýp sanayicilerimizin iþlerini kolaylaþtýrmak ve bu iþleri yerine getirecek insaný yetiþtirmek istiyoruz dedi. (Ç.HAK:3458) Hitit Üniversitesi olarak Çorum da ve bölgede faaliyet gösteren her sektör ile ikili iþbirliði yapmayý arzuladýklarýný belirten Alkan, Gýda Mühendisliði Bölümü baþta olmak üzere Ýþletme, Muhasebe, Pazarlama vb. bölümler ile birçok alanda Özak- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, iþadamý Mehmet Özdoðan ý ziyaret etti. Gýda A.Þ. ile iþbirliði yapabileceklerini ifade etti. Çorum da tüm paydaþlarýn üniversiteye sahip çýkmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, üni- versitenin yaptýðý gayretli çalýþmalarla ve almýþ olduðu desteklerle daha güçlü, emin adýmlarla bir Dünya Üniversitesi olma yolunda ilerlediðini kaydetti. Alkan, bu Türkiye ve Çorum un geliþimi açýsýndan üniversitelerin yaptýðý bilimsel çalýþmalarýn büyük önem arz ettiðini belirten Özdoðan, bu anlamda üniversitenin sanayiye yönelik iþbirliðinin önemine dikkat çekerek, Özak-Gýda A.Þ. olarak her türlü iþbirliðine hazýr olduklarý mesajýný verdi. AK Parti Çorum Milletvekili Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ve Kalkýnma Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. Yurt dýþýna gideceklere Ýngilizce kursu ÝTÝTSEM de yurt dýþýh na gidecek öðrencilere Ýngilizce kursu veriliyor. Avrupalý yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve personel hareketliliklerine olanak saðlayarak kültürlerarasý etkileþimi teþvik eden Erasmus Programý kapsamýnda, üniversitenin yaptýðý ikili anlaþmalar sonucunda; eðitim öðretim dönemi bahar yarýyýlýnda Avrupa nýn farklý ülkelerine eðitim almak amacýyla gidecek olan öðrencilere HÝTÝTSEM de ABD uyruklu eðitmenler tarafýndan Ýngilizce kursu veriliyor EðitimÖðretim dönemi bahar yarýyýlýnda 8 farklý Avrupa ülkesine toplam 25 öðrenci (Ç.HAK:3458) Mustafa Demirer AK þu þekilde; Polonya: 6 (Mühendislik Fakültesi + Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Romanya: 6 (Mühendislik Fakültesi + Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Almanya: 4 (Ýlahiyat Fakültesi) Slovak Cumhuriyeti: 3 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Çek Cumhuriyeti: 2 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) HÝTÝTSEM de yurt dýþýna gidecek öðrencilere Ýngilizce kursu veriliyor. Erasmus programý ile gidecek. Öðrencilerin yurt dýþýnda ihtiyaç duyacaklarý yabancý dil pratik konuþma eðitimleri HÝTÝTSEM tarafýndan ücretsiz olarak 1 ay süreli veriliyor. Üniversitenin yaptýðý anlaþmalara göre 2 yurt dýþýna gidecek öðrencilerin bölüm ve ülke daðýlýmlarý Estonya: 2 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) Ýspanya : 1 (Saðlýk Yüksekokulu) Ýtalya : 1 (Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu)

4 4 SALI 17 ARALIK 2013 Yýldýrým dan Gazze çaðrýsý Mustafa Demirer ürkiye Filistin Parla- Dostluk Tmentolararasý Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, TBMM'de Filistin'de meydana gelen sel felaketine iliþkin basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Onlarca yýldýr iþgalci Ýsrail'in insanlýk dýþý ablukasý sebebiyle açýk hava hapishanesine dönüþen Gazze'de yeni bir insanlýk dramý daha yaþandýðýný belirten Yýldýrým, 11 Aralýk'tan beri Gazze Þeridi'ni etkisi altýna olumsuz hava kosullarýnýn hayatý adeta felç ettiðini hatýrlattý. Alt yapýda büyük bir hasara neden olan bu olumsuz hava koþullarýnýn, baþta alt yapý olmak üzere bir çok kamu ve özel kurumlara ait binalarda büyük hasara neden olduðunu belirten Yýldýrým, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi; Þiddetli rüzgar ve alçak hava sýcaklýklarýyla birlikte gelen bu saðanak yaðýþ dalgasý yedi yýldýr ambargo altýnda bulunan Gazze þeridinin böylesine bir felaketle mücadele etme imkanýný sekteye uðratmýþtýr. 21 saati bulan elektrik kesintileri ise bölgede yasayan halkýn yasam koþullarýnýn daha da aðýrlaþmasýna neden olmustur. Son dört gün içerisinde Gazze'ye düþen yaðýþ miktarý 300 milyon metre küpe baþka bir ifadeyle bir yýlda yaðan yaðmurun % 85'ine ulastý. Saatte 70 km'ye ulaþan rüzgar ise ambargo nedeniyle böyle bir fekaletle mücadele için gerekli olan malzemelerin yetersiz olmasýndan dolayý bu felaketle mücadele eden iþ makinelerinin çalýþmasýný engelliyor. Öte yandan iþgalci Ýsrail'in Gazze sýnýrýndaki barajlarýn kapaklarýný açmasý felaketin daha da aðýrlaþmasýna ve Gazze Vadisi, Salka Vadisi ve Beyt Hanun vadisinin sular altýnda kalmasýna ve burada yasayan halkýn boðulmasýna neden olmustur. Bu felaket nedeniyle Gazze Þeridi'nin maruz kaldýðý hasar þunlardýr: Saðlýk Sektörü - Bir ölü, beþi aðýr yaralý doksan altý vatandaþýn yardalanmasý - Hastanelere giden yollarýn hasar görmesi sonucu vatandaþlarýn hastanelere gidememesi Ýskan Sektörü - Cebaliye Mülteci Kampý etrafýnda bulunan Ebu Raþid Göleti etrafýnda 1 km alanýnda bulunan bütün evlerin biriken yaðmur sularý nedeniyle sular altýnda kalmasý - Cebaliye'deki Saftavi Göleti beþinci kýsýmda 0,5 km alanda bulunan tüm evlerin yaðmur sularý altýnda kalmasý - Gazze kenti, Þeyh Rýdvan Mahallesinde bulunan Þeyh Rýdvan Göleti etrafýnda 2 km alanýnda bulunan bütün evlerin yaðmur sularý altýnda kalmasý - Gazze Vadisi, Salka Vadisi ve Beyt Hanun Vadisi'nde bitiþik tüm ev ve çiftliklerin sular altýnda kalkmasý - Refah kentinde bulunan El Cuneyne ve El Emel Mahallelerinde bulunan evlerin sular altýnda kalmasý - Bir çok ilde muhtelif bölgelerin sular altýnda kalmasý Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, TBMM de basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda Gazze ye yardým çaðrýsýnda bulunuldu. Günindi Bahçelievler muhtarlýðýna aday orum un tanýnmýþ esnaflarýndan Ali ÇGünindi, 30 Mart 2014'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri için Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday oldu. Uzun yýllardýr Bahçelievler Mahallesinde ikamet ettiðini ve mahallenin sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade eden Ali Günindi, mahalle sakinlerinin yetki ve destek vermesi halinde mahallesinde yaþanan sorunlarýn çözümüne ekibiyle birlikte talip olduðunu bildirdi. Ali Günindi, önümüzdeki günler içerisinde düzenleyeceði basýn toplantýsýyla Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylýðýný ve projelerini Çorum halký ve mahalle sakinleriyle paylaþacaðýný sözlerine ekledi. - Felaketten etkilenen ailelere ait istatistikler ise þöyledir: - Sel felaketi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aile sayýsý 7000'e ulaþtý. Baþka bir deyiþle evlerini terk eden kiþi sayýsý 'dir. Gazze'nin bütün illerinde 19 adet geçici barýnaklarýna alýnan aile sayýsý 923 aileye, geri kalan aileler ise eþ dost ve akrabalarýnýn yanýna taþýnmýþtýr. - Sular altýnda kalan ev sayýsýnýn 3300 ev olduðu tahmin edilirken çeþitli hasarlara maruz kalan toplam ev sayýsýnýn yaklaþýk 1000 ev olduðu tahmin edilmektedir. Bu evlerde bulunan eþya, mobilya ve iç dekorasyon zararýnýn 40 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Altyapý ve yollar - Sel felaketi nedeniyle zarar gören yollar, su þebekesi, kanalizasyon, elektrik ve iletiþim hatlarý gibi alt yapý ve yollarla ilgili maddi zarar 10 milyon olarak ölçülmektedir. Sanayi ve Ticaret Sektörü - Sel felaketi nedeniyle hasar gören iþ yeri ve sanayi tesis sayýsýnýn 1000 tesis olduðu tahmin edilmektedir. Bunun da maddi karþýlýðý 3 milyon Amerikan dolarý olarak ölçülmektedir. Tarým Sektörü - Piliç çiftlikleri, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve bitkisel üretim tesisleri gibi tarým sektörünün maruz olduðu doðrudan zararýn 7 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Ulaþým ve Nakliye Sektörü teknenin batmasý ve Sayadin Limaný'ndaki dalgakýranýn hasar görmesi þeklinde gerçekleþen zararlar nedeniyle ulaþtýrma ve nakliye sektörünün uðradýðý zarar 2 milyon olarak ölçülmektedir. Son olarak, bu felaketle baþa çýkmak ve olumsuz etkilerini en aza indirmemek için Gazze'deki Filistin hükümeti acilen aþaðýdaki malzemelere ihtiyaç duymaktadýr. Ýhtiyaçlar Felaketten zarar gören ve evini terk etmek zorunda kalan vatadanþlara insani yardým saðlanmasý; evi sular altýnda kalan vatandaþlarýn telef olan ev eþyasý ve mobilyasýnýn yenilenmesi; yol, alt yaýi, kanalizasyon, yaðmur suyu þebekesi, telefon ve elektrik tesisatlarý gibi hizmetlerin rehabilitasyonu; sel sularýnýn tahliyesi için 500 m3/saat kapasitesinde vidanjorler; kanalizasyon sularýný çekmek için kamyon, tanker ve vidanjorler; 20 küp kapasiteli yakýt depolamasý için mobil araçlar; Belediyeler için normal solar yakýtý. Muhtemel kötü hava þartlarý nedeniyle mücadele için gerekli olan malzemeler Caterpillar kepçe, buldozer D9, büyük hafriyat makinesi, küçük hafriyat makinesi, kamyon, Týr, ambulans, vinç, Türkiye ve Katar bölgeye yardým ulaþtýrmak için çalýþmalara baþlamýþlardýr. Acil gýda ve iþ makinalarý ile yakýt sevkiyatý için tüm dünya ülkelerini ve uluslararasý kuruluþlarý acil görev çaðýrýyoruz. Ali Günindi Bu aðaca kim kastetti? Erol TAÞKAN aat Kulesi nin karþýsýnda yer alan yaþlý kestane Saðacýnýn kabuðu birileri tarafýndan kademeli bir þekilde soyuluyor. Bu da yetmezmiþ gibi, topraðýna deterjanlý su dökülüyor. Bu zalimliði kim yapar bilinmez ama, aðacýn kabuðunun soyulduðunu görenler, Bu aðacý hangi eþek(!) kemirdi? demekten kendini alamýyor. Her kim bu kastý etmiþ ise, aðacý sevmese de, aðaçtan anladýðý kesin. Bir aðacý ölüme terketmek istiyorsanýz kabuðunu soymanýz yeterli olacaktýr. Zira o kabuk, týpký insanýn elbisesi ve derisi kadar hayati önem taþýr aðaç için. Bu zalimliði yapan ya KUTLAMA da yapanlar, aðacýn ölümünü biraz daha hýzlandýrmak için olsa gerek, dükkânýný silip süpürdüðü deterjanlý suyu da aðacýn dibine boca etmiþ. Merak ettiðim þey þu ki, bu aðacý öldürmek için niyet etmiþ kiþi ya da kiþiler, acaba hiç aðaç dikmiþ mi? Aðaç sevgisi nedir biliyorlar mý? Ya da, yýllar önce dikilen bu aðacýn babalarýndan kaldýðýný ve o yerin kendilerine ait bir bahçe olduðunu mu varsayýyorlar? Elbette aðaç kendi bedduasýný edecektir, eminim ki bu beddua da zihni kararmýþ insanlarýn yakasýna yapýþacaktýr. Bir beddua da ben ediyorum, bu aðaca bu düþmanlýðý edenlerin elleri kurusun. Paylaþtýðýmýz Avrupa Proje Yarýþmasý baþladý A vrupa Birliði Bakanlýðý ile British Council iþbirliðinde yürütülen Paylaþtýðýmýz Avrupa Proje Yarýþmasý 11 Aralýk 2013 tarihi itibariyle baþladý. Proje yarýþmasý ile Avrupalýlýk kavramýnýn ve deðerlerinin ilk ve orta öðrenim çaðýndaki öðrencilere en iyi ve doðru þekilde aktarýlmasý amaçlanýyor. Bu çerçevede üniversite öðrencilerinden ilköðretim öðrencilerine yönelik proje hazýrlamalarý bekleniyor. Proje konularý arasýnda Avrupalýlýk kavramý etrafýnda tartýþýlan insan haklarý, demokrasi, çevre, yenilenebilir enerji, kadýn haklarý, çocuk iþçiliði, çocuk istismarý, çocuk haklarý v.b. gibi temalar yer alýyor. Yarýþma ile ilgili detaylý bilgi; adresinden edinilebilir. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Mehmet Hanoðlu-Mahmut Alkan (Ç.HAK:3478)

5 SALI 17 ARALIK Piyango bileti cinayeti orum da bir kiþi meydana geldi. Y. ye (42) teslim etti. Vücuduna 13 yapýlan tüm Çmilli piyango Ýddiaya göre, Ýlhan Y. Çift arasýnda dün býçak darbesi isabet müdahalelere raðmen bileti yüzünden tartýþtýðý eþini 13 yerinden býçaklayarak öldürdü. Olay, Kale Mahallesi'nde (44) yaklaþýk 5 gün önce Milli Piyango nun yýlbaþý çekiliþi satýþa sunduðu biletten aldý. Eve gelen Ýlhan Y., piyango biletini eþi Melek piyango bileti yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine çýkan kavgada Ýlhan Y. eþini býçakladý. eden kadýn aðýr yaralandý. Komþularýnýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrarak tedavi altýna alýnan Melek Y., gece kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Talihsiz kadýnýn cenazesi hastanede yapýlan otopsinin ardýndan Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi. Olayýn ardýndan polis karakoluna giden Ýlhan Y. ise eþini býçakladýðýný belirterek, polise teslim oldu. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan zanlý, bugün sabah saatlerinde hakkýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Zanlý (önde) polis tarafýndan göz altýna alýndý. Melek Y. Alkol zehirledi Kale Mahallesi Meram 3. Sokak ta oturan kiþi alkolden zehirlendi. H.A. alkol aldýktan bir süre sonra rahatsýzlandý. Durumu aðýr olan H.A. yý alkolün zehirlediði anlaþýldý. Fazla ilaç içti Kale Mahallesi 102 Evler de oturan genç kýz intihara teþebbüs etti. A.K. isimli genç kýz bir anlýk bunalým sonucu evinde ilaç içti. Genç kýz hastaneye kaldýrýldý. Genç kýz kayýp Kale Mahallesi Merak 4. Sokak ta oturan genç kýz kayýp. M.G. Emniyet e baþvurarak birlikte yaþadýðý Ö.A. isimli genç kýzýn kayýp olduðunu bildirdi. Genç kýz aranýyor. Niþanlýsý ile tartýþtý, sonra da 4. kattan atladý orum'da niþanlýsý ile telefonda Çtartýþtýðý ileri sürülen 19 yaþýndaki Þ.A. 4'üncü kattan atladý. Aðýr yaralanan genç kýzýn hayati tehlikesinin devam ettiði bildirildi. Olay Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. 5 aylýk niþanlý olan Þ.A., Ankara'da yaþayan niþanlýsý ile telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartýþtý. Ailesinin yanýndan aðlayarak hýzla bir baþka odaya giden genç kýz kapýyý kilitledi. Ailesinin ýsrarlarýna raðmen kapýyý açmayan Þ.A., bir süre sonra da balkona çýkarak kendini boþluða býraktý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan genç kýzýn vücudunda kýrýklar olduðu ve hayati tehlikesinin bulunduðu belirtildi. Olayla ilgili soruþturmanýnýn sürdüðü bildirildi. (DHA) Çalýnan römork bulundu orum'un Iskilip ilçesinde A.Y. Çadýna kayýtlý 19 FD 189 plakalý traktöre ait çalýnan römork yapýlan çalýþmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Çorum Iskilip Ilçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý asayiþ ekipleri, römorku bulmak için ilçe genelinde bulunan bütün kamera kayýtlarýný detaylý bir þekilde inceledi. Inceleme sonucunda A.Y. adýna kayýtlý römorku çalan þüpheli kiþiler kameralardan tespit edildi. Þüpheliler, ikamet yerleri olan Iskilip'in Kurusuray köyünde ve Kastamonu'nun Tosya ilçesinin Mýsmýlaðaç köyünde yakalanarak ilçeye getirildi. Þüpheliler çapraz sorguya alýndý. Çapraz sorguda Z.K., suçlamalarý reddederken A.Y., Z.K.'nýn isteði üzerine römorku çaldýklarýný ve Bayat ilçesinde M.G.'ye sattýklarýný, hýrsýzlýk olayýndan dolayý çok piþman olduðunu ifade etti. Bunun üzerine asayiþ ekipleri römorku bulup sahibi A.Y.'ye teslim etti. Adliyeye sevk edilen M.G. adlý römorku satýn alan kiþi ifadesi sonrasýnda serbest býrakýldý. Römorku çalan A.Y. ile Z.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(cýhan) Yan baktýlar diye 2 kiþiyi býçakladý orum'da 15 yaþýndaki F.K., polis kara- önünde 2 kiþiyi býçakladý. Ardýn- Çkolu dan polise gidip teslim oldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Polis Merkezi önünde meydana geldi. Ýddialara göre, C.B.(18) ile arkadaþý, A.G.(23) polis merkezi önündeki kaldýrýmda yürüdükleri sýrada belirlenenemeyen nedenle F.K. ile tartýþtý. Kýsa süren tartýþma ardýndan F.K. üzerindeki býçakla 2 arkadaþý bacaklarýndan yaraladý. Ardýndan elindeki býçakla birlikte polise giderek teslim oldu. Polislerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla 2 yaralý hastaneye kaldýrýldý. F.K. ifadesinde 2 kiþiyi kendisine yan baktýklarý için býçakladýðýný söyledi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. (DHA) KUTLAMA Deðerli Belediye Baþkanýmýz TBMM'deki kadýn milletvekilleri ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Kadýnlarýn küfür isyaný BMM'deki kadýn milletvekilleri ortak bir basýn Taçýklamasý yaparak, Meclis'teki küfürlü konuþmaya artýk son verilmesini istedi. Açýklamada, "Lütfen kaba kuvvet kullanmayýn, lütfen küfür etmeyin, küfürlerinizde kadýnlarý kullanmayýn." ifadeleri yer aldý. TBMM'de küfürleþmeye tepki göstermek amacýyla bütün kadýn milletvekillerinin bir araya gelerek basýn toplantýsý yapmasý bekleniyordu. Ancak toplantý bilinmeyen bir sebepten ötürü iptal edildi. Bunun üzerine ortak bir yazýlý açýklama yapan kadýn milletvekilleri Meclis'teki kavga ve küfürleþmeye tepki gösterdi. Yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bizler 24. dönem kadýn milletvekilleriyiz, her birimiz farklý partilere mensubuz ama bugün birlikte ortak bir akýlda buluþtuk. Her birimiz gerek bireysel olarak gerek partilerimizin ilkeleri doðrultusunda þiddeti ve özellikle kadýna yönelik þiddeti kýnadýðýmýzý çoðu kez çeþitli yöntemlerle dile getirdik. Bu kez TBMM içinde ve Genel Kurul'da siyaset adýna yapýlan nezaket dýþý her hakareti, her küfrü reddediyoruz. Çok çirkin bulduðumuzu ifade ediyoruz. Bir kadýn ve milletin vekilleri olarak rica ediyoruz; lütfen kaba kuvvet kullanmayýnýz, lütfen küfür etmeyin, küfürlerinizde kadýnlarý kullanmayýn." Kýrmýzý fularlý tepki Bu arada bazý kadýn milletvekilleri, 2014 Bütçesi'nin görüþülmesi sýrasýnda, Genel Kurul salonunda yaþanan tartýþmalardaki dil, üslup ve küfrü, kýrmýzý fular takarak protesto etti. Genel Kurul'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin de AK Parti'li milletvekilleri tarafýndan verilen kýrmýzý fularý taktý. Yaþlýlara evinde ziyaret Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, yaþlýlarý evinde ziyaret etti. Gümüþçüoðlu, yaþlý çifte geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ç orum un Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, ilçede bulunan yaþlýlarý evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, ev ziyaretleri kapsamýnda Tutpýnar Mahallesi nde yaþayan Kurt çiftini ziyaret etti. Ziyarette Gümüþçüoðlu ile görüþen, Fatma (76) ve eþi Mehmet(78) Kurt, kendilerine oðullarýnýn baktýðýný belirterek, yaþlýlýk maaþý ve bakým aylýðý ile geçindiklerini söylediler. Kurt, çifti ayrýca saðlýk sorunlarýnýn bulunduðunu belirtti. Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu ise, yaþlý çifte geçmiþ olsun dileklerinde bulunarak, devletin her zaman yanlarýnda olduklarýný ifade etti.(ýha) Muzaffer KÜLCÜ'yü partisi tarafýndan tekrar ayný göreve aday gösterilmesinden dolayý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Özcan Ýnþaat Mehmet Özcan (Ç.HAK:3477)

6 6 SALI 17 ARALIK 2013 Engellilerle saðlýklý iletiþim konusunda bilgilendirildiler E Polislere engellilerle iletiþim konusunda bilgi verildi. Erol Taþkan mniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan organize edilen konferansta, zihinsel engellilerle iletiþim konusu ele alýndý. Emniyet Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, çeþitli birimlerde görev yapan Emniyet mensuplarýndan 50 personel katýlýrken, konferansýn konuþmacýsý Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu, zihinsel engel çeþitleri, davranýþ modelleri ve toplumla yaþadýklarý iletiþim sorunlarý hakkýnda bilgi verdi. Engellilere yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak, farkýndalýk oluþturmak ve engellilere yönelik doðru yaklaþýmý sergilemek amacýnýn hedeflendiði konferansta, doðru yaklaþýmý sergilemek için öncelikle doðru iletiþim modelinin bilinmesi gerektiðine dikkat Müzede eðitici bir gece Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müze de bir gece geçirdi. Ç Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen toplantýya 50 personel katýldý. Modacý Özceyhan 40. yýlý kutladý Ö nemli moda merkezlerinde gerçekleþtirdiði defilelerle Türkiye nin tanýtýmýna büyük katkýlar saðlayan ünlü Kreatör Ahmet Özceyhan, 40. yýlýný Ankara da kutluyor. Anadolu medeniyetlerinden esinlenen ve geleneksel Türk motiflerini modernize ederek dünya standartlarýnda tasarýmlar hayata geçiren Özceyhan, 40 yýlýn seçkisini Baþkentlilerle paylaþýyor. Aþkla baðlý olduðu mesleðine çocuk yaþlarda baþladýðýný belirten Özceyhan, Anadolu uygarlýklarýnýn izlerini, unutulmaya yüz tutmuþ zengin kültürleri ta- sarýmlarýnda yaþattýðýný, yýllar içinde bilgi ve tecrübesi ile birlikte tasarýmlarýnýn da zenginleþtiðini ifade etti. Yurt dýþýnda sergilediði geleneksel motiflerle bezenmiþ tasarýmlarýnýn büyük beðeni topladýðýný vurgulayan Özceyhan, Anadolu yu karýþ karýþ gezerek Türk kültürüne ait önemli deðerleri yakýndan inceledim. Mardin in telkarisinden Çorum un kargý bezine kadar kültürümüzü yansýtan tüm öðeleri yurt dýþýnda önemli moda merkezlerine taþýdým. Þimdi 40 yýlýn birikimini dünya modasý ile entegre ederek Türk modasýnýn çýtasýný daha da yükseltmeyi hedefliyorum. Bunun yanýnda moda eðitimine büyük önem vererek hayatýmýn önemli kýsmýný eðitimciler yetiþtirmek için harcadým. Türkiye nin dört bir yanýnda benim yetiþtirdiðim eðitimciler þimdi büyük modacýlar yetiþtiriyor. Yine eðitim seminerleri, konferanslar, moda ile ilgili makaleler ve Türk modasýnýn geliþimine katký saðlayacak çok çeþitli aktiviteleri de aralýksýz sürdürüyorum dedi. Türk modasýnýn tanýtýmý için çalýþmalarýnýn sürdüðünü ve önümüzdeki günlerde Mila- Kreatör Ahmet Özceyhan, 40. yýlýný Ankara da kutluyor. no ve Roma da defile hazýrlýðýnda olduðunu belirten Özceyhan, Türk kadýný çok özeldir. Tasarýmlarýmý kendi tarzýný özgünce yansýtabilen, yaratýcýlýkla modern üslubu sergileyen Türk kadýný için hazýrlýyorum ve 40 yýlýn seçkisini de öncelikle Baþkentli hanýmlarýn beðenisine sunuyorum diye konuþtu. ANKARA ÖNEMLÝ MODA MERKEZLERÝNDEN BÝRÝ OLMA YOLUNDA 40 yýldýr Ankara merkezli olarak faaliyetlerini sürdürdüðünü ve Ankara nýn moda konusunda önemli ölçüde yol katettiðini ifade eden Özceyhan, þunlarý söyledi: Medeniyetlerin beþiði olan Anadolu uygarlýklarýnýn izlerini taþýyan bölgenin kültürel yapýsý Ankara yý modanýn merkezi olma yolunda destekliyor. Dünya standartlarýndaki tasarýmlar, Anadolu motifleriyle uluslararasý alanda evrensel bir konum kazandýrýrken Türk kültürünü geçmiþten geleceðe uzanan geniþ bir yelpazede sunma imkaný saðlýyor. Farklý kültürlerden insanlarý kendi kültürümüzle etkileyerek onlarýn yaþamlarýna girmek ve moda alanýnda dünyanýn önemli merkezleri arasýnda yer alabilmek çok da uzak deðil. Neden Ankara da Paris, Milano, New York gibi modanýn kalbinin attýðý merkezlerden olmasýn? (ÝHA) Modacý Özceyhan, Çorum un kargý bezini tanýtmýþtý. Akaydýn adaylýk yarýþýnda C umhuriyet Halk Partisi nin Çorum Belediye Baþkan Adayý henüz belli olmazken, baþka illerde de aday adaylarý arasýnda sýkýntý yaþandýðý ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre CHP'de Ýstanbul, Ýzmir, Antalya gibi illerde ise aday adaylarý sýkýntýsý yaþanýyor. Ýstanbul'da Mustafa Sarýgül ile Gürsel Tekin arasýnda, Antalya'da Mustafa Akaydýn ile Bekir Kumbul arasýnda yarýþ yaþanýrken, Ýzmir'de parti yönetiminin desteklediði Aziz Kocaoðlu'na, adaylýk için nabýz yoklayan milletvekilleri Aytun Çýray ve Birgül Ayman Güler'in yer aldýðý bir grup karþý çýkýyor. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Antalya'da AK Parti'nin güçlü adaylarla yarýþa katýlmasýnýn da, CHP'de sýkýntýyý artýrdýðý konuþuluyor. orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM), Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü ortaklýðýyla yapýlan Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje kapsamýnda Çorum Müzesi nde bir günlük yatýlý etkinlik gerçekleþtirildi. Topraðýmýn Kültürü, Benim Mirasýmdýr düþüncesiyle BÝLSEM öðrencileri geçtiðimiz Cuma günü öðleden sonra Sosyal Bilgiler öðretmeni Gülizar Doðanay ve Rehber öðretmen Solmaz Erbaþ refakatinde müzeye giriþ yaptýlar. Etkinliðin ilk etabýnda Hititolog Meral Yýlmaz rehberliðinde Çorum Müzesi ni gezen öðrenciler en eski varlýklarýn bulunduðu ilk kattan günümüze doðru kronolojik bir sýra takip eden üst kata kadar tarihte bir yolculuk yapýp, sanal müze uygulamasý ile ören yerlerinde kýsa bir gezintide bulundular. UNESCO Dünya Mirasý listesinde bulunan varlýklarýmýz hakkýnda bir sunum ve akþam yemeðini müteakip atölye çalýþmalarýnda kil tablet uygulamasý ile Hitit alfabesiyle öðrenciler kendi isimlerini yazdýlar. Müzedeki en beðendikleri eseri kil ve resim uygulamasýyla yapmaya çalýþtýlar. Eðitici ve eðlendiri bir günün ardýndan geceyi müzede geçiren BÝLSEM öðrencileri ertesi gün drama ve uygulama çalýþmalarýyla öðleden sonra müzeden ayrýldýlar. BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Öðrencilerimize tarihi, geçmiþi ve kültürel varlýklarýmýzý en iyi þekilde verebildiðimiz; deðerler eðitimini baþarabildiðimiz ölçüsünde eserlerimizi yurtdýþýnda görme gibi kaygýlarýmýz olmayacak diyerek öðrencilerin yeni bir bakýþ açýsý elde ettiklerini düþündüklerini söyledi. Bu vesileyle Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi'ne, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne, Müze Müdürlüðü ve çalýþanlarý ile Görsel Sanatlar öðretmeni Mesut Taþ ile çocuklara refakat eden öðretmenlere teþekkür etti. Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Osman Yüztgenç ise, Geleceðimizi emanet edeceðimiz ve liderlik vasfýna sahip olan bu gençlerimizin her türlü biliþsel, teknolojik donanýma sahip olmalarýnýn yaný sýra tarihi ve kültürel birikimlere de haiz olarak yetiþmeleri için dernek olarak ellemizden gelen gayreti sarf edeceðiz. diye ko- Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje hayata geçiyor. Öðrenciler ören yerlerinde kýsa bir gezintide bulundular. Hitit alfabesiyle öðrenciler kendi isimlerini yazdýlar. BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, programýn verimli geçtiðini belirtti. etaplarýný da hayata genuþtu. da, projenin baþarýyla çireceklerini söyledi. gerçekleþtirildiðini, en Proje koordine sokýsa zamanda diðer rumlusu Þahin Özcan

7 SALI 17 ARALIK 2013 TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli demiryolunu sordu te demiryolu var mý, yok mu? T TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu konusunu meclisin gündemine taþýdý. atýp, akaryakýtý daha çok kullanan karayoluna aðýrlýk verdiðini aktardý. Demiryolunun sanayi ve ticarette çok ciddi rekabet gücü getirdiðinin altýný çizen Selim Kefçeli, TOBB tarafýndan yürütülen Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO)'dan söz ederek, Çorum'un da mutlaka bu proje dahilinde yerini almasýnýn gerektiðine vurgu yaptý. "Tüm bu bilgileri paylaþmamýn sebebi, demiryolunun Ço- rum'un ticaret ve sanayisinde hayati bir önem saðladýðýný vurgulamak istememdir." diyen Kefçeli, Çorum'un 2023 demiryolu planý içerisinde bulunup bulunmadýðýný sorguladýðý konuþmasýnda, "Hükümet 1923 yýlýna ka- dar bir master planý geliþtirdi. Maalesef bu tablonun içinde projelerin ihalesi yapýlacak sözlerinin dýþýnda yer almamaktadýr." dedi. TSO'nun bu konuda neler yaptýðý yönünde kendisine sorular geldiðini hatýrlatan Kefçeli, TSO Baþkaný ve Meclis Baþkaný'ndan bu konuda bilgi talep ettiðini söyledi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, konuyu gündeme taþýmýþ olmasý nedeniyle teþekkür ettiði Kefçeli'ye, "Önümüzde seçim var, nasýl olsa konunun muhataplarý meclisimizi ziyarete gelir. Hep beraber sorar ve burada cevabýný alýrýz." sözleriyle cevap verdi. TSO, Kasým ve Aralýk toplantýsýný birleþtirdi Fikret Tepençelik T TSO'ya iki ayrý internet sitesi T SO toplantýsýnda TSO için Alternatif Bilgisayar Firmasý tarafýndan hazýrlanan iki ayrý internet sitesinin tanýtýmý gerçekleþtirildi. adresli internet sitesinde TSO'nun yayýn organý olan Ýþ Dünyasý Dergisi'nin tüm sayýlarýnýn dijital ortama aktarýldýðýný anlatan Alternatif Bilgisayar Firmasý sahibi Alper Baþaranhýncal, ikinci olarak da tüm Çorum'u kapsayan Çorum Ýþ Rehberi'ni (www.corumisrehberi.com) TSO'nun sitesi olarak yayýna hazýrladýklarýný anlattý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, sunumun ardýndan teþekkür için çýktýðý kürsüde, Alper Baþaranhýncal'ýn kardeþi olduðunu da hatýrlatarak, çalýþmalarýn ücretsiz olarak hazýrlandýðýný ve TSO'ya hediye edildiðini bildirdi. Baþkan Çetin Baþaranhýncal, kardeþine katkýlarýndan dolayý da teþekkür etti. TSO Meclis üyeleri dün akþam gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddelerini görüþtü. Alternatif Bilgisayar Firmasý sahibi Alper Baþaranhýncal, TSO ya hediye ettiði yeni internet siteleri hakkýnda meclis üyelerini bilgilendirdi. icaret ve Sanayi Odasý, geçtiðimiz ay Ýzmir'de düzenlediði çalýþtay nedeniyle yapamadýðý Kasým ayý toplantýsýný, Aralýk ayý toplantýsý ile birleþtirdi. Gündemdeki maddelerin görüþüldüðü toplantýda, 2014 Bütçe Tasarýsý oy birliði ile kabul edildi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda Yönetim Kurulu adýna söz alan TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, e-defter ve e-fatura uygulamalarýna iliþkin duyurularda bulunarak, firmalarýn yeni sisteme adaptesi konusunda gerekli yazýlým ve alt yapý donanýmlarýný bir an önce tamamlamalarýnýn faydalý olacaðýný hatýrlattý. Tepençelik ayrýca, vefat, açýlýþ ve toplantý gibi duyurularýn bundan sonra mesaj yoluyla da TSO üyelerine duyurulacaðýný hatýrlatarak, bu konuda meclis üyelerinden bilgi akýþýnýn saðlanmasý için destek beklediklerini aktardý. Toplantýda 2014 bütçe tasarýsý görüþüldü. KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ 'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Segam Ýnþaat Ltd. Þti. Ýlhan Doðan (Ç.HAK:3475) icaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, TSO toplantýsýnda demiryolunu gündeme getirdi. Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar demiryolu konusunda bir master planý geliþtirdiðini anlatan Kefçeli, "Maalesef Çorum bu tablonun içinde projelerin ihalesi yapýlacak sözlerinin dýþýnda yer almamaktadýr." dedi. Dünya Gazetesi'nde yer alan bir haberi meclis üyeleri ile paylaþan Selim Kefçeli, Osmanlý'dan bugüne kadar inþa edilen demiryolu miktarlarýný kýyasladý. ABD'nin petrol kaynaklarýný ele geçirdikten sonra, dünyada demiryolunu geri plana

8 8 SALI 17 ARALIK 2013 Sungurlu ya yurt hazýrlýðý OKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, Aydýn Nazilli (536), Balýkesir Bandýrma Tyükseköðrenim öðrencilerinin barýnma (536), Bitlis (1000), Bolu (774), Burdur sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Denizli (1000), Denizli Honas (300), (500), Bursa (1008), Bursa Ýnegöl (526), Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Edine Havza (300), Isparta Keçiborlu Müdürlüðü (YURTKUR) ile 5 Nisan 2011 (400), Ýzmir Buca (1340), Kars Sarýkamýþ tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde (332), Kayseri Pýnarbaþý (250), Kýrýkkale 51 ilde 64 bin 468 yatak kapasiteli 96 yurt Keskin (322), Kýrþehir Mucur (300), inþa edileceðini açýkladý. Konya Akören (300), Konya Ilgýn (366), TOKÝ Baþkaný Karabel ile YURT- Kütahya Tavþanlý (530), Niðde (510), Sivas Zara (500), Tekirdað (750), Van KUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Türkiye genelinde yurt ihtiyacýnýn en kýsa sürede karþýlanmasý amacýyla likþah (1430), Van Merkez Bardakçý (765), Van Özalp (350), Van Merkez Me- yoðun bir çalýþma yürütüyor. TOKÝ nin 27 (3580), Yalova Termal (530), Yozgat ilde 23 bin 218 yatak kapasiteli 34 yurdun (1000) inþaat çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyleyen Karabel, 9 ilde 4 bin 600 yatak kapasidýðý 9 ildeki 10 yurdu da ihale aþamasýna TOKÝ, proje çalýþmalarýný tamamlateli 10 yurdun ihale, 13 ilde 17 bin yatak getirdi. Ýhale aþamasýna gelen yurt projeleri þöyle: TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel. kapasiteli 21 yurdun proje aþamasýna getirildiðini bildirdi. Karabel, 19 bin 650 yatak Adana Kozan (500), Adana Sarýçam (1000), Balýkesir Burhaniye (300), Bilecik (500), Bursa Karaca- kapasiteli 31 yurdun da hazýrlýk aþamasýnda bulunduðunu söyledi. TOKÝ, ayrýca orta öðrenimdeki öðrencilerin barýnma sorunlarýnýn bey (300), Denizli Çivril (400), Hatay Dörtyol (500), Mersin Anamur çözümü amacýyla da Milli Eðitim Bakanlýðý ile imzalanan protokol çerçevesinde 109 pansiyon uygulamasý baþlattý. Ýdare, proje ve plan aþa- (300), Osmaniye Kadirli (300), Þýrnak (500). Ýhale aþamasýndaki yurtlar toplamda 4 bin 600 yatak kapasiteli. masýnda bulunan 15 pansiyon ile birlikte toplamda 25 bin 916 yatak kapasiteli 124 pansiyon inþa edecek. Üç kiþilik planlanan ve her birinde Toplam 17 bin yatak kapasiteli olan proje aþamasýndaki yurtlar ve internet baðlantýsý bulunacak yurtlardaki odalarda ayrýca buzdolabý ve yatak kapasiteleri þöyle: çamaþýr makinesi de yer alacak. Ankara (Merkez 3500-Çubuk 1000), Balýkesir (Ayvalýk YURDUN ÝNÞAATI DEVAM EDÝYOR Gönen 350 ), Giresun (1000), Hakkâri (500), Hatay (Kýrýkhan TOKÝ nin uygulama aþamasýnda 27 ilde 34 yurt projesi bulunuyor. Toplamda 23 bin 218 yatak kapasiteli olan uygulama aþamasýnda- Kýrýkkale (750), Kocaeli (Derbent 300-Gölcük 300), Mersin Erdemli Reyhanlý Ýskenderun 750), Ýzmir (Merkez Bergama 500), ki yurtlarýn illere göre daðýlýmý ve yurtlarýn öðrenci kapasiteleri þöyle: (400), Ordu merkez (400), Rize Ardeþen (300), Sakarya (Akyazý Adýyaman Besni (300), Afyonkarahisar Emirdað (500), Aðrý Karasu Geyve Sapanca 500), Þanlýurfa Birecik (300). (765), Ankara Çubuk (568), Ankara Haymana (300), Ardahan (750), 31 YURT HAZIRLIK AÞAMASINDA Ýdare, 31 yurdu da hazýrlýk aþamasýna getirdi. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlarýn da proje ve ihale çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan inþaatlarýna baþlanacak. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar þöyle: Aðrý Patnos (400), Aydýn Söke (500), Bartýn (1000), Bolu (750), Bursa (1000), Çorum Sungurlu (300), Edirne (1000), Hatay Reyhanlý (400), Isparta (1000), Ýskenderun (750), Ýstanbul (400), Karaman (500), Karabük (Merkez Safranbolu 500), Kastamonu (1000), Kýrklareli (Babaeski Lüleburgaz 400), Kocaeli (1000), Konya (1000), Kütahya Þaphane iki adet ( ), Sakarya (Merkez Geyve 350), Muðla (1000), Samsun (Canik Çarþamba 500), Sinop Boyabat (300), Sivas (Gürün Þarkýþla 300), Zonguldak iki adet ( ) Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar da toplam 19 bin 650 TOKÝ Baþkanlýðý Sungurlu ya öðrenci yurdu yapacak. yatak kapasitesine sahip olacak. (ÝHA) Osmancýk a Villa Kent on yýllarda Osmancýk'ta inþaat sektörü alabildiðince geniþliyor ve her Sfirma yaptýðý projelerle adýný duyuruyor yýlýnda bir aile þirketi olarak kurulan Kurþunoðlu Ýnþaat ise diðer firmalardan ayrýlarak sektörde lider firma imajýný tescilleme yolunda önemli adýmlar atýyor. Þirketin baþarý öyküsünde Kurþunoðlu Ýnþaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun yer alýyor. Kurumsallaþmaya büyük önem veren ve bir anlamda bunun meyvelerini toplayan Kurþunoðlu Ýnþaatýn yönetiminde baba Haydar Kurþun, yönetim kurulu üyesi inþaat mühendisi oðul Serdar Kurþun bulunuyor. Aðýrlýklý olarak müteahhitlik, gayrimenkul alým-satým ve mühendislik projeleri üstlenen Kurþunoðlu Ýnþaat yaptýðý ve yapmayý planladýðý yepyeni projeleriyle yatýrýmcýlarýn ilgi odaðý oluyor. Çorum'un en kullanýþlý evleri Osmancýk'ta Kurþunoðlu Ýnþaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun ilçenin Koyunbaba Mahallesinde bulunan akýllý evlerin Çorum'- da bir ilk olduðunu söyledi. Her türlü sosyal aktivitesi, yeþil alaný, güvenliði, otoparký, çocuk parklarý, sportif amaçlý salonlar, dinlenme ve eðlence yerlerini kapsayan Atatürk Dumlupýnar Sitesinde inþasýna devam edilen 9 blok-182 daireli akýllý evlerin Çorum'da bile bulunmayan özelliklerde evler olduðunu söyledi. Kurþun 110 ila 140 bin lira arasýnda deðiþen fiyatlarla satýþa sunmaya baþladýklarý akýllý evlerin inþasýnýn 2014 Ocak ayý sonunda biteceðini ve tapularý ile birlikte daireleri sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi. Akýllý evlerin özellikleri Osmancýk'ta Kurþunoðlu Ýnþaat tarafýndan Koyunbaba Mahallesi'nde yapýmý devam eden akýllý evler 9 ayrý blokta akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ 182 daireden oluþuyor. Osmancýk'ta ilk defa uygulanan akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ yaþam alaný üstün konfor ve güvenlik sistemlerinin yaný sýra alýþveriþ merkezi, spor alanlarý, koþu parkuru ve yürüyüþ yollarý gibi sosyal alanlarý ile de dikkat çekiyor. Akýllý daireler uzaktan izleme ve kontrol sistemine sahip. Bilgisayar aracýlýðý ile uzaktan tam kontrol saðlanabiliyor. Dijital ýsý ayarlý kalorifer petekleri ve klimalar evin ýsýsýný programlanan saatte istenilen seviyeye getiriyor. Evden çýkýldýðý anda devre dýþý kalan aydýnlatma sistemi tekrar eve dönüldüðünde otomatik olarak devreye giriyor. Akýllý evlerin perdeleri bile teknolojiye uyum saðlýyor. Perdeler aydýnlýða göre ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kapanýp açýlabiliyor. Lavabolarda sensörlü su bataryalarý bulunuyor. Akýllý evlerin güvenlik sistemi de en üst düzey güvenlik imkaný saðlýyor. Çelik kapýlarda anahtar yerine kartlý geçiþ sistemi kullanýlýyor. Evde hiç kimse olmadýðýnda dairenin elektriði ve suyu otomatik olarak devre dýþý kalýyor. Daireye izinsiz girilmeye çalýþýldýðý anda güvenlik sistemi ev sahibine haber veriyor. Her hangi bir yangýn ya da gaz kaçaðý ihtimali de güvenlik sistemini devreye alýyor. Akýllý evler teknolojinin saðladýðý imkanlarýn yaný sýra geniþ ve konforlu yapýsý ile ilgi çekiyor. 170 metrekare daire 3 oda bir salondan oluþuyor. 17 metrekare alana sahip balkon bulunan dairede iki ayrý banyo var. Ayrýca lavabolar ve mutfakta 24 saat sýcak su bulunuyor. Konutta % 12 indirim Yuvasýz Kuþ, Evsiz Kimse Kalmasýn sloganýyla hem ekonomik hem de lüks konutlar yapan Kurþunoðlu Ýnþaat peþin alýmlarda %12 indirim kampanyasý baþlattý. Kiþiye özel ödeme planý da uygulayan Kurþunoðlu Ýnþaat 3/1 peþin, 3/1'i taksit, 3/1 teslimatta ödeme imkanlarý ile herkesi ev sahibi yapýyor. Villa Kent Osmancýk'ta nereye giderseniz gidin mutlaka bir inþaat çalýþmasý görürsünüz. Özellikle son yýllarda ilçede inþaat sektöründe büyük ilerlemeler görülürken lüks konut projeleri ile Osmancýk'ýn siluetini deðiþtiren Kurþunoðlu Ýnþaat Villa Kent projesine hazýrlanýyor. Villa Kent inþasý 2014 ilkbahar mevsiminde baþlanýlmasý planlanýlýyor. Þenyurt Mahallesinde yapýlmasý planlanan Villa Kent 40 dönüm arazi üzerine 68 adet villa tipi ve müstakil evlerden oluþuyor. Villa Kent'in Yeni Osmancýk Devlet Hastanesine uzaklýðý yaklaþýk 1 km civarýnda. Villa Kent önümüzdeki yýllarda yapýlacak olan Otoban, Hýzlý Tren ve Çevre Yoluna sýfýr. Villa Kent, Osmancýk Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði tarafýndan Kurþunoðlu Ýnþaat'a yaptýrýlan 200 öðrenci kapasiteli ilköðretim okuluna sýfýr. Villa Kent'in 18 ayda tamamlanmasý öngörülüyor. Son yýllarda Osmancýk'ta inþaat sektörü alabildiðince Aylýk 500 TL taksitle geniþliyor ve her firma yaptýðý projelerle adýný duyuruyor kiracýlýktan kurtuldu Ýnþaat sektöründeki faaliyetlerini konut inþa ederek sürdüren Kurþunoðlu Ýnþaat, hayata geçirdiði projelerinde çaðdaþ yaþam alanlarý sunarken aylýk 500 TL taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ýlçenin dört bir yanýnda yükselen lüks konut ve toplu konut projeleri dikkat çeken Kurþunoðlu Ýnþaat birçok baþarýlý projeye imza atarak Osmancýk'ta inþaat ve konut sektörüne devrim niteliðinde yeni bir boyut ve farklý bir bakýþ açýsý getirdi. yaklaþýk 500 aile aylýk 500 TLtaksitlerle ev sahibi olurken Emekli Polis Memuru Hasan Gündem 20 yýllýk kiracýlýktan sonra ev sahibi olmuþ. 4 yýl önce emekli olan Hasan Gündem ve ailesi 20 yýl süren kiracýlýktan sonra Gürleyik Battal Gazi Konutlarýnda ev sahibi olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. 500 m² arsa üzerine 142 m², bahçe içerisinde 2 katlý eve aylýk 500 TLtaksitlerle sahip olduklarýný belirten Hasan Gündem ve ailesi bütçelerine uygun ödeme planlarý ile ev sahibi olduklarýný belirtti. Hedef yurt içi müteahhitlik Kurþunoðlu Ýnþaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun projeleri yaparken ve uygularken toplumun özel bir kesimini hedeflemeyip tüm toplumu kucaklamaya en fakirden en zengine bütün hemþerilerini ev sahibi ve komþu yapmaya çalýþtýklarýný belirtti. Hedeflerinin yurt içinde de inþaat taahhüt ve müteahhitlik iþleri yapmak olduðunu belirten Kurþun: "Bir firmanýn kurumsallaþýp geliþebilmesi için kendini yenilemesi ve yeni yatýrýmlarla büyümesi gerekiyor. Bizimde ileriki hedeflerimizde Osmancýk dýþýndaki arsalarýmýzda yatýrým yapma düþüncelerimiz var"dedi. Osmancýk Haber YEDAÞ ýn projesi Münih sokaklarýnda A Almanya'nýn Münih þehri Belediyesi YEDAÞ ýn sokak aydýnlatma projesini benimsedi. lmanya'nýn Münih þehri Belediyesi, YEDAÞ AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý inovasyon sonuçlu sokak aydýnlatma projesini kullanmak istedi. YE- DAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, Elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attýk. Avrupa'da örnek aldý. dedi Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), bütçesinden ayýrdýðý pay ile Ankara ODTÜ Teknokent'te AR-GE Ofisi kurdu. Kurulduðu ilk yýlýnda TÜBÝ- TAK tarafýndan 'Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri' alanýnda ikincilik ödülü alan ve 2. Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nýn yýldýzý olan YE- DAÞ AR-GE Ofisi, Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri ile elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi, fikir alýþveriþinde bulundu. Genel Müdür Türkoðlu, enerjinin kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý ve tüketilebilir olmasý nedeniyle en önemli kaynaðýmýzýn tasarruf ol- Yol yapým çalýþmalarýný inceledi Ç orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Hacettepe Mahallesinde devam eden yol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Hacettepe mahallesinde devam eden kilit parke çalýþmalarýný kontrol eden Baþkan Uzunkaya, Fen iþleri müdüründen çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi aldý. Ýlçede acil görülen noktalarda çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini belirten Baþkan Uzunkaya, yapýlan projelerde yeþil alanlarýn çoðaltýlmasýna, vatandaþa ulaþým kolaylýðý saðlanmasýna, huzurlu ve mutlu bir þekilde yaþamlarýna devam edebilmelerine yönelik ayrýntýlara önem verdiklerini ifade etti.(ýha) YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, projeyle ilgili bilgi verdi. duðunu belirterek, teknolojiye sahip olmaktýr. "AR-GE Ofisi'mizde tasarruf eksenli projeler üzerinde çalýþýyoruz. YEDAÞ olarak, inovasyon hedefli sektörel projelere destek vermeyi amaçlýyoruz" Bu sürecin anahtarý AR-GE çalýþmalarýdýr. Ekonomik ve toplumsal kalkýnmada belirleyici etken, ülkelerin ve þirketlerin AR-GE'ye yaptýklarý dedi. ODTÜ Teknokent'te yatýrýmlardýr. ARaçan AR-GE Ofisi ilk elektrik daðýtým þirketi olduklarýnýn altýný çizen Türkoðlu, "AR-GE çalýþmalarýný GE'nin taþýdýðý önemin bilincinde olan ve ciddi bir bütçe ayýran þirketimiz, elektrik daðýtým sektöründe teknolojik inovasyona çevirmiþ ihtiyaçlarýn bir þirketiz. Geçtiðimiz ay Ýstanbul'da düzenlenen milli imkanlarla karþýlanabilmesi amacýyla Ýnovasyon ODTÜ Teknokent'te Fuarý'nda, AR-GE Ofisi'nde geliþtirdiðimiz bir üründen dolayý YEDAÞ AR-GE Ofisi kurdu ve grup faaliyetlerini teknoloji ve Ýnovasyon Münih Belediyesi'nden baþlýðý altýnda sipariþ aldýk" diye konuþtu. TEKNOLOJÝ VE yürütmektedir. Hedefimiz kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet. dedi. ÝNOVASYON HE- DEFLÝ PROJERE Türkoðlu, AR- DESTEK Türkoðlu, YE- GE Ofisi'nin hazýrladýðý Sokak Aydýnlatma DAÞ'ýn ODTÜ Teknokent'te kurduðu AR- GE Ofisi'nin 2012 yýlýnda Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projele- faaliyetlerine ri'nin önemine deðine- baþladýðýný belirterek, rek, "YEDAÞ, teknolojik "Günümüzün rekabetçi yatýrýmlarýyla koþullarýnda sürdürülebilir elektrik enerjisini baþarýnýn sýrrý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve yeni uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný at- Uzunkaya, Hacettepe Mahallesinde yol yapýmýný inceledi. tý ifadelerine yer verdi. REKABETÇÝ ORTAMDA EN ÝYÝ TEKNOLOJÝK ALT YAPI YEDAÞ'TA Elektrik daðýtým pazarý giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüþtüðünün ve 'abone' mantýðýnýn yerini 'müþteri' mantýðýna býraktýðýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, þöyle devam etti; Bu rekabet ortamýnda teknolojik olarak en iyi durumda olan þirket, rekabet avantajýný da eline geçirecektir. Bu vizyonu önceden görerek harekete geçen ve çok kýsa bir süre içerisinde Avrupa standartlarýnda teknolojik altyapýyý hazýrlayan ve hayata geçiren YEDAÞ, Avrupa'daki elektrik daðýtým þirketleriyle ayný düzeye gelmiþtir. Daðýtým sektörünün 'lider' ve 'rol model' þirketi olma yolunda büyük adýmlar atan þirketimiz, 'mükemmellik yolculuðundaki' performansýný sürekli olarak geliþtirmekte ve kesintisiz, hýzlý ve saygýlý hizmet anlayýþýný müþteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir þekilde devam ettirmektedir. Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Çalýk Bey'in liderliðinde, tüm sosyal paydaþlarýmýzla birlikte oluþan sinerjimizin bizi baþarýya çok daha yakýn zamanda götüreceðine inanýyorum Uzunkaya, Fen iþleri müdüründen çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi aldý.

9 Ömer Latif Akdað yeniden aday Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað nerji ve Tabii Kay- Bakaný Yýldýz Enaklar "Vapur seferleri, THY seferleri aksayabiliyorsa okullar tatil olabiliyor, karayollarý kapanabiliyorsa zaman zaman da elektrik arýzalarýnýn olmasý muhtemeldir" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Habertürk TV'de elektrik kesintileriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Bakan Yýldýz, yaptýðý konuþmada, hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin 5-6 derece altýnda seyrettiðini ve bu durumun ciddi bir doðalgaz talebi oluþturduðunu kaydetti. Son 7 günde elektrik talebinin Antalya'da yüzde 25 arttýðýna dikkati çeken Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Ýstanbul'da ise 6 Aralýk'tan bu yana doðalgaz talebi yüzde 42 arttý. Örneðin Mýsýr'a son 122 yýldan bu yana ilk defa kar yaðýyor. Bunun atmosfere açýk bir iþletme olduðunu ve za- Y üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ocak 2014'den itibaren toplam 1 milyon 452 bin 363 öðrencinin öðrenim kredisi ve burs imkanlarýndan yararlanacaðýný söyledi. Kaymakcan, dün itibariyle Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öðrencilerinin merakla beklediði kredi ve burs baþvuru sonuçlarýnýn açýklandýðýný belirtti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn dünkü konuþmasýnda ayrýca 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olacak burs ve kredi rakamlarýný açýkladýðýný anýmsatan Kaymakcan, 2014 yýlýndan itibaren kredi ve burs miktarýnýn lisans öðrencileri için 280 TL'den 300 TL'ye, yüksek lisans öðrencileri için 560 TL'den 600 TL'ye, doktora öðrencileri için 540 TL'den 900 TL'ye çýktýðýný ifade etti. Yeni kredi ve burs miktarlarýnýn üniversite öðrencilerine hayýrlý olmasýný dileyen Kaymakcan, "2014 yýlýnda 100 bin öðrenciye burs tahsisinde bulunulmuþtur. Ayrýca öðretim yýlýnda 542 bin 147 öðrencimiz, öðrenim kredisi kullanmaya hak kazanmýþtýr. Burs alamayan ve çalýþmayan herkese öðrenim kredisi tahsisinde bulunmaktayýz. Ocak 2014 itibariyle kredi ve bursu birlikte deðerlendirdiðimiz zaman toplam 1 milyon 452 bin 363 öðrencimize Ocak 2014 itibariyle burs ve öðrenim kredisi tahsisi yapýlmýþtýr." 310 bin 890 öðrenci yemek yardýmýndan yararlanacak Baþbakan Erdoðan'ýn dünkü konuþmasýnda ifade ettiði gibi yurtlarda barýnan öðrencilere aylýk 201 TL'lik yemek yardýmýnýn 220 TL'ye çýkarýldýðýný da hatýrlatan Kaymakcan, Ç Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. orum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. Oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte ÇESOB'ta bir basýn açýklamasý yapan Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda üyelerine yeni dönemde de hizmet etmek istediðini söyledi. Oda Baþkanlýðýný 4 yýldýr baþarýlý bir þekilde sürdüren Ömer Latif Akdað, bu süreçte Bakan Yýldýz, elektrik kesintileriyle ilgili açýklamalarda bulundu. man zaman arýzalar olacaðýný Bugün en geliþmiþ sinden kesinlikle taviz biz daha önce ülkelerde dahi bunlar vermeyeceðiz. Türki- farklý zamanlarda hep olabiliyor. Mesela ye'de vapur seferleri, belirtmiþtik. Þu anda bazý trafolarda aþýrý elektrik çekiminden dolayý patlamalar oldu. Bu kesintileri genelleþtirmek doðru deðil. Mesela bugün herhangi bir kesinti olmadý ancak iþletmelerdeki arýzalardan kaynaklanan sebepler yüzünden Stockholm'e giden tren hattýnýn 7 saate yakýn komple enerjisi kesildi. Hollanda'da geçen ay televizyon yayýný yaparken kesildi ve enerji veremediler. Bunlar Manhattan'da da Moskova'da da olabiliyor. Bunun genel bir krizmiþçesine haberleþtirilmesini THY seferleri aksayabiliyorsa okullar tatil olabiliyor, karayollarý kapanabiliyorsa zaman zaman da elektrik arýzalarýnýn olmasý muhtemeldir." Tüm yurtta arýzalarýn giderilmesiyle ilgili çalýþmalar yapýldýðýný olabilir. 1 milyon 100 ben vurgulayan Yýldýz, Eski- bin kilometrelik elektrik iletim ve daðýtým hattýndan bahsediyoruz. haksýzlýk olarak görürüm ve doðru bulmam. Biz tabii ki halkýmýzýn hak ettiði refah seviyeþehir'in yazýn kullanýlan doðalgazla kýþýn kullanýlan doðalgaz arasýnda 22 odaya bir büro kazandýrarak tefriþatýný yaptý. Odayý hizmet bürosuna kavuþturan Akdað, odaya kurdurduðu SMS programý ile oda üyelerini her konuda bilgilendirdi. Yine esnafý ilgilendiren 6331 Sayýlý Kanun kapsamýnda çýkan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimlerini baþarýyla sonuçlandýran Akdað, oda üyelerinin sertifika ve risk deðerlendirme raporu ile acil durum eylem planlarýný almalarýný saðladý. Çorum Özel Elitpark Hastanesi ile sözleþme imzalayan Akdað, oda üyelerine hastane masraflarý için yüzde 25 indirim yapýlmasýný saðlarken, mübarek her Ramazan ayýnda oda üyelerinin birlik, beraberlik ve kardeþliðinin pekiþtirilmesi için iftar yemeði verdi. Yemeklerin tüm masrafýný ise kendisi ve Yönetim Kurulu üyeleri karþýladý. Yine her yýl mesleklerini ilgilendiren yeni makine, alet ve araçlarýn tanýtýmýnýn yapýldýðý tüm fuar organizasyonlarýna oda üyelerinin katýlýmý saðladý. ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olduklarýný ifade eden Ömer Latif Akdað, 7 Ocak Salý günü saat 11.00'de ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyelerini davet ederken, "Her zaman sizlerin yanýnda olan yönetimimiz siz deðerli üyelerimizin yararýna olan her iþte var olmuþ ve olmaya da devam edecektir" dedi. Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'a adaylýk açýklamasýnda ise Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaþ, Resul Yiðitoðlu, Hüseyin Gazi Uysal, Ersan Özdemir, Yücel Þahin ve Hamza Kabakulak, Denetim Kurulu üyeleri Ahmet Memiþ, Ali Ceyhan ve Hüsamettin Yýldýrým eþlik etti. Elektrikler neden kesiliyor? kat fark var olduðunu bildirdi. Yýldýz, doðalgaz kullanýmýnýn soðuk havalarda büyük oranda arttýðýný ifade ederek "Þu anda bunun en zirvesine çýkmýþ bulunuyoruz. Biz HES, rüzgar, güneþ, jeotermal, kömür gibi yerli kaynaklarla alakalý yatýrýmlarý yaparken, bazý arkadaþlarýmýz iyi niyetle de olsa bunlara karþý çýkýyorlar. Ama ithal doðalgazýn azaltýlmasýyla alakalý gerekçelerimizin en temel sebeplerinden biri buydu. Biz, dýþa baðýmlý olmadýðýmýz kadar geliþiriz ve geliþtiririz. Biz bunlarla alakalý vatandaþlarýmýzdan daha olumlu ve yapýcý bir yaklaþým bekliyoruz. Özellikle iyi niyetli davranan çevreci arkadaþlarýmýza da hitaben söylüyorum: Bizim bütün yerli kaynaklarýmýzla beraber Türkiye'nin büyümesini, geliþimini sürdürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandý.(aa) Öðrencilere kredi ve burs duyurusu "Böylece öðrencilerimiz daha iyi koþullarda daha iyi yemek yiyeceklerdir' diye düþünüyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baðlý yurtlarda kalan 310 bin 890 öðrenciye barýnma hizmeti sunmaktayýz. Bu hizmeti alan bütün öðrencilerimiz yemek yardýmýndan da istifade edebileceklerdir. Bu yemek yardýmý kahvaltý ve akþam yemeði þeklindedir" dedi. Taahütnameler için notere gitmeyecek- Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan. ler Prof. Dr. Kaymakcan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliði de anýmsatarak, burs veya kredi almaya hak kazanan öðrencilerin bundan sonra notere giderek taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin gerekmeyeceðini de vurguladý. Burs veya kredi hakký kazanan öðrencilerin gerekli senetleri yaptýrmak için notere gitmek zorunda olmadýklarýný dile getiren Kaymakcan, "Notere gitme tarih olmuþtur artýk. 2014'den itibaren öðrencilerimiz PTT'den alacaklarý þifreyle birlikte 'turkiye.gov.tr' internet adresi üzerinden kendileri adýna tahsis edilmiþ belgeleri e-devlet üzerinden onaylayacaklardýr. Böylece notere gitme zahmetinden ve notere ücret ödemekten kurtulmuþ olacaklardýr" bilgisini aktardý. SALI 17 ARALIK Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, eðitim ve sohbet programlarýný sürdürüyor. Dýþlayýcý olmayacaðýz nadolu Gençlik ADerneði (AGD) Çorum Þubesi, her hafta düzenlediði eðitim ve sohbet programlarýný sürdürüyor. Ortaöðretim Komisyonu, Yurt ve Üniversite Komisyonu tarafýndan ortak olarak hazýrlanan bu haftaki sohbet programý, gençlere yapýlan çið köfte ikramý ile sona erdi. AGD Baþkaný Harun Kaplan, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi olarak Çorum daki gençlerimizin hangi kötü alýþkanlýðý olursa olsun siyasi görüþü, düþüncesi, giyim tarzý, aile yapýsý nasýl olursa olsun tüm gençlerimize en güzel þekilde ilgileneceðiz. Dýþlayýcý, yargýlayýcý olmayacaðýz. Kötülüklerden vazgeçiremesek bile onlara iyilikleri sevdirme gayreti içerisinde olacaðýz. Hidayetin Allah tan olduðunu asla unutmayacaðýz. dedi. Ýzci liderliði temel kursu Çorum da yapýldý ürkiye Ýzcilik TFederasyonu tarafýndan düzenlenen Ýzci Liderliði Temel Kursu Aralýk tarihleri arasýnda Çorum'da yapýldý. Ýzcilik Federasyonu tarafýndan ilk defa açýlan kursa 22 kursiyer katýldý. Ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý kökenli 8 izci liderine de uyum semineri verildi. Kursu baþarý ile bitiren kursiyerlerin Çorum da izci lider yardýmcýlýðý yaparak izciliðin geliþmesine katkýda bulunacaklarý belirtildi. Çorum da izcilik çalýþmalarýnýn Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan yürütüldüðünü belirten Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu, izcilik lider kurslarýnýn bundan sonra da ihtiyaçlar doðrultusunda düzenleneceðini kaydetti. Öðrencilere yönelik her hafta seminer düzenleniyor. Ýzci Liderliði Temel Kursu Aralýk tarihleri arasýnda Çorum'da yapýldý. Kursu baþarý ile bitiren kursiyerlerin Çorum da izci lider yardýmcýlýðý yapacak. Ýzcilik lider kurslarý bundan sonra da ihtiyaçlar doðrultusunda düzenlenecek.

10 10 SALI 17 ARALIK 2013 Dil öðreten otobüs Anadolu Lisesi ne uðradý Almanca yolcusu kalmasýn! T Almanca eðitmenlerine Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci tarafýndan çiçek verildi. Karþýlama programý, Türk ve Alman bayraklarý eþliðinde sunulan finalle son buldu. Recep Mebet ürkiye Goethe Enstitüleri ve Robert Bosch Stiftung ortak projesi kapsamýnda yola çýkan Almanca otobüsü dün Çorum a geldi. Almanca Yollarda (Deutsch Unterwegs) adlý proje için Türkiye turuna çýkan ekip Çorum Anadolu Lisesi nde düzenlenen programla karþýlandý. Okul salonunda gerçekleþen karþýlama programýna Anadolu Lisesi Müdürü F. Turgay Ýkinci, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Almanca Eðitmenleri Arijana Caja, Tuðba Ural ve Jana Fettel i çiçeklerle karþýlayan Turgay Ýkinci, selamlama konuþmasýnýn ardýndan misafir ekiple birlikte öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösterileri izledi. Almanca Öðretmenleri Mine Karakaya ve Leyla Çaðan Tandað rehberliðinde hazýrladýklarý programda Çorum la ilgili tanýtým sunumu gerçekleþtiren öðrenciler, seslendirdikleri Almanca ve Türkçe þarkýlarla dinleyenleri mest ettiler. Karþýlama programý, Türk ve Alman bayraklarý eþliðinde sahne alan öðrencilerin hep birlikte sunduklarý gösteriyle sona erdi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan Anadolu Lisesi öðrencileriyle buluþan proje ekibi, Almanca otobüsü ve okul salonunda oluþturduklarý gruplara yabancý dil eðitimi verdiler. Almanca þarký ve oyunlar eþliðinde pratik yapan öðrenciler, gün boyu süren etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Bugün Samsun a hareket edeceði öðrenilen Almanca otobüsü, 30 Aralýk 2013 tarihinde Trabzon'da gerçekleþecek kapanýþ etkinliðiyle Türkiye turunu sonlandýracak. ALMANCA YOLLARDA Almanca otobüsü, Çorum Anadolu Lisesi öðrencilerini aðýrladý. Öðrenciler oyunlar eþliðinde Almanca pratik yaptý. Okul salonunda gerçekleþen etkinliklerde renkli görüntüler oluþtu. Bugüne kadar binlerce öðrenciyle buluþan Almanca otobüsü ve proje hakkýnda yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi: Almanca Yollarda adlý çalýþma, Türkiye Goethe Enstitüleri ve Robert Bosch Vakfý nýn ortak projesidir. Almanca dersinin cazibesinin artýrýlmasý, Almanca öðrenen ve öðretenlerin motive edilmesi, Almanca öðreniminin teþvik edilmesi, deðiþik bölgelerden farklý okullardaki öðretmen, öðrenci ve veli gibi izleyicilere Almanya ve Alman dili hakkýnda bilgi verip deðiþik aktivitelerle Almanca nýn öðretilmesini amaçlayan proje Milli Eðitim Bakanlýðý nýn onayý ile bugüne kadar 240 ý aþkýn okulda gerçekleþti. Ýlk iki Türkiye turunda 28 bin kilometne kateden Almanca otobüsü 65 þehirde 240 ý aþkýn okul ve üniversiteyi ziyaret etti. Yaklaþýk 23 bin ilk, orta ve yükseköðretim öðrencisi Almanca otobüsü etkinliklerine katýldý. Deutsch unterwegs Almanca Yollarda bu yýl da baþarý öyküsünü sürdürüyor 11 Þubat 2013 te Ýzmir de üçüncü turun baþlangýcý yapýldý. Toplam 40 þehirde 100 okul ve 10 un üzerinde üniversite ziyareti planlandý. Tur ilk kez iki bölüme ayrýldý: Almanca otobüsü yýlýn ilk bölümünde Ýzmir den baþlayarak Antalya üzerinden doðuda Diyarbakýr a kadar olmak üzere Türkiye nin güneyindeki okullara gidecek. Turun ikinci bölümü, yaz tatilinden sonra 23 Eylül 2013 te Türkiye nin kuzeybatýsýnda, Çanakkale de baþlayacak. Otobüs buradan kuzeydoðuda Trabzon a kadar yol alacak. Tur 30 Aralýk 2013 te Trabzon da kapanýþ etkinlikleriyle sona erecek. Otobüs ekibi üçüncü tur için de pek çok yeni, ilginç eðitsel oyunlar ve yarýþmalar hazýrladý. Amaç türlü etkinlikler ve zengin çeþitli iletiþim araçlarýyla öðrencileri Almanca ya özendirmek ve onlarý dil öðrenmeye teþvik etmek. Bunun ötesinde Almanca Yollarda programý anadili Almanca olanlarla kendiliðinden bir iletiþim kurulmasýný da saðlýyor: Birlikte gerçekleþtirilen etkinliklerin yaný sýra karþýlýklý olarak birbirini tanýmak ve kiþisel Türk Alman buluþmalarý programýn aðýrlýk merkezini oluþturuyor. Trafik Eðitim Semineri, Ziya Gökalp Ýlkokulu nda gerçekleþti. Ziya Gökalp te trafik semineri Ç Recep Mebet orum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Semineri, Ziya Gökalp Ýlkokulu nda gerçekleþti. Geçtiðimiz Cuma günü okul salonunda düzenlenen seminere Ziya Gökalp Ýlkokulu Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Emniyet Müdürlüðü Trafik Eðitim Büro Amir Vekili Hasan Çay ve Aslan Çay ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminerde karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. Slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimlerinin de yer aldýðý seminerde konuþan Baþpolis Hasan Çay, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmalarý yönünde uyardý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda bulunan Hasan Çay, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verdi. Programda trafik kurallarý ile ilgili sunumlar yapýldý. Öðrenciler düzenlenen seminere büyük ilgi gösterdi. Trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çeken Çay, Öðrendiklerinizi ailelerinize anlatýn. Böylece trafik konusundaki toplumsal bilinçlenme hareketinde siz de üzerinize düþen görevi yapmýþ olacaksýnýz. diye konuþtu. Öðrencilerin bü- yük ilgi gösterdiði trafik eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümü ile sona erdi.

11 SALI 17 ARALIK Çorum Þeker den 89 Üretici binalacaklarý tonluk üretim Nisan a kadar ödenecek Recep Mebet ürün bedeli ödenecek dedi. Bugüne kadar çiftçilere ödenen tutarýn 26 milyon 700 bin TL yi bulduðunu belirten Öztürk, geriye kalan 32 milyon 100 bin TL nin ise en geç Nisan 2014 tarihinde ödeneceðini duyurdu. Öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada ayrýca Kampanya döneminde 372 bin 400 tonu Çorumlu üreticilerden 240 bin 300 tonu ise Ankara, Çarþamba, Kýrþehir, Yozgat Þeker Fabrikalarý bölgesinden olmak üzere toplam 612 bin 700 ton pancar alýndýðýný kaydetti. Þeker pancarý üreticilerine olan ayni ve nakdi desteðin sürdüðünü dile getiren Öztürk, Kampanya dönepancar ÜRETÝCÝSÝNE 26.7 MÝLYON TL minde 372 bin 400 tonu Çorum Þeker Fabrikasý üreticiöner Öztürk ÖDENDÝ lerinden, 240 bin 300 tonu Ankara, Çarþamba, Kýrþehir, Yozgat Þeker Fabrikalarý ndan olmak üzere toplam 612 Kampanya dönemi ile ilgili açýklamalarýný sürbin 700 ton pancar alýndý. diye konuþtu. düren Öner Öztürk, Bu yýl üreticilerimize 58 milyon 800 bin TL Ç orum Þeker Fabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanyasý önceki gün sona erdi. 23 Eylül 2013 tarihinde baþlayan kampanya döneminin baþarýyla tamamlandýðýný açýklayan Fabrika Müdürü Öner Öztürk, 595 bin ton pancarýn iþlenmesi sonucunda 89 bin ton kristal þeker elde edildiðini söyledi. 83 gün süren kampanyada yan ürün olarak ise 23 bin 800 ton melas, 216 bin ton yaþ küspe üretildiðini anlatan Öner Öztürk, þeker üretimi konusunda sezon baþýnda belirledikleri hedefin üzerine çýktýklarýný açýkladý. Çorum Þeker Fabrikasý, 83 günlük kampanyada 595 bin ton pancar iþleyerek 89 bin ton kristal þeker üretti. Doðan Isýtma ve Soðutma stajiyerleri Almanya yolcusu Recep Mebet kaynakçýlýk eðitimi alacaklarýný söyledi. oðan Isýtma ve Soðutma Sistemleri firmaproje ile ilgili açýksýnda stajiyer olarak görev lamalarýný sürdüren Bozyapan Oðuzhan Bozkurt kurt, þu bilgileri verdi: ve Hakan Ataker isimli Stajiyer elemanlaöðrenciler, uluslararasý bir rýmýz proje sayesinde proje dahilinde Almanmesleki eksikliklerini giya ya gidecekler. derecekler, yeni teknoloavrupa Birliði Eðijileri öðrenecekler, farklý tim ve Gençlik Programlakültürleri tanýyacaklar, rý Merkezi Baþkanlýðý HaAvrupa dillerini öðreneyatboyu Öðrenme Progracekler, atölye ve laboramý Leonardo da Vinci Hatuar ortamlarýnda bire bir reketlilik IVT Projesi kapuygulamalý eðitim göresamýnda gerçekleþecek cekler. yurt dýþý inceleme gezisi hakkýnda açýklama yapan Stajiyerlerimizin firma yetkilisi Kenan BozAvrupa'da yapacaðý eðikurt, Çorum Teknik ve tim çalýþmasýyla alanladoðan Isýtma ve Soðutma Sistemleri stajiyerleri Almanya ya gidecek. Endüstri Meslek Lisesi orrýnda mesleki bilgi görgü taklýðýnda hazýrladýklarý 'Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operave eksiklikleri giderilerek iþ hayatýna daha iyi adapte olmalarý saðtörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi' projesinin kabul edildiðini hatýrlattý. lanacak. Ocak ayýnda baþlayacak ve Almanya'nýn Ludwigshafen kenböylesine önemli bir projede görev alacak olan stajiyer öðrentinde gerçekleþecek proje gezisinden bahseden Kenan Bozkurt, 4 cilerimizi tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. hafta sürecek hareketlilik programýna katýlan stajiyer öðrencilerin D Pirelli den kýþ lastiði kampanyasý P Recep Mebet irelli yetkili satýcýlarýnda kýþ lastiði kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, 31 Ocak 2014 tarihine kadar 4 adet otomobil, SUV (4x4) veya hafif ticari araç kýþ lastiði alanlar, Mercedes-Benz A 180 veya BMW 116i kazanma þansý yakalýyor. World'e özel 8 taksit imkaný da sunulan kampanyada Pirelli Yola Devam üyeliði ve Tyrelife lastik sigortasý da avantajlar arasýnda yer alýyor. Pirelli'den 4 adet kýþ lastiði alanlarýn kampanyadan yararlanmak için girip katýlým formunu doldurmalarý yeterli oluyor. Pirelli Yetkili Satýcýlarý'ndan yapýlan kýþ lastiði alýmlarýnda sezona baðlý olarak kullanýlmayan yaz lastikleri için özel depolama alanlarýnda za- Pirelli de kýþ lastiði kampanyasý baþladý. rar görmeyecek þekilde saklama imkâný da sunulan hizmetler arasýnda yer alýyor. Pirelli'den lastik alan herkes Pirelli Yola Devam programý kapsamýnda lastik deðiþim, çekici ve acil durum hizmeti gibi ayrýcalýklardan faydalanma fýrsatýný elde ediyor. Pirelli Yetkili Satýcýlarý'ndan 4 adet 17 inç jant ve üzeri otomobil veya SUV (4x4) kýþ lastiði alan herkes lastiklerde ortaya çýkan delinme, çarpma, sürtünme ve yangýn sonucunda tamiri mümkün olmayan hasarlara karþýn lastik sigortasý Tyrelife dan yaralanabiliyor. Pirelli lastik sektöründe bir ilk olan Tyrelife lastik sigortasý ile zarar gören lastikleri ayný ölçü ve desende deðiþtirme imkâný sunuyor. Söz konusu hizmet fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay veya 5000 km kullaným süresince geçerli. Eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý düzenlenen programda buluþtu. Çorum SSK Hastanesi emektarlarý hasret giderdi Ç Recep Mebet orum eski Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi çalýþanlarý önceki akþam gerçekleþen yemekte buluþtu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya ile eski mesai arkadaþlarý Ýsmail Ezer, Suna Kuþkaya ve Osman Cengiz tarafýndan organize edilen program Metin Usta nýn Yeri nde gerçekleþti. Eski Baþhekim Uzm. Dr. Vahit Demiran ile Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþhekimi Dt. Ýhsan Malatyalý nýn da davetliler arasýnda yer aldýðý programa katýlan SSK emektarlarý, anýlarýný paylaþýp hasret giderdiler yýllarý arasýnda görev yaparak emekliye ayrýlanlarýn yaný sýra farklý saðlýk kuruluþlarýnda görevlerini sürdüren isimleri buluþturan organizasyon hakkýnda bilgi veren Hasan Kaya, Çorum un köklü saðlýk kuruluþlarý arasýnda yer alan SSK Hastanesi emektarlarýný bir araya getirmeyi istedik dedi. Davetlilerin masalarýný tek tek gezerek gül daðýtan Kaya, Geçmiþte aramýzda çalýþýp Hakk ýn rahmetine kavuþan ve hastalýklarý nedeniyle tedavisi süren mesai arkadaþlarýmýzý da unutmadýk diye konuþtu. Programda söz alan Türkiye Sakatlar Demeði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut un esprileri ile geceye renk kattýðýný anlatan Kaya, Çorum Devlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz ýn ise yemeðe katýlamayan isimlerle kurduðu telefon baðlantýsýnýn davetlileri sevindirdiðini söyledi. Müzik ziyafeti ile devam eden programda katýlan ve emeði geçen herkese teþekkür eden Kaya, Tertip Kurulu olarak bu tür organizasyonlarý sürdürme kararý aldýklarýný ifade etti. Metin Usta nýn Yeri nde gerçekleþen programa SSK nýn emektarlarý Emektar çalýþanlar, yemeðe aileleri ile birlikte katýldý. Yemeðin ardýndan duayý Orhan Çýtak yaptý. Ahirete intikal eden merhum SSK Hastanesi çalýþanlarý da dualarla anýldý. Hasan Kaya, Ýsmail Ezer, Suna Kuþkaya ve Osman Cengiz tarafýndan organize edilen program fotoðraf çekimiyle sona erdi.

12 12 SALI 17 ARALIK 2013 Sýnav görev ücreti talebi ðitim Bir Sen Çorum EÞubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, merkezi sýnavlardaki sýnav görev ücretlerinin ÖSYM sýnavlarýndaki gibi ödenmesi gerektiðini bildirdi. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, Genel Merkezimiz Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunarak, Bakanlýk tarafýndan gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev alanlara ÖSYM sýnavlarý için öngörülen usul ve esaslara göre sýnav görev ücreti ödenmesini talep ettiðini ifade etti. Bulanýk; açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan 2. dönem toplu sözleþmenin 16. maddesinde, "6495 sayýlý Kanunla 6114 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklik çerçevesinde Ýzmir de hamsi þöleni K arþýyaka Belediyesi nin dördüncü kez destek verdiði ve bu yýl altýncýsý düzenlenen Hamsi Þöleni, 80 bin Karadeniz kökenli Karþýyakalý yý ve Ýzmirlileri buluþturacak. Fuat Saka, Grup Kordelya, Grup Karadeniz Yolcularý gibi farklý grup ve sanatçýlarýn da sahne alacaðý, kemençe ve tulum dinletileri ile zeybek ve horon gösterilerinin gerçekleþeceði Hamsi Þöleni, 19 Aralýk Perþembe günü Bostanlý Kapalý Pazaryeri nde düzenlenecek olan þölen ile baþlayacak. Tam beþ gün sürecek etkinliklere 23 Aralýk ta Ýzmir de olmasý beklenen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun da katýlmasý bekleniyor. 80 BÝN KARADENÝZLÝ ARTIK KARÞIYAKALI Þölenle ilgili düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, Karþýyaka da yaklaþýk 80 bin Karadeniz kökenli hemþerimiz yaþýyor. Onlar artýk T ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), '2013 Eylül ayý Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri'ni açýkladý. Buna göre Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Eylül döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 292 bin kiþi artarak 2 milyon 831 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik oraný ise 0,8 puanlýk artýþ ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleþti. Tarým dýþý iþsizlik oraný 0,7 puanlýk artýþ ile yüzde 12,3, yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise 1,4 puanlýk artýþ ile yüzde 19,4 oldu. Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2013 yýlý Eylül döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 336 bin kiþi artarak 25 milyon 808 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 132 bin kiþi azalýrken, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 468 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 24,7 si tarým, yüzde 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda yapýlacak ayný mahiyetteki sýnavlarda görev alanlara farklý idarelerde ayný tutarda sýnav ücreti ödenmesine yönelik anýlan Bakanlar Kurulu Kararýnda düzenleme yapýlacaktýr" hükmüne yer verilmiþtir. Diðer taraftan, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarý da kapsayan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarýn ilgili hükümleri doðrultusunda; bina sýnav sorumlusuna oturum baþýna 2200, bina sýnav sorumlu yardýmcýsýna oturum baþýna 2000, bina yöneticisine oturum baþýna 2000, bina yönetici yardýmcýsýna oturum baþýna 1800, salon baþkanýna oturum baþýna 1800 ve gözetmenlere oturum baþýna 1600 Karþýyakalý, ancak kendi kültürlerinin de farklýlýðýný yaþamak istiyor. Karadenizli olan veya olmayan herkesi Karadeniz in güzelliklerini yaþabilmesi için þenliðe bekliyoruz dedi. Karþýyaka Çarþý Kültür Merkezi nde düzenlenen basýn toplantýsýna Karadeniz Federasyonlarý Konfederasyonu (KADEKON) Baþkaný Hýzýr Murtazaoðlu, Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Veli Karakurt, Karþýyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Yaþar Yýlmaz, Karþýyaka Tokatlýlar 19 u sanayi, yüzde 7,3 ü inþaat, yüzde 49 u ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan, sanayi sektörünün payý 0,4 puan artarken, tarým sektörünün payý 0,8 puan, inþaat sektörünün payý 0,1 puan azaldý. Ýstihdam geriledi Ýstihdam edilenlerin oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,1 Yusuf Bulanýk gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucunda bulunacak miktar üzerinden ücret ödenmesi öngörüldü. Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin 38. maddesinin birinci fýkrasýnda ise, "Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele; ait olduðu yýlýn Bütçe Kanununun 'K' iþaretli cetveline ve ilgili diðer mevzuata göre Kültürünü Tanýtma- Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Deniz Bektaþ ve Karadeniz Gençlik Federasyonu Baþkaný Anýl Akbin katýldý. Federasyon ve dernek baþkanlarý da Karþýyaka Belediyesi nin katkýlarý ile þenliðin daha da güçlendiðini belirterek Belediye Baþkaný Cevat Durak a teþekkür etti. HAMSÝ ÞÖLENÝNE TÜM HALKIMIZI BEKLÝYORUM Karþýyaka yý hoþgörü ve barýþýn kenti yapmak gibi bir iddiayý ortaya koyduklarýný hatýrlatan Belediye Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan ödenecek ücret Bakanlýk Onayý ile belirlenir" denilerek, hangi görevliye ne miktarda ek ders ücreti ödeneceði net olarak belirlenmemiþtir. Bakanlýk tarafýndan yapýlan merkezi sýnavlar ile ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlar ayný kapsamda olmasýna, ayný tür ve nitelikte bulunmasýna, ayný veya benzer iþ yükü gerektirmesine raðmen, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarda görev alan yönetici ve öðretmenlere, ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlarda görev alanlardan daha az miktarda ücret ödüyor. Söz konusu farklýlýðýn ortadan kaldýrýlarak 'eþit iþe eþit ücret' uygulamasýnýn bu alanda da hayata geçirilmesi bakýmýndan, farklýlýðýn sebebi olan Hamsi Þöleni, 80 bin Karadeniz kökenli Karþýyakalý yý ve Ýzmirlileri buluþturacak. puanlýk azalýþ göstererek yüzde 46,4 den %46,3 e geriledi. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný, 2013 yýlý Eylül döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 51,3 oldu. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,1 puanlýk artýþla yüzde 72,1, kadýnlarda ise 0,5 puanlýk artýþla yüzde 31,2 olarak gerçekleþti. Kayýt dýþý istihdam arttý Baþkaný Cevat Durak, Karþýyaka, sahip olduðu deðerler itibariyle hoþgörü, barýþ ve kardeþlik duygularýný içselleþtirmiþ bir kenttir. Anadolu nun farklý köþelerinden Karþýyaka ya gelen herkesin kendisini Karþýyakalý olarak hissetmesini istiyoruz. Ancak, geldikleri yörelerin deðerlerini de bizlerle paylaþabilmeleri için ortamlar yaratmayý da bir sorumluluðumuz olarak görüyoruz. Bu nedenledir ki, bu tip buluþmalarý önemsiyoruz. Karadeniz in renkli, hareketli kültürünü Karþýyakalýlarla buluþturduðumuz Hamsi Eylül 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna kayýtlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2,9 puan azalarak yüzde 37,2 oldu. Bu dönemde, geçen yýlýn ayný dönemine göre tarým sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalýþanlarýn oraný yüzde 84,9 dan yüzde 83,8 e azalýrken, tarým dýþý sektörlerde ise yüzde 24,7 den yüzde 22 ye geriledi. Sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan ücretli ve Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin "Sýnavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret" baþlýklý 38. maddesinin birinci fýkrasýnýn, "(1) Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele; Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretler ödenir" þeklinde deðiþtirilmesi talebinde bulunduk. Yukarýda belirtilen toplu sözleþme hükmü çerçevesinde yapýlmasý istenilen bu deðiþiklik, ayný zamanda normlar hiyerarþisinin bir gereðidir." Þöleni ne tüm halkýmýzý bekliyorum dedi. BÝRLÝK VE DAYANIÞMA ÝÇÝNDE OLACAÐIZ Anadolu nun renklerini Karþýyaka da buluþturma noktasýnda, sivil toplum örgütleriyle baþarýlý iþlere imza attýklarýný da vurgulayan Baþkan Durak, Aþure etkinliðimizde olduðu gibi 6. Karadeniz Hamsi Þöleni ninde de, yine konfederasyon, federasyon ve derneklerimizle birlikte, dayanýþma içinde bu etkinliði gerçekleþtiriyor olmaktan dolayý mutluyuz. Bu etkinlikler, omuz omuza verildiðinde nelerin baþarýlabileceðine iyi birer örnek teþkil ediyor diye de ekledi. Karadeniz Hamsi Þölenleri nin Geleneksel Hamsi Ýkramý ise, 22 Aralýk Pazar günü saat ile arasýnda yapýlacak. Yüzlerce mangalýn kurulacaðý alanda 5 ton hamsi ikram edilecek. Karadeniz müziðinin uluslararasý üne sahip ismi Fuat Saka da, 22 Aralýk Pazar Günü, Þölen Alaný ný dolduran binlerce kiþiye unutulmaz bir konser verecek.(ýha) Ýþsizlik oraný yüzde 10 a yaklaþtý Türkiye Ýstatistik Kurumu iþsizlik oranlarýný açýkladý. yevmiyeli çalýþanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,9 oldu. En fazla artýþ inþaat sektöründe Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam edilenlerin sayýsýnda 2013 yýlý Eylül döneminde, bir önceki döneme göre 8 bin kiþilik artýþ, iþsiz sayýsýnda ise 25 bin kiþilik artýþ meydana geldi. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam oraný bir önceki döneme göre 0,1 puanlýk azalýþ ile yüzde 45,6, iþgücüne katýlma oraný ise deðiþim göstermeyerek yüzde 50,8 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný ise 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 10,2 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artýþ 43 bin kiþi ile inþaat sektöründe gerçekleþti. Ýnönü Anadolu da dolu dolu etkinlik nönü Anadolu ÝLisesi, 10 Aralýk 1948'de BM Genel Kurulunca kabul edilen Ýnsan Haklarý Bildirgesi nedeniyle kutlanan Dünya Ýnsan Haklarý günü çerçevesinde çeþitli etkinlikler düzenledi. Okulda insan haklarý konusunda çeþitli bilgilerin verildiði görseller ve yazýlarla bir koridor hazýrlandý. Ayrýca her sýnýftaki akýllý tahtalara tüm öðrencilere izletilmek üzere 15 dakikalýk insan haklarý konusunu iþleyen slaytlar yüklendi. Okulun tiyatro salonunda da tüm öðrencilerine yönelik sinevizyon gösterisi izletildi. Sinevizyon gösterisinden önce okulun yayýn ve iletiþim kulübü öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu Emre Kut mek Gençliði, E13 Aralýk 1980 günü idam edilen, Erdal Eren için basýn açýklamasý yaptý. PTT Merkez Þubesi önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda, gurup adýna konuþan Yaþam Kervankýran, aradan geçen 33 yýla raðmen darbe koþullarýný aratýr bir baský ve dayatmadan geçildiðini ileri sürdü. Sloganlarla hükümeti protesto eden kalabalýk, Gezi olaylarý nedeniyle açýlan davalara da tepki gösterdi. Okulda insan haklarý konusunda çeþitli bilgiler verildi. Haklarýmýzýn Bilincinde miyiz? konulu bir video izletildi. Bu video okulun öðrencileriyle yapýlan sohbet ve fikir alýþveriþini içerdi. Büyük beðeni toplayan sinevizyon gösterisinin ardýndan Okul Müdürü Ahmet Güngör bir konuþma yaptý. Güngör, Her insan bazý temel haklara sahip olarak doðar, insan haklarý kiþinin insan olarak doðmasýndan kaynaklanan temel haklarýdýr. Bu haklar hiç kimse tarafýndan kýsýtlanamaz, baþkasýna devredilemez ve engellenemez. Ýnsan haklarýnýn olmadýðý bir dünyada, kiþilerin insan olarak onurlarýyla yaþamalarý olanaksýzdýr. Ýnsan haklarý toplumda özgürlük, adalet ve demokrasinin temelidir. Umarým siz gençler sayesinde gelecekte insan haklarý ihlalleri ile ilgili olaylar da ortadan kaldýrýlýr. Ayrýca bugün bu programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðrencilerimize ve yayýn iletiþim kulübü öðretmenlerine teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu. Liseli öðrencilerle ilgili korkutan yüzde C umhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eðitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Bölümü Topluma Hizmet Uygulamalarý dersi kapsamýnda 'Madde Baðýmlýlýðý ve Baðýmlýlýkla Mücadele' konulu konferans düzenlendi. Konferansta Liseli gençlerin yüzde 74'ünün alkol kullandýðý kaydedildi. Merkezi amfide düzenlenen konferans, ders kapsamýnda Sosyal Bilgiler Öðretmenliði öðrencileri Þeyma Tatlýcak, Kübra Avcý, Hakan Fatih Ünver ve Hakan Yýldýzdað tarafýndan hazýrlandý. Konferansta Sivas Halk Saðlýðý Psikoloðu Aytaç Komþucu ve Emniyet Müdürlüðü Madde Kullanýmý Ýle Mücadele Büro Amiri Komiser Ergün Iþýldar sunum gerçekleþtirdi. Halk Saðlýðý Psikoloðu Komþucu, uyuþturucu maddelerin ortak yapýsýnýn keyif verici maddeler olduðunu dile getirerek, "Baðýmlýlýk yapan maddeler arasýnda tütün, sigara, alkol, uyuþturucu maddeler ve kokain var. Ýlk olarak sigara ve alkolle keyif verici maddelerle baþlanýlýyor. Ýlk temas çok önemli kiþi sürekli ayný maddeyi alýr. Bu beynin illüzyon yapmasý gibidir. Liseli gençlerin yüzde 74'ü alkol kullanýyor. Birçok kiþi baðýmlý olduðunun farkýnda bile deðil. Madde baðýmlýlýðýna etken olarak ise çevre, aile, arkadaþ ortamý gibi faktörler yer alýyor." ifadelerine yer verdi. Komiser Ergün Iþýldar ise baðýmlýlýk tanýmýndan bahsetti. Baðýmlý olunan maddenin sahte bir iyi oluþ hali saðladýðýný anlatarak, þöyle devam etti: "Kullanýcýlara 'neden kullanýyorsunuz' diye sorular yönelttik. Arkadaþ grubu ve çevre yanýtlarýyla karþý Emek Gençliði Eren'i andý Emek Gençliði, 13 Aralýk 1980 günü idam edilen, Erdal Eren için basýn açýklamasý yaptý. Sloganlarla hükümeti protesto etiler. karþýya kaldýk. Merak her zaman iyi deðildir. En büyük tuzak bir defa denemek sigara kullananlarýn her üçünden biri merakla baþladýðýný söylüyor. Uyuþturucu madde kullananlarýn birçoðu ise alkol ve sigara kullanan kiþilerden oluþuyor. Aile faktörü çok önemli. Televizyon ile medya ise bunu tetikleyen etkenlerdir." Konferansa Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hüseyin Sarý, Sivas Yeþilay Derneði Þube Baþkaný Bülent Akýn, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. (Haber 7)

13 SALI 17 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:14 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:4 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: ARALIK Baþkalarýný her zaman affedin ama, kendinizi asla affetmeyin! Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM VEFAT EDENLER 1- Abdullah ve Sait LAYIK' ýn kýz kardeþi, Yunus, Ýsmail ve Münise POLAT' ýn annesi; Zeliha POLAT. 2- Eskice Köyü' nden gelme, Ömer ve Osman KA- YA' nýn babasý; Hacý KAYA. 3- Feruz Köyü' nden gelme, Ömer ve Ýrfan ÇOLAK' ýn ablasý; Kadiriþ ÇOLAK. 4- Ortaköy Büyükkýþla Köyü' nden gelme, Hasan, Rýza ve Zeynal UZUNER' in babasý; Sadýk UZUNER. 5- Þahinkaya Köyü' nden gelme, Bekdaþ, Arap ve Mehmet EFE' nin babasý; Murat EFE. 6- Merhum Halit Mehmet MÜFTÜOÐLU' nun eþi, PTT' den emekli Hicabi MÜFTÜOÐLU, Elektrik Mühendisi Osman MÜFTÜOÐLU ve Mustafa MÜFTÜ- OÐLU' nun annesi, Nurettin ARSLAN, Sabahattin ARSLAN ve Bekir TAÞKALDIRAN' ýn kayýnvalidesi; Emine MÜFTÜOÐLU. 7- Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Mahmut, Osman ve Milli Eðtim Müdürlüðü çalýþaný Ahmet CAN' ýn babasý; Osman ÜNGAN. 8- Mustafa, Baki, Kemal ve Kenan ÇEK' in annesi, Ziraat Bankasý emekli Müdürü Memduh KIRCALI' nýn kayýnvalidesi; Rabia ÇEK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Gönül Ýnsaný Mevlana yý anlamak Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com 17 Aralýk Mevlana'nýn ölüm yýl dönümü. Þeb-i Aruz törenleri münasebetiyle ülkemiz ve uluslar arasý katýlýmlarla vefatýnýn yýl dönümü anýsýna, insanlarýn gönül dünyalarýna ufuklar açarak farklý pencerelerden bakýtan, Mevlana'yý anma programlarý düzenlenerek hayýr ile yâd edilir. Mevlana yazmýþ olduðu Divaný Kebir ve Mesnevi isimli manzum eserlerinde þiirleriyle insanlarý iyiliðe, doðruluða ve hayatýn güzelliklerine teþvik ederek, dünya ve ahiret mutluluðunu kazandýracak yollarý göstermiþtir. Mevlana'ya göre örnek insan olmak için, güzel ahlak sahibi ve gönül dünyasý zengin biri olmak gerekir. Huzurlu ve mutlu bir toplum olmanýn yolu, kötü huylardan temizlenmiþ, güzel ahlâki deðerlerle donanmýþ, kin, kibir, haset, kýskançlýk, hýrs, tamahkârlýk, ikiyüzlülük gibi hasletlerden arýnmýþ insanlarla mümkündür. Mevlâna'nýn ufkunun çok geniþ olduðunu görmekteyiz. Mevlevi hanelerde þiir, musiki bilgisi ve hat sanatlarý da öðretilirdi. Mevlana mesnevide Allah insan iliþkisini "Ney" sembolü ile dünyanýn geçiciliðine vurgu yaparak, ney in kamýþlýktan, yakýnlarýndan koparýldýðý için inlediðini, insanýnda asýl vatanýnýn cennet olup, insanýn dünyada gurbette misafir olduðunu, ölünce asýl vatanýna kavuþacaðýný, bu yüzdende onun ölüm gününün "Þebiarus" (yaratana kavuþma günü) olarak addettiðini görmekteyiz. Bu görüþün tezahürü olarak ta Mevlana "Öldüðüm gün tabutumu omuzlar üzerinde gördüðün zaman, bende bu cihanýn derdi var sanma, bana aðlama, yazýk, tüh, vah, deme. Þeytanýn tuzaðýna düþerek, nefsimin heva ve heveslerinin peþinden koþarsam, vah, yazýk demenin vakti o zamandýr. Cenazemi gördüðünde, ayrýlýk deme, beni mezara koyduklarýnda elveda deme. Mezar cennet kapýsýnýn perdesidir. Mezar hapishane gibi görünür ama aslýnda canýn hapisten kurtuluþudur..." (Divaný Kebir. Beyt 911) Günümüzde Mevlana'yý anma törenlerinde, genelde sadece insancýllýðý, sevgi ve hoþgörüsü sembolleþtirilerek inancý ve yaþantýsý göz ardý edilir. Mevlana'yý anlayamayarak sözlerinin sadece zahirine bakan, batini ilimlerden haberi olmayan bazý kimselerde geçmiþte olduðu gibi günümüzde de onu acýmasýzca eleþtirerek hakaret boyutunda çamur atarlar. Mevlana "Sen ne anlatýrsan anlat, anlattýklarýn, karþýndakinin anladýðý kadardýr." diyerek "Ben sað olduðum müddetçe kulum. Kur'an-a, Yol topraðýyým peygamberi ziþâna, Hakkýmda bunun zýttýný söz etse biri, vay bu söze, vay böyle diyen insana, Yazýklar olsun o sözlere ve yazýklar olsun böyle söyleyenlere." Diyerek beddua etmiþtir. Mevlana'da bizim gibi bir insan, onunda hatalarý ve yanlýþlarý olabilir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz bile bende bir insaným benimde hatalarým olabilir." buyurmuþtur. Bazý insanlarýmýz eleþtiriyor, eleþtirirken haklarýn korunmasý, adaletin, iyiliðin, doðruluðun, sosyal barýþ ve kardeþliðin ihyasý içinmi? Yoksa nefsimizi tatmin içinmi yapýyoruz diye önce kendimizi sorgulamamýz gerekmez mi? Eleþtirilerimiz hak ölçüsü içinde, hakkýn rýzasý içinmi? Nefsimiz ve ehlimizde Allah'ýn emirlerini ne kadar yaþayabiliyor, insanlara faydalý olabiliyor ve Emri bil Maruf Nehyi Anil Münker (iyiliði öngörüp, yanlýþtan uyarma) görevini ne kadar yapabiliyoruz. Hakkýn savunulmasýnda insanlara model, kimlikli bir Müslüman örneði sergileyebiliyor muyuz? "Ben gelmedim dava için/ Benim iþim sevgi için/ Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim." Diyen Yunus, Mevlana, Hacý Bayram'ý Veli, Hacý Bektaþi Veli, Ahmet Yesevi, Þeyh Edibali, gibi gönül insanlarýna ihtiyacýmýz var. Artýk bunlar gibisi yetiþmiyor. Günümüzde ilim ve gönül insanlarýndan daha ziyade þovmenler ve eleþtirmenler yetiþiyor. Bunlar Anadolu insanýnýn kalbine ve gönlüne sevgi mayasý çalan, gönül dünyalarý zengin, ufuklarý geniþ ve engin, sevgi zekâlarý geliþmiþ, sonradan gelenler için model, güzel insanlardýr. Ýnsanlarýn yararlanabilecekleri, yol gösterici, kalýcý güzel örnekler ve eserler býrakmýþlardýr. Sözde deðil özde bu insanlar örnek alýnsa, gönüllerdeki kin ve nefret sökülüp atýlacak, hakkýn rýzasý öne geçerek bunlarýn yerine sevgi, merhamet, þefkat ve iyilik fidanlarý yeþerecektir. Mevlana'nýn barýþ, hoþgörü, muhabbet gibi sözleri hep dillerimizde ama yüreklerimize bir türlü inmiyor. Onu anlamak, onun söz ve yaþantýlarýný hayatýmýza yansýtmakla olur. Merhum Nurettin Topçu "O (Mevlana) bir Ýslam velisidir. Ýnancýnýn merkezinde ilahi aþk ve sevgi vardýr. Bazý kimseler dini zümrecilik, tasavvufu kitapsýzlýk ve kaidesizlik, Ýslam'ý ise ruhun samimi yaþayýþýna karþý gelen bir nevi saf doðmatizim þeklinde telakki ederler" der. Ýnsanlar arasý iliþkilerin merkezi kalbimizdir, hayata güzel bakabilmenin yolu da kalbimizin manevi açýdan doðru beslenmesine baðlýdýr. Eðer sözlerimiz kalbimizin en derin yerlerinden samimi olarak süzülerek geliyorsa, sözüne, gözüne ve yüzüne de yansýyacaktýr. Müslüman da, yaþamýnýn her karesiyle örnek olan insan demektir. Ýslam, adalet, ihsan, merhamet, sabýr, af ve vefa üzerine inþa edilmiþtir. Tevbe sur. 112'de "(o müminler) tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliði emredip kötülükten alýkoyanlar ve Allah'ýn (koyduðu) sýnýrlarýný koruyanlardýr. O müminleri (cennetle) müjdele!" buyrulmuþtur. Mevlana; kalp temizliði, manevi olgunluk ve güzel ahlâki davranýþlarý ön plana çýkararak, insanlarýn dünya ve ahiret dengesini kurmak suretiyle, dünyanýn geçici maddi zevklerine dalarak kaybolup gitmemelerinin mücadelesini vermiþtir. " Size, gizlide ve açýkta Allah'tan korkmayý, az yemeyi, az uyumayý, az konuþmayý, isyan ve günahlarý terk etmeyi, oruç tutmayý, namaza devam etmeyi, þehvete sevk eden bakýþ ve davranýþlardan uzak durmayý, insanlardan gelen cefaya tahammüllü olmayý, cahillerle oturmamayý, güzel davranýþlý ve olgun kiþilerle birlikte bulunmayý vasiyet ediyorum. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara yararý olandýr."demiþtir. Mevlana insanlarýn özündeki iyilikleri, sevgi ve doðruyu ortaya çýkarmaya çalýþarak, gönüller arasýnda köprüler kurup, sevgi, kardeþlik ve barýþa giden bir yolun temelini atarak, insanlarýn kalplerinde ve gönüllerinde yer bulmuþ, geriden gelen nesillere de güzel bir örnek olmuþtur. Ruhu þad olsun. Rahmetle anýyoruz. Öfkenizi biriktirmeyin Uzman Psikolog Resmiye Öztürk, ifade edilemeyen kýzgýnlýðýn insanlarýn içerisinde birikerek zarar verdiðini söyledi. Öztürk, sosyal ortamda etkin olmayan insanlarýn iliþkilerinde de rahat olmadýðýný dile getirdi. Ýfade edilemeyen kýzgýnlýðýn birikerek kiþiye zarar verdiðinin altýný çizen Öztürk, Baþkalarý ile uyum halinde olan insan, baþkalarýna dostça yaklaþýr, ama gerektiðinde onlara karþý çýkar hakkýný savunur. Bazý insanlar sürekli sessiz kalýr kendi kiþiliðinden ödün verir sevgi ve onay kazanmak ister. Baðýmlýlýk her insanda vardýr, bu onun sosyal bir varlýk oluþunun gereðidir fakat bir insanýn baðýmlýlýðý ile kendi kendine yeterliliði arasýnda bir denge olmasý gerekir, iþte bu denge baðýmlýlýk yönüne kaymýþsa kiþideki korku ve kýzgýnlýk artar. Ýfade edilemeyen kýzgýnlýk birikir, kiþinin kendine zarar verir veya yer deðiþtirerek kendinden güçsüze karþý sözel veya fiziksel þiddet þeklinde yönelim bulur. Kýzgýnlýðýn boþalýmý düþmanca duygularýn oluþumunu engellemez. Etkin olmayan bir insan, iliþkilerinde rahat deðildir. Etkin olmayý ille de benim dediðim olacak þeklinde algýlayan insanlar sürekli karþý fikir üretirler bir insanýn görüþünü benimsemek onlar için benliðini kaybetmek gibidir. Kendisini engellenmiþ hissettiði her durumda ayný kýzgýnlýk tepkisini veren kiþi etkin olamaz ifadelerini kullandý. Etkin olmanýn içinde bulunulan duruma, en uygun tepkiyi verebilmek olduðunun altýný çizen Psikolog Öztürk, Önemli olan ne duygu yaþadýðýnýn bilincin de olmak, duyulan kýzgýnlýk duygusunun da normal bir duygu olduðunu kabul edip bu duygudan dolayý suçluluk hissetmemek, bu duyguyu bilinç altýnda biriktirip toplumun kabul etmeyeceði davranýþlar haline getirmemek gerekmektedir. Her insan kendi benliði ile yüzleþmeyi göze alabilmeli ve deðiþmeyi istemelidir. Deðiþim için insanýn davranýþ alanýný daraltan, kendinde ki katý savunma sistemlerini görmesi gerekir. Kendine yabancýlaþmýþ olduðu yönlerini adým adým görmek, kýsýr döngüleri birer birer ortadan kaldýrýr, savunma için harcadýðý enerjiyi, iyi yaþamak için kullanmaya baþlar. Bu da terapi süreci içinde yavaþ yavaþ gerçekleþecek bir durumdur þeklinde konuþtu. Kadir Yüktaþýr com Takipteki Nurcular 3 Heyet halinde selam ve muhabbetten sonra, çaylar içildi, sonra sordular: "Efendi bizim bir mazuratýmýz var" Sarhoþluðun tesiri daha üzerinden gitmeyen matbaacý: "Söyleyin aðalar dermaný bizde varsa can feda!" "Biliyorsun bizler Nur talebeleriyiz.geçen yýl bizi topladýlar,bir müddet hapishanede kaldýk,daha sonra mahkeme safahatýndan sonra bizleri beraat ettirdiler ve takipsizlik kararý aldýk. Þimdi bu beraat kararýný gazetede yayýnlatmak istedik ama gazeteler fazla gazete alacaðýmýzý belirttiðimiz halde kabul etmediler.sonra matbaalarda bastýrýp daðýtalým ki halkýn bize mesafeli bakmalarýndan kurtulalým.þimdi METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,82 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz bu teklifi matbaacýlarda kabul etmediler.en son sana geldik.bu belgemizi basar mýsýn?" Elini çenesine götüren Demokrat matbaacý: "Para ile deðimli aðalar neden basmayayým?" "Ama sana da bir zarar gelmesinden endiþe ediyoruz" "Siz orasýný bana býrakýn." "Biz nice badirelerden geçtik. Ben sizleri yakýndan biliyorum.bu ilçenin en güzel ve mert insanlarýsýnýz. Sizleri müdafaa etmek bizim için bir þereftir." Bu sözler karþýsýnda þaþýran ve hayret için de kalan heyet, matbaacý ile yapýlan pazarlýktan sonra, birkaç gün için de bu berat kararlarýný basýp nur talebelerine teslim eder. Ve,nur talebeleri iþyerlerine ve meskenlere bu belgeleri daðýtýrlar. Kýyamet ondan sonra kopar. Savcýlýða sayýsýz þikayet dilekçesi ulaþýr. Akþama yakýn bütün bilinen nur talebeleri merkez karakolunda ifade vermeðe çaðýrýlýr. Bu arada bu belgeleri basan yarý ayýk yarý sarhoþ matbaacýda getirtilir. Baþ komiser tek tek ifadelerini alýr. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST-Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) ,84 0,1 cmnot: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı