VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Emtia Fiyat Riski Yönetimi 22 Aralık PwC Business School

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Emtia Fiyat Riski Yönetimi 22 Aralık 2009. PwC Business School"

Transkript

1 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Emtia Fiyat Riski Yönetimi 22 Aralık 2009

2 İçerik Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Piyasa ve Enstrümanlar

3 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia Fiyat Hareketleri ve Fiyat Tahmininin Zorluğu Emtia Endüstriyel Girdi Fiyat Endeksi- Aylık Fiyat Emtia riski firmalar açısından giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır Emtia fiyatlarının volatilitesi, firmaların finansal hedeflerine ulaşmalarında engelleyici özelliğe sahiptir. 0 Aralık 94 Aralık 95 Aralık 96 Aralık 97 Aralık 98 Aralık 99 Aralık 00 Aralık 01 Aralık 02 Aralık 03 Aralık 04 Aralık 05 Aralık 06 Aralık 07 Aralık 08 - Firmaların kar ve satıştahmini yapmalarınıengelleyici olmaktadır; Tanım: Emtia Endüstriyel Girdi Fiyat Endeksi, Endeks değeri 2005 = 100, Tarımsal girdi ve Metal Fiyatlarısepeti Kaynak:IMF - Firmaların satışpolitikalarında esneklik olmadığıdurumlarda ise sürdürülebilir büyüme yaşanamamaktadır. Slide 3

4 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Riskten Korunma Uygulaması( Hedging ) Hedging uygulamasının ekonomik tanımı: Hedging, fiyat riskinin azaltılmasıveya yok edilmesi için alınan pozisyondur Firmanın karşıkarşıya olduğu risk azaltılır veya elemine edilebilir. Risk ikinci bir tarafa transfer edilebilir. Hedging uygulamasının ana amacı, firmanın kar/zarar tablosundaki emtia fiyat değişimlerinden kaynaklıoynaklıkların en aza indirilmesi olmalıdır.! Hedging uygulamasıpiyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanarak ek gelir! elde etmek olmamalıdır. Slide 4

5 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia Fiyat Riski Hedging Ön Koşulları İlgili emtia ürününün fiyat hareketleri sonucu şirketin karlılığıdoğrudan etkilenmektedir, Emtianın fiyat etkisi (firmanın ürünlerinin maliyetinde) tanımlanabilmektedir, Hedging yapılmasınıolasıkılan enstrümanlar finansal piyasalarda mevcuttur ve bu piyasalar likittir, Risk yönetimi şirket yönetim sürecinin (hammadde alımı, satışfiyatının belirlenmesi gibi) bir parçasıolarak faaliyet göstermektedir, Hedging enstrümanların değerleri finansal bilançolara yansıtılabilecektir. Slide 5

6 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia Fiyat Riskinin Yönetimi Sırasında karşılaşılan Kısıtlar Fiyat hareketleri yönetimi için uygulanacak türev enstrümanlarının alım-satımı sırasında karşılaşılacak kısıtlar aşağıdaki gibidir: - Tecrübe eksikliği - (Türev enstrümanlarıile daha evvel işlem yapmamışolmak) - Likit olmayan piyasa enstrümanları(lme hacimsiz ise) - Kontrolsüz alım satım işlemleri (iç denetim mekanizmasının olmayışı) - Baz riski (hedge enstrümanıfiyatıile) - Karşıtaraf riski (kredi riski) - Taşınan korunma amaçlıtürev pozisyonlarının doğru şekilde hesaplanmış piyasa değeri ( fair value ) pek çok defa zamanlıbir şekilde raporlanmamaktadır Slide 6

7 Emtia Fşyat Riskinin Tanımı Neden Emtia Fiyat Riski Yönetimi? Gelir/gider oynaklığınıkontrol etmek : - Finansal sonuçlarıetkileyen faktörleri doğru şekilde değerlendirmek - Gelirlerde meydana gelebilecek sürprizlerinden kaçınmak Sermayeyi etkin şekilde dağıtmak: - Sermaye dağıtımıve değer yaratma arasındaki bağın doğru kurulması - Firma düzeyinde sermaye kullanımınıoptimize etmek Karar alma sürecini hızlandırmak: - Riskin gerektiği yerlerde inisiyatif alarak yönetilmesi - Karar alma süreçlerine risk algılamasınıdahil etmek - Geçmişyerine gelecekteki fiyat tahminlerinin yer aldığıstratejik planlama sürecinin oluşturulması/geliştirilmesi Slide 7

8 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia risk yönetiminde, risk yönetimi teknikleri konusunda firmaların koordinasyon ve bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Emtia fiyat riski genellikle operasyonel birimlerde tedarik fonksiyonu ile birlikte yönetilmeye çalışılmaktadır (üretim bölümleri, hammadde alım bölümü). Tahmini risk tutarıölçümü üretim planlamasından çok günlük fiyat hareketine göre şekillenmektedir. Hammadde fiyat riski için, sofistike risk yönetimi teknikleri yerine fiziksel spot piyasalardaki fiyat bilgisine dayanılarak karar alınmaktadır. Birincil risk yönetimi aracıdikey entegrasyon ve satıcıtarafından belirlenen ileriye dönük alım anlaşmalarıola gelmiştir. Türev enstrümanlarıkullanılmamaktadır. Risk tutarıyönetimi programlarıkısa vadeli bütçe dengesi, alım satım fiyatıhedefleri ve/veya piyasa fırsatlarıüzerine odaklanmaktadır. Slide 8

9 Emtia Riskinin Tanımı Emtia fiyat riski yönetimi konusunda değişik şirketlerde aşağıdaki sorunlara sıkça rastlanılmaktadır Alım-satım sürecinde hammadde vadeli fiyat eğrisinin kullanılmaması, Kısa vadeli spot fiyatlarının sürekli olarak takip edilip, uzun vadeli trendlerin etkisini azaltıcıbir hedge programının hayata geçirilmemişolması, Finansal tablolardaki oynaklığın ölçülmemesi veya bu konuda herhangi bir çalışmanın yapılmamışolması, Risk yönetimi programlarının kısa vadeli hedeflere ve piyasa fırsatlarına yönelmesi, Merkezi risk yönetimi altyapısıve tecrübesinin kurumda mevcut olmaması, Riskten korunma işlemlerinin etkinliğinin ölçülmemesi, Geçmişte yaşanılan türev enstrümanıpozisyon kayıplarının uzun vadeli koruma programıuygulamalarınıhayata geçirilmesinde psikolojik bir engel teşkil etmesi. Slide 9

10 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Emtia risk yönetimi aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için, firmalar mevcut yönetişim, organizasyon, strateji, süreç ve altyapıkonularına dikkate almalıdır Mevcut yönetişim ve organizasyon yapısının geliştirilmesi Risk tutarının doğru şekilde tanımlanmasıve hesaplanması Emtia risk yönetimi altyapısı Politika ve prosedürlerin oluşturulması Risk yönetimi dahilindeki personelin eğitilmesi Stratejinin ve etkin risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması Risk yönetimi ile ilgili raporlamaların anlaşılır ve kapsamlıbir şekilde oluşturulması Güvenilir bir veri kaynağıve entegre bir sistem altyapısı oluşturulmalıdır. Firmanın risk iştahına göre belirlenmişrisk limitleri ve kontroller oluşturulmalıdır. Slide 10

11 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Risk Yönetimi Karar Süreci Tanımlanan risklerin gelir, gider ve kar marjına olan etkisi hesaplanmalıdır Faaliyet kararlarına olan etkisi belirlenmelidir (Risk mapping) - Satın alma - Üretim - Finansman - Yatırım bütçesi - Borçluluk Firma risk iştahıbelirlenmeli ve sayısallaştırılmalıdır (emtia gider kaleminin toplam maliyetlerdeki payının %20 yi geçmemesi gibi) Riskten korunma uygulamasının asıl amacıbelirlenmelidir (Fiyatların yükselmesine rağmen maliyetlerin belirli bir marj içerisinde sıkıştırılmasıgibi) Slide 11

12 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Hedging stratejisinin oluşturulması Emtia Hedging Stratejisi aşağıdaki hususlarıdikkate almalıdır : - Hedging ile koruma altına alınan risk/emtia - Kurumun mevcut risk iştahı(tercihi) - Olasıhedging enstrümanları - Risk tutarlarının belirlenmesi - Hedging oranı - Hedging vadesi (hedge ile koruma altında alınan süre) - Kontrol altına alınan risk tutarı hedging uygulaması Slide 12

13 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Stratejinin oluşturulmasırisk Yönetimi Süreçlerinin hepsinde doğrudan kurumun seçimlerini belirlemelidir. Risk Yönetimi Süreçleri Risk Tanımlaması Risk Takibi Risk Politikası Risk Analizi Riskin Sayısallaştı rılması Riskin kontrol edilmesi Slide 13

14 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Risk Yönetimi Açısından Önerilen Yapı Strateji Risk Yönetiminin firmanın genel stratejisi ile uyumlu olması gerekmektedir Strateji Süreç Riskin tanımlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasıile ilgili resmi ve resmi olmayan süreçler oluşturulmalıdır raporlama izleme tanımlama Identify Risk Yönetimi süreci analiz Çözüm Altyapı Firma, risk yönetimi stratejisi ve süreçlerini uygulamak için organizasyonel olarak yeterli bir yapıya ihtiyaç duymaktadır Bilgi ve veri Teknoloji Organizational Teknoloji Politika ve prosedürler Slide 14

15 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Geliştirilmişemtia risk yönetimi programıiçin gerekli olan çerçeve oluşturulmalıdır. Riskten korunma stratejisi amacıve alım satım aktiviteleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek adına formülize edilmelidir, Tüm risklere konu olan verilerin tanımlanması, toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilebilmesi için birleşik süreçlerin oluşturulmasıgerekmektedir, Tüm türev alım satımlarımevcut onaylanmışprosedürler ve politikalar çerçevesinde merkezi birim içerisinde belirlenen belli bir grup tarafından yapılmalıdır, Arka ofis süreci hataların en aza indirilmesi ve bilinçli/bilinçsiz uygunsuz işlemlerden kaçınılmasıiçin standardize edilmelidir, Emtia risk yönetimi ile ilgili politika ve prosedürler dokümante edilmeli ve tüm ilgili personel ile paylaşılmalıdır, Yönetim raporlamasırisk tutarıpozisyonunu, politika uyumluluğunu ve tüm risk aktivitelerini kapsamalıdır. Slide 15

16 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Detaylıfaaliyet süreçleri oluşturulmalıve oluşturulan emtia risk yönetimini programınıdestekler nitelikte organizasyonel değişiklik gerçekleştirilmelidir Risk tanımlaması Stratejinin gelişimi Alım satımın gerçekleştiril mesi Arka ofis süreçleri Raporlama ve izleme Risk resmi olarak dokümante edilmektedir Risk tutarının hesaplanmasında kullanılan veri kaynakları tanımlanmakta ve oluşturulmaktadır Risk tutarının hesaplanmasında kullanılan metotlar geliştirilmektedir Her bir risk tutarının büyüklüğü hesaplanmaktadır Firmanın strateji ve amaçlarına doğrultusunda emtia risk yönetimi politikası oluşturulmaktadır Risk iştahıve risk toleransı hesaplanıp politikada dokümante edilmektedir Riskten korunma araçları, kapsama seviyesi ve periyodu tanımlanmaktadır Stratejiyi hayata geçiren araçlar oluşturulmalıdır Strateji sahibi belirlenmekte ve politikada dokümante edilmektedir Alım satım işlemlerinin yönetilmesi için araçlar oluşturulmaktadır ( Alım satım belgesi gibi) Yetkilendirilmişalım satım personeli belirlenmeli ve karşıtaraf bilgilendirilmektedir Her bir alım satım personeli için alım satım limiti belirlenmelidir Riskten korunma işlemi onay prosedürü, alım satım işleminden ayrı tutulmalıdır Karşıtaraf ile alım satım mutabakatıoluşturulmaktır Alım satım ödemeleri, mahsuplaşmalar, muhasebeleştirme, mutabakat ve kredi hesabının korunması süreçleri detaylandırılmaktadır Muhasebe uygulamalarına karar verilmektedir Eğer gerekiyor ise IAS 39 dokümantasyonu oluşturulmaktadır Görevler ayrılığıilkesi uygulanmaktadır. Performans yönetimi raporlarıyönetim, yönetim kurulu ve finansal raporlama için taslak olarak oluşturulmaktadır Emtia risk yönetimi için sorumlu yönetim belirlenmeli ve politikaya yazılmaktadır Emtia risk yönetişimi güçlendirilmeli ve dokümante edilmelidir Slide 16

17 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Organizasyon Yapısı Etkin risk yönetimi, ön ofis (front office), orta ofis (middle office) ve arka ofis (back office) arasında görevler ayrılığıilkesinin uygulanmasıile gerçekleşebilir. Ön ofis Orta ofis Arka Ofis Alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi Limit aşımısırasında doğru aksiyonların alınması Alım satım belgesinin tamamlanması Alım satım pozisyonlarının ve risk tutarlarının takibinin yapılması Bağımsız alım satım limit kontrolü ve risk yönetimi operasyonları Kredi riski tutarlarının izlenmesi ve yönetimi Piyasa fiyatıüzerinden değerleme ve risk hesaplaması Değerleme ve risk hesaplaması yaklaşımları Vadeli eğim eğrisi ve volatilite verisinin doğrulanması Alım satım pozisyonlarıve risk hesaplama raporlaması İzleme, raporlama ve istisna yönetimine uyum Alım satım onayı Kontrat yönetimi Muhasebeleştirme Performans yönetimi ve raporlama IAS 39 şartları Etkinlik testi ve dokümantasyon Slide 17

18 Piyasa ve Enstrümanlar Riskten korunma uygulamasına konu olan alım satım işlemlerine dikkate alınmasıgerekli riskler nelerdir? OTC Karşıtaraf riski Hedge pozisyonu açısından kullanılabilirlik Yatırım bankalarıile çalışma zorlukları Baz riski Organize Vadeli Piyasalar (LME, NYMEX) Likidite Baz riski Vade uyuşmazlığı Sürekli takip Slide 18

19 Piyasa ve Enstrümanlar Emtia swapları Tanım ve Özellikler Tanım Sabit fiyat swaplarıfirmanın belli bir dönem ve hacim için emtia fiyatlarını sabitlemesini sağlar Swap bir finansal işlemdir: Fiziksel teslimat yapılmamaktadır. Böylece, firmanın fiziksel teslimat içeren kontrat yapılır ise, ilgili finansal işlem sayesinde fiyat değişikliklerinden firma etkilenmez. Avantajlar Firma fiyat değişimlerinden (artış/azalış) korunmuşolacaktır. Firma belli bir hacim ve periyot için ilgili ürün için hangi fiyattan satacağınıve alacağınıbilecektir. Riskler Firma her ne kadar fiyat değişimlerinden etkilenilmese de fiyatın kendi lehine değişmesi ile oluşan durumdan kazanç elde edemeyecektir. Gerç ekleşen fiyat Karşıtaraf Fiyat farkınıöder Riskten korunma yok Riskten korunma var Olasıkazanç Olasıkayıp Swap Fiyatı Karşıtaraf Fiyat farkınıalır Piyasa fiyatı Slide 19

20 İletişim Bilgilerimiz Kaan H. Aksel, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Slide 20

21 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Riskten Korunma Muhasebesi ( Hedge Accounting ) 22 Aralık 2009

22 İçerik Özet Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Riskten korunma konulu kalemler ve riskten korunma araçları Riskten Korunma İlişkileri

23 Özet Özet Hedge muhasebesi uygulanabilir ama iyi bilgi birikimi ve dokümentasyon gerekir Kesinlikle geçmişe yönelik uygulanamaz Zararlarısaklama veya ötelemenin bir yolu değil, seçilen riskin ileriye dönük kar veya zarar tüm volatilitesinden korunmaktır Mali tablolarda volatiliteyi engeller eğer risk yönetim politikalarıile uyumlu ve tutarlıuygulanırsa muhasebe hilesi değildir. Etkinlik testi her raporlama dönemi ve hedge işlemi başında yapılmalıdır Türevler hedging enstrümanıbile olsalar her zaman gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler Gerçeğe uygun değer risklerinden korunma muhasebesinde riskinden korunulan kalemin muhasebesi değişmekte ve tutarlar kar zarara yansımakta Nakit akışriskinden korunma muhasebesinde etkin kısım sermaye altında nakit akışıgerçekleşene kadar bekletilmekte ve nakit akışile aynızamanda kar zarara gitmekte Slide 23

24 Özet Özet Hedge muhasebesi uygulanabilir ama iyi bilgi birikimi ve dokümentasyon gerekir Kesinlikle geçmişe yönelik uygulanamaz Zararlarısaklama veya ötelemenin bir yolu değil, seçilen riskin ileriye dönük kar veya zarar tüm volatilitesinden korunmaktır Mali tablolarda volatiliteyi engeller eğer risk yönetim politikalarıile uyumlu ve tutarlı uygulanırsa muhasebe hilesi değildir. Etkinlik testi her raporlama dönemi ve hedge işlemi başında yapılmalıdır Türevler hedging enstrümanıbile olsalar her zaman gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler Gerçeğe uygun değer risklerinden korunma muhasebesinde riskinden korunulan kalemin muhasebesi değişmekte ve tutarlar kar zarara yansımaktadır Nakit akışriskinden korunma muhasebesinde etkin kısım sermaye altında nakit akışı gerçekleşene kadar bekletilmekte ve nakit akışile aynızamanda kar zarara gitmektedir Slide 24

25 Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Şirket in Risk Yönetim Stratejisi ve Politikalarıile uyum Formal Dokumentasyon Zorunluluğu Risk yönetim strateji ve amaçları Hedge in tipi Hedge edilen risk Hedge edilen kalem Hedge enstrümanı Hedge işleminin etkinliğinin testi için kullanılacak yöntem İleriye dönük Geriye dönük Yüksek etkinlik beklentisi & Etkinliğin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi Slide 25

26 Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Etkinlik Testi Hedge işleminin ileriye dönük ve geçmişe yönelik olarak yüksek etkinliği var İleriye dönük test İşlemin başlangıcında X Her raporlama tarihinde X VE Geçmişe yönelik test X Slide 26

27 Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Etkinlik testleri için kullanılabilecek yöntemlere örnekler Kritik şartların aynıolması Nominal tutarlar Finansal riskten korunma konusu kalem (Hedged item) Finansal riskten korunma aracı (Hedging instrument) Para birimi USD USD Vadeler Dolar offset metodu Finansal riskten korunma konusu kalemin makul değer değişimi Finansal riskten korunma aracının makul değer değişimi y = -0.95x Regresyon analizi Fairvaluechangeonhedgeditem Fair value change on hedging instrument Slide 27

28 Riskten korunma konulu kalemler ve riskten korunma araçları Finansal riskten korunma konusu kalemler Olabilir Tek bir işlem veya bakiye FX riski Vadeye Kadar Elde Tutulacak Varlıklar Faiz ve diğer riskler Olamaz Kendi hisse değeri Benzer işlem veya bakiyeler Türev finansal araçlar Bir işlem veya bakiyenin belirli bir kısmı Riskin bir kısmı Net pozisyon Finansal araçlar Slide 28 Finansal olmayan araçlar

29 Riskten korunma konulu kalemler ve riskten korunma araçları Finansal riskten korunma araçları Olabilir: Saklıtürev araçlar dahil tüm türev enstrümanlar Sadece FX riski için türev olmayan işlem ve bakiyeler Türev araçların belirli bir yüzdesi Olamaz: Net yazılmışopsiyonlar FX riski hariç diğer riskler için türev olmayan araçlar Türev araçların bir kısmı x x x Slide 29

30 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Nakit akış Riskinden Korunma Net Yatırım Riskinden Korunma English / French Dictionary Slide 30

31 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Gerçeğe uygun değer değişimlerinin etkilerine maruz kalmak Belirli bir risk ile ilişkilendirilebilir olmak Kayıtlıvarlıklar, borçlar ve muhasebeleştirilmemişkesin taahhütler Sabit faizli finansal varlıklar/borçlar Yabancıpara varlıklar/borçlar Emtea (gerçeğe uygun değer değişim riskini haiz) Hisse senetleri (yatırım olarak) Kesin taahhütler Slide 31

32 Riskten Korunma İlişkileri Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Yabancıpara uzun vadeli kredi Kar/Zarar Yabancıpara ile yapılmış operasyonel kiralama sözleşmesinden alacaklar Kar/Zarar Etkin olmayan kısım Slide 32

33 Riskten Korunma İlişkileri Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Örnek US$ Kira Alacakları(kesin taahhütler 36 Ay XYZ A.Ş. Bank US$ Banka kredisi 3 yıl vadeli (kademeli olarak geri ödemeli) XYZ A.Ş. 3 yıl vadeli 90 milyon US$ kredi almışve bu tutarla bir araç filosu satın almıştır. Kur riskinden korunmak amacıile Şirket filo kiralama sözleşmelerini US$ olarak yapmışve bu çerçevede filo kiralama 36 ay süresince 90 milyon US$ kira alacağınısözleşme ile garanti altına almıştır. Kredi geri ödemesi aylık kira alacaklarıile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Slide 33

34 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Nakit akış Riskinden Korunma Nakit akışlarında dalgalanmalara maruz kalmak Belirli bir risk ile ilişkilendirilebilir olmak Kayıtlıvarlıklar, borçlar ve gerçekleşme olasılığıyüksek tahmini işlemler Değişken faizli finansal varlıklar/yükümlülükler Gerçekleşme olasılığıyüksek tahmini işlemler Yabancıpara riskine sahip muhasebeleştirilmemişkesin taahhütler Slide 34

35 Riskten Korunma İlişkileri Nakit akış Riskinden Korunma Muhasebesi Riskten korunma aracının gerçeğe uygun değer değişimleri (riskten korunma muhasebesine konu olan risk ile ilişkili olarak) Etkin kısım Etkin olmayan kısım Sermaye Kar / zarar EBITDA!!! Slide 35

36 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Net Yatırım Riskinden Korunma English / French Dictionary Yabancıoperasyonların çevirim riskinden korunma Yabancıoperasyondaki net yatırım tutarı içinde sayılabilecek sermaye benzeri tutarlarda dahildir Nakit akışriskinden korunma ile benzer muhasebe kayıtları Geri dönüşüm yabancıoperasyonun çevirim farklarının geri dönüşümüne bağlı Slide 36

37 Riskten Korunma İlişkileri Hedge ilişkisini sona erdirme Hedging enstrümanı satılır, itfa eder veya vadesi gelirse Hedge muhasebesi için gerekli şartlar karşılanamazsa (dokümentasyon, etkinlik testi ) Hedge ilişkisi yeniden tanımlanır veya sona erdirilirse (yönetim kararı) Sona erdirme işlemleri ileriye dönük olarak işlem görürler (geçmişte bir hata yapılmadıysa) Slide 37

38 Riskten Korunma İlişkileri Özet Hedge muhasebesi uygulanabilir ama iyi bilgi birikimi ve dokümentasyon gerekir Kesinlikle geçmişe yönelik uygulanamaz Zararlarısaklama veya ötelemenin bir yolu değil, seçilen riskin ileriye dönük kar veya zarar tüm volatilitesinden korunmaktır Kar zarar da gereksiz volatilite oluşmasınıengeller eğer risk yönetim politikalarıile uyumlu ve tutarlıuygulanırsa muhasebe hilesi değildir. Etkinlik testi her raporlama dönemi ve hedge işlemi başında yapılmalıdır Türevler hedging enstrümanıbile olsalar her zaman gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler Gerçeğe uygun değer risklerinden korunma muhasebesinde riskinden korunulan kalemin muhasebesi değişmekte ve tutarlar kar zarara yansımakta Nakit akışriskinden korunma muhasebesinde etkin kısım sermaye altında nakit akışı gerçekleşene kadar bekletilmekte ve nakit akışile aynızamanda kar zarara gitmekte Slide 38

39 İletişim Bilgilerimiz Mehmet Yetgin, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Slide 39

40 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Vergi Uygulamaları 22 Aralık 2009

41 İçerik Yasal çerçeve ve Vergi Mevzuatı Genel bakış Vergi mevzuatındaki dikkat edilmesi gereken hususlar

42 Yasal çerçeve ve vergi mevzuatı genel çerçeve Yasal çerçeve İlgili mevzuatlar: SPK, Bankacılık, kambiyo mevzuatı, Kambiyo mevzuatındaki sınırlandırmalar geçerli mi (sadece kıymetli maden veya döviz banka ile yapılmalı) Vadeli işlem ve opsiyon dahil her türlü türev alım satımıspk tarafından yetkilendirilmişaracı kurum tarafından yapılır Slide 42

43 Yasal çerçeve ve vergi mevzuatı genel çerçeve Vergi Mevzuatı Vergi mevzuatında yerel kurallar net değil ve yeterli açıklık yok gri alanlar fazla Amerika ve İngiltere hariç diğer ülkelerde de benzer durumlar söz konusu Otoritelerin yaklaşımıbelirsiz ve gri alanlarda net bir görüşleri mevcut değil Geçtiğimiz senelerde bu konuda bazı adımlar atıldıama halen yetersiz (geçici 67 ve taslak tebliği) Slide 43

44 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Kurumlar vergisi açısından ekonomik gerçeklik Ticari faaliyetin sürdürülmesi ile alakalımı? Riskten korunmaya konu olan emtia şirketin ana faaliyetleri ile alakalı mı? Riske maruz olan tutar ile riskten korunma sağlanan tutar birbiri ile eşleşiyor mu? Bu sorulara evet ise kurumlar vergisi açısından gelir / gider olarak dikkate alınabilir Slide 44

45 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları Değerleme Net bir düzenleme şu an mevcut değil Eskiden verilen muktezalara göre kanunen kabul edilmeyen gider veya indirilecek gider olarak dikkate alınmasıöneriliyor Taslak tebliğde bu doğrultuda görüş vermişdurumda Slide 45

46 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları Tevkifat Tevkifat olacak mı? Hangi şartlarda olur karşıtarafın niteliği (yurtdışıveya yurt içi banka, benzeri finans kuruluşu, finansal olmayan kuruluş) Aracılık var mı? Aracılıktan ne anlaşılmalı Slide 46

47 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları KDV, BSMV KDV? ( hizmet var mı, odenen bedel bir hizmet midir. Mal teslimimidir. Hangi durumlarda olabilir) BSMV Karşıtaraf yurtiçi banka ise %5 BSMV olabilir- yansıtma? Nakdi uzlaşma vs fiziksel teslim Slide 47

48 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları Damga vergisi? Temel prensip bütün yazılıve imzalısözleşmeler 0.75% damga vergisine tabi bazıistisnalar mevcut örneğin bankalar arasında/ bankaların aracı oldugu, bankaların taraf oldugu türev sözleşmeler Slide 48

49 İletişim Bilgilerimiz BarışYalçın, Müdür Tel: e-posta: Slide 49

50 Sorularınız? All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US).

Dünya ile AynıMuhasebe Dilinde Konuşmaya Hazır mısınız?

Dünya ile AynıMuhasebe Dilinde Konuşmaya Hazır mısınız? VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Dünya ile AynıMuhasebe Dilinde Konuşmaya Hazır mısınız? 22 Aralık 2009 Ajanda Türkiye deki Finansal Raporlama Standartları Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kobiler İçin

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Etkin Đç Kontrollerin Faydaları Tumin Gültekin, Ortak Fikret Sebilcioğlu, Direktör Denetim Hizmetleri 20 Kasım 2007 *connectedthinking PwC Etkin Đç Kontrollerin

Detaylı

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 21. yy risk yönetimi yüzyılıdır. Ulrich Beck Ateşan Aybars (CTA) Neden Risk Yönetimi Başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Bu kapsamda; Firmanızın

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri Zeki Gündüz Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri PwC Transfer Fiyatlamasında Gelişmeler 1.Rapor

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007 PwC Ajanda (1) Sigortacılık Kanunu çerçevesinde getirilen düzenlemelerin vergi etkileri (2)

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması*

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Đçerik Karşılıklı anlaşma prosedürleri

Detaylı

Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi. 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL

Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi. 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL İÇERİK Riske Nereden Bakıyoruz? Portföy Yönetim Şirketi Banka Portföy Yönetim Şirketleri İçin Risk Yönetim

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337 OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı

TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Teşvik Stratejisi Faruk Sabuncu, MA, YMM Ortak, Vergi Hizmetleri 22 Mayıs 2008, İstanbul P w C İçerik Giriş

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

ALIM SATIM. BİRİNCİ BÖLÜM Alım Satım Amacı. 1. Pozisyonların/portföylerin alım satım amacıyla tutulduklarının kabul edilebilmesi

ALIM SATIM. BİRİNCİ BÖLÜM Alım Satım Amacı. 1. Pozisyonların/portföylerin alım satım amacıyla tutulduklarının kabul edilebilmesi ALIM SATIM EK 3 BİRİNCİ BÖLÜM Alım Satım Amacı için; 1. Pozisyonların/portföylerin alım satım amacıyla tutulduklarının kabul edilebilmesi a) Pozisyon/araç veya portföylere ilişkin üst yönetim tarafından

Detaylı

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgeler Konusundaki Son Gelişmeler ve Değişiklikler Yüksel Toparlak Ortak, YMM, Vergi Hizmetleri PwC Konular Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişiklikler ve

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gümrük İncelemeleri: Güncel İnceleme Konuları, İnceleme Süreci Hakkında Uyarılar ve Öneriler 22 Aralık 2009

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gümrük İncelemeleri: Güncel İnceleme Konuları, İnceleme Süreci Hakkında Uyarılar ve Öneriler 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gümrük İncelemeleri: Güncel İnceleme Konuları, İnceleme Süreci Hakkında Uyarılar ve Öneriler 22 Aralık 2009 Güncel Gümrük İncelemeleri Hakkında Bilgiler Güncel Gümrük İnceleme

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İşletmelerde vergi yönetimi; muhasebe ve kayıtlarını inceleyen, bunların doğruluk ve düzenliliğini araştıran, yapılmış olan hata ve hileleri ortaya çıkaran işlemlerle birlikte,

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 Gündem 2009 da Neler Oldu? Bir bakışta 2009 Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, 2 Mayıs 2006

GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, 2 Mayıs 2006 GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, M.Ersun BAYRAKTAROĞLU Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC 1 2 3 4 Kurumlar Vergisi İşlem

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları KPMG Türkiye Vergi Haziran 2012 Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye finans piyasaları son yıllarda önemli büyüklüklere ulaşmıştır. 2012 Mayıs ayı itibariyle Vadeli İşlem

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test İçerik Giriş Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi Hesap Bazında Geriye Dönük Test Ürün Bazında Geriye Dönük Test Teminat Değerleme Katsayıları Geriye Dönük Testi Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Test Sonuçları

Detaylı

PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Nilgün Serdar Şimşek, Kıdemli Müdür Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking

PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Nilgün Serdar Şimşek, Kıdemli Müdür Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Birleşme ve Satın n Alma Đşlemleri Nilgün Serdar Şimşek, Kıdemli Müdür Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri 20 *connectedthinking PwC Seminer Đçeriği 1. Birleşme

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 TEBLĠĞ. OPSĠYONLARDAN KAYNAKLANAN PĠYASA RĠSKĠ ĠÇĠN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ

Resmî Gazete Sayı : 28337 TEBLĠĞ. OPSĠYONLARDAN KAYNAKLANAN PĠYASA RĠSKĠ ĠÇĠN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28337 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: OPSĠYONLARDAN KAYNAKLANAN PĠYASA RĠSKĠ ĠÇĠN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri*

Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri* Adnan Nas,, Vergi Hizmetleri Lideri Ersun Bayraktaroğlu lu,, Direktör, r, Vergi Hizmetleri Özlem GüçG Alioğlu

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Belgelendirme Transfer Fiyatlandırması*

Belgelendirme Transfer Fiyatlandırması* Belgelendirme Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Canan Aladağ *connectedthinking PwC Đçerik 1. 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği 2. Belgelendirme yükümlülükleri i. Yıllık Transfer

Detaylı

Vadeli Piyasalarda Yatırım

Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli Piyasalarda Yatırım VADELİ PİYASALARDA YATIRIM 1 2 3 4 5 6 8 İÇİNDEKİLER Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Gelecek İçin Daha Güvenli Yatırım Fırsatları Organize piyasa,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem RiskTürk Eğitim Kataloğu 2016 1. Dönem E-Mail: egitim@riskturk.com EĞİTİM TAKVİMİ İleri Seviye Varlık Yükümlülük Analizi (ALM) 4-5 Mayıs Kredi Riski 11-12 Mayıs Piyasa Riski 25-26 Mayıs E-Mail: ALM egitim@riskturk.com

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU I-Giriş Firmaların yabancı para (YP) cinsinden ve YP endeksli yükümlülükleri ve varlıklarının bilançolarında

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul. Ekim 2014 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Aralık 2009 VOB la Risk Yönetimi i Çetin Ali DÖNMEZ Ç VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi Kuruluş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 Şubat 2005 te uzaktan erişimli elektronik bir Borsa olarak

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM Gündem Neden SAP TRM? SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, Ekim 2015 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

USD/TL Aracı KuruluşVarantları

USD/TL Aracı KuruluşVarantları 1 USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı