Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi * Soner POLAT a Kocaeli Üniversitesi Öz Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin üniversitelerine ilişkin örgütsel imaj algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, çalışma evrenini ise Umuttepe Yerleşkesindeki fakülte ve yüksek okulların son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. İmajın oluşumu zaman gerektirdiği için örneklem kasıtlı örneklem seçme tekniği kullanılarak son sınıf öğrencilerinin (N=4071) yarısı (n=2057) örnekleme alınmıştır. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın verileri, Kazoleas, Kim ve Moffitt (2001) tarafından geliştirilen ölçme araçlarından faydalanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel imaj algısının öğrencilerin akademik başarılarını yordadığı bulunmuştur. Ayrıca örgütsel imajın alt boyutlarından barınma-beslenme ve program imajı dışındaki imaj boyutlarından kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı bir şekilde açıkladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler Örgütsel İmaj, Yükseköğretim, İmaj Yönetimi, Akademik Başarı. Günümüzün rekabet koşulları, örgütleri yaşayabilmek için yeni arayışlara zorlamaktadır. Yeni arayışlar sayesinde örgütler, kendilerini geliştirerek diğer örgütlerden daha üstün hale gelmeye çalışmaktadır. Böylece çevresindekilerin beğenisini kazanan örgütler, başarılı örgütler olarak anılmaktadır. Toplumsal çevrenin, başarılı örgüt değerlendirmesindeki ölçütlerden birisi de örgütün imajıdır. * Bu araştırma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin katkıları ile yapılmıştır. a Dr. Soner POLAT. Eğitim yönetimi ve denetimi alanlında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında çok kültürlü eğitim, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel imaj yer almaktadır. İletişim: Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İzmit/KOCAELİ. Elektronik Posta: Tel: Fax: İmaj kişilerin bir obje, kişi ya da örgüt ile ilişki ve etkileşimler sırasında zamana bağlı olarak bireylerin zihinlerinde gelişen düşüncelerdir (Dichter, 1985; Okay, 2000). Örgütsel imaj ise, bir örgüt hakkında halkın kafasında oluşan izlenimlerin tümü ya da bireylerin zihninde oluşan örgüt portresi (Gray ve Balmer, 1998; Nguyen ve LeBlanc, 2001) ya da örgütün özet bir resmidir (Wilson, 2001). Dutton ve Dukerich (1991) örgütsel imajı, örgüt üyelerinin ya da diğer insanların örgütü nasıl gördüklerine yönelik inançları şeklinde tanımlarken; Moffitt (1994) ise örgüsel imajı belli bir tarihsel süreçte kişisel, çevresel, kültürel ve örgütsel etkenlere bağlı olarak oluşan bir kavram olarak tanımlamıştır. Her örgütün bir algılanan imajı bir de arzulanan imajı vardır. Arzulanan imaj örgüt yöneticilerinin ideal olarak düşündükleri; ulaşmak istedikleri imajdır. Algılanan imaj ise örgüt etkinliklerinden etkilenen bireylerin örgüt hakkındaki algılarına dayalı oluşan imajdır (Roberts, 2005). Örgütsel imaj yönetim süreci üç adımlı bir süreci kapsamaktadır. Birinci adımda örgüt paydaşlarının örgüt hakkındaki örgütsel imajının bilinmesi gerekmektedir. İkinci olarak istendik bir imaj algısı için çalışmalar yapılmalıdır. Bu süreç örgüt paydaşları 249

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ ile iletişimi gerektirmektedir. Başarılı bir imaj yaratmak için örgüt paydaşlarının yorumlarını almak ve buna yönelik bir iletişim stratejisi belirlemek gerekmektedir. Eğer örgüt paydaşlarını sürekli izleyerek, uygun zamanda geri dönütler alınmaz ve başarısız olunursa paydaşlarda istenen imajın oluşturulması mümkün değildir. Sürecin üçüncü aşaması koruma ve onarma aşamasıdır. Genellikle üçüncü adım örgüt yöneticilerince çok ciddiye alınmamaktadır. Ancak istenen imaj algısını sürekli hale getirmek için bu adım önemsenmelidir. Eğer başarılı bir örgüt imaj yönetiminin son adım olan onarmayı ciddiye almaz ise eskiye geri dönülecektir (Massey, 2003). Toplumsal açık sistemler, çevreleriyle olan etkileşimi sonucunda bazı görüntüler bırakırlar. İnsanların zihinlerinde oluşan ve imaj olarak tanımlanan bu görüntü, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirme sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır (Ertekin, 1978). Örgütsel imaj, birçok örgüt çıktısını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir (Vigoda- Gadot ve Ben-Zion, 2004). Örgüt imajı üzerine yapılan araştırmalar, örgütün imajının bireylerin örgüte ilişkin yorumlarını, güdülenmesini etkilediği görülmüştür (Dutton ve Dukerich, 1991). Örgütsel imaj örgütün kalitesini, ününü, saygınlığını, güvenini, istikrarını, çekiciliğini ve orijinalliğini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca örgütsel imaj, işgörenlerin performansını, güdülenmesini, özdeşim kurmasını, işbirliğine girmesini, iş doyumunu, bağlılıklarını olumlu yönde etkilemekte iken; iş devri ve işten ayrılma niyeti algılarını olumsuz yönde etkilemektedir (Polat, 2009). Örgütsel imajı iyi biçimlendirilmiş örgütler, kamuoyunda saygın, güvenilir, birlikte iş yapılabilir, gelecek vaat eden, istikrarlı vb. düşüncelerle kendilerinden söz ettirmektedirler. Ayrıca iyi bir imaj, örgütleri birbirinden farklılaştırıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle kolay biçimde taklit edilemezler (Taşkın ve Sönmez, 2005). Böylece örgütler çevresinde bu taklit edilemez orijinal özellikleri ile dikkat çekmektedirler. Olumlu bir dış imaj algısının olduğu örgütlerde işgörenlerin daha fazla örgütsel özdeşleşme içinde olduğu bulunmuştur (Dukerich, Golden ve Shortell, 2002; O Neill ve Gaither, 2007). Ayrıca örgütsel imaj algısı yüksek çalışanlarda iş devri ve işten ayrılma niyetlerinin daha az olduğu bulunmuştur (Dukerich ve ark., 2002; O Neill ve Gaither, 2007; Vigoda-Gadot ve Ben-Zion, 2004). Çevresel imajı yüksek olan örgütler, toplumun güvenini de o denli kazanmaktadır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda örgüt imajı ile iş doyumu arasında olumlu ilişki bulunmuştur (Vigoda-Gadot, Vinarski ve Ben-Zion, 2003). İsrail de yapılan bir araştırmada ise örgütsel imaj algısı ile örgütsel bağlılık ve performans arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (Vigoda-Gadot ve Ben-Zion, 2004). Olumlu örgütsel imaj, örgüte ve çıktılarına talebi, örgüte güveni artırmakta ve işgörenleri işlerine motive etmektedir (Peltekoğlu, 2004). İmaj algısının bu denli önem taşıması, hem örgütün kendi çalışanlarının performansları hem de örgüt dışı paydaşların tutum ve davranışlarını etkileme gücü olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda örgütlerin paydaşları üzerinde bıraktığı ilk izlenimlerin imaj algısını önemli şekilde etkilediği ve işe başvuru niyetlerinde belirleyici etken olduğu bulunmuştur (Collins ve Stevens, 2001). Küreselleşme ile birlikte örgütel imaj üniversitelerde de önemli olmaya başlamıştır. Üniversiteler girdilerini ülke içinden sağladığı gibi ülke dışından da sağlamaktadır. Örgütsel imaj bu rekabet ortamında önemli bir kaynaktır ve olumlu örgütsel imaj, ilgilileri örgüte çekmektedir (Flavian, Guinaliu ve Torres, 2005; Peltekoğlu, 2004). Bu rekabet ortamında üniversiteler, gerek ekonomik pazarda paylarını artırmak, gerekse nitelikli akademik personeli ve öğrenciyi kendisine çekmek için imajlarını artırmanın yollarını aramaktadırlar (Melewar ve Akel, 2005; Porter ve Claycomb, 1997). Örgütsel imaj; öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde önemli bir karar ölçütüdür. Gerek lisans öğretiminde gerekse lisansüstü eğitim için okul seçiminde öğrenciler, tercihlerini o üniversitenin, fakültenin hatta bölümün imajına göre yapmaktadırlar (Nguyen ve LeBlanc, 2001; Paden ve Stell, 2006). Üniversiteler imaj cazibesini kullanarak başarılı öğrencileri kendisine çekmektedir (Theus, 1993). Ayrıca olumlu imaj algısı, öğrencilerin sadakat davranışını ve memnuniyet düzeyini de olumlu yönde etkilemektedir (Nguyen ve LeBlanc, 2001; Palacio, Meneses ve Perez, 2002). Parameswaran ve Glowacka (1995) çalışmalarında artan rekabet ortamında, üniversiteyi avantajlı duruma geçirmek için üniversitelerin imaj artırma çabasında olduklarını, Palacio ve arkadaşları (2002) ise üniversitelerin kalitelerini ve imajlarını artırmak için ciddi kaynaklar harcadıklarını bulmuşlardır. Üniversite imajı ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda (Ivy, 2001; Saracel ve ark., 2001) üniversitelerin tercih edilmesinde üniversitenin örgütsel imajının önemli bir etken olduğu bulunmuştur. Üniversitelerin imajı ile ilgili çalışmalara yurt dışında çokça rastlanırken (Arpan, Raney ve Zivnuska, 2003; Chandler ve ark., 2007; Ivy, 2001; Kazo- 250

3 POLAT / Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi leas, Kim ve Moffitt, 2001; Melewar ve Akel, 2005; Nguyen ve LeBlanc, 2001; Paden ve Stell, 2006; Palacio ve ark., 2002; Parameswaran ve Glowacka, 1995; Theus, 1993); ülkemizde oldukça sınırlı sayıda araştırma (Cerit, 2006; Saracel ve ark., 2001) bulunmaktadır. Örgütsel imaj ile başarı arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alan araştırma ise bulunmamaktadır. Araştırma bu konuya vurgu yapması açısından önem taşımaktadır. Üniversiteler, öğrencilerin başarısını artırarak kaliteli mezunlar vermeye çalışmaktadırlar. Alan yazında örgütsel imajın bireysel ve örgütsel başarıyı artırdığna ilişkin oldukça çok bilgi bulunurken; imaj algısının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığına ilişkin bilgiye rastlanamamıştır. Bu araştırma bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Örgütsel imaj, başarılı olmanın kilit noktası olarak görülmektedir (Dutton ve Dukerich, 1994). Çalışma yaşamında başarılı insanlar incelendiğinde onların ortak özelliği çevresindekilerde olumlu imaj bırakmalarıdır (Demir, 2003). Bireylerin çalıştıkları ya da bulundukları örgütlerde başarılı ve üretken olabilmeleri olumlu bir imaj yaratmaları ile mümkün görülmektedir (Demir, 2003; Gürüz, 2004). Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde örgütler, kendilerine benzer faaliyet gösteren örgütler arasından sıyrılıp daha fazla dikkat çekme çabası içine girmişlerdir. Bu nedenle olumlu örgütsel imaj, toplumsal çevrede güvenilir ve başarılı olmanın şartlarından biri olarak görülmektedir (Çakmak, 2008; Demir, 2003; Gürüz, 2004). Olumlu bir örgütsel imaj, örgütteki bireyleri başarıya taşıdığından, örgütün elde ettiği başarı seviyesi üzerinde doğrudan etkisi olan, önemli değişkenlerden biridir (Doğan, 2006; Esener, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Ayrıca, olumlu imaja sahip örgütler, toplumun güvenini kazanıp, itibarını yükselterek amaçlarına ulaşmada daha başarılı olmaktadır (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Hatch ve Schultz, 1997; Yıldırım, 2007) Örgütsel imaj, bir örgütün sadece başarı elde etmesinde değil başarının sürdürülmesinde de önemli etkiye sahiptir (Örer, 2006; Yıldırım, 2007). Bu nedenle olumlu üniversite imajı ve öğrencilerin üniversiteden memnuniyeti arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Gerekli alt yapıları, eğitime uygun fiziki mekânları, toplumsallaşmaya katkı sağlayacak sosyal hizmet birimleri ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olan bir üniversite imajı, öğrencinin başarısını ve performansını doğrudan etkilemektedir (Örer, 2006). Görüldüğü gibi olumlu ve yüksek düzeyde örgütsel imaj algısının bireyler ve örgütler için birçok yararı bulunmaktadır. Bu nedenle toplumsal etkisi oldukça geniş olan üniversitelerin cazibe merkezi olup, kaliteli çıktılar verebilmesi için olumlu ve yüksek düzeyde örgütsel imaja sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle olumlu bir imaja sahip üniversiteler, kaliteli öğrencileri kendilerine çektiği gibi, üniversitelerine ilişkin olumlu imaja sahip öğrencileri de başarıya güdülemektedir. Böylece öğrencilerin performanslarında artma gözlenecek ve akademik başarıları artacaktır. Araştırmanın Amacı Araştırma, üniversite öğrencilerinin üniversitelerine ilişkin örgütsel imaj algılarının onların akademik başarılarına olan etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Ayrıca araştırma örgütsel imajın alt boyutlarından hangilerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin olduğunu ortaya koymaya çalışacaktır. Bu amaçla şu sorulara cevaplar aranacaktır: Üniversitenin örgütsel imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin kalite imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin spor imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin sosyal ortam imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin eğlence imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin barınma-beslenme imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin program imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Araştırmanın Deseni Yöntem Araştırma, katılımcıların belli bir andaki örgütsel imaj algılarını ölçtüğünden betimsel ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmada yordayıcı ve yordanan değişken omak üzere iki değişken bulunmaktadır. Alan yazında örgütsel imajın bireysel ve örgütsel başarıyı artırdığına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle üniversiteye ilişkin ör- 251

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ gütsel imaj ve alt boyutları yordayıcı değişken olarak ele alınırken; öğrenilerin akademik başarıları yordanan değişken olarak ele alınmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Kocaeli üniversitesinde öğretim yılı istatistiklerine göre i I. öğretim, ü II. öğretim olmak üzere toplam öğrenci öğrenim görmektedir. Araştırmanın çalışma evrenini ise Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesinde yer alan 8 fakülte ve 2 yüksek okulda öğrenim gören öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerde örgütsel imaj algısının oluşması için belli bir sürecin yaşanması gerekmektedir. Bu nedenle araştırmanın örneklemi kasıtlı örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Örneklem araştırmanın çalışma evreninde yer alan fakülte ve yüksek okullardaki bölümlerin son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin (N=4071) %50 si rasgele seçilerek (n=2057) oluşturulmuştur (Tablo 1). Araştırmaya katılan öğrencilerin; % 47,6 ı kız, %52,4 ü erkektir. Ayrıca bu öğrencilerin %66,3 ü I. Öğretim, %33,7 si ise II. Öğretim de öğrenim görmektedir. Görüldüğü gibi örneklem evreni temsil eder niteliktedir. Veri Toplama Aracı Öğrencilerin örgütsel imaj algısı verileri Kazoleas ve arkadaşlarının (2001) yüksek öğretim kurumlarının imajını ölçmek için geliştirdikleri ölçeğe dayalı olarak araştırmacı tarafından Türkçe ye çevrilip uyarlanan ölçekle toplanmıştır. Önce Kazoleas ve arkadaşlarının yüksek öğretim kurumlarının imajını ölçmek için geliştirdikleri 30 maddelik ölçek, ingilizce öğretmenliği mezunu dört eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans öğrencisine Türkçe ye çevriltilmiştir. Araştırmacı bu dört farklı çevirilerden en uygun maddeleri yurt dışında doktora yapmış bir eğitim yönetimi uzmanı ile birlikte seçmiştir. Daha sonra kuramsal bilgilere dayalı olarak 7 yeni madde eklenmiştir. Böylece 37 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Geliştirilen bu ölçek, eğitim yönetimi ve denetimi alanında uzmanlaşmış bir profesöre gösterilmiş; onun eleştiri ve önerileri doğrultusunda düzeltilerek deneme formu hazırlanmıştır. Ölçme aracının ön uygulaması örneklem grubuna girmeyen Kocaeli Üniversitesi Turizm Yüksek Okulunun 55 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilere anlaşılması güç olan maddeleri işaretlemeleri istenmiştir. Ölçme aracının deneme uygulamasında alpha güvenirlik katsayısı.84 çıkmıştır. Öğrencilerin işaretledikleri maddeler tekrar gözden geçirilerek maddelere son şekli verilmiştir. Olumlu içerik taşıyan 37 maddelik ölçeğin maddeleri 5 li Likert tipli olarak ve optik okuyucuda okutulacak şekilde tasarlanmıştır. Ölçekte yer alan 37 maddenin madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmış ve.30 ın altında korelasyona sahip olan maddeler ölçekten çıkartılmıştır. Madde toplam korelasyonu.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği,.20 ve.30 arasındaki maddelerin zorunlu görülmesi halinde teste alınabileceği ve düzeltilmesi gerektiği,.20 den daha düşük maddelerin ise testte alınmaması gerektiği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2005). Bu bağlamda 7-14 numaralı maddelerin madde toplam korelasyonları.30 dan düşük olduğundan ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 35 maddelik ölçeğe yapılan analizler sonucunda Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) katsayısı.92 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (X2=20919,770, df=595, Tablo 1. Araştırmanın Çalışma Evreni ve Örneklemi Sıra Fakülte/Yüksek Okul Çalışma evreni N n işlenen % 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ,6 2 Eğitim Fakültesi ,0 3 Fen-Edebiyat Fakültesi ,3 4 Hukuk Fakültesi ,5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,4 6 İletişim Fakültesi ,8 7 Kocaeli Sağlık Yüksek Okulu ,8 8 Mühendislik Fakültesi ,4 9 Teknik Eğitim Fakültesi ,2 10 Tıp Fakültesi ,1 Tüm Fakülte ve Yüksek Okullar ,0 252

5 POLAT / Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi Tablo 2. Örgütsel İmaj Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Değerler İmaj ve boyutları Madde sayısı Maddeler Faktör yükleri Güvenirlik katsayısı Kalite imajı 9 1,8,10,11,12,18,26,28,29 0,421-0, Program imajı 8 2,3,4,5,6,9,31,32 0,418-0, Spor imajı 3 17,19,20 0,663-0, Genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı 6 21,22,23,24,25,27 0,379-0, Sosyal ortam imajı 4 13,35,36,37 0,437-0, Eğlence imajı 2 15,16 0,796-0, Barınma-beslenme imajı 3 30,33,34 0,565-0, Genel örgütsel imaj Alt boyutlardan alınabilecek en alt ve en üst puanlar p=.000<.001). KMO nun.60 dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2005). Yapılan faktör analizinde imaj ölçeğindeki 35 maddenin öz değeri 1 den büyük olan 7 faktörde toplandığı görülmüştür. Büyüköztürk e göre faktör yük değerinin.45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür. Ancak uygulamada az sayıda madde için bu sınır değer.30 a kadar indirilebilir. Bu nedenle ölçekte yer alan 35 maddenin faktör yükü.30 un üstünde olduğundan işleme alınmıştır. Bu 7 faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %51,175 dir. Birinci faktör varyansın % 13,356 sını (Özdeğer=4,675), ikinci faktör 8,029 unu (Özdeğer=2,810), üçüncü faktör 6,421 ini (Özdeğer=2,247), dördüncü faktör 6,219 unu (Özdeğer= 2,177), beşinci faktör 6,028 ini (Özdeğer=2,110), altıncı faktör 5,573 ünü (Özdeğer=1,951) ve yedinci faktör 5,549 unu(özdeğer=1,942) açıklamaktadır. 7 faktörün maddelerde açıkladıkları ortak varyans %34 ile %75 arasında değişmektedir. 7 faktörde toplanan maddelerin faktör yükleri 0,379 ile 0,848 arasında değişmektedir. Bu faktörler örgütsel imajın alt boyutları olarak I. kalite imajı, II. program imajı III. spor imajı, IV. genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, V. sosyal ortam imajı, VI. eğlence imajı, VII. barınma-beslenme imajı olarak isimlendirilmiştir. Örgütsel imaj ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin alpha güvenirlik katsayıları tablo 2 de verilmiştir. Örgütsel imaj ölçeğinin alpha güvenirlik katsayısı.91 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayısı ise.62 ile.85 arasında değişmektedir. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklendiğinden optik form şeklinde düzenlenen veri toplama aracının fakülte/yüksek okulların son sınıf öğrencilerine ulaştırılması ve toplanması Kocaeli Üniversitesinin resmi yazışması ile gerçekleşmiştir. Resmi yazı ile her bölümün son sınıf öğrencilerinin danışmanlarına ulaştırılan ölçme araçları, danışmanlarca dağıtılmış ve toplanmıştır. Gönderilen 2057 adet veri toplama aracının 2017 si geri dönmüştür. Ancak geri dönen ölçme araçlarından 33 ü çift işaretleme, hep aynı seçeneği işaretleme gibi nedenlerle işleme alınmamıştır ölçme aracı optik okuyucu yardımı ile okutulup veriler SPSS programına aktarılarak veri girişindeki hatalar ve zaman kaybı en aza indirilmiştir. Araştırma, algılanan örgütsel imajın öğrencilerin akademik başarılarına etkisini saptamayı amaçladığından yordayıcı istatistik tekniklerinden regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi yapılabilmesi için öncelikle değişkenler arasında korelasyon katsayılarına bakılarak doğrusal ilişki olup olmadığına bakılması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2005). Bu nedenle öncelikle örgütsel imaj ve alt boyutları ile akademik başarı arasındaki korelasyon katsayısına bakılmış ve doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. Yordayıcı değişken olan örgütsel imajın yordanan değişken olan akademik başarıya etkisini saptamak amacıyla basit regresyon analizi yapılmış; yordayıcı olan örgütsel imajın alt boyutlarının yordanan değişken olan akademik başarıya etkisini saptamak amacıyla da çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 253

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Bulgular ve Yorum Tablo 3 te örgütsel imaj ile akademik başarı arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon katsayıları verilmiştir. Örgütsel imaj ile öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı orta düzeyde olumlu bir ilişki (r=0.42, p<.01) bulunmaktadır. Öğrencilerin üniversiteye ilişkin imaj algısı arttıkça, akademik başarılarında da bir artma gözlenmektedir. Tablo 3. Örgütsel İmaj ve Alt Boyutlarının Akademik Başarıya Etkisine İlişkin Korelasyon Katsayıları Değişkenler Akademik başarı Kalite imajı.37** Spor imajı.26** Genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı.31** Sosyal ortam imajı.29** Eğlence imajı.24** Barınma-beslenme imajı.21** Program imajı.31** Örgütsel imaj.42** ** p<.01 Tablo 3 te örgütsel imajın alt boyutları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayıları verilmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları ile örgütsel imajın alt boyutlarından kalite imajı (r= 0.37, p<.01), program imajı (r= 0.31, p<.01) ve genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı (r= 0.31, p<.01) algıları arasında anlamlı ve orta düzeyde olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik başarıları ile örgütsel imajın alt boyutlarından sosyal ortam imajı (r= 0.29, p<.01), spor imajı (r= 0.26, p<.01), eğlence imajı (r= 0.24, p<.01) ve barınma-beslenme imajı (r= 0.21, p<.01) arasında ise anlamlı ancak düşük düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin akademik başarıları daha çok kalite, program imajı ile fiziki ortam ve alt yapı imajından etkilenmektedir. Örgütsel imaj algısının öğrencilerin akademik başarısını yordamasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 4 te verilmiştir. Örgütsel imaj algısı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada anlamlı yordayıcı bir değişkendir (R=0,418, R²=0,174, p<.00). Örgütsel imaj algısı, öğrencilerin akademik başarılarındaki varyansın yaklaşık %17 sini açıklamaktadır. Öğrencilerin örgütsel imaj algısının onların akademik başarısına düşükte olsa etkisinin olduğunu görülmektedir. Tablo 4. Örgütsel İmaj Algısının Öğrencilerin Akademik Başarısını Yordamasına İlişkin Basit Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişken Yordanan Değişken; Akademik Başarı B ShB b t Sabit,979,117 8,348** Örgütsel imaj,820,040,418 20,467** R= 0,418 R²=0,174 F(1,1983)= 417,881 ** p<.01 p=.000 Örgütsel imajın alt boyutlarının öğrencilerin akademik başarılarını yordamasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 5 te verilmiştir. Örgütsel imaj algısının alt boyutlarının tamamı öğrencilerin akademik başarısını yordamada anlamlı etkiye sahiptir (R=0,422, R²=0,178, p<.01). Örgütsel imajın alt boyutlarının tümü öğrencilerin akademik başarılarının %18 ini açıklamaktadır. Tablo 5. Örgütsel İmajın Alt Boyutlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordanan Değişken; Akademik Başarı Yordayıcı Değişken B ShB b t Sabit 0,94 0,13 7,25** Kalite imajı 0,29 0,05 0,18 5,90** Spor imajı 0,10 0,03 0,08 3,27** Genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı 0,17 0,04 0,12 4,73** Sosyal ortam imajı 0,13 0,03 0,10 3,79** Eğlence imajı 0,09 0,02 0,09 3,77** Barınma-beslenme imajı 0,01 0,03 0,01 0,44 Program imajı 0,04 0,06 0,02 0,71 R= 0,422* R²=0,178 F(7,1983)= 61,247 ** p<.01 p=.000 Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t değerlerine bakıldığında örgütsel imajın alt boyutlarından kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada etkili olduğu görülürken, barınma-beslenme ve program imajının akademik başarıyı anlamlı bir şekilde açıklamada etkili olmadığı görülmüştür. β katsayıları incelendiğinde ise yordayıcı değişken olan örgütsel imajın alt boyutlarının öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada en çok etki kalite imajına (β=0,19) aitken; bunu sıra ile genel görü- 254

7 POLAT / Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi nüm ve fiziki alt yapı imajı (β=0,12), sosyal ortam imajı (β=0,10), eğlence imajı (β=0,09) ve spor imajı (β=0,08) izlemektedir. Korelasyon katsayıları incelendiğinde örgütsel imajın alt boyutlarının tümünün akademik başarı ile ilişkili olduğu görülürken; regresyon analizinde sadece kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada etkili olduğunun görülmesi, barınma-beslenme ve program imajının doğrudan değil diğer imaj boyutları aracılığı ile akademik başarıyı etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Sonuç ve Öneriler Araştırma sonucunda öğrencilerin üniversit elerine ilişkin imaj algıları ile akademik başarıları arasında anlamlı ve orta düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin üniversitelerine ilişkin imaj algıları arttıkça akademik başarılarında da bir artma gözlenmiştir. Örgütsel imaj algısı, öğrencilerin akademik başarısını anlamlı bir şekilde açıklayan bir değişkendir. Öğrencilerin akademik başarıları ile kalite imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı arasında anlamlı orta düzeyde olumlu bir ilişki bulunurken; sosyal ortam imaj, spor imajı, eğlence imajı ve barınma-beslenme imajı arasında ise anlamlı ve düşük düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel imajın alt boyutlarından kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı bir şekilde açıkladığı görülürken, barınma-beslenme ve program imajının akademik başarıyı anlamlı bir şekilde açıklamadığı görülmüştür. Bu durum barınma-beslenme ve program imajının akademik başarıyı dolaylı olarak etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada en etkili örgütsel imaj boyutu kalite imajı iken; bunu sıra ile genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı, eğlence imajı ve spor imajı izlemektedir. Öğrencilerin üniversitelerine ilişkin örgütsel imaj algısının akademik başarılarını anlamlı düzeyde etkilemesi bulgusu, imajın örgütsel ve bireysel başarıyı artırdığına ilişkin kuramsal bilgileri destekler niteliktedir (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Doğan, 2006; Esener, 2006; Örer, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Öğrencilerin akademik başarısını artırmanın yollarından birisinin de üniversitenin örgütsel imajını olumlu yönde geliştirmek olduğuna göre; üniversite yöneticilerinin üniversitelerin imajını artırmanın yollarını aramaları gerekmektedir. Örgütsel imaj, kişisel ve örgütsel çevreden etkilendiği için, imaj algısının oluşmasında birçok etken bulunmaktadır (Kazoleas ve ark., 2001). Bu nedenle örgütsel imajın oluşumu çok paydaşlı ve oldukça karmaşık bir süreç olarak kabul edilmektedir (Gray ve Balmer, 1998; Kazoleas ve ark.). Örgütsel imajın oluşumunda iletişim kaynakları, terminoloji, marka oluşturma, logo ve amblemler, medya ve kişilerarası ilişkiler, bina mimarisi gibi etmenler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, yöneticilerin ve örgüt üyelerinin ilişkileri, özellikle yöneticilerin yaptıkları ve söyledikleri, örgüt imajını doğrudan etkilemektedir (Gray ve Balmer; Hatch ve Schultz, 1997). Yapılan alan yazın incelemesine göre örgütsel imajın birçok öncülü bulunmaktadır. Üniversite yöneticilerinin örgütsel imajın öncüllerini bilmesi, imaj yönetimi açısından önem taşımaktadır. Üniversitelerin imajı destekleyecek bir kültürünün olması, üniversitenin çalışanları, öğrencileri ve çevresi ile iyi iletişiminin olması, örgütsel kimlik ve örgütsel kişilik algılarının yüksek olması örgütsel imaj algısında da bir artışa neden olmaktadır. Öğrenci ve çalışanlarının kararlara katılımını sağlayan, sosyal imkânlar sunan üniversitelerin imaj algısı daha yüksek olacaktır. Ayrıca kendilerini yenileyen üniversiteler imajlarını da artıracaktır (Polat, 2009). Bir örgütün donanımı, iletişim biçimi ve örgütteki insanların tutum ve davranışları örgütün imajını etkilemektedir (Amon, 2004). Yetenekli insanları örgüte çekme, geliştirme ve elinde tutma becerisi olan örgütlerin imajında bir artma gözlenmiştir. Ayrıca toplumsal ve çevresel sorumluluk, güvenirlik, yenilikçilik, iletişim, yönetim, ürün ve hizmet kalitesi gibi değişkenler de örgütsel imajın oluşmasında önemli etkiye sahiptir (Lemmink, Schuijf ve Streukens, 2003). Arpan ve arkadaşları (2003) nın üniversitelerin imaj değerlendirmelerinde hangi kriterleri kullandığı ve imaj algılarının farklı değerlendirici gruplar arasında nasıl değiştiğini araştırdıkları çalışmada, öğrencilerin imaj değerlendirmesi yaparken isim bilinirliği, kalite, spor, sosyal imkânlar, fiziksel çevre gibi birçok etkeni göz önünde tuttuklarını ortaya koymuşlardır. Yükseköğretime, başvuru sürecindeki yaşantılar, reklamlar ve halkla ilişkiler, toplumsal ilişkiler, başvuru sağlama faaliyetleri, insanların ilk imaj algısının oluşumunda oldukça etkilidir (Collins ve Stevens, 2001). Yükseköğretim örgütlerinin imajını belirleyen diğer etmenler 255

8 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ ise, kişisel ve örgütsel çevre, demografik özellikler, çevresel özellikler, katılım koşulları, spor imkanları, kampus büyüklüğü, akademik programlar, kütüphane olanakları (Kazoleas ve ark., 2001), akademik kadro ve öğrencilerle kurulan ilişkiler, etraftan duyulan hikayeler (Paden ve Stell, 2006) olarak belirlenmiştir. Paden ve Stell, üniversitenin adının bir marka gibi işlediğini, imajını temsil ettiğini, imajın da akademik seçimleri yönlendirdiğini belirtmektedir. Ayrıca bu çalışma, imajın zaman içinde akademik kadro ve öğrencilerle kurulan ilişkiler ve etraftan duyulan hikâyeler aracılığıyla oluştuğunu ortaya koymuştur. Üniversitede yaşanan olumlu kişisel deneyimler üniversite imajını geliştirmenin en iyi yolu olarak görülmektedir (Chandler ve ark., 2007). Köklü üniversiteler, imaj konusunda ürün odaklı olup, akademik kaliteye önem vermektedirler (Ivy, 2001). Örgütsel imaj, daha çok algılamalardan oluştuğu için, sosyal paydaşların algılamalarını etkileyen bu değişkenlere yön verilerek; örgütsel imajın örgütsel hedefler doğrultusunda yönetilmesi sağlanmalıdır. Üniversiteler kaliteli bir akademik kadro oluşturup, akademik programları, ürün ve hizmetlerin niteliğini artırarak paydaşların örgütsel imaj algısını yükseltebilirler. Üniversitelerin imajını artıran bir diğer değişken ise toplumsal ve çevresel sorumluluk projeleridir. Üniversite yetkilileri, yapılan tüm olumlu çalışmaları halkla ilişkileri geliştirerek ve reklamlarla çevresine duyurarak, imajının artmasına katkıda bulunabilir (Polat, 2009). Toplum nazarında üniversitenin imajını artırmanın yollarından biri de topluma hizmet uygulamalarıdır. Halka yönelik toplantılar, müzik sunumları vb gibi etkinliklerle üniversiteler, toplumun gözündeki imajını artırabilirler. Oluşturulması oldukça zor ve uzun zaman alan örgütsel imaj teknolojik araçlar yardımı ile daha kolay yaratılabilir. Aynı zamanda örgütten beklentisi olan grupların beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak daha kolay ve istendik bir imaj oluşturulabilir (Nguyen ve LeBlanc, 2001). Örgütler, olumlu özelliklerini, kaliteli ürünlerini, ilginç çalışmalarını kitle iletişim araçları ile hedef kitlelerine ulaştırarak örgütsel imajlarını artırabilirler (Schuler, 2004). Bu nedenle üniversite yöneticileri kitle iletişim araçlarını kullanmanın yollarını aramalıdırlar. Kitle iletişim araçlarında üniversite ile ilgili tanıtıcı yazıların çıkması, üniversitede yapılan orijinal araştırma sonuçlarının paylaşılması ya da üniversitede uygulanan ilginç bir uygulamanın paylaşılması gibi imaj artırıcı çalışmalar, üniversitenin çevresel imajını artırabilir. Yukarıdaki bilgiler ışığında üniversitenin imajını artırmak için şunlar önerilebilir: Eğitim ve hizmet kalitesi artırılabilir. Ünlü akademisyenler üniversiteye alınarak üniversitenin çekiciliği artırılabilir. Mevcut akademik personelin niteliğinin artırılması sağlanabilir. Akademik programların tanıtımı ile ünü artırılabilir. Üniversitenin genel görünümü (binaların temizliği, tertip düzeni, çevresel mekanın temizliği vb) iyileştirilebilir. Üniversitenin fiziki alt yapısı ve donanımı (kütüphane olanakları, spor tesisleri, internet vs) iyileştirilebilir. Üniversitelerde spor etkinlikleri artırılabilir. Sosyal olanaklar (kulüp, dernek vb) iyileştirilebilir. Öğrencilerin eğlenmelerini sağlayacak olanaklar (festivaller, bahar şenlikleri, konserler, tiyatro, sinema vb) artırılabilir. Üniversitedeki akademik ve idari personelin, öğrencilerle olan iletişiminde olumlu değerler daha fazla gözetilerek ve öğrencilerin yönetime katılması sağlanarak sosyal imaj artırılabilir. 256

9 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. The Relationship between University Students Academic Achievement and Perceived Organizational Image * Soner POLAT a Kocaeli University Abstract The purpose of present study was to determine the relationship between university students academic achievement and perceived organizational image. The sample of the study was the senior students at the faculties and vocational schools in Umuttepe Campus at Kocaeli University. Because the development of organizational image is a long process, the sample was selected using representative sampling method and half (n=2017) of the senior students (N=4071 students) were included in the sample. The data for this descriptive research were collected using an instrument adapted from the scale of Kazoleas, Kim and Moffitt (2001). The findings of the study showed that perceived organizational image predicts university students academic achievement. Among the sub-dimensions of organizational image, the perceptions of quality image, sports image, general outlook and physical infrastructure image, social environment image and entertainment image were positively related with academic achievement whereas the perception of accommodation-food image had no influence on students academic achievement. Key Words Organizational Image, Higher Education, Image Management, Academic Achievement. Public systems have certain impressions on people as a result of interactions. These impressions are called images that play an important role in the process of carrying out missions (Ertekin, 1978). Image is the thoughts of people regarding an object, a person, or an organization (Oktay, 2000) or it is either a positive or negative thought formed in people s mind after a long period of time and interaction with the elements of a system (Dichter, 1985). Moffitt (1994) describes image as a concept that develops through personal, environmental, cultural, and organizational factors throughout history. Organizational image is the overall evaluation of people s views regarding an organization or system (Nguyen & LeBlanc, 2001), a brief picture * This research was conducted with the contribution of Kocaeli University, Scientific Research Projects Unit. a Correspondence: Assist. Prof. Soner POLAT. Kocaeli University, Education Faculty, Department of Elementary Education, İzmit-Kocaeli/ Turkey. Phone: Fax: of this organization (Wilson, 2001). Dutton and Dukerich (1991) define organizational image as the way organizational members or others perceive the organization itself. With all these definitions in mind, we can define organizational image as the vision, picture, or impression that is formed in individuals mind, based on the data and information they gather through their interactions with the elements of an organization. It has been observed that the organizations which are capable of attracting the talented to the organization, developing and keeping them have positive images. Additionally, variables such as social and environmental responsibility, financial credibility, innovativeness, marketing, communication, management, product and service quality are effective in image formation (Lemmink, Schuijf, & Streukens, 2003). An organization s image is affected by this organization s accoutrements, attitudes and communication style. An organization s future image is shaped 257

10 E D U C A T I O N A L S C I E N C E S : T H E O R Y & P R A C T I C E by the communication between management, employees and external audiences (Amon, 2004; Schuler, 2004). Other factors that determine the image of educational institutions are name awareness, academic properties, sports and social facilities, physical environment (Arpan, Arthur & Zivnuska, 2003), personal and organizational environment, demographic features, environmental features, admission criteria, sports facilities, campus size, academic programs, library facilities (Kazoleas, Kim & Moffit, 2001), academic staff and relations with students, and stories about the school (Paden & Stell, 2006). In their study, Arpan, Arthur and Zivnuska (2003) researched the criteria used in image assessment and how perceived image differs between different groups and found that factors such as name awareness, academic properties, sports and social facilities, and physical environment are important for students when forming an image. While there are numerous international studies on organizational image including universities (Arpan, Raney & Zivnuska, 2003; Chandler et al., 2007; Ivy, 2001; Kazoleas, Kim & Moffitt, 2001; Melewar & Akel, 2005; Nguyen & LeBlanc, 2001; Paden & Stell, 2006; Palacio, Meneses & Perez, 2002; Parameswaran & Glowacka, 1995; Theus, 1993), related research is inadequate in Turkey (Aksoy & Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Cerit, 2006; Çakmak, 2008; Demir, 2003; Doğan, 2006; Esener, 2006; Gürüz, 2004; Örer, 2006; Saracel et al., 2001; Yıldırım, 2007). There is no study investigating the relationship between organizational image and academic achievement. Our study aims to fill this gap. Organizational image affects many organizational outputs either directly or indirectly (Vigoda-Gadot & Ben-Zion, 2004; Vigoda-Gadot, Vinarski, & Ben- Zion, 2004). Perceived organizational image yields several outcomes. A positive organizational image affects the quality, reputation, prestige, uniformity, attractiveness and originality of an organization positively. Moreover, perceived organizational image affects some variables related to employees. For instance, organizational image influences employees performance, motivation, identification with their job, cooperation, job satisfaction and commitment as well as retention and attrition (Polat, 2009). O Neill and Gaither (2007) found that the employees with a more positive image are likely to identify themselves with the organization more and there is a positive and significant relationship between organizational identification and cooperative behavior. Besides, the employees with a higher perceived image are less likely to have turnover intentions (Dukerich, Golden, & Shortell, 2002). The importance of image perception comes from its power to influence both the performance of organization employees and behaviors and attitudes of external stakeholders. The research on image states that the first impression that organizations make on consumers is highly effective in creating the image perception and it is decisive in intentions to apply (Collins & Stevens, 2001). Organizations strive for creating a positive image among its target audience (Gray & Balmer, 1998). Organizations may have an illusion that they have a positive image, however, organizations need to evaluate their image frequently. Corporate image is essential for an organization s permanence (Peltekoğlu, 2004). A good image is distinctive, therefore cannot be imitated easily (cited in Taşkın & Sönmez, 2005). Organizational image is seen as the key point of success (Dutton & Dukerich, 1994). Successful people in work life share the common feature of having positive images (Demir, 2003). For workers, to be successful and productive seems possible with creating positive images (Demir, 2003; Gürüz, 2004). In today s stiff competitive environment, organizations strive to have a difference over other organizations and gain more attention. Therefore, positive organizational image is seen as one of the terms of being reliable and successful in social environment (Çakmak, 2008; Demir, 2003; Gürüz, 2004). Positive organizational image is one of the important variables that have a direct effect on the success of the organization as it enables the success of employees (Doğan, 2006; Esener, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Besides, the organizations with positive images are more successful in achieving their goals for they are trusted by society and raise their reputation (Aksoy & Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Hatch & Schultz, 1997; Yıldırım, 2007). Organizational image is not only responsible for achieving success, but also for maintaining it (Örer, 2006; Yıldırım, 2007). Therefore, there is a direct relationship between a university s image and the satisfaction students get from the university. The image of a university with good infrastructure, physical resources, and social service units which contribute socialization and qualified academic 258

11 POLAT / The Relationship between University Students Academic Achievement and Perceived Organizational Image staff, directly affects the success and performance of students (Örer, 2006). Organizational image is an important resource in this competitive context and positive organizational image help attract customers to the organization (Flavian, Guinaliu, & Torres, 2005). In this competitive context, universities seek to increase their image both to increase their share from the economic market and to attract the qualified faculty and students to their universities (Melewar & Aker, 2005; Porter & Claycomb, 1997). Purpose This research aimed to determine the effect of perceived organizational image on university students academic achievement. The research also aimed to find the sub-dimensions of organizational image that affect students academic achievement. Method Descriptive relational research method was used in this study since the momentary perception of organizational image is measured. The target population of this research is the senior students at 8 faculties and 2 vocational schools of Kocaeli University, Umuttepe Campus which has around students. The development of organizational image is a long process; therefore, the sample of the research was selected using representative sampling method by selecting %50 of the senior class students at faculties and vocational schools randomly. The sample contains 2057 students, which is roughly half of the senior students at Kocaeli University. The data for students perceived organizational image were measured by an instrument developed by Kazoleas et al. (2001) which was translated and adapted into Turkish by the researcher. After the factor analysis, factor loadings were accumulated around seven dimensions. These factors were named as I. quality image, II. program image, III. sports image, IV. general outlook and physical infrastructure image, V. social environment image, VI. entertainment image and VII. accommodation-food image. The alpha reliability coefficient of organizational image scale was.91. To examine the relation between organizational image and academic achievement, correlation analysis was used. When the correlation coefficients are assessed, if the correlation coefficient is between 0.70 and 1.00, it has been interpreted as high, between 0.69 and 0.30 it has been interpreted as medium, and if it is 0.29 and below it has been interpreted as related to low level (Büyüköztürk, 2005) and when it gets closer to 0.00, it has been interpreted as irrelevant. To control the effect of the organizational image on the academic achievement regression analysis was used. Findings Correlation coefficients regarding the relationship between organizational image and academic achievement showed that there was a moderate positive relationship between students perceived organizational image and academic achievement (r=0.42, p<.01). In terms of sub-dimensions, there was a moderate positive relationship between academic achievement and quality image sub-dimension (r=0.37, p<.01) and also general outlook and physical infrastructure (r=0.31, p<.01). There was a low positive relationship between academic achievement and social environment (r=0.29, p<.01), sports image (r=0.26, p<.01) entertainment image (r=0.24, p<.01) and accommodation-food image (r=0.21, p<.01) sub-dimensions. Students academic achievement was mostly affected by quality image and physical conditions and infrastructure image. The results of the regression analysis regarding how much perceived organizational image predict students academic achievement is given in table 5. Perceived organizational image affected students academic achievement significantly (R=0,418, R²=0,174, p<.00) and explained 17% of the variance of academic achievement. All sub-dimensions of perceived organizational image had significant effects of students academic achievement (R=0,422, R²=0,178, p<.01). In total, sub-dimensions of perceived organizational image explained 18% of students academic achievement. When the t values of regression coefficients were examined, quality image, sports image, general outlook and physical infrastructure, social environment and entertainment sub-dimensions were shown to explain students academic achievement, whereas accommodation-food sub-structure did not influence academic achievement significantly. When β coefficients were examined, students academic achievement was mostly explained by quality image (β=0,19), followed by general outlook and physical infrastructure, (β=0,12), social environment image (β=0,10), entertainment image (β=0,09), and sports image (β=0,08) respectively. 259

12 E D U C A T I O N A L S C I E N C E S : T H E O R Y & P R A C T I C E Results and Discussion This study has revealed a significant moderate positive relationship between university students perceived organizational image and their academic achievement. The more students perceive the organizational image of their university the higher their academic achievement was. While a moderate positive relationship was found between students academic achievement and quality image and general outlook and physical infrastructure, a low positive relationship was found between academic achievement and social environment image, sports image, entertainment image and accommodation-food image. The sub-dimensions of organizational image; quality image, sports image, general outlook and physical infrastructure image, social environment image and entertainment image influenced students academic success significantly, whereas accommodation food image did not influence academic achievement. This may indicate that accommodation-food image affects students academic achievement indirectly. Quality image sub-dimension had the largest share in explaining students academic achievement followed by general outlook and physical infrastructure image, social environment image entertainment image and sports image, respectively. In conclusion, perceived organizational image is a factor that significantly affects students academic achievement. Students academic achievement increases as their perceived organizational image increases. The findings of this research confirmed the theoretical information provided in the introduction part of the study. Findings of the present study verify that to provide academic success, students perceptions regarding the image of their university have to be increased. Thereby, it is necessary to answer the questions of how perceived organizational image is formed? and what are the ways of increasing the perception of organizational image? Organizational image management is a process based on the formation and the maintenance of the desired vision in the minds of administrators (Hatch & Schultz, 1997). Every organization has a perceived and a desired image. The desired image is what the administrators and managers wish to achieve ideally. As for the perceived image, it is the perceptions of individuals regarding an organization (Roberts, 2005). Organizational image management process has three stages. In the first stage, there is need to know about the perceptions of the administrators regarding the organization. Secondly, a desired image should be determined, which requires affective communication among administrators. In order to build a successful image, administrators should be able to determine a communication strategy, openly negotiate and give feedback continuously on issues regarding the image. The third stage of the process is about maintenance and restoration. Generally, this third stage is not taken seriously enough by the administrators. However, it is important for the maintenance and sustainability of the desired image. Unless this step is taken seriously, all the efforts could be wasted (Massey, 2003). Therefore, university administrators have three important steps to take. First, the current state of image of the university should be determined. Second, the question of What kind of university I desire? should be answered and the desired image should be determined accordingly. Third, various actions should be taken to transfer from the current state of image to the desired state and the circumstances should be observed continually. For an effective management, it is important for university administrators to learn about the experiences and outcomes of organizational image. The existence of a supportive environment, good communication among university staff, students and the administration, high perceptions of organizational identity and personality result in an increase in the perception of organizational image. When the perceived image of the universities is high the participation of the staff in the decision making process and social facilities is also expected to be high. Campus facilities, architecture, name, brand, logo, emblem, and physical infrastructure such as sports facilities and library are identified as the physical inputs that form the image perception. Universities can improve themselves in these areas and in return their images. Furthermore, universities can improve their image by hiring qualified academic staff and improving the quality of academic programs and services. Another factor that contributes to the positive image of universities is the social and environmental projects. University administration can improve the university s image by encouraging public relations and advertising such projects. Organizational image has several important outcomes. A positive image affects an organization s quality, reputation, trust, prestige, stability, at- 260

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1327 Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Detaylı

Bir Devlet Kurumunda ISO 9002 Eğitimine Yönelik Tutumların Belirleyicileri ve Boyutları

Bir Devlet Kurumunda ISO 9002 Eğitimine Yönelik Tutumların Belirleyicileri ve Boyutları Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2008, 11 (21), 28-37 Bir Devlet Kurumunda ISO 9002 Eğitimine Yönelik Tutumların Belirleyicileri ve Boyutları Reyhan Bilgiç Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özet Bu çalışmada,

Detaylı

Gamze Bayın Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara, Türkiye gamzebayin@gmail.

Gamze Bayın Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara, Türkiye gamzebayin@gmail. Poliklinik ve Klinik Hastalarının Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı Algılarının Karşılaştırılması: Ankara da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği Comparison of Corporate Image and Patient Loyalty Perceptions

Detaylı

Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 157-175 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma

A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1447-1459 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1531

Detaylı

İÇSEL PAZARLAMA TEMELİNDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA * ÖZET

İÇSEL PAZARLAMA TEMELİNDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1-30 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7667 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY İÇSEL PAZARLAMA

Detaylı

Okul Müdürlerine Yönelik Motivasyonel Dil Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının. İncelenmesi 1

Okul Müdürlerine Yönelik Motivasyonel Dil Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının. İncelenmesi 1 Okul Müdürlerine Yönelik Motivasyonel Dil Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi 1 Hamit ÖZEN 2 ÖZET Araştırmanın amacı, Motivasyonel Dil Ölçeği nin Türk kültürüne

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 195 Soytekin & Koçer / E-Journal of Intermedia, 2015/2(1) 195-221 E-journal of Intermedia, Fall 2015 2(1) ISSN: 2149-3669 TÜRKİYE DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA

Detaylı

Ego Kimlik Süreci Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Ego Kimlik Süreci Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2043-2058 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1623

Detaylı

İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler*

İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 93-106 İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler* Aydan Ordu**, Abdurrahman Tanrıöğen*** Özet

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

Çevrimiçi Öğrenme Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri, Algıladıkları Yapı ve Etkileşim Arasındaki İlişki

Çevrimiçi Öğrenme Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri, Algıladıkları Yapı ve Etkileşim Arasındaki İlişki Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1783-1797 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1580

Detaylı

Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı

Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1323 Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları

Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2071-2085 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1702

Detaylı

Rogers ın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternetten Ders Kaydı

Rogers ın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternetten Ders Kaydı Educational Administration: Theory and Practice Summer 2006, Issue 47, pp: 367-392 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2006, Sayı 47, ss: 367-392 Rogers ın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternetten

Detaylı

Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Kültür ve Etkililik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Kültür ve Etkililik Düzeylerinin Karşılaştırılması Educational Administration: Theory and Practice Spring 2007, Issue 51, pp: 371-394 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2007, Sayı 51, ss: 371-394 Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Kültür ve Etkililik

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 97-113 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Karar Verme Stilleri

Detaylı

Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması

Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması 954 ÖZ Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması Quality Perceptions of Travel Agency Managers: A Study in The Aegean Region Yüksek Lisans Tezi Master of Science

Detaylı

DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS *

DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2010, vol: 43, no: 1, 131-150 DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS * Cumali ÖKSÜZ ** Sanem UÇA *** ABSTRACT. In

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları Educational Administration: Theory and Practice 2011, Vol. 17, Issue 3, pp: 429-452 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2011, Cilt 17, Sayı 3, ss: 429-452 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel

Detaylı

Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki *

Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki * Educational Administration: Theory and Practice 2011, Vol. 17, Issue 4, pp: 581-603 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2011, Cilt 17, Sayı 4, ss: 581-603 Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri

Detaylı

İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli

İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1747-1764 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İhtiyaç Doyumu ve

Detaylı

Analyzing of the Relationships between Organizational Cynicism and Organizational Commitment of Teaching Staff 1

Analyzing of the Relationships between Organizational Cynicism and Organizational Commitment of Teaching Staff 1 International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(1), 196-205 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Analyzing of the Relationships between Organizational

Detaylı

Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları

Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 579 Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Kürşad YILMAZ* Öz Bu çalışmanın

Detaylı

Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler. Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction

Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler. Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 13-23 Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction Pınar ÇAĞ 1 ve İbrahim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları Olarak Heyecan Arama ve Cinsiyet

Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları Olarak Heyecan Arama ve Cinsiyet ISSN 2148-7286 DOI 10.15805/addicta.2014.1.1.006 Copyright 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti addicta.com.tr Addicta: The Turkish Journal on Addictions Bahar 2014 1(1) 63-97 Başvuru 13 Ağustos 2014 Kabul 29

Detaylı