Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi * Soner POLAT a Kocaeli Üniversitesi Öz Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin üniversitelerine ilişkin örgütsel imaj algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, çalışma evrenini ise Umuttepe Yerleşkesindeki fakülte ve yüksek okulların son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. İmajın oluşumu zaman gerektirdiği için örneklem kasıtlı örneklem seçme tekniği kullanılarak son sınıf öğrencilerinin (N=4071) yarısı (n=2057) örnekleme alınmıştır. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın verileri, Kazoleas, Kim ve Moffitt (2001) tarafından geliştirilen ölçme araçlarından faydalanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel imaj algısının öğrencilerin akademik başarılarını yordadığı bulunmuştur. Ayrıca örgütsel imajın alt boyutlarından barınma-beslenme ve program imajı dışındaki imaj boyutlarından kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı bir şekilde açıkladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler Örgütsel İmaj, Yükseköğretim, İmaj Yönetimi, Akademik Başarı. Günümüzün rekabet koşulları, örgütleri yaşayabilmek için yeni arayışlara zorlamaktadır. Yeni arayışlar sayesinde örgütler, kendilerini geliştirerek diğer örgütlerden daha üstün hale gelmeye çalışmaktadır. Böylece çevresindekilerin beğenisini kazanan örgütler, başarılı örgütler olarak anılmaktadır. Toplumsal çevrenin, başarılı örgüt değerlendirmesindeki ölçütlerden birisi de örgütün imajıdır. * Bu araştırma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin katkıları ile yapılmıştır. a Dr. Soner POLAT. Eğitim yönetimi ve denetimi alanlında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında çok kültürlü eğitim, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel imaj yer almaktadır. İletişim: Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İzmit/KOCAELİ. Elektronik Posta: Tel: Fax: İmaj kişilerin bir obje, kişi ya da örgüt ile ilişki ve etkileşimler sırasında zamana bağlı olarak bireylerin zihinlerinde gelişen düşüncelerdir (Dichter, 1985; Okay, 2000). Örgütsel imaj ise, bir örgüt hakkında halkın kafasında oluşan izlenimlerin tümü ya da bireylerin zihninde oluşan örgüt portresi (Gray ve Balmer, 1998; Nguyen ve LeBlanc, 2001) ya da örgütün özet bir resmidir (Wilson, 2001). Dutton ve Dukerich (1991) örgütsel imajı, örgüt üyelerinin ya da diğer insanların örgütü nasıl gördüklerine yönelik inançları şeklinde tanımlarken; Moffitt (1994) ise örgüsel imajı belli bir tarihsel süreçte kişisel, çevresel, kültürel ve örgütsel etkenlere bağlı olarak oluşan bir kavram olarak tanımlamıştır. Her örgütün bir algılanan imajı bir de arzulanan imajı vardır. Arzulanan imaj örgüt yöneticilerinin ideal olarak düşündükleri; ulaşmak istedikleri imajdır. Algılanan imaj ise örgüt etkinliklerinden etkilenen bireylerin örgüt hakkındaki algılarına dayalı oluşan imajdır (Roberts, 2005). Örgütsel imaj yönetim süreci üç adımlı bir süreci kapsamaktadır. Birinci adımda örgüt paydaşlarının örgüt hakkındaki örgütsel imajının bilinmesi gerekmektedir. İkinci olarak istendik bir imaj algısı için çalışmalar yapılmalıdır. Bu süreç örgüt paydaşları 249

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ ile iletişimi gerektirmektedir. Başarılı bir imaj yaratmak için örgüt paydaşlarının yorumlarını almak ve buna yönelik bir iletişim stratejisi belirlemek gerekmektedir. Eğer örgüt paydaşlarını sürekli izleyerek, uygun zamanda geri dönütler alınmaz ve başarısız olunursa paydaşlarda istenen imajın oluşturulması mümkün değildir. Sürecin üçüncü aşaması koruma ve onarma aşamasıdır. Genellikle üçüncü adım örgüt yöneticilerince çok ciddiye alınmamaktadır. Ancak istenen imaj algısını sürekli hale getirmek için bu adım önemsenmelidir. Eğer başarılı bir örgüt imaj yönetiminin son adım olan onarmayı ciddiye almaz ise eskiye geri dönülecektir (Massey, 2003). Toplumsal açık sistemler, çevreleriyle olan etkileşimi sonucunda bazı görüntüler bırakırlar. İnsanların zihinlerinde oluşan ve imaj olarak tanımlanan bu görüntü, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirme sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır (Ertekin, 1978). Örgütsel imaj, birçok örgüt çıktısını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir (Vigoda- Gadot ve Ben-Zion, 2004). Örgüt imajı üzerine yapılan araştırmalar, örgütün imajının bireylerin örgüte ilişkin yorumlarını, güdülenmesini etkilediği görülmüştür (Dutton ve Dukerich, 1991). Örgütsel imaj örgütün kalitesini, ününü, saygınlığını, güvenini, istikrarını, çekiciliğini ve orijinalliğini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca örgütsel imaj, işgörenlerin performansını, güdülenmesini, özdeşim kurmasını, işbirliğine girmesini, iş doyumunu, bağlılıklarını olumlu yönde etkilemekte iken; iş devri ve işten ayrılma niyeti algılarını olumsuz yönde etkilemektedir (Polat, 2009). Örgütsel imajı iyi biçimlendirilmiş örgütler, kamuoyunda saygın, güvenilir, birlikte iş yapılabilir, gelecek vaat eden, istikrarlı vb. düşüncelerle kendilerinden söz ettirmektedirler. Ayrıca iyi bir imaj, örgütleri birbirinden farklılaştırıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle kolay biçimde taklit edilemezler (Taşkın ve Sönmez, 2005). Böylece örgütler çevresinde bu taklit edilemez orijinal özellikleri ile dikkat çekmektedirler. Olumlu bir dış imaj algısının olduğu örgütlerde işgörenlerin daha fazla örgütsel özdeşleşme içinde olduğu bulunmuştur (Dukerich, Golden ve Shortell, 2002; O Neill ve Gaither, 2007). Ayrıca örgütsel imaj algısı yüksek çalışanlarda iş devri ve işten ayrılma niyetlerinin daha az olduğu bulunmuştur (Dukerich ve ark., 2002; O Neill ve Gaither, 2007; Vigoda-Gadot ve Ben-Zion, 2004). Çevresel imajı yüksek olan örgütler, toplumun güvenini de o denli kazanmaktadır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda örgüt imajı ile iş doyumu arasında olumlu ilişki bulunmuştur (Vigoda-Gadot, Vinarski ve Ben-Zion, 2003). İsrail de yapılan bir araştırmada ise örgütsel imaj algısı ile örgütsel bağlılık ve performans arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (Vigoda-Gadot ve Ben-Zion, 2004). Olumlu örgütsel imaj, örgüte ve çıktılarına talebi, örgüte güveni artırmakta ve işgörenleri işlerine motive etmektedir (Peltekoğlu, 2004). İmaj algısının bu denli önem taşıması, hem örgütün kendi çalışanlarının performansları hem de örgüt dışı paydaşların tutum ve davranışlarını etkileme gücü olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda örgütlerin paydaşları üzerinde bıraktığı ilk izlenimlerin imaj algısını önemli şekilde etkilediği ve işe başvuru niyetlerinde belirleyici etken olduğu bulunmuştur (Collins ve Stevens, 2001). Küreselleşme ile birlikte örgütel imaj üniversitelerde de önemli olmaya başlamıştır. Üniversiteler girdilerini ülke içinden sağladığı gibi ülke dışından da sağlamaktadır. Örgütsel imaj bu rekabet ortamında önemli bir kaynaktır ve olumlu örgütsel imaj, ilgilileri örgüte çekmektedir (Flavian, Guinaliu ve Torres, 2005; Peltekoğlu, 2004). Bu rekabet ortamında üniversiteler, gerek ekonomik pazarda paylarını artırmak, gerekse nitelikli akademik personeli ve öğrenciyi kendisine çekmek için imajlarını artırmanın yollarını aramaktadırlar (Melewar ve Akel, 2005; Porter ve Claycomb, 1997). Örgütsel imaj; öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde önemli bir karar ölçütüdür. Gerek lisans öğretiminde gerekse lisansüstü eğitim için okul seçiminde öğrenciler, tercihlerini o üniversitenin, fakültenin hatta bölümün imajına göre yapmaktadırlar (Nguyen ve LeBlanc, 2001; Paden ve Stell, 2006). Üniversiteler imaj cazibesini kullanarak başarılı öğrencileri kendisine çekmektedir (Theus, 1993). Ayrıca olumlu imaj algısı, öğrencilerin sadakat davranışını ve memnuniyet düzeyini de olumlu yönde etkilemektedir (Nguyen ve LeBlanc, 2001; Palacio, Meneses ve Perez, 2002). Parameswaran ve Glowacka (1995) çalışmalarında artan rekabet ortamında, üniversiteyi avantajlı duruma geçirmek için üniversitelerin imaj artırma çabasında olduklarını, Palacio ve arkadaşları (2002) ise üniversitelerin kalitelerini ve imajlarını artırmak için ciddi kaynaklar harcadıklarını bulmuşlardır. Üniversite imajı ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda (Ivy, 2001; Saracel ve ark., 2001) üniversitelerin tercih edilmesinde üniversitenin örgütsel imajının önemli bir etken olduğu bulunmuştur. Üniversitelerin imajı ile ilgili çalışmalara yurt dışında çokça rastlanırken (Arpan, Raney ve Zivnuska, 2003; Chandler ve ark., 2007; Ivy, 2001; Kazo- 250

3 POLAT / Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi leas, Kim ve Moffitt, 2001; Melewar ve Akel, 2005; Nguyen ve LeBlanc, 2001; Paden ve Stell, 2006; Palacio ve ark., 2002; Parameswaran ve Glowacka, 1995; Theus, 1993); ülkemizde oldukça sınırlı sayıda araştırma (Cerit, 2006; Saracel ve ark., 2001) bulunmaktadır. Örgütsel imaj ile başarı arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alan araştırma ise bulunmamaktadır. Araştırma bu konuya vurgu yapması açısından önem taşımaktadır. Üniversiteler, öğrencilerin başarısını artırarak kaliteli mezunlar vermeye çalışmaktadırlar. Alan yazında örgütsel imajın bireysel ve örgütsel başarıyı artırdığna ilişkin oldukça çok bilgi bulunurken; imaj algısının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığına ilişkin bilgiye rastlanamamıştır. Bu araştırma bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Örgütsel imaj, başarılı olmanın kilit noktası olarak görülmektedir (Dutton ve Dukerich, 1994). Çalışma yaşamında başarılı insanlar incelendiğinde onların ortak özelliği çevresindekilerde olumlu imaj bırakmalarıdır (Demir, 2003). Bireylerin çalıştıkları ya da bulundukları örgütlerde başarılı ve üretken olabilmeleri olumlu bir imaj yaratmaları ile mümkün görülmektedir (Demir, 2003; Gürüz, 2004). Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde örgütler, kendilerine benzer faaliyet gösteren örgütler arasından sıyrılıp daha fazla dikkat çekme çabası içine girmişlerdir. Bu nedenle olumlu örgütsel imaj, toplumsal çevrede güvenilir ve başarılı olmanın şartlarından biri olarak görülmektedir (Çakmak, 2008; Demir, 2003; Gürüz, 2004). Olumlu bir örgütsel imaj, örgütteki bireyleri başarıya taşıdığından, örgütün elde ettiği başarı seviyesi üzerinde doğrudan etkisi olan, önemli değişkenlerden biridir (Doğan, 2006; Esener, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Ayrıca, olumlu imaja sahip örgütler, toplumun güvenini kazanıp, itibarını yükselterek amaçlarına ulaşmada daha başarılı olmaktadır (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Hatch ve Schultz, 1997; Yıldırım, 2007) Örgütsel imaj, bir örgütün sadece başarı elde etmesinde değil başarının sürdürülmesinde de önemli etkiye sahiptir (Örer, 2006; Yıldırım, 2007). Bu nedenle olumlu üniversite imajı ve öğrencilerin üniversiteden memnuniyeti arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Gerekli alt yapıları, eğitime uygun fiziki mekânları, toplumsallaşmaya katkı sağlayacak sosyal hizmet birimleri ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olan bir üniversite imajı, öğrencinin başarısını ve performansını doğrudan etkilemektedir (Örer, 2006). Görüldüğü gibi olumlu ve yüksek düzeyde örgütsel imaj algısının bireyler ve örgütler için birçok yararı bulunmaktadır. Bu nedenle toplumsal etkisi oldukça geniş olan üniversitelerin cazibe merkezi olup, kaliteli çıktılar verebilmesi için olumlu ve yüksek düzeyde örgütsel imaja sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle olumlu bir imaja sahip üniversiteler, kaliteli öğrencileri kendilerine çektiği gibi, üniversitelerine ilişkin olumlu imaja sahip öğrencileri de başarıya güdülemektedir. Böylece öğrencilerin performanslarında artma gözlenecek ve akademik başarıları artacaktır. Araştırmanın Amacı Araştırma, üniversite öğrencilerinin üniversitelerine ilişkin örgütsel imaj algılarının onların akademik başarılarına olan etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Ayrıca araştırma örgütsel imajın alt boyutlarından hangilerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin olduğunu ortaya koymaya çalışacaktır. Bu amaçla şu sorulara cevaplar aranacaktır: Üniversitenin örgütsel imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin kalite imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin spor imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin sosyal ortam imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin eğlence imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin barınma-beslenme imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Üniversitenin program imajı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada etkili midir? Araştırmanın Deseni Yöntem Araştırma, katılımcıların belli bir andaki örgütsel imaj algılarını ölçtüğünden betimsel ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmada yordayıcı ve yordanan değişken omak üzere iki değişken bulunmaktadır. Alan yazında örgütsel imajın bireysel ve örgütsel başarıyı artırdığına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle üniversiteye ilişkin ör- 251

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ gütsel imaj ve alt boyutları yordayıcı değişken olarak ele alınırken; öğrenilerin akademik başarıları yordanan değişken olarak ele alınmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Kocaeli üniversitesinde öğretim yılı istatistiklerine göre i I. öğretim, ü II. öğretim olmak üzere toplam öğrenci öğrenim görmektedir. Araştırmanın çalışma evrenini ise Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesinde yer alan 8 fakülte ve 2 yüksek okulda öğrenim gören öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerde örgütsel imaj algısının oluşması için belli bir sürecin yaşanması gerekmektedir. Bu nedenle araştırmanın örneklemi kasıtlı örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Örneklem araştırmanın çalışma evreninde yer alan fakülte ve yüksek okullardaki bölümlerin son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin (N=4071) %50 si rasgele seçilerek (n=2057) oluşturulmuştur (Tablo 1). Araştırmaya katılan öğrencilerin; % 47,6 ı kız, %52,4 ü erkektir. Ayrıca bu öğrencilerin %66,3 ü I. Öğretim, %33,7 si ise II. Öğretim de öğrenim görmektedir. Görüldüğü gibi örneklem evreni temsil eder niteliktedir. Veri Toplama Aracı Öğrencilerin örgütsel imaj algısı verileri Kazoleas ve arkadaşlarının (2001) yüksek öğretim kurumlarının imajını ölçmek için geliştirdikleri ölçeğe dayalı olarak araştırmacı tarafından Türkçe ye çevrilip uyarlanan ölçekle toplanmıştır. Önce Kazoleas ve arkadaşlarının yüksek öğretim kurumlarının imajını ölçmek için geliştirdikleri 30 maddelik ölçek, ingilizce öğretmenliği mezunu dört eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans öğrencisine Türkçe ye çevriltilmiştir. Araştırmacı bu dört farklı çevirilerden en uygun maddeleri yurt dışında doktora yapmış bir eğitim yönetimi uzmanı ile birlikte seçmiştir. Daha sonra kuramsal bilgilere dayalı olarak 7 yeni madde eklenmiştir. Böylece 37 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Geliştirilen bu ölçek, eğitim yönetimi ve denetimi alanında uzmanlaşmış bir profesöre gösterilmiş; onun eleştiri ve önerileri doğrultusunda düzeltilerek deneme formu hazırlanmıştır. Ölçme aracının ön uygulaması örneklem grubuna girmeyen Kocaeli Üniversitesi Turizm Yüksek Okulunun 55 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilere anlaşılması güç olan maddeleri işaretlemeleri istenmiştir. Ölçme aracının deneme uygulamasında alpha güvenirlik katsayısı.84 çıkmıştır. Öğrencilerin işaretledikleri maddeler tekrar gözden geçirilerek maddelere son şekli verilmiştir. Olumlu içerik taşıyan 37 maddelik ölçeğin maddeleri 5 li Likert tipli olarak ve optik okuyucuda okutulacak şekilde tasarlanmıştır. Ölçekte yer alan 37 maddenin madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmış ve.30 ın altında korelasyona sahip olan maddeler ölçekten çıkartılmıştır. Madde toplam korelasyonu.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği,.20 ve.30 arasındaki maddelerin zorunlu görülmesi halinde teste alınabileceği ve düzeltilmesi gerektiği,.20 den daha düşük maddelerin ise testte alınmaması gerektiği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2005). Bu bağlamda 7-14 numaralı maddelerin madde toplam korelasyonları.30 dan düşük olduğundan ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 35 maddelik ölçeğe yapılan analizler sonucunda Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) katsayısı.92 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (X2=20919,770, df=595, Tablo 1. Araştırmanın Çalışma Evreni ve Örneklemi Sıra Fakülte/Yüksek Okul Çalışma evreni N n işlenen % 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ,6 2 Eğitim Fakültesi ,0 3 Fen-Edebiyat Fakültesi ,3 4 Hukuk Fakültesi ,5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,4 6 İletişim Fakültesi ,8 7 Kocaeli Sağlık Yüksek Okulu ,8 8 Mühendislik Fakültesi ,4 9 Teknik Eğitim Fakültesi ,2 10 Tıp Fakültesi ,1 Tüm Fakülte ve Yüksek Okullar ,0 252

5 POLAT / Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi Tablo 2. Örgütsel İmaj Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Değerler İmaj ve boyutları Madde sayısı Maddeler Faktör yükleri Güvenirlik katsayısı Kalite imajı 9 1,8,10,11,12,18,26,28,29 0,421-0, Program imajı 8 2,3,4,5,6,9,31,32 0,418-0, Spor imajı 3 17,19,20 0,663-0, Genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı 6 21,22,23,24,25,27 0,379-0, Sosyal ortam imajı 4 13,35,36,37 0,437-0, Eğlence imajı 2 15,16 0,796-0, Barınma-beslenme imajı 3 30,33,34 0,565-0, Genel örgütsel imaj Alt boyutlardan alınabilecek en alt ve en üst puanlar p=.000<.001). KMO nun.60 dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2005). Yapılan faktör analizinde imaj ölçeğindeki 35 maddenin öz değeri 1 den büyük olan 7 faktörde toplandığı görülmüştür. Büyüköztürk e göre faktör yük değerinin.45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür. Ancak uygulamada az sayıda madde için bu sınır değer.30 a kadar indirilebilir. Bu nedenle ölçekte yer alan 35 maddenin faktör yükü.30 un üstünde olduğundan işleme alınmıştır. Bu 7 faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %51,175 dir. Birinci faktör varyansın % 13,356 sını (Özdeğer=4,675), ikinci faktör 8,029 unu (Özdeğer=2,810), üçüncü faktör 6,421 ini (Özdeğer=2,247), dördüncü faktör 6,219 unu (Özdeğer= 2,177), beşinci faktör 6,028 ini (Özdeğer=2,110), altıncı faktör 5,573 ünü (Özdeğer=1,951) ve yedinci faktör 5,549 unu(özdeğer=1,942) açıklamaktadır. 7 faktörün maddelerde açıkladıkları ortak varyans %34 ile %75 arasında değişmektedir. 7 faktörde toplanan maddelerin faktör yükleri 0,379 ile 0,848 arasında değişmektedir. Bu faktörler örgütsel imajın alt boyutları olarak I. kalite imajı, II. program imajı III. spor imajı, IV. genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, V. sosyal ortam imajı, VI. eğlence imajı, VII. barınma-beslenme imajı olarak isimlendirilmiştir. Örgütsel imaj ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin alpha güvenirlik katsayıları tablo 2 de verilmiştir. Örgütsel imaj ölçeğinin alpha güvenirlik katsayısı.91 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayısı ise.62 ile.85 arasında değişmektedir. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklendiğinden optik form şeklinde düzenlenen veri toplama aracının fakülte/yüksek okulların son sınıf öğrencilerine ulaştırılması ve toplanması Kocaeli Üniversitesinin resmi yazışması ile gerçekleşmiştir. Resmi yazı ile her bölümün son sınıf öğrencilerinin danışmanlarına ulaştırılan ölçme araçları, danışmanlarca dağıtılmış ve toplanmıştır. Gönderilen 2057 adet veri toplama aracının 2017 si geri dönmüştür. Ancak geri dönen ölçme araçlarından 33 ü çift işaretleme, hep aynı seçeneği işaretleme gibi nedenlerle işleme alınmamıştır ölçme aracı optik okuyucu yardımı ile okutulup veriler SPSS programına aktarılarak veri girişindeki hatalar ve zaman kaybı en aza indirilmiştir. Araştırma, algılanan örgütsel imajın öğrencilerin akademik başarılarına etkisini saptamayı amaçladığından yordayıcı istatistik tekniklerinden regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi yapılabilmesi için öncelikle değişkenler arasında korelasyon katsayılarına bakılarak doğrusal ilişki olup olmadığına bakılması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2005). Bu nedenle öncelikle örgütsel imaj ve alt boyutları ile akademik başarı arasındaki korelasyon katsayısına bakılmış ve doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. Yordayıcı değişken olan örgütsel imajın yordanan değişken olan akademik başarıya etkisini saptamak amacıyla basit regresyon analizi yapılmış; yordayıcı olan örgütsel imajın alt boyutlarının yordanan değişken olan akademik başarıya etkisini saptamak amacıyla da çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 253

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Bulgular ve Yorum Tablo 3 te örgütsel imaj ile akademik başarı arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon katsayıları verilmiştir. Örgütsel imaj ile öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı orta düzeyde olumlu bir ilişki (r=0.42, p<.01) bulunmaktadır. Öğrencilerin üniversiteye ilişkin imaj algısı arttıkça, akademik başarılarında da bir artma gözlenmektedir. Tablo 3. Örgütsel İmaj ve Alt Boyutlarının Akademik Başarıya Etkisine İlişkin Korelasyon Katsayıları Değişkenler Akademik başarı Kalite imajı.37** Spor imajı.26** Genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı.31** Sosyal ortam imajı.29** Eğlence imajı.24** Barınma-beslenme imajı.21** Program imajı.31** Örgütsel imaj.42** ** p<.01 Tablo 3 te örgütsel imajın alt boyutları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayıları verilmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları ile örgütsel imajın alt boyutlarından kalite imajı (r= 0.37, p<.01), program imajı (r= 0.31, p<.01) ve genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı (r= 0.31, p<.01) algıları arasında anlamlı ve orta düzeyde olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik başarıları ile örgütsel imajın alt boyutlarından sosyal ortam imajı (r= 0.29, p<.01), spor imajı (r= 0.26, p<.01), eğlence imajı (r= 0.24, p<.01) ve barınma-beslenme imajı (r= 0.21, p<.01) arasında ise anlamlı ancak düşük düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin akademik başarıları daha çok kalite, program imajı ile fiziki ortam ve alt yapı imajından etkilenmektedir. Örgütsel imaj algısının öğrencilerin akademik başarısını yordamasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 4 te verilmiştir. Örgütsel imaj algısı, öğrencilerin akademik başarısını açıklamada anlamlı yordayıcı bir değişkendir (R=0,418, R²=0,174, p<.00). Örgütsel imaj algısı, öğrencilerin akademik başarılarındaki varyansın yaklaşık %17 sini açıklamaktadır. Öğrencilerin örgütsel imaj algısının onların akademik başarısına düşükte olsa etkisinin olduğunu görülmektedir. Tablo 4. Örgütsel İmaj Algısının Öğrencilerin Akademik Başarısını Yordamasına İlişkin Basit Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişken Yordanan Değişken; Akademik Başarı B ShB b t Sabit,979,117 8,348** Örgütsel imaj,820,040,418 20,467** R= 0,418 R²=0,174 F(1,1983)= 417,881 ** p<.01 p=.000 Örgütsel imajın alt boyutlarının öğrencilerin akademik başarılarını yordamasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 5 te verilmiştir. Örgütsel imaj algısının alt boyutlarının tamamı öğrencilerin akademik başarısını yordamada anlamlı etkiye sahiptir (R=0,422, R²=0,178, p<.01). Örgütsel imajın alt boyutlarının tümü öğrencilerin akademik başarılarının %18 ini açıklamaktadır. Tablo 5. Örgütsel İmajın Alt Boyutlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordanan Değişken; Akademik Başarı Yordayıcı Değişken B ShB b t Sabit 0,94 0,13 7,25** Kalite imajı 0,29 0,05 0,18 5,90** Spor imajı 0,10 0,03 0,08 3,27** Genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı 0,17 0,04 0,12 4,73** Sosyal ortam imajı 0,13 0,03 0,10 3,79** Eğlence imajı 0,09 0,02 0,09 3,77** Barınma-beslenme imajı 0,01 0,03 0,01 0,44 Program imajı 0,04 0,06 0,02 0,71 R= 0,422* R²=0,178 F(7,1983)= 61,247 ** p<.01 p=.000 Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t değerlerine bakıldığında örgütsel imajın alt boyutlarından kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada etkili olduğu görülürken, barınma-beslenme ve program imajının akademik başarıyı anlamlı bir şekilde açıklamada etkili olmadığı görülmüştür. β katsayıları incelendiğinde ise yordayıcı değişken olan örgütsel imajın alt boyutlarının öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada en çok etki kalite imajına (β=0,19) aitken; bunu sıra ile genel görü- 254

7 POLAT / Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi nüm ve fiziki alt yapı imajı (β=0,12), sosyal ortam imajı (β=0,10), eğlence imajı (β=0,09) ve spor imajı (β=0,08) izlemektedir. Korelasyon katsayıları incelendiğinde örgütsel imajın alt boyutlarının tümünün akademik başarı ile ilişkili olduğu görülürken; regresyon analizinde sadece kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada etkili olduğunun görülmesi, barınma-beslenme ve program imajının doğrudan değil diğer imaj boyutları aracılığı ile akademik başarıyı etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Sonuç ve Öneriler Araştırma sonucunda öğrencilerin üniversit elerine ilişkin imaj algıları ile akademik başarıları arasında anlamlı ve orta düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin üniversitelerine ilişkin imaj algıları arttıkça akademik başarılarında da bir artma gözlenmiştir. Örgütsel imaj algısı, öğrencilerin akademik başarısını anlamlı bir şekilde açıklayan bir değişkendir. Öğrencilerin akademik başarıları ile kalite imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı arasında anlamlı orta düzeyde olumlu bir ilişki bulunurken; sosyal ortam imaj, spor imajı, eğlence imajı ve barınma-beslenme imajı arasında ise anlamlı ve düşük düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel imajın alt boyutlarından kalite imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı ve eğlence imajının öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı bir şekilde açıkladığı görülürken, barınma-beslenme ve program imajının akademik başarıyı anlamlı bir şekilde açıklamadığı görülmüştür. Bu durum barınma-beslenme ve program imajının akademik başarıyı dolaylı olarak etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada en etkili örgütsel imaj boyutu kalite imajı iken; bunu sıra ile genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, sosyal ortam imajı, eğlence imajı ve spor imajı izlemektedir. Öğrencilerin üniversitelerine ilişkin örgütsel imaj algısının akademik başarılarını anlamlı düzeyde etkilemesi bulgusu, imajın örgütsel ve bireysel başarıyı artırdığına ilişkin kuramsal bilgileri destekler niteliktedir (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Doğan, 2006; Esener, 2006; Örer, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Öğrencilerin akademik başarısını artırmanın yollarından birisinin de üniversitenin örgütsel imajını olumlu yönde geliştirmek olduğuna göre; üniversite yöneticilerinin üniversitelerin imajını artırmanın yollarını aramaları gerekmektedir. Örgütsel imaj, kişisel ve örgütsel çevreden etkilendiği için, imaj algısının oluşmasında birçok etken bulunmaktadır (Kazoleas ve ark., 2001). Bu nedenle örgütsel imajın oluşumu çok paydaşlı ve oldukça karmaşık bir süreç olarak kabul edilmektedir (Gray ve Balmer, 1998; Kazoleas ve ark.). Örgütsel imajın oluşumunda iletişim kaynakları, terminoloji, marka oluşturma, logo ve amblemler, medya ve kişilerarası ilişkiler, bina mimarisi gibi etmenler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, yöneticilerin ve örgüt üyelerinin ilişkileri, özellikle yöneticilerin yaptıkları ve söyledikleri, örgüt imajını doğrudan etkilemektedir (Gray ve Balmer; Hatch ve Schultz, 1997). Yapılan alan yazın incelemesine göre örgütsel imajın birçok öncülü bulunmaktadır. Üniversite yöneticilerinin örgütsel imajın öncüllerini bilmesi, imaj yönetimi açısından önem taşımaktadır. Üniversitelerin imajı destekleyecek bir kültürünün olması, üniversitenin çalışanları, öğrencileri ve çevresi ile iyi iletişiminin olması, örgütsel kimlik ve örgütsel kişilik algılarının yüksek olması örgütsel imaj algısında da bir artışa neden olmaktadır. Öğrenci ve çalışanlarının kararlara katılımını sağlayan, sosyal imkânlar sunan üniversitelerin imaj algısı daha yüksek olacaktır. Ayrıca kendilerini yenileyen üniversiteler imajlarını da artıracaktır (Polat, 2009). Bir örgütün donanımı, iletişim biçimi ve örgütteki insanların tutum ve davranışları örgütün imajını etkilemektedir (Amon, 2004). Yetenekli insanları örgüte çekme, geliştirme ve elinde tutma becerisi olan örgütlerin imajında bir artma gözlenmiştir. Ayrıca toplumsal ve çevresel sorumluluk, güvenirlik, yenilikçilik, iletişim, yönetim, ürün ve hizmet kalitesi gibi değişkenler de örgütsel imajın oluşmasında önemli etkiye sahiptir (Lemmink, Schuijf ve Streukens, 2003). Arpan ve arkadaşları (2003) nın üniversitelerin imaj değerlendirmelerinde hangi kriterleri kullandığı ve imaj algılarının farklı değerlendirici gruplar arasında nasıl değiştiğini araştırdıkları çalışmada, öğrencilerin imaj değerlendirmesi yaparken isim bilinirliği, kalite, spor, sosyal imkânlar, fiziksel çevre gibi birçok etkeni göz önünde tuttuklarını ortaya koymuşlardır. Yükseköğretime, başvuru sürecindeki yaşantılar, reklamlar ve halkla ilişkiler, toplumsal ilişkiler, başvuru sağlama faaliyetleri, insanların ilk imaj algısının oluşumunda oldukça etkilidir (Collins ve Stevens, 2001). Yükseköğretim örgütlerinin imajını belirleyen diğer etmenler 255

8 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ ise, kişisel ve örgütsel çevre, demografik özellikler, çevresel özellikler, katılım koşulları, spor imkanları, kampus büyüklüğü, akademik programlar, kütüphane olanakları (Kazoleas ve ark., 2001), akademik kadro ve öğrencilerle kurulan ilişkiler, etraftan duyulan hikayeler (Paden ve Stell, 2006) olarak belirlenmiştir. Paden ve Stell, üniversitenin adının bir marka gibi işlediğini, imajını temsil ettiğini, imajın da akademik seçimleri yönlendirdiğini belirtmektedir. Ayrıca bu çalışma, imajın zaman içinde akademik kadro ve öğrencilerle kurulan ilişkiler ve etraftan duyulan hikâyeler aracılığıyla oluştuğunu ortaya koymuştur. Üniversitede yaşanan olumlu kişisel deneyimler üniversite imajını geliştirmenin en iyi yolu olarak görülmektedir (Chandler ve ark., 2007). Köklü üniversiteler, imaj konusunda ürün odaklı olup, akademik kaliteye önem vermektedirler (Ivy, 2001). Örgütsel imaj, daha çok algılamalardan oluştuğu için, sosyal paydaşların algılamalarını etkileyen bu değişkenlere yön verilerek; örgütsel imajın örgütsel hedefler doğrultusunda yönetilmesi sağlanmalıdır. Üniversiteler kaliteli bir akademik kadro oluşturup, akademik programları, ürün ve hizmetlerin niteliğini artırarak paydaşların örgütsel imaj algısını yükseltebilirler. Üniversitelerin imajını artıran bir diğer değişken ise toplumsal ve çevresel sorumluluk projeleridir. Üniversite yetkilileri, yapılan tüm olumlu çalışmaları halkla ilişkileri geliştirerek ve reklamlarla çevresine duyurarak, imajının artmasına katkıda bulunabilir (Polat, 2009). Toplum nazarında üniversitenin imajını artırmanın yollarından biri de topluma hizmet uygulamalarıdır. Halka yönelik toplantılar, müzik sunumları vb gibi etkinliklerle üniversiteler, toplumun gözündeki imajını artırabilirler. Oluşturulması oldukça zor ve uzun zaman alan örgütsel imaj teknolojik araçlar yardımı ile daha kolay yaratılabilir. Aynı zamanda örgütten beklentisi olan grupların beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak daha kolay ve istendik bir imaj oluşturulabilir (Nguyen ve LeBlanc, 2001). Örgütler, olumlu özelliklerini, kaliteli ürünlerini, ilginç çalışmalarını kitle iletişim araçları ile hedef kitlelerine ulaştırarak örgütsel imajlarını artırabilirler (Schuler, 2004). Bu nedenle üniversite yöneticileri kitle iletişim araçlarını kullanmanın yollarını aramalıdırlar. Kitle iletişim araçlarında üniversite ile ilgili tanıtıcı yazıların çıkması, üniversitede yapılan orijinal araştırma sonuçlarının paylaşılması ya da üniversitede uygulanan ilginç bir uygulamanın paylaşılması gibi imaj artırıcı çalışmalar, üniversitenin çevresel imajını artırabilir. Yukarıdaki bilgiler ışığında üniversitenin imajını artırmak için şunlar önerilebilir: Eğitim ve hizmet kalitesi artırılabilir. Ünlü akademisyenler üniversiteye alınarak üniversitenin çekiciliği artırılabilir. Mevcut akademik personelin niteliğinin artırılması sağlanabilir. Akademik programların tanıtımı ile ünü artırılabilir. Üniversitenin genel görünümü (binaların temizliği, tertip düzeni, çevresel mekanın temizliği vb) iyileştirilebilir. Üniversitenin fiziki alt yapısı ve donanımı (kütüphane olanakları, spor tesisleri, internet vs) iyileştirilebilir. Üniversitelerde spor etkinlikleri artırılabilir. Sosyal olanaklar (kulüp, dernek vb) iyileştirilebilir. Öğrencilerin eğlenmelerini sağlayacak olanaklar (festivaller, bahar şenlikleri, konserler, tiyatro, sinema vb) artırılabilir. Üniversitedeki akademik ve idari personelin, öğrencilerle olan iletişiminde olumlu değerler daha fazla gözetilerek ve öğrencilerin yönetime katılması sağlanarak sosyal imaj artırılabilir. 256

9 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. The Relationship between University Students Academic Achievement and Perceived Organizational Image * Soner POLAT a Kocaeli University Abstract The purpose of present study was to determine the relationship between university students academic achievement and perceived organizational image. The sample of the study was the senior students at the faculties and vocational schools in Umuttepe Campus at Kocaeli University. Because the development of organizational image is a long process, the sample was selected using representative sampling method and half (n=2017) of the senior students (N=4071 students) were included in the sample. The data for this descriptive research were collected using an instrument adapted from the scale of Kazoleas, Kim and Moffitt (2001). The findings of the study showed that perceived organizational image predicts university students academic achievement. Among the sub-dimensions of organizational image, the perceptions of quality image, sports image, general outlook and physical infrastructure image, social environment image and entertainment image were positively related with academic achievement whereas the perception of accommodation-food image had no influence on students academic achievement. Key Words Organizational Image, Higher Education, Image Management, Academic Achievement. Public systems have certain impressions on people as a result of interactions. These impressions are called images that play an important role in the process of carrying out missions (Ertekin, 1978). Image is the thoughts of people regarding an object, a person, or an organization (Oktay, 2000) or it is either a positive or negative thought formed in people s mind after a long period of time and interaction with the elements of a system (Dichter, 1985). Moffitt (1994) describes image as a concept that develops through personal, environmental, cultural, and organizational factors throughout history. Organizational image is the overall evaluation of people s views regarding an organization or system (Nguyen & LeBlanc, 2001), a brief picture * This research was conducted with the contribution of Kocaeli University, Scientific Research Projects Unit. a Correspondence: Assist. Prof. Soner POLAT. Kocaeli University, Education Faculty, Department of Elementary Education, İzmit-Kocaeli/ Turkey. Phone: Fax: of this organization (Wilson, 2001). Dutton and Dukerich (1991) define organizational image as the way organizational members or others perceive the organization itself. With all these definitions in mind, we can define organizational image as the vision, picture, or impression that is formed in individuals mind, based on the data and information they gather through their interactions with the elements of an organization. It has been observed that the organizations which are capable of attracting the talented to the organization, developing and keeping them have positive images. Additionally, variables such as social and environmental responsibility, financial credibility, innovativeness, marketing, communication, management, product and service quality are effective in image formation (Lemmink, Schuijf, & Streukens, 2003). An organization s image is affected by this organization s accoutrements, attitudes and communication style. An organization s future image is shaped 257

10 E D U C A T I O N A L S C I E N C E S : T H E O R Y & P R A C T I C E by the communication between management, employees and external audiences (Amon, 2004; Schuler, 2004). Other factors that determine the image of educational institutions are name awareness, academic properties, sports and social facilities, physical environment (Arpan, Arthur & Zivnuska, 2003), personal and organizational environment, demographic features, environmental features, admission criteria, sports facilities, campus size, academic programs, library facilities (Kazoleas, Kim & Moffit, 2001), academic staff and relations with students, and stories about the school (Paden & Stell, 2006). In their study, Arpan, Arthur and Zivnuska (2003) researched the criteria used in image assessment and how perceived image differs between different groups and found that factors such as name awareness, academic properties, sports and social facilities, and physical environment are important for students when forming an image. While there are numerous international studies on organizational image including universities (Arpan, Raney & Zivnuska, 2003; Chandler et al., 2007; Ivy, 2001; Kazoleas, Kim & Moffitt, 2001; Melewar & Akel, 2005; Nguyen & LeBlanc, 2001; Paden & Stell, 2006; Palacio, Meneses & Perez, 2002; Parameswaran & Glowacka, 1995; Theus, 1993), related research is inadequate in Turkey (Aksoy & Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Cerit, 2006; Çakmak, 2008; Demir, 2003; Doğan, 2006; Esener, 2006; Gürüz, 2004; Örer, 2006; Saracel et al., 2001; Yıldırım, 2007). There is no study investigating the relationship between organizational image and academic achievement. Our study aims to fill this gap. Organizational image affects many organizational outputs either directly or indirectly (Vigoda-Gadot & Ben-Zion, 2004; Vigoda-Gadot, Vinarski, & Ben- Zion, 2004). Perceived organizational image yields several outcomes. A positive organizational image affects the quality, reputation, prestige, uniformity, attractiveness and originality of an organization positively. Moreover, perceived organizational image affects some variables related to employees. For instance, organizational image influences employees performance, motivation, identification with their job, cooperation, job satisfaction and commitment as well as retention and attrition (Polat, 2009). O Neill and Gaither (2007) found that the employees with a more positive image are likely to identify themselves with the organization more and there is a positive and significant relationship between organizational identification and cooperative behavior. Besides, the employees with a higher perceived image are less likely to have turnover intentions (Dukerich, Golden, & Shortell, 2002). The importance of image perception comes from its power to influence both the performance of organization employees and behaviors and attitudes of external stakeholders. The research on image states that the first impression that organizations make on consumers is highly effective in creating the image perception and it is decisive in intentions to apply (Collins & Stevens, 2001). Organizations strive for creating a positive image among its target audience (Gray & Balmer, 1998). Organizations may have an illusion that they have a positive image, however, organizations need to evaluate their image frequently. Corporate image is essential for an organization s permanence (Peltekoğlu, 2004). A good image is distinctive, therefore cannot be imitated easily (cited in Taşkın & Sönmez, 2005). Organizational image is seen as the key point of success (Dutton & Dukerich, 1994). Successful people in work life share the common feature of having positive images (Demir, 2003). For workers, to be successful and productive seems possible with creating positive images (Demir, 2003; Gürüz, 2004). In today s stiff competitive environment, organizations strive to have a difference over other organizations and gain more attention. Therefore, positive organizational image is seen as one of the terms of being reliable and successful in social environment (Çakmak, 2008; Demir, 2003; Gürüz, 2004). Positive organizational image is one of the important variables that have a direct effect on the success of the organization as it enables the success of employees (Doğan, 2006; Esener, 2006; Peltekoğlu, 2004; Yıldırım, 2007). Besides, the organizations with positive images are more successful in achieving their goals for they are trusted by society and raise their reputation (Aksoy & Bayramoğlu, 2008; Canoğlu, 2008; Hatch & Schultz, 1997; Yıldırım, 2007). Organizational image is not only responsible for achieving success, but also for maintaining it (Örer, 2006; Yıldırım, 2007). Therefore, there is a direct relationship between a university s image and the satisfaction students get from the university. The image of a university with good infrastructure, physical resources, and social service units which contribute socialization and qualified academic 258

11 POLAT / The Relationship between University Students Academic Achievement and Perceived Organizational Image staff, directly affects the success and performance of students (Örer, 2006). Organizational image is an important resource in this competitive context and positive organizational image help attract customers to the organization (Flavian, Guinaliu, & Torres, 2005). In this competitive context, universities seek to increase their image both to increase their share from the economic market and to attract the qualified faculty and students to their universities (Melewar & Aker, 2005; Porter & Claycomb, 1997). Purpose This research aimed to determine the effect of perceived organizational image on university students academic achievement. The research also aimed to find the sub-dimensions of organizational image that affect students academic achievement. Method Descriptive relational research method was used in this study since the momentary perception of organizational image is measured. The target population of this research is the senior students at 8 faculties and 2 vocational schools of Kocaeli University, Umuttepe Campus which has around students. The development of organizational image is a long process; therefore, the sample of the research was selected using representative sampling method by selecting %50 of the senior class students at faculties and vocational schools randomly. The sample contains 2057 students, which is roughly half of the senior students at Kocaeli University. The data for students perceived organizational image were measured by an instrument developed by Kazoleas et al. (2001) which was translated and adapted into Turkish by the researcher. After the factor analysis, factor loadings were accumulated around seven dimensions. These factors were named as I. quality image, II. program image, III. sports image, IV. general outlook and physical infrastructure image, V. social environment image, VI. entertainment image and VII. accommodation-food image. The alpha reliability coefficient of organizational image scale was.91. To examine the relation between organizational image and academic achievement, correlation analysis was used. When the correlation coefficients are assessed, if the correlation coefficient is between 0.70 and 1.00, it has been interpreted as high, between 0.69 and 0.30 it has been interpreted as medium, and if it is 0.29 and below it has been interpreted as related to low level (Büyüköztürk, 2005) and when it gets closer to 0.00, it has been interpreted as irrelevant. To control the effect of the organizational image on the academic achievement regression analysis was used. Findings Correlation coefficients regarding the relationship between organizational image and academic achievement showed that there was a moderate positive relationship between students perceived organizational image and academic achievement (r=0.42, p<.01). In terms of sub-dimensions, there was a moderate positive relationship between academic achievement and quality image sub-dimension (r=0.37, p<.01) and also general outlook and physical infrastructure (r=0.31, p<.01). There was a low positive relationship between academic achievement and social environment (r=0.29, p<.01), sports image (r=0.26, p<.01) entertainment image (r=0.24, p<.01) and accommodation-food image (r=0.21, p<.01) sub-dimensions. Students academic achievement was mostly affected by quality image and physical conditions and infrastructure image. The results of the regression analysis regarding how much perceived organizational image predict students academic achievement is given in table 5. Perceived organizational image affected students academic achievement significantly (R=0,418, R²=0,174, p<.00) and explained 17% of the variance of academic achievement. All sub-dimensions of perceived organizational image had significant effects of students academic achievement (R=0,422, R²=0,178, p<.01). In total, sub-dimensions of perceived organizational image explained 18% of students academic achievement. When the t values of regression coefficients were examined, quality image, sports image, general outlook and physical infrastructure, social environment and entertainment sub-dimensions were shown to explain students academic achievement, whereas accommodation-food sub-structure did not influence academic achievement significantly. When β coefficients were examined, students academic achievement was mostly explained by quality image (β=0,19), followed by general outlook and physical infrastructure, (β=0,12), social environment image (β=0,10), entertainment image (β=0,09), and sports image (β=0,08) respectively. 259

12 E D U C A T I O N A L S C I E N C E S : T H E O R Y & P R A C T I C E Results and Discussion This study has revealed a significant moderate positive relationship between university students perceived organizational image and their academic achievement. The more students perceive the organizational image of their university the higher their academic achievement was. While a moderate positive relationship was found between students academic achievement and quality image and general outlook and physical infrastructure, a low positive relationship was found between academic achievement and social environment image, sports image, entertainment image and accommodation-food image. The sub-dimensions of organizational image; quality image, sports image, general outlook and physical infrastructure image, social environment image and entertainment image influenced students academic success significantly, whereas accommodation food image did not influence academic achievement. This may indicate that accommodation-food image affects students academic achievement indirectly. Quality image sub-dimension had the largest share in explaining students academic achievement followed by general outlook and physical infrastructure image, social environment image entertainment image and sports image, respectively. In conclusion, perceived organizational image is a factor that significantly affects students academic achievement. Students academic achievement increases as their perceived organizational image increases. The findings of this research confirmed the theoretical information provided in the introduction part of the study. Findings of the present study verify that to provide academic success, students perceptions regarding the image of their university have to be increased. Thereby, it is necessary to answer the questions of how perceived organizational image is formed? and what are the ways of increasing the perception of organizational image? Organizational image management is a process based on the formation and the maintenance of the desired vision in the minds of administrators (Hatch & Schultz, 1997). Every organization has a perceived and a desired image. The desired image is what the administrators and managers wish to achieve ideally. As for the perceived image, it is the perceptions of individuals regarding an organization (Roberts, 2005). Organizational image management process has three stages. In the first stage, there is need to know about the perceptions of the administrators regarding the organization. Secondly, a desired image should be determined, which requires affective communication among administrators. In order to build a successful image, administrators should be able to determine a communication strategy, openly negotiate and give feedback continuously on issues regarding the image. The third stage of the process is about maintenance and restoration. Generally, this third stage is not taken seriously enough by the administrators. However, it is important for the maintenance and sustainability of the desired image. Unless this step is taken seriously, all the efforts could be wasted (Massey, 2003). Therefore, university administrators have three important steps to take. First, the current state of image of the university should be determined. Second, the question of What kind of university I desire? should be answered and the desired image should be determined accordingly. Third, various actions should be taken to transfer from the current state of image to the desired state and the circumstances should be observed continually. For an effective management, it is important for university administrators to learn about the experiences and outcomes of organizational image. The existence of a supportive environment, good communication among university staff, students and the administration, high perceptions of organizational identity and personality result in an increase in the perception of organizational image. When the perceived image of the universities is high the participation of the staff in the decision making process and social facilities is also expected to be high. Campus facilities, architecture, name, brand, logo, emblem, and physical infrastructure such as sports facilities and library are identified as the physical inputs that form the image perception. Universities can improve themselves in these areas and in return their images. Furthermore, universities can improve their image by hiring qualified academic staff and improving the quality of academic programs and services. Another factor that contributes to the positive image of universities is the social and environmental projects. University administration can improve the university s image by encouraging public relations and advertising such projects. Organizational image has several important outcomes. A positive image affects an organization s quality, reputation, trust, prestige, stability, at- 260

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL İMAJ YÖNETİMİ: ÖRGÜTSEL İMAJIN ÖNCÜLLERİ VE ÇIKTILARI

YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL İMAJ YÖNETİMİ: ÖRGÜTSEL İMAJIN ÖNCÜLLERİ VE ÇIKTILARI YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL İMAJ YÖNETİMİ: ÖRGÜTSEL İMAJIN ÖNCÜLLERİ VE ÇIKTILARI Yrd. Doç. Dr. Soner POLAT Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi spolat@kocaeli.edu.tr Özet Bu araştırmanın amacı

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı

Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı Institutional images of college of physical education and sports as perceived by students 1 Volume: 12 Issue: 1 Year: 2015 Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2006,17 (3),100-111 BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Süleyman Murat YILDIZ', Müslim BAKIR2 'Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Educational Research Association. The First International Congress of Educational Research. "Trends and Issues of Educational Research" Presentations

Educational Research Association. The First International Congress of Educational Research. Trends and Issues of Educational Research Presentations Educational Research Association The First International Congress of Educational Research "Trends and Issues of Educational Research" Presentations May 1-3, 2009 Educational Research Association Çanakkale

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURUMSAL İMAJI

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURUMSAL İMAJI Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2014, 12 (1), 71-80 ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURUMSAL İMAJI Funda KOÇAK 1 1 Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Geliş

Detaylı

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel İmaj Düzeyine İlişkin Algıları

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel İmaj Düzeyine İlişkin Algıları Educational Administration: Theory and Practice Summer 2006, Issue 47, pp: 343-365 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2006, Sayı 47, ss:343-365 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 1 Doç.

Detaylı

Turkish Total Edition

Turkish Total Edition Turkish Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodoloji: trendence Graduate

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 EDUCATION SCIENCES Received: July 2009 Accepted: September 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Kazanımlar 1 2 3 4 5 6 Değişkenlerin ilişkisini açıklamak ve hesaplamak için Pearson korelasyon katsayısı Örneklem r ile evren korelasyonu hakkında hipotez testi yapmak Spearman

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Murat ÖZYABA

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını Kazanan öğrencilerin Genel BaĢarıları ile ÖSS puanları arasında iliģkinin incelenmesi D.SEVİMLİ 1, S.ÇAM, 2, K.DİKİCİ 1,, Z.DİNÇ

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı