EKONOMİ İLETİŞİMİ. FerHH ÖRS* 1. Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİ İLETİŞİMİ. FerHH ÖRS* 1. Giriş"

Transkript

1 EKONOMİ İLETİŞİMİ FerHH ÖRS* COMMUNICATIONS OF ECONOMY In recent years, economic activities and events have been more and more conciderable role in human life. The role of economy is rising gradually which have caused by globalization, industrialized of commwıication and crisis. Alsa people's interests are rising on economy so they ever more desire to receive information from media and other communication channels. The new situations have brought new approachs and concepts. In this article we have argued a new concept which have called as 'communications of economy'. We have tried to explain main characteristics and compenents of communications of economy. 1. Giriş 21. yüzyılda ekonomi ile ilgili olaylar ve faaliyetler giderek daha çok öne çıkmaktadır. Ekonomi, yaşamın pek çok alanını doğrudan etkiliyor. Ekonomik gelişmeler, adeta ekmek, hava ve su gibi yaşamın zorunlu bir parçası haline geliyor. Tek tek bireyler veya ailenin tüm bireyleri, neredeyse ekonomi ile yatıp kalkar hale geliyorlar. İnsanlar, evlerinde ve işyerlerinde, sanki hava tahmin raporu izler gibi, radyo, televizyon ve gazetelerden ekonomiyi, borsayı ve döviz paritelerini izliyor, dinliyor ve okuyorlar. Bütün bu gelişmeler, iletişim alanında yepyeni bir kavramı; yeni bir bakış açısını, yeni bir iletişim tarzını ve hatta yeni bir spesifik uzmanlık alanını gündeme getiriyor. İşte bu yeni kavram 'ekonomi iletişimi'dir. Bu çalışmamızda, sözünü ettiğimiz yeni iletişim kavramını ve tarzını; 'ekonomi iletişimi'ni sergilerneye ve irdelemeye çalışacağız. Makalemizde yanıtlamaya çalışacağımız sorular şunlar olacak: Ekonomide iletişimin artan öneminin nedenleri nelerdir? Ekonomi iletişimi nedir? Unsurları nelerdir? Ekonomik kurumlar hangi yöntem, teknik, kanal ve araçlardan faydalanarak iletişimlerini sağlıyorlar? Kamuoyu ekonomiyi nasıl izliyor? Ekonomi gündemi nasıl oluşuyor? vb... Son yıllarda iletişimin ekonomide artan etkinli,ği sonucunda ortaya çıkan ve bir bilim dalı olarak yerini alan iletişim ekonomisinin ardından, yeni bir yaklaşımı, ekonomi iletişimini uzmanların ve akademisyenlerin değerlendirmelerine sunuyoruz. *Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi

2 98 1 FERLAL ÖRS 2. Ekonomide İletişimin Artan Önemi Bugün ekonomi ile iletişim birbirleriyle iç içe girmiş kavramlardır. İletişimin ekonomi içerisindeki önem ve etkinliği giderek artmaktadır. Ekonomide iletişimin artan önemini üç temel nedene bağlayabiliriz: 1. Küreselleşme, 2. İletişimin sanayileşmesi, 3. Ekonomik krizler. Bunlardan ilki olan küreselleşme, tüm dünyada olağanüstü değişmelere ve gelişmelere neden olmaktadır. Küreselleşen dünyada iletişim ve bilişim alanında olağanüstü ve baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Ekonomik kurumların bu gelişmelere ayak uydurabilmesi, etkili ve verimli kararlar alabilmesi için çevresi ile sürekli, sağlam ve karşılıklı iletişim ağları kurması zorunlu hale gelmiştir. Çevresi ile iletişim kuramayan, sektöründeki gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye sahip olamayan kurumların faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir. Çünkü artık ekonomide eskisi gibi yıldan yıla değil, günden güne, hatta saatten saate olağanüstü değişimler yaşanabilmektedir. Bu nedenle tek tek bireyler, gruplar ve ekonomik kurumlar, iletişim araç ve yöntemleri ile giderek daha sıkı bir ilişkiye girmektedirler. İletişiminekonomide artan öneminin ikinci nedeni, iletişimin artık bir sanayi dalı haline gelmesidir. Günümüzde televizyon, radyo, gazeteler ve dergilerin üretimi, dağıtımı ve tanıtımı önemli miktarlarda yatırımlarla gerçekleşmekte ve bunlardan büyük karlar sağlanmaktadır ve dolayısıyla kitle iletişim sektörüne büyük miktarlarda para girip çıkmaktadır. (Gomery, 1993: 1-6) Böylece iletişim kurumları, gerek son yıllarda elde ettikleri hasılalar, gerekse istihdam bakımından ulusal ekonomi içinde etkili bir ticari ve sanayi güç haline gelmişlerdir. Bütün bu gelişmeler, iletişim ekonomisi-diğer kullanımlarıyla; medya ekonomisi-iletişimin ekonomi politiğiolarak adlandırılan yepyeni bir alanı ortaya çıkarmıştır. İletişimin sanayileşmiş araçları olan kitle iletişim araçları, kamuoyu üzerindeki etkinliğini giderek arttırmaktadır. İletişimin ekonomide artan öneminin bir diğer nedeni, ulusal ekonomilerde sık sık yaşanan krizlerdir. Nitekim ekonomi haberciliğinin atılım dönemlerine bakıldığında hep bir ekonomik krize rastlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ekonomik belirsizlik dönemlerinde ekonomi haberlerine duyulan gereksinimin artmasıdır. (Yüksel, 2000: 118) Ekonomik kriz dönemlerinde kamuoyunun ekonomiye olan ilgisi önemli ölçüde artmaktadır. Bunun en taze örneği Şubat 2001 krizi dir. 19 Şubat 2001 krizi ülkemiz ekonomi tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirilmektedir. Bu tarihten itibaren ekonominin bireyler, toplumsal güçler ve kurumlar üzerindeki etkinliği artmış, önceki dönemlerin tersine ekonomi siyaseti şekillendirmeye başlamıştır. Bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmanın

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 99 sonuçları, Şubat krizinin Türkiye kamuoyunun gündemini değiştirdiğini, arkadaş, dost sohbetlerinin konularında, Kasım 2000'e oranla büyük farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma şirketinin Türkiye nüfusunu temsil eden 21 ilde, 18 yaş ve üstü 912'si kadın 1836 denekle yaptığı araştırınaya göre, Kasım 2000'de sohbet konularındaki oranı yüzde 2.4 olan ekonomi, Şubat 2002'de yüzde 42.3'e fırladı. Cinsellik üzerine konuşmalar yüzde 6.1 'den 3.8'e inerken gelecek ve ai levi konuların oranı arttı, futbol konuşma oranı ise azaldı. (Milliyet, 23 Mart 2002) Bu çarpıcı sonuçlar, Türkiye gündeminin krizlerden ne ölçüde etkilendiğinin çarpıcı bir ömeğidir. Son yıllarda sık sık ekonomik krizlerle sarsılan ülkemizde, krizlerden büyük zarar gören bireylerin, geniş halk kitlelerinin ve kurumların diğer gündem maddelerine olan ilgisi azalırken, ekonomiye olan ilgisi olağanüstü artmakta, tüm dikkatlerini ekonomi konusunda bilgilenmeye verınektedirler. Böylece ekonomide iletişimin etkinliği ve önemi artmaktadır. 3. 'Ekonomi iletişimi' Kavramı İletişim, kişiler ve toplumlar arasındaki haber, olgu, fikir veya kısa bir ifade ile ileti (mesaj) değişimi süreci olarak tanımlanabilir. (Yumlu, 1990:8) Başka bir tanımla iletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşim sürecidir. (Mutlu, 1995: 168) Son bir tanımla iletişim, arzu edilen bir sonuca ya da hedefe ulaşmak için gerçekleştirilen karşılıklı, iki yönlü ilişki kurma sürecidir. (Baker, 1990: 4) Ekonomi ise, en basit şekliyle, bir toplumda değerlerin ve servetin üretimi, dağılımı ve tüketimiyle ilgili etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir. (Dictionnaire Larousse) Yakın zamana kadar birbiriyle bağdaştırılamayan, pek ilişkili görünmeyen ekonomi ve iletişim, giderek birbirini bütünleyen, destekleyen ve besleyen olgular halini almış, son zamanlarda birlikte anılmaya, söz edilmeye başlanmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerin ortaya koyduğu değişimler ve iletişimin ekonomik yaşamdaki artan etkinliği, bu iki alanı birleştiren, içine alan yepyeni alanları, kavramları ve yaklaşımları doğurınuştur. Bunlardan ilki, bir bilim dalı haline gelen iletişim ekonomisi, diğeri ise, ekonomik güçlerin, bireylerin kurumların birbirleriyle iletişimini konu alan ekonomi iletişimidir. Ekonomi iletişimi, 'ekonomik konularda bireyler, gruplar ve kurumlar arasında sürekli ve karşılıklı fikir, bilgi ve haber alışverişini sağlayan; etkili, verimli, saydam, demokratik ve katılımcı bir ekonomik sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunan bir iletişim süreci' olarak tanımlanabilir.

4 100 1 FERLAL ÖRS Tablo 1. Ekonomi iletişimi Süreci Kaynak Ekonomik Kurumların: - Halkla ilişkiler birimleri/ajanslan - Reklam birimleri/ajanslan - Basın/enformasyon birimleri/ajansları Teknikler -Halkla ilişkiler -Reklam -Lobicilik Amaçlar - Bilgi verme - Bilgi toplama - İkna etme - Güdüleme - Toplumsaliaştırma - Eğitimikültür t Yöntemler -Yüz yüze iletişim -Kitle iletişimi -Ekonomi gazeteciliği -Araştırma Araçlar TV -radyo-gazete-dergi-kitap broşür -rapor-istatistik -rehber katalog-internet portalı-web anket-mülakat-toplantı-panel... Hedef Kitleler/bilgi kaynakları -Genel Kamuoyu -Resmi/özel ekonomik kurumlar -İş ve sermaye çevreleri -Karar alma merkezleri -Ekonomi basını -Kamuoyu önderleri -Reklam verenler -Halkla ilişkiler birimleri -Üniversiteler -Akademisyenler-uzmanlar Etkiler -Algılama -Bilgi -ilgi - Önemseme -Katılım Değerlendirme -Araştırma -Analiz -Yorum -Rapor

5 EKONOMiK YAKLAŞlM Bu tanımda sözü geçen bireyler, gruplar ve kurumların ortak paydaları ekonomidir. Ekonomide etkinlik, verimlilik, saydamlık, açıklık, işbirliği ve eşgüdüm, iletişim ile yaşam bulmaktadır. Toplumun çeşitli kesimleri, ekonomik beklentileri ve çıkarlarını gerçekleştirmek için çeşitli yöntem, teknik ve araçlar yardımıyla birbirleriyle diyalog kurmakta, karşılıklı fikir, bilgi ve haber alışverişi yapmaktadırlar. Böylece ekonomi iletişimi, geniş halk kitlelerinin kendileri ile ilgili kararlara katılımının üstlenmektedir. sağlanmasında ve demokratik yaşamın sürdürülmesinde önemli bir rol 4. Ekonomi İletişiminin Unsurları Ekonomi iletişimi, çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreçte yer alan unsurlar şunlardır: A-Kaynak Ekonomi iletişimi sürecinde kaynak, ekonomik kurumların kamuoyu ile iletişimini sağlayan organizasyonları ifade etmektedir. Bunlar kurum içi ya da kurum dışı organizasyonlardır. Kurumlar, kendi bünyeleri içinde yer alan halkla ilişkiler, reklam, basın/enformasyon birimleri ya da kurum dışı profesyonel halkla ilişkiler, reklam ya da basın/enformasyon ajansları/danışmanları aracılığıyla kamuoyu ile iletişim kurabilir. Bu organizasyonların en temel görevleri: ülke ve dünya gündemindeki ekonomik, politik ve toplumsal gelişmeleri izlemek; kurumu bu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirmek; raporlar ve öngörüler hazırlayarak kurumun bu gelişmeler karşısındaki tavrının, politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak; kurumun iletişim çalışmalarını planlamak ve programlamaktır. B-Amaçlar Ekonomi iletişiminin temel amacı, kurum ile kamuoyu arasındaki enformasyon alışverişini sağlamak, başka bir deyişle kurum ve çevresi arasında iletişim ağları kurmaktır. Kaynağı oluşturan kurumlar, bu amacı gerçekleştirmek için, kamuoyu ile aralarında iki yönlü, sürekli ve sağlam bir iletişim köprüleri kurmak zorundadırlar. Ekonomi kurumlarının planlı iletişim çalışmaları ile hedef kitlelerine gönderdiği mesajlar, ikna etme, güdüleme, toplumsaliaştırma ve eğitim amaçlarını da taşırlar. C-Teknikler Ekonomik kurumlar, gerek ekonomi gündemini izlemek, gerekse kendilerini tanıtmak, kamuoyunu kendi düşünceleri doğrultusunda ikna etmek, harekete

6 102 1 FERLAL ÖRS geçirmek için çeşitli iletişim teknikleri kullanırlar. Bu tekniklerden en önemlileri şunlardır: a-halkla ilişkilfr: Halkla ilişkiler, bir kuruluşun duyarlı olduğu çevreyi tanıması ve kendini bu çevreye tanıtınası amacıyla iletişim tekniklerinin planlı/programlı bir biçimde ve iki yönlü olarak yönetim felsefesine dayandınlarak uygulanmasıdır. (Lloyd, 1984: 7) Kurumlar, kendi iç bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler birimleri ya da dışarıdan profesyonel destek aldıkları halkla ilişkiler ajanslarınıni danışmanlarının kendilerine sağladıkları bilgiler, öngörüler ve raporlarla ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmeleri sıcağı sıcağına izleyebilmekte ve bu sayede geleceğe yönelik tutarlı ve etkili politika ve stratejileri belirleyebilmektedirler. Aynı zamanda da hedef kitleler, basın, resmi ve özel kurumlarla ilişki kurarak, kendilerini tanıtmakta ve kurumsal imajını güçlendirmektedirler. Ancak halkla ilişkiler, sonuç ve etkilerinin uzun dönemde alınabilmesi, özellikle ülkemizde mesleki standartların tam olarak yerleşememiş olması gibi nedenlerle, henüz gerçek önem ve değeri kavranamamış bir alan durumundadır. b- Reklam: Amerikan Pazarlama Birliği'nin tanırnma göre reklam, herhangi bir malın, hizmetin veya fikrin bedeli verilerek ve bu bedelin kimin tarafından ödendiğinin anlaşılacak biçimde yapılan yüz yüze satış dışında kalan tanıtım faaliyetleridir. (Bol en, 1981: 4) Günümüzde reklamlar, kamuoyunu bilgilendiren, etkileyen ve yönlendiren en etkili iletişim tekniklerinden biridir ve reklamcılık sektörü elde ettiği hasılalarla ulusal ve uluslararası ekonomilerde önemli paya sahip bir sektör halini almıştır. Ekonomi kurumları, gerek ürün ve hizmetlerini gerekse kurumsal etkinliklerini kamuoyuna tanıtmak amacıyla basın-yayın araçlarına reklam vermekte, reklam kampanyaları düzenlemektedirler. Reklamlar, özellikle profesyonel reklam ajansları ile çalışan özel sektör kurumlarının en yoğun olarak kullandığı iletişim tekniğidir ve ekonomi iletişiminin önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. c-lobicilik: Lobicilik, çıkar ve baskı gruplarının çeşitli iletişim tekniklerini kullanarak, karar verme mekanizmalarını etkilemek, ekonomik ve politik kararların kendileri lehine alınmasını, olumsuz tutum ve kararların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalardır. Lobiciliğin ekonomi iletişiminde önemli bir rolü vardır. Ekonomik kurumlar, çıkar ve baskı grupları özellikle kendilerini ilgilendiren ekonomik kararların alınması ve yasaların çıkarılması dönemlerinde parlamento üyelerini ve hükümet yetkililerini etkilemek amacıyla çok yoğun lobi çalışmaları yapmaktadırlar. Yüz yüze görüşmeler, brifingler, basın toplantıları, basın bültenleri, reklam kampanyaları, resmi toplantılara katılmak, meclis üyelerine

7 EKONOMiK YAKLAŞlM ve karar merciierine raporlar, mektuplar göndermek en sık kullanılan lobi yöntemlerindendir. D- Yöntemler Ekonomi iletişimi çok çeşitli iletişim yöntemlerinin uygulandığı bir alandır. Bunlardan en sık ve yaygın kullanılanların başında yüz yüze iletişim gelmektedir. Yüz yüze iletişim, özellikle halkla ilişkiler ve lo bi çalışmalarında kullanılan bir yöntemdir. Kitle iletişimi ise, enformasyonun çeşitli iletişim araçlarından (radyo-tv, gazete, dergi vb.) yararlanılarak geniş kitlelere ulaştırılmasıdır. Kitle iletişimi, en etkili iletişim yöntemi olarak kabul edilen yüz yüze iletişim ile destektenerek daha etkili hale getirilmektedir. Bir diğer ekonomi iletişimi yöntemi ekonomi gazeteciliği/haberciliğidir. Ekonomi gazeteciliği, özellikle kaynağın bir basın-yayın kurumu olması halinde etkili olmaktadır. Çünkü, ekonomi haberciliği, yaşamın ekonomik yönüne ilişkin haber olaylarının ele alındığı bir uzmanlık alanıdır. Ekonomi gazeteciliğinde, basının haber ve bilgi sağlama, güdüleme, tartışma ortamı hazırlama, eğitim, kültürün gelişmesine katkı eğlendirme ve bütünleştirme gibi işlevlerinin yanında iş adamı yönü ağır basmaktadır. (Yüksel, 2000: 116) Kamuoyuna yönelik fikir ve tutum belirleyici araştım1alar ve sektörel analiz araştırmaları da ekonomi iletişiminin önemli unsurlarındandır. Araştırmalar, hem mevcut durumun analizinde ve değerlendirilmesinde, hem de gelecekte ilgili plan/program ve projelerin tasarlanmasında, ekonomik kurumların önünü aydınlatan projektörlerdir. E-Araçlar Ekonomi iletişiminin temel araçları; gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlardır. Bunların yanı sıra, kurumların hazırladıkları faaliyet raporları, ekonomik raporlar, kitaplar, kurum dergileri, İstatistikler, bildiriler, kataloglar, bültenler, afişler, yıllıklar, video filmleri, resimler, broşürler, internet portalları, görüşmeler, anketler vb. önemli ekonomi iletişimi araçlarıdır. En uygun iletişim araçlarının seçimi kadar, bu araçların yerinde, zamanında, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaları önem taşır. F- Hedef Kitleler/Bilgi Kaynakları İki yönlü bir iletişim süreci olan ekonomi iletişiminde, bir yandan kaynaktan hedef kitlelere enformasyon akışı sağlanırken, diğer taraftan bu kitlelerden sürekli

8 104 1 FERLAL ÖRS bilgi ve geri bildirim sağlanmaktadır. Genel kamuoyu, resmi/özel ekonomik kurumlar, iş ve sermaye çevreleri, çıkar çevreleri, karar alma merkezleri, ekonomi basını, kamuoyu önderleri, reklam verenler, halkla ilişkiler birimleri, üniversiteler, akademisyenler/uzmanlar vb., ekonomi iletişiminin hedef kitlelerini/bilgi kaynaklarını o 1 uşturmaktadır. G- Etkiler/Değerlendirme Yukarıda sözünü ettiğimiz iletişim teknik ve yöntemlerini kullanarak çeşitli araçlarla gönderilen mesajların kamuoyu üzerinde yarattığı etkilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ekonomi iletişimi sürecinin son ve en önemli aşamasıdır. Bu aşama, gönderilen mesajların hedef kitlelerce algılanması, ilgi uyandırmas ı, önemsenmesi, içselleştirilmesi, öğrenilmesi, yorumlanması ve sonuçta, karar verme ve katılım davranışına yol açmasını içeren, oldukça hassas ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, mesajların tasarımı, uygun teknik, yöntem ve araçlarla iletilmesi kadar, yarattığı etkilerin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi de büyük önem taşır. Araştırmalar sonucunda hazırlanan analiz ve raporlar, ekonomik kurumun geleceğe yönelik çalışmalarına, kararlarına ışık tutacak ve yön verecektir. S. Sonuç Ekonomi ve iletişim bilimleri, insanoğlunun günlük toplumsal yaşamında en çok yer bulan çalışma alanlarıdır. İletişim ve ekonomi, hayatın toplumsal gerçekliğidir. Hiç farkında olmasak bile günlük yaşamımızda hep onlarla iç içeyizdir. Ekonomi ve iletişim, bir bakıma hayatın izdüşümleridir. İşte bu saptamadan hareketle, bu makalemizde; iletişim alanında gündeme geldiğini düşündüğümüz ve giderek öneminin daha da artacağını öngördüğümüz 'ekonomi iletişimi' kavramını irdelemeye çalıştık. Temel unsurlarıyla birlikte bu ı lı 1 süreci değerlendirdik Ekonomi ve iletişim alanlarında çalışan akademisyenlerin, uygulamacıların bundan böyle bu konuda daha da yoğunlaşacaklarını düşünüyoruz. Bizim bu ilk çalışınarnızla yapmak istediğimiz, bu yeni kavramın ve sürecin altını çizmek, konuya dikkati çekmektir. Öyle sanıyoruz ki, önümüzdeki yakın dönemde, bu yeni kavram ve süreç çokça konuşulup tartışılacaktır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişmeler bize bu öngörüyü yaptırmaktadır. Biz de bu alandaki çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomiyi ve iletişimi, hayatla ve insanla buluşturacağız. Bilimin ve bilim insanlarının misyonu da bu değil midir?

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 1105 KAYNAKÇA Baker, L. Larry, (1990), Communications, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Bolen, William A., Advertising, John Wiley and Sons, New York (ı98l)'den aktaran Ahmet Bülent Göksel, Belma Güneri (ı993), Reklam Kampanyaları ve Medya Planlaması, E.Ü.Yay., İzmir Gomery, D., (1993), 'The Centrality of Economics', Journal of Communications, 43(3), ı 'den aktaran Ertan Oktay (1994), 'Medya Ekonomisi ya da İletişiminEkonomi Politik İktisadı', İletişim (A.Ü. İletişim Fak. Dergisi), ı- 2, ı-6 Lloyd, Peter & Herbert (1984), Public Relations, London Mutlu, Erol, (1995), İletişim Sözlüğü, Ark Yayınevi, Ankara Yumlu, Konca, (1990), Kitle İletişim Araştırmaları, Neşa Yayıncılık, İzmir Yüksel, Erkan(2000), Ekonomi Haberciliğinin Kamusal Görevleri, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, ı O, ll Dictionnaire Larousse, Ansiklopedik Sözlük, Cilt 2, Milliyet Yay., ı 994 Milliyet, 23 Mart 2002

10 YAZARLARA DUYURU 1) Dergiye gönderilen yazılar. başka bir yerde yayımlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Metinler bilgisayar ortamında bir disket ile beraer A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıkla yazılmış üç kopya halinde teslim edilmelidir. Disket ile birlikte kullanılan yazılım programı. bilgisayar ismi ve dosya ismi gönderilmelidir. Teknik nedenlerden ötürü, daktilo ile yazılmış metinleri kabul edemiyoruz. Yayın kurulunca kabul edilmeyen yazılar iade edilmez. 2) Yazıyla birlikte. ingilizce başlık ve en çok 15 satırlık ingilizce bir özet teslim edilmelidir. 3) Tablo ve şekiliere numara verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin üzerinde yer almalı kaynaklar ise tablonun altına yazılmalıdır. Denklemlerin sıra numarası parantez içinde. sayfanın sağ tarafında gösterilmelidir. 4) Kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlar yerine. metin içinde açılan ayraçlarla belirtilmelidir. Ayrıca içindeki bilgiler sırasıyla şöyle olmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları: Örneğin:... tesbit edilmiştir (Atkinson. 1983; 77-28).... Sayer ( 1998a: 43-72; 1986b: ) belirtilmelidir. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar. Kaynakça başlığı altına ayrı bir sayfada, alfabetik sıraya göre gösterilmelidir. Kaynakçada uyulması gereken biçim kurallarına aşağıdaki örnek verilmiştir. \ ' ~ 1 KİTAPIAR Förlster, S. ( 1991 ), The Art of Encouraging lnvention: A New Approach to Goverment lnnoation and Economic Review. California Press. MAKALELER Baumol. W. J. ( 1986). "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show". American Economic Rewiew, 76, DERLEMELER Hall. P.H. ( 1986), "The Theory and Pratice of Innovation Policy: An Overview", P. Hall (der). Technology, lnnovvation and Economic Policy içinde, Oxford: Philip Alan ) Belirtilen kurallara uymayan yazılar. gerekli düzeltmelerin yapılması için geri gönderilebilir. Yazının yayınlanması halinde derginin 3 kopyası yazara ücretsiz gönderilecektir. 6) Yazarların, makaleleri ile birlikte, yazışma adresi, telefon ve faks bilgilerini de içeren notu göndermeleri gereklidir. 7} Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayacağı düşünülenler dışında. tercüme eserler kabul edii'tlemektedir. 8} Teknik kısn:amalar nedeniyle. makalelerin en fazla sayfa olması gerekmektedir.

istanbul Menkul K1ymetler Borsasi Endeksi'ni Belirleyen Makro Büyüklükler ve Etkin Piyasalar Varsay1m1

istanbul Menkul K1ymetler Borsasi Endeksi'ni Belirleyen Makro Büyüklükler ve Etkin Piyasalar Varsay1m1 EKDI\IDMİK YAKLAŞlM 89 istanbul Menkul K1ymetler Borsasi Endeksi'ni Belirleyen Makro Büyüklükler ve Etkin Piyasalar Varsay1m1 Ktvlfctm METiN{*} 1. Giriş Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi, gerek yatırımcıların,

Detaylı

GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES)

GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES) EKONOMiK YAKLAŞlM 89 KiTAP TANITIMI GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES) Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapdanmasa Üzerine Rapor (Çeviren: Şirin Tekeli, istanbul; Metis Yayanlara,

Detaylı

SOSYAL BILIMLERDE NITELIKSEL VERI ANALIZI UZERINE BIR

SOSYAL BILIMLERDE NITELIKSEL VERI ANALIZI UZERINE BIR EKONOMiK YAKLAŞlM 91 SOSYAL BILIMLERDE NITELIKSEL VERI ANALIZI UZERINE BIR ÇALIŞMA ı GiRiŞ Se m ra Oral ER BAŞ* Songül içöz* * Sosyal bilimlerde nitcl değişkenlerden elde edilen kategoı-ik verilerin çapraz

Detaylı

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması İçindekiler Pazarlamaya Giriş Pazarlamanın Tarihçesi Pazarlamadaki Temel Kavramlar Pazarlama Karması Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanmasında 4P Pazarlama Taktikleri

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı

Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi

Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi İ.Ethem TAŞ*, Gözde KESTELLİOĞLU** ÖZET Halkla ilişkiler, günümüzde organizasyonların göz ardı edemeyecekleri ölçüde öneme sahip bir durum arz etmektedir. Bilgiye

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRK SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI; FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL BRANŞLARI ÖRNEĞİ

TÜRK SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI; FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL BRANŞLARI ÖRNEĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI; FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL BRANŞLARI ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi ESRA ADIGÜZEL İSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes İletişim 2009 TEMMUZ Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Yazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... 11 B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER... 16 C - ENFORMASYON

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: CEM UZAN VE GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: CEM UZAN VE GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: CEM UZAN VE GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MELTEM UZUN ANKARA-2008 T.C. ANKARA

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVII, SAYI II, S. 233-261 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER

Detaylı

Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları

Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları Doç. Dr. Necdet ATABEK Giriş Demokratik toplumlarda kamuoyu demokratik siyasal sistemin en önemli unsurlarından biridir. Kamuoyunun çeşitli konulardaki görüşlerini

Detaylı

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0114 HUMANITIES Received: June 2011 Accepted: July 2011 Erdem Taşdemir Series : 4C Karadeniz Technical

Detaylı

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2843 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1801 HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Haluk BİRSEN (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Şule YÜKSEL ÖZMEN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

STADYUMLARDA TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ FUTBOL STADLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

STADYUMLARDA TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ FUTBOL STADLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ STADYUMLARDA TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ FUTBOL STADLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yüksek Lisans Tezi CAN DİNÇ İSTANBUL,2010 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES 1951 FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: Nilay BAŞOK YURDAKUL *, Gül COŞKUN ** ÖZET Çalışmada öncelikli olarak fakültelerin tanıtımında web sitelerinin önemi ve taşıması gereken

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNDE PAZARLAMA VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ İLE BJK ÖRNEĞİ

SPOR KULÜPLERİNDE PAZARLAMA VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ İLE BJK ÖRNEĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜPLERİNDE PAZARLAMA VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ İLE BJK ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi SEVSİN TELEKE İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİMİ

Detaylı

Türkiye de İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmaların Markalaşma Kriterleri Üzerine Bir Çalışma

Türkiye de İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmaların Markalaşma Kriterleri Üzerine Bir Çalışma MAKALE / ARTICLE Türkiye de İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmaların Markalaşma Kriterleri Üzerine Bir Çalışma A Study on the Criteria for Branding Contractor Construction Sector Companies in Turkey Seher

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı