1994 YEREL SEçiMLERİ VE KAMUOYU YOKLAMALARI: TEMSiLLER ve KORO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1994 YEREL SEçiMLERİ VE KAMUOYU YOKLAMALARI: TEMSiLLER ve KORO"

Transkript

1 1994 YEREL SEçiMLERİ VE KAMUOYU YOKLAMALARI: TEMSiLLER ve KORO F.Mut1u BİNARK Süleyman İRVAN Başlangıçta.. "Temsili demokrasi" oldukları varsayılan sistemlerde, yurttaş olmanın ön koşulu, belli aralıklarla kendilerini "kendileri adına" yönetecek olanları seçmektir. Böylesine başlangıçtan sonra, bu yazının nasıl bir eksen üzerinde döneceğine ilişkin ilk ipucu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. "Biz bu yazıda ne yapmak istiyoruz ya da istedik'!" sorusunu ise, bu ipucunun ardından yanıtlamakta yarar olsa gerek. Biz, liberal demokrasi kuramının iddiaları bağlamında 1994 yerel seçimlerininde medyanın kamuoyu yoklamaları aracılığıyla oynadığı rol ü tartışmayı amaçlıyoruz ya da amaçladık. Liberal demokrasinin en temel özelliğinin, serbest ve özgür seçim olduğu varsayılır. Liberal demokrasilerde serbest ve özgür seçimin, sistemin varlığının "olmazsa olmaz" koşulu olmasının nedeni, halk yönetimi anlamına gelen demokrasi teriminin, ancak serbest ve özgür seçimlerle gerçekleştirilebilecek olmasıdır. Liberal düşünürlerden Giovanni Sartori, demokrasiye sahip olmanın, bir dereceye kadar bir halk hükümetine sahip olmayı gerektrdiğini ileri sürerek, şu soruyu sorar: "Acaba ne zaman bir yöneten halk, yönetme içinde veya şeklinde bir demos görmekteyiz?"1 Sartori'nin bu soruya verdiği yanıt son derece açıktır: "seçimler!" Sartori bu yalın yanıt ile yetinmez; liberal demokrasinin bu temel özelliğini bir kere daha şu sözleri ile yeniden üretir:"... küçümsenecek birşey değildir bu! Çünkü, demokratik sürecin özü, gerçekte seçimlerde ve seçme eyleminde saklıdır. En başta ve herşeyden önce, seçimler onayın (consensus'un) varlığını kanıtlar."! -Tabii ki bu adı geçen "uzlaşmanın", rızanın kazanılması üzerine kurulduğu gözden kaçırılmamalıdır.- Gazi Üniversitesi İleti im Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Ara tırrna Görevlisi. Gazi Üniversitesi tleti im Fakültesi Gazetecilik Bölümü Ara tırma Görevlisi. 2 Giovanni Sarton. Demokraı;! Teoriı;ine Geri Dönüş. (Çev. T. Karam usta faoııu ve M. Turhan) Türk Demokrasi Vakfı, Ankara: s.~. Sarton. a.g.s..4nune İdiınsi Dergisi, Ci/l 27, &ıyı J, Eylül

2 102 AMME İDARESİ DERGiSi Sartori okuması, liberal demokrasilerde serbest ve özgür seçimlerin, sistemin vazgeçilmez bir özelliği olduğunu göstermi tir. Bu ön ko ul, siyasal ileti im ara tırmalarında da, "seçim" ara tırmalarının yoğunluğu dikkate alındığında, kendini göstermektedir. Örneğin, öncü olarak kabul edilen siyasal ileti im ara tırmalarının çoğu, seçim süreciyle ilgili ara tırmalar olmu lardır. Siyasal ileti im ara tırmalarında geli tirilen kavramların çoğu da, yalnızca seçim sürecinde yurtta ın oy verme davranı ı üzerine yoğunla mı tır. Böylece, siyasal ileti im ara tırmalarında sadece seçimlkampanya süreci ile sınırlı tutulan bir kısır döngü üretilegelmi tir. 3 Paul Lazarsfcld ve arkada ları tarafından 1940 yılında Ohio-Erie County'de gerçekle tirilen öncü siyasal ileti im çalı malarından biri olan The People's Choice (1948) ara tırmasının nedeni, ara tırma grubunca kısa, ama anlarnca yeğin u cümle ile ifade edilmektedir: "İnsanların siyasal davranı larını belirleyen tüm ko ullar İle burada ilgilendik. Kısaca, sorunumuz, insanların nasıl ve niçin oyladıkları gibi oy vermeye karar verdiklerini ke fetmektl"4 Siyasal ileti im ara tırmalarının, bir noktaya dek seçim süreci üzerinde odaklanmaları haklı görülebilir. Çünkü seçimler, halkın yönetme erkini elinde tutuyormu ve belirliyormu gibi göründüğü bir araçtır. Aslında seçimler, halkın ya da yurtta ların kendilerini kimlerin nasıl yöneteceğine karar verdikleri siyasal bir mekanizmadır; siyasal katılımın araçlarından birisidir sadece... Yine de, bu sürecin nasıl i lediği, yurtta ların oy verme kararına nasıl ula tıkları ve bu kararların ne kadar ussal ya da duygusaloldukları liberal demokrasi kuramında önemli asli sorular/sorunsallardır... Mise en scene Demokrasi kurarnında, bu seçimin umulan ölçüde "akılcı" olabilmesi için, yurtta ların en iyi biçimde bilgilenmi olabilmeleri öngörülür ya da öyle olduğu varsayılır. Bu kurama göre, kamuoyu ve temsili demokrasi e tutulmakta, temsili demokrasinin me rula tırılma araçlarından biri olarak, kamuoyu olu turma süreçleri kullanılmaktadır. Seçmenler, özellikle siyasal kampanya sürecinde kendilerine ula an iletilere açık kalarak, olan bitenden haberdar olurlarken, bir yandan da kendi tercihlerine en uygun adayları/partileri belirlemeye çalı ırlar. Bu sürece, kısaca, "tutum olu turma süreci" diyebiliriz. Tutumlar, kendilerini günümüz siyasal kampanyalarının renkli ve vazgeçilmez öğeleri haline gelen kamuoyu yoklamalarında göstermektedirler. Çünkü bu tutumların kamuya maledilmesi, ancak, yoklamalar aracılığı ile gerçekle ebilmektedir. Ülkenin genel fikir iklimini yansıttığı (looking glass 3 Dan Nimmo ve David L Swanson, "'The Field oc Political Communication: Beyond the Voter Persuaıion Paradigm," (Der. David L Swanson ve Dan Nimmo), Ne" Direetions In PoHiielı' eoalldunieııtion, (Sage, Newbury Park, 1990), Paul F.LazarsCeld, Bernard Berelıon ve Hazel Gaudet, The People'ı Choice: Ho" Votu Makes Up His Mind and Preııidenlial ea.palgn., (NY, Columbia, 1968).

3 1994 YEREL SEç1MLERİ VE KAMUOYU YOKLAMALARI: 103 perspective) öne sürülen kamuoyu yoklamalarının, siyasal kampanya sürecinde ne gibi bir i lev gördüğü, medyadan akademisyenlere, siyasetçilerden seçmenlere kadar herkesin tartı ma konusu haline gelmi tir. Süregiden bu tartı maların odağında, kamouyu kavramına İli k.in belirsizlik yatmaktadır. Demokrasi kuramında tanımlanan kamuoyu, çatı ma içeren bir sorunda, sorunla doğrudan çıkar ili kileri bulunanların birbirleri ile etkile erekluzl3.arak çıkarlarını en çokla tıflcı karara ula malarını sağlayan çoğulcu bir agoradır. Kamuoyu yoklamalarında ise, bu tür kamunun varlığından söz edilemez. Çünkü yoklamaların ölçü birimi olarak aldığı seçmenlerin, kendileri ile aynı kanaatiloyu payla an diğer seçmenlerle hiç bir etkile imi yoktur: Aynı kanaate uzlaşarak varmamı lardır. Öyleyse, kamuoyu yoklamalarındaki kamuoyunun bir tanımını yapmak gerekirse; geneli ilgilendiren bir konuda evreni temsil ettiği varsayılan belli sayıdaki bireylerin açıklanmış tercihlerinin toplamıdır, diyebiliriz.s Bu çalı mada, "gündem koyma" ve "suskunluk sarmalı" kuramlarının varsayımlarından hareketle, 27 Mart 1994 yerel seçimleri tartı ılacaktır. 1960'h yıllarda tartı ılan gündem koyma yakla ımı, medyada güçlü etkilere yeniden dönü ü temsil etmektedir. Medyanın gündem koyma etkisini, ilk kez vurgulayan Bernard Cohen, medyanın ne dü üneceğimizi değil, ama ne hakkında düşüneceğimizi belirlediğini söylemektedir. 6 Medya gündeminin, toplumsal tartışmaları iki biçimde etkilediği varsayılmaktadır. Birincisi, medyada öne çıkartılan sorunlar ve bu sorunların vurgulanan boyutları, toplumsal tartı manın odak noktası haline gelir. Yani medya, insanların zihinlerinin "me gul olması gereken" sorunları belirlerken, bu sorunların hangi boyutlarının daha önemli olduğu konusunda da ipuçları verir. İkinci olarak, medya, toplumsal değer yargıları için ölçütler koyar. Kısacası, medyanın gündem koymasının iki boyutu vardır: bilgi verme ve değer yargılarını i aret etme/sezdirme. 7 Medya, sadece belirli tartı ma konularını belirlemekle kalmaz; bu konuları kimlerin nasıl tartı acağını da saptar. Medyanın böyle bir saptama yapması da son derece doğaldır. Sermayenin yatay ve dikey tekelle mesi ve medya sahipliğinin egemen görü ü yeniden üretmedeki i levi göz önüne alındığında, bu "ideolojik içselle tirme" daha iyi anla llacaktır. 8 Medyanın "me ru görü ler" ya da "çoğunluk" olarak niteledikleri dı ındaki görü leri ise, "suskunluk sarmalı" yakla ımı ile açıklamak mümkündür. Medyanın güçlü etkisi olduğunu öne süren bu yakla ım, Elizabeth Noelle-Neumann tarafından geli tirilmi tir. Suskunluk sarmalı yakla ımına göre, toplum "oyda ma" dı ına çıkan bireyleri dı lamakla tehdit eder. Bireyler de, bilinç altlarında dı lanma korkusu ta ırlar. Bu korku, insanların fikir iklimini düzenli biçimde denetlernelerine neden olur. Gözetim esnasında, bireyler hangi fikirlerin ya da davranı biçimlerinin genel kabul S Bemard Hennesy, Public Opinion, (Brooks/Cole. Califomia, 1985), s.5. 6 Bemard Cohen. The Preu and Foreign Policy, (Princeton Univeısity Press, Princeton,NJ, 1963), Ragnar Waldabl, "Political Attitudes and Pubtic Opinion" Der. Helge Ronning ve Knut Lundby); Media and Communication. (Noıwegian Univeısity Press, London), 1991, s B Doris Graber, MII88 Media and American Politics, (Cogressional Quarterly, 2B. Washington OC, 1984), s

4 104 AMME idaresi DERGis! gördüğünü ya da gözden düştüğünü algılar. Bu kuram, değerlendirmelerde kullanılmak üzere, insanların benzeri istatistiki duyurnlara sahip (quasi-statistical sense) olduğunu belirtir. 9 Bu değerlendirmelerin sonucu, İnsanların kamu önünde davranışta bulunma ya da konuşma arzularını etkiler. Eğer insanlar, kendi fikirlerinin kamuoyu tarafından desteklendiğini görüyorlarsa, özgüvenieri artar ve konuşmaktan/fikirlerini açıklamaktan çekinmezler. Görüşlerini açığa vuracak sembolleri kullanırlar. Bunun tam aksi durumda, yani kişiler kendi görüşlerinin azınlıkta kaldığını hissederlerse, sessiz kalmayı yeğlerler. Böylece suskunluk sarmalı işlemeye başlar. Kişilerin suskunluğu yeğlerneleri, kendileri gibi düşünenierin zayıflığını giderek pekiştirir ve sonuçta bu azınlık fikri ya katılpartizan taraftarların dışında tümüyle kaybolur ya da tabu konu haline gelir. lo Noelle-Neumann'a göre, bireylerin genel fikir iklimini çözümleyebilmeleri için iki önemli bilgi kaynağı vardır; doğrudan gözlem ve medyanın aracılığı. ıı Kişinin kendi yaşamı ve kişisel deneyim alanı dışında kalan konularda belirleyici bilgi kaynağı medyadır. Bu görüş, gündem koyma yaklaşımı tarafından da benimsenmektedir. Gündem koyma ve suskunluk sarmalı yaklaşımlarının ortak böleni, fikir iklimini tanımlamada medyanın güçlü olduğunu öngörmeleridir. Bu iki yaklaşım, kamuoyu yoklamaları açısından düşünüldüğünde, şu varsayımlar ileri sürülebilir: ı. Medya, kamuoyu yoklamaları aracılığı ile "önde giden" ya da "seçimi kazanma olasılığı yüksek" parti ve adayların kimler olduğuna karar verir. Bunun sonucu ise, medya çıktılarındalürünlerinde ka:t..anma şansı yüksek parti ve adaylar üzerinde yoğunlaşılmasıdır. 2. Hem medyada hem de fikir ikliminde "aykırı" veya toplumsal oydaşma dışı olarak tanımlanan görüşleri savunanlar, kamuoyu yoklamalarında önce sisteme "tehdit" olarak görülür; ama, kampanya süreci boyunca yapılan kamuoyu yoklamalarında giderek gözden yiterler. Oydaşma dışı olarak nitelenen görüşler yavaş yavaş sessiz kalmayı yeğlerler. Böylece kamuoyu yoklamalarında "toplumsal oydaşma" yeniden kutsanır. 3. Sessiz kalan görüşlerin Itsuskunluk sarmalına" takılarak, "çoğunluk" diye nitelendirilen tarafa geçmeleri, ancak medyanın "aykırılara" yönelik kampanyasının şiddetinin fazla ve dayanaklı temellere sahip olması ve aykırıların medya tarafından üretilen negatif kampanyaya yanıtlarının/tepkilerinin medyasisternin kendisi tarafından sürekli eritilmesi ilc olasıdır. 9 Elizabeth Noelle-Neumann, 'The Thcoıy of Publie Opinion: The Concept of the Spiral of Slience." Communicalion Yearbook Cilt 14, (Newbuıy Park., Sage. ı991). s Elizabeth Noelle-Neumann, 'The Contribution of Spiral of Silence Theoıy to an Understanding or Mass Media." Der. Stanley Rothman, The Mass Media in Liberıd Democratic SocitiH. (Paragon House. New York. 1992), s II Noelle-Neumann. a.g.m., 1991, $.271.

5 1994 YEREL SEçiMLERi VE KAMUOYU YOKLAMALARı: ıos Bu varsayımlar, 1994 yerel seçimlerinde medyanın, kamuoyu yoklamaları üzerinde oynadığı rolü değerlendirmemize temel olu turacaklardır. Bu yazıda, bu varsayımları oyun un kuralları olarak görmemizin nedeni, medyada yayımlanan kamuoyu yoklamalarının kimin, hangi parti ve adayın "kazandığını" doğru tahmin edip etmedikleri bağlamında, kamuoyu yoklamalarının kendilerinin düştüğü "at yarışı tahmini" yanılgısına dü ülerek değerlendirilmemesi gereğine duyduğumuz inançtır. Liberal demokrasi kurarnında, kamuoyu yoklamalarına alfedilen belli i levler vardır. Bunlar toplumda hem siyasilere ve hem de kamuoyuna bilgi akışını sağlamak ve kamuoyunu "olduğu gibi" yansıtmak, rasyonel-erkek diye kimlikleştirebilir seçmenin vereceği oyun değerini göstermektir. Kamuoyu yoklamalarının bu "olumlu ll işlevlerinin dışında, rasyonel karar alma süreci ilc çelişen bazı "arzu edilmeyen etkileri"nin de söz konusu olduğu ileri sürülmektedir. Bunlar arasında, "gözde olana yönelmeli (bandwagon), ligeri tepme (boomerang), "hızlandırmalı (momentum), "taktikli oy kullanmalı (taetical voting) ve "zayıflann yanında yer alma" (underdog ya da victim syndrome) sayllabilir. 12 Bu çalışmada ise, kamuoyu yoklamalarının, medyanın kendisi tarafından Eski Yunan tragedyalarında olduğu gibi, öykünün belli dialoglarını sürekli tekrarlayarak izleyicinin dikkatini bir noktaya çeken ve bunu "düzen ve adalet" adına gerçekleştiren "koro" görevi atfedilerek nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır. Modus operandi Medyada yayımlanan kamuoyu yoklamaları, bu çalışmada, kampanya süresince seçmenieri "ctkileyeceği" varsayılan, olaylar ve sorunlar bağlamında partilerin ve adayların gösterdikleri "performans" ortaya konularak incelenmeye çalı ılacaktır. Bunun nedeni ise, seçmenieri yoklamaların değil, olayların ve sorunların etkilediği varsayımıdır. Daha sonra, kamuoyu yoklamaları, öne sürülen varsayımlar çerçevesinde değerlendirilecektir. 27 Mart yerel seçimlerinde siyasal kampanya süreci, kamuoyu yoklamalannın yapıldığı ve medyada yayımlandığı tarihlere göre dört döneme ayrılarak incelenecektir. Çalışmada üzerinde söz üretilecek olan kamuoyu yoklamaları sadece üç büyük kente, Ankara, İstanbul ve İzmir'e ilişkin olanlar ve sadece Hürriyet'te yayımlanan Strateji Mori, Milliyet'te yayımlanan Kanda ve Sabah'ta yayımlanan Britisih Gallup'a ait olan tahmini seçmen davranışı yüzdeleridir. Araştırmayı bu üç gazete ile smırlandırmanın temel nedeni, yalnızca bu üç gazetenin kendi kamuoyu yoklamalarını kendilerinin yaptırmalarıdır. Kendileri için birer prestij kaynağı haline gelen bu yoklamalar aracılığı ilc gazeteler okurlarına yalnızca en güvenilir yoklamayı sunma gayretinin ötesinde, kendi yaptırdıkları yoklamaları daha güvenilir buldukları için, siyasal gündemde neyin, hangi partinin ya da adayın daha büyük haber değerine sahip olduğunu da kestirrnek istemektedirler. Kısaca, gazetenin haber 12 Gülgün Tosun. "Siyasal Ya~am ve Kamuoyu Ara tırmaları.l)ü~ünceler. 7(6) s

6 106 AMME İDARESİ DERGİSİ gündeminin belirlenmesinde ya da daha doğru bir deyişle, birinci sayfada kime ne kadar yer ayrılacağı kararının verilmesinde gazetelerin kendi yoklamaları önemli bir işlev görmektedir. 13 i. DÖNEM 27 Mart yerel seçim kampanyasını, kesin aday listelerinin açıklandığı tarih olan 20 Ocak 1994'te başlamış varsaydık. i. Dönem kamuoyu yoklamaları ise, dolayısı ile Ocak sonu ile Şubat ayının ilk üç haftasında gerçekleştirilmişlerdir. i. Dönem kamuoyu yoklamalarını kesin adayların açıklanması ile başlatmamızın en önemli nedeni, yerel seçimlerde adayetmeninin göllirdı edilmemesi gerektiği gerçeğidir. Bu tarihten önce yapılan yoklamalarda adayları belli olan partilerin alacakları varsayılan oy oranları diğerlerinden daha yüksek görünmektedir. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayı belli olmadan SHP'nin kamuoyu yoklamalarındaki görünümü, yüzde on'un altında idi. Zülfü LivaneWnin adaylığı açıklandığı tarihten sonra yapılan yoklamalarda bu oran hızlı bir sıçrama göstermiştir. Bunun tek nedeni, adayın kişiliği değildir. Bir diğer önemli neden, belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Kısaca, çok az seçmen partili kimliği taşımaktadır. Ancak bu gözlemimiz kitle partileri için geçerlidir. RP ve MHP gibi ideolojik partilerde, adayların kimliğinden çok partinin kendisi ön plana çıkmakta ve bu partilerin taraftarları her koşulda partilerini desteklemektedirler. Her koşulda kendi taraftarlarının oylarını alabilen bu partilerin gösterecekleri adayların niteliği, diğer partilerin yararına ya da zararına olacak biçimde etkisini göstermektedir. Örneğin, Ankara Büyük Şehir Belediyesi için RP'den aday gösterilen Melih Gökçek'in RP'li kimliğinin yanı sıra milliyetçi-muhafazakar kimliği ile de oyaldığı öne sürülebilir. Çizelge ı Ilkinci Dönem Kamuoyu Yoklamaları 14 İstanbul Ankara İzmir Partiler STlM Br!ı!G Kon ST/M Br!ı!G Kon ST/M Bri/G Kon ANAP DYP SHP RP DSP Diger Kararsız Doris Graber. Ma. Medla and American Politics, (Congressional Quarterly. 4 Bas Washington OC: 1993). s.2s1. 14 Strateji/Mori (St/M) İstanbul sonuçtan 24 Ocak. Ankara sonuçlan 2.') Ocak ve İzmir sonuçlan 27 Ocak tarihlerinde Hürriyet gazetesinde yayımland. British Gallup (SrilG) bu tarihler arasında anket yapmadı. Konda (Kon). İstanbul sonuçlan 1 Şubat, Ankara sonuçlan 7 ubat tarihlerinde Milliyet'te yayımlandı.

7 1994 YEREL SEçIMLERİ VE KAMUOYU YOKlAMALARI: 107 Çizelge 1 'de görüldüğü gibi I. kamuoyu yoklamaları döneminde, Strateji Mori ve Konda'ya göre "seçim yarı ı" İstanbul ilinde ANAP, DYP ve RP adayları arasında geçecektir. Ankara'da ise ANAP, SHP ve RP seçime en güçlü giren partilerdir. İzmir'de Strateji-Mori'ye göre ANAP ve DYP birbirlerini izlemektedir. SHP adayının tahmini oy potansiyeli ise çok dü ük görünmektedir. British Gallup'un I. kamuoyu yoklamaları dönemine girebilecek çalı ması ise yoktur. II. DÖNEM Bu dönem Şubat ayının son haftası ilc Mart ayının ilk iki haftasını içermektedir. Artık, üç büyük kentte partilerin kesin adayları belli olmu tur İstanbul'da SHP'den Zülfü Livaneli, ANAP'tan İlhan Kesici, DYP'den Bedrettin Dalan, RP'den Recep Tayyip Erdoğan; Ankara'da SHP'den Korel Göymen, ANAP'dan Rü tü Yüce, DYP'den Kemal Çevik, RP'den Melih Gökçek ve İzmir'de SHP'den Yüksel Çakmur, ANAP'tan l ın Çelebi, DYP'den Burhan Özfatura ve RP'den Süleyman Akdemir. Çizelge 2'de görüldüğü gibi, ikinci dönemde İstanbul'da SHP'nin tahmini oylarında artı vardır. Çizelge 2 İkinci Dünem Kamuoyu Yoklamalarıu İstanbul Ankara İzmir Partiler STlM Bri/G Kon ST/M Bri/G Kon ST/M Bri/G Kon ANAP ' DYP ıo 5.38 II SHP RP II DSP Diğer Kararsız Bu artı, SHP'nİn İstanbul'da popüler bir ki i olan Livaneli'ni aday göstermesi ile açıklanabilir. İzmir için Straleji-Mori'ye göre ANAP ve DYP'nin oyları dü erken, SHP'nin tahmini oyları artmı tır. İzmir'de Strateji-Mori'nin II. dönem kamuoyu yoklamasında görülen ilgi çekici durum, kararsızların oranının %5.4'den %l8.06'ya çıkan bir ekilde artmasıdır. SHP'nin İzmir Anakent Belediye Ba kan adayını, kentin hali hazırdaki Belediye Ba kanı olan Yüksel Çakmur olarak açıklaması ile sosyal demokrat seçmen kitlesinin yöneleceği aday/parti belli olmu tur. Bu durum, i. kamuoyu yoklamaları dönemine göre 15 Slraıeji/Mori ıstanbul sonuçlan 22 Şubat. Ankara sonuçlan 22 Şubaı ve ızmir sonuçları 23 Şubal tarihlerinde Hürriyet'te yayımlandı. BritishJGallup Istanbul sonuçları 13 Mart. Ankara sonuçlan 12 Mart ve ızmir Sonuçlan II Mart tarihinde Sabah'ta yayımlandı. Konda İstanbul. Ankara ve ızmir sonuçlan 4 Mart tarihinde Milliyet'te yayımlandı. Milliyet gazetesi, bu dönem içinde kalan i i Mart'ta bir yoklama sonucunu daha yayımladı. Konda'nın yalnızca Istanbul için gerçetl~tirdi~i bu anket sonuçları şöyleydi: ANAP:22.50; DYP: 13.00; SHP:25.ıo: RP:21.70; DSP:5.30; Diler:2.00: Kararsız:

8 108 AMME İDARESi DERGiSi SHP'nin tahmini oylarındaki artışı açıklamakta yararlı olabilir. İzmir'de kararsızların oranı neden artmıştır? Bunun nedeni, ANAP ve DYP'nİn gösterdiği Anakent Belediye Başkanı adaylarının merkez sağ seçmeni kararsızlığa İtmesi olarak açıklanabilir. DYP, eski bir ANAP'lı olan ve siyasal söylemi ile RP'ye daha yakın bir çizgide yer alan Burhan Özfatura'yı; ANAP ise tlsosyal demokrat" bir aday imgesi çizen Işın Çelebi'yi aday göstererek seçmenlerini aday/parti özdeşleşmesi kurmada kararsızlığa itmişlerdir. Benzer bir değerlendirme, Ankara'lı seçmenin yaşadığı kararsızlığı açıklamada da yapılabilir. ANAP, Ankara'da da sosyal demokrat bir geçmişe sahip Rüştü Yüce'yi Anakent Belediye Başkanlığına aday göstermiştir. II. Kamuoyu yoklamaları döneminde ANAP'ın tahmini oyları, Ankara ve İzmir'de aday imgelerinin parti temsiliyetini yeterince gerçekleşıirememesi yüzünden düşme göstermiştir. Aday imgesi, seçim kampanyası döneminde ortaya çıkan olayları ve medyanın bu olayları "dillendirme" -aslında kurma- biçimlerine doğrudan müdahale edemeyen siyaset'lilerin, kontrol edebilecekleri ve bu dolayım üzerinden seçmenieri yönlendirebilecekleri en önemli araçlardan birisidir. Bir "daha" yaratma sürecinin parçası olan aday imgesi, özellikle adayın liderlik rolü, verimliliği, parti temsiliyeti ya da özdeşleşmesi ve kişisel karakterinin zenginliği/güçlülüğü-evet, oldukça maskulin bir ifade- ile kurulur}' İşte bu nedenden dolayı aday ve parti temsiliyeti, seçmenin belli bir partiye yönelmesinde önemlidir. İkinci kamuoyu yoklamaları dönemi ile artık partilerin aday imgelerini nasıl kurduklan önem kazanmaya başlamıştır. Partilerin sorun odaklı bir kampanya stratejisi yerine, adayodaklı bir kampanya stratejisine yönelmeleri, yerel seçimlerde aday ve onun imgesinin seçim sonucunu doğrudan etkileyici gücüne somut örnek oluşturmaktadır. III. DÖNEM 18 Mart tarihine kadar olan bu dönemde yalnızca British-Gallup'un yoklamaları yayımlanmıştır. İzmir dışında çok büyük yanılgıya düşen bu şirketin anket sonuslanndan. yola çıkarak değerlendirme yapmak bizi yanılgıya götürebilir. Orneğin, ıstanbul'da Anakent seçimlerini yüzde 'lik oy yüzdesi ile kazanan Refah Partisİ'nin, British-Gallup'un bu anketinde yalnızca yüzde onyedi oy potansiyelinin olduğu belirtilmektedir. Yine yüzde ile Ankara Belediye Başkanlığını kazanan RP'nin anketteki oy yüzdesi yüzde ltdir. Şirket bir diğer büyük yanılgıyı da, SHP'nin İstanbul tahminlerinde yapmıştır. Seçim sonunda yüzde oyalan bu partinin yoklamalardaki oranı yüzde 29'dur. l' Susan A.llellway, George N. Dionisopous ve Drew B. Kucglcr. "Political Candidate Images: A Sıate of the Art Review," Der. Brenda Dervin ve Mclvin J.Woight.. Progre'ss in Comminicıllion, CiltlX (Ablex. Norwood. 1989). s51.

9 1994 YEREL SEçiMLERİ VE KAMUOYU YOKLAMALARI: 109 İstanbul ve Ankara'da, temsiliyet oyununda-medyatik bir deyi~le- "yanılan" British-Oallup, en iyi tahminini İzmir'de yapmı~tır. Çizelge 3 Üçüncü Dönem Kamuoyu Yoklamalara l7 İstanbul AnkanI İzmir Partiler STlM Bri/G Kon ST/:\f Br!lG Kon ST/M Bri/G Kon ANAP DYP SHP RP DSP 7 8 II Diğer 2 II Kararsız 7 4 Türkiye'de ilk kez kamuoyu yoklaması yapan ve yine ilk kez panel yöntemi uygulayan bu ~irket, "sonuçları en doğru biz bileceğiz" iddiasının aksine, "en çok yanılan" ~irket konumuna dü~müş ve itibarı da önemli ölçüde sarsılmı~tır. LV. DÖNEM Kamuoyu ara~tırmaları yapan ~irkellerin değerlendirilmesinde en önemli ölçüt, tahminieric genel sonuçlar arasındaki kar~ıla~tırmalardır. Seçim dı~ı konularda ya da seçim olmadığı dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarının, gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmek olanaksızdır. Ancak, bir seçim döneminde bile, yapılan sayısız miktardaki yoklamadan hangilerinin değerlendirme ölçütü olarak alınacağı da önemli bir sorundur. Eğer "rasyonel seçmen" varsayıldığı gibi, oy'unun rengini gündeme gden sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri bağlamında sürekli olarak değiştiriyorsa, yapılabilecek tek ~ey, en son yoklamaları kesin sonuçlar ilc karşılaştırmaktır. Siyasal kampanyanın doruk noktasma eriştiği seçimin son haftasında yapılan kamuoyu yoklamaları, seçmen tercihlerini aşağı yukarı belli etmektedir. Çizelge 4'te seçimin son haftasında yapılan kamuoyu ara~tırmalarının sonuçları yer almaktadır. Her ne kadar, biz bu makalede ara~tırma ~irketlerinin hangilerinin doğru sonuçlara yaklaştıklarını irddemeyeceğimizi söylediysek de, kesin sonuçlarla tahminler arasında bir kar ıla~tırma yaparak, dördüncü dönem kamuoyu yoklamalarında gend gidişatın ne yönde olduğu konusunda birkaç söz söylemek yerinde olacaktır. 17 British!Gallup İstanbul sonuçlan 18 Mart Ankara sonuçlan 17 Mart ve İzmir Sonuçlan ı6 Mart tarihlerinde Sabah'ta yayımlandı.

10 110 AMME İDARESi DERGİSİ Çizelge 4 Dördüncü Dönem Kamuoyu Yoklamatarı 18 İsLılnbul Ankara İzmir Partiler ST/M Bri/G Kon ST/M Bri/G Kon ST/M Bri/G KOD ANAP DYP SHP RP DSP Diğer Kararsız İstanbul: Yerel seçimler sonucunda siyasal partiler u ekilde sıralanmı lardır: RP:25.81; ANAP: 22.09; SHP: 20.01; DYP: 14.86; DSP: ve Diğer: Ara tırma irkellerindcn hiçbirisi bu sıralamayı tutturamamı tır. Bu kentte irketleri en çok yanıltan parti, SHP olmu tur. Partisinden daha popüler olan Zülfü Livaneli, ki isel popülaritesini oy'a dönü türememi tir. Ankara: SHP'nin en güçlü olduğu kentlerden birisi olan Ankara'da, eski bir ANAP'lı olan Melih Gökçek'i aday gösteren RP, daha ilk yaklamalardan itibaren seçimi alabileceğinin i arcllerini vermi tir. Bu kentteki seçimler sonucunda partiler öyle sıralanmı lardır: RP:27.43; SHP:26.95; ANAP:18.53; DYP: 8.13; DSP:7.68 ve Diğer: Ankara'da toplam 5.06 hata puanıyla seçim sonuçlarına en yakın tahminleri Strateji/Mori yapmı tır. İzmir: İzmir'deki seçim yarı ı iki popüler adayarasında (SHP adayı Yüksel Çakmur ve DYP adayı Burhan Ozfatura) geçmi ve sonunda sağdaki muhafazakar oyları toplayan Burhan Özfatura seçimleri kazanmı tır. Seçim sonuçlarına göre partilerin sıralanması öyledir: DYP:27.77; SHP 26.55; ANAP:19.66; DSP:15.02 ve Diğer: Tüm ara tırma irkeıleri SHP'ye büyük ans tanırken, -ki British-Oallup bu kentte DYP'nin SHP'yi çok yakından izlediğini söyleyerek belki de doğruya en yakın tahminini yapmı tır- toplam yüzde yirmiler dolayında yanılmı lardır. MEDYA GÜNDKMİ Bu çalı manın temel savı, medyanın kamuoyu yoklamaları aracılığı ile kendi gündemini sapıadığıdır. Birinci varsayımda iddia edildiği gibi, medya, önce kimlerin seçimleri kazanma olasılığının yüksek olduğuna bakar ve haberlerini bu adaylar ve partiler üzerinde yoğunla tırır. İkinci varsayım, sisteme tehdit olarak algılanan, sistem dı ı olarak nitelenen parti ya da partilerin suskunluk sarmalı kuramının öngördüğü gibi giderek kamuoyu yoklamalarında ve dolayısı ile de 18 StratejiIMori Istanbul sonuçlan 23 Mart, Ankara sonuçlan 22 Mart ve ızmir sonuçlan 2ı Mart tarihlerinde Hürriyet'te yayımlandı. BritishlOallup İstanbul sonuçları 26 Mart, Ankara sonuçları 25 Mart ve ızmir sonuçlan 24 Mart tarihlerinde Sabah'ta yayımlandı. Konda İstanbul sonuçlan 26 Mart. Ankara ve ızmir sonuçlan 25 Mart tarihlerinde Milliyet'te yayımlandı.

11 1994 YEREL SEçiMLERİ VE KAMUOYU YOKLAMALARI: III medya gündeminde de alt sıralara dü eceğini öngörmektedir. Buna bağlı olan üçüncü varsayım ise, medyanın "aykırılara" yönelik kampanyasının güçlü ve sağlam dayanaklara sahip olduğu sürece ba arıya ula abileceğini, ya da daha açık bir deyimle, düzene rızanın kazanılabileceğini öngörmektedir. Ça1ı manın varsayımlarını sınamak için, kamuoyu yoklamaları yaptıran ve bunları yayımlayan gazetelerin birinci sayfalarında yayımlanan en önemli haberlere bakılmı tır. Ancak, çalı maya yalnızca man ete çıkan haberler ile en az üç sütunluk ikinci haberler dahil edilmi tir. (Bakınız Çizelge 5). 1 Şubat ve 27 Mart 1994 tarihleri arası dönem ara tırılmı ve iç politikayı doğrudan etkilemeyen bazı haberler çalı ma kapsamı dı ında bırakılmı tır. Örneğin, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları ve İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kaza gibi. Çizelge 5'te görüleceği gibi, her üç gazetenin gündemieri birbirine çok benzemektedir. Her üç gazetede de iki ay boyunca en çok yer verilen konuların ba ında "Refah Partisi", "Demokrasi Partisi" ile bu partiyle özde le tirilen "PKK Terörü" ve "Ekonomik Kriz" gelmektedir. Haber ba lıklarından ve alt ba lıklardan yola çıkarak gazetelerin bu üç konuya nasıl yakla tıklarını ortaya koyabiliriz: Çizelge 5 Gazetelerin IIaher Gündemi (Sayı Olarak) Konular Hürriyet Milliı:et Sabah Ekonomi Refah Partİsi DEP+PKK Terörü Kürt Sorunu Kamuoyu Yok Koalisyon Erken Seçim 2 3 SHP DYP ANAP ANAYOL 1 ANAP-DYP Seçimler Refah I1artisi: Ru en Çakır'ın deyimiyle anaakım medya, Refah Partisi'ne "geliyorlar" paranoyasından dolayı ilgi göstermi, sistem dı ı ilan ettiği Refah Partisi'nİn "ipliğini pazara çıkartmalı taktiğini 1994 yerel seçimlerinde açık bir ekilde gütmü tür. 19 ilk kamuoyu yoklamaları yayımlandığında, Refah Partisİ'nin hem İstanbul'da ve hem de Ankara'da seçim yarı ına girdiği görülmekteydi Re un Çakır. Nt' Şrriııt Ne Demokrıısi: Rerııh Pıırtisini Anlıımıık. Melis, Istanbul. ]994, s.l3.

12 112 AMME idaresi DERGİSİ genel seçimlerinde MHP ve IDP ilc ittifak olu turarak yüzde onyedi dolayında oyalan RP, imde tck ba ına bu oranı geçmekteydi. Kamuoyunda asıl merak konusu, bu oy desteğinin nereden geldiği idi. Bu soruya yanıt Ba bakan Tansu Çiller'den geldi. 4 Şubat tarihli Milliyet'te Ba bakan "DYP'den kopan Refah'a gidiyor" diyerek konuya açıklık getirdi. Kendisini sistem dı ı olarak tanımlayan bir partinin, sistem partileri ve medyasının taarruzuna maruz kalmaması dü ünülemezdi. Yine Milliyet, 9 Şubat'ta "RP'ye soru" ba lığı ile verdiği haberinde, bu partinin İslama Çağrı Cemiyeti'nden 500 bin dolar alıp almadığını soruyordu. Bir gün sonraki ba lık ise "RP'ye sorgu" idi. Bu haberde ba savcının 500 bin dolarlık çeki ara~tırdığı duyuruluyordu. Milliyet bu iddiaya 1 ı Şubat'ta da yer verdi ve RP ilc Islama Çağrı Cemiyeti bağlantısında yeni geli meleri duyurmaya devam etti. Aynı tarihte Hürriyet gazetesi de DSP Genel Ba kanı Bülent Ecevİt'in RP ilc ilgili sözlerine yer verdi. Haberde Ecevil'in RP'yi "aldatıcı ve kandırıcı" olarak nitelediğine değinilmekteydi. 15 Şubat'ta Hürriyet, RP ilc ilgili bir yazı dizisini duyurdu: "RP nereye ko uyor?" Hürriyet, son günlerin en çok konu ulan konusu olan Refah'ın yükseli i olayını ayrıntıları ilc gözler önüne scrdiğini öne sürüyordu. 15 Şubat tarihli Sabah 'ta ise, Ecevil'in Refah 'ı PKK ilc i birliği yapmak ve bölücülere kucak açmak suçlamalarına yer verildi. Faize kar ı olduğu bilinen RP'nin oyunu artırmak için "enflasyon kadar faiz olabilir" açıklaması yaptığını duyuran 16 Şubat tarihli Sabah, haberinde "Refah faize kılıf arıyor" ba lığını kullanmı tır. Refah'la ilgili ara tırmaların sonuçlarını duyuran Hürriyet, halkın yarısından fazlasının Refah'taki deği im görüntüsünün samimi olmadığına ve RP'nin iktidara gelmesi halinde laikliğin yara alacağına inandığını aktarıyordu. Bu haberlerle medyada giderek laik-antilaik çatı ması i lenmeye ba lanıyordu. RP ilc ilgili ikinci önemli haber, 18 Şubat'ta Hürriyet ve Sabah'ta yayımlandı. Partinin İstanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaçak gecekondu yapmaktan mahkum olduğunun duyurulduğu bu haberler, "Refah'ta Şok" ve "Vay Tayyip Ağa Vay" ba lıklarıyla verildi. Medya gündemini bir süre İ gal eden bu olayın ardından Hürriyet, 20 Şubat'ta "İ te Erbakan" ba lığı ilc bir ba ka saldırı kampanyası ba latıyor ve Necmettin Erbakan'ın bir Mısır gazetesine demeç vererek "Atatürk'e ve Türkiye'deki rejime akıl almaz karalamalarda bulunduğunu" aktarıyordu. Medya aracılığı ilc siyasal gündemi İ gal eden bir diğer konu da, Refah Partisi'nİn Bosna 'ya yardım amacıyla topladığı paraları yerine ula tırmadığı biçimindeki savlardı. 23 Şubat'tan itibaren man etlere yerle en bu konunun ardından, 26 Şubat'ta RP milletvekili Hasan Mczarcı'nın Atatürk ile ilgili açıklamaları ülkede büyük bir gerginliğin ya anmasına neden oldu. "Refah'a öfke", "Manyağa halk öfkesi'ı, ba lıkları ilc verilen haberleri izleyen günlerde bir çok kentte "Ata'ya Saygı" yürüyü leri düzenlendi.

13 1994 YEREL SEçiMLER! VE KAMUOYU YOKLAMALARI: 113 Yüzde on civarında kemikle mi oyları olduğu söylenen, ancak mevcut "siyaset etme biçimine" duyulan tepkileri kendi oy potansiyeli ile birle tirdiği ileri sürülen Refah Partisi'ne giden bu tepki oylarını "sistem içi" ba ka partilere yönlendirmeyi amaçlayan medyanın, seçim sonuçları belli olduğunda bunda pek ba arılı olamadığı görülmü tür. Demokrasi Partisi ve PKK Terörü: 27 Mart 1994 yerel seçimleri öncesinde siyasal gündeminin ikinci ağırlıklı konusunu Demokrasi Partisi ve PKK Terörü ile ilgili haberler olu turmu tur. Medya sık sık DEP milletvekilleri ile PKK terör örgütü arasında bağlar olduğunu öne sürdüğü için, bu iki konuyu aynı b3 lık altında toplamak yanlı olmayacaktır. Zaten, DEP'in medya gündeminde yer almasını sağlayan olaylar da, PKK terör örgütünün gerçek1c tirdiği eylemler sonucu ortaya çıkmı tır. DEP'i siyasal gündcmin ilk sıralarına çıkaran olaylar 12 Şubat 1994 tarihinde PKK teröristlerinin Tuzla tren istasyonuna bomba koyması ve patlama sonucu be yedeksubay öğrencinin ölümü ilc ba lamı tır. Sabah gazetesi bu olayı 13 Şubat'ta "Allahsız bunlar" ba lığı ile duyururken, Milliyet "Caniler Aranızda" diyordu. Aynı günlerde Demokrasi Partİsi'nİn yerel seçimleri boykot edeceği söylentileri yayılmaya ba ladı. Ve 15 Şubat'ta Hürriyet, DEP'in boykot kararını, "Apo'dan DEP'e emir: Seçimlcri boykot et" ba lığı ile DEP-PKK ili kisini i ledi. 17 Şubat tarihli Sabah gazetesi ise, daha sonraki siyasal geli meleri etkileyecek bir haberi duyurdu. Bu habcre göre DEP Genel Ba kanı Hatip Dicle, PKK'h teröristıerin Tuzla katliamını "PKK'nın Tuzla saldırısı normal" biçiminde ifade ettiğini duyurdu. Çok büyük tepkilcre yol açan bu açıklamanın ardından İçi leri Bakanı Nahit Mcnte c, "Hatip Dicle vatan hainidir" suçlamasını yaptı (20 Şubat). DEP'İn yerel seçimleri boykot kararı alması ve Hatip Dicle'nin açıklamaları, ortamın gerginlc mcsine yol açtı ve Meclis'teki bazı DEP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldi. 2 Mart'ta dokunulmazlıklar kaldırıldı ve bu milletvekilleri Meclis çıkı ında Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından gözaltına alındılar. Batılı ülkelerin tepkisine yol açan bu olay uzun süre gündemde kaldı. Ekonomik Kriz: Ocak ayı ortalarında Türkiye'nin kredi notunun ikinci kez dü ürülmesinin ardından ba göstercn ekonomik kriz, seçim kampanyası boyunca gazetelerin üçüncü öncmli gündem maddcsi haline geldi. Dövİz kur fiatlarındaki hızlı artı lar, piyasada ba layan durgunluk ile bazı fabrikaların ürctimi gcçici olarak durdurma kararı almaları man ctlere çıkan olaylar oldu. Ve Yeniden Kamuoyu Yoklamaları.. Kendi kamuoyu yoklamasını kendisi gerçcklc tiren tüm gazeteler, bu yoklama sonuçlarını genelde birinci sayfadan ve gcnelde man etten duyurmayı yeğlediler. Partiler arasındaki yarı ı bir "at yarı ı" havasında aktarma eğiliminde

14 114 AMME IDARESI DERGISI olan gazetelerin bu tutumu, en çok yoklama sonuçlarına ba lıklarında kendini göstermektedir. Strateji/Mori ile çalı an Hürriyet gazetesi'nin bazı ba lıkları öyledir: -İlhan-Zülfü nefes nefese (21 Mart), -Çakınur arayı açıyor (23 Mart) -Ba kent'te SHP-RP çeki İyor (24 Mart), İstanbul'da Zülfü rüzgarı (25 Mart), ili kin haber Kanal D televizyonu için hazırlanan KONDA anketlerine yer veren Milliyet gazetesinin anketlere ili kin ba lıkları: -İstanbul'da RP öne geçti (11 Şubat), -Oylamaya az kaldı adayım nerede (18 Mart). Milliyet gazetesi, KONDA sonuçlarının hemen tamamını birinci sayfadan duyurmu tur; ancak, daha küçük haber birimleri biçiminde yer verdiği için bu çaiı mada bu haberler değerlendirmeye alınmamı lardır. Seçimlere az bir süre kala ünlü İngiliz ara tırma kurulu u British Gallup ile anla an ve sonuçları en doğru kendisinin tahmin edeceğini duyuran Sabah gazetesi, bu İrketin İstanbul, Ankara ve İzmir'de panel yöntemi ile gerçekle tirdiği anketıerin sonuçlarını en önemli haberler olarak verdi. Gazetede yer alan haber ba lıklarından bazıları unlardır: -İzmir'de Yüksel Çakmur önde (11 Mart), -SHP Ankara'da açık farkla önde (12 Mart), -Zülfü-ANAP çeki mesi (13 Mart), -İzmir'de DYP öne geçti (18 Mart), -Ankara'da SHP üç puan önde (19 Mart), -Zülfü arayı açıyor (20 Mart), -İ te sonuçlar: İstanbul: Zülfü az farkla önde, Ankara: SHP fark atıyor, İzmir: SHP, DYP'nin yüzde iki önünde (26 Mart). Dernier eri -ya da aslında- ad infinitum... Bu çalı mada, kamuoyu yoklamalarının medya gündemini belirlemede önemli bir i lev gördüğü-koro rolünü' icra ettiği- ileri süriilmü tür. Birinci

15 1994 YEREL SEçiMLERi VE KAMUOYU YOKLAMALARI: 115 varsayırnda iddia edildiği gibi, gerek man ete çıkan haberlerde ve gerekse de kamuoyu yoklamaları sonuçlarının duyurulmasında önde giden parti ve adaylar vurgulanmaktadır. Oysa, liberal demokrasi kuramma göre, rasyonel seçmenin kararını en doğru biçimde verebilmesi için medyanın,seçmenin karar _vermesi sürecinde nesnelolması, parti ve adaylara yansız biçimde yakla ması gerekmektedir.10 Ancak, gerçek-realite hiç de böyle değildir ve sistemin çarklarının i leyi biçimi de çok farklıdır: sürekli bir müzakere alanı olan durum tanımlarının farklı tanımlarını içselle tirme ve böylece... Şimdi, Refah Partisi ve Demokrasi Partisi'nin niçin medya gündeminin ilk sıralarını İ gal ettiğini açıklayabiliriz ve sistemin çarklarının -örtük- i leyi mantığını çözümlernek için Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramından yararlanabiliriz. Liberal demokratik siyasal sistemlerde, baskı kullanılmadığı halde, sistemin nasılolup da sürdürüldüğü çeli kisini "hegemonya" kavramı ile açıklayan Gramsci, sistemin dünya görü ünü, değer yargılarını "ideolojik" olarak nitelenen aygıtlarla sürekli aktardığını ve sonuçta düzene rızanın sürekli olarak yeniden üretildiğini savunur. İdeolojik bir devlet aygıtı olan medya, bir yandan düzene rızayı yeniden üretmek için, düzenin ideolojisini tekrar tekrar aktarırken ve yorumlarla kutsarken, bir yandan da "düzen muhalil1erini" olumsuzlayarak gözden dü melerine çabalamaktadır. ll 1994 yerel seçimleri sırasında, ana akım Türk medyasının yapmaya çalı lığı, tam da böylesine bir i leyi olmu tur. Ancak ana akım medya, sistem dı ı ilan ettiklerini, yani aykırıları kamuoyunun zihninde de benzer ekilde tanımlamakta ba arılı olamamı tır. Aslında gündem koyma yakla ımının da öngörüleri arasında bul unan niyet edilmeyen etkiler (unintended effects) ile, medyanın ba arısızlığının nedeni açıklanabilir. Özellikle terör ve medya konusunda yapılan çalı malarda medyanın terör örgütünü mahkum etmeye çalı ırken kamuoyunda önce tanınmasına yol açtığı ve ardından kamuoyu nezdinde terör örgütünün me ruluk kazanmasına neden olduğu ileri sürülmektedir. Sistemi yıkmak ya da deği tirmek dü üncesiyle hareket eden bir terör örgütü ile bir parti arasında, sistemin kendisi açısından hiç bir fark yoktur. Bu nedenle, ana akım medya yerel seçimler öncesinde Refah Partisİ'ne "yüklenmi tir". Aslında, RP'nin böylesine bir nedenle dillendirilmesinin, partinin kamuoyunda daha çok konu ulmasını sağladığı ve bunun sonucunda da oy artı ına yol açtığı ileri sürülebilir. Dahası, bu dönemde yayımlanan bir çok haber, RP ile DEP arasında da bağlantılar kurulmasına da neden olmu tur. Özellikle DEP'in seçimlerden çekilmesi sonucu Güneydoğu'da RP'nin çok yüksek oranda oyalması, medyanın kurmaya çalı tığı bağlantının gerçekle tiğini göstermektedir. 10 Jay G.Blumler, "Election Communication and the Democratic Political System", (Der. David. L Paletz), Polittcal Communication Research, (Ablex. Norwood. NJ, 1987), s.l II Daniel C Hallin, "Hegemony: The American News Media From Vietnam to EI Salvador" Political Communlcation Research, (Der. David L. Paletz). (Ablex. Neıwood NJ, 1987), s.4.

16 116 AMME İDARESİ DERGİSi Sonuç olarak, 1994 yerel seçim sonuçlarını belirleyen en önemli öğenin, medya olduğunu iç rahatlığı ile söyleyebiliriz. Oysa, medyanın kamuoyu kaqısında i levi ne olmalıdır? Medya, Giuseppe Ungaretti'nin "Uzağa" adlı iirinde dediği gibi 22 bizleri elimizden tutup bir kör misali yalnızca uzağa götürme, yalnızca zihinleri yönlendirme mevzileri midir? Artık medya "yönetenlerin" toplumsal oyda mayı sağlamada kullandıkları bir araç olmanın yanısıra, kendisi de ba lı ba ına, yeni ve daha güçlü, biz -rasyonel birey yuru3 ları- gündelik ya amımızın her alanında ve anında ku atan ve ya amımızın öğelerini yeni kurallar, değer yargıları ve yeni çatl malarla bir çeper içine alan, bir "yöneten" midir? Ya amın her alanında sahnelenen bir temsilde bu ihtiraslı rejisöre "ho geldin" diyelim ve onu, bizlerin müdahalesine/sorgulamasına davet edelim. Öyleyse, buyrun hep birlikte bu temsile. Zaten, Atice IIarikalar Diyarında'ki Beyaz Tav an da Kral'ın emrine uymamı mıydı: -"Majestem, Nereden ba lamalıyım?" -"Ba langıçtan ba la, sonuna gelene kadar devam et ve sonra dur."13 22 Giuseppe Ungaratti. "Uuta" Modem Dünya Edebiyatı Antolojiıd, Çev: Enis Satur. Gergedan Yayınlan. Istanbul, s Dan Nimmo, Politleal Communieation and Publie Opinion In America (University or Tennessee Press. Knoxville, 1978), s.18.

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi : Kurumsallaşma ve Liderlik Siyasal parti: Halkın desteği sayesinde siyasal iktidarı kullanarak kamu hayatını

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 ve 2002 Seçimlerinde CHP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 seçimlerine Türkiye yükselen milliyetçilikle girdi. Ecevit in azınlık iktidarında seçimlere kısa bir süre kala Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Başbakan Erdoğan'ın adaylığı dünya basınında

Başbakan Erdoğan'ın adaylığı dünya basınında On5yirmi5.com Başbakan Erdoğan'ın adaylığı dünya basınında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın AK Parti tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, uluslararası basında geniş yankı buldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Doğruluk Payı Aylık Rapor Kasım 2014

Doğruluk Payı Aylık Rapor Kasım 2014 Doğruluk Payı Aylık Rapor Kasım 2014 Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından 20 Haziran 2014 tarihinde yayın hayatına başlatılan Doğruluk Payı, herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan tamamiyle bağımsız

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Hüseyin Gelis CEO, Siemens A Istanbul, 1 st June 2010

Hüseyin Gelis CEO, Siemens A Istanbul, 1 st June 2010 Hüseyin Gelis CEO, Istanbul, 1 st June 2010 Değerli konuklar, Siemens olarak gerçekle tirdiğimiz büyük bulu mamıza, Sürdürülebilir Gelecek temalı konferansımıza ho geldiniz. Daha ya anabilir bir gelecek

Detaylı

Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez

Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez 1 / 8 2014/08/29 15:48 Ana Sayfa GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR KELEBEK YAZARLAR EMLAK AĐLE HÜRRĐYET TV myy@hurriyet.com.tr Hürriyet 11.08.2014 Pazartesi Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez - A + Tak

Detaylı

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor 2009, Mart, 26, AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor AKP yüzde 47.9 u, CHP yüzde 23.5 i yakaladı ama halkın yüzde 49 u partilerden umutsuz 1 KONDA nın araştırmasına göre İl Genel Meclisi bazında AKP nin

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Hisse senetleri piyasasõndaki %61 lik artõş potansiyeli

Hisse senetleri piyasasõndaki %61 lik artõş potansiyeli 1 muz 22 Hisse senetleri piyasasõndaki %61 lik artõş potansiyeli alõm fõrsatõ yaratõyor... Bu noktadan sonra erken seçim kaçõnõlmaz... Seçim sonrasõ oluşacak hükümet aşõrõ endişe yaratmamalõ... AB sürecinde

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler Cumhuriyet Döneminde Kurulan ler Sıra No Göreve Başlama Görevden Ayrılma lerin Ömrü Yıl Ay Gün e Katılan Partiler in Sona Eriş Nedenleri 1 29.10.1923 06.03.1924-4 7 CHP Diğer İsmet İNÖNÜ 2 06.03.1924 22.11.1924-8

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

PİYASALARDA YATAY SEYİR DEVAM EDİYOR

PİYASALARDA YATAY SEYİR DEVAM EDİYOR PİYASALARDA YATAY SEYİR DEVAM EDİYOR 08.08.2017 Veri bakımından kısır geçen hafta piyasalarda sınırlı hareketlere sebep oluyor. OPEC toplantısının petrolde sınırlı da olsa volatilite sağladığını söyleyebileceğimiz

Detaylı

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu?

Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? Türkiye de Seçim Sistemi TBMM de Eşit Temsili Sağlıyor mu? 1.BÖLÜM TBMM DE EŞİT TEMSİL EDİLİYOR MUYUZ? DEMOKRASİ NEDİR? Demokrasi; Halkın serbest ve eşit siyasal katılımını sağlayan, Özgür muhalefeti mümkün

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN - 2012 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini

İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini On5yirmi5.com İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini 12 Haziran'a az bir zaman kala 5 araştırma şirketinin bilen adamları seçim tahmini yaptı. İşte o tahminler!.. Yayın Tarihi : 27 Mayıs 2011 Cuma

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

ekonomi olduğu görülüyor. Erken seçim olma ihtimalinin zor olduğu, AKP'nin ekonomide rahatlama yaşatmadan seçimi tekrarlatmasının mümkün olmadığı görü

ekonomi olduğu görülüyor. Erken seçim olma ihtimalinin zor olduğu, AKP'nin ekonomide rahatlama yaşatmadan seçimi tekrarlatmasının mümkün olmadığı görü Kanlı planı seçmen gördü! İşte son anket rakamları Gezici Araştırma'nın 25-26 Temmuz tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. 04 Ağustos 2015 Salı 08:17 Kanlı planı seçmen

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı Atilla İNAN Bir toplumda devlet, örgütlü çalı manın en geli mi kurumudur. Devlet kadroları da örgütlü dayanı ma gruplarının gizli veya açık rekabeti

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM!

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! ^^Tek kişinin egemenliğine dayalı ^^Yasama Yürütme ve Yargının tek elde toplanacağı ^^Meclis in devre dışı bırakılacağı ^^Hukuk Devletinin ortadan kalkacağı ^^Fren, denge ve denetim

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD FBI Açıklaması Trump a Yaradı Cuma günü FBI Direktörü James Comey tarafından yapılan

Detaylı

tepav Nisan2011 N POLİTİKANOTU YSK Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Adalet ve Sandalye Dağılımı Üzerindeki Etkileri ve Öneriler

tepav Nisan2011 N POLİTİKANOTU YSK Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Adalet ve Sandalye Dağılımı Üzerindeki Etkileri ve Öneriler POLİTİKANOTU Nisan211 N2113 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı