Cemil Çiçek'in, "Yýl sonuna kadar çözüm olmazsa, herkes kendi yoluna" ifadesi anlaþýlmamýþ pek... Bizim yolumuz neresi? Uzunyol mu, yoksa Hatay mý?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cemil Çiçek'in, "Yýl sonuna kadar çözüm olmazsa, herkes kendi yoluna" ifadesi anlaþýlmamýþ pek... Bizim yolumuz neresi? Uzunyol mu, yoksa Hatay mý?"

Transkript

1 Cemil Çiçek'in, "Yýl sonuna kadar çözüm olmazsa, herkes kendi yoluna" ifadesi anlaþýlmamýþ pek... Bizim yolumuz neresi? Uzunyol mu, yoksa Hatay mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3140 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS SOLU, YERALTI VE PARANOYAKLIK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar BÝR AÞK HÝKAYESÝ Turgut Afþaroðlu DOKU Mehmet Levent PROTOKOLDE NE YAZIYOR? ÇARKIFELEK ÝLK OLMANIN AÐLAMAKLI HALLERÝ Erdoðan Baybars Sezan Artun Özlem Güneyli YDÜ hastanesine baþvurmalarý için çaðrý yapýlan kanser hastalarýmýz hükümetten bekledikleri yanýtý henüz alamadýlar... Bu hastanedeki tedavi ücretini devlet ödeyecek mi, ödemeyecek mi? TC'li kuzeyde Kýbrýslý güneyde n Yakýn Doðu Üniversitesi hastanesindeki onkoloji merkezinin, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmadýðý için güneydeki hastaneye baþvuramayan Türkiyeli hastalara yönelik olduðu belirtiliyor... n Gazetemizin YDÜ hastanesindeki tedavi ücretleri ile ilgili yayýný üzerine vatandaþlarýmýz tarafýndan soru yaðmuruna tutulduk. Ancak ne hükümetten, ne de YDÜ hastanesinden herhangi bir açýklama yapýlmadýðý için, ücret konusunu aydýnlatmak henüz mümkün olmadý... n Güney Kýbrýs'taki hastanede hiçbir ücret ödemeden tedavi gören hastalarýmýz YDÜ hastanesinin açýlmasýndan etkilenmedi. Yine güneye gidiyorlar. Pek çoklarý YDÜ'deki tedavi ücretlerinin devlet tarafýndan karþýlanýp karþýlanmayacaðýnýn belirlenmesini bekliyor... Saðlýk Bakanlýðý ile YDÜ hastanesi arasýnda henüz protokol yok sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Tanýnma beklentisi... KKTC'de Kosova sendromu n KKTC'de böyle bir beklenti içine girenlere yanýt veren YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran, "Bilinmelidir ki, Kýbrýs'ta ayrý bir devleti kabul etmeyeceðini þimdiden açýklamýþ olanlar vardýr ve bunlarýn baþýnda da BM gelmektedir" dedi... n Durduran, partisinin Kýbrýs'taki müzakere sürecine KKTC'nin tanýnmasý için deðil, tanýnmamasý için destek verdiðini açýkladý sayfada Yunan basýnýnda... Kýbrýs dosyasý ve gizli belgeler n 20 Temmuz 1974'te Yunan kuvvetlerinin Gönyeli'ye neden saldýrdýðý sorgulanýyor... (19. sayfada) AÞAÐI YUKARI... Niyazi Ökten POLÝTÝKA TAMAMDIR Ali Osman Yalçýn Okut Biri bana anlatsýn l 7. sayfada l 4. sayfada TÜRKÝYE'NÝN OTOMATÝÐÝNDEKÝ KKTC Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Çýkmaz Sokak: KaKaTeCe (2) l 8. sayfada Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kooperatif ve Evkaf n2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ ÝLK OLMANIN AÐLAMAKLI HALLERÝ Tayyip Erdoðan'ýn 12 Eylül 1980'de idam edilen gençler için akýttýðý yaþlarýn DA výcýðýný çýkardýlar./ Eleþtirenler DE výcýðýný çýkardý/ destekleyenler DE... Kýbrýs Türk Basýný'ndan söz etmiyorum caným./ HAÞA!! Bizim köþeciler ne zaman Türkiye'de yaþanan darbelerle alakalý fikir beyan ettiler KÝ?? Fikirleri olmadýðýndan DEÐÝL/ hepsinin kafasýnda dolaþan 1001 türlü fikir/ envaisinden 1001 çeþit tilki vardýr ama bizimkiler konjonktüre baktýlar. Sadece baksalar iyi/ konjonktüre bel baðladýlar. Sadece bel baðlasalar amenna/ konjonktüre dillerini kalemlerini DE baðladýlar. Ve fikirlerini kendilerine saklayarak KONJONTÜREL AHKAMLAR kestiler köþelerinde. Daha ziyade DÜÞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VARIM'cý olduklarýndan/ 'düþün düþün b- ktur iþin'in akademik kariyerini yapmak suretiyle susmanýn/ örtmenin/ yalan söylemenin/ gerçekleri saptýrmanýn PROFESÖRLERÝ oldular. Düþünüyorsan NE düþündüðünü söyliyeceksin hocam./ Sen söylemezsen kim bilecek senin ne düþündüðünü?/ Okurlar müneccim deðil KÝ... Hem ifade edilmemiþ DÜÞÜNCE doðmamýþ çocuða/ hatta olmamýþ çocuða benzer./ Bilmiyor musun? Var mý senin 1 Türkiye politikan DÝYE soruyorum/ dut yiyorsun./ E niye DUT yiyorsun hocam?/ Sen Bülbül deðilsin ki? Yok yok artýk kesinlikle inanýyorum: 1 dönem CTP'nin AKP ile yaþadýðý BÜYÜK AÞK pek çok köþeciyi AKP'yi eleþtirmekten MEN etmeye devam ediyor. Kolay deðil tabii... AKP'nin Kýbrýs'a ÇÖZÜM getireceðine öyle 1 inandýlar KÝ/ o AÞK'ýn yalan olduðuna/ mevsimlik olduðuna milleti nasýl inandýracaklar þimdi? Ayýptýr söylemesi./ Kurnaz AKP tarafýndan ANNAN MEVSÝMÝ'nde 1 güzel kullanýlýp 1 köþeye atýlmýþ ESKÝ BÝR SEVGÝLÝ'ye benzetiyorum CTP'yi þimdi. TALAT seçimlere girdiðinde AKP'yi arkasýnda sanýyordu mesela./ Aaaa... 1 baktý AKP'nin ÇÝÇEÐÝ UBP ile AÞK'a geldi./ Daha ne olsun YANÝ? Tayyip Bey 12 Eylül 1980'de idam edilen gençler için aðladý./ Ve 12 Eylül 1980 vahþetine aðlayan ÝLK TÜRKÝYE BAÞBAKANI olma hakkýný kazandý./ Aðlamasýna 1 diyeceðim yok./ Ne kadar aðlasa yeridir. FAKAT pek çok ÝLK var AKP'ye bahþedilen ve bu ÝLK'lerin arasýnda henüz Polonya'da toplama kamplarýnda ölenlerin anýsýna dikilmiþ anýtýn önünde DÝZ ÇÖKEN Almanya Þansölyesi WILLY BRANDT'ýn ÝLK'i ayarýna ulaþan 1 tanecik ÝLK yok daha./ Ben þahsen diyorum KÝ: Madem 12 Eylül 2010'da yapýlacak olan referandumun EVET pazarlamasýný yapýyorsun./ Git mahkûmlara BOK yedirilen Diyarbakýr Cezaevinde aðla. Unutmýyalým AKP'ye bahþedilen ÝLK'lerden 1 tanesi DE Kýbrýs'a ait./ Tayyip bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin KIBRIS'TA ÇÖZÜMSÜZLÜK ÇÖZÜM DEÐÝLDÝR diyen ÝLK BAÞBAKANI ünvaný ile de taçlandýrýlmýþtý vakti zamanýnda./ Burada yapýlan referandumun EVET'ini neþe içinde pazarlamýþtý tabii./ Konjonktürel olarak aðlamak HAYIR'cý Papadopulos'a kalmýþtý./ Bu tarafta Rauf Bey DE aðlýyordu ve fakat kimsecikler inanmýyordu onun gözyaþlarýna. Kýbrýs'ta illa aðlanacaksa referandumun EVET'i veya HAYIR'ý yüzünden deðil asýl o REFERANDUMUN yapýlmasýna mani olunamadýðý için aðlanmalýdýr bana kalýrsa. Sen HRÝSTOFYAS ve sen TALAT: Madem barýþ istiyordunuz neden aklýnýza gelmedi Murataða'da/ Balýkesir'de birlikte aðlamak. Þimdi oturun DA aðlamadýðýnýza aðlayýn YANÝ... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bir kooperatif meselesi, bir da evkaf meselesi çýkardýlar þimdi da baþýmýza. Onlarý da yýkmadan rahat etmeyecekler anlaþýlan... Koltuk uðruna yarap, neçe toplumlar, neçe uygarlýklar gömüldü tarihe... Denenlere ve görünenlere bakýlýrsa Türkiye, kendi ayaklarý üzerinde duran bu iki kuruluþumuzu da ille ille da kurtaracak. Toplumu kurtardý ya... Neysa, mesel-gazel okumayalým da Kooperatif Merkez Bankasý'ndan baþlayalým. Kooperatifleri kim kurdu? Ýngiliz Sömürge Ýdaresi. Niçin kurdu? Köylüyü, tefecinin elinden kurtarmak için... Köylünün borçlanacaðý bir kuruluþ yoktu ve çaresiz olarak zenginlerden borçlanýrdý. Yüksek faiz nedeniyle borcunu ürettiði ile kapatamayýnca, borçlana borçlana, sonunda topraðýný borçlu olduðu zengine, tefeciye kaptýrýrdý. Böylece tefeci, paralý zengin yani, servetine servet eklerken topraðýný kaptýran çiftçi da, çoluðu çocuðuyla açlýða mahkum edilirdi. Ýþçi olarak iþ bulursa ne ala. Bulmazsa ver elini göç... Ekmek bulma þansý olan yerlere... Mesela Lefkoþa'ya... Genellikle bunlara Evkaf sahip çýkardý. Handa, ya da evkaf evlerinde yer varsa sýtýr edilirlerdi. Deðilsa kaldýrýmlara yerleþir, iþ bulursa kendini kurtarýr, bulamazsa dilenerek yaþamý götürebildikleri yere kadar götürürlerdi. Ýngiliz Sömürge Ýdaresi Osmanlý'dan devraldýðý bu yaþam tarzýna kooperatifçilikle "dur" dedi. Köylere kooperatifler kurdu. Kasabalarda meslek gruplarý kooperatifleþti. Ve tefecilik asgari düzeye düþürüldü. Bu kooperatiflerin merkezde (Lefkoþa'da) bir de ana bankasý, bir de tüm kooperatifleri teftiþ eden bir daire vardý. Adý galiba Kooperatif Ýþleri Dairesi idi. Bu daireye baðlý müfettiþler kooperatifleri denetler ve yolsuzluk, yanlýþ idare ve saire durumlarda müdahale ederdi. Kooperatiflerin baþý Kooperatif Mukayyidi idi. O da Ýngiliz valisine baðlýydý. Ciddi meselelerde son karar valinindi. Tüm kooperatifler Merkez Bankasý'nýn üyeleri idiler. Þimdi da böyle olmalý. Tüm kooperatiflerin yönetim kurullarý (komiteleri) üyeleri tarafýndan Kooperatifler Yasa- KOOPERATÝF VE EVKAF sý'na uygun olarak seçilirdi, seçilir. Ve Kooperatif Merkez Bankasý'nýn yönetim kurulu, her kooperatiften bir temsilcinin katýlýmýyla oluþan genel kurul tarafýndan seçilirdi. Aklýmda kaldýðýna göre Ýngiliz Sömürge Ýdaresi kooperatif iþine 1920'li yýllarýn sonunda giriþti yýlýna kadar Kýbrýs'ta kooperatiflerde Kýbrýslýtürklerle Kýbrýslýrumlar beraber idiler. 1958'de iki toplum arasýndaki silahlý çatýþmalardan sonra, Türk-Rum diye iki parçaya ayrýldýlar. Toplum kooperatiflerini iyi idare etti. Bu örgütlenme toplumlarýn, Rum-Türk yaþam kalitelerini yükseltti. Köylü üretimini artýrdý, ürettiði eskisi kadar elinde kalmadý. Yabeleþe tefeciye gitmedi. Topraðý da elinde kaldý. Yakýndan bildiðimiz Öðretmenler Kooperatifi'nden örnek verelim. Öðretmenler, kooperatifleri sayesinde evlendiler, ev sahibi oldular, araba sahibi oldular, çocuklarýný okuttular, ya da zanaat veya iþ sahibi yaptýlar. Yani Türkiye yetkililerinin içlerine sindiremedikleri, kýskandýklarý, Kýbrýslýlarýn yaþam kalitesi, yaþam düzeyi, bu kooperatifler yoluyla toplumun dayanýþmak suretiyle yarattýðý düzeydir, yarattýðý kalitedir. Devletin, hükümetin deðildir kooperatifler. Kooperatifler, Merkez Bankasý dahil üyelerinindirler. Hükümetin yetkisi, üyelerin haklarýný korumak için denetim yapmaktýr. Gerektiðinde belirli bir süreyi aþmamak þartýyla komiteleri görevlerinden alýr, durumu düzeltir ve yeni seçilen komiteye idareyi devreder. Ancak 1984'te hükümet, Kurucu Meclis'te aldýðý bir kararla Kooperatif Merkez Bankasý'nýn seçilmiþ yönetim kurulunu görevden aldý. Kararýn aleyhine sadece iki (2) oy çýktý. Ve hükümet seçilenlerin yerine Ýdare Memuru atadý. Ýþte o gün bugün hükümet malsahiplerinin haklarýný çiðneyerek, kanunsuz olarak Kooperatif Merkez Bankasý'ný elinde tutmakta ve sahiplerine idareyi devredeceðine, Türkiye'nin arkasýna saklanarak, gaspý sürdürmektedir. Türkiye'nin göz diktiði ve ortadan kaldýrmak istediði bankalardan birisi toplumun hayat damarlarýndan birisi ve en önemlisi olan bankadýr. Yerimiz bu kadar. Ama bilin ki Evkaf Bankasý da hükümetin, devletin deðildir. Halkýndýr. Ve toplumu yýllar yýlý ayakta tutan örgüttür. Evkaf... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS SOLU, YERALTI VE PARANOYAKLIK Bu memlekette solcular yeraltýnda örgütlenmediler hiçbir zaman... Ve hiçbir zaman yeraltý faaliyetinde bulunmadýlar. Silahlanmadýlar ve silahlý eylemlere de giriþmediler. En çok yaptýklarý duvarlara yazý yazmak veya bildiri daðýtmak oldu... Patlayan hiçbir bomba solcular tarafýndan patlatýlmadý... Ve hiç kimse solcular tarafýndan vurulmadý... Rauf Denktaþ 1962 yýlýnda kendi avukatlýk yazýhanesinde patlayan bombayý komünistlere yýkmaya kalkýþmýþtý... Ancak kimse buna inanmadý... O gece cumhuriyetin Ýçiþleri Bakaný Polikarpos Yorgacis ile olay yerine geldiklerinde gazeteciler sormuþtu Denktaþ'a: -Sizce kim yaptý? -Komünistler, dedi Denktaþ... Yorgacis'in yanýtý ise biraz daha farklýydý... -Türk komünistler, dedi... Denktaþ ile Yorgacis'in bu yanýtlarý Kýbrýs'ta dönen dolaplarý ve oynanan oyunlarý anlamak için iyi bir ipucudur aslýnda... Bu yanýtlardan yola çýkarak 1963 kanlý olaylarýnýn sýrrýný ve adanýn neden ikiye bölündüðünü de anlayabilirsiniz... Ancak bugün asýl yazmak istediðim bu olmadýðý için þimdilik durmayacaðým bunun üstünde... Zaten daha önceleri de çok yazdým. Bugünkü konumuz baþka... Kýbrýs solu, yeraltý ve paranoyaklýk... Adada hiçbir zaman yeraltýna inmeyen ve ne yaptýysa herkesin gözü önünde yapmýþ olan sol, nedense derin bir paranoya psikozuna kaptýrmýþ kendini yýllarca... Çok tehlikeli ve çok gizli saklý iþler yapýyormuþ edasý vermiþ kendi kendine... Ele verilmemesi gereken sýrlarý varmýþ gibi, çevresine hep þüpheli gözlerle bakmýþ... Ve hep bir 'casus' aramýþ kendi içinde... En yakýn dostlarýndan bile kuþkulanmýþ... Aslýnda kendini çok fazla önemsemekten baþka bir þey deðildi bu... 'Önemli bir kiþi' olduðunu hissetmek için birilerinden þüphe duymaya ihtiyacý vardý. Sanki memlekette darbe yapacaktý ve birileri bunu ele vermek için etrafýnda dolanýp duruyordu... Silahlý bir eyleme giriþecekti ya da... Ve bu sýrrýný, vaktiyle silahlarý topraða gömen TMT'ciler gibi herkesten saklamasý gerekiyordu... Bu süsü verdi kendi kendine... Ve sandý ki, o gizli emellerini ortaya çýkarmak için ajanlar dolaþýyor arkasýnda!.. Acizlik ve pýsýrýklýk, paranoyadan beslenmeyi yarattý sonunda... Cesaretsizliklerini, kendileri için sanal tehlikeler uydurarak gizlemeye kalktýlar... Çevrenize bakýn... Hayatýnda bir kere bile rejimle baþý derde girmemiþ, bir kere bile evi polis tarafýndan yoklanmamýþ, bir kere bile hücreye atýlmamýþ ve yargýç karþýsýna çýkarýlmamýþ olan nice kimseler, bir ajan paranoyasýna dalarlar seve seve... Ve sanki kendileri bunun çok zararýný görmüþ gibi, ajanlardan sakýnmanýzý tavsiye ederler size de... Onlar bu toplumda kimlerin ajan olduðunu da bilirler! Hem de en çok kimleri bilir misiniz? Bombalananlarý... Hücrelere atýlanlarý... Hapse gönderilenleri... Ve her Allahýn günü rejimin mahkemelerinde hesap vermeye çaðrýlanlarý... "Neden?" diye sorsanýz, keskin zekalarýnýn bir yanýtý var ona da... -Ajan olmasalardý çoktan öldürülürlerdi... Öldürülmemenin ve hayatta kalmanýn faturasýný da keserler onlara... Hoþ ya, öldürülmek de bu poaranoyalardan kurtulmaya yetmez... Kutlu Adalý'nýn da ajan olduðunu söyleyip yayanlar var hala aralarýnda... Acizliðin ve pýsýrýklýðýn yemidir iþte paranoyaklýk... Kendi yapamadýklarýný yapan baþkalarýný böyle karalayarak gizlerler pýsýrýklýklarýný... Korkaklýklarýna bir zýrh gibi kuþanýrlar paranoyayý... Sonsuza kadar deðil... Yatsýya kadar...

3 AFRÝKA dan mektup... SUAT BEY YAPAR DA KKTC YAPAMAZ MI? Geçtiðimiz hafta YDÜ hastanesindeki onkoloji merkezi ile ilgili yaptýðýmýz yayýn üzerine vatandaþlarýmýz tarafýndan soru yaðmuruna tutulduk... Telefonla bizi arayanlarýn çoðu hasta veya hasta yakýnlarýydý... Sordular: "YDÜ'deki tedavi masraflarýný devlet karþýlayacak mý, karþýlamayacak mý?" Yayýnýmýza ne hükümetten, ne de YDÜ hastanesi yetkililerinden herhangi bir açýklama gelmediði için, bu konuda aydýnlatamadýk onlarý... Umarýz bugünkü yayýnýmýzdan sonra bir yanýt alýrýz... Hastalar öðrenmek istiyor: Radyoterapi... Kemoterapi vesaire... Kaç para? Ve bu para ödenecek mi, ödenmeyecek mi devlet tarafýndan? Güney Kýbrýs'taki hastanede bu tedaviyi hiçbir ücret ödemeden aldýklarýna göre, kuzeyde de ayný karþýlýðý beklemek haklarý deðil mi? Ancak güneydeki hastane ile kuzeydeki hastane arasýnda fark var... Güneydeki devlet hastanesi... Kuzeydeki ize özel hastane... Hastalar güneyde bedava gördükleri tedaviyi kuzeyde okkalý bir ücret ödeyerek göreceklerse, neden kuzeydekini seçsin? Aldýðýmýz duyumlara göre, YDÜ hastanesindeki onkoloji merkezi TC'li hastalara yönelikmiþ daha çok... Sebebi de, onlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmamalarý, güneye geçememeleri ve oradaki hastaneye baþvuramamalarý... Ýþte bu ihtiyacý karþýlamak için devreye konmuþ YDÜ hastanesi... Bilirsiniz... Zaten diðer hastanelerimizdeki hastalarýn çoðunluðu da TC'li vatandaþlar... Polikliniklerdeki kuyruk TC'li kuyruðu 'ten beri tablo bu... Kýbrýslýtürkler güneyde, TC kökenliler ise kuzeyde tedavi görüyor... * Kanser tedavisi pahalý bir tedavi oldukça... Devlet karþýlar mý bunu, karþýlamaz mý? Memur maaþlarýný bile ödemekte zorlanan ve þimdi ondan bundan kýsarak bütçesini denkleþtirmeye çalýþan hükümet göze alýr mý bunu acaba? YDÜ'deki onkoloji merkezinin 'tam teþekküllü' bir merkez olduðu söyleniyor... Ve kanser hastalarýmýz oraya yönlendiriliyor... Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail de ayný çaðrýyý yaptý... Ancak ücret konusu açýklýða kavuþmadan hastalar buna cesaret edemiyor... Kaldý ki, bu tedaviyi devlet karþýlayacaksa da, orda da bir soru iþareti var... Dünyanýn parasý bu tedavi... Devlet böyle bir harcama yapacaðýna, YDÜ'nün kurduðu onkoloji merkezini kendi kursa, daha tutarlý ve daha ekonomik olmaz mýydý? Yoksa Suat Günsel Bey yapar da, KKTC yapamaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Koop-Sen ve KTAMS'tan tepki... Yasa tasarýsý çalýþanlarý hiçe sayýyor Koop-Sen ile KTAMS, özel nitelikli kurum ve kuruluþlar, kamu bankalarý ve kamu eliyle yönetilen bankalar ile bu bankalarýn iþletme ve iþtiraklerinde aylýklarýn düzenlenmesi yasa tasarýsýnýn, çalýþanlar açýsýndan kabul edilemez bir tasarý olduðunu savundu. KTAMS Baþkaný Ahmet Katan tarafýndan iki sendika adýna yapýlan açýklamada, yasa tasarýsýnýn tüm çalýþanlarýn emekleri ve haklarý hiçe sayýlarak hazýrlanmýþ olduðu, hatta KKTC hükümeti tarafýndan bile hazýrlanmadýðý ileri sürülerek, çalýþanlara dayatýldýðý ileri sürüldü ve bunun son derece yanlýþ bir tutum olduðu kaydedildi. Söz konusu yasa tasarýsý ile çalýþanlarýn maaþlarýnýn týrpanlanmasý, kazanýlmýþ haklarýn geriye götürülmesi, toplu sözleþme düzeninin ortadan kalkmasý ve toplu sözleþme grev ve referandum yasasýnýn yok sayýlmaya çalýþýldýðý savunulan açýklamada, yasa tasarýsýnýn çalýþanlar arasýnda huzursuzluða yol açtýðý ifade edildi. Koop-Sen ve KTAMS'ýn açýklamasýnda þöyle denildi: "Kamu bankalarýnýn en güvenilir bankalar olduðu tüm toplum tarafýndan bilindiði bu süreçte, bankalarýn içindeki iþ barýþý ve düzeni bozmaya çalýþmak topluma ve çalýþanlara yapýlan art niyetli bir davranýþtýr. Hiç bir þekilde hükümet çýkartacaðý yasa tasarýlarýyla iþveren ve çalýþanýn arasýna girmemelidir. Bu yasa ile sendikalarýn etkisiz kýlýnmaya çalýþýlmasý, toplu sözleþmelerle alýnan haklarýn geçerliliðini kaybedeceði gibi toplu sözleþmelerinde ortandan kaldýrýlmasý ile çalýþanlarýn maaþlarý ve gelecekleri iþverenin iki dudaðý arasýna býrakýlacak olmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Bizler Kooperatif Merkez Bankasý ve Vakýflar Bankasýnda örgütlü KOOP-SEN ve KTAMS olarak gelinen bu noktada çalýþanlarýn haklarýný ve geleceklerini geriye götürecek olan bu yasa tasarýsýnýn bir an önce geri çekilmesi gerekmektedir. Yasa tasarýsýnýn geri çekilmemesi durumunda vereceðimiz tepkinin þiddeti her geçen gün artarak devam edileceði bilinmesi gerekmektedir." 4 aydýr sokak lambalarý yanmýyor... Lefkoþa Arabahmet bölgesindeki Salahi Þevket Sokaðý sakinleri 4 aydýr yanmayan sokak lambalarý nedeniyle þikayetçi. Ýlgisizlikten yakýnan sokak sakinleri, "Hem aydýnlatma parasý veriyoruz hem de karanlýkta kalýyoruz. Bu sokakta yaklaþýk 100 kiþi yaþýyor. Geceleri artýk dýþarý bile çýkamýyoruz, kaç defa yetkililere ulaþýp derdimizi anlattýk ama hiçbir þey deðiþmedi" þeklinde konuþtular.. (Harun UÇAR) YKP, KKTC tanýnmasýn diye görüþmelere destek veriyor YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran, partisinin, "KKTC" tanýnmamýþ diye deðil tanýnmamasý için görüþmelere destek verdiðini belirterek, "YKP, yýlsonuna kadar çözüm olmazsa fýrsat bu fýrsat tanýnma peþine düþülmesine de karþýdýr. Çünkü alternatiflerine deðil Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesine Kýbrýslýlarýn menfaatine ve dünyanýn ve herkesin menfaatine olarak bakmaktadýr" dedi. Durduran, yazýlý açýklama yaparak, Kosova'yla ilgili Uluslararasý Adalet Divan kararýný deðerlendirdi ve þunlarý savundu: "Kosova'yla ilgili Uluslararasý Adalet Divan kararý bazýlarýnýn iþtahýný kabartmýþ bazýlarýnýn da kaçýrmýþ görünüyor. Ancak bir valiye bile yapýlamayacak bir muamele ile karþýlaþabilecek durumda olan Ýrsen Küçük'ün baþbakan olduðu bir yerde ayrý bir devletin tanýnmasý için bunun yeteceði bellidir. O karardan sonra yýl sonuna kadar çaba sarf etmek sonra da iþte olmuyor deyip 'KKTC'yi tanýtmak isteyenler hemen kendilerini gösterdiler. Lakin bilinmelidir ki Kýbrýs'ta ayrý bir devleti kabul etmeyeceðini þimdiden açýklamýþ olanlar vardýr ve bunlarýn baþýnda da BM gelmektedir. Almanya da hemen açýklamýþ bulunmaktadýr. Onun için belirsizlikten kurtulmak isteyenler çözümü öngörmeye devam etmelidir." Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra BÝR AÞK HÝKAYESÝ Cemil Çiçek TC-KKTC iliþkileri ile ilgili olarak þöyle diyor: "Bizim iliþkilerimiz gönülden iliþkilerdir.biz Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Türk Cumhuriyetleri'ne, Kuzey Kýbrýs'a ilgi duyuyorsak, bunlarýn zenginliði sebebiyle deðildir. Emperyalist bir düþünceyle, bir sömürge anlayýþýyla deðil, biz birbirimiziz, bizimki gönülden bir iliþki, derinden bir iliþki. Bunu böyle anlamayan zihinler hastalýða maruz kalanlardýr, en kýsa zamanda bu hastalýðýn tedavi olmasý gerekiyor." Bizim kafa da, kafa deðil ki! Hasta kafa, hastalýklý kafa... Tedavi olmasý gereken kafa... Bugüne kadar Türkiye ile olan iliþkimizin bir gönül iliþkisi olduðunu anlayamamýþýz. 1974'e kadar sanýyorduk ki, bu iliþki bir ana-yavru iliþkisidir. 20 Temmuz, 1974 sonrasýnda kendi devletimizi kurunca... Ve de tek millet, iki devlet olunca... Bu iliþkinin iki kardeþ iliþkisine dönüþececeðini sanmýþtýk. Meðer yanýlmýþýz... Meðer aramýzdaki iliþki ta baþýndan beri, çok derin bir iliþkiymiþ... Bir gönül iliþkisiymiþ... Ana- yavru iliþkisi deðilmiþ... Ýki kardeþ iliþkisi deðilmiþ... Bir aþk iliþkisiymiþ... Bunu böyle anlamayan... Bunu böyle kabul etmeyen zihinler... Meðer hastalýða maruz kalan zihinlermiþ. Bu bir Türk filmidir... Filmin adý: Bir aþk hikayesi... Sahne: 36 Tarih: 20 Temmuz, 1974 Yer: Lefkoþa Yapýmcý: Ýngiliz-Amerikan ortak yapýmý Baþrollerde: Cemil ve Küçük Konuk Oyuncular: Anadolu halký ve Kýbrýslýtürkler Filmin konusu: Yýllar önce, zamanýn padiþahýnýn nur topu gibi bir kýzý olur. Padiþah erkek çocuk beklediði için bu kýzýný hiç sevmez ve onu Kýbrýs adasýna sürgün eder. Kýz burada evlenir, çocuklarý torunlarý olur. Bir gün padiþahlardan birinin baþý derde girer. Kýbrýs'taki torunlarýný yüklü bir para karþýlýðý Ýngilizlere evlatlýk verir. -Eti senin, kemiði benim der. Aradan zaman geçer. Ýngiliz, -Eti yetmez, kemiðini de isterim, der. Ananýn baþý yine derttedir. Onu da kabul eder. Bir süre sonra Kýbrýs'taki torunlar unutulur. Hatta bir dönem, zamanýn Cumhurbaþkaný, -Benim Kýbrýs'la bir baðým yok, benim orada evladým yok, diyecek noktaya gelir. Ama Ýngiliz boþ durmaz. Kýbrýs'ýn diðer ahalisi ile baþý derde girince, -Bu çocuklar senin çocuklarýn, onlara sahip çýk, der. Ana- yavru iliþkisi yeniden baþlar. Aradan zaman geçer... Ýngiliz yine devreye girer. -Bunlar benim piçlerimdir, der. Sizin iliþkiniz anayavru iliþkisi olamaz.siz iki millet tek devletsiniz. Ýliþkiniz de olsa olsa gönül iliþkisi olabilir, der. Filmin final bölümü, çok acýnaklýdýr. Tam da yavru tecavüze uðrayacaðý sýrada, ana gelir ve yavrusunu kurtarýr. Yavru kurtulduðuna çok sevinir. Kurtarýcýsýna derin bir minnet ve þükran duygusu ile baðlanýr. O nedenle de ananýn yaptýðý hiçbir þeye karþý çýkmaz. Anadýr, sever de döver de, diye düþünür. Zamanla bu iliþki çarpýk bir iliþkiye dönüþür. Yavru bu iliþki biçimine bir anlam veremez ama, yine de sesini çýkarmaz. Tam da bu noktada, Cemil sahneye çýkar ve Küçük kardeþine müjdeyi verir. -Biz aslýnda ne kardeþ, ne de ana-yavru deðiliz. Ýliþkimiz bir gönül iliþkisidir, der. Yavru, bu acý gerçek karþýsýnda þok olur. Ve kara kara düþünmeye baþlar: -Bu durumda direnmek mi gerekir, yoksa keyfini çýkarmak mý?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Doku bozulmamalý demiþ Þakir Fakýlý Kaldý mý ki Þakir bey bozulmadýk bir doku? Tümü de kanser gibi içimize çakýlý Atlatmak mümkün mü bu kahredici þoku? Kalay SAYIN BAKAN BUNDAN SONRA SÝZE GENERAL DÝYEBÝLÝR MÝYÝZ? Maliye Bakaný Ersin Tatar "Burada artýk Rum malý yok!" dedi. Kýbrýs'ta Rum da yok zaten. Çýktýk açýk alýnla 36 yýlda bu yaðmadan, deðil mi Ersin bey? Rum malý yoksa nedir o halde ikide birde dikenli konu dedikleri þu mülkiyet meselesi? Yalan deðil mi Ersin bey? Türkiye, Ýstanbul'da, Ýmroz'daki mülk davalarýnda ödemeye mahkum olduðu tazminatlarý ödedi de, Kýbrýs kaldý. Olmayan devletin, olmayan maliyesinin Bakaný olmak, General yapar insaný deðil mi Ersin bey? Hýk dediniz Türk Generallerin burnundan düþtünüz vallahi... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik POLÝTÝKA TAMAMDIR Bugün geriye dönüp baktýðýmýzda, 1974 sonrasý buraya yerleþtirilenlerin Ankara'daki yöneticilerin o günkü deyiþiyle "Tarým iþgücü" olmadýklarýný anlayabiliriz Rumlardan kalan topraklarýn onlara verilmesi amaçlanmaktaydý. Geriye kalan Rum mallarý da malýný mülkünü güneyde býrakýp kuzeye geçenlere verilecekti... Kýbrýslýtürkler, 1963 döneminden önce de, getto yaþamýndan az buçuk çýktýktan sonra da geceleri mücahitlik yapmakta, gündüzleri de Rum iþverenlerin yanýnda çalýþmaktaydýlar. Türkiye'nin yöneticisinden gazetecisine, þoföründen köylüsüne kadar her kesimden insanlarýn tembel dedikleri Kýbrýslýtürkler bunlardý!.. Tembel olan adam gecesini gündüzüne katmazdý Ayrýca bu ada üzerinde her þeye raðmen direnemezdi. Bugün bize "tembel, asalak" diye hakaret edenlerin büyük çoðunluðu feodalitenin karanlýk dünyasýnda yaþamaktaydýlar Biz dünyayla iletiþim içinde olan bir toplumduk Ýleride baþa bela olunmamasý için bunun kesilmesi gerekirdi Her gittiði yeri kurutan, sorunlarýn temeli olan Türk, bunun da yolunu bulacaktý elbette Hele de burada Denktaþ gibi bir iþbirlikçi olduktan sonra "Memur olacaksýnýz, devletten para alacaksýnýz. Memur olanlar, devletten para alanlar tarla, bahçe alamayacaklar" denildi 1974 sonrasý güneyden göç edip kuzeye gelenlere.. Ve bunu bahane ederek tarým iþgücü ithal edildi yýlýna kadar tedrici yapýlan bu ithal iþgücüne burada seçme seçilme hakký da verildi. Ancak 80 yýlýndan sonra Denktaþ'ýn istemiyle, ki seçimde hem kendisi hem de UBP kaybetmiþti, hemen destek güç gönderildi yýlýnda yani CTP-DP koalisyonu döneminde Ankara'nýn bir baþka paketi yürürlüðe kondu. Bu paket ileride olasý çözümün önündeki en büyük engel olacak paketti Bu yapýlýrken, Kýbrýslýtürklerin tükeniþine de büyük oranda yardýmcý olunacaktý! 1974 sonrasý burada askerlik yapan Türk askerleri vatandaþ kabul edilip ev, arsa, bahçe verilmiþti Kýbrýslýtürklerden farklý olarak polis, memur, odacý, iþçi olarak da iþlere alýnmýþlardý. En çok da Tarým Bakanlýðý bundan nasibini aldý o günlerde Ýþte bu "gazilere" talimatla eylem yaptýrýldý. Hükümet derhal eylemi kaldýrmak için harekete geçti ve isteklerinin kabul edildiði açýklandý. Neydi? Rum mallarýna tapu verilmesi DP-CTP ardýndan bileþik faizi ve KDV'yi geçirdi Ekonomik yýkým oldu bu Rastgele olan iþler deðildir bunlar Bir merkezden yürütülen uzun vadeli politikalardýr Belli bir dönemden sonra toplumun baþýna sarýlan ve tükeniþine yol açan her þeyi CTP'ye yaptýrdý Ankara UBP de geldiðinde onun yaptýklarýný pekiþtirdi Türkiye'nin CTP ve UBP tarafýndan topluma verdirdiði mesaj tektir aslýnda "Ýkisi de Osmanlý bankasýdýr" Süreçte anlayan anladý, anlamayan veya anlamak istemeyen de hayal kýrýklýðý yaþadý "RAHÝM AÐZI KANSERÝNDEN KORUNMA VE BÝLÝNÇLENDÝRME KAMPANYASI" Kýbrýs Türk Kadýn Dayanýþma Konseyi'nin (KTKDK), rahim aðzý kanserine dikkat çekmek amacýyla Ocak ayýndan beri yürüttüðü "Rahim Aðzý Kanserinden Korunma ve Bilinçlendirme Kampanyasý", yapýlan üçüncü doz aþýlama ile tamamladý. Konsey'den yapýlan açýklama göre, KTKDK'nýn özelde kadýnlarý genelde toplumun tümünü ilgilendiren çalýþmasý, uzun vadede saðlýk politikalarýnýn toplumsal cinsiyet eþitliðine daha duyarlý hale getirilmesi; kýsa vadede ise, ölüm riski çok yüksek olan rahim aðzý (serviks) kanserine dikkat çekmek ve koruyucu etkisi çok yüksek olan aþýlanmayý artýrmak amacýný taþýyordu. Yedi ay süren "Rahim Aðzý Kanserinden Korunma ve Bilinçlendirme Kampanyasý", KTKDK tarafýndan iki bölümde yürütüldü. Öncelikle SOS Çocukköyü Derneði ile iþbirliðine giden Konsey, üç doz olarak uygulanmasý gereken rahim aðzý kanserine karþý koruyucu aþýyý, 10 yaþ üzeri 55 genç kýza Ocak ayýnda yaparak kampanyaya baþladý. Ardýndan Þubat'ta ikinci doz, 24 Temmuz'da ise üçüncü ve son dozun yapýlmasýyla 55 genç kýz öldürücü sonuçlarý olan bu kanserden korunma altýna alýndý. Diðer taraftan ise, basýn ve bire bir toplantýlar aracýlýðýyla rahim aðzý kanserine karþý bilinçlendirme ve farkýndalýðýn artýrýlmasý saðlandý. Kampanyaya sponsor olarak destek veren firmalar ise KTKDK tarafýndan þu þekilde sýralandý: GlaxoSmithKline Ltd., Levent Motor Ltd., Kuzey Kýbrýs Turkcell, Atlex Company, Metgin Ltd., Acapulco Resort Hotel. ÝÞBÝRLÝÐÝ ÇAÐRISI Üçüncü dozun uygulanmasý sýrasýnda açýklama yapan kampanyanýn sorumlusu KTKDK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zerrin Akalýn, öncelikli amaçlarýnýn konuya dikkat çekmek olduðunu söyleyerek, sözlerine þunlarý ekledi: "Biz bu konuda çalýþmaya baþladýðýmýz sýrada ülkemizde bu konu ile ilgili bu kadar kapsamlý bir çalýþma daha önce yapýlmamýþtý. Amacýmýz öncelikle kadýnlar arasýnda en sýk ölüme sebep olan ikinci kanser türü, rahim aðzý kanserine dikkat çekmek, sonuçlarýnýn ciddiyeti konusunda farkýndalýk yaratmaktý. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'nin haziran ayýnda baþlattýðý aþýlama programý da gösteriyor ki konuya dikkat çekmeyi baþarmýþýz. Kampanyamýzý baþarýyla tamamladýðýmýz þu günde, Saðlýk Bakanlýðý'na iþbirliði çaðrýmýzý yinelerken; aþýlamanýn kýzamýk, suçiçeði gibi devletin rutin aþýlama programý içine girmesi gerektiðini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bununla birlikte HPV DNA testinin de erken bir zamanda devlet hastanelerinde uygulamaya girmesi gerektiðine inanýyorum." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DOKU Meclisin önündeki kaldýrýmdan yürüyerek gazeteye gelirken, birdenbire farkettiðim okkalý bir balgama basmaktan son anda kurtuldum. Sarý, yeþil ve galiba biraz da kahverengimsi tonun bulaþtýðý dehþet ve tiksinti verici bir görüntüsü vardý. Hangi hiç terbiye görmemiþ aðýzdan çýkmýþsa çýkmýþ, yaya kaldýrýmýnýn üstüne 20 Temmuzdan kalma bir zafer niþaný ve "ýrkýmýn Akdeniz'de bir sevinci" gibi yapýþmýþtý! Midem kalktý oturdu Ve görev süresi dolup aramýzdan ayrýlan TC Büyükelçisi Þakir Fakýlý'nýn sözleri geldi aklýma. "Doku bozulmamalý." Sayýn büyükelçinin de zaman zaman bu kaldýrýmdan yürüyerek büyükelçilik binasýna gittiðine tanýk olduðum zamanlarý hatýrladým. Þakir Fakýlý gitti. Giderayak belki daha uzun zaman tartýþýlacak sözler býraktý geride. Arkasýndan konuþmak gibi olmasýn ama, kaldýrýmlarýn bile dokusunun bozulup bir mezbeleye döndüðü þu KKTC'de "Doku bozulmamalý" uyarýsýnda biraz geç kalmadýnýz mý Þakir bey? Kültürel dokumuz bozuldu. Sosyal dokumuz bozuldu. Kimlik dokumuz bozuldu. Caddelerimizin sokaklarýmýzýn, yollarýmýzýn, daðlarýmýzýn, ovalarýmýzýn, denizlerimizin dokusu bozuldu. Parklarýmýzýn, bahçelerimizin dokusu bozuldu. Okullarýmýzýn, hastanelerimizin, mahkemelerimizin, hapisanelerimizin dokusu bozuldu. Nüfusumuzun dokusu bozuldu. Ve nihayet... Bu topraklarda Rumun azýnlýðý olmamak için yarým yüzyýldýr verdiðimiz mücadelenin dokusu da bozuldu. Acaba Þakir beyin bozulmamalý dediði doku hangi dokudur? Bu dokuyu bilen veya görenlerin, insaniyet namýna bize de bildirmesini rica etsek çok þey mi istemiþ oluruz?! Eðer kaldýysa... Bozulmayan dokularýmýzý korumaya almak boynumuzun borcudur. Bugüne kadar neyi ne kadar koruyabildiðimiz elbette bir soru iþareti. Bundan sonra ne kadar koruyabileceðimiz de... Ancak gerçek olan birþey varsa, bozulan dokularýmýza yeniden hayat verebilmemiz, yaseminlerimize sýrtýmýzý dönmekten deðil, onlarý boynumuza asýp yollara düþmekten geçer. Bunu anladýðýmýz ve inandýðýmýz gün, gerçek kurtuluþa giden yola da girmiþ olacaðýz. Et-týrnak, ana-yavru, vatan millet sakarya, Türkleþtirme, müslümanlaþtýrma diye diye... Ýnsanýmýzý bir hamaset bataklýðýnda boða boða... Bu toplumun tüm dokularýna fena dokundular. Kimbilir... Büyükelçi Þakir Fakýlý'nýn "Doku bozulmamalý" uyarýsý gerçekte fena halde bozulan tüm dokularýmýz için bir günah çýkarmadýr belki de. Bozulmamalýydý... Ama bozduk, dercesine bir günah çýkartma. Ne var ki günahlar sözle deðil, icraatla çýkar belki... Buna niyet olmadýktan sonra da hiçbir iþe yaramaz.

5 26 Temmuz 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: "Yýl sonuna kadar çözüm" diyenlerin tarih belirtmesi rica olunur. 1 Aðustos'tan itibaren, tarihsiz açýklanmalar deðerlendirilmeyecektir. Bilgilerinize. * Cemil Çiçek yýl sonuna kadar çözüm olmazsa "herkes yoluna" gider demiþ. - Nereye gidebiliriz ki Bizim bütün raylarý Ankara'ya baðladýlar. * Kendi elimizle kendi kurumlarýmýzý batýrýyormuþuz. - Þuna "bindiðimiz dalý kesiyoruz" diyebilir miyiz abi? * CAS'a alýnacak olanlara maaþlarýnýn yarýsý önerilmiþ. - Normaldýr! Olacaðý buydu Zaten bütün kavga kalaba þamata, o maaþlarýn eritilmesi için deðil miydi. * Adalet Divaný Kosova'nýn baðýmsýzlýðýný tanýmýþ. - Bakýyorum da bazýlarýnýzýn gözleri parladý birden Hayýrdýr Bu el ovuþturma ne böyle? * Talat "parti liderliði" düþünmediðini açýklamýþ - Bana "hangi takýmý dutan?" diye sorduklarýnda; "Milli Takým" derim, gülerler. Talat da partiler üstü liderliðine oynuyor ama "fahri"dir, iþe yaramaz. *-Ansýzdan çýkdý karþýma, e basamadým stoba, gittim vurdum duvara. O geçti gitti, zarar galdý bize. *- Gittim hastaneye. Bekledim belki da bir saat sýra gelsin bana þalvarlýlardan. Uzadýrým kaðýdý, der bana "bu tahlil yapýlmaz bizde." Dondum galdým. Ne demek "bizde " Biz dediði devlet E devlet yapmazsa kim yapar. Bok gibi galdým oraþda. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI PROTOKOLDE NE YAZIYOR? Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Ýskele Belediyesi'ne 10 çöp konteyneri hibe etti. Verdi, baðýþladý yani! "Al, senin olsun" dedi... Paslaþmak, yardýmlaþmak ne güzel. Gazetedeki haberde, hibe edilen bu 10 konteyner için, Bakan Atun ile Baþkan Orun'un bir "protokol" imzaladýðý yazýyordu. Ýmza töreninin fotoðrafý da vardý. Fotoðrafý görünce sardý beni bir merak. Ýmzalanan protokolde ne yazýyor acaba? Öyle ya At ile deva deðil ya.. Alt tarafý 10 tane çöp konteyneri Zaman ve emek tasarrufu diye bir þey var. Ambarcý "teslim aldým tamamdýr" dese ve bir kaðýt imzalayýp verse, yetmez miydi yani? YANGIN ORMANI KURUTMAZ Büyükkonuk'ta yangýn çýktý. Þanslýydýk Koca bir orman, "tatlý hava" nedeni ile yanmaktan kurtuldu. Eðer hava rüzgârlý olsaydý, þimdi yine "ah yandý gitti güzelim ormanlarýmýz" diye dövünecek ve Ve tabii, bir yangýn helikopterimiz bile olmadýðýný defalarca yazýp söyleyecektik. Açýk söyleyim Eðer o güzelim orman yanmýþ olsaydý, hiç üzülmeyecektim. Hiç! Niye üzüleyim ki Ormandýr yanar Yanarsa da yerine baþkasýný ekersin olur biter. Ormanýn kökü asla yanmaz! Ormanýn kökü yanmaz ama ormanýn kökü kurur Ormanýn kökü ne zaman kurur bilir misiniz? Dozeri alnýna dayayýp, bir yandan girip, diðer yandan çýktýðýnýzda ve üstüne bir de asfalt döktüðünüzde, orada bir daha ot bitmez. Bugün Büyükkonuk tepelerinde yol yapýmý ve çakýl kum çýkarmak için yok edilen orman alaný; gelecek 100 yýl içinde bölgede çýkmasý olasý yangýnlarda meydana gelecek tahribatýn tam 100 katýdýr. O tahribatýn yapýlmasýna ses çýkarmadýnýz Þimdi 3 aðaç yandý diye aðýt yakmak komik kaçýyor söyleyim! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kafasý çalýþan yalancý, foyasý ortaya çýkmasýn diye mum deðil fener kullanýr... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TÜRKÝYE'NÝN OTOMATÝÐÝNDEKÝ KKTC... Bir sürü haber vardý televizyonda, bir tanesi hariç, geriye kalanlarý saniye sonra unuttum Unutamadýðýmsa, benzinin otomatiðe baðlanarak %2 zamlanmasý... Týpký TC gibi yapmýþlar ve herþeyi olduðu gibi, benzin fiyatýný da otomatiðe baðlamýþlar. Türkiye'de de sabah benzine zam, akþam benzine zam haberleri, pat diye çýkabiliyor karþýnýza. Adamýn evi "Papatya Sinemasý"nýn yanýnda. Orada oturuyor... Baf Limaný'na o noktadan bakarak yüksek sesle eski günleri Türkçe konuþarak yadeden kalabalýðý merak edip, grubumuzun yanýna geldi... -Siz? -Biz -Yani hayýrdýr ne iþ? -Doðduðumuz, büyüdüðümüz yeri görmeye geldik -Sen? -Ben -Omorfo'daydým ama baktým yapamayacam evime döndüm. -Nasýl aldýn bu evi? -Nasýl aldým olur mu, ev zaten benim ancak bazý þartlarý vardý yerine getirdim.. Yaklaþýk sekiz yýl önce döndüm. Birkaç zaman baþka evlerde kiracý kaldým, bir iþte ebistat olarak çalýþtým, bu arada da hükümete, "malýmý geri verin" diye müracaat ettim. Þimdi de gördüðünüz gibi evimdeyim. -Omorfo'ya? -Özledikçe gidiyorum. -Mutlu musun? -Hem de nasýl Selâm gönderdi Omorfo'daki yakýnlarýna Birkaç ay önce karar vermiþtik arkadaþlarýmýzla Baf gezisi yapmaya... Amacýmýz hem sýk sýk ve de genelde meyhanelerde buluþup andýðýmýz anýlarýmýzý, doðup geliþtikleri yerimizde arkadaþlarla yadetmek, hem de buluþacaðýmýz meyhanenin gerçek bir Kýbrýs meyhanesi olduðuna emin olmak... On kiþiydik Baf'a giderken Ýki araba ile yola çýktýk. Güzergâh deðiþmediðinden anlatmaya gerek yok Farklý olan sadece Leymosun'u ve Rum Taþý'ný yakýndan görmek için otoyoldan ayrýlmamýzdý... Bir de Yeroþibu'da þekerpare, sakýz, lokum almak için durmamýz. Gerisi aynýydý Gittiðimiz meyhane doðduðum eve -Aþaðý Baf'ýn maðralarýna- yakýndý. Teferruata gerek olmadýðý için balýk ve içkilere deðinmeyeceðim. Belki ileride çektiðim fotoðraflara bakýp o günü yeniden yaþayýp anýya dönüþecek bu geziyi ayrýntýya dökebilirim. Gezide dikkatimi çeken birkaç þeyden bahsetmek istiyorum sadece. Birincisi, Baf'ýn sahil bölgesindeki yeni betonarmeler bana hoþ görünmese de "KKTC" deki gibi sýrf daha fazla nüfus gelsin yerleþsin diye sadece konut için deðil, turizme yönelik iþ yerlerinin de olmasý Ýkincisi Baf'ýn Loraga bölgesinin önceden olduðundan çok daha fazla banana bahçeleri ile doldurulmuþ olmasý. Kuzeyde, býrakýn yeni tarým alanlarýnýn planlanýp ileriye götürülmesi için çalýþýlmasýný hazýr bulunan narenciye bahçeleri bile çeþitli bahanelerle kurutularak tarým bitirildi. Turizm için diye inþa edilen rezalet kumarhanelerle de turizm bitirildi.. Ne kadar küresel kriz olursa olsun, ülkelerin tarýmlarýný ön planda tutmalarý gerekir ki sýký bir durumda ayakta kalabilsinler. Kuzey komþusunun otomatiðine baðlanan "KKTC" hükümetleri bu yüzdendir ki Kýbrýslýtürklerin iþine gelen, Kýbrýslýtürklere faydalý olan her iþi batýrdýlar. -Baf'a gelip yerleþirsek, 74 öncesi birlikte olduklarýmýzýn hepsini de getiremeyeceðimiz için eski tadý alamayýz, diyen arkadaþým haklýydý. Ama o adam, herþeye raðmen geldi ve mutluydu. Yazý bitince televizyona koþtum, benzine hâla yeni zam yapýlmamýþtý.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun ÇARKIFELEK GÜNLÜK Konumuz Memedali'ninki deðil, Kýbrýslýtürklerinki... * * * Yok ediþ, hele bir insan topluluðu söz konusu ise, profesyonelce yapýlýr. Bir seferde ve ortalýðý velveleye vererek deðil. Yok edilecek olanlarýn kuþkulanmasýna fýrsat vermek olmaz... Kuzu kuzu yok ediliþe doðru gidecekler... Söz Hakký Müziklerini keyifle dinlediðim sanatçýlarýmýzdan biri olan Aysun Kahraman Bozkurt'un kaleme aldýðý bir yazýyý, diðer saygý duyduðum baþka bir sanatçýmýz Arda Gündüz'ün köþesinde okuyunca ben de yazma ihtiyacý hissettim. Yazýnýn özü, "Yýlýn En Ýyileri Ödül Gecesi"nde yaþananlar ve Kýbrýslý sanatçýlara gösterilen saygýsýz davranýþlardý. Bu davranýþlarý kýnayan ve açýklama talep eden bu yazýyý okuduðumda ilk aklýma gelen þu oldu; ödül gecesi yaþanan onca rezalete karþýn ödülünü almayý reddederek, organizasyonu ve geceyi protesto eden Kýbrýslý birileri oldu muydu acaba... Yaþanan rezaleti hazmedemeyen sevgili Aysun Kahraman Bozkurt ödülünü aldý mý? Bu aþaðýlamayý içine sindiremeyen baþka herhangi bir Kýbrýslý sanatçý var mýydý? Varsaydý tepkisini herhangi bir þekilde göstermiþ midir? Bir anda aklýma gelen bu sorulara yanýtlar bulmak için göz attýðým yazýlý basýnda, doðrusu bu geceye iliþkin yaygýn bir tepki en azýndan benim gözüme çarpmadý. Yani anladýðým kadarýyla ödül almaya giden tüm Kýbrýslý sanatçýlarýmýz organizasyona, jüriye, geceye katýlan bakanlarmýza, "meþhur otele" kýsacasý tüm geceye karþý saygýlarýný esirgememiþler, herhangi bir kýnama veya protesto eylemine baþvurmamýþlar. Yani daha açýkcasý yaþanan tüm bu rezilliðe raðmen, aslýnda kendilerini kendi ülkelerinde aþaðýlayanlarý hep hatýrlatacak ve Farkýnda vardýklarý zaman, iþ iþten geçmiþ olmalýdýr. Yok ediþi ola ki fark edenler olur... Onlarýn iddialarýný reddedecek iþbirlikçiler beslenecek... Bunlar seçilirken yüzleri ve mideleri iyicene kontrol edilecek... Muþamba olacak, her seyi hazmedebilecek... Ýþbirlikçi medya ve köþeciler, köþe dönerek, milletin, oynanan oyunu görmesini ve doðru düþünmesini engelleyecek... * * * Kýbrýs'ýn Kuzey'inde kurulan Kani KANOL Yýlýn en iyileri ödül gecesi ve sanatçýlarýmýz... baþka da bir iþe yaramayacak sözkonusu göstermelik ödülleri kabul etmiþler... Þimdi böyle bir rezil organizasyondan ödül alan kaç kiþinin þikayetçi olduðunu bilemiyorum ama, belli ki onurlarý kýrýlanlar bir tepki gösterme ihtiyacý içindeler. Böyle bir tepki gösterilmesini yerinde bir davranýþ olarak kabul etmekle birlikte, doðru davranýþýn onurlu bir duruþ sergileyerek ödül almak için çaðrýldýklarý sahnede gerçekleþmesi gerekirdi diye düþünüyorum. Sanatçýlarýmýzýn veya ödül alan diðer Kýbrýslýlarýn saatlerce bekletildikten sonra ve ayýrýmcýlýk yapýlarak sunulan ödülleri reddettiklerini hiç çekinmeden açýklamalarý gerekiyordu. Böylece hem kendi onurlarýný hem de temsil ettikleri halkýn onurunu kurtarmýþ olurlardý. Hatta bugün dahi yaþananlarý sadece kýnayan bir kampanya yürütmek yerine, þu veya bu nedenle alýnmýþ bulunan bu ödülleri geri vermek de, çok daha etkili ve onurlu bir davranýþ olurdu herhalde. Peki bunu yapacak, yani toplumsal menfaatleri kendi kiþisel menfaatinin önüne koyacak, bu ülkede ikinci sýnýf hatta üçüncü sýnýf vatandaþ olmaya karþý kavga verecek, direnecek... Büyük bir baþarýyla devam etmekte olan toplum mühendisliðine, Kýbrýslý olan herkesin ve herþeyin sistemli bir þekilde asimile edilmesine YETER diyecek sanatçýlarýmýz ve insanlarýmýz kaldý mý acaba? Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, bedel ödemeyi göze almadan kimliðimizi, kültürümüzü, onurumuzu kýsacasý toplumsal varlýðýmýzý korumayý kesinlikle baþaramayacaðýz. Kýbrýslýtürkleri yok etme düzeni, içten dýþa dairelerde saklýdýr. Ýçten dýþa daireler çiziniz. Çeþitli renklere boyayýnýz. Merkeze bir çark yerleþtiriniz. Çark, çapýný artýrarak döndükçe, en yakýnýndaki daire içinde olanlarý çiðneyip bitirecek. Sýra diðer daireye gelecek. Ayný kaçýnýlmaz son diðer dairelerin de baþýna gelecek. * * * Kýbrýslýlarýn yaþam ve varlýðý da bu daireler içinde serpiþtirilmiþtir. Çarkýn en yakýnýndaki dairede bulunanlar, erken erken yok edildi. Kimisi Avrupa'da, kimisi Avustralya'da... Diðer dairelerde olanlar, çarkýn kendilerine ulaþamayacaðý önyargýsýnda idi. Ancak tüketmek üzere kurulan çark, dönmeye devam ediyor... Ve sýrasý geleni çiðniyor. En kuvvetli savunucularýnýn dairesine de ulaþýnca, çýðlýklara onlarýn sesi de katýldý. "Kýbrýs Türkü'nün dokusu bozulmamalý"... "Ekonomik olarak güçlenmelidir" diye diye Kýbrýslýtürkleri yok etme süreci, hem ekonomik hem kültürel devam etmektedir. Türkiyeli sanatçýlar bile, sanatçýda olmasý gereken hoþgörü özelliðini unutarak, Kýbýrslýnýn þivesini espri konusu yapar, alay eder. Hoteller açýlýr... Ýnþaatýndan hizmet verecek hale gelmesine kadar Kýbrýslýtürk yok... Mühendisi de, çalýþaný da, iþçisi de, yöneticisi de Türkiyeli. Yerli bankalarýn yanýnda Türkiye'nin büyük bankalarý durmadan þubeler açýp yerli bankalarýn canýna okuma yolunda. Bizi yönettiðini iddia edenler bu gibi geliþmeleri, Türkiye'nin Kýbrýslýlara olan "sevgi ve güveni" olarak sunuyor. Bu bir sevgi ve güven midir, yoksa Kýbrýs'ta, nerede bir soluk borusu kalmýþsa týkama mýdýr? Kýbrýslýtürklerin dokusunun bozulmamasý gerektiði dile getiriliyor... "Türkiye buraya nüfus aktarýyor diye bir þey yok" deniyor... Ama yollar, sokaklar vapura atlayýp gelenler ile dolup taþýyor... Hem de "Kýbýrslýtürklerin kurtarýcýsý" edasý ile. 1974'ten sonra 100 küsur bin diye ifade edilen Kýbýrslýtürklerden þimdi ancak bin olarak söz ediliyor. KKTC'nin sadece seçmen sayýsý 170 bin olduðuna göre, çarkýn Kýbýrslýtürkleri nasýl doðradýðýna siz karar verin. * * * Çarkýfelek, Kuzey'de iþlevini sürdürürken, Kýbrýslýtürkler yüzlerini "doðru adrese" çeviremediler... Doðru tarafta bulunmayý baþaramadýlar. Kendi sesleri olmaya aday oluþumlara kuþku ile baktýlar. Her þeyin "oy ve oy miktarý" ile çözülebileceði yanýlgýsýna takýldýlar. Gelinen aþamada yapýlacak bir þey yok mu? Elbette var! Ýþbirlikçi parti, iktidar ve siyasetçileri doðru tahlil edip, onlarý yönlendirenlere gereken tepkiyi koymak, her zaman yapýlabileceklerin baþýnda gelir.. Bir de adý "Yasemin Hareketi" konan düþüncenin, "Kýbrýslýtürklerin var oluþ sesi" olduðunu hatýrlayarak, doðru tarafta bulunmak. Düzen partilerinin statükoda nöbet deðiþmeleri ile Kýbýrslýtürklerin daireler ortasýndaki çarkýfeleðin diþlilerinden kurtulmasýna olanak yoktur. TÜRK SOYUNU KORUMA KANUNU TC Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn sigara paketlerinin üzerindeki resme tepkisini "Leman" dergisi böyle taþýdý kapaðýna. Bakan Akdað yatakta oturan çiftin, ''Türkiye gerçeklerine uygun olmadýðýný'' söylemiþti. "Leman"ýn yorumu "cuk" oturuyor Türkiye gerçeklerine. Bir de Türk Soyunu Koruma meselesi var bu Türkiye gerçekleri arasýnda. TC Saðlýk Bakanlýðý'nýn, 6 Mart 2010'da 'Tüp Bebek Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliðe göre, sperm bankasýndan sperm satýn alarak hamile kalan ve 'soyu belli olmayan çocuk' dünyaya getiren kadýnlar, "Türk soyunu koruma kanunu" gereðince yargýlanabilecekler. Amerika'dan bir sperm bankasýndan sperm alarak hamile kaldýðýný açýklayan ünlü manken Sevda Demirel'e Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan "Türk Soyunu Koruma Kanunu"na göre inceleme baþlatýldý bile. Nereden ve nasýl hamile kaldýðýný açýklamayan kadýnlara da, bu yasanýn uygulanýp uygulanamayacaðý merak ediliyor þimdi. Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan "Türkiye'de öyle arî, saf Türk bulamazlar. Hangi soyu korumaya çalýþýyorlar?" diye soruyor ama nafile... Saf Türk bulamazlarsa, yaratýrlar efendim... yaratýrlar... Kýbrýs'ta yarattýklarý gibi... 2 GRAM Ercan'da 2 gram hintkeneviri ele geçirilmiþ... Gramý falan býrakýn, kilolardan ne haber? CENGÝZ HAN RUHU Ersin Tatar, "Kuzey Kýbrýs'ta Rum malý yok" diyor. Eksik olmasýn, Türkiye tüm Rumlarý tazmin edecek ve bu mallar da bize kalacakmýþ... Tatar'da Cengiz Han ruhu var anlaþýlan... KAÞÝF Ahmet Kaþif bildiðimiz kaþiflerden deðil... O hala UBP'yi keþfetmeye çalýþýyor! BUZLAMA Televizyondaki filmlerde sigaraya buzlama yapanlar hangi yarýþmaya katýlabilir en çok? Aptallýk yarýþmasýna! KURDELE Ülkemizdeki açýlýþ törenlerinde bir kurdeleyi 5-10 kiþinin kesmesi neyin niþaretidir? Bilin bakalým... GÜNÜN SORUSU Lefkoþa'da yanlýþ kiþileri vuranlarýn cezalarýnda indirime gidilecek mi? Týrnak... "Kýbrýs'ta ya mevcut düzen devam edecek; ya da federal çözüme Rumlar ikna edilecek... Ýçinde bulunduðumuz ahval ve þerait içerisinde; ikisinden biri dýþýnda çözüm modeli yoktur... Ve bu, bir bir daha iki eder kadar basit bir gerçektir.. Haaaa, '... Banane BM Güvenlik Konseyi kararlarýndan...' diyebilirsiniz... O da sizin bileceðiniz iþtir..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Ülkemizde halkýn aklýný ve gönlünü kazanacak, alternatif eþitlikçi ve demokratik bir 'toplumsal kucaklaþmaya' ihtiyaç var." Erkut YILMABAÞAR (Ortam) "Dün ellerinde AB bayraklarý 'yes be annem' pankartlarý açanlar, bugün Þafak Nöbeti tutanlara farklý bir açýdan saldýrmaya çalýþýyor. Ama, fazla tepinmesinler; yolumuza devam edeceðiz." Arslan Mengüç (Vatan) "Hayat onca acý ve onlarý avutmam için þiir vermiþ bana. Yalvararak bakýyorsun gözlerime, sana verecek ilacým var sanýyorsun. Görmüyor musun ben senden tarumar, ben senden yaralýyým. Yine de yanýndayým sen aðlarken, velev ki bu dünyada ben çok yalnýz aðladým." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) Günün Kahramaný ALPAY DURDURAN Uluslararasý Adalet Divaný'nýn Kosova'nýn tanýnmasýyla ilgili kararýndan sonra iþtahý kabaranlara, YKP'den yanýt geldi. YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran, KKTC'nin tanýnmasýyla ilgili beklenti içine girenlere BM kararlarýný hatýrlattý ve BM'nin Kýbrýs'ta ayrý bir devleti hiçbir zaman tanýmayacaðýný çoktan açýkladýðýný belirtti. Durduran, partisinin Kýbrýs'taki müzakerelere KKTC'nin tanýnmamasý için destek verdiðini de duyurdu.

7 26 Temmuz 2010 Pazartesi 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ AÞAÐI YUKARI... Medyadan öðrendik... Kamu eliyle yönetilen bankalar ve bu bankalarýn yan iþletmelerindeki personel maaþlarýný düzenleyecek yasa tasarýsý yakýnda Meclis Genel Kurulu'na sunulacakmýþ. Yasa Tasarýsý'nýn içeriði her zaman olduðu gibi bazý gazetelere sýzdýrýldý. Doðru ve yalan bilemeyiz ama tasarýya göre, kamu eliyle yürütülen kurumlarda ödenecek maaþ, müsteþar maaþýna denk gelecek. Yani müsteþar maaþýndan fazla olmayacak. 5-6 bin TL dolaylarý da diyorlar. Ne var bunda? Asgari ücretle çalýþan emekçi insanýmýzý ilgilendirir mi? Ýlgilendirmez! 13'üncü maaþ tehlikeye girecek veya kalkacakmýþ sonra. Kalksýn, ne var? Özel sektörde güneþin altýnda emeðini ya beleþe satan insanýmýzla hiç ilgisi var mý 13'üncü maaþýn? Yok! Kalkacakmýþ özel nitelikli bazý kurum ve kuruluþlarda 14'üncü maaþ. 14. maaþ ha. Bolluða bakýn siz sayýn okuyucular! Sanki dünyanýn ekonomik devlerinden olduk, ürete ürete ürettiðimizi istifleyecek ambar bulamýyoruk da 14'üncü, 15'inci maaþlar daðýtýyoruk etrafa Þaþmayýn bu ülkede masa altýndan 15-16'ýncý maaþ alanlar çýkarsa meydana! Tasarruf önlemlerini yedi yýla yakýn bir zaman iktidarý elinde tutan CTP almalýydý. Gerçi konumuz dýþýnda ama vurgulayalým, önlemleri içeren yasa tasarýlarýnýn çoðunu kendileri sunmuþtu Meclis'e. Neyse, ileriye götürmeye cesaret edemediler ve nasýl kaçacaklarýný þaþýrdýlar neticede. Sosyal adaletsizliðin, vicdansýz sistemin ve özel ile kamu çalýþanlarýnýn arasýndaki kamu yararýna ayrýcalýklarýn devamýna göz yumdular. Bu konuda ellerini kýpýrdatmadýlar. Meselenin odak noktasý budur efendim. Kim ne isterse söylesin... Ve ayni zamanda devlet kapýsýna %80'i partizanlýkla çöreklenen memurinler arasýndaki maaþ kavgasýna kitleleri arkasýndan sürükleyebileceðini sanýrsa Sendikal Platform, yanýlýr. Ve emekli maaþlarýný vergilendirme konusu 'Ýki asgari ücretten fazla emekli maaþý çekenler vergilendirilecek' diyor hükümet, yanýlmýyorsam. Kimlerdir iki asgari ücretten fazla emekli parasý çekenler? Eski yüksek düzeyli bürokratlar deðil mi? Fakir fukarayý, sigortalardan emekli maaþý çeken vatandaþýmýzý ilgilendirmez bu konular. Bilge insanýmýz gýrla KKTC'de... Çýkarlar canlý yayýnlara ve teoriler sürerler öne. 'Önemli olan' derler, 'yüksek maaþlarý aþaðýya çekme deðil, asgari ücretleri yukarýya çekmedir!.' Demek öyle; bir, sizin aldýðýnýz hazýr paradýr. Baþkasý öder maaþýnýzý. Senin aldýðýn paranýn kaynaðýnda üretim yatmaz. Gönderilen pastadan sen payýný yüksek tutmuþsan zamanýnda ve kimseyi yaklaþtýrmazsan yakýnýna, o senin bileceðin iþ. Ýki; madem diyorsun ki önemli olan maaþlarý yukarý çekmedir ve yukarýdakileri aþaðýya çekme deðildir, bunu nasýl gerçekleþtireceksin? Söylemezsen, sana söylerler! Ya parayý gönderen asgari ücretlileri veya düþük maaþ alanlarý kapsayacak þekilde fazla para gönderecek ve zam yapacak onlara. Sen havaný alacan, alýnca da yaygarayý koparmayacak mýsýn, 'toplumun bir bölümüne zam yapýldý da bana yapýlmadý' diye? Veya seni vergilendirecekler, gelen parayý düþük gelirlilere paylaþtýracaklar. Doldu yerimiz, o zaman da çýkýp sokaklara baðýrýp çaðýrmayacak mýsýn? Düþük gelir ile yüksek gelirliler arasýndaki uçurumun kapatýlmasýnýn tek çaresi, yüksek gelirin dondurulmasý, düþük gelirin yukarýya çekilmesidir kademeli olarak. Fedakarlýða hazýr olan var mý acaba? GÜHAD BAÞKANI YÝNE OYMACI- Güzelyurt Halk Müziði Derneði (GÜHAD) Baþkanlýðýna, yeniden Mustafa Oymacý getirildi. GÜHAD'ýn yedinci olaðan genel kurulu geçtiðimiz gün yapýldý. Genel kurulda yeni oluþturulan yönetim kurulunda Kamil Karamanoðlu Asbaþkan, Ogün Zeybekoðlu Sekreter, Gülcan Alevkayalý Mali iþler Sorumlusu, Sevcan Ekrem Ýstanbullu Basýn- Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu, Ayþe Kýlýç Sanat ve Kültür Ýþleri Sorumlusu, Naran Mesutoðlu Sosyal Faaliyetler Sorumlusu oldu. Denetleme Kuruluna Yýldan Oymacý ile Salise Rüzgar, Disiplin Kurulu'na ise Cafer Potinci, Ömer Dereli getirildi. Dayanýþma Yemeði... Ada çapýnda 3 bin aileye hizmet Sosyal Riskleri Önleme Vakfý kuruluþunun ikinci yýlýnda "Akþam Sefasý" adý altýnda bir dayanýþma gecesi düzenledi. Toplumda riskli davranýþlar sergileyen kesimlere gönüllü destek veren vakfýn Hamitköy'deki Meril Restoran'ta yer alan gecesinde vakýf gönüllüleri gönüllerince eðlendi. Adada yaþayan Ýngilizlerin oluþturduðu "Kýbrýs Liners Dance Sosiety geceye gönüllü destek vererek, Türkçe ve Ýngilizce þarkýlar eþliðinde dans gösteri sundular ve Vakýf yararýna tombala çekiliþi düzenlediler. Geceye katýlanlar, genç sanatçý Türkan Kürþat'ýn þarkýlarý ve Cemal Arslangazi'nin gitarý eþliðinde gönüllerince eðlendi. Vakýf Baþkaný Barýþ Baþel gecede yaptýðý konuþmada, Vakfýn tarihinde kurulduðunu anýmsatarak, geceye katýlanlara vakýf hakkýnda bilgi verdi. Baþel, Vakfýn kurulmasýnýn ardýndan Ýstanbul'da Ýnsan Kaynaklarýný Geliþtirme Vakfý, Yeniden Eðitim ve Saðlýk Derneði ile iþbirliði çerçevesinde vakýfta görev almasý amaçlanan 14 kiþinin eðitildiðini anýmsattý. TAÞPINAR ÞEHÝTLERÝ ANILDI- Taþpýnar'da (Angolem) 25 Temmuz 1974'te þehit düþenler, dün sabah Taþpýnar köyünde düzenlenen törenle anýldý. Törene Baþbakan Ýrsen Küçük, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG)'li bazý bölge milletvekilleri, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri (KTBK) ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýnýn bölgedeki üst düzey komutanlarý, yerel yöneticiler, kurum, kuruluþ, dernek temsilcileri, þehit yakýnlarý ile köylüler katýldý. GAVUR ELÝ Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz "Çarkýfelek" programýnda duyduklarýný köþemize yazdý ve düþüncelerini de ilave etti. "Perþembe akþamý televizyon kanallarýný dolaþýrken Mehmet Ali Erbil'in Çarkýfelek programýna rastladým. Biraz durdum. Erbil'in yaptýðý sulu þakalarý pek sevmem ama katýlanlarý meraktan izlemek istedim. Urla'dan Makedon kökenli bir çift katýlmýþtý. Mehmet Ali Erbil onlara, 'Hafta sonlarý Kýbrýs'tayým, Kýbrýs'a gidiyorum' dedi. Neden dediðini de bilmem tabii.. Herhalde benim yakalayamadýðým bölümü içerisinde geçen bir konuþmaya dayanarak söylemiþ olmalý bunu. Urlalý Makedonlar baþladýlar hakarete Hakarete diyorum çünkü þöyle dediler: 'Mehmet Ali Bey, ne ararsýn sen o gavur elinde. Çýk gel sen Urla'ya da bak gör Urlalýlarýn misafirperverliklerini ' Mehmet Ali Erbil 'geliriz' falan diye lafý eveledi, geveledi ve çevirdi. Erbil KKTC'nin kumar müdavimlerinden Hafta sonlarýný kumarhanelerde geçirir Turizm falan derler ama buraya, diðer kumarcýlar gibi tek kuruþ katkýsý yoktur. Kumarhaneye gelir, yer içer yatar kalkar, kumarýný oynar, kazanýr veya kaybeder gider. Kaybederse bile kaybettiði paralar gene Türkiyeli casino sahiplerinin ceplerine girer. Urlalý Makedonlarýn hakaretlerine bakýn Gavur eli Yahu biz yani Türkiyelilerin bize dedikleri gibi gavurlar azaldý artýk O kadar tükettiler ki bizi burasý Türk eli oldu. Tayyip Erdoðan Bey'den tutun da Cemil Çiçek Bey'e kadar hakaret edenlerin gerisinde kalýr mý diðer Urlalý Makedon Türkleri Onlar da hakaretlerini yaðdýrýp rahatlayacaklar Asaplarýný bozmaya, aðýzlarýný bozmaya gerek yok aslýnda Çekip gitsinler buralardan Transit dahi geçmesinler Biz bu gavur elinde yaþamaya alýþkýnýz Türk eli bize yaramýyor " AKILLANMALIYIZ Karþýyaka köyünden arayan bir vatandaþýmýz hükümetin ekonomik önlem adý altýnda yaptýðýnýn çalýþanlarý açlýða terk etmek olduðunu söyledi: "Ben Karþýyaka köyünden arýyorum. Hükümetin yaptýðý böyle ekonomik kriz falan sözleri hep yalandýr. Çalýþanlarýn kazanýmlarýný aþaðýya çekmek hedeflenmektedir. Bu ülkede Türkiyeli iþverenler arttýkça gönderilen paketlerle de çalýþanlarýn maaþlarý aþaðýya çekilecektir. Ki burada yaþamaya çabalayanlar da kaçsýnlar ve onlarýn býraktýklarýný da Türkiyeli iþ adamlarý satýn alsýnlar diye Bugün yapýlan oteller, casinolarda kaç tane Kýbrýslýtürk çalýþmaktadýr Bunlarýn kaç tanesi yatýrýmlarýný tam olarak yapmaktadýr? Akýllanmazsak ve tepki koymazsak iþimiz zor." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KONUÞUYORUM O HALDE YOKUM Bizim Mandra Polis nakillerinin Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan imzalanmadýðýna ve yeni nakil tüzüðü yapýlacaðýna dair haber, baþta polis camiasý olmak üzere, vatandaþlar arasýnda büyük memnuniyet yaratýrken, Ýrsen Küçük'ün haberi yalanlamasý Günay Özan'la bu konuyu görüþmediðini bile açýklamasý, vatandaþýn memnuniyetini hüsrana dönüþtürür. Ancak birçok vatandaþ da Küçük'ün açýklamasýný inandýrýcý bulmaz. Sokaktaki adam "Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz" diye imalý imalý söylenir.

8 8 26 Temmuz 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Biri bana anlatsýn Son yýllarda ve günlerde KKTC denen bu devlette yapýlanlarý anlamak için vallahi alim olmak gerekiyor. Bilhassa bugünlerde Küçük Hükümeti'nin aldýðý sözde mali önlemleri alimler bile anlayamazlar. Öyle ya, bir þirket olan ve kâr eden Koop. Merkez Bankasý çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn düþürülmesinin KKTC bütçesindeki açýklara ne gibi müsbet bir katkýsý olacak? Buradaki en yetkili TC bürokratlarý ile onlarla birlikte çalýþan bizim Maliye Bakaný Tatar'ýn açýklamalarý hep alýnan önlemlerin bütçe açýklarýnýn kapatýlmasýna yönelik olduðudur. Þimdi kâr eden ve hükümeti sürekli olarak mali yönden destekleyen iki bankamýzýn müdür ve çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn azaltýlmasý ile bütçe açýklarý nasýl azalacak? Bilâkis çalýþanlardan daha az gelir vergisi kesileceði, maaþlarý düþeceði ve daha az harcama yapacaklarý için hükümetin KDV gelirlerinde de azalma olacaðýndan bütçe açýðýnýn býrakýn azalmasýný daha da artmasýný beklemek gerekir. Aslýnda burada amaç Kýbrýs Türklerinin bu iki güzide kurumunun kapatýlmasý ve sahip olduklarý KKTC mevduatýnýn %33'üne denk düþen mevduatlarýnýn TC þübe bankalarýna aktarýlmasý ve TC sermayesinin emrine verilmesidir. Bugünlerde sürekli yeni þübeler açmakta olan TC Ziraat Bankasýnýn bu çalýþmalarý acaba Vakýflar ve Koop. Merkez Bankasýnýn kapatýlacaðý söylemleriyle mi ilgilidir? Geçtiðimiz ay Baðlýköy'de yaþanan ve 4 bin dönümün üzerinde bir alanýn yanmasýna sebeb olan yangýnýn bir benzeri de geçtiðimiz akþam Karþýyaka'da yaþandý. Ýkisinde de yangýna elektrik trafosundan sýçrayan kývýlcýmlar sebeb olmuþ! Ýnsan düþünmeden edemiyor. Kýb Tek'in özelleþtirilmesi de dayatýlan önlemler paketinde yer almaktadýrlar. Bugüne kadar elektrik trafosundan sýçrayan kývýlcýmlardan dolayý yangýn çýktýðýný ben duymadým. Acaba birileri bize trafolarýn bakýmýný bile yapamýyorsunuz mu demek istiyor? Otellerimizde 12 binin üzerinde turistik yatak kapasitesi vardýr. Bu yataklarýn yýllýk doluluk oraný %30'lardadýr. Kumarhanesi olmayan otellerde bu oran yýllýk %10'larda olup kýþýn bu otellerin çoðu kapatýlmaktadýr. Turizm sezonun ortasýnda olduðumuz bugünlerde, Kýbrýslý Türklere ait olan birçok otel kapalýdýr. Buna mukabil yeni otel yatýrýmlarý için TC'li sermayedarlara halâ daha Kýbrýs Türklerinin ensesinden teþvikler verilmektedir. Parayý TC de verse, fatura Kýbrýs Türklerine çýkmaktadýr. 20 Temmuz'da temeli atýlan ETS grubun otelinin temel atma töreninde konuþan KKTC Baþbakaný Küçük, "Yatýrýmlar Kýbrýs Türklerine güven veriyor" demiþ. Sayýn Küçük sen önce kendi insanýnýn, Aziz Kent'in feryadýna kulak ver. Temel atma töreninde bulunduðun ETS Grubun baþkaný Murat Ersoy, belki daha doðmamýþken veya kýsa pantoluncukla dolaþýrken Aziz Kent 1973'de Lâpta'da Celebrity Oteli açmýþtý. Þimdi kapalý olan Celebrity Otel'in sahibi Aziz Kent, hükümetinize seslenerek "Yeni yatýrýmlara karþý olmadýðýný, ancak eski yatýrýmlara da sahip çýkýlmasýný" istiyor. Benim aklýma bir de þu soru takýlýyor. Ulaþýmý mükemmel, dünyaca tanýnmýþ ve prestijli, iç turizmi de gayet dinamik olan Türkiye dururken, niye TC'li yatýrýmcýlar gelip de KKTC'de, üstelik Rum mallarý üzerine yatýrým yapýyorlar? 1999 yýlýna kadar tüm yatýrýmlarýný kendi ekipmanlarý ile yapabilen ve bizi dýþ dünyaya baðlayan Telekomünikasyon Dairemiz, bugün malzeme noksanlýðýndan arýzalarý bile gününde gideremiyor. Yaptýðý tüm tahsilâta da Maliye Bakanlýðý el koyduðu için de, aldýðý hizmetlere karþýlýk Türk Telekom'a hiçbir ödeme yapamadýðýndan 50 milyon dolar borç takýlmýþ. Yani battý denerek birilerine peþkeþ çekilmek isteniyor. Bu maksatla "Elektronik Haberleþme Yasasý" hazýrlanmýþ. Bu yasa meclisten geçerse, Tel Sen yetkililerine göre Telekomünikasyon Dairesi yok olacakmýþ. Halbuki dairenin sahip olduðu 106 bin abone sayýsý iki katýna, 16 bin ADSL abonesini de 106 bine çýkaracak projeler hayata geçirilmeyi bekliyormuþ. Ayrýca dairenin Mobil CDMA sistemini devreye koymasý halinde mobil iletiþime rakip olabileceði, ancak bu maksatla alýnan malzemelerin ambarda atýl durduðunu açýklýyor Tel Sen yetkilileri. Þimdi tüm gerçekler bütün çýplaklýðý ile ortada dururken, Kýbrýs Türklerini yok oluþa götürecek olan sözde ekonomik paketi uygulamada Küçük Hükümeti'nin ýsrarý nedendir? Vallahi ben alim deðilim, anlayamadým. Lütfen biri bana anlatsýn. ÇERKEZ: YATIRIM MODELÝ DEÐÝÞMELÝ Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) ve Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) yetkilileri ile KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) yetkilileri bir araya geldi. Toplantýda KKTC ve TC ekonomik iliþkilerinin geliþmesi ve KKTC ekonomisinin geliþmesi hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, Korineum Golf & Country Ckub'da yer alan yemekli toplantý öncesi yaptýðý açýklamada, ziyaretlerinde en önemli unsurun TC ile KKTC arasýndaki ekonomik iliþkilerin ve KKTC ekonomisinin geliþmesi için ne tür katkýda bulunabileceðini görmek olduðunu ifade etti. Türkiye Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu bünyesinde 81 ülkeyle var olan iþ konseyinin yanýna KKTC'yle de bir iþ konseyinin kurulmasýna deðinen Hisarcýklýoðlu, söz Limasol Bankasý Yarýyýlda Öngörülen Hedefleri Aþtý Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn yarýyýlda 2010 yýlý için öngörülen hedefleri aþtýðý açýklandý. Limasol Bankasý'nýn 2010 yýlý için öngördüðü hedeflerin Haziran sonu itibarýyla deðerlendirildiði toplantýya, Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Kemaler,Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Ahmet Gündüz, Genel Müdür Yardýmcýlarý Abdullah Özsusuzlu ve Ýlker Bahçecioðlu, Pazarlama Müdürü Engin Eras, Kredi Kontrol Müdürü Ünal Ferit, Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü Ýlkin Yoðurtcuoðlu katýldý. Limasol Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Kemaler'in baþkanlýk ettiði toplantýda bankanýn altý aylýk performans deðerlendirmesi yanýsýra yýl sonu satýþ ve pazarlama stratejileri, insan kaynaklarýna yatýrým ve sosyal sorumluluk projeleri ele alýndý. LTKB Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Kemaler, toplantýda yaptýðý deðerlendirmede, saðlýklý büyüyen, güçlü, güvenilir yapýdaki Limasol Bankasý'nýn bu yýlýn ilk 6 ayýnda 2 milyon 950 bin liralýk karlýlýða ulaþarak yýla baþlarken öngördüðü hedefleri aþtýðýný vurguladý. KITREB: YENÝ MÜZELERE GEREKSÝNÝM VAR Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB), ülkede yeni arkeolojik müzelerin hizmete sokulmasý gerektiðini belirtti. KITREB Baþkaný Hasan Karlýtaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, "10 bin yýllýk çok zengin tarihsel ve kültürel mirasý olan ülkemizdeki müzecilik çalýþmalarýnýn desteklenmesi gerektiðini düþünüyoruz" dedi. Ülkede yeni müzelere gereksinim bulunduðunu savunan Karlýtaþ, özellikle tarih sürecinde milattan önce 9'uncu yüzyýl ile milattan sonra 11'inci yüzyýl arasýnda iskan gören ve uzun yýllar boyunca Kýbrýs'ýn baþkentliðini yapan Salamis Antik Kentinde 13 yýl boyunca konusu konsey sayesinde KKTC ile TC'li iþ adamlarýnýn bir araya gelerek iþ potansiyellerini görüþmesi olanaðýnýn saðlanacaðýný ifade etti. ÇERKEZ KTTO Baþkaný Günay Çerkez ise, Türkiye'nin 2001'de ekonomik krizden çok baþarýlý bir þekilde çýkmayý baþardýðýný, KKTC'nin de içinde bulunduðu ekonomik krizden çýkmasý için TOBB'un tecrübelerinden yararlanmayý hedeflediklerini kaydetti. Ýki ülke iþ dünyasý arasýndaki iþbirliðinin geliþtirmesi için çalýþtýklarýný ifade eden Çerkez, TOBB heyetine sýkýntýlý bir dönemde KKTC'nin yanýnda durmasýndan dolayý teþekkür etti. Çerkez, "Ümidimiz en kýsa zamanda kendi ayaklarýný üzerinde duracak bir ekonomi yaratmaktýr" dedi. yürütülen kazý çalýþmalarý neticesinde ortaya çýkarýlan eserlerin sergilenebileceði 'Salamis Müzesi' oluþturulmasý gerektiðini kaydetti. Karlýtaþ, Lefkoþa'da bir merkezi arkeoloji müzesi, eski bakýr madeni bölgesi olan Lefke'ye ise bakýr müzesi açýlmasýnýn ülke turizmine önemli bir yatýrým olacaðýný söyledi. Müze ve ören yerlerinin turizm açýsýndan önemine iþaret eden ve standartlarýnýn yükseltilmesi gerektiðini belirten Karlýtaþ, "Birçok müze ve ören yerimizin altyapýsýnýn geliþtirilmesi ve hizmet kalitesinin çaðdaþlaþtýrýlmasý gerekmektedir" dedi. Kalem Yalçýn Okut Çýkmaz Sokak: KaKaTeCe (2) Uluslararasý Lahey Adalet Divaný nýn, Kosova nýn Sýrbistan dan baðýmsýzlýðýný ilan etmesinin uluslararasý hukuka aykýrý olmadýðý ný içeren kararýndan sonra, bizdeki ayrýlýkçýlarýn da ayrýlýk gazellerini daha yüksek tonda þakýyacaklarý tahmin edilebilir. Her ayýk kafa ve görebilen göz bilir ki, Tito ve arkadaþlarý, Hýristiyanýyla Müslümanýyla onlarca etnik unsuru bir araya getirmiþ ve Yugoslavya yý oluþturmuþlardý. Onca çeþitli etnisiteden oluþan Yugoslavya bileþiminin ideolojisi/çimentosu da; NAZÝ iþgaline karþý birlikte verdikleri anti-faþist Kurtuluþ Savaþý idi: Sosyalizm Çok çetin mücadelelerden sonra, NAZÝ faþistlerini yurtlarýndan kovdular ve Yugoslavya Federasyonu nu kurdular. Üstelik; Polonya, Doðu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya gibi Kýzýl Ordunun doðrudan müdahalesi ile kurulan diðer Reel Sosyalist rejimlerden farklý olarak Yugoslavlar kendi özgüçleri ile baþarmýþlardý NAZÝ leri yenip kovmayý (Bu anlamdaki diðer iki örnek de Bulgaristan ve Arnavutluk idi.) Yine, her ayýk kafa bilir ki, Tito önderliðindeki Yugoslavya komünistleri Stalin le anlaþmazlýða düþmüþ ve Komünist Enternasyonal den ayrýlmýþtý; ama, kapitalist emperyalist sistemle de bütünleþmemiþ, kendi doðru bildiði yolda yürümeye devam etmiþti. Tito, Nasýr ve Makarios ile birlikte Üçüncü Dünya Ülkeleri nin liderliðini yapan Trio da idiler. O liderlikte, zaman zaman Fidel Castro ve Nehru da etkin olmakla birlikte en önemli isimler Tito, Makarios ve Nasýr idi. Tito kendisi Hýrvat olmakla birlikte, oluþturduðu Yugoslavya :Federasyonu nda aslan payý Sýrplar daydý. Sezarýn Hakký Sezara! Yýllarca süren o anti-faþist mücadelede en etkin, en fedakâr ve en baþarýlý etnik grup Sýrplardý Týpký, Osmanlý dan baðýmsýzlýklarýný kazanma mücadelesinde Balkan halklarý arasýnda en önde yine Sýrplar olduðu gibi Vakta ki, Sovyetler Birliði daðýldý/daðýtýldý; ABD için Yugoslavya, yýkýlmasý gereken en önemli düþman ilan edildi Ve AB ile ABD arasýndaki çeliþkilerin de tetiklemesi ile Yugoslavya Federasyonu kýyým kýyým kýyýlarak paramparça edildi. Önce en batýdaki en geliþmiþ Slovenya Yugoslavya dan ayrýldýðýný ilan etti. Tito artýk hayatta deðildi. Arkasýndan Hýrvatistan ýn Yugoslavya Federasyonu ndan ayrýlma süreci baþladý; ve o süreçte, vaktiyle sosyalistler NAZÝ lere karþý en fedakârane ve en kahramanca mücadeleyi yürütürken onlarý arkadan vuran NAZÝ iþbirlikçisi Hýrvatlar iþbaþýna geldi/getirildi. Almanya nýn hedefi Hýrvatistan üzerinden Akdeniz e ulaþmaktý. ABD nin çýkarlarý ise bunu önlemeyi gerektiriyordu. Almanya Sýrplara karþý Hýrvatlarý, ABD de yine Sýrplara karþý Bosna Hersek, Karadað, Makedonya ve þimdi de Kosova gibi Müslüman aðýrlýklý ülkeleri tuttu. Kýþkýrtýlan milliyetçilikler karþý milliyetçilikleri körükledi ve benzersiz katliamlar yaþandý. Ýlginçtir, Bosna lý bir Müslüman olan ünlü yönetmen Emir Kusturica, o canpazarý günlerinde Sýrplarý tuttu ve Belgrad da kaldý. Daha iç savaþ baþlamadan önce CIA Yugoslavya nýn daðýlacaðýný öngörmüþtü!.. (*) Sonrasý malum O çok kanlý iç savaþtan sonra Yugoslavya daðý(tý)ldý. Daha sonralarý ünlenecek olan Sorosvari bir ayaklanma ve seçim anaforu ile Miloseviç düþürüldü ve tutuklanarak savaþ suçlusu olarak yargýlanmak üzere Lahey Adalet Divaný na sevkedildi. Yargýlama devam ederken de öldü. Bize (ABD ye) kafa tutanýn akýbeti bu olur iþte! idi dünyaya mesaj Bu çok özet tarih turundan sonra KaKaTeCe nin neden Kosova gibi tanýnamayacaðýna gelebiliriz. Fakat yerimiz doldu, o da yarýna - (*) 30 Aralýk 1990 tarihli Sabah gazetesinde küçük bir habercik: CIA Yugoslavya ya 18 ay daha tanýyor. Amerikan gizli haber alma örgütüne göre, Yugoslavya nýn parçalanmasýna sadece 18 ay kaldý. Tito nun ülkesine 18 aylýk ömür biçen CIA uzmanlarý bu sonun kanlý bir iç savaþla geleceðini de savunuyorlar. Heriflerin iç savaþa bir tek gün ve saat vermedikleri kaldý!.. Ne kadar akýllýlar!..

9 26 Temmuz 2010 Pazartesi Tünel ALINTI KOSOVA VE KIBRIS Uluslararasý Adalet Divaný'na (UAD) göre Kosova'nýn baðýmsýzlýk ilanýnýn uluslararasý hukuka aykýrýlýk teþkil etmemesi, her baðýmsýzlýk ilanýnýn uluslararasý hukuka uygun olduðu anlamýna gelmez. UAD'nin görüþünde de öyle bir ifade yok zaten. Bariz vakalardan biri KKTC'nin baðýmsýzlýk ilanýdýr. Nitekim UAD'nin görüþünün 81 ve 114'üncü paragraflarýnda KKTC vakasý özel olarak zikrediliyor ve deniyor ki, "Söz konusu baðýmsýzlýk ilanlarýnýn (BM Güvenlik Konseyi tarafýndan belirlenmiþ) gayrihukukiliði, tek yanlý nitelik taþýmalarýndan deðil, yasadýþý güç kullanýmýna dayanmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Oysa Kosova baðlamýnda, BM Güvenlik Konseyi'nin böyle bir pozisyonu olmamýþtýr." Bu þu demek: Zamanýnda uluslararasý hukuka aykýrý bulunmuþ baðýmsýzlýk ilanlarýnýn varlýðý, Kosova'nýn baðýmsýzlýk ilanýnýn da gayrihukuki bulunmasýný gerektirmez. UAD'nin görüþünden ayrýlýkçýlara ekmek çýkmaz. Biz de her gördüðümüz sakallýyý dedemiz sanmayalým. Erdal GÜVEN (Radikal) DÝPNOT Ýsveç'in para birimi kron, Rusya'nýn ruble, Suudi Arabistan'ýn ise riyaldir. BU DA KULAÐINIZA KÜPE OLSUN ARÞÝV TARÝH 17 HAZÝRAN, 2009 Kansere yakalanan her vatandaþýmýzda Dikmen dumanýnýn zehiri var... Yýllardýr bu ülkeyi yönetenler bu zehire davetiye çýkarýyorlar... Gözden kaçmayanlar... TAYYÝP ERDOÐAN KÝMÝN ÝZÝNDE? Ýtalyan Adnkronos haber ajansý Iran Daily gazetesinden bir haber aktardý. Habere göre Ýran'da sigara içenler artýk üst düzey hükümet görevlerine getirilmeyecek. Hükümet tarafýndan onaylanan yasa Cumhurbaþkaný Ahmedinejad'ýn imzasýndan sonra yürürlüðe girecek. Gördünüz mü þimdi Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn kimin izinden gittiðini... Bu yasa Türkiye'de de yapýlýrsa, Atatürk'ü de kapsayacak mý acaba? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Dadaloðlu, sorunlarý çözemedi ve isyan etti. Bizim isyanýmýz, daðlara çýkmak olmayacaktýr. Dadaloðlu'nun istediði yanýtý sandýklarda vereceðiz" Kemal KILIÇDAROÐLU (CHP Genel Baþkaný ) Aklýnýzda bulunsun Keder kalbe zararlý! Avustralya'da yayýnlanan Live Scientist dergisinin sýralamasýna göre, þüpheci davranmak ya da kederli olmak insanýn yalnýzca sosyal yaþamýný deðil, fiziksel saðlýðýný da etkiliyor. Ýþte farklý düþüncelerin saðlýða etkileri: Stres: Kalp krizi, grip, tansiyon ve metabolik hastalýklarý tetikliyor. Ýkinci tip diyabete yakalanma riskiyse iki kart artýyor. Keder: Periferik damar hastalýðýna neden oluyor, baðýþýklýk sistemini düþürüyor. Anksiyete: Alzheimere yol açabiliyor. Kendini kontrol edememe: Araþtýrmalar, disiplinli ve organize insanlarýn daha uzun yaþadýðýný ortaya koyuyor. Nevrotiklik: Bu tip insanlar hem depresyona yatkýn hem erken ölüyor. Bu durum aþýrý sigara tüketimine de neden oluyor. "Bilinmelidir ki Kýbrýs'ta ayrý bir devleti kabul etmeyeceðini þimdiden açýklamýþ olanlar vardýr ve bunlarýn baþýnda da BM gelmektedir." Alpay DURDURAN Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... SAMÝMÝYET, ÝSTÝSMAR VE DOÐAÇLAMA Tayyip Erdoðan'ýn 12 Eylül 1980 darbesinde idam edilen gençlerin son mektuplarýný okurken aðlamasý, gündemden düþmüyor bir türlü. Tayyip beyin samimiyetini ölçmek için, yüz mimikleri inceleniyor. Uzmanlar fikir beyan ediyor. Mektuplarý hatasýz okumasý ve kendisini aðlatan mektubu ezberlemiþ olmasý meseleyi istismara taþýyor. Belli ki, Tayyip bey almýþ mektuplarý önüne ezberlemiþ ve öyle girmiþ toplantýya. Doðaçlamanýn olmadýðý yerde istismar var. Anlayacaðýnýz bir tür pazarlama... Özgür Mumcu "Birgün"de yazdý: 'Bu referandum 12 Eylül'le hesaplaþma deðildir...' Anayasa Hukuku dersinden bir zamanlar bütünlemeye kalmýþ tüm Hukuk Fakültelerinin Birinci Sýnýf öðrencileri adýna haykýrýyorum: Durun efendiler! Yaz aylarýnda Anayasa Hukuku üzerine yapýlan tartýþmalar bir zamanlarýn genç hukuk öðrencilerinde sadece bütünleme gerginliðini hatýrlatýyor. Bu kadar hukukçunun gözümüzün nuru baþbakanýmýzýn halis niyetlerini anlayamamasý bu nedenle. Anlayamadýk. Ýktidar 8 sene boyunca geçmiþ 12 Eylül yýldönümlerinde ses çýkartmamýþken, Abdullah Gül Kenan Evren i köþkte börekle besler, Bülent Arýnç büyük ressamla anaokulu açar, Tayyip Erdoðan darbeci paþadedeyle beraber nikah þahitliði yapýp gençlere mutluluklar dilerken. O kargaþada bu efendilerin 12 Eylül karþýtlýðýný anlayamadýk. Ýktidar köþklerinde konuk ettikleri, beraber anaokulu açtýklarý, birilerinin evlilik defterini imzaladýklarý bir darbeci generalden hesap sormayý isteyeceklerini düþünemedik.(...) Oysa, genç çiftlere üç çocuk yapmalarý öðütleyip, neþe içinde Evren paþayla þahitlik yaparken, okul öncesi çaðdaki çocuklarýn gideceði anaokulun kurdelesini, idam kararlarýnýn altýna imza atan ellerle beraber keserken Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... meðer 12 Eylül le hesaplaþma fikrini bir milli sýr gibi vicdanlarýnda saklamýþlar, haberimiz olmamýþ.ve sonra Aktolgalý Beylerbeyi gibi ve gözyaþlarýný da sakýnmayýp seslenince Erdoðan, titreyip kendimize gelmek farz oldu, ne de güzel dalgalandý iktidarýn demokrat sesi: Sadece 12 Eylül le hesaplaþmak adýna deðil, bir daha 12 Eylüller yaþanmasýn diye evet bekliyorum. Geçmiþi kurtaramasak bile, çocuklarýmýzýn geleceðini kurtarabiliriz. (...) Baþbakan sivil toplum örgütlerinin kadýn temsilcileriyle biraraya geldiði toplantýda fikirlerini açýklýða kavuþturuyordu: Kadýn erkek eþitliðine inanmýyorum, kadýn ve erkek farklýdýr, birbirinin tamamlayýcýsýdýr. O noktada baþbakana düzenlenen komplonun farkýna vardým. Anayasa deðiþikliðinin 1. Maddesinin gerekçesi aynen þöyle: -Yapýlmasý öngörülen deðiþiklikle, kadýn ve erkek arasýndaki eþitliði saðlamaya yönelik olarak Devlet tarafýndan bazý tedbirlerin alýnabilmesine imkan tanýnmakta ve alýnacak bu nitelikteki tedbirlerin, eþitlik ilkesine aykýrý olarak yorumlanamayacaðý vurgulanmaktadýr. Baþbakan kadýnerkek eþitliðine inanmazken bir kýsým milletvekilinin Anayasa deðiþiklikleri arasýna bu gerekçeyi sýkýþtýrmasý beni müthiþ rahatsýz etti. Buradan baþbakaný uyarmayý borç bilirim. Neticede çocuklarýn geleceði vs. bunlar önemli konular. 1. Geçici 15. Maddenin kaldýrýlmasýnýn ancak 2010 senesinde konu edilir olmasý son sekiz senesi AKP olmak üzere tüm darbe sonrasý hükümetlerin affedilmez ayýbýdýr. 2. Geçici 15. Madde kaldýrýlsa bile Kenan Evren in yargýlanmayacaðýnýn hükümet yetkilileri dahil bir çok çevre tarafýndan dile getirildiði ortadadýr. 3. Anayasanýn kimsenin itirazý olmayan maddelerinden biri olan kadýn-erkek eþitliðine iliþkin deðiþikliðe tek itiraz bizzat baþbakandan gelmektedir. 4. Ýster Evet, ister Hayýr, ister boykot. Oyunuz ne olursa olsun. Bu referandum 12 Eylül le hesaplaþma deðildir. (Bu yazý, Özgür Mumcu nun 25 Temmuz 2010 tarihli Birgün gazetesinde yayýmlanan Anayassagggh baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 26 Temmuz 2010 Pazartesi GÝRNE'DE BÝR MOTOSÝKLET ATEÞE VERÝLDÝ Girne'de Cem Kýlýç'a ait motosiklet, üzerine yanýcý madde dökülerek ateþe verildi. Polis basýn bülteninde "Kasti Hasar" baþlýðýyla yer alan motosiklet kundaklama olayý, dün sabah saat 04.00'de meydana geldi. Olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. ÝSKELE'DE ÝKÝ EVDEN ZÝYNET EÞYASI VE PARA ÇALINDI Ýskele'de, Bahçeler bölgesinde Jean Ann Howkins ile Hüseyin Tuðyan'ýn evlerinden, muhtelif ziynet eþyasý, 6 bin TL ile 215 Euro nakit para çalýndý. Polis basýn bültenine göre, Howkins'in ve Tuðyan'ýn evlerine, önceki gece girildi. Olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul'un yarýnki gündeminde, emeklilerden vergi alýnmasýna olanak saðlayan yasa tasarýlarý da bulunuyor. Meclis Genel Kurulu'nun bugün saat 10.00'da baþlamasý gereken toplantýsýnýn özel gündeminde, Engellilerin Haklarýna Ýliþkin (Onay) Yasa Tasarýsý yer alýyor. Genel Kurul'un gündemindeki görüþülecek tasarýlar bölümünde bulunan tasarýlar ise, þunlar: "Kamu Saðlýk Çalýþanlarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Birleþtirilmiþ Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2) Yasa Tasarýsý, Emeklilik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Katma Deðer Vergisi (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý." BU GECE BERAT KANDÝLÝ Din Ýþleri Baþkaný Yusuf Suiçmez, Ýslam dininde af, merhamet ve maðfiret gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili'nin bu gece idrak edileceðini bildirdi. Suiçmez, Berat Kandili nedeniyle yayýmladýðý mesajda, Ýslam Peygamberi Muhammet'in Þaban ayýnýn 15'ine tekabül eden Berat gecesinde Cenab-ý Allah'ýn kendisinden baðýþlanma dileyenleri affedeceðini, içtenlikle yapýlan dualarý kabul edeceðini müjdelediðine iþaret etti. ASMAALTI VE ARASTA ESNAFI KÜÇÜK'TEN MEMNUN Asmaaltý ve Arasta Esnafý Derneði, Baþbakan Ýrsen Küçük'e destek belirtti. Dernek Baþkaný Tanju Müezzinoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Küçük'ün TC Baþbakaný Erdoðan'la arasýnda geçen konuþma fýrsat bilinerek KKTC ve TC için küfürler sarf edildiðini savundu. Küçük ve ekibinin aldýðý ve alacaðý tedbirlerin arkasýnda olacaklarýný belirten Müezzinoðlu, amaçlarýnýn yurdun daha müreffeh yarýnlara ulaþmasý olduðunu kaydetti ve Küçük'e özetle þöyle seslendi: "Sayýn Baþbakaným, halk sizinledir; fark yarattýðýnýz ortadadýr. Kendini bilmez birkaç sendika aðasýnýn çýðýrtkanlýklarý sizleri üzmesin." ÝRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI TARTIÞILDI TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýran'ýn nükleer programý konusunda bundan sonra atýlacak adýmýn teknik müzakerelerin bir an önce baþlamasý olduðunu belirterek, "Müzakerelerin sonucunda oluþacak hususta, Türkiye'nin yapabileceði bir katký olursa, barýþçýl giriþim için katkýsýný yapmaya devam eder" dedi. Davutoðlu, Ýstanbul'da, Four Seasons Bosphorus Otel'de heyetler eþliðinde kahvaltýda bir araya geldiði Brezilya Dýþiþleri Bakaný Celso Amorim ile düzenlediði basýn toplantýsýnda, sorularý da yanýtladý. "AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Ýran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Baþmüzakereci Said Celili arasýnda önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin ev sahipliðinde bir görüþme olup olmayacaðýna" dair bir soru üzerine Davutoðlu, Türkiye'nin bütün uluslararasý krizlerin barýþçýl yollarla çözümü konusunda her türlü katkýyý verme doðrultusunda "ilkesel bir pozisyonu" benimsediðine iþaret etti. Bütün bu sorunlarýn diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiðini ve diplomasi yoluyla çözülmesi muhtemel sorunlar karþýsýnda Türkiye'nin bütün imkanlarýný kullanmaya hazýr olduðunu kaydeden Davutoðlu, "Celili-Ashton görüþmesi, aslýnda gecikmiþ bir görüþmedir" dedi. Davutoðlu, AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana'nýn yerine gelen Ashton ile Celili arasýnda TÜKÜRÜK TESTÝYLE 15 DAKÝKADA KALP KRÝZÝ TEÞHÝSÝ Amerikalý biyoteknik ve kimya mühendisi Prof. Dr. John T. McDevitt ve arkadaþlarýnýn geliþtirdiði basit tükürük testinin, 15 dakikada kalp krizini tespit edebildiði bildirildi. Klinik çalýþmalarý 18 ayda tamamlanacak test, iki yýl içinde satýþa sunulacak. McDevitt, ABD-Türkiye Ýleri Araþtýrmalar Enstitüsü'nün Antalya'nýn Kumluca ilçesine baðlý Adrasan beldesinde, Temmuz tarihleri arasýnda düzenlediði "Global Saðlýkta Fýrsatlar ve Zorluklar" konulu forumda, ani kalp krizlerinden ölümleri engellemek için geliþtirdikleri basit tükürük testi ile ilgili klinik araþtýrmanýn sonuçlarýný açýkladý. ABD'deki Rice Üniversitesi'nde çalýþan Prof. Dr. McDevitt, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kalp hastalýklarýnýn dünyada ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada yer aldýðýný hatýrlatarak, kalp ve damar hastalýklarýnýn küresel bir sorun olduðunu söyledi. Buradan hareketle yaklaþýk iki saatte sonuç veren kan testi yerine bir kiþinin kalp krizi geçirip geçirmediðini daha kýsa sürede belirleyecek basit bir test geliþtirmek için yola çýktýklarýný anlatan McDevitt, klinik çalýþmalarda sona yaklaþtýklarýný kaydetti. Tükürükteki proteinlerin muhtemel kalp krizlerinin hýzlý bir þekilde sýnýflandýrýlmasýna yardýmcý olduðunu vurgulayan McDevitt, geliþtirdikleri basit tükürük testinin ani kalp krizini teþhis ettiðini bildirdi. Araþtýrmalarýnýn beþ yýldýr sürdüðünü belirten McDevitt, tükürük testinin, krizin hýzla teþhisine yardýmcý olacaðýný, bu þekilde hastalar kan testi ile zaman kaybetmeyeceði için kalp dokusunun henüz bir görüþmenin gerçekleþmediðini söyledi. Ortada bir sorun varsa, taraflarýn bunu görüþmesi gereðine iþaret eden Davutoðlu, þöyle konuþtu: "Bizim yaptýðýmýz, bu görüþme için zemin hazýrlamaktýr. Biz sorunun bir tarafý deðiliz. Biz etkilendiðimiz için soruna müdahiliz. Etkilenmemiz ölçüsünde de soruna etkide bulunmak hakkýmýz da vardýr. Madem ki bu sorunun sonuçlarýndan etkileneceðiz, o sonuçlar çýkmadan önce Türkiye, bir komþu ülke olarak, elindeki bütün imkanlarla bu olumsuz sonuçlarýn çýkmasýný engellemeye çalýþýr, her þeyden önce. Bizim taraflara baþýndan beri söylediðimiz, bu görüþmenin bir an önce gerçekleþmesi ve taraflarýn bütün konularý en þeffaf, en açýk bir þekilde masaya koymalarýdýr. Tahran Anlaþmasý'nýn getirdiði çerçeve, sorunun nihai çözümü konusunda deðil, güven artýrýcý önlem konusunda bir kolaylaþtýrýcý geliþmedir. Burada bizden talep edilen doðrultuda, yapmaya çalýþtýk ve ayný hedef doðrultusunda taraflar arasýnda uygun bir zemini saðlamak için dahil olduk." Ashton ile Celili arasýnda karþýlýklý mektuplaþmalarýn yarattýðý olumlu atmosferin sürmesi düþüncesinde olduklarýný ifade eden Davutoðlu, Ashton'un Türkiye ziyaretinde görüþmeye hazýr olduklarýný söylediðini, Portekiz'de Ýran Dýþiþleri Bakaný Manuçehr Mutteki ile görüþmesinde de bu konuyu aktardýðýný belirtti. daha az zarar göreceðini dile getirdi. Kalp krizi riskinin sahada belirlenmesinin önemine dikkati çeken McDevitt, bu basit testin hasta henüz ambulanstayken uygulanabileceðini söyledi. Hasta acil servise ulaþtýrýldýðýnda kalp krizi teþhisiyle ilgili bilginin de doktorlara ulaþmýþ olacaðýný vurgulayan McDevitt, kan testine gerek kalmayacaðýný kaydetti. 588 HASTAYA UYGULANDI Bir kiþinin o anda kalp krizi geçirip geçirmediðini ya da gelecekte kalp krizi geçirme olasýlýðýný belirlemek için 'nano-biyochip' geliþtirdiklerini ifade eden McDevitt, bu çipi küçük bir laboratuvar kartýna yerleþtirdiklerini belirtti. Bir tüpe tüküren kiþiden alýnan örneðin bu karta transfer edildiðini vurgulayan McDevitt, kartýn sokulduðu cihazýn kiþinin kalp durumunu 15 dakikada gösterdiðini dile getirdi. McDevitt, "Araþtýrmamýz bilimsel olarak kanýtlandý. Þu an klinikte test ediyoruz. Ani kalp ölümlerini önlemek için uðraþýyoruz. Bu test bir an önce tedavi görmesi gereken hastalar için çok iyi. Çünkü bu hastalarda boþa geçen her dakika kalp dokusunun daha da kötüye gitmesine neden olur. O nedenle sahada yapýlacak kolay tükürük testi zaman kaybýný da önleyecek" dedi. Tükürük testinin 588 hasta üzerinde uygulandýðýný ifade eden McDevitt, testin elektrokardiyografiyle (EKG) uygunluk içinde kullanýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Araþtýrmanýn 18 ayda tamamlanacaðýný ifade eden McDevitt, testin iki yýl içinde satýþa sunulacaðýný sözlerine ekledi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Lezbiyenliðe ilgi 30 yaþýndan sonra baþlýyor ABD'de yapýlan yeni bir araþtýrma, kadýnlarýn 30 yaþýndan sonra lezbiyenliðe yöneldiði sonucunu ortaya çýkardý. Southern Connecticut Devlet Üniversitesi'nden Christan Moran'ýn kadýnlarýn cinselliði üzerine yaptýðý kapsamlý araþtýrma, 30'lu yaþlarda cinsel tercihlerini deðiþtiren kadýnlarýn sayýsýnda þaþýrtýcý bir artýþ olduðunu belirledi. Araþtýrma sonucuyla ilgili Moran, birçok evli hatta çocuklu kadýnýn orta yaþlardan sonra lezbiyen olduðunu keþfettiðini açýkladý. Moran ayrýca, kadýnlarýn cinselliðinin erkeklere göre daha deðiþken olabileceðini de belirtti. Yeni araþtýrma, cinsel tercihlerin kýsmen genlere baðlý olduðu ve erken yaþta þekillendiði yönündeki genel kanýyý tartýþmaya açtý. 30'lu yaþlardan sonra lezbiyen olan ünlüler arasýnda Sex and the City'nin yýldýzý Cynthia Nixon da yer alýyor. 20 yýllýk hizmetçisine servet býraktý Singapur'da, geçen yýl 66 yaþýnda hayatýný kaybeden Quek Kai Miew adlý zengin bir doktorun, kendisine 20 yýl özenle hizmet eden Filipinli hizmetçisine servetinden 4 milyon dolardan (6.12 milyon TL) fazla miras býraktýðý ortaya çýktý. Singapur'un The Straits Times gazetesindeki habere göre, Christine takma adlý 47 yaþýndaki hizmetçi, "Paralý ya da parasýz Singapur'daki en mutlu hizmetçiyim" diye konuþtu. Haberde Christine'in, yatýrýmlar ve kent merkezinde lüks bir daireyi de içeren 4 milyon dolardan fazla servetin sahibi olduðu belirtildi. Hizmetçi, yeni servetinin yaþam tarzýný deðiþtirmediðini ve sosyal iliþkilerini etkilemediðini söyledi. Külleri satýldý! Ýngiltere'nin en uzun soluklu dizisi Coronation Street'teki rolüyle ünlenen kedi Frisky'nin külleri dolara (yaklaþýk 2 bin lira) satýldý. Londra'da gerçekleþen açýk artýrmada 2000 yýlýnda ölen kedinin ahþap kutu içinde saklanan külleri beklenenin üstünde bir fiyata alýcý buldu. Ýþte uzaydaki o moleküller Bilim adamlarý, NASA'nýn Spitzer adlý kýzýlötesi teleskopuyla futbol topu þeklinde uzayýn en büyük moleküllerini keþfetti. NASA'nýn Spitzer adlý kýzýlötesi teleskopu ýþýk yýlý uzaklýktaki Ara takým yýldýzýndaki bir yýldýzý görüntülenmeyi baþarmýþtý. Kanada'nýn Western Ontario Üniversitesi'nde Jan Cami önderliðindeki ekip, NASA'nýn teleskopundan elde edilen verilerden yýldýzýn çevresindeki kozmik tozdan oluþmuþ Tc-1 bulutunun içinde karbon molekülleri keþfetti. Çalýþmada futbol topu þeklindeki moleküllerin uzaydaki en büyük karbon molekülleri olduðu anlaþýldý. "Buckyballs" adý verilen bu moleküller, grafit, elmastan sonra karbon allotroplarýnýn (ayný maddenin deðiþik biçimleri) üçüncü tipi oluyor. Toplar kürenin içinde 60 karbon atomonun birleþmesinden oluþuyor. Kaplan adam Güney Afrika'nýn Johannesburg þehrindeki hayvanat bahçesinde "Tiger Man" (Kaplan Adam) lakaplý John Wagenaar isimli bakýcý, kaplanlarla korkusuzca oyun oynayabiliyor. 300 kg aðýrlýðýndaki Bengal kaplaný 35 yaþýndaki bakýcýnýn kafasýna çýkýyor, üzerine atlýyor ve onunla güreþiyor. Eðlencenin yaný sýra bakýcý, kaplanlardan birini biberonla besliyor. Ýþinin çok tehlikeli olduðunu, bu yüzden çok dikkatli davranmak zorunda olduðunu söyleyen bakýcý "Ama onlarýn babasý gibiyim" dedi.

11 26 Temmuz 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS DÜNYADAN... DÜNYADAN... KÝPRÝANU AB'YÝ BÝLGÝLENDÝRECEK Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun yarýn Brüksel'de gerçekleþtirilecek AB Genel Ýþler ve Dýþ Ýliþkiler Konseyi toplantýsýna katýlacaðý ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn önerileri konusunda bilgi vereceði belirtildi. Simerini ve diðer gazeteler, Kiprianu'nun Hristofyas'ýn üç maddelik önerileri hakkýnda AB'li meslektaþlarýna yarýn bilgi vermesinin beklendiðini yazdýlar. Habere göre, söz konusu toplantýda Gazze ve Orta Doðu'daki geliþmeler, Kosova, Ýran'daki durum gibi konular da ele alýnacak. AHEPA'DAN ABD'YE ÇAÐRI Amerika-Yunan Ýlerici Eðitim Birliði (AHEPA) Baþkaný Nikolaos Karakostas, Amerika Birleþik Devletleri'nden (ABD), Türkiye'ye, Kýbrýslý Türklere Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý çerçevesinde müzakere etmelerinde gerekli özgürlüðü saðlamasý için "sert bir mesaj" göndermesi talebinde bulundu. Alithia gazetesinin haberine göre, Karakostas, Türkiye'den, adada bulunduðunu iddia ettiði 43 bin askerini çekmesini de istedi. ÇÝNLÝ BÜYÜKELÇÝNÝN DEMECÝ Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Li Guobank, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Çin'in; Kýbrýs sorununun ilkeler temelindeki çözümünü desteklemeye devam ettiðini söyledi. Haravgi gazetesine verdiði demeçte, sekiz aydan bu yana adada bulunduðunu söyleyen Çinli yetkili, iki ülke iliþkileri yanýsýra Kýbrýs sorununa da deðindi. Kýbrýs sorununun "Kýbrýs'ýn; ülkenin egemenliði ve toprak bütünlüðüyle ilgili ulusal bir sorun olduðunu" iddia eden Çinli elçi, "Kýbrýs sorununun doðru çözümünün ve adanýn barýþ içerisinde yeniden birleþmesinin tüm Kýbrýslýlarýn özlemi olduðunu" ifade etti. MARKÝDÝS ÝLE SÖYLEÞÝ Rumlarýn eski Baþsavcýsý Alekos Markidis, Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinin bir bitiþ tarihi olduðunu, müzakerelerin sonsuza kadar devam edemeyeceðini söyledi. Alithia gazetesinde yer alan söyleþisinde Markidis; Kýbrýs sorununun çözümü müzakereleri için, siyasi geliþmelerin öngördüðü sýký takvimlerin bulunduðunu, bunun çoktan anlaþýlmýþ olmasý gerektiðini ifade etti. Kosova'nýn baðýmsýzlýðýnýn Lahey Adalet Divaný tarafýndan tanýnmasý konusuna da deðinen Markidis, uluslararasý hukukun jeostratejik çýkarla iliþkisi olduðunu savundu ve Türkiye'nin son dönemde uyguladýðý doðru dýþ politikayla, uluslararasý alandaki önemini büyük oranda arttýrdýðýný sözlerine ekledi. Polisler Rum Baþkanlýk Sarayý önünde eylem yaptý Yaklaþýk 400 polisin, önceki gün Rum Baþkanlýk Sarayý önünde, polisin çalýþma saatlerinin deðiþtirilmesi aleyhinde eylem yaptýðý ve Rum Polis Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu'yu istifaya çaðýrdýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Polis Birliði Sözcüsü Andreas Simeu, Papageorgiu'ya "terliklerini giymesi ve evine gitmesi" çaðrýsýnda bulundu. Eylemin, Rum Baþkanlýk Sarayý önünde bugüne kadar yapýlmýþ üçüncü eylem olduðunu yazan gazete, bugüne kadar ilk defa, bir eylem sýrasýnda eylemi takip edecek üniformalý polis bulunmadýðýný kaydetti. Habere göre, eyleme sivil kýyafetleriyle katýlan ve çalýþma saatleri deðiþikliði karþýtý pankartlar açarak çalýþma saatlerinin deðiþtirilmesini protesto eden polisler, eyleme katýlarak kendilerine destek veren Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Baþkaný Yorgos Perdikis ile diðer kuruluþ temsilcilerine de teþekkür ettiler. Haberde, Rum Polis Birliði heyetinin, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'ya, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a iletmesi için, içeriðinde taleplerinin karþýlanmasý için müdahalede bulunmasýný istedikleri bir bildiri verdiði de belirtildi. 74 Harekatý'nýn ekonomik maliyeti milyar Euro Güney Kýbrýs, küresel ekonomik krizin etkilerini gidermek amacýyla önümüzdeki iki yýl için mali kaynak arayýþýna girince; Türk Harekatý ve sonrasýnda uðranýlan maddi kayýplarý araþtýrdý. Fileleftheros, "Kaybýmýz 109 Milyar Euro... Büyük Araþtýrma: Türk Ýstila/Ýþgalinin Özel Sektöre Ekonomik Maliyeti" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Rum Yönetiminin, küresel ekonomik kriz nedeniyle bozulan mali dengesini düzeltmek amacýyla önümüzdeki iki yýl içerisinde 600 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduðunu; ancak 1974'ten bugüne, sadece özel sektörün -gerçek kiþiler ve þirketler-, bugünkü fiyatlarla toplam kayýplarýnýn 109 milyar Euro'yu aþkýn olduðunu yazdý. Gazeteye göre, "Kýbrýs Üniversitesi" ve "Ekonomik Araþtýrma Ýnceleme Merkezi" iþbirliðiyle yapýlan bir araþtýrmada; "1974- Triandafillidis: Ýngiliz Okulu Hristiyan özelliklidir Hukukçu Hristos Triandafillidis, Ýngiliz Okulu Tüzüðü'ne göre, Ýngiliz okulunun Hýristiyan özellikli olduðunu söyledi. Mahi gazetesinin haberine göre, Triandafillidis, Ýngiliz Okulu'nda öðrenim gören öðrencilerin ailelerinin ve okulun mezunlarýnýn kendisine mektup gönderdiðini ve Ýngiliz Okulu'nun milli ve dini özelliklerinde deðiþiklik yapýlmasý çabalarýnýn ne kadar haklý olduðuyla ilgili görüþlerini bildirmesini talep ettiklerini belirterek, deðiþikliklerin haklý olmadýðýný savundu. Gazete, Tüzük'e göre okulun Hristiyan özellikli olduðunun belirtildiðini, fakat tüm öðrencilere, dini vecibelerini yerine getirebilmelerinde kolaylýklar saðlanacaðýnýn ifade edildiðini yazdý. Gazete, problemlerin, Ýngiliz Okulu'nda 1990 döneminde uðranýlan kiþi baþýna düþen gelir kaybýnýn bugünkü fiyatlarla 4 milyar 650 milyon Euro olduðu" sonucuna varýldý. Gazete, "1974 ve sonrasýnda, çalýnan veya tahrip edilen þahsi emtiadan (özel konutlar ve içlerindeki eþyalar da dahil) kaynaklanan kiþisel kayýplarýn 7 milyar Euro'ya ulaþtýðýný"; KKTC'deki eski Rum mallarýnýn 2009 yýlý fiyatlarýna göre deðerinin 82 milyar 100 milyon Euro olarak hesap edildiðini ve Kuzey'de mal býrakmýþ Rumlarýn "mallarýn toplam kullaným/eriþim kayýplarýnýn ise 15 milyar 780 milyon Euro olduðunu" savundu. Gazete, kullaným/eriþim kayýplarýyla ilgili yapýlan hesaplamada "devlet ve kilise mallarýnýn" hesaba dahil edilmediðini ve þahsi mallarýn aksine "çoðu devlet ve kilise kayýplarýnýn hesaplanmasýnýn mümkün olmadýðýný" da ileri sürdü. öðrenim gören Kýbrýslý Türk öðrencilerin sayýsýnýn artmasýyla ve buna baðlý olarak, okulun dini ve milli özelliklerinde deðiþikliklere gidilmesiyle baþladýðýný iddia etti. Bayram günlerinin tatil günü olarak verilmesine iliþkin bir soruya ise Triandafillidis, bayramýn tatil günü olarak verilmesinin Ýngiliz Okulu'nun Hýristiyan özelliðine uymayacaðýný ileri sürdü. Bayram günlerinin tatil günü olarak verilmemesinin, Müslüman öðrencilere ayrýmcýlýk yapýldýðý anlamýna gelmediðini öne süren Triandafillidis, bayram günlerinin tatil verilmesi durumunda, Hýristiyan olan veya diðer dinlere mensup olan tüm öðrenciler için, yortu ve bayram günlerinin tatil günü olarak verilmesi gerekeceðini ve bunun mümkün olmadýðýný kaydetti. LARNAKA'DAKÝ CAMÝYE MOLOTOF KOKTEYLÝ Kimliði belirsiz þahýslarýn, önceki gün sabaha karþý saat 05:40'ta, Larnaka'daki camiye Molotof kokteyli attýklarý ve camide yangýn çýktýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, din görevlisinin erken müdahalesiyle, fazla bir zarar meydana gelmeden söndürülen yangýnda, caminin giriþindeki halýnýn yandýðýný yazdý. Gazete, haberinin devamýnda ise, son aylarda camideki bazý Müslüman görevlilerin, 500 metre uzaklýktaki "Ay. Lazaros" Kilisesi'nde yapýlan ayinlerin, megafondan yüksek sesle yayýnlanmasýnýn, camiye ibadet etmek için gelen kiþilerin dikkatini daðýttýðýný ve bu durumdan rahatsýz olduklarýný belirttiklerini kaydetti. Ekmek arasý ampul yiyor Sigara baðýmlýlýðý, alkol baðýmlýlýðý, tatlý baðýmlýlýðý, internet baðýmlýlýðý, seks baðýmlýlýðý... Bunlarýn hepsini duymuþ olabilirsiniz. Ama Çinli Wang Jun (52), ampulle beslenen belki de tek insan. Jun, 12 yaþýndan bu yana ayda ortalama 25 ampulü midesine indiriyor. Ampulün lapa ve ekmekle çok iyi gittiðini söyleyen Jun, "Evlenirken durumu karýma söylememiþtim. Gizli gizli yiyordum. Ama bir gün beni yakaladý ve terk etti" diyor. Ampul yemeden üst üste birkaç gün geçirdiði zaman asabileþtiðini anlatan Wang Jun'un saðlýðýnda kaydadeðer hiçbir arýza da görülmemiþ. Darth Vader banka soydu! ABD'de, efsanevi "Yýldýz Savaþlarý" serisinin en önemli karakterlerinden biri olan Darth Vader'ýn kýlýðýna giren bir soyguncu banka soymaya kalkýþtý. Long Island'da bulunan bir bankaya giren maskeli, siyah pelerinli ve silahlý soyguncu, önce ciddiye alýnmadý. Hatta olayý kamera þakasý zannedip gülen müþteriler bile oldu. Bankada bulunanlara yere yatmalarý komutunu veren hýrsýz, paralarý bir çantaya koydurarak kaçtý. Soygunda kaç para çalýndýðýný hesaplanamazken soyguncu aranýyor. Uçaktan düþen buz kütlesi çatýyý deldi ÝngÝltere'nÝn Chichester kasabasýnda yaþayan Foote çifti, gece sularýnda korkunç bir gürültüyle uyandý. Yataðýndan kalkan Vince Foote, misafir odasýna girdiði sýrada çatýyý delip geçen 61 santimetrelik buz kütlesini fark etti. Çift, "Uçaktan düþen bir buz parçasý olduðunu sanýyoruz" derken sivil havacýlýk yetkilileri yýlda ortalama 2 defa bu tür olaylarla karþýlaþtýklarýný söyledi. Ölü deniz anasý 150 kiþiyi yaraladý ABD'nin New Hampshire eyaletinde kýyýya vurmuþ 25 kilogramlýk ölü bir deniz anasý, birçoðu çocuk 150 kiþiyi çarptý. Olayda, insanlarýn yüzdüðü bölgeye gelen denizanasýný denizden çýkarmak için hamle yapan sahil görevlileri, hayvaný kýyýya doðru sürüklemeye baþladý. Bu iþlem sýrasýnda hayvanýn halen aktif olan iðneleri daðýlýrken, görevlileri ve çevrede bulunan 150 kiþiyi etkiledi. 9 çocuk alerjik sebeplerle hastaneye kaldýrýldý, onlarcasý sahilde tedavi edildi. Deniz anasýný almak için bölgeye giden itfaiye görevlileri, deniz anasýnýn çöp bidonu kapaðý büyüklüðünde olduðunu belirtti. Eyalet Deniz Balýkçýlýðý Merkezi Þefi Doug Crout ise, denizanasýnýn türünün "aslan yelesi" (cyanea capillata) olduðunu açýkladý. 40 metreye ulaþan boylarýyla, bilinen en uzun tür olan aslan yelesi türü denizanalarýnýn eni 2.3 metreye ulaþabiliyor. Sincap þiþesinde 'en sert' bira! Ýskoçya'da bir bira fabrikasýnýn imal ettiði ve satýþa çýkardýðý en sert ve en pahalý biralar birkaç saat zarfýnda tükendi. Ancak imalatçý firmanýn 'hikâyenin sonu' olarak isimlendirilen bira þiþelerini ölü sincap ve ölü gelincik gövdeleri içine yerleþtirerek piyasaya sürmesi hayvan haklarý savunucularýný ayaða kaldýrdý. BrewDog adlý firmanýn 55 derece alkol içeren Sincap birasýný 700 sterline, 7 gelincik birasýný ise 500 sterline satýþa çýkardýðý yeni ürünü 4 saat gibi kýsa bir sürede tükendi. Hayvan haklarý savunucularý, olayý sert bir dille kýnadý.

12 12 KÜLTÜR - SANAT 26 Temmuz 2010 Pazartesi Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Akan su kir tutar mý Ýþi bilen batar mý Cilveli yari olan Gece yalnýz yatar mý KIZIL YILDIZ Aleksandr Bogdanov Çeviren: Ayþe Hacýhasanoðlu Yordam Kitap sayfa "Siyasetçi bir cambazdýr. Dengesini söylediklerinin tersini yaparak saðlar." Maurice Borres soyunduðun her sokakta yüzün aþka açýlan bir pencere þimdi kirpiklerin kirpiklerime deðince ilkyaz türküleri gibi sevindim! güle çevirdin gülümsemeni günbatýmýyla birlikte anlý yorum sevdaydýn sen! gözlerine bakýp bakýp yüreðimde habire demleyip duruyorum seni... Mehmet S. Kýrýmlý "Gökyüzü" adlý þiirinden ÜNLÜ ROCK GRUBUNUN GÝTARCISININ AÐZINA KUÞ PÝSLEDÝ, KONSER YARIDA KALDI Amerikalý popüler ve Grammy ödüllü rock grubu Kings of Leon'un bas gitarcýsýnýn aðzýna güvercin pisledi, konser yarýda kaldý. New York Post gazetesinin haberine göre, ünlü grubun St. Louis kentinde önceki gece verdiði konser, sadece üç þarký sonra bir güvercinin basçý Jared Followill'in aðzýna pislemesi üzerine yarýda kaldý. Organizatörler, seyircilere, gitarcýnýn saðlýk endiþelerinden ötürü konsere devam edemeyeceðini açýkladýlar. Davulcu Nathan Followill, daha sonra Twitter'da hayranlarýndan özür dileyerek, "Bizi affedin, ama bu þartlar altýnda devam etmek çok saðlýksýz olacaktý" dedi. Seyircilere bilet paralarý iade edildi. Çalýnan tablo iade edilecek II.Dünya Savaþý sýrasýnda, bir Nazi ajaný tarafýndan çalýnan tablo Viyana Müzesi'ne iade edilecek. Egon Schiele tarafýndan yapýlan Portrait of Wally adlý tablo, 12 yýl süren bir tartýþmaya sebep olmuþtu. Tartýþmaya son veren anlaþma ise Leopold Müzesi'nin Lea Bondi Jaray mirasçýlarýna 19 milyon dolar ödemesini ve tablonun Manhattan'da bulunan Museum of Jewish Heritage (Yahudi Mirasý Müzesi) müzesinde üç hafta sergilenmesini gerektiriyor. Tablo, 12 yýl önce Leopold Müzesi'nden Newyork'ta bulunan Modern Sanatlar Müzesi'ne verildiðinden beri, dava konusu oluyordu. Birleþik Devletler yetkilileri, tabloya Lea Bondi'den çalýndýðý þüphesiyle el koymuþtu. Ancak mahkeme, tablonun Viyana Müzesi'nde sergilenmesine karar verdi. Kötü çocuk ahlaksýz ve komik kitap Tom Baker tarafýndan kaleme alýnan 'Domuzlarý Tekmeleyen Çocuk' tek kelimeyle ahlaksýz bir kitap. 13 yaþýnda kötü bir çocuðun ölümünü anlatan roman orta sýnýfýn deðerlerine saldýrýyor... Piyasada bolcu bulunan roman yazma sanatý, hikaye yazma þekli, senaryo teknikleri gibi kitaplarý kurcalarsanýz bir romana baþlarken en önemli olanýn ilk cümle olduðunu söylerler. Kitap daha ilk cümlede okuru etki altýna almalý ve kendini okutmalý gibi zýrvalar iþte... Bu kitaplardaki maksat hevesli okuru kandýrýp satýþý garantilemek. Altýkýrkbeþ Yayýnlarý tarafýndan geçen ay yayýmlanan Tom Baker imzalý Domuzlarý Tekmeleyen Çocuk tüm bu ilk cümle sorunsalýný alt üst ediyor. Hiç hayýrlý bir cümleyle baþlamýyor örneðin. "Cumartesi, 13 Haziran." Ýlk cümle bu ve devamý geliyor. "Ve Robert Caligari bugün ölecek. Harikulade bir gün. Yer, Lenham yakýnlarýnda; Kent'in en yüksekte kalan kasabasý Sandway. Sabah saat Hayatta olduðunuza sevindiðiniz günlerden biri ve cumartesi elbette. Sýcak ve güneþli bir haziran cumartesinde genç olmak gerçekten de muhteþem. Ve bugün Robert Caligari'nin öleceði gün." Bu rahatsýz giriþ, rahatsýz bir kitapla karþý karþýya olduðumuzu gösteriyor. Hatta daha ilk anda karmaþýk bir anlatým tekniði de bizi bekliyor. Robert Caligari ölecek ve biz de onun ölümünü izleyeceðiz. Son baþtan belli... Titanic batacak tabii ki... Kim bu Caligari. Bir dönem domuz ve domuzlara ait olan (domuz þeklinde bir kumbara, domuz eti ve domuz etinden yapýlmýþ bir sandviç de dahil) her þeyi tekmelemeye meraklý, ruhu karanlýk bir çocuk. Domuzlara karþý gösterdiði hassasiyet sandviç tekmelediði için yediði dayaktan sonra iyileþiyor ama onun ruhu hep karanlýk kalýyor. Hatta insanlardan duyduðu nefret yüzünden kendini; tarla sýçanlarýna, yýlanlara, böceklere, kýsaca insanýn nefret ettiði ne varsa ona yakýn hissediyor. Ýnsanlara karþý duyduðu nefreti gizlemek için onlara iyi davranýyor. Tersinleme yoluyla dýþa vuruyor kendini ve bunlarý da açýk açýk söylüyor. Köþe yazarlarýnýn dikkatine Bu alaycý çocukla birlikte yazar Tom Baker iþi ele alýyor ve aklýna gelen her þeyle dalga geçiyor. Hatta geçmekle kalmýyor, orta sýnýf ahlakýnýn kurduðu her þeyle eðleniyor. Daha giriþte, köþe yazarlarý nasibini alýyor ondan. Bazen benim de, hatta bir editör olarak, birçok köþe yazarýnýn yüzüne söylemek istediklerimi o söylüyor: "Robert Caligari yerel gazetenin sürekli okuyucusuydu. Gazetenin ismi Kent Clarion idi. Baþyazýlarý okuduðu yoktu tabii ki. Genellikle o kadar sýkýcý olurlardý ki, bu yazýlarýn iki tanesinden fazlasýný yarým saat içinde okursanýz komaya girebilirdiniz. Yerel gazeteler ölümüne sýkýcý ve hatta tehlikelidirler. Aslýnda, bir arkadaþýnýzý aðýr bilinçsizlik halinde bulursanýz ilk yapacaðýnýz þey yerel gazete okuyup okumadýðýný kontrol etmek olmalýdýr. Durum buysa, o zaman gazeteyi pencereden fýrlatýn ve içeriye olabildiðince taze hava girmesini saðlayýn, sonra da arkadaþýnýza bir fincan þekerli çay yapýn. Biraz þansla onu kurtarabilirsiniz." Kitap boyunca okuyucuya öðütler vermekten çekinmiyor Tom Baker. Her türlü otoriteyle karþýlaþtýðýnýzda kibar olmayý salýk veriyor, ama bu kibarlýðýn düzmece olduðunu da bir þekilde hissettiriyor. Daha niceleri peþ peþe sýralanýyor. Ahlaksýz olduðu kadar da komik Tom Baker büsbütün kötü niyetli, hatta tamemen kötücül bir çocuðun üzerinden tüm orta sýnýfý eleþtiriyor. Onlarýn koyduðu modern yaþam kurallarýný sinsi cinayetlerle yýkýyor. Suçluyu deðil, acizi ve en iyi görüneni öldürmekle baþlýyor iþe ve cenazede kendini en çok paralayan ve ölünün arkasýndan en çok göz yaþý döken yine o oluyor. Sýnýf ahlaký sýnýfýn içinden ve oldukça da saygý kazanmýþ birileri tarafýndan yýkýlýyor. Domuzlarý Tekmeleyen Çocuk, tam anlamýyla ahlaksýz bir kitap, taným biraz aðýr olursa þöyle deðiþtirebiliriz. Kitap kendi ahlakýný toplumsal ahlaka karþý bir savaþ aracý olarak kullanýyor. 13 yaþýnda ve cumartesi günü ölecek bir çocuðun hikâyesini anlatýyor. Kötü ve ahlaksýz olduðu kadar komik, komik olduðu kadar da gerçek bir kitap. Nereden bakarsanýz bakýn tam da þehrin kötü çocuklarýna uygun ve iþte bu yüzden de Altýkýrkbeþ Yayýnlarý imzasý taþýyor. Ejderha Dövmeli Kýz'dan yeni rekor Stieg Larsson'un Milenyum üçlemesi elektronik kitapçýlýkta bir kilometre taþý oldu. Alfred A. Knopf Yayýnevi, üçlemenin e-kitap versiyonunun 1 milyondan fazla sattýðýný açýkladý. Büyüyen e-kitap pazarýnda en büyük oyuncusu Amazon.com ise Ejderha Dövmeli Kýz'ýn kitap okuma aygýtý Kindle'da en çok satan kitap olduðunu söyledi. Ýkinci sýrada ise Kathryn Stockett'ýn The Help romaný bulunuyor. "Ejderha Dövmeli Kýz'ýn çok sattýðýna tanýk oluyoruz, dolayýsýyla bu trendin ekitaplara da yansýmasý þaþýrtýcý deðil" diyen Knopf'un sözcüsü Paul Bogaards, kitabýn 500 bin e-kitap baskýsýnýn satýldýðýný ve üçlemenin 30 milyon gibi bir rakama ulaþtýðýný söyledi. Kitap Birleþik Devletler'de haftada 400 bin satýyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Toy Story 3 ( ) 1. salon Son Þarký ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Sihirbazýn Çýraðý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Kapalý ( Cuma- Cumartesi 23.00) Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Alacakaranlýk Tutulma ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Gece ve Gündüz ( Cuma/Ctesi 19.30) 2. salon

13 26 Temmuz 2010 Pazartesi 13 YENÝ BÝR SÝYASÝ ANLAYIÞ... Hayvanlar ýrklarýný devam ettirebilmek için kendilerine göre yöntemler geliþtirip o uðurda mücadele ederler. Yani yaþamanýn yolunu bulurlar. Hitler faþizmi dünya harbi sýrasýnda beðenmediði insan ýrklarýný tüketmenin yolunu onlarý fýrýnlarda yakmakta bulmuþtu. Baþaramadý. Bu gün Filistin halkýna en büyük kötülük ve iþkence yöntemlerini uygulayan Yahudiler baþlarýndan geçen o soykýrým ve asimilasyon karþýsýnda baþka insanlarý tüketme yöntemi uyguluyorlar ne yazýk ki... Bunu yaparken de medeni sayýlan ABD, AB ve bazý büyük devletlerin desteðini yanlarýnda buluyorlar. Bütün yapýlan zulümler karþýsýnda Filistin halký da yaþama ve varolma kavgasý geliþtirip uyguluyor. Filistin ýrký tükenmesin diye... Kýbrýs'ta 1974 öncesi toplumu tüketmek isteyen þovenist Rum yöneticilerinin bir kýsmý kavgayý benimserken, bir kýsmý da daha deðiþik bir metodu uygulamaya koymuþtu. Dýþ ülkelerde iþ, ev, ikamet garantisi... Cebine para ve gidiþ bileti de vererek ülkeden gönderiyorlardý. Yunan cuntasý ve "EOKA B" aceleci davrandý ve Kýbrýslýtürkleri kansýz bitirme amacýndan saptý yýlý Temmuz ayýnda yine ABD öteki elinde tuttuðu Türkiye ile harekete geçti ve adayý böldü. ABD "tavþana kaç tazýya tut" politikasý güttü yýlýndan sonra kurtarýldýðýný sanan Kýbrýslýtürkler her geçen yýl "kurtarýcýsý" tarafýndan uygulanan çeþitli yöntemlerle asimile edilmeye karþýn kendi varlýðýný sürdürebilmek için birþeyler yapmayý bir kenara býrakýn, tükenmek için ne mümkünse yapýyor. Ýçinde bulunduðumuz iþgal koþullarýna özgürlük ve kurtuluþ diyen yerli iþbirlikçi takým da kendi tükeniþine katký koyuyor. "Benden sonrasý tufan" zihniyeti taþýyanlarýn çýkar ve menfaat uðruna yaptýklarýna karþýn, kendi toplumu için mücadele ettiðini iddia eden "sol" partiler ve yönetici takýmý da zaman içinde statüko denen bu rejimle bütünleþerek ona hizmeti ön plana çýkardý.. Teslim oldu yani... Alternatif olarak kurulduðu iddia edilen sol partilerin liderleri de bulunduklarý makamýn rozetini þahsi çýkarlarý için kullanarak kurduklarý þirketleri büyütmenin hesabý içinde hareket edip þahsi rant peþine düþtüler. Toplumda güvensizlik yarattýlar. Halkýmýzda da kim gelirse gelsin bütün partiler aynidir düþüncesi yerleþti. Halkýn kurtulmak umudu ile sarýldýðý sað taklitçi solu terkedip orijinaline döndüler. Umuda ihanet edeni böyle cezalandýrdýlar... Anavatanla et ve týrnak gibiyim diyen ve ona hizmet eden sað partiler gönderilen baskýcý ve aðýr ekonomik paketlerle yerli insanýn tükeniþini hýzlandýrýrken, TC patentli kuruluþlarý da destekleyip ayakta tutmak için mali destek saðlýyorlar. Karþýlýk olarak da koltukta biraz daha fazla oturup refah içinde yaþamak... Varsýn Kýbrýslýtürkler yok olup gitsin. Bütün bu yaþananlar karþýsýnda insanýmýz hiç bir siyasi oluþuma güvenemiyor. Kapýldýðý umutsuzluk yolculuðu karanlýk bir tünelde devam ediyor. Peki ne yapmalýyýz? Bütün sorunlarýn çözümünde anahtar rol oynamasý gereken siyaset kurumu ve siyasi partiler, özgür birey ve demokratik toplum yerine, salt partisel çýkarlar uðruna hükümet olmayý esas aldýklarý için var olan bunalým ve sorunlarý daha da aðýrlaþtýrmaktadýrlar. Bugün Kýbrýs'ta þeklen birbirinden farklý olmakla birlikte, siyaseten birbirine çok benzeyen partiler yanýnda kitleselleþmeyi reddeden siyasi parti görünümünde siyasi tekkeler de vardýr. Bize göre rejim ve statükodan nemalanan bir iþbirlikçi liderlik sultasý "siyasi partiler" geleneði hüküm sürüyor. Bu yaratýlan düzeni reddettiði için toplumun önüne bir kurtuluþ alternatifi koymamýz gerekmektedir. Kýbrýs siyasetinde yeni bir partileþme anlayýþý, yeni bir siyasi kültür ve üslup yaratma iradesiyle yola çýkmak zarureti vardýr. Çünkü gelecek kuþaklara karþý sorumluyuz. Sera çiçekçiliði can çekiþiyor... Çiçekçilikle uðraþan seracýlar zor durumda. Kuzey Kýbrýs'ta sera çiçekçiliði yapan üreticiler, gerek Türkiye gerekse kaçak yollardan da olsa Güney Kýbrýs'tan çok daha ucuza getirilen çiçekler karþýsýnda üretimi býrakma kararýyla karþý karþýya bulunuyorlar. Güzelyurt bölgesinde sera çiçekçiliðiyle uðraþan üreticiler ülkede sera çekçiliðinin kaybolacaðý endiþesini taþýdýklarýný söylediler. Yetiþtirdikleri çiçekleri zorlukla pazarlayabildiklerinden yakýnan seracýlar, "Çünkü bize maliyetleri yüksek. Örneðin bir karanfili bizler 4 liraya mal ederken, yurtdýþýndan getirilen karanfil, kargosu, gümrüðü ve diðer masraflarýyla birlikte 3 liraya geliyor. Ülkemizdeki hayat þartlarýný düþünürsek bu þekilde ayakta kalmak zor" þeklinde konuþuyorlar... (Harun UÇAR) 3. BASKISI DA YAPILDI... "KIBRIS MUTFAÐINDAN TATLAR" Kýrsal kesimde yaþayan bir grup ev hanýmýnýn finansman desteði de bularak çýkardýðý "Kýbrýs Mutfaðýndan Tatlar" adlý kitap, KKTC'de basýlan kitaplarýn arasýnda ilk sýralara yerleþti. Yaklaþýk 8 ayda 3 bin adet satarak 3. baskýya ulaþan kitap, yakýnda Türkiye piyasasýnda da satýþa sunuluyor. Kýrsal kesimde yaþayan ev hanýmlarýnýn kurduðu Akova Kadýnlar Derneði tarafýndan hazýrlanan ve SAVE ile USAID'in mali desteðiyle yayýnlanan kitapta, Kýbrýs'a özgü yemekler, mezeler, çorbalar, pilavlar, makarna ve tatlýlar, dolmalar, kebaplar, macunlar, hatta kahve tarifleriyle yer alýyor. Kellepaça çorbasý, el makarnasý, abudardar pilavý, luvana çorbasý, bulla ekmeði, enginar lalangýsý, þeftali, elmalý lalangý, yeþil turunç macunu, golifa, kolokas musaka kitapta yer alan onlarca tariften sadece bazýlarý Ev hanýmlarýnýn verdiði tariflerle Türkçe ve Ýngilizce olmak üzere iki dilde basýlan kitap, 35 TL'den satýlýyor. "KIBRIS TÜRK SOLUNA ELEÞTÝREL BÝR BAKIÞ..." Basýnda sürekli yazýlarýyla da bilinen Akademisyen, Hukukçu, Yazar Tufan Erhürman'ýn "Kýbrýs Türk soluna eleþtirel bir bakýþ" sunumuyla "YENÝ SOL" adlý kitabý yayýmlandý. Çoðunluðu basýnda ve dergilerde yayýnlanmýþ yazýlardan oluþan kitap "Bitmeyen Þarký Kýbrýs Sorunu", "En Fazla Oy Alan Sol Parti CTP", "Enternasyonalizm Kýbrýs Milliyetçiliðine Yenildi Mi..." gibi ana baþlýklar altýndaki yazýlarý içeriyor. Yazar önsözde kitabýn amacýný anlatýrken, özetle þu ifadeleri kullandý: " 'daki milletvekilliði genel seçimi ve 2010'daki cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte Kýbrýs Türk solu için 2002'de esmeye baþlayan rüzgarýn dindiði ve aslýnda denizin bittiði aþikardýr. Þimdi, 'solcuyum' diyen her bireyin, kafasýný ellerinin arasýna alýp 'nasýl bir sol' sorusu üzerinde düþünmesinin vaktidir. Türlü eksiklik ve aksaklýðýna karþýn bir gelenek ardýmýzda ve olanca belirsizliðiyle bir gelecek önümüzdedir. Geçmiþle yüzleþerek ve hesaplaþarak ama onun esiri olmadan tartýþmak ve hem solun evrensel ilkelerine, hem de içinde yaþadýðýmýz coðrafyanýn ve toplumun koþullarýna uygun yeni bir sol anlayýþý üretmek zorundayýz..." Mehmet Ali Talat'ýn cumhurbaþkanlýðý döneminde Kýbrýs müzakere heyetinde de görev alan Doðu Akdeniz Üniversitesi öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman'ýn "Dünyada ve KKTC'de Ombudsman", "Kýbrýs'ta Akýl Tutulmasý", "Yüzleþme" ve "100 Soruda Kýbrýs'ta Federasyon" adlý yayýnlanmýþ kitaplarý var. Erhürman, Akademisyen-Yazar Niyazi Kýzýlyürek ile birlikte "Kýbrýs'ta Federalizm" adlý bir kitap da yayýnlamýþtý.

14 14 26 Temmuz 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Geceleyin açýk havada sevgi duyulan biri için bir müzik aracýyla verilen küçük konser. Eski Yunan ve Roma'da yaþamý, töreleri taklit amacý güden komedi türü. 2-Çarçabuk, anýnda, þipþak. Uzaklýk bildirir. 3-Oyun kâðýtlarýnda mýzrak ucuna benzer ayaklý siyah benek, maça. Bir nota. Destanla ilgili, destansý eser. 4-Güzel koku. Bir kimsenin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. 5-Yapý, heykel gibi þeylerin taslak durumundaki küçük örneði. Dili tutulmuþ, konuþamaz hale gelmiþ. 6-Kuzu sesi. Selenyum'un kýsaltmasý. Eski dilde "Barýndýrma". 7-Birçok organik maddeyi eritmekte kullanýlan uçucu, kolayca alev alýr bir sývý. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 8-Ýnanýlan düþünce, kanaat. Hayvan yuvasý. Tersi "Bal yapan hayvan". 9-Herhangi bir iþte, bir yarýþta birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. Daha çok kadýnlarýn kullandýðý bir seslenme sözü. 10-Oy. Din büyüklerinin veya tarihe geçmiþ ünlü kimselerin yaþamlarý ve olaðanüstü davranýþlarýyla ilgili hikaye. 11-Töre bilimi. Harf okunuþu. Herhangi bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn bütünü. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 (Halk Bankasý Karþýsý) K. Çiftlik Tel: Marmara Eczanesi: Yzb. Tekin Yurdabak Cad. 16/A Marmara Bölgesi Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ruhi bir düzensizlik içine düþmek. Bir nota. 2-Seçkin. Tutsaklýk. 3-Bir noktanýn deniz yüzeyinden olan yüksekliði. Fazla bön, avanak. 4-Ýlâç, merhem. Kadýnlarýn kaþlarýný ve saçlarýný boyamak için sürdükleri siyah boya. 5-Afrika'da Viktorya gölünden doðan ve Akdeniz'e dökülen dünyanýn en uzun nehri. Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Ýþaret, alamet. 6-Bir toplumda eskiden kalmýþ olmalarý dolayýsýyla saygýn tutulup kuþaktan kuþaða iletilen kültürel kalýntýlar, alýþkanlýklar, bilgi, töre ve davranýþlar, gelenek. Ýki baðlantý parçasýný birbirine yakýn olarak eklemekte kullanýlan özel parça. 7-"Yazýklar olsun" anlamýnda kullanýlýr. Gelecek. Neon'un kýsaltmasý. 8-Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. Baryum'un kýsaltmasý. Beyaz. 9-Uzun, gür, yanaklara doðru kývrýk býyýklarý olan kimse için kullanýlýr. 10-Ýnanç, iman. Eski dilde "Giysi, giyecek". 11-Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Yeni Hayat Türü: Yabancý Sinema ATV / 20:00 Hýrslý kiþiliði yüzünden her þeyini kariyerine adamýþ olan Noland günlerini, önceden planlayarak yaþamaktadýr. Ýþinde her þeyi halledebilen Chuck özel hayatýnda ayný derecede baþarýlý deðildir çünkü iþiyle ilgili sorumluluklarý, uzun zamandýr birlikte olduðu sevgilisi Kelly'ye çok az zaman ayýrmasýna neden olmaktadýr. Fakat Chuck'ýn bu manik varlýðý, uzak bir adada yalnýz kaldýktan sonra sona erecektir. Yaþam mücadelesi vermeye baþladýðý andan itibaren, günlük hayatýn rahatlýðýndan uzakta, ve hiç kimseyle konuþamayan Chuck, hem fiziksel hem ruhsal açýdan bir deðiþime de baþlamýþ olacaktýr. Ve günlük hayatýn boþ iþleri ve baskýlarýný çok uzaklarda býrakan Chuck'ýn baþarýya ve kendisine bakýþý düþünebileceðinden çok daha fazla deðiþecektir. Taþýyýcý 2 Türü: Yabancý Sinema FOX / 20:30 Frank Martin heyecanlý ve bol aksiyonlu hayatýna biraz ara vermeye karar verir. Kendine Miami nin sahillerinde oyalanacak daha sakin iþler bulur. Ama geçmiþindeki kariyerinin izleri bugüne de yansýr. Yeni görevi onu beklemektedir. Özel iþ kurallarý ve üstün performansýyla Taþýyýcý ikinci kez görev baþýndadýr. Üstelik bu kez daha tehlikeli bir görevle Yönetmen : Louis Leterrier, Corey Yuen Yapým : 2005, Fransa / ABD Oyuncular: Jason Statham, Amber Valletta, Hunter Clary, Jeff Chase, François Berléand, Tim Ware, Gregg Weiner Denizde Dehþet 3 Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 21:00 Meksika sahilleri korkunç bir tehlikeyle karþý karþýyadýr. Su üstüne çýkan dehþet 24 milyon yýl önceden kalma, 20 tonluk bir ölüm makinesi olan Megalodon dur. Bu dev et yiyici büyük beyaz köpekbalýklarýnýn atasýdýr ve yoluna çýkan her þeyi yok etmektedir. Giderek artan saldýrýlarý araþtýran Nick geçmiþten gelen bu canavarý durdurmak için mücadeleye baþlar... Soluklarý kesen, etkileyici ve gerilim dolu bir film... Oyuncular: Jennifer McShane, Ryan Cutrona Yönetmen: Davýd Worth Ninth Street Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Deðiþik hayatlardan gelen insanlarýn yolu bir cadde üzerinde kesiþiyor. Siyahi sinemanýn destekçilerinden Kevin Willmott tarafýndan yazýlan Ninth Street in öyküsü, 1968 in Kansas ýnda Vietnam Savaþý döneminin tam ortasýnda geçiyor. 40 larda siyahi caz müzisyenlerinin fýrtýnalar estirdiði sokaklar, artýk striptiz kulüpleri ve izbe barlarla doludur. Bu barlardan birinin müdavimlerinden olan bir grup insanýn gündelik dertlerini anlatan film, bir oyun uyarlamasý olduðu için sýnýrlý alanda çekilen ve diyaloglara dayanan bir çalýþma. Filmin kadrosunda South Park ta yýllar boyu Chef i seslendiren ve 2008 de hayatýný kaybeden müzisyen Isaac Hayes de var VÝETNAM'DA SEL VE TOPRAK KAYMASI: 8 ÖLÜ Vietnam'ý etkisi altýna alan Chantu tayfununun neden olduðu sel ve toprak kaymasý sonucu 8 kiþinin öldüðü bildirildi. Vietnam ulusal sel ve fýrtýna kontrol dairesinden yapýlan açýklamada, aralarýnda 3 yaþýnda bir kýz çocuðunun da bulunduðu 7 kiþinin, ülkenin kuzeyindeki Ha Giang'da öldüðü, komþu Lao Cai kentinde 2 yaþýndaki kýz çocuðunun sele kapýlarak hayatýný kaybettiði belirtildi. PETROKÝMYA FABRÝKASINDA PATLAMA: 4 ÖLÜ Ýran'ýn en büyük petrol terminalinde bulunan bir petrokimya fabrikasýnda meydana gelen patlama sonucu 4 kiþi öldü. Ýran'ýn resmi haber ajansý IRNA'nýn verdiði haberde, Basra Körfezi'ndeki Hark adasýnda bulunan petrokimya fabrikasýnýn ana kazanýnda oluþan yüksek basýncýn patlamaya ve fabrikada yangýna yol açtýðý belirtildi. Ölen 4 kiþiden 3'ünün cesetlerine ulaþýldýðýný duyuran IRNA, yangýnýn kontrol altýna alýndýðýný bildirdi. TONGA VE SAMOA AÇIKLARINDA DEPREM Büyük Okyanus'un güneyinde, Tonga ve Samoa açýklarýnda 6 büyüklüðünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Ýnceleme Merkezi'nden yapýlan açýklamada, yerel saatle bugün öðleden sonra denizin 41 kilometre altýnda meydana gelen depremin merkez üssünün Samoa'nýn Apia kentinin 237 kilometre güneybatýsýyla Tonga'nýn Neiafu kentinin 405 kilometre kuzeyi olduðu belirtildi. FÝLÝPÝNLER'DE DEPREM Filipinler'de 7,3 büyüklüðünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araþtýrmalar kurumunun açýklamasýna göre artçý niteliðindeki deprem, Cotabato'nun 106 kilometre güneybatýsýnda oldu. Bu artçý sarsýntýnýn, 6,9 büyüklüðündeki ana sarsýntýyý izlediði bildirildi. 7'nin üzerindeki depremler büyük hasara yol açabiliyor. PAKÝSTAN'DA ABD FÜZE SALDIRISI: 16 ÖLÜ Pakistan'ýn Güney Veziristan kesiminde ABD tarafýndan düzenlenen füze saldýrýsýnda, militan olduðu düþünülen 16 kiþi öldürüldü. Pakistan istihbarat yetkililerinin verdiði bilgiye göre, Amerikan güçlerinin sabaha karþý fýrlattýðý 6 füze, Afganistan sýnýrý yakýnýndaki Nazai Narai bölgesinde bir yapýyý vurdu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 26 Temmuz 2010 Pazartesi ALMANYA'DA "AÞK GEÇÝDÝ"NDE PANÝK: 19 ÖLÜ Almanya'nýn Duisburg kentinde önceki gün düzenlenen "Aþk Geçidi"de (Love Parade) çýkan panikten dolayý 19 kiþi hayatýný kaybetti. Almanya Cumhurbaþkaný Christian Wulff, 19 kiþinin ölmesiyle ilgili olayýn tüm yönleriyle aydýnlatýlmasýný istedi. Wulff, baþkent Berlin'de yaptýðý açýklamada, ölenlerin yakýnlarýna baþ saðlýðý, yaralýlara acil þifalar dileyerek, "arýþçýl bir festival sýrasýnda birçok ülkeden gelen genç insana ölüm, keder ve acý getiren böyle bir felaket dehþet verici" dedi. Cumhurbaþkaný Wulff, söz konusu olayýn tümüyle aydýnlatýlmasý gerektiðini belirtti. Baþbakan Angela Merkel de hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna baþ saðlýðý diledi ve olaydan dolayý "çok üzgün" olduðunu bildirdi. Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle, AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Baþbakaný Hannelore Kraft ve siyasi parti temsilcileri de yaptýklarý açýklamalarla olayda hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna baþ saðlýðý, yaralananlara acil þifalar diledi. Duisburg Belediye Baþkaný Adolf Sauerland, kentte bugüne kadar böyle bir felaket yaþanmadýðýný, olayla ilgili soruþturma baþlatýlacaðýný ifade etti. Öte yandan, Duisburg'daki olay gazetelerde geniþ þekilde yer aldý. Bild am Sonntag gazetesi, Uzmanlara göre en önemli radyasyon kaynaðý toprak... Patates yerken bile radyasyon alýyoruz Nükleer santral yapýmý çalýþmalarýyla daha sýk gündeme gelen aslýnda yabancýmýz deðil, evrenin ve hayatýn bir parçasý... Ýnsanlar yeryüzünde var olduklarý günden bu yana radyasyonla birlikte yaþýyor, doðal ve yapay yollardan radyasyona maruz kalýyor. AA haberine göre, radyasyon doðal ve yapay veya iyonlaþtýrýcý radyasyon ve iyonlaþtýrýcý olmayan radyasyon radyasyon olmak üzere ikiye ayrýlýyor. Doðal radyasyon kaynaklarýnýn baþýnda toprak ve güneþ geliyor. Güneþin yaný sýra uzayýn derinliklerinden ve hatta galaksilerden, atmosfer içindeki atomlarla etkileþerek gama radyasyonu olarak dünyaya gelen kozmik ýþýnlar da doðal radyasyon kaynaklarý olarak biliniyor. Iþýk görünen, ýsý da hissedilen bir radyasyon kaynaðý. Dünyamýz da bir miktar radyoaktif. Yani havasýnda, suyunda, topraðýnda doðal radyoaktif maddeler bulunuyor. Yeryüzünde granit, kum taþý, kireç taþý gibi bazý kayalar, uranyum, toryum ile potasyon-40 gibi doðal radyoaktif maddeleri yapýsýnda bulunduruyor. Bunlardan elde edilen malzemelerle kullanýlarak yapýlan binalar da doðal radyasyon kaynaðý. Radyasyonun tehlikeli olmasý ýþýnlama derecelerine, yani "Ölüm geçidi" baþlýðýný kullandý. Gazeteye konuþan bir genç, kaçacak bir yer bulamadýðýný anlatýrken, "Ýnsanlar bir duvar gibi önümde bulunuyordu. Ölmekten korktum" dedi. Bir baþka görgü tanýðý, küçük bir boþluk bularak kaçmayý baþardýðýný, hemen yanýnda iki kadýnýn öldüðüne tanýk olduðunu söyledi. Bir kiþi de polis'in alaný kapatmak istediðinde herkesin sýkýþtýðýný ve insanlarýn nefes alamadýðýný anlattý. Alman Haber Ajansýna (DPA) konuþan bir görgü tanýðý da olaydan önce kýz arkadaþýyla tünelde bulunduðunu belirterek, "Zor nefes alabiliyorduk. Ýlerlemek için dirseklerimizi kullandýk. Tünelden çýktýktan sonra burada panik yaþanacaðýný polise söyledik. Bu, olaydan yaklaþýk 45 dakika önceydi" dedi. Yetkililer, olaydan sonra yüz binlerce kiþinin katýldýðý "Aþk Geçidi"ni baþka paniðe ve kaosa yol açmamak için müziðin sesini kýsmadan sürdürmeye karar verdi. Acil çýkýþlar açýlýrken, alanýn tren istasyonuna yakýn olmasý nedeniyle bazý katýlýmcýlarýn buradaki raylara çýktýðý, bundan dolayý tren seferlerinin bir süre durdurulduðu belirtildi. Acil yardým ekiplerinin sorunsuz hizmet vermesi için festival alanýnýn hemen yanýnda bulunan otoyol da kapalý tutuldu. Olayla ilgili olarak festival alanýnda yeterli derecede güvenlik önlemlerinin alýnýp alýnmadýðý maruz kalýnan radyasyon miktarýna baðlý. Yapay radyasyon kaynaklarýndan korunmak için pek çok yöntem bulunmakla birlikte, doðal radyasyonun tümünden korunmak mümkün olmuyor. Ancak miktarýn azaltýlmasý için bazý önlemler alýnmasý gerekiyor. Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý'nýn verilerine göre, doðal radyasyon nedeniyle tüm canlýlar yýllýk ortalama 2,8 milisivert (msv) radyasyona maruz kalýyor. Bu miktarýn yüzde 85'i doðal kaynaklardan yani topraktan, güneþten ve uzaydan gelen kozmik ýþýnlardan kaynaklanýyor. Geriye kalan yüzde 14'ü týbbi ýþýnlamalar ve yüzde 1'i de insan yapýmý (nükleer silah denemeleri nedeniyle atmosfere salýnmýþ radyoaktivite ve nükleer santral) unsurlardan kaynaklanýyor. EN SAÐLIKLI EV AHÞAP EV Ýnsan hayatý boyunca en fazla maruz kaldýðý doðal radyasyon radon gazý (Dünyanýn oluþumundan itibaren yerkürenin içerisinde bulunan uranyum, toryum gibi radyoaktif maddeler bozunarak radon gibi maddelere dönüþüyor). Topraktan sýzan bu gaz özellikle kapalý alanlarda toplanýyor. Brezilya, Hindistan'ýn bazý plajlarý, Ýran'ýn bazý bölgeleri ile Norveç, Ýsveç gibi kuzey ülkelerinde doðal radyasyon daha çok tartýþýlýyor. Konuyla ilgili bugün bir basýn toplantýsýnýn düzenlenmesi planlanýyor YILINDAN BU YANA "AÞK GEÇÝDÝ" Almanya'nýn baþkenti Berlin'de 1989 yýlýnda 150 kiþi ile "barýþ, sevinç ve anlayýþ" sloganýyla baþlayan ve daha sonra dünyanýn en büyük tekno festivaline dönüþen "Aþk Geçidi"ne her geçen yýl ilgi arttý ve 1999 yýlýnda katýlýmcý sayýsý 1,5 milyonu aþtý. Berlin'de 2004 ve 2005 yýllarýnda yapýlmasýna ara verilen ve 2006 yýlýnda farklý bir içerikle yeniden düzenlenen "Aþk Geçidi"nin, Berlin eyaletinden izin alýnamayýnca, 2007 yýlýndan sonra 5 yýl için Ruhr bölgesinde yapýlmasýna karar verildi ve 2008 yýllarýnda Essen ve Dortmund kentlerinde düzenlenen "Aþk Geçidi", Bochum kentinde uygun bir yer bulunamamasý nedeniyle 2009 yýlýnda iptal edildi. Bu yýl Duisburg'da düzenlenen festival, önceki yýllara göre farklý olarak etrafý kapalý olan, yük taþýmacýlýðýnda kullanýlan eski bir tren istasyonunda yapýldý. Katýlýmcýlarýn renkli giysileriyle dikkat çektiði, alkol tüketiminin yüksek olduðu "Love Parade"ýn gelecek yýl Gelsenkirchen'de düzenlenmesi öngörülüyor. bulunuyor. Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý'nýn verilerine göre radonda dünya ortalamasý 400 Bekerel/metreküp (Bq/m3), Türkiye ortalamasý ise 52 Bq/m3. Yani Türkiye'de korkulacak düzeyde bir radon birikimi söz konusu deðil. Buna raðmen kapalý ortamlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu gaz binalarda yeraltýndan sýzarak binalarda duvar ve tesisat boþluklarýna sýzarak odalarýn içerisine giriyor. Ortalama olarak da kapalý bir ortamda 24 saate bir en üst seviyeye ulaþýyor. GIDALARDAKÝ RADYASYON Toprakta olan doðal radyasyon nedeniyle gýdalarda da radyasyon bulunuyor. Gýdalar içerisinde de ayçiçeði, havuç, patates, kuruyemiþ, maden sularýnda diðer gýdalara göre daha yüksek radyasyon bulunuyor. Düþük düzeyli radyasyondan korkulmamasý gerektiðini, hatta bunlarýn vücut için ihtiyaç olarak bile nitelendirilebileceðini kaydeden Ýsmail Arýkan, "Toprakta bulunan herþey bizim vücudumuzda da var. Bu zararlý radyasyon deðil ama radyoaktivite vardýr. Bu þuna benzer vücudunuzun demire de ihtiyacý var, çinkoya da. Bunlarý almanýz gerekiyor" diye konuþtu. 15 KKTCNÝN BRÜKSEL'DE DAÐITTIÐI BELGE RUM BASININDA Fileleftheros gazetesi, KKTC devletinin Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasý gereðini, nedenleri ve gerekçeleriyle ortaya koyduðu ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ýn Brüksel ziyareti sýrasýnda Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi gruplara ilettiði savunulan 10 sayfalýk belgeyi ele geçirerek yayýnladý. Brüksel çýkýþlý haberini "Sahte Devletin Tayvanlaþma Reçetesi... Eroðlu Avurpa Parlamentosu'na Yönelik, Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün Onaylanmasýna Ýliþkin Belgesinde Ýfþa Edici" baþlýðýyla aktaran gazete, belgeyi, "sahte devletin Tayvanlaþtýrýlmasý belgesi" olarak niteledi. Birkaç sayfasýný kupür olarak yayýnladýðý belgede, Tüzüðün onaylanmasý için ekonomik unsur ve verilerin seferber edildiðini yazan gazete, belgede, Avrupa Komisyonu'nun Tüzük için seçtiði KKTC'yi doðrudan ticari iliþkiler kurulabilecek üçüncü ülke olarak gören hukuki zeminin savunulduðunu kaydetti. Gazete, Ada'nýn coðrafik durumunun öne çýkartýlmasýnýn yanýnda, "iki ayrý otonom varlýkmýþ gibi" Güney ve Kuzey Kýbrýs ifadelerine yer verilen belgede KKTC limanlarý ile AB üyesi ülkeler arasýnda halen ithalatihracat yapýlmakta olduðunun belirtildiðini yazdý, içeriðine geniþ yer verdiði belgeyle ilgili þu yorumda da bulundu: "Bu ifade açýkça; istediklerinin, yapýlmakta olan ticaretin bir Avrupa Parlamentosu kararý ile meþrulaþtýrýlmasý olduðunu ortaya koyuyor ki böyle bir þey sahte devleti yükselterek Akdeniz'in Tayvan'ý haline getirecek." KARAYON: DÖNÜÞÜMLÜ BAÞKANLIK ÖNERÝSÝ GERÝ ÇEKÝLMELÝ Meclis Baþkaný Marios Karoyan, yürütme gücü ile müzakerelerde ele alýnan dönüþümlü baþkanlýk önerisi hakkýnda konuþtu ve yürütme gücünün baðýmsýz olmasý gerektiðini; bu nedenle, müzakere masasýndaki dönüþümlü baþkanlýk önerisinin geri çekilmesi gerektiðini iddia etti. Lefkoþa Rum Kesimi'nde Perþembe akþamý, siyasi çevrelerin, akademisyenlerin, hukuk çevrelerinin ve diðer önemli kiþiliklerin de katýlýmýyla, Hukukçu-Avukat Hristis Lottidis'in yazmýþ olduðu "Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý, Anayasanýn Karmaþýklýðý ve 1963 Yýlýndaki Baþarýsýz Revizyon Çabasý" isimli kitabýn tanýtýmý yapýldý. Güney Kýbrýs'ta haftalýk olarak yayýmlanan "Kathimerini" gazetesinin haberine göre kitap, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin anayasal ve siyasi güzergahýnýn analizini yapýyor. Tanýtým sýrasýnda konuþma yapan Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, Lottidis'in seçtiði konunun güncel bir konu olduðuna dikkati çekerek, federal bir devletin anayasasýnda, yürütme gücünün baðýmsýz olmasýnýn güvence altýna alýnmasý gerektiðini söyledi. Karoyan, kitabýn tarihi bir deðere sahip olmasýyla birlikte bugünü de yorumladýðý ve geleceðe iliþkin düþündürdüðünü söyledi. LÝMASOL TÜRK SEMTÝNDE TÜRK BAYRAÐINI ÝNDÝRDÝLER Limasol Türk semtinde, 20 Temmuz 1974'de, gönderden Türk bayraðýný indiren biri solcu (Makariosçu) olup RMMO'da görev yapan, öteki ise EOKA-B mensubu iki Rum, 36 yýl sonra bir araya gelerek, düþman olmalarýna raðmen harekat sýrasýnda nasýl kardeþ olduklarýný anlattý. Fileleftheros, "Düþmandýlar Ama Savaþ Onlarý Birleþtirdi" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde; RMMO'da görev yapan Loizos Georgiu isimli Makarios'çunun; yeminli EOKA-B üyesi olmasýna raðmen 20 Temmuz itibarýyla RMMO'ya katýlan Hristakis Tsioppis'in emrine girdiðini yazdý. Habere göre, ellerinde kalaþnikoflar bulunan EOKA-B'cilerle birlikte bir kamyona doluþup Limasol'un Türk semtine kadar ilerlediklerini anlatan Georgiu; yiyecek bulmalarý gerektiðinde, EOKA B'cilerden kimsenin Türk semtine girmek istememesi üzerine gönüllü olduðunu ve kendisine bir kalaþnikof verildikten sonra Tsioppis'le birlikte Türk semtine girdiklerini anlattý. Georgiu'nun "Gönderden Türk bayraðýný indirmek benim için büyük bir memnuniyetti" ifadesine yer veren gazete, savaþ sonrasýnda birbirini kaybeden iki Rumun 36 yýl sonra tesadüfen karþýlaþtýklarýný ve bu anýlarýný yad ettiklerini yazdý.

16

17

18 18 26 Temmuz 2010 Pazartesi

19 26 Temmuz 2010 Pazartesi 15'ten fazla yanlýþ kullanýmý var... Yazýlýþýnda en çok yanlýþ yapýlan kelime: Egzoz Türk Dil Kurumuna göre doðru yazýlýþý "egzoz" olan sözcüðün, sanayi sitelerindeki tabelalarda farklý þekillerde yer almasý hem ilginç, hem de komik görüntüler oluþturuyor. Ýçten yanmalý motorlarda yanan akaryakýtýn boþaltýlmasýný saðlayan düzeneðe verilen isim olarak tanýmlanan egzoz, Ýngilizce'de "exhaust" olarak kullanýyor. Türkçe'deki kullanýmý ise Türk Dil Kurumuna göre "egzoz" olarak belirtilen sözcüðün, özellikle sanayi sitelerindeki iþ yerlerine ait tabelalarda birbirinden farklý þekilde yazýlmasý dikkat çekiyor. Trabzon Sanayi Sitesindeki iþ yerlerinin çoðunda "egzoz" kelimesinin yanlýþ yazýldýðý gözlendi. Sitedeki bir iþ yerine ait iki ayrý tabelada "egzoz" kelimesinin hem birbirinden farklý hem de yanlýþ yazýlmasý örneklerden sadece birini oluþturuyor. Sitede yer alan çok sayýdaki tabela üzerinde doðru kullanýmý "egzoz" olan sözcüðün yerine, "egzost, eksöz, eksoz" yazýlmasý hem ilginç hem de komik görüntüler oluþturuyor. ÝNTERNETTE TARTIÞMA KONUSU OLDU Sözcüðün yazýmý konusunda internet üzerindeki paylaþým sitelerinde farklý görüþler savunuluyor. Paylaþým sitelerinden Facebook'ta bir tartýþma grubunda sözcüðün tartýþýlmasý için açýlan "Ýddia ediyorum en çok farklý þekillerde yanlýþ yazýlan sözcük budur: EGZOZ" bu tartýþmalardan yalnýzca birisi. Konuyu baþlatan Ömer Kurt isimli kiþi, "Doðru yazana çok ender rastladým. Benim anlayamadýðým konu ise bu yazým þekilleri ile iþ yeri ruhsatý alýrken oradaki görevliler 'bunun doðru yazýlýþý egzoz, baþka türlü isim alamazsýn' niye demiyorlar" ifadelerini kullanýrken, tartýþmaya katýlan diðer bir kiþi Michelle Sinikkaya ise "Bu kelimenin Ýngilizce aslý "exhaust" ve Türkçe'ye en yakýn egzost olarak yazýlmasý gerekir" düþüncesini savunuyor. Batý kökenli sözcüðün okunuþu ve yazýlýþý sýrasýndaki en çok hataya düþülenleri arasýnda ise þunlar yer alýyor: "Egzos, egsoz, egsos, ekzoz, ekzos, eksoz, eksos, egzozt, egzost, egsozt, egsost, ekzost,eksozt, eksost, eksöz" Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg YUNAN BASININDA... "KIBRIS DOSYASI. GÝZLÝ BELGELER..." Yunan albaylar cuntasýnýn 15 Temmuz 1974'te Kýbrýs'ta gerçekleþtirdiði darbenin komutaný Albay Mihalis Yorgitsis; Rum Meclisi bünyesinde oluþturulan Kýbrýs Dosyasý alt komitesi için Yunanistan Meclisinde verdiði ifadede, 20 Temmuz 1974 sabahý harekat icra edilirken Ada'da bulunan Yunan kuvvetlerinin Kýbrýs Türk köylerine karþý saldýrýda bulunduðunu itiraf etti. Politis, Eleftherotipia isimli Yunan gazetesinde yayýnlanan "Kýbrýs Dosyasý... Gizli Belgeler" baþlýklý haberi, "ELDÝK'in (Kýbrýs'taki Yunan Alayý) Ümitsiz Saldýrýsý... Cunta Türkiye'yle Askerî Çatýþmadan Korkuyordu" baþlýðýyla ve Makarios Drusiotis imzasýyla aktardý. Çýkarma harekatýnýn baþladýðý saatlerde Rum radyosunun sanki hiçbir þey olmamýþ gibi normal yayýn yaptýðý, RMMO'nun elinde güya "II. Dünya Savaþý'ndan kalma silahlar bulunduðu" için Türk askerine direnme gücü olmadýðý, tek seçeneðin Yunan Alayý kuvveti olduðu, bu kuvvetin yarýsýna yakýnýnýn da 18 Temmuz 74'teki deðiþtirme kapsamýnda Ada'ya yeni gelen askerlerden oluþtuðunu yazan gazete, buna binaen; cuntanýn, 15 Temmuz'daki darbeye raðmen Kýbrýs'ta bir savaþ beklemediði tespitinde bulundu. Albay Mihalis Yorgitsis'in verdiði ifadelere dayanýlan haberde, özetle þu bilgilere yer verildi: "Milli Muhafýz Ordusu'nun Kýbrýs'ýn savunmasý konusunda iki planý vardý. 'Afrodit 1' ve 'Afrodit 2'. Bir de, darbe planý olan ve 15 Temmuz'da baþarýyla gerçekleþtirilen 'Afrodit 3' planý vardý. Afrodit 1; Kýbrýs'ýn Türkiye'nin saldýrýsýna uðramasý ve birliklerinin çýkarma harekatlarýnýn püskürtülmesi gerekmesi halinde uygulanacaktý. CAMERON HRÝSTOFYAS'I TELEFONLA ARADI... ÝNGÝLÝZ BAÞBAKANA ÖNERÝLER ANLATILDI Dimitris Hristofyas, Kýbrýs sorunuyla ilgili kýsa zaman önce ortaya koyduðu öneriler paketiyle ilgili olarak dün Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'u telefonda bilgilendirdi. Rum radyosu RÝK, yapýlan resmi açýklamaya dayanarak, Cameron'un dün Hristofyas'ý telefonla arayarak; iki ülke arasýnda bulunan karþýlýklý anlayýþ memorandumu zemininde, Kýbrýs sorunuyla ilgili müzakerelerin gidiþatý hakkýnda bilgilendirilmek istediðini belirtti. Yapýlan açýklamaya dayanarak, Hristofyas'ýn Cameron'u, ileri sürdükleri "müzakerelerdeki cesaret verici olmayan" Böyle bir durumda Yunanistan'ýn katkýsý: 1- Çýkartma filosunu batýrmak için denizaltýlar göndermek; 2-Kýbrýs'a havadan destek verilmesi; 3-ELDÝK'in istilanýn püskürtülmesine yardýmcý olmasý. Türk köprübaþý kurulacaðýna kaçýnýlmaz gözüyle bakýlýyordu ve plan; köprübaþýnýn tahrip edilmesi için ELDÝK'in kullanýlmasýný öngörüyordu. Plana göre ELDÝK seferilik durumunu koruyacak ve...'i...'e baðlayan gece (20-21 Temmuz gecesi olarak gerçekleþti) kurulabilecek köprübaþýnýn tahrip edilmesinde ana güç olacaktý. Afrodit 2 planý; hareketlerin inisiyatifini Mili Muhafýz Ordusu'nun almasýyla alakalýydý. Kýbrýs'taki bütün Kýbrýs Türk ceplerinde temizlik operasyonlarý yaparak Türkleri gafil avlayacaktý. Ana çaba; Gönyeli cebinin daðýtýlmasýydý. Gönyeli, Kýbrýs Türk ceplerinin en büyüðü ve en önemlisiydi; Beþparmaklar'ýn güney tarafýnda Lefkoþa ile Aðýrdað arasýnda geniþ bir alaný kapsýyordu. Bu görevi ELDÝK üstlenecekti. Türk ordusu, RMMO seferberlik ilan edemeden, Girne'de köprübaþý kurdu. Dolayýsýyla RMMO Genel Kurmaylýðý'nýn yapabileceði; Yunanistan'dan gelecek hava ve deniz desteðini bekleyerek ilk çýkartma dalgasýný olduðu yerde tutmaya çalýþmaktý. Akabinde ELDÝK; oluþumlu ve savaþabilir tek seferî güç olarak; düþman köprübaþýný tahrip etmek amacýyla gece baskýný gerçekleþtirecekti Temmuz gecesi gerçekleþtirilecek baþarýlý bir baskýn ve köprübaþýnýn etkisiz hale getirilmesi istilanýn ilk aþamalarýnda Türklerin karþý karþýya kalmasý muhtemel ciddi bir tehlikeydi. 20 Temmuz'da RMMO komutanlýðý Afrodit 1 planýnýn uygulanmasý emrini vermek yerine; hareketlerin inisiyatiflerini Türkler aldýðý ve durumla ilgili olarak bilgilendirdiðini ifade eden Rum radyosu, Hristofyas'ýn Cameron'a "taraflarýn mülkiyet sorunundaki taban tabana zýt görüþlerinden dolayý (müzakerelerde) ciddi anlamda hareketlilik olmadýðýný dile getirdiðini" ifade etti. Haberde, Hristofyas'ýn Ýngiliz yetkiliyi, mülkiyet baþlýðýnýn; toprak düzenlemeleri ve TC kökenliler boyutlarýyla paralel þekilde ele alýnmasýna iliþkin önerisiyle ilgili olarak bilgilendirdiði dile getirildi. Hristofyas'ýn Cameron'u ortaya koyduðu paketteki geriye kalan önerilerle ilgili olarak da bilgilendirdiði belirtilirken, Cameron'un Hristofyas'a teþekkür ettiði kaydedildi. 19 çýkarma harekatý geliþme safhasýnda bulunduðu için, Afrodit 2 uygulanmaya baþladý. 20 Temmuz gecesi ELDÝK Girne'deki köprübaþýný temizlemeye çalýþmak yerine Gönyeli cebine saldýrma emri aldý. Bu cep Lefkoþa'nýn kuzeyinden Beþparmak eteklerine kadar uzanan geniþ ve yoðun þekilde meskûn bir bölgeydi. Gönyeli cebinin bir ELDÝK taburu tarafýndan ele geçirilmeye çalýþmasýnýn askerî açýdan bir mantýðý yoktu. ELDÝK'e; RMMO'nun elinde bulunan birkaç eski Rus tankýnýn desteðiyle, cebe saldýrma emri verildi. Lefkoþa'da bulunan 27 tanktan ELDÝK'e yalnýz 13'ü ulaþtý. Geriye kalanlar; statünün korunmasý için kentin çeþitli yerlerinde kaldý. Çarpýþmalarda 13 tanktan yalnýz 7'si kullanýldý. Griye kalanlarý kýþlada kaldý. Kýbrýs'taki harekatlara katýlan subaylarýn raporlarýný inceleyen Albay Georgios Sergi'ye göre, 'ELDÝK'in Gönyeli'ye saldýrmasý 'kötü planlanmýþ, ön hazýrlýðý yapýlmamýþ, kötü icra edilmiþ; keþif saldýrýsý olarak bile nitelenemeyecek bir saldýrýydý.' Benzer emirler EOKA-B'nin emrine verilen Milli Muhafýz Ordusu'na da verilmiþti. Türk ordusu neredeyse, elini kolunu sallaya sallaya Kuzey kýyýlarýna çýkarken Milli Muhafýz Ordusu kuvvetlerini; Kýbrýs'ýn Güney kesiminde olanlar baþta olmak üzere Kýbrýs Türk ceplerine saldýrmakla görevlendirmiþti. Bunun sonucunda Türk askerleri neredeyse ellerini kollarýný sallaya sallaya Kýbrýs'a çýktý ve içte ciddi bir direniþle karþýlaþmadan, Kýbrýs Rum nüfusunu daðýtarak; Güney'de güvenli yerler aramaya zorladý. Ayný zamanda, Güney'deki Kýbrýs Türk ceplerine yapýlan saldýrýlarla Kýbrýslý Türkler Kuzey'e sürüldü. Bu bir; nüfusun zorla yer deðiþtirmesi harekatý mýydý?" ESKÝ CIA BAÞKANI: ÝRAN'A ASKERÝ HAREKAT DAHA MUHTEMEL Eski Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilatý Baþkaný (CIA) Michael Hayden, Ýran'a askeri harekatýn "her zamankinden daha muhtemel" göründüðünü söyledi. Hayden, CNN'deki bir programda, bu görüþüne, "ABD diplomatik olarak ne yaparsa yapsýn, Tahran'ýn þüpheli nükleer programýný sürdürmesini" gerekçe gösterdi. Eski Baþkan George W. Bush döneminin Ýstihbarat Baþkaný Hayden, kendi görev süresinde Ýran'a saldýrýnýn, seçenekler listesinin altlarýnda bulunduðunu ancak þimdi böyle bir olasýlýðýn "durdurulamaz göründüðünü" belirtti. Hayden, Ýran'ýn, silah üretme noktasýna gelinceye kadar nükleer programýný sürdüreceði tahmininde de bulundu. Amerikalý yetkililer, nükleer programý nedeniyle Ýran'a uygulanan yaptýrýmlarýn caydýrýcý olmamasý halinde askeri harekat seçeneðinin masada olduðunu ifade ediyor. MOSKOVA 1920'DEN BERÝ EN SICAK GÜN Rusya'nýn baþkenti Moskova, önceki gün hava sýcaklýðýnýn 36,7 dereceye kadar yükselmesiyle, 1920 yýlýndan bu yana en sýcak gününü yaþadý. Meteorolojiden yapýlan açýklamada, "Dün yerel saatle 17.00'de (TSÝ 16.00) hava sýcaklýðýnýn 36,7 dereceye ulaþarak, 1936 yýlýndaki 36,5 derecelik sýcaklýðý geçtiði ve 1920 yýlýndaki rekor sýcaklýk olan 36,8 dereceye oldukça yaklaþtýðý" belirtildi. Yetkililer, bu Temmuz ayýnýn Moskova'nýn tarihindeki en sýcak temmuz ayý olduðunu, sýcaklýðýn uzun süre 30 derecenin üstünde seyretmesini beklediklerini söylediler. Part time bayan öðrenci pazarlama elemaný aranýyor

20 Bocce'de UKÜ liderliðini pekiþtirdi Bocce Ligi'nde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi son 2 yýlýn þampiyonu, bu yýlýn da en önemli favorilerinden Küçük Kaymaklý ve Fikir Kulübü'nü de yine ayný skorla yenerek lig bitiminde liderliði garantiledi. 'Londra Kupasý'nýn formatý deðiþecek Son yýllarda Londra Kupasý organizasyonunda yaþanan olumsuzluklar ve ilgisizlik bu kupayý anlamsýz kýldý. Özellikle lig ve kupa þampiyonu olan takýmlardan bir çok futbolcu bu organizasyonun çok kötü geçmesinden dolayý Londra'ya gitmeyi tercih etmiyorlar. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Londra Kupasý'nýn gelecek yýl yeni bir kapsamda gerçekleþtirileceðini açýkladý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, ülkemizde bulunan Londra Türk Futbol Federasyonu As Baþkan Yardýmcýsý Serdar Sarý, Londra Mehmetçik Kulübü eski Baþkaný Yusuf Özalp, Londra Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Çýkýkçýoðlu'ndan oluþan heyeti kabul etti. Londra Türk Futbol Federasyonu As Baþkaný Serdar Sarý kabulde yaptýðý konuþmada, Londra'da futbol oynayan bazý sporcularýn sýkýntýlarýný dile getirerek Bakan Çavuþoðlu'ndan sorunlarýn çözümünde yardýmcý olmalarýný istedi. Bakan Çavuþoðlu da Londra Türk Futbol n Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu Londra Kupasý'nýn gelecek yýl farklý bir formatta gerçekleþeceðini belirtti. Bu konuda çalýþmalarýn þimdiden baþlamasý gerektiðini belirten Çavuþoðlu Londra Türk Futbol Federasyonu temsilcileri ile görüþme de yaptý... n Son yýllarda amacýna hitap etmeyen "Londra Kupasý" þampiyon takýmlarýmýzý da hiçbir þekilde motive etmiyordu. Gelecek yýl yine Londra'da gerçekleþecek olan organizasyonun nasýl bir formatta gerçekleþtirileceði þimdiden merak ediliyor... Federasyonu'nun büyük bir özveri ile çalýþtýðýna dikkati çekerek, "Her yýl Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde þampiyon olan takýmlarýn katýldýðý Londra Kupasý'nýn, geliþtirilerek, yeni bir vizyonla devam ettirilmesini istediklerini kaydetti. Çavuþoðlu orada yapýlan maçlarýn manevi olarak çok büyük etkisinin olduðunu da ifade etti. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, "Gelecek yýl eski þekliyle deðil yeni haliyle bir organizasyon yapacaðýz. Amaç maksada daha iyi hizmet edilmesidir. Çalýþmalara þimdiden baþlanmalý" dedi. Ülkemizdeki 1. Lig þampiyonu ve kupa þampiyonu takýmlarýn Londra'da Londra Türk Futbol Federasyonu ligi ve kupasýnda þampiyon olan takýmlar ile mücadele ettikleri "Londra Kupasý" artýk maziye karýþacak. Bakan Çavuþoðlu yaptýðý bu açýklama ile Londra'daki bu organizasyonu farklý bir formatta yapacaklarýný belirtti. Ancak Londra'da bizim takýmlarýmýzýn oradaki Türk takýmlarý ile yaptýklarý dörtlü bir turnuvadan baþka nasýl bir organizasyonda mücadele edebilecekler? Ferrari Almanya'da duble yaptý Formula 1'de sezonun 11. yarýþý olan Almanya Grand Prix'i Hocknheim'da yapýldý. Yarýþa pole pozisyonunda baþlayan Red Bull pilotu Sebastian Vettel'e çok iyi bir atak yapan Ferrari pilotlarý çok iyi bir çýkýþla ilk virajda Vettel'i geride býrakmayý baþarýrlarken, Felipe Massa ilk sýrayý ele geçirdi Fernando Alonso da ikinci sýrayý korudu. Yarýþý lider olarak devam ettiren Massa, 49. turda takým stratejisi nedeniyle takým arkadaþýna geçildi. Takýmdan telsiz ile Massa'ya "Alonso senden hýzlý" mesajý verilince, Alonso rahat bir þekilde Massa'yý geçerek liderliðe yükseldi. Liderliði ele geçiren Alonso, Almanya'da damalý bayraðý ilk sýrada geçti ve Bahreyn'den sonra bu sezonki ikinci birinciliðini elde etti. Uzun süre lider götürdüðü yarýþý ikinci sýrada bitiren Massa ise Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci kez 2. sýrada yer aldý. Öte yandan Ferrari, Bahreyn'den sonra ilk kez duble yapmýþ oldu. Yarýþa pole pozisyonunda baþlamasýna raðmen baþlangýçta Ferrariler'e geçilen Vettel ise podyumun son basamaðýný elde etti. SONUÇLAR 1. Alonso Ferrari 1.28: Massa Ferrari Vettel Red Bull-Renault Hamilton McLaren-Mercedes Button McLaren-Mercedes Webber Red Bull-Renault Kubica Renault + 1 tur 8. Rosberg Mercedes + 1 tur 9. Schumacher Mercedes + 1 tur 10. Petrov Renault + 1 tur Derviþ Miþon Plaj Hentbol Þenliði tamamlandý... Miþon'da þampiyonlar belirlendi Büyük erkeklerde Lord of the Beach, büyük bayanlarda Dumlupýnar Üniversitesi, genç erkeklerde London Garaj ve genç bayanlarda da Yeni Boðaziçi Belediyesi þampiyonluðu elde ettiler... Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Derviþ Miþon Plaj Hentbol Þenliði dün oynanan yarý final ve final karþýlaþmalarýyla tamamlandý. Final öncesinin akþamýnda turnuvaya katýlan sporcular ve hentbol severler düzenlenen Döner Partisi'nde biraraya gelip, Grup Frekans'ýn parçalarýyla gönüllerince eðlendiler. Üç gün boyunca Long Beach Plaj'da devam eden ve sponsorluklarýný Pepsi, Cemer ile Kasap Mehmet Güder'in yaptýðý þenliðin son gününde oynanan karþýlaþmalar sonunda büyük erkeklerde Lord of the Beach, büyük bayanlarda Dumlupýnar Üniversitesi, genç erkeklerde London Garaj ve genç bayanlarda Yeni Boðaziçi Belediyesi þampiyonluðu elde ettiler. Bayanlarda Ankara Üniversitesi takýmýndan Nilay, erkeklerde ise Alpal Team'den Doðay En Estetik ve Centilmen sporcu ödüllerini aldýlar. Turnuvada maçlarý yöneten hakemler hiçbir ücret almaksýzýn tamamýyla gönüllülük esasýna dayalý olarak maçlarý yöneterek büyük takdir topladýlar. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Derviþ Miþon Plaj Hentbol Þenliði'nde karþýlaþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan gerçekleþtirilen ödül töreninde dereceye giren takýmlara, hakemlere, katkýlarýndan dolayý sponsor firmalara ödülleri Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, Yeni Ýskele Belediye Baþkaný Cemal Biren, Hentbol Federasyonu Baþkaný Barýþ Toprakçý, Merhum Derviþ Miþon'un ailesi ve diðer yetkililer tarafýndan takdim edildi. Real ve Guti 18 yýl sonra vedalaþtý Beþiktaþ'a transfer olmasý beklenen ''Guti'' lakaplý Jose Maria Gutierrez Hernandez, 15 yýl formasýný giydiði Real Madrid'e veda etti. Santiago Bernabeu Stadý'nda düzenlenen basýn toplantýsýna, Real Madrid Kulübü Spor Direktörü Jorge Valdano ile birlikte katýlan Guti, Beþiktaþ'a gideceðiyle ilgili ''Henüz netleþmiþ birþey olmadýðýný'' söyleyerek, resmi açýklamayý Beþiktaþ Kulübü'ne býraktý. Ýspanyol gazeteciler, birçok kez Guti'ye ''Beþiktaþ'ta þans dilerken'', Ýspanyol futbolcu da ''Futbol oynamaya devam etmek istediðini'' kaydetti. ''Real Madrid büyük bir kulüp ama Beþiktaþ'ta da senden çok beklentiler var. Hazýr mýsýn'' þeklindeki bir soruya Guti, ''Real Madrid'te geçen 14 yýlým da kolay deðildi, hep kupa kazanmak için oynadým. Baþka bir takýmda daha zor olacaðýný düþünmüyorum. Ben nereye gidersem gideyim, en iyisini vermeye çalýþacaðým. Beþiktaþ'ýn teklifi çok iyi ve benim her þeyi düþünerek karar vermem gerekiyor'' cevabýný verdi. Guti, ''Bu zamana kadar Galatasaray veya Rijkaard ile görüþüp, görüþmediðiyle'' ilgili olarak da ''Hayýr. Görüþmedim'' dedi. Real Madrid'de geçmiþte çalýþtýðý Bernard Schuster ile Beþiktaþ'ta tekrardan karþýlaþacak Guti, ''Bernard, bana burada çok güven verdi, bakalým þimdi ne olacak'' þeklinde konuþtu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı