ilik nakli bekliyor Çorumlu Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, lösemi hastalýðýndan kurtulup saðlýðýna kavuþmak için ilik nakli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilik nakli bekliyor Çorumlu Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, lösemi hastalýðýndan kurtulup saðlýðýna kavuþmak için ilik nakli"

Transkript

1 Çaresiz anne yardým bekliyor 4 yaþýnda geçirdiði ateþli rahatsýzlýk sonucu böbreði iflas eden 12 yaþýndaki Cem Arama, böbrek nakli olabilmek için yardým bekliyor. * HABERÝ 7 DE Semra Arama 6 aylýk bebeðin yaþam mücadelesi Çorumlu Atlas ilik nakli bekliyor Ailesi Ankara'ya giderek hastanede cihazýný taktýrdý. Bir telefonla gelen sevinç * HABERÝ 5 DE Çorumlu Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, lösemi hastalýðýndan kurtulup saðlýðýna kavuþmak için ilik nakli bekliyor. * HABERÝ 8 DE Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, ilik baðýþý bekliy- ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN 14 AÐUSTOS 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Polis Okulu için giriþim Ýçiþleri Bakaný Selahattin Öztürk ü ziyaret eden Milletvekili Salim Uslu, Polis Okulu ile ilgili yeni yer seçiminin yapýldýðýný belirterek, sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. Uslu, ayrýca Çorum da Emniyet Müdürlüðü ne ait bir Polisevi nin bulunmadýðýný, bu konuda hazýrlanan projeye de katký verilmesini talep etti. Mahalle sakinleri, Ecdad yadigarýna bu görüntü yakýþmýyor diyerek yetkililerden çözüm Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Valilik ve Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði nce koç daðýtýmý yapýldý. Ecdad yadigârý cami dökülüyor Çorum un tarihi ibadethanelerinden Kulaksýz Camii, bakýmsýzlýktan dolayý adeta dökülüyor. Ulucamii nin minyatürü niteliðindeki Kulaksýz Camii nin yaklaþýk 200 yýllýk geçmiþiyle Çorum un önemli tarihi varlýklarý arasýnda yer aldýðýný anlatan mahalle sakinleri, Ecdad yadigarýna bu görüntü yakýþmýyor açýklamasýnda bulundular. * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 8 DE TÜGVA dan Ýmam Hatip çaðrýsý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk ü ziyaret etti. Erzenler Ýnþaat ve Uslu ya teþekkür ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, ÇorumAnkara yolu üzerinde yapýmý tamamlanan ve kýsa bir süre sonra hizmete girecek olan kapasiteli Yüksek Öðrenim Kýz Yurtlarý'na Mustafa Lek Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinden memnuniyet duyduklarýný söyledi. * HABERÝ 2 DE Üreticiye 100 adet koç daðýtýldý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Valilik ve Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan yürütülen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliði Artýrmasý Projesi " kapsamýnda, koyun ve keçi yetiþtiricilerine, kura ile 100 Akkaraman cinsi damýzlýk koç daðýtýmý yapýldý. * HABERÝ 6 DA Çorum dan Türkiye ye uzanan baþarý hikâyesi Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Ýl Temsilcisi Feridun Batan, Yarýnlarýmýzý teslim edeceðimiz gençler, kalbi iman, yüreði sevgi dolu gençler Ýmam Hatip Okullarý sizi Feridun Batan bekliyor çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 7 DE Duranlar, devlere kafa tutuyor Necmettin Duran ýn kurucusu olduðu Duranlar Alýþveriþ Merkezi ve Yapý Market, yurt çapýndaki bayi aðý ve ticaret hacmiyle sektörün dev kuruluþlarýna kafa tutar konuma geldi. * HABERÝ 9 DA Yetkililer, Vatandaþlarýmýz bu tür istismarcýlara itibar etmesinler dedi. Merhamet simsarý zabýtadan açamadý * SAYFA 12 DE Necmettin Duran Duranlar AVM ve Yapý Market, Ankara ve Samsun gibi büyükþehirlere açýlmayý hedefliyor. Çorum da bir çocuða engelli süsü vererek dilencilik yapan kadýn zabýta ekiplerince yakalandý. * HABERÝ 7 DE

2 2 Polisevi talebi Bakan da CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahat- tin Öztürk ü ziyaret ederek Polis Okulu için des- AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk ü ziyaret etti. tek istedi. Yapýlan açýklamaya göre, Ýçiþleri Bakaný Öztürk ü makamýnda ziyaret eden Uslu, Polis Okulu ile ilgili yeni yer seçiminin yapýldýðýný belirterek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. Uslu, ayrýca Çorum da Emniyet Müdürlüðü ne ait bir Polisevi nin bulunmadýðýný, bu konuda hazýrlanan projeye de katký verilmesini talep etti. Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk, Uslu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek taleplerini olumlu karþýlayýp, ilgileneceðini söyledi. AK Parti tabaný seçim istiyor Yapýlan son araþtýrmalara göre AK Parti tabanýnýn koalisyon deðil, erken seçim istediði öne sürüldü... CHP ve AK Parti arasýndaki koalisyon görüþmelerinde henüz bir sonuç çýkmamasýnýn yanýnda araþtýrmalar da devam ediyor. AK Parti'nin 7 Haziran'a göre oyunu 3 puan artýrdýðý, yüzde 43.8'e yükselttiði belirtildi. MHP ve HDP'de düþüþün olduðuna dikkat çekilirken, AK Parti tabanýnýn erken seçim istediði ifade edildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti, 7 Haziran seçimlerinden sonra en kapsamlý anketini yaptýrdý. Anket, PKK, DHKP-C ve IÞÝD'e yönelik baþlatýlan operasyonlardan sonra yapýldýðý için vatandaþýn tepkilerini de ortaya koydu. AK PARTÝ YÜKSELDÝ 7 Haziran seçimlerinde yüzde 40.6 oy olan AK Parti'nin oylarýnda yüzde 3 civarýnda bir artýþ oldu. AK Parti oylarýný bu artýþla yüzde 43.8'e yükseldi. Bu oran AK Parti'nin kýl payý da olsa tek baþýna iktidarý yakalayabileceðinin mesajýný verdi. Anket sonuçlarý MHP ve HDP'de bir erime olduðunu gösteriyor. Seçimlerde Yüzde 16,4 oy alan MHP oylarý yüzde 15.4'e geriledi. Yüzde 12.9 oy olan HDP'nin oylarý ise yüzde 12.5'ler düzeyine indi. MHP, oylarýndan AK Parti, HDP oylarýndan da CHP'ye bir kayma oldu. Yüzde 25.1 oy olan CHP'nin oy oranýnda az da olsa bir artýþ görünüyor. Ankete CHP'nin oylarý yüzde 25.5 görülüy or. Anketin en önemli sonuçlarýndan biri ise AK Parti tabanýnýn seçim ya da koalisyona nasýl baktýðýný ortaya koymasý oldu. AK Parti seçmeninin yüzde 75'i koalisyon hükümeti kurulmasýna sýcak bakmýyor. Taban, erken seçimin daha doðru olacaðýný düþünüyor. KOALÝSYONU DUYAN TELEFONA SARILDI Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun yaptýðý ikinci tur görüþmenin ardýndan kulislerde "koalisyon" beklentisi doðmasý, AK Parti teþkilatýnda merak uyandýrdý, AK Partililer telefonlara sarýldý. Ýki gündür AK Parti Genel Merkezi'ni ve Meclis'teki AK Parti grubunu arayan çok sayýda partili "Siz gerçekten CHP ile koalisyon mu kuruyor musunuz?" diye sordu. AK Parti'nin üst düzey yöneticileri de seçmenin CHP ile koalisyona sýcak bakmadýðýný belirtiyor. AK Parti olasý koalisyonunda eðitim ve dýþ politika konusunda geri adým atmamakla kararlý eðitim sisteminden vazgeçmeyi asla düþünmeyen AK Parti, Esed'in gitmesi yönünde politikalarýný sürdürme konusunda da ýsrarlý. REUTERS'E GÖRE KOALÝSYON ZOR Uluslararasý haber ajansý Reuters, Türkiye'deki koalisyon görüþmelerini ve erken seçim ihtimalini konu alan haberinde, erken seçim beklentisinin arttýðýný aktardý. Haberde ismi açýklanmayan CHP'li yetkilinin "Kýlýçdaroðlu, vekillere erken seçim broþürü verecek" sözlerini aktaran Reuters, AK Parti'li yetkilinin ise "Toplum erken seçim fikrini kabul etti. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Fakat Baþbakan Davutoðlu'nun talimatýný bekleyeceðiz" dediðine yer verdi. Türkiye'nin önündeki en olasý erken seçim tarihi olarak ise "G-20 zirvesinden bir hafta sonra, yani 22 Kasým" tarihi gösterildi. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Erzenler Ýnþaat ve Uslu ya teþekkür ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, öðrenci yurduna Ýskilipli Atýf hoca isminin verilmesine teþekkür etti. ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, Çorum-Ankara yolu üzerinde yapýmý tamamlanan ve kýsa bir süre sonra hizmete girecek olan kapasiteli Yüksek Öðrenim Kýz Yurtlarý'na Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinden memnuniyet duyduklarýný söyledi. Lek, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bir ilim, irfan merkezinin yurtlarýna yine ilimiz ve ilçemizin alimlerinden þehit Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinde baþta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu olmak üzere, AK Par- Mustafa Lek ti Ýl Baþkanlýðý'na, milletvekillerimize, bürokratlarýmýza ve Erzenler Ýnþaat yetkililerine teþekkür ederiz" dedi. Mustafa Lek ayrýca, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn isminin ilk önce Ýskilip Devlet Hastanesi'ne daha sonra Çorum Adliye Sarayý yanýndaki bir parka verildiðini hatýrlatarak, þimdi de bir yurda verilmesinin kendilerini mutlu ettiðini ve haklý olan bu davanýn meþruluðunun gün yüzüne çýkmasýnda siyasi iradenin bu þekilde ki sahiplenmesinin önemli adýmlar olduðunu sözlerine ekledi. AK Parti tüm vekillerini Ankara'ya çaðýrdý AK Parti'nin kuruluþ yýldönümü nedeniyle AK Parti milletvekiller i bugün saat 14.00'te Ankara'ya çaðýrýldý. AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ve CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu arasýnda bugün gerçekleþtiril ecek olan koalisyon görüþmesinin ardýndan Cuma günü saat 14.00'te AK Partili vekiller partinin kuruluþ yýldönümü nedeniyle Ankara'da bir araya gelecek. AK Parti Milletvekilleri bugün saat 14.00'te Ankara'ya çaðýrýldý. (Ç.HAK:2502) AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci Düðün, niþan, sünnet et alýmlarýnda özel indirim DANA ETÝ: Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: DANA LOP DANA KIYMA-KÖFTELÝK DANA KIYMA-YEMEKLÝK KUZU ETÝ: KUZU BUT : KUZU KOL : KUZU PÝRZOLA : KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : : Düðün, niþan, : sünnet yemekleri verilir. : OÐLAK ETÝ: OÐLAK BUT : OÐLAK KOL : OÐLAK PÝRZOLA : OÐLAK GERDAN : OÐLAK KABURGA: ÖZKAYA OCAKBAÞI Saat Kulesi karþýsý ÇORUM Tel: Tüm ýzgara çeþitlerimiz Urfa usulüdür. Tüm ürünlerimiz kendi imalatýmýzdýr. (Ç.HAK:2207) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr.

3 KUTLAMA CUMA 14 AÐUSTOS yýl yaþayacaklar! Bazý iþadamlarýnýn kaybetme endiþesiyle teþebbüs bile edemediði yatýrýmlarý büyük bir yüreklilikle gerçekleþtiren Çorum'un cesur iþadamý Sayýn AHMET AHLATCI'yý stat ve çevresine kazandýracaðý 1500 konutluk dev projeden ötürü içtenlikle kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Ayrýca Çorum'un çehresini deðiþtiren ve yaptýðý eserlerle gelecek nesiller tarafýndan hayýrla yâd edileceðine inandýðým Belediye Baþkanýmýz Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ'yü de bu dev projenin hayata geçirilmesi yönünde attýðý cesur adýmlardan ötürü kutlar, en derin þükran ve saygýlarýmý sunarým. Sayýn KÜLCÜ ve Sayýn AHLATCI, söz konusu projeyle Çorum'a mühür vuracaklar ve yaptýklarý bu dev eser sayesinde 1000 yýl yaþayacaklardýr. Her iki deðerli isme, minnet duygularýmla Mangal Evi Mehmet Coþkun (Nam-ý diðer Köfteci Deli Memed) AS MOTOR DAN 2015 YAZ KAMPANYASI Bütün Motorsiklet ve Aksesuarlarda 9 Taksit. MONT KASK aksesuar çeþitleri Y E T K Ý L Ý B A Y Ý Ý HONDA CBF 150 HONDA PCX 150 MONDÝAL EVO-3 ARORA E-BÝSÝKLET (Ç.HAK:2255) Cengiz Topel Caddesi No: 46 ÇORUM - Tel: Fax:

4 4 CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Memuru, emekliyi pazarlatmayacaðýz Toplu sözleþme masasýnýn umutlarýn baðlandýðý bir masa olduðunu söyleyen Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türkiye Kamu-Sen olarak bu süreçte emekli ve memurlar için mücadele edeceklerini vurguladý. Türkiye'de kamu çalýþanlarý ve emeklilerin yaþama aczi içinde olduðunu ve 2014 yýlýnda enflasyon farký bile alýnamadýðýný kaydeden Aydýn, Bu masada bizim tutumuz hep kamu çalýþanlarý lehine olan kararlarý desteklemek olmuþtur. Birileri bu masada yüksek zam alýrken biz aþaðý çekme gayretinde olmadýk. Türkiye Kamu-Sen bu masada 450 bin üyesi adýna vardýr. Tabi birileri bu durumdan ciddi manada rahatsýz. Ýpliklerini pazara çýkaracaklarýmýzý biliyorlar. Çalýþanýn elini deðil de iþverenin elini güçlendirmektir bu rahatsýzlýk. Bu tavýr kamu çalýþanlarýnýn gücünü kýrmaktýr. Diðer sendikalarý hasým olarak gören zihniyet iþ verene selam çakmaktadýr. Memnun-Sen'in bir önceki sayýn Genel Baþkaný, memuru masada satmýþ olmasýyla malumdu. Taze Genel Baþkan da onun yolundan gidiyor. Diðer konfederasyonlarýn yetkili olmadýklarý halde masada oturmalarýnýn meþru olmadýðý gibi mesnetsiz ve gerçek dýþý beyanlarla suyu bulandýrmaya çalýþmýþ ve Toplu Sözleþme masasýnda tek baþýna oturma arzusunu beyan ederek rahatsýzlýðýný dile getirmiþtir. Bunun temsilcileri de yaptýklarý basýn açýklamasýnda, laf arasýnda, armut dibine düþer hesabý ''Diðer konfederasyonlar, gözlemcilikten öte bir anlam ifade etmiyor" diyor. Bu nasýl hastalýklý bir anlayýþtýr? Bu hastalýklý anlayýþ, çalýþanýn deðil iþverenin elini güçlendirir unutmayýn. dedi. Aydýn, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Ýktidar goygoycusu bir yapý maalesef sendika adý altýnda kamu çalýþanlarýný Toplu Sözleþmede yýllardýr temsil ettiðini zannediyor. Memurlarý masada satmak dahil her iþi yapan, baþýna vazife olmayan iþleri öncelikli iþi kabul eden Malum Konfederasyonun ilimiz temsilcisi diðer konfederasyonlarý masayý provoke etmekle itham ediyor. Sen nasýl bir anlayýþa sahipsin ki kamu çalýþanlarý adýna 450 bin üyesiyle memurun ve emeklinin menfaati adýna mücadele eden bir konfederasyona laf atarak iþ verenin elini güçlendiriyorsun? Þimdi Toplu Sözleþme masasýna yeniden otururken, öncelikle geçmiþ iki yýlýn kayýplarýnýn telafi edilmesini istemek son derece makul ve gerekli bir talep deðil midir? Bu talebi dile getiren sendikalara saldýrýyor olmak iþverenin yanýnda saf tutmak deðil midir? 1,5 milyonu aþkýn sendikalý çalýþanýn gücünü yanýna alarak Hükümetin karþýsýna kale gibi dikilmek varken, diðer sendikalarý masada tahkir ederek, görüþmede bulunmalarýndan rahatsýz olarak kimin yanýnda saf tutuyorsunuz? Bir hukuk devletinde meþruiyetin ölçüsü kanunlardýr. Ve kanunlar, merhamet Serbest piyasada 99,70 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýnýn gramýnýn satýþ fiyatý 100,05 lira oldu. Çeyrek altýn ne oldu? Serbest piyasada 99,70 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýnýn gramýnýn satýþ fiyatý 100,05 lira oldu. Ýstanbul Kapalýçarþý da kapanýþta 661 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýlçenin geleceði için önem arz eden yýllarca Sungurlu'ya yapýlmasý planlanan T Tipi cezaevi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Baþkan Abdulkadir Þahiner, "Sungurlu Aþaðýbeþpýnar köyü sýnýrlarýnda bulunan araziye yapýlacak olan T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza evi için gönderilen yazýda, yapýlan zemin etüdü çalýþmalarýnda arazinin altýndan su çýkmasý neticesinde ayrýlan 14 milyon TL bütçenin yetmeyeceði için kendilerine cezaevi yapýmý için yeni bir arsa yeri bildirilmesi istenmesi, halkýmýz arasýnda T Tipi cezaevi yatýrýmýnýn Sungurlumuzdan alýnmak mý,yoksa engel mi çýkarýlmak isteniyor sorusu akýllara takýlmaya baþlandý" dedi. Sungurlu Çorum'dan sonra en fazla yatýmý hak eden bir ilçedir diyen Baþkan Þahiner, "Ýktidar tarafýndan üvey evlat muamelesi gören, yeterli devlet yatýrýmlarý gelmediðinden dolayý her geçen gün göç veren ve 676 liradan, 90,73 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik (Gr) 97,55 liradan, 640 liradan alýnan Tam Ziynet 656 liradan, 319 liradan alýnan Yarým Ziynet 331 liradan ve 160 liradan alýnan Çeyrek Ziynet 167 li- Sungurlu Cezaevi için yer arayýþý Abdulkadir Þahiner ekonomisi daralan Sungurlu'nun geleceði bu projelerde yatýyor. Sungurlu Belediyesi olarak ilçemize yapýlan ve yapýlacak olan her yatýrýmýn takipçisiyiz ve takip etmeye de devam edeceðiz" diye konuþtu. Þahiner, "Sungurlumuzun olmazsa olmazlarýndan biri olan T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza evinin yapýlmasý için alternatifsiz kalmama adýna, en az 150 dönüm þartý getirilen yeni hazine arsasý belirlenmesi için Belediye olarak hemen çalýþmalarýmýza baþladýk. Cezaevine alternatif yer olarak Sungurlu Belediyesi mücavir alaný ve imar planýnýn içerisinde yaklaþýk 300 dönümlük Tapusu Maliye Hazinesine ait alternatif yer hakkýndaki bilgileri ve T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza evinin Sungurlu için ne kadar önemli olduðunu Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý ile istiþare ettik. Kapalý ve Açýk Ceza evinin yatýrýmýn ilçemize yapýlmasý konusunda Çorum milletvekillerin tamamý samimi desteklerini vermeleri gerekir" þeklinde konuþtu. Baþkan Þahiner, "Sungurlumuzun geleceði için iktidarýyla, muhalefetiyle, sivil toplum kuruluþlarý ve tüm Sungurlular olarak yatýrýmlarýmýza sahip çýkýp takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý.(ýha) Selim Aydýn duygularýyla deðil hukuki saiklerle tanzim edilirler. "Çarpýk yasanýn merhametiyle masadasýnýz" diyenlerin bu standart hukuk ahlakýnda olmasýný beklerdik. Türkiye Kamu-Sen 450 bin üyeyi bu zor þartlarda, að babalarýna güvenmeden, adam gibi sendikacýlýk yaparak, memuru tehdit ederek, makam unvan daðýtarak deðil, adam gibi mücadele ederek 450 bin üye yapmýþtýr. Türkiye Kamu-Sen tabii ki de o masada olacaktýr. Bizim orada olmamýzýn sizleri rahatsýz ettiðini biliyoruz. Çünkü memuru, emekliyi pazarlatmayacaðýz. Elbette sarý sendikacýlýðý deþifre edeceðiz. Bütün endiþeleri, korkularý bundandýr. GEÇMÝÞ YIL KAYIPLARIMIZ TELAFÝ EDÝLMEZSE BU TOPLU SÖZLEÞMEYE SAYGI DUYMAYIZ Biz Türkiye Kamu -Sen olarak 2016 için yüzde 22 ve taban aylýða seyyanen net 100 lira zam, kaybýmýz olan 2 Bin TL'nin dört eþit taksitte ödenmesini talep ediyoruz, bu kayýplar telafi edilsin için de yüzde 20 ve taban aylýða seyyanen net 150 lira zam istiyoruz ve 2015 kayýplarýmýz bu masada telafi edilmezse, bu toplu sözleþmeye saygý duymayacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Biz her türlü baþarýyý alkýþlarýz. Sendikacýlýðýn ne olmasýný gerektiðini bilenlerdeniz ve mücadelemizi vereceðiz. Ramazan Ayýnda gýda fiyatlarý tavan yaptý, Kurban öncesi de et fiyatlarý. Memur enflasyona yenilmiþ durumda. Bir ailede 2 çalýþan olmasa insanlar geçinemez vaziyette. Emekli olan bile acýndan ölmemek için çalýþmak mecburiyetinde. YETKÝLÝ SENDÝKADAN SKANDAL TALEP Her fýrsatta kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesine yönelik tehditkâr söylemlerde bulunan siyasi iktidara, yetkili konfederasyona baðlý bir sendika da uydu. Yetkiyi üyesinden alan ama aldýðý bu gücü hükümetten tarafa kullanmayý tercih eden bir sendika toplu sözleþme taleplerinin içine, iþçi memur ayrýmýný kaldýrmayý amaçlayan "Çalýþanlar" ibaresini koyarak bir skandala imza attý. Yerel hizmet kolunda faaliyet gösteren, üyeleri ve kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korumakla yükümlü olan malum sendika gündeme getirdiði bu talebiyle aleni olarak üyeleri ve kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesinin kaldýrýlmasý yönünde talepte bulunmuþtur. Bem-Bir-Sen'in bu talebi Cumhurbaþkaný'nýn belirli aralýklarla dile getirdiði, "Ýþçi- Memur ayrýmýný kaldýralým, çalýþanlar ifadesi adý altýnda birleþtirelim" diyerek kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesini ellerinden almaya yönelik taleple birebir örtüþmektedir. Anlaþýlan odur ki, Bem-Bir-Sen de Cumhurbaþkaný ile ayný yolda yürümekte, kamu çalýþanlarýnýn en büyük kazanýmý olan iþ güvencesini hiçe saymaktadýr. Bu skandala imza atan malum sendikayý, kamu çalýþanlarý ve üyelerine havale ederken, Türkiye Kamu-Sen olarak memurun iþ güvencesine yönelik her türlü giriþime karþý kararlýlýkla mücadele edeceðimizi bir kez daha vurguluyoruz. Memur Sen den masada provokasyon suçlamasý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, eþ durumu özründe 3 yýl hizmet þartýnýn esnetilerek 1 yýla düþürülmesi ve teklifin bütün kamu kurumlarýnda geçerli olmasý Sen'e ait tekliflerdir. O yüzden burada Kamu- Sen'in, KESK'in teklifi görüþülemez, onun için yetkili konfederasyonun tekliflerinin masada provoke edilmesini doðru bulmuyoruz. talebinin kazanýma dönüþtüðünü Zamanýn verimli bildirdi. Devam eden toplu sözleþme görüþmeleriyle ilgili yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: "Ýlk oturumda Ahmet Saatcý kullanýlmasýný engelleyen her hareket Kamu Görevlilerinin haklarýnýn görüþülme ve kazanýma dönüþme sürecini provoke dile getirdiðimiz eþ durumu özründe 3 yýl hizmet þartýnýn esnetilerek 1 yýla düþürülmesi ve teklifin bütün kamu kurumlarýnda geçerli olmasý talebimiz etmeye yöneliktir. Kadýnlara iliþkin tekliflere gelince Memur-Sen Kadýnlar Komisyonu bu konuda iyi bir çalýþma yaparak masada görüþülecek teklifleri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan masaya taþýmýþtýr. Masada bunlar görüþülürken, diðer konfederasyonlarýn Faruk Çelik tarafýndan yapýlan açýklamayla kazanýma dönüþmüþtür. Toplu bu konuda yetkili kiþileri tekliflerini ve tenkitlerini iletebilirler. Yasanýn merhametiyle masaya oturulmasý masayý Sözleþme masasý KESK tarafýndan provoke edilmektedir. Yasanýn merhametiyle masaya oturanlar masayý pro- provoke etmeyi getirmiþtir. Bu yüzden çalýþan taleplerinin hayata geçmesi voke ediyor, bu Kamu Görevlilerinin için bu tür provokasyonlarýn bir daha tekliflerinin hayata geçirilmesini engelleme giriþimidir. süreye girmiþ bulunuyoruz. Bu yüzden olmamasýný istiyoruz. Son 10 günlük Masanýn tek muhatabýnýn 11 Hizmet Kolunda yetkili olan Memur-Sen Konfederasyonu'dur. Teklifler Memurzaman nitelikli kullanýlmasýný istiyoruz. Tekliflerimizin teker teker incelenmesini, irdelenmesini istiyoruz." Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen görevine baþladý. Sungurlu Kaymakamý göreve baþladý Vali yardýmcýlarý ve Bolu'nun Dörtdivan Ýlçesi, kaymakamlara iliþkin Bilecik'in Gölpa- Ýçiþleri Bakanlýðý kararnamesi Resmi Gazetede yayýnlanarak Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen görevine baþladý. Haziran ayý içerisinde Ýçiþleri Bakanlýðýnýn yayýnladýðý kararname zarý Ýlçesi ve Kütahya'nýn Altýntaþ Ýlçesinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu yýlýnda Adana'nýn Saimbeyli Ýlçesine Kaymakam olarak atandý. Daha sonra Malatya-Pütürge Kaymakamlýðý (2004- ile Söðüt Kaymakamlýðý 2006), Iðdýr Vali Yardýmcýlýðý ( ), Mitat Gözen görevinden Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen Sungurlu'da ki görevine baþla- ( ) görevlerinde bulundu. Giresun - Espiye Kaymakamlýðý dý. Gözen evli ve iki çocuk babasý olup Mitat Gözen Kimdir? iyi derecede Ýngilizce, orta düzeyde Rusça ve Arapça bilmekte olup temel düzeyde ise Osmanlýca bilgisi- Elazýð da doðdu. Gaziantep Kaymakam adayý olarak baþladýðý ne sahiptir.(ýha) Mülki Ýdare Amirliði mesleðinde Hayrettin Karaman Ýslam ve demokrasi tartýþmalarý Din ile devleti ve siyaseti birbirinden ayýran, ahlak, yargý, yasama, yürütme ve denetimi kesin olarak dinden baðýmsýz kýlan Batý tipi demokrasi ile Ýslam'ýn uyuþmadýðýný yazdým, düþüncem ve inancým budur; beðenen katýlýr, beðenmeyen katýlmaz, ama farklý düþünce ve inanca tahammül, barýþ içinde birlikte yaþamanýn önemli þartlarýndan biridir. Müslüman toplumlar ve demokrasi sempozyumu ile ilgili bir tanýtým yazýsýnda þu satýrlarý okudum: Ýslam dünyasýndaki mevcut durum deðerlendirmesi yapýlacak, eksikler tespit edilip, demokratikleþmeye inanan Abdulkerim Suruþ, Raþit El Gannuþi, Hasan Et Turabi, Ahmet El Katip, Tarýk Ramazan gibi isimlerin önerileri ile yeni reçeteler sunmaya çalýþacaðýz Bu sempozyum sonunda Ýslam-demokrasi uyuþmazlýðýný savunan söylemin karþýsýna entelektüel muhtevaya sahip, derinlikli bir yazýn ortaya çýkacaktýr. Ýslam dünyasýnýn kendi içindeki ön yargýlarýn ve Ýslam dünyasýna yönelik ön yargýlarýn kýrýlmasýna yönelik önemli veriler elde edilmiþ olacaktýr. Yine ayný bakýþ açýsý, ayný üstünkörü deðerlendirme ve peþin hüküm: Ýslamdemokrasi uyuþmazlýðýný savunan söylemin karþýsýna entelektüel muhtevaya sahip, derinlikli bir yazýn ortaya çýkacaktýr. Ya Batý tipi demokrasi ile Ýslam'ý baðdaþtýracaksýnýz veya bunu yapmazsanýz sizin niteliðiniz þudur entelektüel muhtevadan ve derinlikten yoksun. Atýf yapýlan kiþilerin düþüncelerini özetleyeceðim, ama bu seri yazýya þu entelektüel lik ile baþlayalým. Birkaç yýl önce ( ) þöyle yazmýþtým: Entelektüel kelimesine verilen mana birden fazla, sýnýrlarý belli ve kesin bir tarifi yok. Meraký veya mesleði gereði fikir iþleriyle uðraþan, hür düþünen, bilgili ve kültürlü, seçkin, derin idrak sahibi, aydýn gibi manalar veriliyor. Osmanlý'dan günümüze bizim kültür havzamýzda kullanýlan kelimeler içinde bu kelime yok, bizde âlim, muhakkýk, müctehid, ehl-i nazar, mütefekkir, hakîm, mütebahhir, münevver... kelimeleri kullanýlmýþ ve bu sýfatý taþýyan kimselerin ortak sýfatlarý yanýnda farklý özellikleri de olmuþtur (sýraladýðým kelimelerin karþýlýklarý arasýnda ortaklýk yanýnda farklar da bulunmuþtur). Daha çok kullanýldýðý manalarý göz önüne alarak entelektüel kelimesine bilgili, aklýyla hür düþünen ve düþüncesini hiçbir otoritenin sýnýrlayamadýðý kiþi manasý verirsek Müslüman entelektüel terkibinde karþýlýk bakýmýndan problemler olduðunu söylememiz gerekir. Müslüman ya alimdir (muhakkýk ve müctehiddir) veya mukalliddir. Dinin inanma (iman, itikad) ile ilgili kýsmýnda taklidin (bir alime uymanýn, o öyle dedi ve inandý diye öyle deme ve inanmanýn) geçerli, sahih, yeterli olup olmadýðý tartýþýlmýþtýr. Ehl-i sünnetin iki büyük grubundan biri (Eþ'arîler), durumu müsait olanlar için taklid yoluyla imanýn yeterli olmadýðýný, Matürîdîler ise mümin demek için yeterli olmakla beraber bizzat düþünerek, delillere dayanarak iman etmeyenin günahkâr olacaðýný ifade etmiþlerdir. Eþ'arîlerin de ayný görüþte olduðunu ileri sürenler vardýr. Dinin ibadetler ve muamelat kýsmýnda ise Ehl-i Sünnet'in genel kabulü aciz olanlarýn bir bileni taklid etmesinin caiz olduðu þeklindedir. Ýster iman ister amel konusunda olsun taklid varsa hür, derin, delile dayalý düþünce yoktur. Her iki alanda tefekkür ve ictihad yöntemiyle bilgiye, kanaate, imana ulaþanlara geldiðimizde bunlar için de aklý, zekayý, tecrübe ve müþahedeyi mutlak otorite kabul eden, vahyin karþýsýna bunlarý koyan manasýnda entelektüel ve hür düþünce sahibi denemez. Bir insan aklý baþýnda ve reþid olunca, kendisine ailesi tarafýndan telkin edilen din üzerinde bizzat düþünürse, kabul etme veya etmeme þýklarý eþit olarak iman meselesine yönelir ve tefekküre baþlarsa bu noktada hür düþünce vardýr. Ya taklid veya tahkik yoluyla bir kere iman ettikten sonra artýk müminin tefekkürünü imaný sýnýrlar, imanýn ýþýðýnda düþünür, beþer üstü, ilahi bilgi kaynaklarýna itibar eder, aklýn yetkisini aþan alanlarda doðrudan vahye dayanýr, aklýn alanýnda ise vahiy ile aklýn verilerini uzlaþtýrýr, vahyi dýþlayamaz. Kendi adýma söyleyeyim: Ben eðer layýk olursam alim, muhakkýk, mütefekkir olarak vasýflandýrýlmama itiraz etmem, ama entelektüel libasý benim vücuduma uymaz; bu elbiseyi giyersem içim baþka dýþým baþka olur.

5 CUMA 14 AÐUSTOS Küçük Ýrem artýk mutlu mayan bir hayýrsever tarafýndan cihazýn alýndýðýnýn söylenmesi üzerine kýzýyla birlikte Ankara'ya giderek hastanede Ýrem Su'nun cihazýný taktýrdý. Baba Umar, yaptýðý açýklamada, önceki gün gelen bir telefonla hayatlarýnýn yeniden baþladýðýný belirtti. - Ýsmini açýklamayan hayýrsever cihazý aldý Ýþitme cihazlarý satan bir firma tarafýndan arandýk- larýný dile getiren Umar, "Telefonla arayýp 'cihazýnýz bir hayýrsever tarafýndan alýndý, gelip teslim alabilirsiniz' dediler. Bunun üzerine ben de kýzýmý alarak dün Ankara'ya gittim. Önce cihazýmýzý teslim aldýk. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne giderek cihazý taktýrdýk. Orada cihazýn ayarlarý yapýldý ve test yapýldý. Testte de Ýrem Su'nun artýk duyabildiði de tespit edildi. Ýsmi açýklanmayan o hayýrsevere çok Küçük Ýrem iþitme cihazýna kavuþtu. Ailesi Ankara'ya giderek hastanede cihazýný taktýrdý. teþekkür ediyorum. Duamýz onunla" diye konuþtu. Umar, cihazýn taktýrýlmasýnýn ardýndan kýzýnýn burukluðunun yeniden sevince dönüþtüðünü anlatan Umar, Ýrem'in durumunu duyan birkaç kiþinin cihazý almak için aradýðýný dile getirdi. -"Bizim dualarýmýz o hayýrseverle" Kýzýnýn kaybettiði cihazýnýn yeniden alýnmasýný "bu duygu anlatýlmaz" ifadeleriyle dile getiren anne Satý Umar ise artýk kýzýnýn yeniden duyacaðýný ve iki ay süren mutluluðunun kaldýðý yerden devam edeceðini söyledi. Kýzý Ýrem Su'nun Ankara'dan evlerine döndüðüne kendisine cihazý gösterdiðini ve gülümsediðini ifade eden Umar, "Çok mutlu olduk. Bu duygu anlatýlmaz. Ýrem Su da çok mutlu. O hayýrseveri Allah kazadan beladan korusun. Bizim dualarýmýz o hayýrseverle. O bizi mutlu etti, sevindirdi, Allah da onu mutlu etsin. Bundan sonra kýzým artýk okuluna gidebilecek, tekrar duyuyor ve tekrar konuþup 'anne' diyecek" þeklinde konuþtu. Umar, kýzýnýn artýk seslendiklerinde kendilerine tepki vererek gülümsediðini anlattý. Çorum'da yaþayan Hasan ve Satý Umar çiftinin üç çocuðundan ikincisi olan iþitme engelli 5 yaþýndaki Ýrem Su'nun, geçen yýl yapýlan ameliyatla beynine yerleþtirilen cihazla iþitme yetisinin yeniden kazanmasý saðlanmýþtý. Yaklaþýk 13 bin liralýk cihazý iki ay kullanabilen ve evlerinin önünde oynadýðý sýrada kaybettiði cihazý bir daha bulamayan Ýrem Su'nun mutluluðu yarým kalmýþ, aile de maddi sýkýntýlar nedeniyle kýzlarýna yeni bir iþitme cihazý alýnabilmesi için destek istemiþti.(a.a.) Tefsir derslerine devam Baba Umar, yaptýðý açýklamada, önceki gün gelen bir telefonla hayatlarýnýn yeniden baþladýðýný belirtti. ÝHH ve Ýlke Der'in düzenlediði tefsir dersleri devam ediyor. Her Cuma günü akþamý saat 21.00'de Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan ÝlkeDer & Çorum ÝHH merkezinde düzenlenen semineri Hafýz Yusuf Demirel sunuyor. Tefsir derslerini haným- HH ve Ýlke Der'in düzenlediði tefsir dersleri devam ediyor. lar ekrandan takip ediyor. ÝHH'dan yapýlan açýklamada, "Kur'an okuyarak yýrtacaðýz karanlýðýn örtüsünü. Çünkü kuran okumak Allah ile irtibata geçmektir. Hayatýn anlamý Kur'an'ýn direktiflerindedir. Kur'an'ýn kuþatmadýðý hayatlarý Þeytan ele geçirmiþtir. Allah'a gereði gibi kul olmak, anlamlý bir hayat ve anlamlý bir ölüm için Kur'an'a sarýlmalýyýz. Zira insan Allah ile irtibatý kopardýðýnda kýyamet kopar." denildi. (Ç.HAK:2227) Doðuþtan iþitme engelli olan, 2 ay önce geçirdiði ameliyat sonrasýnda, beynine yerleþtirilen cihazla duymaya ve konuþmaya baþlayan 5 yaþýndaki Ýrem Su Umar'ýn, kafasýna takýlan cihazý kaybetmesiyle üzülen ailesinin hüznü, önceki gün babasý Hasan Umar'a gelen bir telefonla sevince döndü. Ýþitme cihazý satan bir firma tarafýndan aranan baba Hasan Umar, ismi açýklan-

6 6 CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Üreticiye 100 adet koç daðýtýldý BURAK YALÇIN Vali Ahmet Kara Erkan Elfaz Ermiþ Þevket Avcý Vali Ahmet Kara kura çekiliþine katýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Valilik ve Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan yürütülen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliði Artýrmasý Projesi " kapsamýnda, koyun ve keçi yetiþtiricilerine, kura ile 100 Akkaraman cinsi damýzlýk koç daðýtýmý yapýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü bahçesinde gerçekleþtirilen törene, Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýlarý Adem Saçan ile Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, bazý daire müdürleri ve çiftçiler katýldý. Törende Çorum Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Avcý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ermiþ ve Vali Kara birer konuþma yaptý. 'YILMADAN, USANMADAN ÇALIÞTIK' Kura ile 100 Akkaraman cinsi damýzlýk koç daðýtýmý yapýldý. Daðýtým töreni sonrasý kokteyl düzenlendi. Konuþmasýnda Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði hakkýnda bilgi veren Baþkan Þevket Avcý, birliðin çok badireler atlattýðýný belirterek," 2008 yýlýna kadar toplam üye sayýmýz genel kurul yapmaya yeterli deðildi. Yýlmadýk, usanmadýk çünkü bu birliðin memleketimize ve Çorum'umuza faydalý olacaðýný gördüðümüz için gecemizi gündüzümüze katarak, bu iþlerin üzerinde çalýþmaya baþladýk. Bizim esas görevimiz elimizdeki mevcut materyalleri ne kadar iyileþtirirsek, ne kadar saflaþtý- Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Valilik ve Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði nce koç daðýtýmý yapýldý. rýrsak benim üyemin, benim köylümün cebine o kadar para gidiyor demektir. Milli ekonomiye katkýmýz var demektir. Bunun için canla baþla çalýþýyoruz. Koçlarýmýzýn her birisi TL deðerinde. 400 TL'sini Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, 400 TL'sini Özel Ýdare, 500 TL'sini ise üye katkýsý olarak çiftçi verecek. " dedi. 'PROJENÝN AMA- CI ÜRETÝCÝYE KATKI SUNMAK' Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, projenin amacýnýn üreticiye destek olduðunu söyledi. Ermiþ, þöyle dedi: '' Ýlimizde projelerle birlikte yaygýnlaþmaya baþlayan kontrollü küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinin daha ileri seviyelere taþýnabilmesi için öncelikle verim özelliklerini gösteren materyalin üreticilerin elinde olmasý ile saðlanabilecektir. Bu projenin amacý halk elinde ýslah projesi gibi projelerden faydalanamayan üreticilere katký sunarak, kaliteli damýzlýk materyalle buluþturmak ve verimlilik açýsýndan önemli olan damýzlýk ihtiyaçlarýný kontrollü olarak saðlamaktýr. Kontrollü küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinin daha ileriye taþýnabilmesi için öncelikle verim özelliklerini gösteren materyalin üreticilerin elinde olmasý ile saðlanabilecektir. Ýlimizin küçükbaþ hayvan varlýðý 200 bin civarýndadýr ve ilimizin genel hayvan ýrký Akkaramandýr. 12 bin 300 küçükbaþ hayvan bu kapsamda sözleþmeli olarak proje içerisinde yer almaktadýr. Daðýtýmýný yaptýðýmýz koçlarýn finansmanýný bakanlýðýmýz, Ýl Özel Ýdaremiz ve çiftçilerimiz saðlamýþtýr. Projeye katký saðlayan valimize, bakanlýðýmýza, Ýl Özel Ýdaremize, Ýl Genel Meclis üyelerimize ve çiftçilerimize teþekkür ediyorum.'' VALÝ'DEN ÞEHÝDE RAHMET, PKK'YA LÂNET Sözlerine þehit olan asker ve polislerimize rahmet dileyerek baþlayan Vali Kara da,'' 7 Haziran'dan beri kudurmuþ köpek gibi bulduklarý her hedefe saldýran, bu arada 30'u aþkýn güvenlik görevlimizi, polisimizi ve askerimizi þehit eden terör örgütünü lanetleyip, huzurlarýnýzda þehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara baþsaðlýðý ve gazilerimize Allah'tan saðlýklý ömürler, bu millete Allah'tan muzafferiyet ve baþarý diliyorum." Dedi. Daðýtýmý yapýlan koçlarýn hem geleneðimizde, hem de inancýmýzda yeri yeri olduðunu belirten Kara, "Hz Ýsmail'i kurban edilmekten kurtaran mübarek bir hayvaný, küçükbaþ hayvancýlýðýmýzda verimi artýrmak, hayvancýlýðý daha kaliteli, verimli hale getirmek için daðýtýyoruz. Biz hayvanlara hep iyi, güzel davranmýþýz. Tarým ve hayvancýlýk bizim olmazsa olmazýmýz ve ana geçim kaynaðýmýzdýr. Çorum'da da, Kars'ta da, Balýkesir'de de öyledir. '' þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan kura çekilen 100 küçükbaþ hayvan yetiþtiricisine, birer adet olmak üzere damýzlýk Akkaraman cinsi damýzlýk koç teslim edildi. Rektör e Kaymakam ziyareti Ortaköy KaymakaAlkan, ikili iþ birmý Kenan Aktaþ, Hitit liklerini çok önemsediküniversitesi Rektörü lerini ve ortak çalýþmalaprof. Dr. Reha Metin Alra her zaman açýk oldukkan ý makamýnda ziyaret larýný dile getirerek ünietti. versitenin sadece Çorum merkezde deðil, tüm ilyapýlan açýklamaya çelerle de yakýn diyalog göre, Kaymakam Kenan içinde olmasýndan büaktaþ, Hitit Üniversitesi yük bir mutluluk duyduile birlikte ortak çalýþma ðunu, saðlanan bu yakýn ve projeler yapmak isteiþ birliklerinin sonucu diklerini ifade ederek, olarak üniversitenin üniversitede yaþanan geemin adýmlarla dünya ölliþmelerin takdire þayan çeðinde çalýþmalar yaportaköy Kaymakamý Kenan Aktaþ, Hitit Üniversitesi olduðunu belirtti. Kaymaya baþladýðýný ve Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. makam Aktaþ, yapýlan baönemli çalýþmalara imza attýðýný vurguladý. þarýlý çalýþmalardan ötürü Rektör Alkan'ý ve emeði geçen herkesi tebrik etti. Rektör Alkan, kurumlarýn omuz omuza vererek yapacaklarý çalýþmalarla ve atacaðý somut adýmlarla daha güçlü bir þekil- Yol çalýþmalarýný inceledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Kayacýk mevki, Bayat yol ayrýmýna kadar olan bölgede devam eden rýhtým ve yol açma çalýþmalarýnda incelemelerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Çatma iþlerin daha hýzlý yürümesi için giriþimlerinin devam ettiðini, rýhtým çalýþmasýnýn mevsim normallerinde tamamlanmasý için ça- ba sarf ettiklerini belirtti. Rýhtým çalýþmasý çerçevesinde Kayacýk mevkiinden Bayat yol ayrýmýna kadar olan bölgede çayýn 13 metre geniþletilmesinde sona yaklaþýldý. Geniþletme çalýþmasýnýn ardýndan saðlý sollu 10 kilo metre taþ duvar örülecek. Duvar örme çalýþmasý ile eþ zamanlý olarak 10 metre geniþliðinde 11 kilometre uzunluðunda yol yapýlacak. Isparta Alperen Ocaklarý eski Baþkaný Emre Özden, Çorum da bulunan arkadaþlarý tarafýndan askere uðurlandý. Alperenler askere uðurladý Isparta Alperen Ocaklarý eski Baþkaný Emre Özden, vatani görevini yapmak üzere Ýstanbul Tuzla Piyade Okulu'na uðurlandý. Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve beraberindeki Alperenler, dava arkadaþlarýný bu anlamlý gününde yalnýz býrakmadý. Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, yol yapým çalýþmalarýný inceledi. Yücel, yaptýðý konuþmada, terör olaylarýnýn arttýðý bu günlerde, güvenlik güçlerimize karþý yapýlan bombalý ve silahlý eylemlerde þehit olan tüm asker ve polisimize Allahtan rahmet diledi. Vatanýn bütünlüðü ve milletin baðýmsýzlýðýný tehdit eden PKK terör örgütü ve yandaþlarýnýn ise biran önce ortadan kaldýrýlmasý temennisinde bulundu.

7 CUMA 14 AÐUSTOS Çaresiz anne yardým bekliyor ENÝSE AÐBAL 4 yaþýnda geçirdiði ateþli rahatsýzlýk sonucu böbreði iflas eden 12 yaþýndaki Cem Arama, böbrek nakli olabilmek için yardým bekliyor. Oðlu ile dokularý uyum saðlayan anne Semra Arama, oðluna böbreðini vereceðini fakat maddi imkânsýzlýklar nedeniyle nakil ameliyatýný gerçekleþtiremediklerini söyledi. STK lar terör ve çözüm süreci ile ilgili açýklama yapacak EROL TAÞKAN Ýnsani Deðerler Platformu (ÝDP) üyesi sivil toplum kuruluþlarý, terör olaylarý ve çözüm süreci ile ilgili basýn açýklamasý yapacak. Bugün saat 14,00 te yapýlacak olan basýn açýklamasý, PTT Merkez Þubesi önünde gerçekleþtirilecek. Eþi Hakan Arama ve kendisinin sürekli iþleri olmamasý nedeniyle maddi durumlarýnýn yerinde olmadýðýný ve yakýn çevreleri ve akrabalarýnýn yardýmlarýyla 2 bin TL toparlayabildiklerini belirten Semra Arama, 7 bin TL maliyeti olan nakil ameliyatý için yetkililerden ve hayýrseverlerden yardým beklediklerini dile getirdi. Semra Arama Kamyon devrildi, 1 yaralý Çorum'un Kargý ilçesinde, eþya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kiþi yaralandý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. TÜGVA dan Ýmam Hatip çaðrýsý Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Ýl Temsilcisi Feridun Batan, Yarýnlarýmýzý teslim edeceðimiz gençler, kalbi iman, yüreði sevgi dolu gençler Ýmam Hatip Okullarý sizi bekliyor çaðrýsýnda bulundu. Ýmam Hatip Okullarýnda eðitim alan gençleri birinin önünde-arkasýnda deðil, milletin gönlünde yer alan nesiller olarak nitelendiren Batan, Ýmam Hatipli olmayý þöyle anlattý; Peygamber mesleðini icra etmek için atýlan ilk adýmdýr. Dinini, kitabýný anlamak, anlatmak, bildiklerini insanlara bildirmek için en yüce fýrsattýr. Ýmam Hatiplinin elinde dünyadaki en güzel mesleði, en mükemmel görevi yerine getirme fýrsatý vardýr. Öðrenmek..."Sizin en hayýrlýnýz Kuraný-Kerimi öðrenen ve öðreteninizdir." demiþ Efendimiz. Onun gibi yaþamak, öðretmek ve insanlarý cehalet bataðýndan kurtarmak vardýr. Ýmam Hatipli olmak, sevgilerin en güzelini, en safýný yaþamak, Allah sevgisini tatmak, Allah sevgisini hissedip hayatýmýzýn her anýný buna göre þekillendirmek için bir fýrsattýr diye konuþtu. KAYIT DAVETÝ Ýmam Hatip Ortaokullarýnda kayýtlar baþlamýþ olup normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. Ýlaveten Kuran, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhan- Feridun Batan gi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan istediði Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur. Ýlkokulu bitiren tüm öðrencilerimizi Ýmam Hatip Ortaokullarýna kayýt olmaya ve Ýmam Hatipli olmaya davet ediyoruz. KAZANAN ÖÐRENCÝLERE TEBRÝK Eðitim Öðretim yýlýnda Anadolu Ýmam Hatip Liseleri ile alakalý tercihler yapýp, bu okullarýmýzý kazanan öðrencilerimizi Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði olarak þimdiden tebrik ediyoruz. ÝDP den yapýlan yazýlý açýklamada, basýn açýklamasýna katýlmalarý için tüm STK larýn davet edildiði bildirildi. Çorum'un Kargý ilçesinde, eþya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametinden Kargý yönüne seyir halinde olan Ramazan D. (58) yönetimindeki 07 LR 477 plakalý kamyon, Pelitözü köyü yakýnlarýna geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak devrildi. Kazada sürücü Ramazan D. yaralandý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralý sürücü, Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) (Ç.HAK:2256) Yetkililer, Vatandaþlarýmýz bu tür istismarcýlara itibar etmesinler dedi. Merhamet simsarý zabýtadan açamadý Çorum da bir çocuða engelli süsü vererek dilencilik yapan kadýn zabýta ekiplerince yakalandý. Çorum kent merkezinde, tekerlekli sandalyede hasta süsü verilen çocukla dilenen kadýndan þüphelenen zabýta ekipleri, merhamet simsarýnýn foyasýný ortaya çýkardý. Kadýnla birlikte çocuðu belediyeye götüren zabýtalar gördükleri manzara karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemediler. Zabýta ekiplerinin yaptýðý inceleme sonunda çocuðun herhangi bir engeli ve rahatsýzlýðý olmadýðýný tespit etti. Zabýta ekiplerini güçlük çýkan kadýnýn üzerinden de bir miktar para çýktý. Dilenci kadýna zabýta ekipleri tarafýndan idari Ýnþaat iþçisi aðýr yaralý Ýnþaattan düþen iþçi aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. Kafkasevleri'nde meydana gelen kazada, çalýþtýðý inþaatta dengesini kaybeden 51 yaþýndaki inþaat iþçisi A.K., arkadaþlarý tarafýndan çaðrýlan ambulansla Özel Elitpark Hastanesi'ne kaldýrýlarak yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Ýþçinin üzerine makina düþtü Alaca'da bir un fabrikasýnda çalýþan iþçinin üzerine makina düþtü. Önceki gün yaþanan talihsiz kazada, 35 yaþýndaki F.D. isimli fabrika iþçisi, aniden yerinden koparak düþen makinanýn altýnda kaldý. Mesai arkadaþlarý tarafýndan makinanýn altýndan kurtarýlan iþçi, tedavisi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) iþlem uygulanarak para cezasý kesildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, özellikle çevre illerden gelen dilencilerin vatandaþlarýn manevi duygularýný istismar ettiðini belirterek, dilenciliði kendilerine meslek haline getirenlere taviz vermeyeceklerini söyledi. Vatandaþlardan dilencilere itibar etmemelerini isteyen Turhan Candan, Sokaklarda ve cami önlerinde dilencilik yapanlara vatandaþlar itibar etmesinler. Bunlar ihtiyaç sahibi deðiller, dilenciliði kendilerine meslek edinmiþler. Gerçek ihtiyaç sahiplerine devletimiz tüm kurumlarýyla yardýmda bulunuyor. Vatandaþlarýmýz bu tür istismarcýlara itibar etmesinler dedi.(ýha) Engelliye çarptý Engelli B.K. nin ( 23) kullandýðý motosikletle, D.D. nin (52) kullandýðý 19 DN 818 plakalý otomobil çarpýþtý. Engelli gencin kazayý hafif yaralanmayla atlatmasý ve herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmamasý üzücü kazanýn sevindiren yönünü oluþtururken, %80 oranýnda engelli raporuna sahip B.K., çevrede bulunanlarýn müdahalesiyle kazanýn þokunu atlatmaya çalýþtý. (Haber Merkezi) Direksiyon baþýnda rahatsýzlanýp kaza yaptý Direksiyon baþýnda rahatsýzlanarak direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü kaza yaptý. Dr. Ýlhan Gürel Caddesi'nde yaþanan trafik kazasýnda, 34 US 339 plakalý aracýyla seyreden E.Y. (20) isimli bayan sürücü kaza yaptý. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, bayan sürücünün kazadan hemen önce ani bir rahatsýzlýk geçirdiðini ve yaþanan kazanýn da bu sebebe baðlý olduðunu tespit etti. Olay yerine çaðrýlan 112 ekipleri, bayan sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu. (Haber Merkezi) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

8 8 CUMA 14 AÐUSTOS aylýk bebeðin yaþam mücadelesi Çorumlu Atlas ilik nakli bekliyor Çorumlu Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, lösemi hastalýðýndan kurtulup saðlýðýna kavuþmak için ilik nakli bekliyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi nde tedavisi süren Atlas bebeðin saðlýðýna kavuþmasý için 4 ay içinde ilik nakli olmasý gerektiði bildirildi. Çorum un Bayat ilçesinden öðretmen Yasa çiftinin ilk çocuklarý olan Atlas ýn 2 aylýkken yapýlan rutin saðlýk kontrolleri sýrasýnda lösemi hastasý olduðu tespit edildi. Çift, bebeklerinin tedavisi için Kahramanmaraþ'tan Kayseri'ye taþýndý. Yaþa çifti, yaklaþýk 4 aydýr tedavisi süren oðullarýnýn yaþama tutunmasýný saðlayacak uygun Tedavinin bu aþamasýndan sonra tam uyumlu ilik nakli gerektiðini belirten Yaþa, "Yurt içinde ve yurt dýþýnda taramalar devam ediyor. Kesin tedavi için 4 ay içerisinde ilik nakli gerekiyor, tam uyumlu ilik bulunduðu zaman nakil yapýlacak. Eðer tam uyumlu ilik bulunmazsa kemoterapiye geçilecek. Son ihtimal de babasý olarak benim yüzde 50 uyumum var, daha riskli bir yöntem ama bunu tercih edecekler" dedi. ÝLÝK BAÐIÞI ÇAÐRISI Saðlýklý kiþileri ilik baðýþý için daha duyarlý olmaya davet ettiklerini dile getiren Yaþa, þunlarý kaydetti: "Çünkü onlarda kendini tekrar yenileyebilecek bir parça, bizim çocuðumuz ve bizim gibi bekleyen 300'ü aþkýn hasta çocuða hayat verecek. Kýzýlay'ýn baþlattýðý proje çok kolay. Sadece örnek alýnýyor, eðer eþleþme olursa Saðlýk Bakanlýðý size ulaþýyor. Türkiye'deki tüm Kýzýlay kan merkezleri kök hücre baðýþý alýyor. Çorum da da Kýzýlay aracýlýðýyla kök hücre baðýþý kabul ediliyor. Baðýþçýnýn rutin hayatýný bozmayacak þekilde kök hücreler alýnýyor, ertesi gün normal hayatýna baþlayabilir. 3 ay içerisinde de vücudu o iliklerin hepsini toparlýyor. Kesinlikle umudumuz var. Biz sadece Atlas için deðil, bütün hastalar için herkesten bu duyarlýlýðý bekliyoruz. Çünkü çok fazla bekleyen var. Umudumuzu asla kaybetmedik. Atlas iki aylýk bebek olmasýna raðmen çok güzel direndi, bundan sonra da çok güzel sonuçlar alacaðýmýzý düþünüyorum." Anne Sinem Yaþa ise ilik baðýþýnýn önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin nüfusu yaklaþýk 80 milyon ama verici sayýsý çok az, 100 bin kiþiye yakýn verici varmýþ. Almanya'da bu rakam 5,5 milyon, 200 bini de Türk. Bizde insanlar biraz daha duyarlý olursa çok Sinem-Enes Yaþa çiftinin 6 aylýk bebeði Atlas, ilik baðýþý bekliyor. basit bir iþlemle hayat kurtarýlabiliyor" dedi. Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Pediiliðin bulunmasý için dua ediyor. atri, Hematoloji, Onkoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Baba Enes Yaþa, Anadolu Ajansý muhabirine yaptýmehmet Akif Özdemir de Atlas bebeðin saðlýðýna kaðý açýklamada, çocuk doktoru tarafýndan Atlas'ýn dalavuþmasý için uygun ilik arandýðýný belirtti. Atlas bebeðin ðýnda fazla büyüme görülmesi üzerine tedbir amaçlý ünidurumun uygun vericiye göre deðiþeceðini aktaran Özversite hastanesine sevk edildiðini belirterek, "Orada demir, þöyle devam etti: kan deðerlerine bakýldýðýnda akyuvar sayýsýnýn çok yük"atlas bebek, iki aylýkken 700 bin beyaz akyuvar sek olduðu görüldü. Daha sonra ambulansla Erciyes sayýsýyla geldi, bugüne ulaþmasý bizim için büyük bir Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine getirildi. Burada þans. Bugüne kadar her þey yolunda gitti ama bundan lösemi tanýsý konuldu, 4 aydýr burada tedavi görüyor" disonra düzgün bir verici olursa, þifaya kavuþma þansý daye konuþtu. ha da artacak. Bugün itibarýyla nakle geçmesi gereken Atlas bebeðin tedavisi nedeniyle Kahramanmabir durum var ama bu arada uygun verici olmayýnca biz raþ'tan Kayseri'ye taþýndýklarýný anlatan Yaþa, eþiyle bearayý boþ býrakmamak için kemoterapisini sürdürüyoraber öðretmenliðe Kayseri'de devam ettiklerini söyledi. ruz." (A.A.) Ýntegral in hac kafilesi 20 Aðustos ta uðurlanacak Mahalle sakinleri, Ecdad yadigarýna bu görüntü yakýþmýyor diyerek yetkililerden çözüm istedi. Ecdad yadigârý dökülüyor RECEP MEBET Çorum un tarihi ibadethanelerinden Kulaksýz Camii, bakýmsýzlýktan dolayý adeta dökülüyor. Tarihi caminin dýþ cephesi baþta olmak üzere çatýsý ve yaðmur oluklarýnda bozulmalar yaþandýðýna iþaret eden cemaat, yetkililerden ilgi bekliyor. Ulucamii nin minyatürü niteliðindeki Kulaksýz Camii nin yaklaþýk 200 yýllýk geçmiþiyle Çorum un önemli tarihi varlýklarý arasýnda yer aldýðýný anlatan mahalle sakinleri, Ecdad yadigarýna bu görüntü yakýþmýyor açýklamasýnda bulundular. Merkezi bir konumda yer alan caminin duvarlarýnda çatlaklar oluþtuðuna dikkat çeken vatandaþlar, abdesthane bölümünün de acilen bakýma alýnmasý gerektiðini dile getirdiler. Cuma günleri cami dýþýna taþan cemaatin kaldýrýmlarda saf tuttuðunu belirten esnaf ise, Abdibey Camii nde olduðu gibi Kulaksýz Camii çevresinde de düzenleme yapýlmasý gerektiðini ifade ettiler. Hýdýrlýk ve Ulucamii nin ardýndan Çorum un en fazla ziyaret edilen tarihi camileri arasýnda gösterilen Kulaksýz Camii nin kýþ gelmeden bakým ve onarýma alýnmasýný isteyen vatandaþlar, yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini istediler. Caminin çatýsýndan düþen parçalar tehlike saçýyor. RECEP MEBET Hac farizasýný yerine getirmek üzere Çorum dan kutsal topraklara gidecek ilk kafile 20 Aðustos 2015 tarihinde yola çýkacak. Ýntegral Turizm Seyahat Acentesi aracýlýðýyla hacca gidecek olan kafile için haftaya Perþembe günü saat da Akþemseddin Camii yanýnda uðurlama programý düzenlenecek. HACI ADAYLARINA BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI 2015 yýlý hac organizasyonu hakkýnda açýklama yapan Ýntegral Turizm sahibi Ýbrahim Çeliker, 41 kiþilik kafilelerinde yer alan hacý Ýntegral Turizm sahibi Ýbrahim Çeliker adaylarý için dün Çakýr Camii nde bilgilendirme toplantýsý düzenlediklerini söyledi. Din Görevlileri Erdem Kayabaþ ve Züleyha Çalýþkanoðlu nun eþlik edeceði kafileye hac iþlemleri ile ilgili bilgiler verildiðini anlatan Ýbrahim Çeliker, Samsun dan havayoluyla Medine ye gidecek Çorumlu hacý adaylarýnýn 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren yurda Hacý adaylarý için Çakýr Camii nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. döneceklerini sözlerine ekledi. Çorum dan kutsal topraklara gidecek ilk kafile 20 Aðustos 2015 tarihinde yola çýkacak. Caminin abdesthanelerinde de bakýma ihtiyaç var. Tarihi caminin dýþ cephesinde çatlaklar oluþtu. Ýkbal Kent sakinlerinin talebi RECEP MEBET Ulukavak Mahallesi Ýkbal Kent Sitesi sakinleri, park alanlarýnýn bakýmsýzlýðýndan þikâyetçi. Park yerinde dikili olan aðaçlarýn susuzluk nedeniyle kurumak üzere olduðuna iþaret eden site sakinleri, ilgililerin duyarsýzlýðýndan dert yandýlar. Ayrýca Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi civarýnda yer yer çöp yýðýnlarý oluþtuðuna da dikkat çeken vatandaþlar, Ýkbal Kent Sitesi sakinleri, park alanlarýnýn bakýmsýzlýðýndan þikâyetçi. 13. blok yanýndaki boþ arsanýnsa otlardan Yetkililere seslenen site sakinleri, dile getirdikleri temizlenmesi gerektiðini dile getirdiler. problemlerin çözümü için acilen çalýþma yapýlmasýný

9 CUMA 14 AÐUSTOS Çorum dan Türkiye ye uzanan baþarý hikâyesi Duranlar, devlere kafa tutuyor RECEP MEBET Müessesesi nde çalýþarak geçiren Necmettin Duran, 7 yaþýndan itibaren ticaretin içinde olan bir isim. Çorum Anadolu Lisesi nin ilk mezunlarýndan olan Duran, yükseköðrenim için gittiði Ýngiltere de Uluslararasý Ýþ Ýdaresi okudu. Bu süreçte yurt dýþýndaki ticari çalýþmalarý mercek altýna alan Duran, o dönemde Türkiye de henüz bulunmayan dev marketleri yakýndan inceleme fýrsatý buldu. Türkiye de ticaretin geleceðine iliþkin ilk izlenimlerini öðrenciliði döneminde Necmettin Duran edinen Duran, perakende sektöründeki dönüþüme bire bir þahitlik etti. Babasýnýn hýrdavat ve sulama malzemeleri satýþý yapan iþyerinde inþaat malzemeleri satýþýna baþlayan 7 YAÞINDAN BERÝ TÝCARETÝN ÝÇÝNDE Duran, toptan pazarlama alanýnda attýðý adýmla büyük Çocukluðunda tatil dönemlerini Hakký Bilal bir ivme yakaladý. Necmettin Duran ýn kurucusu olduðu Duranlar Alýþveriþ Merkezi ve Yapý Market, yurt çapýndaki bayi aðý ve ticaret hacmiyle sektörün dev kuruluþlarýna kafa tutar konuma geldi. Yeni yatýrýmlarla baþarýlý çýkýþýný sürdürmeyi planlayan Duranlar AVM ve Yapý Market, Ankara ve Samsun gibi büyükþehirlere açýlmayý hedefliyor. Pek çok ünlü markanýn Türkiye çapýndaki gözde bayileri arasýnda gösterilen Duranlar ýn kuruluþ öyküsünü Hakimiyet e anlatan Necmettin Duran, hazýrlýklarý devam eden yeni çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler verdi. HAYALÝNDEKÝ PROJEYÝ GERÇEÐE DÖNÜÞTÜRDÜ Beyazeþya ve mobilya bölümleri dikkat çekiyor yýlýnda Hýdýrlýk civarýnda satýn aldýðý arsada uzun süredir hayalini kurduðu projenin temellerini atan Duran, ilk zamanlarda konum itibariyle eleþtirilere hedef olan yatýrýmýnýn bugün ne denli isabetli bir adým olduðunun daha iyi anlaþýldýðýný söylüyor yýlýnda Duranlar Yapý Market adýyla faaliyetlerine baþlayan alýþveriþ merkezinin bir evin tüm ihtiyaçlarýný tek çatý altýnda müþterilerine sunduðunu belirten Duran, Ýsim nedeniyle sadece inþaat malzemesi ve hýrdavat ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý bir yermiþ gibi algýlanan marketimizde beyazeþyadan mobilyaya, ayakkabýdan tekstile, kýrtasiyeden züccaciyeye, temizlik ürünlerinden bahçe gereçlerine kadar geniþ bir yelpazede zengin bir ürün çeþitliliðine sahibiz dedi. DURANLAR, DEVLERE KAFA TUTUYOR Aydýnlatma ürünleri de maðazada yer alýyor. Toptan satýþ konusunda 22 il ve 80 in üzerinde ilçede bulunan tali bayileri ile yurt çapýnda inþaat malzemesi pazarladýklarýný vurgulayan Duran, Satýþ rakamlarý açýsýndan büyükþehirlerle kora kor bir mücadele içindeyiz diye konuþtu. Türkiye nin 9 ünlü seramik markasýnýn bayiliðini üstlendiklerini ifade eden Duran, ciro bakýmýndan söz konusu markalarýn ilk 5 bayisi arasýnda yer aldýklarýna dikkat çekti. Ticaret hacmi bakýmýndan sektörün önde gelen temsilcilerine kafa tutar konumda olduklarýnýn altýný çizen Duran, Ankara ve Samsun gibi büyükþehirlere de açýlmayý planladýklarýný kaydetti. DURANLAR AVM DEN YENÝLÝKLER Vitrifiye ve armatür reyonlarýnda yenilikler yolda. Züccaciye ve ev gereçleri de Duranlar AVM de. Ayakkabý ve tekstil reyonlarý da ürün çeþitliliðiyle iddialý. Zengin ürün çeþitliliði ve park yeri imkanýyla tüketicilerin tercihi olan Duranlar AVM ve Yapý Market te yapmayý planladýklarý düzenlemelerden de bahseden Duran, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ýletiþim çaðýnda yaþadýðýmýz günümüzde biliþim altyapýmýzý güçlendirmeye yönelik çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu doðrultuda üç ayrý internet sitesi hazýrlýyoruz. Mevcut internet sitemizi yenilemenin yanýnda seramik ürünlerine özel bir site ile online alýþveriþ sitesi kuracaðýz. 3 yýl içinde global ciromuzun yüzde 50 sini internet üzerinden gerçekleþtirmeyi planlýyoruz. Ekim ayýndan itibaren ise maðazamýzda deðiþikliðe gidiyoruz. Ürün gamýmýza üst segment vitrifiye ve armatür grubunu da dahil edeceðiz. Bu kapsamda Ýtalyan Emiliano, Ýspanyol Valentino ve Alman Grohe ürünleri de teþhir standlarýyla maðazamýzda yerini alacak. Mimar arkadaþlarýmýz bu yeni bölümlerin tasarýmlarýný hazýrlýyor. Böylece hizmete sunacaðýmýz yeni bölümlerimizle üst segment vitrifiye, seramik ve armatür ihtiyacýný Çorum da karþýlamýþ olacaðýz. Kadromuzdaki iç mimarlarýmýzla ücretsiz ev dizayný hizmeti vereceðiz. Ayrýca talepler doðrultusunda taahhüt iþlerini de yürüteceðiz. Böylece hizmet yelpazemizdeki tüm kalemleri anahtar teslim olarak müþterilerimize sunmuþ olacaðýz. Dijital baský panel radyatör ve mutfak tezgahý arasýnda cam üzerine dijital baský uygulamalarýný da yakýnda müþterilerimizin beðenisine sunacaðýz. Yaklaþýk 5 bin 200 metrekare satýþ, 2 bin 500 metrekaresi kapalý toplam 11 bin 500 metrakere depo alanýyla hizmet veren Duranlar AVM ve Yapý Market olarak Merzifon daki metrekarelik þubemizle müþterilerimizin hizmetindeyiz. Kurumsal çalýþmalarýmýz doðrultusunda ürün ve pazar araþtýrmalarýmýz sürüyor. Yeni il ve ilçelerde gerçekleþtireceðimiz atýlýmlarla birlikte özellikle toptan inþaat malzemesi satýþýnda çok daha iyi yerlere geleceðimize inanýyoruz. Duranlar AVM ve Yapý Market, Ankara ve Samsun gibi büyükþehirlere açýlmayý hedefliyor. Akar Hasar Danýþmanlýk hizmetlerini tanýttý Trafik kazasý maðdurlarýna uzman danýþmanlýk desteði RECEP MEBET Akar Hasar Danýþmanlýk Bölge Müdürlüðü, trafik kazasý maðdurlarýna danýþmanlýk hizmeti sunuyor. Size Uzanan Dost Eli sloganýyla faaliyet gösteren Akar Hasar Danýþmanlýk, Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Sokak Kavukçu Ýþ Merkezi numara 3/29 da hizmetlerini sürdürüyor. Çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Akar Hasar Danýþmanlýk Bölge Müdürü Selim Seven, Çorum daki ofisleri aracýlýðýyla Ýç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi ne hitap ettiklerini söyledi. Habip Doðan ýn kurucusu olduðu Adana merkezli þirketin yurt çapýnda faaliyet gösterdiðini anlatan Selim Seven, 7 ilde þubesi bulunan Akar Hasar Danýþmanlýk Bölge Müdürü Selim Seven, hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. Akar Hasar Danýþmanlýk ýn 8. þubesini Samsun un Bafra ilçesinde hizmete sunduðunu kaydetti. Seven, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ölüm ve kalýcý sakatlýkla neticelenen trafik kazalarý sonucunda maðdur olan insanlarýn, sigorta fonundan tazminatlarýnýn tahsili konusunda danýþmanlýk ve aracýlýk hizmeti veriyoruz. Þirket, trafik kazasý maðdurlarýna danýþmanlýk hizmeti sunuyor. Bu alanda þirketimiz bünyesinde 8 muz danýþmanlýk hizmetleri kapsamýnda maðdur taavukat görev yapýyor. rafa hiçbir maddi külfet yüklemiyoruz. 10 yýlý geçmemek kaydýyla, maðduriyet söz Çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak konusu olan tüm trafik kazalarýnda tazminat alýnmaisteyen tüm trafik kazasý maðdurlarýný Akar Hasar sý hususunda gereken desteði saðlýyoruz. SunduðuDanýþmanlýk a bekliyoruz.

10 10 CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Yavuz Selim Ýlkokulu rengârenk Yavuz Selim Ýlkokulu koridorlarý renklendi. Okul koridorlarý komple boyanýp, eðitimle ilgili görsel temalarla süslendi. Öðrencilerin renkli ve eðlenceli bir ortamda eðitim öðretim görmeleri için okul imkânlarý ile Resim Öðretmeni Gökay Gündoðdu tarafýndan okul koridorlarý süslendi. Okul Müdürü Celal Özgücük, yapýlan çalýþmalarla ilgili þunlarý söyledi; Öðrencilerimizin zevkli, neþeli, renkli ve eðlenceli bir ortamda eðitim öðretimlerini sürdürmeleri amacý ile okulumuzun tüm koridorlarý eðitim temalý görsel resimlerle süslendi. Alýþýlmýþ karakterler yerine farklý karakterler ve eðitim temalý olmasý önceliði ile tüm çalýþmalar yapýldý. Hamra-Þükrü çiftinin oðlu Mehmet, Nihal-Mehmet Metin Adanýr çiftinin kýzý Hilal ile hayatýný birleþtirdi. Mehmet ve Hilal'in mutlu günü BURAK YALÇIN Þanlýurfa Viranþehir'de Bosch Bayii Þükrü Erkan'ýn oðlu Öðretmen Mehmet Erkan, Emekli Gýda Laboratuvarý Müdürü Mehmet Metin Adanýr'ýn kýzý Öðretmen Hilal Adanýr ile dünya evine girdi. Hamra-Þükrü çiftinin oðlu Mehmet, Nihal-Mehmet Metin Adanýr çiftinin kýzý Hilal ile hayatýný birleþtirdi. Vadi Restoran'da düzenlenen düðün törenine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen,Erkan ve Adanýr aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni müzik ve eðlenceyle devam etti. HAKÝMÝYET Mehmet-Hilal çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Celal Özgücük ÝLÝ KARGI ÝLÇESÝ SPOR SALONU OG YERALTI+BETON KÖÞK VE JENERATÖR YAPIM ÝÞÝ GENÇLÝK HÝZMETLERÝ VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜKLERÝ -ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýli Kargý Ýlçesi Spor Salonu OG Yeraltý+Beton Köþk ve Jeneratör yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ idarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MH. SAMSUN CD ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 Adet OG Yeraltý+Beton Köþk ve Jeneratör Yapýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýli Kargý ilçesi Spor Salonu c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karakeçili Mh. Samsun Cd.No:97 -. b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: D. ELEKTRÝK ÝÞLERÝ III. GRUP ÞEBEKE VE TESÝS ÝÞLERÝ Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Tesisler Þubesi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Tesisler Þubesi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) SIKLIK TABÝAT PARKINA TERASLI YÜKSEK KAMELYA YAPIMI ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK ÝL ORMAN VE SU ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Sýklýk Tabiat Parký Teraslý Yüksek Kamelya Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : ÇEPNÝ MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:72/A ÇEPNÝ MAH. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi 2-ihale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 8 Adet Teraslý Yüksek Kamelya Yapýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Orman ve Su iþleri Þube Müdürlüðü c)iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) iþin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiþ gün) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çepni Man., Ýnönü Cad., No:72/4 Çorum b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: III. Grup Bina iþleri 4.4.2, Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Orman Endüstri Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Orman ve Su iþleri Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

11 CUMA 14 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:1 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Ýnsanoðlunu þu iki þey mahvetmiþtir: Ýzzet arzûsu, fakirlik korkusu.abdullah-ý Tüsterî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Pakistan'ýn Ýstiklâli (1947) - Kýbrýs'ta II. harekât (1974) - Nihat Sâmi Banarlý'nýn vefâtý (1974) - Ýctimâ vakti: 17:54 Manasýz Hayatlar Ýnsanlar adedince hayatlar yaþanýr.. Kimi zengindir, kimi fakir.. Ama insandýr. Yer -içer, uyur.. Böylece günler gelip-geçer.. Kimler gelir-kimler geçer bu diyardan? Bu þehri binler defa kabristana boþaltan hayatýn insanlardan istediði elbette bir þeyler vardýr.. Manasýz hayatlar. Manalý hayatlar. Bir çok insan sadece Dünyadaki iþlerin kulu ve kölesi olmuþtur. Manalý hayatlar bir nizamýn adýdýr. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Sorumluluklarý vardýr. Helallarý ve haramlarý vardýr. Meþru zevk ve eðlencelari vardýr. Gerçek hayat budur. Kulaðý ezanda ve namazdadýr. Kul hakkýný gözetir. Haram þeylere tenezzül etmez. Bu bir nizamýn ve intizamýn sonudur.. Allah böyle ister. Böyle emreder. Bu hayatýn sonu daimi bir saadettir. Bu manalý hayattýr.. Yani Cennet hayatýnýn yaþayýþ biçimidir.. Manasýz hayatlar insaný hem dünyada sýkýntýya sokar. Dünyada, manasýz hayatýn cezasý kanunlar ve cezalardýr. Ýþte böylece hayat devam eder gider.. Ýnsanlarý akýllarý ancak vefatýnda baþa gelir.. Ama, imtihan sona ermiþtir.. Hesap verme zamaný gelmiþtir.. NÖBETÇÝ ECZANELER VOLKAN ECZANESÝ VOLKAN TOKATLI (TEL: ) HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI YASEMÝN ECZANESÝ YASEMÝN BOLAT (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A - YENÝ GÖÐÜS HASTALIK- LARI HASTANESÝ POLÝKLÝNÝK KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Arpalýk Köyü' nden gelme, Tufan, Selahattin, Çelebi ve Adet BEZGÝN' in annesi; Güfer BEZGÝN. 2-Düdüklükbekaroðlu Köyü' nden gelme, Demirci Esnafýndan Kara Mehmet ve Ali ÞAHÝN' in annesi; Basi ÞAHÝN. 3-Kavacýk Köyü' nden gelme, Haydar ÖZ- ÇÝFTÇÝ' nin oðlu; Fikret ÖZÇÝFTÇÝ. 4-Arzupýnar Köyü' nden gelme, Mehmet ER- CAN' ýn eþi, Mahmut ve Yusuf ERCAN' ýn annesi; Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 15 Müfettiþ, "bundan ne olur, yakýlsa yahut orada býrakýlsa " diyecek oldu. Müdür Bey, "Bu bir his ve itikat meselesidir. Herkesin hürriyeti vicdaniyesi vardýr. Ona dokunulmaz. Bunun yere gömülmesinden sana ne zarar var" diye susturdu. Þoseye çýktýk. Epeyce daha Alaca tarafýna gittikten sonra saða saptýk bir köprüden geçtik. Alamaslý köyünün içinden geçtik. Ýmad höyüðüne vardýk. Yeni yapýlarýn önünde durduk. Abdullah Bey ve Hakký Bey, hoþ geldiniz, diye bizi alýp salona götürdüler. Salonun dýþýnda kanepelere oturduk. Müdür Bey, çantayý açtý. Þimdiye kadar gezdiðimiz yerlerden toplanan kiremit parçalarýnýn nerelerden alýndýðýný yazýp zarflarýn içlerine koymuþ. Onlarýn hangi devirlere ait olduklarýný sual ettik. Sonra otomobilde ki Gerdekkaya'dan ve yoldaki höyüklerden topladýðýmýz kiremitleri de getirip gösterdik. Ýçlerinden karakteristik vasýflarý bulunanlarý ayýrt ettiler. Sonra yine kazý alanýndan yeni çýkan çanak çömlekleri gösterdiler. Noter Ýhsan ve Nazmi beyleri kazý yerine götürdüler. Abdullah Bey, izahat verdi. geri geldik. Otomobile bindik. Vedalaþtýk. Fotoðrafçý Baha Bey, geçen sefer aldýðý fotoðraflardan birer tane verdi. Yanýmýza bir bekçi bindi. Karahisar yolunu gösterdi. Tepeyi çýkýnca geri döndü. Biraz daha ileri vardýk. Semaya ser çekmiþ kara kayayý minare gibi gördük. Kayanýn yanýna geçelim, sonra köye gidelim dediler. Gittik, tepenin dibinde Noter ve Sadi önden yürüdüler. Biz de yavaþ yavaþ tarlalardan çýkmaya baþladýk. Beþ-on metre yoldan yükseklikte tarlalarda pek çok kiremit bulunuyor. Müdür Bey, fotoðraf alacaðým, diye uðraþýyor. Ýhsan kayanýn çok yüksek yerlerine çýktý. "Buralara merdivenler yapýlmýþ. Oturacak yerler var" diye sesi geliyor. Nazmi Bey de dört elle emekleyip gidiyor. Sadi tepenin üst tarafýna geçti. "Sýrlý kiremitler var" diye baðýrýyor. Müdür Bey, bana "sen yukarý çýkmaya uðraþma çok yüksek ve sýcak, buralarda kiremit topla" dedi. Biraz daha yükseldim. Nasýl çýkmýþlar ve öküzler buralarý nasýl sürmüþler. Çok dik, pek çok kiremit topladým. Müdür Bey, Nazmi Bey'le otomobilin yanýna gittiler. Sonra müfettiþ ve Ýhsan Bey'ler de geldiler, gittiler. Ben de yavaþ yavaþ gittim. Bir de baktým yolun öte geçesinde yine bir kayalýk yerler var. Orada yapý harabeleri görünüyor. Oraya gittim. Ne bakayým, çok muhteþem bir yapý. Sekiz-on kubbe var. Kubbelerin üstündeki taþlarýn ve bazý iç duvarlarýný söküp taþlarýný götürmüþler. Böyle harap halinde yine ihtiþamýný kaybetmemiþ, iþte burasý vakfiyelerde zikri geçen Koçhisar Medresesi diye hükmettik. Medresenin büyük kapýsýndan girince havlide boþluk bir yer var. Orasý açýk mý imiþ, yoksa onun üzerinde dahi kubbe mi vardý, bilinmiyor. Yalnýz sütunlarýn üzerinde yarým kubbelerin yerleri duruyor. Bu yapýdan metre kadar aþaðýda yine taþlarý sökülmüþ bir kubbeli mevki daha ve sonra daha üst tarafta bir harabe daha var ki, oralarda büyük taþ yapýlar bulunan büyük bir þehir olduðu anlaþýlýyor. Müfettiþ Bey'le Müdür Bey, medresenin iç ve dýþ duvarlarýný metre ile ölçüp biçtiler. Bir krokisini yaptýlar. Epeyce orada uðraþtýk. Baþýmýza büyük küçük Çerkezler toplandýlar. Oradan yürüdük, Çerkez köyüne vardýk. Eski mezarlýklarda yazýlý taþlar var dediler. Müdür Bey, "git de bak, þu yazýlý taþlara" dedi. Sadi ile gittik. Yarýsý toprakta gömülü büyük bir taþ. Üstünde Rumca yazýlar var. Sadi Bey, yazdý. Geri geldik. Baktýk otomobilin baþýna köylüler dolmuþlar. Müdür Bey'i indirmiþler. Odaya götürüyorlar. Biz de arkadaþlarla vardýk. Uzun bir Çerkez'in odasýna oturduk. Kahve geldi, içtik. Müdür Bey, çantasýný açtý. Yer adlarý ve medrese ve kale hakkýnda birçok sualler soruyor. Çerkezlerin her biri bir malumat veriyor. Sonra oda sahibi bize "ufacýk bir kahvaltý çýkartsak, yer misiniz?" dedi. Arkadaþlar hiç söylemediler. Acýktýklarýný biliyorum. "Eh getirirseniz biz de yeriz" dedim. Bir kalbur üzüm ile fýrýndan yeni çýkmýþ çörekler ve bir sahan da peynir geldi. Müdür Bey, "ben yemem" dedi ama sonra duramadý o da çokça üzüm yedi. Sofra kalktý. Tekrar kahve geldi. Bu sýrada Çerkezler avuç avuç bakýr paralar getirmeye baþladýlar. Pastan yazýlarý kalmamýþ, okunamaz haldeler. Müdür Bey, emanet olarak bunlarý götürelim, paslarýný sildirip okuyalým, Bize yarayacaklarýný müzemiz için satýn alýrýz, dedi. Çantasýndan zarf ve kâðýt çýkartýp getirenlerin isimlerini ve paralarýnýn miktarýný yazýp sardý, çantaya koydu. Hemen bir kilo kadar para getirdiler. Hepsini aldýk. Köyün içinde birkaç yerde kaleden gelmiþ taþlar olduðunu söylediler. Gittik, baktýk. Kimisi sütun baþlýðý. Çoðu Hýristiyanlýða ait taþlar. Gidelim, dediler. Kalktýk, otomobile bindik. Artýk Türk köyüne gitmekten vazgeçmiþtik. Biz de gelmiþ iken o köyü de görse idik, dedik. Sonra Çorum yoluna geri döndük. Yine Çerkez köyüne uðrayýp bir Çerkez alýp Türk köyüne gittik. Mektebin önünde indik. Mektebin bahçesi filan çok zollu (güzel). Birçok bayanlar var. Mektebin önüne oturduk. Ayran getirdiler. Ortada kolu sarýlý bir muallim var. Baþmuallim bizim Çorumlu Bal Bekir'in torunu Ýsmet imiþ, Alaca'da olduðunu söylediler. Orada iki taþ varmýþ, nakýþlý diye ýsrar ettiler. Yýkattýlar, boyattýlar, taþlarýn fotoðrafýný aldýlar. Köyün içinde taþ vardýr, diye hademe ile beni gönderdiler. Nazmi ve Ýhsan da beraber geldiler. Camiye gittik. Ýmamla görüþtük. Cami yeni yapý. Havlisinde taþlar var. Duvara konulmuþ eski taþlara baktýk. Bir eski yazý yok. Birkaç eve gittik. Evin birinde duvarda kapý gibi beyaz bir taþ, üzerinde Rumca yazý ile nakýþlar var. Nazmi Bey bunun yazýsýný aldý. Mektebe geldik. Ýhtiyar, genç, Müdür Bey ve kadýnlar bir arada oturuyorlar. Hepimiz beraber fotoðraf aldýralým, dediler. Kadýnlar önde biz arkada durarak bahçede bir grup fotoðrafý aldýrdýk. Kadýnlar Alaca Jandarma kumandanýn annesi ve karýsý ve komþularý imiþ. Ben biraz mektepten dýþarý çýkmýþtým. Bizim Ahmet'in adamlarýndan delikanlý biri beni tanýdý, geldi. "Hoþ geldin" dedi, görüþtük. Þoför Kemal'in eline bir mýzýka geçmiþ. Çalýyor. Köylü bir Çerkez de karþýsýnda oynuyor, fotoðraflarýný aldým. Müdür Bey, gidelim, dedi. Vedalaþtýk, bindik, yürüdük. Yine Çerkez köyünün içinden geçtik. Muallim Mahir Bey'le kardeþini orada býraktýk. Yine eski yola düþtük. Daðlar bayýrlar aþtýk. Ormanlara düþtük. Daracýk patikalardan geçtik. Korkular geçirdik. Þoseyi zor bulduk. Nihayet Küre köyünün pýnarýna sapýlan yolun karþýsýna þoseye çýktýk. Müdür Bey "pýnar baþýnda çay içelim" demiþ. Ben duymadým. Arkadaþlar, "geç kalýrýz" demiþler. Ben bu sözü de iþitmedim. Müdür Bey kýzmýþ. Hiçbir yerde durmadýk, Hatap fabrikasýnda çay içelim, dedim. Müdür Bey " Yapý altýnda çay içilmez, gidelim" dedi. Hatap'ta da durmadýk geçtik. Bahri Efendi yanýnda bir kýz çocuðu ile pencereden bakýyordu, selam bile veremedik. Akþam yakýn Çorum'a geldik. Eþref Ertekin ( ) 10 Teþrin-i Evvel- 31 Teþrin-i Evvel 938 (Ekim-1938) Þu üç hafta içinde bað kaynattýk. Ve eski evin tamiratý, oda'nýn arkasý kayyumlarýn Ahmet Aðalardan taraf duvarýn sývasý ve damýn bahçe taraf duvarý ve abdesthanenin betonunun tamiratý bitti. Maarif Müdürü Bey, Ýstanbul'a gidip geldi. "Cumhuriyetin Onbeþ Yýlý" broþürünü bastýrýp getirdi. Cumhuriyet bayramýný yaptýk. Baþkaca hatýrýma gelen olmadýðýndan bu kadarla iktifa edildi. Seydim oðullarýndan Cercis Aða da bu günler içinde vefat etmiþtir. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Bizim arkadaþ da bugünlerde hastalýðý ziyadeleþtirdi. Tükürüðünden kan geliyor. Ve nöbeti var. Gece yataða girip çýkýp söyleniyor. "Ben de Fehmi Efendi gibi oldum" diyor. Doktor getirtelim, diyorum. Ýstemiyor. Birader Sadettin'in koltuðunun altýnda kedi memesi çýktý ve çoðaldý. Pek çok eziyet çekiyor. Amcamýn da bir haftadan beri baldýrýnda çýkan çýban yetkinleþmiþ. Evvelki gün pansumancý Ömer Efendi'yi çaðýrýp yardýrdý. "Epeyce ferahladým" dedi. 21 Teþrin-i Evvel 938 Pazar -Alacahöyük Kazý Heyeti ile Çorum Gezisi- Bu sabah kalktým, kütüphaneye gittim. Ramazan gireli bugün altý gündür seherde kalkýyorum. Yemekten sonra ýþýyýncaya kadar bir cüz Kur'an-ý Kerim okuyorum ve sabah namazýný kýlýp yatýyorum. Saat sekiz veya sekiz buçukta kütüphaneye gidiyorum. Havalar açýldý. Güzel güz havasý. Ekilen ekinlerin hepsi bitti. Buðday piyasasý kýrýk. En iyi buðday haklasý (ölçeði) 60 kuruþtan yukarý yok. Birader Rafet 27 hak cevizimizi haký 115 kuruþtan sattý. Bugün evde ekmek yapýyorlar. Komite baþkaný Noter Ýhsan Bey'le bugün Elvan Çelebi'ye gidelim, diye görüþtük. Mustafa Aða'ya þoför Kemal'i çaðýrttým. Meseleyi anlattým. Kemal "bu gece Alacahöyük kazý baþkanýný, heyeti ile beraber gezmek üzere Çorum'a getirdiðini ve halen de otomobilin onlarýn emrinde bulunduðunu" söyledi. Öyle ise biz de gidemeyiz, dedim. Gitti. Ne durduk ne durmadýk bir de baktým, Heyet Kütüphaneye geldiler. Eski kitaplar ve muhteviyatý itibariyle cilt ve tezhip itibariyle deðerli olanlara baktýlar. Hamit Zübeyir Bey gitmiþ, yerine Mühendis Süleyman Bey isminde bir zat gelmiþ. Ailesi ile beraber, bir de bizim gördüðümüz Abdullah Bey ve genç Hakký Bey ve fotoðrafçý Baha Bey varlar. Yarým saat kadar Kütüphanede oturdular. "Çorum'un en eski evlerini görmek istiyorum. Bu hususta not alacaðým bize rehberlik yapabilecek misin?" dediler. Ben de, baþkasýnýn evine karýþmam. Sizi kendi evimize götüreyim, dedim. Kütüphaneden çýktýk. Ulu camiye uðradýk. Kapýlar kilitli, giremedik. Sonra eve gittik. Ortalýk çok kalabalýk. Odaya çýktýk. Ýçeri girdik. Çok beðendiler. Yazlýða sandalye, minder serdik, oturdular. Fotoðrafçý aþaðýdan fotoðrafýmýzý aldý. Üzüm ve elma getirdik, yediler. Bir poz da beni eski sandalyelerden biri üzerine oturtup elime de Kerem Issý'nýn asasýný verip öylece de bir fotoðraf aldýlar. Beraber çýktýk. Cami açýlmýþ. Girdik. Bir de minberin fotoðrafýný aldýlar. Çýktýk. Maarif dairesine uðradýk. Maarif Müdürü yatýyormuþ. Giremedik. "Kaleye gidelim" dediler. Yürüdük, gezerek Kale'ye çýktýk. Kapýnýn yanýnda ve pýnarýn yanýnda bulunan Rumca yazýlý taþlarý Hakký Bey defterine yazdý. Ýçeri girdik. Caminin yanýnda yukarý çýkacak bir yer varmýþ. Kalenin üzerine çýktýk. Dört köþe duvarýnýn iki köþesini gezdik. Geri döndük, indik. Sonra da yerden kalenin etrafýný dolaþtýk. Baha Bey de kalenin birçok yönden fotoðrafýný aldý. Geri þehre indik. Sulu Hanýn önünden geçerken þoför Kemal önümüze çýktý. "Elvan Çelebi'ye gidecekseniz, bunlarý da götürelim, diye bana söyledi. Ben bir þey demedim. Abdullah Beyle Hakký Bey kendi aralarýnda yavaþça görüþtüler. "Evet Müdür Bey'e söyleyiniz de gidelim" dediler. Pekâlâ, dedim. Onlar öðle yemeðine lokantaya gittiler. Ben de müdürün yanýna geldim. Hala kalkamamýþ. Uyarmalarýný söyledim. Uyarmýþlar. "Geliyorum" demiþ. Bekledim, geldi. Meseleyi anlattým. " Ben gidemem, siz gidiniz" dedi. Ve "Kütüphaneye kadar gelip heyetle görüþeceðini" ilave etti. Ben kalkýp daireden çýktým. Sulu hana uðradým. Kemal yokmuþ. Gelince otomobili alýp kütüphanenin önüne gelmesini söyledim. Kütüphaneye geldim. Çorbacý zade Þevket Efendi var. Sonra Kayýþ Þevket Bey, Hakký Hafýz geldiler. Mustafa Aða ile Ýhsan'a haber gönderdim. Müdür de geldi. Sonra Ýhsan, Hakký Beyle Türkçe Öðretmeni Bahri Bey geldiler. Daha sonra Abdullah Bey, Süleyman Bey'le babasý ve Baha Bey geldiler. Kahve, çay içtiler. Oturduk, görüþtük, konuþtular. Otomobil geldi. Ben, Ýhsan, Süleyman, Abdullah, Baha, Hakký ve babasý bir de Öðretmen Bahri (Miyak) sekiz kiþiyiz. Müdür Bey bizi selametledi. Yürüdük. Mecitözü þosesinden doðru gittik. Söðütlü pýnarýndan döndük köye vardýk. Köylüler ikindi camiinde imiþler. Biz biraz oraya buraya bakana kadar cemaat çýktý. Abdullah Bey caminin dýþ kapýsýný gördü. Hayran oldu. "Aman bunlarý buradan kaldýrmaya hemen teþebbüs ediniz. Ben vekâlete yazarým. Ankara'ya gitmeden siz kendi müzenize koyarsýnýz. Güzel olur." dedi. Pekâlâ dedim. "Bu kapýnýn eþi Türkiye'de ancak iki yahut üç olup onlarýn Ankara Müzehanesi'nde bulunmakta olduðunu söylediler. Sonra Camiye girdik Yapýnýn planýný çizdiler. Yeniden tamir görüp eski þeklinin deðiþtiði kanaatine vardýlar. Sonra Baha Bey'e havuzun fotoðrafýný aldýrdýk. Çýktýk. Türbenin üstündeki kitabenin ve Yeþil direðin fotoðraflarýný aldýlar. Köydeki hamamý görmeye giderken köyün en eski bir evine baktýlar. Hamama girdik. Evvelki gidiþimizde içeri girememiþtik. Bu defa elektrik verdiler. Hepimiz girdik, gezdik. Kimi yeri dam, kimi yeri samanlýk yapmýþ. Kurnalarý filan hep duruyormuþ. Ev sahibi burayý 45 liraya satýn aldýðýný söyledi. Abdullah Bey, " Çok ucuz ve hem de böyle bir tarihi binanýn satýlmasý çok yazýk olmuþ" diye mütalaa bulundular. Hepsi de acýdýlar. "Merhamet edip iadesini" muhtara söylediler. Geri döndüler. Otomobilin yanýna geldik. Orada biraz oyalandýktan sonra bindik. Yine ayný yoldan geri Çorum'a geldik. Otelin önünde durduk. Vedalaþtýk. Onlar da yemekten sonra gideceklerini söylediler. Ben de evimize geldim. (Sürecek) 3,1425 3,1441 2,8249 2,8256 ALIÞ Gram 101,53 SATIÞ 101,57 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 14 AÐUSTOS 2015 UÇAK DÜÞÜYOR Bir gün pilot uçaktaki yolculara: -Uçak düþüyor demiþ. Biri ben Amerika'nýn baþkanýyým deyip atlamýþ. Diðeri ben Fransa'nýn baþkanýyým deyip atlamýþ. Biri de baþka bir bahane uydurup atlamýþ. Geriye bir yaþlý bir de genç adam kalmýþ. Yaþlý olan, genç olana demiþ ki: -Oðlum benim yerim belli sen atla demiþ. Genç olaný da demiþ ki: -Amca üzülme ikimiz de gidiyoruz. Çünkü en son atlayan benim sýrt çantamý alarak paraþüt sanýp atladý.

13 Onur Ahlatçý milli takým için kulaç atacak Hitit Gençlikspor yüzücüsü Onur Ahlatçý bugün Ýstanbul da yapýlacak Yaz Yüzme Türkiye Þampiyonasý nda milli takým için kulaç atacak. Antrenörleri Koçak ve Üstünay, Çorum un ilk milli yüzücüsü olmaya çok yakýn Onur Ahlatçý ya güvenlerinin tam olduðunu söylediler. Onur Ahlatçý Ýstanbul da yapýlacak olan Türkiye Yaz Yüzme Þampiyonasý nda kürsüye çýkmak için mücadele edecek. Bugün baþlayacak ve pazar günü sona erecek olan Türkiye Þampiyonasý nda Hitit Gençlikspor dan Onu Ahlatçý bu yarýþmalarda dereceye girerek milli takým seçmesi niteliðindeki organizede Ço- Kýrþehirspor da iki Çorumlu oldu Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Yeþil Kýrþehirspor daki Çorumlu sayýsý iki oldu. Geçtiðimiz sezon Kýrþehirspor formasý giyen Murat Çaðlar ýn ardýndan Onur Özçifçi de önümüzdeki sezon Kýrþehirspor ile anlaþtý. Ýl Özel Ýdarespor da futbola baþlayan Murat Çaðlar daha sonra Çorumspor ve üç sezonda Çorum Belediyespor formasý giydikten sonra geçtiðimiz sezon Yeþil Kýrþehirspor ile anlaþtý ve yeni sezon içinde kadroda yer alýyor. Çorum Gençlerbirliði nde futbola baþlayan ve ardýndan beþ sezon Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen Onur Özçifçi ise geçtiðimiz sezon BAL temsilcimiz Ulukavakspor da forma giydi. Yeni sezon için geçtiðimiz hafta Yeþil Kýrþehirspor antrenmanlarýna katýlan Onur Özçifçi performansý ile teknik heyetin beðenisini kazandý ve kadroya girdi. Yeþil Kýrþehirspor da yeni sezonda iki Çorumlu futbolcu forma giyecek. rum un ilk milli yüzücüsü olmayý amaçlýyor. Hitit Gençlikspor Yüzme antrenörleri Çetin Koçak ve Davut Üstünay Onur Ahlatçý nýn kýsa sürede büyük geliþim gösterdiðini belirterek çok daha baþarýlý olarak milli takýma kadar yükseleceðine inandýklarýný belirttiler. Onur Ahlatçý Enka yüzme tesislerinde bugün sabah saat da baþlayacak olan yarýþmalarda havuza çýkacak ve madalya için mücadele edecek. CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Amatörler in ilk toplantýsý bugün Çorum Amatör futbolunda yeni sezonun ilk teknik toplantýsý bugün saat de ASKF binasýnda yapýlacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan bugün yapýlacak olan Teknik Toplantýda 1. Amatör Küme Büyükler Ligi, U 14, U 15, U 17 ve U 19 liglerinde mücadele edecek takýmlarýn temsilcilerinin katýlmasý gerektiðini söyledi. Ayan, toplantýda bu kategori- Çatalca iþi sýký tutuyor parak Bolu Termal de lige sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný söyledi. Genel anlamda takýmýn durumundan memnun olduðunu fakat eksiklerinin olduðunun altýný çizen Akbulut, Ýstanbul da yapýlan çalýþmalarla eksiklerini asgariye indirmek için çaba göstereceklerini ve lige hazýr olacaklarýný söyledi. Çeyrek finalistler belli oldu Ýl Spor Merkezleri futbol çalýþmalarýna katýlan çocuklar arasýnda düzenlenen turnuvada çeyrek finalistler belli oldu. Dört grupta on altý takýmýn mücadele ettiði turnuvada grup maçlarý önceki akþam oynanan maçlarla sona erdi. C grubunda son maçlarda Laleler, Sümbüller önünde 2-1 lik galibiyetle gruptan birinci olarak çeyrek finale yükselmeyi baþardý. Menekþeler ise Orkideler i 5-1 yenerek grup ikinci olarak çeyrek final biletini alan takým oldu. Jujitsu Türkiye Þampiyonasý Çankýrý da yarýn baþlýyor Murat Çaðlar Baharspor Kulübü Çankýrý da hafta sonu yapýlacak olan Jujitsu Türkiye Þampiyonasýnda mücadele edecek. Bugün yapýlacak tartýnýn ardýndan yarýn yapýlacak müsabakalarla baþlayacak þampiyonada Baharspor antrenör Hasan Çalýþkan yönetiminde Seyit Þahin, Mert Ali Aro, Cem Yurtsever, Erol Teke, Gamze Yanar, Buse Bulut temsil edecek. Baharspor Baþkaný ve antrenörü Hasan Çalýþkan, kulüp olarak bu yýl üç kez Türkiye Þampiyonasý na katýldýklarýný ve üç þampiyonluk bir ikincilik ve dört üçün- lerin statüsü, baþlama tarihleri ile ilgili olarak bilgiler verileceðini söyledi. Futbol Federasyonu nun geçtiðimiz sezon 1. Amatör Küme takýmlarýna getirdiði en az bir alt yapý kategorisinde liglere katýlma zorunluluðunu 2. Amatör Küme takýmlarýda getirdiðini belirten Ayan, teknik toplantýda bu konudaki deðiþikliklerinde kulüp temsilcilerine aktarýlacaðýný söyledi. Teknik Direktör Kadir Akbulut gözetiminde günde çift idman yaparak yeni sezona hazýrlanan sarý-kýrmýzýlýlar, sabah idman, akþam maç programý ile yeni sezona en iyi þekilde hazýrlanýyor. Dur durak bilmeden yeni sezona hazýrlanan Çatalcaspor da oyuncularýn tamamý, kadroda yer bulabilme adýna ellerinden gelen gayreti göstermek ve Teknik Direktör Kadir Akbulut un gözüne girmek için adeta bir birleriyle yarýþýyorlar. Kýran kýrana geçen idmanlarda oyuncularýn istekli ve arzulu oluþu, Teknik Direktör Kadir Akbulut u memnun ediyor. Yeni sezona iyi baþlamak ve sonunu da iyi getirmek için aralýksýz çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen Teknik Direktör Akbulut, günde çift idman ya- Ýl Spor Merkezleri futbol çalýþmalarýndaki minikler arasýnda düzenlenen turnuvada grup maçlarý sonunda çeyrek finalistler belli oldu. Turnuvada yarý final maçlarý bugün oynanacak. Onur Özçiftçi 13 D grubunda ise Pirinçler üçüncü maçýnda Karadutlar ile 1-1 berabere kalarak gruptan birinci olarak çýkmayý baþardý. Grubun diðer maçýnda ise Çilekler gelmediði için Tulumbalar 3-0 hükmen galip geldi. Bu gruptan ise Pirinçler birinci Karadutlar ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Grup maçlarý sonunda çeyrek finale yükselen takýmlar dün akþam yarý finale yükselmek için karþýlaþtýlar. Çeyrek final maçlarýnda dün A grubu birincisi Kardelenler ile D grubu ikincisi Karadutlar karþýlaþtý. B grubu birincisi Karanfiller C grubu ikincisi Menekþeler ile yarý finalist olmak için mücadele ettiler. C grubu birincisi Laleler ile A grubu ikincisi Çiðdemler takýmlarý karþýlaþýrken D grubu birincisi Pirinçler ile B grubu ikincisi Zambaklar takýmlarý mücadele ettiler. Dün akþam oynanan çeyrek final maçlarýný kazanan takýmlar bugün yarý finale finalist olmak için mü- Ýncedal En iyisi biz olacaðýz Darýca Gençlerbirliði yeni sezona Bolu Abant ta hazýrlanýrken Sarý-Yeþilli ekibin teknik direktörü Yavuz Ýncedal çeþitli açýklamalarda bulundu Çok iyi bir ekip olduklarýný söyleyen Ýncedal Grubumuz iyi grup, hedefe oynayabilecek takým sayýsý oldukça çok. Sonuçta biz iyi olalým, o hedefe oynayan taklardan bir tanesi neden biz olamayalým. Þampiyonluk olmazsa olmazýmýz deðil ancak hedefimiz üst sýralar. Yukarýlarda en iyi yerde olmak istiyoruz, bunun mücadelesini vereceðiz. Dedi. Darýca Gençlerbirliði Baþkaný Abdullah Örs ün çok iyi bir yönetici olduðunu söyleyen Yavuz Ýncedal Baþkanýmýz takýmýn her türlü sorunu ile yakýndan ilgi- leniyor. Kamp süresince bizi yalnýz býrakmadý. Genç bir baþkanla çalýþmak her zaman çok avantajlýdýr. Abdullah Baþkan da çok karakterli, futbolu ve Darýca GB ni seven bir kiþi O nun bizim yanýmýzda olmasý mutluluk verici dedi. cülük kazandýklarýný belirterek Çankýrý da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý nda dereceye giren sporcular Eylül ayýnda Antalya da yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý na katýlmaya hak kazanacaklar. Kulüp olarak Türkiye Þampiyonalarýna kendi imkanlarý ile gittiklerini ve Çorum u en güzel þekilde temsil ettiklerini belirten Hasan Çalýþkan kendisininde Federasyonun Fayt sisteminde Teknik Komite Baþkaný olarak görev yaptýðýný belirterek hedeflerinin Avrupa Þampiyonasýna sporcu göndermek olduðunu söyledi. Belediyespor Yaz Spor Okullarý ndan gezi Çorum Belediyespor yaz spor okulunda Wushu, Budokaido ve Tekvando çalýþmlarýna katýlan sporculara Ballýca Maðarasý ve Amasya gezisi düzenlendi. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, Belediyespor Yaz Spor Okullarý bünyesinde çalýþmalara katýlan sporcular için Ballýca Maðarasý ve Amasya iline gezi düzenlediklerini belirterek Çocuklara hem yoðun geçen çalýþma- lardan dinlenme imkaný vermek hemde tarihi ve kültürel yerleri tanýtmak amacýyla düzenlediðimiz gezi yarýn yapýlacak. Geziye sporcu velileride katýlabilecek. Kafile olarak önce Ballýca Maðarasý gezilecek ardýndan da Amasya daki tarihi yerler gezilecek. Günü birlik olarak düzenlenecek olan geziyi altý görevi hocamýz nezaretinde yapacaðýz dedi.

14 14 CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, kurbanýn dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun olarak, hayvana en az acý verecek þekilde kesilmesi, kurban satýþ ve kesim yerlerinin belirlenmesi ile kesim yapacak kiþilerin eðitilmesine iliþkin tedbirlerin alýnmasý amacýyla hazýrladýðý teblið, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, illerde, vali veya görevlendireceði bir yardýmcýsýnýn, ilçelerde ise kaymakamýn baþkanlýðýnda çeþitli kurumlarýn temsilcisinden oluþan "Kurban Hizmetleri Komisyonu" oluþturulacak. KURBAN SATIÞ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Diyanet ten Kurban için çok önemli düzenleme Kurban Hizmetleri Komisyonlarý, 24 Eylül 2015'te kutlanacak Kurban Bayramý dolayýsýyla gerekli tedbirleri alacak. YERLERÝ ÝÇÝN ÖNEMLÝ DÜZENLEME Kurban Hizmetleri Komisyonlarý, 24 Eylül 2015'te kutlanacak Kurban Bayramý dolayýsýyla gerekli tedbirleri alacak. Þehirlerde ihtiyacý karþýlayacak sayýda ve büyüklükte kurban satýþ ve kesim yerleri ile adaklýk kesim yerleri tesis edilecek. Vatandaþlarýn, toplu kesim yerlerinde kurban kesmeleri için tedbirler alýnacak, hizmetlerin kolaylaþtýrýlmasý için hayvan satýþ ve kesim mekanlarý birbirine yakýn planlanacak, çevresel riskler en aza indirilerek, varsa atýk yönetimi planlanmýþ alanlar seçilecek. Çevre kirliliðini önleyici tedbirler kapsamýnda, gerek duyulduðunda pazar yerleri kurban kesim yerine dönüþtürülecek. Kurban satýþ ve kesim yerlerine ulaþýmýn kolay saðlanmasý için yerel yönetimlerce tedbirler alýnacak. Kurban satýþ yerleri, çevre ve toplum saðlýðýný olumsuz etkileyecek durumlardan arýndýrýlacak, etrafý branda ile çevrili, üstü kapalý ve insanlarýn sosyal ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde hazýrlanacak. Kesim yerleri, genel saðlýk þartlarýna uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ýþýklandýrma ve havalandýrmasý bulunan mekanlardan seçilecek, insanlarýn sosyal ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde olacak. Kesim alaný ve çevresine, evcil ya da sokak hayvanlarýnýn girmesine engel olunacak þekilde önlemler alýnacak. Kesim yerlerinde, kurban kesilip parçalandýktan sonra, etler hemen teslim edilecek, bu saðlanamadýðýnda, gerekli soðuk saklama koþullarý oluþturulacak. DERÝ VE SAKATATLARA AYRI MEKAN Kurban edilen hayvanlarýn deri ve sakatatlarýnýn zayi olmadan, amacýna uygun bir þekilde deðerlendirilmesi konusunda gerekli tedbirler alýnacak. Kesim yerlerinde, deri ve sakatatlarýn toplanacaðý özel mekanlar oluþturulacak. Ýl ve ilçelerdeki kurban satýþ ve kesim yerlerinin açýk adresleri, Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS) kurban satýþ ve kesim yeri kayýtlarýna 7 Eylül 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilecek. Halk Eðitim Merkezlerinde "Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kurslarý" düzenlenmesine devam edilerek, bu kurslara kurbanlarýný kendileri kesecek olanlarýn da katýlmalarý teþvik edilecek. Þehir merkezlerine yakýn köy ve beldelerde bulunan besi çiftlikleri, gerekli þartlara haiz kesim yeri tesis etmeleri konusunda teþvik edilecek. Özel sektör de kurban satýþ ve kesim yeri kurarak kesim organizasyonu düzenlemesi konusunda yönlendirilecek. RANDEVU SÝSTEMÝ UYGULAMASI Kesim yerlerinde, kesimlerin daha düzenli yapýlmasý, zaman kaybýnýn ve karmaþanýn önlenmesi için randevu sistemi uygulanacak. Kesim iþlemlerinin bayramýn ilk gününe sýkýþtýrýlmamasý için, ikinci ve üçüncü güne indirimli ücret uygulamasý yapýlabilecek. Kesim yerlerinde, "Kasaplýk Belgesi" veya Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kurslarýndan alýnmýþ "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eðitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek. Kurban satýþ yerleri, bayramdan 15 gün önce hazýr hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlýk hayvan nakli baþlatýlamayacak. Satýþ ve kesim yerlerinde görüntü kirliliði oluþmamasý için belediyeler tarafýndan gerekli tedbirler alýnacak. Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlýk hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak. Ýl ve ilçelerde hazýrlanan kurban satýþ ve kesim yerleri, 14 Eylül'den itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluþlarýn web sitelerinde yayýnlanacak. Kurban ibadetinin dini ve sosyal boyutlarý hususunda bilgilendirme yapýlacak. CADDE VE SOKAKLARDA KESÝM YASAÐI Kurban olarak satýn alýnacak hayvanlarýn saðlýklý, besili, veteriner saðlýk raporu, nakil belgesi olan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca belirlenen koruyucu aþýlarý yapýlmýþ ve hayvan kimlik sistemine kayýtlý olanlardan seçilmesi, gebe ve damýzlýk deðeri yüksek diþi hayvanlarýn kurbanlýk olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaþýný doldurmuþ olanlarýn tercih edilmesi gerektiði konusunda vatandaþlara bilgi verilecek. Kurbanlar, belediyelerden çalýþma izni almýþ kesimhane ile komisyonlarýn belirlediði kesim yerlerinde, "Kasaplýk Belgesi" veya Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kurslarýndan "Kurs Bitirme Belgesi" alanlarca, köylerde ve belirlenmiþ kesim yeri bulunmayan yerlerde ise (cadde, sokak ve parka bakmamak kaydýyla) usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek þekilde ehil kiþilerce kesilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlýk hayvan kesimleri yapýlamayacak. Kesim yerlerindeki atýklarýn, kan ve diðer organlarýn herhangi bir çevre kirliliðine sebep olmalarýnýn engellenmesi için gerekli önlemler alýnacak. Kaynak : AA ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 14 AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Optik okuyucu, akü ve notebook alýmý iþi. Yer: Hitit üniversitesi Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nuray ARSLAN Muharrem kýzý 1980 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2254) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 AU 998 plakalý traktörümün ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Hava GEZEK Dursun kýzý 07/12/1957 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2255) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa GEZEK Ali oðlu 3/3/1949 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2253) Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:175) Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2109) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. Yorgan, Stor Perde Temizliði Gece Zifiri parýltýlý sükûnetin ruh ocaðýnda demlendiði, derin fikir esansýnýn gökler boyunca dalgalandýðý ilham tarlasý Gece Sonsuzluk bestesinin yýldýzlarýn mana sahnesinde çýnladýðý, Ay'ýn huzur konservatuarýnda Paganini'nin parmak kývrýmlarý çapýnda titreþtiði sessiz konser platformu Gece Semalarýn kapkara sütünden damlayan nurani siyahlýðýn damlalýk hassasiyetiyle damýtýldýðý þevk laboratuarý Hüsnü Salih CENAN GECE MARÞI Gece Solucanýn ikiye bölündüðünde bile hayatýna iki ayrý bedende devam ettiði gibi, beyninin iki lobunda da ayný tefekkür ve huþu cereyanýný taþýyan ve saðdaki enerji kütlesini, soldaki þevk barajýna akýtan ve o barajdaki elektrikle tüm mevcudiyetini umut akýmlarýyla sulayan gece Gece Ýki göz arasýna girmiþ burnun, iki farklý bakýþ ve anlayýþ odaðýný birbirinden ayýrmasýndaki hikmetten; beyinle fikir, ruh ile ten, kadýn ile erkek, ana ile evlat, kelime ile kitap, zevk ile hüsran, umut ile hedef arasýndaki nice "burun daðlarýný" görebilecek "umuma þamil kýlýcý" hususiyetleri özünde besleyen gece Gece Mezarýn bir kürkçü dükkâný mahiyeti taþýdýðýnýn þuurunda olan, ahmak hayatýn, dahi ölüm surlarýnýn yamacýnda konuþlanmýþ bu dükkânýn parasýz pulsuz ve sipariþsiz talepsiz müþterisi olmayý yegâne sadakat þiarý olarak gören gece Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Gece Bütün dünya meþakkatini, ilahi oluþun kaynar kazaný yanýnda, bir tava sapý sýcaklýðý kadar aþaðý derecede görücü, dýþ âleminin her gayrimenkulüne icra getiren dýþ tehditlere karþý, iç âleminin oturma odasýný gözyaþý dekoru ve sabrýn duvar kâðýdýyla, teslimiyet badanasýyla sýrlayan ve çerçeveleyen gece Gece Aklýn týmarhane parmaklýklarýný, gönül tezgâhýnda arp gibi çalabilen, o naðmelerin pýrýltýlarýyla müjde hurilerine senfoniler besteleyen gece Gece Cümledeki tek ve son kelimeye hasret çeken ve bir an evvel doðmak isteyen bir mana fikrinin veya fikri mananýn daha cenin pozisyonundaykenki ýngalamalarýný duyan; duyduðu melodileri, içinin içinin içinin hikmet fakültesinde ayrý bir branþ kürsüsü halinde billurlaþtýrmak isteyen gece Gece Ruh kelimesindeki ahenkle beraber "hiçbir þey anlatmazlýk" manasýný çýrýlçýplak, gönlünün çarmýhýnda müþahede eden ve çarmýhýnýn her mýhýný, kendi beyninin girinti-çýkýntýlarýndan devþiren gece Gece Zaman-mekân rendesinde zamaný da mekâný da öðüten, ondan aç sokak köpeklerine mama, demir dökme sobalara talaþ imal eden gece Ýþte gece marþý! Has dur; haydi, Ya Allah!...

15 Þirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 'bay ve bayan Makine Mühendisi ve Yönetici Asistaný' takým arkadaþý aramaktayýz. Genel nitelikler: * Ýngilizce bilgisine sahip olmak (konuþma, anlama ve yazma), * Ýyi seviyede MS Office ve Auto CAD - SOLIDWORKS bilgisine sahip olmak, * Koordinasyon konusunda sorumluluk alabilen, sahada çalýþarak proje uygulayabilen, * Gerektiðinde yoðun ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilen * Araþtýrmacý, özellikle mesleði ile ilgili geliþmeleri takip eden, * Ýnsani iliþkileri kuvvetli ekip çalýþmasýna yatkýn olan * Askerlik ile iliþiði olmayan(erkek adaylar için) * Seyahat engeli olmayan BASERMAK Machine Industry&Trade Inc. FLOUR AND FEED TECHNOLOGY Tel: Organize sanayi bölgesi 4. Cadde No:13 ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Montaj ve kurulum Personeli olarak görevlendirilmek üzere,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, tecrübeli,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2205) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (Ç.HAK:2242) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere,. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2204) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) FAX : ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) gerekmektedir. Mür. Tel: CUMA 14 AÐUSTOS PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2213) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) KÝRALIK ÇAY OCAÐI Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait Çorum MERKEZ AKÞEMSEDDÝN camii müþtemilatýnda bulunan 50 m2 lik çay ocaðý 20/08/2015 Perþembe Günü saat 14 de Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesinde (ÝL MÜFTÜLÜÐÜ) açýk artýrma usulü ile kiraya verilecektir. Ýsteklilerin en geç 19/08/2015 Çarþamba günü saat 17 ye kadar ihale ile ilgili þartnameyi Çorum Müftülüðünde temin edilebileceklerdir. Ýlgilere duyurulur. Dr. Ahmet AKIN Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:2228) (Ç.HAK:2248) Eleman Aranýyor ELSAN Asansör de çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2218) Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2236) BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2244) Kuruyemiþ maðazalarýmýzda görevlendirilmek üzere; * Askerlik sorunu olmayan * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Sorumluluk sahibi BAY&BAYAN REYON GÖREVLÝSÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile Yönetim Ofisimize yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM Tel: Satýlýk Raf, Banko ve Tezgah Temiz, az kullanýlmýþ market ve kuruyemiþ dükkanlarý için (Ç.HAK:2250) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Maaþ+SSK+Yemek Tel: (Ç.HAK:2239) (Ç.HAK:2199) SAHÝBÝNDEN LÜKS DAÝRE HÝTÝTPARK SÝTESÝNDE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT 4+1 DAÝRE Satýlýk Dubleks Daire Sahibinden satýlýk 252 m2 4+1 Mimar Sinan Mahallesi nde dubleks daire satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2221) (Ç.HAK:2251) (Ç.HAK:2230) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, diksiyonu düzgün BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Efþan Aydýnlatma Avize Adres: Ulukavak Mah. Akþemseddin Cad. No: 126/A (Çiftlik Mezarlýðý ilerisinde) Tel: YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi Merkez: Nurettinbey Cad. Gülabibey Mah. (Ç.HAK:2240) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) (Ç.HAK:2249) ELEMAN ARANIYOR Bulaþýk iþinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýzmir Lokantasý (Ç.HAK:2201) No: 27 Cep: Þube: Ulu Cami Karþýsý Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý (Ç.HAK:2197) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) ÝLAN S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNÝN tarihinde iþyeri satýþ ihalesi yapýlacaktýr. Bilgi için müracaat: Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2222) Kerestesi Ahmet Süngü Eleman Aranýyor Zevk Oto Dizayn da çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve oto döþeme ustalarý aranýyor. (Ç.HAK:2252) Adres: K.S.Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel:

16 Spor camiasý maðdur edilmeyecek Çorum spor camiasý geç de olsa gerçeðin farkýna vardý Geçtiðimiz gün yapýlan ihale, yýllardýr kullanýlan spor alanýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ve Çorum'a yeni bir spor kompleksi kazandýrýlacaðýna inandýrdý. Spor Kompleksinin yerinin satýþ ihalesini kazanan Ahmet Ahlatcý, spor camiasýný maðdur etmeyeceklerini söyledi. Ýhale sonuçlandýktan sonra proje çalýþmasýnýn en az bir yýl süreceðini bu süre içinde tesislerin büyük oranda tamamlanacaðýný belirten Ahlatcý konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta içinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile konu Aylar önce bu konudaki geliþmeleri dile getirip, spor taban birliklerini gerekli giriþimlerin ve çalýþmanýn yapýlmasý için uyarmýþtýk. Maalesef gelinen noktada ihale yapýldý ve süreç iþlemeye baþladý. Ýhaleyi yargýya götürme çalýþmalarý olduðunu biliyoruz. Sonucunu hep birlikte göreceðiz. Bizim iþimiz spor olduðuna göre biz sportif açýdan ihale ve sonrasýný deðerlendireceðiz. Ýhale yapýldýktan sonra kazanan firma sahibi Ahmet Ahlatcý'nýn ikili görüþmesinde söylediði "Yenisi yapýlmadan eskisini yýkmayacaðýz" cümlesini yazdýk ve konu hakkýnda kendisinden açýklama beklediðimizi belirttik. Dün konuyla ilgili kendisiyle yaptýðýmýz görüþmede sitemkâr konuþan Ahlatcý, Çorum milliyetçisi bir insan olduðunu, tüm yatýrýmýný Çorum'a yaptýðýný fakat bunun karþýlýðýnda da aldýðý tepkileri anlamakta zorluk çektiðini söyledi. Rant var denilen ihalenin herkese açýk olduðunu ancak kendileri dýþýnda tek firmanýn katýlmadýðýný belirten Ahlatcý, "Gerek ilimiz de gerekse Türkiye genelinde bir çok firma varken böyle büyük bir rant olan ihaleye neden tek katýlým oldu? Biz, Çorum milliyetçisiyiz ve Çorum'un geliþimi için fedakârlýk yapýyoruz. Mevcut spor kompleksi artýk Çorum'a yakýþmýyor. Yeni ve modern bir tesis yapýmý için de bazý fedakârlýklar olmasý gerekiyor. Ýhale süreci tamamlandýktan sonra yapýlacak yerin proje hazýrlýðý en az bir yýl sürer. Ýhale sonuçlandýktan sonra Belediye'ye ödeyeceðimiz rakamla yeni spor kompleksinin yapýmýna baþlanmasý halinde spor camiasý kesinlikle maðdur olmayacaktýr. Ýnþaat yapýlacak alanda tesislerin kullaným durumuna göre önceliði diðer bölümlere veririz. Sahalarýn bulunduðu bölümün yapýmna sonra baþlarýz. Önceliði diðer kullanýlmayan bölümlere veririz bunun sonucunda da yeni yapýlacak tesisleri n yapýmýný tamamlayarak Çorum gençliðinin hizmetine açarýz. Bu konuda Belediye Baþkanýmýz açýklama yapacaktýr. Kendisi izinde ve önümüzdeki CUMA 14 AÐUSTOS 2015 Belediyespor çift çalýþtý Yeni sezon haz ýrlýklarýnýn son etabýný Çorum da sürdüren Belediyespor dünü çift antrenmanla geçirdi. Kýrmýzý Siyahlýlar günün ilk çalýþmasýný saat da Hayat Clup ta yaptý. Salondaki aletlerde iki seri olarak güç ve kuvvetlendirmeye yönelik olarak yapýlan bu çalýþmada futbolcular oldukça yorulduklarý gözlendi. Bu çalýþmanýn ardýndan lojmanda dinlenen kýrmýzý siyahlýlar akþam ise saat de Nazmi Avluca sahasýnda günün antrenmanýný çýk- Teknik Direktör Fahrettin Sayhan hazýrlýk maçlarýndaki eksikleri gidermeye yönelik uyarýlarda bulunduðu gözlendi. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýný bugün ve yarýn yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Kýrmýzý Siyahlýlar pazar sabahý lig týlar. Tüm futbolcular katýldýðý antrenman ýsýnma di. re hareket etmelerini iste- öncesi son hazýrlýk maçý için Ankara ya giderek koþusu ile baþladý. Ardýndan ise topla dayanýklýlýk burda Gölbaþýspor ile oynayacak ve ligin son pro- Oldukça tempolu geçen taktik çalýþmada hareketleri yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Þampiyonluk için destek gerek Sayhan ardýndan da taktik aðýrlýklý çalýþma yaptýrdý. Taktik çalýþmada Teknik Direktör Fahrettin Sayhan savunmadan topla çýkarken topa sahip olmanýn önemine dikkat çekti ve futbolculardan Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya, kulübe ekonomik gelir çýkarken top kaptýrmamalarýný istedi. Bu çalýþmada savunmadan hýzlý baþlattýklarýný ve tüm Çorumlularý buna katýlmaya davet etti. Altunkaya, saðlamak için kombine kart ve stada reklam tabelasý çalýþmasý çýkýþlarýn rakip savunmayý dengesiz yakalamak þampiyonluk için teknik heyetin veya yönetimin tek baþýna çabasýnýn yeterli olmadýðýný bunun için tüm þehrin tek yürek olmasý ve herkesin açýsýndan önemli olduðunu vurguladý ve buna gö- gücü oranýnda destek vermesi gerektiðini söyledi. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný dün sabah Hayat Clup ta yaptýðý aðýrlýk ve kuvvet akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda teknik ve taktik antrenman yaptý. Üç sporcu altý madalya Ýstanbul da yapýlan Uluslararasý Akdeniz Turnuvasý nda milli formayý giyen Osmancýk ÝBD nin üç sporcusu ferdi müsabakalarda altý madalya kazanarak baþarýlarýný devam ettirdiler. Kubilay Sadi iki altýn, Yaren Dölcü bir altýn bir bronz, Kubilay Sadi ise iki bronz madalyanýn sahibi oldular. Uluslararasý Akdeniz Turnuvasýnda deðiþik kategorilerde çifter madalya kazanarak büyük bir baþarýya daha imza atan Osmancýk ÝBD Badmintocularý ayný zamanda milli takým antrenörü olarakda görev yapan Barýþ Boyar ile birlikte kazandýklarý ödüllerle Osmancýk ÝBD nin madalya yaðmuru devam ediyor. Uluslararasý Akdeniz Turnuvasýnda kazanýlan takým þampiyonluðunun ardýndan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un üç sporcusu toplam altý madalya kazanarak büyük bir baþarýya daha imza attýlar Aðustos tarihleri arasýnda Ýstanbul Avcýlar Spor Kompleksinde yapýlan Uluslararasý Akdeniz Kupasý Badminton Turnuvasýna Türkiye ile birlikte Fransa, Fas, Yunanistan, Cezayir, Suriye, Arnavutluk ve Mýsýr dan sporcular katýldýlar. Takým müsabakalarýnýn ardýndan yapýlan ferdi müsabakalarda Kubilay Sadi ve Yaren Dölcü karýþýk çiftlerde þampiyonluðu kazanarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Ayný sporculardan Kubilay Sadi tek erkeklerde þampiyon olarak turnuvayý iki altýn madalya ile tamamladý. Tek bayanlarda ise Yaren Dölcü finalda kaybederek gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Mesut Sezer ise tek erkeklerde ve çift erkekler kategorisinde iki üçüncülük alarak iki bronz madalya ile turnuvayý tamamladý. Osmancýk ÝBD ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar kazandýklarý bu baþarýlarda büyük katkýsý olan baþta kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve Badminton Federasyonu Baþkaný Murat Özmekik e teþekkür etti. Öte yandan Akdeniz Turnuvasýnda milli formayý giyen sporculardan Kubilay Sadi ve Yaren Dölcü Balkan Þampiyonasý için Bulgaristan a gittiler. Mesut Sezer ise Akdeniz Turnuvasýnda mücadele edecek sporcularla Ýstanbul da yapýlan ortak kampta çalýþma yapýyor. Mustafa Altunkaya satýþa sunulan kombine kartlarý gösterdi Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya, hedefe ulaþmak için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirterek Bunu baþarmak için tüm þehrin desteðinin maddi ve manevi olarak yanýmýzda görmek istiyoruz dedi. Altunkaya dün bu sezon ilk kez düzenlenen basýn toplantýsýnda yönetim olarak ekonomik alanda gelir getirecek projeler konusunda bilgiler verdi ve destek istedi. Maçlar için kombine kart bastýrdýklarýný ve üç çeþit olan kartlarýn kulüp ve yönetim tarafýndan satýlmakta olduðunu belirterek Silver kart bin, platinyum kart beþ beþ, gold kart ise on bin lirada satýlýyor. Kart sahipleri dýþýnda kimseyi protokol tribününe almayacaðýz. Bu konuda gerekli düzenlemeyi yapacaðýz. Kombine kartýn dýþýnda stadýn içi ve dýþýna reklam konulmasý içinde görüþmelerimiz sürüyor. Kombine bilet konusunda yeterli destek bulduðumuzu söyleyemem. Ancak stada konulacak reklam tabelasý konusunda ilginin yüksek olduðunu gözlüyoruz. Bu takým tüm Çorum un takýmý. Eðer baþarý istiyorsak herkesin destek vermesi gerekiyor. Sokakta gezerken veya sosyal paylaþým sitelerinden bize þampiyon olup olamayacaðýmýz soruluyor. Bu soruyu soranlara cevabýmýz eðer tüm þehir bu hedefe kitlenirse neden olmasýn. Biz teknik heyet ve futbolcularýmýza inancýmýz tam. Eðer tüm þehirde buna inanýr ve maddi manevi desteðini verirse þampiyonluk gelecektir. Yoksa sadece bizim veya takýmýn istemesi yeterli deðil tüm þehir inanmalý ve destek vermeli dedi. Sezon açýlýþý yok Altunkaya, sezon açýlýþ töreni planladýklarýný bir sanatçý ilede büyük oranda anlaþtýklarýný ancak yaþanan terör olaylarý nedeniyle bu açýlýþý iptal ettiklerini söyledi. Altunkaya, sezon açýlýþý yapmayacaklarýný ancak inþallah sezon sonunda þampiyonluk kutlamasýný tüm Çorumlularda birlikte yapmayý hedeflediklerini söyledi. Transfer bitti gibi Transfer döneminde devam eden arayýþlar konusunda ise Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya, büyük oranda bittiðini söyledi. Teknik Heyetin raporu doðrultusunda bazý mevkiler için arayýþlarýnýn olduðunu belirten Altunkaya ancak yaptýklarý çalýþmalarda uygun isimleri bulamadýklarýný söyledi. Gerek kulübün ekonomik bütçesini bozmamak gerekse kadro yapýsýný bozmamak için þu an için transferin bitti gibi göründüðünü belirten Altunkaya Tabiki istediðimiz özelliklerde isim bulursak kadromuza katarýz. Ancak bugün itibariyle transfer bitmiþ gibi görünüyor. Transfer süresi içinde istediðimiz özelliklerde isim bulmamýz halin-

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi

Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi MUSTAFA DEMÝRER Babasýnýn ismi okulda yaþayacak Hayýrsever Ýþ Adamý Sait Kömürcü, merhum babasý Hacý Ömer Kömürcü adýna yaptýrdýðý Ýmam Hatip Ortaokulu nun inþaatýný gezdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dev tesise tam not. Hal esnafý, Organize Sanayi Bölgesi nde hizmete giren Saraylým Tarým Soðuk Hava Depolarý Tasnif ve Paketleme Tesisleri ni gezdi.

Dev tesise tam not. Hal esnafý, Organize Sanayi Bölgesi nde hizmete giren Saraylým Tarým Soðuk Hava Depolarý Tasnif ve Paketleme Tesisleri ni gezdi. Hitit Dernekler Konfederasyonu Kadýn Eli Projesi yle Çorum kültürünü Ankara ya taþýyacak Hem tanýtacaklar hem kazanacaklar Hitit Dernekler Konfederasyonu (HDF), Çorum ve Ankara arasýnda kuracaðý köprü

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Somut yatýrým bekliyoruz!

Somut yatýrým bekliyoruz! Turist sayýsý düþtü Çorum a gelen yerli ve yabancý turist sayýsýnda geçtiðimiz yýl yüzde 15'lik bir düþüþ yaþandý. 2015 yýlýnda ildeki müze ve ören yerlerini 113 bin 752 yerli ve yabancý turist ziyaret

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Çorum, nohut üretiminde 15 inci

Çorum, nohut üretiminde 15 inci Demiryolumuz hedefler arasýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, Yeni Yüksek Hýzlý Tren (YHT) Garý inþaatýný yerinde inceleyerek, 2023 yýlýnda toplam 25 bin kilometre demiryolu

Detaylı