Ceylân apartmanı - Taksim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceylân apartmanı - Taksim"

Transkript

1 Köşe görünüşü. Ceylân apartmanı - Taksim Mimar Sedat Hakkı Bu apartman Taksim bahçesi karşısında Emlâk şirketinin yeni ifraz ettiği bir arsa üzerine inşa edilmiştir,. P, Arsa, cadde ile bir sokağın birbirini katetti, ği yerdedir. Şekil itibarile müsellese yakın olması, üzerinde münasip bir plân yapılması hususunu güçleştirmiştir. Arsanın Harbiveye doğru hafif bir meyli isteniyordu : Binanın şu kısımları ihtiva etmesi vardır. Sabah güneşini Taksim bahçesi tarafından alır ve akşama kadar bütün gün güneş görür. Bu itibarla ve arsanın sahası nisbetinde cephesinin îazia oimasile, üzerine inşa edilecek binanın haiz olması lâzım olan sıhhî şerait temin edilmiş bulunuyordu.

2 Karşı setlerden ön görünüş Arka yüzün görünüşü

3

4 6 apartıman dairesi, zemin katında dükânlar bodrum ve teras katında, icabında birbirile irtibatı olabilecek birer bar. Apartman dairelerinin taksimatında iki mesele karşısında bulunuluyordu: Güneş ve manzara. Taksim bahçesi ve apartımanın burun tarafı manzaralı taraf olduğuna göre oturulacak odaları o tarafa koymak lâzımdı. Oturulacak odalar bilhassa, salon ve yemek odası olduğundan, salonları buruna ve yemek odasını Taksim bahçesi tarafına koymak lâzım oluyordu. Bu şekil hizmet kısmının da ayni tarafta olmasını icap ettirdiğinden, yatak odaları yan sokağa ve akşam güneşi gören cepheye düşüyordu. Bu cihet nazarı itibare alınarak yemek odası manzarasız ve fakat cenubu garbı tarafına, yatak odaları da şark cihetine alınmıştır. Apartman şehrin iyi bir mevkiinde bulunduğundan, kabul kısmına çok itina edilmiştir, ve bu kısım büyük tutulmuştur. Ona.mukabil, yatak odaları kısmı nisbeten daha küçüktür. Merdivenin mevkii tabiî olarak kendiliğinden çıkıyordu. Cephe üzerinde bir yer oturma odaları aleyhine bir fedakârlık olacağından, binanın ortasında ve arsanın en geniş bir kısmında bulunması lâzımdı. Zemin katında, apartman kapısı geniş cadde üzerine açılmış, ve cephenin ortası, yani binanın sivri kısmı, dükkâna terkedilmiştir. Apartman medhalinin iki tarafında birer kapı daha vardır. Biri bodrum ve terastaki barların kapısı, diğeri dükân kapısıdır. Giriş yeri asgarî ebattadır. İçerisine ayrıca» bir camekân yapmak lüzumu görülmediğinden, ve kapının karşısındaki dıvar boydan boya ayna

5 Katlar plânı. Mikyas 1:150 olduğundan, bu mahzur bertaraf edilmiştir. Döşemenin beyaz mermerden, ve divalların gayet açık yeşil renkte cilâlı alçı sıvasından olması, giriş holünü daha büyük ve ferah göstermiştir. Tavan iki kattır, ve indirekt ziya tertibatını havidir. Merdiven mahalli böyle bîr arsada ancak müdevver olabilirdi. Zira bu şekil az çok her cepheye uygun, ve yer kaybolmamasmı temin eder. Merdiven basamakları beton iskelet üzerine som mermerdir. Katlardaki sahanlıklar da mermer döşelidir. Dıvarlar cl:z irtifaına kadar Stucco Iustro, üst kısım ve tavan tutkallı boyadır. Pencere yuvarlak şekli aynen takip eder ve kayıtları merdivenin meyline müvazidir. Korkuluk betondan ve üstü ince camlıklar İçerisinde yerli telörgüdür. Asansör kat kapıları da ayni şekilde müdevver ve telörgüden ibarettir. Asansör işaretleri vt. düğmeleri nikel kaplı saç levha arkasına gizlenmiştir. Asansör kabini yuvarlak plân üzerine sırf madeni çerçeve ve camdan ibaret olmak üzere hususî plânlara göre İtalyada yapılmıştır. Ziya tertibatı tavanına gömülmüştür. Dairelerin giriş holü sekiz köşe ve mermer döşelidir. Buradan apartımanın üç esas kısmına geçi. lir. Karşıda salonların kapıları, bir tarafta hizmet koridoru, diğer tarafta yatak odaları koridoru vardır. Hizmet koridoru tarafında, miisafir ^cin diğer tarafta ev halkı için birer yerli gardrop vardır. Bunun sayesinde bu hol gardrop halinden kurtulup bir kabul yeri halin: almıştır. Karşıdaki kapı biivük salona, sağdaki küçük salona soldaki de bir oturma veya çalışma odasına açılır. Büyük salon iki kısımdır. Biri esas salon, diğeri de etraftaki sütunların arkasındaki kısımlar. Küçük salon ile irtibat büyük bir kapı ile temin edilmiştir. Yemek odası ile küçük salon arasında büyük bir açıklık vardır, bu açıklık icabında bir

6 Caddenin görünüşü perde ile kapanabilir. Yemek odası ile mutfağın irtibatı bir ofis sayesinde olur. Ofis ile yemek odası arasındaki kapı çarpmadan ofise yemekler bir gişeden verilir, bunun sayesinde, sofra hizme. tini görenin işi hafiflemiş olur. Hizmet kısmı, mutfak, ofis, iki hizmetçi o- dası ve bir halâdan müteşekkildir. Kapısı ayrıdır ve bir hizmet merdiveni üzerine açılır. Mutfak garpte olduğu için pencere altında havalandırılmış bir dolap yapılamamıştır. Bu dolap aydınlıkta, merdiven üzerine alınmıştır. Ayni yerde bil çöp borusu vardır. Yatak odalarının bir balkonu vardır. Bu balkon iki çıkıntı kısmı birbirine raptetmek üzere tasavvur edilmişti, fakat bu şekil bir cumba olarak sayıldığından, nizamî çıkıntı hakkını biraz tecavüz etmiş sayılmış, belediyece müsaade edilmemiştir. Şimdiki şekil ise, iki taraftaki cumbalarla irtibatı olmadığından, çıkıntı olarak sayılmamaktadır. Banyo dairesine son derece itina edilmiştir. Döşeme ve dıvarlar kısmen mermer kaplı, benyuar döşemenin içinde gömülü, ve duş yeri ayrıl, mistir. Buranın bir tarafı cam diğer tarafı mu. şamba perde ile kapanabilir, i avan çifttir ve alçaltılmıştır. En üst kattaki daire, geriye çekilmiştir, ve daha küçüktür. Binanın üstü teras ve bu terasa esas merdivenden çıkılabildiği gibi, umumî bir çatı bahçesi olarak kullanıldığı takdirde iki hususî asansör ve ofis ve halâ için yerler şimdiden ayrılmıştır.

7

8 Uî Oi co Salon kapısından içerisinin görünüşü.

9

10

11 Etraftaki korkuluğu bir çiçeklik teşkil ediyor ki, bu çiçeklik üzerine sonradan bir pergola ya. pıiıp burası ycşillendirilebilir. Aşağıda bar ve sokak ile irtibat bu asansörler ile olacağı gibi, tehlike esnasında esas ve hizmet merdivenleri kullanılabilecektir. Barlara esas caddeden girilir. Zemin katında bir küçıik dükkân yeri ile medhal ve asansörlerin kapılan vardır. Geniş bir merdivenle aşağıya inilir. Aşağıda bir gardrop yeri, halâlar, ofis, ve esas bar yeri var. Vantilasyon için katlarda, hollerin iki tarafına menfezler bırakılmıştır. Hizmet merdiveni, asma kattaki yikama ve kurutma makinelerini havi bir çamaşırlıktan geçerek zemin katına varır. Hizmet giriş kapısı ve apartman kapıcı dairesi buradadır. Bu kısmın altında, bodrumda kalorifer mahallerile depo vardır. Asansör makineleri ve su depolarının biri bodrumda, diğeri kulenin içindedir. Dükkânların sahaları fazla büyük olmadığından, asma katlı yapılmıştır. Zeminin kesmesi, arsanın seviyesinden 3-4 metre derinde bulunmuştur. Bina betonarme iskelet sisteminde ir:şa_-- edilmiştir. Beton ayaklar ayrı ayrı tabanlarla kesmenin içerisine gömülmüştür. Zemin altında da is'inet divalları içi boş beton bloklardan, bu blokların aralıkları mesafe mesafe betonarme ile doldurulmak şartile yapılmıştır. Bu suretle izolatör bir tsbaka sayesinde bodrum katı rutubetten muhafaza edilmiştir. Döşemeleri taşıyan hurdi'ler içerisi boş ve yan yana konmuş beton bloklar üzerindedir. Bu sistemde tavanın kalınlığı 30 santimden eksik

12

13

14 ı\z JP ffffi İ-4-4İ j-smmfi 1 Esas cephe v olmakla beraber, katlar arasındaki izolâsyon fazlalaşmış oluyor. Teras 2 kat ruberoit ve Hydroteks ile tecrit edilmiştir. Döşeme kırmızı karoseramiktir. Dairelerde salon ve yatak odaları kısmı parke ile döşenmiştir. Harici sıva ve içeride kolonların sıvası mer. mer sıvasıdır. Zemin katında kolonlar kısmen 6, kısmen 4, kısmen 2 santimlik mermer ile kaplanmıştır. Çıkıntı kısmı elektrikli, ve altı camdır. Burası dükkânlara markiz vazifesini görür. Harici kapılar demir ve nikel kaplı demirden olup mümkün olduğu kadar cam kısımları fazla yapılmağa çalışılmıştır. Bilumum pencerelerin çerçiveleri demirdir. Bunlar piyasada bulunan lama, gönye ve tedemirleri kullanılarak yaptırılmıştır. Camlar içerden konma ve gönye çerçive ile tutturulmuştur.

15 Boyuna kesim Dahi.i kapılar, yatak odalarında kontrplake, salonlarda ve holde iki taraflı karaağaç kaplamadır. Bu kapılar da çok camlıdır, fakat istenildiği taktirde aralarına briz-biz 'koymak imkânı bırakılmıştır. Kapı ve pencere tokmakları hususî resim üzerine yaptırılmıştır. Dairelerin hol, yemek odası, banyo, ve sa. 'onlarında elektrik tenviratı bina ile beraber yerli ve tavana gömülü veya asılı olarak yapılmıştır. Bundan maksat, buralarda müşterilerin takacağı lâmbalarla laalettayin bir tenvirata mahal bırakmamak ve odaların sekli ve büyüklüğü ile mütenasip bir tenvirata imkân vermektir.

16

6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 11, 25, 37, 40 ve 57 İNCİ MADDELERİNE MÜSTENİDEN HAZIRLANAN İSTANBUL ŞEHRİNE AİT İMAR TALİMATNAMESİ.

6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 11, 25, 37, 40 ve 57 İNCİ MADDELERİNE MÜSTENİDEN HAZIRLANAN İSTANBUL ŞEHRİNE AİT İMAR TALİMATNAMESİ. 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 11, 5, 37, 40 ve 57 İNCİ MADDELERİNE MÜSTENİDEN HAZIRLANAN İSTANBUL ŞEHRİNE AİT İMAR TALİMATNAMESİ. I Umumî hükümler : Madde 1 Bu talimatnamede yazılı hükümler, imar plânında

Detaylı

1) İmar planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde;

1) İmar planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde; PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ (DEĞİŞİK RG: 30.06.2001) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan

Detaylı

1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 inaltında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,

1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 inaltında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde, Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi: 02.11.1985 R. G. No: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU ÖĞR. GÖR. BERİVAN POLAT 1) Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 19 ARALIK 2010

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 19 ARALIK 2010 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 19 ARALIK 2010 İhsan Feyzibeyoğlu Nisan ve Mayıs aylarında iki toplantı yapmıştık. O toplantıda maalesef Vakıf yönetim kurulu üyeliğine ilişkin iddialar

Detaylı

FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ

FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ --- KONSOLİDE --- Temmuz 2012 Uygulamacı üyelerimizin Fasıl 96'nın uygulandığı bölgelerdeki regülasyonlara kolay

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

İZMİR İN EN HAVALI PROJESİ OXYGEN

İZMİR İN EN HAVALI PROJESİ OXYGEN İZMİR İN EN HAVALI PROJESİ OXYGEN Soyak ın, 2300 konutluk mega projesi Siesta nın 5. ve son etabı Soyak Siesta Oxygen satışta. Tasarımı, yapımı, işletmesi ve bakımı konularında yapılan uygulamalarla enerji

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-Bu yönetmelik, yerleşme

Detaylı

Park Onat Konut Kullanım Kılavuzu

Park Onat Konut Kullanım Kılavuzu Park Onat Konut Kullanım Kılavuzu Bu belge içerisindeki tüm bilgiler, kat maliklerinin dairelerini teslim aldığı şekliyle geçerlidir. Dairelerde veya yapıda sonradan yapılacak müdahaleler, bu kitapçıkta

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KÜTAHYA İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103

Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103 Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103 AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleriyle her türlü

Detaylı

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam merkezine imza atıyoruz. Her dairede yer alan kat bahçeleriyle,

Detaylı

Her şeyi unutsak Evimizin bahçesinde hayal ettiğimiz gibi yaşasak...

Her şeyi unutsak Evimizin bahçesinde hayal ettiğimiz gibi yaşasak... Her şeyi unutsak Evimizin bahçesinde hayal ettiğimiz gibi yaşasak... Yemyeşil bir İstanbul sabahına uyandığınızı düşünün. Kahvenizi yudumlarken ayağınızın altında çimenleri hissettiğinizi... Kuş cıvıltıları

Detaylı

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır.

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır. EK 1: TEKNİK ŞARTNAME A - BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL

TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren grup şirketidir. Tahincioğlu Gayrimenkul, Türkiye deki gayrimenkul sektörünün

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER: AMAÇ : MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel görevlerini,

Detaylı

Doğru yerde, doğru zamanda...

Doğru yerde, doğru zamanda... PLAZA Doğru yerde, doğru zamanda... ÇİÇEK İNŞAAT İş hayatına 1970 li yılların başında gayrimenkul alım satım işiyle başlayan, 1987 yılında sektördeki birikim ve tecrübeleriyle ÇİÇEK KARDEŞLER İNŞAAT olarak

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı