ÖNEL VERLAG KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015"

Transkript

1 Ü ÖNEL VERLAG KATALOG E

2 Gön der me Ko şul la rı Si pa riş ler ya zı lı ola rak, internet sayfamız üzerinden, telefon ya da faksla ve ri le bi lir. Okul la ra gön de ri len si pa riş ler de pos ta üc re ti ya yın e vi ne ait tir. Gönderme süresi he men ya da dört haf ta içe ri sin de dir. Öde me ler en geç 4 haf ta içe ri sin de ve ke sin ti siz ola rak Eu ro (e) ile ya pı lır. Şi ka yet ler 8 gün içerisinde ve ya zı lı ol ma lı dır. Yan lış ma lın de ği şi mi an cak es ki le ri nin bi ze ulaş ma sın dan son ra müm kün dür. Yayınevinden kaynaklanmayan yanlışlıklarda işlem ücreti alınır. Mü hür lenmiş ve kullanılmış ki tap ların iadesi ka bul edil mez. İa de ler ya yı ne vi ne ha ber ve ri le rek ya pı lır. Kitapların bi ze za rar sız ve ek sik siz ulaş ma sıy la ge çer li lik ka za nır. İa de ler de mey da na ge le bi le cek za rar ve ya ka yıp lar dan ya yı ne vi so rum lu de ğil dir. Gön der me ko şul la rı ve fi yat de ği şik lik le ri hak kı sak lı dır. An laş maz lık la rın çö zü mün de Köln mah ke me le ri yet ki li dir. Li efer be din gun gen Bestellung: Die Bestellung erfolgt telefonisch, online, per Fax, oder auf dem Postwege. Lieferungen erfolgen sofort vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Lieferungen an Schulen erfolgen portofrei. Bezahlung: Alle Lieferungen werden in Euro (e) berechnet. Der Rechnungs - betrag ist innerhalb von 30 Tagen unter Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer netto zu begleichen. Reklamationen: Reklamationen zur Lieferung sind binnen 8 Tagen nach Eingang der Lieferung schriftlich zu richten. Reklamationen können nur unter Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer angenommen und bearbeitet werden. Rücksendungen: Fest bezogene Bücher können nur in Ausnahmefällen und nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages zurückgesandt werden. Eine Rücksendung des Kunden erfolgt dann auf dessen Kosten und Gefahr. Für nicht mehr neuwertige Exemplare behält sich der Verlag einen entsprechenden Abzug vor. Unberechtigte Rücksendungen werden auf Kosten und Gefahr des Kunden zurückgeschickt. Unfreie Sendungen werden aus technischen Gründen nicht angenommen. Preisänderungen vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln İçindekiler 2 İKİ DİLDE KİTAPLAR Zweisprachige Bücher 10 İLKOKUL Grundschule Türkçe Dersleri Türkisch-Unterricht Din Dersleri Islamkunde-Unterricht 31 MÜZİK Musik 32 ORTAOKUL - LİSE Mittel- und Oberstufe Türkçe Dersleri Türkisch-Unterricht Din Dersleri Islamkunde-Unterricht 40 ÇOCUK KİTAPLARI Kinderliteratur 46 GENÇ VE YETİŞKİN EDEBİYATI Jugend- und Erwachsenenliteratur 51 FİYAT LİSTESİ Preisliste Manuskripte Türkiye den kitap temin edilir. Aufgrund der großen Anzahl von eingehenden Manuskripten, müssen Sie mit einer Bearbeitungszeit von einigen Monaten rechnen. Bitte schicken Sie uns keine Originale zu. Bitte sehen Sie von telefonischen und schriftlichen Nachfragen ab. Bei Inter esse werden Sie von uns benachrichtigt. Aus Zeit- und Kostengründen können wir unverlangt eingesandte Manuskripte nicht zurücksenden. Wir übernehmen keine Haftung für eingesandte Manuskripte / Bildmaterial.

3 C. Hayati Önel Sipariş Hattı - Bestell Hotline Sipariş Hattı Bestell Hotline Önel Verlag Silcherstr Köln Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Değerli Öğretmenlerimiz, Sevgili Kitap Severler, Önel Yayınevi güçlü ve tecrübeli kadrosuyla eğitim öğretim yılında da çok sevilen ve okunan yayınlarının yanısıra yenilikleri ile siz değerli Öğretmenlerimizin ve Okuyucularımızın karşısındayız. Okul kitaplarımızı sürekli zenginleştiriyor ve yeniliyoruz. Bu hem öğrenciler için hem de sizler için kullanım kolaylıkları sağlayacaktır. Çok değerli eğitimciler tarafından bu eğitim öğretim yılı için sınıflara uygun yeni metodik yaklaşıma göre hazırlanan, Türkçe yardımcı ders ve kaynak kitaplar, iki dilli (Almanca- Türkçe) ders kitapları ve sesli kitaplar yayınlamaktayız. Kitaplarla dolu sağlıklı ve başarılı yeni bir eğitim öğretim yılı diler, saygılar sunarız.

4 İKİ DİLDE KİTAPLAR Türkçe-Almanca Resimli Sözlük/ Ein türkisch-deutsches Bilderwörterbuch Dr. M. Suha Işık - Karin Babbe Si pa riş No.: Ö , Sayfa, A4, Renkli, Hardcover Resimleyen: Saadet Ceylan 4 yaş ve üzeri TÜRKÇE-ALMANCA RESİMLİ SÖZLÜK Türkçe-Almanca, Hard co ver 2 Resimli Sözlük Türkçe-Almanca, Hardcover Online Sipariş Hattı Rezension ekz-informationsdienst Auf die Einführung des türkischen und deutschen Alphabets mit Wörtern und Anlautbildern folgen 22 Themen wie Kleidung, Tiere, Zahlen etc. Auf mehreren Seiten pro Thema werden insge samt 550 Wörter 2-sprachig vorgestellt: pro Seite 6 illustrierte Begriffe. Gut gelungen ist die Wortauswahl, sehr sinnvoll ihre pro Thema differierende Anzahl (mehr wilde Tiere als Werkzeuge). Dazu verleihen die klaren Seiten sowie die angenehme Farbge stal tung dem Titel ein ansprechendes Äußeres. (...) Für Kinder ab 4 vorbehaltlos empfohlen. Bu Re sim li Söz lük, gün lük ya şam la rın da hem Al man ca yı hem de Türk - çe yi kul la nan ço cuk lar için ede bi yat ve söz lük ara sın da bir bağ oluş tur - mak ta dır. Söz lük te gün lük ya şam, ger çe ğin bir ay na sı ola rak yan sı tıl - mak ta ve Ka rin Bab be/ Ba bet te Ponn dorf un Re sim li Ço cuk Ki tap la rı ve Dr. M. Su ha Işık ın 6 di zi lik Te kir in Hi ka ye le ri nden olu şan ço cuk ki - tap la rı ile ger çek ve ha yal dün ya sı ara sın da bir ge çiş sağ lan mak ta dır. Böy le ce, Al man ca ve Türk çe ta nım la ma la rı ile re sim ve söz cük ler le ta nış - mak, oku ma nın dai ma bi lin ci miz de ve kal bi miz de ki re sim ler le, ya ni ken - di miz le ilin ti li ol du ğu de ne yim le ri ni edi ne bil mek mümkün olacak tır. Bilderwörterbuch Türkisch-Deutsch, Hardcover Das Bilderwörterbuch verbindet die Berei che der Lexik und der Literatur für Kinder, die sowohl in der deutschen als auch in der türkischen Sprache leben. Dabei wird der Alltag zunächst als Abbild von Wirklichkeit im Bereich der Lexik entfaltet um daran anschließend durch die Bilderbücher von Karin Babbe/ Babette Ponndorf und die Geschichten von Tekir von Dr. M. Suha Işık zum Vorlesen oder Selberlesen die Realität in die Imagination hinüberzuführen. So kann die Begeg nung in Wort und Bild in der deutschen und der türkischen Sprache die Welt der Literalität eröffnen und Lust auf weitere Erfahrungen machen, dass Lesen immer etwas mit mir selbst und meinen Bildern im Kopf und Herzen zu tun hat.

5 STERNE AUS DER FERNE UZAKTAKI YILDIZLAR Almanca-Türkçe, Hard co ver Bu kitaptaki çocuk isimleri, okulun kültürel çeşitliliğini yansıtan bir göstergedir. Yüzde 80 ni göçmen kökenli öğrencilerden oluşan bir okulda, çeşitli kültürleri bir zenginlik olarak gören öğretmenler, bu zenginliği, yaratıcı bir anlayış ve tasarımla birleştirip, öğrencilerin kültürel köklerini bir kaynak sayarak başarıya ulaşmışlardır. Erlenweg İlkokulu, çocukların tüm dil becerilerini ve birikimlerini önemseyerek eğitim yapan okullar arasında öncü bir okuldur. İki dilli alfabe öğretimiyle çocuklar, Almancanın yanısıra anadillerinde de okuma yazmayı öğreniyor ve böylece okul başarısında çok önemli olan özgüvenlerini güçlendirip, öğrenme heveslerini artırıyorlar. İki dilli eğitimin olumlu yansımasıyla, çeşitli kültürlerden derlenen öykülerle iki dilli bir kitap yazma düşüncesi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kıvanç duyacakları çok güzel bir çalışma. Dünya genelinde, çok dilliliğin tek dillilikten daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Örnek olarak Afrika ülkeleri, Hint Altkıtası ülkeleri, Uzak Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri gösterilebilir. Birçok dil araştırmacısı çok dilli olmanın normal, tek dilliliğin ise istisna olduğunu belirtiyorlar. Avrupa da ulus devletlerin kurulmasıyla tek dillilik ulusal bir benlik göstergesi olarak ortaya çıkmıştı. Birleşen Avrupa ülkelerinde ise artık çok dillilik bir kural, tek dillilik ise istisna olacaktır. Bu nedenle Avrupa Birliği, üye ülkelerden, çocuklarını en az üç dilli eğitmelerini istemektedir. Bu dillerden birinin, benim kanıma göre, göçmen çocuğunun anadili olması gerekmektedir. Çocukların ve gençlerin, genel eğitim bağlamında, dil becerilerinin geliştirilmesi, toplumumuzda çok dilliliğe önem veren yeni bir anlayışla ele alınmalıdır. Çok dillilik, ulusların kaynaşıp birlikte büyüdüğü dünyamızda, bireyler ve toplum için bir zenginlik olarak algılanmalıdır. Tayfun Keltek LAGA Kuzey-Ren-Westfalya Eyaleti Başkanı (Yerel Göçmen Temsilcileri Eyalet Çalışma Meclisi Başkanı) 51 Sentlik Kedi Mutlulu u Geçen yaz ailemle Mayorka da tatildeydik. Bir gün balkonda oturmufl etrafı izlerken afla ıda, üç yavrusuyla oturan büyük, siyah bir kedi gördüm. Onlara yakın olmak için hemen koflarak afla ıya indim. Kimbilir, belki de okfla - mama izin verirlerdi. Ben afla ıya varıncaya kadar kediler gitmifllerdi bile! Etrafıma baktım. Nereye gitmifl olabilirlerdi? Üzülerek odama geri döndüm. Hep bir kedim olmasını isterdim ve bu iste im yine canlanmıfltı. Ertesi gün onları tekrar aynı yerde görünce hem flaflırdım hem de çok sevindim. Bu kez yavaflça ve dikkatlice yanlarına sokuldum ve en yumuflak, en tatlı sesimle onlara bir fleyler söyledim. Anne kedi hafifçe do ruldu ve gerindi. Bu iyi bir belirtiydi. Benden korkmadı ını göstermiflti. Bununla da kalmadı, yanıma sokuldu ve beni eskiden beri tanıyormufl gibi baflıyla baca ıma sürtündü. Sevincimden uçuyordum. Mayorka da birçok sahipsiz kedi oldu unu, oradan oraya baflıbofl ve aç dolafl - tıklarını duymufltum. Kısa zamanda birbirimize alıflmıfltık. Anne kedi bana, yuvarlak kesilmifl bir çalı ve ortasında küçük bir palmiye a acı olan evlerini gösterdi. Orayı bir çocuk odasına benzettim. Palmiye a acını da, tırnaklayacak ve tırmanacak bir oyuncak gibi kullanıyorlardı Ben de onların ailesinden sayılırdım artık. Onlara isimler verdim. Annem kediler için bir yı ın kedi maması almıfl. Çok para vermifltir, diye düflünürken annem, hepsine yalnızca 51 Cent para öde - di ini söyleyince çok flaflırdım. Kediler mamayı görünce kıtlıktan çıkmıfl gibi saldırdılar. Bir itifl, kakıfl ve kapıflmayla yenecek ne varsa silip süpürdüler. Onları izlemek büyük bir e len - ceydi. Nasıl da acıkmıfllar öyle! Bu arada oradan geçen yafllılar ve çocuklar toplanıp yalanan kedileri izlemeye baflladılar. Ben de, 51 sentlik kedi mutlulu u! demekten kendimi alamadım. Vanessa Braun 4b (Almanya) Katzenglück für nur 51 Cent Als wir im letzten Sommer auf Mallorca waren, entdeckte ich von unserer Terrasse aus eine große schwarze Katze mit ihren drei Jungen. Ich flitzte hinunter, um ihnen näher zu kommen und sie vielleicht sogar zu streicheln. Leider waren sie wie vom Erdboden verschwunden. Traurig lag ich am Abend in meinem Bett. Mein Wunsch nach einem Tier war wieder neu erwacht. Wie überrascht war ich, die Katzen am nächsten Morgen wieder an derselben Stelle zu erblicken. Diesmal schlich ich mich vorsichtig heran und lockte sie mit meiner sanftesten Stimme. Die Katzenmutter stand sogar auf und dehnte sich, was ein gutes Zeichen war, wie ich wusste; sie schien keine Angst vor mir zu haben. Sie kam näher und drückte ihren Kopf wie eine alte Bekannte an mein Bein. Ich war überglücklich! Man sagt, dass es auf Mallorca zahllose herrenlose, wilde Katzen mit einer riesigen Nachkommenschaft gibt, die keiner will, die sich allein überlassen, ziemlich verwahrlost und oft sehr hungrig sind. In kurzer Zeit waren wir uns sehr vertraut geworden. Die Katzenmutter hatte mir ihr Zuhause gezeigt, einen großen rund geschnittenen Busch mit einer kleinen Palme als Kratzund Kletterbaum, sozusagen das Kinder - zimmer. Und ich habe ihnen Namen gegeben, weil ich ja nun zur Familie gehörte. Meine Mutter spendierte eine Menge Katzen - futterdosen, die zu meinem Erstaunen nur 51 Cent kosteten. Wie stürzte sich die ganze Katzenrasselbande auf die Futternäpfe, als wir zu ihnen kamen! Das war ein Gezerre, Geklappere und Gestoße! Und es war ein Riesenspaß für uns alle. Was mussten diese süßen Tierchen für einen Hunger gehabt haben! Viele Erwachsene und Kinder standen mittlerweile um die schlemmenden, schmatzenden Tiere und ich meinte: Das ist Katzenglück für 51 Cent! Vanessa Braun 4b (Deutschland) Resim / Bild: Miriam Schulz (Almanya / Deutschland), 3a Sterne aus der Ferne / Uzaktaki Yıldızlar Almanca-Türkçe Si pa riş No.: Ö ,80 54 Sayfa, A4, Renkli, Hardcover İKİ DİLDE KİTAPLAR 3 Sipariş Hattı Tel Fax

6 İKİ DİLDE KİTAPLAR 4 Atasözleri Sözlüğü / Sprich wörter von A bis Z Melek Kaptan Si pa riş No.: Ö ,80 80 Sayfa, 21 x 14,5 cm, Renkli Resimleyen: Meltem Kaptan Nikolaus / Noel Baba Türkçe-Almanca Inci Hilbert - Volker Mergner Si pa riş No.: Ö848X - 4 3,50 24 Sayfa, DIN A4, Renkli Öykü, Türkçe ve Almanca bir arada yazılmıştır. Özellikle iki dili birden kullanma durumunda olan çocuklar göz önünde tutulmuştur. Online Sipariş Hattı Cesur Prenses / Die mutige Prinzessin Hamide Kocadoru Sipariş No.: Ö ,80 25 Sayfa, A4, Renkli Resimleyen: Raif Gökkuş Küçük Leoparın Sevinci / Die Freude des kleinen Leoparden Hamide Kocadoru Sipariş No.: Ö ,80 25 Sayfa, A4, Renkli Resimleyen: Raif Gökkuş

7 S. BARIŞ TULGAN IN ÖYKÜ KİTAPLARI Türkçe-Almanca ve Almanca, Hard co ver Ali nin Gizemli Yolu Ali, yaşadığı şehirde çok sevilen bir çocuktur. Herşey çok güzel olabilir aslında, gel gör ki Ali nin okuması yetersizdir. Ali sorununu çözmek için en kolay yolu seçer ve sadece Allah tan yardım istemeye karar verir. Peki ama, Allah nerede? Kafasındaki bu soruyla yola çıkan Ali, yolun sonunda, sorusuna beklenmedik bir cevap bulur. Okumasını düzeltebilmesi için ne yapması gerektiğini artık çok iyi kavramıştır. Şark ülkesinden dünyadaki çocuklar için gizemli bir öykü. Ali nin Gizemli Yolu / Ali s wunderbarer Weg Türkçe-Almanca S. Barış Tulgan Si pa riş No.: Ö ,80 16 Sayfa, A4, Renkli, Hardcover Resimleyen: S. Barış Tulgan 4 yaş ve üzeri İKİ DİLDE KİTAPLAR 5 Ali s wunderbarer Weg Ali ist ein beliebter Junge in seiner Stadt und alles könnte so schön sein wenn er nicht so schlecht beim Lesen lernen in der Schule wäre. In seiner Verzweiflung entscheidet Ali sein Problem auf einfachstem Wege zu lösen: Er will Gott um Hilfe bitten. Wo aber ist überhaupt Gott? Mit dieser Frage begibt sich Ali auf einen wunderbaren Weg. Am Ende dieses Weges findet Ali eine überraschende Antwort. Jetzt weiß Ali wirklich, was er tun muss, um besser lesen zu können. Eine Geschichte aus einem orientalischem Land für alle Kinder auf der Welt. Alinas Violine Çocuğunuza notaları nasıl anlatırdınız? Bu kitap çocuklara kemandaki titreşimlerin nasıl notalara dönüştüğünün hikayesini anlatıyor. S. Barış Tulgan, büyüleyici resimleri, kolay anlaşılır betimlemeleri ile notaların ve müziğin dünyasına bir pencere açıyor. Wie erklärt man Töne? Dieses Buch hilft Kindern zu verstehen, wie Schwingungen in einer Violine zu Tönen werden. S. Barış Tulgan gelingt es durch bezaubernde Bilder und leicht verständliche Metaphern Kinder in die Welt der Musik einzuführen. Alinas Violine Almanca S. Barış Tulgan Si pa riş No.: Ö ,80 12 Sayfa, A5, Renkli, Hardcover Resimleyen: S. Barış Tulgan 4 yaş ve üzeri Ali s wunderbarer Weg Almanca S. Barış Tulgan Si pa riş No.: Ö ,80 16 Sayfa, A4, Renkli, Hardcover Resimleyen: S. Barış Tulgan 4 yaş ve üzeri Sipariş Hattı Tel Fax

8 İKİ DİLDE KİTAPLAR 6 Yazan: Karin Babbe Resimleyen: Babette Ponndorf 4 yaş ve üzeri Die Gelbe Reise / Sarı nın Yolculuğu Si pa riş No.: Ö ,80 42 Sayfa, DIN A4, Renkli Katharina Schlenkerbein / Katharina Sallabacak Si pa riş No.: Ö ,80 52 Sayfa, DIN A4, Renkli Herzsprung / Kalp Sızısı Si pa riş No.: Ö ,80 24 Sayfa, DIN A4, Renkli Der Kuss des Elefanten / Fil in Öpücüğü Si pa riş No.: Ö ,80 35 Sayfa, DIN A4, Renkli Albarif s zweiter Kuss / Albarif in İkinci Öpücüğü Si pa riş No.: Ö ,80 28 Sayfa, DIN A4, Renkli KARİN BABBE NİN ÖYKÜ KİTAPLARI Türkçe-Almanca Mesleği çocukların gözlerine uyku tozu serpip uykuya dalmalarını sağlamak olan uyku biti Lotte, onları uyutmak yerine, macera kitaplarına dalıp işini ihmal eder. Uyku biti Lotte ye yardımcı olabilirsiniz. Ya da, en iyi anaokul arkadaşı şehirden taşındığı için kalbinin sızladığını hisseden Yannis in üzüntüsünü paylaşabilir, Kerem ve Susanna nın, Bağdat Halifesi nin en sevgili Beyaz Fili Albarif le arkadaşlıklarına tanık olabilir, sıkıldıysanız oyun bahçesinde üçüzlerle oynayabilir, canınız istediğinizde bir çiçek yaprakçığı ile dünya seyahatine çıkabilirsiniz. Çocuklar bu hikayeleri hayal ve gerçek, fantazi ve günlük hayat arasındaki bir düzlemde algılar ve dünyaya bakabilecekleri yeni bir açı keşfederler. Yaşanılmış veya hayallerdeki hikayeler, hem sözcüklerle hem de renkli resimlerle anlatılmıştır. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuğa veya çocuğun tek başına okuyabileceği 4 yaş ve üzeri çocuklar için iki dilde 6 hikaye... Hikayelerimizi okuduktan sonra çocuğunuzla iç ve dış dünyamız hakkında bol bol konuşabilirsiniz. Lotte, die Schlaflaus / Uyku Biti Lotte Si pa riş No.: Ö ,80 38 Sayfa, DIN A4, Renkli Online Sipariş Hattı Rezension ekz-informationsdienst Die gelbe Reise, erzählt von den Erlebnissen eines Sonnenblumenblütenblattes, das hinaus in die Welt reist. Überall wird das Blatt als fremd angesehen und verjagt. Babette Ponndorf, Kunsterzieherin, begleitet die nachdenklich stimmende, zweisprachige Geschichte, die mit wenigen Worten auskommt, mit zarten Collagen aus Seiden- und Krepppapier stimmungsvoll. Gern überall empfohlen. Katharina Schlenkerbein: In der lustigen Spielplatzepisode werden Alltagserlebnisse von Marika, einem kleinen Mädchen, aufgegriffen. Der 2-sprachige Text bringt mit kurzen Sätzen die Sache auf den Punkt: Um Freunde zu werden, braucht man nicht die gleiche Nationalität. Ein weiterer gelungener Beitrag zum Thema Integration, gern empfohlen. Herzsprung Abschied und Trennung tun weh. Karin Babbe thematisiert die Gefühle, die so eine Trennung mit sich bringt. Gerade Migrantenkinder, die oft Familie und Freunde in großer Entfernung haben, können die Erlebnisse dazu anregen über eigene Erfahrungen zu sprechen. Besonders gelungen sind die illustrierten Collagen (...) Die kreativen Bilder laden zum Nachmachen ein und das poetische, zweisprachige Bilderbuch ist überall gerne empfohlen. Der Kuss des Elefanten Das Thema Arbeitslosigkeit verknüpft Babbe geschickt mit einem Märchen. Wie der 2-sprachige Text finden auch die malerischen Aquarelle die Balance zwischen Traum und Realität und setzen farblich kleine Akzente, die wie eine Ermunterung wirken, auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben. Gern überall empfohlen. Albarifs zweiter Kuss Susanna ein Mädchen aus Berlin, träumt in ihren Sommerferien im Stadtpark vor sich hin, als sich aus den weißen Wolken ein Elefant formt (...) Ohne falsche Sentimentalität schildert Babbe die Situation eines Mädchens, das bei einem Erdbeben in den Trümmern des Hauses ihr Bein verloren hat, und mangelnde Mobilität mit Fantasie wettmacht. Der freundliche Elefant wird zum kuscheligen Gefährten, den man einfach ins Herz schließen muss. Die 2- sprachige Geschichte ist gern empfohlen. Lotte die Schlaflaus In einer weiteren Geschichte um Marike thematisiert Karin Babbe das leidige Zu-Bett-Geh-Thema. Nicht nur Marike findet das lästig, sondern auch Schlflaus Lotte. Lotte ist eine witzige, 2-beinige und 4-armige Laus mit grüner Schildkappe und blauem Rucksack, in dem der Schlafsack steckt und ihr Job wird augenzwinkernd in Bild und 2-sprachigem kurzem Text geschildert. Gern empfohlen.

9 DR. M. SUHA IŞIK IN ÖYKÜ KİTAPLARI Türkçe-Almanca, Hard co ver Te kir in Hi ka ye le ri, bir Al man ai le sin de dün ya ya ge len kü çük bir ke di - nin se rü ven le ri ni an lat mak ta dır. Bu ai le, kü çük ke di yi ta nı dık la rı bir Türk ai le si ne he di ye eder ler. Bu kü çük ke di, o an dan iti ba ren olan la rı ken di ağ zın dan an la ta rak okur la rı mız la pay la şır. Bel ki de hep ya şa dığımız, ama gör me diğimiz, bel ki de ha ya tın, far kın da ol ma dığımız yan la rın dan bah se der bi ze bu hi ka ye ler. Te kir in dün ya ya ba kışı san ki bi ze ve ço cuk - la rı mı za bir şey ler an lat mak is ter, iyi den, gü zel den ve doğru dan ya na... Özel lik le için de ya şa dığımız top lum da uyum ve ço cuk la rı mı zın ya şa - dığı so run lar gö zö nü ne alın dığında, sev gi ve gü zel lik le, da ya nış ma ve an la yış la çok bü yük iş ler ba şa ra bi le ceğimi zi, bi ze kü çük bir ke di, ken di ya şa mın dan ör nek ler ve re rek an lat ma ya ça lış mak ta dır. Rezension Die Geschichten vermitteln dem Leser Einblicke in die Lebensweise einer türkischen Familie und fördern zugleich die Einsicht, dass Hilfsbereitschaft, ein guter Wille, der Glaube, Emphathiefähigkeit für alle wertvoll und universell gültig sind. Die eindrucksvollen Illustrationen unterstreichen dabei, dass das Leben manchmal märchenhaft sein kann und manche Märchen andererseits sehr lebensnah sei können. In einer Serie von sechs Bilderbüchern erzählt die Katze Tekir von ihrem aufregendem Leben bei ihrer türkischen Gastfamilie in Berlin. Die Geschichten beziehen sich im Aufbau aufeinander. Daher erschließt man sich die Texte am besten, wenn man sie in chronologischer Reihenfolge betrachtet, liest oder vorliest. In Folge Tekir und seine Familie erzählt Tekir, wie sie bei der türkischen Familie Hepgüler aufgenommen wurde. Die Katze wird zunächst bei einer deutschen Familie geboren und findet nach einigem Hin und Her schließlich bei einer türkischen Familie ein neues Zuhause. Eine Migrations - geschichte einmal andersherum. In den weiteren Folgen erzählt Tekir ihre aufregenden und ungewöhnlichen Geschichten. Yazan: Dr. M. Suha Işık Resimleyen: Saadet Ceylan 4 yaş ve üzeri Tekir und seine Familie / Tekir in Ailesi Si pa riş No.: Ö ,80 26 Sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover Tekir und Neuigkeiten zu Hause /Tekir ve Evdeki Yenilikler Si pa riş No.: Ö ,80 30 Sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover Tekir als Helfer in der Not / Kara Gün Dostu Tekir Si pa riş No.: Ö ,80 38 Sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover Tekir als Maler / Boyacı Tekir Si pa riş No.: Ö ,80 30 Sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover Wer kommt da? / Kimler Geliyor? Si pa riş No.: Ö ,80 26 Sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover Tekir verdient Geld / Tekir Para Kazanıyor Si pa riş No.: Ö ,80 46 Sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover İKİ DİLDE KİTAPLAR 7 Sipariş Hattı Tel Fax

10 İKİ DİLDE KİTAPLAR 8 Online Sipariş Hattı Ak Sakallı Dede / Der Bärtige Greis Sipa riş No.: Ö ,80 DIN A4, Renkli, Hardcover 9-14 yaş grubu Yavrusunu Arayan Kuş / Das verlorene Spatzenjunge Sipa riş No.: Ö ,80 26 sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover 7-10 yaş grubu Uçurtmam Bulutlara Takıldı / Wie mein Drache in den Wolken hängenblieb Sipa riş No.: Ö ,80 42 sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover 9-14 yaş grubu Kedim Yağmurcuk / Zweisprachig Sipariş No: Ö ,80 Kedim Ya murcuk Mein Regenkätzchen KEMAL YALÇIN K D LL ZWEISPRACHIG Kedim Yağmurcuk Yağmurlu bir günde, yol ortasında bulduğu bir kedi yavrusunu evine getirip büyüten küçük bir kızın ve Yağmurcuk adlı kedisinin güzel, meraklı, gerilimli, öğretici öyküsü. Bu kitap, herkes için bir dünya, insanlar ve hayvanlar ünitelerinin amaçlarına uygun olarak yazılmıştır. Çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmeye, hayvanların doğal hayatları hakkında merak uyandırmaya çalışılmıştır. Öykü, resimlerle zenginleştirilmiştir yaş grubu öğrencilerine öneriyoruz. KEMAL YALÇIN IN Türkçe-Almanca, Hard co ver Ak Sakallı Dede Mezarlık, öcü ve şeytan korkusu gibi korkularla şartlanmış bir çocuğun, gece karanlığında tek başına mezarlık kenarından geçerken yaşadığı büyük korkunun gerilimli öyküsü... Bu kitabın amacı, birçok çocuğun çevresinden edindiği korkulardan kurtulmalarına çevreleriyle serbestçe ilişki kurabilmelerine yardımcı olmaktır. Her gün ve her yıl, insan ve çevresi, ben ve başkaları ünitelerinin sosyal, kültürel amaçlarına uygun olarak yazılmıştır yaş grubu öğrencilerine öneriyoruz. Yavrusunu Arayan Kuş Ahmet ile Markus, karnaval sırasında aldıkları oklarla, uçmasını yeni öğrenen üç yavru kuş kardeşten birini vurup, yere düşürürler. Kuş ailesi bu duruma çok üzülür, Ahmet ile Markus da çok üzülür, çok pişman olurlar. Vurdukları kuşu iyileştirdikten sonra salıverirler. Yavru kuş sevinçle annesinin yanına uçar gider. Bu kitap, Herkes için bir dünya, Hayvanlar, bitkiler ve insanlar, Doğal çevremiz ünitelerinin amaçlarına uygun olarak yazılmıştır. İlkokula öncesi çocuklara ve ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine öneriyoruz. Uçurtmam Bulutlara Takıldı Annesi babası ayrılmış, annesi ile birlikte yaşayan, babasını hafta sonlarında görebilen bir çocuğun sıcacık özlemleri ve tatlı hayalleri... Bu kitap evim, ailem ve dünyam ünitesinin sosyal, kültürül ve dilsel amaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca uçurtma yapma zevki ve uçurma heyecanı anlatılmaktadır yaş grubundan öğrencilere tavsiye ediyoruz.

11 Minarede Bir Kuş Var ÖYKÜ KİTAPLARI Türkçe-Almanca, Hard co ver Osmanlı Devleti ile savaşa giden Moğol İm pa ra to ru Timur un hanımı Bibi Hatun un Semer kant ta inşa ettirdiği caminin ve bu caminin yapımı sırasında yaşanan bir aşkın öyküsü... Bu kitap, Kültürel gelenekler, Zamanın içinden ünitelerinin sosyal, kültürel, dilsel amaçlarına uygun olarak yazılmıştır, öğrencilerde kendi tarihine karşı merak uyandırmayı hedeflemektedir yaş grubu öğrencilerine tavsiye ediyoruz. Minarede Bir Kuş Var / Ein Vogel auf dem Minarett Sipa riş No.: Ö ,80 DIN A4, Renkli, Hardcover 9-14 yaş grubu İKİ DİLDE KİTAPLAR 9 Hayalimdeki Okul Bu kitap, 3. ve 4. sınıftan 25 öğrencinin dedesinin, ninesinin, annesinin, babasının ve kendisinin okul hayatlarından ve kendilerinin nasıl bir okul hayal ettiğini anlatan öykülerden meydana gelmiştir. Zamanın içinden, ailem ve ben ünitlerinin sosyal, kültürel, dilsel amaçlarına uygun olarak yazılmıştır. Her öykü, uygun bir resimle zenginleştirilmiştir yaş grubu öğrencilere tavsiye edilir. Bu kitapta anlatılan öyküler, göç sürecinin ve sosyal uyumun olumlu yönlerini göstermektedir. Dedem Almanya ya Geldiğinde Bu kitapta, 22 ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencisi, dedelerinin ve ninelerinin Almanya ya geldiklerinde, dil bilmedikleri için yaşadıkları zorlukları, ilginç ve komik olayları anlatıyor ve öykülerini çizdikleri uygun resimlerle zenginleştiriyor. Dedem Almanya ya Geldiğinde, Ben ve başkaları Benim ailem nereden geliyor? Ben kimim? ünitelerinin işlenmesinde yardımcı kitap olarak zevkle kullanılabilir. Bu kitabın amacı, öğrencilere iki dilliliğin öneminin kavratmak, öğrencilere tarih bilinci kazandırmak, kendi ve ailesinin geçmişi üzerinde düşünmeye yöneltmektir. Hayalimdeki Okul / Meine Traumschule Sipa riş No.: Ö ,80 DIN A4, Renkli, Hardcover 9-14 yaş grubu Dedem Almanya ya Geldiğinde / Als mein Opa nach Deutschland kam Si pa riş No.: Ö ,80 50 sayfa, DIN A4, Renkli, Hardcover 9-10 yaş grubu Sipariş Hattı Tel Fax

12 Online Sipariş Hattı İLKOKUL 10 KARTLARI RI Zz Mavi Kare ABC Kartları Sipariş No.: ÖM ,80 KARTLARI RI Zz Zürafa Die Giraffe fe Horoz Der Hahn ABC Kartları Türkçe-Almanca Sipariş No.: ÖM ,80 İlk Okuma Türkçe Kart Oyunu Si pa riş No.: ÖM ,80 Sesle Çalışma Kağıtları Sipariş No.: ÖM07-3,504 Harf Tablosu - 29 Harf Karton Sipariş No.: ÖM09-8,80 ABC Kartları Harfler, temel şekiller, renkler ve sayılardan oluşan bu kartlar çocuğunuzun okuldaki öğrenme becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Her defasında farklı bir konu işlenebileceği gibi tüm konular bir arada ve aynı anda da işlenebilir. Kartları değişik kombinasyonlarda kullanabilirsiniz. Kartları oynamanın en kolay yolu, çocuğunuza ön taraftaki resmi gösterip arka taraftaki şekli, rengi, harfi veya sayıyı sormaktır. Daha eğlenceli olması için 3 dakikada çocuğunuzun kaç kartı doğru bildiğini test edin. 3 dakika dolduğunda doğru cevapları sayın ve bir daha oynayın. Daha fazla doğru cevabı bulması için çocuğunuzu motive edin. ABC Kartları Harfler-Sayılar-Şekiller-Renkler 72 adet resimli kart Harfler 29 Kart Sayılar 10 Kart Temel Şekiller 8 Kart Trafik Oyunu Sipariş No.: ÖM08-9,80 Şekilli nesneler 8 Kart Renkli şekiller 8 Kart Renkler 9 Kart Açıklama kartları 2 Kart Oyunlarla (Puzzle) Okuma Alıştırmaları Selma Samanlıoğlu Si pa riş No.: ÖM ,80 99 Sözcük Yelpazesi 99 Söz cük Yel pa ze si ile; bi rin ci ve ikin ci sı nıf la ra de vam eden Türk öğ ren ci le ri - nin, ken di ken di le ri ne oku ma alış kan - lı ğı edin me le ri, oku ma ya özen di ril - me le ri ve di ğer dil ler de de olan ses - le ri doğ ru ses len dir me le ri amaç lan - mış tır. Yel pa ze ye, özel lik le bir bir le riy le ka - rış tı rı lan ı - i, c - ç, ğ - j ve yan lış ses len di ri len s - z, ş ve v - f ha - rf le ri nin için de bu lun du ğu söz - cük ler alın mış tır. 99 Sözcük Yelpazesi İnci Hilbert Sipariş No.: ÖM12-4 9,80

13 Sözcüklerle Tombala Her bi ri 180 söz cük ten olu şan re sim kart la rı ile tom ba la gibi oy na nır. Re sim ve söz cük kart la - rı zorluk derecelerine gö re ay rıl - a bi lir. Böy le ce farklı seviyedeki sı nıf lar da söz cük da ğar cığını ge liş tir me çalışmaları yapılabilir. Ço cuk la rın zevk le ça lış ma ya pa - bil me le ri dü şü nü le rek re sim ler renk len di ril miş tir. Hem oyun hem de bil gi alış ve ri şi açı sın dan sı nıf ta ve ev de zevk le oy na na bi - le cek, eğit sel bir oyun öz lel li ği ta şı mak ta dır. Sözcüklerle Tombala 1 Meryem Bulut Si pa riş No.:ÖM03-12,80 Sözcüklerle Tombala 2 Meryem Bulut Si pa riş No.:ÖM04-412,80 Tel.: , Fax: Meryem Bulut SÖZCÜKLERLE TOMBALA 2 SÖZCÜKLERLE TOMBALA 2 SÖZCÜKLERLE TOMBALA 2 Meryem Bulut Silcherstr. 13, Köln-Deutschland Tel.: , Fax: Bestell Nr. ÖM04 Oyunlu Okuma Treni (20 değişik oyun) Selma Samanlıoğlu H. İbrahim İlbaşı Si pa riş No.: ÖM ,80 İLKOKUL 11 Yaparak Öğreniyorum - Memory Ya pa rak öğ re ni yo rum ses ta nı ma yön te miy le ha zır lan mış tır. Me - mory ile söz cük da ğar cık ları ge li şir. Re sim ve söz cük ler le ay rın tı yı bu lur lar. Ay rı ca Me mory nin ar ka sın da ki Tür ki ye ha ri ta sı ile puzz - le ya pı la bi lir. Yaparak Öğreniyorum Memory Sipariş No.: ÖM11-4 8,80 Oyunlu Okuma Kartları Bu oyun, okuma-yazmayı öğrenmiş, Türkçe yi konuşup anlayabilen, anladığını uygulayabilen her yaştaki kişilerle, çeşitli yerlerde (evde anne ve babalarla, kardeşlerle, okulda öğretmen ve öğrencilerle, tatilde, boş zamanları değerlendirmede arkadaş gruplarıyla) oynanacak eğitsel bir oyundur. Türkçe de konuşma dilini geliştirme, okuma alıştırmaları yapma ve okuma alışkanlığı kazandırma, okunan metni anlama yönünden (özellikle yurt dışındaki anadil dersleri okutan öğretmenlerle öğrencilerine, Türkçe yi öğrenmek ve Türkçe lerini ilerletmek isteyen yabancılara) önerilecek güzel bir oyundur. Çeşitli yerlerde ve her yaş grubundaki insanların oynayabileceği bu oyun kurallara uyma, doğayı ve hayvanları sevme, koruma gibi değerlerle çevre bilincini de geliştirir. Oyunlu Okuma Kartları Nihal Avan Sipariş No.: ÖM ,80 Tel.: , Fax: ÖNEL YAYINEVİ İstiklal Cad. Bekar Sok. 7/1, Beyoğlu-İstanbul Tel.: , Fax: Sipariş Nr. ÖM05 YAPARAK ÖREN YORUM OYUNLU OKUMA KARTLARI Nihal Avan OYUNLU OKUMA KARTLARI Nihal Avan Silcherstr. 13, Köln-Deutschland Tel.: , Fax: Bestell Nr. ÖM11 Silcherstr. 13, Köln-Deutschland Tel.: , Fax: Bestell Nr. ÖM05 ÖNEL VERLAG Sipariş Hattı Tel Fax

14 İLKOKUL Koala Projesi 1-2 Hes sen Kül tür Ba kan lı ğı Eği tim Da nış man lı ğı mer ke zi ne bağ lı ça lış ma gru bu ta ra fın dan müf re dat prog ra mı çer çe ve sin de, dil öğ re nim ni te lik le ri göz önü ne alı na rak ha - zır lan mış tır. 12 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi - 1 Si pa riş No.: Ö ,80 EK (L Kart Serisi) Almanca-Türkçe Si pa riş No.: Ö8315E - 4 9,80 Ko ala Pro je si ile ilk etap ta 1 ve 2. sı nıf lar için ha zır la nan bu öğ re nim pa ke ti, 3 ve 4. sı nıf lar dü ze yin de de su nulmaktadır. Öğ ren me yi Öğ re ne lim çe şit li ça lış ma lar dan oluş mak ta dır: Ön Ses Çi zel ge si (Lev ha ola rak du var için) Ön Ses Tab lo su (Öğ ren ci ler için) Ses Ay rım Ça lış ma Ka ğıt la rı (Fo to ko pi ile ça lış mak için) Ses Ay rım Fol ye le ri (Te pe göz ile ça lış mak için) Söz cük Re sim Kart la rı (Ko nu la ra gö re söz cük da ğar cı ğı, ses ay rı mı, ön ses ve ilk ya zım pe kiş tir me ça lış ma la rı) Ça lış ma Fiş le ri (yak la şık 200 adet fiş, A-K se ri le ri) Çalışma Fişleri (iki dilli çalışmalar- L Serisi) Online Sipariş Hattı Ön ses tablosu, A2 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi - 2 Si pa riş No.: Ö ,80 KO ALA PRO JE Sİ-1 in devamı olarak 3. ve 4. sınıf düzeyinde hazırlanmıştır. Ça lış ma Fiş le rin de söz cük ve me tin ler re sim ler le bü tün leş ti ril miş tir. Böy le ce ço cuk la rın ko nu yu kav ra ma la rı ko lay laş tı rıl mış tır. Se çi len ko nu - lar da ço cu ğun il gi ala nın dan söz cük ve me tin ler özel lik le se çil miş tir. Ço - cu ğun ak tif ola rak ça lış ma la ra ka tıl ma sı ve öğ ren me yi öğ ren me si amaç lan mış tır. Ça lış ma Fiş le rin de aşa ğı da ki ko nu lar ele alın mış tır:

15 TURKUAZ TÜRKÇE DERS KITAPLARI Birçok toplum dilbilimi ile ilgili araştırma, anadilinin çocuğun kişiliğinin gelişmesinde, dü şün me yeteneğinin art ma sında ve toplum dilini öğrenmesinde olumlu bir rol oynadığını kanıtlamış bulunmaktadır. Bu bakımdan iki dilli çocuklarda ilköğretim yıllarında ana dili dersleri çocuğun gelecekteki öğrenme yeteneğini artıracağı yönünde görüşler ağırlık kazanmıştır. Bu doğrultuda yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının, ana dilini doğru biçimde öğrenmeleri ve kullanmaları, hem yaşadıkları ülkenin dilini öğrenebilmelerinde hem de aile çevresi ile etkili iletişim kurmalarında ve kültürlerini aktarmada önemlidir. Turkuaz serisi; yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma; eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, araştırma-sorgulama becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Türk çocuklarının Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda millî duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler kurmaları da bu serinin başta gelen amaçlarındandır. Kitaplar hazırlanırken yurt dışındaki Türk çocuklarına vatanseverlik, hoşgörü, farklılıklara saygı duyma, barış, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, konukseverlik, dayanışma, sorumluluk, paylaşımcı olmak, dürüstlük, yardımseverlik ve estetik duyarlılık gibi değerlerin kazandırılması da ön planda bulundurulmuştur. Bu özellikleri bakımından Turkuaz serisinin yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçeyi öğrenmelerine yönelik öğretmenlere ve ailelere rehberlik ederek Türk çocuklarının anadillerini etkili bir biçimde öğrenmelerine katkı sağlayacağı umulmaktadır. Turkuaz 4 Ders Kitabı Si pa riş No.: Ö ,90 Turkuaz 1 Ders Kitabı Si pa riş No.: Ö ,90 Turkuaz 2 Ders Kitabı Si pa riş No.: Ö ,90 Turkuaz 3 Ders Kitabı Si pa riş No.: Ö ,90 Turkuaz 1 Çalışma Si pa riş No.: Ö ,90 Turkuaz 2 Çalışma Si pa riş No.: Ö251X - 4 4,90 Turkuaz 3 Çalışma Si pa riş No.: Ö ,90 Turkuaz 4 Çalışma Si pa riş No.: Ö ,90 İLKOKUL 13 Sipariş Hattı Tel Fax

16 İLKOKUL Yaratıcı Sözcük Çalışmaları Sözcükler arasında ilişkiler kurup, yeni sözcükler oluşturarak kelime dağarcığında eğlenceli bir yolculuğa çıkaran toplam 60 çalışma kağıdından oluşan bir kitaptır. Harf, sözcük, hece ve cümle ile çalışırken, çocukların bilgi dağarcığı gelişir. Okulumuz, Uyaklar, Yabani Hayvanlar, Evcil Hayvanlar, Binalar, Ailemiz başlıkları altında okuma, tamamlama ve boyama alıştırmaları içerir. Bu çalışmalar, birbirinden bağımsız ya da konunun pekiştirilmesi için kullanılabilir. 14 Yaratıcı Sözcük Çalışmaları Necmi Akça Sipariş No.: Ö ,90 Harfler Tablosu Karton A4, renkli Sipariş No.: Ö8242-A 10 adet 4 5,00 Harf Tablosu Karton A4, renkli Si pa riş No.: Ö8331-A 10 Ö8242-A 10 Adet 4 5,00 Ö8331-A Doğru Söyle Doğru Yaz! Online Sipariş Hattı Yazarak Öğreniyorum M. Fevzi Aksarı Sipariş No.: Ö ,80 Bu ki tap ta ki her üni te nin ba şın da, oku ma nın ya nın da ko nuş ma da ge niş yer al mak ta dır. Bu bir dil ki ta bı ol du ğun dan, ede bi me tin le re de ğil, ko nu ya uy gun kü çük oku ma par ça la rı na yer ve ril miş tir. Dik te me tin le ri ola rak kul la nı la bil me si için ke li me sa yı la rı be lir til miş tir. Ay rı ca her so ru nun ya nı tı ki ta bın so nu na eklenmiştir. Doğru Söyle Doğru Yaz 1 Si pa riş No.: Ö ,80 Doğru Söyle Doğru Yaz 2 Si pa riş No.: Ö ,80 Yazarak Öğreniyorum Doğru Söyle Doğru Yaz 3 S i pa riş No.: Ö ,80 Doğru Söyle Doğru Yaz 4 Si pa riş No.: Ö ,80 Ça lış ma, ço cuk lar için bir oyun ola rak dü şü nül müş tür. Ço cuk lar ak tif ola rak ça lış tık la rı için ba şa rı la rı da me to dik ola rak fark edil mek te dir. Ço cuk la ra ses le ri ta nı ma yön te miy le oku ma ve yaz ma yı öğ re ten bir yön tem le ha zır lan mış tır. Ses le ri re sim le ta nı ma ve ta nı dı ğı ses ler yo luy la kı sa sü re de oku ma be - ce ri si ve ril mek te dir.

17 Ünitelerle Anadilimiz 1-4 Hessen Kültür Bakanlığı Çalışma Grubu Çalışma Kağıtları Sipa riş No.: Ö ,80 Öğretmen El Kitabı Sipa riş No.: Ö ,80 İLKOKUL Kolay Alfabe Meryem Bulut Si pa riş No.: Ö ,90 15 İlk Okumam Ki tap harf le ri ile renk li ola rak ha zır lan mış tır. Yaş la rı na uy gun re sim le ri an lat tı ra rak, söz lü ifa de nin ge liş ti ril me si Harf le ri oyun ve olay lar da arat tı ra rak, bel lek le ri ne yer leş ti ril me si Harf ler den ke li me le re ge çiş te, düz gün ifa de yetisinin, oku ma ve yaz - ma alış tır ma la rı ile ke li me da ğar cığı nın ge niş le til me si İlk Okumam Selma Samanlıoğlu Gönül Özgül Si pa riş No.: Ö ,60 Resimlerle ABC Okulu Oku-Yaz-Boya Ki tap harf le ri ile İl k O ku mam ki ta bı nın Ça lış ma Def te ri ola rak ha zır - lanmıştır. Tak lit le ses çı kar ma alış tır ma la rının ya nın da, eği ti ci re sim ler le zenginleştirilmiştir. Oku ma alış tır ma la rın da, re sim ler den ke li me ye, ke li me ler den re sim - le re ge çiş sağ lan mış tır. Ya zar ken ve okur ken ka rış tı rı lan harf ler le re sim li alış tır ma lar ya pılmış tır. Resimlerle ABC Okulu Oku-Yaz-Boya İlk Okumam Çalışma Defteri Selma Samanlıoğlu Gönül Özgül Si pa riş No.: Ö ,90 Sipariş Hattı Tel Fax

18 İLKOKUL Ses Oyunları ile Türkçe ABC Ali Kaymak Si pa riş No.: Ö ,80 16 Resimli İlk Sözlüğüm Online Sipariş Hattı İlk Okuma Kitabı 1. Sınıf Celalettin Ağırbaş Si pa riş No.: Ö ,50 Yurt dı şın da ya şa yan 3-8 yaş la rı arasındaki Türk ço cuk la rı için ha zır lan - mış tır. Ki ta bı mız, ço cuk la rın yaşına uygun, kolay anlaşılır 22 ko nu dan oluş muş tur. Her ko nu, açık la yı cı bü yük bir re sim ve onlara bağ lı ola rak 20 küçük re sim yardımıyla işlenmektedir. Re sim le rin al tın da ki ya zı lar oku la ye ni baş la yan öğ ren ci le re ke li me le ri oku ma ola na ğı ta nır. Baş lan gıç ta 400 söz cük ve ril miş tir. Her ko nu ile il - gi li söz cük ler al fa be tik sı ra - Resimli İlk Sözlüğüm ya gö re di zi le rek tek rar edil - Erna Subklew miş, böy le ce söz lük gi bi Si pa riş No.: Ö ,80 kul lan ma ola na ğı da sağ yaş grubu lan mış tır. Okula Gel 1. Sınıflar için Çalışma Kağıtları Si pa riş No.: Ö ,80 Okula Gel Hes sen Kül tür Ba kan lı ğı bün ye sin - de ha zır lan mış tır. Ana di lin de yar dım cı araç ola rak ku la - nı la bi lir. Harf ta nı ma ça lış ma la rı, ke li me ler de - ki ses le ri ve bu ses le rin yer le ri ni bul - ma ça lış ma la rı ve el be ce ri le ri nin geliştirme çalışmaları içerir.

19 İLKOKUL Güzel Alfabem Al man sı nıf la rın da uy gu la nan harf sı ra sı na gö re ha zır lan mış tır. Ve ri len her harf le il gi li ça lış ma la ra pa ra lel oku ma me tin le ri ile pe kiş tir me ça lış - ma la rı ya pıl mış tır. Öğretmenin programı Alman meslektaşı ile beraber sürdürebilmesine olanak sağlanmıştır. Verilen sesler tamamen paralel olarak düşünül - müştür. Ça lış ma ki tap la rı, ba sit leş ti ril miş el ya zı lı (v e re in fach te Aus gangs schrift) ve ki tap harf li (Druckschrift) ol mak üze re, oku ma ki ta bı nı tamamlayıcı olarak hazırlanmıştır. Güzel Alfabem Kitap harfli - Druckschrift- Renkli Sipariş No.: Ö ,80 Güzel Alfabem Çalışma Defteri Elyazılı - vereinfachte Ausgangsschrift Sipariş No.: Ö ,90 Güzel Alfabem Çalışma Defteri Kitap harfli - Druckschrift Sipariş No.: Ö ,90 17 Dilimizi Geliştirme Çalıştırmaları Serisi 1-4 Öğ ren ci le rin an la ya bi le cek le ri, se ve bi le cek le ri ve bü yük bir zevk le ça lı şa bi le cek le ri bir şekilde, ti tiz lik le iki yıl lık uy gu la ma ve birikimin ürünüdür. İçindeki ça lış ma la rı da ha ile ri ki sı nıf lar da da uygulamak müm kün dür. Ki tap lar da hem ça lış ma, hem de kont rol et me ola na ğı bu lun mak ta dır. Ör nek: Ça lış ma say fa sın da c mi ç mi ko nu su nu ça lı şı yo ruz. Öğ ren ci - miz boş bı ra kı lan yer le ri dol du ra cak. Bo ya ma say fa sın da işa ret le di ği söz cük le ri bu lup, bir leş ti re rek bo ya ya cak. Eğer doğ ru ya nıt ver diy se or ta ya bir şekil (hay van, çi çek, ha ri ta vb.) çı ka cak. Baş lı ba şı na bir Türk çe ders ki ta bı ol ma yıp, dil bil gi si ko nu la rı nı pe kiş tir - mek ve eğlenceli ha le ge tir mek için yardımcı araç olarak düşünülmüştür. Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 1-2 Bülent Nergiz Sipariş No.: Ö ,90 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 3 Bülent Nergiz Wawanti Kuwawi Sipariş No.: Ö ,90 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 4 Bülent Nergiz Wawanti Kuwawi Sipariş No.: Ö ,90 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 5 için kataloğumuzun Ortaokul-Lise bölümüne bakınız. (Sayfa 39) Sipariş Hattı Tel Fax

20 İLKOKUL 18 Online Sipariş Hattı YENİLENDİ Bilge Atay Mete Atay YENİLENDİ Yaşayan Dilimiz Türkçe 2 Bilge Atay Mete Atay Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe 3 Bilge Atay Mete Atay Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe 4 Bilge Atay Mete Atay Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe Se ri si 2-4 Ya şa yan Di li miz Türk çe ders ve çalışma kitapları, Türk ve Al man eği tim, plan ve prog ram la rı in ce le ne rek ha zır lan mış ve her iki ül ke nin de eği tim amaç la rı nı ger çek leş ti re cek or tak nok ta lar sap tan mış tır. Ki tap lar be lir li üni te ler üze ri ne ku rul muş tur. Her üni te nin öğ re tim amaç la rı Türk çe ve Almanca ola rak ki ta bın sonunda be lir til miş tir. Dil bil gi si ko nu la rı oku ma par ça la rı ve pe kiş ti ri ci ça lış ma lar la bir lik te ve ril miş tir. Her ki tap, oku tul du ğu sı nıf ta çe şit li se vi ye de ki öğ ren ci le re hi tap et mek - te dir. Böy le ce öğ ret me ne farklı se vi ye grup la rı ile ça lış ma da bü yük ko lay lık lar sağ lan mış tır. Sessiz çalışma ortamı için de uygundur. Atay Bilge Atay Mete Yaşayan Dilimiz Türkçe 5-9 için kataloğumuzun Ortaokul-Lise bölümüne bakınız. (Sayfa 36) Bilge Atay Mete Atay Kitaplarda, resimli öy kü lerin ba şı nı bul ma, ek sik öy kü yü ta mam la ma veya öy kü yaz ma gi bi eğ len ce li ça lış ma lara yer verilmiştir. Dik te ça lış ma la rı ile eği tim de bir bir lik sağ la ma yo lu na gi dil miş tir. Her ki ta bın so nun da di ni, mil li ve özel gün ler le il gi li ça lış ma la ra ayrı bir ünitede yer ve ri lmiştir. Her ki tap için Ça lış ma Ki ta bı ha zır lan mış tır. Böy le lik le öğ ren ci le rin ken di ken di lerine ça lış ma la rı, ev ödev le ri ile bil gi le ri nin pe kiş ti ril me si, üni te son la rın da ki test ler le bil gi le ri nin öl çül me si amaç lan mış tır. Bilge Atay Mete Atay

21 İLKOKUL Resimli Dilbilgisi İmlâ-Yazım Se ri si 2-4 En gü zel Türk şi ir, fık ra, hi kâ ye, ma sal ve te ker le me le ri yle zenginleştirilmiştir. Eği ti ci oyun, re sim ve bul ma ca lar la, ke li me son la rı na ge len ek ler - le, söz cük le rin an la m de ğiş ikli ği nin, nok ta la ma işa ret le ri nin kav ra tıl ma - sı, isim le rin grup lan dı rıl ma sı, fi il, sı fat ve za mir le rin oyun ve ör nek ler le öğ re til me si, ço cu ğun ko nu üze rin de dü şün me yi ve uy gu la ma yı öğ ren - me si, ya zı lı ve söz lü ifa de nin ge liş ti ril me si sağlanmıştır. Resimli Dilbilgisi 5-10 için kataloğumuzun Ortaokul-Lise bölümüne bakınız. (Sayfa 35) Resimli Dilbilgisi İm lâ-ya zım 2 Gönül Özgül Si pa riş No.: Ö ,90 Resimli Dilbilgisi İmlâ-Yazım 3 Gönül Özgül Sipa riş No.: Ö ,90 Resimli Dilbilgisi İmlâ-Yazım 4 Gönül Özgül Sipa riş No.: Ö ,90 19 Resimlerin Dili Serisi 1-4 Her resimli öyküye ek olarak öğretmenlere yardımcı ola cak, konunun işlenişi hakkında bilgi veren kısa bir ön açıklama verilmiştir. Resimli öyküler, çocukların anlayabile ce ği şekilde günlük hayattan seçilmiş tir. Çocukların istekle çalışabilmesi için, her resimli öyküde farklı metotlar - dan ya rar la nıl mıştır. Gördüklerini düzgün, sözlü ve yazılı ifade edebilme Yazdıklarını doğru, anlamlı okuma alışkanlıklarını geliştirme Resimlerdeki farklı yanı görüp, tanıma Kesme, yapıştırma, olayları sıralama ve boyama Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanma Resimlerin Dili 1-2 Güler Karasu Sevim Özdemir Sipariş No.: Ö ,80 Resimlerin Dili 3 Güler Karasu Sevim Özdemir Sipariş No.: Ö ,80 Resimlerin Dili 4 Güler Karasu Sevim Özdemir Sipariş No.: Ö ,80 Resimli Dilbilgisi 5-8 için kataloğumuzun Ortaokul-Lise bölümüne bakınız. (Sayfa 37) Sipariş Hattı Tel Fax

22 İLKOKUL Yeni Türkçe Se ri si 1-4 Yurt dı şın da do ğup büyüyen çocuklarımızın Türk çe ders le ri ne kar şı olan il gi le ri azal mış, dil dü zey le ri düş müş tür. Me te Atay, Ye ni Türk çe di zi si ni bu durumu gö zö nü ne ala rak ha zır la mış - tır. Di zi, eği tim prog ram la rı na ve ye ni me tod la ra uy gun, ço cuk - la rın se vi ye le ri ne gö re, çağ daş dü zen le me ve renk li re sim ler le ha zır lan mış tır. 20 Yeni Türkçe 1 Mete Atay Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Yeni Türkçe 2 Mete Atay Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Yeni Türkçe 3 Mete Atay Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,90 1. Sı nıf Kar ma oku ma-yaz ma öğ re ti mi me to du na uy gun, her harf ke di şekilli, bol ses ve oku ma alış tır ma lı, müm kün ol du ğu ka dar Al man harf sı ra la ma sı na uy gundur. Ça lış ma ki ta bı bol re sim li, alıştır ma lı ha zır lan mış tır. 2, 3 ve 4. Sı nıf lar Bol şi ir, bol canlandırma oyunları ve ba sit me tin lerle, söz cük da ğar cı ğı nı zen gin leş tir me alış tır ma la rı içerir. Ça lış ma ki ta bı, ye ter li sa yı da seç me, dol dur ma ve ta mam la - ma alış tır ma lıdır. Çok yön lü dil ça lış ma lı, çok kül tür lü, çok ses lidir. Dil ve oku ma ki ta bı bir leş ti ri lip kay naş tı rıl mıştır. En çağdaş ana di li öğ re tim tek nik le riyle bağ lan tı lı, bir bi ri ni ta mam la yan, pe kiş ti ren, ge liş ti ren yep ye ni bir di zidir. Online Sipariş Hattı Yeni Türkçe 4 Mete Atay Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,90

23 10 Ö8242-A İLKOKUL Dilimiz Türkçe Serisi 2-4 Alıştırma lara, oku ma par ça ları ile bü tün lük ka zan dı rıl mış tır. Hem oku ma hem de alıştırma ki ta bı bir ara da dü şü nü le rek ha zır lan mış tır. Oku ma me tin le ri ço cuk la rın se vi ye le ri ne gö re ha zır lan mış tır. Ça lış ma lar de ği şik me tot lar la zen ginleştirilmiş, bul ma ca lar ile ço cuk la - ra eğlenceli ça lış ma ola na ğı sağ lan mış tır. Dik te ça lış ma la rı ile ço cuk la rın de ğer len di ril me si yo lu na gi dil miş, üni te - ler ve se çi len oku ma par ça la rı ara sın da bü tün lük sağ lan mış ve dil bil gi - si ko nu la rı seviyeye göre işlenmiştir. Anadilim Türkçe 2-3 Hol lan da da ki Ut recht Da nış man lık Mer ke zi nde (SAC) gö rev ya pan Türk çe Te mel Eği tim Ders Araç la rı Ha zır la ma Gru bu, geç ti ği miz yıl lar da iki dil prog ra mı nı ha zır la mış tır: Öğ ret men el ki ta bın da, Açık la ma lar Bö lü mü ile Üni te ler ve Ko nu lar Bö lü mü ol mak üze re iki bö lüm yer al mak ta dır. Açık la ma lar bö lü mün - de, a raç la il gi li ge nel bil gi ler, sap ta nan a maç lar, ara cın ya pı sı ve iş le ni - şiy le il gi li açık la ma lar yer al mak ta dır. Üni te ler ve ko nu lar bö lü mün de ise, din le me ve oku ma par ça la rı, te mel söz cük ler, bun lar la il gi li söz lü ve ya zı lı ça lış ma lar ve ya nıt la rı bu lun mak ta dır. Ça lış ma kitabında, din le me par ça la rı ve oku ma par ça la rı na yö ne lik so - ru lar yer al mak ta dır. Ço cuk lar, ya nıt la rı ça lış ma kitabına ya za ca ğın dan, ay rı ca bir def ter bu lun dur ma la rı na ge rek kalmamaktadır. Yok la ma def te rin de iki yok la ma bu lun mak ta dır. Bi rin ci sin de, ilk dört üni tey le il gi li bi rer din le me ve oku ma par ça sıy la, bun la ra yö ne lik ça lış - ma lar bu lun mak ta dır. Anadilim Türkçe 2 Öğretmen El Kitabı Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Defteri Sipariş No.: Ö ,80 Yoklama Defteri Sipariş No.: Ö817X - 4 3,90 Anadilim Türkçe 3 Öğretmen El Kitabı Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Defteri Sipariş No.: Ö ,80 Yoklama Defteri Sipariş No.: Ö ,90 Dilimiz Türkçe 2 Alıştırmalı Dil ve Okuma Kitabı Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 Harfler Tablosu Karton A4, renkli Sipariş No.: Ö8242-A 10 adet 4 5,00 Dilimiz Türkçe 3 Alıştırmalı Dil ve Okuma Kitabı Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 Dilimiz Türkçe 4 Alıştırmalı Dil ve Okuma Kitabı Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 21 Sipariş Hattı Tel Fax

24 İLKOKUL 22 Online Sipariş Hattı 72 adet resimli kart 1 - Kelime-i Şehadet 5 Kart 2 - Abdest ve Namaz 34 Kart 3 - Oruç 10 Kart 4 - Zekât 6 Kart 5 - Hac 17 Kart adet karttan oluşmaktadır. Kartların arka yüzeyinde her bölümde farklı bir renk motifli numaratik bir sıralama bulunmaktadır. kendi aralarında mantıksal bir bağ kurma ve dilsel ifade kabiliyetini ölçme odaklı olarak 9x9 büyüklüğünde 72 İslam ın 5 şartını konu alan bu kartlar sizlere, okulda ve ev içerisinde çok yönlü kullanımı sağlayacak eğlenceli ve yaşa uygun olarak resimlendirilmiş renkli hikâye serisi sunmaktadır. Kutucuk, 5 ayrı bölüme ayrılmış kartlar DİN KARTLARI DİN KARTLARI İSLAMIN BEŞ ŞARTI Önel Yayıncılık Ltd. Şti. İstiklal Cad. Bekar Sok. 7/ Beyoğlu-İstanbul-Türkiye Telefon: +90 (0) Telefax: +90 (0) İSLAMIN BEŞ ŞARTI Resimli Kartlar Öğrenme sürecinde materyal kullanımının öğrenmeyi kolaylaştırıp somutlaştırdığı ve öğrenme sürecini etkin hale getirip düşüncede sürekliliği sağladığı doğruluğu kanıtlanmış bir durumdur. Bu nedenle İslam ın 5 şartını, 72 karttan oluşan bir resimli hikâye dizisi ile anlatan ve hedef grubun yaş seviyelerine uygun olarak düzenlenmiş bu çalışma, dini ibadetleri kulaktan dolma ezber bilgiler bütünü olmaktan çok, birer davranış haline getirmeyi amaçlamaktadır. Sırasıyla Kelime-i Şehadet Getirmek, Namaz Kılmak, Oruç Tutmak, Zekât Vermek ve Hacca Gitmek ibadetlerini konu alan bu yardımcı materyalin diğer bir özelliği ise baskıcı bir atmosferde zoraki bir öğrenmeyi değil, görerek, bağlantı kurarak ve düşünerek bir olay sıralaması oluşturup kendi kendine öğrenmeyi temel almasıdır. Kartların üzerinde yer alan Türkçe açıklamalar, çocuktan öğrenilmesi bekleneni daha akılda kalıcı kılmak amacıyla uygulanmış, anlatılan resimlerin birer didaktik sonucu niteliğindedir. İslam ın 5 şartının bir hikâye düzleminde anlatıldığı bu resimli kartlar, ezber yoluyla bir şeyler kazandırmayı amacından arınarak, çocuğa bağlantısal düşünme ve görsel algı yoluyla akılda kalıcı birtakım bilgiler sunmaktadır. İSLAMIN BEŞ ŞARTI İslamın Beş Şartı / Resimli Kartlar Sipariş No.: ÖM ,80 72 Kart / 9 x 9 cm Önel Yayıncılık Ltd. Şti. Telefon: +90 (0) Telefax: +90 (0) İstiklal Cad. Bekar Sok. 7/ Beyoğlu-İstanbul-Türkiye 72 adet resimli kart 1 - Kelime-i Şehadet 5 Kart 2 - Abdest ve Namaz 34 Kart 3 - Oruç 10 Kart 4 - Zekât 6 Kart 5 - Hac 17 Kart

25 Yurt Dışındaki Türk Çocukarına Din Bilgisi Serisi 1-4 Din bil gi si ki tap la rı mız T.C. Mil li Eği tim Ba kan lı ğı ka rar la rıy la 1980 / 1981 yıl la rın da yurt dı şın da ki Türk öğ ren ci le ri nin Din Eği ti mi ve Öğ re ti mi için uy gun gö rül müş ve Teb liğ ler Der gi - sin de ya yın la na rak tav si ye edil miş tir. İLKOKUL Ki tap la rı mız, Di ya net İş le ri Yük sek Ku ru lu ta ra fın dan in ce len - miş, 22 Ocak 1982 ta rih ve D/4-4/98 sa yı lı ka rar la rıy la yurt dı şın da ki öğ ren ci le ri mi zin yararına su nul muş tur. Ki tap la rın ha zır lan ma sın da Türk ve Al man Eği tim ve Öğ re tim prog ram la rı esas alın mış tır. Ki tap lar la şim di ye ka dar çö züm le - ne me yen öğ ret men, ve li ve öğ ren ci bü tün lü ğü nün sağ lan - ma sı yo lun da önem li adım lar atıl mış tır. Ki tap lar, Ta rık Önel baş kan lı ğın da bir ko mis yon ta ra fın dan ha zır lan mış tır. Ki tap lar, il ko ku ma ça ğın dan baş la ya rak or ta okul ve li se sı nıf la rı dü ze yi ne ka dar yük se len sis tem li, pe da go jik bir yön tem le ha zır lan mış tır. Din Bilgisi 1 Sipariş No.: Ö ,90 Din Bilgisi 2 Sipariş No.: Ö ,90 Din Bilgisi 3 Sipariş No.: Ö ,90 Din Bilgisi 4 Sipariş No.: Ö ,80 23 Dinimiz İslam Serisi 1-4 Dinimiz İslam 1 Sipariş No.: Ö ,90 Dinimiz İslam 2 Sipariş No.: Ö ,90 Dinimiz İslam 3 Sipariş No.: Ö ,50 Dinimiz İslam 4 Sipariş No.: Ö ,90 Sipariş Hattı Tel Fax

26 İLKOKUL Din Bilgisi Ça lış ma Ki ta pları 1-4 Din bil gi si ko nu la rı sa de ce me tin ler le değil, Ça lış ma Ka ğıt la rı yardımıyla işlenmiş ve verilen konular pekiştirilmiştir. Kitapta bo ya ma, bil me ce, bul ma ca gi bi eğlendirici yöntemlere de baş vu rul muştur. Birinci sı nıf ki ta bın da kı sa cüm le le re ve re sim le re geniş yer ve ril miştir. İkinci sı nıf ki ta bın da üni te le re uy gun kı sa me tin ler çe şit li me tot lar la iş lenmiştir. Üçüncü sı nıf ki ta bın da İs la m ın şart la rı ve bunlara bağ lı ola rak te mel ku ral lar ele alın mıştır. Dördüncü sı nıf ki ta bın da ima nın şart la rı ele alın mış ve na maz ko nu su iş len miştir. 24 Din Bilgisi Çalışma Kitabı 1 Sipariş No.: Ö ,80 Din Bilgisi Çalışma Kitabı 2 Sipariş No.: Ö ,80 Din Bilgisi Çalışma Kitabı 3 Sipariş No.: Ö ,80 Din Bilgisi Çalışma Kitabı 4 Sipariş No.: Ö ,80 Online Sipariş Hattı Din Bilgisi 5-6 / 7-8 için kataloğumuzun Ortaokul- Lise bölümüne bakınız. (Sayfa 39)

27 İlkokullarda Almanca İslam Din Dersi Die Schöne Quelle Teilen und Anteil nehmen Die Schöne Quelle ilkokul çocukları içindir. Alman okullarında okuyan müslüman çocuklarımız için hazırlanmış bir ders kitabı serisidir. Die Schöne Quelle aynı zamanda bir çocuk kitabıdır. Kitap, Almanya nın birçok eyaletinde hayata geçirilen İslam din derslerine yönelik hazırlanmıştır. Die Schöne Quelle Teilen und Anteil nehmen Klasse 4 Sipariş No.: Ö ,80 Dr. Klaus Gebauer Havva Yalınız Hüseyin Çetin Ali Topçuk Şeniz Hale Önel Resimleyen: S. Barış Tulgan 25 Die Schöne Quelle Serisi nin 3. sınıflara yönelik ilk kitabı Die Schöne Quelle - Helfen und Stärken gerek konu, gerekse görsel içeriği ile öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi ve beğeni gördü. Önel Yayınevi 2011/2012 eğitim yılında, 4. sınıflar için de yeni bir İslam din dersi kitabı sunuyor. Die Schöne Quelle 4 bir önceki kitabımızda da olduğu gibi, öğrencileri konunun içeriğine yönlendiren net bir sayfa düzeni sunmaktadır. İslam Din Dersi Almanca! Die Schöne Quelle aynı zamanda Almanca nın doğru ve özenli kullanımını geliştirici bir ders kitabıdır. Anlatımda, kelime seçimine özen gösterilerek çocuğun Almanca kelime dağarcığı, dolayısıyla kendini doğru ifade etme yeteneği geliştirilir. Konulara ait sorular ve alıştırmalar, öğrencinin sözcükleri anlamlarına uygun şekilde seçmesi ve kullanmasını destekler. Die Schöne Quelle Helfen und Stärken Klasse 3 Sipariş No.: Ö ,80 Dr. Klaus Gebauer Havva Yalınız Hüseyin Çetin Ali Topçuk Şeniz Hale Önel Resimleyen: S. Barış Tulgan 96 Sayfa, DIN A4, Renkli

28 İKİ DİLLİ KİTAPLAR: TÜRKÇE-ALMANCA 26 Sesle Okuma Yazma Türkçe-Almanca 1. Sınıf Si pa riş No.: Ö ,50 Sesle Okuma Yazma Türkçe-Almanca Konular sınıf seviyesine göre seçilmiştir. Her ko nu ile il gi li pe kiş ti ri ci ça lış ma lar oku ma met ni ni ta mam la yı cı ola rak dü - zen len miş tir. Oku ma me tin, re sim ve ça lış ma la rı öğ - ren ci le rin seve bi le ce ği özel lik ler gö zö - nü ne alı na rak oluş tu rul muş tur. Kita bın so nu na Türk çe ve Alman ca söz lük eklenmiştir. Dil ve Okuma Kitabı Türkçe-Almanca Alıştırmalı, 2. Sınıf Cafer Karaman Si pa riş No.: Ö ,80 Online Sipariş Hattı Gel, Birlikte Anlatalım! / Komm, laß uns zusammen erzählen! Yıldız Turgut, Ahmet Turgut, Stefan Lemke Si pa riş No.: Ö ,80 96 Sayfa, DIN A4, Renkli Gel, Birlikte Anlatalım! / Komm, laß uns zusammen erzählen! Türkçe-Almanca Göç koşullarında anadillerini ve ikinci bir dili öğrenmek zorunda kalan çocuklar için hazırlanmıştır. Kitap, okulun ilk yıllarında ortaya çıkacak güçlüklere karşı çocukları hazırlamayı hedeflemektedir. Gel, Birlikte Anlatalım! / Komm, laß uns zusammen erzählen! Çalışma Defteri Yıldız Turgut, Ahmet Turgut, Stefan Lemke Si pa riş No.: Ö ,80 96 Sayfa, DIN A4, Renkli

29 Benim Yazım Atölyem 3. ve 4. sınıflar için yeni metodik yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe yardımcı ders kitabıdır. Günlük kullanılan ve bilinen kalıplar esas alınarak grup çalışmalarında oluşturulacak farklı kullanım alanlarıyla bu kalıplar değiştirilerek yeni söz dizilerine ulaşılması düşünüldü. Bu yöntemle öğrencilerin daha keyifli ve istekli çalışması ve dilbilgisi kurallarını öğrenmeleri ve öğrendikleri bu dilbilgisi kurallarını anında kullanmaları hedeflendi. Autor: Mehmet Naci Özçelik Benim Yazım Atölyem Si pa riş No.: Ö ,80 Küçük kurbaa, küçük kurbaa Küçük Kurbaa Yer simleri -de / -da -te / -ta çiftlik çiftlikte sim Kulaın nerede? çöl çölde ayak ayaım ayaın ayaı Kulaım yok, kulaım yok deniz denizde bacak bacaım bacaın bacaı Yüzerim derede. dere derede ba baım baın baı Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak Ku vak vak vak ku vak vak vak, kuvak kuvak kuvak Küçük kurbaa, küçük kurbaa Kuyruun nerede? Kuyruum yok, kuyruum yok Yüzerim derede. ev göl ırmak... evde gölde ırmakta... boynuz burun di diz el gaga... boynuzum burnum diim dizim elim gagam... boynuzun burnun diin dizin elin gagan... boynuzu burnu dii dizi eli gagası Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak... Ku vak vak vak ku vak vak vak, kuvak kuvak kuvak Zaman Zaman Zaman elerin yerlerini deitirerek kendi iirini ( Hayvan atlamak avlamak duymak atlarım avlarım duyarım atlarsın avlarsın duyarsın atlar avlar duyar arslan, at, ayı, ayak, bacak, çiftlik, çöl, atlamak, balık, horoz, ba, boynuz, di, deniz, dere, ev, avlamak, inek, diz, burun, el, göl, ırmak, köy, duymak, iitmek, kaplumbaa, gaga, gövde, nehir, okul, görmek, karınca, kedi, göz, kanat, kol, orman, patika, koklamak, köpek, kurbaa, kulak, kuyruk, ehir, yol, yuva, komak, ötmek, kurt, serçe, parmak, pati,... taımak, sincap, tavan, yüzgeç,... tırmanmak, var, tilki,... yok, yürümek, iitmek görmek koklamak komak ötmek... iitirim görürüm koklarım koarım öterim... iitirsin görürsün koklarsın koarsın ötersin... iitir görür koklar koar öter Nasrettin Hoca Sınıfmızda Nasrettin Hoca Sınıfımızda ki öyküler ilköğretim öğrencilerinin dil seviyesi göz önüne alınarak hazırlandı. Çalışma kağıtları hem öğrencilerin tek başlarına çalışmalarını sağlamak hem de öykülerdeki nüktelerin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmak için düşünüldü. Türkçe ve Almanca yazılan öyküler ve çalışma kağıtlarıyla iki dilli işlenen derslere de kaynak sağlamayı hedeflemekteyiz. Kitap 1 İlkokul 2-4 Öyküler: 1.- Kavuk 2.- Eşeğin Sözü 3.- Hırsızla Hoca 4.- Doğuran Kazan 5.- Sana Ne? 6.- Alışveriş 7.- Suçlu Kim? 8.- Fil Öyküsü 9.- Hiç 10.- Parayı Veren Düdüğü Çalar Autor: Mehmet Naci Özçelik Si pa riş No.: Ö ,80 Nasrettin Hoca Sınıfmızda Sipariş Hattı Tel Fax

30 İçindekiler: MÜZİK - Yağ Satarım - Kayıkcı - Tavşan Kaç - Gelin Ayşe - Çarşıya Vardım - Annem - Okulumuz - Postacı - 23 Nisan - Ali Baba 30 Online Sipariş Hattı Seçkin Türk Sanat Müziği Şarkıları Notalı Celalettin Ağırbaş Sipariş No.: CA , Eser + CD Okul Şarkıları Notalı Celalettin Ağırbaş Sipariş No.:C212-2,00 Liederkorb Dağarcık Notalı, iki Dilli Nejla Yurtman-Önal Sipariş No.: K ,00 Öyküleriyle Halk Türküleri Notalı Hamdi Tanses Sipariş No.: Ö , Sayfa, 21 x 15,5 cm Diller Atatürk ü Söyler Kurtuluş Savaşı Türküleri Ağıtları - Destanları Notalı Hamdi Tanses Sipariş No.: Ö851X , Sayfa, 21 x 15 cm gibi 46 tane şarkının notalı sözleri müzik dersleri için içeren bir pratik kitap. İçindekiler: - Die Krähe - Karga - Die Fröschelchen - Kücük Kurbağa - Hänschen Klein - Ilkbahar - 7 Zwerge - 7 Cüce - Liedchen - Davet - Alle Vögel sind schon da - Kuşlar gibi 34 tane şarkı notası içeren iki dilde Türkçe-Almanca müzik kitabı.

31 Ali nin Gizemli Yolu / Ali s wunderbarer Weg Türkçe-Almanca S. Barış Tulgan Si pa riş No.: Ö2110CD - 4 8,80 Hörbücher Buch und CD Ali s wunderbarer Weg Türkçe-Almanca S. Barış Tulgan Si pa riş No.: Ö2110CDB ,50 16 Sayfa, A4, Renkli, Hardcover Resimleyen: S. Barış Tulgan 4 yaş ve üzeri 31 Barış Manço Çoçuk Şarkıları CD Sipariş No.: CD ,95 Bizim Çocuklara Şarkılar ve Masallar CD Sipariş No.: CD ,80 İçindekiler: - 23 Şarkı - Yağ Satarım - Bak Postacı geliyor - Küçük Kurbağa - Oynaya Oynaya - 12 Masal - Çirkin Ördek Yavrusu - Parmak Çocuk - Hansel ve Gratel gibi 12 Masal ve 23 Şarkıdan oluşan bir CD. Sipariş Hattı Tel Fax

32 ORTAOKUL - LİSE Biz ve Dilimiz Serisi sı nıf la rın Türk çe ders le ri için ha zır la nan bir dil öğ re ti mi ki ta bı di zi si dir. Hem Ana dil Ek Ders le rin de hem de ya ban cı dil olarak oku tu lan Türk çe ders le rin de kul la nı - la bi lir. Öğ ren ci yi ve dil dav ra nış la rı nı esas alan çağdaş dil öğ re tim me to du na gö re ha zır lan mış tır. Al man ca ders ki tap la rı na pa ra lel ola rak oku tu la bi lir. Öğ ren ci ler böy le ce Al man ca ders le rin de öğ ren dik le rin den bir bö lü mü nü Türk çe ye ak ta ra bi le cek le ri gi bi, Türk çe der sin de öğ ren dik - le rin den de Al man ca ders le rin de ya rar la na bi lir ler. Ders ki ta bı her iki dil ara sın da ki ben zer lik le ri ve ay kı rı lık la rı ele al mak ta dır. 32 Online Sipariş Hattı Biz ve Dilimiz 1 Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Biz ve Dilimiz 2 Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Biz ve Dilimiz 3 Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Biz ve Dilimiz 4 Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Biz ve Dilimiz 5 Sipariş No.: Ö ,90 Çalışma Kitabı: Ö ,90 Biz ve Di li miz yıl lar dan be ri yurt dı şın da ki Türk öğ ren ci le - ri ni oku tan de ne yim li bir grup Türk öğ ret me ni ta ra fın dan ha zır lan mış tır. Ya yım la yan: Lan de sins ti tut für Schu le und Weiter bil - dung, So est, ta ra fın dan Ber lin Okul, Mes lek Eği tim Ba kan - lı ğı nın des te ği ve MEB kat kı la rıy la ya yım lan mış tır. Plan la ma, Da nış man lık ve Re dak si yon: Prof. Dr. Tur han Oğuz kan, Ali Rı za Öz güç, Dr. Emin Öz de - mir, Dr. Ei ke Thür mann, Ul ri ke Ernst, Ja go da Ill ner. Ya zar lar: Me te Atay, Sab ri Ça kır, Gül süm De niz li, Ah met Dur gut, Meh met Er do ğan, Tur han Oğuz kan, Meh met Ö nel, Ali Rı za Öz güç, Ru ki ye Sten zel, Ei ke Thür mann, Pı nar Oğuz kan. Biz ve Dilimiz Çalışma Kitapları 1-5 Biz ve Di li miz ki tap la rı nın kul la nıl ma sı nı ko lay laş tır mak, ki tap ta ki ça lış ma la rı des tek le mek ama cıy la ha zır lan mış tır. Biz ve Dilimiz Öğretmen Kılavuzu 1-5 Öğretmen Kılavuzu 1 Sipariş No.: Ö ,90 Öğretmen Kılavuzu 2 Sipariş No.: Ö ,90 Öğretmen Kılavuzu 3 Sipariş No.: Ö ,90 Öğretmen Kılavuzu 4 Sipariş No.: Ö ,90 Öğretmen Kılavuzu 5 Sipariş No.: Ö ,90

33 Öykülerle Atasözleri Ge nel lik le do ğa ve in san iliş - ki le ri ni içe ren ata sö zü öy kü le - ri oku yu cu yu ya şa mın baş ka bir bo yu tu na gö tü rü yor. Ata - söz le ri ile bağ lan tı lı ve ri len öy kü ler le, de ği şik me tot lar la ça lış mak müm kün dür. Her öy kü de ki ata söz le ri nin ben - zer le ri ni yaz ma, ya da so nu ca var ma gi bi çok amaç lı prog - ram la ra uy gun dur. ORTAOKUL - LİSE Öykülerle Atasözleri Emin Öz de mir Sipariş No.: Ö ,80 96 Sayfa, 16,5 x 22,5 EĞLENCELİ DİLBİLGİSİ Emin Öz de mir Sipariş No.: Ö , Sayfa 16,5 x 23,5 cm 33 Okuma Tadı 5-10 Hes sen Kül tür Ba kan lı ğı bün ye sin de sı nıf lar için ha zır lan mış tır. Çağ daş ya zı nı mız dan gü zel seç me le re yer ve ril miş tir. Özel lik le ço cuk la - rı mı za oku ma ta dı nın ve ril me si amaç lan mış tır. Kitaptaki seçmeler şu bölümler altında toplanmıştır: Biz ve çevremiz İş dünyası Çevre sorunları Kültürler beşiği Anadolu Kadın-erkek eşitliği Dünya bir sahnedir Sanat dünyası Öğrencilik Gezelim görelim Göç - yeni göç yolları Barış, hoşgörü ve birlikte yaşam Gelenek göreneklerimiz Dilimiz Almanya daki yaşamımız Okuma Tadı 5-10 Çağ daş Ya zı nı mız dan Seç meler Gülümser Binışık Mert Vuraldı Sipariş No.: Ö , Sayfa, 16,5 x 23,5 cm Sipariş Hattı Tel Fax

34 ORTAOKUL - LİSE Güzel Dilimiz Türkçe Serisi 5-10 Öğrencilerin kitaplardaki güzel metinleri zevkle okuyarak sözcük dağarcığı zenginleşecek. Sözlü ve yazılı anlatım güçleri ve dil yetenekleri gelişecek. Doğru ve güzel konuşmada, ko nu şu lan ları anlayacak. Türk edebiyatını ve yazarlarını daha iyi tanıyacak. Boş zamanlarını kitap okuyarak geçirme alışkanlığı kazanacak. Türkçe derslerini destekleyecek, besleyerek daha cazip hale getirecek. Toplumsal ve kültürel konularda iki kültür arasında bağ kurmaları sağlanacak. Kaynak kitaplardan yararlanmayı öğ re ne cekler. 34 Online Sipariş Hattı Güzel Dilimiz Türkçe 5 Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Güzel Dilimiz Türkçe 6 Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Güzel Dilimiz Türkçe 7 Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Güzel Dilimiz Türkçe 8 Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Güzel Dilimiz Türkçe 9 Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Güzel Dilimiz Türkçe 10 Sipariş No.: Ö ,80 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Günlük gazete, dergi okuma alış kan lığı kazanacaklar. Hepsinden önemlisi Türkçeyi daha çok sevecekler. Kısacası okuma bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynağından yeterince yararlanmanın yolu güzel okumaktır. Güzel okumanın ilk şartı okuma alışkanlığı kazanmaktır. Güzel Di li miz Türk çe oku ma ki ta bı özel lik le yurt dı şın da ki ço cuk la ra ilk ön ce oku ma alış kan lı ğı ve zev ki ni ka zan dır - ma yı amaç la mak ta dır. Bu nun için el li den faz la yer li, ya ban cı ya zar ve ozan dan se çil miş en gü zel, en ak tü el, en il ginç öy kü, şi ir ve ma sal gi - bi ede bi eser ler bu lun mak ta dır. Bu ki tap la ra pa ra lel ola rak bi rer ça lış ma def te ri de ha zır - lan mış tır.

35 Resimli Dilbilgisi Yazım Serisi 5-10 Türk dilini değişik metot ve tekniklerle kitaplarımızda işledik. Türkçe ders kitaplarında verilen dilbilgisi konula rı nın sıkıcı, kuralların kuru, örneklerin yetersiz ve açıklamaların kısır boyutlarda olması bizi Resimli Dilbilgisi Yazım serisini oluşturmaya yöneltmiştir. Türkçe nin ana kuralları eğlenceli alıştırmalarla verilmiştir. Ders kitabı sıkıcı kimliğinden çıkarılmış, öğrencilerin zevkle çalışacakları bilmece, bulmaca, karşılaştırma, düşünme ve anadilini güvenle kullanabileceği tarzda hazırlanmıştır. ORTAOKUL - LİSE Dilimizin temel kuralları Nasrettin Hoca tarafından verilmiştir. Fıkra la rı na güldüğümüz, düşündüğümüz, bazen de dersler çıkardığımız Nasreddin Hoca mız, şimdi bize dilimizin inceliklerini öğretecektir. Kitaplarımızın başlıca özellikleri: Bol örnekli kurallar Konularla ilgili pekiştirici çalışmalar Resimler ve konular arasında bütünlük Sayfaları rahatlatmak için değil, öğrencilerin dersi zevkle izlemeleri için bilmeceler ve bulmacalar Kendi kendine düşünme, uygulama ve karar verme ortamı Basit okuma parçaları Resimli Dilbilgisi Yazım 5 Ayser Güneş Abdil Güneş Sipariş No.: Ö ,90 Resimli Dilbilgisi Yazım 6 Ayser Güneş Abdil Güneş Sipariş No.: Ö ,90 Resimli Dilbilgisi Yazım 7 Sevim Çangatin Ayser Güneş Sevil Önel Abdil Güneş Sipariş No.: Ö ,90 Resimli Dilbilgisi Yazım 8 Sevim Çangatin Ayser Güneş Sevil Önel Abdil Güneş Sipariş No.: Ö ,90 Uygulamalı Dilbilgisi 9 Emin Özdemir Sipariş No.: Ö ,90 Uygulamalı Dilbilgisi 10 Emin Özdemir Sipariş No.: Ö ,90 35 Sipariş Hattı Tel Fax

36 ORTAOKUL - LİSE YENİLENDİ Yaşayan Dilimiz Türkçe Se ri si 5-9 Ki tap lar, her şey den ön ce Türk ve Al man eği tim plan ve prog - ram la rı in ce le ne rek, her iki ül ke nin de eği tim amaç la rı nı ger çek leş ti re cek aza mi müş te rek ler tes pit edi le rek ha zır lan - mış tır. Se çi len ko nu lar la Türk çe de öğ ren dik le ri ni Al manca da, Al man - ca da öğ ren dik le ri ni, ana dil le rin de kul la na bil me ola na ğı ya ra tı - la rak, eği tim ve öğ re ti min en önem li un su ru olan trans fer et - me fır sa tı el de edil miş tir. Ko nu lar, ço cuk la rın an la ya bi le ce ği şe - kil de, ger çek ya şam la rı nı yan sı tan ve öğ ren dik le ri ni gün lük ya - şam da kul lan ma la rı nı sağ la ya cak par ça lar dan se çil miş tir. 36 Online Sipariş Hattı Bilge Atay Mete Atay Bilge Atay Mete Atay Yaşayan Dilimiz Türkçe 5 Bilge Atay Mete Atay Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe 6 Bilge Atay Mete Atay Sipariş No.: Ö235X - 4 8,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe 7 Bilge Atay Mete Atay Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe 8 Açılay Türkmen Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Yaşayan Dilimiz Türkçe 9 Açılay Türkmen Sipariş No.: Ö ,50 Çalışma Kitabı: Ö ,50 Bilge Atay Mete Atay Ki tap lar, Türk çe öğ re ti mi ni yal nız, yaz ma ya da dil bil gi si ol mak - tan çı kar mış, hep si nin bir den öğ re til di ği bir bü tün ol muş ve Ana dil öğ re ni mi ni par ça la mak tan kur tar mış tır. Türk çe öğ ren - mek bir zev ke dö nüş müş tür. Se çi len ko nu lar la, ül ke le rin de ki ya - şa ma tar zı na ya ban cı kal ma ma la rı ve bu nun ya nın da bu lun - duk la rı ül ke le re uyum sağ la ma la rı dü şü nü le rek, ya ban cı bir ül - ke de bi le ki şi sel ve sos yal ben lik le ri ni ko ru ma la rı sağ lan mış tır. Ana dil le ri ni öğ ren me le ri ve sü rek li ge liş tir me le ri için çe şit li tar - tış ma lar, ken di le ri nin ya za bi le ce ği ba sit ko nu lar ve her tür den oku ma par ça la rı ve ril miş tir. Her ki tap, oku tul du ğu sı nıf ta her se - vi ye den öğ ren ci ye hi tap ede rek, öğ ret me ne se vi ye grup la rıy la ça lış ma da bü yük ko lay lık lar sağ la mış tır. Her ki tap, plân la ma yı ko lay laş tır mak için üni te le re ay rıl mış tır. Öğ ren ci le rin özel lik le zor luk çek tik le ri ve Al man ca ile ka rış tır dık la rı ğ, ç, s, z, f, g, k gi - bi harf ler için çok de ği şik ve eğ len ce li ça lış ma la ra yer ve ril miş tir. Oku ma par ça la rı nın so nu na ko nu yu ir de le yi ci so ru lar, de rin le - me si ne kav ra ya cak ça lış ma lar ek len miş tir. Her ki tap ta, Türk Kül tü rü ürün le rin den şi ir, şar kı, ma sal, te ker le - me, mo no log, fık ra, bil me ce, oyun ve ye mek ta rif le ri ne özel lik le yer ve ril miş ve böy le lik le ki tap la rın se vim li, eğ len ce li, ara nı lan, is te ni len bi rer eği tim ara cı ol ma la rı sağ lan mış tır. Her sı nıf ta Form dol dur ma ya se vi ye le ri ne gö re yer ve ril miş ve da ha ilk yıl - lar dan iti ba ren ha ya ta ha zır lan ma la rı na özen gös te ril miş tir. Ki tap lar da en çağ daş kom po zis yon yaz ma ara cı olan re sim li öy kü le re yer ve ril miş tir. Bir öy kü nün ba şı nı bul ma, so nu nu de - vam et tir me, bir öy kü yaz ma gi bi eğ len ce li ça lış ma lar la dil ye te - nek le ri ni ge liş tir me le ri amaç lan mış tır. Ki tap la rın son la rın da ki dik te ça lış ma la rı ile eği tim de bir bir lik sağ la ma yo lu na gi dil miş - tir. Her ki ta bın so nu na, di ni, mil li ve özel gün ler le il gi li özel bi rer üni te ek len miş tir. Bilge Atay Mete Atay Bilge Atay Mete Atay Her ki tap için ha zır la nan Ça lış ma Ki tap la rı nda: Öğ ren ci le rin ken di ken di ne ça lış ma la rı, De ği şik sı nıf la rı ay nı sa at te oku tan öğ ret men le re se vi ye le ri ne gö re ödev ve re rek ses siz ça lış ma or ta mı sağ la ma - la rı, Ev ödev le ri ile bil gi le ri nin pe kiş ti ril me si, Üni te son la rın da ki test ler le; eği tim ve öğ re ti min en önem li nok ta sı olan Ölç me ve De ğer len dir me nin ger çek - leş ti ril me si sağ lan mış tır. YENİLENDİ

37 Resimlerin Dili Se ri si 5-8 Kompozisyon Çalışmaları - Yazılı, sözlü, resimli anlatım Re sim li öy kü ler ile ço cuk la ra yaz ma, ay rın tı yı bul ma, ek sik le ri ta - mam la ma be ce ri le ri ka zan dı rıl mak ta dır. Sa de ce me tin ler ye ri ne, gör sel yön den zen gin leş ti ril miş oku ma par ça la rı ve re sim ler ve - ril miş tir. Özel lik le yaz ma güç lü ğü olan öğ ren ci le re ipuç la rı ve ri le rek der se mo ti ve ol ma la rı sağ lan mış tır. Türk çe den Al man ca ya, Al man ca dan Türk çe ye, çe vi ri de kar şı - laş tır ma lı ör nek ler ve ril miş tir. Bü tün den par ça ya öy kü yaz ma alış tır ma la rı ile ço cuk la rın ak tif ola rak der se ka tı lım la rı sağ lan - mış tır. Öğ ren ci ler için ki tap lar la ça lış mak zevk li bir ha le ge ti ril - miş tir. ORTAOKUL - LİSE Öğ ret men sa de ce reh ber ola rak dü şü nül müş, öğ ren ci nin der si kav ra ma sı için çe şit li me tot lar la ya zım ça lış ma la rı na ağır lık ve ril miş tir. Ders prog ram la rın da ki üni te le re uy gun ola rak se çi len oku ma par ça la rı ile pe kiş tir me ça lış ma la rı na önem ve ril miş tir. Böy le ce di ğer ders ler le bü tün lük sağ lan mış tır. Türkçemi İlerletiyorum Se ri si 1-2 Türk çe mi iler le ti yo rum yal nız ca bir oku ma ki ta bı de ğil dir, dil bil gi si ki ta bı ol du ğu ka dar da alış tır ma ve uy gu la ma ki ta bı dır. Ki ta bın bu özel - lik le ri ni gö zö nün de bu lun du ra rak şun la rı yap ma lı yız: Oku ma par ça la rı nı dik kat le oku ma lı yız. Oku ma par ça la rın dan son ra ve ri len oku du ğu nu zu an la dı nız mı? bö lü mün de ki so ru la rı, par ça yı oku duk tan son ra yap ma lı yız. Dü şü nü nüz-ya zı nız bö lü mün de ki ça lış ma lar, ya zı lı an la tım gü cü - mü zü ge liş tir mek için ko nul muş tur. Şun la rı ya pı nız bö lü mü, hem oku du ğu nuz par ça lar la hem de bi ri - ki mi miz le il gi li dir. Türk çe mi İler le ti yo rum 1, 5, 6 ve 7. sı nıf se vi ye le ri dü şü nül müş, Türk çe mi İler le ti yo rum 2 ise, 8, 9 ve 10. sı nıf lar için hazırlanmıştır. Türkçemi İlerletiyorum 1 Emin Özdemir Sipariş No.: Ö ,90 Türkçemi İlerletiyorum 2 Emin Özdemir Sipariş No.: Ö ,80 Resimlerin Dili 5 Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 Resimlerin Dili 6 Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 Resimlerin Dili 7 Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 Resimlerin Dili 8 Kazım Karasu Güler Karasu Sipariş No.: Ö ,80 37 Sipariş Hattı Tel Fax

38 ORTAOKUL - LİSE Temel Kompozisyon Dil Bilgisi Yazım / Band 2 Ayser Güneş Abdil Güneş Sipariş No.: Ö ,80 Temel Kompozisyon Dil Bilgisi Yazım Band 2 38 Sosyal Bilgiler Serisi 1-2 / 7-8 Online Sipariş Hattı Sosyal Bilgiler Testli 1 Testli Çalışma Kitabı Kasım Duman Ahmet Samanlıoğlu Sipariş No.: Ö ,90 Sosyal Bilgiler Testli 2 Testli Çalışma Kitabı Kasım Duman Ahmet Samanlıoğlu Sipariş No.: Ö ,90 Sosyal Bilgiler Testli 7 Alıştırmalı Çalışma Defteri Kasım Duman Ahmet Samanlıoğlu Tarık Uslu Sipariş No.: Ö ,90 Sosyal Bilgiler Testli 8 Alıştırmalı Çalışma Defteri Kasım Duman Ahmet Samanlıoğlu Tarık Uslu Sipariş No.: Ö ,90

39 Dilimizi Geliştirme Çalıştırmaları Serisi 5 Öğ ren ci le rin an la ya bi le cek le ri, se ve bi le cek le ri ve bü yük bir zevk le ça lı şa bi le cek le ri bir şekilde, ti tiz lik le iki yıl lık bir uy gu la ma ve birikim so nun da ka rar ve ri le rek ha zır lan mış tır. İçindeki ça lış ma la rı da ha ile ri ki sı nıf lar da da uygulamak müm kün dür. Ki tap lar da hem ça lış ma hem de kont rol et me ola na ğı bu lun mak ta dır. ORTAOKUL - LİSE Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 5 Bülent Nergiz Sipariş No.: Ö ,90 39 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Din Bilgisi 5-8 5/6-7/8 sı nıf lar için ha zır la nan ki tap la rı mız, öğ ren ci ye ya şına uygun di ni bil gi le ri öğ re tir. Ço cu k gün lük ya şa mın da, na maz, oruç, gi bi iba det le rin ya nın da çe şit li di ni ko nu lar da bil gi sa hi bi ola cak tır. Bu bil gi le ri şe kil ler, re sim ler ve öy kü ler le pe kiş tir dik. Ki tap la rın ha zır lan ma sın da di ğer ders ki tap la rı in ce le ne rek, ço - cuk la rın se vi ye le ri ne uy gun me tin ler se çil miş tir. Bu ki ta bı mız yaş la rın da ki Türk ço cuk la rı nın din eği ti min - de kar şı la şa cak la rı bü tün so run la ra ce vap ve re cek ni te lik te dir. DİN BİLGİSİ 5/6 Sipariş No.: Ö204X - 4 6,90 DİN BİLGİSİ 7/8 Sipariş No.: Ö ,80 Sipariş Hattı Tel Fax

40 Geschichten GESCHICHTEN Roman GESCHICHTE ÇOcUK KiTAPLARi Mevlâna İdri. s Ungebügelte Schuhe ALMANCA Ungebügelte Schuhe Mevlana Idris Märchen Ein Märchenbuch mit 7 Märchen. ab 10 Jahren Sipariş No.: Ö ,80 Das tägliche Brot Muzaffer Izgü Roman Der Kampf um das tägliche Brot, die Mühen und Nöte, Nächte, in denen man hungrig einschläft, harte Winter ohne warme Kleidung ab 12 Jahren Si pa riş No.: Ö ,80 40 Sternenstaub Mustafa Kutlu Sternenstaub Mustafa Kutlu Geschichte Für Kinder, ganz egal welchen Alters, und auch für solche, die im Herzen ein Kind geblieben sind Si pa riş No.: Ö ,80 ab 10 Jahren La Fontaine vor dem Waldgericht Yalvac Ural Märchen Ural lässt in diesem lyrischen Werk La Fontaine von Tieren richten. Sipa riş No.: Ö ,80 ab 6 Jahren Online Sipariş Hattı SIEHT JEMAND DEN BLAUEN VOGEL? Çetin Öner Dıe Kinder unserer Strasse Necati Zekeriya Wie schön die Züge sind! Kemal Özer Geschichte Wie schön die Züge sind! Wie schön sie auf den Schienen in die Ferne gleiten! Si pa riş No.: Ö ,80 ab 12 Jahren Sieht jemand den blauen Vogel? Cetin Öner Roman Eine Stadt, in der die Vögel nicht fliegen können, in der die Bäume nicht in die Höhe wachsen können, in der die Blumen ihre Blüten nicht öffnen können. Sipariş No.: Ö2202-6,80 ab 10 Jahren Die Kinder aus unserer Straße Necati Zekeriya Roman Das Buch spiegelt die längst ver gessenen Geschichten aus der Kindheit wieder. Es empfiehlt sich nicht nur für Kinder, auch Erwachsene werden ihre Freude daran haben Sipariş No.: Ö2257-7,80 ab 10 Jahren

41 Märchen Roman Roman Erzählung Kapilands Versuchskaninchen Miyase Sertbarut Roman Anti-Row, ein Medikament, welches gegen die Jugend entwickelt wurde, die immer wieder zunahm. Sipariş No.: Ö ,80 ab 14 Jahren Fadis Gülten Dayioglu Roman Obendrein war sie sehr liebes bedürftig. So wie ihr Körper nach Brot und Wasser verlangte, brauch te sie auch Liebe. Si pa riş No.: Ö ,80 ab 12 Jahren ÇOcUK KiTAPLARi Die Turteltaube der Kuckucksuhr Mustafa Ruhi Sirin Märchen Schlaflose Nächte garantiert! Dieses Buch werdet ihr nicht mehr aus der Hand legen. Si pa riş No.: Ö ,90 ab 10 Jahren Die Turteltaube der Kuckucksuhr Mustafa Ruhi Şirin 41 Das Waisenküken Rifat Ilgaz Roman Rifat Ilgaz vermischt die Ereignisse mit einer unbeeinflussten liebe zu Mensch und Natur und knetet sie mit dem ihm eigenen Humor. Sipa riş No.: Ö ,80 ab 9 Jahren Das Waisenküken Rıfat Ilgaz Sing dein lied den Meeren Sevim Ak Roman Anteil an eine geheimnisvollen, unbestimmten Reise zu haben und unvergleichliche Geschichten zu erleben, machte die Welt in seinen Augen so unvergleichlich und bewunderswert. Sipariş No.: Ö ,80 ab 14 Jahre Tomurcuk und die rosa Katze Seza Kutlar Aksoy Geschichte So wie alle Kinder hat der Tomur cuk eine außergewöhnliche Vor - stellungs kraft, so kam es, dass sie eines Tages zu weit ging und das war nicht mehr rückgängig zu machen Sipariş No.: Ö2288-6,80 ab 10 Jahren Die magische Kappe Fatih Erdogan Roman Wenn ihr nämlich zufällig unter einer Eiche vorbei geht und euch eine Eichel auf den Kopf fällt dürft ihr sie nicht weg werfen. Es kann sein, dass dann euer Wunsch erfüllt wird. Sipariş No.: Ö2293-7,80 ab 10 Jahren Sıng deın Lıed den Meeren Sevi. m Ak Tomurcuk und die rosa katze Seza Kutlar Aksoy Sipariş Hattı Tel Fax

42 ÇOcUK KİTAPLARi NURAN TURAN IN ÖYKÜ KİTAPLARI 7-14 yaş grubu Mer sin Kız Li se si nde baş la yan eği ti mi ni Kan dil li Kız Li se si nin ar dın dan, İs tan bul Üni ver si te si İle ti şim Fa kül te si ve İs tan bul Üni ver si te si İş let me İk ti sa dı Ens ti tü sü nde ta mam la yan Nu ran Tu ran, Mi lli yet ga ze te si, Ye şil - köy, Ye şil yurt ye rel ga ze te le rin de mu ha bir lik ve ana oku lu öğ ret men li ği gö rev le ri yaptı. Halen bir ano nim şir ke tte yö ne ti ci lik ve Kül tür Ba kan lı ğı Ço cuk Ki tap la rı Ya yın Da nış ma Ku ru lu Üye li ği gö rev le ri ni yü rüt mek te dir. Nasreddin Hoca ve Serdar Nuran Turan Sipariş No.: Ö ,50 22 Sayfa, 20 x 27 cm Resimleyen: Nazan Erkmen Hah, iş te böy le bir ki tap is ti yor dum, ço cuk la rı mın -ve el bet bü tün ço cuk la - rı mı zın- oku ma la rı için. Çün kü bir Geş talt pe da go ğu ola rak ze ka nın sa de ce bey ni mi zin de ğil, tüm be de ni miz, duy gul la rı mız, çev re miz de ki in san, hay van, çi çek, ağaç ve tüm nes ne ler le iliş ki le ri mi zin bir ürü nü ol du ğu nu bi li yo ruz. 42 Nev zat Erk men, New York Üni ver si te si Pe da go ji Bö lü mü MA ve PhD Ça lış ma la rı, Türk Be yin Ta kı mı Kap ta nı Almanca Yıl lar dır okul ba şa rı sız lı ğı ne de niy le baş vu ran ço cuk lar la il gi li bir göz le mim var. Ba şa rı lı olan lar ki tap oku yor, ba şa rı sız olan lar oku mu yor. Ki tap la er ken ta nışmay la okul ba şa rı sı, hat ta öğ ren me güç lü ğü ara sın da bir iliş ki olup ol - ma dı ğı nı araş tır mak il ginç so nuç lar ve re bi lir. Em re Ko nuk, Psikolog Online Sipariş Hattı Nasreddin Hodscha und Serdar Nuran Turan Sipariş No.: Ö ,80 Kapadokya nın Sırları Nuran Turan Sipariş No.: Ö ,50 24 Sayfa, 27 x 20 cm, Renkli Resimleyen: Nazan Erkmen Nasreddin Hoca Eğlence Köyü Nuran Turan Sipariş No.: Ö ,50 22 Sayfa, 27 x 26 cm, Renkli Resimleyen: Nazan Erkmen

43 Beyaz Yalan Balonları Sipariş No.: Ö ,50 30 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Fehim Hadimoğlu Serdar Toroslarda Sipariş No.: Ö ,50 32 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Fehim Hadimoğlu Kim Korkar Gambligom dan Sipariş No.: Ö ,50 12 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Sibel Demirtaş ÇOcUK KİTAPLARi Denizkızıyla Denizdelikanlısı Sipariş No.: Ö886X - 4 3,50 20 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Hatice Akbıçak Günel Atatürk ve Serdar Anıtkabir de Sipariş No.: Ö ,50 24 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Sunder Erdoğan 43 Babaannemin Öykü Sepeti Sipariş No.: Ö ,50 30 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Saadet Ceylan Serdar ın Rüya Kapanı Sipariş No.: Ö ,50 22 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Mustafa Delioğlu Serdar a Öyküler Sipariş No.: Ö ,50 40 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Saadet Ceylan Atatürk ve Serdar Yalova da Sipariş No.: Ö ,50 24 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Ahmet Yeşil Kemal Sunal Çocukken Sipariş No.: Ö ,50 20 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Nural Birden Serdar ın Karabasanı Sipariş No.: Ö ,50 18 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Saadet Ceylan Işık Melekleri Sipariş No.: Ö ,50 22 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Saadet Ceylan Serdar ın Zaman Yolculuğu Sipariş No.: Ö ,50 44 Sayfa, 20 x 27 cm, Renkli Resimleyen: Mehmet Koyunoğlu 10 Kitaplık Set Nuran Turan Sipariş No.: Y ,00 Sipariş Hattı Tel Fax

44 ÇOcUK KİTAPLARi Boyamaca SET İki kitap Eğlenmece, dikkat yoğunlaştırmaca Sipariş No.: Ö ,00 22 ve 24 Sayfa, 20 x 20 cm Resimleyen: Semih Akdoğan Boyamaca (Mandala) Boyamaca da kullanılan tüm şekillerin mekezleri vardır ve yapıları içten dışa doğru gelişir. Bu da hepimizin doğasında olan, bildiğimiz bir yapıdır. Çocuklar boyama sırasını kendileri belirlemelidirler. Çünkü Boyamaca da kural yoktur. Ortadan ya da kenardan boyamaya başlayabilirler. İstedikleri renkleri kullanıp, bazı alanları boş bile bırakabilirler. Yaşı küçük çocuklarsa, şekillerin sınırlarını taşırabilirler. Önemli olan boyama yaparken keyif alınması ve eğlenilmesidir. Boyama sürecinde çocukları gevşediği, sakinleştiği, dikkatlerinin yoğunlaştığı, hayal güçlerinin ve başarma motivasyonlarının arttığı gözlenebilir. Çocuklar boyamayı bitirdiklerinde kendileriyle gu rurlanacak, beğendiği şekilleri duvara asabilecek ya da sevdiklerine armağan edebileceklerdir. 44 Online Sipariş Hattı Fibi Tatilde / Boyama Kitabı Sipariş No.: Ö ,00 16 Sayfa, 20 x 13,5 cm Çocuklara Seçme Fıkralar H. İbrahim İlbaşı Sipariş No.: Ö ,80 52 Sayfa, 20 x 13,5 cm, Resimli Keloğlan ın Dünyası Masallar Mehmet Güler Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20 x 13,5 cm, Resimli Çocuklara Seçme Fıkralar Şiir Diliyle Keloğlan Orhan Yorgancı Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20 x 13,5 cm Bir gün bir köpek miyavlamış. Oradan geçen bir kedi, Ayıp sana, köpek hiç miyavlar mı? Köpek, Yabancı dil konuşuyorum, bunda ayıp olacak ne var? demiş. Seçilen fıkraları okudukça gülecek, bunları başkalarıyla paylaşmak için sabırsızlanacaksınız. Kısacası bu kitapla hem gülecek, hem de güldüreceksiniz.

45 İnce Belli nin Düşü İncebelli, topladığı çalı çırpıyı demet yapıp, omuzuna aldı. Yorgunluğunu unutmuştu. Neşe içinde yürümeye başladı. Bir yandan da şarkı söylüyordu: Çalı çırpı toplarım lay lom. Sobaya atarım lay lom. Karşısına geçerim lay lom. Keyfime bakarım lay lom... İncebelli ansızın, yolunun üzerinde bir tutam ot ile karşılaştı. Omuzundaki demeti olduğu yere bırakıp, otun yakınına gitti. - Bu da nereden çıktı böyle!.. Daha dün hiç bir şey yoktu burada... diye söylendi... ÇOcUK KİTAPLARi İnce Belli nin Düşü A. Ali Aksan Sipariş No.: Ö ,50 18 Sayfa, DIN A4, Renkli 45 Yedi Renkli Dünya Çocukları Mehmet Güler Sipariş No.: Ö ,90 94 Sayfa, 20 x 13,5 cm Çocuklara Mevlana dan Hikayeler Şiir Diliyle Nasrettin Hoca Fıkraları Orhan Yorgancı Sipariş No.: Ö ,50 92 Sayfa, 20 x 13,5 cm, Resimli... Ben, senin anlaman, bilmen ve öğrenmen için hikayeler söylüyorum. Sen hikayedeki öze gel... Mevlana C. Rumi Bu ki tap, Mev la na nın en ta nın mış ese ri olan Mes ne vi den ço cuk lar için se çil miş bir de met hi ka ye yi içermektedir. Mev la na, bu hi ka ye le ri şi ir ola - rak söy le miş tir. Bu şi ir ler ço cuk la rın an la ya bi le ce ği bir dil le düz ya zı ya ak ta rıl mış ve her hi ka ye de Mev la na nın bir öğü dü su nul muş tur. Çocuklara Mevlana dan Hikayeler Mehmet Önder Sipariş No.: Ö ,90 72 Sayfa, 20 x 13,5 cm, Resimli Sipariş Hattı Tel Fax

46 GENÇ VE YETİŞKİNLERE Uyum Kursları İçin Almanca Integrationskurse Zer ti fi kat De utsch (Almanca Sertifika) Almanya da ye ni göç ya sa sı na gö re ön gö rü len uyum kurs la rı na ka tıl mak zo run da olan her ke se tavsiye ettiğimiz baş vu ra bi le ce ği yar dım cı bir kay nak tır. Kitabın kontrol ve danışmanlığını Prof. Dr. Michael Steindl yapmıştır. Ör nek li ve Türk çe açık la ma lı gra mer bil gi le ri, çe şit li alış tır ma lar, oku ma, ko nuş ma ve ya zı lı an la tı ma yö ne lik di ya log lar, ör nek me tin ler ve her se vi ye ye uy gun test ler ve özel lik le Uyum Kurs la rı bi ti min de uy gu la nan Zer ti fi kat De utsch (Almanca Sertifika) ile Al man ca nın anah ta rı ni te li ğin de ki, yan lış sız ve gü ve ni lir bil gi le ri bu ki tap ta bu la bi lir si niz. 46 Integrationskurse-Deutsch Uyum Kursları İçin Almanca Dr. Mustafa Kemal Çobanoğlu Bestell-Nr.: Ö , Sayfa, DIN A4 Çözüm Kitapçığı Lösungsheft mit Glos sar Uyum Kurs la rı İçin Al man ca (In teg ra ti ons ku se - Zer ti fi kat De utsch) ki ta bın da ki tüm alış tır ma la rın ve test le rin çö züm - le ri bu Çö züm Ki tap çı ğı nda yer al mak ta dır. İlk kez kar şı laş tığı nız Al man ca söz cük ve te rim le rin Türk çe kar şı lık la rı nı ko lay ca bu la bil me niz için, çö züm ki tap çı ğı nın so nu na bir Söz cük Lis te si (Glos sar) ek len miş tir. Söz cük lis - te sin de, Al man ca da sık kul la nı lan yak la şık 2500 Al man ca söz cü ğün Türk çe karşılık la rı ve ril miş tir. Ko nu lar için de ge çen ka lıp laş mış ifa de ler, te rim ler, söz cük grup la rı ve önem li ba zı cüm le ler (fes te Wen dun gen und Sätze), bu ko nu la rın nu ma ra sı ve başlığı al tın da ay rı ca ve ril - miş tir. Online Sipariş Hattı Lösungsheft mit Glossar Türkçe Açıklamalı Yardımcı Kitap Dr. Mustafa Kemal Çobanoğlu Bestell-Nr.: Ö , Sayfa, DIN A4

47 Türkisch Lern- und Übungsbuch mit Erklärungen in Deutsch Almanca Açıklamalı Türkçe Öğrenme ve Alıştırma Kitabı Açıklamalar (Erklärungen) Alıştırmalar (Übungen) Konuşmalar ve Metinler (Dialoge und Texte) Alıştırmaların Çözümleri (Lösungen der Übungen) Türkçe-Almanca Sözcük Listeleri (Glossar: Türkisch-Deutsch) GENÇ VE YETİŞKİNLERE Türkisch Lern und Übungsbuch Dr. Mustafa Kemal Çobanoğlu Sipariş No.: Ö203X , Sayfa, DIN A4 47 Einführung in die Türkische Sprache Praktisches Lehr- und Übungsbuch für Deutsche, geeignet für das Selbststudium Das Lehrbuch ist in kurze, leicht verständliche Abschnitte gegliedert und mit besonderer Rücksicht auf die Anwendung im praktischen Gebrauch der türkischen Sprache konzipiert worden. So entwickelt der Ler nende bei der kontinuierlichen Arbeit mit dem Buch ein sehr gutes Verständnis des um gangs sprachlichen Türkisch. Besonderes Augenmerk richteten die Autoren darauf, daß die Einführung in die türkische Sprache auch für das Selbststudium geeignet ist, damit der / die Schüler / in auch außerhalb des Unterrichts sein Wissen bilden kann. Im Laufe langjähriger Tätigkeit an der Volkshochschule Köln und bei der Durchführung von Türkisch-Kursen für Lehrerkollegen (am Gesamtseminar Köln) stellten wir fest, daß die bisher vorliegenden Bücher nicht ausreichten, die türkische Sprache systematisch und gleichzeitig praxisnah zu vermitteln. (...) Anliegen dieses Buches ist es nach wie vor, praktisch verwendbare Sprache zu vermitteln und damit einen Beitrag zur besseren Verständigung mit den türkischen Mitbürgern zu leisten. Maria Sibille und Mehmet Önel Einführung in die Türkische Sprache Mehmet Önel / Maria Sibille Önel Bestell-Nr.: Ö , Sayfa, DIN A4 Sipariş Hattı Tel Fax

48 GENÇ VE YETİŞKİNLERE 48 Bir Daha Susma Yüreğim Şa kir Bil gin Sipariş No.: Ö856X - 4 6, Sayfa, 19 x 13 cm ŞAKİR BİLGİN İN GENÇLİK ROMANLARI Şakir Bilgin in büyük ilgi uyandıran ve beğeniyle okunan Bir daha susma yüreğim ve Güzellikler yeter bana adlı romanları, birbirinin devamı niteliğinde kaleme alınmıştır. Eserlerin birlikte okunması, konuların tamamlayıcı olmasından dolayı önem taşır. İki kitap birleştirilerek, Ich heiße Meryem, nicht Miriam adıyla Almanca olarak okuyucuların beğenisine sunulmuştur. Bir Daha Susma Yüreğim Bu ki tap, fark lı ola n a du yu lan düş man lı ğa, hoş gö rü süz lü ğe, sev gi siz li - ğe, ge le nek le rin ve ta bu la rın ya sak la rı na ve da yat ma la rı na kar şı ses siz bir baş kal dı rı şın, kim lik ara yı şı nın ve ken di ni bu lu şun öy kü südür. Mer - yem in, ya ban cı la ra kar şı ön yar gı lar la do lu ve ırk çı eği lim le re sa hip bir Al man öğ ret me ni var dır. Oku du ğu ders yı lı so nun da, öğ ret me ni nin dav ra nış la rı Mer yem de de rin iz ler bı rak ır. Bir raslan tı, onun geç mi şe dön me sin de et ki li olur ve öğ ret me ni ne bir mek tup yaz ma ya ka rar ve - rir... Mer yem in ya şa mı nı sor gu la ma sı kar şı sın da oku yu cu, ki ta bın kah ra - man la rın dan bi ri olu yor. Her bö lü mü oku duk ça, oku yu cu geç mi şi ile bağ lan tı lar ku ru yor. Online Sipariş Hattı Güzellikler Yeter Bana Şa kir Bil gin Sipariş No.: Ö , Sayfa, 19 x 13 cm Alman Dilberi Binali Bozkurt Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20,5 x 14 cm Güzellikler Yeter Bana Yaşamın güzelliklerini farkederek, etrafındakilerle paylaşmak, yeni arkadaşlıklar kurarak duygu dünyasını genişletmek, içimizdeki tabuları birer birer yok etmemizi sağlar. Ayrımcılığa, dışlanmaya ve haksızlıklara karşı içimizde oluşan özgüven, yaşamımız boyunca yapacağımız tüm uğraşılarımızda bize ve çevremize örnek teşkil eder. Yaşamımız boyunca küçük başarılarımız dahi çok önemlidir. Bugün farkedilmeyen birçok ilişkiler yarınlarımızda, hiç beklemediğimiz dostlukları doğurur. Alman Dilberi Bi na li Boz kurt, Al man ya da ki bi rin ci ku şa ğı tem sil eden çok az sa yı da ki iş çi kö ken li ya zar la rı mız dan bi ri si. Onun öy kü le ri ni okur ken, öy kü kah ra - ma nı ola rak de ği şik ulus lar dan göç men ler le ve Al man lar la ta nı şa cak - sınız. Bu kah ra man lar ha yal ürü nü de ğil, hep si bi zim ta nı dı ğı mız in san - lar. Bu in san la rın bir bir le ri ara sın da ki iliş ki ler, dost luk lar, so run lar ya za rın ya lın, akı cı ve es pi ri li üs lu buy la ya zı ya dö kü lü yor. Bi na li Boz kurt un öy kü le rin de so yut be tim le me ler, ruh sal çö züm le me - ler yok. Kah ra man lar; dü şün ce le ri, dav ra nış la rı ve ko nuş ma la rıy la ken di tip le ri ni ken di le ri çi zi yor lar, ken di iç dün ya la rı na ışık tu tu yo rlar. Bi na li Boz kurt un öy kü le ri yal nız ye tiş kin le rin de ğil, or ta okul öğ ren ci le - ri nin ve genç le rin de ra hat ça oku ya bi le ce ği öy kü ler. Bu öy kü le ri okur - ken, Al man ya da ki çe şit li ulus lar dan in san la rın ger çe ği ne çok fark lı bir pen ce re den ba ka cak sı nız.

49 KEMAL YALÇIN IN KİTAPLARI Yaşama Gücü Beyin araştırmacısı Ordinaryüs Prof. Dr. Onur Güntürkün ün yaşam öyküsü Onur, dört ya şı na ye ni bas mış tı. Ak şam ye ni alı nan bi sik le ti ne bin miş ti. Sa bah le yin uyan dı ğın da tüm vü cu du felç ol muş tu. Sa de ce göz le ri gü - lüm sü yor du. Te da vi le re Tür ki ye de baş lan dı, Al man ya da de vam edil di. On yıl sü ren te da vi ler den son ra, te ker lek li san dal ye de otu ra bi le cek, ken di iş le ri ni ya pa bi le cek ha le ge le bil di. Öğ re ni mi ni Tür ki ye ve Al man - ya da ta mam la dı. Ev len di, iki oğ lu ol du. Kendisi ha len Boc hum Ruhr Üni ver si te si Bi op si ko lo ji Bö lü mü öğ re tim üye le rin den dir. Yir mi beş yıl dan be ri in san bey ni nin ya pı sı nı, sağ ve sol be yin ay rı mı nın ne den le ri ni araş tır mak ta dır. Dün ya da be yin ala nın da bu luş lar yap mış bi lim adam la rın dan bi ri dir. Bi lim sel ça lış ma la rı beş önem li ödü le lâ yık gö rül müş tür. Bu ki tap ta, ha ya tın gü cü nün, ya şa ma az mi nin, bi lim tut - ku su nun, bi lim sel ça lış ma la rın il ginç ve ör nek öy kü leri yer al mak tadır. Sınıfta Çiçek Zor Açar Al man ya da Türk çe ders le rin de ya şa dık la rım Bu ki tap, dö ne min de, Al man ya da, Bre men ve Boc hum kent le rin de, sos yal pe da gog ve Türk çe Ana dil Der si öğ ret me ni ola rak ça lı şır ken ya şa dı ğım ger çek olay la rın anı la rın dan ve öy kü le rin den mey - da na gel miş tir. An lat tı ğım her öğ ren ci nin, her ve li nin, ta nı dı ğım ilk an - dan, gör dü ğüm son gü ne ka dar ya şa dı ğı de ği şim ve ge li şim sü re ci ni ola bil di ğin ce ya kın dan iz le dim. Ki mi ni on yıl, ki mi ni on beş yıl son ra ara yıp bul dum. Ne idi ler, ne ol du lar? Biz zat gö rüp an la ma ya ça lış tım. Ya rın la rı mız ay dın lık ol sun di ye yaz dım bu ki ta bı mı. Sı nıf ta çi çek zor açı - yor, ama açı yor; sev giy le, sa bır la, bi linç le, umut la... Bu ki ta bı mı bü yük - le re ve özel lik le 9. ve da ha üst sı nıf lar da ki öğ ren ci le re oku ma ki ta bı ola rak öne ri yo rum. Ke mal Yal çın Al man ya da Türk çe Ana dil Eğitimi ve Ana dile Emek Ve ren ler Ana dil, be ni ben, bi zi biz ya pan kül tü rel özel lik le rin, ta rih sel, top lum sal, ruh sal, dü şün sel mi ra sı mı zın ta şı yı cı sı dır. Bay rak lar de ği şir, sı nır lar de ği - şir, ama ana dil ko lay ko lay de ğiş mez. Va rol du ğu muz top rak lar dan ko - pabiliriz, ama ana di li miz den ko lay ca ko pamayız. Bu ki ta bım da, Al man ya da Türk çe Ana dil Eği ti mi nin du ru mu nu an la tan üç ma ka le ile Türk çe Ana dil Eği ti mi hak kı nın ka za nıl ma sı na, ge liş ti ril - me si ne, yay gın laş tı rıl ma sı na eme ği ge çen ler den on dört de ğer li in sa - nın ya şam öy kü le ri ne ve uğ raş la rı na yer ver dim. Bu ki ta bı mı bü yük le - re ve özel lik le 9. ve da ha yük sek sı nıf lar da ki öğ ren ci le re okuma kitabı olarak öneriyorum. Kemal Yalçın Yaşama Gücü Kemal Yalçın Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20,5 x 14 cm Sınıfta Çiçek Zor Açar Kemal Yalçın Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20,5 x 14 cm Almanya da Türkçe Anadil Eğitimi Kemal Yalçın Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20,5 x 14 cm GENÇ VE YETİŞKİNLERE 49 Sipariş Hattı Tel Fax

50 GENÇ VE YETİŞKİNLERE 50 Emanet Çeyiz Kemal Yalcin Sipariş No.: EC ,80 Emanet Ceyiz Benim doğduğum köyde, 1920 yılına kadar Türklerle Rumlar kardeş kardeşe yaşarmış. Dedemlerin bahçesi Rum bölgesindeymiş. Bir yere gideceklerinde ninem babamı Minoğlu nun karısına, Minoğlu nun karısı da kızları Sofiya ile Eleni yi nineme emanet edermiş. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında kardeşliğe kan bulaşmış yılının Eylül ayında, bir sabah yeri göğü, Rumlar gidiyor! çığlığı kaplamış! Babam o günlerde dokuz yaşlarındaymış. Bir süre sonra Minoğlu nun karısıyla kızları dedemlerin evine gelmişler. Minoğlu nun karısı nineme; Biz gidiyoruz! Gidip gelememek, gelip görememek var. Bunlar kızlarımın çeyizleri, sizde emanet kalsın, dönersek bir gün verirsiniz geriye, dönemezsek verin bir fukaraya hayrımız olsun! Çok ekmek yedik birlikte, hakkınızı helal edin! demiş. Helalleşmişler! Ağlaşarak ayrılmışlar birbirlerinden. Dedem ve ninem emanet çeyizi ölünceye kadar saklamışlar yılında annem ve babam, Yunanistan a gitmemi, çeyizin sahiplerini arayıp bulmamı ve emaneti geri vermemi benden istediler. İsteklerini kabul ettim. Minoğlu ailesini aramaya 1994 yazında Atina dan başladım. Onları 1996 yılında Volos ta buldum. Emanet çeyizi, 76 yıl sonra sahiplerine geri verdim. Umutlar Ülkesinde Gençlerimiz Online Sipariş Hattı Umutlar Ülkesinde Gençlerimiz Nebahat Ercan Sipariş No.: Ö , Sayfa, 21 x 14 cm Türk Kimliği Korkusu ve Alman İslamı - Nihat Ercan Sipariş No.: Ö , Sayfa, 23 x 16 cm Almanya da yetişen ikinci ve üçüncü nesille yaptığım söyleşiyi onbeş ve otuz yaş arası, değişik eğitim ve meslek gruplarındaki gençlerle gerçekleştirdim. Bence çok ilginç yanıtlar verdiler. Soruları ve aldığım yanıtları bilgilerinize sunuyorum. İlginizi çekeceğine inanıyorum, gelecek nesillerin bilgilenmelerine ve daha iyi yetişmelerine katkılı olacağını umuyorum. Gelin hep birlikte, anne ve babalarının ülkeleriyle, kendilerinin doğup büyüdükleri ve içinde yaşadıkları ülkeleri ile bizim vatanımız dedikleri her iki ülkenin insanlarınca, yetkililerince başarılı olduklarında bizim, sorunları olunca diğer ülkenin diye bakılan bu gençlerimizi, bu gençlerimizi, bizim gençlerimizi kendilerini dinleyerek tanımaya çalışalım. Nebahat S. Ercan Mevlana / Güldeste Seçmeler Sipariş No.: Ö , Sayfa, 20 x 13,5 cm Mevlana / Güldeste Bü yük Türk mutasavvıfı Mevlana Celaleddin-i Rumi eserlerinden yapılan seçmelere Güldeste denilmiştir. Mevlana nın aşk ve sevgi diolu gül ve gönül bahçelerinden derlenen hoş kokulu bir deste gül, bir gül demeti bu seçmeler. Önel Yayınevi okuyucularına bu demeti sunmakla iftihar eder.

51 DERS KİTAPLARI / SCHULBÜCHER 1. SINIF / 1. SCHULJAHR Ö2684 Turbo 1A (İki Dilli) Turbo 1A (zwei sprachig) ,40 Ö2668 Turbo 1B (İki Dilli) Turbo 1B (zwei sprachig) ,40 Ö2803 Die Schöne Quelle 1 Islamunterricht in der Grundschule ,80 Ö2455 Turkuaz 1 Turkuaz ,90 Ö2501 Turkuaz 1 Çalışma Kitabı 1 Turkuaz 1 Arbeitsbuch ,90 Ö0714 Yeni Türkçe 1 Neues Türkisch ,80 Ö0757 Yeni Türkçe Çalışma Kitabı 1 Neues Türkisch 1 Arbeitsbuch ,90 Ö8315 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi 1 Ich lerne das Lernen Koala-Projekt ,80 Ö8315E Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi EK Ich lerne das Lernen Koala-Projekt EK ,80 Ö8331 Sesle Okuma Yazma (Deutsch-Türkçe) Alphabet ,50 Ö8331-A Harfler Tablosu Buchstabenhaus 10 Adet 5,00 Ö8358 Yaratıcı Sözlük Çalışmaları Arbeitsheft ,90 Ö8110 Doğru Söyle Doğru Yaz 1 Sage richtig, schreibe richtig ,80 Ö8277 Yazarak Öğreniyorum Ich lerne beim schreiben ,80 Ö8129 Güzel Alfabem Renkli Kitap harfi Alphabet Arbeitsh. Druckschrift ,80 Ö8137 Güzel Alfabem Çal. Kitabı ElyazılıAlphabet Arbeitsh. vereinf. Ausgangschrift ,90 Ö8145 Güzel Alfabem Çal. Defteri Kitap harfli Alphabet Arbeitsheft Druckschrift ,90 Ö2953 İlk Okuma Kitabı Mein Erstlese- und Schreibbuch ,50 Ö0315 Gel Birlikte Anlatalım Renkli Komm, laß uns zus. erzählen farbig ,80 Ö0412 Gel Birlikte Anlatalım Çalışma Defteri Arbeitsheft ,80 Ö2775 Resimli İlk Sözlüğüm Renkli Bebilderter Wortschatz farbig ,80 Ö2465 İlkokumam Kitap harfli Renkli Erstlesebuch Druckschrift farbig ,60 Ö2473 Resimlerle ABC Okulu ABC mit Bildern ,90 Ö0234 Kolay Alfabe Fibel ,90 Ö2511 Okula Gel Öğrenci Çalışma Kâğıtarı Arbeitsblätter für die Schüler ,80 Ö2988 Resimlerin Dili 1-2 Resimli Öykü-Yazım Bildergeschichten ,80 Ö2694 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 1-2 Arbeitsbuch ,90 Ö2996 Ses Oyunları ile ABC Renkli ABC mit Spielen farbig ,80 Ö2546 Ünitelerle Anadilimiz Çalışma Kâğıtları 1-4 Arbeitsblätter für die Schüler ,80 Ö2538 Ünit. Anadilimiz Öğretmen Elkitabı 1-4 Muttersprache / Lehrerhandb ,80 Ö2007 Yurt Dış. Türk Çoc. Dinbilgisi 1 Religionsbuch ,90 Ö0129 Din Bilgisi Çalışma Defteri 1 Arbeitsheft Religion ,80 Ö8285 Dinimiz İslâm 1 Unsere Religion Islam ,90 ÖM01 Oyunlarla (Puzzle) Okuma Alıştırmaları Lesepuzzles 17,80 ÖM02 İlkokuma Türkçe Kart Oyunu Erstlesen Buchstaben mit Karten 14,80 51

52 ÖM03 Sözcüklerle Tombala 1 Renkli Wörtertombola 1 12,80 ÖM04 Sözcüklerle Tombala 2 Renkli Wörtertombola 2 12,80 ÖM07 Sesle Çalışma Kağıtları Arbeıtsblätter 3,50 ÖM08 Trafik Oyunu Verkehrspiele 9,80 ÖM09 Harfler Karton Zeige-Buchstaben auf Karton 8,80 ÖM10 Oyunla Okuma Treni 20 değişik oyun Lesespiel 14,80 ÖM11 Yaparak Öğreniyorum Memory 8,80 ÖM12 99 Sözcük Yelpazesi Wortspiele 9,80 ÖM13 İslamın Beş Şartı Resimli Kartlar Fünf Gebote der Islam farbige Karten 72 Karten 16,80 ÖM15 ABC Kartları Türkçe Wortspiele farbige Karten 72 Karten 12,80 ÖM16 ABC Kartları Türkçe-Almanca Wortspiele Türkçe-Almanca farbige Karten 72 Karten 12,80 Ö0161 Alfabe Alphabet mit Bildern 4,80 Ö0153 Sayılar Zahlen mit Bildern 4,80 C261 Resimli ABC Latin elyazısı ABC mit Bildern Lat. Ausgangsschrift 4,90 C262 Resimli ABC Kolay elyazısı ABC mit Bildern V.A. 4,90 C120 Köprü 1-2 Türkisch 1-2 5,80 C121 Köprü Çal. Defteri 1-2 Latin elyazılı Türkisch Arbeitsheft L.A. 3,60 2. SINIF / 2. SCHULJAHR Ö2592 Nasrettin Hoca Sınıfmızda Nasrettin Hoca im Klassenzimmer ,80 Ö2803 Die Schöne Quelle 1 Islamunterricht in der Grundschule ,80 Ö2471 Turkuaz 2 Turkuaz ,90 Ö251X Turkuaz 2 Çalışma Kitabı Turkuaz 2 Arbeitsbuch ,90 Ö0765 Yeni Türkçe 2 Neues Türkisch ,80 Ö0773 Yeni Türkçe Çalışma Kitabı 2 Arbeitsbuch ,90 Ö2112 Yaşayan Dilimiz Türkçe 2 Renkli Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2147 Y.D.T. Çalışma Kitabı 2 Arbeitsbuch ,50 Ö8242 Dilimiz Türkçe 2 Okuma ve çalışma kitabı Unsere Sprache Türkisch ,80 Ö8242-A Harf Tablosu Buchstabenhaus 10 Adet 5,00 Ö8315 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi 1 Ich lerne das Lernen ,80 Ö8315E Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi - EK Ich lerne das Lernen Koala-Projekt - EK ,80 Ö8382 Dil ve Okuma Kitabı Deutsch-Türkisch Sprach und Lesebuch (Deutsch-Türkisch) ,80 Ö8153 Anadilim Türkçe 2 öğretmen kitabı Meine Muttersprache Türkisch ,90 Ö8161 Anadilim Türkçe Çalışma Kitabı 2 Muttersprache Türkisch Arbeitsb ,80 Ö817X Anadilim Türkçe Yoklama Defteri 2 Muttersprache Türkisch Testb ,90 Ö8358 Yaratıcı Sözcük Çalışmaları Arbeitsheft ,90 Ö0641 Doğru Söyle, Doğru Yaz 2 Sage richtig, schreibe richtig ,80 Ö2430 Resimli Dilbilgisi İmlâ-Yazım 2 Grammatik / Rechtschreibung ,90 52

53 Ö2988 Resimlerin Dili 1-2 Resimli Öykü-Yazım Bildergeschichten ,80 Ö2694 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 1-2 Arbeitsb. für die Muttersprache ,90 Ö0285 Basit Elyazısı Alıştırmaları Vereinfachte Fibel ,80 Ö0315 Gel Birlikte Anlatalım Renkli Komm, laß uns zusammen erzählen ,80 Ö0412 Gel Birlikte Anlatalım Çalışma Defteri Arbeitsheft ,80 Ö2546 Ünitelerle Anadilimiz Çalışma Defteri 1-4 Arbeitsblätter für die Schüler ,80 Ö2538 Ünit. Anadilimiz Öğretmen Elkitabı 1-4 Lehrerhandbuch ,80 Ö2015 Yurt Dış. Türk Çoc. Dinbilgisi 2 Religionsbuch ,90 Ö0331 Din Bilgisi Çalışma Defteri 2 Arbeitsheft Religion ,80 Ö0455 Dinimiz İslâm 2 Unsere Religion Islam ,90 Ö8196 İncebelli nin Düşü Öykü Kurzgeschichte ,50 ÖM01 Oyunlarla (Puzzle) Okuma Alıştırmaları Lesepuzzles 17,80 ÖM03 Sözcüklerle Tombala 1 Renkli Wörtertombola 1 12,80 ÖM04 Sözcüklerle Tombala 2 Renkli Wörtertombola 2 12,80 ÖM08 Trafik Oyunu Verkehrsspiele 9,80 ÖM10 Oyunla Okuma Treni Lese-Spiel 14,80 ÖM11 Yaparak Öğreniyorum Memory 8,80 ÖM13 İslamın Beş Şartı Resimli Kartlar Fünf Gebote der Islam farbige Karten 72 Karten 16,80 O220 Alıştırmalı Hayat Bilgisi 2 Sachkunde 2 5,90 3. SINIF / 3. SCHULJAHR Ö2585 Benim Yazım Atölyem Meine Schreibwerkstatt ,80 Ö2165 Die Schöne Quelle 3 - Helfen und Stärken Islamunterricht in der Grundschule ,80 Ö2439 Turkuaz 3 Turkuaz ,90 Ö2544 Turkuaz 3 Çalışma Kitabı Turkuaz 3 Arbeitsbuch ,90 Ö0374 Yeni Türkçe 3 Neues Türkisch ,80 Ö0781 Yeni Türkçe Çalışma Kitabı 3 Arbeitsbuch ,90 Ö2120 Yaşayan Dilimiz Türkçe 3 Renkli Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2155 Y.D.T. Çalışma Kitabı 3 Arbeitsbuch ,50 Ö8323 Dilimiz Türkçe 3 Okuma ve Çalışma Kitabı Unsere Sprache Türkisch ,80 Ö8366 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi -2 Ich lerne das Lernen ,80 Ö8218 Anadilim Türkçe 3 Öğretmen kitabı Meine Muttersprache Türkisch ,90 Ö8226 Anadilim Türkçe Çalışma Kitabı 3 Muttersprache Türkisch Arbeitsb ,80 Ö8234 Anadilim Türkçe Yoklama Defteri 3 Muttersprache Türkisch Testb ,90 Ö2600 Doğru Söyle, Doğru Yaz! 3 Renkli Sage richtig, schreibe richtig! ,80 Ö2449 Resimli Dilbilgisi İmlâ-Yazım 3 Grammatik / Rechtschreibung ,90 Ö0390 Resimlerin Dili 3 Resimli Öykü-Yazım Bildergeschichten ,80 Ö2287 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 3 Arbeitsbuch für die Muttersprache ,90 53

54 Ö2309 Sosyal Bilgiler Testli Çalışma Kitabı 1 Sozialkunde / Erdkunde / Geschichte ,90 Ö2546 Ünitelerle Anadilimiz Çalışma Kâğıtları 1-4 Arbeitsblätter für die Schüler ,80 Ö2538 Ünit. Anadilimiz Öğretmen Elkitabı 1-4 Lehrerhandbuch ,80 Ö2023 Yurt Dış. Türk Çoc. Dinbilgisi3 Religionsbuch ,90 Ö0382 Din Bilgisi Çalışma Defteri 3 Arbeitsheft Religion ,80 Ö0447 Dinimiz İslâm 3 Unsere Religion İslam ,50 Ö8196 İncebelli nin Düşü Öykü Kurzgeschichte ,50 ÖM08 Trafik Oyunu Verkehrsspiele 9,80 ÖM13 İslamın Beş Şartı Resimli Kartlar Fünf Gebote der Islam farbige Karten 72 Karten 16,80 Ö8258 Çocuklara Seçme Fıkralar Ausgewählte Kinderwitze 4,80 C360 Türkçe Okuma 3 Lesebuch Türkisch 3 5,80 C340 Köprü 3-4 Türkisch 3 4 6,80 C345 Türkçe Yazım 3-4 Türkisch 3 4 4,90 Ö2592 Nasrettin Hoca Sınıfmızda Nasrettin Hoca im Klassenzimmer ,80 4. SINIF / 4. SCHULJAHR Ö2585 Benim Yazım Atölyem Meine Schreibwerkstatt ,80 Ö2370 Die Schöne Quelle 4 Islamunterricht in der Grundschule ,80 Ö2498 Turkuaz 4 Turkuaz ,90 Ö2552 Turkuaz 4 Çalışma Kitabı Turkuaz 4 Arbeitsbuch ,90 Ö0463 Yeni Türkçe 4 Mein neues Türkisch ,80 Ö0498 Yeni Türkçe Çalışma Kitabı 4 Arbeitsbuch ,90 Ö2139 Yaşayan Dilimiz Türkçe 4 Renkli Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2163 Y.D.T. Çalışma Kitabı 4 Arbeitsbuch ,50 Ö8420 Dilimiz Türkçe 4 Unsere Sprache Türkisch ,80 Ö8366 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi -2 Ich lerne das Lernen ,80 Ö2619 Doğru Söyle, Doğru Yaz! 4 Renkli Sage richtig, schreib richtig! ,80 Ö2457 Resimli Dilbilgisi İmlâ Yazım 4 Grammatik / Rechtschreibung ,90 Ö2279 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 4 Arbeitsbuch für die Muttersprache ,90 Ö2821 Resimlerin Dili 4 Resimli Öykü-Yazım Bildergeschichten ,80 Ö2546 Ünitelerle Anadilimiz Çalışma Kağıtları 1-4 Arbeitsblätter für die Schüler ,80 Ö2538 Ünit. Anadilimiz Öğretmen Elkitabı 1-4 Lehrerhandbuch ,80 Ö8398 Öykülerle Atasözleri Sprichwörter mit Bedeutung ,80 Ö2031 Yurt Dış. Türk Çoc. Dinbilgisi 4 Religionsbuch ,80 Ö0404 Din Bilgisi Çalışma Defteri 4 Arbeitsheft Religon ,80 Ö0439 Dinimiz İslâm 4 Unsere Religion Islam ,90 Ö2309 Sosyal Bilgiler Testli Çalışma Kitabı 1 Erdkunde / Geschichte / Sozialkunde ,90 ÖM08 Trafik Oyunu Verkehrsspiel 9,80 54

55 ÖM13 İslamın Beş Şartı Resimli Kartlar Fünf Gebote der Islam farbige Karten 72 Karten 16,80 Ö2597 Çocuklara Mevlâna'dan Hikâyeler Ausgewählte Lesestücke ,90 Ö8258 Çocuklara Seçme Fıkralar Ausgewählte Kinderwitze ,80 Ö2592 Nasrettin Hoca Sınıfmızda Nasrettin Hoca im Klassenzimmer ,80 5. SINIF / 5. SCHULJAHR Ö0544 Biz ve Dilimiz 1 Sprachbuch ,90 Ö0587 Biz ve Dilimiz Çalışma Kitabı 1 Arbeitsbuch ,90 Ö8544 Biz ve Dilimiz Öğretmen Kılavuzu 1 Lehrerhandbuch ,90 Ö2678 Güzel Dilimiz Türkçe 5 Lesebuch ,80 Ö2686 Güzel Dilimiz Çalışma Kitabı 5 Arbeitsbuch ,50 Ö0595 Okuma Tadı 5-10 Yazınımızdan Seçmeler Lesegeschmack ,80 Ö2333 Yaşayan Dilimiz Türkçe 5 Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2341 Y.D.T. Çalışma Kitabı 5 Arbeitsbuch ,50 Ö2570 Resimli Dilbilgisi Yazım 5 Grammatik / Rechtschreibung ,90 Ö8053 Eğlenceli Dilbilgisi Grammatik ,80 Ö0501 Resimlerin Dili 5 Resimli Öykü-Yazım Bildergeschichten ,80 Ö2813 Dilimizi Geliştirme Çalışmaları 5 Arbeitsbuch für die Muttersprache ,90 Ö8398 Öykülerle Atasözleri Sprichwörter mit Bedeutung ,80 Ö2864 Türkçemi İlerletiyorum 1 Ich verbessere mein Türkisch ,90 Ö2317 Sosyal Bilgiler Testli Çalışma Kitabı 2 Erdk. / Geschichte / Sozialk ,90 Ö204X Yurt Dışı Türk Çocukları için Dinbilgisi 5-6 Religionsbuch ,90 6. SINIF / 6. SCHULJAHR Ö0552 Biz ve Dilimiz 2 Sprachbuch ,90 Ö0676 Biz ve Dilimiz Çalışma Kitabı 2 Arbeitsbuch ,90 Ö8552 Biz ve Dilimiz Öğretmen Kılavuzu 2 Lehrerhandbuch ,90 Ö2848 Güzel Dilimiz Türkçe 6 Lesebuch ,80 Ö2856 Güzel Dilimiz Çalışma Kitabı 6 Arbeitsbuch ,50 Ö0595 Okuma Tadı 5-10 Yazınımızdan Seçmeler Lesegeschmack ,80 Ö235X Yaşayan Dilimiz Türkçe 6 Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2368 Y.D.T. Çalışma Kitabı 6 Arbeitsbuch ,50 Ö2864 Türkçemi İlerletiyorum 1 Ich verbessere mein Türkisch ,90 Ö2295 Resimli Dilbilgisi Yazım 6 Grammatik/Rechtschreibung ,90 Ö0684 Resimlerin Dili 6 Bildergeschichten ,80 Ö8398 Öykülerle Atasözleri Sprichwörter mit Bedeutung ,80 55

56 Ö2317 Sosyal Bilgiler Testli Çalışma Kitabı 2 Erdk. / Geschichte / Sozialk ,90 Ö204X Dinbilgisi 5-6 Religionsbuch ,90 Ö811X Yedi Renkli Dünya Çocukları Roman ,90 C650 Türkçe Öğreniyorum 6 Ich lerne Türkisch 6 7,80 C651 Türkçe Öğreniyorum Çalışma Kitabı 6 Arbeitsbuch 6 3,90 7. SINIF / 7. SCHULJAHR Ö0560 Biz ve Dilimiz 3 Sprachbuch ,90 Ö0692 Biz ve Dilimiz Çalışma Kitabı 3 Arbeitsbuch ,90 Ö8560 Biz ve Dilimiz Öğretmen Kılavuzu 3 Lehrerhandbuch ,90 Ö0722 Güzel Dilimiz Türkçe 7 Lesebuch ,80 Ö0730 Güzel Dilimiz Türkçe Çalışma Kitabı 7 Arbeitsbuch ,50 Ö0595 Okuma Tadı 5-10 Lesegeschmack ,80 Ö2376 Yaşayan Dilimiz Türkçe 7 Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2384 Y.D.T. Çalışma Kitabı 7 Arbeitsbuch ,50 Ö2864 Türkçemi İlerletiyorum 1 Ich verbessere mein Türkisch ,90 Ö2961 Türkçemi İlerletiyorum 2 Ich verbessere mein Türkisch ,80 Ö2627 Resimli Dilbilgisi Yazım 7 Bildergeschichten ,90 Ö0749 Resimlerin Dili 7 Bildergeschichten ,80 Ö8398 Öykülerle Atasözleri Sprichwörter mit Bedeutung ,80 Ö8053 Eğlenceli Dilbilgisi Grammatik ,80 Ö2090 Temel Kompozisyon-Dilbilgisi-Yazım 2 Aufsatz / Sprachlehre / Rechtschr ,80 Ö2554 Alıştırmalı Sosyal Bilgiler Çal. Defteri 7 Sachkunde ,90 Ö0919 Atatürk ve Çağdaşlaşmanın Temel İlkeleri Atatürk ,80 Ö2058 Dinbilgisi 7 8 Religionsbuch ,80 Ö8258 Çocuklara Seçme Fıkralar Ausgewählte Schulwitze ,80 Ö2597 Çocuklara Mevlâna'dan Hikâyeler Ausgewählte Lesestücke ,90 C780 Türkçe Kültür Dersleri 7-8 Türkisch 7-8 7,80 8. SINIF / 8. SCHULJAHR Ö0579 Biz ve Dilimiz 4 Sprachbuch ,90 Ö0862 Biz ve Dilimiz Çalışma Kitabı 4 Arbeitsbuch ,90 Ö8579 Biz ve Dilimiz Öğretmen Kılavuzu 4 Lehrerhandbuch ,90 Ö0838 Güzel Dilimiz Türkçe 8 Unsere Sprache Türkisch ,80 Ö0846 Güzel Dilimiz Türkçe Çalışma Kitabı 8 Arbeitsbuch ,50 Ö0595 Okuma Tadı 5-10 Lesegeschmack ,80 56

57 Ö2392 Yaşayan Dilimiz Türkçe 8 Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2406 Y.D.T. Çalışma Kitabı 8 Arbeitsbuch ,50 Ö2961 Türkçemi İlerletiyorum 2 Ich verbessere mein Türkisch ,80 Ö2899 Resimlerin Dili 8 Resimli Öykü-Yazım Bildergeschichten ,80 Ö2635 Resimli Dilbilgisi Yazım 8 Grammatik / Rechtschreibung ,90 Ö8398 Öykülerle Atasözleri Sprichwörter mit Bedeutung ,80 Ö8053 Eğlenceli Dilbilgisi Grammatik ,80 Ö2090 Temel Kompozisyon-Dilbilgisi-Yazım 2 Aufs. / Sprachlehre / Rechtschreibung ,80 Ö2562 Alıştırmalı Sosyal Bilgiler Çalışma Defteri 8 Sachkunde ,90 Ö2597 Çocuklara Mevlâna'dan Hikâyeler Ausgewählte Lesestücke ,90 9. SINIF SINIF / 9. SCHULJAHR SCHULJAHR Ö0994 Biz ve Dilimiz 5 Sprachbuch ,90 Ö0897 Biz ve Dilimiz Çalışma Kitabı 5 Arbeitsbuch ,90 Ö8986 Biz ve Dilimiz Öğretmen Kılavuzu 5 Lehrerhandbuch ,90 Ö0935 Güzel Dilimiz Türkçe 9 Unsere Sprache Türkisch ,80 Ö0927 Güzel Dilimiz Türkçe Çalışma Kitabı 9 Arbeitsbuch ,50 Ö0528 Güzel Dilimiz Türkçe 10 Unsere Sprache Türkisch ,80 Ö0536 Güzel Dilimiz Çalışma Kitabı 10 Arbeitsbuch ,50 Ö0595 Okuma Tadı 5-10 Lesegeschmack ,80 Ö2961 Türkçemi İlerletiyorum 2 Ich verbessere mein Türkisch ,80 Ö2414 Yaşayan Dilimiz Türkçe 9 Unsere lebende Sprache Türkisch ,50 Ö2422 Y.D.T. Çalışma Kitabı 9 Arbeitsbuch ,50 Ö2945 Uygulamalı Türkçe Dilbilgisi 9 Grammatik / Rechtschreibung ,90 Ö2910 Uygulamalı Türkçe Dilbilgisi 10 Grammatik / Rechtschreibung 9/ ,90 Ö8053 Eğlenceli Dilbilgisi Grammatik ,80 Ö8398 Öykülerle Atasözleri Sprichwörter mit Bedeutung ,80 Ö2090 Kompozisyon-Dilbilgisi-Yazım 2 Aufs. / Sprachlehre / Rechtschreibung ,80 Ö2562 Alıştırmalı Sosyal Bilgiler Çalışma Defteri 8 Sachkunde ,90 DERS ARAÇLARI / LERNMATERIALIEN ÖM01 Okuma Alıştırmaları Puzzle 17,80 ÖM02 İlk Okuma Türkçe Kart Oyunu 14,80 ÖM03 Sözcüklerle Tombala 1 Renkli 12,80 ÖM04 Sözcüklerle Tombala 2 Renkli 12,80 ÖM07 Sesle Çalışma Kağıtları 3,50 57

58 ÖM08 Trafik Oyunu 9,80 ÖM09 Harf Tablosu 29 Harf karton 8,80 ÖM10 Oyunlarla Okuma Treni 20 Oyun 14,80 ÖM11 Yaparak Öğreniyorum Memory 8,80 ÖM12 99 Sözcük Yelpazesi 9,80 Ö8315 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi 1 Ich lerne das Lernen ,80 Ö8315E Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi - EK Ich lerne das Lernen Koala-Projekt - EK ,80 Ö8366 Öğrenmeyi Öğrenelim Koala Projesi -2 Ich lerne das Lernen ,80 Ö8382 Dil ve Okuma Kitabı 6,80 Ö8398 Öykülerle Atasözleri 8,80 D101 Atatürk Köşesi 7,90 D102 Mevsimler Tablosu 7,90 D103 Tarih Şeridi 7,90 D104 İstiklâl Marşı 42x60 5,20 D105 Gençliğe Hitabe 42x60 5,20 D106 Gençliğin Cevabı 5,20 D107 Ön ses Tablosu A2 5,20 D Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim Şiirleri 6,60 D115 Deyimler Sözlüğü 6,20 D116 Atasözleri Sözlüğü 6,20 D127 Türk Ad ve Soyadları Sözlüğü 6,90 D130 Monologlar 4,50 D131 Rontlar 5,20 D135 Bayrak 50x70 10,00 D136 Bayrak 70x100 15,00 D143 Bayrak Saplı 12x24 Kagit 10 Adet 15,00 D144 Bayrak Saplı 12x24 Kagit 50 Adet 25,00 Ö8258 Çocuklara Seçme Fıkralar 4,80 G113 Manilerimiz 9,80 E147 Bilmeceler 5,00 DB109 Benim Hayatım Dünya Çocukları Nasıl Yaşıyor? (ciltli) 15,50 DB110 Benim Okulum Dünya Çocuklarının Eğitim ve Okul Hayatı (ciltli) 15,50 DB111 Benim İnancım Dünya Çocukları İnançlarını ve Dini Bayramlarını Anlatıyor (ciltli) 15,50 DB112 Nasrettin Hoca Fıkraları 4,50 DB114 Osmanlı Padişahları Albümü 6,50 ATLASLAR - ATLANTEN 3495 İlköğretim Atlası Grundschul-Atlas 4,50 58

59 6493 Orta Atlası Hauptschul-Atlas 8, Büyük Atlası Großer-Atlas 14, Tarih Atlası Geschichts-Atlas 7, Büyük Tarih Atlası Geschichts-Atlas 9, Dünya Atlası Großer Welt-Atlas 29,80 DUVAR HARİTALAR / LANDKARTEN O191 Türkiye Fiziki * (Doğal) Türkei Physisch 15,90 O192 Türkiye Siyasi * Türkei Politisch 15,90 O193 Türkiye Bölgesel * Türkei Regionen 15,90 O197 Anayurt / Göçler * 15,90 O198 Osmanlı İmparatorluğu * 15,90 O199 Kurtuluş Savaşı * Unabhängigkeitskrieg 15,90 * Haritalar çift yüz selefon kaplı ve çerçevelidir. Genişlik 100 cm Yükselik 70 cm MÜZİK / MUSIK Ö820D2 Türküler Var CD 12,00 Ö820C2 Türküler Var MC 6,90 Ö820D1 Çocuklar Binbir Çicek CD 12,00 Ö820C1 Çocuklar Binbir Çiçek MC 6,90 CD112 Barıs Manço Çocuk Şarkıları - CD 9,95 CD113 Bizim Çocuklara Şarkılar ve Masallar, Yavuz - CD 14,80 CD110 Uyu Bebişim Uyu Kitap ve CD 14,90 Ö2102 Alinas Violine - Kitap 9,80 Ö851X Diller Atatürk ü Söyler - Türküler, Ağıtlar, Destanlar Notalı 12,80 Ö0943 Öykülerle Halk Türküleri Notalı 14,80 CA100 Seçkin Türk Sanat Müziği Şarkıları Kitap ve CD 19,80 C212 Okul Sarkilari 2,00 K003 Liederkorb-Dağarcık 2,00 SÖZLÜKLER (İlkokul, Ortaokul ve Lise için) / WÖRTERBÜCHER (für die GS und HS) Ö8943 Türkce Almanca Resimli Sözlük Renkli Ilkokul Sözlügü 14, Resimli İlkokul Sözlüğü Wörterbuch mit Bildern 8,20 C450 Türkçe Konuşturan Sözlük 1. Hamur Wörterbuch f. GS u. HS 3, Türkçe Sözlük 1. Hamur Grundschul-Wörterbuch 7,50 59

60 3002 Atasözleri ve Özdeyişleri Sprichwörter 7, Büyük Türkçe Sözlük 2 cilt Ciltli Großes Türkisches Wörterbuch 2 Bd. 35, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 2 cilt Kulturführer d. Turkrepubliken 6, Atasözleri ve Deyimler Redensarten 7, Ansiklopedik Türkçe Sözlük Wörterbuch 10, Imla Kılavuzu Schülerlexikon 11, Çocuk Adları Sözlüğü Wörterbuch der Kindernamen 9, Anlamdaş ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü Wort-Gegensätze 8, Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük Wörterbuch (Alttürkisch) 19, Türkçe Altın Sözlük Taschenwörterbuch 6, Altın İmla Klavuzu Rechtschreiblexikon 4, Öz Türkçe Sözlük Wörterbuch Türkisch 9,90 OKUL ÖNCESİNE SEÇTİKLERİMİZ / VORSCHULE Y215 Ece ile Efe Serisi 5 Kitap Tudem 15,50 Ö8967 Fibi Tatilde Boyama Kitabı 2,00 Ö8968 Boyamaca (2Kitap) 4,00 Ö0315 Gel Birlikte Anlatalım 11,80 Ö0412 Gel Birlikte Anlatalım Çalışma Defteri 6, YAŞ GRUBU / KINDER ZWISCHEN 6-9 Y216 Keloğlan Masalları 10 Kitap Timas 15,00 Y096 Yasemin Dizisi 10 Kitap Altın Kitaplar 20,00 Y097 Nuran Turan Serisi 10 Kitap - Renkli - 1. Hamur 25,00 Y099 Ezop Masalları 10 Kitap Timas 19,00 Y140 Önel Çocuk Kitapları 10 kitap 29,00 Y141 Dünya Masalları 10 kitap 19,00 Y145 Denizin Maceraları Serisi - 4 Kitap Ebru Öztaylan Altın Kitaplar 5,40 Y123 Selin Dizisi - 6 Kitap Remzi 24,80 Y125 Ece ile Yüce 10 Kitap Gülten Dayioğlu Altin Yayinevi 15,50 GÜ101 Küçük Korsan İşbaşında Christine Nöstlinger Günışığı Kitaplığı 5,90 GÜ102 Pat Pat Papatya Sedef Örsel Günışığı Kitaplığı 5,50 GÜ103 Köstebek Kuki Betül Sayin Günışığı Kitaplığı 5,50 GÜ113 Padisahin Ebrusu Aysel Gürmen Günışığı Kitaplığı 7,50 GÜ114 Kücük Korsan C.Nöstlinger Günışığı Kitaplığı 5,90 DB108 Klasik Dünya Masallari 11,20 60

61 9-15 YAŞ GRUBU / KINDER ZWISCHEN 9-15 Y Temel Eser Dizisi - 40 Kitap - Milli Eğitim Bakanlığı Tavsiyeli 64,00 Y150 Dünya Çocuk Klasikleri 10 kitap Timaş 27,00 Y152 Ömer Seyfettin 10 kitap 34,80 Y159 Klasik Dünya Masallari 10 kitap 25,00 Y160 Kemalettin Tuğcu Çocuk Kitapları 8 kitap Serhat Yayinlari 19,80 Y171 Jules Verne Dizisi 8 kitap Yuva Yayınları 25,00 Y177 Türk Yazarlarından Seçmeler 8 kitap 15,00 GÜ104 Kraliçeyi Kurtarmak Vladimir Tumanov Günışığı Kitaplığı 7,50 GÜ105 Arkadaş Dümeni Christine Nöstlinger Günışığı Kitaplığı 7,50 GÜ Kilo Tembel Teneke Anna Gavalda Günışığı Kitaplığı 7,00 GÜ107 Eyvah Kitap Mine Soysal Günışığı Kitaplığı 7,80 GÜ108 Istanbul Masalı Mine Soysal Günışığı Kitaplığı 13,50 GÜ109 Ala Çocuk Yollarda Mine Soysal Günışığı Kitaplığı 9,80 GÜ110 Benjamin Anna yı Seviyor Peter Härtling Günışığı Kitaplığı 7,00 GÜ111 Bunun Adı Findel Andrew Clements Günışığı Kitaplığı 7,50 GÜ112 Lollipop Christine Nöstlinger Günışığı Kitaplığı 7,50 DB113 Ömer Seyfettin En Güzel Hikayeler 5,90 ATATÜRK Ö8269 Cumhuriyete Giden Yol Gökdemir, Oktay 5,20 Ü095 Atatürk ten hic yayinlanmamis anilar Prof. Yurdakul 12,95 Ü Mayıs 1919 Atatürk Yine Samsun da 1 2 Özakman, Turgut 15,80 Ü097 Atatürk, Hayatı ve Üstün Kişiliği Eroğlu, Hamza 16,95 Ü098 Latife Hanım Çalışlar, İpek 21,80 Ü099 Söylev Dil Derneği 6,80 Ü100 Atatürkle Bir Ömür Gökçen, Sabiha 9,80 Ü110 Gazi Paşa ya Suikast Mumcu, Uğur 6,80 Ü126 Söylev Cilt Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet 14,80 DB100 Din, Bilim, Uygarlık ve Atatürk (ciltli) Diyanet Isleri 9,50 RÜYA - YEMEK KİTAPLARI - SAGLIK - COCUK / TRAUMDEUTUNG - KOCHBÜCHER - GESUNDHEIT - ERZIEHUNG L210 Kücük Adimlar Ferhat Celik 6,50 R127 Çay Saati Ayşe Tüter 15,00 R113 Rüya Kitabı 9,80 61

62 DİNİ KİTAPLAR - RELIGIONSBÜCHER DB101 Kur an-i Kerim ve Türkçe Okunuşu, renkli Elmalili Muhammed Hamdi Yazir (Büyük Boy) 34,90 DB102 Kur an-i Kerim ve Yüce Meali Elmalili Muhammed Hamdi Yazir (Orta Boy) 18,00 DB103 Kur an-i Kerim Meali Diyanet İşleri Başkanlığı (Küçük Boy) 6,50 DB104 Der Koran (Almanca küçük boy) Max Henning 9,80 DB105 Der gnadenreiche Koran (Almanca) Diyanet İşleri Başkanlığı 19,50 DB106 Hazreti Muhammed ve Hayatı Diyanet İşleri Başkanlığı 9,80 DB107 İlmihal 2 cilt Diyanet İşleri Başkanlığı 19,50 DB111 Benim İnancım Dünya Çocukları İnançlarını ve Dini Bayramlarını Anlatıyor (ciltli) 15,50 DB115 Mevlana Sevginin Evrensel Mühendisi Diyanet İşleri Başkanlığı 4,50 DİL ÖĞRENME KILAVUZLARI - SPRACHBÜCHER Ö8943 Türkçe-Almanca Resimli Sözlük Ein Türkisch-Deutsches Bilderwörterbuch Işık, Dr. M. Suha - Babbe, Karin 14,80 Ö203X Türkisch Lern- und Übungsbuch mit Erklärungen in Deutsch Almanca açıklamalı Türkçe öğrenme ve alıştırma kitabı Çobanoğlu, Mustafa Kemal 19,80 Ö8528 Uyum Kursları İçin Almanca Çobanoğlu, Mustafa Kemal 24,80 Ö8536 Uyum Kursları İçin Almanca Çözüm Kitapçığı - Lösungsheft mit Glossar Çobanoğlu, Mustafa Kemal 15,80 Ö283X Ver Elini Türkiye Pazarkaya, Yüksel 15,40 Ö283A Ver Elini Türkiye Lösungsheft Pazarkaya, Yüksel 5,20 Ö2074 Einführung in die türkische Sprache Önel, Mehmet / S. 19,80 YETİŞKİNLER İÇİN ALMANCA KİTAPLAR - BÜCHER IN DEUTSCHER SPRACHE FÜR ERWACHSENE Ö2536 Fremd in Kabul Laura Gläser-Weisser 11,80 Ö0080 Türken in dt. Schulbüchern Abalı, Ünal 12,80 Ö0854 Türkische Studierende Abalı, Ünal 12,80 Ö2064 Abai - Zwanzig Gedichte Abai ,80 Ö0668 Mustafa Kemal Atatürk Atılgan, Dursun ,20 Ö051X Ankara, oder die Vergeblichkeit Bozyiğit, Mehpare ,20 Ö8064 Türkei Europa Eurasien Cem, İsmail ,80 Ö0609 Ein Kilo Armut Bitte Christmann, Jörg ,60 Ö8013 Holzvögel Deutsche Welle ,80 Ö8056 Lebensspuren Deutsche Welle ,80 Ö2937 Poems von einem Gastarbeiter Deniz, B. N ,60 62

63 Ö2503 Fremde Heimat-Yaban Yuva İnce, Sema 5,20 Ö Jahre Türken an der Spree Emre, Gültekin ,60 Ö8951 Das Minarett - oder das Ende einer Legende Kekilbajew, Abisch ,80 Ö0633 Dem Frieden Dienen Kober, Helmut ,80 Ö2872 Jugend im Dritten Reich Kober, Helmut ,60 Ö2740 Lehren u. Lernen in türk. Schulen Niermann, Johannes ,50 Ö2805 Verhandeln um zu überleben Oberling, Pierre ,20 Ö2074 Einf. in die türkische Sprache Önel, Mehmet / Sybille ,80 Ö882X Die türkische Herausforderung Öymen, Onur ,70 Ö0111 Studie u. Reformsätze Özden, Sefer 5,20 Ö0112 Die Aufgabenstellung Özkara, Sami 6,60 Ö2651 Tk. Migranten in der BRD (II) Özkara, Sami ,40 Ö252X Wanderungen mit Yunus Emre Schimmel, Annemarie ,50 Ö266X Mein Bruder İsmail Schimmel, Annemarie ,10 Ö2643 Was hat ein Auge...? Schimmel, Annemarie ,20 Ö0420 Wiederholte Spiegelungen Schimmel, Annemarie ,90 Ö2732 Ausgewählte Gedichte-Yunus Emre Schimmel, Annemarie ,20 Ö2716 Herr Demirci heißt einfach Schmidt Schimmel, Annemarie ,90 Ö2929 Aus dem goldenen Becher Schimmel, Annemarie ,80 Ö8099 Die Zypern Frage Step ,60 Ö8250 Stationen des Schweigens Ünal, Mehmet ,60 Ö8676 Der Harem Weimer, Sigrid ,80 Ö0978 Ahmed Talib Zentrum f. Türkeistud ,60 Ö2880 Farben im Neuen Haus ,40 Ö0293 Ehre veraltetes Konzept ,80 Ö8854 Aufnahme oder Ausgrenzung? Witzens,Udo ,00 Ö Heisse Tage Birand, M. Ali ,20 ALMANCA VE TÜRKÇE-ALMANCA ÇOCUK KİTAPLARI / DEUTSCH UND TÜRKISCH-DEUTSCHE KINDERBÜCHER Ö8072 Tekir und seine Familie Tekir in Ailesi Dr. Işık, M. Suha ,80 Ö8714 Tekir und Neugkeiten zu Hause Tekir ve evdeki yenilikler Dr. Işık, M. Suha ,80 Ö8722 Tekir als Helfer in der Not Kara gün dostu Tekir Dr.Işık, M. Suha ,80 Ö8757 Tekir als Maler Boyacı Tekir Dr. Işık, M. Suha ,80 Ö8765 Tekir verdient Geld Tekir para kazanıyor Dr. Işık, M. Suha ,80 Ö8838 Wer kommt da? Kimler geliyor? Dr. Işık, M. Suha ,80 Ö8390 Die gelbe Reise Sarı nın yolculuğu Babbe, Karin ,80 Ö8447 Herzsprung Kalp sızısı Babbe, Karin ,80 63

64 Ö8471 Katharina Schlenkerbein Katharina Sallabacak Babbe, Karin ,80 Ö8404 Der Kuss des Elefanten Fil in öpücüğü Babbe, Karin ,80 Ö8412 Albarifs zweiter Kuss Albarif in ikinci öpücüğü Babbe, Karin ,80 Ö8439 Lotte, die Schlaflaus Uyku biti Lotte Babbe, Karin ,80 Ö8943 Herzbilder-Kopfbilder Kalbin ve Bilincin Resimleri Babbe, K. - Işık,M.Suha ,80 Ö8811 Sprichwörter von A bis Z Atasözleri Sözlüğü Kaptan, Melek ,80 Ö848X Nikolaus Noel Baba Hilbert - Mergner ,50 Ö2503 Fremde Heimat Yaban Yuva İnce, Sema ,20 Ö2102 Alinas Violine S. Barış Tulgan ,80 Ö2129 Alis wunderbarer Weg (Almanca) S. Barış Tulgan ,80 Ö2110 Alis wunderbarer Weg (Türkçe-Almanca) S. Barış Tulgan ,80 Ö2048 Die Geheimnisse von Kapadokien Turan, Nuran ,80 Ö2056 Nasrettin Hodscha und Serdar Turan, Nuran ,80 Ö8900 Wie mein Drache in den Wolken... Uçurtmam Bulutlara Takıldı Yalçın, Kemal ,80 Ö8897 Das verlorene Spatzenjunge Yavrusunu Arayan Kuş Yalçın, Kemal ,80 Ö8870 Mein Opa nach Deutschland kam Dedem Almanya ya geldiğinde Yalçın, Kemal ,80 Ö8889 Ein Vogel auf dem Minarett Minarede Bir Kuş Var Yalçın, Kemal ,80 Ö8919 Der bärtige Greis Aksakallı Dede Yalçın, Kemal ,80 Ö8587 Meine Traumschule Hayalimdeki Okul Yalçın, Kemal ,80 Ö8501 Meine Katze Tröpflchen Kedim Yagmurcuk Yalçın, Kemal ,80 Ö2172 Sterne aus der Ferne Uzaktaki Yıldızlar GGS Erlenweg ,80 Die Schöne Quelle Islamunterricht in der Grundschule, Klasse 3 - helfen und stärken Die Schöne Quelle 3 ist eine Lernquelle für muslimische Kinder. Sie enthält 30 Geschichten und in einem Lexikon zahlreiche Nachrichten über Wissenswertes zu diesen Geschichten. Jede Geschichte ist mit Arbeitsaufgaben und Fragen versehen, die den Kindern weiterführende Erfahrungen ermöglichen und intensiv einer exakten deutschen Sprache näher bringen können. Jede Geschichte ist mit einem Lernbild verbunden, die die Phantasie der Kinder in farbigster Weise anregen werden, illustriert von der Malerin S. Barış Tulgan. Inhalt : Kapitel 1: Wir geben Zakat. Kapitel 2: Wir fasten. Kapitel 3: Muhammad lernt. Kapitel 4: Der Prophet in Mekka Kapitel 5: Die Letzte Pilgerfahrt 64 Die Schöne Quelle Islamunterricht in der Grundschule, Klasse 4 - teilen und Anteil nehmen Wichtigstes didaktisches Instrument dieses Buches, die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler mit Aussagen des Korans zu verbinden, ist die Kate-gorie des Zeichens. Der Koran durchzieht mit seinen Zeichen, seinen Ayat, das gesamte Buch. Im interkulturellen Abgleich und in sauberer Analyse von Sprache können die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sich Verständigung zwischen den Menschen allein über Zeichen vollzieht und dass es daher wichtig ist, Zeichen lesen und deuten zu können, und dabei zu erkennen, dass jedes Zeichen, das sich von einer sichtbaren Sache herleitet, unsichtbar zahllose Bedeutungen in sich tragen kann, dass sich hinter jedem Offensichtlichen Verborgenes befinden kann, unendlich viel, wenn es um die Zeichen Gottes geht. Inhalt : Kapitel 1: Azan - Schahada - Fatiha Kapitel 2: Schöpfung - Wir - Verantwortung Kapitel 3: Streiten - Vertragen - Regeln Kapitel 4: Balance - Ausgleich - Gerechtigkeit Kapitel 5: Hadsch - Opfer - Herz Kapitel 6: Schönheit - Hass - Trauer Kapitel 7: Glaube - Wissen - Liebe

65 Die Schöne Quelle Islamunterricht in der Grundschule Klasse 3 helfen und stärken Die Schöne Quelle / Klasse 3 Islamunterricht in der Grundschule 96 Seiten, farbig, Bestell No.: Ö ,80 Autorenteam Havva Yakar, Islamwissenschaftlerin, Lehrerin in Köln Şeniz Hale Önel, Islamwissenschaftlerin, Lehrerin in Köln Hüseyin Çetin, Theologe, Lehrer in Duisburg Ali Topçuk, Theologe, Lehrer in Duisburg Dorothea Paschen, Grundschulrektorin in Bonn Dr. Klaus Gebauer, Pädagoge und Historiker, Bonn Bilder und künstlerische Gestaltung: S. Barış Tulgan Die Schöne Quelle / Klasse 4 Islamunterricht in der Grundschule 140 Seiten, farbig, Bestell No.: Ö ,80 Autorenteam Havva Yakar, Islamwissenschaftlerin, Lehrerin in Köln Şeniz Hale Önel, Islamwissenschftlerin, Lehrerin in Köln Hüseyin Çetin, Theologe, Lehrer in Duisburg Dorothea Paschen, Grundschulrektorin in Bonn Bernd Ridwan Bauknecht, Islamwissenschaftler, Lehrer in Bonn Dr. Klaus Gebauer, Pädagoge und Historiker, Bonn Zeichnerische Gestaltung: S. Bariş Tulgan, Berlin Fotographische Gestaltung: Klaus Gebauer

66

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch

Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch Benim evde her sey baska Bei mir zu Hause ist vieles anders 2 Bizim evde kriz var Bazen annem başka türlü oluyor. Annem başkalaşınca her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı