T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi"

Transkript

1 a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas Eylül 2012 tarihleri aras nda c) Orta Ö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Eylül 2012 tarihleri aras nda d) Orta Ö retim Kurumlar Seneba Ö retmenler Kurul 12 Eylül 2012 Çar amba 2 Güz Dönemi Kalfal k ve Ustal k S navlar Eylül 2012 tarihleri aras nda 3 Rehberlik l Dan ma Kurulu 04 Eylül 2012 Sal 4 itim Bölgesi a) Müdürler Kurulu 07 Eylül 2012 Cuma b) Zümre Ba kanlar Kurulu 10 Eylül 2012 Pazartesi 5 Olgunla ma Enstitülerinde Kay tlar n Yap lmas retim y Boyunca 6 Dünya Okuma-Yazma Günü'nün lçe Milli E itim Müdürlü ü ve Halk E itim Merkezleri Bünyesinde Kutlanmas 7 Okul Öncesi ve lkö retim Birinci S f Ö rencilerinin E itim-ö retime Haz rlanmas 08 Eylül 2012 Cumartesi Eylül 2012 tarihleri aras nda 8 Örgün ve Yayg n E itim Kurumlar ile Olgunla ma Enstitülerinin RET M YILININ BA LAMASI 17 Eylül 2012 Pazartesi 9 lkö retim Haftas Eylül Merkezi Yerle tirme Puan ile Ö renci Alan Mesleki ve Teknik Ortaö retim Okullar ndan Merkezi Yerle tirme ve Ön Kay t Sonucunda Kontenjan Dolmayan Alanlara Ö renci Al 2012 OGES Tercih ve Yerle tirme K lavuzunda belirtilen tarihlerde a) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Ö retim Y Beceri E itiminin Sona Ermesi. 21 Eylül 2012 Cuma b) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Beceri S nav Öncesi retmenler Kurul. 24 Eylül 2012 Pazartesi c) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Beceri S nav Eylül 2012 tarihleri aras nda 11 d) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Ortalama Yükseltme navlar için Ders Seçimi Eylül 2012 tarihleri aras nda e) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Sene Sonu Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk S navlar öncesi Ö retmenler Kurul 01 Ekim 2012 Pazartesi f) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Sene Sonu Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk S navlar n Yap lmas Ekim 2012 tarihleri aras nda 12 l Hayat Boyu Ö renme Halk E itim Planlama ve birli i Komisyonu 26 Eylül 2012 Çar amba 13 Mesleki E itim Merkezlerinin Ö retmenler Kurulu 28 Eylül 2012 Cuma 14 Mesleki E itim Merkezlerinin Ö retim Y n Ba lamas 01 Ekim 2012 Pazartesi 15 Paras z Yat k ve Bursluluk Mahalli S nav 09 Ekim 2013 Çar amba 16 itim Bölgesi Dan ma Kurulu 17 Okul Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri (RPDH) Yürütme Kurulu 1.Dönem 2012 y Ekim ay içinde Koordinatör Müdürlerin uygun görece i tarihte Ekim Ay içinde

2 18 a) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal ö rencilerinin Sorumluluk S navlar b) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan/Yapacak Alan/Dal ö rencilerinin, retim Y na Ba lamas Ekim 2012 tarihleri aras nda 30 Ekim 2012 Sal 19 STANBULUN KURTULU U 20 KURBAN BAYRAMI TAT EK M CUMHUR YET BAYRAMI Törenleri ve Tatili 06 Ekim 2012 Cumartesi (Tüm E itim Kurumlar rencilerine tatil) 24 Ekim Çar amba günü saat de ba lar 28 Ekim 2012 Pazar ak am saat 17:00 de biter 28 Ekim 2012 Pazar günü saat de ba lar 29 Ekim 2012 Pazartesi günü ak am saat 17:00 de sona erer. 22 Ö retmen Liseleri Uygulamalar zleme Etkinlikleri Kurulu Ekim Okul Aile Birli i Ola an Genel Kurulu Ekim Ay içinde 24 Halk E itimi Günleri 1 Kas m 2012 Per embe 25 ATATÜRK HAFTASI Kas m 2012 tarihleri aras nda 26 RETMENLER GÜNÜ 24 Kas m 2012 Cumartesi 27 YILBA I TAT 01 Ocak 2013 Sal 28 Merkez Halk E itimi ve Hayat Boyu Planlama Komisyonu 09 Ocak 2013 Çar amba 29 lçe Hayat Boyu Ö renme Halk E itim Planlama ve birli i Komisyonu 16 Ocak 2013 Çar amba a) Mesleki E itim Merkezlerinde K Dönemi S nav Öncesi Kalfal k ve Ustal k S navlar Ba vurular n Sona Ermesi 11 Ocak 2013 Cuma 30 b) Aday Ç rak ve Ç rakl k Sözle melerinin Yap lmas 14 Ocak - 18 ubat 2013 tarihleri aras nda c) Mesleki E itim Merkezlerinde K Dönemi S navlar nda 10 ki inin alt nda bulunan mesleklerle ilgili listelerin gönderilmesi Ocak 2013 tarihleri aras nda d) Aday Ç rak Ö rencilerin Yar Y l Tatili 14 Ocak ubat 2013 tarihleri aras nda a) Mesleki E itim Merkezi Ö retmenlerinin Yar Y l Tatili 21 Ocak - 04 ubat 2013 tarihleri aras nda 31 b) S nav Öncesi Ö retmenler Kurulu 04 ubat 2013 Pazartesi c) Mesleki E itim Merkezlerinde 2.Yar Y n Ba lamas 18 ubat 2013 Pazartesi 32 Her tür ve derecedeki ö retim kurumlar nda B NC KANAAT DÖNEM N SONA ERMES 25 Ocak 2013 Cuma ak am sona erer. 33 Örgün ve Yayg n Ö retim Kurumlar nda YARIYIL TAT 28 Ocak 2013 Pazartesi günü ba lar - 08 ubat 2013 Cuma ak am sona erer. 34 Mesleki E itim Merkezlerinde S nav Öncesi Ö retmenler Kurulu 04 ubat 2013 Pazartesi 35 K Dönemi Kalfal k ve Ustal k S navlar n Yap lmas ubat 2013 tarihleri aras nda 36 Örgün ve Yayg n Ö retim Kurumlar nda NC KANAAT DÖNEM N BA LAMASI 11 ubat 2013 Pazartesi lkokul 4'üncü s f ile Ortaokul ve mam Hatip Ortaokullar nda Bo Geçen Dersler için Yeti tirme Kurslar Resmi- Özel Okul öncesi- lkokul-ortaokul -Lise ve Olgunla ma Enstitülerinin 2. Kanaat Dönemi Ba ö retmenler kurulu ve ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi retmenler Kurulu ubat 2013 tarihleri aras nda 11 ubat 2013 Pazartesi 39 Ortaö retim Kurumlar nda (Liseler) ve Olgunla ma Enstitülerinde Sorumluluk S navlar ubat 2013 tarihleri aras nda 40 l Hayat Boyu Ö renme, Halk E itimi Planlama ve Birli i Komisyonu 13 ubat 2013 Çar amba 41 itim Bölgesi Müdürler Kurulu ve Dan ma Kurulu 13 ubat 2013 Çar amba 42 itim Bölgesi Zümre Ba kanlar Kurulu 15 ubat 2013 Cuma

3 43 T.C Resmi ve Özel Okul öncesi, lkokul, Ortaokul ve Liselerde Zümre Ö retmenler Kurulu ubat 2013 tarihleri aras nda 44 lkokul 4'üncü s flarda ve Orta Okullarda ube Ö retmenler Kurulu ubat 2013 tarihleri aras nda 45 Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu 2.Dönem ubat ay n 3'üncü haftas 46 Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hiz. l Dan ma Komisyon 22 ubat 2013 Cuma 47 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapacak Alan/Dal Ö rencilerinin, Yeri Planlamas. 04 Mart - 19 Nisan 2013 tarihleri aras nda 48 stanbul Halk E itimi Merkezleri Bahar enlikleri 21 Mart 2013 Per embe 49 lçe Ö renci Yerle tirme Komisyonlar n Kurulmas 15 Nisan 2013 Pazartesi 50 Merkez Halk E itim ve Hayat Boyu Ö renme Planlama Komisyonu 22 Nisan 2013 Pazartesi N SAN ULUSAL EGEMENL K VE ÇOCUK BAYRAMI 23 Nisan 2013 Sal 52 a) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan/Yapacak Alan/Dal Ö rencilerinin, kinci Yar n Sona Ermesi. b) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencileri olan Okullar n, Son s f rencilerine Ortalama Yükseltme S navlar için Ders Seçimi Yapt lmas 26 Nisan 2013 Cuma May s 2013 tarihleri aras nda 53 letmelerde Meslek E itimi Gören Ö rencilerden Meslek E itimi Ö retim Pro ramlar n en az %80 ini Tamamlayamayanlar için Okulda Telafi E itimi 29 Nisan -31 May s 2013 tarihleri aras nda 54 Emek ve Dayan ma Günü 01 May s 2013 Çar amba 55 HEMFEST (Halk E itim Merkezleri Festivali) May s Halk E itim Merkezleri Y l Sonu Genel Sergileri May s - Haziran Halk E itim Merkezleri Y l Sonu Ö retmenler Kurulu May s - Haziran Özel Ö retim Kurumlar nda: a) Ücretlerin Tesbit ve lan b) Tesbit Edilen E itim Ücretinin lan Örne i ile Tahmini Bütçe Tablolar n Valilik Kanal yla Bakanl a Gönderilmesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Ö retim Y Beceri itimine Ba lamas. Mesleki E itim Merkezlerinde Yaz Dönemi S nav Öncesi Kalfal k ve Ustal k S navlar Ba vurular n Sona Ermesi Mesleki E itim Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfal k ve Ustal k S navlar nda 10 Ki inin Alt nda Bulunan Mesleklerle lgili Listelerin Gönderilmesi Okul Öncesi E itim Kurumlar nda Seçici Komisyonlar n Kurulmas ve Kay t artlar n lan Edilmesi May s 2013 tarihleri aras nda Haziran 2013 tarihleri aras nda 06 May s 2013 Pazartesi 17 May s 2013 Cuma ak am sona erer May s May s 2013 Pazartesi MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇL K VE SPOR BAYRAMI 19 May s 2013 Pazar günü örgün ve yayg n e itim kurumlar na tatil 64 Mesleki E itim Merkezlerinde S nav Öncesi Ö retmenler Kurulu 10 Haziran 2013 Pazartesi 65 Özel E itim Okullar l Dan ma Kurulu 31 May s 2013 Cuma 66 a) letmelerde Meslek E itimi Gören Lise 11 ve 12. S f Ö rencilerinin Beceri S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu 07 Haziran 2013 Cuma b) letmelerde Meslek E itimi Gören Lise 11 ve 12. S f Ö rencilerinin Beceri S navlar Haziran 2013 tarihleri aras nda 67 Okul Öncesi E itim Kurumlar n Ücret Tespit Komisyonu 03 Haziran 2013 Pazartesi 68 Okul Öncesi, lkokul ve Ortaokullarda Y l Sonu Ö retmenler Kurulu, ube Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ö retmenler Kurulu Haziran 2013 tarihleri aras nda 69 Halk E itim Merkezleri Avrupa Yakas Sertifika Töreni 12 Haziran 2013 Çar amba 70 Halk E itim Merkezleri Anadolu Yakas Sertifika Töreni 13 Haziran 2013 Per embe 71 Aday Ç rak ve Ç rak Ö rencilerin Teorik E itiminin Sona Ermesi 08 Haziran 2013 Cuma ak am 72 Merkez Halk E itimi ve Hayat Boyu Planlama Komisyonu 14 Haziran 2013 Cuma

4 Ö RET M YILININ SONA ERMES 14 Haziran 2013 Cuma günü ak am 74 a) Olgunla ma Enstitülerinde Ö renim Gören Ö rencilerin Bitirme Projelerinin De erlendirilmesi ve Ba ar z Ö rencilerin Sorumluluk S nav Öncesi Ö retmenler Kurulu 17 Haziran 2013 Pazartesi b) Olgunla ma Enstitülerinde Ö renim Gören Ö rencilerin Bitirme Projelerinin De erlendirilmesi ve Ba ar z Ö rencilerin Sorumluluk S nav Haziran 2013 tarihleri aras nda a) Ortaö retim Kurumlar nda Y l Sonu Ö retmenler Kurulu 17 Haziran 2013 Pazartesi 75 b) Ortaö retim Kurumlar nda Ortalama Yükseltme S navlar na Girecek Ö rencilerin Ders Seçimi (Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencileri hariç) c) Ortaö retim Kurumlar nda Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk S navlar Programlar n lan d) Ortaö retim Kurumlar Ö rencilerinin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk S navlar (Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencileri Hariç) Haziran 2013 tarihleri aras nda 21 Haziran 2013 Cuma 24 Haziran-12 Temmuz 2013 tarihleri aras nda 76 Okul Öncesi ve lkokul Ö retmenlerinin Y l Sonu Mesleki Çal malar Haziran 2013 tarihleri aras nda 77 Mesleki E itim Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfal k ve Ustal k S navlar. 10 Haziran 05 Temmuz 2013 tarihleri aras nda 78 a) Ortaö retim Kurumlar nda 10' uncu s fa geçen ö rencilerden Teknik Lise ve Mesleki Liselere geçerek ö renimine devam etmek isteyenlerin tercihlerini ve Meslek Liselerinde 11.S fa geçen ö rencilerin dal seçimlerini belirlemek üzere okul müdürlüklerine ba vurmas b) Ba vurular n de erlendirilmesi ve ba ka bir okula geçme hakk kazanan ö rencilerin kesin kay tlar 17 Haziran - 02 A ustos 2013 tarihleri aras (e-okul aç klamalar dikkate al nacakt r) e-okul aç klamalar dikkate al nacakt r c) Ba ka bir okula geçme hakk kazanan ö rencilerin kesin kayd ndan sonra bo kalan kontenjanlara yedek listeden ö rencilerin kay tlar e-okul aç klamalar dikkate al nacakt r Meslek Liseleri Nakilleri ile ilgili Telafi Programlar ; a) Meslek Lisesi Müdürlüklerince onuncu ve onbirinci s flara ait yo unla lm telafi itimine al nabilecek ö renci say lar n lçe Milli E itim Müdürlüklerine bildirilmesi 20 Haziran 2013 Per embe 79 b) Okullar n bölümlerine ait kontenjanlar ile telafi e itiminin yap laca okul ve bölümlerin lçe Milli E itim Müdürlüklerince ilan edilmesi c) Ö rencilerin devam etmek istedikleri okul ve bölümü gösteren bir dilekçe ile lçe Milli itim Müdürlüklerine ba vurmalar d) rencilerin hangi meslek okullar n hangi bölümlerine devam edeceklerinin lçe Milli itim Müdürlüklerince ilan (Yedeklerle beraber) 21 Haziran 2013 Cuma 24 Haziran - 01 Temmuz 2013 tarihleri aras nda 02 Temmuz 2013 Sal e) rencilerin telafi e itimine kat lacaklar Meslek Okullar na kay tlar n yap lmas Temmuz 2013 tarihleri aras nda f) Telafi E itimi Programlar n ba lamas (10' uncu S flar n telafi e itimi retim y ba lamadan önce bitirilecek ekilde planlanacakt r.) 08 Temmuz 2013 Pazartesi 80 Rehberlik Hizmetleri l Dan ma Kurulu 21 Haziran 2013 Cuma 81 itim Bölgesi Müdürler Kurulu 21 Haziran 2013 Cuma 82 a) Okul öncesi, lkokul, Ortaokul, Yayg n E itim Kurumlar ve Olgunla ma Enstitüleri retmenlerinin Tatile Girmesi 01 Temmuz 2013 PazartesiCuma b) Ortaö retim Kurumlar Ö retmenlerinin Tatile Girmesi 15 Temmuz 2013 Pazartesi 83 Halk E itim Merkezleri Yaz Kurslar 'n n Ba lamas 01 Temmuz 2013 Pazartesi 84 Özel E itim Okullar, itme Engelliler Çok Programl Lisesi ve Meslek Liselerine Kay t için Müracaatlar Temmuz 2013 tarihleri aras nda 85 Mesleki E itim Merkezi Ö retmenlerinin Tatile Girmesi 08 Temmuz 2013 Pazartesi ak am ba lar 86 Aday Ç rak ve Ç raklar n Sözle melerinin mzalanmas 08 Temmuz - 04 Ekim 2013 tarihleri aras nda

5 87 T.C Örgün E itim Kurumlar nda ö retim Y Ö renci Kay tlar a) Okul Öncesi E itim Kurumlar nda Ö renci Kay tlar 1-Aday Kay tlar 2-Seçici Komisyon Çal malar Haziran Kesin Kay tlar 01 Temmuz-30 Eylül 2013 b) lkokullarda Ö renci Kay tlar 03 Haziran Eylül 2013 tarihleri aras nda c) Ortaokullarda Ö renci kay tlar e-okul aç klamalar dikkate al nacakt r d) Genel Lise ve Meslek Liselerinde Ö renci Kay tlar 1-Aday Kay tar 2-Kesin Kay t Listesinin lan 3-Kesin kay tlar e) Merkezi Yerle tirme Sistemiyle Ö renci Alan Okullarda Ö renci Kay tlar f) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Ö renci Kay tlar 1-Müracaatlar 02 Eylül 2013 Pazartesi Eylül 2013 tarihleri aras nda (e-okul aç klamalar dikkate al nacakt r) 2013 OGES Tercih ve Yerle tirme K lavuzunda belirtilen tarihlerde 2-Ön Kay t Listesinin Yay nlanmas Temmuz Yetenek S navlar 29 Temmuz -02 A ustos Kesin kay tlar A ustos 2013 tarihleri aras nda 5-Yedek Listelerin lan 12 A ustos 2013 Pazartesi 6-Yedeklerin Kay tlar A ustos 2013 tarihleri aras nda 88 RAMAZAN BAYRAMI TAT 07 A ustos 2013 Çar amba günü saat de ba lar, 10 A ustos 2013 Cumartesi ak am saat 17:00'de sona erer 89 Mesleki E itim Merkezlerinde Güz Dönemi S nav Öncesi 10 Ki inin Alt nda Bulunan Mesleklerle lgili Listelerin Gönderilmesi A ustos 2013 tarihleri aras nda 90 Mesleki E itim Merkezlerinde Güz Dönemi S nav Öncesi Kalfal k ve Ustal k S navlar n Ba vurular n Sona Ermesi Haziran A ustos Haziran- 19 Temmuz 2013 tarihleri aras nda 16 A ustos 2013 Cuma ak am sona erer 91 Halk E itim Merkezlerinde Ö retim Y Kursiyer Kay tlar n Ba lamas 12 A ustos 2013 Pazartesi 92 Merkez Halk E itimi ve Hayat Boyu Ö renme Planlama Komisyonu 26 A ustos 2013 Pazartesi 93 lçe Hayat Boyu Ö renme Halk E itim Merkezi Planlama ve birli i Komisyonu 29 A ustos 2013 Per embe A USTOS ZAFER BAYRAMI 30 A ustos 2013 Cuma (Tüm E itim Kurumlar Tatil ) 95 Okul Öncesi E itim Kurumlar Tahmini Bütçesinin Haz rlanmas ve Ana Okulu Tahmini Bütçesinin e-okul Sistemine lenmesi Eylül 2013 tarihleri aras nda 96 Okul öncesi, lkokullardaki Ö retmenlerin Mesleki Çal malar Eylül 2013 tarihleri aras nda 97 Halk E itimi Merkezlerindeki Ö retmenlerin Göreve Ba lamas 02 Eylül 2013 Pazartesi 98 a) Okul Öncesi, lkokul ve Ortaokullar n Seneba Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n Belirlenmesi b) Okul Öncesi - lkokul-ortaokul - Liselerde Okul Zümre Ba kanlar ve Zümre retmenlerinin 02 Eylül 2013 Pazartesi Eylül 2013 tarihleri aras nda 99 Mesleki E itim Merkezlerinde S nav Öncesi Ö retmenler Kurulu 02 Eylül 2013 Pazartesi 100 Güz Dönemi Kalfal k ve Ustal k S navlar Eylül 2013 tarihleri aras nda 101 Rehberlik l Dan ma Kurulu 03 Eylül 2013 Sal 102 Ortaö retim Kurumlar (Liseler) ve Olgunla ma Enstitüsü Sorumluluk S navlar Öncesi retmenler Kurulu 02 Eylül 2013 Pazartesi 103 Ortaö retim Kurumlar nda (Liseler) ve Olgunla ma Enstitülerinde Sorumluluk S navlar Eylül 2012 tarihleri aras nda 104 itim Bölgesi Toplant lar a) itim Bölgesi Müdürler Kurulu 06 Eylül 2013 Cuma b) Zümre Ba kanlar Kurulu 10 Eylül 2013 Sal a) Ortaö retim Kurumlar Zümre ve Zümre Ba kanlar n Seçilmesi 09 Eylül 2013 Pazartesi 105 b) Y ll k Planlar n Haz rlanmas Eylül 2013 tarihleri aras nda c) Orta Ö retim Kurumlar (Liseler) Seneba Ö retmenler Kurul 11 Eylül 2013 Çar amba 106 Okul Öncesi ve lkokul Birinci S f Ö rencilerinin E itim ve Ö retime Ba lamas 09 Eylül 2012 Pazartesi 107 Örgün ve Yayg n E itim Kurumlar ile Olgunla ma Enstitülerinin RET M YILININ BA LAMASI 16 Eylül 2013 Pazartesi 108 lkö retim Haftas Eylül 2013

6 109 Merkezi Yerle tirme Puan ile Ö renci Alan Mesleki ve Teknik Ortaö retim Okullar ndan Merkezi Yerle tirme ve Ön Kay t Sonucunda Kontenjan Dolmayan Alanlara Ö renci Al 2013 OGES Yerle tirme ve Tercih K lavuzunda belirtilen tarihlerde a) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Ö retim Y Beceri E itiminin Sona Ermesi. 20 Eylül 2013 Cuma b) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Beceri S nav Öncesi Ö retmenler Kurul. 23 Eylül 2013 Pazartesi 110 c) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Beceri S nav. d) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Ortalama Yükseltme S navlar için Ders Seçimi e) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Sene Sonu Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk S navlar öncesi retmenler Kurul f) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal Ö rencilerinin, Sene Sonu Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk S navlar n Yap lmas Eylül 2013 tarihleri aras nda Eylül 2013 tarihleri aras nda 30 Eylül 2013 Pazartesi Ekim 2013 tarihleri aras nda 111 l Hayat Boyu Ö renme Halk E itim Planlama ve birli i Komisyonu 25 Eylül 2013 Çar amba 112 Mesleki E itim Merkezlerinin Ö retim Y n Ba lamas 30 Eylül 2013 Pazartesi 113 itim Bölgesi Dan ma Kurulu Ekim ay içinde Okul Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri (RPDH) Yürütme Kurulu 1.Dönem a) Anadolu Otelcilik ve Turizm MeslekLiselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal ö rencilerinin Sorumluluk S navlar b) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yaz Döneminde Beceri E itimi Yapan Alan/Dal ö rencilerinin, Ö retim Y na Ba lamas. Ekim Ay içinde 21 Eylül -07 Ekim 2013 tarihleri aras nda 28 Ekim 2013 Sal 116 Okul Aile Birli i Ola an Genel Kurulu Ekim Ay çi AÇIKLAMALAR Aç kö retim Lisesi ve Aç kilkö retim Okulu ile ilgili kay t ve s nav takvimi Bakanl kça belirlenir. Seviye Belirleme S nav (SBS) Milli E itim Bakanl taraf ndan belirlenir. Anadolu Ö retmen Liselerinde 16 Mart Ö retmen Okullar n Kurulu Y ldönümü kutlamalar yap r. mam-hatip Liselerinde 13 Ekim günü mam-hatip Okullar n kurulu y ldönümü olarak kutlan r. Özel yönetmeli i bulunan resmi ve özel okullar ile Özel Az nl k Okullar kay t kabul i lemleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre yap r. Mesleki ve Teknik ö retim kurumlar nda Ekim tarihleri aras nda "Meslek E itimi Haftas " kutlan r. Özel E itim ihtiyac olan ö rencilerin kay tlar e itim ö retim y boyunca devam eder. Bu Çal ma takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar ve benzeri günler Millî E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i ile ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde kutlan r.

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. P R RE S ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü SÜREKL E T M MERKEZ

T.C. P R RE S ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü SÜREKL E T M MERKEZ T.C. P R RE S ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü SÜREKL E T M MERKEZ TUZLA/ STANBUL P R RE S ÜN VERS TES SÜREKL E T M MERKEZ (PÜSEM) GMDSS SINAVLARI VE MÜRACAAT HUSUSLARI LE LG L KURS YERLER B LG LEND RME NOTU (N

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor Dr. Aykut ENG N MESS E itim Müdürü T ürkiye nin en köklü i veren sendikas MESS ve Türkiye nin en büyük i çi

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenim yaşamınız boyunca akademik ve idari konularda bütün işlerinizi yürütecek ve size rehberlik yapacak birim, Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM)'dür.

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007)

DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007) DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007) Demirta Sanayiciler Derne i Yönetim Kurulu, göreve geldi i günden itibaren geçmi dönemlerde oldu u gibi, bölgemizde faaliyetlerini sürdüren

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı