İDARİ ŞARTNAMESİ. 56x3 KALEM VE 34 KALEM MALZEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ ŞARTNAMESİ. 56x3 KALEM VE 34 KALEM MALZEME"

Transkript

1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere 56x3 kalem ve 34 kalem özel okul tefrişat malzemesi alımı kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile ihale tarihinde açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. S.NO x3 KALEM VE 34 KALEM MALZEME İÇERİĞİNDEKİ İÇERİĞİNDEKİ İÇERİĞİNDEKİ MALZEMELERİN CİNSİ MİKTARLAR BİRİMLER İSTANBUL/ SULTANBEYLİ İLKÖĞRETİM OKULU İÇİN ÖZEL İSTANBUL/ BEYKOZ ORTAOKUL İÇİN ÖZEL İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TRABZON /DÜZKÖY TEFRİŞAT MALZEME ALIMI ( KARGO BEDELİ DAHİL ) 34 KALEM EKLİ-1 LİSTE EKLİ-2 LİSTE EKLİ-3 LİSTE EKLİ-4 LİSTE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A - Türkiye deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.) B - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (en geç 2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan en geç 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi, c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b Bentlerdeki esaslara göre alacakları belgeler ile Noter tasdikli Ortak girişim belgesi, C - İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, E Diğer belgeler; a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline ilişkin ve son durumunu gösterir) b) İdari şartnamenin okunup incelediği ve bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname, F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi, (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.) G Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, H Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, 1

2 * İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve Firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse Firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİNİ DE BERABERİNDE GETİRECEKTİR. * İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişimi oluşturan istekliler adına vekâleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Madde 3 Aşağıda sayılanlar kendi adına veya vekâleten veya temsilen başkaları adına, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katılamazlar. a) Türk Kızılayı Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu, Genel Kongre Delegeleri ve Şube Kurulu Üyeleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bu yönetmelik hükümleri gereği kurulacak komisyonlara Türk Kızılayı dışından katılanlar ile her türlü satın alma, satma, kiralama ve yapım işlerinin ihale hazırlıkları ve/veya ihale işlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasındaki çalışmalarda kontrol, denetim ve muayene faaliyetlerinde hizmet satın alınan ve/veya bağış-gönüllü destek veren özel ve tüzel kişiler, c) (a) bendinde belirtilenler ile Türk KızıIayı çalışanları doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere giremezler, d) (a), (b) bentlerinde belirtilen kişilerin eşleri ile neseben veya sebeben usul ve füru (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuklar, torunlar, torun çocukları, kayınvalide, kayınpeder, gelin, damat) e) (a), (b) bentlerinde belirtilen kişilerin üçüncü dereceye kadar neseben hısımları (kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı, teyze) f) (a), (b) bentlerinde belirtilen kişilerin sıhriyet hasıl eden evlilik bağı, sona erse dahi ikinci dereceye kadar sebeben cevar hısımları (görümce, kayınbirader, baldız) g) (a), (b) bentlerinde belirtilen kişilerle, aralarında hukuki anlamda evlatlık bağ bulunanlar, h) Türk Kızılayı ile hukuki ihtilaflı olan şahıs ve şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılmazlar, Bu yasaklara rağmen, ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tavsiye edilir. İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI Madde 4 İhale dosyaları aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. a. Bir nolu zarfın içerisine, ihaleye giriş belgeleri, teklif edilen mal ve hizmetin evsafını ve teknik özelliklerini belirten belgeler ve bilgiler ile diğer istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İHALE BELGELERİ ibaresi yazılacaktır. b. İki nolu zarfın içerisine sadece teminat mektubu veya teminat alındı makbuzu konulacak, zarf kapatılacak, zarf içine başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine TEMİNAT MEKTUBU ibaresi yazılacaktır. c. Üç nolu zarfın içine sadece teklif mektubu konacak, kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine TEKLİF MEKTUBU ibaresi yazılacaktır. Söz konusu bu üç kapalı zarf, bir başka büyük zarfın (İHALE ZARFI) içine konulacaktır. Bu zarfın (İHALE ZARFI) üzerine içinde bulunan üç kapalı zarfın adı ve aşağıdaki ibareler yazılacak ve FİRMA ADI VE ADRESİ 56x3 KALEM VE 34 KALEM ÖZEL OKUL TEFRİŞAT MALZEME ALIMI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü İSTANBUL 18 ŞUBAT 2014 SALI günü saat 12;00 a kadar Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi No:157 KARTAL - İSTANBUL adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Birim Şefliğinde bulunacak şekilde gönderilecektir. Bu üç zarftan birinin eksik olması durumunda firma ihale dışı bırakılacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler aşağıda yer alan teklif mektubu örneğine göre verilecektir. 2

3 S.NO x3 KALEM VE 34 KALEM MALZEME İÇERİĞİNDEKİ İÇERİĞİNDEKİ İÇERİĞİNDEKİ MALZEMELERİN CİNSİ MİKTARLAR BİRİMLER İSTANBUL/ SULTANBEYLİ İLKÖĞRETİM OKULU İÇİN ÖZEL İSTANBUL/ BEYKOZ ORTAOKUL İÇİN ÖZEL İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TRABZON /DÜZKÖY TEFRİŞAT MALZEME ALIMI ( KARGO BEDELİ DAHİL ) 34 KALEM KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT Teklif mektubunda şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiğini belirtecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birinin uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler kabul edip etmemeye ihale komisyonu karar verecektir. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Madde 5 - Teklifler, son teklif verme tarihinden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. Bazı istisnai durumlarda, İdare, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. İdarenin uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, idare tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla İdareye bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. İdarenin uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, Geçici Teminatın geçerlilik süresini İdarece istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR Madde 6 - A Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler, aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası, b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü, kesin teminat mektupları ise en az 1 yıl geçerli olacaktır. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, d) Konvertible Yabancı Paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B Teminatların teslim yeri : Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü veznesine veya Kartal Ziraat Bankası nezdindeki TR hesabına yatırılır. C - Geçici teminat : Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte en az % 3 oranında teminat vereceklerdir. Teminatlar % 3 orandan az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Teklif sahipleri, geçici teminatlarını teminat mektubu olarak vermesi durumda teminat mektubunun süresi ihale sonuçlanıncaya kadar uzatılması zorunludur. Fiyat bakımından ilk üç sırayı alan firmaların teminatları ihale kesinleşinceye kadar (Sözleşme imzalanana kadar) Sistemler Yönetimi Birim Şefliğinde muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç firmanın dışındaki teminatlar ihaleden sonra iade edilir. D - Kesin teminat : İhale üzerinde kalan firmadan, firmaya yazılı olarak sözleşmeye davet bildirimine müteakip 10 iş günü içinde veya aynı gün % 6 oranında teminat alınır. Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Sistemler Yönetimi Şefliği, Protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Sistemler Yönetimi Şefliği zararları belirleninceye kadar firmanın diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Sistemler Yönetimi Şefliğine verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 3

4 TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME Madde 7 - Teklifler, katılımcı firmaların huzurunda 18 ŞUBAT 2014 SALI günü saat 14:30 da açılacaktır. İhale günü ve saatinde, idari ve diğer dokümanlar incelenecektir. Malzemelerin alım değerlendirmesi, içeriğinde 56x3 kalem ve 34 kalem özel okul tefrişat malzemesi toplam bedeli üzerinden gidilerek aynı gün ve saatte açık indirim uygulanacaktır. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla İdare, Teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Madde 9 - İdare tarafından belirlenen Tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifinin kabul edildiği faksla tebliğ edilecektir. İhaleyi alan firma, idari ve özel şartlarda belirtilen esaslara göre hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde kati teminatı yatırdıktan sonra imzalar. Ancak bir garanti süresini içermeyen mal alımlarında, mal ve hizmetin, tebliğ tarihinden (faksın çekildiği tarih) itibaren 10 iş günü içinde istenilen miktar ve evsafta teslim edilmesi durumunda sözleşme yapmaya gerek olmayıp İdari şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Bu durumlarda firma, mal alımını 10 iş günü içerisinde yapılacağını yazılı taahhüt vererek belgeleyecektir. Vermiş olduğu taahhüt süresi içerisinde teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda gecikme yapılın her beher iş günü için KDV hariç ihale toplam bedeli üzerinden madde-11 kapsamında cezai işlem yapılacaktır. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, İdare birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecek ve Üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da muvakkat teminatı irat kaydedilecek ve ihale yenilenecektir. TESLİM MÜDDETİ ve YERİ Madde 10 Firma; içeriğinde TSE uygun 56x3 ve 34 kalem özel okul eğitim tefrişatı aşağıda yazılı olan adreslere teslim edecektir. Ziya Ünsel Ortaokulu adres: Gümüş suyu mah. Okul Sokak no Beykoz/İstanbul Namık Kemal İlköğretim Okulu adres: Fatih mah. Bursa cad. ay sok. no: 5 Sultanbeyli/İstanbul H. Mehmet Ofluoğlu İlköğretim Okulu adres:orta mah. Atatürk cad. no:1 Düzköy/Trabzon Tepecik İmamhatip Ortaokulu adres: Ulus mah. Belediye karşısı Kültür cad. Tepecik/Büyükçekmece/İstanbul Yükleme, nakliye, indirme, teslim yerine kadar yapılacak olan tüm masraflar ( kargo dahil )ve işlemler firmaya aittir. GECİKME TAZMİNATI Madde- 11 İstenilen evsafta ve miktarda malzemeler sözleşmede belirtilen süre içinde teslim edilmediği takdirde ve firma tarafından mal alımının 10 iş günü içerisinde yapılacağını yazılı taahhüt vererek belgelediği taahhüdün süresi içerisinde teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda her beher gecikme günü için, ihale bedelinin %0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası, cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 5 takvim gününü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını beher gün için %0, 4 e (binde dört) çıkarmaya veya sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde veya cezalı süreyi uzatmakta serbest olacaktır. Sözleşmenin feshi halinde teslim edilmiş olan malzemelerin bedelini ödeyip ödememede Türk Kızılayı tamamen serbesttir ve bundan dolayı meydana gelecek zarardan firma mesuldur. 4

5 Madde 12 Madde 13- Ayrıca taahhüdün 6 ay zarfında firma nam ve hesabına başka firmadan temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekünü da firmadan alınır. İkinci ihalede daha düşük fiyat temin edildiği takdirde, bundan dolayı ilk firma hiçbir talepte bulunamaz. Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını talep vukuunda firma derhal ve defaten Türk Kızılayı na ödeyecektir. Tevsik edilmek kaydıyla, Genel grev, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Firma ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz. MUAYENE VE KABUL Lüzumu halinde, Türk Kızılayı tarafından uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları, firmaya ait olacaktır. Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Muayenelere ait her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır. AYIPLI MAL Ayıplı çıkacak malın değiştirilmesi istenildiği takdirde o mala ait normal teslim süresi dışında vuku bulacak değiştirmelerde, her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere 5 takvim günü içerisinde madde-11 cezai işlem kapsamında yapılır. 5 takvim günlük sürenin başlangıcı bu konudaki yazının yükleniciye faks yolu ile tebliğ edildiği tarihtir. Kararın yazılı olarak bildirildiği tarihten (faks ile) yeni malın teslimine kadar geçen sürede ceza uygulanacaktır. Söz konusu işlemler, belirtilen sürede yerine getirilmezse şartnamenin fesihle ilgili maddesi uygulanır. Ayıplı çıkacak malın değiştirilmesi sırasındaki her türlü masraflar firmaya ait olacaktır. ÖDEME ŞEKLİ Madde 14 Malzemelerin tamamı işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim edilmesinden ve istenilen evsafta malzemenin teslim edildiğine dair muayene ve kabulünden sonra Kontrol vizesini müteakip ödenecektir. Ortaya çıkabilecek cezai şartların tahakkuku halinde tespit edilen ceza bedelleri firmanın hak edişinden veya teminatından kesilir. Bu iş için avans verilmez. VERGİ, RESİM VE DİĞER MASRAFLAR Madde 15 - Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar satıcı firmaya aittir. İDARENİN YETKİSİ Madde 16 Türk Kızılayı 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. 5

6 MÜTEFERRİK HÜKÜMLER Madde 17 a) Türk Kızılayı gerek görüldüğünde ihale gününe kadar tüm isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklikler yapabilir. b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayacak durumlarda işbu şartname sözleşme yerine geçer. a) Firmanın gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. b) İş bu şartname hükümlerine uygun olmayan veya şartname dışında kalan hususları belirten teklifleri dikkate alıp almamakta Türk Kızılayı tamamen serbesttir. YASAKLAR VE CEZALAR Madde-18- İhalelerde; a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) Açık, kapalı teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. d) Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek. e) Taahhüdünü yerine getirirken Türk Kızılayı na zarar verecek işler yapmak. f) İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya usuller kullanmak, yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun ilgili maddelerindeki hükümlere göre işlem yapılır. g) Yukarıda belirtilen eylemlerde bulunanların Türk Kızılayı na ibraz etmiş olduğu geçici ve kati teminatları dernek tarafından irat kaydedilecektir. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 19 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilafların hal merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 6

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Kurumumuzun ihtiyacı olan, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek

Detaylı

Cinsi Teknik Özellikler Miktar

Cinsi Teknik Özellikler Miktar TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 6-12 Aralık 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 18-24 Ekim 2014

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI NDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Afyonkaralıisar Mineraİli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı olan, kan

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Haınzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR.

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. 1- Kurumumuzun 3 yıllık ihtiyacı için, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik

Detaylı

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR I I TÜRKKIZİLAYÎ 1368 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı