ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI"

Transkript

1 ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI.Ġçindekiler.1,2. Kuruluş ve Organizasyon.3. Misyonumuz...3. Vizyonumuz.3. Felsefemiz..3. Ġlkelerimiz...3. Öğrenci Profilimiz...4. Okulda Yaşam.. 5. Ofis Günleri 5. Kılık-Kıyafet Kuralları 6. Okula Devam 6. Geç Kalma 7. Geç Kalan Öğrencilerle Ġlgili Uygulamalar...7. Okuldan Erken Ayrılma...7. Ġzinler.7 A. Revir 7 B. Rehberlik Servisi..7. Etkinlikler...8. Sınıf Ġçi Davranış Kuralları 8. Sınav Kuralları 9. Ortak Alanlarda Uyulması Gereken Kurallar.10. Fen Laboratuvarı Spor Salonu ve Havuz..10,11. Yemekhane 11. Kütüphane.12. Öğrenci Dolapları..13. Yatakhane Genel Davranış Kuralları..14,15. Okul Kurallarına Uymayan Öğrencilere Uygulanacak Yaptırımlar ve Aşamaları Akademik ve Sosyal Yaşam...17 C. Akademik Yaşam 17. Akademik Durumun ve Davranış Gelişimin Ġzlenmesi.17.Takviye ve Teog Çalışmaları.18. Akademik Destek Çalışmaları Ölçme- Değerlendirme..18. Akademik Dürüstlük.19. Öğrencinin Sorumlulukları.19. Velinin Sorumlulukları.19. Öğretmenin Sorumlulukları 20. Ödüller 20 1

2 D. Sosyal Yaşam..20. Sosyal Etkinlikler..20. Etkinlikler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları..22. Sağlık Hizmetleri..22. Servis Hizmetleri Kişisel Eşyalar

3 KURULUġ VE ORGANĠZASYON Okulumuz, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından adını taşıdığı Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur ve Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yönetilmektedir. Adapazarı Enka Okulları, Adapazarı Dağdibi Mahallesi, Çamyolu mevkiinde, eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulu ile eğitim-öğretime başlamıştır. MĠSYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. VĠZYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları, Yenilikçi, Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen, Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler. FELSEFEMĠZ Çocuklarımızın gelişimi için öğrenci, veli ve okul iş birliğini sağlayarak, yirmi birinci yüzyılda başarılı olabilmek için gerekli bilgileri öğrenmeye öğrencilerimizi teşvik ederek, öğrencilere geniş bir uluslararası bakış açısını benimsetmek esastır. Adapazarı Özel Enka Ortaokulu öğrencileri toplumsal kurallara uyan ve insan haklarına saygılı, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunun farkında olan bireylerdir. ĠLKELERĠMĠZ. Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak,. Toplumun bütün üyelerine saygı duymak,. Ġnsanın gelişimindeki zenginliği ve her bireyin eşsiz olduğu inancını benimsemek,. Ġnsanın gelişimindeki her bir aşamaya uyum sağlamak,. Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerini kavramak,. Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek,. Bireyin ve topluluğun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak,. Kişilik özelliklerinin her şeyin üzerinde önem taşıdığını kavramak,. Her bireyin en iyi yönlerini öne çıkarmaya çalışmak,. Topluma ve ulusa hizmet ederek her geçen gün küresel dünya için kamu yararına çalışmak,. Farklı olana saygı duymaktır. 3

4 ÖĞRENCĠ PROFĠLĠMĠZ ENKALI Öğrenci; Doğasındaki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedefleyen çizgisi ile Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme hedefi ile Demokratik, katılımcı, entelektüel ve sportmen insan olarak yetişmesi ile Kendisini ifade edebilme ve dünyayı algılayabilme başarısı ile Yaşama estetik duyarlılıkla bakması ile Günlük yaşamdaki sorunları çözmede kullanabileceği mantıksal yaratıcılığını geliştirmesi ile Dil kullanımı ve konuşma becerisine verdiği önem ile Evrensel dil olan müzik dilini benimsemesi ile Bedensel gelişimin sağlanması ile Sorumluluk duyan, sosyal kişiliği gelişmiş, iletişim kurmanın önemini bilen insan ilişkileri ile Ahlâki ve evrensel değerlerle yetişmesi ile Türk toplumunun çağdaş gelişimine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN ENKA OKULLARI; Öğrenmeyi öğretir. Öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmaları için zevkli öğrenme ortamları hazırlar. Mevcut durumu sürekli sorgulayarak verimliliği en üst düzeyde tutar. Her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin sürekli yükseltilmesini, yönetime katılımın sağlanmasını, personelin görev tanımına uygun çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonu sağlam kurarak çalışanlar arasında güvene dayalı bir ortam sunmayı hedefler. Yaratıcılığı her alanda teşvik eder; ders tekniklerini buna göre hazırlar ve uygular. Öğretmenler ve öğrencilerin oluşturduğu takımları, 4

5 Okul yönetimine sürekli katkı sağlayacak biçimde örgütler. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimser. Hizmetleri ve okul olanaklarını buna göre düzenler. Severek sevmeyi, üreterek üretmeyi, tartışarak sorgulamayı ve güvenmeyi öğretir. Okumanın her insanın en temel gereksinimi olduğunu kabul eder ve okuma alışkanlığının okuldan başladığı bilincini kabul eder. Ġkinci bir dilin, öğrencilerde farklı düşünme açıları geliştireceği ve onları evrenselleştireceği inancıyla uygun dil öğrenme ortamları hazırlar. Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına bağlı, çağdaş ve laik nesiller yetiştirmeyi hedefler. OKULDA YAġAM Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinin olumlu yönde sürdürülmesi için, velilerimizin, onları okul kurallarına titizlikle uyulması konusunda yönlendirmesi ve desteklemesi en önemli beklentimizdir.. Okulumuzda eğitim - öğretim sabah te başlar.. Çarşamba günü hariç (Çarşamba günü 6 ders saati uygulaması yapılmaktadır.)diğer günlerde, günde 9 saat olmak üzere haftada toplam 42 saat ders yapılır.. Dersler branşlara göre düzenlenmiş dersliklerde yapılır.. Okulumuzun çalışma takvimi MEB in yarıyıl tatili göz önüne alınarak 4 dönem halinde planlanır ve her öğretim yılı başında velilere çizelge gönderilir. Ayrıca web sayfası yoluyla da ilan edilir. MEB tarafından yapılan tatil uygulamaları ve/veya ertelemeler okul takvimimize de yansıtılır.. Okulumuzda genel sınav uygulaması yapılır. Sınav tarihleri her dönemin başında yazılı olarak öğrencilere ve velilere bildirilir. Ayrıca okulumuzun web sayfasında ilan edilir.. Okulumuzda bir ay boyunca yapılacak olan etkinlikler (kutlama ve anma, münazara, gezigözlem-inceleme, yarışma, tiyatro, seminer ve dinletiler) web sayfasında aylık çalışma takvimi başlığı altında ilan edilir. OFĠS GÜNLERĠ. Öğretmen-veli ofis saatleri okul web sitesinde ilan edilir.. Velilerimiz öğrencilerimizin akademik ve davranış durumlarını görüşmek için sene başında ilan edilen Ofis Saatleri ni kullanırlar.. Sınav haftasında öğretmenlerin sınav yoğunluğu ve gözetmenlik görevlerinden dolayı veli görüşmeleri yapılmamaktadır. 5

6 KILIK KIYAFET KURALLARI 1. Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giyerler. 2. Kız öğrenciler ayakkabı üzerine tozluk takmazlar. 3. Sadece düz, beyaz tişört giyerler. 4. Tişört içine renkli kazak ya da tişört değil, beyaz tişört giyebilirler.. 5. Takı olarak sadece küçük bir küpe takabilirler. Hızma veya piercing takmazlar. 6. Kız öğrenciler makyajsız ve ojesiz okula gelirler. 7. Öğrencilerin saçları temiz, kız öğrenciler ise saçları örülü veya tam arkada toplanmış olarak okula gelirler. 8. Öğrenciler sadece numaralı, renksiz lens takabilirler. 9. Sadece açık alanlarda şapka takabilirler. 10. Öğrenciler Sosyal Etkinlik çalışmalarının yapıldığı gün okula serbest kıyafet ile gelebilirler. 11. Serbest kıyafet giyilen günlerde sandalet, terlik, eşofman, kısa şort ve abartılı kıyafetler giymezler. 12. Kılık kıyafet kurallarına uymayan öğrencinin velisi aranır. Takılar veya uygun olmayan giyim eşyaları öğretmenler tarafından teslim alınır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eşyalar dönem içinde öğrenci velisine veya dönem sonunda öğrenciye teslim edilir. OKULA DEVAM 1. Öğrenciler, okula düzenli devam etmek zorundadırlar. 2. Bir ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. 3. Öğrencilerin özürlü ve özürsüz devamsızlıklarının toplamı 45 gündür. Toplam devamsızlığı 45 günü aşan öğrenciler sınıf tekrar ederler. 4. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. 5. Öğrencinin devamsızlığının özürlü devamsızlık sayılabilmesi için özrün resmi veya özel kurum/kuruluşlardan alınmış bir raporla belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün başladığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir. 6. Doktor raporlarının orijinalleri okul idaresine teslim edilir. Faks, fotokopi vb. evraklar geçerli değildir. 7. Sınav tarihinde okulda bulunmayan öğrenciler raporlarını okul idaresine teslim ettikten sonra sınava girebilirler. 8. Raporlu öğrenciler raporları süresince okula gelemez ve sınavlara giremezler. 9. Öğrenci okula gelmeyecek veya geç gelecek ise velisi en geç a kadar müdür yardımcısına haber vermek zorundadır. Geç gelen öğrenciler veli dilekçesi ile kabul edilir. 10. Okula gelmeyen öğrenciler ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. 11. Hasta olan ve hastalığı müdür yardımcısı tarafından doğrulanan öğrenciler dışında hiçbir öğrenci, bayrak törenleri ve diğer törenlerden izinli sayılamaz. Tüm törenlerde yoklama yapılır, törenlere katılmama durumunda disiplin işlemi uygulanır. 6

7 GEÇ KALMA 1. Okula zamanında gelmeyen öğrenciler müdür yardımcısından alacakları belge ile derslere alınırlar. 2. Ġlk derse girdiği halde velisi tarafından alınıp derslere girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. 3. Ara derslere geç kalan öğrenci geç kâğıdı ile derse alınır ve yarım gün devamsız sayılır. 4. Özürsüz olarak ara derse girmeyen öğrenciye ilgili disiplin işlemi yapılır. OKULDAN ERKEN AYRILMA Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek izin istemesi gerekir. Öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velinin imzalı izin dilekçesi doldurarak öğrenciyi okuldan alması gerekmektedir. Ġzin dilekçeleri orijinal olmalı, faks, fotokopi vb. hiçbir evrak geçerli değildir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla, 1. Öğrenci, velisi için dilekçe yazarak danışma görevlisine teslim eder. 2. Öğrenci, okul güvenliği danışma görevlisi tarafından bilgilendirdikten sonra okuldan velisiyle ayrılır. ĠZĠNLER A- REVĠR 1- Okulda rahatsızlanan öğrencilerimiz öğle arasında okul revirini kullanabilirler. Acil durumlarda teneffüs veya ders saatinde rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrencimiz sırasıyla; a- Öğretmeninden izin alır, b- Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdını alarak revire gider, c- Tedavisi biten öğrenci revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile dersliğe döner, d- Revir kâğıdını öğretmenine teslim eder. 2- Yatılı öğrenciler kullandıkları tüm ilaçları revirde bırakmalı, gerektiği zamanlarda revirden almalıdır. Okul doktoru öğrencinin sağlığı açısından derslere girmemesine karar verirse öğrenci revirde kalır, velisine haber verilerek öğrenciyi okuldan alması istenir. B - REHBERLĠK SERVĠSĠ Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için sırasıyla; 1- Rehberlik servisinden randevu alır, 2- Ders öğretmeni Rehberlik Servisi tarafından bilgilendirilir, 7

8 3- Görüşme sonrasında izin kâğıdı rehberlik servisi tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından ders öğretmenine teslim edilir.. Ayrıca okul idaresinin, danışman öğretmenin, ders öğretmeninin ve velilerin yönlendirmesiyle de öğrenci ile görüşülmektedir.. Velilerimiz ise randevu alarak rehberlik servisi ile görüşebilirler. ETKĠNLĠKLER Okul saatleri içinde yapılacak etkinlik ve/veya hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerin izin kâğıtları sorumlu öğretmenler tarafından hazırlanarak müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu öğretmenler tarafından çalışma/etkinlik yapılacak saat ve yer görevli öğrencilere bildirilir. Görev alacak öğrenciler belirtilen yer ve saatte etkinlikte/çalışmada bulunmak zorundadırlar. SINIF ĠÇĠ DAVRANIġ KURALLARI 1.Her dersin sonunda dersin bittiğine dair müzik yayını yapılır; müzik bittiğinde öğrenciler dersliklerine girerler. Müziğin bitiminden 2 dakika sonra ise öğretmenler sınıflarında hazır bulunurlar. Öğrencilerimiz, müziğin bitmesi ile sınıflarında hazır olmak zorundadırlar. Öğretmenden sonra derse giren öğrenciler geç kalmış sayılır. 2. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini dolaplarından almak için dışarı çıkmazlar. 3. Ders işlenirken dersi takip eder ve derse katılırlar. 4. Derste söz alarak konuşurlar. Arkadaşlarının haklarına saygı gösterirler. 5. Ders ve etüt esnasında cep telefonu, müzik dinleme aletleri, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. kullanmazlar. 6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkmazlar. Çok zorunlu durumlarda (ani rahatsızlık vb.) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar. 7. Kullandıkları dersliği ve sıraları temiz ve düzenli bırakırlar. 8. Öğrencinin oturma şekli kendisine ait sıra ile sınırlıdır. Öğrenci sırada fizik sağlığına uygun şekilde oturur. 9. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey içemez ve yiyemezler. 10. Öğrenciler belirlenmiş sınıf kurallarına uyarlar. Ders düzenini bozan, ders araç ve gereçlerini getirmeyen, dersin işlenişine engel olan ve ders öğretmenine saygısız davranan öğrenciler ders öğretmeni tarafından uyarılır, davranışın devam etmesi durumunda öğrenci okul idaresine bildirilir. 8

9 SINAV KURALLARI 1. Sınav tarihleri her dönemin başında öğrencilere ve velilere duyurulur. 2. Bir sınıf düzeyine bir günde en fazla üç yazılı sınav yapılabilir. 3. Sınav süresi 40 dakikadır. Ġngilizce ve Türkçe dersleri için sınav süresi iki ders saati olarak belirlenmiştir. 4. Her yazılı sınav, son anlatılan konuları değil sene başından beri işlenen tüm konuları kapsar. 5. Öğrenciler sınavdan bir gün öncesinden itibaren ders öğretmeni ile ilgili dersi çalışamaz ve soru soramazlar. 6. Sınav sabahı ilgili bölüm sınava girecek öğrenci listelerini sınav salonlarının kapılarına asar. 7. Öğrenciler sınav için öğrenci anonsundan önce sınav salonunda hazır olur. Sınavda gözetmen olan öğretmen, gerek gördüğünde, öğrencilerin oturma düzenini değiştirebilir. 8. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vb. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurur. Sınav sırasında öğrenciler sadece kendi araç-gereçlerini kullanır. 9. Sınava başlamadan önce ilgili veya ilgisiz her türlü kâğıt, kitap, defter, sözlük vb. ders materyalini öğretmen masasına teslim eder. 10. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan yönergeleri dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. 11. Sorular ders öğretmenleri tarafından yanıtlanır. 12. Sorulacak sorular, okunamayan bir bölüm veya kelime olabilir. 13. Sorular herhangi bir sorunun nasıl yanıtlanacağı veya verilmiş bir yanıtın kontrolü şeklinde olmaz. 14. Yabancı dille okutulan derslerde soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya tümcenin anlamı soru olarak yöneltilmez. 15. Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni, diğer öğrencilerin de duyabileceği şekilde yanıt verir. Bir başka öğrenci yanıt veremez. 16. Sınav sırasında, her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun, konuşulduğunda, bir başkasının kâğıdına bakıldığında veya kâğıt bir başkasının görebileceği konumda tutulduğunda kopya işlemi uygulanır ve öğrenci okul idaresine sevk edilir. 17. Sınav esnasında oturduğu sıranın veya kendi üzerinde, yapılan sınava yönelik yazılı materyaller, gözetmen öğretmen tarafından tespit edildiğinde kopya işlemi uygulanır. 18. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 19. Sınav kâğıdı ancak sınav süresinin bitiminde teslim edilir. 20. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılmaz. Yazıldığı takdirde o soru iptal edilir ve öğrencinin davranışı okul idaresinde görüşülür. 21. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrencilere müdür yardımcısı tarafından sınav takvimi hazırlanır. Ders öğretmeni sınavın duyurusunu en az 2 gün önce öğrenciye bildirir. Öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunur. 22. Sınav sonuçları ders öğretmeni tarafından en geç 5 iş günü içerisinde okunarak öğrencilere duyurulur. 23. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılarak sınıfta öğrenci ile birlikte verilen cevaplar ve puanlamalar kontrol edilir. Öğrenci itirazları mutlaka değerlendirilir ve durum bölüm başkanı ile görüşüldükten sonra yeni adım atılır. 9

10 24. Sınav sonuçlarına göre sınıfın %50 den fazlası başarısız ise öğretmen sınavı tekrarlayabilir. Ġki sınav sonucuna göre alınan en yüksek not karneye işlenir. 25. Yazılı haftası öğretmen-veli görüşmeleri (ofis saati uygulaması) iptal edilir. 26. Sınavdan önce gözetmen öğretmen sınıf düzenini kontrol eder. 27. Sınavdan önce gözetmen öğretmen sınav süresini tahtaya yazar. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR FEN LABORATUVARI 1. Laboratuvar bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunulmaz. 2. Kimyasal malzemelere dokunulmaz, tatlarına bakılmaz ve koklanmaz. 3. Öğrenciler, önlükle laboratuvarlara girerler. Öğretmen gerek gördüğünde, öğrenciler eldiven giyerler ve koruyucu gözlük takarlar. 4. Öğrenciler deneyden önce öğretmenin yönergelerini dikkatle dinlerler. Öğretmen onayı ile deneye başlarlar. 5. Deney araç ve gereçleri amaç doğrultusunda kullanılır. 6. Öğrenciler elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. 7. Yanmakta olan bünzenler veya tehlikeli kimyasallar bir yerden bir yere taşınmaz. Öğrenciler, işi bittiğinde bünzeni kapatırlar. 8. Kesici aletleri kurallara uygun olarak kullanmak zorunludur. Kesici aletler laboratuvar dışına çıkarılmaz. 9. Öğrenciler deney sonunda çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar. 10. Öğrenciler meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler. SPOR ALANLARI Spor Salonu; 1. Spor salonuna, yüzme havuzuna, fitness salonuna ve açık spor alanına öğretmenin izni ile girilir. 2. Spor alanlarına ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar verilmez. 3. Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır. 4. Öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile derslere/antrenmanlara katılır. 5. Öğrenciler dersine veya antrenmanına vaktinde gelir ve bir sonraki derse vaktinde yetişir. 6. Spor salonuna sadece temiz salon ayakkabıları ile girilir. 7. Beden eğitimi dersinde okulun belirlediği spor kıyafeti giyilir. 8. Spor alanlarına yiyecek ve içecekle girilmez. 10

11 9. Spor salonunda futbol oynanmaz. 10. Soyunma odalarındaki duşlar ve lavabolar amaç dâhilinde kullanılır. Havuz; 1. Havuzun kapısında galoş giyilir, çıkarken galoşlar kirli sepetine atılır. 2. Havuz güvertesine mayo, terlik giyilerek ve bone takılarak öğretmen eşliğinde girilir. 3. Suya duş alınarak girilir. 4. Soyunma odaları ve duşlar temiz ve düzenli kullanılır. 5. Havuz güvertesinde koşulmaz ve şaka yapılmaz. YEMEKHANE Öğrencilerinin okulda bulundukları süre içinde günlük gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı beslenmeleri ve zevkle yemek yemelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistem uygulanmaktadır. Farklı yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak okul reviri, okul idaresi ve öğrenci birliği yemekhane komisyon üyesi ve sorumlu öğretmen tarafından oluşturulan beslenme programı çerçevesinde aylık yemek menüsü hazırlanır. Hazırlanan menü okul web sayfasında ve okul duyuru panosunda ilan edilir. Okulumuzda kantin yoktur. 1. Öğrenciler yemekhaneye giderken ve gelirken belirlenen güzergâhı kullanırlar. 2. Öğrenciler sene başında belirlenen masalara otururlar. Masa değişikliği ancak müdür yardımcısından izin alınarak yapılır. 3. Yemek servisi tüm masadaki öğrenci ve öğretmen masaya oturduktan sonra başlar. 4. Öğrenciler tüketebileceği kadar yemek alırlar. 5. Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gürültü kirliliğini engellemek için alçak sesle konuşurlar. 6. Yemekhanede başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar, yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar. 7. Yemeği biten öğrenci öğretmenden izin alarak masadan kalkar. Yemekhaneden en erken te ayrılırlar. 8. Yemekhane dışına yiyecek ve içecek çıkarılmaz. 9. Yemekhane ile ilgili şikâyetler okul müdür yardımcılarına veya Öğrenci Birliği yemekhane sorumlu öğrencilerine bildirilir. 11

12 KÜTÜPHANE Okulumuz öğrencilerimizin okuma, araştırma ve çalışmalarını yapabilmesine olanak sağlayan açık kütüphaneye sahiptir. Kütüphanemiz, hafta içi her gün saatleri arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim ve kişisel ilgi alanlarının gelişimi için gerekli olan kitaplar, başvuru (referans) kaynakları, süreli yayınlar, görsel-işitsel materyallerden oluşmaktadır. Kütüphanemiz, 4000 kitap arşivine sahiptir. Geniş kapsamlı referans kaynakları (ansiklopedi, sözlük atlas vb.) ile araştırmalar için bilimsel içerikli bilgi kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca düzenli olarak 22 yerli-yabancı süreli yayın ve 8 günlük gazete raflarda yerini almaktadır. 1. Kütüphaneye sessizce girilip, kütüphaneden sessizce çıkılır. Sessiz çalışılır, alçak sesle konuşulur. 2. Kütüphane görevlisine saygılı davranılır ve onun uyarıları dikkate alınır. 3. Kütüphanede kullanılan kaynaklar işi bitince teslim edilir. 4. Kütüphane kaynakları ve ödünç alınan kitaplar, kirletilmeden, yırtılmadan, çizilmeden okunup zamanında geri getirilir. 5. Ödünç yayın alma kuralları:. Kütüphaneden ödünç kitap alırken ve okunan kitaplar geri verilirken kütüphane görevlisine işlem yaptırılır.. Her öğrenciye 2 hafta süreyle en çok 3 yayın ödünç verilir. Yayınları, kullanım süresi içerisinde bitiremeyen öğrenci kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak şartıyla 1 hafta uzatabilir.. Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatılmayabilir.. Yeni bir kitap alabilmek için kütüphaneden ödünç alınan kitaplar teslim edilmelidir. 6. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı kaybeden öğrenci, aynı ya da kütüphane görevlisinin uygun gördüğü benzer bir kitabı kütüphaneye bağışlar. 7. Tüm öğrenciler kütüphanede bulunan bilgisayarlardan araştırma yapmak amacıyla yararlanabilir. 8. Üzerinde ödünç kitap bulunan öğrencilerin karne ve diplomaları ödünç alınan kitap teslim edilinceye kadar verilmez. 9. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. Ayrıntılı bilgi ve kaynak taraması için: 12

13 ÖĞRENCĠ DOLAPLARI Koridorlarda bulunan dolaplar okulun açıldığı ilk gün öğrencilere müdür yardımcısı tarafından teslim edilir. 1. Dolap içinde bulunan eşyalardan öğrenci sorumludur. 2. Öğrenci dolapları düzenli ve temiz tutulmalıdır. 3. Dolaplar belli aralıklarla okul idaresi tarafından kontrol edilir. 4. Öğrenciler arasında dolap değişimi müdür yardımcısından izin alınarak yapılır. 5. Öğrenci dolaplarında yiyecek, içecek(su hariç), laboratuvar önlüğü, çanta ve kıyafet bulundurulmaz. 6. Dolaplarda yasak yayın bulunduğu takdirde disiplin işlemi uygulanır. 7. Öğrenciler dolaplarını sürekli kilitli tutmak zorundadırlar. 8. Dolaplardan kaybolan eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. 9. Öğrenciler yılsonunda dolaplarını boşaltarak dolapları müdür yardımcısına teslim ederler. 10. Öğrenciler üzerlerinde ve dolaplarında büyük miktarda para, cep telefonu, fotoğraf makinesi, MP3, MP4 Çalar ve benzeri araç-gereç veya değerli eşya bulundurmamalıdır; okula geldiklerinde yanlarında bulundurdukları bu eşyaları müdür yardımcısına teslim etmelidir, aksi takdirde sorumluluk okul idaresine ait değildir. YATAKHANE Aileleri şehir dışında ikamet eden öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürmek için yatakhanede kalabilirler. Öğrencilerimiz için bunun dışında oluşan tüm zorunlu haller için Yönetim Kurulu kararı esas alınır. Yönetim Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda öğrenci yatakhaneden yararlanabilir. 13

14 GENEL DAVRANIġ KURALLARI Öğrencilerden öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarıları ve yönlendirmeleri dikkate almaları, olumlu davranışları ile diğer öğrencilere örnek olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz; 1. Belirlenmiş okul kurallarına (sınav, sınıf içi davranış, ortak kullanım alanları, kılık-kıyafet, okula devam, yatakhane, izin alma, güvenlik, öğrenci dolapları, servis vb.) uymakla yükümlüdürler. 2. Okulda yapılan etkinliklere, milli bayram kutlamalarına, törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında genel davranış kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. 3. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün sıra olmak, sessizce komut verilmesini beklemek ve Ġstiklal Marşı nı söylemek zorundadırlar. 4. Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmez veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmaz, 5. Öğrencilerin görüşleri ve fikirleri farklılık gösterebilir. Herkes tarafından okulda buna saygı duyulur. Kişileri veya gruplar dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmaz veya ayırımcılığı körükleyici semboller taşımaz. 6. Sosyal medyada okul, öğretmen ve arkadaşları ile ilgili hakaret, olumsuz cümle vb. ifadeler paylaşmaz. 7. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemez, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmaz. 8. Okul eşyasını ve çevreyi korumak, zarar verenleri uyarmakla yükümlüdürler. 9. Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler. Küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. 10. Yazılı ödevlerde veya değerlendirmelerde/sınavlarda kopya çekmek, başkasının çabasını kendi eseri olarak göstermektir. Akademik çalıntı da bir tür kopyadır ve kabul edilemez bir davranıştır. Öğrencilerimizden bu bilinçle gereken duyarlılığı göstermeleri beklenir. 11. Verilen ödevleri ve aldıkları görevleri zamanında, nitelikli bir şekilde yaparak derse katılırlar. 12. Okul kampüsünde sakız çiğnemezler. 13. Kız öğrenciler okula makyaj yapmadan gelirler. 14

15 14. Okulda yabancı öğretmenlerin ve misafirlerin yanında Ġngilizce/Ġspanyolca konuşurlar. 15. Öğrencilerimizin okul dışında kullanabilecekleri göz önüne alınarak okula cep telefonu getirmelerine izin verilmektedir. Ancak okula cep telefonu getiren öğrenci okul saatleri içinde telefonunu kesinlikle kapalı tutmak ve müdür yardımcısına teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde okul idaresi tarafından cep telefonu alınır ve velisine teslim edilir. 16. Dersliklerin bulunduğu binaya yalnızca ana giriş kapısından giriş-çıkış yaparlar. 17. Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) veli izin dilekçesi olmadan okul dışına çıkmaz, okula yemek getirtmez veya satıcı çağırmazlar. 18. Okul çıkış saati sonrasında veya hafta sonlarında veli izin dilekçesi ile okulda kalabilir/okula giriş yapabilir. 19. Okulla ilişiği olmayan kişi ya da arkadaş topluluklarını davet etmezler. 20. Okulda yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler bulundurmazlar. 21. Okulda yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD vb. araçlar bulundurmazlar. 22. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar okul müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır. 23. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin okul müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılmaz ve biletleri satılmaz. 24. Öğrenci Birliği ve Okul Meclisi nin tüm etkinlikleri, yönetmeliklere ve okul müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür. 25. Okul kampüsü içerisinde yatakhane, öğrenci ve öğretmen sosyal tesisi, tiyatro ve spor salonu ve yeşil alanlara müdür yardımcısından izin alınarak ya da öğretmen eşliğinde gidilir. 26. Okul kampüsü içerisinde içki ve sigara içilmez. Yanında sigara, çakmak gibi maddeler bulunduran öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. 27. Okul içinde veya dışında ENKA ÖĞRENCĠLERĠ şiddetin hiçbir türünü uygulamazlar. Bu davranışı sergileyen öğrenciye disiplin işlemi uygulanarak okuldan uzaklaştırılır. 28. Okul saatleri içinde öğrenciler, acil durumlarda, müdür yardımcısının onayı ile telefon görüşmesi yaparlar. 29. Arkadaşları, öğretmenleri ve okul personeliyle selamlaşır, saygılı davranırlar. 30. Nöbetçi öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. 31. Yerlere çöp atmaz, çevre temizliğine özen gösterirler. 32. Koridorda bulunan pano, resim, dolap vb. araç gereçleri korurlar. 33. Koridorda yavaş yürürler, sınıf kapılarını açıp-kapatırken dikkatli davranırlar. 15

16 34. Okulda farklı fikirlere saygı duyulur. 35. Okula bisiklet veya motorlu araçla gelmezler. 36. Hafta sonu ödevlerini için: Bir defa ödev yapmayan öğrenciler danışman öğretmenler tarafından uyarılır. Ġki defa ödev yapmayan öğrenciler okul idaresi tarafından uyarılır. Üç defa ödev yapmayan öğrenciler danışman öğretmen tarafından veliye telefonla bilgi verilir. Dört defa ödev yapmayan öğrencilerin velileri okula çağrılır ve öğrenci, veli, danışman öğretmen, rehberlik servisi ve okul idaresi birlikte görüşme yapar. 37. Tablet eğitim materyalidir. Ders esnasında oyun oynanmaz ve başka biriyle mail yoluyla iletişim kurulamaz. OKUL KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCĠLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE AġAMALARI Bu davranışları gören öğretmen, öğrencisini bireysel olarak uyarır ve kuralı hatırlatır. Aynı davranış için 2 kez uyarılan öğrenci davranışını sürdürürse, öğretmen ilgili müdür yardımcısına bilgi verir. Öğrenci, müdür yardımcısı tarafından uyarılır. Davranış devam ediyorsa; Öğretmen davranış takibini sürdürür, gerekli uyarıları yapar. Öğrenci son kez uyarılır ve PDR servisinden olumlu davranış desteği istenir. Veli öğrencinin davranışları ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Okul-aile iş birliği istenir. Davranışta olumlu değişim gözlenmediği takdirde öğrenci yazılı uyarı alır. Davranış devam ediyorsa müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kararı ile öğrenci önce okul idaresine sevk edilir. Okul idaresine öğrenci velisine yazılı, öğrenciye sözlü olarak duyurulur. 16

17 AKADEMĠK VE SOSYAL YAġAM Okulumuzda, öğrencilerin akademik gelişiminin sağlanması, onlara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek program bütünü sunulur. C- AKADEMĠK YAġAM Derslere aktif katılımı sağlamak ve takibi kolaylaştırmak amacıyla sınıf mevcutlarımız 25 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Tüm öğrencilerimizin akademik olarak yönlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yapılır. AKADEMĠK DURUMUN VE DAVRANIġ GELĠġĠMĠNĠN ĠZLENMESĠ Öğrencilerin akademik durumları ve davranış gelişimlerini izlemek üzere ara karneler / değerlendirmeler sonrasında istatistikler hazırlanır ve bölümler tarafından incelenerek gerekli önlemler alınır. Beklenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin velileri ile iş birliği yapılır. Ara karne; Her yıl iki kez verilen ara karne sonrasında tüm öğrencilerimizin notları idareciler, bölüm başkanları ve sınıf öğretmenleri tarafından incelenir ve bir önceki değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılır. Alınması gereken önlemler belirlenir. Gerektiğinde öğrenci ve/veya velilerle görüşmeler yapılır. Öğrencilerimiz verimli çalışma yöntemleri konusunda PDR servisimiz tarafından bilgilendirilerek takip edilir. Veli Toplantıları; Her yıl 1 genel olmak üzere toplam 3 veli toplantısı düzenlenmektedir. Tarihleri okul idaresi tarafından yazılı olarak duyurulan bu toplantılarda veli, öğrencinin tüm öğretmenlerine ulaşma imkânı bulur. Bunun yanı sıra her öğretmenimizin ders yılı başında belirlenen ve velilerimize yazılı olarak duyurulan Ofis Saati vardır. Velilerimizin bu randevu programına uymaları, öğretmenlerin eğitim-öğretim görevlerini aksatmadan görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar. 17

18 TAKVĠYE VE TEOG ÇALIġMALARI Ders programında ve Çarşamba öğleden sonra yer alan etüt saatlerinde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Ġngilizce branşlarında, dershane deneyimli öğretmenler tarafından ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda takviye ve Teog için hazırlanan yaprak testler, deneme sınavları ve soru bankaları kaynak olarak kullanılır. Yılda en az 4 defa Türkiye geneli deneme sınavları yapılır. AKADEMĠK DESTEK ÇALIġMALARI Destekleme programı; yazılı sınavlarda konu eksiklikleri, bölümler tarafından tespit edilerek bu programa önerilen öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır. Sadece sınav haftalarında takviye çalışmaları yapılmaz. ÖLÇME DEĞERLENDĠRME Öğrencilerin akademik başarıları yapılandırılmış ölçme değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür, izlenir ve gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kişisel ilgi ve yeteneklerini kullanarak, edindikleri bilgi ve becerileri farklı değerlendirme yöntemleri ve sunma biçimleri ile göstermeleri sağlanır. Öğrencilerimizin akademik durumları yapılan yazılı ve kısa sınavlar, ön izleme sınavları, rubrikler, kişisel proje, portfolyo, deneme ve tarama sınavları ile ölçülür. Tüm sınavlar genel sınav şeklinde yapılır. Her öğrenciyi, bireysel gelişim özelliklerini göz önünde tutarak en üst düzeye çıkarmak noktasından hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç; öğrenme-öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır. Sınav sonuçlarına yönelik analizler yapılarak öğrencilerin eksikleri belirlenir ve telafi etme yönünde çalışmalar yapılır. - Ders içi performans kriterleri sürekliliği ölçer. - Ders saatine göre belirli periyotlarda öğrencilerin durumu dersin sonunda paylaşılır. - Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel görüşülerek sürece katılımları teşvik edilir. Ödev- Araştırma Ödevi Uygulaması: "Ödev", öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda da hazırlanmaları için verilen; derse hazırlık ve derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. - Hafta içi ve hafta sonu verilen ödevler öğretmen tarafından değerlendirilerek öğrenciye geri bildirimde bulunulur. - Araştırma ödevlerinin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur. 18

19 - Hafta içi ödevleri ve araştırma ödevleri notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. - Hafta sonu ödevleri hafta içi yapılan çalışmaların tekrar edilmesi amacıyla verildiğinden notla değerlendirilmez. - Ödevler duyurulan tarihte teslim edilir. - Öğrenci çalışmalarını öğretmene kendisi teslim eder. AKADEMĠK DÜRÜSTLÜK Öğrencilerimizin sorumluluk sahibi gençler olarak akademik dürüstlüğe önem vermeleri en önemli ilkelerimizden biridir. Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca yapmış olduğu tüm çalışmaların kendi emeği ve ürünü olması beklenir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranışlar; her türlü bilgi hırsızlığı, kopyacılık, sahtecilik, akademik ve etik açıdan uygunsuz davranışlardır. Akademik dürüstlük ilkelerine uyulması konusunda öğrenci, öğretmen ve veliler sorumluluğu paylaşırlar. Öğrencinin Sorumlulukları:. Verilen ödevleri ve çalışmaları zamanında yapmak, teslim etmek,. Derse öğretmen tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda hazır gelmek, ders araç ve gereçleri ile derse katılmak,. Sınav kurallarına uymak,. Araştırma yöntem ve tekniklerine uygun davranmak, alıntılarda kaynak belirtmek,. Grup çalışmalarında üzerine düşen görevi yerine getirmek,. Sınav kâğıdı ile ilgili geri bildirim verildiği sırada ve karne üzerinde değişiklik yapmamak,. Başkalarına ait ödev veya çalışmaları kendine aitmiş gibi göstermemek. Velinin Sorumlulukları:. Öğrencinin başarısını değerlendirirken; sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini göz önüne almak,. Öğrenciyi zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirmek,. Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamak,. Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak, onun yerine çalışmalarını hiçbir şekilde yapmamak. Öğretmenin Sorumlulukları: 19

20 . Tüm öğrencileri akademik dürüstlük ilkeleri konusunda bilgilendirmek,. Sınavlarda gözetmenlik görevini titizlikle yerine getirmek,. Öğrencileri, zamanı doğru kullanmaları için yönlendirmek. ÖDÜLLER Okul idaresince örnek niteliği taşıyan güzel davranışları, derslerdeki ve sosyal etkinliklerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler ödüllendirir. D-SOSYAL YAġAM Okulda öğrencilerimizin bireysel beceri ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ortamlar yaratılır. Öğrencilerin 4 yıllık ortaokul öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kulüpler oluşturulmaktadır. Okulumuzda Salı günleri okul saatleri içinde sosyal etkinlik çalışması yapılmaktadır. Okul sonrası etkinlik programı Pazartesi, Salı ve Perşembe, Cuma günleri ders çıkışı sonrasında yapılır. SOSYAL ETKĠNLĠKLER -Öğrenci sosyal etkinlikleri her öğretim yılı başında öğrencilere tanıtılarak sosyal etkinlik formları dağıtılır. -Öğrencilerin dağıtılan bu formlarda yer alan ilk üç tercihlerini doldurarak Rehberlik Birimine teslim etmeleri sağlanır. -Sosyal etkinlik dilekçelerinde yer alan istekleri doğrultusunda öğrenciler bir sosyal etkinliğe yerleştirilirler. - Yılsonunda her sosyal etkinlik, yıl içerisindeki faaliyetlerini sergiler. - Sosyal etkinliğin kapatılmasının kararı sosyal etkinlik lider öğretmeninin ve okul idaresinin inisiyatifindedir. - Her öğrenci bir sosyal etkinlikte yer alır. ETKĠNLĠKLER Bilim ġenliği: Öğrencilerimizde bilimsel merakı uyandırmak, yeni ve yaratıcı fikirler üretebilmelerini sağlamak, kendi düşünce ürünleri olan projeler üretmelerine yardımcı olmak, 20

21 bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl mayıs ayında Fen Bilimleri ve Matematik Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Bu sayede Fen ve Matematik alanına ilgi duyan, farklı okullardan öğrenci ve öğretmenlerin bilgi alışverişinde bulunmaları, deneyimleri paylaşmaları sağlanır. Edebiyat Günleri-Yazarlarla SöyleĢiler: Öğrencilerimizin sanat ve edebiyata duyarlılıklarını artırmak amacıyla tanınmış yazar ve sanatçılarla söyleşiler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl, Ġstanbul da yapılan TÜYAP Kitap Fuarı na gezi düzenlenmektedir. Münazaralar: Öğrencilerimizin önceden belirlenmiş konularda ve belli kurallar çerçevesinde tartışmalarını, araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla Türkçe olarak düzenlenen etkinliklerdir. Münazaralar yolu ile öğrencilerimiz kendi fikirlerini savunurken karşıt fikirlere de saygı duyma becerisini kazanmaktadır. Bilgi YarıĢmaları: Türkçe Matematik ve Fen-Sosyal Bilimler bölümlerinin birlikte hazırladığı bilgi yarışmaları öğrencilerin dil, edebiyat, genel kültür, fen ve matematik alanındaki bilgilerini pekiştirerek alanımızdaki kazanımlarını birbirleriyle rekabet ortamında paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla yıl içinde çeyrek final, yarı final ve final şeklinde düzenlenir. ġiir Dinletileri: Öğrencilerin şiirlerini okudukları şairlerin, eserlerini ve edebi şahsiyetlerini daha iyi tanıyıp sindirebilmeleri için düzenli olarak şiir dinletileri yapılmaktadır. Bu dinletiler sadece bir şairin şiirlerinden oluştuğu gibi belli bir temayı işlemek için de kullanılabilir. Bir yıl içinde 2 kez yapılan şiir dinletileri müzikal ve tiyatral anlamda da desteklenir. Tiyatro: Tiyatro Kulübünün amacı, öğrencilerin hayatı gözlemlemelerini, gözlemledikleri olaylara farklı açılardan bakabilmelerini ve kendilerine en uygun olanı kendi kararlılıklarıyla seçebilmeleri yeteneğini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin anlatma yetisini geliştirmeyi hedefler.. Tiyatro Organizasyonları: Öğrencilerimizi, il içinde ve il dışında sahnelenen oyunlara götürerek tiyatro sanatı ve ustalarıyla buluşmaları sağlanır.. Yılsonu Tiyatro Gösterisi: Bir yıl boyunca üzerinde karakter, sahne, dekor, kostüm, mizansen çalışmaları yapılıp defalarca provası alınan oyun, sene sonunda izleyiciyle buluşur. Öğrenciler bir yıllık çalışmalarını üstün bir performans göstererek sahnelerler. Quiz Show: Öğrencilerimizin Ġngilizce bilgi ve becerilerini geliştirip, kullanacakları bir ortam sağlamak amacı ile her ay sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenir. Diğer bölümlerle de iş birliği yaparak öğrencilerimizin kitaplar dışında farklı konulara da değinebilmelerine olanak sağlamaktadır. Konserler: Yılda iki kez okul orkestrasının / korosunun konser vermesi sağlanarak öğrencilerimizin iyi birer müzik dinleyicisi olması hedeflenmektedir. English Fest: Yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları Ġngilizce projelerin ve etkinliklerin ( koro, skeç, dans, yarışma vb. ) sergilendiği, sene sonunda tüm sınıfların katılımıyla gerçekleşen festival niteliğinde bir gündür. 21

22 Spor ġenliği: Öğrencilerimizde takım ruhu oluşturmak ve spor disiplini kazandırmak amacıyla mayıs ayının 3.haftası voleybol, atletizm, basketbol ve yüzme branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir. Yayınlar: Edebiyat alanında ENKA DER KĠ dergisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanır. Ayrıca Basın Yayın Kulübü her dönem hem okul içi hem okul dışı gündeme, köşe yazıları ve karikatürlere, eleştiri ve tanıtımlara yer verdiği okul gazetesini yayınlamaktadır. Sessiz Okuma Eylemi: Okumanın sadece hayalimizde belirlediğimiz mekânlarda değil de imkân yaratabildiğimiz her ortamda mümkün olabileceği fikrini yaymak; kitabın, bilginin, bilimin ve bunlara ulaşılabilecek en önemli mekânlar olan kütüphanelerin işlevleriyle ilgili toplum içinde farkındalık yaratmak amacıyla her yıl farklı mekanlarda gerçekleştirilir. PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK ÇALIġMALARI Bölümümüz okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, özgüven sahibi, uyum ve iletişim becerilerine sahip, başkalarını düşünen, duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Psikolog ve psikolojik danışmandan oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), öğrencileri tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme ve eğitsel rehberlik hizmetlerini yürüten rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sınıf listeleri, belirlenmiş kriterler (kız-erkek öğrenci sayıları ve başarı durumlarına göre homojen dağılım) göz önüne alınarak Rehberlik Servisi ve Okul Ġdaresi tarafından hazırlanır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ 1. Öğrencilerimizin, sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda, bir hemşire ve saatleri arasında bir doktorun görev yaptığı Sağlık Servisimiz bulunmaktadır. 2. Okula yeni kayıt olan öğrenciler Sağlık Bilgi Formunu eksiksiz doldurarak müdür yardımcısına teslim ederler. 3. Öğrenci rahatsızlandığında, bir yeri incindiğinde veya yaralandığında, müdür yardımcısının izniyle, revire gider. 4. Anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci, okul hemşiresi ile birlikte en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaştırılır. Veli mutlaka haberdar edilir. 22

23 5. Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji vb.) müdür yardımcısına ve okul hemşiresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından çok önemlidir. 6. Bulaşıcı hastalıklarda veli, okul yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Öğrenciler rapor bitimine kadar okula gelemezler. 7. Acil müdahale gerektiren durumların dışında, öğrencilerimizin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını, okul saatleri dışında almaya özen göstermeleri beklenir. SERVĠS HĠZMETLERĠ Öğrenciler;. Sürücülerin ve servis hosteslerinin uyarılarını dinlerler, onlara karşı saygılı davranırlar.. Yüksek sesle konuşarak, şarkı söyleyerek, uygunsuz söz ve davranışlarda bulunarak arkadaşlarını, araç sürücülerini, hostesleri ve çevreyi rahatsız etmezler.. Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar ve davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.. Yolculuk sırasında pencereleri açmaz, pencereden aşağı sarkmaz, ayağa kalkmazlar.. Araçlarda yemek yemezler.. Serviste çalan müziğe müdahale edemezler.. Herhangi bir sorun olduğunda, sürücü ya da servis hostesi ile tartışmaya girmezler; müdür yardımcısına başvururlar.. Her öğrenci için kaybedilen zaman, okula geç kalmasına neden olacağı için, öğrenciler servislerini bekletemezler.. Herhangi bir nedenle servisi kaçıran öğrenciyi, velisi, kendi olanakları ile okula ulaştırmak zorundadır.. Araçta bulunan küçük yaştaki öğrencilerin haklarını korur, onların araçtaki emniyetlerinin sağlanmasına destek olurlar.. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin izni ve okul idaresinin onayı olmadan farklı servis kullanamazlar.. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapması zorunlu olan öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini müdür yardımcısına iletmeleri zorunludur. 23

24 KĠġĠSEL EġYALAR Öğrenciler kişisel eşyalarından her zaman kendileri sorumludur. - Öğrenciler büyük miktarda para veya değerli eşya taşımamalıdır. Okula geldiklerinde yanlarında değerli eşya varsa bunları müdür yardımcısına emanet etmelidir. - Cep telefonları veya diğer avuç içi elektronik cihazlar müdür yardımcısına teslim edilir. Teslim edilmeyen cihazlar okul idaresi tarafından alınıp öğrenci velisine teslim edilir. 24

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

Kurum Felsefemiz. İlke ve Amaçlarımız

Kurum Felsefemiz. İlke ve Amaçlarımız Kurum Felsefemiz Özel Başarı Koleji, Ülke ve dünya koşullarına uyum sağlar. Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar. Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1 İÇİNDEKİLER VELİ VE ÖĞRENCİLERE HİTAP...... 2-3 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, EĞİTİM İLKELERİMİZ... 4 OKUL YÖNETİMİ ÖZGEÇMİŞ......... 5 İSTEK BELDE DE YAŞAM......... 6 Ø OKUL ZAMAN ÇİZELGESİ..... 6 Ø OKULA VARIŞ-OKULDAN

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 24 GATEM HAYATA HAZIRLAR GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler, ÖĞRENCİ, VELİ EL KİTABI Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun. İlimizin

Detaylı

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2014-2015 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ... 1 GİRİŞ... 6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM... 7 OKUL ÖNCESİ (ANASINIFLARIMIZ)... 8 İLKOKUL VE ORTAOKULUMUZ... 15 DESTEK BİRİMLERİMİZ...

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül, 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 KENT STATE KOLEJİ 2 AVRUPA KOLEJİ OKULLARI BİLİM

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri...

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015 2016 İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... 4 Misyon... 4 Felsefe... 4 İlkeler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Eylül 2011. Sayın Veli;

Eylül 2011. Sayın Veli; Eylül 2011 Sayın Veli; İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi olarak okulumuzun hedeflerinin başında, tüm öğrenci ve çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir okul ortamı sağlamak ve bunu korumak

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

ÖZEL SANKO OKULLARI. Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI. w w w. s a n k o. k 1 2. t r

ÖZEL SANKO OKULLARI. Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI. w w w. s a n k o. k 1 2. t r ÖZEL SANKO OKULLARI Veli - Öğrenci EL KİTAPÇIĞI w w w. s a n k o. k 1 2. t r VÝZYONUMUZ Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eðitim ekolü olmaktır. MÝSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılapları ışıðında; Özgüveni

Detaylı