TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET ALIMI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET ALIMI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET ALIMI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1- Kurum un Lara da bulunan Sosyal Tesisi nin yemekhanesinde yemek pişirme hizmetlerinin kaliteli, temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapılması, sunulması ve bulaşıkların yıkanması hizmetleri Sosyal Tesis in ön büro hizmetlerinin ve genel temizlik kontrolü işlerinin uygun koşullarda yapılması/yaptırılması hizmetleri Sosyal Tesis Plajında cankurtaran hizmetleri işinin usullere uygun yaptırılması hizmeti Hizmet binaları, tesis konaklama ve dinlenme odaları ile açık alanların iç ve dış temizliği, çevre temizliği, bahçe düzenlemesi hizmetlerinin yapılması. Bundan sonra yukarıda belirtilen hizmet ve genel temizlik alanları için Görev Alanı ibaresi kullanılacaktır Teknik şartnamede; TRT Antalya Müdürlüğü için Đdare, Đhaleye katılacak Temizlik Şirketleri için Đstekli, Đhale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığının görevlendireceği sorumlular için Kontrol Teşkilatı ifadeleri kullanılacaktır. Madde-2 Çalıştırılacak Đşçilerin Nitelik ve Şartları ile Alınacak Đşçi Sayıları : 2.1- Usta (AŞÇIBAŞI) : Sosyal Tesisin yemekhane ve alakart mutfağında, soğuk meze, sıcak yemek, pide ve döner, ızgara v.b. çeşitlerinin hazırlanması ve pişirilmesi işinde çalışacak olup; ayrıca personel ve misafir sayısına göre yemeklerin ve yemek malzemesinin miktarını ve eksiklerini tespit etmek, mutfakta çalışan personelin çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, iş bölümü yaparak görevlerini yerine getirecektir. Yemek hizmetlerinin kaliteli, temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda çıkartılmasını sağlamak, malzemenin iyi korunmasını ve kullanılmasını temin etmek, yemekleri usulüne uygun şekilde pişirme hizmetlerini yürütmek. Alınacak personel sayısı: 1 (bir) Kişi - En az ortaokul mezunu, -Milli Eğitim Bakanlığı veya Turizm Bakanlığı aşçılık sertifikasına yada diplomasına sahip 2.2- Usta (ŞEF MUTFAK VE ALAKART): Sosyal Tesisin yemekhanesinde ve alakart bölümünde çıkarılacak yemeklerin sunumunda hijyenin ve kalitenin sağlanmasını temin etmek, yemek sunulan mekanların ve çevresinin genel temizlik hizmetlerini yaptırmak, çalışan personelin vardiya, çalışma saatlerini ve usullerini koordine etmek, sorumluluk alanında kullanılacak malzemelerin, Đdareye ait kullanılacak alet ve ekipmanın muhafazasını sağlamak. 1

2 Alınacak personel sayısı: 2 (iki) Kişi - En az ortaokul mezunu, 2.3- Usta (AŞÇI) : Sosyal Tesis Alakart ve yemekhane mutfağında, baş aşçının belirlediği yemek listesinde belirtilen soğuk meze, sıcak yemek çeşitlerinin hazırlanması, ızgara, pide döner v.b. yemeklerin pişirilmesi işinde baş aşçıyla koordineli olarak çalışmak; mutfak, soğuk hava ve kuru erzak depolarının temizliği, düzeni ile hijyenin ve kalitenin sağlanmasında, malzemelerin korunması ve saklanmasından sorumlu. Alınacak personel sayısı: 7 (yedi) Kişi - En az ilkokul mezunu, - Milli Eğitim Bakanlığı veya Turizm Bakanlığı aşçılık sertifikasına yada diplomasına sahip, 2.4- Usta (STEWARD-BULAŞIKHANE ŞEFĐ) : Alakart ve yemekhanede biriken bulaşıkların yıkanması, mutfak, yemek salonu ve çevresinin temizlik işlerinin yapılmasında fiilen çalışmak ve bulaşıkhanede çalışan personelin işleri eksiksiz yürütmesini temin etmek, yemek yapımı ve sunumunda kullanılan mutfak makine ve ekipmanlarının titizlikle kullandırılmasından sorumlu. Alınacak personel sayısı: 1 (bir) kişi. - En az ortaokul mezunu, - Bulaşık makinelerini kullanma deneyimine ve bilgisine sahip - Kullanılacak temizlik malzemeleri konusunda deneyimli 2.5- Usta (RESEPSĐYON GÖREVLĐSĐ) : Sosyal Tesis e konaklamak için gelen müşterileri kabul ederek, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, konaklama yapılan odaların temizlik/arıza/düzen takibi, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapmak. Alınacak personel sayısı: 2 (iki) kişi - En az Lise mezunu GARSON: Alakart/yemekhane bölümündeki yemek servis hizmetlerinin yürütülmesi, kontrolü, temizliği ve takibini yapmak. Alınacak personel sayısı: 3 (üç) kişi. - En az Lise mezunu Usta (CANKURTARAN) : Sosyal Tesisin kumsal ön kıyı güvenlik şeridi ve çevresinde denize giren misafirlerin can güvenliğini sağlamak, denizi kullanmada uyulacak kuralların takibini yürütmek, deniz kıyı bandı ve kumsal plaj temizliğinin yapılması ile şemsiye ve şezlongların temizliği ve düzenini sağlamak 2

3 Alınacak personel sayısı: 1 (bir) kişi - En az Gümüş cankurtaran belgesine sahip - 3 yıl deneyimi olduğuna dair belge - Deniz aracı(tekne) kullanım ehliyetine sahip - Đyi derecede yüzme bilecektir - Đlk yardım bilgisine sahip 2.8- Usta (HOUSE KEEPĐNG GENEL TEMĐZLĐK ŞEFĐ) : Genel temizlik hizmetlerinin çağdaş teknik yöntemlerle yürütülmesini ve bölüme bağlı personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, Tesis içi tüm hizmet birimlerinin konut içlerinin ve dış çevresinin hijyenik kurallara uygun olarak temizlenmesini sağlamak, Tesis Đdaresine bağlı tüm birimlerin temizliğini etkin ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak için; Đdari büro ve ön büro ile müştereken gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetlerini yapmak, genel temizliğe yönelik temizlik programları oluşturmak, Genel temizlik malzemelerinin fen ve usullere göre kullanımını takip etmek,temizlik aletlerinin dikkatli ve özenli kullanımını ve muhafazasını sağlamak. Alınacak personel sayısı: 1 (bir) kişi - En az Lise mezunu Genel Temizlik Đşçisi (VASIFSIZ) : Sosyal Tesisin dinlenme amaçlı kullanılan odaları ile açık alanların, çocuk oyun alanlarının, spor alanlarının, hizmet binalarının, genel temizlik hizmetlerini yapmak. Alınacak personel sayısı: 20 (yirmi) kişi - En az ilk okul mezunu. Madde 3- Đşçilerle Đlgili Genel Şartlar : 3.1- Çalıştırılacak işçilerin yaşları hususunda iş mevzuatı hükümleri ile öngörülen yaş sınırları uygulanacaktır Đşçilerinin kıyafetleri temiz ve düzgün, tıraşları günlük, birbirlerine ve Kurum personeline karşı ölçülü ve saygılı olmaları sağlanacaktır Đşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır Çalıştırılacak işçiler Sosyal Tesis içerisindeki hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken Kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal edilmemesinden sorumludur Yüklenici, yaptığı iş esnasında işçilerinin meydana getireceği hasar ve zararı ödemekle yükümlüdür. Kurum mensuplarının özel eşyalarında işçi hatasından meydana gelen hasar ve zarardan da doğrudan doğruya sorumludur Đhale konusu hizmetin yerine getirilmesi esnasında büro mefruşatı, binanın badana ve boyasında tahribat ve bozulma olduğunda veya meydana gelebilecek diğer her türlü hasar ve zarar vukuunda; en geç üç (3) takvim günü içinde onarımı veya onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için yapılacak her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3

4 Madde-4 Đş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri : 4.1- Yüklenici, Đş Kanunu, Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini korumakla yükümlüdür Yüklenici, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu nedenle taahhüdün ifasında gerek ihmal ve gerekse tedbirsizlikten herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalar nedeniyle; Đşçiler ve işçilerle ilgili yöneticilerin bina dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Bu konuda Đdare taraf ve muhatap değildir Đşçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Đş Yasaları gereğince, işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler Yükleniciye ait olacak, bu konularda Đdare taraf ve muhatap olmayacaktır. Madde 5- Temizlikte Uyulacak Kurallar : 5.1- Özellik arz eden, temizlenecek kısım veya eşyalar, taşıdığı özellikler dikkate alınarak, Đdarenin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça temizlenmeyecektir Temizlikte toz kaldırmama hususuna dikkat edilecek, vakumlu aletlerle temizlik yapılacaktır. Kuru vakumlarda kâğıt filtre ve kâğıt torba kullanılacaktır Temizlik nedeniyle yerlerinden alınan eşyalar yine aynı yerlerine muntazam bir şekilde konulacak, eşyaların nakil ve yer değiştirme esnasında zemin ve duvarlara hasar verilmemesine azami dikkat gösterilecektir Temizlik sırasında duvarlar kirletilmeyecek, duvar ve kapılar herhangi bir ikaza gerek sızın usulüne uygun bir şekilde silinecektir. Süpürgelik ve mermer yüzeyleri, camlı bölümlerin camları uygun özellikli fırçalar ile temizlenecektir Çöpler binanın dışında idarenin göstereceği yere şeffaf veya yarı şeffaf çöp poşetleri içinde konulacaktır. Dinlenme amaçlı kullanılacak odalardaki çöp kovaları her sabah, açık alanlardaki çöp kovaları ise sürekli kontrol edilerek çöplerin birikilmesine meydan verilmeyecektir Cilalama yapılması uygun görülmeyen yerler merdiven ve ıslak zeminler her gün deterjanlı su ile yıkanıp paspas yapılacaktır Lavaboda ve WC ler gerektikçe dezenfekte edilecek ve tazyikli su makinesi ile iç kısımlar yıkanacaktır Yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlik için gerekli her türlü temizlik sarf malzemelerinin bir aylık tüketim miktarı idare tarafından temin edilerek, idarenin gözetiminde kullanılacaktır. (Çamaşır suyu, kireç sökücü ve tuzruhu sağlığa ve zemine verdiği zarar göz önüne alınarak zemin temizliğinde kullanılmayacaktır.) 5.9- Yüklenici, idare görevlisince tespit olunan temizliğe ilişkin eksiklikleri yazışmaya meydan vermeksizin giderecektir WC lerdeki sıvı sabunluklar ve peçetelikler her zaman dolu bulunduracaktır. Her gün sabah WC temizliğinden sonra Đdarece temin edilen koku giderici (sprey) kullanılacaktır. Madde 6- Çalıştırılacak Đşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar : 6.1- Yüklenici çalıştırdığı işçilerin kimliklerini belirten listeyi Đdareye verecektir Yüklenici çalıştıracağı işçiler için Đdarenin görüşünü alacaktır. (sakat ve eski hükümlü işçiler konusunda yasaların koyduğu zorunluluklara uyulacaktır) 6.3- Đşçilerin özel kıyafeti olacaktır. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir. Genel temizlik ve vasıflı çalıştırılacak işçiler saç ve sakal uzatmayacaktır. Çalışma saatleri içerisinde işçiler hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir Đşçilerin misafirlerin kullanımında olan yerlerde, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında, plaj kenarlarında, misafir yemekhanesinde, alakart bölümünde oturmaları, sigara, çay, vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları ve işçilere ayrılan yemekhane dışında yemek yemeleri kesinlikle yasaktır. 4

5 6.5- Çalıştırılacak işçilere ait nüfus cüzdanı örneği, (işçinin işe başladığı gün) sabıka kaydı, ikametgâh ilmühaberi, 3 (üç) adet vesikalık (4X6) fotoğraf ile ayrıca vasıflı çalıştırılacak işçilerden istenilen belgeler yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde Đdareye verilecektir Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalıştıracağı işçilerle ilgili lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükelleftir. Bu konuda doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla hizmetin ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur Đşçiler ve işçilerle ilgili yöneticilerin bina dâhilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, Đdare bu konularda sorumlu sayılmayacaktır Yüklenici, SGK ndan alınacak onaylı aylık dönem bordrolarının bir örneği, çalışma odalarında işçiler tarafından görülebilecek bir yere asılacak ve bir nüshası da mutlaka idareye verilecektir Çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkartılan işçilerin kanun gereği ödenmesi gereken kıdem, ihbar tazminatı gibi yasal haklarından kaynaklanan tazminatlarını firma karşılayacaktır. Firma kurumdan bu hususta hiçbir şekilde ödeme talebinde bulunmayacaktır Yüklenici ve çalıştırılacak işçiler yürürlükte bulunan 4857 Sayılı Đş Kanununa ve genel ahlak kurallarına uymak mecburiyetindedir Firma yürürlükte olan 4857 Sayılı Đş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini alacak, tehlikeli şartlar altında çalışmalarına izin vermeyecektir Yüklenici çalıştıracağı işçilere ödediği maaş tutarını gösterir ücret bordrosunun bir suretini her ay işçilerine vermek zorundadır. Madde 7- Kontrol Teşkilatı 7.1- TRT Antalya Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı (Destek Hizmetleri) tarafından görevlendirilecek en az bir kişilik Kontrol Teşkilatı oluşturulur. Bu kişi, ihale konusu hizmet alımıyla ilgili bütün işlerin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini her ay en az bir defa yerinde denetler Yüklenicinin ilgili aya ait SGK ya vermekle yükümlü olduğu Sosyal Sigortalar Prim bildirgesi (emekli işçi çalıştırılması halinde Sosyal Güvenlik Destek Prim Bildirgesi), tahakkuk fişi, bir önceki aya ait aylık bordrolarını ibraz ettiğini, 7.3- Đşçi puantaj cetvellerinde, aylık bordrolarda ve dönem bordrolarında gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK ca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu, (Uyumsuzluk halinde tüm sorumluluk yükleniciye aittir.) 7.4- Yüklenicinin, bir önceki aya ait muhtasar beyannameyi vermiş ve tahsilât fişini almış olduğunu, 7.5- Çalıştıracağı işçilere aylık bordrolarının verildiğinin belgesini, Tespit ederek durumu, düzenleyeceği aylık muayene ve kabul komisyonu raporunda belirtir. Madde 8- Diğer Hükümler 8.1- Đhale konusu hizmet alımlarının şartname hükümlerine uygun olup olmadığı Đdare tarafından denetlenir. Bir ay içinde ihale konusu hizmet alımının bir kısmı veya mazeretsiz işçi eksikliği nedeniyle tutulacak tutanak sayısı 3 den fazla olursa, başka bir ihtara gerek kalmaksızın idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanır. Madde 9- (Altı) 6 sayfa ve 9 (dokuz) maddeden ibaret olan iş bu teknik şartnamenin bütün sayfalarının okunup aynen kabul edildiği belirterek yüklenici şirket yetkileri tarafından imzalanması gerekmektedir. 5

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 1.1. TRT Diyarbakır Müdürlüğü ve bağlı ünitelerin hizmet binalarına ait yaklaşık 19.700

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale konusu hizmetin; a) Adı: Temizlik hizmeti alım işi. (Binalar dahilinde yapılması gereken temizlik hizmetiyle alakalı her türlü taşıma,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ 71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ Kontrol teşkilatı ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen hükümler gereğince; a) Sözleşmenin, ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen personel sayısı üzerinden

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017(3 YILLIK) PERSONEL

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017(3 YILLIK) PERSONEL MADDE 1: ĠĢin Konusu T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017(3 YILLIK) PERSONEL ÇALIġTIRMA ĠġĠ (HĠZMET PERSONELĠ,BÜRO GÖREVLĠSĠ ve SEKRETER) HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1) Doğu Akdeniz Kalkınma

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU VE TANIMI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binalarının malzemeli olarak 265 işçi ile 24 ay süreli genel temizlik ve bahçe bakımıtemizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SOSYAL TESİS HİZMETLERİ ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SOSYAL TESİS HİZMETLERİ ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SOSYAL TESİS HİZMETLERİ ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 : İŞİN KONUSU ve TANIMI : MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü işyerlerimizden; a)yeni Lokal: Birimleri mutfak, çay ocaklığı, alt ve üst

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı