Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009"

Transkript

1 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009

2 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik konstrüksiyon kullan lm flt r. ki tafl y c ayak aras 200 metre Kemerin yüksekli i 103 metre Uzunlu u 630 metre çindekiler Ola an Genel Kurul Gündemi 01 Finansal Göstergeler 02 Vizyon Misyon De erler 04 Kurum Kültürü ve Tarihçe 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 12 Üst Yönetim 13 Betonarme ve Modern Mimari Y l Çimento Sektörü De erlendirmesi 44 Çimento Sektöründe Strateji Yönetimi 46 Yat r mc Gözüyle Çimsa 50 Yurtiçi Tesisler ve Ürünler 54 Haz r Beton Tesisleri ve Ürünler 62 Yurtd fl Terminaller Y l Yat r mlar Y l Pazarlama ve Sat fl Faaliyetleri 72 Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar 76 Sosyal Sorumluluk 82 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 86 Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 97 Adresler 161

3 Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. 07 Nisan 2010 Günü Yap lacak Ola an Genel Kurul Gündemi Toplant s GÜNDEM: 1- Aç l fl ve Divan Teflekkülü, 2- Toplant Tutana n n mzalanmas Hususunda Divana Yetki Verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n Okunmas ve Müzakeresi, 4- Y l çinde Yap lan Ba fllar n Ortaklar n Bilgisine Sunulmas, 5- Bilânço, Kar/Zarar Hesaplar n n Okunmas, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kar Da t m yla lgili Teklifin Görüflülerek Kabulü veya Reddi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin bra Edilmeleri, 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklar n n Tespiti. 8- Y l çinde Boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine, Yönetim Kurulu nca Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin tasvibi. 9- Görev Süreleri Sona Ermifl Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti, 10- Görev Süreleri Sona Ermifl Olan Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti, 11- Yönetim Kurulunca Belirlenen Ba ms z Denetleme Kuruluflunun Onay, 12- Yönetim Kurulu Baflkan Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde Yaz l Muameleleri Yapabilmelerine zin Verilmesi. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 01

4 Finansal Göstergeler (Birim-Türk Liras ) Bafll ca Bilanço Göstergeleri Haz r De erler Ticari Alacaklar (net) Stoklar (net) Cari/Dönen Varl klar Toplam Finansal Varl klar (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Cari Olmayan / Duran Varl klar Toplam Toplam Varl klar Özsermaye Bafll ca Gelir Tablosu Göstergeleri Sat fl Gelirleri (net) Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Faaliyet Kar Net Dönem Kar Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

5 2009 y l nda kar m z % 41 art rd k. Sat fllar m z 615 milyon TL ye ulaflt rd k y l nda ton klinker ton çimento ürettik. hracat hacmimizi % 10 art rarak 2 milyon ton ihracat gerçeklefltirdik. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 03

6 Vizyonumuz Türkiye nin en de erli çimento ve beton flirketi olmak. Misyonumuz Beton ve çimento kullan c lar n n uluslararas seviyede ifl orta olmak. 04 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

7 De erlerimiz Bizi gelece e tafl yacak olan kültürümüzün yap tafl de erlerimiz; güvenilirlik, müflteri odakl l k ve iflbirli i yapmak. Biz, müflteri ihtiyaçlar n anlayan ve buna yönelik çözümler gelifltirerek müflteriye sundu u de eri sürekli art ran; gerek müflteri gerek çal flanlar ve gerekse tedarikçi ve ifl ortaklar ile uzun sürelere dayal güvenilir ve iflbirli i içinde çal flan bir organizasyonuz. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 05

8 Kurum Kültürü ve Tarihçe Türk sanayisinin önde gelen kurulufllar aras nda yer alan Çimsa, 1972 y l nda kuruldu te ilk üretim tesisiyle Mersin de faaliyete bafllayan fiirket, gri çimentonun yan s ra beyaz çimento ve kalsiyum alüminatl çimento gibi özel çimentolar üreterek inovasyon konusunda Türk çimento ve haz r beton sektörüne önderlik ediyor. Çimsa, Türkiye nin en de erli çimento ve beton flirketi olmak vizyonu ve beton ve çimento kullan c lar n n uluslararas seviyede ifl orta olmak misyonu do rultusunda faaliyetlerini sürdürüyor; paydafllar ve Türkiye ekonomisi için de er üretiyor. Çimsa, temel faaliyet alan n, yaflam ve üretim alanlar n n alt-üst yap lar n n sa lam ve dayan kl olmas için gerekli temel malzemeyi sa lamak olarak tan ml yor y l n n zorlu koflullar n, sene bafl nda yapt çok senaryolu gelecek planlar ve buna uygun gelifltirilen nakit odakl stratejileriyle haz r bir flekilde karfl layan Çimsa; kriz sürecini t pk 2001 y l nda oldu u gibi güçlü bir performansla aflmay baflard. Haz rlanan çok senaryolu planlar ve baflar l yönetim performans Çimsa n n, ekonomik toparlanma döneminde daha bilinçli, güçlü ve kazançl ayakta durmas n ve yolunda emin ad mlarla ilerlemesini sa l yor. Çimsa, 1988 y l nda girdi i haz r beton sektöründe ise Adana, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmarafl, Nevflehir, Eskiflehir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Sakarya ve Bilecik illerinde hizmet sunuyor y l itibar yla, Çimsa n n y ll k klinker üretim kapasitesi 5 milyon tona, haz r beton üretim kapasitesi ise 3 milyon metreküpe ulaflt. hracatta ise Çimsa, bugün beyaz çimento alan nda dünyan n en önemli üç markas ndan biri olman n yan s ra Türk çimentosunun uluslararas platforma geçiflinde de iflimin ve geliflimin lokomotif gücü olarak; gerçek bir küresel oyuncu kimli iyle hareket ediyor y l nda çimento ihracat alan nda flampiyonlu u elde eden Çimsa, 2009 y l nda da, küresel ekonominin olumsuz flartlar na karfl n, %10 un üzerinde art fl kaydederek 2 milyon ton ihracat gerçeklefltirdi. Bu baflar n n elde edilmesinde, Çimsa n n spanya-sevilla, Almanya- Emden, Romanya-Köstence, Rusya-Novorossisk ve KKTC-Gazima usa daki flirket ve terminalleriyle 46 ülkede ürünlerini kendi markas yla pazarlayabilmesi etkili oldu. Yurtd fl nda terminallerle büyüyerek d fl pazarlarda daha aktif ve etkin olma yönünde güçlü bir kararl l a sahip olan fiirket, AB ülkelerinde çimento ürünlerinin piyasaya arz edilebilmesi için gereken EC ve CE sertifikalar ve Kitemark kalite belgelerini de elinde bulunduruyor. Çimsa, uygulad kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, ifl sa l ve güvenli i yönetim sistemleriyle dünya klasman nda ifl mükemmelli ine ulaflmay hedefliyor. Ayr ca At klar n lave Yak t Olarak Kullan m Lisans 'n da alarak çevrenin korunmas konusunda önemli 06 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

9 bir ad m at yor. Çimsa, 2005 y l ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli i konular nda kazand ivmeyi 2009'da da devam ettirerek sat fllar n 615 milyon TL ye ç kard. fiirket, bundan böyle de çal flmalar n, ortaklar na sürekli de er yaratmak amac do rultusunda sürdürecek. Sermayesinin %27,4'ü halka aç k olan Çimsa n n hisse senetleri MKB'de ifllem görüyor. Çimsa 2005 y l ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli i konular nda kazand ivmeyi 2009'da da devam ettirerek sat fllar n 615 milyon TL ye ç kard. Dönüm Noktalar milyon tonluk kapasite devreye al nd Haz r beton sektörüne girildi ste e ba l de iflebilen gri/beyaz klinker üretim hatt devreye sokuldu. (Dünyada ilk ve tek) Orta Do u terminali kuruldu Kayseri de paketleme/ö ütme tesisi sat n al nd Malatya paketleme terminali kuruldu. spanya - Sevilla terminali kuruldu Almanya terminali kuruldu bin ton kapasiteli ek beyaz klinker tesisi devreye sokuldu. Bu üretim tesisinin de eklenmesiyle Çimsa tek çat alt nda dünyadaki en büyük kapasiteli beyaz çimento fabrikas oldu Kalsiyum Alüminatl Çimento üretimine baflland. (Türkiye de ilk ve tek) 2005 Kayseri fabrikas devreye sokuldu. Standart çimento sat n al nd. (Eskiflehir Çimento Fabrikas ve Ankara Çimento Ö ütme Tesisi) 2006 Kuzey K br s terminali kuruldu. Romanya sat fl ofisi kuruldu Çimsa, Ni de Oysa Fabrikas n devrald Eskiflehir ikinci hat devreye sokuldu. Bilecik Haz r Beton sat n almas yla Çimsa, Türkiye de tesis say s baz nda haz r betonda en büyük oyuncu oldu Rusya terminali devreye girdi. Trieste terminali devreye girdi. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 07

10 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj De erli fl Ortaklar m z, 2009, sadece ülkemiz için de il, dünya genelinde çok zor bir y l oldu. Dünya çap nda yaflanan kriz ve durgunluk süreci, küresel ekonominin bugüne dek karfl karfl ya kald en büyük darbo az olarak tarihe geçti. Bu zorlu süreçten ç k fl ise, gerçekten çok titizlikle riayet edilen bir uluslararas iflbirli iyle sa lanabildi. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerin tümünde paralel bir zamanlama ile benzer tedbirler uygulamaya konuldu. Küresel perspektifte de, ekonomik aktivitede gözlenen toparlanman n, kademeli ve yavafl da olsa, devam edece i düflünülüyor. Öte yandan, bafllayan bu toparlanman n güç kaybetmesi ve dünya ekonomisinin uzunca bir süre geçmifl y llardaki ortalama büyümesinin alt nda kalmas riski, hala varl n sürdürüyor. Dünya ekonomisinde geçen y lki efl güdümü görememe, küresel dayan flma ve iflbirli inde yaflanabilecek çatlak ihtimali, bu riskin temelini oluflturuyor. Yaflanan bu kriz, ülkemizi de güçlü bir flekilde etkiledi. ç ve d fl pazarlarda, buna ba l olarak da, kapasite kullan m oranlar nda ve üretim seviyelerinde, istihdamda ciddi daralmalar yafland. Yine de ülkemiz, bu sert dalgalar n etkisini bir nebze de olsa hafifletecek iç dinamikleriyle avantaj kazand. Kurum ve kurulufllar, 2001 krizinden ç kard klar derslerle, krize karfl daha sa lam bir durufl sergileyebildiler. Güçlü bir reform dönemi geçiren bankac l k sistemimiz de, bu süreçte ekonomiye deste ini sürdürebildi. Öte yandan, hükümetimizin belirli sektörlere yönelik destek uygulamalar, talebin öne çekilmesine, ertelenmifl taleplerin de gerçekleflmesine olanak sa lad ve iç pazarlara canland r c etki yapt ; gelecekle ilgili büyüme umutlar n art rd. Bu tablo fl nda, Çimsa olarak, bir yandan ekonomik canlanman n getirdi i f rsatlar en iyi flekilde de erlendirirken; bir yandan da kriz bitti rehavetine kap lmadan, ihtiyat elden b rakmadan, karl büyüme performans m zda ve istihdam gücümüzde sürdürülebilirlik üzerine yo unlaflmay ; ülkemizi krizlere karfl dirençli dinamikleri güçlendirmek ad na topluma karfl en önemli sorumlulu umuz olarak görüyoruz. Çimsa, bu sorumlulu unun bilinciyle, 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren etkisini hissettiren küresel krize karfl süratle önlem alarak, bu çalkant l dönemi hasars z flekilde atlatmak için haz rl klar n tamamlad. Bu h zl tepki ve haz rl k süreci, fiirketimizin esnek üretim yeteneklerinin ve 08 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

11 yüksek performans kültürünün ne kadar ileri bir noktada oldu unu bir kez daha kan tlad. Yine 2008 y l içerisinde, çok senaryolu gelece i planlayan strateji formülasyonu pilot çal flmalar tamamlanarak; buradan al nan ç kt lar orta/uzun vadeli planlar m za entegre edildi y l n n zorlay c ortam na girerken, daha önceden haz rlanan bu çok senaryolu gelecek planlar ve Fark ndal k, Dayan kl l k, Esneklik stratejisi kapsam nda, en kötü senaryoya göre haz rl klar yap ld. Çimsa, bu haz rl k süreci ve sahip oldu u rekabet avantajlar ile ön plana ç kt. Dönüfltürülebilir üretim hatt teknolojisi ile iste e ve talebe ba l olarak beyaz ve gri çimento üretimi yapabilme gücünün yan s ra Çimsa, Türk çimentosunun gerçek küresel oyuncusu kimli iyle, 2009 y l nda ihracat hacmini %10 art rd ve 2 milyon ton ihracat gerçeklefltirdi. Çimsa, böylece Türkiye de çimento ihracat alan nda liderli ini sürdürürken, iç pazardaki daralman n negatif etkilerini de ihracatla bertaraf ederek, istihdam ve ekonomik de er yaratma gücünü sürdürülebilir k lma baflar s n gösterdi. Bu baflar n n elde edilmesinde, Çimsa n n spanya-sevilla, Almanya- Emden, Romanya-Köstence, Rusya-Novorossisk ve KKTC-Gazima usa daki flirket ve terminalleriyle 46 ülkede ürünlerini kendi markas yla pazarlayabilmesi büyük rol oynad. fiirketimiz, önümüzdeki dönemde de yurtd fl nda terminallerle büyüyerek ve de er zincirine yat r m yaparak d fl pazarlarda daha aktif ve etkin olma yönünde güçlü bir kararl l a sahip bulunuyor. Bu do rultuda Çimsa, halen dünyan n en büyük ve sayg n üç markas aras nda yer ald beyaz çimento alan nda da bu konumunu güçlendirerek sürdürecek. Bu baflar lar ve rekabetçi gücü ile Çimsa, 2005 y l ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli i konular nda kazand ivmeyi 2009'da da devam ettirdi y l sonu itibar yla y ll k 5 milyon ton klinker ve 3 milyon metreküp haz r beton üretim kapasitesine ulaflan Çimsa, yüksek performans kültürü, yenilikçi ve rekabetçi ifl yap s yla ekonomik çalkant lara ra men hedeflerini gerçeklefltirme baflar s n gösterdi. fiirketimizin cirosu, 2009 y l nda 615 milyon TL ye ulafl rken, operasyonel kar m z da (FAVÖK) 173 milyon TL olarak gerçekleflti. Çimsa ayr ca, gerek örgün ve yayg n e itimin desteklenmesi gerekse kültürel miras m z n yayg n bir flekilde tan nmas konusunda yerel yönetimler, akademik kurumlar ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdi i sosyal yat r mlarla toplumsal geliflimi desteklemeyi sürdürüyor. Çevre koruma alan nda ise fiirketimiz, Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan verilen "At klar n Ek Yak t Olarak Kullan m Lisans " sahibi tesisleriyle do al kaynaklar n korunmas na ve at klar n çevreye zarar vermeksizin bertaraf edilmesine katk sa l yor. Di er yandan, do al hayat n korunmas na yönelik çal flmalar ve kullan m döngüsü sona eren ocaklardaki a açland rma faaliyetleri devam ediyor. Tüm bu çal flmalar m zla, sermayedarlar m z, çal flanlar m z, ifl ortaklar m z baflta olmak üzere tüm paydafllar m za, Türk ekonomisine, toplumuna ve çevreye karfl en büyük sorumlulu umuz olarak gördü ümüz de er yaratma gücünün sürdürülebilirli i konusunda son derece Çimsa; tüm tutkusu ve enerjisiyle yenilikçi, çevreye sayg l çal flmalar n, ekonomik büyümesini ve topluma sa lad katk lar gelifltirerek sürdürecek. sa lam bir konuma sahip bulunuyoruz. Çimsa, bu konumundan ald güçle, Türk ekonomisi ve paydafllar na karfl sorumluluklar n en iyi flekilde yerine getirmeye gelecekte de devam edecek; tüm tutkusu ve enerjisiyle yenilikçi, çevreye sayg l çal flmalar n, ekonomik büyümesini ve topluma sa lad katk lar gelifltirerek sürdürecek. Çimsa n n bu güçlü konumuna ve performans na katk sa layan herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Sayg lar mla, Mehmet Göçmen Yönetim Kurulu Baflkan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 09

12 The Congress Hall Berlin Kongre Saray / Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

13 Gelece e tafl yan. Benimsedi imiz ifl yap fl biçimi ile gerçeklefltirdi imiz çal flmalar, bizi ve tüm paydafllar m z gelece e tafl yor. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 11

14 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu 01 Mehmet Göçmen, Baflkan 02 Mustafa Nedim Bozfak o lu, Baflkan Vekili 03 Y lmaz Külcü, Üye 04 Mehmet Hayrettin fiener, Üye 05 Mehmet Hac kamilo lu, Genel Müdür Denetim Kurulu lker Y ld r m, Denetçi Bahad r Boran, Denetçi 12 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

15 Üst Yönetim Üst Yönetim 01 Mehmet Hac kamilo lu, Genel Müdür 02 Levent Öncel, Fabrika Müdürü (Ni de) 03 Basri Dinçer, Genel Müdür Yard mc s (Çimento Üretim) 04 Tamer Denizci, Genel Müdür Yard mc s (Sat nalma-lojistik) 05 Do an Özkul, Fabrika Müdürü (Mersin) 06 Ayfer Gürefl, Genel Müdür Yard mc s (Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar ) 07 Mutlu Do ruöz, Genel Müdür Yard mc s (Yat r m ve Otomasyon) 08 Nevra Özhatay, Genel Müdür Yard mc s (Mali fller) 09 fiahap Sar er, Genel Müdür Yard mc s (Haz r Beton) 10 Mehmet fiahin, Fabrika Müdürü (Kayseri) 11 Hüseyin Özkan, Genel Müdür Yard mc s (Pazarlama ve Sat fl-çimento) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 13

16 Yönetim Kurulu ve Denetçiler Mehmet Göçmen Baflkan ( tarihinde Yönetim Kurulu Baflkanl görevine seçilmifltir.) 1957 y l nda do an Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisli i e itiminin ard ndan Amerika da Syracuse Üniversitesi nde Endüstri Mühendisli i ve Yöneylem Araflt rmas üzerine yüksek lisans yapt. Çal flma hayat na 1983 y l nda Çelik Halat ve Tel San. A.fi. de bafllayan Göçmen, tarihleri aras nda Lafarge Ekmel Beton A.fi. Genel Müdürlü ü ve Lafarge Türkiye fl Gelifltirme ve D fl liflkiler Baflkan Yard mc l görevlerini yürüttü. Haziran 2003 Temmuz 2008 tarihleri aras nda Akçansa da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen 1 A ustos 2008 tarihinde Sabanc Holding nsan Kaynaklar Grup Baflkan görevine atanm fl ve 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Sabanc Holding Çimento Grup Baflkanl görevini birlikte yürütmektedir. Mustafa Nedim Bozfak o lu Baflkan Vekili ( tarihinde Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevine seçilmifltir.) 1950 y l nda Tarsus ta do an Nedim Bozfak o lu, 1972 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nden mezun olmufltur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali fller Müdür Yard mc s olarak görev yapm flt r. H.Ö. Sabanc Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Baflkanl yapm fl olan Bozfak o lu, halen Hac Ömer Sabanc Holding de Genel Sekreter olarak görev yapmaktad r. 14 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

17 Y lmaz Külcü Üye 1944 y l nda Afyon da do an Y lmaz Külcü 1966 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi nden mezun olmufltur. fl hayat na TEK 9. Bölge Müdürlü ü nde Elektrik Mühendisi olarak bafllayan Külcü daha sonra Afyon Çimento flletme Müdürlü ü, Söke Çimento Sanayi Müdür Yard mc l, Elaz Çimento Genel Müdürlü ü, Çorum Çimento Genel Müdürlü ü, Gaziantep Çimento Genel Müdürlü ü, Çitosan Elektrik flleri Daire Baflkanl, Çitosan Teknik Genel Müdür Yard mc l ve Yönetim Kurulu Üyeli i, Ni de Çimento Genel Müdürlü ü görevlerinde bulunmufltur tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü üne atanan Külcü, tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu üyeli i görevini sürdürmektedir. Mehmet Hayrettin fiener Üye Mehmet Hayrettin fiener, y llar aras nda Çanakkale Çimento Sanayi ve T.A.fi. de Vardiya Mühendisi olarak göreve bafllam flt r. Akçimento Ticaret A.fi. de 1981 y l ndan itibaren s ras yla Üretim fiefi, Üretim Müdürü, flletmeler Grup Müdürü ve Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufl; y llar aras nda Büyükçekmece Fabrikas nda, y llar aras nda Çimsa Çimento San. ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi nde Fabrika Müdürü olarak görev yapm flt r tarihine kadar OYSA Çimento San. ve Tic. A.fi. de Genel Müdürlük yapm fl olan fiener, tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmifltir. Mehmet Hac kamilo lu Genel Müdür 1969 y l nda do an Mehmet Hac kamilo lu, Saint Joseph Frans z Lisesi ni bitirdi. Lisans e itimini Bo aziçi Üniversitesi nflaat Mühendisli i bölümünde tamamlayan Mehmet Hac kamilo lu, sonras nda stanbul Üniversitesi nde Uluslararas flletme htisas ve Sabanc Üniversitesi nde de Executive-MBA programlar n tamamlam flt r. Sabanc Grubu hizmet hayat na Betonsa da Mühendis olarak bafllayan Hac kamilo lu, Sabanc Grubu ndaki kariyerine ayn flirket bünyesinde Yat r m ve Planlama Uzman olarak devam etmifltir y llar aras nda Akçansa da Strateji Gelifltirme ve Planlama Müdürü; y llar aras nda Agregasa da fiirket Müdürü olarak görev yapm fl olan Hac kamilo lu, Akçansa daki iki y ll k Finans Koordinatörlü ü görevi sonras nda Çimsa da Genel Müdür Yard mc s (Mali ve dari fller) olarak çal flmaya bafllam flt r tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hac kamilo lu, bu görevini halen sürdürmektedir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 15

18 Üst Yönetim Mehmet Hac kamilo lu Genel Müdür Özgeçmifl bilgileri için lütfen sayfa 15 e bak n z. Hüseyin Özkan Genel Müdür Yard mc s (Pazarlama ve Sat fl- Çimento) ODTÜ Ekonomi bölümü mezunu olan Hüseyin Özkan, çal flma hayat na 1983 y l nda Exsa Export A.fi. de Pazarlama fiefi olarak bafllam flt r y l nda Çimsa Çimento ya geçen, s ras yla ç ve D fl Ticaret fiefi ve Sat fl Pazarlama Müdürü olarak çal flan Özkan, 1999 y l ndan bugüne Pazarlama ve Sat fltan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Basri Dinçer Genel Müdür Yard mc s (Çimento Üretim) TÜ Kimya Mühendisli i bölümünden mezun olan Basri Dinçer, çal flma hayat na 1979 y l nda, Çanakkale Çimento da flletme Mühendisi olarak bafllam flt r y l nda Nuh Çimento da Kalite Kontrol fiefi olarak çal flan Dinçer, Nuh Çimento bünyesindeki bir y ll k deneyimi sonras nda Enka Teknik te flletme Müdürü olarak çal flm flt r. 6 y l süreyle yürütmüfl oldu u görevinden ayr larak Çimsa Çimento da göreve bafllayan Dinçer, y llar aras nda Üretim Müdürü olarak çal flm flt r. Basri Dinçer, Çimsa bünyesinde 2003 y l nda bafllam fl oldu u Çimento Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevini hala sürdürmektedir. fiahap Sar er Genel Müdür Yard mc s (Haz r Beton) fiahap Sar er, Dokuz Eylül Üniversitesi nflaat Mühendisli i e itimi sonras nda, ifl hayat na 1995 y l nda Betonsa da Saha Mühendisi olarak bafllam flt r. Kariyerine, y llar aras nda flletme fiefi olarak devam eden Sar er, y llar aras nda Akçansa Haz r Beton Bölge Müdürü olarak çal flm fl, takip eden dönemde 2 y l süreyle Karçimsa A.fi. fiirket Müdürü olarak görev yapm flt r. Sar er, 2006 y l nda Çimsa Çimento da, Haz r Betondan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaya bafllam flt r. Görevini halen sürdürmekte olan Sar er, stanbul Üniversitesi nde Uluslararas flletme htisas ve Sabanc Üniversitesi nde Executive MBA e itimi alm flt r. Nevra Özhatay Genel Müdür Yard mc s (Mali fller) Bo aziçi Üniversitesi flletme lisans e itiminin ard ndan ngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra Özhatay, 1994 y l nda Sabanc Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzman ve Talent Pool aday olarak çal flmaya bafllam flt r y l nda Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan Özhatay, 1998 y l nda Strateji ve fl Gelifltirme Uzmanl 'na, 2000 y l nda Planlama ve Kontrol Müdürlü ü'ne 2004 y l nda ise Strateji ve fl Gelifltirme Müdürlü ü ne, 2008 y l nda itibaren Lojistik, Strateji ve fl Gelifltirme Direktörlü ü ne atanm flt r. Özhatay tarihinden itibaren Çimsa Mali fller Genel Müdür Yard mc l görevini üstlenmifltir. Tamer Denizci Genel Müdür Yard mc s (Sat nalma ve Lojistik) fl hayat na Dusa Endüstriyel Sanayi de Mali fller fiefi olarak çal flmaya bafllayan Tamer Denizci, Dusa bünyesindeki 5 y ll k deneyiminin ard ndan, Yes International A.fi.de y llar aras nda Mali ve dari fller Müdürü olarak çal flt y l nda çal flmaya bafllad Lafarge Beton A.fi. de, Mali fller Müdürlü ü görevi sonras nda Lafarge Aslan Çimento da hracat ve Sat fl Direktörü olarak çal flt y l nda Çimsa da Mali fller Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaya bafllayan Denizci halen Sat nalma ve lojistik genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Denizci, TÜ flletme Mühendisli i bölümü mezunudur. 16 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

19 Mutlu Do ruöz Genel Müdür Yard mc s (Yat r m ve Otomasyon) Bo aziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisli i bölümünden mezun olan Mutlu Do ruöz, kariyerine 1983 y l nda Enka Teknik te Elektronik Proje Mühendisi olarak bafllam flt r. Befl y l süre ile elektronik, otomasyon ve enstrümantasyon sistemlerinin bak m ve iflletiminden sorumlu olan Do ruöz, 1989 y l nda Saudi Services Group bünyesinde Proje Müdür Vekili olarak çal flmaya bafllam fl ve Grup bünyesindeki 4 y ll k deneyimin ard ndan Cimes Elektronik Sanayi ye geçmifltir. Do ruöz, Cimes bünyesinde s rayla fiirket Müdürü, Genel Müdür Yard mc s ve Genel Müdür olarak görev alm flt r y l nda Çimsa Çimento bünyesinde Yat r m Müdürü olarak göreve bafllayan Mutlu Do ruöz, halen Çimsa bünyesinde Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Ayfer Gürefl Genel Müdür Yard mc s (Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar ) Bo aziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan flmanl k bölümü mezunu Ayfer Gürefl, Columbia Üniversitesi nde Organizasyon Psikolojisi konusunda yüksek lisans yapm flt r. Kariyerine Mudo A.fi. de nsan Kaynaklar Uzman olarak bafllayan Gürefl, yüksek lisans e itiminin ard ndan 1994 y l nda Sabanc Holding te uzman olarak ifle bafllam flt r y llar aras ndaki kariyerine Sabanc Holding bünyesinde nsan Kaynaklar Müdürü olarak devam eden Gürefl, 2007 y l nda Çimsa Çimento da Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar Müdürü olarak çal flmaya bafllam flt r. Ayfer Gürefl halen Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar ndan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Do an Özkul Fabrika Müdürü (Mersin) Lisans ve yüksek lisans e itimini, stanbul Üniversitesi Kimya Mühendisli i bölümünde tamamlayan Do an Özkul, y llar aras nda Çanakkale Çimento da Kalite Kontrol fiefi olarak çal flm flt r y l nda Enka Teknik bünyesinde bafllam fl oldu u Kalite Kontrol ve Üretim Müdürlü ü görevini 4 y l sürdüren Özkul, y llar aras nda Akçansa Çimento da Üretim Müdürü olarak görev yapm flt r döneminde Karçimsa da fiirket Müdürlü ü görevini üstelenen Özkul, y llar aras nda Çimsa Çimento Ni de Fabrika Müdürü olarak çal flm flt r. Do an Özkul halen Mersin Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktad r. Mehmet fiahin Fabrika Müdürü (Kayseri) Hacettepe Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisli i bölümü mezunu olan Mehmet fiahin, ifl hayat na 1979 y l nda TÇMB de Araflt rma Uzman olarak bafllam fl ve bu görevi 1985 y l na kadar sürdürmüfltür. fiahin, 1985 y l nda Çimsa Çimento ya geçerek s ras yla Vardiya Mühendisi, Proses Kontrol fiefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çal flm flt r y l nda Çimsa Kayseri Fabrika Müdürlü ü görevine atan fiahin, halen bu görevini sürdürmektedir. Levent Öncel Fabrika Müdürü (Ni de) Levent Öncel, lisans e itimini ODTÜ Kimya Mühendisli i, yüksek lisans e itimini Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisli i bölümünde tamamlam flt r y l nda Berdan Tekstil de Üretim Mühendisi olarak çal flmaya bafllam flt r y l nda kat ld Çimsa Mersin Fabrikas nda s ras yla Kalite Kontrol Mühendisi, Proses Kontrol fiefi, Kalite Kontrol Müdürü ve Üretim Müdürü olarak çal flan Öncel, 2008 y l nda Ni de Fabrika Müdürlü ü görevine atanm flt r ve halen bu görevini sürdürmektedir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 17

20 Sunufl Çimsa ve Do an Kuban nas l bir araya geldi: Bir tarafta 35 y ld r Türk sanayinin önde gelen kurulufllar aras nda yer alan Çimsa, di er tarafta mezun oldu u 1949 y l ndan bu yana yani tam 61 y ld r Türkiye mimarl k tarihine kitaplar, araflt rmalar ile katk sa layan bilgi ç nar Do an Kuban... Bir tarafta hayat m z n vazgeçilmez unsurlar ndan; yolumuzun, hastanemizin, okulumuzun, evimizin, iflyerlerimizin inflaas n n ana malzemesi beton... Di er tarafta etraf m za, flehrimize, ülkemize bakt m zdaki estetik, mimari anlay fl, yorum... Çimsa 2009 y l faaliyet raporunda bu iki kavram, bu iki büyük deneyim bir araya geldi ve betonarme estetik konulu çal flma, Çimsa n n son bir y l n n performans n sunan rakamlara farkl bir bak fl aç s sa lad. Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hac kamilo lu ve Do an Kuban da bir araya gelerek çal flmaya iliflkin görüfllerini paylaflt lar: Betonarme Estetik çal flmas genellikle çirkin olarak sorgulanan beton ile esteti i yan yana koyuyor. Beton a çirkin demek hata m? D.K.: Malzemenin çirkini yoktur. yi ve kötü kullan m vard r. Le Corbusier modern mimarinin hemen hemen bütün sözlü ünü betonarmeyle kurdu ve dünyan n en güzel binalar n yapt. Wright n en güzel binalar aras nda betonarme binalar var. Ola anüstü güzel mimari yapmaya imkan veren ola anüstü bir malzeme. Ancak estetik olgunlukla ilgili bir kavram. M.H.: Betonarme güzel bir mimari yapmaya olanak veren klasik bir malzeme. Çirkinlik ondan kaynaklanm yor. Tu la da ahflap da beton da çelik de yapsan z çirkin bir bina yapabilirsiniz. Malzemeyle ilgili de il o tasar mla ve estetik olgunlukla ilgili bir fley. Çal flmada gösterdi imiz pek çok örnek yurtd fl ndan. Türkiye de neden az say da örnek var? D.K.: Türkiye de estetik çelik bina da gösteremiyoruz. Dünyaca ünlü ressam m z da pek ç km yor. Tümünün kök nedeni ayn. Sorun dünya kültürüne geç kat lmakla ilgili. Yeteneklerimiz olsa da toplumun genel iste inin de bu yönde olmas gerekir. M.H: Bu konuyu gündeme getirmemizin nedeni de asl nda bu. Biz malzemenin farkl yorumlanabilece ine, esteti in ön plana ç kart labilece ine inan yoruz. Malzememiz buna olanak veriyor. Önünde foto raf çektirebilece imiz yap lar olmas n istiyoruz. Ve bu bir hayal de il. Çal flmadaki örneklerin önemli bir k sm 1900 lü y llara ait, 2000 lere yaklaflt kça estetik yön geri planda m kald? D.K.: Art k herkes ayn fleyleri kulland için farkl olmak, ay rd edilmek zor. Kaufmann fielale Evi ni yapt nda dünyada benzeri yoktu. Art k hep farkl fleyler yapmak gerekiyor. Ben okurken Türkiye de 1000 mimar vard, bugün bin mimar var. Bu çal flma sizin için ne ifade ediyor? D.K.: Ben bir akademisyenim, düflüncemi belli bir noktaya konsantre ederek toparlad m. Bilim ve sanayi iflbirli i pek çok farkl boyutta gerçekleflir, bu da onlardan biri. K sa bir çal flma ama arad n zda hepsini baflka bir yerde bir arada bulamazs n z. M.H.: Biz yapt m z ifle, ürüne inan yoruz. Betona bak fl aç s n n de iflmesi gerekti ini biliyor ve malzemeyi çirkin olarak nitelendirmenin hata oldu unu düflünüyoruz. Bu çal flma da bu inanc m z anlatma yolundaki önemli ad mlar m zdan biri. 18 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

21 Do an Kuban kimdir TÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dal eski baflkan Do an Kuban 1926 da Paris te do du. TÜ 1949 mezunudur de Mimarl k Tarihi Kürsüsü asistan oldu. lk tezi Türk Barok mimarisi üzerinedir 'de talya'da haz rlad "Osmanl Mimarisinde ç Mekan Teflekkülü ve Rönesans'la bir Mukayese" çal flmas yla doçent oldu te Fullbright bursuyla Michigan Üniversitesi slam Sanat bölümünde, y l nda Harvard Fellow u olarak Washington da Dumbarton Oaks Bizans Araflt rmalar Merkezi nde çal flt te Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunlar adl kitab yla profesor oldu. Michigan ve Minnesota Üniversiteleri nde slam Sanat ve Mimarisi, M.I.T. de A a Han profesörü olarak slam Mimarisi Tarihi dersleri verdi y llar nda Harvard Üniversitesi nin stanbul da Kalenderhane Camisi kaz s ve restorasyonunda codirektor olarak çal flt. Kalenderhane, Tahtakale Hamam, Kazakistan da Yesevi Türbesi, Türkmenistan da Merv kentinde Sultan Sancar Türbesi, Bozdo an Kemeri restorasyonlar dan flmanl n yapt, stanbul, zmir, znik, Kastamonu, Sivas ve Erzurum kentleri tarihi çevre koruma raporlar n yazd, Gaziantep, Safranbolu koruma projelerini yapt. Mimarl k Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü kurucusu, Mimarl k Tarihi ve Restorasyon kürsüsü baflkanl ( ), Mimarl k Fakültesi Dekanl yapt ( ) de A a Han Mimarl k Ödülü yürütme komitesi üyesi, y llar aras nda Gayrimenkul Eski Eserler ve An tlar Yüksek Kurulu üyesi oldu. Kültür Bakanl, Mimarlar Odas ve TÜB TAK hizmet ödülleri ve Sinan n Sanat ve Selimiye (1997) adl kitab ile Ayd n Do an Ödülü ald y l nda American Institute of Architects e yabanc fleref üyesi seçildi. Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir üyesi ve TÜBA fieref üyesi. Yirmi yedi kitab ve yüz elliyi aflk n bilimsel makalesi olan Kuban n ngilizcede yay nlanm fl önemli kitaplar aras nda: Bat ya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu dan Önce Türklerin Sanat Ortakl klar, stanbul, 1993; 2. bask 2008 The Turkish Hayat House, stanbul, 1995; Türkçe Çevirisi: Türk Hayatl Evi, stanbul, 1995 Istanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, stanbul, 1996; Türkçe Çevirisi: stanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, stanbul, stanbul, 1996; kinci Türkçe Bask s, stanbul, 2000 Sinan n Sanat ve Selimiye, stanbul, 1997; 2. Bask 1998; Sinan s Art and Selimiye, Istanbul, 1997 (Ayd n Do an Vakf Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) Divri i Mucizesi, Ortaça slam Bezemesi Üzerine Yorumlar; The Miracle of Divri i, stanbul, 1999 Ahflap Saraylar (Kaybolan Kent Hayalleri); Wooden Palaces of the Ottomans, stanbul, 2001 (YEM) Selçuklu Ça nda Anadolu Sanat, stanbul, 2002 (YKY) Osmanl Mimarisi, stanbul, 2007 (YEM) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 19

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı