Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009"

Transkript

1 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009

2 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik konstrüksiyon kullan lm flt r. ki tafl y c ayak aras 200 metre Kemerin yüksekli i 103 metre Uzunlu u 630 metre çindekiler Ola an Genel Kurul Gündemi 01 Finansal Göstergeler 02 Vizyon Misyon De erler 04 Kurum Kültürü ve Tarihçe 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 12 Üst Yönetim 13 Betonarme ve Modern Mimari Y l Çimento Sektörü De erlendirmesi 44 Çimento Sektöründe Strateji Yönetimi 46 Yat r mc Gözüyle Çimsa 50 Yurtiçi Tesisler ve Ürünler 54 Haz r Beton Tesisleri ve Ürünler 62 Yurtd fl Terminaller Y l Yat r mlar Y l Pazarlama ve Sat fl Faaliyetleri 72 Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar 76 Sosyal Sorumluluk 82 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 86 Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 97 Adresler 161

3 Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. 07 Nisan 2010 Günü Yap lacak Ola an Genel Kurul Gündemi Toplant s GÜNDEM: 1- Aç l fl ve Divan Teflekkülü, 2- Toplant Tutana n n mzalanmas Hususunda Divana Yetki Verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n Okunmas ve Müzakeresi, 4- Y l çinde Yap lan Ba fllar n Ortaklar n Bilgisine Sunulmas, 5- Bilânço, Kar/Zarar Hesaplar n n Okunmas, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kar Da t m yla lgili Teklifin Görüflülerek Kabulü veya Reddi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin bra Edilmeleri, 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklar n n Tespiti. 8- Y l çinde Boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine, Yönetim Kurulu nca Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin tasvibi. 9- Görev Süreleri Sona Ermifl Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti, 10- Görev Süreleri Sona Ermifl Olan Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti, 11- Yönetim Kurulunca Belirlenen Ba ms z Denetleme Kuruluflunun Onay, 12- Yönetim Kurulu Baflkan Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde Yaz l Muameleleri Yapabilmelerine zin Verilmesi. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 01

4 Finansal Göstergeler (Birim-Türk Liras ) Bafll ca Bilanço Göstergeleri Haz r De erler Ticari Alacaklar (net) Stoklar (net) Cari/Dönen Varl klar Toplam Finansal Varl klar (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Cari Olmayan / Duran Varl klar Toplam Toplam Varl klar Özsermaye Bafll ca Gelir Tablosu Göstergeleri Sat fl Gelirleri (net) Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Faaliyet Kar Net Dönem Kar Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

5 2009 y l nda kar m z % 41 art rd k. Sat fllar m z 615 milyon TL ye ulaflt rd k y l nda ton klinker ton çimento ürettik. hracat hacmimizi % 10 art rarak 2 milyon ton ihracat gerçeklefltirdik. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 03

6 Vizyonumuz Türkiye nin en de erli çimento ve beton flirketi olmak. Misyonumuz Beton ve çimento kullan c lar n n uluslararas seviyede ifl orta olmak. 04 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

7 De erlerimiz Bizi gelece e tafl yacak olan kültürümüzün yap tafl de erlerimiz; güvenilirlik, müflteri odakl l k ve iflbirli i yapmak. Biz, müflteri ihtiyaçlar n anlayan ve buna yönelik çözümler gelifltirerek müflteriye sundu u de eri sürekli art ran; gerek müflteri gerek çal flanlar ve gerekse tedarikçi ve ifl ortaklar ile uzun sürelere dayal güvenilir ve iflbirli i içinde çal flan bir organizasyonuz. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 05

8 Kurum Kültürü ve Tarihçe Türk sanayisinin önde gelen kurulufllar aras nda yer alan Çimsa, 1972 y l nda kuruldu te ilk üretim tesisiyle Mersin de faaliyete bafllayan fiirket, gri çimentonun yan s ra beyaz çimento ve kalsiyum alüminatl çimento gibi özel çimentolar üreterek inovasyon konusunda Türk çimento ve haz r beton sektörüne önderlik ediyor. Çimsa, Türkiye nin en de erli çimento ve beton flirketi olmak vizyonu ve beton ve çimento kullan c lar n n uluslararas seviyede ifl orta olmak misyonu do rultusunda faaliyetlerini sürdürüyor; paydafllar ve Türkiye ekonomisi için de er üretiyor. Çimsa, temel faaliyet alan n, yaflam ve üretim alanlar n n alt-üst yap lar n n sa lam ve dayan kl olmas için gerekli temel malzemeyi sa lamak olarak tan ml yor y l n n zorlu koflullar n, sene bafl nda yapt çok senaryolu gelecek planlar ve buna uygun gelifltirilen nakit odakl stratejileriyle haz r bir flekilde karfl layan Çimsa; kriz sürecini t pk 2001 y l nda oldu u gibi güçlü bir performansla aflmay baflard. Haz rlanan çok senaryolu planlar ve baflar l yönetim performans Çimsa n n, ekonomik toparlanma döneminde daha bilinçli, güçlü ve kazançl ayakta durmas n ve yolunda emin ad mlarla ilerlemesini sa l yor. Çimsa, 1988 y l nda girdi i haz r beton sektöründe ise Adana, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmarafl, Nevflehir, Eskiflehir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Sakarya ve Bilecik illerinde hizmet sunuyor y l itibar yla, Çimsa n n y ll k klinker üretim kapasitesi 5 milyon tona, haz r beton üretim kapasitesi ise 3 milyon metreküpe ulaflt. hracatta ise Çimsa, bugün beyaz çimento alan nda dünyan n en önemli üç markas ndan biri olman n yan s ra Türk çimentosunun uluslararas platforma geçiflinde de iflimin ve geliflimin lokomotif gücü olarak; gerçek bir küresel oyuncu kimli iyle hareket ediyor y l nda çimento ihracat alan nda flampiyonlu u elde eden Çimsa, 2009 y l nda da, küresel ekonominin olumsuz flartlar na karfl n, %10 un üzerinde art fl kaydederek 2 milyon ton ihracat gerçeklefltirdi. Bu baflar n n elde edilmesinde, Çimsa n n spanya-sevilla, Almanya- Emden, Romanya-Köstence, Rusya-Novorossisk ve KKTC-Gazima usa daki flirket ve terminalleriyle 46 ülkede ürünlerini kendi markas yla pazarlayabilmesi etkili oldu. Yurtd fl nda terminallerle büyüyerek d fl pazarlarda daha aktif ve etkin olma yönünde güçlü bir kararl l a sahip olan fiirket, AB ülkelerinde çimento ürünlerinin piyasaya arz edilebilmesi için gereken EC ve CE sertifikalar ve Kitemark kalite belgelerini de elinde bulunduruyor. Çimsa, uygulad kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, ifl sa l ve güvenli i yönetim sistemleriyle dünya klasman nda ifl mükemmelli ine ulaflmay hedefliyor. Ayr ca At klar n lave Yak t Olarak Kullan m Lisans 'n da alarak çevrenin korunmas konusunda önemli 06 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

9 bir ad m at yor. Çimsa, 2005 y l ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli i konular nda kazand ivmeyi 2009'da da devam ettirerek sat fllar n 615 milyon TL ye ç kard. fiirket, bundan böyle de çal flmalar n, ortaklar na sürekli de er yaratmak amac do rultusunda sürdürecek. Sermayesinin %27,4'ü halka aç k olan Çimsa n n hisse senetleri MKB'de ifllem görüyor. Çimsa 2005 y l ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli i konular nda kazand ivmeyi 2009'da da devam ettirerek sat fllar n 615 milyon TL ye ç kard. Dönüm Noktalar milyon tonluk kapasite devreye al nd Haz r beton sektörüne girildi ste e ba l de iflebilen gri/beyaz klinker üretim hatt devreye sokuldu. (Dünyada ilk ve tek) Orta Do u terminali kuruldu Kayseri de paketleme/ö ütme tesisi sat n al nd Malatya paketleme terminali kuruldu. spanya - Sevilla terminali kuruldu Almanya terminali kuruldu bin ton kapasiteli ek beyaz klinker tesisi devreye sokuldu. Bu üretim tesisinin de eklenmesiyle Çimsa tek çat alt nda dünyadaki en büyük kapasiteli beyaz çimento fabrikas oldu Kalsiyum Alüminatl Çimento üretimine baflland. (Türkiye de ilk ve tek) 2005 Kayseri fabrikas devreye sokuldu. Standart çimento sat n al nd. (Eskiflehir Çimento Fabrikas ve Ankara Çimento Ö ütme Tesisi) 2006 Kuzey K br s terminali kuruldu. Romanya sat fl ofisi kuruldu Çimsa, Ni de Oysa Fabrikas n devrald Eskiflehir ikinci hat devreye sokuldu. Bilecik Haz r Beton sat n almas yla Çimsa, Türkiye de tesis say s baz nda haz r betonda en büyük oyuncu oldu Rusya terminali devreye girdi. Trieste terminali devreye girdi. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 07

10 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj De erli fl Ortaklar m z, 2009, sadece ülkemiz için de il, dünya genelinde çok zor bir y l oldu. Dünya çap nda yaflanan kriz ve durgunluk süreci, küresel ekonominin bugüne dek karfl karfl ya kald en büyük darbo az olarak tarihe geçti. Bu zorlu süreçten ç k fl ise, gerçekten çok titizlikle riayet edilen bir uluslararas iflbirli iyle sa lanabildi. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerin tümünde paralel bir zamanlama ile benzer tedbirler uygulamaya konuldu. Küresel perspektifte de, ekonomik aktivitede gözlenen toparlanman n, kademeli ve yavafl da olsa, devam edece i düflünülüyor. Öte yandan, bafllayan bu toparlanman n güç kaybetmesi ve dünya ekonomisinin uzunca bir süre geçmifl y llardaki ortalama büyümesinin alt nda kalmas riski, hala varl n sürdürüyor. Dünya ekonomisinde geçen y lki efl güdümü görememe, küresel dayan flma ve iflbirli inde yaflanabilecek çatlak ihtimali, bu riskin temelini oluflturuyor. Yaflanan bu kriz, ülkemizi de güçlü bir flekilde etkiledi. ç ve d fl pazarlarda, buna ba l olarak da, kapasite kullan m oranlar nda ve üretim seviyelerinde, istihdamda ciddi daralmalar yafland. Yine de ülkemiz, bu sert dalgalar n etkisini bir nebze de olsa hafifletecek iç dinamikleriyle avantaj kazand. Kurum ve kurulufllar, 2001 krizinden ç kard klar derslerle, krize karfl daha sa lam bir durufl sergileyebildiler. Güçlü bir reform dönemi geçiren bankac l k sistemimiz de, bu süreçte ekonomiye deste ini sürdürebildi. Öte yandan, hükümetimizin belirli sektörlere yönelik destek uygulamalar, talebin öne çekilmesine, ertelenmifl taleplerin de gerçekleflmesine olanak sa lad ve iç pazarlara canland r c etki yapt ; gelecekle ilgili büyüme umutlar n art rd. Bu tablo fl nda, Çimsa olarak, bir yandan ekonomik canlanman n getirdi i f rsatlar en iyi flekilde de erlendirirken; bir yandan da kriz bitti rehavetine kap lmadan, ihtiyat elden b rakmadan, karl büyüme performans m zda ve istihdam gücümüzde sürdürülebilirlik üzerine yo unlaflmay ; ülkemizi krizlere karfl dirençli dinamikleri güçlendirmek ad na topluma karfl en önemli sorumlulu umuz olarak görüyoruz. Çimsa, bu sorumlulu unun bilinciyle, 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren etkisini hissettiren küresel krize karfl süratle önlem alarak, bu çalkant l dönemi hasars z flekilde atlatmak için haz rl klar n tamamlad. Bu h zl tepki ve haz rl k süreci, fiirketimizin esnek üretim yeteneklerinin ve 08 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

11 yüksek performans kültürünün ne kadar ileri bir noktada oldu unu bir kez daha kan tlad. Yine 2008 y l içerisinde, çok senaryolu gelece i planlayan strateji formülasyonu pilot çal flmalar tamamlanarak; buradan al nan ç kt lar orta/uzun vadeli planlar m za entegre edildi y l n n zorlay c ortam na girerken, daha önceden haz rlanan bu çok senaryolu gelecek planlar ve Fark ndal k, Dayan kl l k, Esneklik stratejisi kapsam nda, en kötü senaryoya göre haz rl klar yap ld. Çimsa, bu haz rl k süreci ve sahip oldu u rekabet avantajlar ile ön plana ç kt. Dönüfltürülebilir üretim hatt teknolojisi ile iste e ve talebe ba l olarak beyaz ve gri çimento üretimi yapabilme gücünün yan s ra Çimsa, Türk çimentosunun gerçek küresel oyuncusu kimli iyle, 2009 y l nda ihracat hacmini %10 art rd ve 2 milyon ton ihracat gerçeklefltirdi. Çimsa, böylece Türkiye de çimento ihracat alan nda liderli ini sürdürürken, iç pazardaki daralman n negatif etkilerini de ihracatla bertaraf ederek, istihdam ve ekonomik de er yaratma gücünü sürdürülebilir k lma baflar s n gösterdi. Bu baflar n n elde edilmesinde, Çimsa n n spanya-sevilla, Almanya- Emden, Romanya-Köstence, Rusya-Novorossisk ve KKTC-Gazima usa daki flirket ve terminalleriyle 46 ülkede ürünlerini kendi markas yla pazarlayabilmesi büyük rol oynad. fiirketimiz, önümüzdeki dönemde de yurtd fl nda terminallerle büyüyerek ve de er zincirine yat r m yaparak d fl pazarlarda daha aktif ve etkin olma yönünde güçlü bir kararl l a sahip bulunuyor. Bu do rultuda Çimsa, halen dünyan n en büyük ve sayg n üç markas aras nda yer ald beyaz çimento alan nda da bu konumunu güçlendirerek sürdürecek. Bu baflar lar ve rekabetçi gücü ile Çimsa, 2005 y l ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli i konular nda kazand ivmeyi 2009'da da devam ettirdi y l sonu itibar yla y ll k 5 milyon ton klinker ve 3 milyon metreküp haz r beton üretim kapasitesine ulaflan Çimsa, yüksek performans kültürü, yenilikçi ve rekabetçi ifl yap s yla ekonomik çalkant lara ra men hedeflerini gerçeklefltirme baflar s n gösterdi. fiirketimizin cirosu, 2009 y l nda 615 milyon TL ye ulafl rken, operasyonel kar m z da (FAVÖK) 173 milyon TL olarak gerçekleflti. Çimsa ayr ca, gerek örgün ve yayg n e itimin desteklenmesi gerekse kültürel miras m z n yayg n bir flekilde tan nmas konusunda yerel yönetimler, akademik kurumlar ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdi i sosyal yat r mlarla toplumsal geliflimi desteklemeyi sürdürüyor. Çevre koruma alan nda ise fiirketimiz, Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan verilen "At klar n Ek Yak t Olarak Kullan m Lisans " sahibi tesisleriyle do al kaynaklar n korunmas na ve at klar n çevreye zarar vermeksizin bertaraf edilmesine katk sa l yor. Di er yandan, do al hayat n korunmas na yönelik çal flmalar ve kullan m döngüsü sona eren ocaklardaki a açland rma faaliyetleri devam ediyor. Tüm bu çal flmalar m zla, sermayedarlar m z, çal flanlar m z, ifl ortaklar m z baflta olmak üzere tüm paydafllar m za, Türk ekonomisine, toplumuna ve çevreye karfl en büyük sorumlulu umuz olarak gördü ümüz de er yaratma gücünün sürdürülebilirli i konusunda son derece Çimsa; tüm tutkusu ve enerjisiyle yenilikçi, çevreye sayg l çal flmalar n, ekonomik büyümesini ve topluma sa lad katk lar gelifltirerek sürdürecek. sa lam bir konuma sahip bulunuyoruz. Çimsa, bu konumundan ald güçle, Türk ekonomisi ve paydafllar na karfl sorumluluklar n en iyi flekilde yerine getirmeye gelecekte de devam edecek; tüm tutkusu ve enerjisiyle yenilikçi, çevreye sayg l çal flmalar n, ekonomik büyümesini ve topluma sa lad katk lar gelifltirerek sürdürecek. Çimsa n n bu güçlü konumuna ve performans na katk sa layan herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Sayg lar mla, Mehmet Göçmen Yönetim Kurulu Baflkan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 09

12 The Congress Hall Berlin Kongre Saray / Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

13 Gelece e tafl yan. Benimsedi imiz ifl yap fl biçimi ile gerçeklefltirdi imiz çal flmalar, bizi ve tüm paydafllar m z gelece e tafl yor. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 11

14 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu 01 Mehmet Göçmen, Baflkan 02 Mustafa Nedim Bozfak o lu, Baflkan Vekili 03 Y lmaz Külcü, Üye 04 Mehmet Hayrettin fiener, Üye 05 Mehmet Hac kamilo lu, Genel Müdür Denetim Kurulu lker Y ld r m, Denetçi Bahad r Boran, Denetçi 12 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

15 Üst Yönetim Üst Yönetim 01 Mehmet Hac kamilo lu, Genel Müdür 02 Levent Öncel, Fabrika Müdürü (Ni de) 03 Basri Dinçer, Genel Müdür Yard mc s (Çimento Üretim) 04 Tamer Denizci, Genel Müdür Yard mc s (Sat nalma-lojistik) 05 Do an Özkul, Fabrika Müdürü (Mersin) 06 Ayfer Gürefl, Genel Müdür Yard mc s (Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar ) 07 Mutlu Do ruöz, Genel Müdür Yard mc s (Yat r m ve Otomasyon) 08 Nevra Özhatay, Genel Müdür Yard mc s (Mali fller) 09 fiahap Sar er, Genel Müdür Yard mc s (Haz r Beton) 10 Mehmet fiahin, Fabrika Müdürü (Kayseri) 11 Hüseyin Özkan, Genel Müdür Yard mc s (Pazarlama ve Sat fl-çimento) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 13

16 Yönetim Kurulu ve Denetçiler Mehmet Göçmen Baflkan ( tarihinde Yönetim Kurulu Baflkanl görevine seçilmifltir.) 1957 y l nda do an Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisli i e itiminin ard ndan Amerika da Syracuse Üniversitesi nde Endüstri Mühendisli i ve Yöneylem Araflt rmas üzerine yüksek lisans yapt. Çal flma hayat na 1983 y l nda Çelik Halat ve Tel San. A.fi. de bafllayan Göçmen, tarihleri aras nda Lafarge Ekmel Beton A.fi. Genel Müdürlü ü ve Lafarge Türkiye fl Gelifltirme ve D fl liflkiler Baflkan Yard mc l görevlerini yürüttü. Haziran 2003 Temmuz 2008 tarihleri aras nda Akçansa da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen 1 A ustos 2008 tarihinde Sabanc Holding nsan Kaynaklar Grup Baflkan görevine atanm fl ve 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Sabanc Holding Çimento Grup Baflkanl görevini birlikte yürütmektedir. Mustafa Nedim Bozfak o lu Baflkan Vekili ( tarihinde Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevine seçilmifltir.) 1950 y l nda Tarsus ta do an Nedim Bozfak o lu, 1972 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nden mezun olmufltur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali fller Müdür Yard mc s olarak görev yapm flt r. H.Ö. Sabanc Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Baflkanl yapm fl olan Bozfak o lu, halen Hac Ömer Sabanc Holding de Genel Sekreter olarak görev yapmaktad r. 14 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

17 Y lmaz Külcü Üye 1944 y l nda Afyon da do an Y lmaz Külcü 1966 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi nden mezun olmufltur. fl hayat na TEK 9. Bölge Müdürlü ü nde Elektrik Mühendisi olarak bafllayan Külcü daha sonra Afyon Çimento flletme Müdürlü ü, Söke Çimento Sanayi Müdür Yard mc l, Elaz Çimento Genel Müdürlü ü, Çorum Çimento Genel Müdürlü ü, Gaziantep Çimento Genel Müdürlü ü, Çitosan Elektrik flleri Daire Baflkanl, Çitosan Teknik Genel Müdür Yard mc l ve Yönetim Kurulu Üyeli i, Ni de Çimento Genel Müdürlü ü görevlerinde bulunmufltur tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü üne atanan Külcü, tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu üyeli i görevini sürdürmektedir. Mehmet Hayrettin fiener Üye Mehmet Hayrettin fiener, y llar aras nda Çanakkale Çimento Sanayi ve T.A.fi. de Vardiya Mühendisi olarak göreve bafllam flt r. Akçimento Ticaret A.fi. de 1981 y l ndan itibaren s ras yla Üretim fiefi, Üretim Müdürü, flletmeler Grup Müdürü ve Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufl; y llar aras nda Büyükçekmece Fabrikas nda, y llar aras nda Çimsa Çimento San. ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi nde Fabrika Müdürü olarak görev yapm flt r tarihine kadar OYSA Çimento San. ve Tic. A.fi. de Genel Müdürlük yapm fl olan fiener, tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmifltir. Mehmet Hac kamilo lu Genel Müdür 1969 y l nda do an Mehmet Hac kamilo lu, Saint Joseph Frans z Lisesi ni bitirdi. Lisans e itimini Bo aziçi Üniversitesi nflaat Mühendisli i bölümünde tamamlayan Mehmet Hac kamilo lu, sonras nda stanbul Üniversitesi nde Uluslararas flletme htisas ve Sabanc Üniversitesi nde de Executive-MBA programlar n tamamlam flt r. Sabanc Grubu hizmet hayat na Betonsa da Mühendis olarak bafllayan Hac kamilo lu, Sabanc Grubu ndaki kariyerine ayn flirket bünyesinde Yat r m ve Planlama Uzman olarak devam etmifltir y llar aras nda Akçansa da Strateji Gelifltirme ve Planlama Müdürü; y llar aras nda Agregasa da fiirket Müdürü olarak görev yapm fl olan Hac kamilo lu, Akçansa daki iki y ll k Finans Koordinatörlü ü görevi sonras nda Çimsa da Genel Müdür Yard mc s (Mali ve dari fller) olarak çal flmaya bafllam flt r tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hac kamilo lu, bu görevini halen sürdürmektedir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 15

18 Üst Yönetim Mehmet Hac kamilo lu Genel Müdür Özgeçmifl bilgileri için lütfen sayfa 15 e bak n z. Hüseyin Özkan Genel Müdür Yard mc s (Pazarlama ve Sat fl- Çimento) ODTÜ Ekonomi bölümü mezunu olan Hüseyin Özkan, çal flma hayat na 1983 y l nda Exsa Export A.fi. de Pazarlama fiefi olarak bafllam flt r y l nda Çimsa Çimento ya geçen, s ras yla ç ve D fl Ticaret fiefi ve Sat fl Pazarlama Müdürü olarak çal flan Özkan, 1999 y l ndan bugüne Pazarlama ve Sat fltan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Basri Dinçer Genel Müdür Yard mc s (Çimento Üretim) TÜ Kimya Mühendisli i bölümünden mezun olan Basri Dinçer, çal flma hayat na 1979 y l nda, Çanakkale Çimento da flletme Mühendisi olarak bafllam flt r y l nda Nuh Çimento da Kalite Kontrol fiefi olarak çal flan Dinçer, Nuh Çimento bünyesindeki bir y ll k deneyimi sonras nda Enka Teknik te flletme Müdürü olarak çal flm flt r. 6 y l süreyle yürütmüfl oldu u görevinden ayr larak Çimsa Çimento da göreve bafllayan Dinçer, y llar aras nda Üretim Müdürü olarak çal flm flt r. Basri Dinçer, Çimsa bünyesinde 2003 y l nda bafllam fl oldu u Çimento Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevini hala sürdürmektedir. fiahap Sar er Genel Müdür Yard mc s (Haz r Beton) fiahap Sar er, Dokuz Eylül Üniversitesi nflaat Mühendisli i e itimi sonras nda, ifl hayat na 1995 y l nda Betonsa da Saha Mühendisi olarak bafllam flt r. Kariyerine, y llar aras nda flletme fiefi olarak devam eden Sar er, y llar aras nda Akçansa Haz r Beton Bölge Müdürü olarak çal flm fl, takip eden dönemde 2 y l süreyle Karçimsa A.fi. fiirket Müdürü olarak görev yapm flt r. Sar er, 2006 y l nda Çimsa Çimento da, Haz r Betondan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaya bafllam flt r. Görevini halen sürdürmekte olan Sar er, stanbul Üniversitesi nde Uluslararas flletme htisas ve Sabanc Üniversitesi nde Executive MBA e itimi alm flt r. Nevra Özhatay Genel Müdür Yard mc s (Mali fller) Bo aziçi Üniversitesi flletme lisans e itiminin ard ndan ngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra Özhatay, 1994 y l nda Sabanc Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzman ve Talent Pool aday olarak çal flmaya bafllam flt r y l nda Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan Özhatay, 1998 y l nda Strateji ve fl Gelifltirme Uzmanl 'na, 2000 y l nda Planlama ve Kontrol Müdürlü ü'ne 2004 y l nda ise Strateji ve fl Gelifltirme Müdürlü ü ne, 2008 y l nda itibaren Lojistik, Strateji ve fl Gelifltirme Direktörlü ü ne atanm flt r. Özhatay tarihinden itibaren Çimsa Mali fller Genel Müdür Yard mc l görevini üstlenmifltir. Tamer Denizci Genel Müdür Yard mc s (Sat nalma ve Lojistik) fl hayat na Dusa Endüstriyel Sanayi de Mali fller fiefi olarak çal flmaya bafllayan Tamer Denizci, Dusa bünyesindeki 5 y ll k deneyiminin ard ndan, Yes International A.fi.de y llar aras nda Mali ve dari fller Müdürü olarak çal flt y l nda çal flmaya bafllad Lafarge Beton A.fi. de, Mali fller Müdürlü ü görevi sonras nda Lafarge Aslan Çimento da hracat ve Sat fl Direktörü olarak çal flt y l nda Çimsa da Mali fller Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaya bafllayan Denizci halen Sat nalma ve lojistik genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Denizci, TÜ flletme Mühendisli i bölümü mezunudur. 16 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

19 Mutlu Do ruöz Genel Müdür Yard mc s (Yat r m ve Otomasyon) Bo aziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisli i bölümünden mezun olan Mutlu Do ruöz, kariyerine 1983 y l nda Enka Teknik te Elektronik Proje Mühendisi olarak bafllam flt r. Befl y l süre ile elektronik, otomasyon ve enstrümantasyon sistemlerinin bak m ve iflletiminden sorumlu olan Do ruöz, 1989 y l nda Saudi Services Group bünyesinde Proje Müdür Vekili olarak çal flmaya bafllam fl ve Grup bünyesindeki 4 y ll k deneyimin ard ndan Cimes Elektronik Sanayi ye geçmifltir. Do ruöz, Cimes bünyesinde s rayla fiirket Müdürü, Genel Müdür Yard mc s ve Genel Müdür olarak görev alm flt r y l nda Çimsa Çimento bünyesinde Yat r m Müdürü olarak göreve bafllayan Mutlu Do ruöz, halen Çimsa bünyesinde Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Ayfer Gürefl Genel Müdür Yard mc s (Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar ) Bo aziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan flmanl k bölümü mezunu Ayfer Gürefl, Columbia Üniversitesi nde Organizasyon Psikolojisi konusunda yüksek lisans yapm flt r. Kariyerine Mudo A.fi. de nsan Kaynaklar Uzman olarak bafllayan Gürefl, yüksek lisans e itiminin ard ndan 1994 y l nda Sabanc Holding te uzman olarak ifle bafllam flt r y llar aras ndaki kariyerine Sabanc Holding bünyesinde nsan Kaynaklar Müdürü olarak devam eden Gürefl, 2007 y l nda Çimsa Çimento da Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar Müdürü olarak çal flmaya bafllam flt r. Ayfer Gürefl halen Kurumsal Geliflim ve nsan Kaynaklar ndan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak çal flmaktad r. Do an Özkul Fabrika Müdürü (Mersin) Lisans ve yüksek lisans e itimini, stanbul Üniversitesi Kimya Mühendisli i bölümünde tamamlayan Do an Özkul, y llar aras nda Çanakkale Çimento da Kalite Kontrol fiefi olarak çal flm flt r y l nda Enka Teknik bünyesinde bafllam fl oldu u Kalite Kontrol ve Üretim Müdürlü ü görevini 4 y l sürdüren Özkul, y llar aras nda Akçansa Çimento da Üretim Müdürü olarak görev yapm flt r döneminde Karçimsa da fiirket Müdürlü ü görevini üstelenen Özkul, y llar aras nda Çimsa Çimento Ni de Fabrika Müdürü olarak çal flm flt r. Do an Özkul halen Mersin Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktad r. Mehmet fiahin Fabrika Müdürü (Kayseri) Hacettepe Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisli i bölümü mezunu olan Mehmet fiahin, ifl hayat na 1979 y l nda TÇMB de Araflt rma Uzman olarak bafllam fl ve bu görevi 1985 y l na kadar sürdürmüfltür. fiahin, 1985 y l nda Çimsa Çimento ya geçerek s ras yla Vardiya Mühendisi, Proses Kontrol fiefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çal flm flt r y l nda Çimsa Kayseri Fabrika Müdürlü ü görevine atan fiahin, halen bu görevini sürdürmektedir. Levent Öncel Fabrika Müdürü (Ni de) Levent Öncel, lisans e itimini ODTÜ Kimya Mühendisli i, yüksek lisans e itimini Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisli i bölümünde tamamlam flt r y l nda Berdan Tekstil de Üretim Mühendisi olarak çal flmaya bafllam flt r y l nda kat ld Çimsa Mersin Fabrikas nda s ras yla Kalite Kontrol Mühendisi, Proses Kontrol fiefi, Kalite Kontrol Müdürü ve Üretim Müdürü olarak çal flan Öncel, 2008 y l nda Ni de Fabrika Müdürlü ü görevine atanm flt r ve halen bu görevini sürdürmektedir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 17

20 Sunufl Çimsa ve Do an Kuban nas l bir araya geldi: Bir tarafta 35 y ld r Türk sanayinin önde gelen kurulufllar aras nda yer alan Çimsa, di er tarafta mezun oldu u 1949 y l ndan bu yana yani tam 61 y ld r Türkiye mimarl k tarihine kitaplar, araflt rmalar ile katk sa layan bilgi ç nar Do an Kuban... Bir tarafta hayat m z n vazgeçilmez unsurlar ndan; yolumuzun, hastanemizin, okulumuzun, evimizin, iflyerlerimizin inflaas n n ana malzemesi beton... Di er tarafta etraf m za, flehrimize, ülkemize bakt m zdaki estetik, mimari anlay fl, yorum... Çimsa 2009 y l faaliyet raporunda bu iki kavram, bu iki büyük deneyim bir araya geldi ve betonarme estetik konulu çal flma, Çimsa n n son bir y l n n performans n sunan rakamlara farkl bir bak fl aç s sa lad. Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hac kamilo lu ve Do an Kuban da bir araya gelerek çal flmaya iliflkin görüfllerini paylaflt lar: Betonarme Estetik çal flmas genellikle çirkin olarak sorgulanan beton ile esteti i yan yana koyuyor. Beton a çirkin demek hata m? D.K.: Malzemenin çirkini yoktur. yi ve kötü kullan m vard r. Le Corbusier modern mimarinin hemen hemen bütün sözlü ünü betonarmeyle kurdu ve dünyan n en güzel binalar n yapt. Wright n en güzel binalar aras nda betonarme binalar var. Ola anüstü güzel mimari yapmaya imkan veren ola anüstü bir malzeme. Ancak estetik olgunlukla ilgili bir kavram. M.H.: Betonarme güzel bir mimari yapmaya olanak veren klasik bir malzeme. Çirkinlik ondan kaynaklanm yor. Tu la da ahflap da beton da çelik de yapsan z çirkin bir bina yapabilirsiniz. Malzemeyle ilgili de il o tasar mla ve estetik olgunlukla ilgili bir fley. Çal flmada gösterdi imiz pek çok örnek yurtd fl ndan. Türkiye de neden az say da örnek var? D.K.: Türkiye de estetik çelik bina da gösteremiyoruz. Dünyaca ünlü ressam m z da pek ç km yor. Tümünün kök nedeni ayn. Sorun dünya kültürüne geç kat lmakla ilgili. Yeteneklerimiz olsa da toplumun genel iste inin de bu yönde olmas gerekir. M.H: Bu konuyu gündeme getirmemizin nedeni de asl nda bu. Biz malzemenin farkl yorumlanabilece ine, esteti in ön plana ç kart labilece ine inan yoruz. Malzememiz buna olanak veriyor. Önünde foto raf çektirebilece imiz yap lar olmas n istiyoruz. Ve bu bir hayal de il. Çal flmadaki örneklerin önemli bir k sm 1900 lü y llara ait, 2000 lere yaklaflt kça estetik yön geri planda m kald? D.K.: Art k herkes ayn fleyleri kulland için farkl olmak, ay rd edilmek zor. Kaufmann fielale Evi ni yapt nda dünyada benzeri yoktu. Art k hep farkl fleyler yapmak gerekiyor. Ben okurken Türkiye de 1000 mimar vard, bugün bin mimar var. Bu çal flma sizin için ne ifade ediyor? D.K.: Ben bir akademisyenim, düflüncemi belli bir noktaya konsantre ederek toparlad m. Bilim ve sanayi iflbirli i pek çok farkl boyutta gerçekleflir, bu da onlardan biri. K sa bir çal flma ama arad n zda hepsini baflka bir yerde bir arada bulamazs n z. M.H.: Biz yapt m z ifle, ürüne inan yoruz. Betona bak fl aç s n n de iflmesi gerekti ini biliyor ve malzemeyi çirkin olarak nitelendirmenin hata oldu unu düflünüyoruz. Bu çal flma da bu inanc m z anlatma yolundaki önemli ad mlar m zdan biri. 18 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu

21 Do an Kuban kimdir TÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dal eski baflkan Do an Kuban 1926 da Paris te do du. TÜ 1949 mezunudur de Mimarl k Tarihi Kürsüsü asistan oldu. lk tezi Türk Barok mimarisi üzerinedir 'de talya'da haz rlad "Osmanl Mimarisinde ç Mekan Teflekkülü ve Rönesans'la bir Mukayese" çal flmas yla doçent oldu te Fullbright bursuyla Michigan Üniversitesi slam Sanat bölümünde, y l nda Harvard Fellow u olarak Washington da Dumbarton Oaks Bizans Araflt rmalar Merkezi nde çal flt te Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunlar adl kitab yla profesor oldu. Michigan ve Minnesota Üniversiteleri nde slam Sanat ve Mimarisi, M.I.T. de A a Han profesörü olarak slam Mimarisi Tarihi dersleri verdi y llar nda Harvard Üniversitesi nin stanbul da Kalenderhane Camisi kaz s ve restorasyonunda codirektor olarak çal flt. Kalenderhane, Tahtakale Hamam, Kazakistan da Yesevi Türbesi, Türkmenistan da Merv kentinde Sultan Sancar Türbesi, Bozdo an Kemeri restorasyonlar dan flmanl n yapt, stanbul, zmir, znik, Kastamonu, Sivas ve Erzurum kentleri tarihi çevre koruma raporlar n yazd, Gaziantep, Safranbolu koruma projelerini yapt. Mimarl k Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü kurucusu, Mimarl k Tarihi ve Restorasyon kürsüsü baflkanl ( ), Mimarl k Fakültesi Dekanl yapt ( ) de A a Han Mimarl k Ödülü yürütme komitesi üyesi, y llar aras nda Gayrimenkul Eski Eserler ve An tlar Yüksek Kurulu üyesi oldu. Kültür Bakanl, Mimarlar Odas ve TÜB TAK hizmet ödülleri ve Sinan n Sanat ve Selimiye (1997) adl kitab ile Ayd n Do an Ödülü ald y l nda American Institute of Architects e yabanc fleref üyesi seçildi. Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir üyesi ve TÜBA fieref üyesi. Yirmi yedi kitab ve yüz elliyi aflk n bilimsel makalesi olan Kuban n ngilizcede yay nlanm fl önemli kitaplar aras nda: Bat ya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu dan Önce Türklerin Sanat Ortakl klar, stanbul, 1993; 2. bask 2008 The Turkish Hayat House, stanbul, 1995; Türkçe Çevirisi: Türk Hayatl Evi, stanbul, 1995 Istanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, stanbul, 1996; Türkçe Çevirisi: stanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, stanbul, stanbul, 1996; kinci Türkçe Bask s, stanbul, 2000 Sinan n Sanat ve Selimiye, stanbul, 1997; 2. Bask 1998; Sinan s Art and Selimiye, Istanbul, 1997 (Ayd n Do an Vakf Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) Divri i Mucizesi, Ortaça slam Bezemesi Üzerine Yorumlar; The Miracle of Divri i, stanbul, 1999 Ahflap Saraylar (Kaybolan Kent Hayalleri); Wooden Palaces of the Ottomans, stanbul, 2001 (YEM) Selçuklu Ça nda Anadolu Sanat, stanbul, 2002 (YKY) Osmanl Mimarisi, stanbul, 2007 (YEM) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi Faaliyet Raporu 19

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Vizyonumuz de erli çimento beton flirketi Misyonumuz uluslararas ifl orta Kapak Görseli: Calatrava

Vizyonumuz de erli çimento beton flirketi Misyonumuz uluslararas ifl orta Kapak Görseli: Calatrava Dün, Bugün, Yar n Vizyonumuz Türkiye nin en Misyonumuz Beton ve çimento kullan c lar n n de erli çimento ve beton flirketi olmak. uluslararas seviyede ifl orta olmak. Kapak Görseli: Calatrava East London,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu 1- a)raporun Dönemi: 01.01.2009-31.03.2009 b)ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. c)faaliyet Dönemindeki

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı