KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ"

Transkript

1 KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2 2

3 ATATÜRK'ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!... Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 "ÇalıĢmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaģama yollarını alıģkanlık haline getirmiģ milletler, evvela haysiyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkûmdurlar..." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4

5 YÖNETĠM VE EĞĠTĠM KADROSU Müzeyyen ÇELEBĠOĞLU Mete ÇELEBĠOĞLU Ramazan GÜLCÜ Sevgi ALTINTAġ Sevim ÖCAL Hacer KANUĞ Ayten IġILDAĞ Sevgün ġahġn GülĢah ÇETĠNKAYA Sevilay EGELĠ Suat ALTAY Nazlı AKSAMAZ Mete ÇELEBĠOĞLU Sibel ERGÜN Nermin DEĞĠRMENCĠ GülĢah ALEMDAR Tuğçe METĠN Duygu ġanli ÖNDER Necla BAĞ Burçak BAġTÜRK Mevlüt ÇIRPAN Melek KARA RaĢit SÖNMEZ Kurucu Temsilcisi - Eğitimci Kurucu Okul Müdürü-Yabancı Diller Bölüm BaĢkanı Müdür Yardımcısı Anasınıfı Öğretmeni 1.Sınıf Öğretmeni 2.Sınıf Öğretmeni 3.Sınıf Öğretmeni 4.Sınıf Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Matematik Öğretmeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni Sosyal Bilgiler ve Satranç Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Almanca Öğretmeni Almanca Öğretmeni Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmeni Müzik Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Halk Dansları Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. ATATÜRK DĠYOR KĠ: BENĠM ASIL ANLATILACAK YÖNÜM, ÖĞRETMENLĠĞĠMDĠR. BEN MĠLLETĠME ÖĞRETMENLĠK YAPIYORUM. BENĠ ÖYLE ANINIZ 5

6 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMi GÜNLER EYLÜL / 2013 EKİM / 2013 KASIM / 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü GÜNLER ARALIK / 2013 OCAK / 2014 ŞUBAT / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü GÜNLER MART / 2014 NİSAN / 2014 MAYIS / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü GÜNLER HAZİRAN / 2014 TEMMUZ / 2014 AĞUSTOS / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü 10 I.DÖNEM : 88 İşgünü II.DÖNEM : 87 İşgünü TOPLAM 175 İŞGÜNÜ ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 16 Eylül 2013 Pazartesi günü başlar. Kurban Bayramı Cumhuriyet Bayramı (90.Yıl) Atatürk ü Anma Günü (75.yıl) Öğretmenler Günü 14 Ekim Pazartesi 13:00 da başlar,18 Ekim Cuma akşamı biter. 28 Ekim 2013 Pazartesi 13:00 da başlar,29 Ekim Salı akşamı biter Kasım Haftası 24 Kasım 2013 Pazar günü Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2014 Çarşamba günü 1.Dönemin Sona Ermesi 24 Ocak 2014 Cuma günü biter. Yarıyıl Tatili 27 Ocak Pazartesi başlar,7 Şubat Cuma akşamı biter. 2.Dönemin Başlangıcı 10 Şubat 2014 Pazartesi başlar. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2014 Çarşamba günü Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2014 Perşembe günü 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2014 Pazartesi günü 6

7 MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠNDEN BAZI MADDELER Devam Zorunluluğu Madde 25 (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ġlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Derse Devamsızlık Madde 26 Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamın Ġzlenmesi MADDE 27 (DeğiĢik:RG-24/12/ ) Ġlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. Puan, Notla Değerlendirme MADDE 33 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-20/08/ ) (DeğiĢik birinci fırka:rg-24/12/ ) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalıģmaları yaptırır. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin baģarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalıģmalar, bireyselleģtirilmiģ eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. (DeğiĢik üçüncü fırka:rg-24/12/ ) Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalıģmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beģlik sisteme göre nota çevrilerek karneye iģlenir. Puanların not değeri ve derecesi aģağıda gösterilmiģtir. PUAN NOT DERECE Pekiyi Ġyi Orta Geçer BaĢarısız Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu baģarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beģlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. BeĢlik not sisteminde baģarı dört, baģarısızlık bir notla değerlendirilir. 7

8 MADDE 35 (DeğiĢik:RG-20/08/ ) ĠKĠNCĠ BÖLÜM Sınavlar (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin geliģimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleģtirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalıģmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır. (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ġlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalıģması Ģeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin baģarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalıģmalarında yararlandıkları kaynak veya kiģileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalıģmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. (DeğiĢik beģinci fıkra:rg-24/12/ ) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar MADDE 38 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-02/05/ ) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans (DeğiĢik ibare:rg- 20/08/ ) görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beģ iģ günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders iģlenirken yapılabileceği gibi ders dıģında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans (DeğiĢik ibare:rg-20/08/ ) görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (DeğiĢik ibare:rg-20/08/ ) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. 8

9 Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu MADDE 42 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-20/08/ ) Bir dersin dönem puanı; a) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje ve ders içi baģarılarını belirlemeye yönelik çalıģmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması, b) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ġlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalıģmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.dersteki geliģimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin geliģim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin baģarısına iliģkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu MADDE 46 (DeğiĢik:RG-24/12/ ) Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme iģlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Öğrenci BaĢarısının Değerlendirilmesi MADDE 47 (DeğiĢik:RG-24/12/ ) Ġlköğretimde öğrenci, kendi yaģ grubu içinde bir bütün olarak yetiģtirilir ve değerlendirilir. Ġlköğretim, öğrencilerin derslerdeki baģarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalıģmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiģtirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Buna göre; a) Öğrencinin ders yılındaki baģarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalıģmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaģmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve baģarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir. 9

10 ÖğrencKurulu ve Okul Meclisleri MADDE 97 (BaĢlığı ile birlikte değiģik:rg-24/12/ ) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri tarafından kendi aralarından seçilen baģkan ve ikinci baģkan ile Ģubelerden seçilen birer temsilciden oluģur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Okul öğrenci kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci baģkanının çağrısı ile toplanır. Ġlk toplantıda yıllık çalıģma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. ÇalıĢma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. Öğrenci meclisi, birleģtirilmiģ sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dıģındaki ilkokul, ortaokul ve imamhatip ortaokullarında kurulur. Meclis, Ģube temsilcilerinden oluģur. Meclisin ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul baģkanının katıldığı kurullara bu temsilci de katılır. Öğrenci kurulu ve okul meclisleri seçimleri aynı zamanda yapılabilir. Ödüllendirilecek DavranıĢlar ve Ödüller Madde 107 Okul Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranıģları ile derslerdeki gayret ve baģarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler; a) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden puandan aģağı olmamak Ģartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması olanlar "TeĢekkür," b) (DeğiĢik:RG-05/10/ ) puan ve yukarı olanlar "Takdirname," c) (DeğiĢik:RG-05/10/ ) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün BaĢarı" (EK-7), ç) (Ek:RG-05/10/ ) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste TeĢekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teģekkür alanlar "BaĢarı" (EK- 7/1)belgesi ile ödüllendirilir. (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki baģarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarıģmalara katılarak ilk beģ dereceye giren, b) ÇeĢitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün baģarı gösterenöğrenciler "Onur Belgesi" (EK- 8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne iģlenir. Öğrenci DavranıĢları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir. Öğrencilerin Olumsuz DavranıĢları ve Uygulanacak Yaptırımlar,Madde 108 (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, geliģim özellikleri dıģındaki olumsuz davranıģlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiģtirme yaptırımlarından biri uygulanır. 10

11 Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranıģlarının farkına vararak bu davranıģlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin geliģim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranıģlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aģağıdaki Ģekilde iģler. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüģme sürecini oluģturur. Olumsuz davranıģın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranıģın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalıģılır. Olumsuz davranıģların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır. 2) Öğrenci ile sözleģme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranıģlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüģme gerçekleģtirilir. Bu görüģme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranıģlarını değiģtirmeyi kabul edeceğine iliģkin sözleģmeyi imzalar. (Ek- 10) 3) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Veli ile görüģme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranıģları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüģmede öğrencinin olumsuz davranıģları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aģamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranıģlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüģülmek üzere öğrenci davranıģlarını değerlendirme kuruluna verir. b) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranıģta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir. c) Okul değiģtirme; öğrencinin, bir baģka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir. Yaptırım Gerektiren DavranıĢlar Madde 109 Yaptırım gerektiren davranıģlar aģağıda belirtilmiģtir. a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranıģlar: 1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranıģı tekrar etmek. 2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alıģkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak. 3) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmıģ malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir baģkasına devretmek. 4) Okula, yönetimce yasaklanmıģ malzeme getirmek ve bunları kullanmak. 5) Yalan söylemeyi alıģkanlık hâline getirmek. 6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. 7) Görgü kurallarına uymamak. 8) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek. b) Kınama yaptırımını gerektiren davranıģlar: 1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaģlarına kaba ve saygısız davranmak. 2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dıģı etkinliklerin yapılmasını engellemek. 3) Okul yönetimini yanlıģ bilgilendirmek, yalan söylemeyi alıģkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değiģiklik yapmak. 11

12 4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranıģlarda bulunmak. 5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. 6) Okulda ya da okul dıģında sigara içmek. 7) Okulda kavga etmek. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. 9) BaĢkasının malını haberi olmadan almak. 10) Öğrencilerin eģya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. 11) Dersin veya ders dıģı faaliyetlerin akıģını ve düzenini bozacak davranıģlarda bulunmak. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dıģında kullanmak. 13) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıģarıda kalmak. c) Okul DeğiĢtirme yaptırımını gerektiren davranıģlar: 1) Anayasanın baģlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranıģlarda bulunmak veya baģkalarını da bu tür davranıģlara zorlamak. 2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya baģkalarını bu gibi davranıģlara kıģkırtmak. 3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak. 4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dıģında kullanmayı alıģkanlık hâline getirmek. 6) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Okul içinde ve dıģında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak. 7) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak. 8) KiĢi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düģünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. 9) BaĢkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alıģkanlık hâline getirmek. 10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taģınır ve taģınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. 11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. 12) Okul içinde ve dıģında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karģı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kıģkırtmak. 13) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıģarıda kalmayı alıģkanlık hâline getirmek. 14) Okul ile iliģiği olmayan kiģileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. 15) Kendi yerine baģkalarını sınava katmak, baģkasının yerine sınava girmek. 16) (DeğiĢik:RG-20/08/ ) BaĢkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teģvik etmek. 17) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek. Sınıf BaĢkanı:Madde 137 Her sınıfın bir baģkanı olması esastır. Sınıf baģkanı, ders yılı baģında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı önerisi ile seçimler aynı yöntemle yenilenebilir. Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Küçük yaģlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliģtirmek, okulun yönetim iģlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri, okul yerleģim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur. Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar 12

13 .Kılık-KıyafetMadde 141 Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleģmeli, geçici ve diğer personel ile iģçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine ĠliĢkin Yönetmelik" esaslarına uyulur. Cito Türkiye Hakkında Cito Türkiye Ofisi, 2006 yılında ODTÜ Teknokent te Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ürünü ile çalıģmalarına baģlamıģtır. ÖĠS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tilburg Üniversitesi gibi yurt içi ve yurt dıģında farklı üniversitelerden akademisyenlerin danıģmanlığı altında, Türkiye deki çeģitli özel ve devlet okullarından seçilmiģ öğretmenlerden oluģan grubun çalıģmalarıyla geliģtirilmeye ve yılı itibariyle uygulanmaya baģlanmıģtır. Okul öncesinde, anasınıfı öğrencilerinin ilköğretime hazır bulunuģluk düzeylerini belirleyen BiliĢsel GeliĢim (BG), ilköğretim öğrencilerini akademik olarak izleyen ve değerlendiren Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ve akademik baģarıya etki eden sosyal, eğitsel ve duyuģsal özelliklerin değerlendirildiği Öğrenci Sosyal GeliĢim Programı (ÖSGP) modüllerinden oluģan Öğrenci Ġzleme Sistemi, Türkiye deki birçok özel okul, devlet okulu ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmaktadır. Cito 1968 yılında kurulan Cito, merkezi Hollanda da bulunan uluslararası bir ölçme değerlendirme kurumudur. 30 ülkeye çeģitli alanlarda danıģmanlık hizmeti veren Cito, Avrupa da alanındaki en büyük kurumdur. Amerika ve Almanya da Ģubeleri, Japonya ve Kore'de ise temsilcilikleri bulunmaktadır. PISA Konsorsiyumu nun etkin bir üyesi olarak PISA çalıģmalarının geliģtirilmesinde etkin bir role sahiptir. Avrupa Ortak Çerçeve Düzeyleri kapsamında yabancı dil becerilerinin ölçülmesini amaçlayan projeyi de yönetmektedir. CĠTO TÜRKĠYE ÖĞRENCĠ ĠZLEME SĠSTEMĠ(ÖĠS) Eğitim sürecinde her öğrencinin gelişiminde farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı veli, olarak hepimiz, çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek isteriz. Çocuklarımızı başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve eğer varsa başarısız oldukları alanlarda gereken önlemleri almak sorumluluklarımızdan birisidir. Öğrenci İzleme Sistemi(ÖİS), çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek onları başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve başarısız oldukları alanlarda da gerekli önlemleri almamızı sağlayacak veriler ve öneriler ortayakoymaktadır. ÖİS, her öğrencinin gelişimsel farklılıklarının olacağı, bu farklılıkların ortaya çıkarılarak her öğrencinin hedeflenen düzeylerde başarılı olması için gerekli destek hizmetlerinin sağlanabileceği düşüncesinden yola çıkarak hazırlanmış, öğrencileri okul yılları boyunca akademik, sosyal ve duyuşsal anlamda izleyen bir ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğrencilerin akademik, sosyal ve duyuşsal becerileri süreç içerisinde izlenmekte ve bu becerilere yönelik gelişimiyle ilgili sonuçlar öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okullara iletilmektedir. Ülke çapında elde edilen bilimsel bulgulardan hareketle, eğitimin niteliğini arttırmak için eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği, Cito Türkiye tarafından düzenlenen konferans, seminer, işlik çalışması gibi farklı platformlarda ve yayımlanan Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisinde öğretmen, yönetici ve velilerle paylaşılmaktadır 13

14 Uygulamalar ve Raporlar Uygulamalar Bilişsel Gelişim (BG) uygulaması, ÖİS'in bir modülü olarak 5-7 yaş arası öğrencilere (48-84 ay aralığı) yöneliktir. Ana sınıfı/anaokulu öğrencilerine (5-6 yaş) ve ilköğretimin 1. sınıfına yeni başlayan öğrencilere (7 yaş) uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerin bilişsel ve dil becerilerinin gelişim süreci erken yaştan itibaren takibe alınmakta, ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilmekte, ilköğretimdeki akademik başarıları hakkında öngörüde bulunulmakta ve okul başarılarını arttırmaya yönelik öneriler geliştirilmektedir. ÖİS'in Öğrenci Akademik Gelişim İzleme Sistemi (A-ÖİS) modülü, ilköğretim öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) temel alanlarda hazırladığı öğretim programlarının kazanımlarına ne derecede ulaştıklarını izlemekte ve öğrencilerin güçlü ya da gelişmeye ihtiyaç duydukları üst düzey düşünme becerilerini belirlemektedir. ÖİS'in üçüncü modülü olan Öğrenci Sosyal Gelişim Programı (ÖSGP), öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkili olduğu bilinen bazı sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlerin değerlendirilmesini içermektedir. Genel olarak Öğrenci-Okul Özellikleri, Öğretim Programlarının Uygulanması ve Okul Dışı Etmenler gibi üç ana boyutta ele alınan ÖSGP, özellikle öğretmenlere öğrencilerini sosyal ve bununla ilişkili olarak akademik açıdan daha ileriye götürmeleri anlamında geri bildirim sağlamaktadır. ÖİS uygulamalarında kapsanan alan ve alt alanlarla ilgili detaylı bilgiye"kapsanan Alan ve Alt Alanlar" sayfasından ulaşabilirsiniz. (The underlined words will have link to "Kapsanan Alan ve Alt Alanlar". BG ve A-ÖİS uygulamaları, bir eğitim- öğretim yılı içinde Ekim-Kasım ve Mart-Nisan ayları içinde olmak üzere iki defa yapılmakta ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her bir uygulama bir ders saati bir oturum olmak üzere toplam üç oturumdan oluşmaktadır. ÖSGP uygulamaları ise bir eğitim - öğretim yılı içinde Nisan-Mayıs ayları içerisinde bir kez yapılmaktadır. ÖİS uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye "Uygulamalar" sayfasından ulaşabilirsiniz. Raporlar BG uygulamaları sonucunda BG Öğrenci Raporları, BG Sınıf Raporları, BG Okul Raporları ve raporların okunmasında yararlanılacak BG Uygulama Kılavuzu verilmektedir. A-ÖİS uygulamaları sonucunda A-ÖİS Öğrenci Raporu, A-ÖİS Sınıf Raporu, A-ÖİS Okul Raporu ve raporlardaki puanları yorumlamak amacıyla Konu Alanı Yeterlik Düzeyleri verilmektedir. Ayrıca öğrencinin yıllar içindeki gelişimlerinin takip edilebildiği A-ÖİS Gelişim Raporu da süreç içinde verilmektedir. ÖSGP uygulamaları sonucunda öğrencilerin akademik başarısını etkileyen sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlere yönelik raporlar da sunulmaktadır. ÖİS raporları hakkında detaylı bilgiye "Raporlar" sayfasından ulaşabilirsiniz. 14

15 Cito Türkiye Genel Dönem Sınavları (GDS) Cito Türkiye, 2006 yılından bugüne Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ile ülke çapında yüz binlerce öğrenciye ulaģmıģtır eğitim-öğretim yılından baģlayarak Genel Dönem Sınavları (GDS) uygulamaları gerçekleģtirilmektedir. Genel Dönem Sınavları (GDS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre temel ders alanlarında yapılacak sınavların her dönemde en az bir tanesinin genel sınav (ortak sınav) olarak yapılması ge- rekmektedir. Cito Türkiye, GDS ile okullarda ortak sınav olarak gerçekleģtirilen uygulamalar için destek hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet kapsamında Cito Türkiye tarafından hazırlanacak sı- navlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler (8. sınıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) ve Yabancı Dil (Ġngilizce) ders alanlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için gerçekleģtirilir. Bu sınavın sonuçları, okullarda dönem içinde uygulanan ortak sınavların notu olarak kullanılabilir. GDS nin temel amacı MEB öğretim programlarında ele alınan hedefler ve konu boyutu kapsamında öğrencilerin neler bildiğini ve temel becerilerde ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmaktır. GDS nin Özellikleri GDS öğretim programları kapsamı içinde, okul öğrenmelerine odaklanan bir sınavdır. GDS Türkçe, Matematik, Fen Bilimler, Sosyal Bilgiler (8. sı- nıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) ve Yabancı Dil (Ġngilizce) dersleri kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyeleri için gerçekleģtirilmektedir. Bu ders alanlarındaki sınav her dönem sonunda bir kez uygulanır. GDS genel hatları ile Türkçe dersinde farklı okuma metinle- rine dayanarak okuduğunu anlama sürecindeki becerilerin belirlenmesine; Matematik dersinde matematiksel anlama (kavrama) ve problem çözme için gerekli olan becerilerin belirlenmesine; Fen Bilimleri dersinde bilimsel süreç becerilerinin öğrenciler tarafından ne ölçüde geliģtirildiğine; Sos- yal Bilgiler (8. sınıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) dersinde Sosyal Bilgiler kavram ve ilkelerini kullanarak eleģ- tirel düģünme becerilerinin saptanmasına; Yabancı Dil (Ġn- gilizce) dersinde ise yabancı dilde farklı okuma metinlerine dayanarak okuduğunu anlama sürecindeki becerilerin belir- lenmesine odaklanmaktadır. GDS de ağırlıklı olarak açık uçlu sorular olmak kaydıyla, farklı soru formatları kullanılmaktadır. GDS kâğıt-kalem formatında uygulanan bir sınavdır. 15

16 GDS Öğretmenlere ve Okullara Ne Sağlamaktadır? Öğretmenlerin ortak sınav hazırlama aģamasındaki yüklerini azaltmaktadır. Öğretmenlere profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve kaliteli sorular içeren sınavlar sağlamaktadır. Öğretmenlere öğrenci yanıtlarının değerlendirilmesi sürecinde standart Puanlama Cetveli sağlamaktadır. Öğretmenlerin elektronik ortamda yapacakları değerlendirme sayesinde sınav kâğıdı okuma iģ yükünün azalmasını sağla- maktadır. Okullara, bağımsız bir kurum tarafından, öğrencilerin durum- larını belirlemede objektif, geçerli ve güvenilir bir değerlen- dirme sağlamaktadır. GDS Kapsamında Sağlanan Hizmetler 1. Sınav sorularının hazırlanması, 2. Sınav belgelerinin basımı, 3. Sınav belgelerinin okullara gönderimi, 4. UygulanmıĢ sınav belgelerinin, öğrenci bilgileri gizlenerek elektronik ortama aktarılması, 5. Puanlama cetvellerinin okullarla paylaģımı, gerekli durumlarda puanlama cetvelinin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılması, 6. Öğretmenlerin yaptıkları puanlamalar sonrası öğrenci puanlarının ve sınav sonuçlarının elektronik olarak okullara ulaģtırılması. GDS Uygulama Süreci 1.GDS uygulamaları dönemde bir kez olmak üzere her eğitim öğretim yılında iki kez gerçekleģtirilir. 2. GDS, Cito Türkiye Bilim Kurulu denetiminde hazırlanarak okulların kullanımına sunulur. 3. GDS ye katılan okullar bu sınavı Cito Türkiye nin belirledi- ği gün ve saatte uygulamakla yükümlüdür. Sınavların uy- gulanmasından sonra sınav belgeleri okul tarafından Cito Türkiye ye gönderilir. 4. Sınav belgeleri Cito Türkiye tarafından öğrenci adları gizlenerek elektronik ortama aktarılır. 5. Değerlendirme sürecinde açık uçlu soruların yanıtlarının da bulunduğu puanlamaya iliģkin Puanlama Cetvelleri Cito Türkiye tarafından elektronik ortamda okullara verilir. Öğrenci yanıtlarının puanlanması bu cetvellere göre okullardaki öğ- retmenler tarafından gerçekleģtirilir. 6. Sınav kâğıtları değerlendirilirken öğrenciye ait bilgi- ler gizli tutulur. Değerlendirme puanlama cetvelleri sa- yesinde öğretmenler tarafından objektif olarak yapılır. 7. Öğrenci puanları ve sınav sonuçları elektronik ortamda okullara iletilir. 16

17 TTNET KDU - HAZIR BULUNUġLUK KDUNedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilen, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler göz önüne alınarak değerlendirilmesini amaçlayan, ilköğretim 5,6, 7 ve 8. sınıflara yönelik, basılı bir uygulamadır. KDU'nunÖnemi KDU'nun odak noktası, öğretim sürecinde öğrenci gelişimini takip etmektir. Öğrenci gelişiminin takip edilmesi ise öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını, sonraki yıllarda hangi alanlarda başarılı olabileceklerini anlamalarını ya da istedikleri alanlarda daha başarılı olabilmeleri için nasıl bir yön izlemeleri gerektiği hakkında bilgi edinmelerini sağlar. KDU'da akademik gelişimleri takip edilirken öğrenciler, puanlamaya ve sıralamaya tabi tutulmazlar. Bu uygulama ile bilgi ve becerilere hangi bilişsel düzeyde sahip olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, derslere ait yeterlik düzeyleri tanımlanmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, yeterlik düzeyleri ile ilgili daha bütünsel bir değerlendirmeye sahip olacak, bu da öğrencilerin bilişsel alandaki gelişimlerine daha fazla katkı sağlayacaktır. KDU'yu yapılandıran bu bilgilerin oluşturulmasında, ölçme ve değerlendirme alanının güçlü bir kuramı olan Madde Tepki Kuramı temel alınmaktadır. KDU Sonuçlarından Kimler Nasıl Faydalanır? Kazanım Değerlendirme Uygulaması sonucunda, Öğrenciler için; Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik düzeyleri belirlenecek, Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci profilleri oluşturulacak, Süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.) Öğretmenler için; Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek, Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilecek, Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilecek, Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenecek, Öğrencilerin süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.) Yöneticiler için; Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek, Okul geneli başarı dağılımı oluşturulacak, Okul genelinde öğrencilerin yeterlik düzeyi dağılımları üretilecek, Okul genelinin süreç içindeki gelişimi, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.) 17

18 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI VELĠ-ÖĞRETMEN GÖRÜġME SAATLERĠ GÖREVĠ ÖĞRETMEN PAZARTESĠ SALI ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA Okul Müdürü/Yabancı Diller Bölüm BaĢkanı Ana Sınıfı Öğretmeni 1A Sınıf Öğretmeni 2A Sınıf Öğretmeni 3A Sınıf Öğretmeni 4A Sınıf Öğretmeni Mete ÇELEBĠOĞLU Sevgi ALTINTAġ Sevim ÖCAL Hacer KANUĞ Ayten IġILDAĞ 13:00 15: :40 17:00 14:30 17:00 13:40 17:00 13:00 15:00 13:00 13:40 10:35 17:00 13:40 17:00 13:40 17:00 13:00 15:00 10:45 11:25 14:30 17:00 13:40 15:20 13:40 17:00 13:00 15:00 11:00 13:40 13:40 17:00 14:30 17:00 13:40 17:00 13:00 15:00 13:50 14:30 14:30 17:00 13:40 17:00 13:40 17:00 Sevgün ġahġn 10:35 13:00 13:40 14:40 09:00 10:35 15:20 17:00 10:35 14:00 Türkçe GülĢah ÇETĠNKAYA 15:30 17:00 13:40 17:00 16:10 17:00 13:40 17:00 10:40 17:00 Matematik Sevilay EGELĠ 13:00 17:00 09:00 17:00 14:30 17:00 13:40 17:00 15:30 17:00 15:30 15:30 10:35 13:00 Fen ve Teknoloji Suat ALTAY 17:00 17:00 17:00 17: Sosyal 13:00 13:40 10:35 14:30 15:20 Bilgiler/Satranç Nazlı AKSAMAZ 13:50 17:00 17:00 17:00 17:00 Ġngilizce GülĢah ALEMDAR 09:00 10:45 10:35 13:50 09:40 13:50 09:00 13:50 09:00 10:45 Ġngilizce Nermin DEĞĠRMENCĠ 11:25 13:50 09:00 13:50 09:00 15:30 11:25 13:50 09:00 10:35 Ġngilizce Sibel ERGÜN 09:00 13:00 09:00 10:30 09:00 10:30 10:35 13:00 09:00 13:00 Almanca Duygu ġanli ÖNDER 09:00 13:00 11:25 13:50 09:00 09:55 09:00 13:50 12:15 13:50 Almanca Tuğçe METĠN 09:00 13:00 09:00 15:30 13:40 16:20 12:00 13:00 13:40 15:30 Din Kültürü RaĢit SÖNMEZ 13:00 17:00 Din Kültürü Mehmet GÜLER 09:00 13:00 Görsel Sanatlar Teknoloji ve Tasarım Müzik Beden Eğitimi Halk Dansları Necla BAĞ Burçak BAġTÜRK Mevlüt ÇIRPAN Melek KARA 13:00 17:00 13:00 15:30 09:00 14:30 11:35 12:15 13:00 13:50 13:00 15:30 09:00 13:00 10:30 11:40 15:20 16:20 15:20 16:20 09:00 13:40 14:30 15:30 13:00 14:40 12:15 13:40 14:30 15:30 10:35 13:00 09:00 13:40 GERÇEK BAġARI, BAġARISIZ OLMA KORKUSUNU YENEBĠLMEKTĠR. KORKUNUN ASIL KAYNAĞI ĠSE BĠLGĠSĠZLĠKTĠR. 18

19 GÜNLER PAZARTESĠ ÖĞRETMENLER TAM GÜN NÖBET ÇĠZELGESĠ ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN NÖBET YERĠ VE ÖĞRETMENĠN ADI SEVGÜN ġahġn 1.KAT BURÇAK BAġTÜRK TUĞÇE METĠN DUYGU ġanli ÖNDER MEVLÜT ÇIRPAN 2.KAT VE 3.KAT SĠBEL ERGÜN SALI ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN TUĞÇE METĠN 1.KAT DUYGU ġanli ÖNDER GÜLġAH ALEMDAR SEVĠM ÖCAL 2.KAT NERMĠN VE DEĞĠRMENCĠ MEVLÜT ÇIRPAN 3.KAT SUAT ALTAY 1.KAT NERMĠN DEĞĠRMENCĠ SEVĠLAY EGELĠ 2.KAT AYTEN IġILDAĞ GÜLġAH ALEMDAR VE 3.KAT MEVLÜT ÇIRPAN SEVĠLAY EGELĠ 1.KAT GÜLġAH ALEMDAR GÜLġAH ÇETĠNKAYA SĠBEL ERGÜN DUYGU ġanli ÖNDER 2.KAT VE 3.KAT NERMĠN DEĞĠRMENCĠ SEVGÜN ġahġn 1.KAT SĠBEL ERGÜN AYTEN IġILDAĞ GÜLġAH ÇETĠNKAYA HACER KANUĞ 2.KAT VE 3.KAT BURÇAK BAġTÜRK 19

20 VELĠ TOPLANTI TARĠH VE SAATLERĠ 1.DÖNEM VELĠ TOPLANTILARI SINIFLAR TARĠH SAAT TÜM SINIFLAR (Anasınıfı-1-8) :15 17:15 17:15 2.DÖNEM VELĠ TOPLANTILARI SINIFLAR TARĠH SAAT TÜM SINIFLAR (Anasınıfı-1-8) :15 17:15 17:15 OKUL VELĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ Öğrencinin okula devamının sağlanmaması, öğrencinin okula gelmemesi halinde özrünün okul idaresine bildirilmesi. Rahatsızlık gibi önemli bir nedenle öğrencinin okula gelmemesi halinde alınacak raporun (Resmi ya da Özel kurumdan)okul idaresine teslim edilmesi. Öğrencinin okula geç kalmaması için her türlü tedbirin alınması. Adres veya telefon değiģikliğinin olması halinde okul idaresine bildirilmesi. Okuldan, öğrenci ile gönderilen yazıların ve duyuruların okunarak gereğinin yapılması. Öğrencinin okula gerekli ders araç ve gereçlerini getirmesi,gerekli olmayan cep telefonu,makyaj malzemesi,walkman vb. gibi eģyalarının getirmemesinin sağlanması. Çok önemli nedenler dıģında öğrenciye izin istenmemesi. Öğrencinin okulun belirlediği kıyafetle okula gelmesinin sağlanması, Öğrencinin, okulun ve arkadaģlarının eģyalarına zarar vermesi halinde zararın karģılanması. Öğrencinin özel sorunları ve özel durumları varsa okul idaresine ve rehber öğretmene bildirilmesi. Öğrencinin evde uygun bir ortamda,çalıģma planına uygun çalıģmasının sağlanması. Öğrencilerimizin; sizlerin sevgisine her zaman ihtiyaçları olduğunun unutulmaması SAYGILARIMIZLA 20

21 YAPILACAK ETKĠNLĠKLER Anasınıfı Yıl Sonu Programı SOSYAL ETKĠNLĠKLER YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI SINIF GÜNLERĠ VE MEZUNĠYET TÖRENĠ GÖREVLĠ ÖĞRETMENLER Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri TARĠH A Sınıfı Okuma Bayramı Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri 2-A Sınıf Günü Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri 3-A Sınıf Günü Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri 4-A Sınıf Günü Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri Ortaokul Yabancı Diller Günü Ortaokul Türkçe Dil Günü 15.Geleneksel Mezuniyet Töreni ve Sevgi Dostluk Kokteyli Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri Tüm Öğretmenler ÖĞRENCĠ KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ KÜLTÜR EDEBĠYAT VE YAYIN KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Ġlkokul ġiir, Ekim 2013 Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması 10 Kasım Atatürk ü Anma Konulu Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması 28 Ekim-4 Kasım Kasım Öğretmenler Günü konulu Ġlkokul ġiir, Kasım 2013 Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması Atatürk ün Antalya ya GeliĢi Konulu ġiir YarıĢması ġubat 2014 Kulüp Etkinlik: Kelimeni Bul YarıĢması :00-13:50 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü ve Ġstiklal Mart 2014 MarĢımızın Kabulü konuları Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması Kulüp Etkinlik: Tiyatro YarıĢması 27 Mart :00-13:50 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu Nisan 2014 Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması Mayıs

22 EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Eko Okul ġenliği :00-13:50 Dünya Pi Günü Kutlaması :50 ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Jeopardy ( Büyük Risk / Bilgi YarıĢması) :00-13:50 Drama :00-13:50 ALMANCA KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Tekerleme YarıĢması :00-13:50 Drama :00-13:50 SATRANÇ KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 1.Satranç Turnuvası :00-13:50 2.Satranç Turnuvası :00-13:50 SPOR KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Basketbol AteĢi :00-13:50 Turnuvası 24 Kasım Canım Öğretmenim Masa Tenisi :00-13:50 Turnuvası Öğretmenler YarıĢıyor Etkinliği : Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Futbol :00-13:50 Turnuvası 19 Mayıs Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası :00-13:50 MÜZĠK VE DANS KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Oyun, Dans ve Müzik :00-13:50 Karaoke Gösterisi :00-13:50 22

23 GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Resim Ekim 2013 YarıĢması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı AVM Resim Sergisi Ekim ayı :00-11:30 10 Kasım Atatürk ü Anma konulu Resim YarıĢması 28 Ekim-4 Kasım Kasım Atatürk ü Anma AVM Resim Sergisi Kasım ayı :00-11:30 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu Resim Kasım 2013 YarıĢması 24 Kasım Öğretmenler Günü AVM Resim Sergisi Kasım ayı :00-11:30 Kulüp Etkinlik: Hayal Et isimli resim Ģenliği 8 Ocak :00-13:50 Atatürk ün Antalya ya GeliĢi Konulu Resim YarıĢması 12 Mart Ġstiklal MarĢı nın Kabulü ve M.Akif Ersoy u Anma Günü konulu resim yarıģması 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü ve Ġstiklal MarĢımızın Kabulü konuları Resim YarıĢması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu Resim YarıĢması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı AVM Resim Sergisi Kulüp Etkinlik: Gülümseyen Eller isimli Resim ġenliği 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu Resim YarıĢması ġubat 2014 Mart ayı Mart Nisan 2014 Nisan ayı :00-11:30 21 Mayıs :00-13:50 Mayıs ayı :00-11:30 23

24 BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇALIġMALARI GÖREVLĠ KULÜP DANIġMAN ÖĞRETMEN LĠSTESĠ BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TARĠHLERĠ SORUMLU ÖĞRETMENLER Ġlköğretim Haftası Eylül 2012 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Gaziler Günü 19 Eylül 2012 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ Yangından Korunma Haftası (Ġtfaiyecilik Haftası) 25 Eylül-1 Ekim Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz Türk Dil Bayramı 26 Eylül 2012 Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ Hayvanları Koruma Günü 04 Ekim 2012 Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Ahilik KültürHaftası 8-12 Ekim2012 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ BirleĢmiĢ Millletler Haftası 24 Ekim 2012 Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2012 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Kızılay Haftası 29 Ekim-4Kasım 2012 Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin Lösemili Çocuklar Haftası 2-8 Kasım 2012 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Organ BağıĢ ve Nakli Haftası 3-9 Kasım 2012 Ekoloji ve DoğaKulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Atatürk ü Anma Günü 10 Kasım 2012 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Atatürk Haftası Kasım Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Afet Eğitimi Hazırlık Günü 12 Kasım 2012 Ekoloji vedoğa Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Dünya Felsefe Günü 20 Kasım Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz Öğretmenler Günü 24 Kasım 2012 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) Dünya AIDS Günü 1 Aralık 2012 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Ġnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 10Aralık gününü içine alan hafta Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz Tutum ve Yatırım, ve Türk Malları Haftası Aralık 2012 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ Enerji Tasarrufu Haftası 09-13Ocak 2013 Ekoloji ve Doğa Kulubü Danışman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Sivil Savunma Günü 28 ġubat 2013 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ 24

25 Vergi Haftası ġubat ayı son haftası Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ GiriĢimcilik Haftası Mart ayının ilk haftası Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR YeĢilay Haftası Mart 2013 Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin Atatürk ün Antalya ya GeliĢ 06 Mart 2013 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Tüketiciyi Koruma Haftası Mart 2013 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Dünya Kadınlar Günü 08 Mart 2013 Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR Bilim ve Teknoloji Haftası Mart2013 Ekoloji ve Doğa Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Ġstiklal MarĢının Kabulü ve M. AKĠF ERSOY u Anma Günü BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TARĠHLERĠ SORUMLU ÖĞRETMENLER Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü 18-Mart 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) YaĢlılar Haftası Mart 2013 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası 21Mart gününü içine alan hafta Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Orman Haftası Mart 2013 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Dünya Tiyatrolar Günü 27-Mart 2013 Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ Kütüphaneler Haftası Mart Ayının Son Pazartesi Günü Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR Turizm Haftası Nisan 2013 Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası 12. Mart 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) 23 Nisan gününü içine alan hafta Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ BiliĢim Haftası Mayıs ayının ilk haftası Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin Trafik ve Ġlkyardım Haftası Mayıs 2013 Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Vakıflar Haftası Mayıs ayının ikinci haftası Satranç Kulübü DanıĢman 25

26 Öğretmeni Nazlı Aksamaz Engelliler Haftası Mayıs 2013 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Müzeler Haftası Mayıs 2013 Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) Etik Günü 25- Mayıs 2013 Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Çevre Koruma Haftası Haziran ayının ikinci haftası Ekoloji ve Doğa Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin * Dostlar, beklemekle kazanılmazlar. Sevgisini ve ilgisini onlara göstererek elde edilirler. 26

27 ANASINIFI BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TOPLUM HĠZMETLERĠ AY AMAÇLAR BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR EYLÜL Türk Bayrakları ile Ayfer Gök Anaokulu ziyareti yapılması. Farklı okuldaki öğrenciler ile Ġlköğretim Haftasını kutlama ve okul heyecanını paylaģma ĠLKÖĞRETĠM HAFTASI Evde beslenen bir hayvanın incelenmesi Çocuk ve hayvan sevgisini geliģtirmek HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ EKĠM Köy Okulu Ziyareti Olumsuz Ģartlarda eğitim gören öğrencileri tanıma ve onlarla birlikte etkinlik yapılması. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ Yaka kartları hazırlanarak,resmi kurumlara öğrencilerimiz tarafından dağıtılması. Cumhuriyet Bayramı nı coģkuyla kutlamak CUMHURĠYET BAYRAMI Okulumuz da yapılacak olan kan bağıģı etkinliğine öğrenci velilerimizin katılımının sağlanması. Kan bağıģının öneminin kazandırılması. KIZILAY HAFTASI KASIM Atatürk' ün Hayatını Dünden Bugüne Anlatan Takvim ÇalıĢması Yapılması. Ulu Önder ATATÜRK Ü SAYGIYLA ANMA. ATATÜRK HAFTASI Emekli Anaokulu Öğretmeni Ziyareti Yapılması. Her daim emek veren öğretmenlerin bu özel gününün öneminin vurgulanması. ÖĞRETMENLER GÜNÜ ARALIK Ġı Yüksek Seçim Seçim Kurulunun Ziyaret Edilmesi. Ülkemizde Yapılan Demokratik Seçim Ġlkelerinin Öğretilmesi. ĠNSAN HAKLARI VE DEMOKRASĠ HAFTASI OCAK Migros AVM de Yapılacak Yeni Yıl ġenliklerine Katılım Yapılması. Bölgemizde yapılan yeni yıl etkinliklerinin yerinde gözlemlenmesi. YENĠ YIL Konyaaltı Elektrik Dağıtım Müdürlüğünün Ziyareti. Elektrik Üretim Kaynaklarının Yerinde Öğrenilmesi. ENERJĠ TASARRUFU HAFTASI MART NaĢhira Park Orman Alanının Veliler Ġle Ziyaret Edilmesi. Okulumuza en yakın orman alanlarının ziyareti ve öneminin kavratılması. ORMAN HAFTASI

28 Kepez bld. Tityatro haftası Tiyatro ve sanata olan DÜNYA TĠYATROLAR GÜNÜ etkinliklerine Katılım ilginin önemin Yapılması. kazandırılması. Ġlimiz Merkez Tekelioğlu Kütüphanesini Ziyaret. Kitap ve Kütüphanelerin Öneminin kazandırılması. KÜTÜPHANE HAFTASI Antalya Sahaflar Ġçinin Ziyaret Edilmesi. Kitap okuma alıģkanlığının geliģtirilmesi. DÜNYA KĠTAP GÜNÜ NĠSAN Ġlimizde yapılacak olan 23 Nisan Etkinliklerini yerinde ve gününde izlenmesi. Ulusal Egemenlik Bilincinin Öğrencilere Yerinde ve Görsel olarak YaĢatılması. ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI Kepez Trafik Eğitim Parkına Ziyaret,Kaldırımlar Ziyan Olmasın projesi Uygulamalı Trafik Eğitimi Bilincinin GeliĢtirilmesine Yardımcı Olunması. TRAFĠK VE ĠLK YARDIM HAFTASI MAYIS Her öğrencinin annesine özel olarak kart ve özel sözler hazırlaması ve hediye edilmesi. Anne sevgisi ve saygı duymanın öneminin kazandırılması. ANNELER GÜNÜ Doktor Günseli Bülent Akınsal Engelliler Okulunu Hediyelerle Ziyaret YaĢantımızda bizimle birlikte bulunan engelli öğrencilerimiz ile iletiģim kurma. ENGELLĠLER HAFTASI Suna Ġnan Kıraç Müzesini Ziyaret GeçmiĢ YaĢantılardan Kültürel Miraslara Sahip Çıkılmasının Önemini Vurgulamak. MÜZELER HAFTASI HAZĠRAN TEMA Vakfı nın Ziyaret Edilmesi. Çevre Koruma ve Temizliğinin Öneminin Kazandırılması. ÇEVRE KORUMA HAFTASI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2014-2015 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ... 1 GİRİŞ... 6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM... 7 OKUL ÖNCESİ (ANASINIFLARIMIZ)... 8 İLKOKUL VE ORTAOKULUMUZ... 15 DESTEK BİRİMLERİMİZ...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül, 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 KENT STATE KOLEJİ 2 AVRUPA KOLEJİ OKULLARI BİLİM

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLANI

2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT BİLE YOKTUR. Mustafa Kemal

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Mustafa

Detaylı