ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Ankara'yý ziyaret edip dönen CTP yetkililerine bakýlýrsa, AKP hükümeti Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda durmuyormuþ... Ýyi ya, arkasýnda durmasý çok sakýncalý deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EÐER... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BETER ETTÝLER... Ali Osman SANIRSINIZ KÝ ASKER ARKADAÞI! Erdoðan Baybars KASIMPAÞA DA DÝLENÝP BEYOÐLU NDA BAHÞÝÞ VERMEK... Gülsade Soykök TANGOYA DEVAM Dolgun Dalgýçoðlu AFFA GELEN ÇOK AZ Mehmet Levent Gönyeli nin Boðaz a uzanan tepelerinde Özyalçýn þirketi tarafýndan inþa edilen minik kent görünümündeki dev sitenin Bulut Ýnþaat isimli TC li bir þirkete 7 milyon sterline satýldýðý öne sürülüyor... Havada Bulut Duyduk duymadýk demeyin Baþbuð da terörist n TC eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð 7 saatlik sorgulamadan sonra terör örgütü kurmak ve hükümeti ortadan kaldýrmaya teþebbüs suçlamasýyla tutuklandý ve Silivri cezaevine kondu... n Baþbuð: TSK dünyanýn en güçlü sayýlý ordularýndan biridir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin silahlý terör örgütü kurmakla suçlanmasý trajikomiktir... n 11. sayfada Kýbrýs ý unut Türkiye nin TV ekranlarýnda da reklamla pazarlanan sitenin 3+1 daireleri 35 bin Sterlinden satýþa çýkarýldý. Ayrýca üç çocuklu ailelere bu fiyat üzerinden %30 indirim yapýlacaðý vadediliyor... n Bulut Ýnþaat Þirketi, Girne de Acapulco tesislerinin yanýnda da dev bir projeyi gerçekleþtirmeye ve islami tarzda muhafazakar bir otel inþa etmeye hazýrlanýyor... n Gönyeli tepelerindeki site yaklaþýk 350 daireden oluþuyor. Her dairenin alýcý þirkete 23 bin sterline mal olduðu hesaplanýyor... n KKTC de taþýnmaz mal alacak olan TC uyruklularla ilgili güvenlik soruþturmasýnýn kaldýrýlmasý, TC lileri Kýbrýs ta daha çok emlak almaya teþvik etmeye yönelik... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta GKK Halil Karapaþaoðlu ile ilgili yazýlý açýklama yaptý... Disiplin mahkemelerine avukatlar sokulmaz n Askerlik yaptýðý sýrada 8 kez izin almadan güneye geçtiði belirtilen Karapaþaoðlu, askerliði son bulmadan gazeteye yazý yazmaktan dolayý da suçlandý... n GKK: Disiplin mahkemesi yasasýna göre sanýk ancak üstlerinden birini müdafi olarak tutabilir, dýþtan avukat tutamaz... n Hamitköy deki askeri cezaevi yakýnlarýnda Halil Karapaþaoðlu na destek eylemleri devam ediyor... n 3. sayfada Karapaþaoðlu ndan komutana açýk mektup 13. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Aziz Nesin Kýbrýs'ta 2 n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Yazýmýza Kýbrýs Yazarlar Birliði Baþkaný Hristos Hacýpapas'ýn ziyaretle ilgili bir konuþmasýnýn özeti ile devam ediyoruz. O günlerde Birliðin Genel Sekreteri olan Hacýpapas, sekiz günlük ziyaret sýrasýnda Aziz Nesin'in yanýndan hiç ayrýlmamýþ, hemen hemen tüm temaslarýnda kendisine eþlik etmiþti. Hacýpapas bu konuþmayý, bu sefer Birliðin baþkaný olarak, 2 Aralýk 2008 tarihinde, Kýbrýs Üniversitesi tarafýndan Aziz Nesin'in ziyaretiyle ilgili bir etkinlikte yaptý. " Araya çekilen duvarýn aþýlmaz olduðu günlerde, þiirlerimizin bir taraftan öteki tarafa ulaþmasý için Kýbrýslýtürk meslektaþlarýmýzla bu duvara küçük gedikler açýyorduk yýlýnda, yine bu günlerde idi.büyük Türk yazar Aziz Nesin Kýbrýs Yazarlar Birliði'nin daveti üzerine Kýbrýs'a gelmiþti.bu konuþmamda Aziz Nesin'in yazýn alanýndaki eserine deðinmeyi gerekli görmüyorum. Ziyaretiyle ilgili bazý ayrýntýlara deðineceðim. Bu ayrýntýlarda Aziz Nesin'in yüceliði, ünü, keskin zekâsý ve yüreðinin ne kadar büyük olduðu görülüyor. Ziyaret nedeniyle sevincimizi sözle anlatmamýz mümkün deðil.barýþ ve özgürlük mücadelesinin ön sýralarýnda bulunan, ünü tüm dünyaya yayýlmýþ bir yazarý konuk ediyorduk. Aþýlmaz duvara açýlan gedik ansýzýn büyümüþ, arasýndan çok sayýda insan girip çýkmýþtý. Ortak acýsý olan, ortak sevinci ve ortak hülyasý olan insanlar geçmiþti açýlan o gedikten. O günlerde Kýbrýs Yazarlar Birliði Genel Sekreteri idim ve ziyareti sýrasýnda kendisine her yerde eþlik ettim. Aziz Nesin Kýbrýs'ta 2 Görevin gerektirdiði bir zorunluluk deðildi sadece. Eserini kimi bakýmdan biliyordum ve seviyordum. Ancak tanýþtýðýmýz bir haftalýk süre içinde kendisini insan olarak da sevdim. Türk halkýnýn tüm bilgeliðini taþýyordu. Alelade, cana yakýn, araya mesafe koymayan ve yakýnlýðýný hissettiren, bunun yaný sýra saygýmýza ve dostluðumuza güvenecek kavrayýþý keskin bir insandý Aziz Nesin. O günlerde Denktaþ, Aziz Nesin'le görüþmemek için Kýbrýs'tan ayrýlmýþ ve kendisine, ziyaret nedeniyle hoþnutsuzluðunu ifade eden tahrik edici bir mektup göndermiþti. Mektupta "Ercan" üzerinden gelmesi için daveti kendisinin gönderebileceðini, ancak Aziz Nesin'in Rumlarý tercih ettiðini yazmýþtý. Denktaþ'ýn mektubu basýna verildi. Aziz Nesin "evet, davet edilseydim gelecektim" cevabýný verdi. Ayrýca, "Ercan" üzerinden gelmiþ olsaydý güneye geçip, Larnaka üzerinden Yunanistan'a gideceðini de belirterek, huzuru bozulmuþ olan bölgemizde barýþa yönelik bir mesaj iletmek istedi. Aziz Nesin'in bir haftalýk ziyareti, bir kültürel þölen, dostluk ve yeniden birleþme umudu oldu. Ziyaret sýrasýnda telörgünün bu yanýnda düzenlenen etkinlikleri her iki toplumdan çok sayýda insan izledi. Duvarýn bir yanýndan ötekine ilk kez topluca bu kadar çok insan gidip, geliyordu. Gidip gelenler arasýnda Denktaþ düzeninin "özel muhafýzlarý" da vardý ve onlarý, öte yandan gelen arkadaþlarýmýz iþaret parmaklarýyla açýkça gösteriyorlardý. Onlarýn varlýðýndan konuðumuzun da haberi vardý ve bunu kendine özgü üslubuyla hicvediyordu. Aziz Nesin'in onuruna,kamu görevlileri sendikasý PASÝDÝ'nin tiyatro salonunda büyük bir etkinlik düzenlendi. Törende konuþmayý, kendisiyle daha önceden görüþüp tanýþmýþ olan (yazar) Panikos Peonidis yaptý. O gece Aziz Nesin'in "Arsa" adlý öyküsünü okuyan, ancak monoloðu ile öyküyü adeta canlandýrmýþ olan sanatçý Andreas Tsuri'yi unutamayacaðým. Daha önce mi, daha sonra mý pek iyi hatýrlamýyorum, Aziz Nesin'in öyküleri "Satiriko" tiyatrosunda da sahnede canlandýrýlmýþtý. Burada ve Lefkoþa'nýn iþgal altýndaki bölgesinde basýn konferanslarý düzenledi. Basýna açýklamalarýnda açýkça ve dobra dobra konuþuyordu. Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi ve herkesin evine gitmesi gerektiðini belirtiyordu. Saray Otel'de düzenlediði basýn konferansýnda salon týka basa dolmuþtu. Herkes yazara ve bize ve kendisine eþlik eden tüm Kýbrýslýrumlara saygýsýný dile getiriyordu. Lefkoþa Belediye Baþkaný basýn konferansýný izleyen hepimiz için bir kabul töreni düzenledi. Aziz Nesin basýn konferansýndayunan asýllýlarýn Ýstanbul'dan kovulmasýna yol açan Atatürk'ün Selanik'teki evine yapýlan provokasyona da deðinmiþ,yunanlýlarýn Ýstanbul'daki yaþama renk kattýðýný söyleme cesaretini göstermiþti. Salonda bulunan bazý bozguncu provokatörlere ve Aziz Nesin'in "Türklüðünü" sorgulayan birine espirili bir biçimde : "Bak, ben yüzde yüz Türküm, ancak senin Türk olup olmadýðýn hakkýnda hiç emin deðilim" diyerek yanýt vermiþ ve onlarý orada hemen susturmuþtu. Aziz Nesin onlara þunu da söylemiþti: "Evet, ben Türk'üm, ancak her þeyden önce insaným". Devam edecek Þener LEVENT Açý EÐER... Eðer Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli "Evren Paþa Caddesi" tabelasýný indirip yerine "Deniz Gezmiþ Caddesi" tabelasýný asarsa... Eðer bundan sonra protesto eylemleri yapacak olanlar yüzlerini meclise deðil, elçiliðe dönerlerse... Eðer meclisteki siyasi partilrimizden biri çýkýp da Ankara'ya, "Sen 1974'te Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýný yeniden tesis etmeye gelmiþtin, sözünü neden tutmadýn?" diye sorarsa... Eðer hala aramýzda yaþamakta olan Kutlu Adalý'nýn katili "Adalý'yý ben öldürdüm" diye itirafta bulunursa... Eðer Lefke'deki zehirli maden atýklarý temizlenir, meskûn yerlerdeki baz istasyonlarý kaldýrýlýr ve bundan sonra piknik alanlarýmýzda hiçbir çöpe rastlanmazsa... Eðer borçlarýný gerçekten ödeyemeyecek durumda olduklarý halde mazbatadan hapis yatanlar serbest býrakýlýr ve bir daha kimse ödeyemeyeceði borç için hapse atýlmazsa... Eðer Eroðlu ile Hristofyas Türk ve Rum savaþ kurbanlarýnýn mezarlarýný birlikte ziyaret etmeyi baþarýr ve karþýlýklý özür dilerlerse... Eðer adamýzdaki daðlarda ne kadar Türk ve Yunan bayraðý varsa, hepsi de bir gecede kaldýrýlýrsa... Eðer Ýnönü Meydaný'nda toplanan kalabalýk Ýngiliz Elçiliði önünde de toplanýr ve bütün bu belalý iþleri baþýmýza açan Ýngilizden hesap sorarsa... Eðer siyasi partilerimiz ikide bir Ankara yollarýna düþüp birbirlerini þikayet etmezlerse... Eðer 20 Temmuz artýk bir bayram olarak kutlanmazsa... Eðer bir daha tören provalarý nedeniyle yollar trafiðe kapanmazsa... Eðer 'Kulaksýz Sitesi' gibi sitelere haksýz yere konan ve insanlarýn bedelini ödedikleri evleri ellerinden zorla alan bankalara geçit verilmezse... Eðer cami yerine daha çok okul yapýlýr ve heykel yerine daha çok aðaç dikilirse... Eðer hazineden siyasi partilere yapýlan yardým kesilir ve bu para saðlýk servislerimize kanalize edilirse... Eðer ilahiyat fakültesi, imam-hatip liseleri ve Kuran kurslarý gibi projelerden vazgeçilirse... Eðer 'Ankara Çaðlayan Parký' eskisi gibi sadece 'Çaðlayan Parký' olursa... Eðer Maraþ eski sahiplerine teslim edilir ve yerleþime açýlýrsa... Eðer askerlik zorunlu olmaktan kurtarýlýrsa... Eðer kýþlalarda ve karakollarda iþkence yapanlar ve þiddet kullananlar meslekten men edilerek cezalandýrýlýrsa... Eðer adamýza dýþtan nüfus akýþý durdurulur ve buradaki fazlalýklar da geri gönderilirse... Eðer içimizden birine yapýlan bir haksýzlýða karþý tüm toplumumuz ayaklanmayý baþarýrsa... Eðer 1974'ten sonra kimin güneyde ne býraktýðý ve kuzeyde ne kadar mal aldýðý açýklanýrsa... Eðer gazetecilerimiz parababalarýnýn avantalarýna ve nimetlerine karþýlýk onlarýn emirlerine amade olmaktan vazgeçerse... Eðer taþocaklarýnýn daðlarýmýzý daha da kemirmesine artýk izin verilmezse... Eðer güneyde çalýþan iþçilerimize kuzeyde de ayný ücretle iþ verilirse... Eðer adil bir vergi sistemi kurulur ve sahtekarlýk yapanlarýn yakasýna yapýþýlýrsa... Eðer iþsizlerimize yaþamlarýný sürdürebilecek kadar bir iþsizlik ödeneði baðlanýrsa... Eðer özel hastanelerimizde olan ne varsa, devlet hastanelerinde de olursa... Eðer Türk askerinin 650'den fazlasý adadan çekilirse ve Türkiye iþgalci durumundan yeniden garantör devlet konumuna dönerse... Eðer anayasamýzda askeri otoriteyi herþeyden üstün kýlan geçici 10. madde kaldýrýlýrsa... Eðer ülkemize araç ithalatý kýsýtlanýr ve yollarýmýz daha mamur bir hale getirilirse... Eðer ifade özgürlüðü polis tarafýndan kovuþturulmazsa ve eylemlerde polis kamerasý tarafýndan herkes tek tek fiþlenmezse... Eðer kriminal suçlara karþý daha etkili bir güvenlik sistemi oluþturulursa... Eðer eskisi gibi herkes kapýsýný penceresini kapatmadan evinde rahat uyuyabilirse... Ýþte o zaman bu memlekette de yaþanýlabilir dostum...

3 AFRÝKA dan mektup... HAVADA BULUT KIBRIS'I UNUT Pile'deki Rum restoranýndan þen kahkahalar yükselirken, Türkiye ekranlarýnda da Kýbrýs'ýn topraklarý pazarlanýyordu. 3+1 daireler bin sterlin... Üç çocuklu ailelere %30 indirim... Nerde? Gönyeli'nin Boðaz'a doðru uzanan tepelerinde... Bilirsiniz... Anayoldan geçerken görürsünüz... Minik bir kent gibi... Dizi dizi apartmanlar... Yaklaþýk 350 daire... Oðuz Özyalçýn'a ait... Türkiye'nin Bulut Ýnþaat Þirketi satýn almýþ Özyalçýn'dan hepsini de... 7 milyon sterline... Her daire 23 bin sterlin kadar bir paraya mal olmuþ þirkete... Þimdi de 35 bin sterline satýþa çýkardý... Ancak üç çocuklu ailelere %30 indirim yapýlacaðýna göre, demek bazý daireleri de maliyetine satacak... Erdoðan "En az üç çocuk doðurun" dedi ya, kural iþliyor bu bahiste de... Üç çocuðu olanlara kýyak! AKP hükümeti kendinden önceki hükümetlerden farklý hareket ediyor. Kýbrýs'ý 'yeþil sermaye' ile ele geçiriyor. Kýbrýslýtürklerin elinde ne kalmýþsa, onlarý da silip süpürüyor. Bulut Ýnþaat Þirketi Girne'de büro açmýþ... Ýþler týkýrýnda... Kýbrýs'ýn kuzeyi artýk Türkiye'de pazarlanýyor... Ýstanbul'da Taksim Meydaný'nda afiþleriyle pazarlamacýlar var... TC'li yeþil sermaye burada herþeyi ele geçirdikten sonra þimdi de inþaat sektörünü ele geçiriyor... Maþallah, bizim buradaki hükümet de çanak tutuyor buna... Farkýndasýnýz herhalde... Bir karar çýktý önceki gün Bakanlar Kurulu'ndan... TC'lilere burada taþýnmaz mal satýþý kolaylaþtýrýldý... Eskiden taþýnmaz mal alanlar hakkýnda güvenlik soruþturmasý yapýlýrdý... Bundan sonra o da yapýlmayacak... Sicili ne olursa olsun... Ýster hýrsýz... Ýster tetikçi... Ýster katil... Ýster bin kere sabýkalý olsun... Farketmez... Alan alacak... Kýbrýslýlarýn elindeki taþýnmaz mallara sahip olmak için Garanti Bankasý da sokuldu devreye... Banka bundan sonra eþdeðer koçanlarý da teminat olarak kabul edecek... Ýlk bakýþta çok cazip görünüyor deðil mi? Zaten herkes bu koçanlar bankalar tarafýndan kabul edilmiyor diye þikayetçi deðil miydi? Ýþte o da oldu þimdi... Ancak düþünün bakalým... Kolay kolay riske girmeyen banka neden bu riske girdi? Vardýr herhalde bir bildiði deðil mi? Toplum olarak biz ne yapýyoruz tüm bunlar olup biterken? Ankara'ya gidip AKP hükümetinin önünde eðilip bükülüyoruz... Sonra da bu hükümetin Eroðlu ile UBP'den yana olmadýðýný söylüyor ve aslýnda onlarýn deðil bizim arkamýzda durduðunu ima ediyoruz... E, demek bize bu yapýlanlar az bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Halil Karapaþaoðlu na destek eylemleri sürüyor Afrika (Özel)- Askerlik yaptýðý sýrada askerlikle ilgili yazdýklarý nedeniyle Askeri Disiplin Mahkemesi tarafýndan hakkýnda 10 gün hapis cezasý verilen Halil Karapaþaoðlu ile dayanýþmak için dün yine bir eylem gerçekleþtirildi. Tutukluluk süresi boyunca saat 17.00'de Hamitköy Spor Külübü önünde toplanýlarak askeri cezaevinin bulunduðu bölgeye doðru yürünecek. Dün akþam, ilk eylemde olduðu gibi yine birçok duyarlý vatandaþ ve sivil toplum örgütü üyesi ellerinde meþaleler ve davullarla bir yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Polis ekiplerinin adeta etten duvar ördüðü cezaevi bölgesinde gerçekleþtirilen eylemde atýlan sloganlarýn ardýndan eylemciler, bu eylemi Halil Karapaþaoðlu serbest kalýncaya kadar tekrarlayacaklarýný söyleyerek eylem bölgesinden ayrýldýlar. GKK HALÝL KARAPAÞAOÐLU ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA YAPTI Disiplin mahkemesine avukatlar alýnmaz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK), askerliði sürerken izinsiz olarak yerel bir gazeteye açýklamalarda bulunan ve Güney Kýbrýs'a geçiþ yapan Halil Karapaþaoðlu'nun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Disiplin Mahkemesi'nde yargýlandýðýný ve suçlu bulunarak mahkûm edildiðini açýkladý. GKK Basýn Bürosu Halil Karapaþaoðlu'yla ilgili þu açýklamayý yaptý: 1.27 aralýk 2011 tarihinde yayýmlanan bir yerel gazetede "Halil Karapaþaoðlu'nun görevli olduðu bölükte bazý askerlerin üstleri tarafýndan darp edildiði" iddialarýný içeren bir yazýsý yayýmlanmýþtýr. 2.Halil Karapaþaoðlu, 12 aralýk 2011 tarihinde terhis olmasý gerekirken, almýþ olduðu hava deðiþimlerine baðlý olarak, terhis tarihi askerlik yasasýnýn 45'inci maddesi gereðince, 28 aralýk 2011 tarihine kadar uzamýþ olup, gazetede yazýsý yayýmlandýðý 27 aralýk 2011 tarihinde halen askerlik hizmeti devam etmekteydi. 3.Tüm askerlere yapýldýðý gibi, Halil Karapaþaoðlu'na da asker olduðu sürece "izin almadan basýn yayýn organlarýna yazý yazmanýn ve izin almadan güney Kýbrýs Rum yönetimi bölgesine gitmenin" yasak olduðu teblið edilmiþtir. yapýlan tebliðlere raðmen, Halil Karapaþaoðlu 27 aralýk 2011 tarihinde bir yerel gazeteye yazý yazmýþ, ayrýca 16 aralýk 2011 tarihinden itibaren, sekiz kez izin almadan güney Kýbrýs Rum yönetimi bölgesine geçiþ yapmýþtýr. 4.Halil Karapaþaoðlu yapmýþ olduðu bu hareketler ile disiplin mahkemeleri kuruluþu, disiplin kabahat ve cezalarý ve yargýlama usulü yasasýnýn 46'ncý maddesinin (2)'nci fýkrasý (itaatsizlik) ve (10)'uncu fýkrasý (hoþnutsuzluk yaratmak) kabahatlerini iþlemiþ ve aleyhinde iki adet soruþturma dosyasý tanzim edilmiþtir. 5.Halil Karapaþaoðlu'nun belirtilen kabahatleri Çiziktirdi TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK iþlediði tarihte halen askerlik hizmeti devam ettiði için, disiplin mahkemeleri kuruluþu, disiplin kabahat ve cezalarý ve yargýlama usulü yasasýnýn 77'nci maddesinin (1)'inci fýkrasý (disiplin mahkemesine sevk edilen veya sevk edilmek üzere olan sanýklardan askerlik süresini doldurmasý sonucu terhise tabi olanlarýn terhis iþlemleri yapýlýr, ancak yargýlamalarýna devam edilir) kapsamýnda, güvenlik kuvvetleri komutanlýðý disiplin mahkemesinde yargýlanmýþ ve suçlu bulunarak mahkûm edilmiþtir. 6.Disiplin mahkemeleri kuruluþu, disiplin kabahat ve cezalarý ve yargýlama usulü yasasýnýn 25'inci maddesine göre, sanýðýn üstlerinden birini müdafi tutabileceði gibi, üstü olan müdafi yoksa veya kendini müdafaadan aciz ise, disiplin mahkemesince de kendisine üstleri arasýndan bir müdafi tutabileceði esasýndan hareketle, sanýðýn avukatlarý, ilgili yasa gereðince disiplin mahkemesine alýnmamýþtýr. " SUÇ VE CEZA KIBRIS VAKIFLAR BANKASI'NA GÝRDÝLER, ALARM ÇALINCA KAÇTILAR Kýbrýs Vakýflar Bankasý Gazimaðusa Liman Yolu Þubesi'ne dün gece giren meçhul þahýs veya þahýslar, bankanýn alarmýnýn çalmasý üzerine bir þey alamadan kaçtý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gece saatleri arasýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturma devam ediyor. KANUNSUZ AVLANAN 4 KÝÞÝ ÝLE TÜFEÐÝN SAHÝBÝ TUTUKLANDI Kuruova'da H.D. (E-30) adýna kayýtlý hava tüfeðiyle 22 sahipsiz güvercini vuran O.G.(E-40), S.B.(E-30), K.K.(E-28) ve H.R.(E-29) ile hava tüfeðini ve mermilerini baþka þahýslarýn kanunsuz olarak tasarruf etmesine müsaade eden tüfeðin sahibi H.D. (E-30) tutuklandý. SOÐUK HAVA ETKÝLÝ OLACAK KKTC, Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi, özellikle Cumartesi gece saatleri ile Pazar günü ilk saatlerde beklenen kuvvetli yaðýþ ile birlikte hafta sonunda rüzgarýn Güney ve Güneybatý yönlerden fýrtýnamsý esmesi beklendiðinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý uyarý yaptý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kim olursan ol gel vatandaþ sen de gel affa Yýllarca kaçtýðýn yeter artýk bizden kaçma Kaçak köçek yaþayýp düþme artýk zaafa Bizi sýnýrdýþýna ne olur mecbur býrakma Kalay SORMAGÝR HANI'NDA "GÜVENLÝK" NE ARAR? TC uyruklu kiþiler burada, ev, arsa veya arazi satýn alýrken güvenlik soruþturmasý yapýlýyormuþ da, bu soruþturma uzun sürüyormuþ da, emlak piyasasýný canlandýrmak için bu lüzumsuz formaliteyi kaldýrmaya karar vermiþ UBP Hükümeti. Sevsinler!! Bugüne kadar "güvenlik soruþturmasý" mý yapýyordunuz ki, bundan böyle yapmamaya karar veresiniz? Duyan da bu ülkenin sizden sorulduðunu zannedecek. Hem bu Sormagir Haný'nda "güvenlik" mi var, ki, "soruþturma"sý olsun!!. "Güvenlik soruþturmasý" ifadesi, eroin kaçakçýlarýný, çeteleri kucaklayanlarýn aðzýndan çýkýnca "bulantý"ya neden oluyor. Gel de kusma!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BETER ETTÝLER... Askeri Mahkeme baþka, Askeri Disiplin Mahkemesi baþkadýr... Biz Avrupa-Afrika yazarlarý olarak Askeri Mahkeme'de çok yargýlandýk. Mahkemenin baþyargýcý eskiden GKK'nýn atadýðý bir komutandý... Makam ve rütbe olarak GKK Komutaný'na baðlý bir subayýn özgür olmasý ve baðýmsýz karar vermesi mümkün deðildir.. Askeri Mahkeme'de yargýlandýðýmýz sýrada avukatýmýz mahkemenin oluþumuna itirazda bulundu... Konu Meclise gitti. Meclis yeni bir düzenleme yaptý ve sivil yargýçlarla takviye etti Askeri Mahkeme'yi... Hakim olmayan subay da oradan alýndý... Ama mahkeme demokratikleþti mi? Bunun cevabý verilmelidir önce... Halil Karapaþaoðlu, askerlik görevini Lokmacý'da yaptý... Askerde son iznine çýktý... Ýzin dönüþü terhis belgesini alýp askerlikten kurtulacaktý... Ýzinde olduðu süre içinde güneyde bir iþ buldu... Bu arada yaþadýklarýný kaleme aldý ve yayýnlamamýz için bize de gönderdi... Yayýnladýk... Ancak ertesi gün, güneye geçeceði sýrada tutuklandý ve kendisine dava okunduktan sonra serbest býrakýldý... Askerliði devam ettiði gerekçesiyle Askeri Mahkeme'de deðil de Askeri Disiplin Mahkemesi'nde yargýlandý. Bu mahkeme, oturumunu Boðaz'daki GKK karargahýnda yaptý ve gazetelere yazý yazmak ve izinsiz güneye geçmek suçundan Karapaþaoðlu'nu 10 gün hapse mahkum etti... Yargýçlar kim? Meslekleri askerlik olan bazý subaylar... Hukuktan, yasadan, yargýlamadan ne anlarlar diye sorarsanýz haklýsýnýz derim... Bu mahkeme Perþembe günü toplandý. Alýnan karar adil bir karar mýdýr? Deðildir... Neden deðildir? Çünkü Karapaþaoðlu'na savunma hakký dahi verilmedi... GKK'nýn Boðaz'daki Askeri Disiplin Mahkemesi dedikleri yerin etrafý polislerle çevrildi. Avukatlarýnýn dahi polis zincirini geçip müvekkillerinin yanýna gitmesi engellendi... Gerekçe, bu mahkemeye avukatlar alýnmazmýþ... Nasýl mahkeme bu öyleyse? Yargýç da, savcý da, avukat da GKK... Ýþte karþý çýkýþ bu oluþumadýr... Meclis dýþý partiler haricinde geriye kalanlar bu olayý görmezden geliyorlar hala daha... Basýn mý? Utanýlacak durumdadýr... Karapaþaoðlu öðrencilik yýllarýndan beri gazetelerde ve dergilerde yazý yazan bir gencimiz... Basýn olarak bu meslektaþýmýza sahip çýkmayacaksak o kalemlerin elimizde iþi ne? Siviller hala askeri Mahkeme'de yargýlanmakta... Yaþadýklarýný anlatan, yazan gençlerimiz de Askeri Disiplin Mahkeme'sinde savunmasýz bir þekilde yargýlanmakta ve cezalandýrýlmaktadýr... "Askerlik mantýðýn bittiði yerde baþlar" sözü bize durumun vahametini daha iyi anlatýr... BDP Milletvekili Sýrrý Süreyya "Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý haline getirdiler" dedi... Haksýz mý? Bir yandan militarizm, diðer yandan Ýslamizm... Anayasa da onlar, hak da, hukuk da... Aslýnda burasý Sýrrý Süreyya'nýn dediðinden de beter... Lokmacý'daki eyleme öðretmenlerden destek Birleþik Kýbrýs Öðretmenler Platformu tarafýndan düzenlenen "Yeni Yýl ve Yeniden Birleþme" etkinliðinin önceki gün saat 16.00'da Lokmacý Barikatý'nda gerçekleþtirildiði bildirildi. Etkinlikte 'Vasilobitta' kesip, "yeni yýlda bölünmenin sona ermesi isteminin haykýrýldýðý" kaydedildi. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel konuyla ilgili olarak bugün yaptýðý yazýlý MÝMOZA OTEL ÝHALESÝ Teklif kabul kutusu boþ çýktý Ýhtiyat Sandýðý'na ait Mimoza Otel'in kiralanmasý için açýlan ihaleye iliþkin baþvuru tarihinin sona ermesi üzerine, dün sabah, kurumun yönetim kurulu ve noter huzurunda açýlan "Teklif Kabul Kutusu" boþ çýktý. Kutunun açýlýþý sýrasýnda Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu Baþkaný Kamil Kayral ve Müdür Mehmet Metcooðlu ile yönetim kurulu üyeleri ve noter-avukat Betül Ciyaslýoðlu hazýr bulundu. açýklamada, Lefkoþa'nýn Avrupa'nýn tek tel örgülerle çevrili, bölünmüþ baþkenti olduðunu kaydetti. Ekinlik, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ve Kýbrýslý Rum Öðretmenler Ýnisiyatifi'nin kurucusu olduðu Birleþik Kýbrýs Öðretmenler Platformu tarafýndan her yýl düzenleniyor. Kutunun açýlýþý sýrasýnda boþ olduðu görülünce, duvarda yer alan alttaki eski ihale kutusu da, "yanlýþlýkla tekliflerin oraya atýlabileceði" düþünülerek kontrol edildi. Diðer kutuda, sadece, bir bankaya ait kredi kartý ekstresi bulundu. Konuyla ilgili þüpheye yer vermemek için söz konusu belge basýna ve notere gösterildi. Bu geliþme üzerine yönetim kurulunun ileriki günlerde deðerlendirme yapacaðý öðrenildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AFFA GELEN ÇOK AZ Muhaceret affý için öngörülen iki aylýk sürenin bir ayý bitti. Hükümet hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayarak çok büyük bir reklâm kampanyasý yapýyor bu iþ için. Þehrin belli merkezlerine "Aftan yararlanýn" diye devasa pankartlar aþýldý. Radyo, televizyon ve gazetelerde desteklendi bu kampanya. Çaðrý üstüne çaðrý yapýldý kaçaklara... "Gelin aftan yararlanýn" dendi. Bütün bunlar yetmedi. Hükümet sokaða döküldü affý anlatmak için. Baþbakan ve Ýçiþleri Bakaný özellikle kaçaklarýn yoðun olduklarý tahmin edilen bölgelerde sokak sokak gezerek, bilgilendirme toplantýlarý düzenlediler! Kaçaklarýn ayaðýna kadar gidilerek, af için baþvurmanýn getireceði kazanýmlar anlatýldý! Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu, geçen bir aylýk sürede af için baþvuranlarýn sayýsýnýn bin dokuz yüz olduðunu açýkladý dün. Sürenin dolacaðý 6 Þubat'a kadar bu hýzla giderse 2000 kiþinin daha baþvuracaðýný düþünün... Etti 4 bin... Hade en kabadayýsý 1000 de siz koyun bunun üstüne... Etti 5 bin... Resmi açýklamalara göre ülkede 40 bine yakýn kaçak var. Bunlarýn 5 bini affedilse, kaçak yaþamý kurtarmaya, kayýtdýþýlýðý bertaraf etmeye hiçbir katkýsý olmaz. Belli ki ülkede kaçak olarak yaþayan binlerce kiþi hükümete güvenmiyor. Bu güvensizlik ise kaçak kalmayý tercihi getiriyor. Tabii bir de TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça'nýn taahhüdü var ortada. "Kaçaklar sýnýrdýþý edilmeyecek... Yalnýz cinayet ve tecavüz suçlularý sýnýrdýþý edilebilir" demiþti kendileri. Þimdi bir yanda hükümet, sürenin bitmesinden sonra yapýlacak sýký denetimlerde tespit edilen kaçaklar sýnýrdýþý edilecek derken... Öte yanda da Halil Ý. Akça'nýn "Sýnýrdýþý yok" taahüdü duruyor! Durum ne olursa olsun, iki aylýk sürede aftan yararlanma þansýný kullanmaktan kaçýnan hükümetkaçaklarý mutlaka tespit edip baþka hiçbir þans tanýmadan ilgili yasanýn hükümlerini yerine getirerek sýnýrdýþý etmelidir. Ekonomiye büyük bir yük olan kaçak yaþamý kontrol altýna almanýn baþka hiçbir yolu yoktur. Elbette etkili bir denetim mekanizmasýnýn da devreye konulmasý ve sürekliliði de kaçýnýlmazdýr. Bütün bunlarý yaparken... Ülkeye giriþleri de sýký kontrol altýna alarak baþýboþluktan kurtarmak esastýr. Bu önlemler zincirleme bir bütünün halkalarý olarak hayata geçirilirse, konulacak hedefe ulaþmamak için fazla da bir neden kalmayacaktýr. Aftan yararlanmak için bugüne kadar baþvuranlarýn sayýsýna baktýðýmýzda, muhaceret affýnýn beklenen sonucu getirmeyeceði ortadadýr. Sürenin hitamýnda derhal baþlanacak etkili ve kararlý denetimlerle kaçaklarýn saptanýp sýnýrdýþý edilmesi noktasýna gelineceði artýk iyice belli olmuþtur. Ýþte o noktada, "Kaçaklar sýnýrdýþý edilmeyecek" diyen TC Büyükelçiliðinin tavrý ne olacaktýr? Bu hükümette, elçilikle karþý karþýya gelecek ne bir göz, ne bir yürek vardýr. Af için verilen iki aylýk þanstan sonra, bu þansý kullanmaktan kaçýnanlar için elçilik saðduyu, mantýk ve adalet çerçevesinde bir tavýr deðiþikliðine gidecek midir? Yoksa "Kaçaklar sýnýrdýþý edilmeyecek" kararýnda ýsrar mý edilecek? Þimdilik sürenin dolmasýný beklemekten baþka yapacak bir þey yok.

5 7 Ocak 2011 Cumartesi 5 Ýlker Sertbay, 60 isnattan sadece 3 tanesinden suçlu bulunmuþ. - E yok da bu gadar garavana! "Ya tutarsa" deyip, ne varsa önüne sürmüþler anlaþýlan. Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek olan su, baþka ülkelere satýlmayacakmýþ. - E ne yani Gomþuya da mý vermeyceyik. "Barýþ Suyu" ancak o zaman anlam kazanabilir ama. Eroðlu'nun açýklamalarýna çeþitli kesimlerden tepki geliyormuþ. - Niyetleri ne acaba? Eroðlu'nu konuþturmamak mý? Çok yanlýþ bir tutum. Býrakýn söylesin da ne söylersa söylesin. Hiç deðilse niyetini anlarýz. Konuþmasý susmasýndan daha iyidir yani! Hristofyas "Kýbrýs'ta küçük bir Türkiye, ya da Yunanistan oluþturulmasý yönünde hareket edilmemesini" istemiþ. - Kulak vermeyin be buna artýk. Boþuna gonuþur, lololo okur. Kaç zamandýr aklý nerdeydi da, þimdi gakdý bir ayaðýnýn üsdünde akýl vermeye çalýþýr bize. Olan olmadan gonuþacaydý. Tu leyt deyin gene! Dünyada 1.5 milyar obozite insan varmýþ. - Eyvah Açlýktan ölenlere aðlarken, þimdi çok yeyip da patlayanlara yanacaðýz. Köylerde insanlar aðýllarla iç içe yaþýyormuþ. - Alýþtýlar, alýþtýlar Alýþmasalar bir an önce kurtulmak için mücadele ederlerdi de kasabalýlardan beklemezlerdi! CTP'li Akansoy "Sorun görüþmecilikle deðil, liderlikle çözülür" demiþ yýldýr ilk defa doðru bir laf etti Ama hani, nerde o lider? Nerde Egemen Baðýþ "Hristofyas Türkiye'ye gelirse balýk yer döner" demiþ. - Çook imalý bir açýklama bu Nasýl balýk ikram edecekler Kýlçýklý mý, kýlçýksýz mý? Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Sele, sepet, sesta, paneri, elek, tamburça, köfün yapýn; hasýrlý tahta sandalyeye oturun, Kýbrýs kültürüne katkýda bulunun Ya da unutun gitsin. Sanýrsýnýz ki asker arkadaþý! Eroðlu ve Hristofyas, Pile'de yemekte buluþtu. Önce bir Rum lokantasýna gittiler. Yemekten sonra da, bir Türk lokantasýna uðrayýp tatlý yediler, kahve içtiler. Bu ne incelik Bu ne hassaslýk.. Bu ne kadar da adil bir buluþma olmuþ böyle.. "Eþitlik" adýna gösterilen bu çok çok aþýrý titizliðe insanýn gözleri yaþarýyor vallahi! Ýki liderin yemekteki fotoðrafýna baktým Baktým Baktýýýýýmm Trene bakan öküze benzedim baka baka! Aralarýna bir de gözlüklü adam almýþlar, objektiflere sýrýtýyorlar. Ne sýrýtma ama.. Aðýzlar fýrýn aðzý gibi açýlmýþ. Dudaklar kulaklarda Üçü, birbirinin ellerini tutmuþlar, parmaklarý ayýrabilene aþk olsun. Görünce sanýrsýnýz ki; 63-64'lerde Bozdað'da birlikte mücahitlik yapmýþlar. Olmadý.. Yakýþmadý. Hatta birisi, ötekinin dizine otursa Yanaðýndan makas alsa Ya da ne bileyim kafasýný okþasa Yani çok daha samimi pozlar verseler, yine olmayacak.. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki; bu ikili dost deðil. Çünkü hepimiz de farkýndayýz ki; birbirini kuyunun baþýnda bulsalar, hiç tereddütsüz kaktýrýp atacaklar! Eee Bu samimiyet ne öyleyse. Düðün deðil bayram deðil, eniþtem beni niye öptü. Böyle sahte mesajlara hiç gerek yok. Biraz ciddiyet lütfen. Yoksa "Bu Kýbrýs sorunu, öylesine içinden çýkýlmaz bir hal aldý ki, biz iki dost bile çözemiyoruz, ama biz böyle de mutluyuz,varsýn öyle kalsýn" mý demek istiyorlar.. Bu samimi pozlarý, bir araya gelmeleri mümkün olsa da þimdi Denktaþ-Klerides ikilisi verse, paha biçilmez. Ama Eroðlu-Hristofyas verdiðinde yüzlerine bakýlmaz. Sahtelikten tabii.! BÖYLE BÝR ANDI HER YERDE DAYAK VARDIR! "Karakolda da, kýþlada da, okulda da dayak vardýr.." dersem, kaç liþi itiraz eder ki..? Hemen hemen hiç parmak kalkmaz. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki, her yerde dayak vardýr. Ve iþin acý tarafý; polis, ya da komutan, ya da öðretmen dövdüðünde "Hayýr asla olamaz" diye isyanlarý oynamýyoruz, ayaða fýrlamýyoruz. Çünkü kabullenmiþiz. Ve fazla da ayýplamýyoruz. Bu nedenle Karapaþaoðlu'nun hapse gönderilmesi hiç anlamlý olmadý. Herhangi bir sýrrý açýklamadý ki. Hepimizin bildiði þeyi söyledi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Yorgancýoðlu'nun son benzin zammýna gösterdiði çok sert yazýlý tepkisi, gelecekte "muhalefet tarihi"ne ýþýk tutacak çok önemli bir belgedir.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TANGOYA DEVAM (Ýstanbul)- Kýbrýs'ta, kontrolün BM'de olduðu, Türk ve Rumlarýn ortak yaþadýklarý köydür Pile Pile için, tarihini 1963'te dondurmuþ, bir adým bozulmamýþ denilebilir. Öyle ki... Türk ve Rum evleri bitiþiktir hala týpký bizim gerçek yerlerimizdeki evlerimiz gibi. Dükkanlarý yan yanadýr mesela. Esnaf sabahlarý birbirlerine selam vererek iþe baþlar. Müþteriler de karýþýktýr. Ýþçiler ayný yerde omuz omuza olabilirler. Tarlalarýnda orak sallayanlar kalmasa da traktörü süren Türk, ekini biçen Rum olabilir. Cami ile kilise birbirinden rahatsýzlýk duymazlar. Pazar günü çan, diðer günler ezan Komþular birbirlerine eskiden de olduðu gibi yaptýklarý yemeklerden sunmaktan zevk duyarlar Savaþ oldu, ama onlar yerlerinden, yurtlarýndan, komþularýndan ayrýlmadýklarý için göçenlerin çektiði sýkýntýlarý bilemeyebilirler. Sýralanabilir bir sürü unutturulmaya yüz tutmuþ özlediðimiz özelliklerimiz. Durup dururken Pile gelmedi aklýma. Hristofyas ile Eroðlu'nun biraz da bizlere nispet yapmak için olsa gerek, bir gün önce "zor çözeriz" dediði Kýbrýs meselesini, Pile'de yemek yiyerek gündeme getirmeleri, Pile'yi de benim masama koydu. Nedir Pile? Askerlik anýlarý açýldýðýnda genelde hoþ anýlar gelir dillere. Yaþanan komiklikler anlatýlýr... Kazanýlan yeni arkadaþlýklar anlatýlýr. Anlatýrlar komutanlarýn onlara saðladýðý kolaylýklarý. Aslýnda gerçek deðil hepsi de. Aslýnda insan psikolojisi bu. Korkular yerleþir dillere, korkmaz gibi anlatýlýr ellere. Bir de þu var: Gerçekleri anlatmanýn sonunda hapis yatmak var. O yüzden hatýrlanmak istemeyenler silinir, sadece iyi anýlar kalýr dillere. Halil Karapaþaoðlu gerçekleri anlattý ve gördük 10 gün hapis. Neyse Askerliðimi orada yapmýþtým. Pergama'da. Pile de Pergama'ya baðlýymýþ. Komutaným, lakabý Gavur olan Yüzbaþý Hüseyin (rahmetli) bir gün,"dalgýçoðlu bu hafta sonu Pile'de nöbetçisin, giy sivillerini" dediðinde Anladým ki orada da birliðimiz varmýþ. Tam tepesinde Pile'nin. Ýki baraka birkaç da nöbetçi var orada. Ýngiliz üstlerinden sivil geçerek gidersiniz birliðe ve askeri üniformayý giyersiniz. -Binbir zorlukla binbir imtihan ve zor sporlardan geçerek subay oldum ki gece içeride kalmayayým komutaným. Beni oraya göndermeyim, dedim göndermedi. Fakat bilhassa hafta sonlarýnda ya teftiþ, ya ikmal için gittiðimizde birkaç saat o tepeye oturarak bize ait 1963'ü izlerdim Pile'ye dalarak. Baþka bir duyguydu o bakýþlarda yaþanan. Olacak mýydý bir daha Tekrar dönecek miyiz diye hep hayal kurardým. Bir gün önce "zor çözeriz" dediler, ertesi gün 1963'ten kalma ideal köyümüzü ziyarete gittiler Ne demeli Onlar da biliyor nasýl olmasý gerektiðini. Halkýn içindekilerini çok iyi görüyorlar ama Ne yazýk ki iki halk, "halk" olamadýktan sonra. Ýki halk, tek halk olmak için ayaða kalkmadýktan sonra. Ýki lider de diðerleri gibi oyuna son vermeden tangoya devam edecekler. Hem de göz göre göre. SLOVAK BÜYÜKELÇÝSÝ ONURUNA YEMEK Ara bölgede düzenlenen toplantýlarda rutin olarak bir araya gelen bazý Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partiler, toplantýlarý organize eden Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Anna Turenicova onuruna dün akþam yemek verdi. Yemek, Lefkoþa'nýn Arabahmet bölgesindeki tarihi binalardan birinde faaliyet gösteren Bohjalian restoranda yer aldý. Yemeðe, KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) ile Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP); Güney Kýbrýs'tan ise Çalýþan Halkýn Ýlerici Partisi (AKEL), Birleþik Demokratlar (EDÝ), Demokratik Parti (DÝKO), Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) ve Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) temsilcileri katýldý. KÜÇÜK'Ü ZÝYARET ETTÝ- Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, önceki gün Ankara'da Ýbn-i Sina Hastanesi'nde anjiyo olan Baþbakaný Ýrsen Küçük'ü dinlenmeye çekildiði otelde ziyaret etti. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Rixos Otel'de önceki akþam saat 21.00'de basýna kapalý gerçekleþen ziyarette Erdoðan, Küçük'e geçmiþ olsun dileklerini iletti. TC Baþbakaný Erdoðan'a Baþbakan Küçük'ü ziyaretinde TC Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým eþlik etti. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Turan'a sahip çýkmasý sevindirdi Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ - SEN), Saðlýk Bakanlýðý'nýn, aðýr bir hastalýk geçiren küçük Turan'a sahip çýkmasýnýn ülkenin her tarafýnda baþlatýlan kampanyalarýn bir sonucu olduðunu savundu. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan DAÜ - SEN, "kendilerinin de içinde olduðu geniþ kesimlerin yer aldýðý yardým kampanyanýn, toplumun tüm kesimleri tarafýndan kabul görmesi ve herkesin seferber olmasý üzerine Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýklama yaparak, Turan'ýn tüm masraflarýný karþýlayacaðýný belirttiðini" kaydetti. Açýklamada, "Sendikamýzýn DAÜ'de baþlattýðý kampanyadan toplanan rakam ile sendikamýzýn katkýsý, mali açýdan güç durumda olan Katýrcýoðlu ailesine diðer masraflarý için aktarýlacaktýr. Diðer kampanyalardan toplanan katkýlarýn yine ayný þekilde kullanýlacaðýndan eminiz" denildi. GENCAY EROÐLU'NA ZÝYARET- Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu yeni Baþkaný Mustafa Özgü ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret etti. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyarette konuþan Özgü, federasyonun Gençlik Dairesi Yasasý altýnda bulunduðunu anýmsatarak, ilk resmi ziyaretlerini yaptýklarý Eroðlu'nu federasyonun hedefleri hakkýnda bilgilendirdiklerini belirtti. Özgü, Gençlik Dairesi'nin de katkýlarýyla Kýbrýs Türk Halk Danslarý'na hizmet edeceklerini kaydetti. GÜNLÜK KENDÝSÝ ÝDDÝANAMEDE, FÝKÝRLERÝ ÝKTÝDARDA 12 Eylül Askeri Darbesi'ne iliþkin hazýrlanan iddianamede 12 Eylül 1980 darbesinin yaþayan iki generali, Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya için aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istendi. Ardýndan eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, "terör örgütü kurmak ve hükümeti devirmeye teþebbüs etmek" suçlamasýyla mahkemeye sevkedildi ve tutuklandý. O halde, neden askerlerin yargýlanýyor olmasý Türkiye'nin demokratikleþmesine vesile olmuyor? Nasýl oluyor da, askerler yargýlandýkça, cezaevleri gazetecilerle, aydýnlarla dolup taþýyor? Askerleri yargýladýkça AKP hükümeti neden sivilleþeceðine, askerden daha asker oluyor? Hem 12 Eylül'ü yargýlamaktan söz edip, hem kendi halkýný bombalamak, katletmek nasýl duruyor ayný yerde? Duruyor. Çünkü, bizzat AKP'nin kendisi bir 12 Eylül projesidir. Çünkü 12 Eylül darbesi gibi, AKP-Cemaat iktidarý da ABD desteklidir. Türkiye'nin manzarasý 12 Eylül yýllarýnda Türkeþ'in "Biz içerideyiz ama, fikirlerimiz iktidarda" cümlesindeki gibidir. Ömrünün son demlerini yaþayan Kenan Evren yargýlansa da, fikirleri iktidardadýr MEYHANEDE ÇÖZÜM Eroðlu ile Hristofyas Pile'deki meyhanede çok neþelenmiþ görünüyorlar. Demek anlaþmak için kalem odasýna deðil, meyhaneye gitmek lazým. Hem de Kemal Demirkýran'ýn 'Ahýr'ýna! TURAN Saðlýk Bakanlýðý parababalarýmýzý 'masraf'tan kurtardý... Küçük Turan'ýn tedavisini üstlendi. Umarýz geriye kalan hastalarýmýzýn imdadýna da böyle yetiþir. Müzik ustasý Taner Þah'ýn mesela... Þah'ýn bir bacaðý gitti gider... Ameliyat gerekiyor ve bunun için de 40 bin lira lazým. Umarýz bakanlýk Þah için de harekete geçer... TEKLÝF KUTUSU Mimoza Otel ihalesinin teklif kutusu boþ çýkmýþ... Bir daha bakýn... Þeytan alýp götürdüyse, yine geri getirebilir! BU ÞÝRKET KÝMÝN? K-Pet ihalesinde oyun oynanmýþ... Ýhaleyi Levent Sanayi Þirketi ile Mustafas Hacýali Ltd. kazanmýþ gerçi, ancak hisselerin belli bir kýsmý 'KPM Enerji Ltd.' diye bir þirkete devredilmiþ. Bu þirketin kime ait olduðu da bilinmiyor üstelik. Bu iþleri eþeledikçe hep çapanoðlu mu çýkar altýndan? Týrnak... "Bugüne dek Ýlker Sertbay aleyhine dilekçe veren pek çok avukatýn þikayetini aniden geri çektiði ve yargýcýn iki mukayyite ve bir mahkeme memuruna usule uygun davranmadýðý için 'uyarýlma'sýyla yetinildiðine göre, Sertbay'ýn hukukun da üstünde bir güce dönüþtüðünü mü düþünmeliyiz?" Can SARVAN (Haberdar) "Tepeden týrnaða siyasete ve çýkar iliþkilerine boðulmuþ bu ülke bunca yýlýn hatalarýna bedel ödemeye hazýrlanýyor. Birileri bir zamanlar bu halkýn bedel ödeyerek cezalandýrýlacaðýný söylemiþti ya sanýrým anlatýlmak istenen bunlardý." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Güçlü bir devletsen eðer 240 kiþinin tümünü bir defada alýrsýn olur biter. Meseleyi taksit taksite dönüþtürürsen, o iþin adaleti falan kalmaz. Nitekim bakanlar ile baþbakanýn bu konuda birbirlerini girdikleri de söylenenler arasýnda." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Bu coðrafyada yaþayan insanlar en az 3 pasaport taþýdý cebinde, bazýlarý 4. Ama bu kadar devlet, bu kadar yönetim, bu kadar pasaport, bu kadar kimlik, bir toplumu mutlu edemedi." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) Günün Kahramaný ÝLKER BAÞBUÐ Türkiye eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un 7 saat sorgulamadan sonra tutuklanmasý geçtiðimiz akþam TC ekranlarýnda flaþ haber oldu ve bütün gece bunun hakkýnda konuþuldu... Pek çok gazeteci canlý yayýnlara katýlarak yorumlar yaptý. Genel görüþ, bunun beklenmedik bir olay olmasýydý. Bazýlarý bir ilk dedi, ama daha sonra bunun ilk olmadýðý da ortaya çýktý. 27 Mayýs 1960 darbesi sýrasýnda da tutuklanmýþ meðer o dönemin Genelkurmay Baþkaný Rüþtü Erdelhun... Suçu da 'ihtilal karþýtý' olmak ve harekete katýlmamakmýþ! Ýlker Baþbuð'a atfedilen suç da çok ilginç... Terör örgütü kurmak ve devleti yýkýcý faaliyetlerde bulunmak!.. Ýlker Baþbuð da diðerleri gibi Silivri cezaevine kondu.

7 7 Ocak 2011 Cumartesi 7 Erol Atabek YENÝ YILA MERHABA! GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Yeni yýlýn ilk haftasý Ankara'da nasýl geçti diyerek ve gelecek hafta nasýl geçecek diyerek kaleme aldýðým yazýma maalesef nokta koymakta çok zorlandým.. Ankara, 2012'ye pek de mutlu giremedi... Yeni yýlýn ilk haftasý geçen yýlýn son günlerindeki olaylarla dolu bir gündem yaratýyordu. Ancak, Türkiye'de bir ilk daha gerçekleþti ve haftanýn son gününde Ankara Gündemi tek konuya kilitlendi. Emekli Genel Kurmay Baþkaný Baþbuð tutuklandý! Türkiye'de bir ilk belki ama, AKP Hükümeti'nin kendisine dokanan ya da kendisine yan gözle bakanlarý yok etme operasyonunun ne ilki, ne de sonuncusu olacak gibi görünüyor! Ve merak edilen ise AKP'nin kendileriyle uðraþanlarla kaç cephede savaþacaðý! Üstelik, tartýþmalý tutuklamalarla halkýn tansiyonunu daha yükselttiðinin farkýna varmadan! Önümüzdeki bir iki gün içerisindeki geliþmelerde neler olacaðýný göreceðiz.. Çünkü, özellikle son yýllarda AKP yanýnda yer alan basýn mensuplarý bile bu gidiþatý tehlikeli ve yol ayýrmlý olarak görüyorlar.. AKP=DEVLET yargýsýna bile varanlar var. Eðer öyleyse AKP'nin iþi zor! Çünkü biraz gerilere baktýðýmýzda bunu görmek pek de zor deðil! AKP 2002 yýlýndan bu yana seçimler öncesi "maðdur" rölünü iyi oynadý! Türk halký da bu konuda hassastýr! Düþene vurmak asla kitapta yazmaz! Ýyi de eðer AKP=DEVLET olduysa o zaman AKP dýþýndakiler maðdur duruma düþüyorlar yavaþ yavaþ.. Türkiye'nin ve AKP'nin müttefiki Amerika bile gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamý ve son tutklama ile ilgili"dikkatle izliyoruz" uyarýsýný yaptý! Elbette Baþbuð'un tutuklanmasý haftaya damga vurdu ve de gelecek hafta belki ondan sonraki haftalara da damgasýný vuracak! Ama bu haftanýn baþka konularý da vardý önemli olan! Geçen yýlýn son gününde meydana gelen ve 35 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olay, resmen top oldu! Zamanýnda hükümete yakýn olan ama þimdi nedense karþý duran gazete ile hükümet arasýnda oynanan oyundaki top! Arada bir MÝT dokunuyor topa, Amcaoðlu: Sütte gerekli önlemler alýndý Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, süt ve süt ürünlerinin tüketiminde hiçbir sakýnca olmadýðýný, her türlü tedbirin alýndýðýný, halkýn içinin rahat olmasý gerektiðini vurguladý. Amcaoðlu, Bakanlýk Müdürü Emirali Deveci, SÜTEK Müdürü Özden Yanar ve Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin ile birlikte Gülgün Süt ve Süt Ürünleri Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Amcaoðlu, Gülgün Süt ve Süt Ürünleri Tesisi'nde en dikkat çekici özelliðin üretimde hijyen konusuna tamamen uyulmasý olduðunu, tesisin ülke ekonomisine ciddi anlamda destek saðlamasý yanýnda, istihdam konusunda da çözüm üretebilen bir Petrol dolum tesisine hayýr n KITOB, KITSAB, RES-BÝR VE KITREB HÜKÜMET'E YEDÝKONUK BÖLGESÝNDE YAPILMASI PLANLANAN PETROL TESÝSÝNDEN VAZGEÇÝLMESÝ ÇAÐRISI YAPTI Kýbrýs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB), Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KITOB), Kýbrýs Türk Restorancýlar Birliði (RES-BÝR) ile Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB), Yendikonuk bölgesine yapýlmasý düþünülen "Petrol Dolum Tesisi Serbest Bölgesi" yatýrýmýnýn yanlýþ olduðunu ileri sürerek, Hükümet'e bundan vazgeçilmesi çaðrýsý yaptý. KITREB, KITOB, RESBÝR ÝLE KITREB dün yayýmladýklarý ortak basýn açýklamasýnda, Petrol Dolum Tesisi Serbest Bölge yatýrýmýnýn Karpaz bölgesinde yýllardýr iþletme olmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Son günlerde sütte yaþanan sýkýntýlar konusuna da deðinen Amcaoðlu, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý olarak insan saðlýðýnýn ön planda tutulduðunu, gýda üzerinde sürekli olarak denetim, kontrol ve analizlerin yapýldýðýný açýkladý. Amcaoðlu, süt ve süt ürünlerinin tüketiminde hiçbir sakýnca olmadýðýný, her türlü tedbirin alýndýðýný, halkýn içinin rahat olmasý gerektiðini vurguladý. Bazý basýn mensuplarýnýn konuyla ilgili yorumlar yaptýðýný söyleyen Amcaoðlu, gerçekler üzerinde durularak deðerlendirme yapýlmasý gerektiðini kaydetti. geliþtirilmeye çalýþýlan eko-turizmi yok olmaya iteceði savunuldu. Ortak açýklamada, üzerinde yýllardýr tartýþýlan Turizm Master Planý ve bu çerçevede 2011 yýlýnýn son çeyreðinde Meclis'ten geçerek yasalaþan "52/2011 sayýlý Turizm Geliþim Yasasý"nýn 13'üncü maddesinin (1)'inci fýrkasýnda Ýskele ve Karpaz Bölgesine yönelik plan ve strateji bölümünde "A) Bölgenin doðal, tarihi ve kültürel mirasýnýn korunarak turizm amaçlý kullanýlmasý, B) Çevrenin koruma planlarýnýn hazýrlanmasý ve hayata geçirilmesi" hususlarýna yer verildiðine iþaret edildi. arada bir ilgili olmasý gereken bakan! Ama onlar top oynarken arada kalýp baþlarýna vurmasýn diye eðilenlere bakan yok! 35 kiþi öldü! Nedeni, nasýlý bu kadar tartýþmak yerine ölenlerin ailelerini tazmin etmek, ailelere bu tür acýlarý bir kez daha yaþatmamak için gerekeni yapmak hiç birinin aklýna gelmiyor mu? Bir sidik yarýþý sürüp gidiyor! Benim dediðim doðru, seninki yanlýþ! Bir baþka konu daha 2011'in son günlerinde Ankaralýyý bayaðý ilgilendirmiþti! O makama yakýþmayan, gereksiz birisinin o makama atanmasý! Üstelik bu atamanýn Ankara'nýn en tepesinden yapýlmasý! Atatürk'ü sevmeyen, Atatürkçülüke inanmayan, Atatürk'e fýrsat bulduðu her seferde dil uzatan zat, adý Atatürk'le baþlayan bir kurumun baþýna getiriliyor! " Olacak iþ deðil!" diyordu sokaktaki vatandaþ ama atama yapýlmýþ, zat-ý þahýs da makama oturmuþtu. Ama, poposunu koltuða ýsýtamadan kaldýrmak zorunda kaldý!..ve "istifa"sýný bastý! Çünkü "emir" büyük yerden! O'nu oraya atayan makam, "istifa"sýný istedi! Atama, yanlýþtý! Atama, tepki topladý! Atanan þahýs evinden çýkýp iþine bile gidemiyordu rahat bir þekilde! Protestolar -þimdilik- sözlü, sloganlýydý ama ya sonra! Diyeceksiniz ki "madem istifasýný isteyecektin neden atadýn!" ya da "Bilmiyor muydun bu kadar tepki alacaðýný..." Elbette atamanýn yanlýþlýðýný ve bu yanlýþlýða tepkiyi biliyorlardý! Ama, yýllardýr, "ben yaptým oldu!" anlayýþýyla ve de bir süre "tepki gösterirler ama alýþýrlar!" düþüncesiyle yapýldý atama! Nedense bu kez tutmadý maya göle! Ankara, yeni yýlýn bu ilk haftasýnda asýl konularý tartýþamadý! Milletvekillerinin kendilerine saðladýðý "kýyak emeklilik" "veto" edildi ama tekrar ayný þekilde gidebilecek mi? Giderse, ya da gitmezse de sonunda iki kez üst üste gittiðinde Çankaya'daki makamýn kabulden baþka yapabileceði bir þey yok! Fakat, "onay"dan sonra içi sýzlarsa "referandum"a götürebilir... de Memur'a, emeklisi'ne zam yapýldý! Hatta enflasyon farký bile verildi! Bizim memurumuz, emeklimiz bekleye dursun! Hatta asgari ücret bile açýklandý! Ama, bunlarýn hiçbiri konuþulamadý! Zaten hükümet de bunlarýn konuþulmasýný istemiyordu! Milletvekillerine yüzde yüz zam, çalýþana emekliye yüzde 10 bile deðil! Hakan Þükür'ü konuþturuyor AKP! Eski Galatasaraylý, þimdilerin AKP Milletvekili! Milletvekilliði mi ek iþi yoksa spor yorumculuðu mu! AKP, sözü spordan açmýþken, biraz da önmüzdeki yerel seçimlerde oy korkusundan Futbol Federasyonuna "Fenerbahçe'yi kurtarma" operasyonu için direktifi verdi ve "bir kereye mahsus" olmak üzere þike yapan takým küme düþürülmesin kararýný almasýný istedi!! Nasýl yaptýlarsa UEFA'yý da kafa kola aldýlar ve UEFA, biz Türk Federasyonun iþine karýþmayýz açýklamasýný yaptý.. Daha yazýlacak çok þey var yeni yýlýn ilk haftasýna damgasýný vuran olaylarla ilgili ancak bu haftalýk bu kadar diyelim! ALO AFRÝKA HATTI YANLIÞ ÝCRAATLAR Bir grup öðretmen imzasýyla gazetemize gönderilen ve öðretmenlerimizin kamuoyu ile paylaþmak istedikleri mektubu aynen yayýnlýyoru... "Bizler Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yapan bir grup öðretmeniz. Okulumuz beden eðitimi öðretmenlerinden bir arkadaþýmýz Spor Dairesi Müdür Muavini olarak görevlendirildi. Yasal olmayan bu görevlendirme ile ilgili düþünce ve sýkýntýlarýmýzý size yazmak istedik. Kimse yasalarýn üzerinde deðildir, özellikle ülkeyi yönetenler yasalara, kurallara uymak ve saygý göstermek zorundadýr. Yasa tanýmadan 'Ben yaparým olur' düþüncesi ile yalan yanlýþ iþ yapýlmasý bizleri üzmüþtür. Münhal açmadan, duyurulmadan, sýnav yapýlmadan, hak edip etmediðine bakýlmadan, yasalara uygunluðuna bakýlmadan, siyasi bir atama olmayan Müdür Muavinliði kadrosuna siyasi görevlendirme yapýlmýþtýr. Spor Dairesi Müdürlüðü'ne de resim öðretmeni bir arkadaþýmýz atanmýþtýr. Neyse, o siyasi bir kadro. Ama Müdür Muavinlikleri siyasi atama yerleri deðildir. Müdür Muavinliði kadrosuna siyasi görevlendirme yapýlamaz. Ancak kimi kime þikayet edebilirsiniz? Ýhtiyaç varsa, Kamu Hizmeti Komisyonu'nca münhal ilan edilip sýnav ile hak eden, hakký olan ve baþarýlý olan atanýr. Siyasi görüþüne, parti rozetine, Bakana yakýnlýðýna bakýlmaz. Anayasa'nýn eþitlik ilkesine uygun hareket edilmeli. Hakký olanlara müracaat etme þansý verilmelidir. 'Gel seni burada görevlendirdim. Hadi bu iþi yap' denmemelidir. O makama arkadaþýmýz yerleþtirilmiþ. Ýmza yetkisi olmamasýna raðmen imza atmýþ, personele talimatlar vermiþ, yemeklere, toplantýlara katýlýp Müdür Muavini kartviziti bastýrýp arkadaþlarýna daðýtmýþtýr. O kadro için aranan özellikleri dahi taþýmayan bu kiþiyi o makama getirenleri yanlýþ ve yasal olmayan iþ yapanlarý halkýmýz görsün, tanýsýn ve deðerlendirsin diye sizlere yazýyoruz. En kötüsü ve inanýlmaz olaný ise yakýn arkadaþlarýna bu öðretmen arkadaþýmýzýn 'Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný 6-7 ay sonra deðiþince Mustafa Tokay Bey gelecek. Þimdiden konuþuldu. Münhal açýlýnca bana sorular verilecek ve ben sýnavý geçip o koltukta kalacaðým. Geri dönüþüm yok. Onun için þimdiden görevlendirildim' demesidir. Bu ne cesaret? Bu nasýl bir sistem? Bu nasýl adalet, bu nasýl eþitlik? Bu yanlýþýn düzeltilmesi ve bir daha böyle yanlýþ ve uygun olmayan iþlerin olmamasý dileði ile sizlere bu mektubu yazýyoruz. Halkýmýz yapýlanlarý sizin aracýlýðýnýzla görsün. Gereðini yapacaðýnýza inanýyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyoruz. Ayrýca Dikmen Ýlkokulu öðretmeni bir kiþinin de Eðitim Bakanlýðý'nda '1 yýl sonra Müdür Muavini olacaksýn. Þimdiden gel iþleri öðren' diyerek görevlendirildiði söyleniyor.' BÝZÝM DUVAR "BAKAN"LAR ÇOÐALDIKÇA, "GÖREN"LER AZALIR Bizim Mandra Hristofyas'la Eroðlu'nun, ortalarýnda Downer olduðu halde, Pile'deki bir restoranda çekilmiþ resimlerini görenler "Allah muhabbetlerini artýrsýn" demekten kendilerini alamazlar. Ýki lider de Downer'in ortasýnda, zevkin, keyfin ve neþenin doruðunda bir görüntü çizerken, yýllardýr anlaþamayan iki toplumun liderleri olduðuna bin þahit isteyen bir tablo oluþtururlar. Üçünün de ellerini birbiri üstünde birleþtirmeleri ise, herkeste "Galiba 'Pire ýsýrdý çýk yukarý' oyunu oynuyorlar" diye esprilere neden olur.

8 8 7 Ocak 2011 Cumartesi DEV-ÝÞ VE PETROL-ÝÞ: K-PET ÝHALESÝNDE OYUN OYNANDI Dev-Ýþ ve Petrol-Ýþ, K-Pet'in ihale sürecinin hiçbir yasal prosedüre uymadan, þeffaf ve açýk yapýlmadýðýný ve ihalede "oyun oynandýðýný" savunarak, hükümetin K-Pet ihalesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuna açýklamasý ve istifa etmesi gerektiðini ileri sürdü. Sendikalar, ihaleyi Levent Sanayi Þirketi Ltd. ve Mustafa Hacýali Ltd. konsorsiyumunun kazandýðýný ancak hisselerin belli bir kýsmýnýn "KPM Enerji Ltd." diye bir þirkete devredildiðini ifade ederek, bu þirketin kim olduðunun açýklanmasýný istedi. Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis dün sendika binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek, K-PET'teki geliþmeler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Seyis'e sendika yetkilileri eþlik ederken, Petrol Ýþ Sendikasý Baþkaný Levent Þentan bir cenaze törenine katýlacaðýndan toplantýda bulunmadý. Sendikalarýn ortak açýklamasýný okuyan Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, K-Pet ihalesinde "oyun oynandýðýný" savundu ve bazý belgeleri basýn ile paylaþtý. SÜT KONUSUNDA BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TÜKETÝLMESÝNDE SAKINCA YOK Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, çið sütteki sorunlar nedeniyle gerekli tüm önlemlerin alýndýðýný; devlet laboratuarý tarafýndan yapýlan analiz sonuç raporlarý doðrultusunda piyasaya sürülen süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakýnca olmadýðýný açýkladý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn, tüm bitkisel ve hayvansal gýdalarda, gýda güvenliðini saðlamak adýna gerekli analiz ve denetimleri rutin olarak yapmakta ve yaptýrmakta olduðu vurgulanan açýklamada þöyle denildi: "Analizler sonucuna göre saðlýða aykýrý bir durum tespit edilmesi halinde ise ilgili ürünler derhal imha edilmekte ve olayýn kaynaðý araþtýrýlarak süratle gerekli önlemler alýnmaktadýr. Son günlerde basýna da yansýyan çið sütteki sorunlar nedeniyle yukarýda da belirtildiði gibi gerekli tüm önlemler alýnmýþ ve olay tamamen kontrol altýnda olup, devlet laboratuarý tarafýndan yapýlan analiz sonuç raporlarý doðrultusunda piyasaya sürülen süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakýnca olmadýðý kamuoyunun bilgisine sunulur." PETROL DOLUM TESÝSÝNE HAYIR PLATFORMU'NDAN PÝKNÝKLÝ PROTESTO "Petrol Dolum Tesisine Hayýr Platformu", Pazar günü Karpaz'da kuzey sahil yolunda yapýlacak piknikle Petrol Dolum Tesisi'ni protesto edecek. Büyükkonuk Eko Turiz Derneði'nden verilen bilgiye göre, saat saatleri arasýnda,yedikonuk, Büyükkonuk, Balalan, Kaplýca ve Kilitkaya, Mehmetçik köyleri halk ve sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu platform, Kaplýca'nýn 10 km. doðusunda, Kuzey Sahil Yolu üzerinde 36 tane Petrol, Gaz, Katran Tanký yerleþtirilip 'Petrol Dolum Tesisi' yapýlmasý düþünülen bölgede piknik yapacak. Pikniðe tüm halkýn davetli olduðu belirtilirken, Girne Kuzey Sahil Yolu üzerinde, Eski Harup Ambarý'ndan 2 km. sonra Balalan Köyü'ne doðru, yol üzerinde piknik yapýlacak alana yönlendirecek balonlar ve iþaretler konulacaðý kaydedildi. YARGIÇLAR TERFÝ ETTÝLER nmehmet TÜRKER YÜKSEK MAHKEME YARGIÇLIÐINA; ÖMER GÜRAN ÝSE KAZA MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐI'NA TERFÝ ETTÝRÝLDÝ Yüksek Adliye Kurulu'nun 9 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kaza Mahkemesi Baþkaný Mehmet Türker'i Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na; 10 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Ömer Güran'ý Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na terfi ettirdiði bildirildi. Yüksek Mahkeme'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na terfi eden Mehmet Türker 9 Ocak Pazartesi saat 14.30'da Cumhurbaþkanlýðý'nda; Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na terfi eden Ömer Güran ise 10 Ocak Salý saat 09.15'de Yüksek Adliye Kurulu Toplantý Salonu'nda yemin edecek. Seyis, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'u, "sendikanýn baþlattýðý mahkeme sürecinin mahkeme tarafýndan deðer bulmadýðýný, bundan ötürü de ara emri verilmediðini, dolayýsý ile her þeyin yasal olduðunu" açýklamalarýný eleþtirerek, hükümetin yargýyý etkilemek istediðini iddia etti. Yargýnýn böylesi bir konuda aðýr kaldýðýný savunan ve mahkeme sürecinin daha hýzlý iþlemesini isteyen Seyis, "Umarýz ve arzu ederiz ki artýk mahkeme süreci iþleyebilsin. Hükümet yetkililerin devam eden bu süreçle ilgili sonuç varmýþ gibi konuþmalarý kabul edilir deðildir. Sanki da yargýnýn kendi istedikleri gibi karar vereceðini ima ediyorlar" görüþünü öne sürdü. K-PET'in özelleþtirilmesi konusunun ortaya çýkýþý ve yaþanan sürecin þaibeli olduðunu da savunan Seyis, ihalenin merkezi ihale komisyonu tarafýndan yapýlmadýðýný, herhangi bir gazetede veya televizyonda ihale duyurusu yapýlmadýðýný, yasal hiçbir prosedüre uyulmadýðýný, ihale tarihi ile Bakanlar Kurulu karar tarihinin uyþmadýðýný, ihaleyi kazanan þirketler ile hisselerin devredildiði þirketin ayný olmadýðýný öne sürdü ve bazý belgeleri gösterdi. Ýnkiþaf Sandýðý'nýn þirkette yüzde 48 hisseye sahip olduðunu, geri kalan yüzde 52 hissenin ise ihaleyi kazanan þirketlere devredildiðini, ancak hisse daðýlýmýnda "KPM Enerji Ltd." diye bir þirketin bulunduðunu anlatan Seyis, ihaleyi "tiyatro" olarak niteledi. Seyis, ihale tarihi olan 14 Kasým 2011'de KKTC'de bu isimde bir þirketin olmadýðýný, þirketin kaydýnýn ihaleden 24 gün sonra 8 Aralýk 2011'de yapýldýðýný kayýt belgesi ile sunarak, "KPM ENERJÝ" adýnda bir þirketin dünyada varlýðýný araþtýrdýklarýný ve alakalý olup olmadýðýný bilmediklerini ancak dünyada bu isimde gaz ve petrol alanýnda faaliyet yapan Endonezya þirketi bulunduðunu kaydetti. Hükümetten bu konuya açýklýk getirmesini isteyen Seyis, "Baþbakan, Ekonomi Bakaný ve diðer hükümet üyeleri esas olarak K-PET'te oynadýklarý oyunu kamuoyuna açýklamalýdýrlar. K-PET üzerine oynanan oyunu birlikte oynadýlar ve birlikte istifa etmelidirler" görüþünü savundu. Ünal Üstel Ercan ve Maðusa'yý gezdi Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Ercan Devlet Havaalaný ve Gazimaðusa'yý ziyaret etti. "Gazimaðusa'daki eski eserlerin turizme kazandýrýlmasý projesi"yle ilgili olarak ziyaret ettiði Gazimaðusa kentinin, tarihi eser bakýmýndan dünya çapýnda bir zenginliðe sahip olduðunu belirten Ünal Üstel, Gazimaðusa'ya, bölgede bulunan ve sergilenecek yer olmamasý nedeniyle depolarda saklanmak zorunda kalan eski eser ve etnografik eserlerin sergilenebileceði yeni bir müze açmayý hedeflediklerini vurguladý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Gazimaðusa'ya gitmeden Ercan Devlet Havaalaný'na uðrayan Ünal Üstel, Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi'nin Ercan Havaalaný'nda yaptýrdýðý "Wellcome-Hoþgeldiniz" panosunu inceledi. Bakan Üstel, Ercan Havaalaný'nýn geliþ salonu duvarýný boydan boya kaplayacak þekilde, Kuzey Kýbrýs'ý tanýtýcý fotoðraflarla desteklenerek hazýrlanan pano sayesinde ülkeye gelen turistlerin ülkenin güzellikleri ile karþýlanacaðýný söyledi. Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi'nin Ercan Havaalaný'ndaki Turist Enformasyon Ofisi'ni de ziyaret eden Üstel buradan Gazimaðusa'daki Akkule Mescidi'nde yer alan Gazimaðusa Turist Enformasyon Ofisi'ne de giderek memurlarla sohbet edip turistlerin talepleri konusunda bilgi aldý. SARAY HATIRASI- Derviþ Eroðlu, dün, Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðullarý baþkanlýðýndaki heyeti kabul etti. Ziyaretin, Kýbrýs Türk Postalarýnýn 48'inci kuruluþ yýldönümü nedeniyle gerçekleþtirildiði ve nezaket ziyareti niteliðinde olduðu belirtildi. Nezaket ziyaretini Posta Dairesi'nin þimdiki müdürüyle birlikte eski müdürleri ve üst düzey yöneticileri gerçekleþtirdi. Derviþ Eroðlu kabulde yaptýðý konuþmada, Posta Dairesi'nin kuruluþ yýldönümünü kutlayarak, o günlerin zorluklarýnýn herkesin belleðinde olduðunu söyledi. AKARYAKIT ZAMMI TÜRK-SEN: MASUMANE BÝR ZAM DEÐÝL Türk - Sen, akaryakýta yapýlan zammý eleþtirerek, "Akaryakýta yapýlan zammýn, masumane bir zam olmadýðý ve zincirleme bir þekilde tüm diðer ihtiyaç maddelerine yansýyacaðý kaçýnýlmaz bir gerçektir" dedi. Türk - Sen Genel Baþkan Arslan Býçaklý yazýlý açýklamasýnda, hükümeti zamlara son vermeye çaðýrdý. Üç yýldan beri uygulanmadýðýný belirttiði hayat pahalýlýðýndan doðan maðduriyeti gidermesi ve eþel mobili "acilen" yürürlüðe koymasý için de hükümete çaðrý yapan Býçaklý, "Aksi takdirde günden güne bozulan ekonomik yapýnýn ileride daha büyük sosyal patlamalara neden olabileceðini bir kez daha hatýrlatmak isteriz" dedi. "Üç yýldan beridir çalýþanlara hiç bir artýþ vermeyen hükümetin, çalýþanlarýn alým gücünü sýfýrlarken, acýmasýz zamlarla da, çalýþanlarý ve halký bir o kadar daha açlýða ve sefalete sürüklemeye devam ettiði" görüþünü savunan Býçaklý þunlarý ifade etti: "Çalýþanlarýn alým gücünü bir nebze koruyan eþel mobili de ortadan kaldýran hükümet, çalýþanlarý bir o kadar daha periþan etmiþtir. Ocak - Aralýk 2011 yýlýnda gerçekleþen %15 oranýndaki hayat pahalýlýðýndan, otomatik olarak yalnýz 2011 yýlý için çalýþanlarýn maaþlarý reel olarak o oranda geriye gitmiþtir. Diðer yýllara ait kaybý da göz önünde bulundurursak, tablonun ne kadar vahim ve korkunç olduðu açýkça ortaya çýkmaktadýr." BOZER KILIÇDAROÐLU'YLA BÝR ARAYA GELDÝ Ankara'da bulunan Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer ve beraberindeki Meclis heyeti, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'yla bir araya geldi. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda yer alan görüþmede CHP Adana Milletvekili, Dýþ Ýliþkilerden ve Uluslararasý Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Loðoðlu ile CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Osman Korutürk de hazýr bulundu. LAÜ, TARIM ÖÐRETÝMÝNÝN 166. YILINI KUTLAYACAK LAÜ, "Tarým Öðretiminin 166. Yýlý"ný, "Global Kriz ve Tarým Politika" baþlýklý konferansla kutlayacak. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 10 Ocak Salý günü saat 10.00'da LAÜ Akýllý Bina Konferans salonunda saygý duruþu ve Ýstiklel Marþýnýn okunmasýyla baþlayacak kutlama, açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Prof. Dr Ahmet Þahinöz'ün sunumuyla tamamlanacak. POLÝS GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NE ÝTFAÝYE ACÝL KURTARMA ARACI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na baðlý Trafik Komisyonu, itfaiyede kullanýlmak üzere Polis Genel Müdürlüðü'ne Ýtfaiye Acil Kurtarma Aracý hibe etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu aracý dün düzenlenen törenle Polis Genel Müdürü Günay Özan'a teslim etti. Polis Genel Müdürlüðü bahçesinde gerçekleþtirilen törende, Polis Genel Müdürü 1. Yardýmcýsý Pervin Gürler, 2. Yardýmcýsý Erdal Emanet ve Polis Genel Müdürlüðü'ne baðlý bölüm müdürleri hazýr bulundu. PGM Ýtfaiye Müdürü Aysýn Öztrak, araç hakkýnda bakan Çavuþoðlu'na ayrýntýlý bilgi verdi. Dört çarpý dört olan aracýn; kötü hava koþullarýnda 45 derece meyilde çýkýp inebildiðine ve ayrýca 65 cm derinlikteki suda rahatlýkla geçebildiðine iþaret eden Öztrak, araçta bulunan bir çok ekipmanýn doðal afetlerde, depremlerde, trafik kazalarýnda özellikle araçta sýkýþan kiþileri kurtarmakta kullanýldýðýný anlattý. Aracýn gece aydýnlatmayla ilgili sorun olan yerlerde üzerindeki portatif projektörler ve jeneratörle aydýnlatmayý saðladýðýna da dikkat çeken Öztrak, araçta bulunan sedye, kesme, kýrma, delme aletleri ve diðer teknik özellikleri hakkýnda da bilgiler verdi.

9 7 Ocak 2011 Cumartesi 9 Tünel Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI AHMET ÞIK YARGILANAN DEÐÝL, YARGILAYANDI Ne zamandýr beklediði anýn gelmiþ olmasý nedeniyle baþta çok heyecanlý olan Ahmet tam da kendisinden bekleneni yaptý: Yer yer duygu yüklü, kendi durumunu ikinci plana iten, basýn ve ifade özgürlüðünü önceleyen siyasi bir savunma yaptý. Diðer bir deyiþle, tarihte nice örneðini gördüðümüz gibi yargýlanan deðil yargýlayan kiþi oldu. Vatan Türkiye'deki hukuk sisteminin içler acýsý haline tanýk oluyoruz bu davada. Dün savunmalarýný yapan 5 sanýðýn hiçbirini bir hukuk devletinde, böylesi bir iddianameyle, böylesi "deliller"le, böylesine abes "suçlamalar"la yargýlayamazsýnýz. Sanýklarýn, zaten ayaklarý üzerinde duramayan iddianameyi iyice çökertmiþ olmalarý, þimdilik, bir þey deðiþtirmedi; mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Yapacak bir þey yok, adalete deðil arkadaþlarýmýza güvenmeye devam edeceðiz. Ruþen ÇAKIR (Vatan) DÝPNOT Eðitim Sen'in verilerine göre, Türkiye'de öðretmen açýðý 150 bin iken, 300 bini aþkýn iþsiz öðretmen atama bekliyor ARÞÝV TARÝH 2 ARALIK 2010 Hamitköy'de 2006'da inþaatý tamamlanan Sercem 2. Etap projesindeki konutlar, sahipleri tarafýndan teslim alýnýp tüm bedeli ödendikten iki yýl sonra, Cemal Bulutoðlularý tarafýndan Mehmet Çangar'a ipotek verildi... Gözden kaçmayanlar... FÝDEL'ÝN UÇURUMU BAÞKA, BÝZÝMKÝ BAÞKA Eski Küba lideri 85 yaþýndaki Fidel Castro,"Uçuruma doðru sürükleniþ" adlý makalesinde þöyle yazdý: "Birçok tehlike bizi tehdit ediyor, ancak ikisi kesindir. Bunlar nükleer savaþ ve iklim deðiþiklikleridir. Ýkisi de çözümden çok uzak." Bize göre çözülmesi gereken bir sorun varsa, o da Kýbrýs Sorunu'dur. Ama yine de en büyük tehlike Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðü deðil, 13'üncü maaþlarýmýzýn tehlikeye girmesidir. Dünya uçuruma doðru sürükleniyor olabilir, bizim dünyanýn uçurumuyla alakamýz yoktur. Bizim uçurumumuz baþka ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Gazeteciler, bazen manþet atarlar ama o yazý okunduðu zaman, manþette yazýlan, yazýda yoktur." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... Memleketimden manzaralar "Faili meçhuller, katliamlar karanlýkta kalýyorsa siz kimseyle hesaplaþamazsýnýz" AKP, 10 yýldýr gerçek anlamda bir yüzleþme ve hesaplaþma süreci baþlatmýþ deðil. En kritik zamanlarda kozlarýný kullanarak gündem oluþturmaya baþlýyorlar. Askeri otoriteyle, rejimin sivilleþmesiyle uðraþmak demokrasinin gereðidir. Ama askerlere yönelik bu süreç genel olarak Türkiye'yi demokratikleþtirememiþtir. Askerlere yönelik uygulamalar demokratikleþme sürecinin iþareti olamamýþtýr. Çünkü siyasi çýkara endeksli, programlý bir süreç yaþýyoruz. Baþbuð'un tutuklanmasýnýn Uludere olayýnýn hemen arkasýna getirilmesini de bu programýn bir uygulamasý olarak deðerlendiriyorum. Baþbuð'un tutuklanmasý hukuki deðil siyasi bir adýmdýr. Bu sadece Genelkurmay ile sýnýrlý deðil. 12 Eylül'le hesaplaþma meselesi de benzer þekilde kullanýldý. Bunu hafife almýyorum. Baþbuð niye tutuklandý da demiyorum. Evren hadisesi de böyledir. Ýktidar ne zaman zaafa düþse kozlarýný teker teker gündeme getiriyor. Oyalýyorlar bizi. Hukuki olarak bakacak olursak bambaþka bir yargý rejimiyle karþý karþýyayýz. Eski Yargýtay Baþkaný Sami Selçuk þöyle demiþti: "Þu andaki yargý, suçun niteliðine deðil, kiþinin niteliðine bakýyor. Bu aslýnda Nazi döneminde Almanya'da uygulanan hukuk rejimidir." ( ) 2005'e kadar Avrupa Birliði süreci AKP'ye bazý avantajlar saðladý. Demokratikleþme paketleriyle durumu idare ettiler. AKP, 2005'e kadar hiçbir kurumsal adým atmamýþtýr. Temel hak ve özgürlükler konusunda hazýrlamýþ olduðu hiçbir program yok. Son seçimler ve referandumun verdiði güçle AKP gerçek niyetini pervasýzca açýða çýkardý. Hiçbir denetim istemiyor. AKP ve lideri Erdoðan son derece çarpýk bir milli irade yorumu yapýyor. Demokrasiyi oy çoðunluðuyla özdeþleþtirip milli iradeyi en fazla oyu alanýn her þeyi yapabileceði anlayýþýyla yorumlayýp otoriter bir rejim kurdu. ( ) Þu an aslýnda askerle iktidar arasýnda tam bir ittifak var. Þimdi Genelkurmay baþkaný konuþuyor ve sanki bir muhalifmiþ gibi konuþmuþ oluyor. Bu hükümetlerin iþine gelen, ittifaký gizleyen bir tarzdýr. Þu an Türk Silahlý Kuvvetleri iktidarýn hegemonya alanýnýn tamamen içinde. Ben silahlý kuvvetleri herhangi bir sivil toplum örgütü gibi algýlayamadýðým için onlarýn toplumsal konularda beyanda bulunmasý bana göre yanlýþtýr. Elinde silah olan örgütün konuþmasýyla silahsýz sivil toplum örgütünün konuþmasý arasýnda dengesizlik oluþur. ( )Kamuoyunu oyalayan, gerçekleri örtbas eden bir süreç bu. Uludere eðer çözülürse, Uludere'nin sorumlularý hakkýnda gerçek anlamda yargýlama süreci baþlatýlýr ve sorumlular ortaya çýkartýlýrsa geçmiþle hesaplaþmanýn yolu açýlmýþ olur. Derin devletle hesaplaþma darbelerle hesaplaþmadýr ayný zamanda ama Susurluk karanlýkta kalýyorsa, faili meçhuller, katliamlar karanlýkta kalýyorsa siz kimseyle hesaplaþamazsýnýz. Kenan Evren'i 90 yaþýnda getirip hapse atmak deðildir hesaplaþma. Uludere bir sýnavdýr. Eðer Uludere sýnavý geçilirse geçmiþle hesaplaþma yolu açýlýr. ( YAVUZ ÖNEN/Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý eski baþkaný/ bianet.org) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu "GELECEK" DEÐÝL, "GELDÝ" TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý diyor ki: "Her türlü mafya ve suç unsuru kontrolsüz bir þekilde buraya gelecek. Burasý yol geçen hanýymýþ gibi isteyen istediði gibi gelip mal alacak." Çakýcý ne yazýk ki kurduðu cümlelerde büyük bir "zamanlama" hatasý yapýyor. Dili geçmiþ zaman'ý kullanacaðý yerde, kalkýyor gelecek zaman'ý kullanýyor. -ecek, -acak yok sevgili Çakýcý? "Her türlü mafya kontrolsüz bir þekilde buraya gelecek" yok! Geldi. "Ýsteyen gelip mal alacak" yok! Geldi ve aldý. Burasý yol geçen hanýdýr ayrýca. Yol geçen hanýymýþ gibi deðil YES BE CTP, BUDUR OYUN "Top Türkiye'de deðil, Kýbrýs'tadýr, KKTC'dedir. Top, Eroðlu'nun ayaðýnýn altýndadýr." Asým AKANSOY (CTP Genel Sekreteri)

10 10 7 Ocak 2011 Cumartesi GÜNEYDEN... Hasan Çakmak yeni kitabý "Deniz Bey"i tanýttý Gazeteci-yazar Hasan Çakmak, yeni kitabý "Deniz Bey"i tanýttý. Deniz Plaza Yayýný olan "Deniz Bey" kitabýnda 16 yýl Lefkoþa baðýmsýz milletvekilliði görevinde bulunmuþ olan Mehmet Kemal Deniz'in kiþiliðinde 1946 ile 1976 dönemi anlatýlýyor. 213 sayfa olarak okuyucuya sunulan kitapta, Kýbrýs olaylarýnýn patlak verdiði yýllarda "Türk Liderliði" olarak kabul edilenlerin diyaloglarýna da yer veriliyor. Kitabýn kapaðýnda "29 Ekim 1963" tarihinde "Millici Gençlik" tarafýndan "Deniz Bey"e gönderilmiþ olan tehdit mektubu yer alýyor. Deniz Plaza'da saat 10.30'da gerçekleþtirilen tanýtýmda, sýrasýyla Yýltan Taþçý, Turgay Deniz ve Hasan Çakmak birer konuþma yaptý. YILTAN TAÞÇI Edebiyatçý Yýltan Taþçý, "Deniz Bey"le Çakmak'ýn kitap dünyasýna yeni bir kitap daha kazandýrdýðýný belirterek, bugüne kadar 3 kitap yazan Çakmak'a bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar diledi. Ülke edebiyatýnda biyografinin çok kýsýr olduðuna inandýðýný dile getiren Taþçý, Deniz Plaza Yayýnlarý'ný da böyle bir projeye destek verdiðinden dolayý kutladý. "Deniz Bey" denince, akla ilk gelen sýfatlarýn, "yardýmsever", "gönlü zengin", "dürüst", "çalýþkan", "cesur", "dindar", "örgütçü", "öncü" ve "aydýn" olduðunu ifade eden Taþçý, "Dünyada kaç insan bu kadar çok sýfatý ayný anda hak edebilir. Tüm bu sýfatlarý bir arada barýndýrmak her baba yiðide nasip olmaz" dedi. TURGAY DENÝZ Turgay Deniz ise, rahmetli babasý Mehmet Kemal Deniz'i övmenin kendisine yakýþmayacaðýný ifade ederek, bu kitabýn gerekli bir çalýþma olduðunu kaydetti ve kitabýn yazarý Hasan Çakmak'a teþekkür etti. Mehmet Kemal Deniz'in ömrü boyunca Kýbrýs Türk toplumu için çalýþtýðýný belirten Deniz, "Ancak ne acýdýr ki Kýbrýs Türkü'nün bugünlere gelmesinde verdiði emekler deðiþik zamanlarda hazýrlanan Kýbrýs Tarih kitaplarýnda yer almamýþtýr" dedi. "Kýbrýs Türkü'nün ilk örgütlenmesinin Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði'nin kurulmasýyla baþladýðýný ve bu konudan hiçbir yerde bahsedilmediðini" savunan Deniz, yýllarýnda tam 118 çiftçiler birliði olduðunu ve daha sonra TMT'nin bu örgütlerin üzerine kurulduðunu kaydetti. Deniz, babasýnýn hayatý boyunca Kýbrýs Türkü'nün yaþamýnýn daha iyi ve daha refah olmasý için çaba harcadýðýný, 16 yýllýk siyasi hayatýnda da hiçbir zaman kiþisel çýkarlarýn peþine düþmediðini, hep toplumsal çýkarlar için uðraþtýðýný belirtti. Deniz, babasýnýn, "ömrünün son zamanlarýnda, 1976 yýlýnda aktif siyasetten çekilmesinin ardýndan hiçbir oluþumun kendi bilgilerinden yararlanmak istememesine ve hiçbir kurumda kendisine görev verilmemesine sitemde bulunduðunu" belirtti. HASAN ÇAKMAK "Deniz Bey"in yazarý Hasan Çakmak ise, "Deniz Bey"le ilgili son bir haftadýr konuþulanlarý gözlemleme þansý bulduðundan bu kitabý çýkararak ne kadar doðru bir iþ yaptýðýný anladýðýný belirtti. "Bu konu gündeme bu kadar geldiyse yaptýðým çalýþma hedefine ulaþmýþtýr" diyen Çakmak, kitabý araþtýrýrken köylerdeki yaþlý insanlarý kaynak aldýðýný ve "onlarýn, ceketlerini düzelterek, 'Deniz Bey"i tabiî ki tanýyoruz' ifadelerinden etkilenerek kitabýnýn ismini "Deniz Bey" olarak belirlediðini anlattý. Çakmak, tüm baþarýlarýnýn yaný sýra halkýn desteklediði bir payeye sahip olmanýn herkes için önemli olduðunu belirterek, "Deniz Bey" kitabýnda Kýbrýslý Türkleri etkileyen 30 konuya yer verdiðini, bu 30 konunun her birinin ayrý bir kitap olacak kadar önem taþýdýðýný ifade etti. ÖYKÜ YARIÞMASI'NIN ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ- Deniz Plaza Öykü Yarýþmasý'nda baþarýlý olan çocuklara ödülleri düzenlenen ödül töreni ile verildi. Deniz Plaza'dan yapýlan açýklamaya göre, 30 Kasým 2011 tarihinde tamamlanan Deniz Plaza Öykü Yarýþmasý Yaþ Grubu ve Yaþ Grubu olmak üzere iki kategoride gerçekleþti. Neriman Cahit, Yurdagül Akcansoy ve Ayten Deniz'den oluþan jurinin, yarýþmaya katýlan 178 öyküyü 100 üzerinden puanlandýrmasý sonucunda; Yaþ Grubu'nda ikincilik; Yaþ Grubu'nda üçüncülük ödülünü üçer kiþi aldý. Deniz Plaza'daki ödül törenine yüzü aþkýn çocuk ve veli katýldý. Ýskele'de kan baðýþý kampanyasý düzenlendi Ýskele Kurumsallaþma Platformu ile Tahalassaemia Derneði iþbirliðinde Ýskele'de kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Thalassaemia hastalarýnýn tedavilerinde Ocak ayýnda daha da artan kan ihtiyacýný karþýlamak için düzenlenen kampanyaya, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Ýskele Belediyesi, Ýskele Polis Müdürlüðü ve Noyanlar Group personeli ile Tatlý Spor Kulübü sporcularý katýldý. KÜÇÜK Ýskele Kurumsallaþma Platformu Baþkaný Rasým Küçük, kampanya sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Platform olarak Ýskele'nin kurumsallaþmasý faaliyetleri yanýnda toplumsal ihtiyaçlara da duyarlýlýk gösterdiklerini ve kampanyayý da bu çerçevede düzenlediklerini ifade etti. Yoðun katýlým nedeniyle kurum kuruluþ ve vatandaþlara teþekkür eden Küçük, kanýn bir gün herkese lazým olabileceðini vurgulayarak, herkesi kan vermeye çaðýrdý. VAROÐLU Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu da, thalassaemia hastalarýnýn tedavisinde Ocak ayýnda yoðun kan ihtiyacý açýðý olduðunu belirterek, bu çerçevede Ýskele Kurumsallaþma Platformu ile diyaloða geçerek kampanya düzenlediklerini ifade etti. Varoðlu, çok güzel bir organizasyon gerçekleþtirildiðini ve kampanyaya kurum ve kuruluþlarýn da personelleriyle ciddi katký saðladýklarýný söyledi. Thalassaemialýlarýn tedavisi dýþýnda ameliyatlarda, kanser hastalarýnda ve trafik kazalarý sonucunda kana ihtiyaç duyulduðunu söyleyen Varoðlu, düzenlenen kampanyalarýn dýþýnda ihtiyaç olmadan da vatandaþlarýn kan vermesinde büyük yarar olduðunu, kan vermenin saðlýk açýsýndan da önemli olduðunu vurguladý. Varoðlu, yarýn saat 09.30'da Lefkoþa'da Pamuk Þekerim Kreþ ve Anaokulu'nda, 14 Ocak'ta da Fizyo Life Saðlýklý Yaþam Merkezi'nde kan baðýþý kampanyasý düzenleyeceklerini duyurdu. ELEKTRÝÐE GERÇEK ZAM YÜZDE Ocak ayýndan, 2012 Ocak ayýna kadar ayrýntýlý bir hesaplama yapýldýðýnda, Rum tarafýnda elektriðe aslýnda, yüzde 30 oranýnda zam yapýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "AÝK'in Gerçek Artýþlarý Yüzde 30" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, 2011 Ocak ayýnda, iki ayda bin kilovat saat elektrik kullanan bir tüketiciye 215 Euro elektrik faturasý geliyorken, 2012 Ocak ayýnda ayný miktarda elektrik kullanan tüketiciye 279 Euro elektrik faturasý geleceði yönünde deðerlendirmede bulundu. Gazete bu kadar yüksek artýþýn büyük oranda Mari'de meydana gelen patlamaya, yakýt fiyatlarýndaki artýþa ve tavan fiyatlarýnýn yükselmesine baðlý olduðunu belirtti. ATIK SULAR TUZ GÖLÜ'NE AKIYOR Larnaka'da bölge halkýnýn rögorlarýndaki atýk sularýn Tuz Gölü'ne akmakta olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre, Çevreciler ve Ekologlar Hareketi, atýk su borularýnýn yasadýþý bir þekilde Tuz Gölü'ne baðlandýðýný kaydederek, gölün, bölgedeki evlerin atýklarýyla sistemli olarak kirletilmekte olduðuna iþaret etti. ANASTASÝADÝS EROÐLU ÇÝFTÝNÝ AÐIRLAYACAK Anastasiadis'in, Pile'd önceki akþam gerçekleþen Eroðlu - Hristofyas yemeðinden sadece birkaç gün sonra Pazar gecesi Eroðlu çiftini Limasol'da vereceði akþam yemeðinde aðýrlayacaðýný belirten Politis gazetesi, böylece Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kýbrýs sorununda açtýðý iletiþim koridorunu geniþleteceðini vurguladý. Habere göre DÝSÝ'den yapýlan açýklamada yemeðin, Anastasiadis'in "Kýbrýs Türk liderliðiyle rutin temaslarý çerçevesinde gerçekleþeceði ve Eroðlu'nun geçen yýl Anastasiadis çiftine verdiði yemeðe iade niteliði taþýyacaðý belirtildi. LOKMACI'DAKÝ EYLEMCÝLERE BASKI Lokmacý sýnýr kapýsý ile Ledra Caddesi arasýndaki ara bölgede eylem yapan "Occupy Buffer Zone" hareketi (Ara Bölgeyi Ýþgal Et Hareketi) üyesi gençlerin ara bölgede "iþgal ettikleri" (kullandýklarý) binadan çýkartýlmasý yönünde çaba harcandýðý belirtildi. Politis gazetesi "Eylemcileri Kovmak Ýstediler" baþlýðýyla verdiði haberinde Cikkos Manastýrýný temsil ettiðini savunan bir kiþinin dün polis ve BM askerileri eþliðinde ara bölgeye giderek, eylemcilerden, Manastýra ait olan binayý terk etmelerini istediðini yazdý. Eylemcilerin, yetkili makamlarýn bugün onlarý binanýn iç cephesinden uzaklaþtýrmaya çalýþacaðýndan bahsettiðini aktaran gazete, BM'nin izahatýna göre polise herhangi bir þikayette bulunulmadýðýný belirtti. 83 YAÞINDAKÝ ADAM, ÝKÝ KIZ ÇOCUÐUNA CÝNSEL ÝSTÝSMARDAN TUTUKLANDI Lefkoþa'nýn Rum kesiminde ikamet eden 83 yaþýndaki bir adamýn, 6 yaþýndaki iki kýz çocuðuna cinsel istismarda bulunduðu iddiasýyla tutuklandýðý belirtildi. Haravgi gazetesi, yaþlý adamýn mahkemeye çýkartýldýðýný ve hakkýnda 6 gün tutukluluk emri alýndýðýný aktardý. TAKÝS HACIGEORGÝU'DAN ÞÝKAYET AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacýgeorgiu, Türkiye-Irak sýnýrýnda, 28 Aralýk günü, 35 kiþinin ölmesi olayýný Avrupa Komisyonu'na þikayet ettiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Hacýgeorgiu'un ayrýca "bu olaya iliþkin olarak baðýmsýz bir araþtýrmanýn nasýl garanti altýna alýnabileceði" yönünde Avrupa Komisyonu'na soru sorduðunu da yazdý.

11 7 Ocak 2011 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð tutuklandý "Bu bana verilecek en büyük cezadýr" Terör örgütü kurmakla suçlanmak Ýnternet Andýcý davasý kapsamýnda ifade verdikten sonra mahkemeye sevkedilen Eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð tutuklandý ve Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Ýnternet Andýcý olarak bilinen, hükümet aleyhine propaganda yapmak amacýyla kurulduðu iddia edilen internet siteleriyle ilgili dava kapsamýnda ifade veren Ýlker Baþbuð, Cumhuriyet Baþsavcýsý Cihan Kansýz tarafýndan 7 saat sorgulandý. "Terör örgütü yöneticisi olmak ve þiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldýrmaya teþebbüs" suçlamasýyla Nöbetçi Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sevkedilen Emekli Orgeneral Baþbuð, kendisini tutuklayan mahkemede suçu reddetti ve þunlarý söyledi: "TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLAMASI TRAJÝKOMÝK" "Bu suçlamayla itham edilen kiþi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 26. Genelkurmay baþkanýdýr. TSK, dünyanýn sayýlý en güçlü ordularýndan biridir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin, silahlý terör örgütü kurmakla suçlanmasý trajikomiktir yýlýnda Genelkurmay Ýkinci Baþkanlýðý'na atandým. Bu siyasi iktidar tarafýndan 2006 yýlýnda Kara Kuvvetleri Komutaný olarak atandým. Yine þu andaki hükümetimiz tarafýndan, yýllarý arasýnda Genelkurmay Baþkanlýðý görevine getirildim. O dönemlerde silahlý bir terör örgütü kurduðum tespit edilmemiþtir ki bu üzerinde durulmasý gereken bir nokta. Tespit edildiði halde bu görevde tutulmuþsam bu da ayrý bir nokta. Eðer benim bu faaliyetleri aktif görevim esnasýnda yaptýðým iddia ediliyorsa ve bu faaliyetler o zaman devletin yetkili makamlarýnca anlaþýlmamýþsa bunu anlamak mümkün deðildir. Bu iddia, þerefiyle görev yapmýþ bir general olarak onuruma dokunmaktadýr. Silahlý terör örgütü kurmakla suçlanmak; bana verilecek en büyük cezadýr, daha büyüðünün olacaðýný düþünmüyorum. Takdir mahkemenizindir, bizler gelip geçiciyiz ancak sizler tarihe not düþeceksiniz." BAÞBUÐ'UN TUTUKLANMASIYLA BÝTEN SÜREÇ Soruþturma Albay Dursun Çiçek'in ýslak imzasýnýn bulunduðu öne sürülen 'Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý' belgesinin orijinalini yollayan meçhul subayýn ihbar mektubu ile 2009'da baþlamýþtý. Ýddianamede, Tümgeneral Hýfzý Çubuklu ile emekli Orgeneral Hasan Iðsýz'ýn da aralarýnda bulunduðu 22 kiþi Ergenekon üyesi olmakla suçlanmýþ, ancak, soruþturma aþamasýnda Baþbuð hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmamýþtý. Ýnternet Andýcý ile birleþtirilen Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý davasýnýn sanýklarýndan Tümgeneral Hýfzý Çubuklu, belgenin Genelkurmay Baþkaný'na arz olunduðunu söyledikten sonra, Ýstanbul 13'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi Baþbuð hakkýndaki iddialarýn araþtýrýlmasý için 30 Aralýk 2011'de savcýlýða suç duyurusunda bulundu. HÜKÜMET 7 YIL BOYUNCA SUÇU GÖRMEDÝ Eski Genel Kurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un avukatý Ýlkay Sezer þöyle konuþtu: "Kendisini atayan ve normal emeklilik süresine kadar görevde kalmasýnda sakýnca görmeyen hükümetin, yedi yýl boyunca görmediði bir suçu ve eylemi 30 Aralýk 2011'de mahkemenin suç duyurusuyla, Cumhuriyet Savcýsý'nýn dört gün içinde tutuklamayý gerektirir bir soruþturmaya dönüþtürmüþ olmasýný þaþkýnlýkla karþýladýk." (bianet.org) Tutuklanan ilk Genelkurmay Baþkaný Rüþtü Erdelhun'du! Eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, Cumhuriyet tarihinde sivil bir mahkeme tarafýndan tutuklanan ilk Genelkurmay Baþkaný oldu. Ancak, Türkiye'de bir Genelkurmay Baþkaný'nýn tutuklanmasý ilk defa yaþanmýyor. 10. Genelkurmay Baþkaný Rüþtü Erdelhun, 27 Mayýs 1960 darbesinin ardýndan emekliye sevk edildi ve "hükümet yanlýsý, ihtilal karþýtý" olduðu gerekçesiyle tutuklandý. Tüm rütbeleri sökülerek er statüsüne indirilen Erdelgun, yargýlandýðý Yassýada Mahkemesi'nde idama mahkûm edildi. Cezasý ömür boyu hapse çevrilen Erdelhun, Cumhurbaþkaný yapýlan darbecilerin lideri Cemal Gürsel tarafýndan 1964'te affedildi. Askeri literatüre "Erdelhun Sendromu" olarak geçen bu kavram, hükümetlere yakýn olan komutanlara sýklýkla hatýrlatýldý! (T24) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. MARKULLÝ: Doðalgazdan sonra dengeler deðiþti Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, doðalgazýn ardýndan dengelerin deðiþtiðini belirtti. Fileleftheros gazetesi, Markulli'nin, önceki gün, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nda düzenlenen "Noel Pastasý"ný kesimi sýrasýnda gazetecilerin sorularý üzerine bazý açýklamalarda bulunduðunu yazdý. Habere göre Markulli, dengelerin deðiþmekte olduðunu, bu nedenle; bugüne kadar gücü tekelinde bulunduran Türkiye tarafýndan ortaya büyük tepki konulduðunu savundu. Markulli, tüm muhataplarýndan; bölgedeki doðal zenginlik nedeniyle, çok büyük perspektiflere sahip bir ülke olarak "Kýbrýs"a; gerçekten farklý bir mercekle baktýklarý hissiyatýný aldýklarýný belirtti. Güney Kýbrýs'ýn, bölgede var olduðu görülen zenginlik ve sondaj için 2. tur izinlerde yer alacaðý HRÝSTOFYAS'IN HÜRRÝYET GAZETESÝNE YAPTIÐI AÇIKLAMAYA TEPKÝ Simerini gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Hürriyet gazetesinde yer alan söyleþisinin doðalgazla ilgili bölümünde "doðalgaz Türkiye üzerinden daðýtýlabilir ama bu ikinci dereceli bir mesele" ifadesini kullanmasýnýn tepkilere neden olduðunu yazdý. EVRO.KO Basýn Sözcüsü Mihalis Yorgallas konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Hristofyas'ýn bu sözleriyle, hükümet sözcüsünün, 23 Kasým'da yaptýðý "Türkiye ile boru hattý düþüncesinin bilim kurgu senaryosu" olduðunu dile getirirken, yalan kesin olan bir çok ülkenin þirketleriyle ve baþkalarýyla yapýlacak iþbirlikleri aracýlýðýyla, artýk çok büyük perspektiflere ve çok büyük deðerlere sahip olduðunu savunan Markulli, ayrýca bölgedeki doðalgazýn, Ýsrail, Lübnan ve Mýsýr ile birlikte faydalanýlmasýna iliþkin iþbirliklerinin de büyük öneme sahip olduðunu, bu baðlamdaki müzakerelerin ise çok iyi gittiðini söyledi. Markulli bir soru üzerine, Güney Kýbrýs'ýn çok büyük bir stratejik önem ve doðalgaz konusunda olup bitenlere iliþkin olarak uluslararasý büyük bir ilgi kazandýðýný da öne sürdü.markulli, Güney Kýbrýs ve bölgedeki diðer ülkeler için de bunun jeostratejik açýdan öneme sahip olduðunu belirtti ve bu nedenden dolayý kendilerinin; Mýsýr, Ýsrail ve Lübnan'la sýký iþbirliðiyle birlikte doðal zenginlikten faydalanma konusunu ileriye götüreceklerini ifade etti. söylediðini kabul ettiðini belirtti. Yorgallas, bununla birlikte, Hristofyas'ýn, bilim kurgu senaryosu yönetmesi için bir Steven Spielberg (ABD'li ünlü yönetmen) olmadýðýný da söyledi ve doðalgaz konusundaki niyetlere iliþkin manzarayý netleþtirmesi için de hükümete çaðrýda bulundu. Yorgallas, yalanlarýn sona ermesi ve hükümetin; gerekli kararlarý, siyasi dinamiklerle ortaklaþa almasý için bir "Milli Enerji Sözleþmesi"ni ileriye götürmesi gerektiðini söyledi. TARAFLAR ÇÖZÜM TASLAKLARINI BM'YE SUNDU Hristofyas'ýn çözüm taslaðý açýklandý "Kýbrýs Türk ve Rum taraflarýnýn, Ocak'ta Greentree'de yapýlacak üçlü görüþme sýrasýnda Kýbrýs sorununun bütün baþlýklarýnda ilerleme kaydedilebilmesi için BM tarafýndan istenen; 20'þer sayfalýk çözüm taslaklarýný Noel ve yeni yýl tatili sýrasýnda Downer'ýn Kýbrýs grubuna verdikleri" bildirildi. Alithia, Hristofyas'ýn sunduðu taslaðýn içeriðine iliþkin detaylar verdiði haberini, "20 Sayfalýk Taslak... Dimitris Hristofyas'ýn Çözüm Taslaðý" baþlýðýyla manþete çekti. Hristofyas'ýn taslaðýnda, Kýbrýs sorununun "7 ana baþlýðýyla" ilgili ana tezlerini kýsaca ortaya koyduðunu yazan gazete, Kýbrýs sorununun anayasal yönleriyle ilgili sivri mýzrak ucunu yürütme erkinin federal düzenlemesi, egemenlik, dýþ iliþkiler, KKTC nüfusu ve insani nedenlerle Ada'da kalacak TC kökenlilerin net sayýsý oluþturuyor. Hristofyas, haritalar ve topraða iliþkin verileri, mülkiyetin ve mallarýn önceki sahipleri ile þimdiki kullanýcýlarýnýn haklarýnýn ciddi müzakere edilmesine þart koþuyor. Rum tarafýnýn taslaðýnda garantilerin kaldýrýlmasý ve çözümden sonra tam askersizleþtirme ile güvenlik dokusu uluslararasý konferans ýþýðý altýnda baþlangýç pozisyonu olarak gösteriliyor. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun "belgesinin de benzer olduðunu ve Greentree-2'den önce nihai metinler sunulduðunda, bunlarýn teati edilmesinin beklendiðini" yazan gazete, Rum tarafýnýn kýsa çözüm taslaðýnýn Rum Ulusal Konseyi'nde görüþülmediðine iþaret etti, ancak Rum Baþkanlýk Köþkü'ne yakýn kiþilerin, siyasi partilerin taslaðýn içeriðinden haberdar olduklarýný söylediðini yazdý. BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer dün Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la görüþtü. Görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada grubunun; taraflarýn özet çözüm planlarýnýn nihai metinlerini almayý beklediðini, nihai metinlerin Greentree-2 öncesinde taraflar arasýnda teati edilerek ilk istiþarenin yapýlacaðýný söyledi. Gazete; BM'nin, üçlü görüþmede büyük dikenli ve çözülemez konulardaki görüþ ayrýlýklarýnýn üzerine köprü kurulabilmesi ve iki tarafýn çözüm taslaðýnýn harmanlanacaðý ciddi bir çalýþma yapýlabilmesi için taraflarýn çözüm taslaklarýnýn Greentree'deki müzakere masasýnda olmasýný hedeflediðine dikkat çekti. BM'nin Kýbrýs sorunuyla meþgul olan yetkilileri Greentree'de çýkmaz ilan etmekten kaçýnmak ve çözüm prosedürünü Haziran'a kadar týrmandýrmayý baþarabilmek için bu çözüm taslaklarýnýn harmanlanmasýna yatýrým yaptýklarýný belirten gazete haberinde þu detaylara yer verdi: "Kýbrýs Rum tarafý, BM'nin haftalardýr ýsrarla talep ettiði bir çözüm taslaðýnýn faydasýna ilk baþta çekinceli yaklaþýyordu. Ana endiþe; bu belgelerin yeni üçlü görüþmede bir ara çözüm bulunmasý açýsýndan kullanýlmasý idi. Ancak Hristofyas'ýn müzakere grubu bunun, yeni bir çýkmazdan kaçýnýlmasýnýn tek yolu olacaðýný anladý. Gazetemizin sorusu üzerine, müzakerecilere yakýn bir Rum þahsiyet; Hristofyas'ýn New York'ta, anlaþmazlýklarýn üzerine geliþigüzel bir köprü kurulmasýný sonucunu kabul etmek niyetinde olmadýðýný söyledi. Alexander Downer'ýn dünkü açýklamasýnda; þu anda anlaþmaya varýlmasýný engelleyen anlaþmazlýklarýn ana baþlýklarda olduðunu, bunlarýn siyasi iradeyle çözülebileceðini söylediðine dikkat çekiliyor.

12 12 7 Ocak 2011 Cumartesi TBMM KKTC'ye suyu onaylamýþ. Onaylamayýp da ne yapacaktý? Sýrrý Süreyya Önder'in dediði gibi kalýn barsaðýný baþka nasýl temizleyecekti?! Bizim Duvar KKTC bitti... Yaþasýn Kalýn Barsak Cumhuriyeti! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Doðru söyleyeni 10 gün zincire vururlar! MUHABBETLÝLER GENE AYARI GAÇIRDDIN BE KEMAL HA -Koku almýþ gulicigler gibi ne burun büzen be Kemal ama? -E aþgolsun Razi'cik... Bunu da duyacaydýk o mubarek aðzýndan ha... -E ne dedim yahu ben þimdi? -Aha guliciðe benzeddin ya gosgoca adamý. -E lafýn geliþidir be caným o... Þaka da galdýrman artýk ha... -Eve girer girmez bir güzel koku vurdu bana... Daha evel duymadýðým bir koku sanki... Nabdýn be Razi? -Deðiþig bir çorba yabdým sana bu agþam... -Ne çorbasý? -Gremalý mantar çorbasý... -O da ne? Bakarým da aristograd oldun ha... Gremalý mantar çorbasýymýþ... Baba mercimeg gurtarmadý seni? -Aþgolsun be caným... Bir süpriz yapayým dedim saa... Gursaðýmda bragdýn... Ýngsan bir dener, bakar dadýna da ondan sora... -E tamam gýzým... Deneyceyik, bakacayýk tabii... Þakacýgdan bir iliþeyim dedim sana ama beceremedim galiba. Yogsa sen yapacan bir çorbayý da beðenmeyceyim ben?.. Ver o kesme tahdasýný bana da doðrayým bu ciðerciði da... -Ne ciðeri? -Ne ciðeri olacak? Körpecik guzu ciðeri... -Guzu ciðeri? Gene ayarý gaçýrddýn be Kemal ha... Saðlýðýný da düþün biraz... Da 30 yaþýnda deðilsin ya... -Böyle söyleme da gücüme gider be Razi ha... Benim yaþým yatagda yazar sen da bilin!.. -Be Kemal... Rahmedli bubacýðým ne derdi bilin? Öðünme, sevinme, güvenme, derdi. -Ne ilgisi var bunun þimdi beniminan? Körpecigdir þimdi guzular... Dadý baþga olur bu ciðerin... Yeyinca sen da annaycan... -Yook... Ben iki parçacýk alacayým koku niyetine... -Tamam gýzým, ne gadar isdersan... Zorunan aðzýna dýkacak deðilim ya... Ama eminim o þu iki parçacýðnan galamaycan ?! Asmaaltý konuþmalarý -Yani bu Özkan Yorgancýoðlu da alem adam be gardaþ. -Neçün? Ne alemcilik yabdý gene? -E görmemin? Halka çaðrý yabmýþ. -Ne çaðrýsý? -Zamlara garþý birlik olsunmuþ herkes. -Zamlara garþý birlik? Nasýl yani? Birlik deðil mi ehali? Benim bildiðim, bu zamlarý desdegleyen bir tek giþi yogdur. Aha çýg sokaða da önüne gelen herkese sor bakalým zamlardan memnun musunuz diye... Eðer bir tek giþi da memnunum dersa, kýrk arab þeyedsin beni! -Yani hiçbiþey annaman sözlerinden be gardaþ. Birliksa aha birlik. Herkes garþý... Yani ne yabsýn bu halk, onu söylesinner bize... Gidsin yýgsýn baþlarýna mecilisi? Dökülsün sokaða da darmadaðýn edsin bütün daireleri? Yani birlik derkan nedir kasdeddiði? Haftanýn Gýdýgýdýsý CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun, zamlara karþý halký birlik olmaya çaðýrmasý, hiç güleceði olmayan vatandaþlarda bile þaþkýnlýk ve gülme krizi yarattýðý için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Asadov Y. Þahsuvaroðlu (AZERBAYCAN) KABÝR TAÞI Temel'in kaynanasý ölmüþtür. Bir mezar yaptýrýp üzerine kaynanasýnýn adýný yazdýrmak istemektedir. Bir mermerciye giderek isteðini anlatýr: -Güzel bir kabir taþý istiyorum, ama ucuz olsun. -Ucuz taþ yok beyim. -Elden düþme, kullanýlmýþ bir þey yok mu? -Bir tane var ama, üzerinde baþkasýnýn adý yazýlý. Temel, umursamaz bir þekilde konuþur: -Zararý yok. Rahmetlik kaynanamýn okuma yazmasý yoktur. YAS Restoranda, siyah turp ýsmarlayan adama, arkadaþý sorar: -Siyah turptan baþka yiyecek bulamadýn mý? Adam cevap verir: -Ben yastayým. Kaynanam öldü. Bir kaynana için de baþka yas tutulur mu yani? Fikrinin Fikri E GALÝMERA ÖYLEYSA Türklerin ayaklarý büyüyormuþ. -Vay be... Ayaklarý büyüyeceðine keþke kafalarý büyüseydi... Daha iyi olur muydu acaba? Meclis heyetleri Ankara'ya gitmiþ. -Yapmayýn yahu... Oldu olacak meclisi olduðu gibi Ankara'ya taþýyýn... Nasýl olmasa bütün kararlar oradan çýkýyor... Hem zamandan hem de emekten kazanýrsýnýz... AKEL Genel Sekreteri Kiprianu "Kýbrýs sorununu çözemezsek Türkleþeceðiz" demiþ. -Ne sandýn ya bay Kiprianu? Bizi Türkleþtirdikten sonra sýranýn size de geleceðini bilmiyor muydunuz?! E galimera öyleyse... Üreticiler Platformu, elektrik zammýnýn geri alýnmasýný istemiþ. -Elektrik zammý geri alýnmaz beyler... Aldýrýlýr... Aldýrmaya gücünüz yoksa, oturun oturduðunuz yerde. Kenan Evren'e müebbet hapis cezasý isteniyormuþ. Hem de aðýrlaþtýrýlmýþ... -Vay be... Bizim Ahmet Benli çok üzülecek... Koca caddeye adýný verecek kadar hayrandý ona... Yanarým yanarým da ona yanarým... Hristofyas "Kýbrýs sorunu kanserleþti" demiþ. -Bunun anlamý, "Kýbrýs sorunu çözümsüzlüðe mahkûmdur" demektir. BDP milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, KKTC'nin Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý haline getirildiðini söylemiþ. -KKTC'yi bundan daha güzel tanýtacak bir ifade ne geldi, ne de gelecek. S.S. Önder'in diline, yüreðine saðlýk 'de hayat pahalýlýðý yüzde oranýnda artmýþ. -Çalýþanlarýn ve asgari ücretlilerin alým gücü de yüzde 20 oranýnda eksildi! Ne olacak, kalýn barsak cumhuriyetinden bu kadar iþte! Yorgancýoðlu zamlara karþý halký birlik olmaya çaðýrmýþ. -Birþey anladýysam arap olayým. Ne yani, halk zamlara karþý birlik deðil mi? Yani bu zamlarý destekleyenler de mi var?! Eroðlu "Anlaþma olmaz fikrinden kurtulmalý" demiþ. -Lütfen siz önden buyurun Derviþ bey!.. TBMM KKTC'ye suyu onaylamýþ... -Onaylamayýp da ne yapacak? Aynen Sýrrý Süreyya Önder'in söylediði gibi... Kalýn barsaðýný temizlemesi için çok su getirmesi lâzým, çok... Kenan Evren'e müebbet hapis istenmiþ. Bizim Ahmet Benli çok üzülecek! Koca caddeden adýný silemeyecek kadar hayrandý ona!

13 7 Ocak 2011 Cumartesi 13 Her Telden Gülsade SOYKÖK GEZÝ NOTLAR... KASIMPAÞA DA DÝLENÝP BEYOÐLU NDA BAHÞÝÞ VERMEK... Bir güvercin misali nereye uçsa, kendi sesidir yine dönüp geleceði gittiði sýlasýdýr, geldiði gurbeti... Refik Durbaþ Ne zaman birþey dürtüp de yurt dýþýna çýkacak olsak bu deyim dilime dolanýr: Kasýmpaþa da dilenip, Beyoðlu nda bahþiþ vermek! Geçtiðimiz Kurban Bayramýnda; SOS çeken mali bütçemizi zorlayarak, aile ahbaplarýmýzla birlikte Orta Avrupa Turuna gittik. Ýlk duraðýmýz, Ýstanbul oldu. Bir gece otelde kaldýk. Otel gerçek atalarýmýn geldiði, Orta Asyalý kaynýyordu. Salakça bir dürtüyle, alýþveriþ merkezlerinin altýný üstüne getirdik. Herkes kadar çýldýrmýþ olamazdýk. Her yer týklým týklýmdý. Ýri bir küfeyi kambur ve cýlýz bedenine sarmalamýþ bir adam görmek; yaradanýmýzýn kýsmet skalasýndaki adaletinin, ufak bir göstergesiydi sadece. O görüntüyü silen, bir mobilya kamyonunun, plakasýnýn sol alt yanýnda yazýlý anonim yazý, içime iþledi: Ateþ tava geldi/ Demir bitti./ Akýl baþa geldi/ Ömür bitti. Saat da THY uçaðýna yerleþtik. Nefis ikramlarla ve kulaklarýmýza zerk edilmiþ popüler þarkýlarla güzel geçen sorunsuz bir yolculuktan sonra saat da Prag a geldik. Bizi karþýlayan özel otobüsümüz ve salam kýlýklý Macar þoförün kaptanlýðýnda, muhteþem Prag þehir turu yaptýk: (Sarý yapraklar Van Gogh u kýskandýracak güzellik ve bolluktaydý.) Görkemli Kraliyet Sarayý, St. Vitus Katedrali, Loretta, Charles Köprüsü, Eski Þehir Meydaný, Mustek Meydaný ve Vaslavske Bulvarý... Ýkinci gün ünlü Karlovy Vary yi doyasýya gezdik. O soðuk mevsimde yeraltýndan çýkan görkemli sýcak su tesislerini aðzýmýz açýk aklýmýz kaçýk bir vaziyette izledik. (Rehberin anlattýðýna göre, Atatürk de bir dönem saðlýk sorunlarýnýn tedavisi için buraya gelmiþ. Ama iyileþmeden dönmek zorunda kalmýþ.) Prag daki üçüncü günümüzde, kahvaltý sonrasý þehrin görmediðimiz yerlerini turladýk. Geceleyin Ortaçað Gecesi ne katýldýk. Bir köþede yanan dev þöminenin loþ ýþýðýnda tam da damak zevkime uygun acýlý et ve bol kýrmýzý þarap eþliðinde o dönemin eðlencelerini izledik. Onda Avrupalý turiste inat en coþkulu grup, çoðunluðunu Ankaralýlarýn oluþturduðu grubumuzdu! Ýpi çekilmek üzere olan yabancýlara doðru-dürüst kývýrtmayý bilmeyen dansözlerine; her seferinde Ankaralý hovardalarýn 100 er euro luk iliþtirdikleri bahþiþler damgasýný vurdu! Prag turumuzu kahvaltý sonrasý Viyana ya doðru yola çýkarak bitirdik da Merzifonlu Kara Mustafa Paþa nýn kellesinin ibret taþýnda sallamasýna neden olan, rüya ülke Viyana ya ancak vize alarakgirerken, Marac þoför lütfedip de müziði açtý. Aslaným Frank Sinatra, kimin için Sicilyalýlarla iþbirliði yaptýðýný unutturan þarkýlarýný söyledi dersiniz? Tertemiz yeþillikler içinden otobüsümüz deðil, ruhumuzun patenleri kayarken neler hissedilmez ki? Kaybettiðimiz sokaklarý kayarcasýna arþýnlarken; içli bir þarkýnýn sözleri, 38 kiþilik grubumuzu susturmaya yetti: Sensiz yýllarda/ yaþadým sayma/ sensiz yýllarda/ unutmadým seni/ söyle buldun mu/ Aradýðýn aþký söyle?.. Viyana daki otelimize yerleþtikten sonra, serbest zamanýmýzý deðerlendirip kendimizi AVM merkezlerine vurduk mu þifa niyetine?! Bitap düþünce de soluðu bir Türk kebapçýsýnda aldýk. Sevimli ve minik mekan, yabancý müþteri kaynýyordu. Akþama operaya gideceðimizi öðrenen dükkan sahibi kebapçý Mehmet in Ne yapacaksýnýz operayý moperayý? Türk sanatçýlarýný niye dinlemiyorsunuz ki? þeklindeki saf çýkýþýna, tüm yenilgilerimize inat güldük. Kýbrýs taki beþ yýldýzlý kumarhaneli otellerde, astronomik ücretleri tokaçlayýp giden kalburüstü sanatçýlarý dinlemekten usandýðýmýza inanamadý. Ne yani Viyana da Arto yu, Fatrih Ürek i ya da Serdar Ortaç ý mý dinlemeyi tercih etseydik?! Opera baþlamadan önce, vestiyerdeki görevlilere, fiþ karþýlýðý paltolarýmýzý teslim ettik. Operadaki sempatik orkestra þef ve üyelerinin olaðanüstü performanslarýyla; Strauss ve Mozart konserini, bale gösterilerinin eþliðinde izledik. Kýsacýk arada bize, þampanya bile ikram ettiler. Bu güzelim konseri dinlemeyi borçlu olduðumuz Merzifonlu Kara Mustafa Paþa nýn ruhu, þad olsundu yine de. O, bu güzelim ülkeyi kellesi pahasýna kaybetmeseydi, orasýný da þeyhane yataðýna VÝYANA PRAG döndürülen Kýbrýs a çevirmeleri, iþten bile deðildi... Ýyi ki Viyana keskin kýlýcýmýzýn þerrinden kurtulmuþ! Bir sürü Türk, bizden beter vizelerle girerek orasýný vatan edinmiþler. Her ne kadar içlerine sinmese ve sevmemeye inat etseler de olan olmuþ bir kere. Püskürtüldüðümüz kapýlardan, 482 yýl sonra sýyrýla sýyrýla girmiþiz var mý daha ötesi? Ertesi akþam Grinzing Meyhaneleri nde yemekli eðlencedeydik. Beþ kiþilik folklorik orkestra, yine döktürdü. Bir haným, içli opera parçalarýyla geceye renk kattý. Yine bir kahvaltý sonrasý Viyana dan çýkýp Budapeþte ye doðru yola koyulduk. (Kýrk yýlda bir yola çýkmadan Almanlarýn Dresden kentini ekstra gezdiðimiz gibi, yol üstündeki Bratislava yý da görmeyi tercih ettik.) Budapeþte þehir turunda; Kahramanlar Meydaný, Andrassy Caddesi, Opera, Parlamento, Zincirli Köprü, Gülbaba Türbesi, Buda Kalesi, Mathias Kilisesi, Elizabeth Köprüsü ve nefes kesici büyüleyiciliðe sahip Tuna Nehri ni doyasýya gezdik. Kahvaltý sonrasý Esztergom, Visegrad Szentendre gezilerini tamamladýk. Akþamleyin Borkatakomba Çigan Gecesi nde felekten bir gece çaldýk. Ertesi sabah son Avrupa kahvaltýmýzý yapar yapmaz otobüse kurulup, havaalanýna doðru yola koyulduk. En önde bekleþtiðimiz havaalanýnda, oradaki görevli yüzünden ufak çaplý bir kriz yaþandý: Bilet yerine geçen yolculuk formumuz üzerinde, Ercan Havaalaný yerine, Rcan yazýldýðý için, kadýncaðýz bilmediði/tanýmadýðý bir ülkeye, bizi göndermemeye inat ediyordu! Arka sýramýzda bekleþen Ankaralý gruptan, homurdanmalar yükseldi. Ýri görünümlü davudi sesli rehber müdahale etmeseydi, hala Rcan diye bir adrese kaz sürüleriyle beraber, uçmayý daha çok beklerdik!.. Gezi notlarý: Çek ler, çektikleri yönetimden olsa gerek, çok mesafeliler. Ayný meymenetsiz suratlarý, 2001 deki Fransa yolculuðumuzda da görmüþtüm. Viyana daki klaslýk, tam da Monaco havasýnda. Her haliyle farkýný hissettiriyor. Çeklerde kapkaç olaylarý yaþanýrken, Viyana dünyanýn en güvenli þehirlerinden biri olma özelliðini gururla taþýyor. (Anavatanda ve yavruvatanda bile hiç güvende olamamýþtýk!) Sokaklarýnda hiç kedi yok. Aðzý açýk çöp bidonlarýný da görebilene aþkolsun. Köpekleri bakýmlý ve terbiyeli. Ýçlerinde bir tanesi olsun, densizlik edip haff demedi. Hiçbir Türk ün Macaristan da yabancýlýk hissedeceðini sanmýyorum. Vatandaþlarýn tipleri ve damak zevkleri Osmanlýdan günümüze týpkýsýnýn aynýsý! 2 Ocak 2012 itibarýyla asgari ücretleri, brüt 93 bin forint (yaklaþýk 780 TL) olarak belirlendi. Doktorlarýnýn 300 euro ya talim ettiklerini düþününce, halimize þükretmemek elde deðil. Temel gýdalar ve çocuk bezleri çok ucuzmuþ. Buna raðmen doðum oranlarý, oldukça düþükmüþ. Et fiyatlarý sudan ucuzmuþ. Bize onlarýn etlerini, kaçak olarak yedirenler saðolsun ve varolsunlar. (Ayrýca Arasta tipi çarþýlarýnda kýyafet yanýnda gaz maskeleri de satýþta.) Avrupalýlarýn, özellikle tatlýlarýnýn hafifliðine bayýlmamak imkansýzdý. Bir de þaraplarýnýn insaný serseme çarpan etkisi müthiþti. Grubumuzdaki Ankaralýlara uyup, hep Türk dükkanlarýndan alýþveriþ yaptýk. Memleketimin azgýn Yeþilýrmak nehrine, þimdiye dek Garda Nehri rakipti. Tuna Nehri ni gördükten sonra her þey tersine BUDAPEÞTE aktý. Sokak ressamlarý ve müzisyenleri müthiþ! yaþýndaki eski kurtlar, döktürdükçe döktürüyorlar maþallah. Bizim insanlarýmýz; o yaþlarda Alzheimer ve prostat dertleriyle uðraþmaktan, biraz paralý olanlarýnsa özel hastanelere pörsümüþ derilerini yüzdürmekten baþka seçenekleri kalmýyor ne yazýk ki! Orta Avrupa turuna çýkmadan önce falcým, Hayatta 86 yaþýna kadar sürüneceksin! diye müjdeyi verdiiðnden beri, afakanlar basmýþtý ruhu taþ olmuþ bedenimi. Hiçbir þey, çekebileceðim/ kaldýrabileceðim/itekleyebileceðim gramajda deðildi. Ama Orta Avrupa tatilinden sonra, hiç yapmayacaðýmý umduðum þeyi yaptým: Vizesiz dileklerim dibe vurup yarýnlardan mýsmýl birþey talep etmezken; beni eksik malzemeyle yaratan yaradandan, ekstra ömür dileyeceðim tuttu. Kýzýma, direktif verdim. Ýlk fýrsatta Kanarya Adalarý veya Uzakdoðu ya gideceðim. Ev halkýndan su koyverecek olanlar, bir daha kadroma katýlamazlar. Gözü kapalý harcandýðým, kadir kýymetimin bilinmediði ciðeri beþ sent etmez hayatta, iyi ki non stop konuþmuþum ve tabanlarýma kara sular inene kadar gezip tozmuþum. (Arkama dönüp baktým ki yanýma sobeleyecek bu iki vasfým kalmýþ.) Pazarlama yapmaya deðmeden, anasýný satacaðýnýz dünyaya da ancak bu yakýþýr!..

14 14 7 Ocak 2011 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Canýný verircesine, özveriyle. 2-Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. 3-Lityum'un kýsaltmasý. Beyaz. Eli iþe alýþmamýþ, bir iþi beceremeyen. 4-Hristiyanlýkta kilise tarafýndan verilen "cemaatten kovma" cezasý. Baþa "M" konursa "Manda yavrusu" olur. 5-Çoðul eki. Üzerine öteberi koymak için dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ tahta veya metal levha. Bir emir. 6-Harcanan para, gider. 7-Tutsaklýk. Birtakým olaylarýn dayandýðý sebep veya bu sebeplerin yol açtýðý sonuç, vakýa. 8-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. El ustalýðý isteyen iþler. 9-Manganez'in kýsaltmasý. Hindistan ve Honduras'ta yetiþen büyük bir orman aðacý. Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ýsýnýn etkisiyle oluþan, çoðu yeþil renkli mantar. 10-Güzel kadýn. Acýklý, üzüntülü olaylarý, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü. 11-Eski dilde "Okuma". Ayný isimli böceðin kozalarý çözülerek çýkarýlan ve dokumacýlýkta kullanýlan çok ince, esnek ve parlak tel. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yusuf Tandoðan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacý Ali Apt. A Blok No:4 (Toros Ticaret Yaný) Tel: Balýn Eczanesi: Dr. Burhan Nalbantoðlu Cad. Alpal Binalarý No:24 (Devlet Hastanesi Yaný) Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu-Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Demet Eczanesi: New Castle Sok. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Öfkelenmek, kýzmak. 2-Bayramdan önceki gün. Ýç organlarda batar veya saplanýr gibi duyulan, nöbetlerle azalýp çoðalan aðrý. 3-Sodyum'un kýsaltmasý. Aðaçlarla örtülü geniþ alan. Rütbesiz asker. 4-Türkiye'de bir özel televizyon kanalý. Ters okunuþu "Çayýrlýk, otlak". 5-Güzellik veya saðlýk gayesiyle kullanýlan esnek iç giysisi. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 6-Harf okunuþu. Kendini önemli kiþi olarak göstermek için yüksekten atýp tutarak çýkýþma, kaba kuvvet gösterisi (iki kelime). 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bir nota. Çocuðu olan kadýn. 8-Hindistan'da prenslere verilen unvan. Belirli bir iþ için gerektikçe harcanmak üzere ayrýlýp iþletilen para. Bir nota. 9-Ýþçi. Bir kimseye veya bir aileye kendi adýndan ayrý olarak sonradan takýlan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliðinden kaynaklanan ad. 10-Müslümanlarýn günde beþ kez yaptýklarý ibadet. Girne Amerikan Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý. 11-Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanlarýn yavrusu. Yemek piþirilen yer. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Þut ve Gol TNT / Saat: 20:00 O: Will Ferrell, Robert Duvall. Y: Jesse Dylan. Kendini babasýna ispatlamak için oðlunun takýmýna koçluk yapan Phil, hýrsý yüzünden babasýna benzemeye baþlar. Uzay Yolu 9: Ýsyan TV 8 / Saat: 20:45 Orijinal Adý : Star Trek: Insurrection Yönetmen : Jonathan Frakes Oyuncular : Patrick Stewart, Jonathan Frakes Uzay gemisi Atýlganda görevli personelden Yüzbaþý Data, barýþçýl Baku halkýný gözlemlemek üzere gittiði bir gezegende ansýzýn kontrol edilemeyen davranýþlar sergilemeye baþlar. Bunun üzerine gezegene çaðýrýlan USS Enterprise ekibi, Datayý normal haline geri döndürdükten sonra, yýldýz filosu amirali Matthew Doughertynin gezegenden ayrýlmalarýný istemeleriyle þüpheye düþer. Gezegenden ayrýlmayan USS Enterprise ekibi, LaForge un gözlerinin yeniden görmesi gibi bazý tuhaf geliþmelere þahit olunca bu gezegendeki özel doðaüstü durumu ve Sona adýndaki, kendi gezegenleri yok olmuþ bir halkýn bu gezegen üzerindeki gizli planlarýný ortaya çýkarmaya baþlarlar. Öldüren Cazibe TNT / Saat: 21:50 O: Guy Pearce, Catherine Zeta-Jones. Y: Gillian Armstrong. Efsane illüzyonist Harry Houdini, annesine benzeyen ve psiþik güçleri olduðunu söyleyen Mary adýnda bir kadýnla tanýþýr. Dünyanýn Son Günü KANALTÜRK / Saat: 22:00 Orijinal Ýsmi: FINAL DAYS OF PLANET EARTH Türkçe Ýsmi: DÜNYANIN SON GÜNÜ Yapým Yýlý: 2006 Tür: AKSÝYON/GERÝLÝM Yönetmen: ROBERT LIEBERMAN Oyuncular: DARYL HANNAH, CAMPBELL SCOTT, GIL BELLOWS Üç yýl önce, bir astronot grubu, uzay keþif gezisini tamamlayýp eve dönüþ yolculuðuna baþlamýþtýr. Fakat bu sýrada grubun kumandaný, uzay gemisi ile dünyaya dönmüþ, onlara saklanacaklarý korkunç bir yer ve sýr hazýrlamýþtýr. Dönüþ yolculuðu bir kabusa dönüþür. Son Durak 3 KANAL D / Saat: 23:59 Orjinal adý : Final Destination 3 Türü : Gerilim- Korku Yapým Yýlý :2006 Yönetmen :James Wong Oyuncular : Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Alexz Johnson, Sam Easton Sinemaseverlerden tam not alan ilk iki filmden sonra devam niteliðinde çekilen ve serinin üçüncü filmi olan "Son Durak 3" bu gece Kanal D'de ekrana geliyor. Mezuniyet gecesi için düzenlenen eðlenceye katýlmak üzere lunaparka giden Wendy, hýz trenine bindikleri sýrada hayalle gerçek arasýnda korkunç bir kabus görür. Birkaç dakika içinde eðlencenin zirvesini vadeden tren, bir ölüm makinesine dönüþecektir. Trenden inmek isteyen Wendy'e arkadaþý Kevin da katýlýr. Ancak gençler arasýndaki tartýþma uzayýnca görevliler bir grubu trenden indirirler. Kendi aralarýndaki kavgaya devam eden gençler az sonra arkadaþlarýnýn ölümüne tanýk olmaktan kaçamayacaklardýr. Ancak bu hikayenin sonu deðil tam tersine baþlangýcý olacaktýr. DÜNYADA 200 MÝLYON UYUÞTURUCU KULLANICISI Dünyada yaklaþýk 200 milyon uyuþturucu madde kullanýcýsý bulunduðu tahmin ediliyor. Avustralya'da yapýlan ve Ýngiliz týp dergisi The Lancet'te yayýmlanan araþtýrmaya göre, 15 ila 64 yaþýndaki 20 kiþiden biri uyuþturucu madde kullanýcýsý. Tahminlere göre, esrar kullananlarýn sayýsý 125 ila 203 milyon, amfetamin kullananlarýn sayýsý 14 ila 56 milyon, kokain kullananlarýn sayýsý 14 ila 21 milyon ve eroin ile morfin kullananlarýn sayýsý ise 12 ila 21 milyon. TAYLAND'DA FABRÝKAYA BASKIN: 2 ÖLÜ, 3 YARALI Tayland'ýn Narathiwat eyaletinde silahlý kiþilerce bir fabrikaya yapýlan baskýnda 2 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Yerel polis yetkilileri, yerel saatle 02.45'te fabrikaya zorla giren 20 kadar silahlý kiþinin 2 gönüllü koruma görevlisini ateþ ederek öldürdükten sonra koruma görevlilerine ait dört silahý alarak kaçtýklarýný bildirdi. NÝJERYA'DAKÝ KÝLÝSE SALDIRISI: 6 ÖLÜ Nijerya'nýn kuzeydoðusunda dün gece bir kiliseye düzenlenen saldýrýda ölenlerin sayýsý 6'ya yükseldi. Gombe eyaletinin baþkenti Gombe'deki kilisenin papazý Johnson Jauro, AFP'ye yaptýðý açýklamada, ayin sýrasýnda silahlý saldýrganlarýn kilisedekilere ateþ açtýðýný anlattý. Jauro, saldýrýda 10 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. CASTRO: DÜNYA ACIMASIZCA UÇURUMA DOÐRU SÜRÜKLENÝYOR Eski Küba lideri Fidel Castro, iklim deðiþiklikleri ve nükleer savaþ tehlikesi gibi ciddi sorunlarýn ''çözümden uzak'' olmasý nedeniyle dünyanýn ''acýmasýzca'' uçuruma doðru sürüklendiðini belirtti. Castro, Cubadebate sitesinde yazdýðý ''Uçuruma doðru sürükleniþ'' adlý makalesinde, ''Birçok tehlike bizi tehdit etmektedir ancak bunlardan ikisi kesindir, bunlar nükleer savaþ ve iklim deðiþiklikleridir ve çözümden çok uzaktýr'' dedi. 85 yaþýndaki Castro, dünyada þu anda 20 binden fazla nükleer mermi bulunduðunu ve bunlardan yüz kadarýnýn dünya nüfusunun ''korkunç bir þekilde ölmesine yetebileceðini'' ifade etti. GÜNEY SUDAN'DA 3 BÝNDEN FAZLA ÖLÜ Güney Sudan'daki çatýþmalarda geçen hafta 3 binin üzerinde insanýn hayatýný kaybettiði bildirildi. Pibor bölgesi yöneticisi Joshua Konyi yaptýðý açýklamada, ölenlerden yaklaþýk 2 bin 200'ünün kadýn ve çocuk, 950'sinin erkek olduðunu söyledi. Konyi, "insanlarýn topluca katledildiðini, katliam yapýldýðýný" ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 7 Ocak 2011 Cumartesi Sayýn Komutan Time is on my side, yes it is! Time is on my side, yes it is! Rolling Stones Gece yarýsýný çoktan geçmiþti. Yolda bir tane bile araba yok! Karanlýðýn içinde yaðmura doðru arabayý sürüyordum. Yaðmur, penceremin camýna vuruyor, sanki camlarý kýrýp, bana yaðmak istiyordu. Yaðmur hýzlandýkça ben hýzlanýyor, ben hýzlandýkça karanlýk üstüme doðru geliyordu. Arabadan inip, kollarýmý evrene açýp, yaðmurun gözlerimden içeriye, ruhuma akmasýný istiyordum. Tek istediðim biraz daha hafiflemek, biraz daha unutmaktý. Sayýn Komutan, köle Spartaküs'ün çýðlýklarýndan, kaç bin yýl geçti? Hiç Spartaküs'ün yüreðini, kalp atýþlarýný avuçlarýnda hissettin mi? Dünyanýn yuvarlak olduðunu söyleyen gözlerin içindeki isyana, hiç baktýn mý? Ben bazý geceler, beyaz duvarlarda yankýlanan çýðlýklarý duyuyorum. Selvi aðaçlarýnýn üstünde bana bakan gözleri görüyorum. 5 Ocak 2012 Perþembe günü, saat da, Güvenlik Kuvvetleri Karargahý'nda Boðaz'da mahkemem var. 46(10) hoþnutsuzluk yaratmak, 46(2) itaatsizlikten yargýlanacakmýþým. Yasalarý, kurallarý hiç sevemedim. Sevemeyeceðim de her halde. Ama þunu itiraf etmeliyim ki, bu maddelerin isimleri çok þiirsel geldi bana. Hoþnutsuzluk yaratmak ve itaatsizlik! Hoþnut kelimesi, farsçadan "hüsnüd" sözcüðünden Türkçe'ye girdi. Beðenen, onaylayan, uygun gören anlamýndadýr. Yani hoþnut bir durum vardý da bu durumu beðenilmeyen, onaylanmayan, uygun görülmeyen yapmýþým. Huzuru bozmuþum. Bunu yapmadýðým için de, itaatsizlik etmiþim. Ýtaat kelimesi de Arapça'dan Türkçe'ye girmiþ. Söz dinleme, boyun eðme anlamýnda kullanýlýr. Sýnýrda tutuklanýp, bölüðe getirildiðimde ifadem alýndý daha sonra da hakkýmda, üç tane suçlama yapýlmýþtý. Birincisi askerken güneye geçmek, ikincisi Güvenlik Kuvvetleri'nin prestijini bozmak, üçüncüsü de askerken basýna demeç vermek. Bunlarýn her üçü de suç! Aðustos ayýnda terhis olan arkadaþlarýmýn bir çoðu hala iþsiz! Aslýnda yýllar önce, çeþitli üniversitelerden mezun olan arkadaþlarým, þu an okuduklarý iþi yapmýyorlar ya da hala iþsizler. Evet doðrudur. Ben güneye geçtim Sayýn Komutan! Güneyde bir restorantta aþçýlýk yapýyorum. Ýþi bitirdikten sonrada gece yarýsýna kadar mutfaðý temizliyorum. Ýngiliz Dili Edebiyatý mezunuyum Sayýn Komutan! Kiramý ödemek zorundayým, arabama mazot koymak zorundayým, yemek yemek zorundayým. Kendi geleceðimi kurmak zorundayým. Ýþsizliðin ne demek olduðunu biliyor musun? Peki parasýzlýðýn? Bu memleketin gençleriyle oturup hiç konuþtun mu? Dertleri ne biliyor musun? Öyle oturduðumuz yerden, yargýlamak kolay olan deðil mi? Kapý kapý dolaþýp iþ aradýn mý? Doðrudur güneye geçtim. Daha askerliðimi bitirmeden! Binlerce insan, her sabah güneye ekmek parasýný kazanmak için geçiyor. Çok mu mutludurlar güneyde çalýþmaktan? Ýstemezler mi onlar da oturduklarý yerden para kazansýnlar? Bu benim ayýbým! Bu benim hatam! Hoþnutsuzluk yaratan benim! Bunca insana bunca çileyi çektiren de benim! Güvenlik Kuvvetleri'nin prestijini bozmuþum. Ulusal Birlik Partisi'nin Gençlik Kollarý Baþkaný Arif'i ve Örgütlenme sekreteri Önsay'ý ben mi aldýrdým 9. Bölüðe? Biri, ikinci taburdaydý diðeri de 7. Bölükte. Ya da Vedat Akdenizli'yi 7. Bölükten ilk önce Tabura daha sonra 1. Alay'a da mý ben aldýrdým bir hafta içinde? Yani UBP'li ve zengin bir tüccarýn oðlu olmadýðým için torpilim olmadýðýndan dolayý sýnýrda askerliðimi yapmak benim suçum öyle deðil mi? Hem ekonomik, hem siyasi anlamda bize eþit davranýlmadýðýný, çifte standart uygulandýðýný söylemek suç mu? Güvenlik Kuvvetleri'nin prestijini ben mi bozdum Sayýn Komutan? Ben mi yaptým bu torpilleri? Efe'ye dayaðý ben mi attým? Ben mi çavuþlarý tokatladým! Elime kasaturayý alýp, oyuncak gibi ben mi oynadým? Ben mi tabanca taþýyorum sivil hayatýmda? Ben mi aþaðýlýyorum askerleri? Ýnsanlarý askerden soðutan ben miyim? Hala benim mi Güvenlik Kuvvetleri'nin prestijini bozduðumu düþünüyorsun? Son suçum da basýna demeç vermek! Yaþadýklarýmý halka anlatmak suçmuþ! Neden bunu Güvenlik Kuvvetleri'ne aktarmamýþým ilk önce! Askerde olan arkadaþlarým ya da askerliðini Sayýn Komutan Selamlar, Halil Karapaþaoðlu arkadaþýmýz Boðaz'da gerçekleþecek yargýlanmasý öncesinde yayýnlanmak üzere bir metin kaleme almýþtý. Ancak daha sonra birlikte düþündüðümüzde, mahkemenin kararýna müdahale etmiþ olmamak için, mahkeme öncesinde bu metni yayýnlamamaya karar vermiþtik. Þimdi mahkeme kararýný verdiðine göre, bu yazýnýn yayýnlanmamasý için herhangi bir sebep yok... Yazýnýn sonunda bulunan çaðrýyý, HER AKÞAM SAAT 17:00'da Hamitköy Spor Kulübü önüne düþünceye özgürlük mücadelesine katýlma çaðrýsý olarak da okuyabilirsiniz. Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Münür Rahvancýoðlu bitirmiþ olan arkadaþlarým benimle hem fikir olacak her halde. Ben basit bir çavuþum ordunun içinde. "Hazýr ol"da parmaklarý biribirine yapýþýk olmadýðý için metrelerce sürünen. Aðustos sýcaðýnda saat 1'de sabýr eðitimi adý altýnda hazýr olda bekleyen! Sýcaktan bayýlmasýna raðmen bir askerin, hala diðer askerler gibi "hazýr ol"da bekleyen da benim. Uzun künye tekmilini yüksek sesle baðýrarak okuyamadýðý için, "kamyona git kendini kapat ve baðýra baðýra tekmil ver!" diye emir alýp, kamyonun içinde baðýran da benim arkadaþým. Efgalitto aðacýna karþý durup, onlarca kez baðýra baðýra tekmil veren da benim arkadaþým. Bu yüzlerce insan "neden?" diye niçin soramadý sana sence Sayýn Komutan? Ben kendimle ayni celpten insanlarýn torpille sandaletli askerlik yaptýklarýný gördükten sonra, benim gibi bir çavuþun sýrf zengin olduðu için sýnýrdan alýnýp, kat kýravatlý askerlik yaptýðýný gördükten sonra Güvenlik Kuvvetleri'nin hangi adaletine hangi hukuðuna hangi mercisine inanabilirim ki? Senin kendi subaylarýn, profesyonel asker olmalarýna raðmen, teðmen, üsteðmen, yüz baþý, binbaþý olmalarýna raðmen, Güvenlik Kuvvetleri'ndeki hiç bir kuruma hesap soramazken, ben basit bir çavuþ olarak ne diyecektim Sayýn Komutan? Suçluyum öyle deðil mi? Bütün bunlarý ben yaptým bu memleketi ben bu hale getirdim öyle deðil mi Sayýn Komutan? Halkýmýn bir çoðu geri zekalý bir çoðu da aptal olduðumu düþünüyormuþ. Daha askerliðim bitmediðinden böyle bir yazý yazdýðým için. Askerliði bitip, anýlarýný yaþadýklarýný yazan kaç insan var içimizde? Kaçýmýz bunlarý yazdýk? Bu þekilde bir tepki almasaydým, zaten kimsenin de umrunda olacaðýný düþünmüyorum. Umrumuzda olsaydý çoktan bir þeyler söyler bir þeyler yazardýk. Yapardýk da! Herþeyi bir kenar koydum. Son tahlilde bu düþüncenin, ifade özgürlüðünün yargýlanmasý deðil mi? 21. yyýn ilk çeyreðinde yaþadýklarým, bir insanýn düþüncelerini ifade etmesinden kaynaklanmýyor mu? Bu düþünce özgürlüðüne vurulan bir darbe deðil mi? Yani ey halkým, düþünmemeye, soru sormamaya, yazý yazmamaya devam mý edelim? Nerede benim ülkemin þairi? Yazarý, ressamý, tiyatrocusu? müzisyeni? Nerede benim ülkemin sanatçýsý? Nerede benim ülkemin sendikalarý? Nerede benim öðretmenim? Üniversitedeki hocalarým? Nerede benim ülkemin gençliði, gazetecileri? Ben 5 Ocak 2012 Perþembe günü saat da, Boðaz'da Sayýn Komutanla, memleketim ve insanlarýmýn geleceði ile ilgili biraz sohbet edeceðim. Boðazýn havasý size de iyi gelirse, kekik kokusunu severseniz buyurun gelin. Boðaz yükseklerdedir. Ýçiniz açýlýr, daha derinden nefes alýrsýnýz. Ne olacaðýný bilmiyorum! Nasýl yargýlanacaðýmý da! Ama düþünmeye, sorgulamaya baþka bir dünya baþka bir insan hayal etmeye devam edeceðim. Çünkü ben insaným! Ýnsan! Ýnsan! Ýnsan! Ýnsan! Ýnsan! Ýnsan! Not: Genç arkadaþlarýma da özellikle þunu belirtmek isterim ki, daha önce da söylediðim gibi, askerliðini bitirmiþ bir genç olarak, askerlikten korkmaya, askerliði gözümüzde büyütmeye hiç gerek yok. Boþu boþuna kendi içimizde korkular yaratýp, kendi kendimizi ürkütmeyelim. Ben çok güzel þeyler de yaþadým, memleketime, insanýma dair çok þey de öðrendim. Hayat her zaman insaný daha güçlü kýlar. Hakikata daha yakýn olursunuz. Tam tersine bizim gibi insanlar askere gitmeli ki, ordu sorgulansýn, demokratikleþsin sivilleþsin. Bizler ordunun vicdaný, dengesiyiz. Profesyonellerden oluþan bir ordunun ne vicdaný kalýr ne de dengesi. Orduyu hala sivil tutan benim gibi senin gibi bizim gibi genç insanlardýr arkadaþým. O yüzden askerlikten korkup, memleketimizi terk edeceðimize, askere gidip memleketimizde kalýp, ülkemiz için, kendimiz için bir þeyler yapmalýyýz. Halil Karapaþaoðlu 15 "ÜRÝNER SÝSTEM, TAÞ HASTALIKLARI" ÝRDELENECEK Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi'nin organize ettiði ürolojik konferanslar dizisi kapsamýnda, "Üriner Sistem, Taþ Hastalýklarý" irdelenecek. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, konferansýn ilki, 9 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gazimaðusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda, ikincisi ise 12 Ocak Perþembe günü saat 11.00'de Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Thallassemia Konferans Salonu'nda yer alacak. Operatör Dr. Sadrettin Tuðcu'nun konuþmacý olacaðý konferanslarda, ürolojik hastalýklar konusunda toplumda farkýndalýk yaratýp insanlarýn bilinçlendirilmesi amaçlanýyor. YDÜ'LÜ ÖÐRETÝM ELEMANLARI SERGÝSÝ" AÇILDI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Ýletiþim Fakültesi bünyesindeki Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölümü'nün düzenlemiþ olduðu "2. Öðretim Elemanlarý Sergisi" dün YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açýldý. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, açýlýþ konuþmalarýný Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ ve Fakülte Dekaný Prof. Dr. Orhan Çiftçi'nin yaptýðý sergide sekiz öðretim elemanýnýn toplam 26 parça çalýþmasý sergileniyor. DP KURULTAYI PAZAR GÜNÜ Demokrat Parti (DP) 8. Olaðan Kurultayý Pazar günü Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, baþkanlýk için tek aday.dp'den alýnan bilgiye göre, DP Tüzüðü gereði, genel baþkanlýða ve yüksek disiplin kuruluna aday olmak isteyenler için verilen süre dün doldu. Genel Baþkanlýða baþka baþvuru olmamasý nedeniyle Serdar Denktaþ Kurultaya tek aday olarak katýlacak. GAÜ'DE KISA FÝLM YARIÞMASI BAÞVURULARI BAÞLADI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Ýletiþim Fakültesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Liseler Arasý Kýsa Film Yarýþmasý"nýn bu yýl altýncýsý düzenleniyor. Öðrencilerin sanatsal etkinlikler aracýlýðý ile kendilerini ifade etmeleri ve geliþtirmeleri için fýrsat oluþturmak, kültürel deðerlerine ve çevreye karþý duyarlý bireyler olarak yetiþtirilmesine katkýda bulunmak amacý ile düzenlenen Liseler Arasý Kýsa Film yarýþmasý için baþvurular baþladý. Konuyla ilgili GAÜ'den yapýlan açýklamada KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti liselerinden öðrenim gören tüm öðrencilerin bu yýl altýncýsý düzenlenen Kýsa Film Yarýþmasýna katýlabileceði belirtildi. GAYRETKÖY'DE ALT YAPI ÇALIÞMALARI Güzelyurt Belediyesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Gayretköy yaðmur suyu drenaj ve asfalt kaplama iþleri ihalesini alan Kahveci Ltd çalýþmalarýna baþladý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Belediye, ihale kapsamýnda öncelikli olarak yapýlacak yaðmur suyu ve drenaj kazý çalýþmalarý nedeniyle, kazý alanlarýnda vatandaþlarýn dikkatli olmalarý ve uyarýcý levhalara riayet etmeleri konusunda uyardý. Ýhale þartlarýna göre kazý sonrasý köy içi yollarda geniþletme çalýþmalarý yapýlacak ve ardýndan yollara kaplama asfalt serilecek. KKTC'DE YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ AÇILACAK Lefkoþa Türk Belediye (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile Yunus Emre Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan arasýnda, Lefkoþa'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açýlmasýna yönelik protokol imzalandýðý bildirildi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, protokol imza töreninde Yunus Emre Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu Baþkaný Adem Koç ile Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýlay Arkan da hazýr bulundu.

16 16 7 Ocak 2011 Cumartesi

17 7 Ocak 2011 Cumartesi 17

18 18 7 Ocak 2011 Cumartesi

19 7 Ocak 2011 Cumartesi ÝNCE AV PAZAR GÜNÜ BAÞLIYOR KKTC'de 2012 Yýlý Birinci Ýnce Av Mevsimi 8 Ocak Pazar günü baþlayacak. Çarþamba ve Pazar günleri olmak üzere 16 av gününden oluþacak Ýnce Av süreci, 29 Þubat'ta sona erecek. KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu yaptýðý açýklamada, Ýnce Av'ýn 8, 11, 15, 18, 22, 25 ve 29 Ocak; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 ve 29 Þubat tarihlerinde olduðuna dikkat çekti. Birinci Ýnce Av günlerinde, çulluk, cikla, yaban güvercini, fassa, karga ve saksaðan dýþýnda av hayvaný veya yabani kuþ avlanamayacaðýna dikkat çeken Tayfunlu, ince av konusunda ayrýntýlý bilgi verdi. KÝRALIK EV ARANIYOR Hamitköy'ün merkezinde 3+1 aile için eþyalý, bahçeli müstakil ev aranýyor. Tel: SATILIK Kýbrýs birincisi Husky Sibirya Kurdu yavrularý Satýlýk arsa Alsancak ta alt yapýsý, yolu hazýr 600 metrekare arsa Stg. Tel: DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Lucescu trafik kazasý geçirdi Ukrayna'nýn Shakhtar Donetsk futbol takýmýnýn Romanyalý teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Romanya'nýn baþkenti Bükreþ'te trafik kazasý geçirdiði bildirildi. Bükreþli saðlýk yetkilisi Bogdan Oprita, 66 yaþýndaki futbol adamýnýn dün geçirdiði kazanýn ardýndan hastaneye kaldýrýldýðýný, bilincinin yerinde olduðunu, ancak göðsünde yaralarýnýn olduðunu söyledi. Oprita, Lucescu'nun sürdüðü arabada bulunan bir yolcunun da hastaneye kaldýrýldýðýný ifade etti. Romanya medyasý Lucescu'nun arazi tipi aracýna bir tramvayýn çarptýðýný ve aracýn sol tarafýnýn aðýr hasarlý olduðunu duyurdu. Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ve Beþiktaþ'ý da çalýþtýrmýþtý. Henry yeniden Arsenal'de Arsenal kulübünün açýklamasýnda, Henry ile 2 aylýk sözleþme imzalandýðý belirtildi. Arsenal'in Fransýz teknik direktörü Arsene Wenger, Henry'nin ocak ve þubat aylarýnda Arsenal formasý giyeceðini ve futbolcunun bu 2 ayda takýma büyük katký saðlayacaðýný söyledi. Ýngiliz takýmýnda yýllarýnda oynayan 34 yaþýndaki Henry, ABD Birinci Futbol Ligi'nde sezon bittiði için mart ayýna kadar eski takýmýnda oynayabilecek. Daha önce de ABD Birinci Futbol Ligi'nde oynayan oyuncular, ABD'deki sezon arasýnda Avrupa takýmlarýnda kiralýk olarak forma giymiþti. Los Angeles Galaxy formasý giyen David Beckham, 2 kez sezon arasýnda Milan'da kiralýk olarak forma giymiþti. Los Angeles Galaxy kaptaný Landon Donovan da daha önce Bayern Münih ve Everton'a kiralanmýþtý. 19 "Manchester United, Lampard'ý istiyor" Ýngiliz Daily Mail, Chelsea'den ayrýlacaðý yönünde iddialar bulunan 33 yaþýndaki orta saha oyuncusu Lampard'ýn, sakatlýklarla mücadele eden ve ligde puan kayýplarý yaþayan Manchester ekibine gidebileceðini kaydetti. Londra ekibiyle sözleþmesi 18 ay sonra bitecek Lampard'ýn Portekizli menajer Andre Villas- Boas ile iliþkilerinin saðlýklý olmadýðýný ileri süren gazete, Chelsea'nin bu transfere onay verebileceðini ifade etti. Lampard, 2001 yýlýnda 11 milyon sterlin karþýlýðýnda West Ham United'dan transfer edilmiþti. Saffet Susic Bosna Hersek'te kalýyor Bosna-Hersek A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Saffet Susiç, takýmýnýn baþýnda kalacaðýný açýkladý. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun Normalleþme Komitesi, (A) Milli Futbol Takýmý'nýn teknik direktörü Susiç'le takýmýn baþýnda kalýp kalmayacaðý konusunda görüþme yaptý. Yapýlan görüþmenin ardýndan Susiç'in görevini sürdüreceði açýklandý. Susiç, toplantýnýn ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, Bosna-Hersek (A) Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü olarak yola devam edeceðini ve bu nedenle mutlu olduðunu dile getirdi. Brezilya'da 2014 yýlýnda oynanacak Dünya Kupasý ön elemeleri kapsamýnda ''G'' Grubu'nda Yunanistan, Letonya, Liechtenstein, Slovakya ve Litvanya ile mücadele edecek Bosna- Hersek'in hedefinin ilk sýrada yer almak olduðunu söyleyen Susiç, ''Ýyi bir takýmýmýz olduðunun farkýndayým. Bu oyuncularý çok iyi tanýyorum ve yeni bir teknik direktörün gelmesinden ziyade bu oyuncularýn benimle çalýþmaya devam etmesinin daha iyi olduðunu düþünüyorum. Ýyi sonuçlar alarak, taraftarlarýmýzý grupta kazanacaðýmýz birincilikle sevindireceðimizi ümit ediyorum'' ifadelerini kullandý. Eski Yugoslavya'nýn efsanevi futbolcularýndan biri olan 56 yaþýndaki Saffet Susiç, Türkiye'de Ýstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Ankaraspor takýmlarýnda teknik direktör olarak görev yapmýþtý. KAYIP KÖPEÐÝN SAHÝBÝ ARANIYOR Hamitköy kavþaðýnda Daxa cinsi köpek bulunmuþtur. Sahibi aranýyor SATILIK EV Kozanköy de metrekare, müstakil, bahçeli ev Stg SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk zeytinyaðý... Tel: TUFAD (Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði) Genel Kurula Davet TUFAD 5. Olaðan Genel Kurulu 23 Ocak 2012 Pazartesi saat 19.00'da Selimiye mahallesinde bulunan çalýþma solonumuzda gerçekleþtirilecektir.tüm üyelerimizin katýlýmý özlenir. Gündem 1-Divan Kurulu seçimi 2-Faaliyet raporunun okunup aklanmasý. 3-Mali raporun okunup aklanmasý 4-Yönetim Kurulu seçim. 5-Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri 5-Dilek ve temenniler 6-Kapanýþ TUFAD Yönetim Kurulu KAYIP KEDÝ Ýpek isimli beyaz renkli, yeþil gözlü diþi kedi, pembe tasmasýyla Yenikent'te kaybolmuþtur. Aranýyor Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

20 Eboue ve Dia Afrika Kupasý'na gitti Spor Toto Süper Lig'de Afrikalý oyuncular, Afrika Uluslar Kupasý maçlarý nedeniyle Türkiye'den ayrýldý. Fenerbahçe'de Dia, Galatasaray'da ise Eboue bu hafta ligde forma giyemeyecek. Galatasaray, Ebou, Fenerbahçe ise Dia için ülke federasyonlarýndan izin istedi ancak ret yanýtý aldý. Kartal, Antalya'da güçleniyor n Antalya Kervansaray Hotel'de kamp çalýþmalarýný sürdüren Yenicami'de idmanlar tüm hýzýyla devam ediyor. Siyah beyazlýlar bugün Derince Spor ile bir hazýrlýk maçý yapacak Telsim Süper Ligi'nin iddialý ekiplerinden Yencami'nin Antalya'daki devre arasý kampý sürüyor. Antalya Kervansaray Hotel'de konaklayan ve hotelin futbol sahasýnda idmanlarýný sürdüren siyah beyazlýlar dün sabah sürat çalýþmalarý yaptýlar. Öðleden sonraki idmanda ise teknik direktör Ýltaç Karayel takýmýna teknik ve takdik aðýrlýklý bir idman yaptýrdý BAÞKAN VE YÖNETÝCÝLER KAMPTA 2 Ocak Pazartesi baþlayan Antalya kampýnýn 4. Gününde Kulüp baþkaný Kaan Kaner ve yöneticiler Enver Kahveciler ile Ali Vehid de dün yapýlan çalýþmalarý izlediler. Ýlk hazýrlýk maçýný ülkemizin takýmlarýndan Gençlik Gücü ile yapan Yenicami kamptaki ikinci maçýný bugün amatör küme takýmlarýndan Derince Spor ile yapacak ZÜMRÜTKÖY'DE ANI MAÇI Bugün Zümrütköy sahasýnda Zümrütköy Spor Kulübü ile Çetinkaya takýmlarý arasýnda bir aný maçý yapýlacaktýr. Geçen yýl bir kalp krizi sonucu vefat eden Güzelyurt bölgesinin sevilen avukatlarýndan iyi insan Hakký Alpagut anýsýna yapýlacak olan bu maça ilginin fazla olmasý beklenmektedir... Futbolda heyecan Telsim 2. Ligi'nde devam edecek Futbolda Telsim 2. Ligi karþýlaþmalarý hafta sonu oynanacak. Doðu ve batý gruplarýnýn zirvesinden zorlu 90 dakikalar oynanacak. Doðu grubunda sezon baþýndan beri liderlik yarýþýný sürdüren Gençler Birliði ve Vadili bugün karþý karþýya gelecekler. Ev sahibi Gençler Birliði 2 puan gerisindeki Vadili'yi konuk edecek. Maç berabere dahi bitse liderliði korumuþ olacak. Ancak konuk ekip Vadili bu maça mutlak 3 puan için çýkacak. Bakalým bu zorlu 90 dakika sonunda zirvede bir deðiþiklik olacak mý? Ligde 6. Sýradaki Dipkarpaz ile 10. sýradaki Turunçlu arasýnda 3 puan fark var. Dolayýsý ile Turunçlu, Dörtyol, Mutluyaka, Maraþ ve Dipkarpaz arasýnda önemli deðiþiklikler yaþanabilir. Telsim 2. Lig Batý grubunda da zirvede zorlu bir 90 dakika oynanacak. 23 puanla lider durumda bulunan Yalova yarýn 22 puanlý Doðancý'nýn konuðu olacak. Lider ile ayný puanda ikinci sýrada yer alan Deðirmenlik takýmý da Karþýyaka deplasmanýnda galibiyet elde edip zirvedeki önemli maçýn berabere gitmesini bekleyecek. Yalova-Doðancý maçý eþitlikle tamamlanýrsa Deðirmenlik liderliði yakalayacak. Haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün Telsim 2'nci Ligi Doðu Grubu'nda Harika Sahasý'nda Maraþ - Mehmetçik (Osman Küçük) Cumhuriyet Stadý'nda Gençler Birliði - Vadili (Ulus Sediral) Dipkarpaz Sahasý'nda Dipkarpaz - Dörtyol (Emre Öztaþlý) Telsim 2'nci Ligi Batý Grubu'nda Bilal Ýyigün Stadý'nda Denizli - Girne H.E. (Irmak Emin) Mustafa Özkayým Stadý'nda Pýnarbaþý - Aðýrdað (Timur Ercan Bodi) 8 Ocak 2012, Pazar Telsim 2'nci Ligi Doðu Grubu'nda Osman Ergün Mehmet Stadý'nda Mutluyaka H. - Akova (Mustafa Öztugay) Beyarmudu Sahasý'nda Turunçlu U.- Akýncýlar (Ömer Doðru) Telsim 2'nci Ligi Batý Grubu'nda Emek Stadý'nda Doðancý - Yalova (Murat Sapsýzoðlu) Alsancak Sahasý'nda Karþýyaka - Deðirmenlik (Olkan Özyanýk) Semih Türköz Stadý'nda Gaziveren - Daðyolu (Süleyman Çorba) Spor yazarlarý Cratos'taki seminerde buluþacak Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði tarafýndan her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen "Sporun Vizyonu Eðitim Semineri" bugün Cratos Premium Hotel'de baþlýyor. Saat 10.00'da baþlayacak olan seminerin açýlýþýna Cumhurbaþkaný Dr.Derviþ Eroðlu ve birçok davetli katýlacak. Açýlýþta Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Baþkaný Esat Yýlmaer ve Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Baþkaný Ogün Genç Kaçmaz birer konuþma yapacak.açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan seminer oturumlarýna geçilecek. Ýlk oturumunda "Yerel yönetimlerden kulüplere uzanan spor köprüsü" baþlýðýnda Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu ve Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal konuþmacý olarak yer alacak. Ýkinci oturumunda ise "Spor yazmak mý? yapmak mý?" konu baþlýðýnda Dr.Hikmet Yücel ve diyetisyen Özge Taþker olaya bilimsel açýdan bakacak ve gelen sorularý cevaplayacak. Ýlk günkü son oturumda ise "Sporda toplam kalite yönetimi ve medya" baþlýðý ile akademisyen Nazým Burgul spor yönetimiyle medya arasýndaki iliþkiyi farklý bakýþ açýsýyla irdeleyecek. Seminer yarýn yapýlacak tek oturumun ardýndan tamamlanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı