ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Ankara'yý ziyaret edip dönen CTP yetkililerine bakýlýrsa, AKP hükümeti Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda durmuyormuþ... Ýyi ya, arkasýnda durmasý çok sakýncalý deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EÐER... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BETER ETTÝLER... Ali Osman SANIRSINIZ KÝ ASKER ARKADAÞI! Erdoðan Baybars KASIMPAÞA DA DÝLENÝP BEYOÐLU NDA BAHÞÝÞ VERMEK... Gülsade Soykök TANGOYA DEVAM Dolgun Dalgýçoðlu AFFA GELEN ÇOK AZ Mehmet Levent Gönyeli nin Boðaz a uzanan tepelerinde Özyalçýn þirketi tarafýndan inþa edilen minik kent görünümündeki dev sitenin Bulut Ýnþaat isimli TC li bir þirkete 7 milyon sterline satýldýðý öne sürülüyor... Havada Bulut Duyduk duymadýk demeyin Baþbuð da terörist n TC eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð 7 saatlik sorgulamadan sonra terör örgütü kurmak ve hükümeti ortadan kaldýrmaya teþebbüs suçlamasýyla tutuklandý ve Silivri cezaevine kondu... n Baþbuð: TSK dünyanýn en güçlü sayýlý ordularýndan biridir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin silahlý terör örgütü kurmakla suçlanmasý trajikomiktir... n 11. sayfada Kýbrýs ý unut Türkiye nin TV ekranlarýnda da reklamla pazarlanan sitenin 3+1 daireleri 35 bin Sterlinden satýþa çýkarýldý. Ayrýca üç çocuklu ailelere bu fiyat üzerinden %30 indirim yapýlacaðý vadediliyor... n Bulut Ýnþaat Þirketi, Girne de Acapulco tesislerinin yanýnda da dev bir projeyi gerçekleþtirmeye ve islami tarzda muhafazakar bir otel inþa etmeye hazýrlanýyor... n Gönyeli tepelerindeki site yaklaþýk 350 daireden oluþuyor. Her dairenin alýcý þirkete 23 bin sterline mal olduðu hesaplanýyor... n KKTC de taþýnmaz mal alacak olan TC uyruklularla ilgili güvenlik soruþturmasýnýn kaldýrýlmasý, TC lileri Kýbrýs ta daha çok emlak almaya teþvik etmeye yönelik... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta GKK Halil Karapaþaoðlu ile ilgili yazýlý açýklama yaptý... Disiplin mahkemelerine avukatlar sokulmaz n Askerlik yaptýðý sýrada 8 kez izin almadan güneye geçtiði belirtilen Karapaþaoðlu, askerliði son bulmadan gazeteye yazý yazmaktan dolayý da suçlandý... n GKK: Disiplin mahkemesi yasasýna göre sanýk ancak üstlerinden birini müdafi olarak tutabilir, dýþtan avukat tutamaz... n Hamitköy deki askeri cezaevi yakýnlarýnda Halil Karapaþaoðlu na destek eylemleri devam ediyor... n 3. sayfada Karapaþaoðlu ndan komutana açýk mektup 13. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Aziz Nesin Kýbrýs'ta 2 n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Yazýmýza Kýbrýs Yazarlar Birliði Baþkaný Hristos Hacýpapas'ýn ziyaretle ilgili bir konuþmasýnýn özeti ile devam ediyoruz. O günlerde Birliðin Genel Sekreteri olan Hacýpapas, sekiz günlük ziyaret sýrasýnda Aziz Nesin'in yanýndan hiç ayrýlmamýþ, hemen hemen tüm temaslarýnda kendisine eþlik etmiþti. Hacýpapas bu konuþmayý, bu sefer Birliðin baþkaný olarak, 2 Aralýk 2008 tarihinde, Kýbrýs Üniversitesi tarafýndan Aziz Nesin'in ziyaretiyle ilgili bir etkinlikte yaptý. " Araya çekilen duvarýn aþýlmaz olduðu günlerde, þiirlerimizin bir taraftan öteki tarafa ulaþmasý için Kýbrýslýtürk meslektaþlarýmýzla bu duvara küçük gedikler açýyorduk yýlýnda, yine bu günlerde idi.büyük Türk yazar Aziz Nesin Kýbrýs Yazarlar Birliði'nin daveti üzerine Kýbrýs'a gelmiþti.bu konuþmamda Aziz Nesin'in yazýn alanýndaki eserine deðinmeyi gerekli görmüyorum. Ziyaretiyle ilgili bazý ayrýntýlara deðineceðim. Bu ayrýntýlarda Aziz Nesin'in yüceliði, ünü, keskin zekâsý ve yüreðinin ne kadar büyük olduðu görülüyor. Ziyaret nedeniyle sevincimizi sözle anlatmamýz mümkün deðil.barýþ ve özgürlük mücadelesinin ön sýralarýnda bulunan, ünü tüm dünyaya yayýlmýþ bir yazarý konuk ediyorduk. Aþýlmaz duvara açýlan gedik ansýzýn büyümüþ, arasýndan çok sayýda insan girip çýkmýþtý. Ortak acýsý olan, ortak sevinci ve ortak hülyasý olan insanlar geçmiþti açýlan o gedikten. O günlerde Kýbrýs Yazarlar Birliði Genel Sekreteri idim ve ziyareti sýrasýnda kendisine her yerde eþlik ettim. Aziz Nesin Kýbrýs'ta 2 Görevin gerektirdiði bir zorunluluk deðildi sadece. Eserini kimi bakýmdan biliyordum ve seviyordum. Ancak tanýþtýðýmýz bir haftalýk süre içinde kendisini insan olarak da sevdim. Türk halkýnýn tüm bilgeliðini taþýyordu. Alelade, cana yakýn, araya mesafe koymayan ve yakýnlýðýný hissettiren, bunun yaný sýra saygýmýza ve dostluðumuza güvenecek kavrayýþý keskin bir insandý Aziz Nesin. O günlerde Denktaþ, Aziz Nesin'le görüþmemek için Kýbrýs'tan ayrýlmýþ ve kendisine, ziyaret nedeniyle hoþnutsuzluðunu ifade eden tahrik edici bir mektup göndermiþti. Mektupta "Ercan" üzerinden gelmesi için daveti kendisinin gönderebileceðini, ancak Aziz Nesin'in Rumlarý tercih ettiðini yazmýþtý. Denktaþ'ýn mektubu basýna verildi. Aziz Nesin "evet, davet edilseydim gelecektim" cevabýný verdi. Ayrýca, "Ercan" üzerinden gelmiþ olsaydý güneye geçip, Larnaka üzerinden Yunanistan'a gideceðini de belirterek, huzuru bozulmuþ olan bölgemizde barýþa yönelik bir mesaj iletmek istedi. Aziz Nesin'in bir haftalýk ziyareti, bir kültürel þölen, dostluk ve yeniden birleþme umudu oldu. Ziyaret sýrasýnda telörgünün bu yanýnda düzenlenen etkinlikleri her iki toplumdan çok sayýda insan izledi. Duvarýn bir yanýndan ötekine ilk kez topluca bu kadar çok insan gidip, geliyordu. Gidip gelenler arasýnda Denktaþ düzeninin "özel muhafýzlarý" da vardý ve onlarý, öte yandan gelen arkadaþlarýmýz iþaret parmaklarýyla açýkça gösteriyorlardý. Onlarýn varlýðýndan konuðumuzun da haberi vardý ve bunu kendine özgü üslubuyla hicvediyordu. Aziz Nesin'in onuruna,kamu görevlileri sendikasý PASÝDÝ'nin tiyatro salonunda büyük bir etkinlik düzenlendi. Törende konuþmayý, kendisiyle daha önceden görüþüp tanýþmýþ olan (yazar) Panikos Peonidis yaptý. O gece Aziz Nesin'in "Arsa" adlý öyküsünü okuyan, ancak monoloðu ile öyküyü adeta canlandýrmýþ olan sanatçý Andreas Tsuri'yi unutamayacaðým. Daha önce mi, daha sonra mý pek iyi hatýrlamýyorum, Aziz Nesin'in öyküleri "Satiriko" tiyatrosunda da sahnede canlandýrýlmýþtý. Burada ve Lefkoþa'nýn iþgal altýndaki bölgesinde basýn konferanslarý düzenledi. Basýna açýklamalarýnda açýkça ve dobra dobra konuþuyordu. Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi ve herkesin evine gitmesi gerektiðini belirtiyordu. Saray Otel'de düzenlediði basýn konferansýnda salon týka basa dolmuþtu. Herkes yazara ve bize ve kendisine eþlik eden tüm Kýbrýslýrumlara saygýsýný dile getiriyordu. Lefkoþa Belediye Baþkaný basýn konferansýný izleyen hepimiz için bir kabul töreni düzenledi. Aziz Nesin basýn konferansýndayunan asýllýlarýn Ýstanbul'dan kovulmasýna yol açan Atatürk'ün Selanik'teki evine yapýlan provokasyona da deðinmiþ,yunanlýlarýn Ýstanbul'daki yaþama renk kattýðýný söyleme cesaretini göstermiþti. Salonda bulunan bazý bozguncu provokatörlere ve Aziz Nesin'in "Türklüðünü" sorgulayan birine espirili bir biçimde : "Bak, ben yüzde yüz Türküm, ancak senin Türk olup olmadýðýn hakkýnda hiç emin deðilim" diyerek yanýt vermiþ ve onlarý orada hemen susturmuþtu. Aziz Nesin onlara þunu da söylemiþti: "Evet, ben Türk'üm, ancak her þeyden önce insaným". Devam edecek Þener LEVENT Açý EÐER... Eðer Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli "Evren Paþa Caddesi" tabelasýný indirip yerine "Deniz Gezmiþ Caddesi" tabelasýný asarsa... Eðer bundan sonra protesto eylemleri yapacak olanlar yüzlerini meclise deðil, elçiliðe dönerlerse... Eðer meclisteki siyasi partilrimizden biri çýkýp da Ankara'ya, "Sen 1974'te Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýný yeniden tesis etmeye gelmiþtin, sözünü neden tutmadýn?" diye sorarsa... Eðer hala aramýzda yaþamakta olan Kutlu Adalý'nýn katili "Adalý'yý ben öldürdüm" diye itirafta bulunursa... Eðer Lefke'deki zehirli maden atýklarý temizlenir, meskûn yerlerdeki baz istasyonlarý kaldýrýlýr ve bundan sonra piknik alanlarýmýzda hiçbir çöpe rastlanmazsa... Eðer borçlarýný gerçekten ödeyemeyecek durumda olduklarý halde mazbatadan hapis yatanlar serbest býrakýlýr ve bir daha kimse ödeyemeyeceði borç için hapse atýlmazsa... Eðer Eroðlu ile Hristofyas Türk ve Rum savaþ kurbanlarýnýn mezarlarýný birlikte ziyaret etmeyi baþarýr ve karþýlýklý özür dilerlerse... Eðer adamýzdaki daðlarda ne kadar Türk ve Yunan bayraðý varsa, hepsi de bir gecede kaldýrýlýrsa... Eðer Ýnönü Meydaný'nda toplanan kalabalýk Ýngiliz Elçiliði önünde de toplanýr ve bütün bu belalý iþleri baþýmýza açan Ýngilizden hesap sorarsa... Eðer siyasi partilerimiz ikide bir Ankara yollarýna düþüp birbirlerini þikayet etmezlerse... Eðer 20 Temmuz artýk bir bayram olarak kutlanmazsa... Eðer bir daha tören provalarý nedeniyle yollar trafiðe kapanmazsa... Eðer 'Kulaksýz Sitesi' gibi sitelere haksýz yere konan ve insanlarýn bedelini ödedikleri evleri ellerinden zorla alan bankalara geçit verilmezse... Eðer cami yerine daha çok okul yapýlýr ve heykel yerine daha çok aðaç dikilirse... Eðer hazineden siyasi partilere yapýlan yardým kesilir ve bu para saðlýk servislerimize kanalize edilirse... Eðer ilahiyat fakültesi, imam-hatip liseleri ve Kuran kurslarý gibi projelerden vazgeçilirse... Eðer 'Ankara Çaðlayan Parký' eskisi gibi sadece 'Çaðlayan Parký' olursa... Eðer Maraþ eski sahiplerine teslim edilir ve yerleþime açýlýrsa... Eðer askerlik zorunlu olmaktan kurtarýlýrsa... Eðer kýþlalarda ve karakollarda iþkence yapanlar ve þiddet kullananlar meslekten men edilerek cezalandýrýlýrsa... Eðer adamýza dýþtan nüfus akýþý durdurulur ve buradaki fazlalýklar da geri gönderilirse... Eðer içimizden birine yapýlan bir haksýzlýða karþý tüm toplumumuz ayaklanmayý baþarýrsa... Eðer 1974'ten sonra kimin güneyde ne býraktýðý ve kuzeyde ne kadar mal aldýðý açýklanýrsa... Eðer gazetecilerimiz parababalarýnýn avantalarýna ve nimetlerine karþýlýk onlarýn emirlerine amade olmaktan vazgeçerse... Eðer taþocaklarýnýn daðlarýmýzý daha da kemirmesine artýk izin verilmezse... Eðer güneyde çalýþan iþçilerimize kuzeyde de ayný ücretle iþ verilirse... Eðer adil bir vergi sistemi kurulur ve sahtekarlýk yapanlarýn yakasýna yapýþýlýrsa... Eðer iþsizlerimize yaþamlarýný sürdürebilecek kadar bir iþsizlik ödeneði baðlanýrsa... Eðer özel hastanelerimizde olan ne varsa, devlet hastanelerinde de olursa... Eðer Türk askerinin 650'den fazlasý adadan çekilirse ve Türkiye iþgalci durumundan yeniden garantör devlet konumuna dönerse... Eðer anayasamýzda askeri otoriteyi herþeyden üstün kýlan geçici 10. madde kaldýrýlýrsa... Eðer ülkemize araç ithalatý kýsýtlanýr ve yollarýmýz daha mamur bir hale getirilirse... Eðer ifade özgürlüðü polis tarafýndan kovuþturulmazsa ve eylemlerde polis kamerasý tarafýndan herkes tek tek fiþlenmezse... Eðer kriminal suçlara karþý daha etkili bir güvenlik sistemi oluþturulursa... Eðer eskisi gibi herkes kapýsýný penceresini kapatmadan evinde rahat uyuyabilirse... Ýþte o zaman bu memlekette de yaþanýlabilir dostum...

3 AFRÝKA dan mektup... HAVADA BULUT KIBRIS'I UNUT Pile'deki Rum restoranýndan þen kahkahalar yükselirken, Türkiye ekranlarýnda da Kýbrýs'ýn topraklarý pazarlanýyordu. 3+1 daireler bin sterlin... Üç çocuklu ailelere %30 indirim... Nerde? Gönyeli'nin Boðaz'a doðru uzanan tepelerinde... Bilirsiniz... Anayoldan geçerken görürsünüz... Minik bir kent gibi... Dizi dizi apartmanlar... Yaklaþýk 350 daire... Oðuz Özyalçýn'a ait... Türkiye'nin Bulut Ýnþaat Þirketi satýn almýþ Özyalçýn'dan hepsini de... 7 milyon sterline... Her daire 23 bin sterlin kadar bir paraya mal olmuþ þirkete... Þimdi de 35 bin sterline satýþa çýkardý... Ancak üç çocuklu ailelere %30 indirim yapýlacaðýna göre, demek bazý daireleri de maliyetine satacak... Erdoðan "En az üç çocuk doðurun" dedi ya, kural iþliyor bu bahiste de... Üç çocuðu olanlara kýyak! AKP hükümeti kendinden önceki hükümetlerden farklý hareket ediyor. Kýbrýs'ý 'yeþil sermaye' ile ele geçiriyor. Kýbrýslýtürklerin elinde ne kalmýþsa, onlarý da silip süpürüyor. Bulut Ýnþaat Þirketi Girne'de büro açmýþ... Ýþler týkýrýnda... Kýbrýs'ýn kuzeyi artýk Türkiye'de pazarlanýyor... Ýstanbul'da Taksim Meydaný'nda afiþleriyle pazarlamacýlar var... TC'li yeþil sermaye burada herþeyi ele geçirdikten sonra þimdi de inþaat sektörünü ele geçiriyor... Maþallah, bizim buradaki hükümet de çanak tutuyor buna... Farkýndasýnýz herhalde... Bir karar çýktý önceki gün Bakanlar Kurulu'ndan... TC'lilere burada taþýnmaz mal satýþý kolaylaþtýrýldý... Eskiden taþýnmaz mal alanlar hakkýnda güvenlik soruþturmasý yapýlýrdý... Bundan sonra o da yapýlmayacak... Sicili ne olursa olsun... Ýster hýrsýz... Ýster tetikçi... Ýster katil... Ýster bin kere sabýkalý olsun... Farketmez... Alan alacak... Kýbrýslýlarýn elindeki taþýnmaz mallara sahip olmak için Garanti Bankasý da sokuldu devreye... Banka bundan sonra eþdeðer koçanlarý da teminat olarak kabul edecek... Ýlk bakýþta çok cazip görünüyor deðil mi? Zaten herkes bu koçanlar bankalar tarafýndan kabul edilmiyor diye þikayetçi deðil miydi? Ýþte o da oldu þimdi... Ancak düþünün bakalým... Kolay kolay riske girmeyen banka neden bu riske girdi? Vardýr herhalde bir bildiði deðil mi? Toplum olarak biz ne yapýyoruz tüm bunlar olup biterken? Ankara'ya gidip AKP hükümetinin önünde eðilip bükülüyoruz... Sonra da bu hükümetin Eroðlu ile UBP'den yana olmadýðýný söylüyor ve aslýnda onlarýn deðil bizim arkamýzda durduðunu ima ediyoruz... E, demek bize bu yapýlanlar az bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Halil Karapaþaoðlu na destek eylemleri sürüyor Afrika (Özel)- Askerlik yaptýðý sýrada askerlikle ilgili yazdýklarý nedeniyle Askeri Disiplin Mahkemesi tarafýndan hakkýnda 10 gün hapis cezasý verilen Halil Karapaþaoðlu ile dayanýþmak için dün yine bir eylem gerçekleþtirildi. Tutukluluk süresi boyunca saat 17.00'de Hamitköy Spor Külübü önünde toplanýlarak askeri cezaevinin bulunduðu bölgeye doðru yürünecek. Dün akþam, ilk eylemde olduðu gibi yine birçok duyarlý vatandaþ ve sivil toplum örgütü üyesi ellerinde meþaleler ve davullarla bir yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Polis ekiplerinin adeta etten duvar ördüðü cezaevi bölgesinde gerçekleþtirilen eylemde atýlan sloganlarýn ardýndan eylemciler, bu eylemi Halil Karapaþaoðlu serbest kalýncaya kadar tekrarlayacaklarýný söyleyerek eylem bölgesinden ayrýldýlar. GKK HALÝL KARAPAÞAOÐLU ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA YAPTI Disiplin mahkemesine avukatlar alýnmaz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK), askerliði sürerken izinsiz olarak yerel bir gazeteye açýklamalarda bulunan ve Güney Kýbrýs'a geçiþ yapan Halil Karapaþaoðlu'nun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Disiplin Mahkemesi'nde yargýlandýðýný ve suçlu bulunarak mahkûm edildiðini açýkladý. GKK Basýn Bürosu Halil Karapaþaoðlu'yla ilgili þu açýklamayý yaptý: 1.27 aralýk 2011 tarihinde yayýmlanan bir yerel gazetede "Halil Karapaþaoðlu'nun görevli olduðu bölükte bazý askerlerin üstleri tarafýndan darp edildiði" iddialarýný içeren bir yazýsý yayýmlanmýþtýr. 2.Halil Karapaþaoðlu, 12 aralýk 2011 tarihinde terhis olmasý gerekirken, almýþ olduðu hava deðiþimlerine baðlý olarak, terhis tarihi askerlik yasasýnýn 45'inci maddesi gereðince, 28 aralýk 2011 tarihine kadar uzamýþ olup, gazetede yazýsý yayýmlandýðý 27 aralýk 2011 tarihinde halen askerlik hizmeti devam etmekteydi. 3.Tüm askerlere yapýldýðý gibi, Halil Karapaþaoðlu'na da asker olduðu sürece "izin almadan basýn yayýn organlarýna yazý yazmanýn ve izin almadan güney Kýbrýs Rum yönetimi bölgesine gitmenin" yasak olduðu teblið edilmiþtir. yapýlan tebliðlere raðmen, Halil Karapaþaoðlu 27 aralýk 2011 tarihinde bir yerel gazeteye yazý yazmýþ, ayrýca 16 aralýk 2011 tarihinden itibaren, sekiz kez izin almadan güney Kýbrýs Rum yönetimi bölgesine geçiþ yapmýþtýr. 4.Halil Karapaþaoðlu yapmýþ olduðu bu hareketler ile disiplin mahkemeleri kuruluþu, disiplin kabahat ve cezalarý ve yargýlama usulü yasasýnýn 46'ncý maddesinin (2)'nci fýkrasý (itaatsizlik) ve (10)'uncu fýkrasý (hoþnutsuzluk yaratmak) kabahatlerini iþlemiþ ve aleyhinde iki adet soruþturma dosyasý tanzim edilmiþtir. 5.Halil Karapaþaoðlu'nun belirtilen kabahatleri Çiziktirdi TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK iþlediði tarihte halen askerlik hizmeti devam ettiði için, disiplin mahkemeleri kuruluþu, disiplin kabahat ve cezalarý ve yargýlama usulü yasasýnýn 77'nci maddesinin (1)'inci fýkrasý (disiplin mahkemesine sevk edilen veya sevk edilmek üzere olan sanýklardan askerlik süresini doldurmasý sonucu terhise tabi olanlarýn terhis iþlemleri yapýlýr, ancak yargýlamalarýna devam edilir) kapsamýnda, güvenlik kuvvetleri komutanlýðý disiplin mahkemesinde yargýlanmýþ ve suçlu bulunarak mahkûm edilmiþtir. 6.Disiplin mahkemeleri kuruluþu, disiplin kabahat ve cezalarý ve yargýlama usulü yasasýnýn 25'inci maddesine göre, sanýðýn üstlerinden birini müdafi tutabileceði gibi, üstü olan müdafi yoksa veya kendini müdafaadan aciz ise, disiplin mahkemesince de kendisine üstleri arasýndan bir müdafi tutabileceði esasýndan hareketle, sanýðýn avukatlarý, ilgili yasa gereðince disiplin mahkemesine alýnmamýþtýr. " SUÇ VE CEZA KIBRIS VAKIFLAR BANKASI'NA GÝRDÝLER, ALARM ÇALINCA KAÇTILAR Kýbrýs Vakýflar Bankasý Gazimaðusa Liman Yolu Þubesi'ne dün gece giren meçhul þahýs veya þahýslar, bankanýn alarmýnýn çalmasý üzerine bir þey alamadan kaçtý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gece saatleri arasýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturma devam ediyor. KANUNSUZ AVLANAN 4 KÝÞÝ ÝLE TÜFEÐÝN SAHÝBÝ TUTUKLANDI Kuruova'da H.D. (E-30) adýna kayýtlý hava tüfeðiyle 22 sahipsiz güvercini vuran O.G.(E-40), S.B.(E-30), K.K.(E-28) ve H.R.(E-29) ile hava tüfeðini ve mermilerini baþka þahýslarýn kanunsuz olarak tasarruf etmesine müsaade eden tüfeðin sahibi H.D. (E-30) tutuklandý. SOÐUK HAVA ETKÝLÝ OLACAK KKTC, Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi, özellikle Cumartesi gece saatleri ile Pazar günü ilk saatlerde beklenen kuvvetli yaðýþ ile birlikte hafta sonunda rüzgarýn Güney ve Güneybatý yönlerden fýrtýnamsý esmesi beklendiðinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý uyarý yaptý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kim olursan ol gel vatandaþ sen de gel affa Yýllarca kaçtýðýn yeter artýk bizden kaçma Kaçak köçek yaþayýp düþme artýk zaafa Bizi sýnýrdýþýna ne olur mecbur býrakma Kalay SORMAGÝR HANI'NDA "GÜVENLÝK" NE ARAR? TC uyruklu kiþiler burada, ev, arsa veya arazi satýn alýrken güvenlik soruþturmasý yapýlýyormuþ da, bu soruþturma uzun sürüyormuþ da, emlak piyasasýný canlandýrmak için bu lüzumsuz formaliteyi kaldýrmaya karar vermiþ UBP Hükümeti. Sevsinler!! Bugüne kadar "güvenlik soruþturmasý" mý yapýyordunuz ki, bundan böyle yapmamaya karar veresiniz? Duyan da bu ülkenin sizden sorulduðunu zannedecek. Hem bu Sormagir Haný'nda "güvenlik" mi var, ki, "soruþturma"sý olsun!!. "Güvenlik soruþturmasý" ifadesi, eroin kaçakçýlarýný, çeteleri kucaklayanlarýn aðzýndan çýkýnca "bulantý"ya neden oluyor. Gel de kusma!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BETER ETTÝLER... Askeri Mahkeme baþka, Askeri Disiplin Mahkemesi baþkadýr... Biz Avrupa-Afrika yazarlarý olarak Askeri Mahkeme'de çok yargýlandýk. Mahkemenin baþyargýcý eskiden GKK'nýn atadýðý bir komutandý... Makam ve rütbe olarak GKK Komutaný'na baðlý bir subayýn özgür olmasý ve baðýmsýz karar vermesi mümkün deðildir.. Askeri Mahkeme'de yargýlandýðýmýz sýrada avukatýmýz mahkemenin oluþumuna itirazda bulundu... Konu Meclise gitti. Meclis yeni bir düzenleme yaptý ve sivil yargýçlarla takviye etti Askeri Mahkeme'yi... Hakim olmayan subay da oradan alýndý... Ama mahkeme demokratikleþti mi? Bunun cevabý verilmelidir önce... Halil Karapaþaoðlu, askerlik görevini Lokmacý'da yaptý... Askerde son iznine çýktý... Ýzin dönüþü terhis belgesini alýp askerlikten kurtulacaktý... Ýzinde olduðu süre içinde güneyde bir iþ buldu... Bu arada yaþadýklarýný kaleme aldý ve yayýnlamamýz için bize de gönderdi... Yayýnladýk... Ancak ertesi gün, güneye geçeceði sýrada tutuklandý ve kendisine dava okunduktan sonra serbest býrakýldý... Askerliði devam ettiði gerekçesiyle Askeri Mahkeme'de deðil de Askeri Disiplin Mahkemesi'nde yargýlandý. Bu mahkeme, oturumunu Boðaz'daki GKK karargahýnda yaptý ve gazetelere yazý yazmak ve izinsiz güneye geçmek suçundan Karapaþaoðlu'nu 10 gün hapse mahkum etti... Yargýçlar kim? Meslekleri askerlik olan bazý subaylar... Hukuktan, yasadan, yargýlamadan ne anlarlar diye sorarsanýz haklýsýnýz derim... Bu mahkeme Perþembe günü toplandý. Alýnan karar adil bir karar mýdýr? Deðildir... Neden deðildir? Çünkü Karapaþaoðlu'na savunma hakký dahi verilmedi... GKK'nýn Boðaz'daki Askeri Disiplin Mahkemesi dedikleri yerin etrafý polislerle çevrildi. Avukatlarýnýn dahi polis zincirini geçip müvekkillerinin yanýna gitmesi engellendi... Gerekçe, bu mahkemeye avukatlar alýnmazmýþ... Nasýl mahkeme bu öyleyse? Yargýç da, savcý da, avukat da GKK... Ýþte karþý çýkýþ bu oluþumadýr... Meclis dýþý partiler haricinde geriye kalanlar bu olayý görmezden geliyorlar hala daha... Basýn mý? Utanýlacak durumdadýr... Karapaþaoðlu öðrencilik yýllarýndan beri gazetelerde ve dergilerde yazý yazan bir gencimiz... Basýn olarak bu meslektaþýmýza sahip çýkmayacaksak o kalemlerin elimizde iþi ne? Siviller hala askeri Mahkeme'de yargýlanmakta... Yaþadýklarýný anlatan, yazan gençlerimiz de Askeri Disiplin Mahkeme'sinde savunmasýz bir þekilde yargýlanmakta ve cezalandýrýlmaktadýr... "Askerlik mantýðýn bittiði yerde baþlar" sözü bize durumun vahametini daha iyi anlatýr... BDP Milletvekili Sýrrý Süreyya "Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý haline getirdiler" dedi... Haksýz mý? Bir yandan militarizm, diðer yandan Ýslamizm... Anayasa da onlar, hak da, hukuk da... Aslýnda burasý Sýrrý Süreyya'nýn dediðinden de beter... Lokmacý'daki eyleme öðretmenlerden destek Birleþik Kýbrýs Öðretmenler Platformu tarafýndan düzenlenen "Yeni Yýl ve Yeniden Birleþme" etkinliðinin önceki gün saat 16.00'da Lokmacý Barikatý'nda gerçekleþtirildiði bildirildi. Etkinlikte 'Vasilobitta' kesip, "yeni yýlda bölünmenin sona ermesi isteminin haykýrýldýðý" kaydedildi. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel konuyla ilgili olarak bugün yaptýðý yazýlý MÝMOZA OTEL ÝHALESÝ Teklif kabul kutusu boþ çýktý Ýhtiyat Sandýðý'na ait Mimoza Otel'in kiralanmasý için açýlan ihaleye iliþkin baþvuru tarihinin sona ermesi üzerine, dün sabah, kurumun yönetim kurulu ve noter huzurunda açýlan "Teklif Kabul Kutusu" boþ çýktý. Kutunun açýlýþý sýrasýnda Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu Baþkaný Kamil Kayral ve Müdür Mehmet Metcooðlu ile yönetim kurulu üyeleri ve noter-avukat Betül Ciyaslýoðlu hazýr bulundu. açýklamada, Lefkoþa'nýn Avrupa'nýn tek tel örgülerle çevrili, bölünmüþ baþkenti olduðunu kaydetti. Ekinlik, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ve Kýbrýslý Rum Öðretmenler Ýnisiyatifi'nin kurucusu olduðu Birleþik Kýbrýs Öðretmenler Platformu tarafýndan her yýl düzenleniyor. Kutunun açýlýþý sýrasýnda boþ olduðu görülünce, duvarda yer alan alttaki eski ihale kutusu da, "yanlýþlýkla tekliflerin oraya atýlabileceði" düþünülerek kontrol edildi. Diðer kutuda, sadece, bir bankaya ait kredi kartý ekstresi bulundu. Konuyla ilgili þüpheye yer vermemek için söz konusu belge basýna ve notere gösterildi. Bu geliþme üzerine yönetim kurulunun ileriki günlerde deðerlendirme yapacaðý öðrenildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AFFA GELEN ÇOK AZ Muhaceret affý için öngörülen iki aylýk sürenin bir ayý bitti. Hükümet hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayarak çok büyük bir reklâm kampanyasý yapýyor bu iþ için. Þehrin belli merkezlerine "Aftan yararlanýn" diye devasa pankartlar aþýldý. Radyo, televizyon ve gazetelerde desteklendi bu kampanya. Çaðrý üstüne çaðrý yapýldý kaçaklara... "Gelin aftan yararlanýn" dendi. Bütün bunlar yetmedi. Hükümet sokaða döküldü affý anlatmak için. Baþbakan ve Ýçiþleri Bakaný özellikle kaçaklarýn yoðun olduklarý tahmin edilen bölgelerde sokak sokak gezerek, bilgilendirme toplantýlarý düzenlediler! Kaçaklarýn ayaðýna kadar gidilerek, af için baþvurmanýn getireceði kazanýmlar anlatýldý! Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu, geçen bir aylýk sürede af için baþvuranlarýn sayýsýnýn bin dokuz yüz olduðunu açýkladý dün. Sürenin dolacaðý 6 Þubat'a kadar bu hýzla giderse 2000 kiþinin daha baþvuracaðýný düþünün... Etti 4 bin... Hade en kabadayýsý 1000 de siz koyun bunun üstüne... Etti 5 bin... Resmi açýklamalara göre ülkede 40 bine yakýn kaçak var. Bunlarýn 5 bini affedilse, kaçak yaþamý kurtarmaya, kayýtdýþýlýðý bertaraf etmeye hiçbir katkýsý olmaz. Belli ki ülkede kaçak olarak yaþayan binlerce kiþi hükümete güvenmiyor. Bu güvensizlik ise kaçak kalmayý tercihi getiriyor. Tabii bir de TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça'nýn taahhüdü var ortada. "Kaçaklar sýnýrdýþý edilmeyecek... Yalnýz cinayet ve tecavüz suçlularý sýnýrdýþý edilebilir" demiþti kendileri. Þimdi bir yanda hükümet, sürenin bitmesinden sonra yapýlacak sýký denetimlerde tespit edilen kaçaklar sýnýrdýþý edilecek derken... Öte yanda da Halil Ý. Akça'nýn "Sýnýrdýþý yok" taahüdü duruyor! Durum ne olursa olsun, iki aylýk sürede aftan yararlanma þansýný kullanmaktan kaçýnan hükümetkaçaklarý mutlaka tespit edip baþka hiçbir þans tanýmadan ilgili yasanýn hükümlerini yerine getirerek sýnýrdýþý etmelidir. Ekonomiye büyük bir yük olan kaçak yaþamý kontrol altýna almanýn baþka hiçbir yolu yoktur. Elbette etkili bir denetim mekanizmasýnýn da devreye konulmasý ve sürekliliði de kaçýnýlmazdýr. Bütün bunlarý yaparken... Ülkeye giriþleri de sýký kontrol altýna alarak baþýboþluktan kurtarmak esastýr. Bu önlemler zincirleme bir bütünün halkalarý olarak hayata geçirilirse, konulacak hedefe ulaþmamak için fazla da bir neden kalmayacaktýr. Aftan yararlanmak için bugüne kadar baþvuranlarýn sayýsýna baktýðýmýzda, muhaceret affýnýn beklenen sonucu getirmeyeceði ortadadýr. Sürenin hitamýnda derhal baþlanacak etkili ve kararlý denetimlerle kaçaklarýn saptanýp sýnýrdýþý edilmesi noktasýna gelineceði artýk iyice belli olmuþtur. Ýþte o noktada, "Kaçaklar sýnýrdýþý edilmeyecek" diyen TC Büyükelçiliðinin tavrý ne olacaktýr? Bu hükümette, elçilikle karþý karþýya gelecek ne bir göz, ne bir yürek vardýr. Af için verilen iki aylýk þanstan sonra, bu þansý kullanmaktan kaçýnanlar için elçilik saðduyu, mantýk ve adalet çerçevesinde bir tavýr deðiþikliðine gidecek midir? Yoksa "Kaçaklar sýnýrdýþý edilmeyecek" kararýnda ýsrar mý edilecek? Þimdilik sürenin dolmasýný beklemekten baþka yapacak bir þey yok.

5 7 Ocak 2011 Cumartesi 5 Ýlker Sertbay, 60 isnattan sadece 3 tanesinden suçlu bulunmuþ. - E yok da bu gadar garavana! "Ya tutarsa" deyip, ne varsa önüne sürmüþler anlaþýlan. Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek olan su, baþka ülkelere satýlmayacakmýþ. - E ne yani Gomþuya da mý vermeyceyik. "Barýþ Suyu" ancak o zaman anlam kazanabilir ama. Eroðlu'nun açýklamalarýna çeþitli kesimlerden tepki geliyormuþ. - Niyetleri ne acaba? Eroðlu'nu konuþturmamak mý? Çok yanlýþ bir tutum. Býrakýn söylesin da ne söylersa söylesin. Hiç deðilse niyetini anlarýz. Konuþmasý susmasýndan daha iyidir yani! Hristofyas "Kýbrýs'ta küçük bir Türkiye, ya da Yunanistan oluþturulmasý yönünde hareket edilmemesini" istemiþ. - Kulak vermeyin be buna artýk. Boþuna gonuþur, lololo okur. Kaç zamandýr aklý nerdeydi da, þimdi gakdý bir ayaðýnýn üsdünde akýl vermeye çalýþýr bize. Olan olmadan gonuþacaydý. Tu leyt deyin gene! Dünyada 1.5 milyar obozite insan varmýþ. - Eyvah Açlýktan ölenlere aðlarken, þimdi çok yeyip da patlayanlara yanacaðýz. Köylerde insanlar aðýllarla iç içe yaþýyormuþ. - Alýþtýlar, alýþtýlar Alýþmasalar bir an önce kurtulmak için mücadele ederlerdi de kasabalýlardan beklemezlerdi! CTP'li Akansoy "Sorun görüþmecilikle deðil, liderlikle çözülür" demiþ yýldýr ilk defa doðru bir laf etti Ama hani, nerde o lider? Nerde Egemen Baðýþ "Hristofyas Türkiye'ye gelirse balýk yer döner" demiþ. - Çook imalý bir açýklama bu Nasýl balýk ikram edecekler Kýlçýklý mý, kýlçýksýz mý? Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Sele, sepet, sesta, paneri, elek, tamburça, köfün yapýn; hasýrlý tahta sandalyeye oturun, Kýbrýs kültürüne katkýda bulunun Ya da unutun gitsin. Sanýrsýnýz ki asker arkadaþý! Eroðlu ve Hristofyas, Pile'de yemekte buluþtu. Önce bir Rum lokantasýna gittiler. Yemekten sonra da, bir Türk lokantasýna uðrayýp tatlý yediler, kahve içtiler. Bu ne incelik Bu ne hassaslýk.. Bu ne kadar da adil bir buluþma olmuþ böyle.. "Eþitlik" adýna gösterilen bu çok çok aþýrý titizliðe insanýn gözleri yaþarýyor vallahi! Ýki liderin yemekteki fotoðrafýna baktým Baktým Baktýýýýýmm Trene bakan öküze benzedim baka baka! Aralarýna bir de gözlüklü adam almýþlar, objektiflere sýrýtýyorlar. Ne sýrýtma ama.. Aðýzlar fýrýn aðzý gibi açýlmýþ. Dudaklar kulaklarda Üçü, birbirinin ellerini tutmuþlar, parmaklarý ayýrabilene aþk olsun. Görünce sanýrsýnýz ki; 63-64'lerde Bozdað'da birlikte mücahitlik yapmýþlar. Olmadý.. Yakýþmadý. Hatta birisi, ötekinin dizine otursa Yanaðýndan makas alsa Ya da ne bileyim kafasýný okþasa Yani çok daha samimi pozlar verseler, yine olmayacak.. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki; bu ikili dost deðil. Çünkü hepimiz de farkýndayýz ki; birbirini kuyunun baþýnda bulsalar, hiç tereddütsüz kaktýrýp atacaklar! Eee Bu samimiyet ne öyleyse. Düðün deðil bayram deðil, eniþtem beni niye öptü. Böyle sahte mesajlara hiç gerek yok. Biraz ciddiyet lütfen. Yoksa "Bu Kýbrýs sorunu, öylesine içinden çýkýlmaz bir hal aldý ki, biz iki dost bile çözemiyoruz, ama biz böyle de mutluyuz,varsýn öyle kalsýn" mý demek istiyorlar.. Bu samimi pozlarý, bir araya gelmeleri mümkün olsa da þimdi Denktaþ-Klerides ikilisi verse, paha biçilmez. Ama Eroðlu-Hristofyas verdiðinde yüzlerine bakýlmaz. Sahtelikten tabii.! BÖYLE BÝR ANDI HER YERDE DAYAK VARDIR! "Karakolda da, kýþlada da, okulda da dayak vardýr.." dersem, kaç liþi itiraz eder ki..? Hemen hemen hiç parmak kalkmaz. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki, her yerde dayak vardýr. Ve iþin acý tarafý; polis, ya da komutan, ya da öðretmen dövdüðünde "Hayýr asla olamaz" diye isyanlarý oynamýyoruz, ayaða fýrlamýyoruz. Çünkü kabullenmiþiz. Ve fazla da ayýplamýyoruz. Bu nedenle Karapaþaoðlu'nun hapse gönderilmesi hiç anlamlý olmadý. Herhangi bir sýrrý açýklamadý ki. Hepimizin bildiði þeyi söyledi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Yorgancýoðlu'nun son benzin zammýna gösterdiði çok sert yazýlý tepkisi, gelecekte "muhalefet tarihi"ne ýþýk tutacak çok önemli bir belgedir.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TANGOYA DEVAM (Ýstanbul)- Kýbrýs'ta, kontrolün BM'de olduðu, Türk ve Rumlarýn ortak yaþadýklarý köydür Pile Pile için, tarihini 1963'te dondurmuþ, bir adým bozulmamýþ denilebilir. Öyle ki... Türk ve Rum evleri bitiþiktir hala týpký bizim gerçek yerlerimizdeki evlerimiz gibi. Dükkanlarý yan yanadýr mesela. Esnaf sabahlarý birbirlerine selam vererek iþe baþlar. Müþteriler de karýþýktýr. Ýþçiler ayný yerde omuz omuza olabilirler. Tarlalarýnda orak sallayanlar kalmasa da traktörü süren Türk, ekini biçen Rum olabilir. Cami ile kilise birbirinden rahatsýzlýk duymazlar. Pazar günü çan, diðer günler ezan Komþular birbirlerine eskiden de olduðu gibi yaptýklarý yemeklerden sunmaktan zevk duyarlar Savaþ oldu, ama onlar yerlerinden, yurtlarýndan, komþularýndan ayrýlmadýklarý için göçenlerin çektiði sýkýntýlarý bilemeyebilirler. Sýralanabilir bir sürü unutturulmaya yüz tutmuþ özlediðimiz özelliklerimiz. Durup dururken Pile gelmedi aklýma. Hristofyas ile Eroðlu'nun biraz da bizlere nispet yapmak için olsa gerek, bir gün önce "zor çözeriz" dediði Kýbrýs meselesini, Pile'de yemek yiyerek gündeme getirmeleri, Pile'yi de benim masama koydu. Nedir Pile? Askerlik anýlarý açýldýðýnda genelde hoþ anýlar gelir dillere. Yaþanan komiklikler anlatýlýr... Kazanýlan yeni arkadaþlýklar anlatýlýr. Anlatýrlar komutanlarýn onlara saðladýðý kolaylýklarý. Aslýnda gerçek deðil hepsi de. Aslýnda insan psikolojisi bu. Korkular yerleþir dillere, korkmaz gibi anlatýlýr ellere. Bir de þu var: Gerçekleri anlatmanýn sonunda hapis yatmak var. O yüzden hatýrlanmak istemeyenler silinir, sadece iyi anýlar kalýr dillere. Halil Karapaþaoðlu gerçekleri anlattý ve gördük 10 gün hapis. Neyse Askerliðimi orada yapmýþtým. Pergama'da. Pile de Pergama'ya baðlýymýþ. Komutaným, lakabý Gavur olan Yüzbaþý Hüseyin (rahmetli) bir gün,"dalgýçoðlu bu hafta sonu Pile'de nöbetçisin, giy sivillerini" dediðinde Anladým ki orada da birliðimiz varmýþ. Tam tepesinde Pile'nin. Ýki baraka birkaç da nöbetçi var orada. Ýngiliz üstlerinden sivil geçerek gidersiniz birliðe ve askeri üniformayý giyersiniz. -Binbir zorlukla binbir imtihan ve zor sporlardan geçerek subay oldum ki gece içeride kalmayayým komutaným. Beni oraya göndermeyim, dedim göndermedi. Fakat bilhassa hafta sonlarýnda ya teftiþ, ya ikmal için gittiðimizde birkaç saat o tepeye oturarak bize ait 1963'ü izlerdim Pile'ye dalarak. Baþka bir duyguydu o bakýþlarda yaþanan. Olacak mýydý bir daha Tekrar dönecek miyiz diye hep hayal kurardým. Bir gün önce "zor çözeriz" dediler, ertesi gün 1963'ten kalma ideal köyümüzü ziyarete gittiler Ne demeli Onlar da biliyor nasýl olmasý gerektiðini. Halkýn içindekilerini çok iyi görüyorlar ama Ne yazýk ki iki halk, "halk" olamadýktan sonra. Ýki halk, tek halk olmak için ayaða kalkmadýktan sonra. Ýki lider de diðerleri gibi oyuna son vermeden tangoya devam edecekler. Hem de göz göre göre. SLOVAK BÜYÜKELÇÝSÝ ONURUNA YEMEK Ara bölgede düzenlenen toplantýlarda rutin olarak bir araya gelen bazý Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partiler, toplantýlarý organize eden Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Anna Turenicova onuruna dün akþam yemek verdi. Yemek, Lefkoþa'nýn Arabahmet bölgesindeki tarihi binalardan birinde faaliyet gösteren Bohjalian restoranda yer aldý. Yemeðe, KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) ile Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP); Güney Kýbrýs'tan ise Çalýþan Halkýn Ýlerici Partisi (AKEL), Birleþik Demokratlar (EDÝ), Demokratik Parti (DÝKO), Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) ve Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) temsilcileri katýldý. KÜÇÜK'Ü ZÝYARET ETTÝ- Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, önceki gün Ankara'da Ýbn-i Sina Hastanesi'nde anjiyo olan Baþbakaný Ýrsen Küçük'ü dinlenmeye çekildiði otelde ziyaret etti. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Rixos Otel'de önceki akþam saat 21.00'de basýna kapalý gerçekleþen ziyarette Erdoðan, Küçük'e geçmiþ olsun dileklerini iletti. TC Baþbakaný Erdoðan'a Baþbakan Küçük'ü ziyaretinde TC Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým eþlik etti. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Turan'a sahip çýkmasý sevindirdi Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ - SEN), Saðlýk Bakanlýðý'nýn, aðýr bir hastalýk geçiren küçük Turan'a sahip çýkmasýnýn ülkenin her tarafýnda baþlatýlan kampanyalarýn bir sonucu olduðunu savundu. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan DAÜ - SEN, "kendilerinin de içinde olduðu geniþ kesimlerin yer aldýðý yardým kampanyanýn, toplumun tüm kesimleri tarafýndan kabul görmesi ve herkesin seferber olmasý üzerine Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýklama yaparak, Turan'ýn tüm masraflarýný karþýlayacaðýný belirttiðini" kaydetti. Açýklamada, "Sendikamýzýn DAÜ'de baþlattýðý kampanyadan toplanan rakam ile sendikamýzýn katkýsý, mali açýdan güç durumda olan Katýrcýoðlu ailesine diðer masraflarý için aktarýlacaktýr. Diðer kampanyalardan toplanan katkýlarýn yine ayný þekilde kullanýlacaðýndan eminiz" denildi. GENCAY EROÐLU'NA ZÝYARET- Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu yeni Baþkaný Mustafa Özgü ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret etti. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyarette konuþan Özgü, federasyonun Gençlik Dairesi Yasasý altýnda bulunduðunu anýmsatarak, ilk resmi ziyaretlerini yaptýklarý Eroðlu'nu federasyonun hedefleri hakkýnda bilgilendirdiklerini belirtti. Özgü, Gençlik Dairesi'nin de katkýlarýyla Kýbrýs Türk Halk Danslarý'na hizmet edeceklerini kaydetti. GÜNLÜK KENDÝSÝ ÝDDÝANAMEDE, FÝKÝRLERÝ ÝKTÝDARDA 12 Eylül Askeri Darbesi'ne iliþkin hazýrlanan iddianamede 12 Eylül 1980 darbesinin yaþayan iki generali, Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya için aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istendi. Ardýndan eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, "terör örgütü kurmak ve hükümeti devirmeye teþebbüs etmek" suçlamasýyla mahkemeye sevkedildi ve tutuklandý. O halde, neden askerlerin yargýlanýyor olmasý Türkiye'nin demokratikleþmesine vesile olmuyor? Nasýl oluyor da, askerler yargýlandýkça, cezaevleri gazetecilerle, aydýnlarla dolup taþýyor? Askerleri yargýladýkça AKP hükümeti neden sivilleþeceðine, askerden daha asker oluyor? Hem 12 Eylül'ü yargýlamaktan söz edip, hem kendi halkýný bombalamak, katletmek nasýl duruyor ayný yerde? Duruyor. Çünkü, bizzat AKP'nin kendisi bir 12 Eylül projesidir. Çünkü 12 Eylül darbesi gibi, AKP-Cemaat iktidarý da ABD desteklidir. Türkiye'nin manzarasý 12 Eylül yýllarýnda Türkeþ'in "Biz içerideyiz ama, fikirlerimiz iktidarda" cümlesindeki gibidir. Ömrünün son demlerini yaþayan Kenan Evren yargýlansa da, fikirleri iktidardadýr MEYHANEDE ÇÖZÜM Eroðlu ile Hristofyas Pile'deki meyhanede çok neþelenmiþ görünüyorlar. Demek anlaþmak için kalem odasýna deðil, meyhaneye gitmek lazým. Hem de Kemal Demirkýran'ýn 'Ahýr'ýna! TURAN Saðlýk Bakanlýðý parababalarýmýzý 'masraf'tan kurtardý... Küçük Turan'ýn tedavisini üstlendi. Umarýz geriye kalan hastalarýmýzýn imdadýna da böyle yetiþir. Müzik ustasý Taner Þah'ýn mesela... Þah'ýn bir bacaðý gitti gider... Ameliyat gerekiyor ve bunun için de 40 bin lira lazým. Umarýz bakanlýk Þah için de harekete geçer... TEKLÝF KUTUSU Mimoza Otel ihalesinin teklif kutusu boþ çýkmýþ... Bir daha bakýn... Þeytan alýp götürdüyse, yine geri getirebilir! BU ÞÝRKET KÝMÝN? K-Pet ihalesinde oyun oynanmýþ... Ýhaleyi Levent Sanayi Þirketi ile Mustafas Hacýali Ltd. kazanmýþ gerçi, ancak hisselerin belli bir kýsmý 'KPM Enerji Ltd.' diye bir þirkete devredilmiþ. Bu þirketin kime ait olduðu da bilinmiyor üstelik. Bu iþleri eþeledikçe hep çapanoðlu mu çýkar altýndan? Týrnak... "Bugüne dek Ýlker Sertbay aleyhine dilekçe veren pek çok avukatýn þikayetini aniden geri çektiði ve yargýcýn iki mukayyite ve bir mahkeme memuruna usule uygun davranmadýðý için 'uyarýlma'sýyla yetinildiðine göre, Sertbay'ýn hukukun da üstünde bir güce dönüþtüðünü mü düþünmeliyiz?" Can SARVAN (Haberdar) "Tepeden týrnaða siyasete ve çýkar iliþkilerine boðulmuþ bu ülke bunca yýlýn hatalarýna bedel ödemeye hazýrlanýyor. Birileri bir zamanlar bu halkýn bedel ödeyerek cezalandýrýlacaðýný söylemiþti ya sanýrým anlatýlmak istenen bunlardý." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Güçlü bir devletsen eðer 240 kiþinin tümünü bir defada alýrsýn olur biter. Meseleyi taksit taksite dönüþtürürsen, o iþin adaleti falan kalmaz. Nitekim bakanlar ile baþbakanýn bu konuda birbirlerini girdikleri de söylenenler arasýnda." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Bu coðrafyada yaþayan insanlar en az 3 pasaport taþýdý cebinde, bazýlarý 4. Ama bu kadar devlet, bu kadar yönetim, bu kadar pasaport, bu kadar kimlik, bir toplumu mutlu edemedi." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) Günün Kahramaný ÝLKER BAÞBUÐ Türkiye eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un 7 saat sorgulamadan sonra tutuklanmasý geçtiðimiz akþam TC ekranlarýnda flaþ haber oldu ve bütün gece bunun hakkýnda konuþuldu... Pek çok gazeteci canlý yayýnlara katýlarak yorumlar yaptý. Genel görüþ, bunun beklenmedik bir olay olmasýydý. Bazýlarý bir ilk dedi, ama daha sonra bunun ilk olmadýðý da ortaya çýktý. 27 Mayýs 1960 darbesi sýrasýnda da tutuklanmýþ meðer o dönemin Genelkurmay Baþkaný Rüþtü Erdelhun... Suçu da 'ihtilal karþýtý' olmak ve harekete katýlmamakmýþ! Ýlker Baþbuð'a atfedilen suç da çok ilginç... Terör örgütü kurmak ve devleti yýkýcý faaliyetlerde bulunmak!.. Ýlker Baþbuð da diðerleri gibi Silivri cezaevine kondu.

7 7 Ocak 2011 Cumartesi 7 Erol Atabek YENÝ YILA MERHABA! GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Yeni yýlýn ilk haftasý Ankara'da nasýl geçti diyerek ve gelecek hafta nasýl geçecek diyerek kaleme aldýðým yazýma maalesef nokta koymakta çok zorlandým.. Ankara, 2012'ye pek de mutlu giremedi... Yeni yýlýn ilk haftasý geçen yýlýn son günlerindeki olaylarla dolu bir gündem yaratýyordu. Ancak, Türkiye'de bir ilk daha gerçekleþti ve haftanýn son gününde Ankara Gündemi tek konuya kilitlendi. Emekli Genel Kurmay Baþkaný Baþbuð tutuklandý! Türkiye'de bir ilk belki ama, AKP Hükümeti'nin kendisine dokanan ya da kendisine yan gözle bakanlarý yok etme operasyonunun ne ilki, ne de sonuncusu olacak gibi görünüyor! Ve merak edilen ise AKP'nin kendileriyle uðraþanlarla kaç cephede savaþacaðý! Üstelik, tartýþmalý tutuklamalarla halkýn tansiyonunu daha yükselttiðinin farkýna varmadan! Önümüzdeki bir iki gün içerisindeki geliþmelerde neler olacaðýný göreceðiz.. Çünkü, özellikle son yýllarda AKP yanýnda yer alan basýn mensuplarý bile bu gidiþatý tehlikeli ve yol ayýrmlý olarak görüyorlar.. AKP=DEVLET yargýsýna bile varanlar var. Eðer öyleyse AKP'nin iþi zor! Çünkü biraz gerilere baktýðýmýzda bunu görmek pek de zor deðil! AKP 2002 yýlýndan bu yana seçimler öncesi "maðdur" rölünü iyi oynadý! Türk halký da bu konuda hassastýr! Düþene vurmak asla kitapta yazmaz! Ýyi de eðer AKP=DEVLET olduysa o zaman AKP dýþýndakiler maðdur duruma düþüyorlar yavaþ yavaþ.. Türkiye'nin ve AKP'nin müttefiki Amerika bile gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamý ve son tutklama ile ilgili"dikkatle izliyoruz" uyarýsýný yaptý! Elbette Baþbuð'un tutuklanmasý haftaya damga vurdu ve de gelecek hafta belki ondan sonraki haftalara da damgasýný vuracak! Ama bu haftanýn baþka konularý da vardý önemli olan! Geçen yýlýn son gününde meydana gelen ve 35 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olay, resmen top oldu! Zamanýnda hükümete yakýn olan ama þimdi nedense karþý duran gazete ile hükümet arasýnda oynanan oyundaki top! Arada bir MÝT dokunuyor topa, Amcaoðlu: Sütte gerekli önlemler alýndý Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, süt ve süt ürünlerinin tüketiminde hiçbir sakýnca olmadýðýný, her türlü tedbirin alýndýðýný, halkýn içinin rahat olmasý gerektiðini vurguladý. Amcaoðlu, Bakanlýk Müdürü Emirali Deveci, SÜTEK Müdürü Özden Yanar ve Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin ile birlikte Gülgün Süt ve Süt Ürünleri Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Amcaoðlu, Gülgün Süt ve Süt Ürünleri Tesisi'nde en dikkat çekici özelliðin üretimde hijyen konusuna tamamen uyulmasý olduðunu, tesisin ülke ekonomisine ciddi anlamda destek saðlamasý yanýnda, istihdam konusunda da çözüm üretebilen bir Petrol dolum tesisine hayýr n KITOB, KITSAB, RES-BÝR VE KITREB HÜKÜMET'E YEDÝKONUK BÖLGESÝNDE YAPILMASI PLANLANAN PETROL TESÝSÝNDEN VAZGEÇÝLMESÝ ÇAÐRISI YAPTI Kýbrýs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB), Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KITOB), Kýbrýs Türk Restorancýlar Birliði (RES-BÝR) ile Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB), Yendikonuk bölgesine yapýlmasý düþünülen "Petrol Dolum Tesisi Serbest Bölgesi" yatýrýmýnýn yanlýþ olduðunu ileri sürerek, Hükümet'e bundan vazgeçilmesi çaðrýsý yaptý. KITREB, KITOB, RESBÝR ÝLE KITREB dün yayýmladýklarý ortak basýn açýklamasýnda, Petrol Dolum Tesisi Serbest Bölge yatýrýmýnýn Karpaz bölgesinde yýllardýr iþletme olmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Son günlerde sütte yaþanan sýkýntýlar konusuna da deðinen Amcaoðlu, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý olarak insan saðlýðýnýn ön planda tutulduðunu, gýda üzerinde sürekli olarak denetim, kontrol ve analizlerin yapýldýðýný açýkladý. Amcaoðlu, süt ve süt ürünlerinin tüketiminde hiçbir sakýnca olmadýðýný, her türlü tedbirin alýndýðýný, halkýn içinin rahat olmasý gerektiðini vurguladý. Bazý basýn mensuplarýnýn konuyla ilgili yorumlar yaptýðýný söyleyen Amcaoðlu, gerçekler üzerinde durularak deðerlendirme yapýlmasý gerektiðini kaydetti. geliþtirilmeye çalýþýlan eko-turizmi yok olmaya iteceði savunuldu. Ortak açýklamada, üzerinde yýllardýr tartýþýlan Turizm Master Planý ve bu çerçevede 2011 yýlýnýn son çeyreðinde Meclis'ten geçerek yasalaþan "52/2011 sayýlý Turizm Geliþim Yasasý"nýn 13'üncü maddesinin (1)'inci fýrkasýnda Ýskele ve Karpaz Bölgesine yönelik plan ve strateji bölümünde "A) Bölgenin doðal, tarihi ve kültürel mirasýnýn korunarak turizm amaçlý kullanýlmasý, B) Çevrenin koruma planlarýnýn hazýrlanmasý ve hayata geçirilmesi" hususlarýna yer verildiðine iþaret edildi. arada bir ilgili olmasý gereken bakan! Ama onlar top oynarken arada kalýp baþlarýna vurmasýn diye eðilenlere bakan yok! 35 kiþi öldü! Nedeni, nasýlý bu kadar tartýþmak yerine ölenlerin ailelerini tazmin etmek, ailelere bu tür acýlarý bir kez daha yaþatmamak için gerekeni yapmak hiç birinin aklýna gelmiyor mu? Bir sidik yarýþý sürüp gidiyor! Benim dediðim doðru, seninki yanlýþ! Bir baþka konu daha 2011'in son günlerinde Ankaralýyý bayaðý ilgilendirmiþti! O makama yakýþmayan, gereksiz birisinin o makama atanmasý! Üstelik bu atamanýn Ankara'nýn en tepesinden yapýlmasý! Atatürk'ü sevmeyen, Atatürkçülüke inanmayan, Atatürk'e fýrsat bulduðu her seferde dil uzatan zat, adý Atatürk'le baþlayan bir kurumun baþýna getiriliyor! " Olacak iþ deðil!" diyordu sokaktaki vatandaþ ama atama yapýlmýþ, zat-ý þahýs da makama oturmuþtu. Ama, poposunu koltuða ýsýtamadan kaldýrmak zorunda kaldý!..ve "istifa"sýný bastý! Çünkü "emir" büyük yerden! O'nu oraya atayan makam, "istifa"sýný istedi! Atama, yanlýþtý! Atama, tepki topladý! Atanan þahýs evinden çýkýp iþine bile gidemiyordu rahat bir þekilde! Protestolar -þimdilik- sözlü, sloganlýydý ama ya sonra! Diyeceksiniz ki "madem istifasýný isteyecektin neden atadýn!" ya da "Bilmiyor muydun bu kadar tepki alacaðýný..." Elbette atamanýn yanlýþlýðýný ve bu yanlýþlýða tepkiyi biliyorlardý! Ama, yýllardýr, "ben yaptým oldu!" anlayýþýyla ve de bir süre "tepki gösterirler ama alýþýrlar!" düþüncesiyle yapýldý atama! Nedense bu kez tutmadý maya göle! Ankara, yeni yýlýn bu ilk haftasýnda asýl konularý tartýþamadý! Milletvekillerinin kendilerine saðladýðý "kýyak emeklilik" "veto" edildi ama tekrar ayný þekilde gidebilecek mi? Giderse, ya da gitmezse de sonunda iki kez üst üste gittiðinde Çankaya'daki makamýn kabulden baþka yapabileceði bir þey yok! Fakat, "onay"dan sonra içi sýzlarsa "referandum"a götürebilir... de Memur'a, emeklisi'ne zam yapýldý! Hatta enflasyon farký bile verildi! Bizim memurumuz, emeklimiz bekleye dursun! Hatta asgari ücret bile açýklandý! Ama, bunlarýn hiçbiri konuþulamadý! Zaten hükümet de bunlarýn konuþulmasýný istemiyordu! Milletvekillerine yüzde yüz zam, çalýþana emekliye yüzde 10 bile deðil! Hakan Þükür'ü konuþturuyor AKP! Eski Galatasaraylý, þimdilerin AKP Milletvekili! Milletvekilliði mi ek iþi yoksa spor yorumculuðu mu! AKP, sözü spordan açmýþken, biraz da önmüzdeki yerel seçimlerde oy korkusundan Futbol Federasyonuna "Fenerbahçe'yi kurtarma" operasyonu için direktifi verdi ve "bir kereye mahsus" olmak üzere þike yapan takým küme düþürülmesin kararýný almasýný istedi!! Nasýl yaptýlarsa UEFA'yý da kafa kola aldýlar ve UEFA, biz Türk Federasyonun iþine karýþmayýz açýklamasýný yaptý.. Daha yazýlacak çok þey var yeni yýlýn ilk haftasýna damgasýný vuran olaylarla ilgili ancak bu haftalýk bu kadar diyelim! ALO AFRÝKA HATTI YANLIÞ ÝCRAATLAR Bir grup öðretmen imzasýyla gazetemize gönderilen ve öðretmenlerimizin kamuoyu ile paylaþmak istedikleri mektubu aynen yayýnlýyoru... "Bizler Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yapan bir grup öðretmeniz. Okulumuz beden eðitimi öðretmenlerinden bir arkadaþýmýz Spor Dairesi Müdür Muavini olarak görevlendirildi. Yasal olmayan bu görevlendirme ile ilgili düþünce ve sýkýntýlarýmýzý size yazmak istedik. Kimse yasalarýn üzerinde deðildir, özellikle ülkeyi yönetenler yasalara, kurallara uymak ve saygý göstermek zorundadýr. Yasa tanýmadan 'Ben yaparým olur' düþüncesi ile yalan yanlýþ iþ yapýlmasý bizleri üzmüþtür. Münhal açmadan, duyurulmadan, sýnav yapýlmadan, hak edip etmediðine bakýlmadan, yasalara uygunluðuna bakýlmadan, siyasi bir atama olmayan Müdür Muavinliði kadrosuna siyasi görevlendirme yapýlmýþtýr. Spor Dairesi Müdürlüðü'ne de resim öðretmeni bir arkadaþýmýz atanmýþtýr. Neyse, o siyasi bir kadro. Ama Müdür Muavinlikleri siyasi atama yerleri deðildir. Müdür Muavinliði kadrosuna siyasi görevlendirme yapýlamaz. Ancak kimi kime þikayet edebilirsiniz? Ýhtiyaç varsa, Kamu Hizmeti Komisyonu'nca münhal ilan edilip sýnav ile hak eden, hakký olan ve baþarýlý olan atanýr. Siyasi görüþüne, parti rozetine, Bakana yakýnlýðýna bakýlmaz. Anayasa'nýn eþitlik ilkesine uygun hareket edilmeli. Hakký olanlara müracaat etme þansý verilmelidir. 'Gel seni burada görevlendirdim. Hadi bu iþi yap' denmemelidir. O makama arkadaþýmýz yerleþtirilmiþ. Ýmza yetkisi olmamasýna raðmen imza atmýþ, personele talimatlar vermiþ, yemeklere, toplantýlara katýlýp Müdür Muavini kartviziti bastýrýp arkadaþlarýna daðýtmýþtýr. O kadro için aranan özellikleri dahi taþýmayan bu kiþiyi o makama getirenleri yanlýþ ve yasal olmayan iþ yapanlarý halkýmýz görsün, tanýsýn ve deðerlendirsin diye sizlere yazýyoruz. En kötüsü ve inanýlmaz olaný ise yakýn arkadaþlarýna bu öðretmen arkadaþýmýzýn 'Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný 6-7 ay sonra deðiþince Mustafa Tokay Bey gelecek. Þimdiden konuþuldu. Münhal açýlýnca bana sorular verilecek ve ben sýnavý geçip o koltukta kalacaðým. Geri dönüþüm yok. Onun için þimdiden görevlendirildim' demesidir. Bu ne cesaret? Bu nasýl bir sistem? Bu nasýl adalet, bu nasýl eþitlik? Bu yanlýþýn düzeltilmesi ve bir daha böyle yanlýþ ve uygun olmayan iþlerin olmamasý dileði ile sizlere bu mektubu yazýyoruz. Halkýmýz yapýlanlarý sizin aracýlýðýnýzla görsün. Gereðini yapacaðýnýza inanýyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyoruz. Ayrýca Dikmen Ýlkokulu öðretmeni bir kiþinin de Eðitim Bakanlýðý'nda '1 yýl sonra Müdür Muavini olacaksýn. Þimdiden gel iþleri öðren' diyerek görevlendirildiði söyleniyor.' BÝZÝM DUVAR "BAKAN"LAR ÇOÐALDIKÇA, "GÖREN"LER AZALIR Bizim Mandra Hristofyas'la Eroðlu'nun, ortalarýnda Downer olduðu halde, Pile'deki bir restoranda çekilmiþ resimlerini görenler "Allah muhabbetlerini artýrsýn" demekten kendilerini alamazlar. Ýki lider de Downer'in ortasýnda, zevkin, keyfin ve neþenin doruðunda bir görüntü çizerken, yýllardýr anlaþamayan iki toplumun liderleri olduðuna bin þahit isteyen bir tablo oluþtururlar. Üçünün de ellerini birbiri üstünde birleþtirmeleri ise, herkeste "Galiba 'Pire ýsýrdý çýk yukarý' oyunu oynuyorlar" diye esprilere neden olur.

8 8 7 Ocak 2011 Cumartesi DEV-ÝÞ VE PETROL-ÝÞ: K-PET ÝHALESÝNDE OYUN OYNANDI Dev-Ýþ ve Petrol-Ýþ, K-Pet'in ihale sürecinin hiçbir yasal prosedüre uymadan, þeffaf ve açýk yapýlmadýðýný ve ihalede "oyun oynandýðýný" savunarak, hükümetin K-Pet ihalesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuna açýklamasý ve istifa etmesi gerektiðini ileri sürdü. Sendikalar, ihaleyi Levent Sanayi Þirketi Ltd. ve Mustafa Hacýali Ltd. konsorsiyumunun kazandýðýný ancak hisselerin belli bir kýsmýnýn "KPM Enerji Ltd." diye bir þirkete devredildiðini ifade ederek, bu þirketin kim olduðunun açýklanmasýný istedi. Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis dün sendika binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek, K-PET'teki geliþmeler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Seyis'e sendika yetkilileri eþlik ederken, Petrol Ýþ Sendikasý Baþkaný Levent Þentan bir cenaze törenine katýlacaðýndan toplantýda bulunmadý. Sendikalarýn ortak açýklamasýný okuyan Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, K-Pet ihalesinde "oyun oynandýðýný" savundu ve bazý belgeleri basýn ile paylaþtý. SÜT KONUSUNDA BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TÜKETÝLMESÝNDE SAKINCA YOK Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, çið sütteki sorunlar nedeniyle gerekli tüm önlemlerin alýndýðýný; devlet laboratuarý tarafýndan yapýlan analiz sonuç raporlarý doðrultusunda piyasaya sürülen süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakýnca olmadýðýný açýkladý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn, tüm bitkisel ve hayvansal gýdalarda, gýda güvenliðini saðlamak adýna gerekli analiz ve denetimleri rutin olarak yapmakta ve yaptýrmakta olduðu vurgulanan açýklamada þöyle denildi: "Analizler sonucuna göre saðlýða aykýrý bir durum tespit edilmesi halinde ise ilgili ürünler derhal imha edilmekte ve olayýn kaynaðý araþtýrýlarak süratle gerekli önlemler alýnmaktadýr. Son günlerde basýna da yansýyan çið sütteki sorunlar nedeniyle yukarýda da belirtildiði gibi gerekli tüm önlemler alýnmýþ ve olay tamamen kontrol altýnda olup, devlet laboratuarý tarafýndan yapýlan analiz sonuç raporlarý doðrultusunda piyasaya sürülen süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakýnca olmadýðý kamuoyunun bilgisine sunulur." PETROL DOLUM TESÝSÝNE HAYIR PLATFORMU'NDAN PÝKNÝKLÝ PROTESTO "Petrol Dolum Tesisine Hayýr Platformu", Pazar günü Karpaz'da kuzey sahil yolunda yapýlacak piknikle Petrol Dolum Tesisi'ni protesto edecek. Büyükkonuk Eko Turiz Derneði'nden verilen bilgiye göre, saat saatleri arasýnda,yedikonuk, Büyükkonuk, Balalan, Kaplýca ve Kilitkaya, Mehmetçik köyleri halk ve sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu platform, Kaplýca'nýn 10 km. doðusunda, Kuzey Sahil Yolu üzerinde 36 tane Petrol, Gaz, Katran Tanký yerleþtirilip 'Petrol Dolum Tesisi' yapýlmasý düþünülen bölgede piknik yapacak. Pikniðe tüm halkýn davetli olduðu belirtilirken, Girne Kuzey Sahil Yolu üzerinde, Eski Harup Ambarý'ndan 2 km. sonra Balalan Köyü'ne doðru, yol üzerinde piknik yapýlacak alana yönlendirecek balonlar ve iþaretler konulacaðý kaydedildi. YARGIÇLAR TERFÝ ETTÝLER nmehmet TÜRKER YÜKSEK MAHKEME YARGIÇLIÐINA; ÖMER GÜRAN ÝSE KAZA MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐI'NA TERFÝ ETTÝRÝLDÝ Yüksek Adliye Kurulu'nun 9 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kaza Mahkemesi Baþkaný Mehmet Türker'i Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na; 10 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Ömer Güran'ý Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na terfi ettirdiði bildirildi. Yüksek Mahkeme'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na terfi eden Mehmet Türker 9 Ocak Pazartesi saat 14.30'da Cumhurbaþkanlýðý'nda; Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na terfi eden Ömer Güran ise 10 Ocak Salý saat 09.15'de Yüksek Adliye Kurulu Toplantý Salonu'nda yemin edecek. Seyis, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'u, "sendikanýn baþlattýðý mahkeme sürecinin mahkeme tarafýndan deðer bulmadýðýný, bundan ötürü de ara emri verilmediðini, dolayýsý ile her þeyin yasal olduðunu" açýklamalarýný eleþtirerek, hükümetin yargýyý etkilemek istediðini iddia etti. Yargýnýn böylesi bir konuda aðýr kaldýðýný savunan ve mahkeme sürecinin daha hýzlý iþlemesini isteyen Seyis, "Umarýz ve arzu ederiz ki artýk mahkeme süreci iþleyebilsin. Hükümet yetkililerin devam eden bu süreçle ilgili sonuç varmýþ gibi konuþmalarý kabul edilir deðildir. Sanki da yargýnýn kendi istedikleri gibi karar vereceðini ima ediyorlar" görüþünü öne sürdü. K-PET'in özelleþtirilmesi konusunun ortaya çýkýþý ve yaþanan sürecin þaibeli olduðunu da savunan Seyis, ihalenin merkezi ihale komisyonu tarafýndan yapýlmadýðýný, herhangi bir gazetede veya televizyonda ihale duyurusu yapýlmadýðýný, yasal hiçbir prosedüre uyulmadýðýný, ihale tarihi ile Bakanlar Kurulu karar tarihinin uyþmadýðýný, ihaleyi kazanan þirketler ile hisselerin devredildiði þirketin ayný olmadýðýný öne sürdü ve bazý belgeleri gösterdi. Ýnkiþaf Sandýðý'nýn þirkette yüzde 48 hisseye sahip olduðunu, geri kalan yüzde 52 hissenin ise ihaleyi kazanan þirketlere devredildiðini, ancak hisse daðýlýmýnda "KPM Enerji Ltd." diye bir þirketin bulunduðunu anlatan Seyis, ihaleyi "tiyatro" olarak niteledi. Seyis, ihale tarihi olan 14 Kasým 2011'de KKTC'de bu isimde bir þirketin olmadýðýný, þirketin kaydýnýn ihaleden 24 gün sonra 8 Aralýk 2011'de yapýldýðýný kayýt belgesi ile sunarak, "KPM ENERJÝ" adýnda bir þirketin dünyada varlýðýný araþtýrdýklarýný ve alakalý olup olmadýðýný bilmediklerini ancak dünyada bu isimde gaz ve petrol alanýnda faaliyet yapan Endonezya þirketi bulunduðunu kaydetti. Hükümetten bu konuya açýklýk getirmesini isteyen Seyis, "Baþbakan, Ekonomi Bakaný ve diðer hükümet üyeleri esas olarak K-PET'te oynadýklarý oyunu kamuoyuna açýklamalýdýrlar. K-PET üzerine oynanan oyunu birlikte oynadýlar ve birlikte istifa etmelidirler" görüþünü savundu. Ünal Üstel Ercan ve Maðusa'yý gezdi Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Ercan Devlet Havaalaný ve Gazimaðusa'yý ziyaret etti. "Gazimaðusa'daki eski eserlerin turizme kazandýrýlmasý projesi"yle ilgili olarak ziyaret ettiði Gazimaðusa kentinin, tarihi eser bakýmýndan dünya çapýnda bir zenginliðe sahip olduðunu belirten Ünal Üstel, Gazimaðusa'ya, bölgede bulunan ve sergilenecek yer olmamasý nedeniyle depolarda saklanmak zorunda kalan eski eser ve etnografik eserlerin sergilenebileceði yeni bir müze açmayý hedeflediklerini vurguladý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Gazimaðusa'ya gitmeden Ercan Devlet Havaalaný'na uðrayan Ünal Üstel, Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi'nin Ercan Havaalaný'nda yaptýrdýðý "Wellcome-Hoþgeldiniz" panosunu inceledi. Bakan Üstel, Ercan Havaalaný'nýn geliþ salonu duvarýný boydan boya kaplayacak þekilde, Kuzey Kýbrýs'ý tanýtýcý fotoðraflarla desteklenerek hazýrlanan pano sayesinde ülkeye gelen turistlerin ülkenin güzellikleri ile karþýlanacaðýný söyledi. Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi'nin Ercan Havaalaný'ndaki Turist Enformasyon Ofisi'ni de ziyaret eden Üstel buradan Gazimaðusa'daki Akkule Mescidi'nde yer alan Gazimaðusa Turist Enformasyon Ofisi'ne de giderek memurlarla sohbet edip turistlerin talepleri konusunda bilgi aldý. SARAY HATIRASI- Derviþ Eroðlu, dün, Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðullarý baþkanlýðýndaki heyeti kabul etti. Ziyaretin, Kýbrýs Türk Postalarýnýn 48'inci kuruluþ yýldönümü nedeniyle gerçekleþtirildiði ve nezaket ziyareti niteliðinde olduðu belirtildi. Nezaket ziyaretini Posta Dairesi'nin þimdiki müdürüyle birlikte eski müdürleri ve üst düzey yöneticileri gerçekleþtirdi. Derviþ Eroðlu kabulde yaptýðý konuþmada, Posta Dairesi'nin kuruluþ yýldönümünü kutlayarak, o günlerin zorluklarýnýn herkesin belleðinde olduðunu söyledi. AKARYAKIT ZAMMI TÜRK-SEN: MASUMANE BÝR ZAM DEÐÝL Türk - Sen, akaryakýta yapýlan zammý eleþtirerek, "Akaryakýta yapýlan zammýn, masumane bir zam olmadýðý ve zincirleme bir þekilde tüm diðer ihtiyaç maddelerine yansýyacaðý kaçýnýlmaz bir gerçektir" dedi. Türk - Sen Genel Baþkan Arslan Býçaklý yazýlý açýklamasýnda, hükümeti zamlara son vermeye çaðýrdý. Üç yýldan beri uygulanmadýðýný belirttiði hayat pahalýlýðýndan doðan maðduriyeti gidermesi ve eþel mobili "acilen" yürürlüðe koymasý için de hükümete çaðrý yapan Býçaklý, "Aksi takdirde günden güne bozulan ekonomik yapýnýn ileride daha büyük sosyal patlamalara neden olabileceðini bir kez daha hatýrlatmak isteriz" dedi. "Üç yýldan beridir çalýþanlara hiç bir artýþ vermeyen hükümetin, çalýþanlarýn alým gücünü sýfýrlarken, acýmasýz zamlarla da, çalýþanlarý ve halký bir o kadar daha açlýða ve sefalete sürüklemeye devam ettiði" görüþünü savunan Býçaklý þunlarý ifade etti: "Çalýþanlarýn alým gücünü bir nebze koruyan eþel mobili de ortadan kaldýran hükümet, çalýþanlarý bir o kadar daha periþan etmiþtir. Ocak - Aralýk 2011 yýlýnda gerçekleþen %15 oranýndaki hayat pahalýlýðýndan, otomatik olarak yalnýz 2011 yýlý için çalýþanlarýn maaþlarý reel olarak o oranda geriye gitmiþtir. Diðer yýllara ait kaybý da göz önünde bulundurursak, tablonun ne kadar vahim ve korkunç olduðu açýkça ortaya çýkmaktadýr." BOZER KILIÇDAROÐLU'YLA BÝR ARAYA GELDÝ Ankara'da bulunan Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer ve beraberindeki Meclis heyeti, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'yla bir araya geldi. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda yer alan görüþmede CHP Adana Milletvekili, Dýþ Ýliþkilerden ve Uluslararasý Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Loðoðlu ile CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Osman Korutürk de hazýr bulundu. LAÜ, TARIM ÖÐRETÝMÝNÝN 166. YILINI KUTLAYACAK LAÜ, "Tarým Öðretiminin 166. Yýlý"ný, "Global Kriz ve Tarým Politika" baþlýklý konferansla kutlayacak. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 10 Ocak Salý günü saat 10.00'da LAÜ Akýllý Bina Konferans salonunda saygý duruþu ve Ýstiklel Marþýnýn okunmasýyla baþlayacak kutlama, açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Prof. Dr Ahmet Þahinöz'ün sunumuyla tamamlanacak. POLÝS GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NE ÝTFAÝYE ACÝL KURTARMA ARACI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na baðlý Trafik Komisyonu, itfaiyede kullanýlmak üzere Polis Genel Müdürlüðü'ne Ýtfaiye Acil Kurtarma Aracý hibe etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu aracý dün düzenlenen törenle Polis Genel Müdürü Günay Özan'a teslim etti. Polis Genel Müdürlüðü bahçesinde gerçekleþtirilen törende, Polis Genel Müdürü 1. Yardýmcýsý Pervin Gürler, 2. Yardýmcýsý Erdal Emanet ve Polis Genel Müdürlüðü'ne baðlý bölüm müdürleri hazýr bulundu. PGM Ýtfaiye Müdürü Aysýn Öztrak, araç hakkýnda bakan Çavuþoðlu'na ayrýntýlý bilgi verdi. Dört çarpý dört olan aracýn; kötü hava koþullarýnda 45 derece meyilde çýkýp inebildiðine ve ayrýca 65 cm derinlikteki suda rahatlýkla geçebildiðine iþaret eden Öztrak, araçta bulunan bir çok ekipmanýn doðal afetlerde, depremlerde, trafik kazalarýnda özellikle araçta sýkýþan kiþileri kurtarmakta kullanýldýðýný anlattý. Aracýn gece aydýnlatmayla ilgili sorun olan yerlerde üzerindeki portatif projektörler ve jeneratörle aydýnlatmayý saðladýðýna da dikkat çeken Öztrak, araçta bulunan sedye, kesme, kýrma, delme aletleri ve diðer teknik özellikleri hakkýnda da bilgiler verdi.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK... Dün gece bir haber daha düþtü sitelere... Rum polisi güneye geçen Kýbrýslý Türklere olur olmaz sorunlar çýkarmaya baþlamýþ... Akýlsýz baþýn cezasýný anlaþýlan toplum çekecek yine!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MUM GÝBÝ SLOGAN... YANLIÞA ÇÝMENTO. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman. Gökçebel: Elçilik müþavirleri bakanlýkta cirit atýyor...

MUM GÝBÝ SLOGAN... YANLIÞA ÇÝMENTO. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman. Gökçebel: Elçilik müþavirleri bakanlýkta cirit atýyor... Türkiye'de halka kan kusturan AKP, Kýbrýs'ta UBP'nin arkasýnda görünüp seçmene CTP'yi iþaret ediyor... Zaten Ýrsen Küçük eliyle UBP'yi bölmesi de CTP'nin önünü açmak için deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu...

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu... Karþýyaka köyünü Somalili korsanlar mý bastý? Kulaksýz sitesinin elektrikleri kesik... Bunu yapsa yapsa Somalili korsanlar yapar, bizim hükümet yapmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2012

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı