SOLID EDGE yüksek verimli ve devrim yaratan modelleme teknikleriyle tasarým konusunda en kolay çözümleri bulmanýzda yardýmcý olur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLID EDGE yüksek verimli ve devrim yaratan modelleme teknikleriyle tasarým konusunda en kolay çözümleri bulmanýzda yardýmcý olur."

Transkript

1 Birçoðumuz CAD sistemleri kullanarak 3D modellemenin yapýlan iþin süresini kýsalttýðýný ve ürün kalitesini artýrdýðýný biliyoruz. Fakat bilinçli firmalar, artýk CAD sistemlerinin hepsinin ayný olmadýðý biliyorlar. Piyasada lider bir firma olmak istiyorsanýz rekabette yenilikçi olmanýz gerekir. Günümüzün ileri görüþlü birçok firmasý sürekli olarak ürünlerini ve proseslerini geliþtirip tedarik zincirlerini organize ediyorlar. Böylelikle yenilikler (inovasyon) ortaya çýkarýyorlar. SOLID EDGE yüksek verimli ve devrim yaratan modelleme teknikleriyle tasarým konusunda en kolay çözümleri bulmanýzda yardýmcý olur. Büyümeyi hýzlandýrýr. Maliyetleri düþürür. Ürünün piyasaya çýkma zamanýný kýsaltýr. Kaynaklarýn maksimum kullanýmýný saðlar. Pazara açýlmanýzý kolaylaþtýrýr. SOLID EDGE, eþsiz tasarým mimarisiyle tasarýmýnýzý geleceðe taþýyan, hýzlý teknik destek vererek sürekli yanýnýzda olan, teknolojik olarak üstün bir CAD programýdýr. Þimdi bu yukarýda bahsettiðimiz iþ hayatýnýn 5 anahtar gereksinimini karþýlayabilmeniz için, SOLID EDGE'in neden biçilmiþ kaftan olduðunu görelim.

2 1. BU YARIÞTA HIZLI OLAN KAZANIR Þu anki sisteminizden daha hýzlý ve doðru bir tasarým. Günümüzün birçok firmasýnýn aklýndaki soru þu anki tasarým ekibimle nasýl daha hýzlý tasarým yapabilirim? sorusudur. Geleneksel üretim sistemleri baþarýya giden kesin yolda ve deðiþen piyasa koþullarýna hýzlý tepki vermenize izin vermez. Deðiþimle birlikte dýþa baðýmlýlýk azalýr. Ürününüzün piyasa payýný artýrmak, ürününüzü hýzlýca piyasaya sokabilmek ve rekabetçi pozisyonunuzu koruyabilmeniz için yenilik peþinde olmanýz gerekir. Günümüzün 3D tasarým teknolojisi belli bir zamandýr piyasada olmasýna raðmen en hýzlý donaným ve uzman kullanýcýlarla bile ihtiyaçlarýnýza cevap verebilecek pozisyonda deðildir. SOLID EDGE size ürün aðacý tabanlý en mükemmel 2D-3D CAD sistemini sunar. En hýzlý ve en esnek biçimde, direkt modelleme ve ölçü kontrollü modellemeyi birleþtirerek eþsiz kolaylýkta bir tasarým yapmanýzý mümkün kýlar. 3D tasarýma bakýþ açýnýza devrimci bir þekilde deðiþtirecek özellikleri vardýr: Entegre edilmiþ 2D-3D eskiz sistemi sizin anýnda 3D model üretmenize olanak tanýr. Bölgesel temelli tasarým alanlarý tanýmlamanýza ve dinamik yöntemle 3D modeli deðiþtirmenize olanak tanýr. Katý kenarlarý, delik merkezleri vb'ni dilediðiniz þekilde ve ürün aðacýna baðýmlý kalmadan, 3D geometriyi deðiþtirmek için referans olarak kullanýlabilir. 3D parametrik modelleme geometri üzerinde 2D ölçüler almanýzý, tablolar ve formüller kullanabilmenizi saðlar. 3D Steering wheel araçlarý tut-çek yöntemiyle deðiþiklik yapmanýzý saðlar. Kullanýcý arayüzü ve yeniden tasarlanmýþ menüleri, verimliliðinizi artýracak þekilde düzenlenmiþtir. Saatleri Dakikalara Ýndirin Günümüzün geleneksel CAD programlarý tasarým süreciyle tasarýmýn deðiþtirme sürecini ayný mantýkla yapmaya zorlar. Böylelikle çok deðerli mühendislik zamaný, baþta süreci anlamak için harcanýr. Çünkü tarih temelli yaklaþýmla model, belli bir yolla inþa edilir (genellikle bu istediðimiz bir yöntem deðildir). Böylelikle bozuk parçayý düzeltmek için harcanan zaman artar. En arzulanan ve doðal deðiþtirme yolu ise geometriyi direkt deðiþtirmektir. Amaç, parçanýn inþa mantýðýný anlamak deðil, parçanýn kendisini deðiþtirmek olmalýdýr. SOLID EDGE tasarýmýn ve deðiþtirmenin bir kombinasyonu olarak ürünlerinizi saatle deðil dakikalar kullanarak çizmenizi saðlar. Tasarýmýnýzý Düþünce Hýzýnda Deðiþtirin Günümüzün tasarým programlarý, kullanýcýyý daha fazla zaman harcamak zorunda býrakýr. Mühendislik zamanýn deðerli olduðu dünyamýzda günümüz CAD sistemeleri, adýmlar yaratarak kullanýcýyý bu adýmlara uymaya mahkum eder. Bu yüzden modeli deðiþtirirken ürünün geçmiþinden baðýmýsýz hareket edemezsiniz. SOLID EDGE, düþünce hýzýnda modelinizi deðiþtirmenize ve 100 kata kadar daha hýzlý tasarým yapmanýza olanak tanýr. Live Rules otomatik olarak geometriyi tanýr, tut-çek yöntemiyle veya ölçü koyarak istenilen ve doðru çizime ulaþmamýzý saðlar. 3D ölçüler model üzerinden direkt ve baðýmsýz olarak yaratýlabilir. Kesin eksenel kurallarla modelin deðiþtirilmesini saðlar. Yeni eklenen unsurlar ile anahtar geometrileri ör: delik, duvar kalýnlýðý, feder vb. otomatik olarak algýlanýr ve baðýntýsýz olarak parçayý deðiþtirmemize olanak tanýr. Tablolar ve formüller, parametrik tasarým seçeneklerine olanak verir. Gerçek zamanlý modelleme, düzlemsel olmayan geometrileri deðiþtirmemize olanak saðlar. Unsurlar ilk oluþturulduklarý sýraya bakýlmaksýzýn ve önce-sonra iliþkisi olmaksýzýn bir parça üzerinde, hatta montaj dosyasýnda kolayca deðiþtirilebilir.

3 Tarih temelli sistemle yapýlan deðiþiklikler bazý unsurlarýn hata vermesine ve daha önceden öngörülememiþ yeniden hesaplama sürelerine neden olur. Bu problemler tasarým devam ettikçe ve model büyüdükçe artarak sürer. Fakat SOLID EDGE parametrik modellemenin olumsuz yönlerini elimine ederek, modeliniz ne kadar karmaþýk olursa olsun eþsiz bir performans saðlar. Testlerimiz bize gösterdi ki performans, modelin yapýsýyla ölçülemez. SOLID EDGE ile deðiþiklikler neredeyse anýnda yapýlýr. Aþþaðýdaki grafik bize gösteriyor ki model ne kadar karmaþýk olursa olsun SOLID EDGE ile yeniden modelleme zamaný ayný kalýyor. Ýlk operasyon ne kadar sürede deðiþtirilirse, son operasyonu deðiþtirmek de ayný sürede gerçekleþiyor. 2- GEÇÝÞ ÜSTÜNLÜÐÜ HER ZAMAN SÝZÝN 2D'den 3D'ye mükemmel geçiþ Firmalar, 2D çizimlerinden 3D modele geçerken birçok problem yaþar. Buna verilen klasik cevap 2D çizimlerinden vazgeç, bunlarý 3D ile tekrar çiz dir. SOLID EDGE, 2D çizimlerinden 3D parçaya geçen en pratik programdýr. Eski 2D çizimlerinizi bir tek program altýnda 3D'ye kolayca çevirebilirsiniz. Siemens'in kanýtlanmýþ 3D'ye geçiþ prosesi ile 2D'den SOLID EDGE'e geçen kullanýcýlar, yumuþak ve bilindik bir iþ akýþýyla eski datalarýný yenileriyle entegre edebilirler. 4 Adýmda 3D'ye Geçiþ 1. adým: Bugünkü 2D üretim süreciniz devam ederken 3D tasarýmý öðrenin. 2. adým: 2D çizimlerinizi 3D gerçek parçalara çevirin. 3. adým: Hybrid 2D-3D tasarýmýn gücünü uygulayýn. 4. adým: SOLID EDGE'in avantajlarýný fark edin. 2D Modellemenin Basitliði ile 3D Tasarýmýn Gücüne Sahip Olun Multi-CAD Dünyasýyla Baþarýya Ulaþýn Günümüz CAD programlarý farklý formatlý datalarý kolayca açmamýza ve deðiþtirmemize olanak saðlamaz. Fakat SOLID EDGE'de daha basitleþtirilmiþ ve otomatik seçme modülleri programa entegre edilmiþtir. Çok güçlü bir araç olan Selection Manager; feder, boss, delik gibi basit geometrik þekilleri kolayca tanýyýp deðiþtirmemize olanak saðlar. Ayrýca daha karmaþýk olan model geometrisindeki paralel, eþ merkezli, diklik, silindirik yüzeyleri tanýmamýzý ve düzenlememizi saðlar. Ürün aðacýnda unsurlarý bulunmayan ve dosyanýn içine çaðýrýlmýþ geometrileri, ayný kendi içinde çizilmiþ gibi deðiþtirmemize mükemmel bir þekilde olanak tanýr. Dahasý, kullanýcý programa tanýttýðý geometrileri kütüphaneye ekleyebilir, daha sonrasýnda baþka dosyalarda kullanmak üzere çaðýrabilir. Süreci hýzlandýrmak için eskiz ve modelleme bir program içinde toplanmýþ ve çizim sonrasýnda tut-çek araçlarýyla 3D modeller kolayca oluþturulmaktadýr. Eskizler çizilir ve bir daha ihtiyaç duyulmaz. Çünkü parçayý deðiþtirmek için eskize dönmemize gerek yoktur. CAD sistemini kurumunuzun bütün alanlarýna eriþilir hale getirmek her zaman bir mücadele olmuþtur. Yeni tasarýmcýlarýnýzýn 2D yetenekleri, mühendisler tarafýndan 3D parçalara uygulanmalýdýr. Tasarýmcýlar 3D parçalarý test etmelidir. Üretim departmaný üretim maliyetini düþürmek için parçalarý düzenlemelidir. Tasarýmcý tasarýmýn her an deðiþtirilebileceðini düþünerek parçayý çizmelidir. SOLID EDGE ise temel seviye kullanýcýlardan usta yaratýr.

4 ÜCRETSÝZ 2D SOLID EDGE sýnýfýnýn en mükemmel 2D ve 3D sistemidir. Ýsteyen firmalar ve bireysel kullanýcýlar 2D çizim modülünü hemen ücretsiz olarak internet sitemizden indirip kullanabilirler [ ]. SOLID EDGE 2D Drafting, uzun zamana yayýlmýþ bir tecrübenin ürünü olarak kullanýcýlarýna, fevkalade teknik resim çýktýlarý, diagramlar, ölçülendirme ve açýklamalar yapma imkâný saðlar. Tüm çizimler otomatik olarak geniþ teknik resim standartlarýna (ISO, DIN, ANSI, JIS, BSI, UNI) uygun olarak çizilebilir. Ýsteyen HER FÝRMA YA DA BÝREYSEL KULLANICI programý ücretsiz olarak indirip kullanabilir. Bu ücretsiz programla DFT, DXF, DWG, DGN formatýndaki dosyalar açýlabilir ve deðiþtirebilir. Program içinde çizilen dosyalar DFT, DXF, DWG, DGN olarak dýþarýya verilebilir. Gelen 2D dataya bir sihirbaz sayesinde ön izleme olanaklarýný (pan, zoom, window area) sunar ve kullanýcýnýn geçiþ yapmasýna yardýmcý olur. Bütün 2D çizimlerinizi baþka bir programa ihtiyaç duymadan SOLID EDGE ile gerçekleþtirebilirsiniz; üstelik tamamen ücretsiz! Pratik iþ akýþýný desteklemek için yüksek verimli hibrit 2D- 3D tasarým imkânlarý ve SOLID EDGE'in diðer eþsiz yetenekleri sayesinde yeni datalarla var olan datalarý bütün bir tasarýma dönüþtürmek mümkündür. Projenin hýzlý ilerleyebilmesi ve önemli tasarým kararlarýnýn önceden alýnabilmesi için SOLID EDGE eþsiz bir esneklik saðlar. SOLID EDGE ile birlikte parçanýzý çizerken; doðru aracý, doðru iþ için doðru zamanda kullanýrsýnýz. SOLID EDGE, basit iþ akýþý ve 4 adýmda 2D çizimden 3D parçaya geçiþ yapýsýyla alanýnýn lider programýdýr. 3. ÇOK DAHA KOLAY ÇOK DAHA VERÝMLÝ: ÜRÜN TASARIM SETÝ SOLID EDGE rakiplerine oranla çok daha verimli bir þekilde tasarým yapmanýza olanak tanýr. Baþka programlarda bulamayacaðýnýz çok özel komutlarýyla tasarým yapmak çok hýzlý ve çok kolay gerçekleþir. Özel tasarlanmýþ arayüzü, standart terminolojisi, modernize edilmiþ komutlarý sizin tasarým hýzýnýzý artýrmak için düzenlenmiþtir. Özel çalýþma alanlarýnda kullanýlacak ve belirli prosesler için hazýrlanmýþ modüller ve komutlar adým adým izleyebileceðiniz rehber iþ akýþýyla parçalar çizmenize olanak saðlar. Burada önemli bir nokta da SOLID EDGE'in sýra dýþý sheet metal modülünün yapabildikleridir. Prosese özel komutlar ve iþ akýþýnýn kolaylýðý, kullanýcýlara rekabetçi bir piyasada gözle görülür farklar yaratan avantajlar saðlar. SOLID EDGE, kolay ve ayrýntýlý bir þekilde teknik resim oluþturma yeteneðiyle alanýnýn en verimli drafting sistemini içerir. Sheet metalde tasarlanan modelin bitmiþ hali ile açýnýmýnýn teknik resmi rahatlýkla oluþturularak ölçülendirilebilir ve detaylandýrýlabilir. Bununla birlikte parçanýn diðer baðlantýlarý kaybolmaz. Böylelikle 3D model üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlýnca oluþturulan teknik resim otomatik olarak güncellenir. Montaj sayfasýnda parçalarýn patlatýlmýþ görüntüsü alýnabilir. Ayrýca fotogerçekci görüntü alarak tasarýmýnýzý etkili bir þekilde sunuma hazýrlayabilirsiniz. SOLID EDGE sizin, þirket içi-dýþý departmanlarýnýzýn, müþterilerinizin, tedarikçilerinizin, yan sanayinizin vb. parçalarý en iyi þekilde görüntüleyebileceðiniz modüller sunar. SOLID EDGE'in üstün olduðu bir alan da parça geçerlilik testidir. SOLID EDGE, sheet metal parçalarýn üretilebilir olduðu konusunda size yardýmcý olur. Saç metal parçalarda teknik resim modülüne geçmeden üretim için DXF dosya hazýrlayabilirsiniz. Saç metal için daha fazla bilgiyi sheet metal özel dökümanýmýzda bulabilirsiniz.

5 4. SAC METAL ALANINDA EN ÝYÝSÝ Sac metal tasarýmýnýn gerekliliklerine uygun hazýrlanmýþ komutlar, üretim aþamasýný hesaba katan iþ akýþýyla sac ürün tasarým sürecinizi kolaylaþtýrýr. Geliþmiþ Sheet Metal komutlarý saç parçalarýn verimli bir þekilde tasarlanmasýna katký saðlar. Eðer bir sac parça tasarlýyorsanýz, bu sac parçaya özgü zorluklarla karþýlaþýrsýnýz. Parçalar ne kadar formlu olursa olsun üretimlerine düz saclardan baþlandýðýný unutmamýz gerekir. Dolayýsýyla üretilebilirlik her sac parçanýn en önemli öðesini oluþturur. Buna ek olarak, parçanýn kalýnlýðý, köþe boþluðu ve deformasyon tasarým sýrasýnda hesaba katýlmalýdýr. Bu sebeble tasarýmcýnýn oldukca özelleþtirilmiþ komutlara ihtiyacý vardýr. Eþsiz Sac Metal Tasarýmý SOLID EDGE Sheet Metal Design genel amaçlý CAD yazýlýmlarýna göre gözle görülür bir fark yaratacak þekilde üretkenliði arttýrýr. Sürece yönelik komutlar ve düzenlenmiþ iþ akýþý saç parçalarýn tasarýmýný hýzlandýrýr. Programýn içinde bulunan malzeme seçenekleri tasarým sýrasýnda birçok hesaplamanýn otomatik yapýlmasýn saðlar. Parçanýn üretilebilirliðini doðrulamak için kullanýlan bu entegre sistem, ayný zamanda hurda ve tekrar iþleme kayýplarýný ortadan kaldýrýr. Daha hýzlý üretim ve daha kaliteli saç metal parçalar bu sistemin sonucudur. Sac Metal Oluþtuma Prosesi SOLID EDGE'de sac metal parçalar daha az adýmla tasarlanýr. Tasarladýðýnýz parçanýn özelliklerine girdiðimizde malzeme, kalýnlýk, bükme boþluðu, çekme payý vb. deðerler tek bir ekranda görünür. Sac metal parçanýzýn daha önceden belirlenmiþ malzeme standarlarýna göre, gerekli olan özellikleri kütüphaneden seçilebilir ya da kullanýcý tarafýndan yeni bir malzeme tanýmlanabilir. Böylelikle her yeni parça için yeni malzeme özellikleri tanýmlamanýza gerek kalmaz. Kabiliyetli Sac Metal Komutlarý SOLID EDGE, sac parçalarla çalýþýrken çýkabilecek zorluklara karþý size çeþitli fýrsatlar sunar. Geleneksel kesme ve delme komutlarý, bir büküm noktasýnda doðru sonuçlar vermez. Buna karþýn SOLID EDGE'in Normal Cutout komutu, parçanýn düzken delinip sonra büküleceðini anlayarak yüzeye dik bir kesme gerçekleþtirir. Üretim Desteði Üretim desteði SOLID EDGE'in içinde bulundurduðu diðer önemli bir unsurdur. Solid Edge, sac metal parçalarýn üretilebilir olduðu konusunda size yardýmcý olur. Sac metal parçalarý modelledikten sonra teknik resim modülüne geçmeden üretim için DXF dosya hazýrlayabilirsiniz. Sac parçanýn tasarýmý ve üretimi arasýnda çok ince bir çizgi vardýr. Dolayýsla tasarýmcý üretimi düþünmeden verimli bir tasarým yapamaz. Her firmada tasarýmcý ve üretim uzmaný ayný kiþi olmayabilir. Çoðu zaman tasarýmcý parçanýn nasýl üretileceðine karar verir. SOLID EDGE bu senaryonun farkýndadýr ve hem tasarým hem de üretim sürecinde kullanýcýlara destek saðlar. Teknik Resimde Yüksek Verimlilik SOLID EDGE, kolay bir þekilde teknik resim oluþturma, alanýnýn en verimli drafting sistemiyle akýcý bir þekilde gerçekleþtirilir. Formlu veya açýnýmý yapýlmýþ parçalar ölçülendirilebilir ve detaylandýrýlabilir. Ayrýca parçada bir deðiþiklik yapýldýðýnda otomatik olarak teknik resim de güncellenir.

6 5. DEVASA MONTAJ DOSYALARINDA DEVASA PERFORMANS Montajlarýnýz kimi zaman yüz bin parçanýn üzerine çýkabilir. Bu büyüklükte bir montaj dosyasýnda çalýþabilmek için doðru performansý yakalamak baþlýca gerekliliktir. SOLID EDGE uzun süredir bu çalýþmalarý daha kolay hale getirmek için uðraþ vermektedir. SOLID EDGE'in yeteneðinin farký sadece parçalarý açmak ve göstermek ile kýsýtlý deðildir. Bu parçalarý açmak ve görmek bir tasarýmcýnýn iþ akýþýnýn çok küçük bir parçasýdýr. Daha önemli olan programýn parçalarý bulabilme, deðiþtirebilme ve dosyalayabilme yeteneði ve bunu verimli ve etkin bir þekilde yapabilmesidir. SOLID EDGE, basitleþtirilmiþ montaj kavramýnýn ortaya koyan ilk yazýlýmdýr. Montaj dosyalarýný basit yada detaylý olarak açma veya kaydetme, kullanýcýyý sýnýrlamadan maksimum performans gösterilemesini saðlar. Geliþmiþ seçim ve görüntüleme özellikleri, montaj dosyasý aðacýnda istediðimiz parçayý rahatlýkla bulmaya izin verir. Bilgisayar sisteminin çalýþma hýzýnda verimliliði korumak için devasa montajlardaki parçalarý hýzlýca izole edebilmek her tasarýmcýnýn olmazsa olmazýdýr. Son olarak teknik resimler çýkarýlmak istediðinde, basitleþtirilmiþ montaj ve düþük kaliteli görüntüler sayesinde hýzlýca detaylý resimler çýkarýlýr. Dünyada önde gelen firmalar devasa büyüklükteki fabrika tasarýmlarýný yaparken SOLID EDGE'in muazzam montaj tasarýmý olanaklarýndan faydalanýyorlar. SOLID EDGE þimdi bir adým daha atarak fabrika yerleþimleri oluþturmayý daha da kolaylaþtýrýyor. Gerçek makine boyutlarýnda çalýþabilme yeteneðiyle, SOLID EDGE aðýr sanayinin ihtiyaçlarýna cevap verebilir durumdadýr. SOLID EDGE'de montaj yapmanýn bir avantajý da Zone özelliðinden faydalanabilmekdir. Devasa montaj dosyalarýyla çalýþýrken Zone'lar tanýmlayýp çalýþma alanýmýzý daha etkili kullanabiliriz. Zone'lar diðer bölgelerin izole edilmesini, çalýþýlacak alanda daha hýzlý iþlem yapýlmasýný saðlar. Akýllý önbelleðe alma sayesinde montaj dosyasýnýn sadece belirlenen Zone'daki kýsmýnýn açýlmasý saðlanýr. Devasa montaj dosyasý, alt sistemler sayesinde tamamen açýlmaya gerek duymadan çalýþmaya izin verir. Bu sayede gözle görülür bir performans artýþý saðlanýr. Parça pozisyonlamada var olan alt montaj dosyalarý veya parçalarý kolayca kopyalanabilir, taþýnýlabilir, döndürülebilir veya çoðaltýlabilir. Esneklik kazandýrmak açýsýndan alt montaj dosyalarý devasa montaj dosyalarýna entegre edilirken bazý baðýntýlar performans artýrmak için görmezden gelinebilir ama ortadan kaldýrýlmaz. Alt montajlar tut-çek yöntemiyle ana montaj dosyasýna eklenebilir, pozisyonlanabilir. Systems Design Akýllý montaj dosyalarý oluþturabilmek için geliþtirilen yeni bir yaklaþýmdýr. Klasik montaj tasarýmý öncelikle parçalarýn birbirine nasýl baðlandýðýna bakar. System Design, bunlara ek olarak gerçek dünyayý simule eden dijital prototipler oluþturmamýza olanak saðlar. Hareket simülasyonu; tasarým aþamasýnda hýzlý, güvenilir ve gerçekçi hareketler yaratmamýza yardýmcý olur. Hýzlýca ve kolayca yapýlan hareket iliþkileri ve sürücüleri örnek olarak diþli, kam, hidrolik, piston gibi hýzlý elemanlarýn gerçekçi simülasyonlarýný görmemizi saðlar.

7 6. UNIGRAPHICS NX CAM ÝLE MÜKEMMEL UYUM Ayný ailenin ürünleri olan Solid Edge ve Unigraphics NX programlarý birbirlerinin dosyalarýný kayýpsýz bir þekilde doðrudan açabilmektedir. Unigraphics NX, imalata yönelik komple çözüm paketleri içerisinde CAM konusuna en çok yatýrým yapan ve de CAM alanýnda 30 yýllýk tecrübesi ile teknoloji lideri olmuþ bir üründür yýlý itibarýyla dünya CAM yazýlýmý pazarýnýn %14.3'ünü eline geçirerek birinci sýraya oturmuþ ve 2001'den bu yana pazar payýný artýrmaya devam etmiþtir. Unigraphics NX CAM yazýlýmýnýn genel özellikleri; 3 boyutlu CAD datasý ve CAM tamamen birbirine baðlantýlý olarak çalýþýr. Modeldeki deðiþiklikleri CAM operasyonlarý otomatik olarak algýlar ve deðiþikliðe uyum saðlar. Modelde deðiþiklik yaptýktan sonra her seferinde data transferi ve CAM operasyonlarýnýn yeni baþtan yapýlmasýna gerek yoktur. Katý model, yüzey model, 2 veya 3 boyutlu eðriler, nokta, vb. objeleri ayrýt etmeksizin CAM yapýlmasýna olanak saðlar. Her durumda tutucu, pabuç veya çeþitli farklý geometrilerin dalma kontrollerini yapmak mümkündür. Kullanýcý, kendine özel operasyonlar hazýrlayabilir; bunlarý þablon haline getirip CAM'de kendi standartlarýný oluþturabilir. En çok kullanýlan menüler kiþiselleþtirilebilir, kullanýcý kendi CAM fonksiyonlarýný default ön deðerleri sabitleyebilir ve istediði zaman deðiþtirebilir. Bilgi tabanlý mühendislik uygulamalarý yapýlabilir. CAM sihirbazý sayesinde, CAM operasyonlarý için harcanan zamaný kýsaltýr. Sahip olduðu kabiliyetler nedeniyle imalata yönelik her türlü ihtiyacý karþýlayabilecek bir CAM paketidir. Ayný paket içerisinde, delik delme operasyonlarý, 2 2, eksen freze, tel erezyon ve torna modülleri mevcuttur. Bilindik katýdan kesim simülasyonu dýþýnda kendine özgü takýmyolu simülasyonu ve takýmyolu üzerinden dalma kontrolü özellikleri mevcuttur. Tool List özelliði ile takýmýn hareket edeceði koordinatlarý post çýkarmadan önce görüp, post çýktýsý ile karþýlaþtýrma olanaðý sunar. Kopyalama yolu ile çoðaltýlmýþ geometriler için CAM operasyonunu sadece bir kez yaparak bu operasyonun Transform veya Array yöntemleri ile çoðaltýlabilmesine olanak tanýr, böylece harcanan zamaný azaltýr. 7. HATASIZ HATA ANALÝZÝ Üretim süreçleri, piyasa koþullarýna uyabilmek için kýsaldýkça gerçek protiplerin üretimi ve testi giderek pahalý olmaya baþladý. Firmalar maliyetleri azaltmak ve limitli ürün testlerini güvenilir hale getirmek için simülasyon programlarý kullanmak zorundalar. Doðru simülasyon seçenekleri binlerce Lira tasarruf etmenizi ve markete doðru ürünü çýkartma sürenizi kýsaltmanýzý saðlar. Güçlü fakat daha ucuz malzemeler seçmek; parçalarýn aðýrlýðýnýn düþürülmesi gibi tasarým iyileþtirmeleri, bir analiz modülü gerektirir. Siemens PLM Software'in ürettiði FEMAP Dünyanýn önde gelen analiz programlarýndan biridir. Mühendisler için, mühendisler tarafýndan yazýlýmýþ olan FEMAP, Dünyanýn birçok mühendislik firmasý tarafýndan 'i aþkýn müþteriyle çeþitli endüstrilerde kullanýlmaktadýr. FEMAP'in güçlü ve derinlemesine analiz yöntemleri en zorlu mühendislik problemlerini bile kolaylýkla çözer. SOLID EDGE, Siemens PLM Solution'un bir parçasý olmanýn avantajý olarak FEMAP ve NASTRAN'ýn çözüm teknolojilerini içine almýþtýr. Tasarým mühendisleri tarafýndan üretilen FEMAP EXPRESS daha önce denenmiþ olan en iyi yöntemlerle kullanýcýlarýnýn hýzlý ve doðru analiz yapmalarýna yardým olur. SOLID EDGE'in daha önceki yeteneklerine entegre olarak bu özel analiz modülü SOLID EDGE penceresinin içinde sunulmuþtur. Montaj ortamýnda da CAM yapmak mümkündür. Takým ve parça malzemesine göre, ilerleme ve devir deðerleri otomatik olarak hesaplatýlabilir. Makine imalatçýlarý, kalýpçýlar ve havacýlýk sektörü için özel CAM çözümleri vardýr. FEMAP EXPRESS sayesinde ürünleriniz hayata geçmeden dijital ortamda analiz ve testlerini yapabilirsiniz. Bu sayede doðabilecek sorunlarý önceden tespit edip bu durumlara karþý iyileþtirme çalýþmalarýna baþlayabilirsiniz. Böylece üretimden doðabilecek zararlarý zamanýnda önlemiþ olursunuz.

8 8. TEDARÝKÇÝLERLE UYUM SORUNU YOK Günümüzün firmalarý ürünlerini hazýrlarken birçok firmayla beraber çalýþmaktadýrlar. Bu birliktelik doðru dosya paylaþýmýný verimli ve ucuz bir þekilde gerçekleþtirmeyi mecbur kýlmaktadýr. Dünyada 4 milyonun üzerinde kullanýcý tarafýndan kullanýlan ücretsiz XpressReview programý, tedarik zincirinizdeki diðer firmalar ve firma içi departmanlarýnýzla 3D ve 2D datalarýnýzý paylaþmanýza izin verir. Kolay kullanýmlý ücretsiz XpressReview programý sayesinde müþterilerinizle ve tedarikçilerinizle doðru iletiþim kurmak ve güncel bilgileri ve datalarý paylaþmak yanlýþ anlamalarý ve bunun getireceði negatif sorunlarý ortadan kaldýrýr. SOLID EDGE'in birliktelik araçlarýyla müþterilerinizin beklentilerini daha hýzlý ve daha doðru cevap verebilirsiniz. Ayrýca firma içinde departmanlar arasý veya takýmlar arasý bilgi paylaþýmýný kolaylaþtýrýrsýnýz. Çeþitli data paylaþýmlarýyla müþterinin ihtiyaçlarýna, proje gizliliðini koruyarak müþterilerinizle birlikte hareket etme olanaðý tanýr. Tasarýmýn ilk aþamalarýnda ortak çalýþmayla tasarým deðiþtirilebilir veya hatalar belirlenip maliyetler düþük seviyelere getirilir. PMI data 3D modelin tam bir dijital sunumu yapar. Böylelikle kritik bilgiler 3D data üzerinden gösterilerek aktarýlýr. Tasarým ekipleri ve onlarýn yaptýðý iþler daha iyi koordine edilerek gözden geçirme prosesindeki kayýp zamanlarý minimuma indirir. PMI datalar (Product Manufacturing Information) teknik resim ihtiyacýný ortadan kaldýr ve akýþýn birçok aþamasýnda üretimi desteklemek için kullanýlýr. SE içindeki PMI datalarý diðer partnerlerle ve Dünya standartlarý ile uyum içindedir. PMI datalarý montaj hattýnda çalýþanlar, depo, satýn alma vb. birçok departman tarafýndan kullanýlarak montaj zamanýnýn aþaðýya çekilmesini, tedarik sürelerinin kýsalmasýna, dolaþýmdaki kaðýt dökümanlarýn azalmasýna yardýmcý olur. Böylece gereksiz kaðýt sarfiyatýný önlemiþ olursunuz. PMI sayesinde teknik resim oluþturmak için zaman harcamaya gerek kalmaz, 3D data üzerinden ölçü alýnarak-verilerek iþler sürdürülür. 9. PLASTÝK KALIPLAR ÝÇÝN PRATÝK ARAÇLAR SOLID EDGE Mold Tooling, Plastik kalýplarýnýn tasarýmý ve üretimi için adým-adým ilerleme yöntemini kullanarak tasarýmcýnýn kolayca kalýp tasarlamasýný saðlar. SOLID EDGE Mold Tooling kullanýcýlara tekrar eden iþleri ortadan kaldýrarak, gözle görülür bir þekilde zaman kazandýrýr. Kalýp çekirdeklerinin ayrýlmasý iþleminde kullanýcýya kolaylýklar saðlar ve hýz kazandýrýr. Kalýp çýkma açý analizi parça üzerinde renklendirilerek gösterilir. Daha birçok güçlü komutlarýyla SOLID EDGE Mold Tooling kalýp tasarýmýnýzý çok hýzlý düþük maliyetli yapmanýzý saðlar. Otomatik Adým Adým Tasarým Süreci SOLID EDGE Mold Tooling sizi yönlendirerek plastik kalýbýnýzý adým adým oluþturmanýza yardýmcý olur. Tüm plastik kalýbý tasarýmlarýnda 1. Adým, modele doðru çekme payý vermektir. SOLID EDGE Mold Tooling parçayý otomatik tanýmlayarak, ayrým hattýný ve ayrým yüzeylerini oluþturur. Kullanýcýnýn belirleyeceði parametrelerle erkek-diþi ayrýmý yapýlýr. Kendi kütüphanesinde bulunan birçok markanýn hazýr kalýp setleri istenilen ölçüde tablodan seçilerek tasarýma eklenir. Tüm bu adýmlar istenildiði anda deðiþtirilebilir ve düzenlenebilir. Tüm bu iþlemler SOLID EDGE sayesinde düþünce hýzýnda gerçekleþir. Standart Elemanlar SOLID EDGE Mold Tooling kütüphanesinde çok çeþitli amaçlara yönelik standart parçalar bulunmaktadýr. Bu kütüphane sayesinde itici, kolon, burç, enjeksiyon memesi, cývata vb. katalogtan seçerek kalýbýnýza yerleþtirebilirsiniz. Ayrýca maça gerektiren kalýplarda; kayýt, sýkýcý, aþýnma plakasý, boynuz pimi vb. tüm maça parçalarýný tek bir komutla kalýbýnýza dahil edebilirsiniz. Dahasý soðutma kanallarý, mal yolluðu gibi kanallar için özel komutlar vardýr. Dolayýsýyla önceden çok fazla zaman alan tekrarlanan çizimler SOLID EDGE Mold Tooling kütüphanesi kullanýlarak çok basit ve hýzlý hale gelmiþtir. Adým adým ilerleme yöntemi ile hýzlý ve kolay tasarým Parçanýn Kalýp çýkma analizi yapýlarak tasarýmýn doðrulanmasý Tek tuþla diþi-erkek ayrýmý Hazýr kalýp setini çaðýrma Standart parça kütüphanesi kullanýmý ile tasarým süresinin düþürülmesi

9 10. SIEMENS BÝR DÜNYA DEVÝ, SOLID EDGE ONUN ESERÝ PLM endüstrisi içinde özel bir yeri olan Siemens PLM Software firmasýnýn vizyonu, içinde bulundurduðu tüm ürünlerin yükseltilebilir olmasýna ve uygunluðuna özen göstermektir. Siemens'in tutarlý ürün geliþtirme stratejisi, ailesinde bulundurduðu her ürünün birlikte uyum içerisinde var olmasýdýr. Siemens halihazýrda bu ailenin bir ürününü kullanýyorsanýz SOLID EDGE'in sisteminize dahil olmasýný garanti eder. SOLID EDGE, ailenin diðer ürünleri olan Unigraphics NX, Ideas, TeamCenter,Tecnomatix ile tam uyumluluk içindedir. Her ürün kendine has bir teknoloji barýndýrmakla birlikte, tüm parça montaj ve ürün bilgileri birbirine aktarýlabilinir. Daha fazla bilgi için: e-posta :

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

14.10.2011 14.10.2011. 1 Ersin Toptaş Mekatronik Bölümü 14.10.2011

14.10.2011 14.10.2011. 1 Ersin Toptaş Mekatronik Bölümü 14.10.2011 1 2 1 Bilgisayar destekli tasarım anlamına gelen CAD, 3 boyutlu tasarım modülüdür. Bu modül ile bilgisayar ortamında imal edilmesi düşünülen, tasarlanan ürünlerin bilgisayar ortamında modellenip ürün hakkında

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ÇELİK DÜBEL TASARIMI, ANALİZİ VE ÜRETİMİ

ÇELİK DÜBEL TASARIMI, ANALİZİ VE ÜRETİMİ ÇELİK DÜBEL TASARIMI, ANALİZİ VE ÜRETİMİ GİRİŞ Çelik dübel genel olarak mobilya sektöründe bağlama elemanı olarak kullanılmaktadır. Üreteceğimiz çelik dübel malzemesi Erdemir den alınan 6011 numaralı gereçten

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Inventor HSM;Inventor kullanıcıları için tam parametrik bir CAM çözümüdür.kullanıcılar tanıdıkları ve bildikleri bir ortamda

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Hacim Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Hacim Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Hacim Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Çalışmaları Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

PARAMETRÝK TASARIM VE SOLIDWORKS CAD PROGRAMI ÝLE BÝR UYGULAMA

PARAMETRÝK TASARIM VE SOLIDWORKS CAD PROGRAMI ÝLE BÝR UYGULAMA PARAMETRÝK TASARIM VE SOLIDWORKS CAD PROGRAMI ÝLE BÝR UYGULAMA H. Selçuk HALKACI *, Osman YÝÐÝT ** Bu çalýþmada kütlesel özel üretim, özel protez tasarýmlarý gibi yeni ürün konfigürasyonlarýnýn tasarýmýný

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

TEAMCENTER Rapid Start ile KOBİ lerin PLM e geçişi hızlanıyor (Sesli Anlatımlı Sunum Videomuz İçin Tıklayın)

TEAMCENTER Rapid Start ile KOBİ lerin PLM e geçişi hızlanıyor (Sesli Anlatımlı Sunum Videomuz İçin Tıklayın) TEAMCENTER Rapid Start ile KOBİ lerin PLM e geçişi hızlanıyor (Sesli Anlatımlı Sunum Videomuz İçin Tıklayın) PLM(Product Lifecycle Management) bir ürünün fikirden tasarıma, tasarımdan imalata, daha sonra

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri Sistem Açýklamasý Paslanmaz Çelik FT28 / 09203 co Firma 928 Emil Dold tarafýndan kuruldu Kapý açýcý, 939 Üretimdeki Kapý Kilitleri 75 Yýlý Aþkýn

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Hakkımızda. Yönetim Sistemi Lojistik. Yönetim Sistemi IAS ERP» Sertifikalarımız ISO 9001-2008» AQAP 2110»

Hakkımızda. Yönetim Sistemi Lojistik. Yönetim Sistemi IAS ERP» Sertifikalarımız ISO 9001-2008» AQAP 2110» 2 3 Hakkımızda 3E Elektro Optik Sistemler, 3E EOS, savunma sanayinde belirlediği hedefler doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yurtdışı kaynaklı ana ürün ve alt malzemeleri yurt içinde üretmek ve geliştirmek

Detaylı