SOLID EDGE yüksek verimli ve devrim yaratan modelleme teknikleriyle tasarým konusunda en kolay çözümleri bulmanýzda yardýmcý olur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLID EDGE yüksek verimli ve devrim yaratan modelleme teknikleriyle tasarým konusunda en kolay çözümleri bulmanýzda yardýmcý olur."

Transkript

1 Birçoðumuz CAD sistemleri kullanarak 3D modellemenin yapýlan iþin süresini kýsalttýðýný ve ürün kalitesini artýrdýðýný biliyoruz. Fakat bilinçli firmalar, artýk CAD sistemlerinin hepsinin ayný olmadýðý biliyorlar. Piyasada lider bir firma olmak istiyorsanýz rekabette yenilikçi olmanýz gerekir. Günümüzün ileri görüþlü birçok firmasý sürekli olarak ürünlerini ve proseslerini geliþtirip tedarik zincirlerini organize ediyorlar. Böylelikle yenilikler (inovasyon) ortaya çýkarýyorlar. SOLID EDGE yüksek verimli ve devrim yaratan modelleme teknikleriyle tasarým konusunda en kolay çözümleri bulmanýzda yardýmcý olur. Büyümeyi hýzlandýrýr. Maliyetleri düþürür. Ürünün piyasaya çýkma zamanýný kýsaltýr. Kaynaklarýn maksimum kullanýmýný saðlar. Pazara açýlmanýzý kolaylaþtýrýr. SOLID EDGE, eþsiz tasarým mimarisiyle tasarýmýnýzý geleceðe taþýyan, hýzlý teknik destek vererek sürekli yanýnýzda olan, teknolojik olarak üstün bir CAD programýdýr. Þimdi bu yukarýda bahsettiðimiz iþ hayatýnýn 5 anahtar gereksinimini karþýlayabilmeniz için, SOLID EDGE'in neden biçilmiþ kaftan olduðunu görelim.

2 1. BU YARIÞTA HIZLI OLAN KAZANIR Þu anki sisteminizden daha hýzlý ve doðru bir tasarým. Günümüzün birçok firmasýnýn aklýndaki soru þu anki tasarým ekibimle nasýl daha hýzlý tasarým yapabilirim? sorusudur. Geleneksel üretim sistemleri baþarýya giden kesin yolda ve deðiþen piyasa koþullarýna hýzlý tepki vermenize izin vermez. Deðiþimle birlikte dýþa baðýmlýlýk azalýr. Ürününüzün piyasa payýný artýrmak, ürününüzü hýzlýca piyasaya sokabilmek ve rekabetçi pozisyonunuzu koruyabilmeniz için yenilik peþinde olmanýz gerekir. Günümüzün 3D tasarým teknolojisi belli bir zamandýr piyasada olmasýna raðmen en hýzlý donaným ve uzman kullanýcýlarla bile ihtiyaçlarýnýza cevap verebilecek pozisyonda deðildir. SOLID EDGE size ürün aðacý tabanlý en mükemmel 2D-3D CAD sistemini sunar. En hýzlý ve en esnek biçimde, direkt modelleme ve ölçü kontrollü modellemeyi birleþtirerek eþsiz kolaylýkta bir tasarým yapmanýzý mümkün kýlar. 3D tasarýma bakýþ açýnýza devrimci bir þekilde deðiþtirecek özellikleri vardýr: Entegre edilmiþ 2D-3D eskiz sistemi sizin anýnda 3D model üretmenize olanak tanýr. Bölgesel temelli tasarým alanlarý tanýmlamanýza ve dinamik yöntemle 3D modeli deðiþtirmenize olanak tanýr. Katý kenarlarý, delik merkezleri vb'ni dilediðiniz þekilde ve ürün aðacýna baðýmlý kalmadan, 3D geometriyi deðiþtirmek için referans olarak kullanýlabilir. 3D parametrik modelleme geometri üzerinde 2D ölçüler almanýzý, tablolar ve formüller kullanabilmenizi saðlar. 3D Steering wheel araçlarý tut-çek yöntemiyle deðiþiklik yapmanýzý saðlar. Kullanýcý arayüzü ve yeniden tasarlanmýþ menüleri, verimliliðinizi artýracak þekilde düzenlenmiþtir. Saatleri Dakikalara Ýndirin Günümüzün geleneksel CAD programlarý tasarým süreciyle tasarýmýn deðiþtirme sürecini ayný mantýkla yapmaya zorlar. Böylelikle çok deðerli mühendislik zamaný, baþta süreci anlamak için harcanýr. Çünkü tarih temelli yaklaþýmla model, belli bir yolla inþa edilir (genellikle bu istediðimiz bir yöntem deðildir). Böylelikle bozuk parçayý düzeltmek için harcanan zaman artar. En arzulanan ve doðal deðiþtirme yolu ise geometriyi direkt deðiþtirmektir. Amaç, parçanýn inþa mantýðýný anlamak deðil, parçanýn kendisini deðiþtirmek olmalýdýr. SOLID EDGE tasarýmýn ve deðiþtirmenin bir kombinasyonu olarak ürünlerinizi saatle deðil dakikalar kullanarak çizmenizi saðlar. Tasarýmýnýzý Düþünce Hýzýnda Deðiþtirin Günümüzün tasarým programlarý, kullanýcýyý daha fazla zaman harcamak zorunda býrakýr. Mühendislik zamanýn deðerli olduðu dünyamýzda günümüz CAD sistemeleri, adýmlar yaratarak kullanýcýyý bu adýmlara uymaya mahkum eder. Bu yüzden modeli deðiþtirirken ürünün geçmiþinden baðýmýsýz hareket edemezsiniz. SOLID EDGE, düþünce hýzýnda modelinizi deðiþtirmenize ve 100 kata kadar daha hýzlý tasarým yapmanýza olanak tanýr. Live Rules otomatik olarak geometriyi tanýr, tut-çek yöntemiyle veya ölçü koyarak istenilen ve doðru çizime ulaþmamýzý saðlar. 3D ölçüler model üzerinden direkt ve baðýmsýz olarak yaratýlabilir. Kesin eksenel kurallarla modelin deðiþtirilmesini saðlar. Yeni eklenen unsurlar ile anahtar geometrileri ör: delik, duvar kalýnlýðý, feder vb. otomatik olarak algýlanýr ve baðýntýsýz olarak parçayý deðiþtirmemize olanak tanýr. Tablolar ve formüller, parametrik tasarým seçeneklerine olanak verir. Gerçek zamanlý modelleme, düzlemsel olmayan geometrileri deðiþtirmemize olanak saðlar. Unsurlar ilk oluþturulduklarý sýraya bakýlmaksýzýn ve önce-sonra iliþkisi olmaksýzýn bir parça üzerinde, hatta montaj dosyasýnda kolayca deðiþtirilebilir.

3 Tarih temelli sistemle yapýlan deðiþiklikler bazý unsurlarýn hata vermesine ve daha önceden öngörülememiþ yeniden hesaplama sürelerine neden olur. Bu problemler tasarým devam ettikçe ve model büyüdükçe artarak sürer. Fakat SOLID EDGE parametrik modellemenin olumsuz yönlerini elimine ederek, modeliniz ne kadar karmaþýk olursa olsun eþsiz bir performans saðlar. Testlerimiz bize gösterdi ki performans, modelin yapýsýyla ölçülemez. SOLID EDGE ile deðiþiklikler neredeyse anýnda yapýlýr. Aþþaðýdaki grafik bize gösteriyor ki model ne kadar karmaþýk olursa olsun SOLID EDGE ile yeniden modelleme zamaný ayný kalýyor. Ýlk operasyon ne kadar sürede deðiþtirilirse, son operasyonu deðiþtirmek de ayný sürede gerçekleþiyor. 2- GEÇÝÞ ÜSTÜNLÜÐÜ HER ZAMAN SÝZÝN 2D'den 3D'ye mükemmel geçiþ Firmalar, 2D çizimlerinden 3D modele geçerken birçok problem yaþar. Buna verilen klasik cevap 2D çizimlerinden vazgeç, bunlarý 3D ile tekrar çiz dir. SOLID EDGE, 2D çizimlerinden 3D parçaya geçen en pratik programdýr. Eski 2D çizimlerinizi bir tek program altýnda 3D'ye kolayca çevirebilirsiniz. Siemens'in kanýtlanmýþ 3D'ye geçiþ prosesi ile 2D'den SOLID EDGE'e geçen kullanýcýlar, yumuþak ve bilindik bir iþ akýþýyla eski datalarýný yenileriyle entegre edebilirler. 4 Adýmda 3D'ye Geçiþ 1. adým: Bugünkü 2D üretim süreciniz devam ederken 3D tasarýmý öðrenin. 2. adým: 2D çizimlerinizi 3D gerçek parçalara çevirin. 3. adým: Hybrid 2D-3D tasarýmýn gücünü uygulayýn. 4. adým: SOLID EDGE'in avantajlarýný fark edin. 2D Modellemenin Basitliði ile 3D Tasarýmýn Gücüne Sahip Olun Multi-CAD Dünyasýyla Baþarýya Ulaþýn Günümüz CAD programlarý farklý formatlý datalarý kolayca açmamýza ve deðiþtirmemize olanak saðlamaz. Fakat SOLID EDGE'de daha basitleþtirilmiþ ve otomatik seçme modülleri programa entegre edilmiþtir. Çok güçlü bir araç olan Selection Manager; feder, boss, delik gibi basit geometrik þekilleri kolayca tanýyýp deðiþtirmemize olanak saðlar. Ayrýca daha karmaþýk olan model geometrisindeki paralel, eþ merkezli, diklik, silindirik yüzeyleri tanýmamýzý ve düzenlememizi saðlar. Ürün aðacýnda unsurlarý bulunmayan ve dosyanýn içine çaðýrýlmýþ geometrileri, ayný kendi içinde çizilmiþ gibi deðiþtirmemize mükemmel bir þekilde olanak tanýr. Dahasý, kullanýcý programa tanýttýðý geometrileri kütüphaneye ekleyebilir, daha sonrasýnda baþka dosyalarda kullanmak üzere çaðýrabilir. Süreci hýzlandýrmak için eskiz ve modelleme bir program içinde toplanmýþ ve çizim sonrasýnda tut-çek araçlarýyla 3D modeller kolayca oluþturulmaktadýr. Eskizler çizilir ve bir daha ihtiyaç duyulmaz. Çünkü parçayý deðiþtirmek için eskize dönmemize gerek yoktur. CAD sistemini kurumunuzun bütün alanlarýna eriþilir hale getirmek her zaman bir mücadele olmuþtur. Yeni tasarýmcýlarýnýzýn 2D yetenekleri, mühendisler tarafýndan 3D parçalara uygulanmalýdýr. Tasarýmcýlar 3D parçalarý test etmelidir. Üretim departmaný üretim maliyetini düþürmek için parçalarý düzenlemelidir. Tasarýmcý tasarýmýn her an deðiþtirilebileceðini düþünerek parçayý çizmelidir. SOLID EDGE ise temel seviye kullanýcýlardan usta yaratýr.

4 ÜCRETSÝZ 2D SOLID EDGE sýnýfýnýn en mükemmel 2D ve 3D sistemidir. Ýsteyen firmalar ve bireysel kullanýcýlar 2D çizim modülünü hemen ücretsiz olarak internet sitemizden indirip kullanabilirler [ ]. SOLID EDGE 2D Drafting, uzun zamana yayýlmýþ bir tecrübenin ürünü olarak kullanýcýlarýna, fevkalade teknik resim çýktýlarý, diagramlar, ölçülendirme ve açýklamalar yapma imkâný saðlar. Tüm çizimler otomatik olarak geniþ teknik resim standartlarýna (ISO, DIN, ANSI, JIS, BSI, UNI) uygun olarak çizilebilir. Ýsteyen HER FÝRMA YA DA BÝREYSEL KULLANICI programý ücretsiz olarak indirip kullanabilir. Bu ücretsiz programla DFT, DXF, DWG, DGN formatýndaki dosyalar açýlabilir ve deðiþtirebilir. Program içinde çizilen dosyalar DFT, DXF, DWG, DGN olarak dýþarýya verilebilir. Gelen 2D dataya bir sihirbaz sayesinde ön izleme olanaklarýný (pan, zoom, window area) sunar ve kullanýcýnýn geçiþ yapmasýna yardýmcý olur. Bütün 2D çizimlerinizi baþka bir programa ihtiyaç duymadan SOLID EDGE ile gerçekleþtirebilirsiniz; üstelik tamamen ücretsiz! Pratik iþ akýþýný desteklemek için yüksek verimli hibrit 2D- 3D tasarým imkânlarý ve SOLID EDGE'in diðer eþsiz yetenekleri sayesinde yeni datalarla var olan datalarý bütün bir tasarýma dönüþtürmek mümkündür. Projenin hýzlý ilerleyebilmesi ve önemli tasarým kararlarýnýn önceden alýnabilmesi için SOLID EDGE eþsiz bir esneklik saðlar. SOLID EDGE ile birlikte parçanýzý çizerken; doðru aracý, doðru iþ için doðru zamanda kullanýrsýnýz. SOLID EDGE, basit iþ akýþý ve 4 adýmda 2D çizimden 3D parçaya geçiþ yapýsýyla alanýnýn lider programýdýr. 3. ÇOK DAHA KOLAY ÇOK DAHA VERÝMLÝ: ÜRÜN TASARIM SETÝ SOLID EDGE rakiplerine oranla çok daha verimli bir þekilde tasarým yapmanýza olanak tanýr. Baþka programlarda bulamayacaðýnýz çok özel komutlarýyla tasarým yapmak çok hýzlý ve çok kolay gerçekleþir. Özel tasarlanmýþ arayüzü, standart terminolojisi, modernize edilmiþ komutlarý sizin tasarým hýzýnýzý artýrmak için düzenlenmiþtir. Özel çalýþma alanlarýnda kullanýlacak ve belirli prosesler için hazýrlanmýþ modüller ve komutlar adým adým izleyebileceðiniz rehber iþ akýþýyla parçalar çizmenize olanak saðlar. Burada önemli bir nokta da SOLID EDGE'in sýra dýþý sheet metal modülünün yapabildikleridir. Prosese özel komutlar ve iþ akýþýnýn kolaylýðý, kullanýcýlara rekabetçi bir piyasada gözle görülür farklar yaratan avantajlar saðlar. SOLID EDGE, kolay ve ayrýntýlý bir þekilde teknik resim oluþturma yeteneðiyle alanýnýn en verimli drafting sistemini içerir. Sheet metalde tasarlanan modelin bitmiþ hali ile açýnýmýnýn teknik resmi rahatlýkla oluþturularak ölçülendirilebilir ve detaylandýrýlabilir. Bununla birlikte parçanýn diðer baðlantýlarý kaybolmaz. Böylelikle 3D model üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlýnca oluþturulan teknik resim otomatik olarak güncellenir. Montaj sayfasýnda parçalarýn patlatýlmýþ görüntüsü alýnabilir. Ayrýca fotogerçekci görüntü alarak tasarýmýnýzý etkili bir þekilde sunuma hazýrlayabilirsiniz. SOLID EDGE sizin, þirket içi-dýþý departmanlarýnýzýn, müþterilerinizin, tedarikçilerinizin, yan sanayinizin vb. parçalarý en iyi þekilde görüntüleyebileceðiniz modüller sunar. SOLID EDGE'in üstün olduðu bir alan da parça geçerlilik testidir. SOLID EDGE, sheet metal parçalarýn üretilebilir olduðu konusunda size yardýmcý olur. Saç metal parçalarda teknik resim modülüne geçmeden üretim için DXF dosya hazýrlayabilirsiniz. Saç metal için daha fazla bilgiyi sheet metal özel dökümanýmýzda bulabilirsiniz.

5 4. SAC METAL ALANINDA EN ÝYÝSÝ Sac metal tasarýmýnýn gerekliliklerine uygun hazýrlanmýþ komutlar, üretim aþamasýný hesaba katan iþ akýþýyla sac ürün tasarým sürecinizi kolaylaþtýrýr. Geliþmiþ Sheet Metal komutlarý saç parçalarýn verimli bir þekilde tasarlanmasýna katký saðlar. Eðer bir sac parça tasarlýyorsanýz, bu sac parçaya özgü zorluklarla karþýlaþýrsýnýz. Parçalar ne kadar formlu olursa olsun üretimlerine düz saclardan baþlandýðýný unutmamýz gerekir. Dolayýsýyla üretilebilirlik her sac parçanýn en önemli öðesini oluþturur. Buna ek olarak, parçanýn kalýnlýðý, köþe boþluðu ve deformasyon tasarým sýrasýnda hesaba katýlmalýdýr. Bu sebeble tasarýmcýnýn oldukca özelleþtirilmiþ komutlara ihtiyacý vardýr. Eþsiz Sac Metal Tasarýmý SOLID EDGE Sheet Metal Design genel amaçlý CAD yazýlýmlarýna göre gözle görülür bir fark yaratacak þekilde üretkenliði arttýrýr. Sürece yönelik komutlar ve düzenlenmiþ iþ akýþý saç parçalarýn tasarýmýný hýzlandýrýr. Programýn içinde bulunan malzeme seçenekleri tasarým sýrasýnda birçok hesaplamanýn otomatik yapýlmasýn saðlar. Parçanýn üretilebilirliðini doðrulamak için kullanýlan bu entegre sistem, ayný zamanda hurda ve tekrar iþleme kayýplarýný ortadan kaldýrýr. Daha hýzlý üretim ve daha kaliteli saç metal parçalar bu sistemin sonucudur. Sac Metal Oluþtuma Prosesi SOLID EDGE'de sac metal parçalar daha az adýmla tasarlanýr. Tasarladýðýnýz parçanýn özelliklerine girdiðimizde malzeme, kalýnlýk, bükme boþluðu, çekme payý vb. deðerler tek bir ekranda görünür. Sac metal parçanýzýn daha önceden belirlenmiþ malzeme standarlarýna göre, gerekli olan özellikleri kütüphaneden seçilebilir ya da kullanýcý tarafýndan yeni bir malzeme tanýmlanabilir. Böylelikle her yeni parça için yeni malzeme özellikleri tanýmlamanýza gerek kalmaz. Kabiliyetli Sac Metal Komutlarý SOLID EDGE, sac parçalarla çalýþýrken çýkabilecek zorluklara karþý size çeþitli fýrsatlar sunar. Geleneksel kesme ve delme komutlarý, bir büküm noktasýnda doðru sonuçlar vermez. Buna karþýn SOLID EDGE'in Normal Cutout komutu, parçanýn düzken delinip sonra büküleceðini anlayarak yüzeye dik bir kesme gerçekleþtirir. Üretim Desteði Üretim desteði SOLID EDGE'in içinde bulundurduðu diðer önemli bir unsurdur. Solid Edge, sac metal parçalarýn üretilebilir olduðu konusunda size yardýmcý olur. Sac metal parçalarý modelledikten sonra teknik resim modülüne geçmeden üretim için DXF dosya hazýrlayabilirsiniz. Sac parçanýn tasarýmý ve üretimi arasýnda çok ince bir çizgi vardýr. Dolayýsla tasarýmcý üretimi düþünmeden verimli bir tasarým yapamaz. Her firmada tasarýmcý ve üretim uzmaný ayný kiþi olmayabilir. Çoðu zaman tasarýmcý parçanýn nasýl üretileceðine karar verir. SOLID EDGE bu senaryonun farkýndadýr ve hem tasarým hem de üretim sürecinde kullanýcýlara destek saðlar. Teknik Resimde Yüksek Verimlilik SOLID EDGE, kolay bir þekilde teknik resim oluþturma, alanýnýn en verimli drafting sistemiyle akýcý bir þekilde gerçekleþtirilir. Formlu veya açýnýmý yapýlmýþ parçalar ölçülendirilebilir ve detaylandýrýlabilir. Ayrýca parçada bir deðiþiklik yapýldýðýnda otomatik olarak teknik resim de güncellenir.

6 5. DEVASA MONTAJ DOSYALARINDA DEVASA PERFORMANS Montajlarýnýz kimi zaman yüz bin parçanýn üzerine çýkabilir. Bu büyüklükte bir montaj dosyasýnda çalýþabilmek için doðru performansý yakalamak baþlýca gerekliliktir. SOLID EDGE uzun süredir bu çalýþmalarý daha kolay hale getirmek için uðraþ vermektedir. SOLID EDGE'in yeteneðinin farký sadece parçalarý açmak ve göstermek ile kýsýtlý deðildir. Bu parçalarý açmak ve görmek bir tasarýmcýnýn iþ akýþýnýn çok küçük bir parçasýdýr. Daha önemli olan programýn parçalarý bulabilme, deðiþtirebilme ve dosyalayabilme yeteneði ve bunu verimli ve etkin bir þekilde yapabilmesidir. SOLID EDGE, basitleþtirilmiþ montaj kavramýnýn ortaya koyan ilk yazýlýmdýr. Montaj dosyalarýný basit yada detaylý olarak açma veya kaydetme, kullanýcýyý sýnýrlamadan maksimum performans gösterilemesini saðlar. Geliþmiþ seçim ve görüntüleme özellikleri, montaj dosyasý aðacýnda istediðimiz parçayý rahatlýkla bulmaya izin verir. Bilgisayar sisteminin çalýþma hýzýnda verimliliði korumak için devasa montajlardaki parçalarý hýzlýca izole edebilmek her tasarýmcýnýn olmazsa olmazýdýr. Son olarak teknik resimler çýkarýlmak istediðinde, basitleþtirilmiþ montaj ve düþük kaliteli görüntüler sayesinde hýzlýca detaylý resimler çýkarýlýr. Dünyada önde gelen firmalar devasa büyüklükteki fabrika tasarýmlarýný yaparken SOLID EDGE'in muazzam montaj tasarýmý olanaklarýndan faydalanýyorlar. SOLID EDGE þimdi bir adým daha atarak fabrika yerleþimleri oluþturmayý daha da kolaylaþtýrýyor. Gerçek makine boyutlarýnda çalýþabilme yeteneðiyle, SOLID EDGE aðýr sanayinin ihtiyaçlarýna cevap verebilir durumdadýr. SOLID EDGE'de montaj yapmanýn bir avantajý da Zone özelliðinden faydalanabilmekdir. Devasa montaj dosyalarýyla çalýþýrken Zone'lar tanýmlayýp çalýþma alanýmýzý daha etkili kullanabiliriz. Zone'lar diðer bölgelerin izole edilmesini, çalýþýlacak alanda daha hýzlý iþlem yapýlmasýný saðlar. Akýllý önbelleðe alma sayesinde montaj dosyasýnýn sadece belirlenen Zone'daki kýsmýnýn açýlmasý saðlanýr. Devasa montaj dosyasý, alt sistemler sayesinde tamamen açýlmaya gerek duymadan çalýþmaya izin verir. Bu sayede gözle görülür bir performans artýþý saðlanýr. Parça pozisyonlamada var olan alt montaj dosyalarý veya parçalarý kolayca kopyalanabilir, taþýnýlabilir, döndürülebilir veya çoðaltýlabilir. Esneklik kazandýrmak açýsýndan alt montaj dosyalarý devasa montaj dosyalarýna entegre edilirken bazý baðýntýlar performans artýrmak için görmezden gelinebilir ama ortadan kaldýrýlmaz. Alt montajlar tut-çek yöntemiyle ana montaj dosyasýna eklenebilir, pozisyonlanabilir. Systems Design Akýllý montaj dosyalarý oluþturabilmek için geliþtirilen yeni bir yaklaþýmdýr. Klasik montaj tasarýmý öncelikle parçalarýn birbirine nasýl baðlandýðýna bakar. System Design, bunlara ek olarak gerçek dünyayý simule eden dijital prototipler oluþturmamýza olanak saðlar. Hareket simülasyonu; tasarým aþamasýnda hýzlý, güvenilir ve gerçekçi hareketler yaratmamýza yardýmcý olur. Hýzlýca ve kolayca yapýlan hareket iliþkileri ve sürücüleri örnek olarak diþli, kam, hidrolik, piston gibi hýzlý elemanlarýn gerçekçi simülasyonlarýný görmemizi saðlar.

7 6. UNIGRAPHICS NX CAM ÝLE MÜKEMMEL UYUM Ayný ailenin ürünleri olan Solid Edge ve Unigraphics NX programlarý birbirlerinin dosyalarýný kayýpsýz bir þekilde doðrudan açabilmektedir. Unigraphics NX, imalata yönelik komple çözüm paketleri içerisinde CAM konusuna en çok yatýrým yapan ve de CAM alanýnda 30 yýllýk tecrübesi ile teknoloji lideri olmuþ bir üründür yýlý itibarýyla dünya CAM yazýlýmý pazarýnýn %14.3'ünü eline geçirerek birinci sýraya oturmuþ ve 2001'den bu yana pazar payýný artýrmaya devam etmiþtir. Unigraphics NX CAM yazýlýmýnýn genel özellikleri; 3 boyutlu CAD datasý ve CAM tamamen birbirine baðlantýlý olarak çalýþýr. Modeldeki deðiþiklikleri CAM operasyonlarý otomatik olarak algýlar ve deðiþikliðe uyum saðlar. Modelde deðiþiklik yaptýktan sonra her seferinde data transferi ve CAM operasyonlarýnýn yeni baþtan yapýlmasýna gerek yoktur. Katý model, yüzey model, 2 veya 3 boyutlu eðriler, nokta, vb. objeleri ayrýt etmeksizin CAM yapýlmasýna olanak saðlar. Her durumda tutucu, pabuç veya çeþitli farklý geometrilerin dalma kontrollerini yapmak mümkündür. Kullanýcý, kendine özel operasyonlar hazýrlayabilir; bunlarý þablon haline getirip CAM'de kendi standartlarýný oluþturabilir. En çok kullanýlan menüler kiþiselleþtirilebilir, kullanýcý kendi CAM fonksiyonlarýný default ön deðerleri sabitleyebilir ve istediði zaman deðiþtirebilir. Bilgi tabanlý mühendislik uygulamalarý yapýlabilir. CAM sihirbazý sayesinde, CAM operasyonlarý için harcanan zamaný kýsaltýr. Sahip olduðu kabiliyetler nedeniyle imalata yönelik her türlü ihtiyacý karþýlayabilecek bir CAM paketidir. Ayný paket içerisinde, delik delme operasyonlarý, 2 2, eksen freze, tel erezyon ve torna modülleri mevcuttur. Bilindik katýdan kesim simülasyonu dýþýnda kendine özgü takýmyolu simülasyonu ve takýmyolu üzerinden dalma kontrolü özellikleri mevcuttur. Tool List özelliði ile takýmýn hareket edeceði koordinatlarý post çýkarmadan önce görüp, post çýktýsý ile karþýlaþtýrma olanaðý sunar. Kopyalama yolu ile çoðaltýlmýþ geometriler için CAM operasyonunu sadece bir kez yaparak bu operasyonun Transform veya Array yöntemleri ile çoðaltýlabilmesine olanak tanýr, böylece harcanan zamaný azaltýr. 7. HATASIZ HATA ANALÝZÝ Üretim süreçleri, piyasa koþullarýna uyabilmek için kýsaldýkça gerçek protiplerin üretimi ve testi giderek pahalý olmaya baþladý. Firmalar maliyetleri azaltmak ve limitli ürün testlerini güvenilir hale getirmek için simülasyon programlarý kullanmak zorundalar. Doðru simülasyon seçenekleri binlerce Lira tasarruf etmenizi ve markete doðru ürünü çýkartma sürenizi kýsaltmanýzý saðlar. Güçlü fakat daha ucuz malzemeler seçmek; parçalarýn aðýrlýðýnýn düþürülmesi gibi tasarým iyileþtirmeleri, bir analiz modülü gerektirir. Siemens PLM Software'in ürettiði FEMAP Dünyanýn önde gelen analiz programlarýndan biridir. Mühendisler için, mühendisler tarafýndan yazýlýmýþ olan FEMAP, Dünyanýn birçok mühendislik firmasý tarafýndan 'i aþkýn müþteriyle çeþitli endüstrilerde kullanýlmaktadýr. FEMAP'in güçlü ve derinlemesine analiz yöntemleri en zorlu mühendislik problemlerini bile kolaylýkla çözer. SOLID EDGE, Siemens PLM Solution'un bir parçasý olmanýn avantajý olarak FEMAP ve NASTRAN'ýn çözüm teknolojilerini içine almýþtýr. Tasarým mühendisleri tarafýndan üretilen FEMAP EXPRESS daha önce denenmiþ olan en iyi yöntemlerle kullanýcýlarýnýn hýzlý ve doðru analiz yapmalarýna yardým olur. SOLID EDGE'in daha önceki yeteneklerine entegre olarak bu özel analiz modülü SOLID EDGE penceresinin içinde sunulmuþtur. Montaj ortamýnda da CAM yapmak mümkündür. Takým ve parça malzemesine göre, ilerleme ve devir deðerleri otomatik olarak hesaplatýlabilir. Makine imalatçýlarý, kalýpçýlar ve havacýlýk sektörü için özel CAM çözümleri vardýr. FEMAP EXPRESS sayesinde ürünleriniz hayata geçmeden dijital ortamda analiz ve testlerini yapabilirsiniz. Bu sayede doðabilecek sorunlarý önceden tespit edip bu durumlara karþý iyileþtirme çalýþmalarýna baþlayabilirsiniz. Böylece üretimden doðabilecek zararlarý zamanýnda önlemiþ olursunuz.

8 8. TEDARÝKÇÝLERLE UYUM SORUNU YOK Günümüzün firmalarý ürünlerini hazýrlarken birçok firmayla beraber çalýþmaktadýrlar. Bu birliktelik doðru dosya paylaþýmýný verimli ve ucuz bir þekilde gerçekleþtirmeyi mecbur kýlmaktadýr. Dünyada 4 milyonun üzerinde kullanýcý tarafýndan kullanýlan ücretsiz XpressReview programý, tedarik zincirinizdeki diðer firmalar ve firma içi departmanlarýnýzla 3D ve 2D datalarýnýzý paylaþmanýza izin verir. Kolay kullanýmlý ücretsiz XpressReview programý sayesinde müþterilerinizle ve tedarikçilerinizle doðru iletiþim kurmak ve güncel bilgileri ve datalarý paylaþmak yanlýþ anlamalarý ve bunun getireceði negatif sorunlarý ortadan kaldýrýr. SOLID EDGE'in birliktelik araçlarýyla müþterilerinizin beklentilerini daha hýzlý ve daha doðru cevap verebilirsiniz. Ayrýca firma içinde departmanlar arasý veya takýmlar arasý bilgi paylaþýmýný kolaylaþtýrýrsýnýz. Çeþitli data paylaþýmlarýyla müþterinin ihtiyaçlarýna, proje gizliliðini koruyarak müþterilerinizle birlikte hareket etme olanaðý tanýr. Tasarýmýn ilk aþamalarýnda ortak çalýþmayla tasarým deðiþtirilebilir veya hatalar belirlenip maliyetler düþük seviyelere getirilir. PMI data 3D modelin tam bir dijital sunumu yapar. Böylelikle kritik bilgiler 3D data üzerinden gösterilerek aktarýlýr. Tasarým ekipleri ve onlarýn yaptýðý iþler daha iyi koordine edilerek gözden geçirme prosesindeki kayýp zamanlarý minimuma indirir. PMI datalar (Product Manufacturing Information) teknik resim ihtiyacýný ortadan kaldýr ve akýþýn birçok aþamasýnda üretimi desteklemek için kullanýlýr. SE içindeki PMI datalarý diðer partnerlerle ve Dünya standartlarý ile uyum içindedir. PMI datalarý montaj hattýnda çalýþanlar, depo, satýn alma vb. birçok departman tarafýndan kullanýlarak montaj zamanýnýn aþaðýya çekilmesini, tedarik sürelerinin kýsalmasýna, dolaþýmdaki kaðýt dökümanlarýn azalmasýna yardýmcý olur. Böylece gereksiz kaðýt sarfiyatýný önlemiþ olursunuz. PMI sayesinde teknik resim oluþturmak için zaman harcamaya gerek kalmaz, 3D data üzerinden ölçü alýnarak-verilerek iþler sürdürülür. 9. PLASTÝK KALIPLAR ÝÇÝN PRATÝK ARAÇLAR SOLID EDGE Mold Tooling, Plastik kalýplarýnýn tasarýmý ve üretimi için adým-adým ilerleme yöntemini kullanarak tasarýmcýnýn kolayca kalýp tasarlamasýný saðlar. SOLID EDGE Mold Tooling kullanýcýlara tekrar eden iþleri ortadan kaldýrarak, gözle görülür bir þekilde zaman kazandýrýr. Kalýp çekirdeklerinin ayrýlmasý iþleminde kullanýcýya kolaylýklar saðlar ve hýz kazandýrýr. Kalýp çýkma açý analizi parça üzerinde renklendirilerek gösterilir. Daha birçok güçlü komutlarýyla SOLID EDGE Mold Tooling kalýp tasarýmýnýzý çok hýzlý düþük maliyetli yapmanýzý saðlar. Otomatik Adým Adým Tasarým Süreci SOLID EDGE Mold Tooling sizi yönlendirerek plastik kalýbýnýzý adým adým oluþturmanýza yardýmcý olur. Tüm plastik kalýbý tasarýmlarýnda 1. Adým, modele doðru çekme payý vermektir. SOLID EDGE Mold Tooling parçayý otomatik tanýmlayarak, ayrým hattýný ve ayrým yüzeylerini oluþturur. Kullanýcýnýn belirleyeceði parametrelerle erkek-diþi ayrýmý yapýlýr. Kendi kütüphanesinde bulunan birçok markanýn hazýr kalýp setleri istenilen ölçüde tablodan seçilerek tasarýma eklenir. Tüm bu adýmlar istenildiði anda deðiþtirilebilir ve düzenlenebilir. Tüm bu iþlemler SOLID EDGE sayesinde düþünce hýzýnda gerçekleþir. Standart Elemanlar SOLID EDGE Mold Tooling kütüphanesinde çok çeþitli amaçlara yönelik standart parçalar bulunmaktadýr. Bu kütüphane sayesinde itici, kolon, burç, enjeksiyon memesi, cývata vb. katalogtan seçerek kalýbýnýza yerleþtirebilirsiniz. Ayrýca maça gerektiren kalýplarda; kayýt, sýkýcý, aþýnma plakasý, boynuz pimi vb. tüm maça parçalarýný tek bir komutla kalýbýnýza dahil edebilirsiniz. Dahasý soðutma kanallarý, mal yolluðu gibi kanallar için özel komutlar vardýr. Dolayýsýyla önceden çok fazla zaman alan tekrarlanan çizimler SOLID EDGE Mold Tooling kütüphanesi kullanýlarak çok basit ve hýzlý hale gelmiþtir. Adým adým ilerleme yöntemi ile hýzlý ve kolay tasarým Parçanýn Kalýp çýkma analizi yapýlarak tasarýmýn doðrulanmasý Tek tuþla diþi-erkek ayrýmý Hazýr kalýp setini çaðýrma Standart parça kütüphanesi kullanýmý ile tasarým süresinin düþürülmesi

9 10. SIEMENS BÝR DÜNYA DEVÝ, SOLID EDGE ONUN ESERÝ PLM endüstrisi içinde özel bir yeri olan Siemens PLM Software firmasýnýn vizyonu, içinde bulundurduðu tüm ürünlerin yükseltilebilir olmasýna ve uygunluðuna özen göstermektir. Siemens'in tutarlý ürün geliþtirme stratejisi, ailesinde bulundurduðu her ürünün birlikte uyum içerisinde var olmasýdýr. Siemens halihazýrda bu ailenin bir ürününü kullanýyorsanýz SOLID EDGE'in sisteminize dahil olmasýný garanti eder. SOLID EDGE, ailenin diðer ürünleri olan Unigraphics NX, Ideas, TeamCenter,Tecnomatix ile tam uyumluluk içindedir. Her ürün kendine has bir teknoloji barýndýrmakla birlikte, tüm parça montaj ve ürün bilgileri birbirine aktarýlabilinir. Daha fazla bilgi için: e-posta :

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Yalýn ve Altý Sigma yý entegre etmek bütünleþtirici bir yaklaþým

Yalýn ve Altý Sigma yý entegre etmek bütünleþtirici bir yaklaþým YALIN ENTEGRASYONU Yalýn ve Altý Sigma yý entegre etmek bütünleþtirici bir yaklaþým Ronald J.M.M. Does Ronald D. Snee / Roger W. Hoerl ÇOK YÖNLÜ BÝR GELÝÞÝMÝ YÖNETEBÝLMEK ÝÇÝN, ALTI SÝGMA NIN KARMAÞIKLIÐI,

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin Vic Nanda Problemleri baþlamadan Motorola MOTOROLA, ÝÞ AÇISINDAN KRÝTÝK UYGULAMALARI DEVREYE SOKMADAN ÖNCE; RÝSKLERÝ NASIL MÝNÝMÝZE ETTÝ önlemek Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin büyük çoðunluðu,

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı