ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009)"

Transkript

1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU ( ) 1

2 Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. M. KEMAL ATATÜRK 2

3 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Kurul Çağrısı.. 5 Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri 6 Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu 7 Daimi Komisyon Üyeleri Temsilcilikler... 8 Ġdari Kadro.. 11 Organizasyon Yapısı.. 12 Birlik Delegeleri.. 13 Odada Görev YapmıĢ ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri 14 Vefat Eden Üyelerimiz 20 ÇALIġMA RAPORU ANKARA YMM ODASI NIN YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU Oda Tüzel KiĢiliği ve Üyelerimiz. 23 ÇeĢitli Yönlerden Üye Profilimiz. 32 Üyelerimizin ĠĢ Durumu Oda Kütüphanesinin GeliĢtirilmesi.. 37 YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI Genel Olarak. 38 Odamız Web Sitesinin Yenilenmesi. 39 Üye Aidatlarının Tahsili Yönünde Çabalar.. 39 Medya Ġle ĠliĢkiler 40 YMM Oda BaĢkanları Toplantıları.. 40 Konferans ve Sempozyum.. 43 BAKANLIK VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB Nezdindeki GiriĢimler Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu Tasarısı ile Ġlgili GiriĢimler 46 Maliye Bakanlığı Nezdindeki GiriĢimler.. 46 Davaların Ġzlenmesi.. 47 Üyelere Yönelik Sosyal Faaliyetler KOMĠSYONLAR VE ÇALIġMALARI Mevzuatı Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu 50 BaĢvuru ve Değerlendirme Komisyonu 50 Sosyal Faaliyetler ve Halkla ĠliĢkiler Komisyonu 50 Geçici Komisyonlar.. 51 DĠSĠPLĠN KOVUġTURMALARI Genel Olarak. 51 MALĠ RAPOR.. 53 BÜTÇE TASARISI 64 DENETLEME KURULU RAPORU 71 4

5 KONU: 20. Olağan (Mali) Genel Kurul Toplantısı. Saygıdeğer Üyemiz, Ankara Yeminli Mali MüĢavirler Odası 20.Olağan (Mali) Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu nun tarih ve 705 sayılı kararı ile aģağıda belirtilen gündemi görüģmek üzere 30 Mayıs 2009 tarihinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde 06 Haziran 2009 tarihinde yapılacaktır. Bilgilerinize saygı ile arz eder, Genel Kurul Toplantısına teģriflerinizi dileriz. Ymm. Sami KAZICI BaĢkan Ymm. Serpil ÖZER Oda Sekreteri 20. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanının seçimi, 2 Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve Divana Genel Kurul Tutanaklarının Ġmzalanma yetkisinin verilmesi, 3 Yönetim Kurulu BaĢkanının Genel Kurulu açıģ konuģması, 4 Konukların tanıtılması ve konuģmaları, 5 Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, 6 Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüģülmesi, 7 Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması hususunun ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması, 8 - Bütçe önerisinin görüģülüp karara bağlanması, 9 Dilekler. BĠRĠNCĠ TOPLANTI 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü Saat : Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA ĠKĠNCĠ TOPLANTI 06 Haziran 2009 Cumartesi günü Saat : Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA 5

6 YÖNETĠM KURULU Sami KAZICI Halil BAġAĞAÇ Serpil ÖZER Enis ÇAĞLAR Ali ALIÇ BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Oda Sekreteri Oda Saymanı Oda Saymanı (Vefat ) DENETLEME KURULU Alhas ÖĞRETMEN Mustafa GÜLSEVEN Eray MERCAN BaĢkan Üye Üye DĠSĠPLĠN KURULU Ertuğrul KAVLAKOĞLU Altan ÜLGÜT Sakıp ġeker Ali YERLĠ Ümit ÖZER BaĢkan Üye Üye Üye Üye 6

7 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU Nurettin ÇEKĠCĠ BaĢkan Mustafa ÜZELER Engin KAYA Fahri Hikmet KÖKER Nursel AYKAN Üye Üye Üye Üye 7

8 MEVZUAT ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Ġrfan ERMĠN Bekir BAYKARA Abdulvahap ġenyurt Ertuğrul TUNCER BaĢkan Üye Üye Üye Ġbrahim DEĞĠRMENCĠ Mehmet ġ. ÖZTÜRK Sakıp ġeker Kazım YILMAZ Üye Üye Üye Üye Muhiddin ALTUNTAġ Aslan KAYA Ahmet ġahin SAVCI Garip AYAZ Üye Üye Üye Üye 8

9 BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Ersan AKKUġ Üye Salih ÖZEL Üye SOSYAL FAALĠYETLER VE HALKLA ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU Yıldırım Beyazıt Mehmet ÇEKĠNMEZ Sebia ÖZKOÇ AKHAN Fahri Hikmet KÖKER Üye Üye Üye Üye 9

10 KONYA TEMSĠLCĠLĠĞĠ Mustafa SOYDEMĠR Ġbrahim Uğur ġahġn Mustafa ALP Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı KAYSERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ Ġmdat ġġmġek Hüseyin CÖNGER Ġzzet BALTA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı SAMSUN TEMSĠLCĠLĠĞĠ Hasan GÜLER Fuat KATIRCI Hasan ÖZCAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 10

11 ĠDARĠ KADRO Selma YILDIZ Genel Ġdare Müdürü Sultan BAYRAM Olcay AZYER Dilek ÇETĠNKAYA Melek SARI Memur Memur Memur Memur ġaban TĠREL Yardımcı Personel Özden BAYAR Yardımcı Personel 11

12 ODA ORGANĠZASYON YAPISI 12

13 BĠRLĠK DELEGELERĠ S.NO ADI SOYADI 1 YILDIRIM BEYAZIT AKHAN 2 ALĠ ALIÇ 3 MEHMET ALTINDAĞ 4 COġKUN ARAS 5 SAFFET ARIK 6 TEZCAN ATAY 7 SĠNAN AYDIN 8 MUAMMER AYGÜN 9 FĠKRET BAġ 10 HALĠL BAġAĞAÇ 11 ENĠS ÇAĞLAR 12 NURĠ DEĞER 13 ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ 14 BURHAN DÜZ 15 HÜSEYĠN EDĠS 16 HALĠL ERDEM 17 FARUK EROĞLU 18 ĠBRAHĠM GÖÇMEN 19 LEVENT KARABEYLĠ 20 SAMĠ KAZICI 21 ÖZCAL KORKMAZ 22 O.FEVZĠ ORAKÇAL 23 MEHMET F. ÖKTEN 24 HASAN ÖZCAN 25 HÜSEYĠN ÖZER 26 SERPĠL ÖZER 27 MUSA PĠġKĠN 28 M.RIDVAN SELÇUK 29 SELMA ġengün 30 SELAHATTĠN ġenlġler 31 ĠMDAT ġġmġek 32 GALĠP TAġDEMĠR 33 UYGUR TEMĠZER 34 MEHMET TĠMUR 35 SÜLEYMAN TOPALLAR 36 ERTUĞRUL TUNCER 37 OSMAN USTA 38 CAFER VAROL 39 AYHAN YAMAN 40 MAHMUT YERGĠN 41 KAZIM YETĠġ 42 M.KUBĠLAY YILDIRIM 43 A.MURAT YILDIZ 44 LOKMAN Y. YILDIZHAN 13

14 ODADA GÖREV YAPMIġ VE YAPMAKTA OLAN KURUL ÜYELERĠ 1.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (2-3 Haziran 1990) 2.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1991) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET TUNCER MEHMET TUNCER YURDAKUL ÇALDAĞ YURDAKUL ÇALDAĞ KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ ERDOĞAN GÖK ERDOĞAN GÖK ÖMER LALĠK ÖMER LALĠK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUSTAFA AYDINER MUSTAFA AYDINER ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ YÜKSEL KOÇ YALKIN YÜKSEL KOÇ YALKIN DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU TURGUT ÖNEN TURGUT ÖNEN AHMET ERTUĞRUL AHMET ERTUĞRUL MEHMET ALĠ ÇATAL MEHMET ALĠ ÇATAL FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU 3.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (20-21 Haziran 1992) 4.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (22 Mayıs 1993) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DERYA ÖZALP DERYA ÖZALP KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HASAN GÜZEL HASAN GÜZEL OSMAN YAZICI OSMAN YAZICI ADĠL ÖNER ADĠL ÖNER DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU MESUT TORTOP MESUT TORTOP MUSTAFA BARLAS MUSTAFA BARLAS UĞURCAN ÖZSES UĞURCAN ÖZSES ENGĠN EREM ENGĠN EREM ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR 14

15 5.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (14-15 Mayıs 1994) 6.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (27 Mayıs 1995) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HAMĠT BOZKURT HAMĠT BOZKURT ÖMER KAYA ÖMER KAYA ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ENGĠN EREM ENGĠN EREM FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ OĞUZ AYDEMĠR OĞUZ AYDEMĠR REFĠK ACAR REFĠK ACAR 7.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 1996) 8.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1997) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN MURAT SEMERCĠGĠL MURAT SEMERCĠGĠL DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM GÖKHAN GÜNERĠ GÖKHAN GÜNERĠ ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ 15

16 9.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6-7 Haziran 1998) 10.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6 Haziran 1999) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ ERTUĞRUL AKKOYUNLU ERTUĞRUL AKKOYUNLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ERCAN AKBAY ERCAN AKBAY ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ KAZIM YILMAZ KAZIM YILMAZ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN CAVĠT BĠLEN CAVĠT BĠLEN SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER 11.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3 Haziran 2000) 12.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 2001) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN KENAN TEPE KENAN TEPE ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU MUSTAFA SAYGI MUSTAFA SAYGI HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER 16

17 13.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1-2 Haziran 2002) 14.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (7 Haziran 2003) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN HALUK ÇÖLAġAN HALUK ÇÖLAġAN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE KENAN TEPE 15.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (5-6 Haziran 2004) 16.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (11 Haziran 2005) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE 17

18 17.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3-4 Haziran 2006) 18.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 9 Haziran 2007) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU SAMĠ KAZICI HALĠL BAġAĞAÇ HALĠL BAġAĞAÇ SAMĠ KAZICI SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU ALHAS ÖĞRETMEN ALHAS ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜLSEVEN MUSTAFA GÜLSEVEN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER ALĠ YERLĠ ALĠ YERLĠ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT MEHMET SAKARYA HAYTA MEHMET SAKARYA HAYTA 19.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 31 Mayıs-1 Haziran 2008) ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU SAMĠ HALĠL SERPĠL ENĠS ALĠ KAZICI BAġAĞAÇ ÖZER ÇAĞLAR ALIÇ DENETLEME KURULU ALHAS MUSTAFA ERAY DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL ÜMĠT ALĠ ALTAN SAKIP ÖĞRETMEN GÜLSEVEN MERCAN KAVLAKOĞLU ÖZER YERLĠ ÜLGÜT ġeker 18

19 ĠDARĠ KADRO Toplam 1135 üyeye hizmet veren Odamızın hizmetleri, Genel Ġdare Müdürü Selma YILDIZ yönetiminde, memurlarımız Sultan BAYRAM, Olcay AZYER, Dilek ÇETĠNKAYA, Melek SARI, Yardımcı Personelimiz ġaban TĠREL ve Özden BAYAR tarafından yerine getirilmektedir. Personelin hak ve yükümlülükleri, çalıģma koģulları ve özlük hakları, Personel Yönergesi ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Tüzel kiģiliğe sahip Oda hizmetlerinin, yetiģmiģ uzman personel tarafından yürütülmesi, Odanın kurumsallaģması bakımından son derece önemli ve gereklidir. Zira, yönetimler geçici, Oda tüzel kiģiliği ise kalıcıdır. SERBEST MUHASEBECĠ Odamızın muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla daha önce sözleģme ile istihdam edilen ruhsatlı Serbest Muhasebeci C.Nihat YALÇIN ın sözleģmesi yenilenmiģtir. 19

20 ODA YÖNETĠMĠNDE GÖREV ALMIġ VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ M.RaĢit ALPAY ( ) 1947 Yılında Ankara da doğdu Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ġktisat bölümünden mezun oldu Yılında Maliye MüfettiĢ Yardımcısı olarak göreve baģladı Yıllarında Maliye MüfettiĢi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı yıllarında Ankara Y.M.M. Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yaptı. 20

21 Enis ÇAĞLAR ( ) 1959 Yılında Çankırı da doğdu Yılında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi nden mezun oldu Yıllarında Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir; Bağlı ġirketlerde Denetçilik ve MüĢavirlik; Ankara S.M.M.M. Odası nda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Saymanı olarak görev yaptı. Odamıza 10 yıl aralıksız hizmet veren, mesleğinde baģarılı, temiz, dürüst, insani vasıfları olan gerçek bir Anadolu çocuğunu çok erken bir yaģta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yokluğunu her zaman hissedeceğimiz arkadaģımıza Allah tan rahmet, ailesine ve meslek camiamıza sabırlar diliyoruz. 21

22 VEFAT EDEN DĠĞER ÜYELERĠMĠZ Metin Nurullah YALÇIN Abdullah KESKĠN ( ) ( ) Ahmet EMĠRLĠ Bünyamin ÖZTÜRK ( ) ( ) HEPĠMĠZĠN BAġI SAĞOLSUN 22

23 ÇALIġMA RAPORU ( ) Sayın Üyemiz, 31 Mayıs-01 Haziran 2008 tarihli 19. Olağan Genel Kurul da yapılan seçim sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuzun birinci dönemi içinde yaptığı çalıģmaları ve sonuçları aģağıda sunulmuģtur. ANKARA YMM ODASININ YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU ODA TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ VE ÜYELERĠMĠZ Odamız, 416 çalıģan, 719 çalıģmayan, toplam 1135 üyesi ile Türkiye genelinde toplam 8 Yeminli Mali MüĢavirler Odası içinde, üye sayısı bakımından Ġstanbul dan sonra ikinci büyük Odadır. Toplam 1979 üyeye sahip Ġstanbul Odası ile Odamız arasındaki toplam üye sayısı dıģında- dikkat çeken en önemli farklılık, çalıģan/çalıģmayan üye sayılarında kendisini göstermektedir. Ġstanbul Odası nın 1128 çalıģan üyesine karģılık, Odamızın çalıģan üye sayısı 416 dır. TÜRKĠYE GENELĠNDE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DAĞILIMI Oda Adı ÇalıĢan Üye ÇalıĢmayan Üye Toplam İstanbul YMM Odası Ankara YMM Odası İzmir YMM Odası Bursa YMM Odası Adana YMM Odası Eskişehir YMM Odası Gaziantep YMM Odası Antalya YMM Odası TOPLAM

24 ODAMIZIN DÖNEMLER ĠTĠBARĠYLE ÜYE HAREKETLERĠ SĠCĠLE KAYIT ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYIT VEFAT ĠSTĠFA NAKĠL ÜYELĠK ĠPTALĠ TOPLAM Geçtiğimiz bir yıllık dönem içinde 66 yeni üye sicile, 23 üye de çalıģanlar listesine kaydedilmiģ; buna karģılık 22 üyemiz istifa suretiyle ayrılmıģ; 6 üyemiz vefat etmiģ, 1 üyemiz nakil gitmiģtir. 24

25 ODA SĠCĠLĠNE BU DÖNEM KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 AKGEMCĠ TAHĠR AKGÜN RAMAZAN AKKAYA MUSTAFA ALANTAR DOĞAN ALTUNKÜLÇE MEHMET RASĠH ARAR SÜLHADDĠN ARSLAN FAHRĠ ASYA MUSTAFA FAZIL ATLIHAN SERVET AYKIN HASAN BAġPINAR AHMET COġGUNYÜREK ĠLHAMĠ ÇELĠK ADNAN ÇOLAK MUSTAFA DAĞDEMĠR SERDAL DAĞDEVĠREN HANĠFĠ DEMĠRDÖĞEN OSMAN DERĠCĠ ONUR DUMAN ÖMER ERPUL TURGAY ERTÜRK ADNAN GENÇ ĠBRAHĠM GEVREK MEHMET GÖNÜL HASAN HALĠL GÖRÜR CEMAL GÜLENAY EROL GÜNDOĞAN GÜROL ĠBRAHĠMOĞLU HAYRĠ ĠNAL NURAN KAMALI ADEM KARAKUM HÜSEYĠN KARAYILAN ĠLHAN KEKEÇ CENGĠZ KILIÇ YETER HANDAN

26 35 KIZILOĞLU NAMIK KEMAL KĠLCĠ MEHMET KOCA SERPĠL KOCA HAKAN KOÇBERBER SEYĠT KUġHAN AYTEK MĠSKĠOĞLU MEHMET BÜLENT NALBANTOĞLU VEDAT OZANSOY AHMET ÖĞÜT KEMAL ÖKSÜZ MEHMET ÖZER KADĠR ÖZTÜRK NURSEL POLAT ĠBRAHĠM HAKKI POYRAZ FAHRETTĠN SARITAġ ĠLYAS SERĠN MUSTAFA HĠLMĠ SEV ALĠ ÇAĞSEL ġahġn ALĠ TOKMAKLI CAFER TÜRKKOT MUSTAFA UĞUR OKTAY UĞURLU MURAT UYANIK SEDAT ÜNER BÜLENT ÜNLÜ ĠSMET LEVENT VESKE EREN YAġAR MEHMET YENĠÇERĠ ÖZCAN YILDIRIM ARĠF YILDIRIM FĠKRET YILDIZ ABDULKADĠR BAHADIR

27 ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 AKBAY ERCAN ALTINIġIK ġener ARAR SÜLHADDĠN CAN YAġAR ÇELĠK GALĠP EġSĠZ FĠKRĠ KENGER ERDAL KIZILOĞLU NAMIK KEMAL KOCA HAKAN KORKUSUZ MEHMET NALBANTOĞLU VEDAT ÖĞÜT KEMAL ÖZDEMĠR HASAN SERDAR ÖZKUL FAHRETTĠN ÖZTÜRK HAMZA SERĠN MUSTAFA HĠLMĠ SEZĠF MARUF ġahġner HAFĠZE TAġDEMĠR GALĠP TURGUT SÜREYYA ÜNER BÜLENT VESKE EREN YAVAġOĞLU MUSTAFA

28 ÜYELĠKTEN ĠSTĠFA EDENLER S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 ACAR SELÇUK ACARKAN ÖZER ARSLAN FAĠK ATEġ YASEMĠN AYHAN ĠSMAĠL DEMĠRALP AHMET SELÇUK DĠCLE ĠLHAN ATĠLLA DĠCLE ÜLKÜ ERDEMLĠ ġġnasġ GÖKÇEK FERĠT GÖRÜR OKAY GÜLERYÜZ SABĠT IġIK HĠKMET KAHRAMAN MEHMET SAĠT KAYA EMĠNE GÖNÜL METHĠBAY NEZĠHE ÖNER ERDOĞAN ġahġn MEHMET ġardan M.CELAL TĠMUR HĠKMET TÜRKOĞLU YEKTA ÜN TEMEL KUTLAY

29 VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 YALÇIN METĠN NURULLAH KESKĠN ABDULLAH EMĠRLĠ AHMET ÖZTÜRK BÜNYAMĠN ÇAĞLAR ENĠS ALPAY M.RAġĠT dileriz. Vefat eden üyelerimize Allah dan rahmet ve kederli ailelerine baģsağlığı NAKĠL GĠDEN ÜYEMĠZ S.NO SOYADI ADI NAKĠL TARĠHĠ ĠLĠ 1 ARSLAN ERDOĞAN ESKĠġEHĠR ÇalıĢanlar listesine kayıtlı 416 üyemizin 322 si Ankara ilinde, diğerleri ise Oda ya bağlı 20 il de faaliyet göstermektedir. ÇalıĢan Üyelerimizin illere göre dağılımı ile ortağı oldukları YMM ġirketleri ve Ortaklık bürolarının sayısal durumu aģağıda gösterildiği gibidir: 29

30 ODAMIZA BAĞLI ĠLLER VE ÇALIġAN ÜYELERĠMĠZĠN BU ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI S.NO ĠLLER ÜYE SAYISI 1 ANKARA BARTIN 1 3 BOLU 2 4 ÇANKIRI 1 5 ÇORUM 4 6 DÜZCE 1 7 ERZURUM 1 8 KARABÜK 7 9 KARAMAN 3 10 KAYSERĠ KIRIKKALE 1 12 KIRġEHĠR 2 13 KONYA ORDU 1 15 RĠZE 3 16 SAMSUN SĠVAS 2 18 TRABZON 5 19 VAN 2 20 YOZGAT 1 21 ZONGULDAK 4 22 AĞRI 23 AMASYA 24 ARDAHAN 25 ARTVĠN 26 BAYBURT 27 ÇANKIRI 28 ERZĠNCAN 29 GĠRESUN 30 GÜMÜġHANE 31 IĞDIR 32 KARS 33 KASTAMONU 34 MUġ 35 NEVġEHĠR 36 SĠNOP 37 TOKAT TOPLAM

31 YMM ġġrketlerġ, ORTAKLIK BÜROLARI VE ġubelerġ (Kurulan-Kapanan-Tasfiye Halinde) Dönemi A.ġ. Ltd.ġti. A.ġ. ġube Ortaklık Tasfiye Ltd. ġti. Bürosu Halinde Kapanan Nakil Toplam Durum Toplam

32 bayan erkek ÇEġĠTLĠ YÖNLERDEN ÜYE PROFĠLĠMĠZ Üyelerimizin çeģitli yönlerden ele alındığı istatistiki bilgiler aģağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiģtir: ÜYELERĠN MEZUN OLDUKLARI OKULLARA GÖRE DAĞILIMI Ank.Ü.S.B.F. Gazi Ünv. Diğer İstanbul Ünv. Esk.İ.T.İ.A. Marmara Ünv. ODTÜ ÜYELERĠMĠZĠN CĠNSĠYET VE MEDENĠ DURUMLARININ DAĞILIMI bekar; 56 evli; 993 bekar; 23 evli;

33 ÜYELERĠN MESLEK KÖKENLERĠNE GÖRE DAĞILIMI KÖKEN ÇALIġAN ÇALIġMAYAN TOPLAM SINAV GEL.KONT HES.UZM SAYIġTAY BĠLANÇO MALĠYE MÜF PROF VERGĠ DEN YÜK.DEN.KUR YEM.MUR GÜM.MÜF VERGĠ HAK. 4 4 TOPLAM

34 ÜYELERĠMĠZĠN Ġġ DURUMU A) / dönemi içinde çalıģanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan adet faaliyet belgesi, adet tasdik sözleģmesi, 533 adet hizmet sözleģmesi satın alınmıģtır. Üyelerimizin iģ durumu hakkında fikir verebilecek bu verilerden hareketle Ģöyle bir sonuç elde edilebilmektedir. ODA DAN SATIN ALINAN BELGE VE SÖZLEġME SAYILARI Dönemi Faaliyet Belgesi GV ve KV Tasdik SözleĢmesi Diğer Tasdik SözleĢmeleri Hizmet SözleĢmesi SözleĢme Toplamı B) MüĢterilerle imzalanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik sözleģmelerinin durumuna bakıldığında, 228 çalıģan üyemizin bulunduğu 1997 yılında kiģi baģına ortalama 9,49 tasdik sözleģmesi imzalanmıģ iken, 416 çalıģan üyemizin bulunduğu tarihi itibariyle bu rakam 9,43 dür. Görüldüğü üzere geçen 13 yıllık dönem zarfında üye baģına düģen imzalanmıģ tasdik sözleģmesi sayısında fazlaca bir değiģiklik olmamıģtır. ODAMIZ ÜYELERĠNĠN GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ TASDĠK SÖZLEġMELERĠNDEKĠ SAYISAL GELĠġMELER DÖNEMĠ ÇALIġAN ÜYE SAYISI YAPILAN SÖZLEġME ADEDĠ FESĠHLER KALAN YMM BAġINA ORTALAMA SÖZL.SAYISI , , , , , , , , , , , , ,43 34

35 2008 yılına iliģkin olarak toplam 410 çalıģan üyemizin bildirdiği MüĢteri Bildirim Formları üzerinde yapılan değerlendirmede; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik hizmetinin, meslek konusuna giren iģlerin % 40,00 ı oranında olduğu görülmektedir. Yıl Bildirimde Bulunan Üye Sayısı Toplam MüĢteri Sayısı Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik SözleĢmesi Yapılan MüĢteri Sayısı Diğer MüĢterilerin Sayısı GV-KV Tas.Söz Yapılan MüĢteri Oranı Diğer MüĢteriler Oranı % 40,00 %60,00 YMM lerin faaliyetleri yalnızca vergi yasalarına iliģkin tasdik iģleminden ibaret değildir. Ekonomik bilgi ve deneyimleri, mali hukuk alanındaki birikimleri ile Yeminli Mali MüĢavirler, iģletmelerin yönetimi ile ilgili olarak her alanda hizmet vermekte ve katkı sağlamaktadırlar. Odamızın bu konudaki temel görüģü, Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik faaliyetleri dıģındaki özellikle bağımsız dıģ denetime iliģkin faaliyetlerini geliģtirmeleri yönündedir YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÜYE BAZINDA DAĞILIMI 35

36 SÖZLEġME SAYISI ÜYE SAYISI

37 ODA KÜTÜPHANESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Odamız kuruluģundan itibaren gelen veya satın alınan kitap, dergi, sirküler, rapor ve diğer dokümanlar belli bir sistematik içinde ayırıma tabi tutularak Oda Kütüphanesi oluģturulmuģtur. Bu dönemde de kütüphanenin geliģtirilmesi çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģ; kütüphanedeki tüm yayınların fihristleri Midas arģiv kayıt sistemine aktarılmıģtır. Odamızın web sayfasından Midas arģiv sistemine ulaģabilirsiniz. ODA KÜTÜPHANESĠ ĠÇĠN YARARLANILAN KAYNAKLAR Sıra No Dergi Ġsmi BaĢlangıç Tarihi BitiĢ Tarihi 1 ANKARA SMMM ODASI BÜLTENĠ ARALIK/2004 GÜNCEL TAKĠP 2 BĠLANÇO HAZĠRAN/2001 GÜNCEL TAKĠP 3 BURSA BĠLANÇO DERGĠSĠ MART/2007 GÜNCEL TAKĠP 4 DAYANIġMA AĞUSTOS/2004 GÜNCEL TAKĠP 5 DĠYALOG OCAK/2001 GÜNCEL TAKĠP 6 GAZĠANTEP YMM ODASI MART/2002 KASIM/ GÜMRÜK DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNCEL TAKĠP 8 ĠSTANBUL YMM ODASI MALĠ MEVZUAT PLATFORMU AĞUSTOS/2000 AĞUSTOS LEGAL MALĠ HUKUK HAZĠRAN/2006 KASIM/ MALĠ ÇÖZÜM EKĠM/2003 GÜNCEL TAKĠP 11 MALĠ PUSULA OCAK/2005 GÜNCEL TAKĠP 12 MALĠYE YAZILARI AĞUSTOS- EYLÜL/1986 MART/ MEVZUAT DERGĠSĠ OCAK/2004 GÜNCEL TAKĠP 14 MUĞLA SMMM ODASI KASIM/2004 EYLÜL- EKĠM/ MUHASEBE BĠLĠM DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNC EL 16 MUHASEBE VE DENETĠME BAKIġ EKĠM/2000 TAKĠP GÜNCEL TAKĠP 17 MÜKELLEFĠN DERGĠSĠ OCAK/2000 ARALIK/ PUSULA YMM LTD.ġTĠ. NĠSAN/2004 HAZĠRAN/ TÜRMOB HABER HAZĠRAN/2004 AĞUSTOS/

38 20 TÜRMOB YAYINLARI NĠSAN/2004 NĠSAN/ TÜRMOB SĠRKÜLER RAPORU 1997 GÜNCEL TAKĠP 22 VERGĠ DÜNYASI NĠSAN/1994 GÜNCEL TAKĠP 23 VERGĠ SORUNLARI HAZĠRAN/2000 GÜNCEL TAKĠP 24 YAKLAġIM DERGĠSĠ VE YAYINLARI TEMMUZ/1998 GÜNCEL TAKĠP 25 SATIN ALINAN VEYA BAĞIġLANAN KĠTAPLAR 859 ADET 26 ATATÜRK'ÜN BÜTÜN ESERLERĠ 23 CĠLT 27 KANUNLAR SET 28 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SET 29 KDV KANUNU VE UYGULAMALARI SET 30 RUSYA FEDERASYONU VERGĠ MEVZUATI SET 31 TÜRKĠYE'NĠN TURĠZM DEĞERLERĠ SET YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI GENEL OLARAK Yönetim Kurulumuz göreve geldiği 31 Mayıs- 01 Haziran 2008 tarihinden itibaren en az haftada bir gün olmak üzere yoğun gündemle toplanmıģtır. Üyelerimizden ve ilgili kurum ve kiģilerden gelen sorunları geciktirmeksizin gündeme alarak sonuca bağlamaya çalıģmıģtır. Önemli ve gerekli konular hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiģ ve kurallara uyulması yönünde izleme çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģtür. YÖNERGELERĠN HAZIRLANMASI tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Yönetmeliği nin 20.maddesiyle eklenen Ek Madde 1 de bulunan hükme dayanılarak mevcut yönetmeliklerimiz gözden geçirilmiģ, bu kapsamda mevcut 6 adet yönetmelik değiģtirilerek yönerge adı altında yeniden düzenlenerek Genel Kurulun onayından geçirilmiģtir. Yönergelerimize adresinden ulaģabilirsiniz. ANKARA YMM ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleklerine ĠliĢkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun tarih ve 699 sayılı kararı doğrultusunda, aynı zamanda TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi olan, Ymm.Nurettin ÇEKĠCĠ BaĢkanlığında Ymm.Mustafa ÜZELER, 38

39 Ymm.Engin KAYA, Ymm.Nursel AYKAN ve Ymm.Fahri Hikmet KÖKER in katılımıyla Ankara YMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu oluģturulmuģtur. ÜYE AĠDATLARININ TAHSĠLĠ YÖNÜNDEKĠ ÇABALAR Bilindiği üzere Odamız, çalıģan/çalıģmayan ayırımı yapmaksızın hizmetlerini tüm üyelerine sunmaktadır. Örneğin sağlık kuruluģları ile indirimli fiyatlar üzerinden yapılan anlaģmalardan, düzenlenen seminer ve konferanslardan, kütüphane olanaklarından, yılbaģı nedeniyle hazırlanan takvim, CD gibi hediyelerden, bastırılan kitaplardan yapılan duyuru ve bilgilendirmelerden çalıģan üyelerimizin yanı sıra çalıģmayan üyelerimiz de yararlandırılmaktadır. ÇalıĢanlar listesine kayıtlı üyelerimizin aidat borçlarını ödemeleri konusunda herhangi bir sorun yaģanmamaktadır. Üye Aidatlarının Tespitine Ait Yönetmeliğin 6/a hükmüne göre Oda ya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu ve miktarı Genel Kurul ca belirlenen maktu aidatın, aynı Yönetmeliğin 14/b hükmüne göre her yıl Ocak ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca YMM Odaları Yönetmeliğinin 34. Maddesi, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Oda ya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Oda ya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır. Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda tarafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlere göre tahsil edilir hükmüne amirdir. Odamızın 19 ncu Olağan Genel Kurul unda Yönetim Kurulumuza verilen yetki ve görevlendirme nedeniyle üyelerimize aidat borçlarını ödemeleri konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri için hatırlatma yapılmıģ olup tahsilatlar devam etmektedir. ODAMIZ WEB SĠTESĠNĠN YENĠLENMESĠ Odamız ve üyelerimizle ilgili önemli ve gerekli bilgilerin yer aldığı adresindeki mevcut web sayfamız TÜRMOB üzerinden kullanılmaktadır. Üye taleplerine cevap veremediği ve yeni bilgilerin eklenmesi mümkün olmadığından bağımsız web sayfası oluģturulması için yeni bir firma ile sözleģme yapılmıģ olup çalıģmalar devam etmektedir. Yeni web sayfamıza eski adresimizin yanı sıra veya adreslerinden de ulaģılabilecek olup, aģağıda bir kısmı belirtilen iģlemler bundan böyle çok daha hızlı ve kolay bir Ģekilde gerçekleģtirilecektir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı sisteminde olduğu gibi Tam Tasdik SözleĢmeleri ve diğer bütün sözleģmeler bundan böyle elektronik ortamda Odamıza bildirilecektir. Altı ayda bir Odamıza gönderilen MüĢteri Bildirim Formları yine elektronik ortamda bildirilecektir. Aidat borçları elektronik ortamda ödenecektir. 39

40 Belge talepleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Üyelikle ilgili bilgilerinizde her türlü güncelleme hemen yapılabilecektir. Ġsteyen üyelerimize e-posta adresi verilecektir. Odamızın düzenlemiģ olduğu konferanslara ait video, fotoğraf ve konferans notlarına ulaģılabilecektir. Yine Odamız Kütüphanesi ile ilgili bilgilere ulaģılabilecektir. Odamıza bildirmeniz gereken Nispi Aidat Beyan Formu bildirimleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Gerek mevzuat gerekse güncel duyurularımızla ilgili bütün duyurularımıza ana sayfada yer verilecektir. Yukarıda sayılanlar zaman içerisinde artırılarak çok daha etkin ve verimli bir sayfa oluģturulmaya çalıģılacaktır. Sizler de web sayfamızı inceledikten sonra eklemek, değiģtirmek ya da olması gerektiğine inandığınız konularda Odamıza baģvurabilirsiniz. Sayfamız değerli katkılarınız ile geliģecektir. Amacımız hem sizlere hem de sayfamız aracılığı ile tüm topluma yardımcı olabilmektir. MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLER Yönetim Kurulumuz, Yeminli Mali MüĢavirlik mesleğinin sorunları, geliģmesi ve toplumsal öneminin artması ile ilgili olarak çeģitli basın organlarında yer almıģ TRT-2, ATA TV, Kanal B, BaĢkent TV de toplam 13 programda canlı yayın konuğu olmuģlardır. Ayrıca, küresel krizle ilgili Odamız görüģleri ve tarihlerinde kamuoyuna duyurulmuģ ve çeģitli basın organlarında yayınlanmıģtır. TEMSĠLCĠLĠKLER Meslek mensuplarımızdan alınan istemler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzca Samsun, Konya ve Kayseri de Odamızı temsilen bir üye ve iki yardımcının görevlendirilmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu konu ile ilgili olarak adı geçen illerde kayıtlı bulunan meslek mensuplarımız aralarında bir seçim yaparak; Konya Temsilciliğine Mustafa SOYDEMĠR ve Temsilci Yardımcılığına Ġbrahim Uğur ġahġn ile Mustafa ALP i, Kayseri Temsilciliğine Ġmdat ġġmġek ve Temsilci Yardımcılığına Hüseyin CÖNGER ile Ġzzet BALTA yı, Samsun Temsilciliğine Hasan GÜLER, Temsilci Yardımcılığına ise Fuat KATIRCI ile Hasan ÖZCAN ı seçmiģlerdir. YMM ODA BAġKANLARI KURULU VE TÜRMOB ODA BAġKANLARI TOPLANTILARI YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları aģağıda belirtilen tarihlerde yapılmıģtır. Bu toplantıların Sekreteryası Odamız BaĢkan Yardımcısı tarafından yürütülmüģtür. 40

41 Bu toplantılarda; YMM lik mesleğini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ değiģiklikleri konusunda YMM Odalarının ortak tutum ve tavırlarının belirlenmesine yönelik çalıģmalar yapılmıģ, olup Oda BaĢkanları tarafından benimsenen konular, ilgileri itibariyle gerekli kurum ve kuruluģlara gönderilmiģtir. Bu dönemde, TÜRMOB tarafından düzenlenen 2 adet TÜRMOB Oda BaĢkanları toplantılarına da katılınmıģ ve diğer oda baģkanlarına gündeme ait konulardaki görüģlerimiz iletilmiģtir. BU DÖNEMDE YAPILAN YMM ODA BAġKANLARI KURULU TOPLANTILARI TOPLANTI NO TARĠHĠ YERĠ Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ġstanbul YMM Odası Ġstanbul YMM Odası Ġstanbul YMM Odası KONFERANSLAR Odamızın eğitim faaliyetleri çerçevesinde, üyelerimizin genelini kapsayan anket sonuçları ve konuların güncelliği dikkate alınmak suretiyle, geçen yıllarda olduğu gibi dönemlerinde konferanslar düzenlenmiģtir. S.NO TARĠHĠ KONU KONUġMACI Muhasebe Standartlarına Genel BakıĢ Prof.Dr.Nalan ve Muhasebe Standartlarındaki AKDOĞAN GeliĢmeler Denizcilik Sektöründe Vergi Ymm.Kazım YETĠġ Uygulamaları Gayrimenkul ve ĠĢtirak Hisselerinin SatıĢında Kurumlar Vergisi Ġstisnası Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı, ġüpheli ĠĢlem Bildirimi ve Bu Alandaki Son Mevzuat DeğiĢiklikleri Transfer Fiyatlandırması Feyyaz YAZAR Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı Hüseyin KARAKUM Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanı ġenol KOCAER Hesap Uzmanı 41

42 Uluslar arası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvet Verilmesinin Önlenmesi 6183 Sayılı Kanunda Yapılan DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Değerlendirilmesi KDV Ġadelerinde YaĢanan Sorunlar KDV Tevkifat Uygulaması Transfer Fiyatlandırması ve KDV Namık Kemal UYANIK Maliye BaĢ MüfettiĢi Yavuz YILDIRIM Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanı Rıza ÇELEN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Garip AYAZ Yeminli Mali MüĢavir Ġlker ULUKAN Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V. Ġlker ULUKAN Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V. Ömer ERGENÇ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden ĠnĢaat ve Onarma ĠĢlerinde Vergileme Rejimi Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V Kurum Kazancının Tespitinde Özellikli Konular Ġrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Arsanın Kat KarĢılığı Verilmesi ĠĢlemlerinde KDV Cumhur Ġnan BĠLEN Hesap Uzmanı AR-GE Serdar GÜMÜġAY Gelirler Kontrolörü Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamı ve Uygulaması Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Zarar Mahsubu ve Diğer Ġndirimler (Ar-Ge Ġndirimi- Sponsorluk Harcamaları-BağıĢ ve Yardımlar) Mürsel Ali KAPLAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V. 42

43 Ġndirimli Orana Tabi Mallarda KDV Ġadesi Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim Gayrimenkul Sektöründe Vergilendirme ve Katma Değer Vergisi Uygulaması Ahmet ÖĞÜT Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BaĢ MüfettiĢi Adnan GÜRAN Gelirler Kontrolörü Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Ġrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Arsa KarĢılığı ĠnĢaat ĠĢlerinde Vergileme Bağımsız Denetim Standartları ve Kamu Gözetiminde Kurullar OluĢumu ile Ġlgili Son GeliĢmeler Vergi Ġncelemeleri, Mükellef Hakları ve YMM lerin Hak ve Sorumlulukları AB Tarafından Sağlanan Hibelere Genel BakıĢ ve Vergi KarĢısındaki Durumu, Denetim Raporu Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV KarĢısındaki Durumu Fatih DARDAĞAN Gelirler Kontrolörü Doç.Dr.Korkut ÖZKORKUT Ank.Ünv.S.B.F. Öğretim Üyesi Osman DERELĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Kemalettin KOLUTEK (AB Merkezi Finans ve Ġhale Birimi BĢk.Yrd.) Harun AġA (Finans Yöneticisi) Ymm.Nuri DEĞER TÜRMOB Disiplin Kurulu BaĢkanı Konferans öncesi üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Yeminli Mali MüĢavirlere yönelik rapor düzenleme programları ile ilgili tanıtımlar yapılmıģ, anlayarak hızlı okuma, diksiyon ve etkili konuģma konularında uzman kiģilerce eğitim verilmiģtir. Odamızda düzenlenen konferanslar haricinde Oda BaĢkanımız Sami KAZICI, tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu nda yapılan Muhasebede Etik AnlayıĢı konulu panelde konuģmacı olarak görev almıģtır. 43

44 SEMPOZYUM I. Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim Ve Tasdik Sempozyumu Meslek örgütümüzün kuruluģundan bu yana, 20 yıl aradan sonra ilk kez bütün YMM Odaları olarak ortaklaģa Mayıs 2009 tarihleri arasında Belek/Antalya da Rixos Premium Otel de I.Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu düzenlenmiģtir. Sempozyum, hem YMM Odaları tarafından ortaklaģa düzenlenmesi hem de bu anlamda yapılan ilk çalıģma olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Mesleki konularımızın tüm boyutları ile tartıģıldığı bu Sempozyuma yoğun bir Ģekilde katılım olmuģtur. Sempozyum beģ ayrı oturumda düzenlenmiģ ve en son olarak da bir gala yemeği organize edilmiģtir. Oturum konuları ve konuģmacıları Ģöyledir: I.OTURUM YMM'lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi Ve Denetime Katkıları Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Orhan MORGĠL-Geçici Kurul BaĢkanı Oğuz TEZMEN Abdi ÇALIġIR Hüseyin Perviz PUR Kemal TIĞOĞULLARI Mehmet ġerif ÖĞÜN UlaĢtırma Eski Bakanı Antalya YMM Odası BaĢkanı Ġstanbul YMM Odası Sekreteri Bursa YMM Odası BaĢkan Yardımcısı Adana YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi II. OTURUM YMM lik Mesleğinin Vergi Denetimindeki Yeri Oturum BaĢkanı: Sezai ONARAL-Ġstanbul YMM Oda BaĢkanı V. Bahadır ÖZKAN Maliye BaĢ MüfettiĢi Mustafa ÖZDĠL BaĢ Hesap Uzmanı Murat BAġARAN Gelirler BaĢ Kontrolörü Nazmi KARYAĞDI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Sabri TÜMER Yeminli Mali MüĢavir III. OTURUM YMM lik Mesleğinin Bağımsız Denetimdeki Yeri Oturum BaĢkanı: Ünal AYDIN-Ġzmir YMM Oda BaĢkanı Ebru Sonbul ĠSKENDER Hüseyin YURDAKUL Engin BEYAZ Fatih DURAL Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇĠOĞLU BDDK Denetim 4 Daire BaĢkanı SPK Uzmanı EPDK -Denetim Dairesi Enerji Uzmanı Bağımsız Denetim Derneği BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi IV. OTURUM 44

45 TTK Tasarısı Ġle Denetim Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurulu Kanun Tasarısında Ymm'lik Oturum BaĢkanı: Sami KAZICI-Ankara YMM Odası BaĢkanı Ali ÇĠÇEN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire BĢk Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BaĢ MüfettiĢi Osman DERELĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vehbi KARABIYIK Ġstanbul YMM Odası Saymanı V. OTURUM PANEL YMM lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi ve ĠĢlevi Oturum BaĢkanı: Nail SANLI-TÜRMOB Genel BaĢkan Yardımcısı Nazmi KARYAĞDI KürĢat Sait BABUÇCU Ġhsan Uğur DELĠKANLI Rıfat NALBANTOĞLU Doç.Dr. Veysi SEVĠĞ Ġbrahim AKTAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı SPK Daire BaĢkanı BDDK Düzenlemeler Daire BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Ġstanbul YMM Odası BaĢkan Yardımcısı BAKANLIK, KURUM VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER 1- Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Ġle Yeminli Mali MüĢavirlerce ĠĢyeri Kayıtlarının Ġncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2008/84-04 sayılı kararı değerlendirilmesi için TÜRMOB a gönderilmiģtir. 2- T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (Tevkifat Uygulaması) ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun görüģü de alınarak oluģan Odamız görüģü TÜRMOB a ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı na gönderilmiģtir. 3- Ülkemizde ve dünyada etkili olan küresel kriz ile ilgili Odamız görüģü kamuoyuna ve TÜRMOB a gönderilmiģtir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vakıflar Kanunu (Madde 33), tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik HaberleĢme Kanunu (Madde 59) metinlerinde yer alan bazı görevlerin, 3568 sayılı Kanun gereği yetki almamıģ bazı kiģilerce de yapılmasına olanak veren düzenlemelerle ilgili iptal davası açılması gerektiği TÜRMOB a bildirilmiģtir. 45

46 3568 Sayılı Kanun a göre ruhsat almıģ meslek mensuplarının eğitime tabi tutulmaları ve denetçi olabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bağımsız denetçi sınavında baģarı göstermiģ olmalarının aranmasının hukuka aykırı olması nedeniyle, söz konusu maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle TÜRMOB tarafından dava açıldığı bildirilmiģtir. 5-1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (BasitleĢtirilmiĢ usul) uyarınca verilen OnaylanmıĢ KiĢi Statüsü Belgesi ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2009/87-1 sayılı kararı değerlendirilmesi için TÜRMOB a gönderilmiģtir. 6- SM, SMMM ve YMM lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik Ġlkeler Hakkındaki Yönetmelik gereği oluģturulan TÜRMOB Etik Komitesinde Odamızı temsilen Sayın Ersan AKKUġ, SM, SMMM ve YMM Mesleklerine ĠliĢkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği gereği oluģturulan TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunda Odamızı temsilen Sayın Nurettin ÇEKĠCĠ görevlendirilmiģtir. MALĠYE BAKANLIĞI NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER Uygulamada karģılaģılan sorunların çözümüne iliģkin olarak üyelerimizden gelen sorular, öncelikle Yönetim Kurulunda değerlendirilmekte; yansıtılan konunun içeriğine göre ya Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonundan ya da Maliye Bakanlığından görüģ istenilmektedir. Bu çerçevede, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ndan dönem içinde 10 ayrı konuda görüģ istenilmiģ; bunlardan 9 una yanıt alınmıģtır. Bakanlıktan sorulup da yanıt alınamayan konular izlenmekte ve belli aralıklarla tekit edilmektedir SAYILI SERBEST MUHASEBECĠLĠK, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU TASARISI ĠLE ĠLGĠLĠ GĠRĠġĠMLER 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanun Tasarısı YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantılarında değerlendirilmiģ ve görüģlerimiz TÜRMOB BaĢkanlar Kurulu Toplantısında ilgililere iletilmiģtir sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 26 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. 46

47 DAVALARIN ĠZLENMESĠ 1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Sanayi AraĢtırma- GeliĢtirme Projeleri Destekleme Programına ĠliĢkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile SMMM Hacı ReĢit KÜÇÜK tarafından DanıĢtay 8. Dairesinin 2007/1344 esasına kayıtlı olarak dava açılmıģtır gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına iliģkin Yönetmeliğin (b), (ı), (s), (Ģ) bentlerinin, 16.maddesinin 2.fıkrasının, 19.maddesinin 3.fıkrasının, 20.maddesinin ve 21.maddesinin (d) bendinin yönetmelikte sadece yeminli mali müģavirlere görev verilerek, serbest muhasebeci mali müģavir unvanıyla görev yapan meslek mensuplarına yer verilmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptal istemiyle açılan dava günü karara bağlanarak reddedilmiģtir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil ve Konfeksiyon Ġthalatının Kayda Alınmasına ĠliĢkin 2009/21 Sayılı Tebliğ in 3 no lu ekinde yer alan Kayıt Belgesi BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler in 2 no.lu bendi ve Tebliğ ekinde yer alan Ġthalatçı Bilgi Formu nun iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile Ġstanbul SMMM Odası tarafından DanıĢtay 10. Dairesi nezdinde dava açılmıģtır sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 53 ve müteakip maddeleri çerçevesinde, Yeminli Mali MüĢavirlerin hakları bu davanın neticesine bağlı olduğundan, davaya müdahil olunması amacıyla diğer YMM Odaları ile varılan mutabakat gereği bir Ġdare Hukuku Profesörü ile anlaģma yapılarak, müdahil sıfatıyla davanın takibi sağlanmıģ olup, sonucu beklenmektedir. Dava devam etmektedir. ÜYELERE YÖNELĠK SOSYAL FAALĠYETLER A- SOSYAL GÜVENLĠK FAALĠYETLERĠ Odamız 10 yıldır çalıģanlar listesine kayıtlı olan ve olmayan tüm üyelerimizi kaza nedeniyle ölüm veya devamlı maluliyet hallerine karģı sigorta ettirmekte ve bu sigortanın primleri Oda bütçesinden ödenmektedir. Yıllar itibariyle sigorta tazminat tutarı ve Oda tarafından karģılanan prim ödemeleri aģağıda tablo halinde gösterilmiģtir. 47

48 YILLAR FERDĠ KAZA SĠGORTA TEMĠNATI ÖDENEN PRĠM ,00 TL 9.992,00 TL ,00 TL 8.172,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 9.300,00 TL ,00 TL 7.500,00 TL ,00 TL 6.909,00 TL ,00 TL 4.150,00 TL ,00 TL 2.825,00 TL ,00 TL 1.533,00 TL ,00 TL 1.417,85 TL B- ARAS KARGO ĠLE YAPILAN ANLAġMA Oda üyelerimizin kargo gönderilerinden kaynaklanan maliyetlerinin düģürülmesi amacıyla YMM Odaları ile birlikte indirimli fiyat alınması yönünde çalıģmalar yapılmıģ olup, en uygun fiyatı veren Aras Kargo Yurtiçi&YurtdıĢı TaĢımacılık A.ġ. ile anlaģılmıģtır. Aras Kargonun üyelerimizin gönderimlerine ve gelen alıcı ödemeli kargolarına uygulayacağı indirimli fiyatlar her bir dosya için Ģehir içi 1,90 TL+KDV, Ģehir dıģı 2,15 TL+KDV dir. (Ġrtibat: BaĢkent Bölge Müdürlüğü YeĢim ÜNAL: ) C- DĠĞER SOSYAL FAALĠYETLER Sosyal faaliyetler kapsamında, -önceki yıllarda olduğu gibi- sağlık kurum ve kuruluģları; konaklama tesisleri ve eğitim kurumları ile yapılan anlaģmalarla, üyelerimize yönelik önemli indirimler sağlanmıģ ve yapılan anlaģmalar üyelerimize duyurulmuģtur. Bu çerçevede; 1. Odamız ile BAYINDIR HASTANELERĠ arasında geçerli olan Tedavi Hizmetleri SözleĢmesi 2009 yılında da devam etmektedir. (Adres: Kızılırmak Mh. 53.Cd. No:17 Söğütözü/ANKARA Tel: Faks: ) 2. Yapılan anlaģma uyarınca DENGE TIP LABORATUVARLARI üyelerimize, hiçbir kuruma bağlı olmayan müģterilerine uyguladığı fiyatların % 40 altında fiyat uygulaması 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres:Tunalı Hilmi Cd.No:94/ Kavaklıdere/ANKARA Tel: Faks: ) 3. MED MAR TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME MERKEZĠ tarafından, Multidedektör (Çok Kesitli) Bilgisayarlı Tomografi Cihazı ile yapılacak tetkiklerde, üyelerimize T.T.B. fiyatı üzerinden % 35 indirim uygulanmaktadır. Bu uygulama 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres:Ziya Gökalp Cd.No:36/E Kızılay/ANKARA Tel: Faks: ) 48

49 4. ÖZEL DU-ÇE FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ile Odamız arasında geçerli olan anlaģmaya göre; TTB fiyatları üzerinden %30 indirim imkanı sağlanacaktır. (Adres:Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sokak No:9/1,2 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: ) 5. DENT/MED DiĢ Hekimi Hakan DURGUN ile yapılan anlaģma uyarınca üyelerimize özel fiyat uygulanmaktadır. Bu uygulama 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres: Kızılırmak Sokak No:29/6 Kocatepe/ANKARA Tel: Faks: ) 6. Odamız ile ANKARA YÜZÜNCÜ YIL SAĞLIK ĠġLETMELERĠ A.ġ. arasında anlaģma yapılmıģ ve üyelerimize özel indirimler yapılmıģtır. (Adres: ĠĢçi Blokları Mah.33. Cad. No:12 Yüzüncüyıl/ANKARA Tel: Faks: ) 7. TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ile yapılan anlaģma uyarınca Odamız üyelerine ve yakınlarına %30 indirim uygulanacaktır. (Adres:MithatpaĢa Cd. No:58/10 Kızılay/ANKARA Tel: Faks: ) 8. RICHMOND OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Ġstiklal Cad. No:445 Tünel Beyoğlu/ĠSTANBUL Tel: (Pbx) Fax: ) 9. LĠMAK AMBASSADORE HOTEL tarafından üyelerimize özel fiyatlar uygulanmıģ ve gerekli anlaģma sağlanmıģtır. (Adres:Boğaz Sk. No:19 G.O.P ANKARA Tel: Faks: ) 10. TAKSĠM GÖNEN HOTEL tarafından üyelerimize afiģe fiyatları üzerinden 2009 yılı için yaklaģık % 50 indirim uygulanacaktır. (Adres:Aydede Cad. No: Taksim/ĠSTANBUL Tel: Faks: ) 11. Üyelerimize, afiģe fiyatlarının yaklaģık yarısı tutarında fiyat uygulamaları yönünde PARK HOTEL ile varılan mutabakat 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres:Simon Bolivar Cd.No:32 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: ) 12. ALKIN PRESTĠGE HOTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Karakusunlar Mahallesi 375. Sokak No:7 Balgat/ANKARA Tel: Faks: ) 13. MARYA OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Cinnah Cd. Kırkpınar Sk. No:21 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: ) 14. AKTĠF METROPOLĠTAN OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Oğuzlar Mh. 48.Sk. No:28 Balgat/ANKARA Tel: Fax: ) 15. RAMADA OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Tunalı Hilmi Cad. No:66 K.Dere/ANKARA Tel: Fax: ) 16. HOTEL ETAP ALTINEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: GMK Bulvarı No:151 K.Dere/ANKARA Tel: Fax: ) 17. TÜRK EKONOMĠ BANKASI K.Karabekir ġubesi ve Odamız arasında yapılan anlaģma gereği, üyelerimiz Türk Ekonomi Bankası nın Türkiye genelinde bulunan Ģubelerinden masraf ödemeksizin Odamız hesabına para yatırabileceklerdir. Ayrıca, Odamız üyelerine özel faizli kredi ürünleri hazırlanacak ve Bonus Card tahsis edilecek olup ilk yıl ücret alınmayacaktır. (TEB K.Karabekir ġb ) 49

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2009-30.04.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2009-30.04.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.05.2009-30.04.2010) I II Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M.

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2011-31.12.2011)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) I Yeni Türkiyemizi lâyık olduğu yüceliğe ulaştırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( ) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2013-31.12.2013) I Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 Ankara, 11.07.2003 Sayı : 2003/ Konu : YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA 3568 Sayılı Meslek yasamızın Birlik Genel Kurulunun

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2012-31.12.2012)

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2012-31.12.2012) ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2012-31.12.2012) I Hiç bir zafer gâye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan gâyeyi elde etmek için gereken en belli başlı vasıtadır.

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / )

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / ) T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı./05 /011 BASIN BÜLTENĠ (011 / ) Konu: 010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyanları ve Rekortmenler 010 DÖNEMĠNE AĠT VERGĠSĠ BEYANLARI ĠLE TAHAKKUK

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠÇĠN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VE FĠNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve Yeditepe Faktoring

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu 203310633 ĠSTANBUL ġehġr Üniv. Ġslami Ġlimler (Tam 4 YGS-4 5 5 5690 4080 484,383 2 2 5 1, 3, 710 202210107 ĠSTANBUL 29 MAYIS Üniv. Ġslam ve Din Bilimleri (Tam 4 YGS-4 5 5 6000 5740 476,193 5 2 2 1, 3,

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. 2014 FAALĠYET RAPORU I- GENEL BĠLGĠLER : a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 dönemini kapsamaktadır. b) Ticaret Unvanı : Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. Ticaret Sicil

Detaylı

Sayın İlgili, Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Sayın İlgili, Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGĠ HĠZMETLERĠ Ġstanbul DıĢındaki Eğitimlerimiz ile Ġlgili Duyurumuz Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından İstanbul da planlanan periyodik açık eğitim programına ilave olarak, Ankara, İzmir

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU Başkan Selattin Çakırsoy Başkan Yardımcısı Abdullah Karaman Oda Sekreteri Ertuğrul Kocacık Sayman Rahmi

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ 2014 CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2010 yılında Ankara Ticaret Odası nın verdiği 16/1571-283888

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/898 BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN BANKASI ANONĠM ġġrketġ NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 11/09/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/25 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 11/09/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri Kurum ve İşletmelerde İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri Eğitim Programının Amacı Genel yolsuzluk teorisi ile çeşitli yolsuzluk türlerinin ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik önlemlerin aktarılması.

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi EKĠM ayı Meclis

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ 21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ YÖNETĠM KURULU Tolunay AYGUT : Yönetim Kurulu BaĢkanı ġ. Oral GÖKTAN : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili S. Alp EVCĠL : Genel Sekreter Gürhan AKDAĞ Kemal BEKÇĠ Ebru ÖZHAMARAT

Detaylı