ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009)"

Transkript

1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU ( ) 1

2 Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. M. KEMAL ATATÜRK 2

3 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Kurul Çağrısı.. 5 Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri 6 Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu 7 Daimi Komisyon Üyeleri Temsilcilikler... 8 Ġdari Kadro.. 11 Organizasyon Yapısı.. 12 Birlik Delegeleri.. 13 Odada Görev YapmıĢ ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri 14 Vefat Eden Üyelerimiz 20 ÇALIġMA RAPORU ANKARA YMM ODASI NIN YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU Oda Tüzel KiĢiliği ve Üyelerimiz. 23 ÇeĢitli Yönlerden Üye Profilimiz. 32 Üyelerimizin ĠĢ Durumu Oda Kütüphanesinin GeliĢtirilmesi.. 37 YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI Genel Olarak. 38 Odamız Web Sitesinin Yenilenmesi. 39 Üye Aidatlarının Tahsili Yönünde Çabalar.. 39 Medya Ġle ĠliĢkiler 40 YMM Oda BaĢkanları Toplantıları.. 40 Konferans ve Sempozyum.. 43 BAKANLIK VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB Nezdindeki GiriĢimler Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu Tasarısı ile Ġlgili GiriĢimler 46 Maliye Bakanlığı Nezdindeki GiriĢimler.. 46 Davaların Ġzlenmesi.. 47 Üyelere Yönelik Sosyal Faaliyetler KOMĠSYONLAR VE ÇALIġMALARI Mevzuatı Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu 50 BaĢvuru ve Değerlendirme Komisyonu 50 Sosyal Faaliyetler ve Halkla ĠliĢkiler Komisyonu 50 Geçici Komisyonlar.. 51 DĠSĠPLĠN KOVUġTURMALARI Genel Olarak. 51 MALĠ RAPOR.. 53 BÜTÇE TASARISI 64 DENETLEME KURULU RAPORU 71 4

5 KONU: 20. Olağan (Mali) Genel Kurul Toplantısı. Saygıdeğer Üyemiz, Ankara Yeminli Mali MüĢavirler Odası 20.Olağan (Mali) Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu nun tarih ve 705 sayılı kararı ile aģağıda belirtilen gündemi görüģmek üzere 30 Mayıs 2009 tarihinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde 06 Haziran 2009 tarihinde yapılacaktır. Bilgilerinize saygı ile arz eder, Genel Kurul Toplantısına teģriflerinizi dileriz. Ymm. Sami KAZICI BaĢkan Ymm. Serpil ÖZER Oda Sekreteri 20. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanının seçimi, 2 Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve Divana Genel Kurul Tutanaklarının Ġmzalanma yetkisinin verilmesi, 3 Yönetim Kurulu BaĢkanının Genel Kurulu açıģ konuģması, 4 Konukların tanıtılması ve konuģmaları, 5 Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, 6 Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüģülmesi, 7 Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması hususunun ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması, 8 - Bütçe önerisinin görüģülüp karara bağlanması, 9 Dilekler. BĠRĠNCĠ TOPLANTI 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü Saat : Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA ĠKĠNCĠ TOPLANTI 06 Haziran 2009 Cumartesi günü Saat : Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA 5

6 YÖNETĠM KURULU Sami KAZICI Halil BAġAĞAÇ Serpil ÖZER Enis ÇAĞLAR Ali ALIÇ BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Oda Sekreteri Oda Saymanı Oda Saymanı (Vefat ) DENETLEME KURULU Alhas ÖĞRETMEN Mustafa GÜLSEVEN Eray MERCAN BaĢkan Üye Üye DĠSĠPLĠN KURULU Ertuğrul KAVLAKOĞLU Altan ÜLGÜT Sakıp ġeker Ali YERLĠ Ümit ÖZER BaĢkan Üye Üye Üye Üye 6

7 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU Nurettin ÇEKĠCĠ BaĢkan Mustafa ÜZELER Engin KAYA Fahri Hikmet KÖKER Nursel AYKAN Üye Üye Üye Üye 7

8 MEVZUAT ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Ġrfan ERMĠN Bekir BAYKARA Abdulvahap ġenyurt Ertuğrul TUNCER BaĢkan Üye Üye Üye Ġbrahim DEĞĠRMENCĠ Mehmet ġ. ÖZTÜRK Sakıp ġeker Kazım YILMAZ Üye Üye Üye Üye Muhiddin ALTUNTAġ Aslan KAYA Ahmet ġahin SAVCI Garip AYAZ Üye Üye Üye Üye 8

9 BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Ersan AKKUġ Üye Salih ÖZEL Üye SOSYAL FAALĠYETLER VE HALKLA ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU Yıldırım Beyazıt Mehmet ÇEKĠNMEZ Sebia ÖZKOÇ AKHAN Fahri Hikmet KÖKER Üye Üye Üye Üye 9

10 KONYA TEMSĠLCĠLĠĞĠ Mustafa SOYDEMĠR Ġbrahim Uğur ġahġn Mustafa ALP Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı KAYSERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ Ġmdat ġġmġek Hüseyin CÖNGER Ġzzet BALTA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı SAMSUN TEMSĠLCĠLĠĞĠ Hasan GÜLER Fuat KATIRCI Hasan ÖZCAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 10

11 ĠDARĠ KADRO Selma YILDIZ Genel Ġdare Müdürü Sultan BAYRAM Olcay AZYER Dilek ÇETĠNKAYA Melek SARI Memur Memur Memur Memur ġaban TĠREL Yardımcı Personel Özden BAYAR Yardımcı Personel 11

12 ODA ORGANĠZASYON YAPISI 12

13 BĠRLĠK DELEGELERĠ S.NO ADI SOYADI 1 YILDIRIM BEYAZIT AKHAN 2 ALĠ ALIÇ 3 MEHMET ALTINDAĞ 4 COġKUN ARAS 5 SAFFET ARIK 6 TEZCAN ATAY 7 SĠNAN AYDIN 8 MUAMMER AYGÜN 9 FĠKRET BAġ 10 HALĠL BAġAĞAÇ 11 ENĠS ÇAĞLAR 12 NURĠ DEĞER 13 ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ 14 BURHAN DÜZ 15 HÜSEYĠN EDĠS 16 HALĠL ERDEM 17 FARUK EROĞLU 18 ĠBRAHĠM GÖÇMEN 19 LEVENT KARABEYLĠ 20 SAMĠ KAZICI 21 ÖZCAL KORKMAZ 22 O.FEVZĠ ORAKÇAL 23 MEHMET F. ÖKTEN 24 HASAN ÖZCAN 25 HÜSEYĠN ÖZER 26 SERPĠL ÖZER 27 MUSA PĠġKĠN 28 M.RIDVAN SELÇUK 29 SELMA ġengün 30 SELAHATTĠN ġenlġler 31 ĠMDAT ġġmġek 32 GALĠP TAġDEMĠR 33 UYGUR TEMĠZER 34 MEHMET TĠMUR 35 SÜLEYMAN TOPALLAR 36 ERTUĞRUL TUNCER 37 OSMAN USTA 38 CAFER VAROL 39 AYHAN YAMAN 40 MAHMUT YERGĠN 41 KAZIM YETĠġ 42 M.KUBĠLAY YILDIRIM 43 A.MURAT YILDIZ 44 LOKMAN Y. YILDIZHAN 13

14 ODADA GÖREV YAPMIġ VE YAPMAKTA OLAN KURUL ÜYELERĠ 1.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (2-3 Haziran 1990) 2.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1991) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET TUNCER MEHMET TUNCER YURDAKUL ÇALDAĞ YURDAKUL ÇALDAĞ KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ ERDOĞAN GÖK ERDOĞAN GÖK ÖMER LALĠK ÖMER LALĠK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUSTAFA AYDINER MUSTAFA AYDINER ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ YÜKSEL KOÇ YALKIN YÜKSEL KOÇ YALKIN DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU TURGUT ÖNEN TURGUT ÖNEN AHMET ERTUĞRUL AHMET ERTUĞRUL MEHMET ALĠ ÇATAL MEHMET ALĠ ÇATAL FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU 3.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (20-21 Haziran 1992) 4.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (22 Mayıs 1993) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DERYA ÖZALP DERYA ÖZALP KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HASAN GÜZEL HASAN GÜZEL OSMAN YAZICI OSMAN YAZICI ADĠL ÖNER ADĠL ÖNER DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU MESUT TORTOP MESUT TORTOP MUSTAFA BARLAS MUSTAFA BARLAS UĞURCAN ÖZSES UĞURCAN ÖZSES ENGĠN EREM ENGĠN EREM ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR 14

15 5.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (14-15 Mayıs 1994) 6.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (27 Mayıs 1995) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HAMĠT BOZKURT HAMĠT BOZKURT ÖMER KAYA ÖMER KAYA ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ENGĠN EREM ENGĠN EREM FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ OĞUZ AYDEMĠR OĞUZ AYDEMĠR REFĠK ACAR REFĠK ACAR 7.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 1996) 8.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1997) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN MURAT SEMERCĠGĠL MURAT SEMERCĠGĠL DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM GÖKHAN GÜNERĠ GÖKHAN GÜNERĠ ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ 15

16 9.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6-7 Haziran 1998) 10.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6 Haziran 1999) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ ERTUĞRUL AKKOYUNLU ERTUĞRUL AKKOYUNLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ERCAN AKBAY ERCAN AKBAY ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ KAZIM YILMAZ KAZIM YILMAZ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN CAVĠT BĠLEN CAVĠT BĠLEN SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER 11.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3 Haziran 2000) 12.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 2001) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN KENAN TEPE KENAN TEPE ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU MUSTAFA SAYGI MUSTAFA SAYGI HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER 16

17 13.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1-2 Haziran 2002) 14.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (7 Haziran 2003) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN HALUK ÇÖLAġAN HALUK ÇÖLAġAN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE KENAN TEPE 15.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (5-6 Haziran 2004) 16.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (11 Haziran 2005) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE 17

18 17.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3-4 Haziran 2006) 18.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 9 Haziran 2007) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU SAMĠ KAZICI HALĠL BAġAĞAÇ HALĠL BAġAĞAÇ SAMĠ KAZICI SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU ALHAS ÖĞRETMEN ALHAS ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜLSEVEN MUSTAFA GÜLSEVEN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER ALĠ YERLĠ ALĠ YERLĠ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT MEHMET SAKARYA HAYTA MEHMET SAKARYA HAYTA 19.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 31 Mayıs-1 Haziran 2008) ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU SAMĠ HALĠL SERPĠL ENĠS ALĠ KAZICI BAġAĞAÇ ÖZER ÇAĞLAR ALIÇ DENETLEME KURULU ALHAS MUSTAFA ERAY DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL ÜMĠT ALĠ ALTAN SAKIP ÖĞRETMEN GÜLSEVEN MERCAN KAVLAKOĞLU ÖZER YERLĠ ÜLGÜT ġeker 18

19 ĠDARĠ KADRO Toplam 1135 üyeye hizmet veren Odamızın hizmetleri, Genel Ġdare Müdürü Selma YILDIZ yönetiminde, memurlarımız Sultan BAYRAM, Olcay AZYER, Dilek ÇETĠNKAYA, Melek SARI, Yardımcı Personelimiz ġaban TĠREL ve Özden BAYAR tarafından yerine getirilmektedir. Personelin hak ve yükümlülükleri, çalıģma koģulları ve özlük hakları, Personel Yönergesi ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Tüzel kiģiliğe sahip Oda hizmetlerinin, yetiģmiģ uzman personel tarafından yürütülmesi, Odanın kurumsallaģması bakımından son derece önemli ve gereklidir. Zira, yönetimler geçici, Oda tüzel kiģiliği ise kalıcıdır. SERBEST MUHASEBECĠ Odamızın muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla daha önce sözleģme ile istihdam edilen ruhsatlı Serbest Muhasebeci C.Nihat YALÇIN ın sözleģmesi yenilenmiģtir. 19

20 ODA YÖNETĠMĠNDE GÖREV ALMIġ VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ M.RaĢit ALPAY ( ) 1947 Yılında Ankara da doğdu Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ġktisat bölümünden mezun oldu Yılında Maliye MüfettiĢ Yardımcısı olarak göreve baģladı Yıllarında Maliye MüfettiĢi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı yıllarında Ankara Y.M.M. Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yaptı. 20

21 Enis ÇAĞLAR ( ) 1959 Yılında Çankırı da doğdu Yılında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi nden mezun oldu Yıllarında Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir; Bağlı ġirketlerde Denetçilik ve MüĢavirlik; Ankara S.M.M.M. Odası nda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Saymanı olarak görev yaptı. Odamıza 10 yıl aralıksız hizmet veren, mesleğinde baģarılı, temiz, dürüst, insani vasıfları olan gerçek bir Anadolu çocuğunu çok erken bir yaģta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yokluğunu her zaman hissedeceğimiz arkadaģımıza Allah tan rahmet, ailesine ve meslek camiamıza sabırlar diliyoruz. 21

22 VEFAT EDEN DĠĞER ÜYELERĠMĠZ Metin Nurullah YALÇIN Abdullah KESKĠN ( ) ( ) Ahmet EMĠRLĠ Bünyamin ÖZTÜRK ( ) ( ) HEPĠMĠZĠN BAġI SAĞOLSUN 22

23 ÇALIġMA RAPORU ( ) Sayın Üyemiz, 31 Mayıs-01 Haziran 2008 tarihli 19. Olağan Genel Kurul da yapılan seçim sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuzun birinci dönemi içinde yaptığı çalıģmaları ve sonuçları aģağıda sunulmuģtur. ANKARA YMM ODASININ YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU ODA TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ VE ÜYELERĠMĠZ Odamız, 416 çalıģan, 719 çalıģmayan, toplam 1135 üyesi ile Türkiye genelinde toplam 8 Yeminli Mali MüĢavirler Odası içinde, üye sayısı bakımından Ġstanbul dan sonra ikinci büyük Odadır. Toplam 1979 üyeye sahip Ġstanbul Odası ile Odamız arasındaki toplam üye sayısı dıģında- dikkat çeken en önemli farklılık, çalıģan/çalıģmayan üye sayılarında kendisini göstermektedir. Ġstanbul Odası nın 1128 çalıģan üyesine karģılık, Odamızın çalıģan üye sayısı 416 dır. TÜRKĠYE GENELĠNDE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DAĞILIMI Oda Adı ÇalıĢan Üye ÇalıĢmayan Üye Toplam İstanbul YMM Odası Ankara YMM Odası İzmir YMM Odası Bursa YMM Odası Adana YMM Odası Eskişehir YMM Odası Gaziantep YMM Odası Antalya YMM Odası TOPLAM

24 ODAMIZIN DÖNEMLER ĠTĠBARĠYLE ÜYE HAREKETLERĠ SĠCĠLE KAYIT ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYIT VEFAT ĠSTĠFA NAKĠL ÜYELĠK ĠPTALĠ TOPLAM Geçtiğimiz bir yıllık dönem içinde 66 yeni üye sicile, 23 üye de çalıģanlar listesine kaydedilmiģ; buna karģılık 22 üyemiz istifa suretiyle ayrılmıģ; 6 üyemiz vefat etmiģ, 1 üyemiz nakil gitmiģtir. 24

25 ODA SĠCĠLĠNE BU DÖNEM KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 AKGEMCĠ TAHĠR AKGÜN RAMAZAN AKKAYA MUSTAFA ALANTAR DOĞAN ALTUNKÜLÇE MEHMET RASĠH ARAR SÜLHADDĠN ARSLAN FAHRĠ ASYA MUSTAFA FAZIL ATLIHAN SERVET AYKIN HASAN BAġPINAR AHMET COġGUNYÜREK ĠLHAMĠ ÇELĠK ADNAN ÇOLAK MUSTAFA DAĞDEMĠR SERDAL DAĞDEVĠREN HANĠFĠ DEMĠRDÖĞEN OSMAN DERĠCĠ ONUR DUMAN ÖMER ERPUL TURGAY ERTÜRK ADNAN GENÇ ĠBRAHĠM GEVREK MEHMET GÖNÜL HASAN HALĠL GÖRÜR CEMAL GÜLENAY EROL GÜNDOĞAN GÜROL ĠBRAHĠMOĞLU HAYRĠ ĠNAL NURAN KAMALI ADEM KARAKUM HÜSEYĠN KARAYILAN ĠLHAN KEKEÇ CENGĠZ KILIÇ YETER HANDAN

26 35 KIZILOĞLU NAMIK KEMAL KĠLCĠ MEHMET KOCA SERPĠL KOCA HAKAN KOÇBERBER SEYĠT KUġHAN AYTEK MĠSKĠOĞLU MEHMET BÜLENT NALBANTOĞLU VEDAT OZANSOY AHMET ÖĞÜT KEMAL ÖKSÜZ MEHMET ÖZER KADĠR ÖZTÜRK NURSEL POLAT ĠBRAHĠM HAKKI POYRAZ FAHRETTĠN SARITAġ ĠLYAS SERĠN MUSTAFA HĠLMĠ SEV ALĠ ÇAĞSEL ġahġn ALĠ TOKMAKLI CAFER TÜRKKOT MUSTAFA UĞUR OKTAY UĞURLU MURAT UYANIK SEDAT ÜNER BÜLENT ÜNLÜ ĠSMET LEVENT VESKE EREN YAġAR MEHMET YENĠÇERĠ ÖZCAN YILDIRIM ARĠF YILDIRIM FĠKRET YILDIZ ABDULKADĠR BAHADIR

27 ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 AKBAY ERCAN ALTINIġIK ġener ARAR SÜLHADDĠN CAN YAġAR ÇELĠK GALĠP EġSĠZ FĠKRĠ KENGER ERDAL KIZILOĞLU NAMIK KEMAL KOCA HAKAN KORKUSUZ MEHMET NALBANTOĞLU VEDAT ÖĞÜT KEMAL ÖZDEMĠR HASAN SERDAR ÖZKUL FAHRETTĠN ÖZTÜRK HAMZA SERĠN MUSTAFA HĠLMĠ SEZĠF MARUF ġahġner HAFĠZE TAġDEMĠR GALĠP TURGUT SÜREYYA ÜNER BÜLENT VESKE EREN YAVAġOĞLU MUSTAFA

28 ÜYELĠKTEN ĠSTĠFA EDENLER S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 ACAR SELÇUK ACARKAN ÖZER ARSLAN FAĠK ATEġ YASEMĠN AYHAN ĠSMAĠL DEMĠRALP AHMET SELÇUK DĠCLE ĠLHAN ATĠLLA DĠCLE ÜLKÜ ERDEMLĠ ġġnasġ GÖKÇEK FERĠT GÖRÜR OKAY GÜLERYÜZ SABĠT IġIK HĠKMET KAHRAMAN MEHMET SAĠT KAYA EMĠNE GÖNÜL METHĠBAY NEZĠHE ÖNER ERDOĞAN ġahġn MEHMET ġardan M.CELAL TĠMUR HĠKMET TÜRKOĞLU YEKTA ÜN TEMEL KUTLAY

29 VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 YALÇIN METĠN NURULLAH KESKĠN ABDULLAH EMĠRLĠ AHMET ÖZTÜRK BÜNYAMĠN ÇAĞLAR ENĠS ALPAY M.RAġĠT dileriz. Vefat eden üyelerimize Allah dan rahmet ve kederli ailelerine baģsağlığı NAKĠL GĠDEN ÜYEMĠZ S.NO SOYADI ADI NAKĠL TARĠHĠ ĠLĠ 1 ARSLAN ERDOĞAN ESKĠġEHĠR ÇalıĢanlar listesine kayıtlı 416 üyemizin 322 si Ankara ilinde, diğerleri ise Oda ya bağlı 20 il de faaliyet göstermektedir. ÇalıĢan Üyelerimizin illere göre dağılımı ile ortağı oldukları YMM ġirketleri ve Ortaklık bürolarının sayısal durumu aģağıda gösterildiği gibidir: 29

30 ODAMIZA BAĞLI ĠLLER VE ÇALIġAN ÜYELERĠMĠZĠN BU ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI S.NO ĠLLER ÜYE SAYISI 1 ANKARA BARTIN 1 3 BOLU 2 4 ÇANKIRI 1 5 ÇORUM 4 6 DÜZCE 1 7 ERZURUM 1 8 KARABÜK 7 9 KARAMAN 3 10 KAYSERĠ KIRIKKALE 1 12 KIRġEHĠR 2 13 KONYA ORDU 1 15 RĠZE 3 16 SAMSUN SĠVAS 2 18 TRABZON 5 19 VAN 2 20 YOZGAT 1 21 ZONGULDAK 4 22 AĞRI 23 AMASYA 24 ARDAHAN 25 ARTVĠN 26 BAYBURT 27 ÇANKIRI 28 ERZĠNCAN 29 GĠRESUN 30 GÜMÜġHANE 31 IĞDIR 32 KARS 33 KASTAMONU 34 MUġ 35 NEVġEHĠR 36 SĠNOP 37 TOKAT TOPLAM

31 YMM ġġrketlerġ, ORTAKLIK BÜROLARI VE ġubelerġ (Kurulan-Kapanan-Tasfiye Halinde) Dönemi A.ġ. Ltd.ġti. A.ġ. ġube Ortaklık Tasfiye Ltd. ġti. Bürosu Halinde Kapanan Nakil Toplam Durum Toplam

32 bayan erkek ÇEġĠTLĠ YÖNLERDEN ÜYE PROFĠLĠMĠZ Üyelerimizin çeģitli yönlerden ele alındığı istatistiki bilgiler aģağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiģtir: ÜYELERĠN MEZUN OLDUKLARI OKULLARA GÖRE DAĞILIMI Ank.Ü.S.B.F. Gazi Ünv. Diğer İstanbul Ünv. Esk.İ.T.İ.A. Marmara Ünv. ODTÜ ÜYELERĠMĠZĠN CĠNSĠYET VE MEDENĠ DURUMLARININ DAĞILIMI bekar; 56 evli; 993 bekar; 23 evli;

33 ÜYELERĠN MESLEK KÖKENLERĠNE GÖRE DAĞILIMI KÖKEN ÇALIġAN ÇALIġMAYAN TOPLAM SINAV GEL.KONT HES.UZM SAYIġTAY BĠLANÇO MALĠYE MÜF PROF VERGĠ DEN YÜK.DEN.KUR YEM.MUR GÜM.MÜF VERGĠ HAK. 4 4 TOPLAM

34 ÜYELERĠMĠZĠN Ġġ DURUMU A) / dönemi içinde çalıģanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan adet faaliyet belgesi, adet tasdik sözleģmesi, 533 adet hizmet sözleģmesi satın alınmıģtır. Üyelerimizin iģ durumu hakkında fikir verebilecek bu verilerden hareketle Ģöyle bir sonuç elde edilebilmektedir. ODA DAN SATIN ALINAN BELGE VE SÖZLEġME SAYILARI Dönemi Faaliyet Belgesi GV ve KV Tasdik SözleĢmesi Diğer Tasdik SözleĢmeleri Hizmet SözleĢmesi SözleĢme Toplamı B) MüĢterilerle imzalanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik sözleģmelerinin durumuna bakıldığında, 228 çalıģan üyemizin bulunduğu 1997 yılında kiģi baģına ortalama 9,49 tasdik sözleģmesi imzalanmıģ iken, 416 çalıģan üyemizin bulunduğu tarihi itibariyle bu rakam 9,43 dür. Görüldüğü üzere geçen 13 yıllık dönem zarfında üye baģına düģen imzalanmıģ tasdik sözleģmesi sayısında fazlaca bir değiģiklik olmamıģtır. ODAMIZ ÜYELERĠNĠN GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ TASDĠK SÖZLEġMELERĠNDEKĠ SAYISAL GELĠġMELER DÖNEMĠ ÇALIġAN ÜYE SAYISI YAPILAN SÖZLEġME ADEDĠ FESĠHLER KALAN YMM BAġINA ORTALAMA SÖZL.SAYISI , , , , , , , , , , , , ,43 34

35 2008 yılına iliģkin olarak toplam 410 çalıģan üyemizin bildirdiği MüĢteri Bildirim Formları üzerinde yapılan değerlendirmede; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik hizmetinin, meslek konusuna giren iģlerin % 40,00 ı oranında olduğu görülmektedir. Yıl Bildirimde Bulunan Üye Sayısı Toplam MüĢteri Sayısı Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik SözleĢmesi Yapılan MüĢteri Sayısı Diğer MüĢterilerin Sayısı GV-KV Tas.Söz Yapılan MüĢteri Oranı Diğer MüĢteriler Oranı % 40,00 %60,00 YMM lerin faaliyetleri yalnızca vergi yasalarına iliģkin tasdik iģleminden ibaret değildir. Ekonomik bilgi ve deneyimleri, mali hukuk alanındaki birikimleri ile Yeminli Mali MüĢavirler, iģletmelerin yönetimi ile ilgili olarak her alanda hizmet vermekte ve katkı sağlamaktadırlar. Odamızın bu konudaki temel görüģü, Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik faaliyetleri dıģındaki özellikle bağımsız dıģ denetime iliģkin faaliyetlerini geliģtirmeleri yönündedir YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÜYE BAZINDA DAĞILIMI 35

36 SÖZLEġME SAYISI ÜYE SAYISI

37 ODA KÜTÜPHANESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Odamız kuruluģundan itibaren gelen veya satın alınan kitap, dergi, sirküler, rapor ve diğer dokümanlar belli bir sistematik içinde ayırıma tabi tutularak Oda Kütüphanesi oluģturulmuģtur. Bu dönemde de kütüphanenin geliģtirilmesi çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģ; kütüphanedeki tüm yayınların fihristleri Midas arģiv kayıt sistemine aktarılmıģtır. Odamızın web sayfasından Midas arģiv sistemine ulaģabilirsiniz. ODA KÜTÜPHANESĠ ĠÇĠN YARARLANILAN KAYNAKLAR Sıra No Dergi Ġsmi BaĢlangıç Tarihi BitiĢ Tarihi 1 ANKARA SMMM ODASI BÜLTENĠ ARALIK/2004 GÜNCEL TAKĠP 2 BĠLANÇO HAZĠRAN/2001 GÜNCEL TAKĠP 3 BURSA BĠLANÇO DERGĠSĠ MART/2007 GÜNCEL TAKĠP 4 DAYANIġMA AĞUSTOS/2004 GÜNCEL TAKĠP 5 DĠYALOG OCAK/2001 GÜNCEL TAKĠP 6 GAZĠANTEP YMM ODASI MART/2002 KASIM/ GÜMRÜK DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNCEL TAKĠP 8 ĠSTANBUL YMM ODASI MALĠ MEVZUAT PLATFORMU AĞUSTOS/2000 AĞUSTOS LEGAL MALĠ HUKUK HAZĠRAN/2006 KASIM/ MALĠ ÇÖZÜM EKĠM/2003 GÜNCEL TAKĠP 11 MALĠ PUSULA OCAK/2005 GÜNCEL TAKĠP 12 MALĠYE YAZILARI AĞUSTOS- EYLÜL/1986 MART/ MEVZUAT DERGĠSĠ OCAK/2004 GÜNCEL TAKĠP 14 MUĞLA SMMM ODASI KASIM/2004 EYLÜL- EKĠM/ MUHASEBE BĠLĠM DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNC EL 16 MUHASEBE VE DENETĠME BAKIġ EKĠM/2000 TAKĠP GÜNCEL TAKĠP 17 MÜKELLEFĠN DERGĠSĠ OCAK/2000 ARALIK/ PUSULA YMM LTD.ġTĠ. NĠSAN/2004 HAZĠRAN/ TÜRMOB HABER HAZĠRAN/2004 AĞUSTOS/

38 20 TÜRMOB YAYINLARI NĠSAN/2004 NĠSAN/ TÜRMOB SĠRKÜLER RAPORU 1997 GÜNCEL TAKĠP 22 VERGĠ DÜNYASI NĠSAN/1994 GÜNCEL TAKĠP 23 VERGĠ SORUNLARI HAZĠRAN/2000 GÜNCEL TAKĠP 24 YAKLAġIM DERGĠSĠ VE YAYINLARI TEMMUZ/1998 GÜNCEL TAKĠP 25 SATIN ALINAN VEYA BAĞIġLANAN KĠTAPLAR 859 ADET 26 ATATÜRK'ÜN BÜTÜN ESERLERĠ 23 CĠLT 27 KANUNLAR SET 28 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SET 29 KDV KANUNU VE UYGULAMALARI SET 30 RUSYA FEDERASYONU VERGĠ MEVZUATI SET 31 TÜRKĠYE'NĠN TURĠZM DEĞERLERĠ SET YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI GENEL OLARAK Yönetim Kurulumuz göreve geldiği 31 Mayıs- 01 Haziran 2008 tarihinden itibaren en az haftada bir gün olmak üzere yoğun gündemle toplanmıģtır. Üyelerimizden ve ilgili kurum ve kiģilerden gelen sorunları geciktirmeksizin gündeme alarak sonuca bağlamaya çalıģmıģtır. Önemli ve gerekli konular hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiģ ve kurallara uyulması yönünde izleme çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģtür. YÖNERGELERĠN HAZIRLANMASI tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Yönetmeliği nin 20.maddesiyle eklenen Ek Madde 1 de bulunan hükme dayanılarak mevcut yönetmeliklerimiz gözden geçirilmiģ, bu kapsamda mevcut 6 adet yönetmelik değiģtirilerek yönerge adı altında yeniden düzenlenerek Genel Kurulun onayından geçirilmiģtir. Yönergelerimize adresinden ulaģabilirsiniz. ANKARA YMM ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleklerine ĠliĢkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun tarih ve 699 sayılı kararı doğrultusunda, aynı zamanda TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi olan, Ymm.Nurettin ÇEKĠCĠ BaĢkanlığında Ymm.Mustafa ÜZELER, 38

39 Ymm.Engin KAYA, Ymm.Nursel AYKAN ve Ymm.Fahri Hikmet KÖKER in katılımıyla Ankara YMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu oluģturulmuģtur. ÜYE AĠDATLARININ TAHSĠLĠ YÖNÜNDEKĠ ÇABALAR Bilindiği üzere Odamız, çalıģan/çalıģmayan ayırımı yapmaksızın hizmetlerini tüm üyelerine sunmaktadır. Örneğin sağlık kuruluģları ile indirimli fiyatlar üzerinden yapılan anlaģmalardan, düzenlenen seminer ve konferanslardan, kütüphane olanaklarından, yılbaģı nedeniyle hazırlanan takvim, CD gibi hediyelerden, bastırılan kitaplardan yapılan duyuru ve bilgilendirmelerden çalıģan üyelerimizin yanı sıra çalıģmayan üyelerimiz de yararlandırılmaktadır. ÇalıĢanlar listesine kayıtlı üyelerimizin aidat borçlarını ödemeleri konusunda herhangi bir sorun yaģanmamaktadır. Üye Aidatlarının Tespitine Ait Yönetmeliğin 6/a hükmüne göre Oda ya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu ve miktarı Genel Kurul ca belirlenen maktu aidatın, aynı Yönetmeliğin 14/b hükmüne göre her yıl Ocak ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca YMM Odaları Yönetmeliğinin 34. Maddesi, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Oda ya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Oda ya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır. Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda tarafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlere göre tahsil edilir hükmüne amirdir. Odamızın 19 ncu Olağan Genel Kurul unda Yönetim Kurulumuza verilen yetki ve görevlendirme nedeniyle üyelerimize aidat borçlarını ödemeleri konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri için hatırlatma yapılmıģ olup tahsilatlar devam etmektedir. ODAMIZ WEB SĠTESĠNĠN YENĠLENMESĠ Odamız ve üyelerimizle ilgili önemli ve gerekli bilgilerin yer aldığı adresindeki mevcut web sayfamız TÜRMOB üzerinden kullanılmaktadır. Üye taleplerine cevap veremediği ve yeni bilgilerin eklenmesi mümkün olmadığından bağımsız web sayfası oluģturulması için yeni bir firma ile sözleģme yapılmıģ olup çalıģmalar devam etmektedir. Yeni web sayfamıza eski adresimizin yanı sıra veya adreslerinden de ulaģılabilecek olup, aģağıda bir kısmı belirtilen iģlemler bundan böyle çok daha hızlı ve kolay bir Ģekilde gerçekleģtirilecektir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı sisteminde olduğu gibi Tam Tasdik SözleĢmeleri ve diğer bütün sözleģmeler bundan böyle elektronik ortamda Odamıza bildirilecektir. Altı ayda bir Odamıza gönderilen MüĢteri Bildirim Formları yine elektronik ortamda bildirilecektir. Aidat borçları elektronik ortamda ödenecektir. 39

40 Belge talepleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Üyelikle ilgili bilgilerinizde her türlü güncelleme hemen yapılabilecektir. Ġsteyen üyelerimize e-posta adresi verilecektir. Odamızın düzenlemiģ olduğu konferanslara ait video, fotoğraf ve konferans notlarına ulaģılabilecektir. Yine Odamız Kütüphanesi ile ilgili bilgilere ulaģılabilecektir. Odamıza bildirmeniz gereken Nispi Aidat Beyan Formu bildirimleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Gerek mevzuat gerekse güncel duyurularımızla ilgili bütün duyurularımıza ana sayfada yer verilecektir. Yukarıda sayılanlar zaman içerisinde artırılarak çok daha etkin ve verimli bir sayfa oluģturulmaya çalıģılacaktır. Sizler de web sayfamızı inceledikten sonra eklemek, değiģtirmek ya da olması gerektiğine inandığınız konularda Odamıza baģvurabilirsiniz. Sayfamız değerli katkılarınız ile geliģecektir. Amacımız hem sizlere hem de sayfamız aracılığı ile tüm topluma yardımcı olabilmektir. MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLER Yönetim Kurulumuz, Yeminli Mali MüĢavirlik mesleğinin sorunları, geliģmesi ve toplumsal öneminin artması ile ilgili olarak çeģitli basın organlarında yer almıģ TRT-2, ATA TV, Kanal B, BaĢkent TV de toplam 13 programda canlı yayın konuğu olmuģlardır. Ayrıca, küresel krizle ilgili Odamız görüģleri ve tarihlerinde kamuoyuna duyurulmuģ ve çeģitli basın organlarında yayınlanmıģtır. TEMSĠLCĠLĠKLER Meslek mensuplarımızdan alınan istemler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzca Samsun, Konya ve Kayseri de Odamızı temsilen bir üye ve iki yardımcının görevlendirilmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu konu ile ilgili olarak adı geçen illerde kayıtlı bulunan meslek mensuplarımız aralarında bir seçim yaparak; Konya Temsilciliğine Mustafa SOYDEMĠR ve Temsilci Yardımcılığına Ġbrahim Uğur ġahġn ile Mustafa ALP i, Kayseri Temsilciliğine Ġmdat ġġmġek ve Temsilci Yardımcılığına Hüseyin CÖNGER ile Ġzzet BALTA yı, Samsun Temsilciliğine Hasan GÜLER, Temsilci Yardımcılığına ise Fuat KATIRCI ile Hasan ÖZCAN ı seçmiģlerdir. YMM ODA BAġKANLARI KURULU VE TÜRMOB ODA BAġKANLARI TOPLANTILARI YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları aģağıda belirtilen tarihlerde yapılmıģtır. Bu toplantıların Sekreteryası Odamız BaĢkan Yardımcısı tarafından yürütülmüģtür. 40

41 Bu toplantılarda; YMM lik mesleğini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ değiģiklikleri konusunda YMM Odalarının ortak tutum ve tavırlarının belirlenmesine yönelik çalıģmalar yapılmıģ, olup Oda BaĢkanları tarafından benimsenen konular, ilgileri itibariyle gerekli kurum ve kuruluģlara gönderilmiģtir. Bu dönemde, TÜRMOB tarafından düzenlenen 2 adet TÜRMOB Oda BaĢkanları toplantılarına da katılınmıģ ve diğer oda baģkanlarına gündeme ait konulardaki görüģlerimiz iletilmiģtir. BU DÖNEMDE YAPILAN YMM ODA BAġKANLARI KURULU TOPLANTILARI TOPLANTI NO TARĠHĠ YERĠ Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ġstanbul YMM Odası Ġstanbul YMM Odası Ġstanbul YMM Odası KONFERANSLAR Odamızın eğitim faaliyetleri çerçevesinde, üyelerimizin genelini kapsayan anket sonuçları ve konuların güncelliği dikkate alınmak suretiyle, geçen yıllarda olduğu gibi dönemlerinde konferanslar düzenlenmiģtir. S.NO TARĠHĠ KONU KONUġMACI Muhasebe Standartlarına Genel BakıĢ Prof.Dr.Nalan ve Muhasebe Standartlarındaki AKDOĞAN GeliĢmeler Denizcilik Sektöründe Vergi Ymm.Kazım YETĠġ Uygulamaları Gayrimenkul ve ĠĢtirak Hisselerinin SatıĢında Kurumlar Vergisi Ġstisnası Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı, ġüpheli ĠĢlem Bildirimi ve Bu Alandaki Son Mevzuat DeğiĢiklikleri Transfer Fiyatlandırması Feyyaz YAZAR Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı Hüseyin KARAKUM Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanı ġenol KOCAER Hesap Uzmanı 41

42 Uluslar arası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvet Verilmesinin Önlenmesi 6183 Sayılı Kanunda Yapılan DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Değerlendirilmesi KDV Ġadelerinde YaĢanan Sorunlar KDV Tevkifat Uygulaması Transfer Fiyatlandırması ve KDV Namık Kemal UYANIK Maliye BaĢ MüfettiĢi Yavuz YILDIRIM Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanı Rıza ÇELEN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Garip AYAZ Yeminli Mali MüĢavir Ġlker ULUKAN Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V. Ġlker ULUKAN Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V. Ömer ERGENÇ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden ĠnĢaat ve Onarma ĠĢlerinde Vergileme Rejimi Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V Kurum Kazancının Tespitinde Özellikli Konular Ġrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Arsanın Kat KarĢılığı Verilmesi ĠĢlemlerinde KDV Cumhur Ġnan BĠLEN Hesap Uzmanı AR-GE Serdar GÜMÜġAY Gelirler Kontrolörü Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamı ve Uygulaması Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Zarar Mahsubu ve Diğer Ġndirimler (Ar-Ge Ġndirimi- Sponsorluk Harcamaları-BağıĢ ve Yardımlar) Mürsel Ali KAPLAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdür V. 42

43 Ġndirimli Orana Tabi Mallarda KDV Ġadesi Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim Gayrimenkul Sektöründe Vergilendirme ve Katma Değer Vergisi Uygulaması Ahmet ÖĞÜT Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BaĢ MüfettiĢi Adnan GÜRAN Gelirler Kontrolörü Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Ġrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Arsa KarĢılığı ĠnĢaat ĠĢlerinde Vergileme Bağımsız Denetim Standartları ve Kamu Gözetiminde Kurullar OluĢumu ile Ġlgili Son GeliĢmeler Vergi Ġncelemeleri, Mükellef Hakları ve YMM lerin Hak ve Sorumlulukları AB Tarafından Sağlanan Hibelere Genel BakıĢ ve Vergi KarĢısındaki Durumu, Denetim Raporu Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV KarĢısındaki Durumu Fatih DARDAĞAN Gelirler Kontrolörü Doç.Dr.Korkut ÖZKORKUT Ank.Ünv.S.B.F. Öğretim Üyesi Osman DERELĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Kemalettin KOLUTEK (AB Merkezi Finans ve Ġhale Birimi BĢk.Yrd.) Harun AġA (Finans Yöneticisi) Ymm.Nuri DEĞER TÜRMOB Disiplin Kurulu BaĢkanı Konferans öncesi üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Yeminli Mali MüĢavirlere yönelik rapor düzenleme programları ile ilgili tanıtımlar yapılmıģ, anlayarak hızlı okuma, diksiyon ve etkili konuģma konularında uzman kiģilerce eğitim verilmiģtir. Odamızda düzenlenen konferanslar haricinde Oda BaĢkanımız Sami KAZICI, tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu nda yapılan Muhasebede Etik AnlayıĢı konulu panelde konuģmacı olarak görev almıģtır. 43

44 SEMPOZYUM I. Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim Ve Tasdik Sempozyumu Meslek örgütümüzün kuruluģundan bu yana, 20 yıl aradan sonra ilk kez bütün YMM Odaları olarak ortaklaģa Mayıs 2009 tarihleri arasında Belek/Antalya da Rixos Premium Otel de I.Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu düzenlenmiģtir. Sempozyum, hem YMM Odaları tarafından ortaklaģa düzenlenmesi hem de bu anlamda yapılan ilk çalıģma olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Mesleki konularımızın tüm boyutları ile tartıģıldığı bu Sempozyuma yoğun bir Ģekilde katılım olmuģtur. Sempozyum beģ ayrı oturumda düzenlenmiģ ve en son olarak da bir gala yemeği organize edilmiģtir. Oturum konuları ve konuģmacıları Ģöyledir: I.OTURUM YMM'lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi Ve Denetime Katkıları Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Orhan MORGĠL-Geçici Kurul BaĢkanı Oğuz TEZMEN Abdi ÇALIġIR Hüseyin Perviz PUR Kemal TIĞOĞULLARI Mehmet ġerif ÖĞÜN UlaĢtırma Eski Bakanı Antalya YMM Odası BaĢkanı Ġstanbul YMM Odası Sekreteri Bursa YMM Odası BaĢkan Yardımcısı Adana YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi II. OTURUM YMM lik Mesleğinin Vergi Denetimindeki Yeri Oturum BaĢkanı: Sezai ONARAL-Ġstanbul YMM Oda BaĢkanı V. Bahadır ÖZKAN Maliye BaĢ MüfettiĢi Mustafa ÖZDĠL BaĢ Hesap Uzmanı Murat BAġARAN Gelirler BaĢ Kontrolörü Nazmi KARYAĞDI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Sabri TÜMER Yeminli Mali MüĢavir III. OTURUM YMM lik Mesleğinin Bağımsız Denetimdeki Yeri Oturum BaĢkanı: Ünal AYDIN-Ġzmir YMM Oda BaĢkanı Ebru Sonbul ĠSKENDER Hüseyin YURDAKUL Engin BEYAZ Fatih DURAL Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇĠOĞLU BDDK Denetim 4 Daire BaĢkanı SPK Uzmanı EPDK -Denetim Dairesi Enerji Uzmanı Bağımsız Denetim Derneği BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi IV. OTURUM 44

45 TTK Tasarısı Ġle Denetim Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurulu Kanun Tasarısında Ymm'lik Oturum BaĢkanı: Sami KAZICI-Ankara YMM Odası BaĢkanı Ali ÇĠÇEN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire BĢk Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BaĢ MüfettiĢi Osman DERELĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vehbi KARABIYIK Ġstanbul YMM Odası Saymanı V. OTURUM PANEL YMM lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi ve ĠĢlevi Oturum BaĢkanı: Nail SANLI-TÜRMOB Genel BaĢkan Yardımcısı Nazmi KARYAĞDI KürĢat Sait BABUÇCU Ġhsan Uğur DELĠKANLI Rıfat NALBANTOĞLU Doç.Dr. Veysi SEVĠĞ Ġbrahim AKTAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı SPK Daire BaĢkanı BDDK Düzenlemeler Daire BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Ġstanbul YMM Odası BaĢkan Yardımcısı BAKANLIK, KURUM VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER 1- Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Ġle Yeminli Mali MüĢavirlerce ĠĢyeri Kayıtlarının Ġncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2008/84-04 sayılı kararı değerlendirilmesi için TÜRMOB a gönderilmiģtir. 2- T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (Tevkifat Uygulaması) ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun görüģü de alınarak oluģan Odamız görüģü TÜRMOB a ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı na gönderilmiģtir. 3- Ülkemizde ve dünyada etkili olan küresel kriz ile ilgili Odamız görüģü kamuoyuna ve TÜRMOB a gönderilmiģtir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vakıflar Kanunu (Madde 33), tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik HaberleĢme Kanunu (Madde 59) metinlerinde yer alan bazı görevlerin, 3568 sayılı Kanun gereği yetki almamıģ bazı kiģilerce de yapılmasına olanak veren düzenlemelerle ilgili iptal davası açılması gerektiği TÜRMOB a bildirilmiģtir. 45

46 3568 Sayılı Kanun a göre ruhsat almıģ meslek mensuplarının eğitime tabi tutulmaları ve denetçi olabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bağımsız denetçi sınavında baģarı göstermiģ olmalarının aranmasının hukuka aykırı olması nedeniyle, söz konusu maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle TÜRMOB tarafından dava açıldığı bildirilmiģtir. 5-1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (BasitleĢtirilmiĢ usul) uyarınca verilen OnaylanmıĢ KiĢi Statüsü Belgesi ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2009/87-1 sayılı kararı değerlendirilmesi için TÜRMOB a gönderilmiģtir. 6- SM, SMMM ve YMM lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik Ġlkeler Hakkındaki Yönetmelik gereği oluģturulan TÜRMOB Etik Komitesinde Odamızı temsilen Sayın Ersan AKKUġ, SM, SMMM ve YMM Mesleklerine ĠliĢkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği gereği oluģturulan TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunda Odamızı temsilen Sayın Nurettin ÇEKĠCĠ görevlendirilmiģtir. MALĠYE BAKANLIĞI NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER Uygulamada karģılaģılan sorunların çözümüne iliģkin olarak üyelerimizden gelen sorular, öncelikle Yönetim Kurulunda değerlendirilmekte; yansıtılan konunun içeriğine göre ya Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonundan ya da Maliye Bakanlığından görüģ istenilmektedir. Bu çerçevede, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ndan dönem içinde 10 ayrı konuda görüģ istenilmiģ; bunlardan 9 una yanıt alınmıģtır. Bakanlıktan sorulup da yanıt alınamayan konular izlenmekte ve belli aralıklarla tekit edilmektedir SAYILI SERBEST MUHASEBECĠLĠK, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU TASARISI ĠLE ĠLGĠLĠ GĠRĠġĠMLER 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanun Tasarısı YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantılarında değerlendirilmiģ ve görüģlerimiz TÜRMOB BaĢkanlar Kurulu Toplantısında ilgililere iletilmiģtir sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 26 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. 46

47 DAVALARIN ĠZLENMESĠ 1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Sanayi AraĢtırma- GeliĢtirme Projeleri Destekleme Programına ĠliĢkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile SMMM Hacı ReĢit KÜÇÜK tarafından DanıĢtay 8. Dairesinin 2007/1344 esasına kayıtlı olarak dava açılmıģtır gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına iliģkin Yönetmeliğin (b), (ı), (s), (Ģ) bentlerinin, 16.maddesinin 2.fıkrasının, 19.maddesinin 3.fıkrasının, 20.maddesinin ve 21.maddesinin (d) bendinin yönetmelikte sadece yeminli mali müģavirlere görev verilerek, serbest muhasebeci mali müģavir unvanıyla görev yapan meslek mensuplarına yer verilmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptal istemiyle açılan dava günü karara bağlanarak reddedilmiģtir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil ve Konfeksiyon Ġthalatının Kayda Alınmasına ĠliĢkin 2009/21 Sayılı Tebliğ in 3 no lu ekinde yer alan Kayıt Belgesi BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler in 2 no.lu bendi ve Tebliğ ekinde yer alan Ġthalatçı Bilgi Formu nun iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile Ġstanbul SMMM Odası tarafından DanıĢtay 10. Dairesi nezdinde dava açılmıģtır sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 53 ve müteakip maddeleri çerçevesinde, Yeminli Mali MüĢavirlerin hakları bu davanın neticesine bağlı olduğundan, davaya müdahil olunması amacıyla diğer YMM Odaları ile varılan mutabakat gereği bir Ġdare Hukuku Profesörü ile anlaģma yapılarak, müdahil sıfatıyla davanın takibi sağlanmıģ olup, sonucu beklenmektedir. Dava devam etmektedir. ÜYELERE YÖNELĠK SOSYAL FAALĠYETLER A- SOSYAL GÜVENLĠK FAALĠYETLERĠ Odamız 10 yıldır çalıģanlar listesine kayıtlı olan ve olmayan tüm üyelerimizi kaza nedeniyle ölüm veya devamlı maluliyet hallerine karģı sigorta ettirmekte ve bu sigortanın primleri Oda bütçesinden ödenmektedir. Yıllar itibariyle sigorta tazminat tutarı ve Oda tarafından karģılanan prim ödemeleri aģağıda tablo halinde gösterilmiģtir. 47

48 YILLAR FERDĠ KAZA SĠGORTA TEMĠNATI ÖDENEN PRĠM ,00 TL 9.992,00 TL ,00 TL 8.172,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 9.300,00 TL ,00 TL 7.500,00 TL ,00 TL 6.909,00 TL ,00 TL 4.150,00 TL ,00 TL 2.825,00 TL ,00 TL 1.533,00 TL ,00 TL 1.417,85 TL B- ARAS KARGO ĠLE YAPILAN ANLAġMA Oda üyelerimizin kargo gönderilerinden kaynaklanan maliyetlerinin düģürülmesi amacıyla YMM Odaları ile birlikte indirimli fiyat alınması yönünde çalıģmalar yapılmıģ olup, en uygun fiyatı veren Aras Kargo Yurtiçi&YurtdıĢı TaĢımacılık A.ġ. ile anlaģılmıģtır. Aras Kargonun üyelerimizin gönderimlerine ve gelen alıcı ödemeli kargolarına uygulayacağı indirimli fiyatlar her bir dosya için Ģehir içi 1,90 TL+KDV, Ģehir dıģı 2,15 TL+KDV dir. (Ġrtibat: BaĢkent Bölge Müdürlüğü YeĢim ÜNAL: ) C- DĠĞER SOSYAL FAALĠYETLER Sosyal faaliyetler kapsamında, -önceki yıllarda olduğu gibi- sağlık kurum ve kuruluģları; konaklama tesisleri ve eğitim kurumları ile yapılan anlaģmalarla, üyelerimize yönelik önemli indirimler sağlanmıģ ve yapılan anlaģmalar üyelerimize duyurulmuģtur. Bu çerçevede; 1. Odamız ile BAYINDIR HASTANELERĠ arasında geçerli olan Tedavi Hizmetleri SözleĢmesi 2009 yılında da devam etmektedir. (Adres: Kızılırmak Mh. 53.Cd. No:17 Söğütözü/ANKARA Tel: Faks: ) 2. Yapılan anlaģma uyarınca DENGE TIP LABORATUVARLARI üyelerimize, hiçbir kuruma bağlı olmayan müģterilerine uyguladığı fiyatların % 40 altında fiyat uygulaması 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres:Tunalı Hilmi Cd.No:94/ Kavaklıdere/ANKARA Tel: Faks: ) 3. MED MAR TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME MERKEZĠ tarafından, Multidedektör (Çok Kesitli) Bilgisayarlı Tomografi Cihazı ile yapılacak tetkiklerde, üyelerimize T.T.B. fiyatı üzerinden % 35 indirim uygulanmaktadır. Bu uygulama 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres:Ziya Gökalp Cd.No:36/E Kızılay/ANKARA Tel: Faks: ) 48

49 4. ÖZEL DU-ÇE FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ile Odamız arasında geçerli olan anlaģmaya göre; TTB fiyatları üzerinden %30 indirim imkanı sağlanacaktır. (Adres:Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sokak No:9/1,2 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: ) 5. DENT/MED DiĢ Hekimi Hakan DURGUN ile yapılan anlaģma uyarınca üyelerimize özel fiyat uygulanmaktadır. Bu uygulama 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres: Kızılırmak Sokak No:29/6 Kocatepe/ANKARA Tel: Faks: ) 6. Odamız ile ANKARA YÜZÜNCÜ YIL SAĞLIK ĠġLETMELERĠ A.ġ. arasında anlaģma yapılmıģ ve üyelerimize özel indirimler yapılmıģtır. (Adres: ĠĢçi Blokları Mah.33. Cad. No:12 Yüzüncüyıl/ANKARA Tel: Faks: ) 7. TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ile yapılan anlaģma uyarınca Odamız üyelerine ve yakınlarına %30 indirim uygulanacaktır. (Adres:MithatpaĢa Cd. No:58/10 Kızılay/ANKARA Tel: Faks: ) 8. RICHMOND OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Ġstiklal Cad. No:445 Tünel Beyoğlu/ĠSTANBUL Tel: (Pbx) Fax: ) 9. LĠMAK AMBASSADORE HOTEL tarafından üyelerimize özel fiyatlar uygulanmıģ ve gerekli anlaģma sağlanmıģtır. (Adres:Boğaz Sk. No:19 G.O.P ANKARA Tel: Faks: ) 10. TAKSĠM GÖNEN HOTEL tarafından üyelerimize afiģe fiyatları üzerinden 2009 yılı için yaklaģık % 50 indirim uygulanacaktır. (Adres:Aydede Cad. No: Taksim/ĠSTANBUL Tel: Faks: ) 11. Üyelerimize, afiģe fiyatlarının yaklaģık yarısı tutarında fiyat uygulamaları yönünde PARK HOTEL ile varılan mutabakat 2009 yılı için de devam etmektedir. (Adres:Simon Bolivar Cd.No:32 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: ) 12. ALKIN PRESTĠGE HOTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Karakusunlar Mahallesi 375. Sokak No:7 Balgat/ANKARA Tel: Faks: ) 13. MARYA OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Cinnah Cd. Kırkpınar Sk. No:21 Çankaya/ANKARA Tel: Faks: ) 14. AKTĠF METROPOLĠTAN OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Oğuzlar Mh. 48.Sk. No:28 Balgat/ANKARA Tel: Fax: ) 15. RAMADA OTEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: Tunalı Hilmi Cad. No:66 K.Dere/ANKARA Tel: Fax: ) 16. HOTEL ETAP ALTINEL ile Odamız arasında yapılan anlaģma ile üyelerimize özel fiyatlar sağlanmıģtır. (Adres: GMK Bulvarı No:151 K.Dere/ANKARA Tel: Fax: ) 17. TÜRK EKONOMĠ BANKASI K.Karabekir ġubesi ve Odamız arasında yapılan anlaģma gereği, üyelerimiz Türk Ekonomi Bankası nın Türkiye genelinde bulunan Ģubelerinden masraf ödemeksizin Odamız hesabına para yatırabileceklerdir. Ayrıca, Odamız üyelerine özel faizli kredi ürünleri hazırlanacak ve Bonus Card tahsis edilecek olup ilk yıl ücret alınmayacaktır. (TEB K.Karabekir ġb ) 49

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ.

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. AYIN MAKALESĠ (ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. DAVETĠMĠZĠ KABUL EDEREK GELEN, BĠRAZ SONRA BĠZLERE

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle:

ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle: AYIN MAKALESĠ ÇOK ZOR BĠR DÖNEM Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Dünya küçüldü, haber alma kaynakları çok fazla ve çok hızlı. Alınan haberlerden pek azı yüz güldürüyor. Çok zor bir dönem yaģıyoruz. ÇıkıĢ yolu

Detaylı

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık 2011 21 Aralık 2013)

11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık 2011 21 Aralık 2013) Kamu Yararına ÇalıĢan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı) TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ 12.OLAĞAN GENEL KURULU 11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU

Detaylı

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir.

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir. DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk olarak 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK ReĢitpaĢa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 34398 Maslak - Sarıyer / ĠSTANBUL Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212

Detaylı