Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu"

Transkript

1 Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Abdullah KORKMAZ Daire Başkanı Ankara, 3 Eylül 2012 Uluslararası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

2 1. Türkiye de Kamu Alımları 2. Kamu İhale Kanunu 3. Kamu İhale Kurumu 4. Türkiye - AB Üyelik Müzakereleri 5. Uluslararası Faaliyetlerimiz 6. Projelerimiz

3 1. Klasik alımlar (2004/18/AT sayılı Direktif) 2. Enerji, su, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin alımları (2004/17/AT sayılı Direktif) 3. Kamu-Özel İşbirliği 4. İmtiyazlar

4 1. Klasik alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 1: Amaç Madde 2: Kapsam Madde 3: İstisnalar Madde 53: Kamu İhale Kurumu Madde 54: İhalelere yönelik başvurular

5 2. Enerji, su, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin alımları 4734 sayılı Kanun Geçici 4. madde ile 3 (g) bendi hükmüne, bu kapsamda değilse diğer hükümlere tabi 3(g) istisna maddesi: «ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirasını)* aşmayan mal veya hizmet alımları,» (* )

6 3, 4 İmtiyazlar ve Kamu-Özel İşbirliği Dağınık bir mevzuat ile düzenlenmiştir tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun, 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3465 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu,

7 3, 4 İmtiyazlar ve Kamu-Özel İşbirliği 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5335 Sayılı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin sahip olduğu havaalanlarını kısmen veya tamamen özel sektöre uzun dönemli kiralama veya işletme hakkı devri yöntemleri ile devretme yetkisi veren Kanun, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu.

8 Kamu alımlarında görevli kamu kurum ve kuruluşlar Klasik alımlar (2004/18/AT sayılı Direktif) Kamu İhale Kurumu (Kapsam dışında olanlar ve istisnalar hariç: düzenleme ve denetleme) Enerji, su, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin alımları (2004/17/AT sayılı Direktif) Kamu İhale Kurumu (eşik değerin üzerindeki alımlarda düzenleme ve denetleme) Kamu-Özel İşbirliği Kalkınma Bakanlığı koordinatör kurum, Hazine Müsteşarlığı (Hazine garantili ihaleler için), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İmtiyazlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı (düzenleme), Belediyeler Maliye Bakanlığı: - Kamu alımları alanında yapılacak birincil mevzuat çalışmalarda koordinatör kurum - Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Hazine Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı (Savunma alımları), AB Bakanlığı (AB uyum sürecinin yurtiçi koordinasyonu) Devlet Malzeme Ofisi (kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma) Kamu İhale Kurumu merkezi satınalma kuruluşu değildir.

9 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. (70 madde) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir sayılı Kanun da belirlenen temel ilkeler: Saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması. Eşik değerler: İdare / İhale türü TL Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde sayılı Kanun ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. (2002 yılında)

10 KİK idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Elektronik kamu alımları Platformu Hacettepe Teknokent Kampüsü nde kurulu Elektronik İhale Arge Merkezi Adresi nden yürütülmektedir. EKAP çağrı merkezi: Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilebilir. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

11 Kamu İhale Kanunu na göre; «Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine atanacak kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.» «Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az altı üye ile toplanılabilir.»

12

13 Personel durumu Bayan Erkek Toplam Meslek Personeli Toplam Personel Üniversite Mezunu Kurumun gelirleri TL yi aşan sözleşmelerde, yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi ( ) - İtirazen şikayet başvuru bedelleri - Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler - Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun işletilmesinden elde edilecek gelirler İhale ilanı ücreti: 944 TL (399 ) 2011 yılı kurum bütçesi: TL ( ) 2012 yılı kurum bütçesi: TL ( )

14 İtirazen şikayet başvuru bedelleri Mal ve hizmet alımı ihaleleri (TL) Mal ve hizmet alımı ihaleleri ( ) YM < YM < YM < YM < YM YM Yapım işleri ihaleleri (TL) Yapım işleri ihaleleri ( ) YM < YM < YM < YM < YM < YM < YM YM YM: Yaklaşık Maliyet

15 Kurumun görev ve yetkileri: 1. İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. 2. Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. 3. İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak. 4. Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. 5. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

16 Kurumun görev ve yetkileri: 6. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 7. İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak. 8. Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 9. Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

17 2010 ve 2011 yıllarına ait bazı istatistikler 2010 yılında eğitim faaliyetleri in üzerinde katılımcı 2010 yılında eğitim faaliyetleri in üzerinde katılımcı İtirazen şikayet başvurusu sayıları İhale türleri İtirazen şikayet sayısı Şikayet edilebilir ihale sayısı (İstisnalar hariç) Oran İhale türleri İtirazen şikayet sayısı Mal ,30 Hizmet ,65 Yapım ,86 Toplam ,21 Mal 839 Hizmet Yapım Toplam 4.670

18 Tam üyelik için Türkiye AB müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başladı. Maliye Bakanlığı, Kamu Alımları faslının genel koordinatörü olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ilk açılış kriteri yerine getirilmiştir. Strateji belgesi ve eylem planı hazırlığı tamamlanarak AB komisyonuna iletilmiştir. Bu nedenle ikinci açılış kriteri yerine getirilmiştir. AB direktifleri ile neredeyse tam uyumlu bir Kanun Taslağı hazırlanmıştır. Ayrıca KÖİ ler ile ilgili de bir Kanun Taslağı hazırlanmıştır.

19 Düzenli olarak takip edilen toplantılar Kamu Alımları Danışma Komitesi Avrupa Kamu Alımları Öğrenme Laboratuarı Kamu Alımları Ağı UNCITRAL Model Kanunu ve Rehberi (1994) içeriği üzerindeki revizyon çalışmalarını yürüten 1 nolu çalışma grubu toplantıları DTÖ bünyesinde düzenlenen; - GATS Kuralları Çalışma Grubu Toplantıları, - Kamu Alımları Komitesi Toplantıları, - Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması Toplantıları, - Bakanlar Konferansı

20 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan AİKB bölgesindeki kanun ve uygulamaların gözden geçirilmesini konu alan Kamu Alımlarının Değerlendirilmesi 2011 yılı raporunda Türkiye birinci ülke olarak seçilmiştir.

21 DTÖ Kamu Alımları Anlaşması (KAA) Kamu alımları ile ilgili en önemli anlaşmalardan birisi DTÖ Kamu Alımları Anlaşması dır. KAA, anlaşmaya taraf ülkelerin alımlarına ilişkin bir dizi kural belirlemektedir. KAA DTÖ Anlaşması kapsamında çok taraflı bir anlaşma olup, DTÖ ye üye tüm ülkeleri bağlayıcı değildir. Anlaşmaya taraf olmak ihtiyaridir. Türkiye gözlemci statüsündedir.

22 Proje adı: Yeşil Satın Alma ile Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Proje sahibi: Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye Faydalanıcı organizasyon: Kamu İhale Kurumu, Türkiye Proje başlangıcı: Temmuz 2011 Proje bitişi: Mart 2012 Fon: Foreign & Commonwealth Office, Prosperity Fund

23 Planlanan projeler Sertifikasyon sistemi Aşırı düşük teklif sorunu Yeşil alımlar Kamu ihalelerinde KOBİ ler E-ihale

24 Teşekkür ederim.

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6. 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6

SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6. 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6 1.2. ÖRGÜT ŞEMASI VE ÖRGÜTSEL YAPILANMA...8 1.2.1. Örgüt Şeması...8

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMUNUN 2004 YILI FAALİYETLERİ

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMUNUN 2004 YILI FAALİYETLERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri 1.2. ÖRGÜT ŞEMASI VE ÖRGÜTSEL YAPILANMA 1.2.1. Örgüt Şeması 1.2.2. Örgütsel Yapılanma 1.3.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU: ŞEFFAFLIK VE REKABET. Yasin SEZER *

KAMU İHALE KANUNU: ŞEFFAFLIK VE REKABET. Yasin SEZER * KAMU İHALE KANUNU: ŞEFFAFLIK VE REKABET Yasin SEZER * Yolsuzluk. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dahilolmak üzere giinümüzde iilkelerin çoğunda görülebilen evrensel bir problemdir. Gelişmekte olan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 278 Kabul Tarihi : 17/7/1963 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/7/1963 Sayı : 11462 Yayımlandığı Düstur: Tertip

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 278 Kabul : 17/7/1963 Kuruluş amacı Madde 1 (Değişik: 18/08/1993 - KHK - 498/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 29/6/2005

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALELERİ VE ETİK

KAMU İHALELERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU İHALELERİ VE ETİK Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Doç. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik

Detaylı