HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı"

Transkript

1 HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

2 İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının hazırlanması ihale onayının alınması İhalenin ilana çıkarılması 3

3 İhale ilanı sonrası işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ İhale komisyonun kurulması Tekliflerin alınması/değerlendirilmesi İhalenin sonuçlandırılması sözleşmenin imzalanması 4

4 UYGULANACAK İHALE USULLERİ Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü ile ihale 5

5 Eşik EŞİK değerler DEĞERLER 4734 (4734 KİK. Mad. 8) : 8 Alım Konusu Bütçe tertibi Eşik değer 1) *Mal a) Genel Bütçeli İdareler TL *Hizmet b) Diğer İdareler TL 2) *Yapım İşleri c) 4734 kapsamındaki idareler TL 6

6 /a / b EŞİK DEĞERLER ve İlan Koşulları ( ) İhale İlanı ( ) İlan Koşulları İlan Yeri ve sayısı Mal ve Hizmet alımları (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) YM < TL. 7 Gün < YM < En az 2 yerel gazete (YG) Kamu ihale Bülteni (KİB) + 1YG < YM. 21 KİB+1 YG Yapım İşleri (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) İlan süreleri ( 40 günlük ilan) 40-7=33 gün Dok. tamamına EKAP üzerinden erişim BİAİU ihale davet ve davet süresi (40 gün) ilan süresi 5 gün daha kısalabilir 33-5= 28 gün Ön ilan yapılmış ise 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar kısaltılabilir. YM < TL. 7 En az 2 YG < YM < KİB+ 1 YG TL < YM 21 KİB+1 YG Açıka ihale usulü E-İlan : 7 gün Doküman : 5 gün BİAİU davet süresi 5 gün kısaltılabilir 40 KİB Son Başvuru Tar.14 Gün ön. (Davetiye ihaleden 40 gün ön.) KİB Pazarlık Usulü ile İhale İhale Tar.25 Gün önce KİB 7

7 Uygulama İlkeleri Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md Güvenirlik Gizlilik Eşitlik Kamuoyu denetimi Rekabet İhtiyaçlar uygun şartlar ve zamanda karşılanmalı Saydamlık İhalelerde Temel İlke Kaynaklar verimli kullanılmalı 8

8 TEMEL İLKE (K:md.5) Mal alımları, Hizmet alımları yapım işlerinin bir arada ihale dilebilmesi için aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması şarttır. Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak, Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünerek ihale edilemezler 9

9 Teknik Şartname (Hiz:16.md) İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş Danışmanlık hizmeti alınarak ta hazırlatılabilir. Teknik şartnamede ihale konusu işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterler ve özellikler; Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. TŞ de marka, model, patent, vb tanımlara yer verilemez Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

10 İhale Dokümanı/Hazırlaması ve Temini Satın alınması 40 MB İdareden bedelsiz görülür e-imza /m- imza Satın alınması M-İmza ile İndirilir. İhale Dokümanı Temini İdareden Satın Alınır. E-İmza ile İndirilir.

11 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (K.İ.Genel Tebliği m. 78) Ağırlıklı olarak; personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma hizmetlerdir. saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı Bir hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmaması; Yaklaşık maliyet hesabı ihale dokümanının hazırlanması, Tekliflerin değerlendirilmesi, Açısından farklı sonuçlar doğurur. 14

12 Yaklaşık Maliyetin Tespiti (Yön. m. 7-9) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş fiyatlar, b) Daha önce idarelerce gerçekleştirilmiş benzer işlerdeki fiyatlar, c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, d) Piyasadan yapılacak araştırmadan alınan fiyatların ortalaması d)uzman bilirkişi ve ekspertizlerden alınan fiyatlar, e) İhale konusu işe ilişkin olarak; Bütçe Uygulama Talimatı Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır. Fiyat farkı ödenmeyecek durumlarda ; Muhtemel fiyat değişiklikleri de hesaplamada dikkate alınır. 15

13 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİNDE YM (Y:md:10) Brüt asgari ücret tutarı İşveren payı (brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır) Yemek, yol ve giyim gideri, (Giyim gideri: İşin süresi 3 aydan fazla ise) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (SGK İl Müdürlüğünden ) Brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası (asgari ücretin üzerinden ödeme ) Ulusal bayram ve resmi tatil gün sayısı ve çalıştırılacak işçi sayısı Fazla çalışma ücreti ( ek mesai ücreti) İdari şartnamenin 25. maddesinde gösterilecektir. 17

14 Hizmet Alımı İhalelerinde YM (Yön. m. 7-9) a) Çalıştırılacak personel gideri b) Giyim bedeli c) %3 sözleşme ve genel giderler d) % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde yaklaşık maliyet hesaplanması a) Çalıştırılacak personel gideri A b) Giyim bedeli B c) %3 sözleşme ve genel gideler (a+b)*0.03 C d) Firma karı %20 [ (a+b)*0.20] D Toplam yaklaşık maliyet (TL) YM=(A+B+C+D) YM= a+b+(a+b)*0.03+[(a+b)*0.20)] 18

15 Teklif fiyata dahil edilecek giderler (İd. Şart.) Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler İşçilik Ücreti: İşin süresi/personel sayısı dikkate alınarak hesaplanacak Çalıştırılacak 15 adet personel için asgari ücretin %30 fazlası ödeme yapılacaktır. Ulusal Bayram ve resmi tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı :13,5 gün Çalıştırılacak personel sayısı her gün için : 8 (sekiz) kişi olacaktır SK nun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, teklif fiyata dahil edilecektir Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yol Gideri: Yüklenici sözleşme süresince çalıştırılacak personele aylık 26 gün üzerinden her gün için brüt 8,00 TL nakit olarak, Yemek Gideri: Yüklenici sözleşme süresince çalıştırılacak personele aylık 26 gün üzerinden her gün için brüt 6,50-TL nakit olarak ödeyecektir. Giyim Bedeli : Teknik Şart.de belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından karşılanacaktır Kısa vadeli sigorta prim oranı :1 (bir) 19

16 Teklif fiyata dahil edilecek giderler (Birim Fiyat Tek Cetveli ) Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 A 1 B 2 Miktarı Birimi İşçi sayısı Ay/gün/sa at Teklif Edilen 4 Birim Fiyat Tutarı 1 2 Asgari ücretin %30 fazlası dahil İşçilik, yemek, yol bedeli dahil toplam işçilik gideri Asgari ücretin %30 fazlası dahil işçilik, yemek, yol bedeli dahil toplam işçilik gideri Ay , ,00 Gün , ,40 3 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılacak Personele ödenecek ücret 4 Giyim Bedeli Gün 8 13,5 53, ,64 İşçi sayısı , ,00 Toplam ,04 5 Yüklenici Karı ,00 TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) ,04 20

17 YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENEMESİ (Yön:md:9) Yaklaşık Maliyet: ilk ilan veya davet tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde idarece güncellenir. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinin ihale tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde YM ihale komisyonu tarafından güncellenir. İstekler tekliflerini ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik fiyatlarını dikkate alarak hazırlamaları gerekir. 21

18 Hizmet alımı ihalelerinde istenen belgeler Zorunlu olarak istenen belgeler Yaklaşık maliyet ve eşik değer oranına göre istenen belgeler Mesleki faaliyet belgesi İş deneyim belgesi Teklif vermeye yetki belgeleri Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri 25

19 Hizmet alımı ihalelerinde istenen belgeler YM bakılmaksızın her ihalede aday ve istekliden zorunlu olarak istenilen belgeler ; Mesleki faaliyet belgesi (kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi) Ticaret odası Sanayi odası Esnaf ve sanatkâr odası Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi Vekaletname, imza beyannamesi Mesleki faaliyet belgesi ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, olması gerekir. 26

20 İş deneyim belgesi (Yön.md:29) YM, 13/b/2 maddesinde öngörülen üst limit tutarı üzerinde olan ihalelerde ; İş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur (YM > TL ) YM bu tutarın altında olan ihalelerde ise iş deneyim belgesinin istenmesi idarenin takdirindedir (YM < TL)

21 İstenen belgeler (Y: Md. 29) Danışmanlık hizmeti: YM; 13/b/2 bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 4 katının altında kalan hizmet alım ihalelerinde (YM< (4* = TL)) Teklif vermeye yetki belgeleri Mesleki faaliyet belgesi İş deneyim belgelerinin istenilmesi zorunludur. YM ED ise Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmet ihalelerinde: Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri YM bakılmaksızın, sigortacılık hizmeti alımlarında iş deneyim belgesi idarece gerekli görülmesi halinde istenir. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, istenecek belgeler, Kısımlar toplamının yaklaşık maliyetine göre belirlenir. 28

22 İstenmeyecek belgeler (Y: Md. 29) 1- YM; 13/b/2 bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ihalelerde; ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez (YM< TL) İhalenin konusu taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan «öğrenci taşıma işleri ve «sigortacılık hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. 3- İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, iş deneyimi aranmayabilir. 29

23 Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Bankalardan temin edilecek belgeler (Banka referans mektubu) Bilanço veya eşdeğer belgeler İş hacmini gösteren belgeler 30

24 Banka Referans Mektubu Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge; Sadece banka referans mektubudur.(brm) BRM İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. BRM de; İsteklinin kullanılmamış nakdi kredisi gayri nakdi kredisi veya mevduatı (üzerinde kısıtlama bulunmayan) esas alınır 31

25 Banka Referans Mektubu BRM yer alan kredi + mevduat toplamı 1) Açık ihale usulü veya 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %10 undan az olamaz. 2) BİAİU (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü) veya 21 /(a) (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise YM in %5 -%15 i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz. Kriter; mevduat ve kredi tutarları toplanabilir, ya da bir veya birkaç BRM sunulması yoluyla karşılanabilecektir. 32

26 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Y:md:35) a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri b) Bu belgelere eşdeğer onaylı belgelerin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 33

27 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Y:md:35) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla kadar belgelerini sunabilirler. 1. YIL 2. YIL Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. 34

28 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Y:md:35) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş YMM, SMMM ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, (eşdeğer belgeler) Yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını YMM veya SMMM ce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. 35

29 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin düzenlenen a) Toplam ciroları gösteren gelir tabloları b) Taahhüt edilen hizmet işlerine ilişkin düzenlenen belge tutarları (satışların parasal tutarları) Her iki belgenin idarelerce istenilmesi zorunludur. Ancak, aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 36

30 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md Açık ihale usulü ve 21/(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam ciro, teklif edilen bedelin % 25,inden Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

31 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md BİAİU yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, Toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25 i ile %35 i aralığında, Taahhüt altında devam eden satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen satışlarının parasal tutarı için ise ; yaklaşık maliyetin % 15 i ile % 25 i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

32 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md İş hacmini gösteren belgelerde yer alan kriterler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler. 1. YIL 2. YIL Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 39

33 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterler; Ortakların hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; İş hacmine ilişkin kriterler; Her bir ortağın teklif sunduğu kendi kısmı için sağlanması zorunludur. 40

34 Hizmet Alımı İhalelerinde istenilecek belgeler 4734 SK. 13/b 1)YM < )86.460<YM< ) < YM ED : TL Gen Bütçeli idareler ED: TL Diğer İdareler YM<13/b/2 üst limit hizmet alımı ihaleleri YM. bakılmaksızın ilköğretimde öğrenci taşıma ve Sigortacılık hizmet alımı ihalelerinde 13/b/2 üst limit <YM<ED Hizmet alımlarında YM ED Hizmet alımlarında YM< 4(13/b/2) (Değişik:15/7/2012) Danışmanlık Hizmeti (Hizmet alımı ile gerçekleştirilen) YM ED Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlara ilişkin hizmet alımı ihalelerinde Mesleki faaliyet Teklif verme yetki belgesi İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İş deneyim Belgesi İstenebilir İstenilmesi zorunludur Makine, teçhizat İşin niteliği dikkate ekipman Kapasite alınarak istenebilir raporu istenebilir Kalite ve standarda ilişkin belgeler Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenemez İşin niteliği dikkate alınarak İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenebilir İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir Sadece kalite yönetim sistem belgesi istenebilir İstenemez İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İstenebilir 41

35 İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER(Yön. md.39) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işler; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80 inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, c)yapımla ilgili hizmet işlerinde, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 42

36 BELGE DÜZENLENMEYEN HALLERDE İŞ DENEYİMİ (Yön. Md.47) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde: İş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir. 49

37 Makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler (Yön. m. 41) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak, işin niteliğine göre gerekli görülen makine teçhizatın kendi malı olması istenebilir. Makine ve ekipmanın kendi malı olması öngörülmeyen ihalelerde, makine ve ekipman için, herhangi bir kira sözleşmesi yada kendi malı olduğunu gösterir belge istenilmeyecek, makine ekipmana ilişkin hususlar teknik şartnamede belirlenir. 52

38 Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler (Yön. m. 42) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi deney-analiz-kalibrasyon lab. ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Belgelerin geçerlik tarihi: «ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. «İş ortaklarında ortaklardan birinin bu belgeleri sunması yeterlidir. 53

39 ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALELERİ (Teb: Md.67) Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası istenir Çevre yönetim sistem belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi Diğer farklı sigorta türlerine ilişkin belge istenemez (Hırsızlık, emniyeti suistimal gibi sigorta türleri) Özel güvenlik hizmetinde çalıştırılacak personel; Günlük vardiya sayısı Hafta sonu tatili izinleri Resmi ve dini bayram günleri dikkate alınarak; Çalıştırılacak personel sayısı belirlenir. 56

40 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (Y:md:60-63) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Sadece fiyat esasına göre belirlenebilir. (fiyat eşitliğinde iş eneyim belgesi değerlendirilir.) Fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlarla belirlenebilir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı (%15) uygulanbilir. EAEAT fiyat dışındaki unsurlara göre belirleneceğinde; önce fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur Sonra yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

41 Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik Yeterlik konuları İşin Süresi(İS) İS > 3 YIL 3>İS>2 YIL 2 YIL >İS> 1 YIL 1 YIL İş deneyim Belgesi (*) İş hacim belgeleri Madde :19 ve 21 (b)(c)(f) YILLARA YAYGIN HİZMET ALIMLARI %10- %20 %15-%30 %20-%40 %25-%50 Top. Ciro : % 10 Hiz. İşleri:%6 Top. Ciro : % 15 Hiz. İşleri:%9 Top. Ciro : % 20 Hiz. İşleri:%12 Top. Ciro : % 25 Hiz. İşleri:%15 Yaklaşık maliyet (parasal tutarı) Madde :20 ve 21 (a)(d)(e) Top. Ciro : % Hiz. İşleri:%6-10 Top.Ciro :% Hiz. İşleri:%9-15 Top. Ciro : % Hiz. İşleri:%12-20 Top. Ciro : % Hiz. İşleri:%15-25 (*) Madde 20, 21(a,d,e ) İş deneyim belgeleri YM göre bu oranlarda parasal tutar olarak idarece belirlenir.

42 Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşırı düşük tekliflerin tespiti Aşırı düşük teklif sorgulaması Aşırı düşük teklif açıklaması ADTA nın değerlendirilmesi 59

43 Aşırı Düşük Teklifler ve Değerlendirilmesi İhale komisyonu fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde (en az 5 gün) teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Komisyon, istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır. Açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 60

44 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, b. Fiyat teklifleri, c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen asgari ücretler/fiyatlar, d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar, e. Ticaret borsalarında borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, f. Yaş sebze ve meyve için, Sebze Halleri Kanunu uyarınca Hal idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları Yukarıdakilerden uygun olanlar istekli tarafından belgelendirme amacıyla verilecektir. 61

45 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge Tedarikçi ve üreticilerden alınan faturalar için Belgelendirilme (EK-05) Maliyete dayalı açıklama: Teklif edilen fiyatın, Dönemi: Son geçici vergi beyanname dönemi Gerçekleşme: ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması, Satışlar üzerinden açıklama: Teklif edilen fiyatın, Dönemi: Son geçici vergi beyanname dönemi Gerçekleşme: Ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmaması gerekir 62

46 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge 3 üncü şahıslardan alınan fiyatlar/fiyat teklifleri için; (EK-O6) Maliyete dayalı açıklama: Teklif edilen fiyatın, maliyet /satış tespit tutanağında yer alan birim maliyet tutarının altında olmaması Satışlar üzerinden açıklama: Teklif edilen fiyatın, maliyet /satış tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmaması gerekir. 63

47 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge YMM, SMMM veya SM tarafından düzenlenmiş maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellefe verilmeyecek YMM veya SMMM nin kendisinde kalacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu veya KİK istediğinde bunlara verilecektir. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir. 64

48 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge EK-O7 İsteklinin kendisinde mevcut bulunanların fiyatları için; İsteklinin açıklamalarını kendisinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda, ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunmasına gerek yoktur. Sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir. 65

49 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen fiyatların kullanılması 1- İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. 2- İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. 3- İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir 66

50 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge Zincir mağaza ve marketlerdeki fiyatların kullanılması; ilgili mala ait ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir. Ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması; ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir. Toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması Hal Kanunu gereğince toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir. 67

51 Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Belge İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiden çektiği malların fiyatları için Söz konusu malın emsal bedeli ile değerlendirilmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. 68

52 Asgari ücret fiyat farkı Hesabı Tarihi / /2013 No.su Hakediş No :17 Uygulama Yılı 2013 Konusu Fiyat Farkı Hesaplaması Yapılan Hizmetin Adı. Hizmet Alımı Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı Çalışan sayısı Dönemsel Aylık Asgari Ücret Tutarı / / Çağrı Servis Hizmetleri A.Ş Dönemsel Asgari Üc.farkı %3'ten Arındırılmış Tutar (TL) Fiyat Farkı (TL) A B C D=C-B E=D/1.03 F= E*A , ,68 177,21 172, ,60 Fiyat Farkı Ödemesi 5505, / döneminde geçerli olan asgari işçilik tutarı 1047, /30.06/2013 döneminde geçerli olan asgari işçilik tuarı 1224,68 Fiyat farkı; asgari ücret % fazlası % 3 Söz. ve genel giderler hariç tutularak hesaplanır. 69

53 Asgari ücret fiyat farkı Teminatı KESİN TEMİNAT TAKİP ÇİZELGESİ Teminat Mektubu "ŞUBAT 2013 Banka adı/şubesi Düzenlenme tarihi ve No'su Tutarı Akbank Bahçelievler Anakara / ,00 Yapıkredi/Esentepe / ,00 Toplam ,00 Sözleşme ve Fiyat Farkı Tutarı (TL) Kati Teminat Tutarı (%6) Sözleşme Tutarı , ,52 Fiyat Farkı , ,03 Toplam , ,55 Kalan Teminat Miktarı (TL) 1.727,45 70

54 Ek Kesin Teminatlar ( Teb mad:18) Ek kesin teminat Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının % 6 sını aşan kısmının, gerekli olan ek kesin teminat tutarını karşılaması halinde yükleniciden ayrıca bir ek kesin teminat istenmemesi gerekir Sözleşme Tutarı (TL) Kesin teminat Teminat Tutarı (TL) ,00 6% ,20 Getirilen Teminat (TL) Teminat Tutarı (TL) Artan Teminat (TL) , ,80

55 TEŞEKKÜR EDERİZ Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı 72

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının hazırlanması ihale onayının

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA *MAL ALIMI *HİZMET ALIMI *YAPIM İŞLERİ İHALELERİ (Özel Hükümler) Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı İHALE SÜRECİ İhale işlemler 1) Teknik Şartname Haz. YM maliyetin hesaplanması

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI

KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı Teknik Şartname (Mal 14.md) İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş Danışmanlık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMĠ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 04.03.2009 DEĞĠġĠKLĠK: RESMĠ GAZETE SAYISI: 27277 RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 03.07.2009 HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN (TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen;

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen; 47- İSTEKLİ FİRMALARIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gereğince tebliğ tarihinden 3 işgünü içinde istekli firmaların belgelere dayanarak yazılı açıklama yapması

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; federasyonunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Formatted: Different first page header YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAK METİN YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2014 GENEL TEMİZLİK, TEKNİK VE KLİNİK DESTEK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2014 GENEL TEMİZLİK, TEKNİK VE KLİNİK DESTEK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2014 GENEL TEMİZLİK, TEKNİK VE KLİNİK DESTEK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİFİYE YARDIMCI HİZMET İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 3 (G) I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİFİYE YARDIMCI HİZMET İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 3 (G) I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİFİYE YARDIMCI HİZMET İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 3 (G) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu "Kurum" ya da "İdare" olarak anılır.) İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/122138

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Talimatın

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 1 PROGRAMIN KAPSAMI Bu Eğitimin sonunda katılımcıların;

Detaylı