e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ IAA YARIfiMASINI B LG L LER KAZANDI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ IAA YARIfiMASINI B LG L LER KAZANDI."

Transkript

1 IAA YARIfiMASINI B LG L LER KAZANDI. Uluslararasi Reklamc l k Derne i'nin (IAA) düzenledigi Üniversiteleraras Reklam Yar flmas 'nda birincilik ödülü bu y l üniversitemize geldi. Yar flmay Fulya Çamlar, Özlem Uçkun, Özlem Karakurt ve Mehmet T. Tahtasakal dan oluflan Ajans Aparat kazand. Aparat a Celil Oker dan flmanl k ediyordu. Bu y l 10'uncusu düzenlenen yar flman n konusu "Haydi çocuklar süt içelim" idi. Danone, P nar, Sek ve Sütafl'in isbirli iyle yap lan yar flmaya 24 üniversiteden 65 tak m kat ld, bunlardan dokuzu finale kald. Yar flmada ikincili i Selçuk Üniversitesi'nden Ajans Briefhane, üçüncülü ü ise Ajans Ilet.net aldi. Haz rlad kampanyada " çinizde bi süt çocu u varm fl!", "Kaybeden süt içsin!" ve "Sen süt içmiyor musun?" sloganlar n kullanan Ajans Aparat, IAA'nin davetlisi olarak ekimde Slovenya'da yap lacak olan ve reklam dünyas n n profesyonellerinin bir araya geldi i Golden Drum Festivali'ne kat lacak. fiimdiye kadar ayn yar flmada iki Türkiye ikincili i kazanan stanbul Bilgi Üniversitesi ekiplerinin ard ndan gelen bu birincilik, ö rencilerimizin baflar s n n köklü temellere dayand n bir kere daha gösterdi. Mehmet Ali Yalç nda ' n Türkiye Bölümü Baflkanl - 'n yapt IAA'n n düzenledi i Üniversiteleraras Reklam Yar flmas, derne in New York'taki merkezinin tüm dünyadaki üniversite ö rencileri için düzenledi i INTER-AD adl yar flmanin devam niteli ini tafl yor. Yar flmaya Türkiye'de 10 y lda yaklafl k 6 bin ö renci, 600 tak mla kat ld. 1

2 ADWORKERS: YORGUN AMA MUTLUYUZ 4. s n f ö rencilerimizden oluflan AdWorkers reklam ajans içindeki ekipler, Türkiye nin önde gelen ajanslar yla birlikte yürüttü ü kampanyalar geçti imiz günlerde tamamlad lar ö retim y l nda AdWorkers ö rencileri Rafineri ile T-Box ve Mest Rak, Ajans Ultra ile Ülker-Baflak ve Medina Turgul ile Çanakkale Seramik ve Volkswagen Polo kampanyalar n yürüttüler. Yarat c fikirleriyle ortak çal flt klar ajanslardan takdir toplayan ö renciler, kendilerini yorgun fakat mutlu hissettiklerini ifade ettiler. Ö renciler ayr ca profesyonel hayata at lmadan önce uluslararas ajanslarla çal flm fl olman n çok büyük bir avantaj oldu unu da belirttiler. Kalebodur Ülker - Baflak Mest Rak 2

3 T-box Volkswagen Polo 3

4 ADV 411 KAMPANYA DERS N N SUNUMLARI HER ZAMANK G B BAfiARILI. ADV 411 dersinin Celil Oker taraf ndan verilen section n n bu dönemki sunumlar 16 Haziran Cumartesi günü yap ld. Derse kat lan befl ekibin kendi bulduklar gerçek müflteriler için haz rlad klar kampanyalar n sunumu uzun ama zevkli geçti. Üç ekibin müflterisi sunumu kat ld ve de erlendirmelerde bulundu. Sunumlar n sonunda en baflar l olan ekip olarak Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf için çal flan Ajans Meta4 seçildi. Sunuma kat lan reklamveren temsilcisi say n Hayri Fehmi Y lmaz, ö rencilerin de erlendirme ve yarat c çözümlerinden etkilendi ini, bu arkadafllar n gönülllü çal flanlar n aras na kat lmas ndan kutluluk duyaca n belirtti. Ajans Meta4, nci Ogan, Merve Aydo- anl, Erahan K v lc mer, Ozan Demirci, Ahu Ceyda Gürayman, Selinr Karasu ve F rat Kentmant tan olufluyordu. Di er ekiplerin müflterileri bir futbol menejerlik flirketi, bir kedi/köpek giysi ve aksesuarlar buti i, Müjdat Gezen Tiyatrosu ve bir haz r pop korn markas ndan olufluyordu. 4

5 Adv 411 in Ka an flmen taraf ndan verilen section nda ise gerçek bir Reklam Ajans gibi örgütlenen 4 Ajans, gerçek bir reklamverenin, gerçek bir sorununa çözüm üretmek ad na, t pk sektorde oldu u gibi bir konkura kat ld. Konkur sunumlar n gerçeklefltiren 4 ajans, konkur sonucu için heyecanl bir bekleyifle girdi. Reklamveren olarak AdNet, kendi içinde yapt de erlendirmeler sonucu, mecralarda yay mlamak uzere konkurun kazana n aç klad. Bütünleflik Pazarlama n n tum argumanlar n eksiksiz olarak kullanan Haute Couture, konkurun galibi oldu. Daha henuz 3 s - n fta haz rlad klar bir kampanyan n, mecralarda yay mlanacak olmas n n heyecan n yaflayan Haute Couture, AdNet le revizyonlar paylaflacaklar ve kampanya mecralarda yer almaya bafllayacak. 5

6 CANNES LIONS GENÇ YARATICILAR YARIfiMASI NDA B R B LG L. Türkiye temsilcili i Milliyet gazetesi taraf ndan yürütülen Cannes Lions Uluslararas Reklam Festivali bünyesindeki Cannes Lions Genç Yarat c lar Yar flmas n kazananlar Türkiye elemeleri jüri baflkan ve Works Creative yarat c yönetmeni Ahmet Naci F rat taraf ndan aç kland. Elemelerin film dal nda sunumu 26 Nisan akflam verildi. Yar flmac lardan 48 saat içerisinde Vespa motosikletleri için 30 saniyelik cep telefonu arac l yla görüntülenebilen bir reklam filmi haz rlamalar istendi. Yar flmac lar, Vespa sizi iyimser yapar konusu do rultusunda, yar flma sponsorlar ndan Nokia taraf ndan sa lanan N93 cep telefonlar n kullanarak haz rlad klar çal flmalar 28 Nisan akflam teslim ettiler. Yar flma da birincili i kazanan Lowe Worldwide dan Sahin Altu ve 4. s n f ö rencimiz Selim Ünlüsoy Cannes'daki Lions genç yarat c lar yar flmas nda da film dal nda 4. oldular. S NEK TV F NAL STLER DE B LG DEN. 3. s n f ö rencilerimiz brahim Ç tak, Efe Conker ve Alsem Roidi ald klar Adv 322 Advertising in Contemporary Societies dersi için çektikleri '3 Dreams' adl filmle S NEK Tv nin düzenledi i New York Film Akademisi yar flmas nda finale kald lar. 6

7 KODAK Ö RENC REKLAM F LMLER YARIfiMASI NDA DA B R B LG L VAR. Kodak taraf ndan organize edilen "Hayalini hayk r ya da sessiz kal" slogan yla bafllat lan Ö renci Reklam Filmleri Yar flmas n n ilk aflamas sonuçland. Ali Akdeniz, Berna Kürekçi, Ezel Akay, Maria Demir, Pelin Özkan, Sevinç Balo lu, U ur çbak, U ur Ö lü ve Yaflar Karto lu ndan oluflan jüri heyeti, yar flmaya kat lan 70 senaryodan reklam filmi olarak çekilmeyi hak eden 10 senaryoyu belirledi. Selim Ünlüsoy ( stanbul Bilgi Üniversitesi) ve Hakan Gök ün (Mimar Sinan G.S.Ü.), Pepsi Max konulu senaryosu birinci aflamay geçerek filme çekilmeye hak kazand. B LG LER M Z PAYLAfiIYORUZ. 4. s n f ö rencilerimizden Dilek Ayd n n "Determination of the Evolution of Political Advertising in Turkey: A Content Analysis of the CHP's Political Advertising Posters & Newspaper Advertisements from 1950 to 2007", Merve Sakman n Creativity in Advertising, ve Selime Büyükgöze nin Is There Any Way Out?: An Analysis of Anticonsumerism bafll kl bitirme projeleri bilgilenmek isteyenler için stanbul Bilgi Üniversitesi kütüphanesine kondu. ADV 321 PROJELER ADV 321 dersinin her dönem sonunda yapt kampanya al flt rmalar na bu y l jüri olarak mimarl k ve tasar m dergisi ICON un Genel Yay n Yönetmeni Benan Kapucu, Ö retim Görevlisi Senem Burkuto lu, Alametifarika'n n yarat c yönetmenlerinden bölümümüz 2002 mezunu Kerem Kan k kat ld. Y lmaz Aysan ve Eray Makal' n ortaklafla yönettikleri projede, ö renciler Santral stanbul'da düzenlenen ve Reklamc l k Bölümü ö renci ifllerini içeren bir serginin kampanyas n oluflturdular. Sergi içeri i, logosu, dergi ilan, t-shirt ve outdoor çal flmalar n sunan ö renciler ilk kez jüri karfl s nda olman n heyecan n da yaflad lar. 7

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı