Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1"

Transkript

1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler, tümevarım, koordinatlar. Fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri. Bazı özel fonksiyonlar çeşitleri ve tanım kümeleri. Fonksiyonların limiti, sürekliliği. Sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev kavramı. Değişme hızı, ortalama değer teoremi ve uygulamaları. Maksimum ve minimum bulma ve uygulamaları. Hiperbolik fonksiyonlar ve türevleri, kapalı ve ters fonksiyon türevleri, parametrik denklemler ve bunların türevi ve eğri çizimleri. Kutupsal koordinatlar konularını kapsar. Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Birimler, Fiziksel nicelikler ve vektörler, Doğrusal hareket, İki ve üç boyutta hareket, Newton hareket yasaları, Newton yasalarının uygulaması, İş ve kinetik enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Doğrusal momentum, itme ve çarpışmalar, Katı cisimlerin dönme hareketi, Dönme hareketinin dinamiği, Denge ve esneklik, Kütle çekimi Ders Kodu BMM101 Ders Adı Biyomedikal Mühendisliğine Giriş Yarıyıl 1 Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı. Biyomedikal mühendisliğinin tarihçesi; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Ders Kodu BMM103 Ders Adı Teknik Resim Yarıyıl 1 Teori 2 Pratik 2 Kredi 3 AKTS 5 Mühendislikte temel teknik resim, çizim araç ve gereçleri, resim kâğıtlarının hazırlanması, teknik yazı, bilgisayar destekli tasarım (CAD) platformu, izdüşüm prensipleri, tasarı geometri prensipleri, temel görünüşlerin oluşturulması, yardımcı görünüşler, kesit görünüşler, perspektif resimler, temel makine parça çizimleri, montaj resmi, ölçülendirme, tolerans ve yüzey kalite sembolleri, örnek uygulamalar.

2 Ders Kodu AIT181 Ders Adı Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi I Yarıyıl 1 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Ders Kodu TUR181 Ders Adı Türk Dili I Yarıyıl 1 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri. Ders Kodu YDL181 Ders Adı Yabancı Dil I Yarıyıl 1 Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives konularıdır. Ders Kodu BME151 Ders Adı General Chemistry I Yarıyıl 1 Madde: Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Ölçmeler ve Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Maddelerin Değişimi, Asit-Baz Reaksiyonları, Redoks Reaksiyonları, Reaksiyon Stokiyometrisi, sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Gazların Özellikleri, Gaz Kanunları, Moleküler Hareket, Gerçek Gazlar, Termokimya: Enerji, Isı ve Entalpi, Kimyasal Değişim Entalpisi, Tepkime Isıları, Atomun Yapısı, Atom Modelleri, Çok Elektronlu Atomların Yapısı, Atomların Periyodik Özellikleri, Kimya ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar: İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar, Poliatomik Türlerin Yapıları, Oktet Kuralının İstisnaları, Lewis Asit ve Bazları, İyonik ve Kovalent Bağların Karşılaştırılması, Moleküller: Şekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Molekül ve İyonların Şekilleri, Moleküllerde Yük Dağılımı, Moleküller: Şekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Bağların Kuvvetleri ve Uzunlukları, Orbitaller ve Bağ Oluşumu, Sıvı ve Katı Maddeler: Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvı Yapısı, Katı Yapıları, Faz Değişimleri.

3 Ders Kodu BME153 Ders Adı Computer Programming I Yarıyıl 1 Teori 2 Pratik 2 Kredi 3 AKTS 5 Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları; MATLAB ve Programlama Ortamı; MATLAB de Diziler; disp ve fprintf Komutlarıyla Ekrana Mesaj Yazdırma, Döngüler; Matrislerde İşlemler; Fonksiyon M Dosyaları, Uygulamalar; MATLAB de Dosya Yönetimi; MATLAB de Polinom Manipülasyonları; MATLAB de 2 Boyutlu Grafik İşlemleri; MATLAB de Sembolik (Simgesel) Değişkenler ve İşlemler; Uygulamalar.

4 2. YARIYIL Ders Kodu FIZ186 Ders Adı Genel Fizik II Yarıyıl 2 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Elektrik yükü ve elektrik alanları, Gauss yasası, Elektriksel potansiyel, Sığa ve dielektrikler, Akım, direnç ve elektromotor kuvvet, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar ve manyetik kuvvet, Manyetik alan kaynakları, Elektromanyetik indüklenme ve Faraday yasası, İndüktans, Alternatif akım, Elektromanyetik dalgalar. Ders Kodu BMM102 Ders Adı Tıbbi Biyoloji Yarıyıl 2 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Hücre yapısı ve organelleri; insan vücudunu oluşturan hücre türleri; hücre metabolizması; genetik materyal; protein sentezi; enzimler ve biyokimyasal reaksiyonlar; mutasyonlar ve kanser. Ders Kodu MAT186 Ders Adı Matematik II Yarıyıl 2 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders, Riemann integrali, analizin ve integral hesabının temel teoremleri, kısmi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, belirli integral, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, sonsuz seriler ve seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri konularını kapsar. Ders Kodu MAT192 Ders Adı Lineer Cebir Yarıyıl 2 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 3 Matris Cebiri, Matrisler Üzerinde Elementer Satır İşlemleri, Lineer Denklemlerin Çözümleri, Özel Tip Matrisler, Elementer Matrisler, Denk Matrisler, nxn Determinantlar, Determinant Özellikleri, Vektör Uzayları, Alt Uzaylar, Lineer Bağımsızlık, Taban ve Boyut, Lineer Dönüşümler ve matris gösterimi, Özdeğer ve Özvektör, Köşegenleştirme, İç Çarpım Uzayları. Ders Kodu AIT182 Ders Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Yarıyıl 2 Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Jeopolitik Kavramı ve Türkiye nin Jeopolitiği.

5 Ders Kodu TUR182 Ders Adı Türk Dili II Yarıyıl 2 Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. Ders Kodu YDL182 Ders Adı Yabancı Dil II Yarıyıl 2 Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions. Ders Kodu BME152 Ders Adı General Chemistry II Yarıyıl 2 Kimyasal kinetik ve denge denklemi, asit ve bazlar, çözünürlük ve kompleks iyon denklemi, entropi ve serbest enerji, elektrokimya, metaller ve ametaller, geçiş metalleri, kompleks iyonlar, nükleer kimya, koordinasyon bileşikleri, organik kimya. Ders Kodu BME154 Ders Adı Computer Programming II Yarıyıl 2 Teori 2 Pratik 2 Kredi 3 AKTS 5 Temel Kavramlar:.NET iskeleti; Değişkenler ve anlatımlar; Operatörler, Blok kontrol deyimleri; Dizi değişkenler, Pointer değişkenler; Math sınıfı, String, tarih ve zaman işlemleri; Sınıflar ve Nesneye yönelik programcılık; Metot hazırlamak; İndexleyiciler, Interface ler, Delegate ler, Struct ve Enum tipi hazırlamak; Hata ayıklmak ve hata yakalamak; Dosya ve klasör işlemleri; Form kontrolleri; Picturbox kontrolü ve resim işlemleri; Grafik ve çizim işlemleri; API fonksiyonları.

6 3. YARIYIL Ders Kodu MAT283 Ders Adı Diferansiyel Denklemler Yarıyıl 3 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Diferansiyel denklemlerin elde edilmesi, Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü. Ders Kodu YDL281 Ders Adı Mesleki Yabancı Dil I Yarıyıl 3 Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları. Mühendislik tarihi. Mühendislik çalışma metodolojisi. Bilimsel çalışma kavramı ve basamakları. Mühendislik tasarım süreci kavramı ve basamakları. Mühendislikte problem çözme teknikleri. Mühendislikte 7 aşamalı problem çözme. Mühendislik çalışma alanları: Uçak mühendisliği, Biyoloji mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Finans Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Materyal Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Askeri Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Okyanus Mühendisliği Petrol Mühendisliği, Ters Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Güvenlik Mühendisliği. Ders Kodu BMM201 Ders Adı Biyomalzemeler Yarıyıl 3 Biyomalzemelerin tanımı ve özellikleri, malzeme bilimi ve mühendisliğin temel prensipleri, mühendislik malzemelerinin biyomedikal kullanım ve uygulamalarının değerlendirilmesi, biyolojik malzemelerin özelliklerinin araştırılması, biyouyumluluk tanımlanması, çeşitli biyomalzemelerin biyouyumluluğunun değerlendirilmesi Ders Kodu BMM203 Ders Adı Sayısal Analiz ve Algoritmalar Yarıyıl 3 Tanıtım; Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları; Sayısal yöntemler: Yaklaşımlar ve hatalar, Cebrik denklemlerin kökleri, Açık metotlar, Lineer denklem sistemleri, İteratif çözüm yöntemleri, Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri, Eğri uydurma yöntemleri, Newton bölünmüş farklar tablosu ile interpolasyon yöntemi, Lagrange interpolasyonu, Sayısal integrasyon, Sayısal türev, Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, MATLAB ile başlangıç değer problemlerinin çözümü, Stiff problemler, Mühendislik uygulamaları, Sınır değer problemlerinin tanımı, sınır koşulları, sonlu farklar yöntemi, Sınır değer problemlerinin sonlu farklar yöntemi ile çözümü ve mühendislik uygulamaları.

7 Ders Kodu BMM205 Ders Adı Devre Teorisi Yarıyıl 3 Teori 3 Pratik 2 Kredi 4 AKTS 6 Ohm ve Kirchhoff yasaları, direnç devreleri, devre analiz yöntemleri, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, işlemsel kuvvetlendiriciler, birinci dereceden dinamik devrelerin analizi, RLC devrelerinin matrislerle analizi, sinüzoidal sürekli hal analizi, Laplace dönüşümü ile devre analizi. Ders Kodu BME251 Ders Adı Biomedical Image Processing Yarıyıl 3 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Görüntü işleme ile ilgili temel kavramlar; Renk kavramı, piksel ve renk uzayları; Görüntünün sıkıştırılması; Görüntü iyileştirme; Görüntü restore etme; Görüntülerde kenar kavramı ve eğim; Görüntü segmentasyonuna giriş; Kenar bulma ve konvolusyon işlemi; MATLAB ile görüntü işleme uygulamaları Ders Kodu BME253 Ders Adı Biotechnology Yarıyıl 3 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Genler ve Genom, Tıbbi Biyoteknoloji, Biyoteknoloji Düzenlemeleri.

8 4. YARIYIL Ders Kodu YDL282 Ders Adı Mesleki Yabancı Dil II Yarıyıl 4 Endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, bilgisayar mühendisliği, donanım ve şebeke mühendisliği, yazılım mühendisliği, metalürji mühendisliği, demir ve çelik dökümü, seramik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik ve mekanik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği otomotiv mühendisliği alanlarında temel teknik İngilizce terimler ve kavramlar. Ders Kodu BMM202 Ders Adı Biyomekanik Yarıyıl 4 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 5 Biyomekaniğe giriş ve genel anatomi; Hareket, hız, ivme, kuvvet, iş ve enerji kavramları; İskelet-Kas sistem mekaniği; Statik analiz, gerilme-gerinim ilişkisi, Deformasyon çeşitleri, Kayma gerilmesi, yük ve gerilme dönüşümü, dokuların mekanik özellikleri, Kemik, kas ve eklemlerin mekanik ve yapısal analizi; Mekanik sistemlerin dinamiği, Ortopedik araç ve gereçlerin mekanik açıdan incelenmesi, Malzemelerin gerilme ve gerinim deformasyonları, Biyomedikal alanında mevcut problemlerin çözümlerine yönelik yaklaşımlar. Ders Kodu BMM204 Ders Adı Tıp ve Biyolojide Hesaplama ve Yarıyıl 4 Bilişim Biyoinformatiğin temel kavramları. Tıpta veri ve veri kaynakları, Bunların işlenmesi ve otomasyonu, Gauss fomulü, Numerik türev ve integral, Richardson dış kestirimi algoritması, Numerik Integral bulma algoritmaları, Biyoistatistik, Veri madenciliği Ders Kodu BMM206 Ders Adı Elektronik I Yarıyıl 4 Teori 3 Pratik 2 Kredi 4 AKTS 5 Yarıiletken diyotlar, diyot uygulamaları, çift kutuplu transistörler (BJT), BJT'lerin DC ve AC kutuplanması, alan etkili transistörler (FET), FET'lerin kutuplanması, FET yükselticiler. Ders Kodu BMM208 Ders Adı Olasılık ve İstatistik Yarıyıl 4 İstatistiğe giriş; Veri türü, örnekleme ve veri toplama; Frekans tabloları, veri görselleştirme; Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri; Olasılığa giriş; Koşullu olasılık ve bağımsızlık; Olasılık yoğunluk fonksiyonu; Rastgele değişkenler, öngörü, moment oluşturma fonksiyonları; Dağılımlar; Hipotez testi.

9 Ders Kodu BME252 Ders Adı Electromagnetic Fields Theory Yarıyıl 4 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Elektromanyetik alan teorisinin temel varsayımları, elektrostatik, manyetostatik, zamanla değişen alanlar ve elektromanyetizma. Ders Kodu BME254 Ders Adı Clinical Engineering Yarıyıl 4 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Klinik mühendislerinin görev tanımları ve ilgili yasal düzenlemeler, Sağlık hizmeti sunulacak bina donanımları, Sağlık sektöründe yaygın kullanılan cihaz, malzeme ve yazılımlar, Bu ürünlerin alımının planlaması ve yasal süreçler, İşletme süreci; bakım, onarım, kalibrasyon hizmetleri vb., Tıbbi teknolojilerle ilgili danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri, Verimlilik, ARGE faaliyetleri, Akademik roller.

10 5. YARIYIL Ders Kodu BMM399 Ders Adı Endüstri Stajı I Yarıyıl 5 Teori 0 Pratik 0 Kredi 0 AKTS 3 Staj boyunca öğrenilenler, büyük ölçüde aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır: İşletmeler için:1.kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, 2. Uygulanan sürecin ve akış çizelgesinin kavranması, 3. Proses akım şeması çizilerek üretim ana hatları ile üzerinde kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması, 4. Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 5. Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi,6) ana üretim ünitesine yardımcı diğer tesisler (kazan dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) hakkında bilgi edinilmesi Laboratuvar ve Ar-Ge Merkezleri için: 1) Kurumun veya laboratuvarın genel tanıtımı, 2) mevcut ekipmanlar, 3) yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 4) yapılan analizler ve bu analizlerle ilgili teori ve ilkelerin anlatılması 5) kuruluş tarafından uygun görülen analiz düzeneklerinin öğrenilmesi, 6) ana üniteye yardımcı diğer tesislerin (kazan dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) incelenmesi. Ders Kodu YDL381 Ders Adı Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Yarıyıl 5 Konuşma becerisinin ağırlıkta olduğu bir derstir. Bu ders bilgisayar ve internetten kaynak taraması yapma, kendi meslekleriyle ilgili konularda akademik sunum yapma, mesleki alanda İngilizce sunum çalışmaları, grup çalışması, ikili çalışma, rol yapma aktiviteleri, İngilizceyi sözlü kullanma, konuşma, meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneğinin oluşturulmasını içerir. Ders Kodu BMM301 Ders Adı Mikroişlemciler ve Yarıyıl 5 Mikrodenetleyiciler Teori 3 Pratik 2 Kredi 4 AKTS 5 İşlenecek konuların kapsamı:80x86 ailesi mimarisi, düşük düzey görevler için 80x86 CPU Assembly dili programlama, bilgisayar organizasyonu, bus yapılar dahil olmak üzere PC mimarisi, bellek, DMA, giriş / çıkış arabirimleri, kesmeleri tanımlamak, ve çevre birimleri. Ders Kodu BMM303 Ders Adı Elektronik II Yarıyıl 5 Teori 2 Pratik 2 Kredi 3 AKTS 3 BJT ve JFET'lerin frekans tepkileri, işlemsel yükselticiler, işlemsel yükselticilerin uygulamaları, güç yükselticileri, geri besleme ve osilatör devreleri, gerilim düzenleyicileri, biyomedikal uygulamalar.

11 Ders Kodu BMM305 Ders Adı Mühendislik Ekonomisi Yarıyıl 5 Gider ve değer mühendislikleri; mühendislik ekonomisi kararları; faiz ile ilgili kavramlar; sermaye içi getiri (verim) oranı kavramı ve faiz ile ilişkisi; projelerle ilgili bugünkü değer, gelecek değer, net bugünkü değer, ve net gelecekteki değer analizleri; yıllık eşdeğer masraf, yıllık eşdeğer kazanç ve yıllık net kazanç metotları; iç karlılık oranı, dış karlılık oranı ve rantabilite; geri ödeme süresi. Ders Kodu BME351 Ders Adı Biomedical Instrumentation I Yarıyıl 5 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Tıbbi cihazların temel kavramları, Temel sensörler ve prensipleri, Yükseltgeçler ve sinyal işleme, Biyopotansiyellerin orjini, Biyopotansiyel Elektrotlar, Biyopotansiyel yükseltgeçler, Kan basıncı ve ses. Ders Kodu BMM311 Ders Adı İnsan Anatomisi Yarıyıl 5 Hücre, doku, organ ve sistem kavramları. İnsan vücudundaki organ sistemleri, bunların yapıları ve genel görevleri. Ders Kodu BMM313 Ders Adı Kardiyovasküler Enstrümantasyon Yarıyıl 5 Kardiyovasküler Sistem anatomi ve fizyolojisi. Kardiyovasküler Sistem patolojileri. Kardiyovasküler tanı cihaz ve teknolojileri. Kardiyovasküler tedavi cihaz ve teknolojileri. Kardiyovasküler biyomalzemeler. Ders Kodu BME371 Ders Adı Digital Design Yarıyıl 5 Dersin amacı ve temel kavramların tanımı; Bool cebrine giriş; Kombinasyonel devre analizi ve uygulamaları; Ardışıl devre analizi ve uygulamaları; CMOS dijital devreler; Analogdijital ve dijital-analog dönüştürücüler; Sadece okuma ve okuma/yazma yapan hafızalar. Ders Kodu BME373 Ders Adı Database Management Systems Yarıyıl 5 Temel veri tabanı kavramları; Veri tabanı tasarımı: Varlık/İlişki modeli, fonksiyonel bağımlılık, haritalama, normalleştirme; İlişkisel cebir ve hesaplama; Tablo yaratma ve özelliklerinin belirlenmesi; İlişkisel cebir ve hesaplama; SQL; View, trigger ve cursor sorguları yazma; Program sorguları yazma; Veri tabanından uygulamaya bağlanma.

12 Ders Kodu BME375 Ders Adı Biochemistry I Yarıyıl 5 Biyokimyaya Giriş, Su, Termodinamik, Aminoasitler, Protein, Protein metodolojisi, Hemoglobin/miyoglobin, Enzimlere giriş, Enzimler ve Kinetikler, Nükleotidler, Karbonhidratlar, Yağlar, Membranlar, Sinyalleme Ders Kodu MSD301 Ders Adı İş Hukuku Yarıyıl 5 Bireysel İş Hukuku: İş Hukukunun Hukukun Dalları Ayrımındaki Yeri / İş Hukukunun Konusu / İş Hukukunun Bölümleri / İş Hukukunun Kaynakları / İş Hukukunun Temel İlkeleri / İş Hukukunun Temel Kavramları: İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri / İşletme / İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri / İş Sözleşmesinin Yapılması. Ders Kodu MSD303 Ders Adı Patent ve Endüstriyel Tasarım Yarıyıl 5 Fikri mülkiyet haklarına giriş. Ürün tasarım ve geliştirmesi. Endüstriyel tasarım. Genel hükümler. Endüstriyel tasarım ve değerlendirmesi için patent başvurusu. Endüstriyel patent tasarımı. Endüstriyel patentin hakları. Endüstriyel tasarım kullanımı. Tasarımcının ve patent sahibinin haklarının korunması. Uluslar arası anlaşmalar. Örnek patentlerin değerlendirilmesi. Örnek patent hazırlanması. Ders Kodu MSD305 Ders Adı Girişimcilik Yarıyıl 5 Bu dersin amacı öğrencileri girişim fikri ve girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek ve yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşları tanıtarak konuyla ilgili motivasyonlarını artırmaktır. Ders Kodu MSD307 Ders Adı İletişim Becerileri Yarıyıl 5 Sosyal Psikolojideki Teori ve Metotlar, Sosyal Çevreyi Anlama, Kişileri Algılama, Benlik Kavramı, Tutumlar ve Tutum Değişikliği.

13 Ders Kodu MSD309 Ders Adı Uluslararası İletişim Yarıyıl 5 Uluslararası İletişimin Tanımı, Uluslararası iletişimin amaç ve işlevleri, Uluslararası İletişimin kısa Tarihçesi, Ekonomi, kültür, politika gibi temel kurumların uluslararası iletişim ile ilgisi, Küreselleşme süreci ile uluslar arası iletişim sürecinin ilintisi, teknoloji, Hammadde, Örgüt, Yasa ve transferleri. Ders Kodu MSD311 Ders Adı Kritik Analitik Düşünme Teknikleri Yarıyıl 5 Kavramlar ve tanımları, Düşünme organı olarak beyin, Düşünmenin gruplandırılması, İstemsiz düşünme ve özellikleri, İstemli düşünmek, İstemli düşünmenin özellikleri, İstemli düşünmenin yöntemleri, Kritik ve analitik düşünme. Ders Kodu MSD313 Ders Adı Proje Yönetimi Yarıyıl 5 Proje planlama ve kontrolde prensipler ve metotlar. Proje Tanımlama dokümanı. Yönetim temel kavramları ve İnsan kaynakları yönetimi. Proje yönetim teknikleri ve Gant örneği. Proje ağ yönetimi Kritik Yol Metodu (CPM). PERT olay analizi. Etkili ekip çalışması için çalışan motivasyonu, çalışma ortamı ve ücret değerlendirme. Risk yönetimi. Çatışma yönetimi. Zaman Yönetimi. Ders Kodu SOS381 Ders Adı Değerler Eğitimi Yarıyıl 5 Değer-ahlak tanımları, ana hatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre).

14 6. YARIYIL Ders Kodu YDL382 Ders Adı İş Hayatı için Yabancı Dil Yarıyıl 6 Çeşitli kurumlara ve firmalara iş başvurusu, proje başvurusu yapılması; ticari ilişki kurmak için yazı yazılması; İsteklerin yazıyla belirtilmesi; firmalarla sözlü olarak iş görüşmeleri yapılması, telefonda konuşma; İngilizcenin hâkim olduğu bir çalışma ortamında öğrencilerin nasıl davranacağının belirlenmesi: başvuru, talep, cevap, rapor sunum gibi formların hazırlanması vb. Ders Kodu BMM302 Ders Adı Tıbbi Cihaz Tasarımı Yarıyıl 6 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Tasarım Esasları; Medikal tasarım ve değerlendirme; Mekanik tasarım ve değerlendirme; Elektronik tasarım ve değerlendirme; Yazılım tasarımı ve değerlendirme; Malzeme Seçimi; Ekipman Seçimi; Kalite Kontrol; Ergonomi; Hasta Yalıtımı; Yasal Mevzuat; Optimizasyon; Uygulama Projesi. Ders Kodu BMM304 Ders Adı Biyomedikal Sistemlerin Yarıyıl 6 Modellenmesi Teori 3 Pratik 2 Kredi 4 AKTS 4 Fizyolojik sistemlerin matematiksel modellenmesi ve simülasyonu. Laplace dönüşümü ve durum uzayı gösterimi. Zaman ve frekans domeyni analizi. Lineer sistemlerin kararlılığı. PID kontrol uygulamaları. Fizyolojik sistemlerde parametre belirlenmesi ve optimum kontrol. Kontrol tekniklerinin Cheyne-Stokes solunum, glikoz dengeleme, kan-dolaşım ve insan kas refleks sistemlerine uygulanması. Ders Kodu BMM352 Ders Adı Biomedical Instrumentation II Yarıyıl 6 Teori 3 Pratik 0 Kredi 3 AKTS 5 Akışkan ölçümü ve kan basıncının ölçümü, Solunum sistemi ölçümü, Kimyasal biyosensörler, Klinik laboratuvar aletleri, Tıbbi görüntüleme sistemleri, Tedavi cihazları, Elektrik güvenliği. Ders Kodu BMM312 Ders Adı İnsan Fizyolojisi Yarıyıl 6 Temel Fizyolojik kavramlar ve Homeostazis. Vücut sıvıları ve Madde taşınımı. İnsan vücudundaki organ ve sistemlerin görev ve işleyişleri.

15 Ders Kodu BMM314 Ders Adı Biyolojik Taşınım Modelleri ve Yarıyıl 6 İlkeleri Dolaşım sisteminin madde taşınımı rolü, Epitelyal taşınım, Denge ve dengesizlik termodinamiği, Hücre zarından pasif ve aktif madde taşınım türleri/modelleri, Kontrol ve geri besleme sistemleri, Uyarılabilir hücreler. Ders Kodu BMM316 Ders Adı Radyasyon Fiziği Yarıyıl 6 Modern fiziğe giriş, Coulomb saçılması, Rutherford-Bohr atom modeli, X-ışınların üretimi, radyoaktivite, radyasyonun maddeyle etkileşimi, radyasyon dozu birimleri ve ölçümü, radyasyon detektörleri, radyasyonun biyolojik etkileri, tıpta kullanılan parçacık hızlandırıcıları. Ders Kodu BME372 Ders Adı Signals and Systems Yarıyıl 5 Sinyal ve Sistem Kavramları; Sinyal ve Sistem Çeşitleri ve Özellikleri; Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemlerin Tanımlamaları; Konvolüsyon; Fourier Serileri ve Dönüşümü; Laplace ve Ters Laplace Dönüşümleri; Z ve Ters Z-Dönüşümleri; Örnekleme ve Modülasyon; Sistem ve Sinyallerin Zaman ve Frekans Karakteristiği; Uygulamalar. Ders Kodu BME374 Ders Adı Selected Topics in Biomedical Yarıyıl 6 Engineering Biyolojik işaretlerin incelenmesi, işaretlerin sınıflandırılması; Tıbbi cihazların kullanımında karşılaşılan sorunlar; Tıbbi cihazlarda gürültü azaltma yöntemleri; EKG işaretlerini değerlendiren diğer düzenler; Kan akış ölçüm sistemleri; Defibrillatörler, kalp pilleri, Biyotelemetri sistemleri; Hastane güç sistemleri, kompanzasyon, hastane genelinde, ameliyathanelerde ve yoğun bakımda topraklama yöntemleri; Hastanelerde izolasyon ve elektriksel güvenlik; IEC standardının grup 2 odalarda uygulama yöntemleri; Tıbbi alanlarda özel tesisat kuralları, koruma yöntemleri; CE standardının tıbbi cihazlarda uygulama yöntemleri; Lazer tanıtımı ve biyomedikalde uygulama yöntemleri. Ders Kodu BME376 Ders Adı Biochemistry II Yarıyıl 6 Metabolizmaya Giriş, Glukometabolizma, Sitrik asit döngüsü, Elektron taşınımı, Chain, Aminoasit metabolizması, Nükleotid metabolizması, Yağ metabolizması, Diyabet

16 Ders Kodu MSD302 Ders Adı Araştırma ve Sunum Teknikleri Yarıyıl 6 1.Bilimsel araştırma ve inceleme teknikleri. 2.Bilimsel araştırma ilkelerine göre veri toplama ve verilerin analizi. 3.Rapor yazma ilkelerine uygun olarak araştırma sonuçlarını rapor etme. 4.Araştırma konularının sunumu. 5.Sunum cihazları ve teknolojilerinin kullanımı. Ders Kodu MSD304 Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Yarıyıl 6 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının değerlemesi ve Ücretlendirilmesi (Başarı değerleme ve ücretlendirme yöntemleri.), İş İlişkileri, (Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme ihtiyacı.) Ders Kodu MSD306 Ders Adı Yönetim Sistemleri Yarıyıl 6 Yönetim tanımı. Yönetim anlayışının tarihsel gelişimi. Organizasyon tanımı, çeşitleri, örgüt şemaları, bölümlere ayırma. Organizasyonlarda bilgi, öğrenme, kültür, yapı, devamlılık, güç ve politika yönetimi. Yönetim etiği. Cinsiyet ve yönetim. Yönetim işlevleri (planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, denetleme). Yeni yönetim teknikleri,. Amaçlarla yönetim. İstisnalara göre yönetim. Kalite kontrol çemberleri. Benchmarking. Değişim yönetimi. Stratejik yönetim. Organizasyonlar arası ilişkiler. Ders Kodu MSD308 Ders Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Yarıyıl 6 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hakkında temel kavramlar. Ergonominin temel çalışma alanları. İş Güvenliği kavramı. İş kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetlerinin hesaplanması, soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri, önleme yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri. Kişisel koruyucular ve makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve hedefleri. İSG Mevzuatı. Ders Kodu MSD310 Ders Adı Kurumsal Davranış Yarıyıl 6 Teknoloji ve sanayinin yapılandırılması. Teknoloji ve rekabet avantajları. Teknolojik seçenekler, stratejiler ve analitik araçlar. Ortaklıklar ve stratejik ittifaklar. Teknoloji ve yapı. Teknoloji ve süreç. Teknoloji ve kültür. Teknoloji ve toplam kalite. Teknoloji transferleri. Yaratıcılık ve değişim, ar-ge yönetimi. Ar-ge verimliliği. Ulusal politikalar ve ar-ge. Teknoparklar ve yenilikçi organizasyonlar. Üniversite - sanayi ar-ge işbirliği. Patentler ve yasal düzenlemeler. Ar-ge eğilimleri.

17 Ders Kodu MSD312 Ders Adı Standardizasyon Yarıyıl 6 Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar, Standardizasyon Çeşitleri, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları. Ders Kodu MSD314 Ders Adı İletişim Sanatı Yarıyıl 6 İletişim ve sanat, Tasarım kavramı, İletişim Araçları, Medya ve türleri, Yeni medya, Sosyal medya, E-öğretim.

18 7. YARIYIL Ders Kodu BMM499 Ders Adı Endüstri Stajı II Yarıyıl 7 Teori 0 Pratik 0 Kredi 0 AKTS 4 Staj boyunca öğrenilenler, büyük ölçüde aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır: İşletmeler için:1.kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, 2. Uygulanan sürecin ve akış çizelgesinin kavranması, 3. Proses akım şeması çizilerek üretim ana hatları ile üzerinde kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması, 4. Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 5. Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi,6) ana üretim ünitesine yardımcı diğer tesisler (kazan dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) hakkında bilgi edinilmesi Laboratuvar ve Ar-Ge Merkezleri için: 1) Kurumun veya laboratuvarın genel tanıtımı, 2) mevcut ekipmanlar, 3) yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 4) yapılan analizler ve bu analizlerle ilgili teori ve ilkelerin anlatılması 5) kuruluş tarafından uygun görülen analiz düzeneklerinin öğrenilmesi, 6) ana üniteye yardımcı diğer tesisler (kazan dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) incelenmesi. Ders Kodu BMM401 Ders Adı Bitirme Projesi I Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 2 Kredi 3 AKTS 6 Proje konusunun seçimi, Proje konusu hakkında literatür taraması, Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar çalışmalarının yapılaması, Verilerin değerlendirilmesi ve projenin yazımı. Ders Kodu BMM403 Ders Adı Biyomedikal Laboratuvarı Yarıyıl 7 Teori 1 Pratik 2 Kredi 2 AKTS 2 Deneylerde, piozoelektrik transduserler, fotokuplor sensor, termal sensor ve değişik yüzey elektrotları gibi algılayıcı elemanlar kullanılmaktadır. Her bir ölçüm modülünün farklı kontrol modları bulunmaktadır. Her bir modül, kullanıcıya kazanç ve bant genişliğini değiştirebilme imkanı vermektedir. Bu sayede, öğrencilerin orijinal biyomedikal sinyallerle devreler arasındaki ilişkilerin kavratılması sağlanmaktadır. Ders Kodu BMM411 Ders Adı Fizyolojik Kontrol Sistemleri Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Homeostazis, metabolizma, büyüme-gelişme, Otonom Sinir Sistemi, Neuro-Endokrin Sistem organları, Bunlardan salgılanan hormonlar ve işlevleri, Sinyal yolakları, Geri-besleme mekanizmaları.

19 Ders Kodu BMM413 Ders Adı Web Programlama Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 İstemci-Sunucu Kavramı, HTTP, Tarayıcılar, HTML Etiketleri, HTML ile Metin Biçimlendirme, Listeler, Tablolar, Çerçeveler, Renkler, Resim Ekleme, Bağlantı Ekleme, CSS uygulamaları, Katman Tekniği, Web tasarımı editörleri. ASP Teknolojisine Giriş, Programlamanın Temelleri, Akış Diyagramları, Döngüler, Karşılaştırma Komutları, Değişkenler, Diziler, Dinamik Dizi, Fonksiyonlar, Form Elemanları, Dosyalama, Veri Tabanı Kavramı ve Avantajları, SQL sorguları, Veritabanı İşlemleri, Oturum ve Güvenlik işlemleri, Diğer Teknolojilere Kısa Bakış. Ders Kodu BMM415 Ders Adı Biyoelektrik ve Biyomanyetik Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Giriş. Vektörler, gradyant, diverjans. Elektriksel alan ve matematiksel ilişkileri, Hücre Zarının Biyoelektriksel Özellikleri. Transmembran potansiyeli, İyon kanalları, İyon pompaları, Donnan eşitliği, Goldman eşitliği, Beynin Elektriksel Alanı. Beyindeki potansiyel değişimler. Elektroensefalagrafi (EEG). EEG ölçüm yöntemleri ve özellikleri. Ders Kodu BMM417 Ders Adı Ergonomi Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Ergonomiye giriş; İş ve iş organizasyonu; Fizyolojik açıdan iş yeri düzenleme; Antropometrik açıdan iş istasyonu ve ekipman tasarımı; İş tasarımında ergonomik prensipler; Fiziksel çalışma ortamının ergonomik açıdan düzenlenmesi; İnsan- makine etkileşimi; İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Ders Kodu BMM419 Ders Adı Biyosensörler Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 Teori 3 Biyosensör bileşenleri: çevirici ve algılama elemanları, biyonsensörlerin performans etkenleri, elektrokimyasal sensör ve biyosensörler: potansiyometrik/amperometrik/kondüktometrik/alan-etkili transistör sensörleri, fotometrik uygulamalar, piezoelektrik ve termal sensörler, "canlı" biyosensörler, özel sensör uygulamaları. Ders Kodu BMM421 Ders Adı Mikro ve Nanoteknoloji Yarıyıl 7 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Mikro ve nanoteknolojinin temelleri, biomem'ler, nanoteknoloji temelli ilaç teslimi, implant edilebilir nanomalzemeler, mikro ve nanoteknoloji temelli implant edilebilir tıbbi aygıtlar, biyogörüntülemede nanoteknoloji.

20 Ders Kodu BME451 Ders Adı Biomedical Systems Yarıyıl 7 Biyomedikal sinyallere giriş; Eşzamanlı, birleşmiş ve ilintili süreçler; Bozulmalara karşı filtreleme; Olay tespiti; Dalga şekli ve dalga tipi karmaşıklığı; Frekans uzayında betimleme; Biyomedikal sinyallerin modellenmesi; Durağan-olmayan sinyallerin analizi; Örüntü sınıflama ve diyagnostik karar alma. Ders Kodu BME453 Ders Adı Biomedical Signal Proccessing I Yarıyıl 7 Sinyal Kavramı ve Özellikleri; Sistemler Kavramı ve Özellikleri; Temel Dönüşümler; Diğer Lineer Dönüşümler; Özel Dönüşümler; Hızlı Fourier Dönüşümü; Filtreleme, Analog ve Dijital Filtre Yapıları; Ayrık Filtreleme Yapıları; Filtreleme Tasarımı; Filtreleme Uygulamaları; Spektral Analiz; Çok Boyutlu Sinyal işleme; Uygulamalar. Ders Kodu BME455 Ders Adı Medical Imaging Systems Yarıyıl 7 Temel görüntüleme prensipleri, görüntü oluşumu, görüntü kalitesi, radyografik görüntüleme cihazları, nükleer tıp görüntüleme cihazları, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme. Ders Kodu BME457 Ders Adı Magnetic Resonance Imaging Yarıyıl 7 Manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) fiziği, MR donanım, MR sinyali, 2B ve 3B MR görüntüleme, MR görüntü kalitesi, çeşitli hastalıkların teşhisi için MR klinik uygulamaları.

21 8. YARIYIL Ders Kodu BMM402 Ders Adı Bitirme Projesi II Yarıyıl 8 Teori 3 Pratik 4 Kredi 5 AKTS 10 Proje konusunun seçimi, Proje konusu hakkında literatür taraması, Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar çalışmalarının yapılaması, Verilerin değerlendirilmesi ve projenin yazımı. Ders Kodu MUH402 Ders Adı Mühendislik Etiği Yarıyıl 8 Dersin temel amacı öğrenciye, mühendislik etiği ile ilgili bilgileri ve iş hayatında etik değerlere uygun iş yapabilme eğitimini vermektir. Ders Kodu BMM412 Ders Adı Veri Madenciliğine Giriş Yarıyıl 8 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Veri madenciliğine giriş, veri madenciliğinin arkaplanı, veri hazırlama teknikleri, veri ambarları ve OLAP, veri analiz teknikleri, kümeleme metotları, sınıflandırma teknikleri, kestirim teknikleri, karar ağaçları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar. Ders Kodu BMM414 Ders Adı Genetik Teknolojisi Yarıyıl 8 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Klinikte genetiğin yeri, Genetik tanı yöntemleri, Genetik araştırma yöntemleri, Genetik tedavi yöntemleri, Kanser genetiği. Ders Kodu BMM416 Ders Adı Biyomedikal Optik Yarıyıl 8 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Optik prensiplerin özeti: elektromanyetik teori, ışık kaynakları, klasik optik, optik etkileşim; ışık-doku etkileşim teorisi; ışık-doku etkileşim mekanizmaları ve uygulamaları: fotofiziksel, fotokimyasal, fotobiyolojik; ışığın terapötik ve tanısal uygulamaları. Ders Kodu BMM418 Ders Adı Biyoakışkanlar Dinamiği Yarıyıl 8 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Fizyoloji ve biyoteknolojide sıvı akışı, Kütlenin temelleri ve ısı taşınımı, Konveksiyon, difüzyon, aktif taşınım, osmoz ve momentum korunumu, kütle ve enerji.

22 Ders Kodu BMM420 Ders Adı Radyasyon ve Nükleer Tıp Yarıyıl 8 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Nükleer tıpta radyasyon fiziğin rolü, radyasyon fiziğin temel süreçleri, nükleer tıpta radyasyon kaynakları ve radyofarmasötikler, tıp uygulamaları için radyasyon detektörlerin, nükleer tıpta yeni ufuklar. Ders Kodu BMM422 Ders Adı Doku Mühendisliği Yarıyıl 8 Teori 2 Pratik 0 Kredi 2 AKTS 3 Doku Mühendisliğinde tanımlar, genel prensipler, tarihçe, Güncel klinik uygulamalar, Dokunun oluşumu yapısı ve organizasyonu, Kök Hücreler, farklılaşma ve hücre göçü, Hücre/mikro-çevre ilişki ve etkileşimleri, Hücre kültürü. Ders Kodu BME452 Ders Adı Prosthetics and Artificial Organs, Yarıyıl 8 Implant Design Sistemler ve ilgili protez/ortez/implantlar, Tasarım, Biyouyumluluk, Diyaliz, Dental protez/ortez/implantlar, Doku mühendisliği. Ders Kodu BME454 Ders Adı Biomedical Signal Proccessing II Yarıyıl 8 Filtreleme; Geri Besleme; Biyoelektrik Sinyaller; Beyin Sinyalleri; Kalp Sinyalleri; Kas Sinyalleri; Gastrointestinal Sinyaller; Akustik Sinyaller; Konuşma Sinyalleri; Görüntü İşleme; Görüntü İşleme Teknikleri; Dalga Şekli ve Karmaşıklığı; Frekans Analizi; Uygulamalar. Ders Kodu BME456 Ders Adı Nanomaterials Yarıyıl 8 Biyomalzemelerin tanımı ve özellikleri, malzeme bilimi ve mühendisliğin temel prensipleri,mühendislik malzemelerinin biyomedikal kullanım ve uygulamalarının değerlendirilmesi,biyolojik malzemelerin özelliklerinin araştırılması, biyouyumluluk tanımlanması, çeşitli biyomalzemelerin biyouyumluluğunun değerlendirilmesi. Ders Kodu BME458 Ders Adı Introduction to Bioenformatics Yarıyıl 8 Biyoinformatiğin Tanımı, Kapsamı ve Tarihçesi; Biyolojik Veritabanları ve Bilgiye Erişim; Önemli Biyoinformatik Merkezlerinin İncelenmesi; Dizi Karşılaştırma Yöntemleri; Proteinlerin sınıflandırılması ve ikincil veritabanlarının taranması; Proteinlerin 3-boyutlu Yapılarının Görüntülenmesi; Primer Tasarlama; Restriksiyon Analizleri.

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ (Alfabetik) Dersin Kodu - Dersin Adı AIT181 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I EGT101 -

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0)

Detaylı

AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2014-2015 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

03/03/2015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders İçerikleri 03/03/2015

03/03/2015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders İçerikleri 03/03/2015 T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 3 Elektrik Enerjisi Kullanımının

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Genel Toplam T = 118 U =92 Toplam Saat = 210 Kredi = 164 ECTS = 240 1. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı ve İçeriği Kredisi Seçmeli/Zorunlu

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı