.I1. Haber Bulteni. 8 Act Kayb~mtz. Yeni Binamlzda Yang~n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".I1. Haber Bulteni. 8 Act Kayb~mtz. Yeni Binamlzda Yang~n"

Transkript

1 ~ - Haber Bulteni.I1 Yeni Binamtzds Yangln Risk Denetim Ekibi (Jn Caltgma Raporu Denet~i Yardtmc~s~ Adaylte~ S~nav~ ingiltere Say~gtay~ Egitim Kurs~ Yeni Egitim Grubu ve Yeni G6revlendirmeler Oracle Kursu Stnav Kurulu TUrkiye 1s Denetim EnstitOsO Konfenns~ AYMMO Delege Toplant181 IFAC Konfenns~ Meslektaglanm~z~n Makaleleri 8 Act Kayb~mtz Sosyal Haberler Yeni Binamlzda Yang~n Yaplmna 1990 ylllnda bqlanan ve rqmmak iizere bulundugumuz yeni binamlztn qiv btillimiinde 25 Agustos 2000 tarihinde q~kan yangm, mensuplanmlz araslnda biiyiik iiiintii yaratmas~nln yam s~ra kamuoyunun ve devlet yetkililerinin ilgilisini Kurumumuza ytineltti. Bqkanllg~mzca Baylnd~rllk ve iskan Bakanllglndan "yangln s o m olqan ~ hasann ve iqaat, tesisat imalatlann~n yanglnda etkilenmelerinin" ve "Hiiet Binaslnm 4 ila 11 katlannln acil ihtiyag nedeniyle kullamm giivenligi aqlsmdan engel bir durumun bulunup bulunmadlglnln be1irlenmesi"ne iligkin rapor istenildi. Bakanllkga diizenlenen tarihli teknik raporda ingaat, elektrik tesisatl ve makine tesisat~ hasarlan tespit edilmig, sistemlerin igletmeye almma gartlan beliilenmigtir. Amlan raporda ''Sayqtay Bqkanl~g~nm acil ihtiyaq nedeniyle kullanmak istedigi Hizmet Binaslmn 30 ila 55 akslan ile slnlrlanan btiliimlerinin kullamlmasmnda ta.ypcl sistem aglsmdan herhangi bir salanca bulunmadlgl kanaatine vanlmlg" "Belirlenmig tekriik ve idari iglemlerin yerine getiriimesi halinde makine tesisatl aqlslndan kullamc~ idarenin hizmete devam etmek istedigi hizmet binas~ akslar arasl katlarda ihtiyaq duyulan tesisatlar~n (~srtma, sogutma, havalandlrma, slmi tesisat, mutfak, yangln tesisat~) igletmeye al~nmas~mn miimkiin" oldugu belirlenmigtir. Ancak binamn igletmeye aqllabilmesi iqin ongtiriilen teknik iglemler meyamnda "mekanik tesisat~n igletmeye allnabilmesi iqin acilen elektrik tesisatln~n qallpr duruma getirilmesi" $art kogulmug olup, ilgili Bakanl~k ve yliklenici ile yap~lan goriigmelerde,elektrik tesisatln~n ne kadar siirede qal~gabilir duruma getirilecegi konusunda doyurucu bir yanlt allnamamigtu. Bunun iizerine ve binamn igletmeye aq~labilmesi iqin ongorulen diger teknik iglemlerin ne zaman yapllabilecegi hususundaki dwaksamalar ile belli bir siire sonra havalann soguyacagl da dikkate al~narak, Bqkanllkqa belirlenen program dahilinde, mensuplarlm~z~n eski yerlerinde bir siire daha gorev yapmalarlnln saglanmas~ iqin gerekli hazlrl~klara bqlanm~gtlr. Aynca yanglndan zarar goren hesaplann tam listesi Bavkanl~kqa yap~lan bas~n aq~klamasl ile kamuoyuna duyurulmu$tw. S6z konusu bas~n aqlklamas~n~n tam metnine izleyen sayfalar~rnlzda yer verilrnigtir. Yangln nedeniyle tiim Saylgtay Camiaslna eecmi dileklerimizi iletiyoruz... r ' - e

2 BASIN ACIKLAMASI tarihinde Saylgtay BqkanliB yeni hizmet bimasi aqivinde qlkan yangmla ilgili olarak basin ve yayin organlannda, qegitli haber ve yorumlar yer almaktadir. Saylgtaym Anayasal konum ve iglevi nedeniyle bu yangm degigik tartigmalara konu olmw; bazi iddialar ortaya atdmig, bazi kugkular dile getirilmigtir. Bu nedenle yeni hizrnet binasmn kullanun~ ve Saylgtay aqivi konusunda a~iklama yapllmasi gerekli gllailmu$tur. Saylgtay, gene1 ve katma batgeli idareler, bu idarelere bagli sabit ve doner sermayeli kuruluglar ile fonlann ve yerel y6netimlerin gelir ve giderleri ile mallanni Tiirkiye BUyiik Millet Meclisi adlna denetleyerek sorumlulann hesap ve iglemlerini yargilama yolu ile kesin hukme baglamakla gllrevli bir Anayasal kurulqt~.. Saylgtay'm denetlemekle yiikiimlii olduw saymanllk saytsi, 8520'si nakit ve 5026's ma1 saymanligi olmak Uzere toplam I3546 adettir. Bu saymanl~klann her y~l gelir ve giderlerine iligkin tam belge ve defterlerinin denetlenmek tizere Say~gtay'a gllnderilmeleri gerekmekte olup; bugelir ve gider evrala ile her qegit belge 832 sayh Saylgtay Kanununun 102. maddesi ile bu madde uyannca haz~rlanan Say~gtaya Verilen Her Cegit Gider ve Gelu Evralu ile Her Cegit Beigelerin Saklanma Siireleri ve Yok Edilme Usulleri Haklanda TiizUk uyannca esas itibariyle 10 yll siire ile Sayi~tay qivlerinde saklanmak zorundadn. Bu nedenle, neredeyse TUrkiye9nin tum belgelerini saklamak durumunda bulunan, qok biiyiik bir argiv somuyla kar$l kar$iya olan Sayigtaym bu amaqla biiyiik qiv alanlanna ihtiyaci bulunmaktadn. Batge iglemlerinin her y11 artmas] bu ihtiyaci daha da yogunlqtumaktadir. Gerqekten yillik ortalama 850 ton evrak Saylgtaya gelmektediu. 10 yilllk saklama yiikiimliiliigii nazara almdigmda, Sayigtayin aqiv somunun boyutu ortaya qikmaktadr. Ulus semtinde halen kullanilan Saytgtay binasl altmda 4000 m: Eskiphir yolu Uzerindeki 16 dtiniim arazi Uzerine kurulu 4 biiyd hangardaki m2 olmak iizere toplam m2 qiv almn yetersiz hale gelmesi iizerine, 1993 yihda heniiz iqa haliideki yeni hizmet binamlzdaki m2'lik ar$iv alanlannln bir boliimtinih kullmlmasi yoluna gidilmi$tir. Kamuoyunda iizerinde durulan konulara iligkin aqiklamalar wagida sunulmqtur. 1- Yeni binava arsivin ve bir lus~m personelin nkin tas1nd121 a) Say~gtay aqivinin tiimu yeni binaya taqmm1g degildir. Halen Ulus semtindeki Sayi$taj binasimn alundaki aqiv MltImUyle Eskigehir Yolu Uzerinde miinhasuan bu ige tahsis edilmi? binalar evrakla tamamen doludur. Bu mekanlara slgdinlamayan evrak zorunlu olarak yeni binadaki arvive e yerle$tirilmigtir. b) 2886 saylli Devlet lhale Kanununun 8'inci maddesine daymlarak Bakanlar Kurulunca qikanlan Baymdullk iqleri Gene1 Sartnamesi, idareye, iglerin tamamlamug lus~mlanxu teslim alarak kullanmaya imkib vermektedir. Keza, idareyle mateahhit arasmda bagitlanan sllzlegmenin "Geqici f$gal" bqlikll 24'tincii maddesinde "fgm bitmig iiniteleri, idarenin istegi iizerine geqici kabulii tazammun etmemek gartiyla miiteahhitle birlikte yap~lacak tutanakla idareye teslim edilir." denilmek suretiyle "Geqici fggal" yoluyla iglerin tamamlanm~g luslmlmn kullan~labilmelerine olanak vermektedir. Bu olanaktan yararlmlarak Ek-l'de sundugumuz Bayindullk ve iskin Bakanl~gl yetkilileriyl~ mateahhidin imzasm iqeren tutanakla aqivlik evralumrvn bir b6lllmu 1993 y~lmda yeni hizmet binamlzm alum yerle$tirilmi$tir.

3 Bu konuya iligkin olarak yetkili merciilerin onaylan da ekte aynca sunulmugtur. (Ek-2, Ek-3) C) Yine anllan hukumlerden yararlmlarak bir hslm personelimiz ayni yontemle yeni binaya ta~inmak iizereyken yangln gkm~ghr. (Ek-4) 2- Yanan va da vanmndan zarar goren belgelerin niteliiii Bir hsim yml~ ve gorse1 basinda yanan ya da yanglndan zarar g6ren belgelerin qok Bnemli, ya~amsal nitelikte oldugu iddia edilmektedir. Saylgtay denetimi, ilke olarak Tikk kamu mali y6netim sisteminde bnemli bu yer tutan sayrnanl~klar bazlnda ve mali yll esaslna gore yapllmaktad~r. 832 say111 Kanuna gore gelu, gider ve ma1 hesaplan Sayi$tay Denetqileri tarafmdan incelenmekte; eksik, hatall ve mevzuata ayhn goriilen i~lernler saptanip bu konularda ilgililerden savunma allndlktan soma vanlan sonuqlar raporlar halinde Saylvtay yarg~ dairelerine inikal ettirilmektedir. Saylgtay Denetqi ve RaporUirlerinin Denetim ve Calivrna Usulleri Haklunda Yonetmelik uyannca Denetqiler dlizenledieri bu raporlara mevzuata aykm olarak nitelendirdikleri i~lemlere iligkin belgeleri de rapor eki olarak baglamak zorundadlrlar. Ba~ka bir deyiqle mevzuata aykm veya noksan ivlem belgeleri denetim sonucunda hesap evraki araslnda qikanlarak yargi dairesine sunulmaktadu. Mevzuata ayhn gorlilmeyen veya noksanlig~ olrnayan belgeler ise, inceleme bitiminde, mlan Yonetmelik ve Saylgtay Belgeler Saklak Yonetmeligi uyannca Argiv MUdIirlUgUne gtinderilerek burada saklanmaktadular. a. ISte, yanan ya da yangindan zarar goren belgeler, incelenip denetimi yapilarak mevzuata ayklrl goriilrneyen, noksanl~gl bulunmayan wive kaldinlm~g evraktlr. Bunlar, ilke olarak mevzuata aykinlig~ veya noksanllg~ g6riilmemig belgeler olmakla beraber, inceleme ve yargllama slrasmda gliriilmeyen yanllg veya usulsliz bir iglemin htlkiimden sonra ortaya qlkmas~, htikme tesir edebilecek bazl belgelerin inceleme ve yargllama sim~nda bulunmay~p hiikiimden sonra meydana qhas~ vb. nedenlerle hukuk tenninolojisi olarak kanun yolu olan yarg~lammn iadesi; mahkeme, miifetti? ve tahkik kurumlan gibi makamlar taraf~ndan istenilmesi hallerinde, bu belgeler, isteyen mercilere gbnderilmektedir. Ancak, uygularnada, bu hallerin qok yaygln oldugu stiylenemez. Kamu mali yanetiminde saydaml~gm onemi nedeniyle tarihinde meydana gelen rniiessif yanglnda yanan veya btiyuk hasara ugrayan belgelere ait liste Ek-5'de sunulrntqtur. Listenin incelenmesinden gorlilecegi iizere yanan hesaplarln qok biiyiik bir b6liimu 1994 yllma, az bir klsm~ da 1998 ylllna ait hesaplardlr ylli hesaplann~n tiimii incelenmig iligikli olanlan aynlmig, raporu yazllmi~, yarg~lanmlg ve ilhl qlkrmg hesaplardlr ylllna ait olan hesaplar da incelenmi?, rnevzuata aykln gorlilen iglemlere ilivkin belgeler hesap evraki arasmdan qlkanlarak sorgulan ve raporlan yazllml$ hesaplardlr ve 1998 yillanna iligkin olup yangindan mar goren hesaplar dlgmnda, saklama siiresi i~inde bulunan ylllan ile ylllan ve 1999 yillan hesaplan tiimiiyle muhafazam~z altlndadlr. 3- Yanan va da vang~ndan zarar goren evralun son zamanlarda vau~lan yolsuzluk ouerasvonlar~vla ilgisi Yapllan operasyonlann qegitliligi nedeniyle ortada herhangi bu somut olay olmadan yanan evrakln bunlarla ilgili ya da ilgisiz oldugu yolunda bir genelleme yapmak dogru degildir. Ancak, bu konularda. bugiine degin Sayl~taydan herhangi bir belge istenilmiv degildir. Diger taraftan, son y~llarda bu konularda Saylgtaya verilen belgelerde tasdikli fotokopi esasl yayglnl~k kazandlgindan Ceza Hukuku aqlslndan su~ teqkil eden belgelerin yanglnda ortadan kaldmlmi$ olmasi miimkiin goziikmemektedir. Saylvtay dlglndaki kununlarda bulunan belge aslllanna ulqmak miimkiindiir.

4 I 5- Esasen, 832 say111 Kanunun 65. maddesi uyarmca, sayman hesaplanmn incelenmesi slraslnda suq te~kil eden bir fiile rastlamlmasi helinde, Denetqiler, delilleri saptayarak durumu Saylgtay yargi dairelerine intikal ettirmekte; kamu davasl yoniinden kovugturma yapllmaslna karar verilmesi halinde, keyfiyet, ilgili idareye veya Cumhuriyet savclhgmna yanslblmaktadu. 4- Yanglnln nedeni Yanginm elektrik kontamdan, kaynak makinesinden glktlg~m ileri stirenler yatunda sabotaj oldugunu iddia edenler de vardu. Bu, Saylgtaym dlgmnda bir konu olup, itfaiye 6rgiitii henliz rapomnu hazulamam~gt~r. Emniyet mensuplan gahgmalanm siirdthnektediu. Adli yargi mercileri de gerekeni yapacakbr. Teknik hususlar Binada q iv mekanlm belirlenmesi, buralarda yangm siindunne sistemlerinin seqimi ve yangln ba$langlcmnda nasil devreye girecegi ve yangm siraslnda allnan 6nlemlerin tiimii teknik konular olup, Saylstaym gorev ve yetki alm dl$lnda bulunmaktadu. Sayiwy, sadece kullatuc~ kunun olarak gece 4, giindliz 2 kigi olmak 2 vardiya halinde nobetpi memur g6revlendirmig olup, bu personelin ihrnali olup olmad~g~ konusunda sorugtwma Sevinerek ifade etmeliyiz ki, Bayndvllk ve fskh Bakanllgl tarafindan dlizenlenen tarihli Teknik Raporda "... herhgi bir g8gme veya bina toptan glivenligini etkileyecek agir hasar gozlenmemi &... Kiriglerde 01- Mlgesel hasarlann ise gu anda yap1 gilvenligini tehlikeye dasllrecek boyutta oh&& gbzlenmigtir..." denilmektedir. Ancak Saylgtayln t[im argiv ihtiyacm karg~layabilecek kapasitede miistakil bir ar$iv binasi yapilmak &re arsa temini gayesiyle Maliye Bakanllgl Milli Ernlak Genel Miidiirlugii ile diger bakanllk ve hluglar nezdinde daha 6nceden giri8imler btiyle bir acl olayl yqamamak iqin daha da yogunlqtmlarak slirdiirlilecek; 6te yandan denetim programma alman hesaplann 10 yll olarak belirlenen Saylgtay qivlerinde bekleme stiresinin 5 ylla indirilmesi, diger hesap evralcuun da kurumlannca saklanmasl amac~yla ilgili mevzuatta degi~iklii yapllmas~ iqin gerekli temaslar Yeni Komisyonlar Yeni Hizmet Binamlzln aqiv Mlttmlinde qikan yanglm sonucunda, olqan durumun tespiti ve bu sonuglann giderilmesine ytinelik olarak bqkanllkqa iki komisyon W du. S6Z konusu kornisyonlardan birisi, yangn mahallinde gorevli personelin ihmali olup olmad~&m belirlemek amac~yla"yang~nla ilgili dn ara~tlrma yapmat' Iizere kddu. Komisyon 17 inci Gmp Sefi Uman Denetqi Mustafa Kaymaz'in bqkanllgmnda ve 23 lincii Grup $efi Uzman Denetqi Sadlk Biiyiikbayram ile Genel Kuruf Ba$raport&ii Uzrnan Denetqi Ahmet Ozdemir'den oluguyor. Diger komisyon ise 2'nci Daire ijyesi Aytek Kughan'm bqkanllgmnda "Hizmet binamuda meydana gelen hasarrn giderilmesinde izlenecek hukuki yolun tespiti amaczyla qalalr~malarda bulunmak" iizere olugturuldu. Bu komisyonda 8 inci Grupta gorevli Bqdenetqi Yagar G6k ile Arqtlrma ve Tasnif Grubunda g6revli Bqdenetqi Erdin lvgin gorev yapacak.

5 3ayrt.-, ~idlg~ "Anlamlr Riskler "in Yetigtirilme ve Meslek Risk Denetim Ekibi belirlendigi raporda, ekip Sinavi Yonetmeligi on Cali~ma Raporu taraf~ndan yapilacak risk geregince OSYM tarafindan yapilan test sinavini qan Performans Denetim incelemesinin "Beklenen adaylara uygulanacak olan Grubunda gorevli Risk Etkileri "nin neler olabilecegi yazill sinav yine aynl kumm Denetim Ekibi tarafmdan aqklanmig, "Parlamentonun 7-8 Ekim 2000 yiiriitiilen "istanbul'da tlgisip8 iizerinde durulmw ve tarihinde ~ ~ k ~ ~ ' d ~ Meydana Gelmesi Muhtemel bu konularda "Denetlenen gerqeklegtirilecek. Sinavln 3. Depremin Zararlarrnr Kurumun GorijS1eri"ne yer qamasi ise kazanan adaylara Azaltmqa Yonelik veriliyor. bildirilecek bir tarihte Faaliyetlerin Risk Denetimi Raporun Ekler b6liimiinde ise Sayigtay tarafindan Yoluyla Incelenmesi" konulu belirlenen temel sorunun alt yapilacak. risk incelemesinin on qaligma sorulan,risk denetim raporu tamamlandi. kriterleri,metodolojisi ingiltere Sayrgtayr Caligma teklifinde (kmtlar) muhtemel sonuqlar Egitim Kursuna belirlendigi biqimde on ve Sneriler matris geklimde Katrllm ~aligma programin1 yer allyor. tamamlayan risk denetim 1 Ekip gefi ve 5 Denetqiden fngiltere Saylgtaylnin 1993 ekibinin raporu 9 sayfa ve ylllndan bu yana diger olugan inceleme ekibi tam eklerden olugmaktad1r. Rapor iilkelerin yiiksek denetim qallgmayl 22 Arallk Agustos 2000 tarihinde kununlanndan kahluncilara tarihinde tamamlamayl Bqkanliga sunuldu ve y6nelik olarak diizenledigi planllyor. Bu plana g6re onaylandl. 6nceliklc qallgrna plan1 " Uluslararasr Denetim EBimi Kursu",bu yll Sijz konusu raporda hazirlayacak olan tarihleri "Konuyla ilgili Daireler " ekip,incelemeye iligkin araslnda Londra'da belirtildikten sonra "Arka kmtlann toplanarak analiz diizenleniyor. Kurs hgiltere Plan Bilgiler " araslnda edilmesinden soma taslak Saylgtaymin hem mali Istanbul Valiligiyle istanbul raporu tarnamlayacak. denetim hem de performans Biiywehir Belediyesi ve ilqe belediyelerinin muhtemel bir denetimine iligkin metodolojisini aktardigi depreme yonelik haz~rl~k Denetqi Yardimcisr yogun bir egitim qallgmalannin bir fotografi Adaylrgr Sinavrnrn 1. programmdan oluguyor. veriliyor. "Calr$manm Agamasr Tamamlandr Egitim siiresince ingiltere Konusu ve Temel Bog bulunan 40 adet kadroya Sayi$taymca verilen derslerin Yakla$rm "In1 scz konusu Sayigtay Denetqisi yani slra katlllmcilann kendi "Hazrrlrk Calr~malarmm Yard~mcisi adayi al~nmas~ ulkelerindeki deneyimlerini Yeterliliginin iqin aqllan slnavin ilk paylqtiklan etkilegimli bir Degerlendirilmesi " olarak qamasl genig bir katilimla 2 egitim ortaminin saglanmasi belirleyen ekip, qaligman~n Eyliil2000 tarihinde hedefleniyor. temel sorusunu "istanbul tamamlandl. Depreme Ne Kadar lyi Soz konusu kursa Sayigtay Denetqi Yardlmcisl kununumuz adlna Haz~rlanryor? " ~eklinde Adayligina Girig Slnavl ve tespit ediyor. Bu qerqevede Denetqi Yard~mclsi Adaylan Performans Grubundan istanbul'da siirdiiriilen ile Denetqi Yardlrncilann~n Uman Denetqi Nevin haz~rlik qal~$malannln Atakan katiliyor.

6 Yeni Egitim Grubu ve yonetim mensuplma yonelik egitimlerin Olu~turuldu yeni Gorevlendirmeler ymit&nesi amaclyla yeni Onceki biiltenlerimizde ~~kanllgn~ tarihli Egitim Gmbu olu$turulmu$ duyurdugumuz gibi boq onayl ile yeni EBtim Grubu bulunuyor. bulunan 3 mudw ve 5 qef oluqturuldu ve yeni kadrosuna "Sayzftay Yonetim Yeni Egitim Grubumuza g6revlendirmeler yaplldl. Mensuplarznzn Gorevde Grup qefi olarak Uzman Yiikselme Ydnetmeligi" Say~qtayln hizmet iqi egitim Denetqi Giilsiin Canova hiikiimleri dogrultusunda politikasl ile egitim stratejilerini atandl. Grupta gorev alan atama yapmak Were 16 tespit etmek iizere Bwkanllkga ise Uzman Denetqi yonetim mensubumuz kwulan Komisyonun Bqkanllkga tespit edilmiq ve Mehmet Glinerdem, mlan yanetmelik geregi diizenlemiq "Hizmet f ~ i Bwdenetqi fsmail Haklu egitime almrmglardl. Bu Egitim Komisyonu Rapom"nda Sap ve Denetqi Davut egitimi bqanyla "bir hizmet iqi egitim grubu 6zkul'dan olu$uyor tamamlayanlar aras~ndan kurulmasl ve bu grubun bu atama yapllabilmesi iqin Egtim Gmbunun Gmp $efinin y6netiminde ilg gerekli sinav 7 Ekim 2000 olw-1 ilzerine 1996 tarihinde Milli Egitim denetqiden olqmasl" a yllndan bu yana bilgisayar Bakanllgl Olqme ve 6nerilmiqti. Aynca 40 adet egtimi konusunda bwll Degerlendirme Merkezincr: denetgi yardunclsl aday gerc,xklegtirilecektir. gall~malar gergekleqtiren allnmasl dolaylslyla ilgili Bu merkezce yapilacak Bilgisayar Destekli Denetim slnavln somlannln yonetmelik geregince meslege Grubunda G6revli yeni giren denetqi yarduncls~ hawlanmasl ve diger iglerin meslekta$lanm~m da yeni sonuqland~nlmasl igin Genel adaylwn yeti$irilmesinin garev yerleri de Bqkanllgm Selmeter Yardlmclsl Hasan yam sua diger meslek aynl tarihli onaylnda Fehmi Kavug'un mensuplanm mesleki bwkanllglnda Arqturna ve belirlenmiqtir. gelisimine y6nelik kursl~ Tasnif Grubu $efi Uzman organize edilmesi ve Meslekta$lanmza yeni Denetqi Sacit Yariiker, gtirevlerinde bqanlar Uzman DeneQi Hillya Yonetim Mensuplmn Demirkaya, Bqdenetgi Gtirevde YUkselme diliyom. Emine Ozey ve Personel vp Yonetme1igi"nin gerektiudigi Egitim MUdW Bekir Arslan'dan meydana gelen a Slnav Kmlu Olu$turuldu. Oracle Kursu Devam Ediyor Onceki biiltenlerimizde duyurdugumuz gibi Saylgtayda mevcut verilerin bilgisayarda saklanmasl, sorgdanmasl ve raporlanmasl iqin kullanilan veri t a b ~ program1 daha guvenilir, kapsamll, kolay yonetilebilen hlz11 sorgulama ve raporlama yapabilen oracle veri tabs program1 ile degiqtirilmektedir. S6z konusu programa geqiq qaliqmalan kapsamlnda ad1 gegen qirketten saglanan egitim kwsu altl farkll programdan olu$rnaktadlr. 14 mensubumuza verilen ve ilk uq warnas1 tamamlanan egitim kursunun halen dtirdiincii qamasl devam etmektedir.

7 Turkiye i~ Denetim Konferans~ Tiirkiye iq Denetim Enstitiisii 16 Agustos 2000 tarihinde "Yqadiklanmlz Ogrendiklerimiz, Unuttuklanmlz" bqlikli bir konferans diizenledi.istanbul'da Yap1 Kredi Bankasi konferans salonunda ger~eklegtirilen konferansta, geqen yll ya$adiglmz Marmara depreminin ve olasl bir depreme kaqi havrliklann degerlendirilrnesi yapildi. Konferansa ~stanbul Valiligi, Afet Yiinetim Merkezi, Baymd~rllk ve iskan Bakanligi Afet BBlgesi Koordinat6r Valiligi gibi kamu kurumlanndan gorevlilerin yani sira qegitli ozel ve sivil toplum kurulu$lanndan yetkililer katildi. S6z konusu konferansa, Performans Denetimi Grubundan Bqdenetqi Derya Kubali "Afet Y6netiminde Diger ~ lke deneyimleri ve ABD bmegi." Denetqi Emre Akdag ise "Marmara Depremi Somas1 Afet yonetimi" bqllkll konugmalarl ile katkida bulundular. Ankara Yeminli Mali Miigavirler Odasln~n Delege Toplant~sl AYMM Odasi, Bqkan Mehmet F. bkten'in qagnsi iizerine tarihinde Odarun Gaziosmanpqa'da bulunan merkezinde bir delege toplantisi yapti. Son zamanlarda mali polisqe yiiriitiilen qegitli mali operasyonlar sonucunda, yeminli mali mii$avirlik meslegi iizerine yapilan spektilasyonlar kargislnda tavir geligtirme ihtiyacuu duyan TffRMOB'un fstanbul'da diizenleyecegi Bqkanlar Toplant~sma Ankara YMM bdasuun yapacaa katlularl g6rqmek amaciyla diizenlenen bu toplantlda 6ne qikan goriigler; Operasyonlann Maliye Bakanligi yerine mali polis tarafindan yiiriitiilmesinin bir hsim meslek mensubunun haksiz gekilde suqlanmasina zemin olugturdugu, Oda Disiplin Yanetmeliginin bir an 6nce qikmlmasi iqin Maliye Bakanligina bask1 yapilmasi gerektigi, Maliye Bakanligimn istihbarat Birimindeki bilgilerin yeminli mali miigavirlere ulqtinlmasi gerektigi. noktalannda yogunlqtl. IFAC Konferansr Uluslararasi Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Egitim Komitesinin, Tlirkiye Serbest Muhasebeci Mali MQavirler ve Yeminli Mali Mtigavirler Odalan Birligi (TURMOB) ile ortaklqa diiienledigi "Gelecek Yiizy~lda Muhasebe Egitimi" konulu egitim konferansi 21 Agustos 2000 tarihinde istanbul'da Hilton Convention Centre'da gerqeklegtirildi. IFAC Gene1 Miidiirii Peter Johnston ile TffRMOB Bqkaru ve IFAC iiyesi Mustafa bzyiirek'in yani sira qegitli diinya iilkelerinden seqilmig, IFAC iiyesi akademisyen ve muhasebe meslegi uygulayicilanmn konqmaci olarak katlldigl konferansm d6rt ayn oturumunda, TUrkiye'de ve dilnyada muhasebecilik mesleginin gelecegi tarti$ildi. Muhasebe mesleginin sorumlulugunun, diizgiin ve giivenilir mali tablolar elde edebilmek iqin gerekli standartlan olugturmak oldugunun ozellikle vurgulandigi konferansta m O B Bagkam Mustafa bzytirek, Tiirkiye Muhasebe Standartlan Kurulunun yalunda faaliyete geqecegini ve tiim kurulu$larin uymasi gereken muhasebe standartlarini belirleyecegini ifade etti.

8 Makaleleri Geqtigimiz ay iqinde de, meslek mensuplanm~m makaleleri ge$itli yam organlmda genig gekilde yer almaya devam etti. Bunlardan b adm Maliye ve Sigorta Yodan Dergisinin Amos aylnda yay~mlanan say~lmda Uzman Denetqi Atilla inan'm "Kamu Gorevlerinden Ayrzlanlarzn Kamu Taahhiitlerine Girme Yasagz " ile "Kamu Garevlerinden Ayrzlanlarzn Yapamayacaklarz i$ler Haklnnda Yasanzn Mali Alanda Geqerliligi 'i", Savcl Yardlmcls~ Ahmet Ozdemir'in "Yap-iflet- Devret 2" ve "Yap-islet- Devret 3 " bqllkl~ makaleleri yaylmland~. Yine aym derginin aym sayllannda Bqdenetqi Saadettin Doganyigit'in "Mahkemelerin BilirQi Raporuna Uyma Bulunup Bulunmadzgz " ve "ihale TeklifMektubuna Eksik Pul Yapz$tzrzlmasz Teklifi Ge~ersiz Kzlar mz? " bqllkll makaleleri ile Denetqi Ismail Kemaloglu'nun "Belediyelerin Gayrimenkul Satqz KDV'ne Tabi midir?" bqllkl~ makaleleri de yer aldl. &e yandan fller ve Belediyeler Dergisinin Agustos saylslnda Uzman Denetqi Atilla inan'm "ust Derece Yoneticilerinin Yatduncls~ Ahmet C)zdemir9in "Belediyenin Hizmet Binasz lqin A~tlgz Mimari Proje Yarqmasz " ve Bqdenetqi Saadettin Doganyigit'in "Belediyenin Asli ve Kamusal Gorevleri Baglomznda isteyebilece&7i Ucretlerin Yasal Durumu" bqllkl~ makaleleri Aynca Hukuk Dergisinin Agustos saylslnda yine Uzman Denetgi Atilla Inan'm "Memur ve i$qi Statiisiinde &iirlii ve Eksi Hiikiimliilerin istihdamz Alanznda Yapzlan Yeni Diizenlemeler " bqllkll makalesi yer aldl. Aci Kayb~m~z naqiv MiidiirliigUnde gbrevli Hizmetli Mustafa Ene$'i tarihinde genq yqmda kaybettik 2.1.I965 tarihinde Iskilip'te dogan Mustafa Eneg, tarihinde Saylvtayda gbreve ba$larm$tl. Evli ve 2 gocuklu olan rnensubumuz~ Tanndan rahmet, kederli ailesine ve Saylgtay camiaslna bqsagl~g~ diliyoruz. Mutluluklar Mensuplanmlzdan 1. Grupta gbrevli Denet~i Yiicel Turhan'm tarihinde, Yayln f$leri Miidiirliirnde gorevli Daktilograf Selim Ok'un tarihinde, Bqkanllkta gbrevli hizmetli fsmail Yalqm'm tarihinde birer luzlan diinyaya gelmigtir. Mensuplar~m~z~ kutluyor, bebeklere sagl~k dolu uzun bmiirler diliyoruz.

inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti.

inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti. Bu Say~da Nisan 2001 YI: 5 say^: 53 Kore Say~qtayi Araqtrrma Ekibinin Kurumumuzu Ziyareti 17. INTOSAI Kongresine ev sahipligi yapacak olan Kore 1 Kore Heyetinin Ziyareti Say~$tay~. bir siiredir yabancl

Detaylı

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI VE GERI ODEME SORUNU (*) DI$ KREDIYI SINIRLAMAK TEK COZUM MU? Hikmet ESEN Hazine Ba~kontroloru T.CSagbakanllk Hazine Miiste~arllgi Ulkemizde yerel yonetimlerin en

Detaylı

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI Atilla INAN Sayzgtay Uzman Denetgisi Sorumluluk oziinde ozgiirliiklerle ilgili bir konudur. ~z~iirliiklerle ilgisi hem yoneten hem de yonetilenler

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN  SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR Prof.Dr.Birsen ERSEL Turkiye'de sosyal giivenlik sisteminin yeniden yap~land~r~lmas~

Detaylı

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 1.12.1999 Karar Saylsl : 101511 Karar 0zeti :(I) (H) grubu kapsanztnda sayzlan ig i~in (G) grubu karne, (2) Bu igi en az beg. resnti kurunza

Detaylı

Veri Toplanması Analizi ve Sunumu. Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri

Veri Toplanması Analizi ve Sunumu. Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri Veri Toplanması Analizi ve Sunumu Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri Veri Toplanmasz, Analizi ve Sunumu Yazzlzm Naszl Yardzmcz Olabilir? Ceviri Cumhuriyetin 75'inci Ylldc3niimii Dizisi: 13 0zgiin

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2012 Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur".

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur. UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI Atilla INAN Sayl~fay Uzman Denet~isi ve Kamu Yonetimi Uzmanl "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur". Konfucyiis Girig Ister

Detaylı

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM VE IHRACATLARINA YONELIK DEVLET YARDIMI Mehmet YUCE Uludag ~ niv. I.I.B.F. Maliye Boliimii Arj.Gor. Dunya ekonomisinin be1 kemigini olugturan Kiiquk ve Orta Boy

Detaylı

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi Tarihi sureq iqerisinde Sayi~tay'in kurulugu ilk Meclisimiz olan Heyet-i Meb'usan'dan onceye rastladigindan Sayigtay

Detaylı

MEMURLAR VE DIGER KAMU GOREVLILERININ YARGILANMASI

MEMURLAR VE DIGER KAMU GOREVLILERININ YARGILANMASI MEMURLAR VE DIGER KAMU GOREVLILERININ YARGILANMASI Mustafa DENIz Maliye Bakaizllg'z Mulzasebat Korltroloril 1. Soru$urma agamalar~n~n qoklugu ve bu agamada gorev alanlarln yetersizligi sebebiyle soru~turmalarln

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 NİSAN S U N U Ş Ülkemizde hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmesini sağlamak amacı ile 15.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3221 sayılı Hakim ve

Detaylı

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI T. C V B «u m a I i I i g i ISTANBUL VALILIGI CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI 2015 ICINDEKILER BIRtNCi BOLUM 1 GENEL ESASLAR... 1 I- AMAC VE KAPSAM 1 D-HUKUKl DAYANAKLAR 1 m-tanimlar 2 IKINCIBOLUM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

l)j Zonguldak Milletvekili

l)j Zonguldak Milletvekili Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,....,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 Sunuş 2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve

Detaylı

Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU Ekim 2006 Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU Ekim 2006 T.C. 06100 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FAALİYET 2006 RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-2007 ÖN SÖZ... 1 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. Misyon ve Vizyon... 2 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.3.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı