.I1. Haber Bulteni. 8 Act Kayb~mtz. Yeni Binamlzda Yang~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".I1. Haber Bulteni. 8 Act Kayb~mtz. Yeni Binamlzda Yang~n"

Transkript

1 ~ - Haber Bulteni.I1 Yeni Binamtzds Yangln Risk Denetim Ekibi (Jn Caltgma Raporu Denet~i Yardtmc~s~ Adaylte~ S~nav~ ingiltere Say~gtay~ Egitim Kurs~ Yeni Egitim Grubu ve Yeni G6revlendirmeler Oracle Kursu Stnav Kurulu TUrkiye 1s Denetim EnstitOsO Konfenns~ AYMMO Delege Toplant181 IFAC Konfenns~ Meslektaglanm~z~n Makaleleri 8 Act Kayb~mtz Sosyal Haberler Yeni Binamlzda Yang~n Yaplmna 1990 ylllnda bqlanan ve rqmmak iizere bulundugumuz yeni binamlztn qiv btillimiinde 25 Agustos 2000 tarihinde q~kan yangm, mensuplanmlz araslnda biiyiik iiiintii yaratmas~nln yam s~ra kamuoyunun ve devlet yetkililerinin ilgilisini Kurumumuza ytineltti. Bqkanllg~mzca Baylnd~rllk ve iskan Bakanllglndan "yangln s o m olqan ~ hasann ve iqaat, tesisat imalatlann~n yanglnda etkilenmelerinin" ve "Hiiet Binaslnm 4 ila 11 katlannln acil ihtiyag nedeniyle kullamm giivenligi aqlsmdan engel bir durumun bulunup bulunmadlglnln be1irlenmesi"ne iligkin rapor istenildi. Bakanllkga diizenlenen tarihli teknik raporda ingaat, elektrik tesisatl ve makine tesisat~ hasarlan tespit edilmig, sistemlerin igletmeye almma gartlan beliilenmigtir. Amlan raporda ''Sayqtay Bqkanl~g~nm acil ihtiyaq nedeniyle kullanmak istedigi Hizmet Binaslmn 30 ila 55 akslan ile slnlrlanan btiliimlerinin kullamlmasmnda ta.ypcl sistem aglsmdan herhangi bir salanca bulunmadlgl kanaatine vanlmlg" "Belirlenmig tekriik ve idari iglemlerin yerine getiriimesi halinde makine tesisatl aqlslndan kullamc~ idarenin hizmete devam etmek istedigi hizmet binas~ akslar arasl katlarda ihtiyaq duyulan tesisatlar~n (~srtma, sogutma, havalandlrma, slmi tesisat, mutfak, yangln tesisat~) igletmeye al~nmas~mn miimkiin" oldugu belirlenmigtir. Ancak binamn igletmeye aqllabilmesi iqin ongtiriilen teknik iglemler meyamnda "mekanik tesisat~n igletmeye allnabilmesi iqin acilen elektrik tesisatln~n qallpr duruma getirilmesi" $art kogulmug olup, ilgili Bakanl~k ve yliklenici ile yap~lan goriigmelerde,elektrik tesisatln~n ne kadar siirede qal~gabilir duruma getirilecegi konusunda doyurucu bir yanlt allnamamigtu. Bunun iizerine ve binamn igletmeye aq~labilmesi iqin ongorulen diger teknik iglemlerin ne zaman yapllabilecegi hususundaki dwaksamalar ile belli bir siire sonra havalann soguyacagl da dikkate al~narak, Bqkanllkqa belirlenen program dahilinde, mensuplarlm~z~n eski yerlerinde bir siire daha gorev yapmalarlnln saglanmas~ iqin gerekli hazlrl~klara bqlanm~gtlr. Aynca yanglndan zarar goren hesaplann tam listesi Bavkanl~kqa yap~lan bas~n aq~klamasl ile kamuoyuna duyurulmu$tw. S6z konusu bas~n aqlklamas~n~n tam metnine izleyen sayfalar~rnlzda yer verilrnigtir. Yangln nedeniyle tiim Saylgtay Camiaslna eecmi dileklerimizi iletiyoruz... r ' - e

2 BASIN ACIKLAMASI tarihinde Saylgtay BqkanliB yeni hizmet bimasi aqivinde qlkan yangmla ilgili olarak basin ve yayin organlannda, qegitli haber ve yorumlar yer almaktadir. Saylgtaym Anayasal konum ve iglevi nedeniyle bu yangm degigik tartigmalara konu olmw; bazi iddialar ortaya atdmig, bazi kugkular dile getirilmigtir. Bu nedenle yeni hizrnet binasmn kullanun~ ve Saylgtay aqivi konusunda a~iklama yapllmasi gerekli gllailmu$tur. Saylgtay, gene1 ve katma batgeli idareler, bu idarelere bagli sabit ve doner sermayeli kuruluglar ile fonlann ve yerel y6netimlerin gelir ve giderleri ile mallanni Tiirkiye BUyiik Millet Meclisi adlna denetleyerek sorumlulann hesap ve iglemlerini yargilama yolu ile kesin hukme baglamakla gllrevli bir Anayasal kurulqt~.. Saylgtay'm denetlemekle yiikiimlii olduw saymanllk saytsi, 8520'si nakit ve 5026's ma1 saymanligi olmak Uzere toplam I3546 adettir. Bu saymanl~klann her y~l gelir ve giderlerine iligkin tam belge ve defterlerinin denetlenmek tizere Say~gtay'a gllnderilmeleri gerekmekte olup; bugelir ve gider evrala ile her qegit belge 832 sayh Saylgtay Kanununun 102. maddesi ile bu madde uyannca haz~rlanan Say~gtaya Verilen Her Cegit Gider ve Gelu Evralu ile Her Cegit Beigelerin Saklanma Siireleri ve Yok Edilme Usulleri Haklanda TiizUk uyannca esas itibariyle 10 yll siire ile Sayi~tay qivlerinde saklanmak zorundadn. Bu nedenle, neredeyse TUrkiye9nin tum belgelerini saklamak durumunda bulunan, qok biiyiik bir argiv somuyla kar$l kar$iya olan Sayigtaym bu amaqla biiyiik qiv alanlanna ihtiyaci bulunmaktadn. Batge iglemlerinin her y11 artmas] bu ihtiyaci daha da yogunlqtumaktadir. Gerqekten yillik ortalama 850 ton evrak Saylgtaya gelmektediu. 10 yilllk saklama yiikiimliiliigii nazara almdigmda, Sayigtayin aqiv somunun boyutu ortaya qikmaktadr. Ulus semtinde halen kullanilan Saytgtay binasl altmda 4000 m: Eskiphir yolu Uzerindeki 16 dtiniim arazi Uzerine kurulu 4 biiyd hangardaki m2 olmak iizere toplam m2 qiv almn yetersiz hale gelmesi iizerine, 1993 yihda heniiz iqa haliideki yeni hizmet binamlzdaki m2'lik ar$iv alanlannln bir boliimtinih kullmlmasi yoluna gidilmi$tir. Kamuoyunda iizerinde durulan konulara iligkin aqiklamalar wagida sunulmqtur. 1- Yeni binava arsivin ve bir lus~m personelin nkin tas1nd121 a) Say~gtay aqivinin tiimu yeni binaya taqmm1g degildir. Halen Ulus semtindeki Sayi$taj binasimn alundaki aqiv MltImUyle Eskigehir Yolu Uzerinde miinhasuan bu ige tahsis edilmi? binalar evrakla tamamen doludur. Bu mekanlara slgdinlamayan evrak zorunlu olarak yeni binadaki arvive e yerle$tirilmigtir. b) 2886 saylli Devlet lhale Kanununun 8'inci maddesine daymlarak Bakanlar Kurulunca qikanlan Baymdullk iqleri Gene1 Sartnamesi, idareye, iglerin tamamlamug lus~mlanxu teslim alarak kullanmaya imkib vermektedir. Keza, idareyle mateahhit arasmda bagitlanan sllzlegmenin "Geqici f$gal" bqlikll 24'tincii maddesinde "fgm bitmig iiniteleri, idarenin istegi iizerine geqici kabulii tazammun etmemek gartiyla miiteahhitle birlikte yap~lacak tutanakla idareye teslim edilir." denilmek suretiyle "Geqici fggal" yoluyla iglerin tamamlanm~g luslmlmn kullan~labilmelerine olanak vermektedir. Bu olanaktan yararlmlarak Ek-l'de sundugumuz Bayindullk ve iskin Bakanl~gl yetkilileriyl~ mateahhidin imzasm iqeren tutanakla aqivlik evralumrvn bir b6lllmu 1993 y~lmda yeni hizmet binamlzm alum yerle$tirilmi$tir.

3 Bu konuya iligkin olarak yetkili merciilerin onaylan da ekte aynca sunulmugtur. (Ek-2, Ek-3) C) Yine anllan hukumlerden yararlmlarak bir hslm personelimiz ayni yontemle yeni binaya ta~inmak iizereyken yangln gkm~ghr. (Ek-4) 2- Yanan va da vanmndan zarar goren belgelerin niteliiii Bir hsim yml~ ve gorse1 basinda yanan ya da yanglndan zarar g6ren belgelerin qok Bnemli, ya~amsal nitelikte oldugu iddia edilmektedir. Saylgtay denetimi, ilke olarak Tikk kamu mali y6netim sisteminde bnemli bu yer tutan sayrnanl~klar bazlnda ve mali yll esaslna gore yapllmaktad~r. 832 say111 Kanuna gore gelu, gider ve ma1 hesaplan Sayi$tay Denetqileri tarafmdan incelenmekte; eksik, hatall ve mevzuata ayhn goriilen i~lernler saptanip bu konularda ilgililerden savunma allndlktan soma vanlan sonuqlar raporlar halinde Saylvtay yarg~ dairelerine inikal ettirilmektedir. Saylgtay Denetqi ve RaporUirlerinin Denetim ve Calivrna Usulleri Haklunda Yonetmelik uyannca Denetqiler dlizenledieri bu raporlara mevzuata aykm olarak nitelendirdikleri i~lemlere iligkin belgeleri de rapor eki olarak baglamak zorundadlrlar. Ba~ka bir deyiqle mevzuata aykm veya noksan ivlem belgeleri denetim sonucunda hesap evraki araslnda qikanlarak yargi dairesine sunulmaktadu. Mevzuata ayhn gorlilmeyen veya noksanlig~ olrnayan belgeler ise, inceleme bitiminde, mlan Yonetmelik ve Saylgtay Belgeler Saklak Yonetmeligi uyannca Argiv MUdIirlUgUne gtinderilerek burada saklanmaktadular. a. ISte, yanan ya da yangindan zarar goren belgeler, incelenip denetimi yapilarak mevzuata ayklrl goriilrneyen, noksanl~gl bulunmayan wive kaldinlm~g evraktlr. Bunlar, ilke olarak mevzuata aykinlig~ veya noksanllg~ g6riilmemig belgeler olmakla beraber, inceleme ve yargllama slrasmda gliriilmeyen yanllg veya usulsliz bir iglemin htlkiimden sonra ortaya qlkmas~, htikme tesir edebilecek bazl belgelerin inceleme ve yargllama sim~nda bulunmay~p hiikiimden sonra meydana qhas~ vb. nedenlerle hukuk tenninolojisi olarak kanun yolu olan yarg~lammn iadesi; mahkeme, miifetti? ve tahkik kurumlan gibi makamlar taraf~ndan istenilmesi hallerinde, bu belgeler, isteyen mercilere gbnderilmektedir. Ancak, uygularnada, bu hallerin qok yaygln oldugu stiylenemez. Kamu mali yanetiminde saydaml~gm onemi nedeniyle tarihinde meydana gelen rniiessif yanglnda yanan veya btiyuk hasara ugrayan belgelere ait liste Ek-5'de sunulrntqtur. Listenin incelenmesinden gorlilecegi iizere yanan hesaplarln qok biiyiik bir b6liimu 1994 yllma, az bir klsm~ da 1998 ylllna ait hesaplardlr ylli hesaplann~n tiimii incelenmig iligikli olanlan aynlmig, raporu yazllmi~, yarg~lanmlg ve ilhl qlkrmg hesaplardlr ylllna ait olan hesaplar da incelenmi?, rnevzuata aykln gorlilen iglemlere ilivkin belgeler hesap evraki arasmdan qlkanlarak sorgulan ve raporlan yazllml$ hesaplardlr ve 1998 yillanna iligkin olup yangindan mar goren hesaplar dlgmnda, saklama siiresi i~inde bulunan ylllan ile ylllan ve 1999 yillan hesaplan tiimiiyle muhafazam~z altlndadlr. 3- Yanan va da vang~ndan zarar goren evralun son zamanlarda vau~lan yolsuzluk ouerasvonlar~vla ilgisi Yapllan operasyonlann qegitliligi nedeniyle ortada herhangi bu somut olay olmadan yanan evrakln bunlarla ilgili ya da ilgisiz oldugu yolunda bir genelleme yapmak dogru degildir. Ancak, bu konularda. bugiine degin Sayl~taydan herhangi bir belge istenilmiv degildir. Diger taraftan, son y~llarda bu konularda Saylgtaya verilen belgelerde tasdikli fotokopi esasl yayglnl~k kazandlgindan Ceza Hukuku aqlslndan su~ teqkil eden belgelerin yanglnda ortadan kaldmlmi$ olmasi miimkiin goziikmemektedir. Saylvtay dlglndaki kununlarda bulunan belge aslllanna ulqmak miimkiindiir.

4 I 5- Esasen, 832 say111 Kanunun 65. maddesi uyarmca, sayman hesaplanmn incelenmesi slraslnda suq te~kil eden bir fiile rastlamlmasi helinde, Denetqiler, delilleri saptayarak durumu Saylgtay yargi dairelerine intikal ettirmekte; kamu davasl yoniinden kovugturma yapllmaslna karar verilmesi halinde, keyfiyet, ilgili idareye veya Cumhuriyet savclhgmna yanslblmaktadu. 4- Yanglnln nedeni Yanginm elektrik kontamdan, kaynak makinesinden glktlg~m ileri stirenler yatunda sabotaj oldugunu iddia edenler de vardu. Bu, Saylgtaym dlgmnda bir konu olup, itfaiye 6rgiitii henliz rapomnu hazulamam~gt~r. Emniyet mensuplan gahgmalanm siirdthnektediu. Adli yargi mercileri de gerekeni yapacakbr. Teknik hususlar Binada q iv mekanlm belirlenmesi, buralarda yangm siindunne sistemlerinin seqimi ve yangln ba$langlcmnda nasil devreye girecegi ve yangm siraslnda allnan 6nlemlerin tiimii teknik konular olup, Saylstaym gorev ve yetki alm dl$lnda bulunmaktadu. Sayiwy, sadece kullatuc~ kunun olarak gece 4, giindliz 2 kigi olmak 2 vardiya halinde nobetpi memur g6revlendirmig olup, bu personelin ihrnali olup olmad~g~ konusunda sorugtwma Sevinerek ifade etmeliyiz ki, Bayndvllk ve fskh Bakanllgl tarafindan dlizenlenen tarihli Teknik Raporda "... herhgi bir g8gme veya bina toptan glivenligini etkileyecek agir hasar gozlenmemi &... Kiriglerde 01- Mlgesel hasarlann ise gu anda yap1 gilvenligini tehlikeye dasllrecek boyutta oh&& gbzlenmigtir..." denilmektedir. Ancak Saylgtayln t[im argiv ihtiyacm karg~layabilecek kapasitede miistakil bir ar$iv binasi yapilmak &re arsa temini gayesiyle Maliye Bakanllgl Milli Ernlak Genel Miidiirlugii ile diger bakanllk ve hluglar nezdinde daha 6nceden giri8imler btiyle bir acl olayl yqamamak iqin daha da yogunlqtmlarak slirdiirlilecek; 6te yandan denetim programma alman hesaplann 10 yll olarak belirlenen Saylgtay qivlerinde bekleme stiresinin 5 ylla indirilmesi, diger hesap evralcuun da kurumlannca saklanmasl amac~yla ilgili mevzuatta degi~iklii yapllmas~ iqin gerekli temaslar Yeni Komisyonlar Yeni Hizmet Binamlzln aqiv Mlttmlinde qikan yanglm sonucunda, olqan durumun tespiti ve bu sonuglann giderilmesine ytinelik olarak bqkanllkqa iki komisyon W du. S6Z konusu kornisyonlardan birisi, yangn mahallinde gorevli personelin ihmali olup olmad~&m belirlemek amac~yla"yang~nla ilgili dn ara~tlrma yapmat' Iizere kddu. Komisyon 17 inci Gmp Sefi Uman Denetqi Mustafa Kaymaz'in bqkanllgmnda ve 23 lincii Grup $efi Uzman Denetqi Sadlk Biiyiikbayram ile Genel Kuruf Ba$raport&ii Uzrnan Denetqi Ahmet Ozdemir'den oluguyor. Diger komisyon ise 2'nci Daire ijyesi Aytek Kughan'm bqkanllgmnda "Hizmet binamuda meydana gelen hasarrn giderilmesinde izlenecek hukuki yolun tespiti amaczyla qalalr~malarda bulunmak" iizere olugturuldu. Bu komisyonda 8 inci Grupta gorevli Bqdenetqi Yagar G6k ile Arqtlrma ve Tasnif Grubunda g6revli Bqdenetqi Erdin lvgin gorev yapacak.

5 3ayrt.-, ~idlg~ "Anlamlr Riskler "in Yetigtirilme ve Meslek Risk Denetim Ekibi belirlendigi raporda, ekip Sinavi Yonetmeligi on Cali~ma Raporu taraf~ndan yapilacak risk geregince OSYM tarafindan yapilan test sinavini qan Performans Denetim incelemesinin "Beklenen adaylara uygulanacak olan Grubunda gorevli Risk Etkileri "nin neler olabilecegi yazill sinav yine aynl kumm Denetim Ekibi tarafmdan aqklanmig, "Parlamentonun 7-8 Ekim 2000 yiiriitiilen "istanbul'da tlgisip8 iizerinde durulmw ve tarihinde ~ ~ k ~ ~ ' d ~ Meydana Gelmesi Muhtemel bu konularda "Denetlenen gerqeklegtirilecek. Sinavln 3. Depremin Zararlarrnr Kurumun GorijS1eri"ne yer qamasi ise kazanan adaylara Azaltmqa Yonelik veriliyor. bildirilecek bir tarihte Faaliyetlerin Risk Denetimi Raporun Ekler b6liimiinde ise Sayigtay tarafindan Yoluyla Incelenmesi" konulu belirlenen temel sorunun alt yapilacak. risk incelemesinin on qaligma sorulan,risk denetim raporu tamamlandi. kriterleri,metodolojisi ingiltere Sayrgtayr Caligma teklifinde (kmtlar) muhtemel sonuqlar Egitim Kursuna belirlendigi biqimde on ve Sneriler matris geklimde Katrllm ~aligma programin1 yer allyor. tamamlayan risk denetim 1 Ekip gefi ve 5 Denetqiden fngiltere Saylgtaylnin 1993 ekibinin raporu 9 sayfa ve ylllndan bu yana diger olugan inceleme ekibi tam eklerden olugmaktad1r. Rapor iilkelerin yiiksek denetim qallgmayl 22 Arallk Agustos 2000 tarihinde kununlanndan kahluncilara tarihinde tamamlamayl Bqkanliga sunuldu ve y6nelik olarak diizenledigi planllyor. Bu plana g6re onaylandl. 6nceliklc qallgrna plan1 " Uluslararasr Denetim EBimi Kursu",bu yll Sijz konusu raporda hazirlayacak olan tarihleri "Konuyla ilgili Daireler " ekip,incelemeye iligkin araslnda Londra'da belirtildikten sonra "Arka kmtlann toplanarak analiz diizenleniyor. Kurs hgiltere Plan Bilgiler " araslnda edilmesinden soma taslak Saylgtaymin hem mali Istanbul Valiligiyle istanbul raporu tarnamlayacak. denetim hem de performans Biiywehir Belediyesi ve ilqe belediyelerinin muhtemel bir denetimine iligkin metodolojisini aktardigi depreme yonelik haz~rl~k Denetqi Yardimcisr yogun bir egitim qallgmalannin bir fotografi Adaylrgr Sinavrnrn 1. programmdan oluguyor. veriliyor. "Calr$manm Agamasr Tamamlandr Egitim siiresince ingiltere Konusu ve Temel Bog bulunan 40 adet kadroya Sayi$taymca verilen derslerin Yakla$rm "In1 scz konusu Sayigtay Denetqisi yani slra katlllmcilann kendi "Hazrrlrk Calr~malarmm Yard~mcisi adayi al~nmas~ ulkelerindeki deneyimlerini Yeterliliginin iqin aqllan slnavin ilk paylqtiklan etkilegimli bir Degerlendirilmesi " olarak qamasl genig bir katilimla 2 egitim ortaminin saglanmasi belirleyen ekip, qaligman~n Eyliil2000 tarihinde hedefleniyor. temel sorusunu "istanbul tamamlandl. Depreme Ne Kadar lyi Soz konusu kursa Sayigtay Denetqi Yardlmcisl kununumuz adlna Haz~rlanryor? " ~eklinde Adayligina Girig Slnavl ve tespit ediyor. Bu qerqevede Denetqi Yard~mclsi Adaylan Performans Grubundan istanbul'da siirdiiriilen ile Denetqi Yardlrncilann~n Uman Denetqi Nevin haz~rlik qal~$malannln Atakan katiliyor.

6 Yeni Egitim Grubu ve yonetim mensuplma yonelik egitimlerin Olu~turuldu yeni Gorevlendirmeler ymit&nesi amaclyla yeni Onceki biiltenlerimizde ~~kanllgn~ tarihli Egitim Gmbu olu$turulmu$ duyurdugumuz gibi boq onayl ile yeni EBtim Grubu bulunuyor. bulunan 3 mudw ve 5 qef oluqturuldu ve yeni kadrosuna "Sayzftay Yonetim Yeni Egitim Grubumuza g6revlendirmeler yaplldl. Mensuplarznzn Gorevde Grup qefi olarak Uzman Yiikselme Ydnetmeligi" Say~qtayln hizmet iqi egitim Denetqi Giilsiin Canova hiikiimleri dogrultusunda politikasl ile egitim stratejilerini atandl. Grupta gorev alan atama yapmak Were 16 tespit etmek iizere Bwkanllkga ise Uzman Denetqi yonetim mensubumuz kwulan Komisyonun Bqkanllkga tespit edilmiq ve Mehmet Glinerdem, mlan yanetmelik geregi diizenlemiq "Hizmet f ~ i Bwdenetqi fsmail Haklu egitime almrmglardl. Bu Egitim Komisyonu Rapom"nda Sap ve Denetqi Davut egitimi bqanyla "bir hizmet iqi egitim grubu 6zkul'dan olu$uyor tamamlayanlar aras~ndan kurulmasl ve bu grubun bu atama yapllabilmesi iqin Egtim Gmbunun Gmp $efinin y6netiminde ilg gerekli sinav 7 Ekim 2000 olw-1 ilzerine 1996 tarihinde Milli Egitim denetqiden olqmasl" a yllndan bu yana bilgisayar Bakanllgl Olqme ve 6nerilmiqti. Aynca 40 adet egtimi konusunda bwll Degerlendirme Merkezincr: denetgi yardunclsl aday gerc,xklegtirilecektir. gall~malar gergekleqtiren allnmasl dolaylslyla ilgili Bu merkezce yapilacak Bilgisayar Destekli Denetim slnavln somlannln yonetmelik geregince meslege Grubunda G6revli yeni giren denetqi yarduncls~ hawlanmasl ve diger iglerin meslekta$lanm~m da yeni sonuqland~nlmasl igin Genel adaylwn yeti$irilmesinin garev yerleri de Bqkanllgm Selmeter Yardlmclsl Hasan yam sua diger meslek aynl tarihli onaylnda Fehmi Kavug'un mensuplanm mesleki bwkanllglnda Arqturna ve belirlenmiqtir. gelisimine y6nelik kursl~ Tasnif Grubu $efi Uzman organize edilmesi ve Meslekta$lanmza yeni Denetqi Sacit Yariiker, gtirevlerinde bqanlar Uzman DeneQi Hillya Yonetim Mensuplmn Demirkaya, Bqdenetgi Gtirevde YUkselme diliyom. Emine Ozey ve Personel vp Yonetme1igi"nin gerektiudigi Egitim MUdW Bekir Arslan'dan meydana gelen a Slnav Kmlu Olu$turuldu. Oracle Kursu Devam Ediyor Onceki biiltenlerimizde duyurdugumuz gibi Saylgtayda mevcut verilerin bilgisayarda saklanmasl, sorgdanmasl ve raporlanmasl iqin kullanilan veri t a b ~ program1 daha guvenilir, kapsamll, kolay yonetilebilen hlz11 sorgulama ve raporlama yapabilen oracle veri tabs program1 ile degiqtirilmektedir. S6z konusu programa geqiq qaliqmalan kapsamlnda ad1 gegen qirketten saglanan egitim kwsu altl farkll programdan olu$rnaktadlr. 14 mensubumuza verilen ve ilk uq warnas1 tamamlanan egitim kursunun halen dtirdiincii qamasl devam etmektedir.

7 Turkiye i~ Denetim Konferans~ Tiirkiye iq Denetim Enstitiisii 16 Agustos 2000 tarihinde "Yqadiklanmlz Ogrendiklerimiz, Unuttuklanmlz" bqlikli bir konferans diizenledi.istanbul'da Yap1 Kredi Bankasi konferans salonunda ger~eklegtirilen konferansta, geqen yll ya$adiglmz Marmara depreminin ve olasl bir depreme kaqi havrliklann degerlendirilrnesi yapildi. Konferansa ~stanbul Valiligi, Afet Yiinetim Merkezi, Baymd~rllk ve iskan Bakanligi Afet BBlgesi Koordinat6r Valiligi gibi kamu kurumlanndan gorevlilerin yani sira qegitli ozel ve sivil toplum kurulu$lanndan yetkililer katildi. S6z konusu konferansa, Performans Denetimi Grubundan Bqdenetqi Derya Kubali "Afet Y6netiminde Diger ~ lke deneyimleri ve ABD bmegi." Denetqi Emre Akdag ise "Marmara Depremi Somas1 Afet yonetimi" bqllkll konugmalarl ile katkida bulundular. Ankara Yeminli Mali Miigavirler Odasln~n Delege Toplant~sl AYMM Odasi, Bqkan Mehmet F. bkten'in qagnsi iizerine tarihinde Odarun Gaziosmanpqa'da bulunan merkezinde bir delege toplantisi yapti. Son zamanlarda mali polisqe yiiriitiilen qegitli mali operasyonlar sonucunda, yeminli mali mii$avirlik meslegi iizerine yapilan spektilasyonlar kargislnda tavir geligtirme ihtiyacuu duyan TffRMOB'un fstanbul'da diizenleyecegi Bqkanlar Toplant~sma Ankara YMM bdasuun yapacaa katlularl g6rqmek amaciyla diizenlenen bu toplantlda 6ne qikan goriigler; Operasyonlann Maliye Bakanligi yerine mali polis tarafindan yiiriitiilmesinin bir hsim meslek mensubunun haksiz gekilde suqlanmasina zemin olugturdugu, Oda Disiplin Yanetmeliginin bir an 6nce qikmlmasi iqin Maliye Bakanligina bask1 yapilmasi gerektigi, Maliye Bakanligimn istihbarat Birimindeki bilgilerin yeminli mali miigavirlere ulqtinlmasi gerektigi. noktalannda yogunlqtl. IFAC Konferansr Uluslararasi Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Egitim Komitesinin, Tlirkiye Serbest Muhasebeci Mali MQavirler ve Yeminli Mali Mtigavirler Odalan Birligi (TURMOB) ile ortaklqa diiienledigi "Gelecek Yiizy~lda Muhasebe Egitimi" konulu egitim konferansi 21 Agustos 2000 tarihinde istanbul'da Hilton Convention Centre'da gerqeklegtirildi. IFAC Gene1 Miidiirii Peter Johnston ile TffRMOB Bqkaru ve IFAC iiyesi Mustafa bzyiirek'in yani sira qegitli diinya iilkelerinden seqilmig, IFAC iiyesi akademisyen ve muhasebe meslegi uygulayicilanmn konqmaci olarak katlldigl konferansm d6rt ayn oturumunda, TUrkiye'de ve dilnyada muhasebecilik mesleginin gelecegi tarti$ildi. Muhasebe mesleginin sorumlulugunun, diizgiin ve giivenilir mali tablolar elde edebilmek iqin gerekli standartlan olugturmak oldugunun ozellikle vurgulandigi konferansta m O B Bagkam Mustafa bzytirek, Tiirkiye Muhasebe Standartlan Kurulunun yalunda faaliyete geqecegini ve tiim kurulu$larin uymasi gereken muhasebe standartlarini belirleyecegini ifade etti.

8 Makaleleri Geqtigimiz ay iqinde de, meslek mensuplanm~m makaleleri ge$itli yam organlmda genig gekilde yer almaya devam etti. Bunlardan b adm Maliye ve Sigorta Yodan Dergisinin Amos aylnda yay~mlanan say~lmda Uzman Denetqi Atilla inan'm "Kamu Gorevlerinden Ayrzlanlarzn Kamu Taahhiitlerine Girme Yasagz " ile "Kamu Garevlerinden Ayrzlanlarzn Yapamayacaklarz i$ler Haklnnda Yasanzn Mali Alanda Geqerliligi 'i", Savcl Yardlmcls~ Ahmet Ozdemir'in "Yap-iflet- Devret 2" ve "Yap-islet- Devret 3 " bqllkl~ makaleleri yaylmland~. Yine aym derginin aym sayllannda Bqdenetqi Saadettin Doganyigit'in "Mahkemelerin BilirQi Raporuna Uyma Bulunup Bulunmadzgz " ve "ihale TeklifMektubuna Eksik Pul Yapz$tzrzlmasz Teklifi Ge~ersiz Kzlar mz? " bqllkll makaleleri ile Denetqi Ismail Kemaloglu'nun "Belediyelerin Gayrimenkul Satqz KDV'ne Tabi midir?" bqllkl~ makaleleri de yer aldl. &e yandan fller ve Belediyeler Dergisinin Agustos saylslnda Uzman Denetqi Atilla inan'm "ust Derece Yoneticilerinin Yatduncls~ Ahmet C)zdemir9in "Belediyenin Hizmet Binasz lqin A~tlgz Mimari Proje Yarqmasz " ve Bqdenetqi Saadettin Doganyigit'in "Belediyenin Asli ve Kamusal Gorevleri Baglomznda isteyebilece&7i Ucretlerin Yasal Durumu" bqllkl~ makaleleri Aynca Hukuk Dergisinin Agustos saylslnda yine Uzman Denetgi Atilla Inan'm "Memur ve i$qi Statiisiinde &iirlii ve Eksi Hiikiimliilerin istihdamz Alanznda Yapzlan Yeni Diizenlemeler " bqllkll makalesi yer aldl. Aci Kayb~m~z naqiv MiidiirliigUnde gbrevli Hizmetli Mustafa Ene$'i tarihinde genq yqmda kaybettik 2.1.I965 tarihinde Iskilip'te dogan Mustafa Eneg, tarihinde Saylvtayda gbreve ba$larm$tl. Evli ve 2 gocuklu olan rnensubumuz~ Tanndan rahmet, kederli ailesine ve Saylgtay camiaslna bqsagl~g~ diliyoruz. Mutluluklar Mensuplanmlzdan 1. Grupta gbrevli Denet~i Yiicel Turhan'm tarihinde, Yayln f$leri Miidiirliirnde gorevli Daktilograf Selim Ok'un tarihinde, Bqkanllkta gbrevli hizmetli fsmail Yalqm'm tarihinde birer luzlan diinyaya gelmigtir. Mensuplar~m~z~ kutluyor, bebeklere sagl~k dolu uzun bmiirler diliyoruz.

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI ismail KALENDER Sanuyi ve Ticaret Bakanllg'~ Kontroloru GIRIS ve TANIMLAR Kooperatif; tiizel kigiligi haiz olmak iizere ortaklarlnln belirli ekonomik menfeatlerini

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sayi~tay Dergisi Say1 : 33-3067 sayili Kanunda plan degigikligi konusunda, planin TBMM'de miizakere safhasindan onceki agamasi ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usul hakkinda herhangi bir diizenleme

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi Tarihi sureq iqerisinde Sayi~tay'in kurulugu ilk Meclisimiz olan Heyet-i Meb'usan'dan onceye rastladigindan Sayigtay

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi

Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi ftalya Sayigtayl ve performans denetimine iligkin tebligimin baginda dikkatinizi, 1977 yllinda yapllan INTOSAI Dokuzuncu Kongresinde kabul edilen ve denetime

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI

MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI A. Yasin KARANFZLO~LU Cagdag denetim uygulamas~nin bir yontemi de muhasebe denetimidir. Muhasebe denetimi iqinde onemli yer tutan mali analiz tekniklerinin kullanilmas~,

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

GUISEPPE CARBONE (*I. Eurosal ve ltalya Saygtay B ~kan~ 1-1948 Anagasasr ve Sag~tay Kanunundan Hiikiimler

GUISEPPE CARBONE (*I. Eurosal ve ltalya Saygtay B ~kan~ 1-1948 Anagasasr ve Sag~tay Kanunundan Hiikiimler GUISEPPE CARBONE (*I Eurosal ve ltalya Saygtay B ~kan~ 1-1948 Anagasasr ve Sag~tay Kanunundan Hiikiimler ftalyan Saygtay kamu maliyesi yiiksek denetim kurulugu olarak, italya Kralh&l'nm ilhmdan sonra,

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

Sayzgtay. Haber Biilteni. 2 Bankas~nln Duyurusu. I Fal~emam~z. 3 S~nav~ Tamamland1

Sayzgtay. Haber Biilteni. 2 Bankas~nln Duyurusu. I Fal~emam~z. 3 S~nav~ Tamamland1 Sayzgtay Bu Say~da Aral~k 2000 Y: 4 say^: 49 Cevn, Denetlmi Alanlnda ilk Fal~emam~z Say~stay Cekleti Hakklnda Zinat 2 Bankas~nln Duyurusu Denet~i Yardlmclsl Adaylle~ 3 S~nav~ Tamamland1 E U R S A Cevre

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

INTOSAI DENETIM STANDARTLARI. : Sayrflay Bajkanligi DY fli,~kiler Crubu

INTOSAI DENETIM STANDARTLARI. : Sayrflay Bajkanligi DY fli,~kiler Crubu INTOSAI DENETIM STANDARTLARI : Sayrflay Bajkanligi DY fli,~kiler Crubu [Yiiksek Denetim Kurumlarz Uluslararasz Kunrluju olan ve Tiirk Sayytayznzn da iiyesi bulundug'u INTOSAI, iiye iilke Sayytaylari araszndu

Detaylı

1-GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV DUYURUSU 2-BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA

Detaylı

UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR B) SOSYAL TESISLERIN ISLETILMESINE ILISKIN ESAS

UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR B) SOSYAL TESISLERIN ISLETILMESINE ILISKIN ESAS UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR Ali OZEK Say~~tay Denetgisi Ulkemizde devlet iiniversitelerinin biinyesindeki kantin, kafeterya, biife ve

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

em Meht Em Hes 1 33516705~1 1 3351670503 I BELEDIYELERDE AYNIYAT I$LEMLERI MUHASEBE KAYITLARI VE DENETIMI

em Meht Em Hes 1 33516705~1 1 3351670503 I BELEDIYELERDE AYNIYAT I$LEMLERI MUHASEBE KAYITLARI VE DENETIMI BELEDYELERDE AYNYAT $LEMLER MUHASEBE KAYTLAR VE DENETM Gzyasettin GURSES Sayqtay Uvnarz Derzetgisi Belediye nakit saymanl~klar~nca diizenlenen Hesap Ozet Cetvellerinin incelenmesinde bazl hesaplar~n hiq

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

Sayzgtay. Haber Biilteni. 14 haleler I. 7 Kumlu Toplant~s~ I EUROSAI Biligim Semlneri I. Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~

Sayzgtay. Haber Biilteni. 14 haleler I. 7 Kumlu Toplant~s~ I EUROSAI Biligim Semlneri I. Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~ Sayzgtay Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~ "Strateji Bildirimi 2000-2004" ad11 dokiimanda ortaya konulan hedeflerin gerqeklegtirilmesi iqin iiretilen 2001 Ylll Eylem Planlmn uygulanmaslna

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi Temmuz 2010 Yıl: 14 Sayı: 164 Bu Sayıda 1 Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi 2 Nevzat Altan 3. Daire Başkanlığına Seçildi İbrahim Kandemir Sayıştay 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay Ömer Zengin Sayıştay

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII PAMUKKALE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN 12 Ekim 2004/ 4421 sayılı Makam Onayı BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR YÜKSEK TEKNOLOJJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KARADENİİZ TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

BELED~YELERDE UYGULANAN MUHASEBE sf STEMLEM

BELED~YELERDE UYGULANAN MUHASEBE sf STEMLEM BELED~YELERDE UYGULANAN MUHASEBE sf STEMLEM lmaz OLUKLULU Sayljtay Uzman Denetcisi Belediye But~e ve Muhasebe Usulu Yonetrneligi, 1580 Saylh Belediye Kanunu, 3030 Saylli Biiyiikgehir Belediyesinin Yonetimi

Detaylı

- Sayigtayin denetim alanini sinirlandlran hususlann kaldinlarak tiim. - Turkiye Buyuk Millet Meclisi ile Sayigtay araslndaki bilgi ahginin

- Sayigtayin denetim alanini sinirlandlran hususlann kaldinlarak tiim. - Turkiye Buyuk Millet Meclisi ile Sayigtay araslndaki bilgi ahginin Saygi Deger Misafirler, Muhterem Emekli Mensuplanm~z, Sayigtay'da Otuz Yil~ni Dolduran Kzdemli Mensuplanm~z, Kiymetli Meslektaglanm, Aram~za Denet~i Olarak Katilan Gen~ Arkadaglanm, Hepinizi sevgi ve saygi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Edremit

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

miigtereken tespit olunur. Bu kadrolara tayin edilecek elemanlmn her tiirlii istihkaki ve giderleri doner odenir.

miigtereken tespit olunur. Bu kadrolara tayin edilecek elemanlmn her tiirlii istihkaki ve giderleri doner odenir. SA~LIK BARANLIGINA A~T DONER SERMAYEL~ KURUM VE KU- RULUeLARDA GOREVL~ PERSONELE DONER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ODEME HAKKINDA* KANUN VE UYGULAMADA GORULEN AKSAKLIKUR Mustafa Kemer Sayijtay Uzman Denetcisi

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET IHALE KANUNU'NA TABI YAPIM ISLER~NDE KESIF ARTIS VE EKSILI!$LERI ILE HUKUKI SONUCLARI

2886 SAYILI DEVLET IHALE KANUNU'NA TABI YAPIM ISLER~NDE KESIF ARTIS VE EKSILI!$LERI ILE HUKUKI SONUCLARI 2886 SAYILI DEVLET IHALE KANUNU'NA TABI YAPIM ISLER~NDE KESIF ARTIS VE EKSILI!$LERI ILE HUKUKI SONUCLARI Yagar GOK Sayzgtay Bagdenetgisi Devlet 1hale Kanunu, yaplm iglerinde tahmin edilen bedelin kegif

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti.

inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti. Bu Say~da Nisan 2001 YI: 5 say^: 53 Kore Say~qtayi Araqtrrma Ekibinin Kurumumuzu Ziyareti 17. INTOSAI Kongresine ev sahipligi yapacak olan Kore 1 Kore Heyetinin Ziyareti Say~$tay~. bir siiredir yabancl

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

- Tahsil ve odeme agamaslna gelmig iglemlerle ilgili belgeler iizerinde inceleme yaparak evrakln dogrulugu ve kanunlara uygunlugunu saglamak,

- Tahsil ve odeme agamaslna gelmig iglemlerle ilgili belgeler iizerinde inceleme yaparak evrakln dogrulugu ve kanunlara uygunlugunu saglamak, FRANSA MALI YQNET~M~ %CINDEK~ SAYMANLPKLARIN DURUMU Halil Kurt Maliye Bakunllgl Muhasebat Gem1 Miidiir Yardlmclsl Gerek Devlet, gerek~:? mali yiinetim sislerni i~inde yer alan kurum ve kuruluglarln orgutlenmesi

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanligindan: Dis Protezciligi Dalinda Kalfalik Belgesi Sahiplerine Dis Protez

Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanligindan: Dis Protezciligi Dalinda Kalfalik Belgesi Sahiplerine Dis Protez 16 Aralik 2004 / Sayi : 25672 Yönetmelikler BIRINCI BÖLÜM Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanligindan: Dis Protezciligi Dalinda Kalfalik Belgesi Sahiplerine Dis Protez Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı