fi SA LI I VE GÜVENL DENET M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi SA LI I VE GÜVENL DENET M"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr. Fuat Bayram Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Türk fl Hukukunda fi SA LI I VE GÜVENL DENET M

2 Yay n No : 1948 Hukuk Dizisi : Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Anneme ve babama...

4 IV

5 V ÖNSÖZ nsan yaflam, hukuk normunun korudu u en de erli varl kt r. Yaflam ve sa l k hakk n n korunmas n amaçlayan somut, teknik ve özel normlardan oluflan ifl sa l ve güvenli i mevzuat, etkinlikle uygulanabildi i ölçüde bu amaca hizmet edebilir. Bu nedenle, modern ve ça dafl bir ifl sa l ve güvenli i mevzuat, etkili bir denetim modelini de içermek zorundad r. Ülkemizde ifl kazalar ve meslek hastal klar istatistiklerinin ortaya koydu u karamsar tablo, ifl sa l ve güvenli i konusunda Türk ifl hukukunda öngörülen denetim modelinin, daha ayr nt l olarak ele al nmas n ve tart fl lmas n kaç n lmaz hale getirmifltir. Bu kitapta ifl sa l ve güvenli i denetimi konusunda yetkili ve görevli kurumlar, denetim türleri, denetim uygulamas, denetim elemanlar, denetimde incelenen ve iflverenlerce yerine getirilmesi gerekli olan asgari ifl sa l ve güvenli i gereklilikleri, taraflar n hak ve yükümlülükleri, denetim sonuçlar, idari yapt r mlar ve uygulama sorunlar incelenmifltir. ngiltere, Fransa ve Almanya da, ifl denetimine iliflkin varolan düzenlemelere de kitapta yer verilmifltir. Doktora tezi sonras akademik yaflam m n bu ilk kitap çal flmas nda, bugünlere gelmemde büyük emekleri olan sayg de er hocalar m Prof. Dr. Müjdat fiakar, Prof. Dr. Ali R za Okur ve Prof. Dr. Ali Güzel e sonsuz minnet duygular m belirtmeyi bir borç bilirim. Kitab n haz rlanmas nda k ymetli bilgi ve tavsiyelerini benimle paylaflan say n Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ye, özverili yard mlar n esirgemeyen fl Müfettifli say n fieref Özcan a, maddi ve manevi desteklerini hep yan mda hissetti im eflime ve çocuklar ma müteflekkir oldu umu da belirtmeliyim. Kitab n dizgi ve sayfa düzenlemelerini büyük bir titizlikle gerçeklefltiren say n Gülgonca Çarp k ve Hediye Gümen e, ayr ca bas m ve yay m n sa layan Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. nin de erli yöneticisi say n Seyhan Satar a ve eme i geçen tüm çal flanlara teflekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Fuat Bayram Anadoluhisar, fiubat 2008

6 VI

7 VII Ç NDEK LER ÖNSÖZ V KISALTMALAR XIX G R fi Birinci Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N AMAÇ VE KONUSU & 1. fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N AMACI I. TEMEL AMAÇ: fi KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMES II. fiek LSEL AMAÇ & 2. fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N KONUSU I. fi SA LI I VE GÜVENL MEVZUATI Mevzuat n Genel Yap s Mevzuatta Temel Norm Eksikli i II. fi SA LI I VE GÜVENL KANUN TASARI TASLA I Genel Olarak Tasla n fl Sa l ve Güvenli i Denetimine liflkin Hükümleri...25 kinci Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL DENET M TEfiK LATI & 3. fi TEFT fi KURULU I. GENEL OLARAK II. DENET M YETK S N N HUKUK DAYANAKLARI III. fi TEFT fi KURULU BAfiKANLI I IV. TEFT fi KURULU BÜROSU V. KURUL STAT ST K S STEM VI. fi TEFT fi KURULU BAfiKANI NIN GÖREV VE YETK LER VII. fi TEFT fi GRUPLARI VE GRUP BAfiKANI VIII. fi MÜFETT filer Genel Olarak Müfettifl Yard mc l na Atanma

8 VIII 3. Müfettiflli e Atanma Müfettifllikten Al nma ve Yeniden Atanma Müfettifllerin Görev ve Yetkileri Müfettifllerin Sorumluluklar Müfettifllerin Say s & 4. fi TEFT fi KONUSUNDA YETK L D ER KURUMLAR I. SA LIK BAKANLI I II. M LL SAVUNMA BAKANLI I Genel Olarak Askeri fl Müfettiflleri a) Genel Olarak b) Askeri fl Müfettifllerinin Tayinleri ve Stajlar c) Askeri fl Müfettifllerinin Görev Süreleri d) Askeri fl Müfettifllerinin (ve Müfettifl Yard mc lar n n) Görev, Yetki ve Sorumluluklar Askeri flyerlerinin Teftifli III. ULAfiTIRMA BAKANLI I IV. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I V. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I VI. TÜRK YE ATOM ENERJ S KURUMU VII. BELED YELER VIII. SOSYAL GÜVENL K KURUMU IX. D ER KURUMLAR & 5. fi DENET M NDE NG LTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLER I. fi DENET M ÖRGÜTLER II. MÜFETT fi SAYILARI III. DENET M LKE VE USÜLLER Üçüncü Bölüm TEFT fi UYGULAMASI & 6. fi SA LI I VE GÜVENL TEFT fi N N TÜRLER I. GENEL OLARAK II. GENEL TEFT fi III. KONTROL (ÖNEL) TEFT fi IV. NCELEME TEFT fi V. RE SEN TEFT fi

9 IX VI. ASKER fiyerler NDE YAPILAN fi SA LI I VE GÜVENL TEFT fi N N TÜRLER & 7. TEFT fi PROGRAMLARI I. GENEL ÇALIfiMA PLANI VE GENEL ÇALIfiMA RAPORU II. TEFT fi PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE VER LMES III. ASKER fiyerler NDE YAPILACAK TEFT filer N PROGRAMLARI & 8. TEFT fi UYGULAMASININ USÜL VE ESASLARI I. TEFT fie BAfiLAMA II. TEFT fi SIRASINDA UYULACAK ESASLAR Kay t ve Belgelerin ncelenmesi fade Al nmas a) Genel Olarak b) Özürlülerin, Yabanc lar n, Okuma-Yazma Bilmeyenlerin ve mza Atamayanlar n fadesinin Al nmas III. fiverenler N, fiç LER N VE D ER LG L LER N YÜKÜMLÜLÜKLER IV. AÇIKLANAMAYACAK HUSUSLAR VE fi N AKSATILMAMASI V. ASKER fiyerler NDE TEFT fi UYGULAMASI Dördüncü Bölüm GENEL fi SA LI I VE GÜVENL TEFT fi NDE NCELENEN HUSUSLAR & 9. fiyer, fiveren VE fiç LER I. fiyer II. fiveren flveren Alt flveren Uygulamalar a) Genel Olarak b) fl Müfettifllerinin As l flveren Alt flveren liflkisinde Muvazaa Tespiti (Uygulama ve Yetki Tart flmas ) III. fiç LER, D ER STATÜLERDE ÇALIfiANLAR VE BUNLARA A T SAYISAL VER LER Genel Olarak flçiler Ç raklar ve Stajyerler Toplam flçi Say s

10 X & 10. fiyer N N fi SA LI I VE GÜVENL ORGAN ZASYONU I. fi SA LI I VE GÜVENL KURULU II. fi GÜVENL LE GÖREVL MÜHEND S VE TEKN K ELEMAN..105 III. fiyer HEK M VE fiyer SA LIK B R M ( fiyer HEMfi RES - SA LIK MEMURU) IV. SORUMLU MÜDÜR V. TEKN K (FENN ) NEZARETÇ VE TAHL S YE EK B VI. YAPI filer KOORD NATÖRÜ VII. USTA Ö RET C VIII. LKYARDIMCI IX. RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU X. YANGIN GÜVENL SORUMLUSU XI. GECE ÇALIfiMASI Genel Olarak Gece Çal flma Süresinin S n r Sa l k Raporlar Gece Döneminde Çal flmas Yasak Olan flçiler XII. POSTALAR HAL NDE ÇALIfiMA S STEM XIII. EMZ RME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARI & 11. KADIN fiç LER N ÇALIfiMA YERLER VE YAPTIKLARI filer.125 & 12. ÇOCUK VE GENÇ fiç LER N ÇALIfiMA YERLER VE YAPTIKLARI filer I. GENEL OLARAK II. ÇOCUK VE GENÇ fiç LER N ÇALIfiTIRILAB LECE filer Genel lkeler Çal flma ve Dinlenme Süreleri Çocuk flçilerin Çal flt r labilecekleri Hafif fller Genç flçilerin Çal flt r labilecekleri fller Çocuk ve Genç flçilerin Çal flt r lamayacaklar fller & 13. GENEL ÖNLEME VE KORUMA UYGULAMALARI I. fiyer B NA VE EKLENT LER NDE BULUNMASI GEREKL ASGAR SA LIK VE GÜVENL K fiartlari Genel Olarak Güvenli Elektrik Tesisat ile Donan ml ve Sa lam flyeri Binas Acil Ç k fl Kap lar ve Yollar Yang n Söndürme ve Yang n kaz Ekipmanlar Havaland rma Sistemi

11 XI 6. Ortam S cakl Ayd nlatma flyerinin Fiziki Özellikleri Ulafl m Yollar Tehlikeli Alanlar Dinlenme Yerleri Soyunma ve Temizlik Yerleri lkyard m Odalar Engelli flçilerle lgili Gerekler Aç k Alanlar II. GÜVENL K VE SA LIK fiaretler III. fi EK PMANLARININ KULLANIMIYLA LG L SA LIK VE GÜVENL K fiartlari Genel Olarak fl Ekipman nda Bulunacak Asgari Gerekler a) Genel Gerekler b) Özel Tipteki fl Ekipman nda Bulunacak Asgari Ek Gerekler fl Ekipman n n Kullan m le lgili Hususlar a) Tüm fl Ekipmanlar çin Genel Hükümler b) Kendinden Hareketli veya Bir Baflka Araç Vas tas yla Hareket Edebilen fl Ekipmanlar n n Kullan m ile lgili Hükümler c) Yük Kald rmada Kullan lan fl Ekipman le lgili Hükümler d) Yüksekte Yap lan Geçici fllerde, fl Ekipman n n Kullan m ile lgili Hükümler & 14. ÖZEL N TEL KTEK fi VE YERLERDE ÖNLEME VE KORUMA UYGULAMALARI I. K MYASAL MADDELERLE ÇALIfiMALARDA SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER II. ASBESTLE ÇALIfiMALARDA SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER III. YAPI filer NDE SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Yap Alanlar çin Asgari Sa l k ve Güvenlik Koflullar

12 XII a) Genel Asgari Koflullar b) Özel Asgari fiartlar aa) Kapal Alanlardaki Çal flma Yerleri le lgili fiartlar.160 bb) Aç k Alanlardaki Çal flma Yerleri le lgili fiartlar IV. YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN filetmeler NDE SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Asgari Sa l k ve Güvenlik Gerekleri a) Yeralt ve Yerüstü Maden flletmeleri le Bunlar n Yerüstü Tesislerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler aa) Güvenli fl Organizasyonu ve Çal flma Yöntemi bb) Güvenli Planlanm fl ve Tesis Edilmifl flyeri cc) fl Ekipmanlar Kullan m Talimatlar ile Kontrol ve Bak m Planlar dd) Patlama Önleme Plan ee) Zararl Gazlardan Korunma Plan ff) Yang ndan Korunma Plan b) Yerüstü Maden flletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler c) Yeralt Maden flletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler aa) Yeralt Çal flma Plan ( malat Haritas ) bb) Yeralt nda Ulafl m ve Tafl maya liflkin Gereklilikler.166 cc) Havaland rma Plan dd) Patlama Barajlar Doküman ee) Riskli Bölgeler Çal flma Plan ff) Kurtarma Teflkilat ve Güvenlik Ekipman V. SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN filetmelerde SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Asgari Sa l k ve Güvenlik Gerekleri a) K y larda ve Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Genel Gerekler aa) Güvenli flyeri ve fl Organizasyonu bb) Sorumlu Uzman ve Kalifiye flçi cc) Ekipman ve Ekipman Kullan m Güvenli i

13 XIII dd) Ekipman Kontrol, Bak m, Test Plan ve Kay tlar ee) Koruma Plan ff) Patlama Önleme Plan b) K y lardaki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler 171 c) Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler aa) Yang ndan Korunma Plan bb) Acil Durum Plan VI. KANSOREJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIfiMALARDA SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Risk De erlendirmesi kame lkesi Maruziyetin Önlenmesi ve Azalt lmas Beklenmedik Maruziyet Acil Durum Plan Riskli fllerde Çal flan flçi Listesi ve Maruziyet Kay tlar Kiflisel Sa l k Kay t Sistemi VII. B YOLOJ K ETK LERE MARUZ YET R SK N N ÖNLENMES Genel Olarak Risk De erlendirilmesi kame lkesi Güvenli flyeri ve fl Organizasyonu Kaza Önleme Plan Biyolojik Etkilere Maruz Kalan flçilerin Listesi ve Kay tlar Sa l k Gözetimi ve Kiflisel Sa l k Kay tlar Afl lama Belgeleri Özel fllere liflkin Önlemler a) Tan Laboratuarlar D fl nda Kalan, nsan Sa l ve Veterinerlik Hizmetleri çin Özel Önlemler b) Endüstriyel fllemler, Laboratuarlar ve Hayvan Bar naklar çin Özel Önlemler VIII. PATLAYICI ORTAMLARIN TEHL KELER NDEN KORUNMA TEDB RLER Genel Olarak Patlamadan Korunma Doküman Patlay c Ortam Oluflabilecek Yerlerin S n fland r lmas ve Asgari Gerekler

14 XIV 4. Çal flma zni Sistemi (Ateflli Çal flma zni) Patlamadan Korunma Önlemleri Ekipmanlar n ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler IX. GÜRÜLTÜLÜ filerde ASGAR GEREKL L KLER Gürültü Ölçümü, Risk De erlendirmesi ve Kay tlar Güvenli flyeri ve fl Organizasyonu Önlem Program Kulak Koruyucular E itim Sa l k Gözetimi ve Kiflisel Sa l k Kay tlar X. T TREfi M R SK N N OLDU U filerde ASGAR GEREKL L KLER Genel Olarak Titreflim Ölçümü ve Kay tlar Teknik ve Organizasyonel Önlem Program Bilgilendirme ve E itim Sa l k Gözetimi ve Kiflisel Sa l k Kay tlar XI. EKRANLI ARAÇLARLA YAPILAN ÇALIfiMALARDA ASGAR GEREKLER flverenin Genel Yükümlülükleri Asgari Gerekler a) Ekipmanla lgili Asgari Gerekler aa) Monitör bb) Klavye cc) Çal flma Masas veya Çal flma Yüzeyi dd) Sandalye b) Çal flma Ortam ile lgili Asgari Gerekler c) Bilgisayar Programlar ile lgili Asgari Gerekler XII. ELLE TAfiIMA filer NDE ASGAR GEREKLER flverenin Genel Yükümlülükleri Güvenli fl Organizasyonu Güvenli Çal flma Ortam XIII. RADYOLOJ, RADYUM VE ELEKTR KLE TEDAV MÜESSESELER HAKKINDA TÜZÜK KAPSAMINA G REN filer..195 XIV. A IR VE TEHL KEL filerde ASGAR GEREKLER

15 XV XV. SA LIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK 7,5 SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIfiILMASI GEREKEN filer & 15. K fi YE YÖNEL K ÖNLEME VE KORUMA UYGULAMALARI I. fi SA LI I VE GÜVENL E T M Genel Olarak Genel E itim Plan ve Y ll k Programlar E itimin Aflamalar E itimin çeri i E itim Verebilecek Kifli ve Kurumlar II. K fi SEL KORUYUCU DONANIMLARDA BULUNMASI GEREKEN TEMEL SA LIK VE GÜVENL K GEREKLER Genel Olarak Tüm Kiflisel Koruyucu Donan mlarda Bulunmas Gereken Genel Özellikler Baz Kiflisel Koruyucu Donan m Tipleri veya S n flar çin Ortak Ek Gerekler Belirli Riskler çin lave Gereksinimler III. K fi SEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULLANIMI Genel Olarak Kullan m lkeleri Kullan m Kurallar Yap lan fle Göre Kullan lmas Gerekli Olan Kiflisel Koruyucu Donan mlar & 16. MEYDANA GELEN fi KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI LE LG L B LG LER & 17. KAYIT VE BELGELER Beflinci Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL NCELEME VE KONTROL TEFT filer NDE NCELENEN HUSUSLAR & 18. fi KAZASI VEYA MESLEK HASTALI I NCELEMELER I. GENEL OLARAK II. NCELEMELER N N ÇERÇEVES Genel Olarak fl Hukuku Aç s ndan fl Kazas Sosyal Sigortala Kanunu Anlam nda fl Kazas

16 XVI 4. flyerinin Çal flma fiartlar ve fl Organizasyonunun ncelenmesi fl Kazas veya Meslek Hastal na U rayanlara Ait Bilgiler fl Kazalar ve Meslek Hastal klar Sicili Önerisi & 19. fiyer KURMA ZN VE filetme BELGES NCELEMELER I. GENEL OLARAK 227 II. BAfiVURU VE NCELEME III. BELGELER N GEÇERS ZL VE YEN LENMES IV. fi SA LI I VE GÜVENL KONTROL TEFT fi NDE NCELENEN HUSUSLAR Alt nc Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N SONUÇLARI & 20. TEFT fi TUTANA I & 21. TEFT fi RAPORU I. GENEL TEFT fi RAPORU II. NCELEME TEFT fi RAPORU fl Kazas ve Meslek Hastal flletme Belgesi flyeri Kurma zni III. KONTROL TEFT fi RAPORU IV. RAPOR TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAK filemler Raporlar n ncelenmesi Raporlar n Uygulamaya Konulmas V. ASKER fiyerler N N TEFT fi NE L fik N TEFT fi RAPORLARI & 22. TEFT fi DEFTER & 23. SÜRE VER LMES & 24. DAR YAPTIRIM UYGULANMASI I. DAR PARA CEZASI Ceza Karar n n Al nmas dari Para Cezas Miktarlar dari Para Cezas n n Faili dari Para Cezalar na tiraz II. fi N DURDURULMASI VE fiyer N N KAPATILMASI Genel Olarak

17 XVII 2. Yetkili Komisyon a) Komisyonun Oluflumu b) Komisyonun Toplant lar c) Komisyonun Kararlar d) Askeri flyerleriyle Yurt Emniyeti çin Gerekli Maddeler mal Olunan flyerlerinde flin Durdurulmas na veya flyerlerinin Kapat lmas na Karar Vermeye Yetkili Komisyon Kararlar n Uygulanmas Acil Hallerde Durdurma ve Kapatma Durdurma ve Kapatma Karar na tiraz III. fiç LER N ÇALIfiMAKTAN ALIKONULMASI IV. CUMHUR YET SAVCILI INA BAfiVURU VE CEZA DAVASI Genel Olarak flverenin ve flveren Vekilinin fl Kazas ndan Do an Cezai Sorumlulu u fl Kazas n n (Olas ) Ceza Hukuku Tan m : Taksirle Yaralama/ Taksirle Öldürme Suçu SONUÇ 1. Genel De erlendirme Da n k Örgütsel Yap Yetersiz Müfettifl Say s Müfettifl Odakl ve Uzman Kat l m na Kapal Örgütlenme Uzmanl k S n flar Öngörmeyen Tek Tip Müfettifl Anlay fl KOB Gerçe ini Dikkate Alan Denetim Politikas htiyac Teftifl Uygulamas na liflkin Sorunlar a) fl Sa l ve Güvenli i Müfettifllerinin Alan D fl Görevleri b) fl Sa l ve Güvenli i Müfettifllerinin Alt flveren Uygulamalar na liflkin Yaklafl mlar ve Yetki Tart flmas dari Para Cezalar a) Cezan n Belirlenmesinde Al nmayan Önlem Kavram b) dari Para Cezalar na tiraz flverenin ve flveren Vekilinin fl Kazas ndan Do an Cezai Sorumlulu u Konusundaki Uygulama Sorunlar KAYNAKÇA

18 XVIII

19 XIX KISALTMALAR Ay. AB. A r T Y. Asbestle ÇY. Askeri DY. Askeri MY. : Anayasa : Avrupa Birli i : A r ve Tehlikeli fller Yönetmeli i : Asbestle Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Askeri flyerleriyle Yurt Emniyeti çin Gerekli Maddeler mal Olunan flyerlerinde flin Durdurulmas na veya flyerlerinin Kapat lmas na Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yap s, Çal flma fiekli ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Milli Savunma Bakanl fl, Sosyal Sigorta, flçi Sa l ve fl Güvenli i Müfettiflleri ve flyerleri Teftifl Yönetmeli i Askeri flyerleri Y. : Askeri flyerleriyle Yurt Güvenli i çin Gerekli Maddeler Üretilen flyerlerinin Denetim ve Teftifli Hakk nda Yönetmelik Az Sürelerle ÇY. b. : bask Bas n K. Belediye K. Bina SGÖY. Biyolojik EMY. BK. bkz. Büyükflehir BK. : Sa l k Kurallar Bak m ndan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çal fl lmas Gereken fller Hakk nda Yönetmelik : Bas n fl Kanunu : Belediye Kanunu : flyeri Bina ve Eklentilerinde Al nacak Sa l k ve Güvenlik Önlemlerine liflkin Yönetmelik : Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakk nda Yönetmelik : Borçlar Kanunu : bak n z C. : Cilt Çal flma SY. Çocuk G ÇY. : Büyükflehir Belediyeleri Kanunu : fl Kanununa liflkin Çal flma Süreleri Yönetmeli i : Çocuk ve Genç flçilerin Çal flt r lma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

20 XX ÇSGBK. Dan. Deniz K. Ekranl ASGY. Elle T Y. : Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun : Dan fltay : Deniz fl Kanunu : Ekranl Araçlarla Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Elle Tafl ma flleri Yönetmeli i Endüstriyel RKY. : Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeli i Endüstriyel RY. : Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeli i f. : f kra Gamma GLY. Gebe EKY. Geç.m. Gürültü Y. Güvenlik S Y. ILO lkyard m Y. SG.Tüz.Tas. fl EKSGY. fl GMTEY. fl SGEY. fl SGKY. fl.k. flin D KY. flyeri AÇRY. : Gamma ve Elektron Demeti Ifl nlama Tesislerinin Güvenli i ve Lisanslanmas Yönetmeli i : Gebe veya Emziren Kad nlar n Çal flt r lma fiartlar yla Emzirme Odalar ve Çocuk Bak m Yurtlar na Dair Yönetmelik : Geçici madde : Gürültü Yönetmeli i : Güvenlik ve Sa l k flaretleri Yönetmeli i : International Labour Organization (Uluslararas Çal flma Örgütü) : lkyard m Yönetmeli i : fl Sa l ve Güvenli i Tüzük Tasla : fl Ekipmanlar n n Kullan m nda Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i : fl Güvenli i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar n Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Çal flanlar n fl Sa l ve Güvenli i E itimlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : fl Sa l ve Güvenli i Kurullar Hakk nda Yönetmelik : fl Kanunu : flyerlerinde flin Durdurulmas na veya flyerlerinin Kapat lmas na Dair Yönetmelik : flyeri Açma ve Çal flma Ruhsatlar na liflkin Yönetmeli i

21 XXI flyeri HY. flyeri K Y. Kabahatler K. : flyeri Sa l k Birimleri ve flyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : flyeri Kurma zni ve flletme Belgesi Al nmas Hakk nda Yönetmelik : Kabahatler Kanunu Kad nlar n GPÇY. : Kad n flçilerin Gece Postalar nda Çal flt r lma Koflullar Hakk nda Yönetmelik Kanserojen MY. KHK. : Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Kanun Hükmünde Kararname Kimyagerlik UY. : 6269 Say l Kimyagerlik ve Kimya Mühendisli i Hakk nda Kanun un Uygulama Yönetmeli i Kimyasal MY. Kiflisel KDY. KOB Koruyucu KY. : Kimyasal Maddelerle Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Kiflisel Koruyucu Donan m Yönetmeli i : Küçük ve orta boy iflletme : Kiflisel Koruyucu Donan mlar n flyerlerinde Kullan lmas Hakk nda Yönetmelik m. : madde Maden SGT. Maden SGY. Maden KUY. MEK. MEY. Nükleer GDY. Nükleer LT. Patlay c T. Patlay c Y. Postalar HÇY. Radyasyon GT. : Maden ve Tafl Ocaklar flletmelerinde ve Tünel Yap m nda Al nacak flçi Sa l ve fl Güvenli i Önlemlerine liflkin Tüzük : Yeralt ve Yerüstü Maden flletmelerinde Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i : Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli i : Mesleki E itim Kanunu : Mesleki E itim Yönetmeli i : Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yapt r mlar Yönetmeli i : Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine liflkin Tüzük : Parlay c, Patlay c, Tehlikeli ve Zararl Maddelerle Çal fl lan flyerlerinde ve fllerde Al nacak Tedbirler Hakk nda Tüzük : Patlay c Ortamlar n Tehlikelerinden Çal flanlar n Korunmas Hakk nda Yönetmelik : Postalar Halinde flçi Çal flt r larak Yürütülen fllerde Çal flmalara liflkin Özel Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Radyasyon Güvenli i Tüzü ü

22 XXII Radyasyon GY. Radyoloji Tz. RG. : Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i : Radyoloji, Radyum Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakk nda Tüzük : Resmi Gazete S. : Say s. : say l Sondajla MÇ SGY.: Sondajla Maden Ç kar lan flletmelerde Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i Söz. SSK. TAEKK. Tas. TC. TCK. Teftifl Tz. Teftifl Y. Tehlikeli KY. Tehlikeli MKTY. Titreflim Y. vb. vd. Yang n Y. Yap SGY. YHGK. Yarg. : Sözleflme : Sosyal Sigortalar Kanunu : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu : Taslak : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Ceza Kanunu : fl Teftifl Tüzü ü : Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Teftifl Kurulu Yönetmeli i : Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli i : Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tafl nmas Hakk nda Yönetmelik : Titreflim Yönetmeli i : ve benzeri : ve devam : Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk nda Yönetmelik : Yap fllerinde Sa l k ve Güvenlik Yönetmeli i : Yarg tay Hukuk Genel Kurulu : Yarg tay

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSG 500 Lisansüstü Proje (Zorunlu) İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Zorunlu) İSG 502 İş Sağlığı (Zorunlu) İSG 503 İş Güvenliği

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal i Yard. Doç. Dr. Melikflah YAS N Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal U Y G U L A M A V E Y A R G I K A R A R L A R I I fi I I N D A ÖZELLEfiT RMEN N H U K U K R E J M ii Yay n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR I B&M P rof. Dr. ERDENER YURTCAN Yargıtay Kararlarının Işığında KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR Ocak 2008 II Yay n No : 1883 Hukuk Dizisi : 863 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-780 - 0 Copyright

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU mali ÇÖZÜM 261 2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU Mehmet KOÇAK* I- G R fi fl Hukukunun ana ilkelerinden olan iflçiyi yarar na yorum ilkesi ekonomik olarak

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI

fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI mali ÇÖZÜM 257 Dr. Muzaffer KOÇ* I) G R fi fl sözleflmesiyle çal flan hemen hemen bütün iflçileri kapsayan çal flma mevzuat nda, uluslararas anlaflmalarda bulunan

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

POL S N YEN YETK LER STANBUL-2008

POL S N YEN YETK LER STANBUL-2008 Mustafa ÖZKAVAK Emniyet Amiri (Ö retim Görevlisi) Aksaray PMYO Dr. Hasan Hüseyin ÇALI Baflkomiser (Ö retim Görevlisi) Erzurum PMYO POL S N YEN YETK LER STANBUL-2008 Yay n No : 2000 Hukuk Dizisi : 934 SUNUŞ

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar I Doç. Dr. FAZIL SA LAM Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar II Yay n No : 904 Hukuk Dizisi : 362 1. Bas - Temmuz 1999 - STANBUL ISBN 975-486 - 804-3 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı i Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) ii HUKUK REJ M Yay n No : 1660 Hukuk Dizisi : 742 1. Bas

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı