fi SA LI I VE GÜVENL DENET M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi SA LI I VE GÜVENL DENET M"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr. Fuat Bayram Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Türk fl Hukukunda fi SA LI I VE GÜVENL DENET M

2 Yay n No : 1948 Hukuk Dizisi : Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Anneme ve babama...

4 IV

5 V ÖNSÖZ nsan yaflam, hukuk normunun korudu u en de erli varl kt r. Yaflam ve sa l k hakk n n korunmas n amaçlayan somut, teknik ve özel normlardan oluflan ifl sa l ve güvenli i mevzuat, etkinlikle uygulanabildi i ölçüde bu amaca hizmet edebilir. Bu nedenle, modern ve ça dafl bir ifl sa l ve güvenli i mevzuat, etkili bir denetim modelini de içermek zorundad r. Ülkemizde ifl kazalar ve meslek hastal klar istatistiklerinin ortaya koydu u karamsar tablo, ifl sa l ve güvenli i konusunda Türk ifl hukukunda öngörülen denetim modelinin, daha ayr nt l olarak ele al nmas n ve tart fl lmas n kaç n lmaz hale getirmifltir. Bu kitapta ifl sa l ve güvenli i denetimi konusunda yetkili ve görevli kurumlar, denetim türleri, denetim uygulamas, denetim elemanlar, denetimde incelenen ve iflverenlerce yerine getirilmesi gerekli olan asgari ifl sa l ve güvenli i gereklilikleri, taraflar n hak ve yükümlülükleri, denetim sonuçlar, idari yapt r mlar ve uygulama sorunlar incelenmifltir. ngiltere, Fransa ve Almanya da, ifl denetimine iliflkin varolan düzenlemelere de kitapta yer verilmifltir. Doktora tezi sonras akademik yaflam m n bu ilk kitap çal flmas nda, bugünlere gelmemde büyük emekleri olan sayg de er hocalar m Prof. Dr. Müjdat fiakar, Prof. Dr. Ali R za Okur ve Prof. Dr. Ali Güzel e sonsuz minnet duygular m belirtmeyi bir borç bilirim. Kitab n haz rlanmas nda k ymetli bilgi ve tavsiyelerini benimle paylaflan say n Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ye, özverili yard mlar n esirgemeyen fl Müfettifli say n fieref Özcan a, maddi ve manevi desteklerini hep yan mda hissetti im eflime ve çocuklar ma müteflekkir oldu umu da belirtmeliyim. Kitab n dizgi ve sayfa düzenlemelerini büyük bir titizlikle gerçeklefltiren say n Gülgonca Çarp k ve Hediye Gümen e, ayr ca bas m ve yay m n sa layan Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. nin de erli yöneticisi say n Seyhan Satar a ve eme i geçen tüm çal flanlara teflekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Fuat Bayram Anadoluhisar, fiubat 2008

6 VI

7 VII Ç NDEK LER ÖNSÖZ V KISALTMALAR XIX G R fi Birinci Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N AMAÇ VE KONUSU & 1. fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N AMACI I. TEMEL AMAÇ: fi KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMES II. fiek LSEL AMAÇ & 2. fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N KONUSU I. fi SA LI I VE GÜVENL MEVZUATI Mevzuat n Genel Yap s Mevzuatta Temel Norm Eksikli i II. fi SA LI I VE GÜVENL KANUN TASARI TASLA I Genel Olarak Tasla n fl Sa l ve Güvenli i Denetimine liflkin Hükümleri...25 kinci Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL DENET M TEfiK LATI & 3. fi TEFT fi KURULU I. GENEL OLARAK II. DENET M YETK S N N HUKUK DAYANAKLARI III. fi TEFT fi KURULU BAfiKANLI I IV. TEFT fi KURULU BÜROSU V. KURUL STAT ST K S STEM VI. fi TEFT fi KURULU BAfiKANI NIN GÖREV VE YETK LER VII. fi TEFT fi GRUPLARI VE GRUP BAfiKANI VIII. fi MÜFETT filer Genel Olarak Müfettifl Yard mc l na Atanma

8 VIII 3. Müfettiflli e Atanma Müfettifllikten Al nma ve Yeniden Atanma Müfettifllerin Görev ve Yetkileri Müfettifllerin Sorumluluklar Müfettifllerin Say s & 4. fi TEFT fi KONUSUNDA YETK L D ER KURUMLAR I. SA LIK BAKANLI I II. M LL SAVUNMA BAKANLI I Genel Olarak Askeri fl Müfettiflleri a) Genel Olarak b) Askeri fl Müfettifllerinin Tayinleri ve Stajlar c) Askeri fl Müfettifllerinin Görev Süreleri d) Askeri fl Müfettifllerinin (ve Müfettifl Yard mc lar n n) Görev, Yetki ve Sorumluluklar Askeri flyerlerinin Teftifli III. ULAfiTIRMA BAKANLI I IV. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I V. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I VI. TÜRK YE ATOM ENERJ S KURUMU VII. BELED YELER VIII. SOSYAL GÜVENL K KURUMU IX. D ER KURUMLAR & 5. fi DENET M NDE NG LTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLER I. fi DENET M ÖRGÜTLER II. MÜFETT fi SAYILARI III. DENET M LKE VE USÜLLER Üçüncü Bölüm TEFT fi UYGULAMASI & 6. fi SA LI I VE GÜVENL TEFT fi N N TÜRLER I. GENEL OLARAK II. GENEL TEFT fi III. KONTROL (ÖNEL) TEFT fi IV. NCELEME TEFT fi V. RE SEN TEFT fi

9 IX VI. ASKER fiyerler NDE YAPILAN fi SA LI I VE GÜVENL TEFT fi N N TÜRLER & 7. TEFT fi PROGRAMLARI I. GENEL ÇALIfiMA PLANI VE GENEL ÇALIfiMA RAPORU II. TEFT fi PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE VER LMES III. ASKER fiyerler NDE YAPILACAK TEFT filer N PROGRAMLARI & 8. TEFT fi UYGULAMASININ USÜL VE ESASLARI I. TEFT fie BAfiLAMA II. TEFT fi SIRASINDA UYULACAK ESASLAR Kay t ve Belgelerin ncelenmesi fade Al nmas a) Genel Olarak b) Özürlülerin, Yabanc lar n, Okuma-Yazma Bilmeyenlerin ve mza Atamayanlar n fadesinin Al nmas III. fiverenler N, fiç LER N VE D ER LG L LER N YÜKÜMLÜLÜKLER IV. AÇIKLANAMAYACAK HUSUSLAR VE fi N AKSATILMAMASI V. ASKER fiyerler NDE TEFT fi UYGULAMASI Dördüncü Bölüm GENEL fi SA LI I VE GÜVENL TEFT fi NDE NCELENEN HUSUSLAR & 9. fiyer, fiveren VE fiç LER I. fiyer II. fiveren flveren Alt flveren Uygulamalar a) Genel Olarak b) fl Müfettifllerinin As l flveren Alt flveren liflkisinde Muvazaa Tespiti (Uygulama ve Yetki Tart flmas ) III. fiç LER, D ER STATÜLERDE ÇALIfiANLAR VE BUNLARA A T SAYISAL VER LER Genel Olarak flçiler Ç raklar ve Stajyerler Toplam flçi Say s

10 X & 10. fiyer N N fi SA LI I VE GÜVENL ORGAN ZASYONU I. fi SA LI I VE GÜVENL KURULU II. fi GÜVENL LE GÖREVL MÜHEND S VE TEKN K ELEMAN..105 III. fiyer HEK M VE fiyer SA LIK B R M ( fiyer HEMfi RES - SA LIK MEMURU) IV. SORUMLU MÜDÜR V. TEKN K (FENN ) NEZARETÇ VE TAHL S YE EK B VI. YAPI filer KOORD NATÖRÜ VII. USTA Ö RET C VIII. LKYARDIMCI IX. RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU X. YANGIN GÜVENL SORUMLUSU XI. GECE ÇALIfiMASI Genel Olarak Gece Çal flma Süresinin S n r Sa l k Raporlar Gece Döneminde Çal flmas Yasak Olan flçiler XII. POSTALAR HAL NDE ÇALIfiMA S STEM XIII. EMZ RME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARI & 11. KADIN fiç LER N ÇALIfiMA YERLER VE YAPTIKLARI filer.125 & 12. ÇOCUK VE GENÇ fiç LER N ÇALIfiMA YERLER VE YAPTIKLARI filer I. GENEL OLARAK II. ÇOCUK VE GENÇ fiç LER N ÇALIfiTIRILAB LECE filer Genel lkeler Çal flma ve Dinlenme Süreleri Çocuk flçilerin Çal flt r labilecekleri Hafif fller Genç flçilerin Çal flt r labilecekleri fller Çocuk ve Genç flçilerin Çal flt r lamayacaklar fller & 13. GENEL ÖNLEME VE KORUMA UYGULAMALARI I. fiyer B NA VE EKLENT LER NDE BULUNMASI GEREKL ASGAR SA LIK VE GÜVENL K fiartlari Genel Olarak Güvenli Elektrik Tesisat ile Donan ml ve Sa lam flyeri Binas Acil Ç k fl Kap lar ve Yollar Yang n Söndürme ve Yang n kaz Ekipmanlar Havaland rma Sistemi

11 XI 6. Ortam S cakl Ayd nlatma flyerinin Fiziki Özellikleri Ulafl m Yollar Tehlikeli Alanlar Dinlenme Yerleri Soyunma ve Temizlik Yerleri lkyard m Odalar Engelli flçilerle lgili Gerekler Aç k Alanlar II. GÜVENL K VE SA LIK fiaretler III. fi EK PMANLARININ KULLANIMIYLA LG L SA LIK VE GÜVENL K fiartlari Genel Olarak fl Ekipman nda Bulunacak Asgari Gerekler a) Genel Gerekler b) Özel Tipteki fl Ekipman nda Bulunacak Asgari Ek Gerekler fl Ekipman n n Kullan m le lgili Hususlar a) Tüm fl Ekipmanlar çin Genel Hükümler b) Kendinden Hareketli veya Bir Baflka Araç Vas tas yla Hareket Edebilen fl Ekipmanlar n n Kullan m ile lgili Hükümler c) Yük Kald rmada Kullan lan fl Ekipman le lgili Hükümler d) Yüksekte Yap lan Geçici fllerde, fl Ekipman n n Kullan m ile lgili Hükümler & 14. ÖZEL N TEL KTEK fi VE YERLERDE ÖNLEME VE KORUMA UYGULAMALARI I. K MYASAL MADDELERLE ÇALIfiMALARDA SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER II. ASBESTLE ÇALIfiMALARDA SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER III. YAPI filer NDE SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Yap Alanlar çin Asgari Sa l k ve Güvenlik Koflullar

12 XII a) Genel Asgari Koflullar b) Özel Asgari fiartlar aa) Kapal Alanlardaki Çal flma Yerleri le lgili fiartlar.160 bb) Aç k Alanlardaki Çal flma Yerleri le lgili fiartlar IV. YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN filetmeler NDE SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Asgari Sa l k ve Güvenlik Gerekleri a) Yeralt ve Yerüstü Maden flletmeleri le Bunlar n Yerüstü Tesislerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler aa) Güvenli fl Organizasyonu ve Çal flma Yöntemi bb) Güvenli Planlanm fl ve Tesis Edilmifl flyeri cc) fl Ekipmanlar Kullan m Talimatlar ile Kontrol ve Bak m Planlar dd) Patlama Önleme Plan ee) Zararl Gazlardan Korunma Plan ff) Yang ndan Korunma Plan b) Yerüstü Maden flletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler c) Yeralt Maden flletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler aa) Yeralt Çal flma Plan ( malat Haritas ) bb) Yeralt nda Ulafl m ve Tafl maya liflkin Gereklilikler.166 cc) Havaland rma Plan dd) Patlama Barajlar Doküman ee) Riskli Bölgeler Çal flma Plan ff) Kurtarma Teflkilat ve Güvenlik Ekipman V. SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN filetmelerde SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Asgari Sa l k ve Güvenlik Gerekleri a) K y larda ve Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Genel Gerekler aa) Güvenli flyeri ve fl Organizasyonu bb) Sorumlu Uzman ve Kalifiye flçi cc) Ekipman ve Ekipman Kullan m Güvenli i

13 XIII dd) Ekipman Kontrol, Bak m, Test Plan ve Kay tlar ee) Koruma Plan ff) Patlama Önleme Plan b) K y lardaki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler 171 c) Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler aa) Yang ndan Korunma Plan bb) Acil Durum Plan VI. KANSOREJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIfiMALARDA SA LIK VE GÜVENL K TEDB RLER Genel Olarak Risk De erlendirmesi kame lkesi Maruziyetin Önlenmesi ve Azalt lmas Beklenmedik Maruziyet Acil Durum Plan Riskli fllerde Çal flan flçi Listesi ve Maruziyet Kay tlar Kiflisel Sa l k Kay t Sistemi VII. B YOLOJ K ETK LERE MARUZ YET R SK N N ÖNLENMES Genel Olarak Risk De erlendirilmesi kame lkesi Güvenli flyeri ve fl Organizasyonu Kaza Önleme Plan Biyolojik Etkilere Maruz Kalan flçilerin Listesi ve Kay tlar Sa l k Gözetimi ve Kiflisel Sa l k Kay tlar Afl lama Belgeleri Özel fllere liflkin Önlemler a) Tan Laboratuarlar D fl nda Kalan, nsan Sa l ve Veterinerlik Hizmetleri çin Özel Önlemler b) Endüstriyel fllemler, Laboratuarlar ve Hayvan Bar naklar çin Özel Önlemler VIII. PATLAYICI ORTAMLARIN TEHL KELER NDEN KORUNMA TEDB RLER Genel Olarak Patlamadan Korunma Doküman Patlay c Ortam Oluflabilecek Yerlerin S n fland r lmas ve Asgari Gerekler

14 XIV 4. Çal flma zni Sistemi (Ateflli Çal flma zni) Patlamadan Korunma Önlemleri Ekipmanlar n ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler IX. GÜRÜLTÜLÜ filerde ASGAR GEREKL L KLER Gürültü Ölçümü, Risk De erlendirmesi ve Kay tlar Güvenli flyeri ve fl Organizasyonu Önlem Program Kulak Koruyucular E itim Sa l k Gözetimi ve Kiflisel Sa l k Kay tlar X. T TREfi M R SK N N OLDU U filerde ASGAR GEREKL L KLER Genel Olarak Titreflim Ölçümü ve Kay tlar Teknik ve Organizasyonel Önlem Program Bilgilendirme ve E itim Sa l k Gözetimi ve Kiflisel Sa l k Kay tlar XI. EKRANLI ARAÇLARLA YAPILAN ÇALIfiMALARDA ASGAR GEREKLER flverenin Genel Yükümlülükleri Asgari Gerekler a) Ekipmanla lgili Asgari Gerekler aa) Monitör bb) Klavye cc) Çal flma Masas veya Çal flma Yüzeyi dd) Sandalye b) Çal flma Ortam ile lgili Asgari Gerekler c) Bilgisayar Programlar ile lgili Asgari Gerekler XII. ELLE TAfiIMA filer NDE ASGAR GEREKLER flverenin Genel Yükümlülükleri Güvenli fl Organizasyonu Güvenli Çal flma Ortam XIII. RADYOLOJ, RADYUM VE ELEKTR KLE TEDAV MÜESSESELER HAKKINDA TÜZÜK KAPSAMINA G REN filer..195 XIV. A IR VE TEHL KEL filerde ASGAR GEREKLER

15 XV XV. SA LIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK 7,5 SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIfiILMASI GEREKEN filer & 15. K fi YE YÖNEL K ÖNLEME VE KORUMA UYGULAMALARI I. fi SA LI I VE GÜVENL E T M Genel Olarak Genel E itim Plan ve Y ll k Programlar E itimin Aflamalar E itimin çeri i E itim Verebilecek Kifli ve Kurumlar II. K fi SEL KORUYUCU DONANIMLARDA BULUNMASI GEREKEN TEMEL SA LIK VE GÜVENL K GEREKLER Genel Olarak Tüm Kiflisel Koruyucu Donan mlarda Bulunmas Gereken Genel Özellikler Baz Kiflisel Koruyucu Donan m Tipleri veya S n flar çin Ortak Ek Gerekler Belirli Riskler çin lave Gereksinimler III. K fi SEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULLANIMI Genel Olarak Kullan m lkeleri Kullan m Kurallar Yap lan fle Göre Kullan lmas Gerekli Olan Kiflisel Koruyucu Donan mlar & 16. MEYDANA GELEN fi KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI LE LG L B LG LER & 17. KAYIT VE BELGELER Beflinci Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL NCELEME VE KONTROL TEFT filer NDE NCELENEN HUSUSLAR & 18. fi KAZASI VEYA MESLEK HASTALI I NCELEMELER I. GENEL OLARAK II. NCELEMELER N N ÇERÇEVES Genel Olarak fl Hukuku Aç s ndan fl Kazas Sosyal Sigortala Kanunu Anlam nda fl Kazas

16 XVI 4. flyerinin Çal flma fiartlar ve fl Organizasyonunun ncelenmesi fl Kazas veya Meslek Hastal na U rayanlara Ait Bilgiler fl Kazalar ve Meslek Hastal klar Sicili Önerisi & 19. fiyer KURMA ZN VE filetme BELGES NCELEMELER I. GENEL OLARAK 227 II. BAfiVURU VE NCELEME III. BELGELER N GEÇERS ZL VE YEN LENMES IV. fi SA LI I VE GÜVENL KONTROL TEFT fi NDE NCELENEN HUSUSLAR Alt nc Bölüm fi SA LI I VE GÜVENL DENET M N N SONUÇLARI & 20. TEFT fi TUTANA I & 21. TEFT fi RAPORU I. GENEL TEFT fi RAPORU II. NCELEME TEFT fi RAPORU fl Kazas ve Meslek Hastal flletme Belgesi flyeri Kurma zni III. KONTROL TEFT fi RAPORU IV. RAPOR TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAK filemler Raporlar n ncelenmesi Raporlar n Uygulamaya Konulmas V. ASKER fiyerler N N TEFT fi NE L fik N TEFT fi RAPORLARI & 22. TEFT fi DEFTER & 23. SÜRE VER LMES & 24. DAR YAPTIRIM UYGULANMASI I. DAR PARA CEZASI Ceza Karar n n Al nmas dari Para Cezas Miktarlar dari Para Cezas n n Faili dari Para Cezalar na tiraz II. fi N DURDURULMASI VE fiyer N N KAPATILMASI Genel Olarak

17 XVII 2. Yetkili Komisyon a) Komisyonun Oluflumu b) Komisyonun Toplant lar c) Komisyonun Kararlar d) Askeri flyerleriyle Yurt Emniyeti çin Gerekli Maddeler mal Olunan flyerlerinde flin Durdurulmas na veya flyerlerinin Kapat lmas na Karar Vermeye Yetkili Komisyon Kararlar n Uygulanmas Acil Hallerde Durdurma ve Kapatma Durdurma ve Kapatma Karar na tiraz III. fiç LER N ÇALIfiMAKTAN ALIKONULMASI IV. CUMHUR YET SAVCILI INA BAfiVURU VE CEZA DAVASI Genel Olarak flverenin ve flveren Vekilinin fl Kazas ndan Do an Cezai Sorumlulu u fl Kazas n n (Olas ) Ceza Hukuku Tan m : Taksirle Yaralama/ Taksirle Öldürme Suçu SONUÇ 1. Genel De erlendirme Da n k Örgütsel Yap Yetersiz Müfettifl Say s Müfettifl Odakl ve Uzman Kat l m na Kapal Örgütlenme Uzmanl k S n flar Öngörmeyen Tek Tip Müfettifl Anlay fl KOB Gerçe ini Dikkate Alan Denetim Politikas htiyac Teftifl Uygulamas na liflkin Sorunlar a) fl Sa l ve Güvenli i Müfettifllerinin Alan D fl Görevleri b) fl Sa l ve Güvenli i Müfettifllerinin Alt flveren Uygulamalar na liflkin Yaklafl mlar ve Yetki Tart flmas dari Para Cezalar a) Cezan n Belirlenmesinde Al nmayan Önlem Kavram b) dari Para Cezalar na tiraz flverenin ve flveren Vekilinin fl Kazas ndan Do an Cezai Sorumlulu u Konusundaki Uygulama Sorunlar KAYNAKÇA

18 XVIII

19 XIX KISALTMALAR Ay. AB. A r T Y. Asbestle ÇY. Askeri DY. Askeri MY. : Anayasa : Avrupa Birli i : A r ve Tehlikeli fller Yönetmeli i : Asbestle Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Askeri flyerleriyle Yurt Emniyeti çin Gerekli Maddeler mal Olunan flyerlerinde flin Durdurulmas na veya flyerlerinin Kapat lmas na Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yap s, Çal flma fiekli ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Milli Savunma Bakanl fl, Sosyal Sigorta, flçi Sa l ve fl Güvenli i Müfettiflleri ve flyerleri Teftifl Yönetmeli i Askeri flyerleri Y. : Askeri flyerleriyle Yurt Güvenli i çin Gerekli Maddeler Üretilen flyerlerinin Denetim ve Teftifli Hakk nda Yönetmelik Az Sürelerle ÇY. b. : bask Bas n K. Belediye K. Bina SGÖY. Biyolojik EMY. BK. bkz. Büyükflehir BK. : Sa l k Kurallar Bak m ndan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çal fl lmas Gereken fller Hakk nda Yönetmelik : Bas n fl Kanunu : Belediye Kanunu : flyeri Bina ve Eklentilerinde Al nacak Sa l k ve Güvenlik Önlemlerine liflkin Yönetmelik : Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakk nda Yönetmelik : Borçlar Kanunu : bak n z C. : Cilt Çal flma SY. Çocuk G ÇY. : Büyükflehir Belediyeleri Kanunu : fl Kanununa liflkin Çal flma Süreleri Yönetmeli i : Çocuk ve Genç flçilerin Çal flt r lma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik

20 XX ÇSGBK. Dan. Deniz K. Ekranl ASGY. Elle T Y. : Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun : Dan fltay : Deniz fl Kanunu : Ekranl Araçlarla Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Elle Tafl ma flleri Yönetmeli i Endüstriyel RKY. : Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeli i Endüstriyel RY. : Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeli i f. : f kra Gamma GLY. Gebe EKY. Geç.m. Gürültü Y. Güvenlik S Y. ILO lkyard m Y. SG.Tüz.Tas. fl EKSGY. fl GMTEY. fl SGEY. fl SGKY. fl.k. flin D KY. flyeri AÇRY. : Gamma ve Elektron Demeti Ifl nlama Tesislerinin Güvenli i ve Lisanslanmas Yönetmeli i : Gebe veya Emziren Kad nlar n Çal flt r lma fiartlar yla Emzirme Odalar ve Çocuk Bak m Yurtlar na Dair Yönetmelik : Geçici madde : Gürültü Yönetmeli i : Güvenlik ve Sa l k flaretleri Yönetmeli i : International Labour Organization (Uluslararas Çal flma Örgütü) : lkyard m Yönetmeli i : fl Sa l ve Güvenli i Tüzük Tasla : fl Ekipmanlar n n Kullan m nda Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i : fl Güvenli i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar n Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Çal flanlar n fl Sa l ve Güvenli i E itimlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : fl Sa l ve Güvenli i Kurullar Hakk nda Yönetmelik : fl Kanunu : flyerlerinde flin Durdurulmas na veya flyerlerinin Kapat lmas na Dair Yönetmelik : flyeri Açma ve Çal flma Ruhsatlar na liflkin Yönetmeli i

21 XXI flyeri HY. flyeri K Y. Kabahatler K. : flyeri Sa l k Birimleri ve flyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : flyeri Kurma zni ve flletme Belgesi Al nmas Hakk nda Yönetmelik : Kabahatler Kanunu Kad nlar n GPÇY. : Kad n flçilerin Gece Postalar nda Çal flt r lma Koflullar Hakk nda Yönetmelik Kanserojen MY. KHK. : Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Kanun Hükmünde Kararname Kimyagerlik UY. : 6269 Say l Kimyagerlik ve Kimya Mühendisli i Hakk nda Kanun un Uygulama Yönetmeli i Kimyasal MY. Kiflisel KDY. KOB Koruyucu KY. : Kimyasal Maddelerle Çal flmalarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik : Kiflisel Koruyucu Donan m Yönetmeli i : Küçük ve orta boy iflletme : Kiflisel Koruyucu Donan mlar n flyerlerinde Kullan lmas Hakk nda Yönetmelik m. : madde Maden SGT. Maden SGY. Maden KUY. MEK. MEY. Nükleer GDY. Nükleer LT. Patlay c T. Patlay c Y. Postalar HÇY. Radyasyon GT. : Maden ve Tafl Ocaklar flletmelerinde ve Tünel Yap m nda Al nacak flçi Sa l ve fl Güvenli i Önlemlerine liflkin Tüzük : Yeralt ve Yerüstü Maden flletmelerinde Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i : Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli i : Mesleki E itim Kanunu : Mesleki E itim Yönetmeli i : Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yapt r mlar Yönetmeli i : Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine liflkin Tüzük : Parlay c, Patlay c, Tehlikeli ve Zararl Maddelerle Çal fl lan flyerlerinde ve fllerde Al nacak Tedbirler Hakk nda Tüzük : Patlay c Ortamlar n Tehlikelerinden Çal flanlar n Korunmas Hakk nda Yönetmelik : Postalar Halinde flçi Çal flt r larak Yürütülen fllerde Çal flmalara liflkin Özel Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Radyasyon Güvenli i Tüzü ü

22 XXII Radyasyon GY. Radyoloji Tz. RG. : Radyasyon Güvenli i Yönetmeli i : Radyoloji, Radyum Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakk nda Tüzük : Resmi Gazete S. : Say s. : say l Sondajla MÇ SGY.: Sondajla Maden Ç kar lan flletmelerde Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i Söz. SSK. TAEKK. Tas. TC. TCK. Teftifl Tz. Teftifl Y. Tehlikeli KY. Tehlikeli MKTY. Titreflim Y. vb. vd. Yang n Y. Yap SGY. YHGK. Yarg. : Sözleflme : Sosyal Sigortalar Kanunu : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu : Taslak : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Ceza Kanunu : fl Teftifl Tüzü ü : Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Teftifl Kurulu Yönetmeli i : Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli i : Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tafl nmas Hakk nda Yönetmelik : Titreflim Yönetmeli i : ve benzeri : ve devam : Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk nda Yönetmelik : Yap fllerinde Sa l k ve Güvenlik Yönetmeli i : Yarg tay Hukuk Genel Kurulu : Yarg tay

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA I İDARE HUKUKU Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA II Yay n No : 2310 Hukuk Dizisi : 1141 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL T pk 2. Bas m Eylül 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-333 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I

DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I Dr. Selami DEM RKOL dare Mahkemesi Hakimi M. Önder TEK N Dan fltay Tetkik Hakimi Nihat TOKTAfi Bölge dare Mahkemesi Hakimi DANIfiTAY VERG DAVA DA RELER KARAR

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU. çal flma yaflam nda. B REYSEL GEL fi M

Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU. çal flma yaflam nda. B REYSEL GEL fi M I Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU çal flma yaflam nda B REYSEL GEL fi M turizm iflletmelerinden örnekler ve uygulamalar II Yay n No : 2292 flletme-ekonomi Dizisi

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr. A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK Hukuku ve flletmesi Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.Ülkü Yüksel Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi TÜ- stanbul

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta Prof. Dr. Sarper SÜZEK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö retim Üyesi fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan Pratik Çal flma Kitab KANUNLAR HT LÂFI KURALLARINA M LLETLERARASI USUL HUKUKUNA VATANDAfiLIK ve YABANCILAR

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

Dr. Seyfi TOP. İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ

Dr. Seyfi TOP. İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ Dr. Seyfi TOP İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ Yay n No : 1995 flletme-ekonomi Dizisi : 269 1. Bask Haziran 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-892 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı