Solar Kotrollü D ş Hava Termostat BUS uyumlu, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihazlar için FW 200

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solar Kotrollü D ş Hava Termostat BUS uyumlu, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihazlar için FW 200"

Transkript

1 R Solar Kotrollü D ş Hava Termostat US uyumlu, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihazlar için FW 200 Montaj ve Kullanma K lavuzu

2 2 Kumanda Elemanlar ve Sembollere Genel ak ş TR Kumanda Elemanlar ve Sembollere Genel ak ş 9 12 h h menu info O Res. 1 Standart Gösterge

3 TR Kumanda Elemanlar ve Sembollere Genel ak ş 3 Kumanda Elemanlar 1 düğmesini + yönde çevirme: Ekran n üst k sm ndaki menüyü/info metnini seçme veya değeri daha yükseğe ayarlama düğmesini yönde çevirme: Ekran n alt k sm ndaki menüyü/info metnini seçme veya değeri daha düşüğe ayarlama düğmesine basma: Menüye girme veya ayarlanan değeri teyid etme, s tma devresini değiştirme..., 2 İşletme Tarz Seçim Şalteri : Otomatik İşletme Sürekli Is tma Sürekli Ekonomik İşl. Sürekli Don Korumas 3 utonu: Is tma devresi için bir sonraki devreye girme = Is tma = Ekonomik İşl. = Don Korumas zaman na ve buna bağl işletme tarz na, aktüel saate göre öncelik vermek içindir. 4 utonu: Kul. suyu devresini derhal aktive etmek içindir. S cak su boyleri, 60 dak. boyunca, arzulanan s cakl ğa kadar s t l r veya kombi cihaz nda, konfor işletmesi, 30 dak. boyunca aktif kal r. Kombi cihazlar nda ECO tuşu aktifse, tuşun herhangi bir fonksiyonu yoktur. menu 5 utonu: Menüyü açma/kapama içindir. UZMAN TEKN. DUZLEMI açma: yakl. 3 san. bas n info 6 utonu.: Değerleri görüntüleme 7 utonu.: Değeri silme/geriye alma 8 utonu.: ir önceki menü düzlemini geri çağ rma İlave aç klamalar basitleştirmek için kumanda elemanlar ve işletme tarzlar, k smen sadece sembollerle; gösterilmiştir, örn. veya. menü düzlemleri > sembolüyle ayr lm şt r, örn. Tatil > aşlama. Semboller Aktüel oda s cakl ğ (sadece duvara montaj halinde) Yan p sönen segman: Aktüel saat (09:30-09:45) Dolu Segmanlar: = Is tma İşletmesi için, aktüel gündeki zaman aral ğ (1 segman = 15 dak.) oş Segmanlar: = Ekonomik işl. için, aktüel gündeki zaman aral ğ (1 segman = 15 dak.) Segman yok: = Don Korumas için, aktüel gündeki zaman aral ğ (1 segman = 15 dak.) Is tma İşletmesi Ekonomik İşletme Don Koruma İşletmesi Otomatik İşletme Tatil İşletmesi rülör devrede (1. s tma devresi için) 2 rülör devrede (2. s tma devresi için) + Menü/info metni yukar ya doğru veya değer daha yükseğe Menü/info metni aşağ ya doğru veya değer daha düşüğe ok Menüye girme, ayar /değeri teyid etme veya s tma devresini değiştirme ir önceki menü düzlemini geri çağ rma Değeri silme/geriye alma Is tma devresi için bir sonraki devreye girme zaman na ve buna bağl işletme tarz na, aktüel saate göre öncelik verme = Is tma = Ekonomik İşl. = Don Korumas. Kul. suyu devresini derhal aktive etme. S cak su boyleri, 60 dak. boyunca, arzulanan s cakl ğa kadar s t l r veya kombi cihaz nda, konfor işletmesi, 30 dak. boyunca aktif kal r. Kombi cihazlar nda ECO tuşu aktifse, tuşun herhangi bir fonksiyonu yoktur.

4 4 İçindekiler TR İçindekiler 1 Emniyetle İlgili ilgiler ve Sembol Aç klamalar Emniyetle İlgili ilgiler Sembol Aç klamalar Aksesuar ilgileri Teslimat Kapsam Teknik Veriler Temizlik Tamamlay c Diğer Aksesuarlar Tesisat Örneği Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) Montaj Is tma Cihaz na Montaj Duvara montaj D ş Hava S cakl k Sensörü Montaj Aksesuar Montaj Hurdaya Ç karma Elektrik ağlant s Is tma Cihaz ndaki Elektrik ağlant s Duvara Montajda Elektrik ağlant s İşletmeye Alma (Servis teknisyeni için bilgidir) Kullan m Oda S cakl ğ n ve İşletme Tarz n Değiştirme Oda S cakl ğ n Düğmesiyle Değiştirme (zamansal s n rlamal d r) İşletme Tarz n n utonuyla Değiştirilmesi (zamansal s n rlamal d r) S cak Kul. Suyu İşletme Tarz n n ile Değiştirilmesi (zamansal s n rlamal d r) Is tma İşletmesinin Sürekli olarak Değiştirilmesi Menü Kullan m Örnek Programlama Programlar Silme veya Geri Döndürme Ana Menünün Ayarlanmas Genel ak ş ve Ana Menü Ayarlar ANA MANÜ: Tatil ANA MENU: Is tma ANA MENU: S cak Kul. Suyu ANA MENU: Genel Ayarlar HAUPTMENUE: Hybrid ANA MENU: Solar Tatil Program Is tma Program Zaman/S cakl k Seviyesi Program İşletme Tarz na Göre S cakl k ve Is tma H z S cak Kul. Suyu Program S cak Kul. Suyu Program n n Çal şma Şekli oyler Üzerinden S cak Kul. Suyu Temini İçin Zaman/S cakl k Seviyesi Program Kombi Cihaz nda S cak Kul. Suyu İçin Zaman Program Sirkülasyon Pompas İçin Zaman Program (Sadece S cak Su oylerli) S cak Kul. Suyu Parametresi S cak Kul Suyu Termik Dezenfeksiyonu Genel Ayarlar Saat, Tarih ve Yaz/K ş Saati Dönüşümü Gösterge Format Tuş Kilidi Lisan Solar Ayarlar ilgilerin Gösterilmesi UZMAN TEKN. DUZLEMI Menüsünün Ayarlanmas Genel ak ş ve UZMAN TEKN. DUZLEMI Menüsü Ayarlar UZMAN TEKN. DUZLEMI: Sist. Konfigürasyonu UZMAN TEKN. DUZLEMI: Is tma Parametresi FACHMANN EENE: Hybrid UZMAN TEKN. DUZLEMI: Solar Sistem Konfig UZMAN TEKN. DUZLEMI: Sol. Sist. Parametr UZMAN TEKN. DUZLEMI: Sistem Ar zalar UZMAN TEKN. DUZLEMI: Servis Adresi UZMAN TEKN. DUZLEMI: Sistem Info UZMAN TEKN. DUZLEMI: Zemin Kurutma UZMAN TEKN. DUZLEMI: Tüm c k s testlerini durdurun Is tma Sistemi Konfigürasyonu Is tma Parametresi Tüm Is tma Tesisat İçin Parametre Is tma Devresi Parametresi Solar Sistem Konfigürasyonu Solar Sistem Parametresi Standart Solar Sistem Parametresi Solar Is tma Desteği Parametresi İkinci Kollektör Parametresi Solar Şarj Sistemi Parametresi oyler Öncelikli Sistem Parametresi Harici Eşanjör Parametresi Termik Dezenfeksiyon Parametresi Solar Optimizasyon Parametresi Solar Sistemi İşletmeye Alma Geçmişteki Ar zalar Servis Adresi Görüntüleme ve Ayarlama Sistem ilgilerinin (İnfo) Görüntülenmesi Zemin Kurutma Fonksiyonu Sistemdeki aktuatörlerin test edilmesi Ar za Giderme Display Yard m ile Ar za Giderme Gösterilmeyen Ar zalar n Giderilmesi Enerji Tasarrufu ilgileri Çevre Koruma Zaman Programlar n n ireysel Ayar Is tma Devresi 1 ve Is tma Devresi 2 için Is tma Program S cak Kullan m Suyu Program S cak Kul. Suyu Sirkülasyon Program... 79

5 TR K lavuzla İlgili Aç klay c ilgiler 5 K lavuzla İlgili Aç klay c ilgiler K lavuzl ilgileri Cihazla birlikte verilen tüm dokümanlar kullan c ya teslim edilmelidir. Şayet emniyetle veya sembollerle ilgili aç klamalar ar yorsan z, bkz. ölüm bu aksesuarla ilgili genel bilgi veya fonksiyonla ilgili bilgi ar yorsan z, bkz. ölüm 2. u bölümde teknik bilgileri de bulacaks n z.... Servis teknisyeni iseniz ve bu aksesuar n nas l monte edileceği, elektrik bağlant s ve işletmeye alma hk. bilgi için bkz. ölüm 3 ve bu aks. nas l programlanacak ve kullan lacak diye bilgi edinmek istiyorsan z, bkz. ölüm 5, 6 ve 12. u bölümlerde ayr ca, temel ayarlar ve menülerin ayar sahalar hk. bilgi bulacaks n z. Tablolara kendi ayar değerlerinizi not edebilirsiniz.... s tma tesisat n zla ilgili bilgileri görüntülemek istiyorsan z, bkz. ölüm servis teknisyeni iseniz ve teknisyen ayarlar yap yor veya sistem bilgilerini görüntülemek istiyorsan z, bkz. ölüm 8. u bölümde ayr ca, temel ayarlar ve menülerin ayar sahalar hk. bilgi bulacaks n z. Tablolara kendi ayar değerlerinizi not edebilirsiniz.... ar za gidermeyle ilgili genel bilgi ar yorsan z, bkz. ölüm enerji tasarrufu hk. tavsiye edinmek istiyorsan z, bkz. ölüm 10. Servis teknisyeni için tamamlay c dokümanlar (aks. ile birlikte verilmemektedir) u k lavuza ilaveten, talep halinde aşağ daki dokümanlar edinilebilir: Yedek parça kataloğu/listesi Hata bulma k lavuzu (hata arama ve fonksiyon testi için) u dokümanlar ilgili sat ş ve servis birimimizden talep edilebilir İrtibat adresleri bu k lavuzun arka sayfas ndad r.

6 6 Emniyetle İlgili ilgiler ve Sembol Aç klamalar TR 1 Emniyetle İlgili ilgiler ve Sembol Aç klamalar 1.1 Emniyetle İlgili ilgiler Cihaz n kusursuz fonksiyonu için bu k lavuza uyulmal d r. Is tma cihaz ve gerekli diğer aksesuarlar, ilgili k lavuzlara uygun olarak monte edilmeli ve işletmeye al nmal d r. Aksesuarlar, yaln zca yetkili servis taraf ndan monte edilmelidir. u aksesuar yaln zca, bu k lavuzda ad geçen s tma cihazlar yla bağlant l olarak kullan lmal ve bağlant şemas na dikkat edilmelidir! u aksesuar kesinlikle 230 V şebekeye bağlanmamal d r! Montaj işlemine başlanmadan önce: Is tma cihaz na ve diğer tüm US üyelerine olan gerilim beslemesi (230 V AC) kesilmelidir. Duvara montaj halinde: u aks. rutubetli odalara monte edilmemelidir. Müşteri/kullan c, aksesuar n çal şma şekli ve kullan m hakk nda bilgilendirilmelidir. Termik dezenfeksiyon nedeniyle haşlanma tehlikesi: 60 C n üzerindeki k sa süreli s cak kullan m suyu işletmesi mutlaka gözlenmeli/ denetlenmeli veya termostatik kullan m suyu mikseri kullan lmal d r. Don tehlikesi halinde s tma cihaz mutlaka aç k b rak lmal ve don korumas yla ilgili uyar lar dikkate al nmal d r. Evlerde Kullan m ve enzeri Amaçlar İçin İmal Edilen Elektrikli Cihazlar n Emniyeti Elektrikli cihazlar n yol açt ğ tehlikelerin önlenmesi bağlam nda, EN standard na uygun olarak altta belirtilen hükümler geçerlidir: u cihaz, emniyetten sorumlu bir kişinin gözetimi alt nda olmad klar veya bu kişi taraf ndan cihaz n kullan m ile ilgili gerekli talimatlar verilmediği takdirde, cihaz; bedensel, duyusal veya ruhsal kabiliyetleri k s tl kişilerin (çocuklar dahil) veya yeterli deneyime ve/veya bilgi düzeyine sahip olmayan kişilerin kullan m için öngörülmemiştir. Cihazla oynamad klar ndan emin olmak için çocuklar gözlem alt nda tutulmal d r. 1.2 Sembol Aç klamalar K lavuz metni içindeki emniyetle ilgili aç klamalar, gri renk fon üzerinde bir uyar üçgeniyle belirtilmiştir. Aşağ daki sinyal kelimeler, önleyici tedbir al nmamas halinde ortaya ç kabilecek tehlike durumunun derecesini ifade etmektedir. Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Uyar : Hafif ferdi zarar veya ağ r maddi zarar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Tehlike: Ağ r ferdi zarar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Ağ r yaralanmalarda hayati tehlike oluşabilir. Metin içindeki aç klamalar, yandaki sembolle gösterilmiştir. u aç klamalar, ayr ca yatay çizgiler içine al nm şt r. u aç klamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva etmektedir.

7 TR Aksesuar ilgileri 7 2 Aksesuar ilgileri FW 200 d ş hava termostat, yaln zca US kabiliyetli Heatronic 3 kumanda ünitesine sahip bir s tma cihaz na bağlanabilir. 2.1 Teslimat Kapsam 2 3 u aksesuar, s tma cihaz ve tesisat bilgilerinin görüntülenmesine ve gösterilen bu değerlerin değiştirilmesine hizmet eder. u aksesuar, IPM modülüyle bağlant l olarak, 2 s tma devresi ve zaman programl s cak kullan m suyu haz rlama devresi için olmak üzere, d ş hava kompanzasyonlu bir regülatördür: Is tma : 1 s tma devresi için, beher gün baş na 6 şalt zamanl, haftal k 6 s tma program mümkündür (sadece bir program aktif) S cak Kul. Suyu : eher gün baş na 6 şalt zamanl, haftal k s cak kullan m suyu program Opsiyonlar: Is tma devresi 1 ve 2 için F 10 uzaktan kumanda aksesuar Maks. 4 s tma devresine kadar sistem genişletme için, IPM modüllü F 100 uzaktan kumanda aks Solar destekli s cak kul. suyu haz rlama için ISM 1 modülü Solar destekli s tma ve s cak kul. suyu haz rlama için ISM 2 modülü. u aksesuar min. 6 saatlik bir rezerve işletme süresine sahip olup, bu rezerve süresinden daha uzun bir zaman gerilimsiz kal rsa, saat ve tarih silinir, diğer tüm ayarlar haf zada kal r. Montaj Alternatifleri: US kabiliyetli, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihaz na montaj US kabiliyetli, Heatronic 3 kumanda üniteli s tma cihaz na bağlant l olarak duvara montaj. Res. 2 2x 2x Teslimat Kapsam 1 Üst Gövde 2 Duvara Montaj İçin Alt Gövde 3 Sürgü Çerçeve 4 Montaj ve Kullanma K lavuzu 5 D ş Hava Sensörü (Tespit Malz. dahil) 2.2 Teknik Veriler oyutlar Resim 8, Sayfa 11 Nom. Gerilim Nom. Ak m (ayd nlatmas z) Term. Ç k ş İzin Verilen Çevre S cakl ğ Koruma S n f Koruma Cinsi: - HT3 e Montajl - Duvara Montajl Tab. 1 5 Teknik Veriler V DC 6 ma 2 kablolu US C III IPX2D IP R

8 8 Aksesuar ilgileri TR Tab Temizlik C Ω AF C Ω AF ± D ş Hava Sensörü Ölçüm Değerleri Gerekli olduğunda, term. gövdesi nemli bir bezle silinmeli ve bu işlemde asidik temizlik malz. kullan lmamal d r. 2.4 Tamamlay c Diğer Aksesuarlar IPM 1: Kar ş ml veya kar ş ms z 1 s tma devresi kumandas için modül IPM 2: Maks. 2 kar ş ml s tma devresi kumandas için modül. Is tma sistemindeki kar ş ms z bir s tma devresinin kumandas da mümkündür. ISM 1: Solar destekli s cak kul. suyu haz rlama devresinin kumandas için modül ISM 2: Solar destekli s tma ve s cak kul. suyu haz rlama devrelerinin kumandas için modül IUM 1: Harici emn. donan mlar n n kumandas için modül F 10: FW 200 taraf ndan regüle edilen kar ş ml veya kar ş ms z bir s tma devresi için uzaktan kumanda aksesuar. F 100: Kar ş ml veya kar ş ms z bir s tma devresinin regüle edilmesi için, text displayli uzaktan kumanda aksesuar No. 1143: ir modülün (örn. IPM 1) s tma cihaz na montaj için kablo demeti

9 TR Aksesuar ilgileri Tesisat Örneği T 1 FK F 100 2) FW 200 1) IPM 2 F 10 2) F 100 IPM 2 F V AC 230 V AC FW 200 1) HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 AF WW HP 230 V/AC T 1 T 2 T 3 T 4 KW TWM MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 SP P 1 P 2 P 3 P 4 SF T 2 T 3 T 4 VF M M 1 M M 2 M M 3 M M 4 S...solar HW M DWU ISM V/AC O Res. 3 asitleştirilmiş Tesisat Şemas (montaja uygun şema ve diğer alternatifler için bkz. planlama dokümanlar ) AF D ş Hava S cakl k Sensörü F 10 Uzaktan Kumanda F 100 Uzaktan Kumanda FK Panel Tipi Solar Kollektör FW 200 D ş Hava Termostat (Solar Regülasyonlu) HK1...4 Is tma Devreleri (azami 10 adet s tma devresi mümkündür) IPM 2 2 Is tma Devresi için Modül ISM 2 Solar Destekli Is tma ve S cak Kul. Suyu Haz rlama için Modül HP Is tma Devresi Pompas HW Hidrolik Denge Kab KW Soğuk Su ağlant s / irişi M1...4 Mikser Motoru MF1...4 Kar ş ml Is tma Devresi Gidiş Suyu S cakl k Sensörü T1 Solar Kollektör S cakl k Sensörü T2 oyler S cakl k Sensörü (alt, s tma devresi) T3 oyler S cakl k Sensörü (orta, s tma devresi) T4 Is tma Şebekesi Geri Dönüş S cakl k Sensörü P1...4 Is tma Devresi Sirkülasyon Pompas SP Solar Pompa DWU 3 Yollu Vana, Geri Dönüş S...solar Solar Kombi oyler SF oyler S cakl k Sensörü (NTC) T1...4 S cakl k Denetleyici TWM Termostatik Kul. Suyu Mikseri VF Ortak Gidiş Suyu S cakl k Sensörü WW S cak Kullan m Suyu 1) FW 200, tercihe göre, s tma cihaz na veya duvara monte edilebilir. 2) Opsiyonel olarak F 10 veya F 100

10 10 Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) TR 3 Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) Hidrolik komponentlerin ve bunlara bağl kumanda elemanlar n n montaj yla ilgili detayl tesisat şemalar için bkz. planlama dokümanlar Tehlike: Elektrik çarpma tehlikesi Montaj işlemine başlanmadan önce: Is tma cihaz na ve diğer tüm US üyelerine olan gerilim beslemesi (230 V AC) kesilmelidir. 3.1 Montaj Kapağ ve termostat yuvas kör kapağ n ç kart n Is tma Cihaz na Montaj Is tma cihaz parçalar yla ilgili detay bilgi için bkz. ilgili s tma cihaz n n montaj k lavuzu Cihaz n d ş mantosunu ç kart n. Res. 5 Termostat üst gövdesini cihazdaki yuvaya oturtun O Res. 4 Res O

11 TR Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) 11 Termostat üst gövdesini yerine geçirin ve kapağ monte edin Montaj yerini seçin. 35 mm 134 mm 119 mm 0,3 m 0,3 m 0,6 m 1,2-1,5 m 1. Res R Duvardaki montaj yüzeyi düzgün olmal d r. Res O Duvara montaj Termostat n regülasyon kabiliyeti, montaj yerine bağ ml d r. Montaj yeri (=referans oda), ilgili s tma devresinin regülasyonu için uygun olmal d r. Termostat üst gövdesini ve sürgülü çerçeveyi alt gövdeden çekip ç kart n J Res. 9

12 12 Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) TR Termostat alt gövdesini duvara monte edin R 3,5 mm 6 mm 6 mm 3,5 mm Res. 10 Elektrik bağlant s n yap n ( Resim 14 veya 15 Sayfa 15). Termostat üst gövdesini ve sürgülü çerçeveyi tekrar alt gövdeye tak n R Res. 11

13 TR Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) D ş Hava S cakl k Sensörü Montaj Regülasyon kalitesi, d ş hava s cakl k sensörünün (AF) montaj yerine bağ ml d r. Montaj yerini seçin. W NW SW N S NO SO O 1/2 H (min 2m) 1/2 Y H Y H 1/2 H (min 2m) R Res. 12

14 14 Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) TR Kapağ ç kart n. Sensör gövdesini 2 civatayla d ş duvara monte edin Elektrik ağlant s Is tma Cihaz ndaki Elektrik ağlant s Termostat n tak lmas yla US bağlant s, 3 kontakt yeri üzerinden, otomatik olarak sağlanm ş olur ( Resim 6, Sayva 10). Heatronic 3 AF FW 200 Res J 1. Res. 14 ST 19 A F R US kabiliyetli Heatronic 3 deki US kontaktlar üzerinden termostat bağlant s Aksesuar Montaj Aksesuar, yasal talimatlara ve birlikte verilen montaj k lavuzuna uygun olarak monte edin Hurdaya Ç karma Ambalaj kutusunu veya sonradan değiştirilen eski komponentleri çevreye zarar vermeyecek şekilde at n. 3. kontakt üzerinden termostat, s tma cihaz na monte edildiğini alg lamaktad r Duvara Montajda Elektrik ağlant s Termostattan diğer US üyelerine olan US bağlant s : urada en az ndan H05 VV-... (NYM-J...) kalitesinde elektrik kablosu kullan lmal d r. US kabiliyetli Heatronic 3 ten termostata olan bağlant da izin verilen kablo boylar : Kablo oyu Kablo Kesidi 80 m 0,40 mm m 0,50 mm m 0,75 mm m 1,00 mm m 1,50 mm 2

15 TR Montaj (Servis teknisyeni için bilgidir) 15 İndüktif etkilerin oluşmas n önlemek için: Tüm alçak gerilim kablolar, 230 V veya 400 V ak m taş yan kablolardan ayr olarak döşenmelidir (asgari mesafe 100 mm). İndüktif d ş etkileşim halinde kablolar d ş edilerek döşenmelidir. öylelikle d ş etkenlere karş koruma sağlanm ş olur, u sayede kablolar d ş etkilere karş izole edilmiş olmaktad r (örn. yüksek ak m hatlar, tramvay kablolar, trafo istasyonlar, radyo ve TV cihazlar, amatör telsiz istasyonlar, mikrodalga cihazlar, vs...). Res. 16 uat (A) Üzerinden US ağlant s AF Heatronic 3 Kablo oyu Kablo Kesidi 20 m 0,75 mm 2...1,50 mm 2 2 A mm 100 mm 30 m 1,00 mm 2...1,50 mm 2 30 m 1,50 mm J FW 200 ST 19 A F Res. 15 Duvara Montaj R Şayet, US bağlant s kablo kesitleri farkl ise: u durumda US bağlant lar n bir buat üzerinden yap n.

16 16 İşletmeye Alma (Servis teknisyeni için bilgidir) TR 4 İşletmeye Alma (Servis teknisyeni için bilgidir) IPM 1 ve IPM 2 deki kod anahtar n /şalterini, birlikte verilen k lavuza uygun olarak ayarlay n. Tesisat çal şt r n. F 10 ve F 100 ü, birlikte verilen k lavuza uygun olarak kodlay n. Solar tesisat, ilgili dokümanlara göre doldurun, havas n al n ve ölüm 8.4 Sayfa 55 ya göre işletmeye almak için, haz rlay n. Diğer ayarlamalar aktüel solar tesisata uygun olarak yap n (kz. ölüm 8.5 Sayfa 56). Kumanda elemanlar yla ilgili aç klama için bkz. Syf. 2. Solar sistemi işletmeye al n (kz. ölüm 8.5.9, Sayfa 63). İlk işletmeye almada veya total bir resetlemeden sonra (yani tüm ayarlar n geriye al nmas ndan sonra), temel ayarda ayarlanm ş olan lisan görüntüye gelir. Menü lisan n düğmesiyle seçin ve ile (yani bu düğmeye basarak) teyid edin. Şayet, rezerve işletme süresi aş lm şsa, yani elektrik kesintisi > 6 h olmuşsa, saati ve tarihi tekrar ayarlay n. Saati düğmesi ile ayarlay n ve ile (yani bu düğmeye basarak) teyid edin. Dakikay düğmesi ile ayarlay n ve ile (yani bu düğmeye basarak) teyid edin. Y l düğmesi ile ayarlay n ve ile (yani bu düğmeye basarak) teyid edin. Ay düğmesi ile ayarlay n ve ile (yani bu düğmeye basarak) teyid edin. Günü düğmesi ile ayarlay n ve ile (yani bu düğmeye basarak) teyid edin. İşletmeye alma işleminde otomatik olarak sistem konfigürasyonu start al r (60 sn. bekleyin ve görüntüye gelen aç klamalar takip edin). Diğer ayarlamalar aktüel tesisata uygun olarak yap n (kz. ölüm 6, Sayfa 24 ve ölüm 8, Sayfa 43).

17 TR 5 Kullan m u term., her bir işletme tarz için olmak üzere, arzulanan oda s cakl ğ n ayarlama imkan sunmaktad r. u s cakl k değeri/ verisi, gerçek oda s cakl ğ değeri değildir. Çok defa burada, ilgili s tma devresi gidiş suyu s cakl k değerine etki edecek olan bir oryantasyon değeri söz konusudur. Standart göstergede (kz. Resim 1, Sayfa 2) gösterilen bilgiler daima ve sadece 1 s tma devresi için geçerlidir. Diğer bir s tma devresi için geçerli olan bilgiler ise: standart göstergedeyken, düğmesiyle (yani bu düğmeye bas larak) bir diğer s tma devresine geçilirse, görüntüye gelir. 5.1 Oda S cakl ğ n ve İşletme Tarz n Değiştirme Oda S cakl ğ n Düğmesiyle Değiştirme (zamansal s n rlamal d r) Arzulanan oda s cakl ğ n sürekli olarak değiştirmek için bkz. ölüm 6.3.2, Sayfa 31. u fonksiyon, şayet s tma devresi bir F 100 üzerinden regüle edilmiyorsa aktiftir: Arzulanan oda s cakl ğ n düğmesiyle ayarlay n. İşletme tarz seçim şalteri pozisyonunda: Değiştirilen s cakl k değeri bir sonraki şalt zaman na kadar geçerlidir. undan sonra, şalt zaman için belirlenen s cakl k değeri geçerlidir. İşletme tarz seçim şalteri / / pozisyonunda: Değiştirilen s cakl k değeri, işletme tarz seçim şalterinin bir sonraki defa döndürülmesine kadar geçerlidir. undan sonra, seçilen işletme tarz için tayin olunan s cakl k değeri geçerlidir. Kullan m İşletme Tarz n n utonuyla Değiştirilmesi (zamansal s n rlamal d r) İşletme tarz n sürekli olarak değiştirmek için bkz. ölüm 5.1.4, Syf. 18. u fonksiyon, şayet s tma devresi bir F 100 üzerinden regüle edilmiyorsa ve otomatik işletme devredeyse aktiftir: u fonksiyonu, şayet erken yatacaksan z, evinizi uzun süreli olarak terk edecekseniz veya eve erken dönecekseniz kullan n. ir sonraki şalt zaman na ve seçilen s tma devresi için ilgili işletme tarz na (Is tma / Ekonomik İşl. / Don Korumas ), aktüel saate uygun olarak öncelik vermek için butonuna k saca bas n. Göstergede, değiştirilen datalar görüntüye gelir. ir sonraki şalt zaman n değiştirmek için butonunu bas l tutun ve ayn zamanda düğmesini çevirin. Şalt zaman azami olarak, aktüel saat ile iki sonraki şalt zaman aras nda değiştirilebilir. Is tma program bir sonraki şalt zaman n n aş lmas halinde, fonksiyon geri döndürülür ve otom. işletme tekrar aktif hale gelir. Fonksiyonun zaman ndan önce iptali: butonuna tekrar k saca bas n.

18 18 Kullan m TR S cak Kul. Suyu İşletme Tarz n n ile Değiştirilmesi (zamansal s n rlamal d r) u fonksiyonu, şayet programlanan şalt zamanlar d ş nda s cak suya ihtiyaç duyarsan z kullan n Is tma İşletmesinin Sürekli olarak Değiştirilmesi Kul. suyu, işletme tarz seçim şalteri konumundan bağ ms z olarak, s cak su program na göre s t l r (kz. ölüm 6.4, Syf. 31). S cak kullan m suyu haz rlamay derhal aktive etmek için butonuna k saca bas n: S cak su boyleri her 60 dakika bir, s cak kullan m suyu program nda ayarlanm ş olan s cakl ğa s t l r. Kombi cihaz nda ise konfor işletmesi 30 dak. boyunca aktif kal r. Etkinleştirmeyi geri almak için: düğmesine tekrar k saca bas n. Kombi cihazlar nda ECO tuşu aktifse, tuşunun herhangi bir fonksiyonu yoktur Otomatik İşletme (Temel ayar) Aktif olan s tma program na uygun olarak Is tma / Ekonomik İşl. / Don Korumas aras nda otomatik dönüşüm. Termostat S cakl k Seviyesi alt menüsünde ayarlanan oda s cakl klar na göre regüle eder (kz. ölüm 6.3.2, Syf. 31). Sürekli s tma Termostat, Is tma için, S cakl k Seviyesi alt menüsünde ayarlanan oda s cakl ğ na göre sürekli olarak regüle eder (kz. ölüm 6.3.2, Syf. 31). Is tma program dikkate al nmaz. Sürekli Ekonomi Termostat, Ekonomik İşl. için, S cakl k Seviyesi alt menüsünde ayarlanan oda s cakl ğ na göre sürekli olarak regüle eder (kz. ölüm 6.3.2, Sayfa 31). Is tma program dikkate al nmaz. Sürekli Don Korumas Termostat, Don Korumas için, S cakl k Seviyesi alt menüsünde ayarlanan oda s cakl ğ na göre sürekli olarak regüle eder (kz. ölüm 6.3.2, Sayfa 31). Is tma program dikkate al nmaz.

19 TR Kullan m Menü Kullan m Menü yönetiminin prensip yap s : Değişken isimler veya alt menü isimleri ekran n solunda gösterilir. Seçilen isim koyu olarak gösterilir. Değişken değerler ekran n sağ nda, ismin yan nda veya alt nda gösterilir. düğmesiyle alt menüler çağr l r veya değişiklik modu aktive edilir (değişken olan değer yan p söner). ir isim koyu olarak işaretli kald ğ sürece, menu / / / ile menülere yönlendirme (navigasyon) yap labilir (değeri değiştirmeden). Sol kenardaki oklar, başka menü noktalar olup olmad ğ n gösterir. Yan p sönen bir değişken değer, düğmesiyle değiştirilebilir. Yan p sönen bir değişken değer, butonuyla temel ayara geri döndürülebilir. Değişiklik, düğmesine bas larak teyid edilir ve ismi tekrar koyu olarak gösterilir. Değişiklik modu, düğmesinden başka bir butonla terkedilmiş ise, bu durumda değişiklik dikkate al nmaz ve daha önceki değer geçerli kal r Örnek Programlama Programlama ad mlar daima ayni prensiple yürütülmelidir. Kumanda elemanlar n n fonksiyonlar ve sembollerin anlamlar, Syf. 2 ve 3 de verilmiştir. Örn. bir s tma program girmek istenildiğinde, aşağ daki program ad mlar takip edilmelidir. Kilitli fonksiyonlarda yard mc bir metin görüntüye gelir. u durumda gösterilen aç klamalara uyulmal d r. Kullan m Gösterge 9 12 h 15 Kapağ aç n. Standart gösterge ekranda olacakt r h O Ana Menünün Çağr lmas : 9 12 h 15 menu butonuna bas n Display ayd nlatmas yanar ve ana menü görüntüye gelir h O

20 20 Kullan m TR Kullan m Menü Seçimi: Gösterge 9 12 h 15 düğmesini çevirin u örnekte, işaretlemeyi Is tma menüsüne getirin. Şayet düğme döndürülmeye devam edilirse, diğer menüler görüntüye gelir h O 9 12 h 15 düğmesine bas n Seçilen Is tma menüsünü teyid edin h O 9 12 h 15 düğmesine bas n u örnekte, işaretlemeyi Program menü noktas nda b rak n ve teyid edin h O düğmesini çevirin u örnekte, işaretlemeyi Değiştirin menü noktas na getirin h düğmesine bas n Değiştirin menü noktas n teyid edin h O 9 12 h 15 düğmesine bas n u örnekte, işaretlemeyi A:Program A menü noktas nda b rak n ve teyid edin h O düğmesini çevirin u örnekte, işaretlemeyi Pazartesi menü noktas na getirin. Şayet haftan n seçilen günleri için tüm şalt zamanlar ayn ise (örn. Pt - Cu menü noktas için tüm şalt zamanlar ayni ise), bu durumda s tma program için segman ring görüntüye gelir h h O düğmesine bas n Pazartesi menü noktas n teyid edin. Önceden programlanm ş şalt zamanlar na haiz bir sonraki alt menü ve P1 den P6 ya kadarki işletme şekilleri görüntüye gelir h h O

21 TR Kullan m 21 Kullan m Değerlerin Ayarlanmas : Gösterge 9 12 h 15 düğmesine bas n u örnekte, işaretlemeyi P1 menü noktas nda b rak n ve teyid edin. Değiştirilecek şalt zamanlar ve ilgili segman yan p söner h O düğmesini çevirin düğmesine bas n u örnekte, şalt zaman n saat 05:30 a ayarlay n. una bağl olarak ilgili segmanlar kendiliğinden değişir. Şalt zaman haf zaya al n r ve değiştirilecek işletme tarz yla yeni şalt zaman n n segman yan p söner. Örn. Pt - Cu menü noktas nda bir şalt zaman değiştirilmiş ve teyid edilmişse, bu değişiklik Pazartesi - Cuma aras ndaki her bir gün için aynen geçerli olacakt r h h O düğmesini çevirin düğmesine bas n u örnekte, Ekonomik İşl. işletme tarz n ayarlay n. Ayn zamanda ilgili segmanlar da değişecektir. u işletme tarz haf zaya al n r. P1 ayar art k bitmiştir. Değiştirilen şalt zaman, işletme tarz ve segmanlar görüntüye gelir. Diğer şalt zamanlar n ve P2 den P6 ya kadar olan işletme şekillerini anlat ld ğ gibi ayarlay n. ir Önceki Program Düzleminin Seçimi: h h O butonuna bas n -veyadüğmesini çevirin düğmesine bas n ir önceki program menüsünü çağ r n. İşaretlemeyi geri menü noktas na getirin. Seçilen geri menü noktas n teyid edin. ir önceki menü görüntüye gelir. Programlaman n Sonland r lmas : h h O 9 12 h 15 menu butonuna bas n Termostat şimdi art k yeni programlanan datalarla çal şacakt r h O

22 22 Kullan m TR Programlar Silme veya Geri Döndürme Kullan m Programlanan Değerlerin Silinmesi: Silinecek değeri, örn. şalt zaman P1 i ölüm 5.2.1, Sayfa 19 dan itibaren ölüm de söylendiği gibi seçin ve kopyalay n. -veya- Gösterge 9 12 h 15 butonuna bas n Silinen şalt zaman yan p söner ve ilgili işletme tarz da birlikte silinir. Ayni zamanda ilgili segmanlar da değişir h O düğmesine 2x bas n Ayar haf zaya al n r h 15 menu 6 18 butonuna bas n Menüyü terkedin ve standart göstergeye geri dönün h O ir Program n Geri Döndürülmesi (Örn. Is tma Program ): Syf. 19 dan itibaren ölüm de söylendiği gibi A:Program A menü noktas n seçin ve teyid edin. düğmesini çevirin u örnekte, işaretlemeyi Ana Ayara Geri Dönüş menü noktas na teyid edin. Değişen değer yan p söner h düğmesine bas n Ana Ayara Geri Dönüş menü noktas n teyid edin. Değişen değer yan p söner h O düğmesini çevirin Ana Ayara Geri Dönüş menü noktas n Evet e getirin h 15 düğmesine bas n Program n geri dönüşünü teyid edin. Geri dönüş işleminden sonra ekranda yard mc bir text görüntüye gelir h O düğmesine bas n Menüye geri dönün h 15 menu 6 18 butonuna bas n Menüyü terkedin ve standart göstergeye geri dönün h O

23 TR Kullan m 23 Kullan m Gösterge Tüm Ayarlar n Geri Döndürülmesi (Sadece teknisyen için bilgidir): u fonksiyonla ANA MENU ve UZMAN TEKN. DUZLEMI nin tüm ayarlar, temel ayarlara geri döndürülür! u işlemden sonra servis teknisyeni tesisat yeniden işletmeye almak durumundad r! 9 12 h 15 Standart gösterge ayarl ise: menu ve butonlar n, yandaki uyar metni görüntüye gelinceye kadar, 10 san. süreyle birlikte bas l tutun h O 9 12 h 15 Şayet tüm ayarlar n geri dönüşü isteniyorsa: menu ve butonlar n, yandaki yard mc text görüntüye gelinceye kadar, birlikte bas l tutmaya devam edin.: O düğmesine bas n (geri dönüşü teyid için). Şimdi tüm ayarlar, temel ayarlara geri döndürülmüştür ve tesisat, servis teknisyeni taraf ndan yeniden işletmeye al nmak durumundad r h

24 24 Ana Menünün Ayarlanmas TR 6 Ana Menünün Ayarlanmas Menü yap s nda hareket etme, programlama, değerlerin silinmesi ve temel ayarlara geri dönüş işlemleri, Syf. 19 dan itibaren ölüm 5.2 de detayl olarak izah edilmiştir. 6.1 Genel ak ş ve Ana Menü Ayarlar Aşağ daki tablolar şunlara hizmet eder: Menü yap s na genel bir bak ş sağlamak (1. Kolon). Menü derinlikleri burada farkl gri tonlarla, kademeli bir biçimde belirtilmiştir. Örn Is tma > Program menüsünde, Değiştirin ve Görüntü alt menüleri, ayn düzlemdedir. Herbir menü noktas n temel ayarlara geri döndürmek için, temel ayarlara genel bir bak ş sağlamak (2. Kolon). Her bir menü noktas n n ayar sahas na genel bir bak ş sağlamak (3. Kolon). ireysel ayarlar kaydetmek (4. Kolon). Her bir menü noktas yla ilgili detayl aç klamalar bulmak (5. Kolon). Menü noktalar sadece, tesisat elemanlar n n mevcut ve/veya bunlar n aktive edilmiş olmas halinde ve bunlara bir uzaktan kumandan n müdahil olmamas halinde gösterilir. az menü noktalar gösterilmez, çünkü bunlar bir diğer menü noktas ndaki ayar nedeniyle devre d ş b rak lm şt r. Menü noktalar n daima s rayla ayarlay n veya değişiklik yapmadan atlay n. öylelikle takip eden menü noktalar na otomatik olarak uyum sağlanm ş olur veya bunlar gösterilmez ANA MANÜ: Tatil Menü Yap s : Tatil Temel Ayar Ayar Sahas aşlama.. ugün (Y l/ay/gün ad mlar yla) Son.. aşlang ç Tarihi (Y l/ay/gün ad mlar yla) Is tma Devresi 1 Don Korumas Don Korumas / Ekonomik İşl./ Is tma/ Otom. İşlm. Is tma Devresi 2 Don Korumas Don Korumas / Ekonomik İşl./ Is tma/ Otom. İşlm. S cak Kul. Suyu Kapal 1) Kapal / Otom. İşlm. / Aç k 1) 15 C 2) 15 C C / Otom. İşlm. 2) Sirkülasyon Pompas Kapal Kapal / Otom. İşlm. / Aç k Termik Dezenfeksiyon Kapal Kapal / Aç k 1) Kombi cihaz yla s cak kul.suyu haz rlama 2) oyler üzerinden s cak kul. suyu haz rlama ireysel Ayar Aç klama Syf. 29

25 TR Ana Menünün Ayarlanmas ANA MENU: Is tma ireysel Menü Yap s : Is tma Temel Ayar Ayar Sahas Ayar Program Aktive edin Is tma Devresi 1 Is tma Devresi 2 A: Program A (Aile program şalt zamanlar ) D: Program D (Aile program şalt zamanlar ) A: Program A...F: Program F (Program ismi değiştirilebilir) A: Program A...F: Program F (Program ismi değiştirilebilir) Değiştirin A: Program A... F: Program F Is tma program n girin Tüm günler P1, P2... P6 Pt - Cu P1, P2... P6 Ct - Pz P1, P2... P6 Hay r Pazartesi, Sal... Pazar P1, P2... P6 Ana Ayara Geri Dönüş Hay r Prog. Ad Değiştirin menüsünde seçildiği gibi, örn.: Program A Hay r / A:Program A... F:Program F (Program ismi değiştirilebilir) / 1/2 gün, öğl. önce / 1/2 gün, öğl. sonra / Tüm gün / Tüm gün, öğle yemeği / Aile / Aile, erken vardiya / Aile, gece vardiyas / Yaşl lar Hay r / Evet Tablo Syf. 76 Prog. ismini değiştirin Görüntü A: Program A... F: Program F 1/2 gün, öğl. önce 1/2 gün, öğl. sonra Tüm gün Tüm gün, öğle yemeği Aile Aile, erken vardiya Aile, gece vardiyas Yaşl lar Tüm günler Tüm günler Pt - Cu Ct - Pz Pazartesi, Sal... Pazar Aç klama Syf. 29

26 26 Ana Menünün Ayarlanmas TR Menü Yap s : Is tma Temel Ayar Ayar Sahas Parametre Is tma Devresi 1 S cakl k Seviyesi Is tma 21,0 C 0,0 C... 30,0 C (Ekonomik İşl. den daha düşük değil) C Ekonomik İşl. 15,0 C 0,0 C C (Don Korumas den daha düşük değil, Is tma dan daha yüksek değil) C Don Korumas 5,0 C 0,0 C C (Ekonomik İşl. den daha yüksek değil) C Is tma H z Normal Ekonomik / Normal / H zl Is tma Devresi 2 S cakl k Seviyesi Is tma 21,0 C 0,0 C... 30,0 C (Ekonomik İşl. den daha düşük değil) C Ekonomik İşl. 15,0 C 0,0 C C (Don Korumas den daha düşük değil, Is tma dan daha yüksek değil) C Don Korumas 5,0 C 0,0 C C (Ekonomik İşl. den daha yüksek değil) C Is tma H z Normal Ekonomik / Normal / H zl ANA MENU: S cak Kul. Suyu ireysel Ayar Aç klama Syf. 31 Menü Yap s : S cak Kul. Suyu Temel Ayar Ayar Sahas S cak Kul. Suyu ve Sirkl. Pomp. ağ ms z ağ ms z Progr. / İlgili Is tma Progr. Progr. DHW Progr. 1) Değiştirin Tüm günler P1, P2... P6 Pt - Cu P1, P2... P6 Ct - Pz Tablo Syf. 78 P1, P2... P6 Pazartesi, Sal... Pazar P1, P2... P6 Ana Ayara Geri Dönüş Hay r Hay r / Evet Görüntü Tüm günler / Pt - Cu / Ct - Pz / Pazartesi, Sal... Pazar ireysel Ayar Aç klama Syf. 31

27 TR Ana Menünün Ayarlanmas 27 Menü Yap s : S cak Kul. Suyu Temel Ayar Ayar Sahas Sirkl. Pomp. Progr. 1) Değiştirin Tüm günler P1, P2... P6 Pt - Cu P1, P2... P6 Ct - Pz Tablo Syf. 79 P1, P2... P6 Pazartesi, Sal... Pazar P1, P2... P6 Ana Ayara Geri Dönüş Hay r Hay r / Evet Görüntü Tüm günler / Pt - Cu / Ct - Pz / Pazartesi, Sal... Pazar Parametre Is tma İşletmesinde oyler S cakl ğ Ekon. İşletmede oyler S cakl ğ S cak Kul. Suyu Önceliği 60 C 15 C C 50 C 15 C C DHW Önceliği DHW Önceliği / DHW K smi Öncelik ireysel Ayar Sirkl. Pompalar Çal şmas 4/h 1/h... 7/h /h Termik Dezenfeksiyon İşletme Tarz Manüel İşlm. Manüel İşlm. / Otom. İşlm. İşletme Hali Off Off / Şimdi start ver On On / Stop! Saat 01:00 h 00:00 h... 23:45 h h Zaman İntervali 7 d 1 d d d 1) Sadece ağ ms z Progr. C C Aç klama Syf ANA MENU: Genel Ayarlar Menü Yap s : Genel Ayarlar Temel Ayar Ayar Sahas Saat ve Tarih Saat : 00: :59 (saat/dak. ad mlar yla) Tarih (Y l/ay/gün ad mlar yla) Yaz/K ş Saati Dönüşümü Evet Evet / Hay r Saat Ayar (Sapma Ayar, Düzeltme) 0,0 sn./hafta 60,0 sn./hafta ,0 sn./ Hafta ireysel Ayar sn./hafta Aç klama Syf. 35

28 28 Ana Menünün Ayarlanmas TR Menü Yap s : Genel Ayarlar Temel Ayar Ayar Sahas Ekran Format Tarih GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY veya AA/GG/YYYY Display Kontrast fabrika kontrolüne 25%... 75% göre Info-Standart Görüntü HAUPTMENUE: Hybrid ISM ve oyler yok: D ş Hava S cakl ğ ISM yok, oyler var: D ş Hava S cakl ğ ISM ve oyler var: Solar Pompa Durumu ISM var oyler yok: Solar Pompa Durumu D ş Hava S cakl ğ / Tarih D ş Hava S cakl ğ / Tarih / oyler S cakl ğ Solar Pompa Durumu / Solar Enj. Kazan m / D ş Hava S cakl ğ / Tarih / oyler S cakl ğ Solar Pompa Durumu / Solar Enj. Kazan m / D ş Hava S cakl ğ / Tarih ireysel Ayar Tuş Kilidi Kapal Kapal / Aç k 36 Lisan Türkçe Nederlands / Português / 36 Dansk / Türkçe % Aç klama Syf. 36 Menü yap s : Hibrit Temel Ayar Ayar Sahas ireysel Ayar Aç klama Syf. Yak t fiyatlar oran 1) 3, ,9 Hibrid sisteme ait teknik dokümanlar Tab. 3 1) Sadece, hibrit sistemin Kontrol Stratejisi Maliyet bazl veya CO2 bazl olarak ayarlanm ş olduğunda mevcuttur ANA MENU: Solar ireysel Aç klama Menü yap s : Solar Temel Ayar Ayar Sahas Ayar Syf. T2: max. Solar oyler S cakl ğ 60 C 15 C C C T: max. S cakl k, Solar oyler 60 C 15 C C C TC: max. S cakl k, Solar oyler C 60 C 15 C C C DHW Optimizasyon Etkisi 0 K 0 K (= Fonksiyon kapal ) K K 1. Is tma Devresi Optimizasyon 0 K 0 K (= Fonksiyon kapal )... 5 K K Etkisi 2. Is tma Devresi Optimizasyon Etkisi 0 K 0 K (= Fonksiyon kapal )... 5 K K 36

29 TR Ana Menünün Ayarlanmas Tatil Program Ana Menü: Tatil Menü yap s ve ayar sahas için bkz. Syf. 24. u menüyü, beher program ve parametreyle ilgili bireysel ayarlar n z değiştirmeden, baz günleriçin özel bir işletme tarz arzu etmeniz halinde kullan n. Tatil program nda s tma devreleri ve s cak kul suyu haz rlama, tatil program için tayin olunan. işletme tarz na göre regüle edilir (dona karş koruma aktiftir). aşlama: aşlama tarihi bugün ise, tatil program hemen start al r aşlama tarihi yar n veya daha sonra ise, tatil program, ayarlanan günde saat 00:00 da start al r. Son: Tatil program, ayarlanan günde saat 23:59 da son bulur. Is tma Devresi 1: Tatil program süresince 1. s tma devresi için olan işletme tarz. Is tma Devresi 2: Tatil program süresince 2. s tma devresi için olan işletme tarz. S cak Kul. Suyu: Tatil program süresince s cak. kul. suyu haz rlama için olan işletme tarz. Sirkülasyon Pompas : Tatil program süresince sirkülasyon pompas için olan işletme tarz. Termik Dezenfeksiyon: Tatil program süresince s cak kul. suyu termik dezenfeksiyonu için olan işletme tarz. Şayet tatil program aktif ise, standart göstergede sembolü ve örn. TATIL ITIS TARIHI görüntüye gelir. Tatil program n n zaman ndan önce iptali: Tatil > aşlama menüsünü seçin ve butonuna bas n. Ekranda --:--:---- görüntüye gelir. düğmesine bas n (ayar teyid için). 6.3 Is tma Program Ana Menü: Is tma Menü yap s ve ayar sahas için bkz. Syf Zaman/S cakl k Seviyesi Program Menü: Is tma > Program u menüyü, belli bir s tma devresi için bireysel zaman/s cakl k seviye profilli bir s tma program istemeniz halinde kullan n. Is tma programlar sadece, işletme tarz seçim şalterinin konumuna getirilmesi halinde aktif olur. [ C] Res. 17 Is tma cihaz ndaki gidiş suyu s cakl k ayar düğmesini istenen max.gidiş suyu s cakl k değerine ayarlay n. En önemli durumlar (örn. erken vardiya, geç vardiya, evde tatil, vs) için olan programlar bir defaya mahsus ayarlay n. öylece bunlar ileride, h zl bir şekilde aktive etme imkan n z olur. Zaman/S cakl k Seviye Profilli Is tma Program Örneği Menü: Is tma > Program > Aktive edin 1. s tma devresi ve 2. s tma devresi için s tma program n seçin ve aktive edin. [t] J

30 30 Ana Menünün Ayarlanmas TR Menü: Is tma > Program > Değiştirin Ayar Imkanlar : eher gün baş na max. 6 şalt zamanl, 3 farkl işletme tarz nda (Is tma /Ekonomik İşl. / Don Korumas ). Seçime göre her gün için farkl zamanlar veya aşağ dakiler için ayn zamanlar: Her gün (Tüm günler) P.tesi - Cuma (Pt - Cu) C.tesi ve Pazar (Ct - Pz). En k sa şalt periyodu 15 dak. d r (= 1 Segman). 6 bireysel s tma program n kopyalay n ve ayarlay n: Önceden ayarlanm ş s tma program n kopyalay n. ireysel şalt zamanlar n ve ilgili işletme tarzlar n ayarlay n: Kullan lmayan şalt zamanlar n silmek suretiyle deaktive edin. Tüm günler: Her gün hep ayn zamanda, seçilen işletme tarz yla başlay n Pt - Cu: P.tesi - Cuma aras hep ayn zamanda, seçilen işletme tarz yla başlay n Ct - Pz: C.tesi ve Pazar günleri hep ayni zamanda, seçilen işletme tarz yla başlay n Haftan n herhangi bir günü (Örn. Perşembe): Her perşembe günü hep ayn zamanda, seçilen işletme tarz yla başlay n Şayet şalt zamanlar ve işletme tarzlar değiştirilmeyecek ise, o zaman bunlar veya düğmesiyle atlay n. Şayet örn. Perşembe için olan program haftan n diğer günlerinden farkl ysa, bu durumda, Tüm günler ve Pt - Cu seçilmesi halinde, tüm değerler için Is tma --:-- görüntüye gelir. Yani bu seçim için ortak şalt zamanlar ve işletme tarzlar söz konusu değildir. Is tma program n temel ayara geri al n (bunun için bkz. Syf. 22). ve düğmesiyle s tma program n n ismini değiştirin. Ekranda görüntüye gelen 18 karakter / işaret, sunulan harf ve rakamlar aras ndan her biri için seçim yap larak tek tek değiştirilebilir. oş karakter girme: Şayet aktüel işaretin arka fonu koyu ise, butonuyla silinebilir (boş karakter = _). Menü: Is tma > Program > Görüntü Şalt zamanlar n ve ilgili işletme tarzlar n veya s tma programlar n n s cakl ğ n, Tüm günler, Pt - Cu, Ct - Pz için veya haftan n her bir günü için segman ringi olarak görün / alg lay n.

31 TR Ana Menünün Ayarlanmas İşletme Tarz na Göre S cakl k ve Is tma H z Menü: Is tma >Parametre u menüyü, 3 işletme tarz (Is tma / Ekonomik İşl. / Don Korumas ) için sürekli bir s cakl k seviyesi ve bireysel isteğinize ve oturduğunuz odalara göre s tma h z n ayarlamak amac yla kullan n. Menü: Is tma > Parametre >Is tma Devresi > S cakl k Seviyesi Is tma Devresi 1 ve / veya Is tma Devresi 2 işletme tarz için istenen oda s cakl ğ n ayarlay n: Is tma = Gerekli olan max.s cakl k (örn. insanlar evdeyse ev konforlu bir oda s cakl ğ isteniyorsa) Ekonomik İşl. = Gerekli olan ortalama s cakl k (örn. daha düşük bir oda s cakl ğ yeterliyse veya tüm bireyler ev d ş ndaysa veya uyuyorlarsa ve evin aş r soğumamas gerekiyorsa) Don Korumas = Gerekli olan min. s cakl k (örn. tüm bireyler evin d ş nda veya uyuyorlar ve ev soğuyabilir). Mevcut ve hayvanlar ve bitkiler burada dikkate al nmal d r. Menü: Is tma > Parametre > Is tma Devresi > Is tma H z Is tma Devresi 1 ve/veya Is tma Devresi 2 için istenen s tma h z n ayarlay n: Ekonomik = ina / ev yavaş s t l r ve böylelikle enerji tasarrufu sağlan r Normal = ina / ev normal h zla s t l r H zl = ina / ev h zl s t l r ve böylelikle max. konfor sağlan r. 6.4 S cak Kul. Suyu Program Ana Menü: S cak Kul. Suyu Menü yap s ve ayar sahas için bkz. Syf S cak Kul. Suyu Program n n Çal şma Şekli Menü: S cak Kul. Suyu > S cak Kul. Suyu ve Sirkl. Pomp. u menüyle seçime göre Kendi bireysel s cak su; program n z aktive edebilirsiniz. F 100 kumandal tesisatlar için önerilir. -veya- Is tma cihaz ndaki kul. suyu s cakl k ayar düğmesini istenen max. s cakl k değerine ayarlay n. Şayet hidrolik denge kab ndan sonra bir s cak su boyleri IPM ye bağlanm ş ise, s tma cihaz ndaki gidiş suyu s cakl k ayar düğmesini sağ dayamaya getirin. S cak su program n, kendi s tma program n zla birleştirebilirsiniz. u işlem, şayet farkl s tma programlar aras nda s k s k dönüşüm yap yor iseniz, özellikle mant kl d r. S cak su program, bilahare otomatik olarak uyarlan r. F 100 uzaktan kumandas z tesisatlar için önerilir. İlgili Is tma Progr. (Is tma program yla birlikte otomatik işletme modu): S cak Su oylerli: Şayet s tma devrelerinden biri Is tma modunda çal ş yorsa veya sonraki saatlerde Is tma moduna geçecek ise, o zaman Is tma İşletmesinde oyler S cakl ğ alt nda ayarlanan kul. suyu s cakl ğ na 1) göre 1) Kullan m suyu s cakl ğ n ayarlay n (kz. ölüm 6.4.5, Syf. 34)

32 32 Ana Menünün Ayarlanmas TR Şayet s tma devrelerinden biri Ekonomik İşl. modunda çal ş yorsa, o zaman Ekon. İşletmede oyler S cakl ğ 1) alt nda ayarlanan kul. suyu s cakl ğ na göre Aksi takdirde s cak kul. suyu Don Korumas (15 C sabit değer). Kombi Cihaz yla: Şayet s tma devrelerinden biri Isu tma modunda çal ş yorsa veya geçmiş saatlerde Is tma modunda çal şm ş ise, s cak kul suyu Aç k Aksi takdirde s cak kul. suyu Kapal. S cak Kul. Suyu oyleri İçin Sirkülasyon Pompal : Şayet s tma devrelerinden biri Is tma modunda çal ş yor ise, sirkülasyon pompas Aç k ve sirkülasyon pompas start, ayara göre (bkz. ölüm 6.4.5, Syf. 34) Aksi takdirde sirkülasyon pompas Kapal. ağ ms z Progr. (ağ ms z Zaman Programlar ): Girilen programlara göre, s cak su Aç k 1) / Kapal 1) veya farkl kul. suyu s cakl klar 2) ve sirkülasyon pompas Aç k / Kapal aras nda otomatik dönüşüm Ayara göre sirkülasyon pompa start ( ölüm 6.4.5, Syf. 34) oyler Üzerinden S cak Kul. Suyu Temini İçin Zaman/S cakl k Seviyesi Program Menü: S cak Kul. Suyu > DHW Progr. u menü, şayet s cak kul. suyu haz rlama için, bireysel zaman/s cakl k seviye profilli bir program isteniyorsa kullan lmal d r. Zaman/S cakl k seviyesi program yaln zca, S cak Kul. Suyu > S cak Kul. Suyu ve Sirkl. Pomp. > ağ ms z Progr. n ayarlanm ş olmas halinde, ayarlanabilir ve de aktiftir. C Res. 18 Zaman/S cakl k Seviye Profilli S cak Kul. Suyu Progr. Örneği Ayar Seçenekleri eher gün baş na max. 6 şalt zamanl, 15 C - 60 C aras nda kul. suyu s cakl ğ nda. Seçime göre, Tüm günler / Pt - Cu / Ct - Pz için hep ayn zaman veya her gün için farkl zaman. En k sa şalt periyodu 15 dak.' d r (= 1 segman). t R Şalt Zamanlar n n ve Kul. Suyu S cakl ğ n n Ayarlanmas Kullan lmayan şalt zamanlar silinerek deaktive edilmelidir. Haftan n günleri, şalt zamanlar ve ilgili kul. suyu s cakl klar, Syf. 29, - ölüm 6.3' te belirtildiği gibi girilmelidir. 1) Kombi cihaz yla s cak kul. suyu 2) oyler üzerinden s cak kul. suyu

33 TR Ana Menünün Ayarlanmas Kombi Cihaz nda S cak Kul. Suyu İçin Zaman Program Menü: S cak Kul. Suyu > DHW Progr. u menü, s cak kul.suyu haz rlama için bir zaman program istenmesi halinde kullan lmal d r. Zaman program yaln zca, S cak Kul. Suyu > S cak Kul. Suyu ve Sirkl. Pomp. > ağ ms z Progr. n ayarlanm ş olmas halinde, ayarlanabilir vede aktiftir. Girilen zaman program na göre, s cak kul. suyu Aç k / Kapal aras nda otomatik dönüşüm. Aç k: Is tma cihaz ndaki ECO butonuna bas lmam ş ise, bu durumda cihazdan an nda s cak su almak mümkündür. Kapal : Is tma cihaz bünyesindeki DHW eşanjörü s t lm ş halde durmaz, bu nedenle cihazdan belli bir miktar su al nd ktan sonra s cak su gelmeye başlar. Ayar Seçenekleri eher gün baş na max. 6 şalt zaman vede farkl 2 işletme tarz nda (Aç k / Kapal ). Seçime göre, Tüm günler / Pt - Cu / Ct - Pz için hep ayn zaman veya her gün için farkl zaman. En k sa şalt periyodu 15 dak. d r (= 1 Segman). Şalt Zamanlar n n ve İşletme Tarz n n Ayarlanmas Kullan lmayan şalt zamanlar silinerek deaktive edilmelidir Sirkülasyon Pompas İçin Zaman Program (Sadece S cak Su oylerli) Menü: S cak Kul. Suyu > Sirkl. Pomp. Progr. u menü, sirkülasyon pompas için bir zaman program istenmesi halinde kullan lmal d r. Zaman program yaln zca, S cak Kul. Suyu > S cak Kul. Suyu ve Sirkl. Pomp. > ağ ms z Progr. n ayarlanm ş olmas halinde, ayarlanabilir ve de aktiftir. Girilen zaman program na göre, sirkülasyon pompas Aç k / Kapal aras nda otomatik dönüşüm: Aç k: Ayara göre (bkz. ölüm 6.4.5, Sayfa 34) sirkülasyon pompas start. Kapal : Sirkülasyon pompas durur. Ayar Seçenekleri eher gün baş na max. 6 şalt zaman ve de farkl 2 işletme tarz nda (Aç k / Kapal ). Seçime göre, Tüm günler / Pt - Cu / Ct - Pz için hep ayn zaman veya her gün için farkl zaman. En k sa şalt periyodu 15 dak. d r (= 1 Segman). Şalt Zamanlar n n ve İşletme Tarz n n Ayarlanmas Kullan lmayan şalt zamanlar silinerek deaktive edilmelidir. Haftan n günleri, şalt zamanlar ve ilgili işletme tarz (Aç k / Kapal ), Syf. 29 ölüm 6.3 te belirtildiği gibi girilmelidir. Haftan n günleri, şalt zamanlar ve ilgili işletme tarz (Aç k / Kapal ), Syf. 29, - ölüm 6.3' te belirtildiği gibi girilmelidir.

34 34 Ana Menünün Ayarlanmas TR S cak Kul. Suyu Parametresi Menü: S cak Kul. Suyu > Parametre > Is tma İşletmesinde oyler S cakl ğ u menü noktas sadece, S cak Kul. Suyu > S cak Kul. Suyu ve Sirkl. Pomp. > İlgili Is tma Progr. n n ayarlanm ş olmas halinde aktiftir (bkz. ölüm 6.4.1, Syf. 31). urada s cak su boyleri için istenen kul. suyu s cakl ğ ayarlanmal d r. Menü: S cak Kul. Suyu > Parametre > Ekon. İşletmede oyler S cakl ğ u menü noktas sadece, S cak Kul. Suyu > DHW Progr. > İlgili Is tma Progr. n n ayarlanm ş olmas halinde aktiftir (bkz. ölüm 6.4.1, Syf. 31). urada s cak su boyleri için istenen ekon. işl. s cakl ğ (düşük s cakl k) ayarlanmal d r. Menü: S cak Kul. Suyu > Parametre > S cak Kul. Suyu Önceliği u menü noktas sadece, sistem konfigürasyonundaki S cak Kul. Suyu Konfigürasyonu nun, IPM 3-10'a bağl boylerde ayarlanm ş olmas halinde aktiftir (bkz. ölüm 8.1.1, Syf. 43). u menüyü, boyler şarj esnas nda s tma işletmenizin aç k kalmas n istemeniz halinde kullan n (örn. s izolasyonu kötü binalarda ve d ş hava s cakl ğ n n düşük seyretmesi halinde). DHW Önceliği: oyler şarj esnas nda s tma işletmesi kapat l r. Pompalar durur ve mikserler kapan r. DHW K smi Öncelik: oyler şarj esnas nda kar ş ml s tma devreleri s tmaya devam eder, pompalar çal ş r ve mikserler, arzulanan s tma s cakl ğ na göre regüle ederler. Kar ş ms z s tma devresi kapat l r ( fazla s nmas n diye ). Tabiki k smi boyler öncelikli işletmede boyler şarj işlemi daha uzun sürecektir. Menü: S cak Kul. Suyu > Parametre > Sirkl. Pompalar Çal şmas u menü noktas yaln zca, bir sirkülasyon pompas n n mevcut olmas halinde aktiftir. u menü noktas, sirkülasyon pompas Aç k faz ndayken, saat baş na sirkülasyon pompalar start say s n tan mlamaktad r. Ayar yap l rken bilinmesi gereken hususlar: Sirkülasyon pompas, 1/h - 6/h devreye girme s kl ğ aras nda, herbir startta 3 dak. boyunca işletmede kal r. 7/h devreye girme s kl ğ nda sirkülasyon pompas, Aç k faz nda sürekli devrede kal r. Kapal faz nda ise sirkülasyon pompas çal şmaz S cak Kul Suyu Termik Dezenfeksiyonu Menü: S cak Kul. Suyu > Termik Dezenfeksiyon u menü yaln zca, bir s cak su boyleri üzerinden s cak kul. suyu al nmas halinde aktiftir. urada nöbetleşe bir termik dezenfeksiyon işlemi tavsiye olunur. Şayet bir kombi cihaz kullan l yor ise, cihaz n kendi dokümanlar ndaki ki uyar lar dikkate al nmal d r. Uyar : Haşlanma Tehlikesi! S cak su, ağ r derecede haşlanmalara neden olabilir. Termik dezenfeksiyon yaln zca, normal işletme zamanlar n n d ş nda uygulanmal d r. Evde oturanlar haşlanma tehlikesi hakk nda bilgilendirilmeli ve termik dezenfeksiyon işlemi mutlaka gözlem alt nda tutulmal d r.

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12)

Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12) 70 3 303-00.O Comfort Condense Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWBR 35-3A (B RDC 35 4) ZBR 4-3A (B RDC 4 5) Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman

Detaylı

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21 70 3 303-00.O comfort / exclusive Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWC 4-3 MFA P / B RDW 4 ZWC 4-3 MFK P / B RDW 4 ZWC 8-3 MFA P / B RDW 8 ZWC 4-3 MFA / B RDW 4 8 ZWC 8-3 MFA / B RDW 8 8 ZWC

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi Cihazı 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Yetkili tesisatçı bayi ve servis için Montaj ve bakımdan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Kumanda Cihazı RC35. Oda Termostatı. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 7 747 006 333-06/2007 TR

Kullanma Kılavuzu. Kumanda Cihazı RC35. Oda Termostatı. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 7 747 006 333-06/2007 TR Kullanma Kılavuzu Oda Termostatı Kumanda Cihazı RC35 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 7 747 006 333-06/2007 TR Kumanda Cihazına Genel Bakış Kumanda Cihazına Genel Bakış Şekille ilgili

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR)

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR) 6 720 644 062-00.1O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR (2010/04) TR) Kullanma Kılavuzu 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.......... 4 1.1 Sembol

Detaylı

7 747 006 239 08/2006 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Oda Termostatı RC20. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 006 239 08/2006 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Oda Termostatı RC20. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 239 08/2006 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Oda Termostatı RC20 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Giriş......................................... 3 2 RC20 nin Doğru Kullanımı.........................

Detaylı

6 720 613 xxx-00.1o. Classic Plus. Gazlı Kombi. Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H

6 720 613 xxx-00.1o. Classic Plus. Gazlı Kombi. Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H Classic Plus Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu 6 720 660 206 TR (2008/12) 6 720 613 xxx-00.1o ZWA 24-2 AD 23 B1 RDW 24 91 H Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB012-25K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun.

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB012-25K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720 641 105 (11/2010) TR İçindekiler İçindekiler

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

EuroPlus Kombi. Kullanma Kılavuzu K2B 24-1 MF H 23 K2B 28-1 MF H 23 K2B 24-1 MF B 23 6 720 660 165 (2007/05) TTTR/ASA 6 720 613164-00.1O.

EuroPlus Kombi. Kullanma Kılavuzu K2B 24-1 MF H 23 K2B 28-1 MF H 23 K2B 24-1 MF B 23 6 720 660 165 (2007/05) TTTR/ASA 6 720 613164-00.1O. reset max min max Kullanma Kılavuzu EuroPlus Kombi reset max max 6 720 613164-00.1O K2B 24-1 MF H 23 K2B 28-1 MF H 23 K2B 24-1 MF B 23 TTTR/ASA İçindekiler İçindekiler 1 Genel Uyarı ve Öneriler 5 2 Kullanıma

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logamax plus G162-65/80/100 7215 6700 (2011/02) TR Önsöz Önsöz Değerli Müşterimiz, 275 yılı askın bir süredir ısıtma bizim işimiz. aştan beri tüm enerjimizi ve tutkumuzu,

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-24 GB072-24K Kullanıcı için Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 646 870 (11/2010) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. EFFECTA Kombi 6 720 613 149-00.1O. max min K2A 24-1 LD H 23 K2A 24-1 LD B 23 6 720 660 107 (2006.10) TTTR/ASA

Kullanma Kılavuzu. EFFECTA Kombi 6 720 613 149-00.1O. max min K2A 24-1 LD H 23 K2A 24-1 LD B 23 6 720 660 107 (2006.10) TTTR/ASA 45 55 65 75 85 max min max Kullanma Kılavuzu EFFECTA Kombi 6 720 613 149-00.1O K2A 24-1 LD H 23 K2A 24-1 LD B 23 İçindekiler İçindekiler Emniyet Kuralları 3 Sembol Açıklaması 4 1 Genel Uyarı ve Öneriler

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri Albatros 2 Kazan kontrol ünitesi Kullanıcı kılavuzu RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. İçindekiler 1 Özet... 9 1.1 Ürün özeti... 10 1.1.1 Topoloji... 10 2 Güvenlik uyarıları... 12

Detaylı