ORMAN AMENAJMANI HARİTALARINDA ALANLARlN SAGLIKLI BiÇiMDE ÖLÇÜLMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN AMENAJMANI HARİTALARINDA ALANLARlN SAGLIKLI BiÇiMDE ÖLÇÜLMESi"

Transkript

1 172 ORMAN AMENAJMANI HARİTALARINDA ALANLARlN SAGLIKLI BiÇiMDE ÖLÇÜLMESi ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR RECHERCHES SUR LE CALCUL DE PR:ı!:CISION LES SURFACES SUR DES CARTES D'AM:ı!:NAGEMENT FORESTlER Nejat GİRAY ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No: 172

2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ 1. GİRİŞ MATERYAL ve YÖNTEM Ölçme Araçlarına İlişkin Olanaklar 2.2. Ölçme Objelerine İlişkin Olanaklar 2.3. Araştırmada İzlenen Yöntemler Verilerin Toplanması BULGULAR "; Alan Bulguları Zaman Bulguları Deformasyon Bulguları TARTIŞMA Alan Bulgularına İlişkin Değerlendirmeler Ölçme Sürelerine İlişkin Değerlendirmeler Harita Malzemelerinin Deformasyonuna İlişkin De~ ğerlendirmelc SONUÇ ve ÖNERiLER ÖZET RESUME... ~ KAYNAKÇA

3 ÖNSÖZ Bu araştırma çalışmasının sonuçlandırılmış olması münasebetiyle; konuyu gündeme getirerek, bana ormancılığımız için yeni bilgiler üretme fırsatını yaratan, zamanın Amenajman Daire Başkan Yardımcısı Fahri DEMİRDÖGEN'e; çalışma için gerekli tüm araçgereç, malzeme ve haritaları temin eden, yine zamanın Harita ve Fotoğrametri Müdürü Muzaffer REKET'e ve çalışma arkadaşlarına; ayrıca, araştırma çalışmasına her türlü desteği sağlayan Enstitümüz yönetheileri ile çalışmanın başından sonuna kadar tüm aşamalarında, bilimsel ve teknik yönden fiili destek ve katkılarını esirgemeyen Enstitümüz Matematik- İstatistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman SUN'a şükranlarımı sunmak isterim. Bu vesile ile, çalışmada görevlendirilmiş olan Enstitümüz mensuplarından S. KOCAMAN, N. GECEGÖRÜR ve Z. ALPER ile araştırmanın tüm aşamalarında gayretle ve titizlikle çalışan Bölüm Başkanlığımız Laborantı Mustafa MERDAN'a teşekkür ederim. Çalışmanın, ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum. Ocak, 1986 Nejat GİRAY 5

4 ı. GİRİŞ Orman Amenajmanında İç Taksimat, Bonitet Sınıfları, Optima:l Kuruluş ve Yaş Sınıfları konuları ile sıkı ilişkisi bulunan Alan Envanteri, arazideki çalışmalardan sonra Plan Ünitesine ait çeşitli haritalar üzerindeki alanların ölçülmesiyle tamamlnır. Daha sonra, Ağaç Serveti Envanteri ile hektar değerler olarak elde edilen sonuçlardan, Alan Envanterine dayanarak, Plan Ünitesini oluşturan ormanların bir taraftan meşcere tipi alanları itibariyle ve tüm alan olarak, Ağaç Sayısı, Ağaç Serveti, Hacım Artımı ve Etası elde edilir; diğer taraftan da, Bonitet Sınıfı veyaş Sınıfı Alanları ortaya konur. Bir Plan Ünitesinde yapılan bu işlem, Türkiye'nin tüm ormanları için geçerlidir. Şu halde, Türkiye ormanlarının öncelikle Alanı ve buna bağlı olarak Ağaç Serveti, Hacım Artımı ve Etasının doğrulukla ortaya kanabilmesi için, her Plan Ünitesine ait alan ölçmelerinin sağlıklı bir biçimde yapılması gerekmektedir. Orman Amenajman Heyetleri, Hava Fotoğraflarından yaradanılaorak hazırlanan Amenajman Haritalarındaki alanların yüzölçümlerini, 4'er mm ve 2,83'er mm aralık ve mesafelerle noktalanmış ve her noktasının 1/25000 ölçekte 1 ha ve 1/2 ha'ı temsil ettiği (10000 m 2 ve 5000 m 2 ) Noktalı Saydam Şablonları kullanarak ortaya koymaktadırlar. Ancak, bu yararlanılan Saydam Şablonlardaki nokta sayısının; harita ölçeğinin yanısıra, önceden kararlaştırılan yanılgı oranına ve ölçülecek alanın küçük ya da büyük oluşuna bağlı plarak değerlendirilmesi gerekirken, Amenajman Heyetleri sadece, harita ölçeğini gözönünde bulundurarak ölçmelerini sürdürmektedirler.. Ayrıca, yapılan alan ölçmelerinin ne derece sağlıklı olduğunun kontrolu bakımından, alanları bir kere de Planimetre ile ölçmek gibi başkaca bir karşılaştırma yöntemine de başvurulamamaktadır. Amenajman Haritalarındaki alan büyüklüklerinin ölçülmesi SO runu özel olarak, Alan Envanteri konusunda, Plan Ünitesini oluştu-

5 ran alanların yüzölçümlerinin ölçülmesi biçiminde bir ormancılık sorunu olmaktadır. Genel olarak ise sorun, bir Hadtacılık ve Fotoğrametri sorunudur. Yabancı memleketlerde bu konuda bazı çalışmalar yapılmakta olduğu Prof. Dr. İsmail ERASLAN'ın «Orman Amenajmanı» (1) isimli ders kitabında Spurr'a ve Birleşik Amerika Devletleri Koruma Servisi'ne; Dr. Emin EREN'in «Türkiye'de Orman Amenajman Çalışmalarında Hava Fotoğraflarından Faydalanma Tekniğinin Geliştirilmesi Olanakları» (2) üzerine yaptığı araştırma çalışmasında, Hollanda International Training Center for Aerial Survey'e yaptıkları atıflardan anlaşılmaktadır. Ayrıca, Harita ve Fotoğran1etri Müdürlüğü'nde, yılları arasında Türkiye'de FAO Uzmanı Peter E. T. ALLEN'in bu konuda yapmış olduğu çalışmalara dayanılarak, H. STEIN tarafından hazırlanmış bir rapor bulunmaktadır (6). Son olarak, bu konuda önemle zikredilmesi gereken iki çalışma ise, Doç. Dr. Kadir ERDİN'in; «Alan Ölçmelerinde Noktalı Şablonlar ve Planimetre» (3) ve de «Türkiye' de Uygulanmakta Olan Fotogrametrik Yoldan Orman Kadastrosunda Alet ve Malzemenin Etkisiyle Hasıl Olan Hatalar Üzerine Araştırma» (4) isim If eserleri olmaktadır. Orman Amenajman Heyetleri, İstatistik Yöntemlere göre gerçekleştirdikleri Ağaç Serveti Envanteri sonunda, birim alandaki ormana ait Servet, Artım ve Eta gibi verileri sağlıklı olarak elde etmektedirler. Buna karşılık haritalardaki alanlar, belli bir sağlık derecesi kabul edilerek ölçülemediğinden, genel alan ve genel alandaki Servet, Artım ve Eta miktarlarının kesinliği hakkında haklı olarak kuşkular doğmaktadır. Alan ölçmeele kullanılan alet ya da araç - gereç ten. bunların kullanılmasında izlenen yöntemden, ölçmeyi yapan kişiden ve haritanın çizildiği malzemenin cinsinden ileri gelen hatalar nedeniyle yüzölçümleri belli bir doğrulukta ortaya konarnayan Orman Amenajman Haritalarındaki alanların, yukarıda sıralanan hata kaynakları en aza indirilerek, sağlıklı biçimde ölçülebilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan bu araştırma çalışması; Orman Amenajman Haritalarındaki alan yüzölçümlerinin sağlıklı olarak ortaya konabiiınesi için, bu konuda ucuz, pratik, süratli ve doğru çalışan mevcut alet ya da araç - gereç; alan ölçmeyi en az etkileyen ve ternin edilmesi güç olmayan uygun harita malzemesi ve nihayet bu alet ve malzemelerle haritalar üzerindeki alanlarda yapılan çeşitli ölçmeler arasında en uygun olanları ortaya koyarak, bundan böyle Arne-

6 najmancının yapacağı alan ölçmelerinin belirli bir sıhhat derecesinde gerçekleştirilmesinin,sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 2. MA TERY AL ve YÖNTEM Araştırmada yararlanılan açıklamak uygun olacaktır Ölçme Araçlarına İlişkin Olanaklar malzeme ve olanaklan iki bölümde Amenajman Haritalarındaki alanların ölçülmesinde öncelikle Noktalı Saydam Şablonlardan (Grid) yararlanılmıştır. Bu amaçla, Harita Genel Komutanlığı'ndan; 1 mm, 2 mm ve 4 mm aralık ve mesafelere göre noktalanmış, her birisindeki bir nokta, 1/25000 ölçekte, sıra ile 625 m 2, 2500 m 2 ve m 2 'yi temsil eden 40 x 40 cm boyutlarında üç adet polyester tabanlı çalışmaz negatif sağlan-. mış ve negatiflerin Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü Laboratuvarında O 81 PM polyester tabanlı pozitif mat film kopyalan alınarak 1 mm, 2 mm ve 4 mm aralık ve mesafelere göre noktalanmış 40 x 40 cm boyutlarında 3 adet Noktalı Saydam Şablon hazırlanmıştır (Resim 1, 2, 3). Resim ı. ı mm Aralıklarla Noklaımuş Noktalı Şeffaf Şablon (1 mm Grid) Plaque transparente pointillee d'un mm. : : : : : t : : : : : : : f : :: :; : :r.. :: :::::: : ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1: ~ ~ ~ ~ ~!: ~ l!: :: ı ~ ~ :~!: : : ı 1 : :: ~ j :: :.: ı ~ H: :::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::n:::::::: :1::::::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::.: : : : : : : : : ~-: : : : :: : : : : : : :E : : :-: : : : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:~. : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: ~ : : :. ; : : : : : : : : : : ; : : : : "'.ı~ " Resim 2. 2 mm Aralıklarla Noktalanınış Noktalı Şeffaf Şablon (2 mm Grid) Plaque transparente pointillee de deux mm. 9

7 .. ~.. :. -~ ~..... ~..... ~ f '! " t ' ~ ' " ,. ~ ~ t a ',,.....,.... t. \ '... "' ff ,..... #, 41.., '.. \,......, ff l,._,. # ".. ı. r,.,. c,.,. * c e, f ' '. :. '.. Resim 3. 4 ının Aralıklarla Noktalanıınş Noktalı Şeffaf Şablon (4 ının Grid) Plaque transparente pointillee de quatre mm. Öte yandan ölçmelerde; bu üç Grid'ten başka, karşılaştırmalar yapmak amacıyla. SALiv,lOIRAGHI marka planimetreden yararlanılmıştır (Resim 4). Resim 4. Planimetre ve Kutusu. Planimetre et son boite 2.2. Ölçme Objelerlne İlişkin Olanaklar Araştırma çalışmasının ölçme objeleri Amenajman Haritalandır. Bu haritaların çizildiği harita malzemesini de, Amenajman Heyetlerinde kullanılan malzemeler olarak : a) Muşamba aydınger, 10 b) gr/m 2 normunda aydınger, c) Deformasyonu (çalışması) son derece az olarak bilinen polyester tabanlı harita malzemesi astralon ve nihayet,

8 d) Haritaların ozalit kopyası oluşturmaktadır. Böylece araştırmada; 3 Grid, ı Planimetre olmak üzere toplam 4 alet ve yukandaki 4 ayrı harita malzemesi ile ölçmeleri yapacak olan' 4 operatörden yararlanılmış olmaktadır Araştırmada izlenen Yöntemler Bilindiği üzere alanların ölçülmesinde geometrik esasa dayanan Kare Taksimatlı Cam veya Sellüloid Levhalar, Saydam Noktalı Şablon ya da Milimetrik Kağıtlar kullanıldığı gibi, mekanik aletlerden Planimetre de kullanılmaktadır. Günümüzde, bu konuda bilgisayarlardan da yararlanılmaya başlanıldığı bir gerçektir (3). Uygun ölçekli Hava Fotoğrafları yardımı ile yapılan Meşcere Haritalarında, küçük meşcere tipleri mevcut olduğundan ve bunlar da çok değişik biçimlerde görüldüğünden, hızlı ve doğru olarak yüzölçümlerinin sıhhatle saptanması güçleşmektedir. Bu güçlüğün aşılması bakımından, şimdiye kadar bu konuda ortaya konmuş olan Planimetre, Hatlarla Kesme, Noktalı Saydam Şablon (Grid) ve Tartma Yöntemlerinden, en yaygın olan Planimetre ve Noktalı Saydam Şablon Yöntemleri bu çalışmada uygulanmıştır Verilerin Toplanması Alan ölçmeleri, 2 ayrı çeşit aydınger ve çalışması son derece az olarak bilinen astralon üzerinde çizilmiş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Gülnar İşletmesi Penbecik - Değirmenönü Serisi Plan Ünitesinin (5) Meşcere Tipleri Haritası Harita ı ile bu haritanın ozalit kopyası üzerinde yapılmıştır. Bu ölçmeler, 1 yıl süre ile her ay tekrar edilerek 13 kez yinelenmiştir. Ölçme operatörleri tarafından ayrı ayrı. her ölçme aleti ile her ölçme objesi (Harita) üzerinde önceden aynen belirlenmiş irili ufaklı 13 bölme ve ı7 bölmecikten oluşan 30 alan üzerinde ikişer ölçme yapılmıştır. Ayrıca, yapılan her ölçme için geçen süre ve ölçmelerin yapıldığı odada ölçmeler esnasındaki hava sıcaklığı ve nisbi rutubet kaydedilmiştir. Planimetrik ölçmeler her alan için üçer defa olmak üzere iki kez yinelenmiş ve her defasında, 4 harita malzemesi üzerinde ve 4 ölçme aleti ile 13 bölmeden oluşan alanın tümü de ikişer kez ölçülmüştür. 11

9 Harita ı. Ölçme Objesi Olarak Yararlanılan Bölmeler: 54, SS, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ve Bölmecikleri. Objets de calcul : Les parcelles et les peuplements sur la carte d'amenagement forestier.

10 Operatörlerin, alanlara ait sonuçları birbirlerinden almaınalarına büyük özen gösterilmiş; bir yıllık süre içinde sık sık ölçmeler yapmaktan ötürü batıdarında kalabilecek alan büyüklüklerini aynen yazmamaları için, operatörler zaman zaman değiştirilmişlerdir. Böylece bir yıl içinde herbir alan, 4 harita malzeinesi üzerinde, 4 ayrı ölçme aleti ile, ikişer defa ölçülmek ve bu ölçmeler periyodik olarak 13 kez yinelenmek suretiyle; 4x4x2x 13 = 4ı6 defa ölçülmüş olmakta ve bu ölçme sayısı, 30 alanda ı2480'e ulaşmaktadır. 3. BULGULAR Bu çalışmada, Amenajman Haritalarında alanların ölçülmesi konusunda, Orman Amenajmanında kullanılan araç- gereç, yararlanılan harita malzemeleri ve izlenen yöntemler aynen alınmışlardır. Ancak Gridler ı, 2, 4 mm olarak düzenlenmiş ve ölçmeler ı yıl sürdürülerek,periyodik olarak 13 kez tekrar edilmişlerdir. Fazladan yapılan yegane iş, ölçme sürelerinin tesbit edilmiş olmasıdır. Böylece araç - gereç, harita malzemesi ve izlenen yöntemler arasında amenajmancınınkilerle hiç bir fark olmadığı kabul edilerek, Orman Amenajmanında yapılan ölçmelere ilişkin değerlermişcesine,araştırma amacıyla tekrar edilerek yapılan aynı ölçmelere ait ortalama değerler, istatistik değerlendirmelere baz alınmışlar ve sonuçlar, Amenajman ya da Araştırma diye bir ayırım yapmaksızın, hatası ya da doğruluğu ile Ormancılığımıza maledilmişlerdir. ı yıllık süre içinde (13 ay) ikişerden 26 kez yinelenen ölçmelere ilişkin değerler, aynı zamanda ölçme karnelerine kaydedilmiş, daha sonra bu karnelerdeki, GriG!.lerle saptanan nokta sayıları ve Planimetre ile tesbit edilen 3'lü mikrometrik değerler hektara; dakika ve saniye olarak kronometre ile ölçülmüş olan zaman değerleri de tümüyle saniyeye çevrilip, 30 alana ilişkin olarak 4 harita malzemesi ve bunlar üzerinde ölçmeler yapılan 4 ölçme aleti itibariyle düzenlenen birer aylık Çapraz Tablolara geçirilmişlerdir. 13 ayda sayıları 52'yi bulan 4 harita malzemesine ait bu Çapraz Tablolarda, 4'er ölçme aleti ile 30 alan için ikişerden 13 ayda 26'şar kez yinelenen ölçmelerin ortalaması olan değerlere dayanılarak, 4 harita malzemesi üzerinde 4 ayrı ölçme aleti ile yapılan ölçmelere ait Ortalama Standart Sapma, Standart Hata ve bunlara ait Güven Aralıkları ile Hata Yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca, 13 aya ait ortalamanın, Amenajmanemın ölçtüğü aynı alan değerlerinden (5) olan ( +) farkları da belirtilmiştir (Tablo 1). 13

11 ~- Tablo 1. Amenajman Haritalanndaki Alaıılanu Ölçülmesine İlişldn Değerlendirmelerde Kullanılan Orijinal Verller ve İlgili İstatistikler. Donnees originales et statistiques obtenues inherentes aux calculs des stırfaces cartographiques. ----ö~çj\!e OBJESİ : MUŞAMBA AYDIN(mR.- --~t.:ç_~~~ôij"~es!.: ııo :_!_~ gr/~-~ip!~~}iii ---== Bölme Alet n_xi _Xj d -:j:"sd SE %Sx X+" t0,01 _S~_:Bölme!l~n :~! ~j d +"SD SE %SxX1'_:~~-~_1_S~- 1 ha 26 62,7 65,5 2 +,8 3,3 0,6 0,9 61,0 64,3 1 ha 26 61,1 65,5 + 4,0 11,4 2,4 :3,9 54,4 67,7 sn ,0 78,1 15,3 7,3 165,8 251,1 sn ,2 76,2 14,9 7,3 161,6 244, ha 26 63,5 65,5 + 2,0 2,6 0,5 0,7 62,1 64, ha 26 62,8 65,5 + 2,7 2,3 0,4 0,6 61,6 63,9 sn 26 90;1 29,2 5,7 8,1 54,2 85,9 sn 26 94,2 33,2 6,5 6,9 76,0 112,3 3 ha 26 63,6 65,5 + 1,9 3,6 0,7 1,1 61,6 65,5 3 ha 26 64,1 65,5 + 1,4 3,9 0,7 1,0 28,3 62,1 sn 26 26,8 12,6 2,3 8,5 20,3 33,2 sn 26 28,3 12,9 2,4 8,4 21,6 34,9 4 ha 26 63,2 65,5 + 2,3 2,7 0,5 0,7 61,8 64,5 4 ha ,5 + 1,3 2,5 0,5 0,7 62,8 65,5 sn 26 26,9 15,3 3,4 12,6 17,4 36,3 sn 26 21:3 13,5 2,6 12,2 14,0 28, ~ ha 26 49,1 50,5 + 1,4 4,4 0,8 1,6 48,8 51,3 1 ha 26 49,1 50,5 + 1,4 3,9 0,7 1,4 47,1 51,0 sn ,4 82,8 16,2 7,6 125,1 193,6 sn ,0 62,0 12,1 7,6 124,2 191, ha 26 49,5 50,5 + 1,0 5,6 1,1 2,2 46,4 S2,S SS 2 ha 26 50,3 50,S + 0,2 S,3 1,0 1,9 47,5 S3,0 sn 26 76,6 26,5 5,2 6,7 62, sn 26 78,6 31,9 6,2 7,8 61,3 95,8 3 ha 26 S1,7 SO,S -1,2 3,6 0,7 1,3 49,7 53,6 3 ha 26 S0,9 S0,5 ---0,4 S,6 1,1 2,1 47,8 S3,9 sn 26 20,3 9,4 1,8 S,9 2S,2 3S,3 sn 26 22;6 9,8 1,9 8,4 17,3 27,8 4 ha 26 S2,S SO,S- 2,0 3 S 0,7 1,3 SO,S S4,4 4 ha 26 52,9 SO,S- 2,4 4,9 0,9 3,4 23,3 28,4 s~ }6?2,6!_3:~ ]-~- ~----1S~L2? 8 sn 26 18,S 10,5 2,0 ]9.~ 12,9 24,0 1 ha 26 34,3 36,S + 2,2 2,9 O,S 1,4 32,9 3S,6 1 ha 26 33,8 36,S + 2,7 1,S 0,3 0,8 32,9 34,6 sn ,3 72,7 14,2 9,8 104,4 184,1 sn ,0 S1,3 12,0 8,6 104,5 171, ha 26 34,6 36,5 + 1,9 2,4 0,4 1,1 33,4 3S, ha ,5 + 2,3 2,3 0,4 1,1 33,0 35,3 sn 26 59,8 24,2 4,7 7,8 46,7 72,8 sn 26 85:6 120,5 23,6 27,S 19,8 151,3 3 ha 26 36,1 36,5 + 0, ,8 2,2 33,8 38,3 3 ha 26 34,9 36,S + 0,6 3,2 0,6 1,7 33,2 36,5 sn 26 14,3 5;2 1,0 8,9 ll,s 17,0 sn 26 13,3 5,1 1,0 7,5 lo,s 16,0 4 ha 26 35,4 36,S + 1,2 2,9 O,S 1,4 33,9 36,6 4 ha 26 35,6 36,5 + 0,9 3,7 0,7 1,9 33,6 37,5 sn 24 10,2 2,0 12,6 10,1 21,4 sn 26 16,0 10,6 3,0 2,7 7, Not : Xi ve Xj değerleri ortalama değerlerdir.

12 ÖLÇME OBJESİ : ASTRALON Tablo!.(Devamı) ÖLÇME OBJESİ : OZALİT --- Bölme Alet n Xi Xj d ';'SD SE %SxX-:;'t0,0 ı Sx Bölme Alet n Xi Xj d +SD SE %SxX+t0,0 ı Sx ı ha 26 63,3 65,5 + 2,2 2,6 0,5 0,7 61,9 64,6 ı ha 26 64,1 65,5 + 1,4 2,5 0,5 0,7 62,7 65,4 sn ,2 93,3 18, ,1 270,2 ' sn ,2 85,6 16,7 136 ' 75,6 168,7 sn 26 96,8 37,3 7,3 7,5 76,4 117,1 sn 26 82,2 30,9 6,0 7,2 65, ha 26 65,5 65,5 + 0,0 3,5 0,6 0,9 63,8 67,1 3 ha 26 64,1 65,5 + 1,4 3,3 0,6 0,9 62,4 65,7 ' sn 26 28,2 ı2,3 2, ,5 34,8 sn 26 28,0 10,3 2,0 7., ı 22,4 33,5 4 ha 26 63,8 65,5 + 1,7 6,0 1,1 1,7 ' 60,7 66,8 4 ha 26 64,2 65,5 + 1,3 3,2 0,6 0,9 62,5 65,8 sn 24 25,3 17,4 3,5 13,8 15,4 35,1 sn 26 22,9 12,6 2,4 10,4 16, ' ı ha 26 50,6 50,5-o,ı 2,4 0,4 0,7 49,4 51,7 1 ha 26 50,1 50,5 + 0,4 2,6 0,5 0,9 48,7 5ı,4 sn 26 ı69,3 76,9 15,0 8,8 127,4 211,1 sn ,9 72,2 14,1 8 ı ' 133,6 216,1 sn 26 81,9 35,8 7,0 8,5 62,3 101,4 sn 26 72,6 3ı,4 6,1 8,4 55,5 89,6 3 ha 26 51,0 50,5-0,5 4,1 0,8 1,5 48,7 53,2 3 ha 26 51,6 50,5-1,ı 4,2 0,8 1,5 49,3 53,8 sn 26 19,6 9,1 ı,7 8,6 ı4,8 24,3 sn 26 21,8 9,2 ı,8 82 ı6,7 26,8 1 4 ha 26 52,8 50,5-2,3 3,6 0,7 ı,3 50,8 54,7 4 ha 26 53,5 50,5-3,0 3,7 0,7 ı,3 5ı,5 55,4 sn 24 2ı,5 ı(9 3,0 13,9 13,0 29,9 sn 26 23,9 20,3 3,9 ı6,3 13,0 34, ha 26 63,7 65,5 + 1,8 3,0 0,6 0,9 62,0 65, ha 26 64,2 65,5 + ı,3 8,6 2,9 4,5 56,1 72, ha 26 49,4 50,5 + 1,1 6,ı ı,2 2,4 46,0 52, ha 26 50,2 50,5 + 0,3 4,5 0,8 1,5 47,9 52,4 ı ha 26 33,9 36,5 + 2,6 2,8 0,5 1,4 32,5 35,2 ı ha 26 34,0 36,5 + 2,5 2,4 0,4 ı,ı 32,8 35,ı sn 26 ı53,5 87,0 ı7, ,1 200,8 sn 26 ı56,5 70,3 13, ,3 194,6 ' ' sn 26 59,1 25,6 5,0 8,4 45,1 73,0 sn 26 62,0 25,6 5,0 8,0 48,0 75 9' ' 56 2 ha 26 34,5 36,5 + 2,0 7,0 2,6 7,4 27,2 41, ha 26 34,0 36,5 + 2,5 2,4 0,4 1,1 32,8 35,ı 3 ha 26 35,7 36,5 + 0,8 3,6 0,7 1,9 33,7 37,6 3 ha 26 35,9 36,5 + 0,6 4,1 0,8 2,2 33,6 38,1 sn 26 18,0 10,6 2,0 11,1 12,4 23,5 sn 26 16,1 8,6 1,7 10 ı 11,9 31,4 4 ha 26 34,6 36,5 + 1,9 3,7 0,7 2,0 32,6 36,5 4 ha 26 35,0 36,5 + 1,5 4,0 0,7 2,0 ' 33,0 36,9... sn 24 17,4 14,7 3,0 17,2 8,9 25,8 sn 26 14,7 9,8 1,9 12,9 9, ' (Jı --- Not: Xi ve Xj değerleri ortalama değerlerdir.

13 Bu konudaki orijinal verilerin tümü, araştırma çalışmasına ait dosyada saklanrnaktadır Alan Bulgulan Yukarıda sözü edilen Tablo 1'deki alan değerlerine dayanılarak, ortalama 10 ha' dan 190 ha'a kadar ulaşan 20'şer hektarlık alan grupları için Standart Hata Yüzdesi (% SE) ve Alan (ha) ilişkisini ortaya koyabilmek bakırnından : %SE= a.hab (Y = a. Xb) fonksiyonundan yararlanılıp, regresyon hesapları; Logıo :% SE = LogıoAo + Aı Logıo (ha) modeline göre gerçekleştirilmiş ve bulgular; 4 harita malzernesi ve 4 ölçme aleti için toplam olarak ve ayrı ayrı olmak üzere, Kestirilen Katsayılar (a, b), İlişkinlik Katsayısı (r) ve Standart Hata (Syx) biçiminde Tablo 2'de bir arada gösterilrnişlerdir. Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Hata Yüzdesi ve Ortalama Alan Büyüklüğü arasındaki ilişkiler 0,01 olasılık düze" yinde güvenidi bulunmuştur. Yukarıda sözü eelilen Tablo 2'cleki bulgulara dayanılarak, 4 harita malzernesi için ve asıl bunların toplamına ilişkin olarak elde edilen Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) itibariyle Ölçme Hatalan (%SE) Tablo 3'te verilmiş ve Şekil l'de Logaritrnik Koordinat Kağıdı üzerinde gösterilmiştir. Öte yandan, 4 harita malzernesi ve 4 ölçme aleti için, aynı yol. dan elde edilen Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) itibariyle Ölçme Hatalan (%SE) Tablo 4'te bir araya getirilmiş ve Şekil2, 3, 4 ve S'te Logantmik Koordinat Kağıtları üzerinde gösterilrnişlerdir. Daha sonra, Şekil 6, 7 8 ve 9'daki Logaritrnik Koordinat Kağıtlarında, aynı ölçme aleti ile 4 çeşit harita malzernesi üzerinde ayrı ayrı yapılan ölçmelere ilişkin Alan- Hata değerleri bir arada gösterilmişlerdir Zaman Bulgulan Tablo 1 'deki zaman değerleri, bir regresyon işlemine sokulmaksızın, 20'şer hektarlık alan gruplarına tekabül eden Ortalama Za- 16

14 man Değerleri hesabına esas oluşturmuşlar ve 4 çeşit harita malzemesi üzerinde, 4 ayn ölçme aleti ile elde edilen Ortalama Alan Değerleri ve bu alanların ölçülmesinde geçen Ortalama ölçme Sürelerine ilişkin bulgular Tablo S'te verilmiş ve ayrıca Şekil lo'da grafik olarak gösterilmişlerdir., Tablo 2. Amenajman Haritalanndaki Alaniann Ölçülmesinde, 4 Harita Malzemesine ve Bunlann Toplamlarına; 4 Harita Malzemesi ve 4 Ölçme Aletine İlişkin Olarak Alan Büyüklükleri (ha) ile Ölçme Hatalarma (%SE) Ait İstatistik Bulgular. Inventions statistiques de grandeurs des surfaces (ha) et des erreurs de calcul (% SE). Harita Malzemeleri Ölçme Aletleri a Kestirilen Katsayılar b İlişkinlik Katsayısı r Standart Hata Syx M. AYDINGER AYDINGER ASTRALON OZALİT 0, , , , , , , , ** 0, ,968"'* 0,108-0,969** 0,118-0,896** 0,100 TOPLAM o, ü, MU ŞAMBA AYDINGER AYDINGER Grid Imm Grid 2mm Grid 4mm Planimet, Grid 1 mm Grid 2 mm Grid 4mm Planimet. 1, , , , , , , , , , , o, , , , ,970** 0,109-0,956** 0,088-0,908** 0,095 -o 933** 0,090 ' -o 845** 0, ,853** 0,087-0,806** 0,088-0,906''* 0,085 ATRALON Grid 1 mm Grid 2mm Grid 4mm Planimet. 1, , , , , ü, , ,909"* 0,089-0,969** 0,077-0,908** 0,107-0,954** 0,086 OZALİT Grid 1mm Grid 2ınm Grid 4mm Planimet. 0, , , , ü, , , ,867** 0,074-0,884** 0,087-0,914* 0,090-0,940** 0,095 Model : Log 10 %SE = Log 10 A 0 + Log 10 (ha) (**) : 0,01 olasılık düzeyinde güvenirli. (*) : 0,05 olasılık düzeyinde güvenirli. 17

15 Tablo 3. Amenajman Haritalarındaki Alanların Ölçülmesinde, 4 Çeşit Harita Malzemesi İtibariyle ve Bunların Toplamı Olarak Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) ve Ölçme Hatalan (%SE). Grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les errcurs de calcul (% SE) par chaque materiel cartographique et generale. Alan Büyüklükleri Ölçme Hataları (%SE) (ha) M.Aydmger Aydınger Astralon Ozalit Toplam ı 9,38 11,77 23,56 11,30 15,17 2 7,05 8,48 15,43 8,32 10,55 3 5,96 7,01 12,05 6,15 8,53 4 5,29 6,12 10,11 6,12 7,34 5 4,83 5,51 8, ,53 6 4,48 5,06 7,89 5,11 ' 5,94 7 4,20 4,70 7,18 4,78 5,48 8 3,98 4,41 6,62 4,50 5,11 9 3,79 4,17 6,16 4,27 4, ,63 3,97 5,78 4,08 4, ,73 2,86 3, , ,31 2,36 2,95 2,51 ' 2, ,05 2,06 2,48 2,21 2,20 so 1,87 1,86 2,16 2, ' 60 1,73 1,70 1,93 1,84 1, ,62 1,58 1,76 1,72 1, ,54 1,49 1,62 ı 62 1, ,46 1,41 1,51 1,54 ' 1, ,40 1,34 1,41 1,47 1, ,30 1,23 1,26 1,35 ı ,22 1,14 1,15 1,27 1,14 ' 160 1,15 1,07 1,06 1,19 1, ,10 1,01 0, , ,05 0,96 0,92 1,08 ' 0, ,01 0,92 0,87 1,03 0, ,98 0,88 0,83 1,00 o 86 ' 260 0,94 0,85 0,79 0,96 0, ,92 0,82 0,75 0,93 0, ,89 0,79 0,72 o 90 0,76 ' ıs

16 3.3. Defornıasyon Bulgulan Bu. araştırma çalışmasının amaçlanndan biri de, çeşitli harita malzemeleri üzerine çizilmiş alanların büyüklüklerinde, bu harita malzemelerinde sıcaklık ve rutubet gibi etkiler nedeni ile oluşan eleformasyonun (çalışma) yarattığı değişimleri ortaya koymaktır. İşte bu amaca ulaşabilmek için. araştırma çalışmasının ölçme objesini oluşturan 13 Bölme ile 17 Bölmecik, her defasında tek tek ölçüldükten sonra, bunların hepsinin oluşturduğu tüm alan da her harita malzemesi üzerinde her ölçme aleti ile ayrı ayrı düzenli biçimde ölçülmüş ve alan değerleri aylık Çapraz Tablolara geçirilmiştir. Her harita malzemesine ait Çapraz Tablolar üzerinde 4 ölçme aleti ile 2'şerden 8 kez ölçülmüş olan tüm alan değerlerinin, 13 ay ve 4 harita malzemesi itibariyle ulaştıkları Ortalama Tüm Alan Değerleri Tablo 6' da verilmiştir. Bu tablodaki tüm alan değerlerinde, malzemelerde oluşan deformasyona bağlı olarak meydana gelen farklılıkların daha iyi göriilebilmesi için Şekil ll düzenlenmiştir. Öte yandan, alan ölçmelerinin yapıldığı sürece, ölçmelerin yapıldığı odanın sıcaklığı ve nisbi rutubeti de, harita malzemeleril1deki deformasyona olan etkilerini ortaya koymak bakımından, düzenli biçimde ölçiumüşler Resim 5 ve ilgili tablolara kaydedilmişlerdir. Bu kayıtlardan yararlanılarak, heı: aya ait Ortalama Oda Sıcaklığı (CO) ile Ortalama Nisbi Nem Oranı C%) Tablo 7'de verilmiş ve bu değerler, malzeme deformasyonu ile olan ilişkilerinin açıkça görülebilmesi maksadı ile, eleformasyondan ileri gelen alan farklılıklarını gösteren Şekil ll ile aynı sahifede alt alta Şekil 12'de grafik olarak gösterilmişlerdir. 4. TARTIŞMA ERDİN (3), Almanya Göttingen Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ve Hasılatı Enstitüsü Laboratuvarlanndan ve diğer olanaklardan yararlanarak, Saksonya Eyaleti Osterode Yöresi hava fotoğraflarından üretilmiş 1/5000 ölçekli SAYISAL Kadastral Harita üzerine 0.5, 1, 2, 3 ve 4 rom'lik Noktalı Şablonlardan ve A. OTT marka Planimetreden yararlanarak, büyüklükleri DİGİMETER aleti ile önceden sayısal olarak saptanmış olan. 0.1 ha ila 12.0 ha arasında çeşitli büyüklüklerde 52 alanın yüzölçümlerini ve ölçme sürelerini tesbit etmiştir. 19

17 l'ablo 4. Amenajman Haritalarındaki Alanların Ölçülmesinde 4 Çeşit Harita Malzemesi ve 4 Çeşit Ölçme Aleti İtibariyle, Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) ve Ölçme Hatalan (%SE). Grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul C% SE) par chaque materiel cartographique et chaque outil de calcul des surfaces canographiques ; Alan Büyük OJ.ÇME HATALARI (% SE) lükleri M. A y d ın g e r A y d ın g e r A s t r a 1 o ıı O z a li t --- _(~a) Q~lınm G.2 mm G.4 nun Plani. G.l mm G.2 mm G.4 mm Plani. G.l mm G.2 mm G.4 mm Plani. G.l mm G.2 nım G.4 ının Plani ı 14,36 15,10 21,68 22,37 9,16 13,40 19,39 14,82 11,67 9,87 61,49 22,23 6,20 16, o. 2 9,93 10,68 14,00 15,69 7,19 9,61 13,78 10,75 8,25 7,59 37,09 16,04 4,86 11,92 15,81 15,4 3 8,00 8, ,75 6,24 7,92 11,28 8,91 6,73 6,51 27,59 13,25 4,21 9,78 12,83 12,1' 4 6,86 7,55 9:83 11,00 5,64 6,90 9,79 7,80 5,83 5,84 22,3/ 11,57 3,81 8,50 11,06 10,31 s 6,09--6,76--s-,65 9,82--5,22 6,2ö-8,7i--7,03 5,21 5,37 19,01--10,4i--3,52- -7,62--9;86 9,0 6 5,53 6,17 7,80 8,94 4,89 5,68 8,01 6,46 4,76 5,01 11,64 9,56 3,30 6,97 8,97 8,1. 7 5,09 5, ,26 4,64 5,28 7,43 6, ,71 14,87 8,89 3,13 6,47 8,29 7,4. 8 4,74 5,34 6:62 7,72 4,42 4,95 6,95 5,65 4,12 4,49 13,49 8,35 2,98 6,06 7,73 6,8 9 4,46 5,04 6,19 7,27 4,25 4,68 6,56 5,35 3,88 4,30 12,38 7,90 2,86 5,72 7,28 6,4 10 4,21 4,78 5,82 6,88 4,09 4,45 6,23 5,10 3,68 4,13 11,46 7,52 2,76 5.4~ 6,~_9 6,0 2,91 3,38 3,92 4,83 3,21 3,19 4,42 3,70 2,60 3,17 6,91 5,42 2,16 3,88 4,82 4,0 30 2,34 2,76 3,11 3,92 2,79 2,63 3,62 3,06 2,13 2,72 5,14 4,48 1,87 3,18 3,91 3,1 40 2,01 2,39 2,64 3,38 2,52 2,29 3,14 2,68 1,84 2,44 4,17 3,91 1,69 2,76 3,77 2,7 40 1,7~_2,14 2,32 3,02 2,33 2,06 2,81 2,42 1,64 2,24 ~,54 3,52 1,56 2,48 3,00 2,3 60 1,62 1,95 2,09 2,75 2,19 1,88 2,57 2,22 1,50 2,09 3,10 3,23 1,47 2,77 2,73 2,1 70 1,49 1,80 1,92 2,54 2,07 1,75 2,38 2,07 1,39 1., ,00 1,39 2,11 2,52 1,9 80 1,39 1,69 ı,78 2,37 1,98 ı,64 2,23 1,94 1,30 1,88 2:51 2,8~ 1,32 1,97 2,36 ı,8 90 1,30 1,59 ı,66 2,23 1,90 1,55 2,10 1,84 1,22 1,79 2,30 2,67 1,27 1,86 2,22 1, ,23 1,51 1,56 2,12 1,83 1,47 2,00 1,75 1,16 1,72 2,13 2,54 1,22 1,77 2,10 1, ,38--C , ,71.1,3s--ı;sı--ü-1--1,o6--ı,6i--1,87--2,33--1,85 1,6ı ı, ,03 1,27 1,29 1,79 1,62 1,25 1,69 1,50 0,98 1,52 1,67 2,17 1,09 1,50 ı,76 1, ,96 1,19 1,19 1,66 1,55 1,18 1,58 1,41 0,92 1,44 1,51 2,03 1,04 1,40 1,65 ıso o,9o ı,12 1,12 1, ,ıı ,33 o,86 1,38 1,39 1,29 o,99 1,32 1, ,85 1,07 1,05 1,48 1,43 1,06 1,27 0,82 1,33 1,28 1,83 0,96 1,26 1

18 ıty_r...,._,_.. :.; ""'',.~." 1 i~ ~...,. : _.. :.~1_:...:... r~-~-.- :'rtj -;: -- : 7 ; I_/ 1 '. : i Jj 1 :rttttt-:t,t:l _j_ k J.I 1 it j_j_,t: /' 1 i 1 ı i.i i ~ i' ;r /., -~ 1, 1 ; 1 t _ 1 i / 1 L J ! ), 1 :.! /; T:.. 1 Yı ' '\lj "1 1 1 ~ '" 1 i 1 '~ 1 'P 1 'i } :: 1. ı j 1 1 ;r. ı. ı 1 ı L 1,ı j 1 1 ı }o 1 'J. :! ı/t '(i \! 1 1 :ı ı ı 1 ~! 1 \ 1! ı 1.,!, l, ~\ 1 \.:-ı i \ \.. ' \'~ i, 1 \ \ '\ 1 1 \i ı , \ \ ~-:.._J~ 1 \ io ~ ' -\;' \. \':.\ \ \ \ \ \ \ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ '' ' \.\-ll :\ \ \'" " " f." \: \ \ n \ 1. ei'::::"' \. ' ~~ \ - n ~--. oos..r ~.zı.-t -mi\.tnı..~ ',,"'\..-.}.... c ~r-. \ 1 \ \ \ 1.,.._...,. \ \-, rr \ \ \,, : ' t Resim 5. Oda Nisbi Rutubeti ve Sıcaklı~ Diyagramı. Diagramme de l'humidite relative et de la temperature ele chambrc Şekil ı. Amenajman Haritalarındaki Alanların Ölçülmesinde, Dört Çeşit Harita Malzemesi İtibariyle ve Bunların Toplaını Olarak Ortalama ' Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hatalan İlişkileri. Correlation generale entre les grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE). 21

19 : '';;f rnt'1"1Ctid(t.!d ıl mm-Cridftkt ıl - - " l.mm Clid{f.Jd ll -- Pı;r.im~trc(f.cı: t.l l: t.og t. SE 1.tS74S 05l2l.l!.cg fhal r Sy:ı=O osı 2; l~ t SE = Lo.s ll-1;ı lt :ı0$5 Syx..O cıa,r. l::ırfi S = t3j5n lcg(h-~l,,. 09DS S,.ı:::ı0.09S :.;.~"-~,..., ~1 SE= p.:.seıao.s115t. lcgui':il (': 09JlSyı~-09a ı ::'--,:~:''>. ~,~:~0 Şekil 2. Amenajman Haritalarmdaki Alaniarnı Ölçülmesinde, Muşaıııba Aydıııger Üzerinde Dört Ölçme Aleti ile Ayn Ayn Yapılan Ölçmelere İlişkin Ortalama Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hataları İlişkileri. Corn~lation entre les grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE) sur le papier calque a base de toile cin:), par chaque outil ele calcul des surfaces cartographiques. Şekil 3. Amenajman Haritalarıııdaki Alaniann Ölçülmesinde, Aydınger Üze. rinde Dört Ölçme Aleti ile Ayn Ayn Yapılan Ölçmelere İlişkin, Ortalama Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hatalan İlişkileri. Correlation entre les grancleurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE) sur le papier calque, par chaque outil de calcul des surfaces cartographiques. 22

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı