ORMAN AMENAJMANI HARİTALARINDA ALANLARlN SAGLIKLI BiÇiMDE ÖLÇÜLMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN AMENAJMANI HARİTALARINDA ALANLARlN SAGLIKLI BiÇiMDE ÖLÇÜLMESi"

Transkript

1 172 ORMAN AMENAJMANI HARİTALARINDA ALANLARlN SAGLIKLI BiÇiMDE ÖLÇÜLMESi ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR RECHERCHES SUR LE CALCUL DE PR:ı!:CISION LES SURFACES SUR DES CARTES D'AM:ı!:NAGEMENT FORESTlER Nejat GİRAY ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No: 172

2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ 1. GİRİŞ MATERYAL ve YÖNTEM Ölçme Araçlarına İlişkin Olanaklar 2.2. Ölçme Objelerine İlişkin Olanaklar 2.3. Araştırmada İzlenen Yöntemler Verilerin Toplanması BULGULAR "; Alan Bulguları Zaman Bulguları Deformasyon Bulguları TARTIŞMA Alan Bulgularına İlişkin Değerlendirmeler Ölçme Sürelerine İlişkin Değerlendirmeler Harita Malzemelerinin Deformasyonuna İlişkin De~ ğerlendirmelc SONUÇ ve ÖNERiLER ÖZET RESUME... ~ KAYNAKÇA

3 ÖNSÖZ Bu araştırma çalışmasının sonuçlandırılmış olması münasebetiyle; konuyu gündeme getirerek, bana ormancılığımız için yeni bilgiler üretme fırsatını yaratan, zamanın Amenajman Daire Başkan Yardımcısı Fahri DEMİRDÖGEN'e; çalışma için gerekli tüm araçgereç, malzeme ve haritaları temin eden, yine zamanın Harita ve Fotoğrametri Müdürü Muzaffer REKET'e ve çalışma arkadaşlarına; ayrıca, araştırma çalışmasına her türlü desteği sağlayan Enstitümüz yönetheileri ile çalışmanın başından sonuna kadar tüm aşamalarında, bilimsel ve teknik yönden fiili destek ve katkılarını esirgemeyen Enstitümüz Matematik- İstatistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman SUN'a şükranlarımı sunmak isterim. Bu vesile ile, çalışmada görevlendirilmiş olan Enstitümüz mensuplarından S. KOCAMAN, N. GECEGÖRÜR ve Z. ALPER ile araştırmanın tüm aşamalarında gayretle ve titizlikle çalışan Bölüm Başkanlığımız Laborantı Mustafa MERDAN'a teşekkür ederim. Çalışmanın, ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum. Ocak, 1986 Nejat GİRAY 5

4 ı. GİRİŞ Orman Amenajmanında İç Taksimat, Bonitet Sınıfları, Optima:l Kuruluş ve Yaş Sınıfları konuları ile sıkı ilişkisi bulunan Alan Envanteri, arazideki çalışmalardan sonra Plan Ünitesine ait çeşitli haritalar üzerindeki alanların ölçülmesiyle tamamlnır. Daha sonra, Ağaç Serveti Envanteri ile hektar değerler olarak elde edilen sonuçlardan, Alan Envanterine dayanarak, Plan Ünitesini oluşturan ormanların bir taraftan meşcere tipi alanları itibariyle ve tüm alan olarak, Ağaç Sayısı, Ağaç Serveti, Hacım Artımı ve Etası elde edilir; diğer taraftan da, Bonitet Sınıfı veyaş Sınıfı Alanları ortaya konur. Bir Plan Ünitesinde yapılan bu işlem, Türkiye'nin tüm ormanları için geçerlidir. Şu halde, Türkiye ormanlarının öncelikle Alanı ve buna bağlı olarak Ağaç Serveti, Hacım Artımı ve Etasının doğrulukla ortaya kanabilmesi için, her Plan Ünitesine ait alan ölçmelerinin sağlıklı bir biçimde yapılması gerekmektedir. Orman Amenajman Heyetleri, Hava Fotoğraflarından yaradanılaorak hazırlanan Amenajman Haritalarındaki alanların yüzölçümlerini, 4'er mm ve 2,83'er mm aralık ve mesafelerle noktalanmış ve her noktasının 1/25000 ölçekte 1 ha ve 1/2 ha'ı temsil ettiği (10000 m 2 ve 5000 m 2 ) Noktalı Saydam Şablonları kullanarak ortaya koymaktadırlar. Ancak, bu yararlanılan Saydam Şablonlardaki nokta sayısının; harita ölçeğinin yanısıra, önceden kararlaştırılan yanılgı oranına ve ölçülecek alanın küçük ya da büyük oluşuna bağlı plarak değerlendirilmesi gerekirken, Amenajman Heyetleri sadece, harita ölçeğini gözönünde bulundurarak ölçmelerini sürdürmektedirler.. Ayrıca, yapılan alan ölçmelerinin ne derece sağlıklı olduğunun kontrolu bakımından, alanları bir kere de Planimetre ile ölçmek gibi başkaca bir karşılaştırma yöntemine de başvurulamamaktadır. Amenajman Haritalarındaki alan büyüklüklerinin ölçülmesi SO runu özel olarak, Alan Envanteri konusunda, Plan Ünitesini oluştu-

5 ran alanların yüzölçümlerinin ölçülmesi biçiminde bir ormancılık sorunu olmaktadır. Genel olarak ise sorun, bir Hadtacılık ve Fotoğrametri sorunudur. Yabancı memleketlerde bu konuda bazı çalışmalar yapılmakta olduğu Prof. Dr. İsmail ERASLAN'ın «Orman Amenajmanı» (1) isimli ders kitabında Spurr'a ve Birleşik Amerika Devletleri Koruma Servisi'ne; Dr. Emin EREN'in «Türkiye'de Orman Amenajman Çalışmalarında Hava Fotoğraflarından Faydalanma Tekniğinin Geliştirilmesi Olanakları» (2) üzerine yaptığı araştırma çalışmasında, Hollanda International Training Center for Aerial Survey'e yaptıkları atıflardan anlaşılmaktadır. Ayrıca, Harita ve Fotoğran1etri Müdürlüğü'nde, yılları arasında Türkiye'de FAO Uzmanı Peter E. T. ALLEN'in bu konuda yapmış olduğu çalışmalara dayanılarak, H. STEIN tarafından hazırlanmış bir rapor bulunmaktadır (6). Son olarak, bu konuda önemle zikredilmesi gereken iki çalışma ise, Doç. Dr. Kadir ERDİN'in; «Alan Ölçmelerinde Noktalı Şablonlar ve Planimetre» (3) ve de «Türkiye' de Uygulanmakta Olan Fotogrametrik Yoldan Orman Kadastrosunda Alet ve Malzemenin Etkisiyle Hasıl Olan Hatalar Üzerine Araştırma» (4) isim If eserleri olmaktadır. Orman Amenajman Heyetleri, İstatistik Yöntemlere göre gerçekleştirdikleri Ağaç Serveti Envanteri sonunda, birim alandaki ormana ait Servet, Artım ve Eta gibi verileri sağlıklı olarak elde etmektedirler. Buna karşılık haritalardaki alanlar, belli bir sağlık derecesi kabul edilerek ölçülemediğinden, genel alan ve genel alandaki Servet, Artım ve Eta miktarlarının kesinliği hakkında haklı olarak kuşkular doğmaktadır. Alan ölçmeele kullanılan alet ya da araç - gereç ten. bunların kullanılmasında izlenen yöntemden, ölçmeyi yapan kişiden ve haritanın çizildiği malzemenin cinsinden ileri gelen hatalar nedeniyle yüzölçümleri belli bir doğrulukta ortaya konarnayan Orman Amenajman Haritalarındaki alanların, yukarıda sıralanan hata kaynakları en aza indirilerek, sağlıklı biçimde ölçülebilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan bu araştırma çalışması; Orman Amenajman Haritalarındaki alan yüzölçümlerinin sağlıklı olarak ortaya konabiiınesi için, bu konuda ucuz, pratik, süratli ve doğru çalışan mevcut alet ya da araç - gereç; alan ölçmeyi en az etkileyen ve ternin edilmesi güç olmayan uygun harita malzemesi ve nihayet bu alet ve malzemelerle haritalar üzerindeki alanlarda yapılan çeşitli ölçmeler arasında en uygun olanları ortaya koyarak, bundan böyle Arne-

6 najmancının yapacağı alan ölçmelerinin belirli bir sıhhat derecesinde gerçekleştirilmesinin,sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 2. MA TERY AL ve YÖNTEM Araştırmada yararlanılan açıklamak uygun olacaktır Ölçme Araçlarına İlişkin Olanaklar malzeme ve olanaklan iki bölümde Amenajman Haritalarındaki alanların ölçülmesinde öncelikle Noktalı Saydam Şablonlardan (Grid) yararlanılmıştır. Bu amaçla, Harita Genel Komutanlığı'ndan; 1 mm, 2 mm ve 4 mm aralık ve mesafelere göre noktalanmış, her birisindeki bir nokta, 1/25000 ölçekte, sıra ile 625 m 2, 2500 m 2 ve m 2 'yi temsil eden 40 x 40 cm boyutlarında üç adet polyester tabanlı çalışmaz negatif sağlan-. mış ve negatiflerin Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü Laboratuvarında O 81 PM polyester tabanlı pozitif mat film kopyalan alınarak 1 mm, 2 mm ve 4 mm aralık ve mesafelere göre noktalanmış 40 x 40 cm boyutlarında 3 adet Noktalı Saydam Şablon hazırlanmıştır (Resim 1, 2, 3). Resim ı. ı mm Aralıklarla Noklaımuş Noktalı Şeffaf Şablon (1 mm Grid) Plaque transparente pointillee d'un mm. : : : : : t : : : : : : : f : :: :; : :r.. :: :::::: : ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1: ~ ~ ~ ~ ~!: ~ l!: :: ı ~ ~ :~!: : : ı 1 : :: ~ j :: :.: ı ~ H: :::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::n:::::::: :1::::::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::.: : : : : : : : : ~-: : : : :: : : : : : : :E : : :-: : : : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:~. : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: ~ : : :. ; : : : : : : : : : : ; : : : : "'.ı~ " Resim 2. 2 mm Aralıklarla Noktalanınış Noktalı Şeffaf Şablon (2 mm Grid) Plaque transparente pointillee de deux mm. 9

7 .. ~.. :. -~ ~..... ~..... ~ f '! " t ' ~ ' " ,. ~ ~ t a ',,.....,.... t. \ '... "' ff ,..... #, 41.., '.. \,......, ff l,._,. # ".. ı. r,.,. c,.,. * c e, f ' '. :. '.. Resim 3. 4 ının Aralıklarla Noktalanıınş Noktalı Şeffaf Şablon (4 ının Grid) Plaque transparente pointillee de quatre mm. Öte yandan ölçmelerde; bu üç Grid'ten başka, karşılaştırmalar yapmak amacıyla. SALiv,lOIRAGHI marka planimetreden yararlanılmıştır (Resim 4). Resim 4. Planimetre ve Kutusu. Planimetre et son boite 2.2. Ölçme Objelerlne İlişkin Olanaklar Araştırma çalışmasının ölçme objeleri Amenajman Haritalandır. Bu haritaların çizildiği harita malzemesini de, Amenajman Heyetlerinde kullanılan malzemeler olarak : a) Muşamba aydınger, 10 b) gr/m 2 normunda aydınger, c) Deformasyonu (çalışması) son derece az olarak bilinen polyester tabanlı harita malzemesi astralon ve nihayet,

8 d) Haritaların ozalit kopyası oluşturmaktadır. Böylece araştırmada; 3 Grid, ı Planimetre olmak üzere toplam 4 alet ve yukandaki 4 ayrı harita malzemesi ile ölçmeleri yapacak olan' 4 operatörden yararlanılmış olmaktadır Araştırmada izlenen Yöntemler Bilindiği üzere alanların ölçülmesinde geometrik esasa dayanan Kare Taksimatlı Cam veya Sellüloid Levhalar, Saydam Noktalı Şablon ya da Milimetrik Kağıtlar kullanıldığı gibi, mekanik aletlerden Planimetre de kullanılmaktadır. Günümüzde, bu konuda bilgisayarlardan da yararlanılmaya başlanıldığı bir gerçektir (3). Uygun ölçekli Hava Fotoğrafları yardımı ile yapılan Meşcere Haritalarında, küçük meşcere tipleri mevcut olduğundan ve bunlar da çok değişik biçimlerde görüldüğünden, hızlı ve doğru olarak yüzölçümlerinin sıhhatle saptanması güçleşmektedir. Bu güçlüğün aşılması bakımından, şimdiye kadar bu konuda ortaya konmuş olan Planimetre, Hatlarla Kesme, Noktalı Saydam Şablon (Grid) ve Tartma Yöntemlerinden, en yaygın olan Planimetre ve Noktalı Saydam Şablon Yöntemleri bu çalışmada uygulanmıştır Verilerin Toplanması Alan ölçmeleri, 2 ayrı çeşit aydınger ve çalışması son derece az olarak bilinen astralon üzerinde çizilmiş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Gülnar İşletmesi Penbecik - Değirmenönü Serisi Plan Ünitesinin (5) Meşcere Tipleri Haritası Harita ı ile bu haritanın ozalit kopyası üzerinde yapılmıştır. Bu ölçmeler, 1 yıl süre ile her ay tekrar edilerek 13 kez yinelenmiştir. Ölçme operatörleri tarafından ayrı ayrı. her ölçme aleti ile her ölçme objesi (Harita) üzerinde önceden aynen belirlenmiş irili ufaklı 13 bölme ve ı7 bölmecikten oluşan 30 alan üzerinde ikişer ölçme yapılmıştır. Ayrıca, yapılan her ölçme için geçen süre ve ölçmelerin yapıldığı odada ölçmeler esnasındaki hava sıcaklığı ve nisbi rutubet kaydedilmiştir. Planimetrik ölçmeler her alan için üçer defa olmak üzere iki kez yinelenmiş ve her defasında, 4 harita malzemesi üzerinde ve 4 ölçme aleti ile 13 bölmeden oluşan alanın tümü de ikişer kez ölçülmüştür. 11

9 Harita ı. Ölçme Objesi Olarak Yararlanılan Bölmeler: 54, SS, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ve Bölmecikleri. Objets de calcul : Les parcelles et les peuplements sur la carte d'amenagement forestier.

10 Operatörlerin, alanlara ait sonuçları birbirlerinden almaınalarına büyük özen gösterilmiş; bir yıllık süre içinde sık sık ölçmeler yapmaktan ötürü batıdarında kalabilecek alan büyüklüklerini aynen yazmamaları için, operatörler zaman zaman değiştirilmişlerdir. Böylece bir yıl içinde herbir alan, 4 harita malzeinesi üzerinde, 4 ayrı ölçme aleti ile, ikişer defa ölçülmek ve bu ölçmeler periyodik olarak 13 kez yinelenmek suretiyle; 4x4x2x 13 = 4ı6 defa ölçülmüş olmakta ve bu ölçme sayısı, 30 alanda ı2480'e ulaşmaktadır. 3. BULGULAR Bu çalışmada, Amenajman Haritalarında alanların ölçülmesi konusunda, Orman Amenajmanında kullanılan araç- gereç, yararlanılan harita malzemeleri ve izlenen yöntemler aynen alınmışlardır. Ancak Gridler ı, 2, 4 mm olarak düzenlenmiş ve ölçmeler ı yıl sürdürülerek,periyodik olarak 13 kez tekrar edilmişlerdir. Fazladan yapılan yegane iş, ölçme sürelerinin tesbit edilmiş olmasıdır. Böylece araç - gereç, harita malzemesi ve izlenen yöntemler arasında amenajmancınınkilerle hiç bir fark olmadığı kabul edilerek, Orman Amenajmanında yapılan ölçmelere ilişkin değerlermişcesine,araştırma amacıyla tekrar edilerek yapılan aynı ölçmelere ait ortalama değerler, istatistik değerlendirmelere baz alınmışlar ve sonuçlar, Amenajman ya da Araştırma diye bir ayırım yapmaksızın, hatası ya da doğruluğu ile Ormancılığımıza maledilmişlerdir. ı yıllık süre içinde (13 ay) ikişerden 26 kez yinelenen ölçmelere ilişkin değerler, aynı zamanda ölçme karnelerine kaydedilmiş, daha sonra bu karnelerdeki, GriG!.lerle saptanan nokta sayıları ve Planimetre ile tesbit edilen 3'lü mikrometrik değerler hektara; dakika ve saniye olarak kronometre ile ölçülmüş olan zaman değerleri de tümüyle saniyeye çevrilip, 30 alana ilişkin olarak 4 harita malzemesi ve bunlar üzerinde ölçmeler yapılan 4 ölçme aleti itibariyle düzenlenen birer aylık Çapraz Tablolara geçirilmişlerdir. 13 ayda sayıları 52'yi bulan 4 harita malzemesine ait bu Çapraz Tablolarda, 4'er ölçme aleti ile 30 alan için ikişerden 13 ayda 26'şar kez yinelenen ölçmelerin ortalaması olan değerlere dayanılarak, 4 harita malzemesi üzerinde 4 ayrı ölçme aleti ile yapılan ölçmelere ait Ortalama Standart Sapma, Standart Hata ve bunlara ait Güven Aralıkları ile Hata Yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca, 13 aya ait ortalamanın, Amenajmanemın ölçtüğü aynı alan değerlerinden (5) olan ( +) farkları da belirtilmiştir (Tablo 1). 13

11 ~- Tablo 1. Amenajman Haritalanndaki Alaıılanu Ölçülmesine İlişldn Değerlendirmelerde Kullanılan Orijinal Verller ve İlgili İstatistikler. Donnees originales et statistiques obtenues inherentes aux calculs des stırfaces cartographiques. ----ö~çj\!e OBJESİ : MUŞAMBA AYDIN(mR.- --~t.:ç_~~~ôij"~es!.: ııo :_!_~ gr/~-~ip!~~}iii ---== Bölme Alet n_xi _Xj d -:j:"sd SE %Sx X+" t0,01 _S~_:Bölme!l~n :~! ~j d +"SD SE %SxX1'_:~~-~_1_S~- 1 ha 26 62,7 65,5 2 +,8 3,3 0,6 0,9 61,0 64,3 1 ha 26 61,1 65,5 + 4,0 11,4 2,4 :3,9 54,4 67,7 sn ,0 78,1 15,3 7,3 165,8 251,1 sn ,2 76,2 14,9 7,3 161,6 244, ha 26 63,5 65,5 + 2,0 2,6 0,5 0,7 62,1 64, ha 26 62,8 65,5 + 2,7 2,3 0,4 0,6 61,6 63,9 sn 26 90;1 29,2 5,7 8,1 54,2 85,9 sn 26 94,2 33,2 6,5 6,9 76,0 112,3 3 ha 26 63,6 65,5 + 1,9 3,6 0,7 1,1 61,6 65,5 3 ha 26 64,1 65,5 + 1,4 3,9 0,7 1,0 28,3 62,1 sn 26 26,8 12,6 2,3 8,5 20,3 33,2 sn 26 28,3 12,9 2,4 8,4 21,6 34,9 4 ha 26 63,2 65,5 + 2,3 2,7 0,5 0,7 61,8 64,5 4 ha ,5 + 1,3 2,5 0,5 0,7 62,8 65,5 sn 26 26,9 15,3 3,4 12,6 17,4 36,3 sn 26 21:3 13,5 2,6 12,2 14,0 28, ~ ha 26 49,1 50,5 + 1,4 4,4 0,8 1,6 48,8 51,3 1 ha 26 49,1 50,5 + 1,4 3,9 0,7 1,4 47,1 51,0 sn ,4 82,8 16,2 7,6 125,1 193,6 sn ,0 62,0 12,1 7,6 124,2 191, ha 26 49,5 50,5 + 1,0 5,6 1,1 2,2 46,4 S2,S SS 2 ha 26 50,3 50,S + 0,2 S,3 1,0 1,9 47,5 S3,0 sn 26 76,6 26,5 5,2 6,7 62, sn 26 78,6 31,9 6,2 7,8 61,3 95,8 3 ha 26 S1,7 SO,S -1,2 3,6 0,7 1,3 49,7 53,6 3 ha 26 S0,9 S0,5 ---0,4 S,6 1,1 2,1 47,8 S3,9 sn 26 20,3 9,4 1,8 S,9 2S,2 3S,3 sn 26 22;6 9,8 1,9 8,4 17,3 27,8 4 ha 26 S2,S SO,S- 2,0 3 S 0,7 1,3 SO,S S4,4 4 ha 26 52,9 SO,S- 2,4 4,9 0,9 3,4 23,3 28,4 s~ }6?2,6!_3:~ ]-~- ~----1S~L2? 8 sn 26 18,S 10,5 2,0 ]9.~ 12,9 24,0 1 ha 26 34,3 36,S + 2,2 2,9 O,S 1,4 32,9 3S,6 1 ha 26 33,8 36,S + 2,7 1,S 0,3 0,8 32,9 34,6 sn ,3 72,7 14,2 9,8 104,4 184,1 sn ,0 S1,3 12,0 8,6 104,5 171, ha 26 34,6 36,5 + 1,9 2,4 0,4 1,1 33,4 3S, ha ,5 + 2,3 2,3 0,4 1,1 33,0 35,3 sn 26 59,8 24,2 4,7 7,8 46,7 72,8 sn 26 85:6 120,5 23,6 27,S 19,8 151,3 3 ha 26 36,1 36,5 + 0, ,8 2,2 33,8 38,3 3 ha 26 34,9 36,S + 0,6 3,2 0,6 1,7 33,2 36,5 sn 26 14,3 5;2 1,0 8,9 ll,s 17,0 sn 26 13,3 5,1 1,0 7,5 lo,s 16,0 4 ha 26 35,4 36,S + 1,2 2,9 O,S 1,4 33,9 36,6 4 ha 26 35,6 36,5 + 0,9 3,7 0,7 1,9 33,6 37,5 sn 24 10,2 2,0 12,6 10,1 21,4 sn 26 16,0 10,6 3,0 2,7 7, Not : Xi ve Xj değerleri ortalama değerlerdir.

12 ÖLÇME OBJESİ : ASTRALON Tablo!.(Devamı) ÖLÇME OBJESİ : OZALİT --- Bölme Alet n Xi Xj d ';'SD SE %SxX-:;'t0,0 ı Sx Bölme Alet n Xi Xj d +SD SE %SxX+t0,0 ı Sx ı ha 26 63,3 65,5 + 2,2 2,6 0,5 0,7 61,9 64,6 ı ha 26 64,1 65,5 + 1,4 2,5 0,5 0,7 62,7 65,4 sn ,2 93,3 18, ,1 270,2 ' sn ,2 85,6 16,7 136 ' 75,6 168,7 sn 26 96,8 37,3 7,3 7,5 76,4 117,1 sn 26 82,2 30,9 6,0 7,2 65, ha 26 65,5 65,5 + 0,0 3,5 0,6 0,9 63,8 67,1 3 ha 26 64,1 65,5 + 1,4 3,3 0,6 0,9 62,4 65,7 ' sn 26 28,2 ı2,3 2, ,5 34,8 sn 26 28,0 10,3 2,0 7., ı 22,4 33,5 4 ha 26 63,8 65,5 + 1,7 6,0 1,1 1,7 ' 60,7 66,8 4 ha 26 64,2 65,5 + 1,3 3,2 0,6 0,9 62,5 65,8 sn 24 25,3 17,4 3,5 13,8 15,4 35,1 sn 26 22,9 12,6 2,4 10,4 16, ' ı ha 26 50,6 50,5-o,ı 2,4 0,4 0,7 49,4 51,7 1 ha 26 50,1 50,5 + 0,4 2,6 0,5 0,9 48,7 5ı,4 sn 26 ı69,3 76,9 15,0 8,8 127,4 211,1 sn ,9 72,2 14,1 8 ı ' 133,6 216,1 sn 26 81,9 35,8 7,0 8,5 62,3 101,4 sn 26 72,6 3ı,4 6,1 8,4 55,5 89,6 3 ha 26 51,0 50,5-0,5 4,1 0,8 1,5 48,7 53,2 3 ha 26 51,6 50,5-1,ı 4,2 0,8 1,5 49,3 53,8 sn 26 19,6 9,1 ı,7 8,6 ı4,8 24,3 sn 26 21,8 9,2 ı,8 82 ı6,7 26,8 1 4 ha 26 52,8 50,5-2,3 3,6 0,7 ı,3 50,8 54,7 4 ha 26 53,5 50,5-3,0 3,7 0,7 ı,3 5ı,5 55,4 sn 24 2ı,5 ı(9 3,0 13,9 13,0 29,9 sn 26 23,9 20,3 3,9 ı6,3 13,0 34, ha 26 63,7 65,5 + 1,8 3,0 0,6 0,9 62,0 65, ha 26 64,2 65,5 + ı,3 8,6 2,9 4,5 56,1 72, ha 26 49,4 50,5 + 1,1 6,ı ı,2 2,4 46,0 52, ha 26 50,2 50,5 + 0,3 4,5 0,8 1,5 47,9 52,4 ı ha 26 33,9 36,5 + 2,6 2,8 0,5 1,4 32,5 35,2 ı ha 26 34,0 36,5 + 2,5 2,4 0,4 ı,ı 32,8 35,ı sn 26 ı53,5 87,0 ı7, ,1 200,8 sn 26 ı56,5 70,3 13, ,3 194,6 ' ' sn 26 59,1 25,6 5,0 8,4 45,1 73,0 sn 26 62,0 25,6 5,0 8,0 48,0 75 9' ' 56 2 ha 26 34,5 36,5 + 2,0 7,0 2,6 7,4 27,2 41, ha 26 34,0 36,5 + 2,5 2,4 0,4 1,1 32,8 35,ı 3 ha 26 35,7 36,5 + 0,8 3,6 0,7 1,9 33,7 37,6 3 ha 26 35,9 36,5 + 0,6 4,1 0,8 2,2 33,6 38,1 sn 26 18,0 10,6 2,0 11,1 12,4 23,5 sn 26 16,1 8,6 1,7 10 ı 11,9 31,4 4 ha 26 34,6 36,5 + 1,9 3,7 0,7 2,0 32,6 36,5 4 ha 26 35,0 36,5 + 1,5 4,0 0,7 2,0 ' 33,0 36,9... sn 24 17,4 14,7 3,0 17,2 8,9 25,8 sn 26 14,7 9,8 1,9 12,9 9, ' (Jı --- Not: Xi ve Xj değerleri ortalama değerlerdir.

13 Bu konudaki orijinal verilerin tümü, araştırma çalışmasına ait dosyada saklanrnaktadır Alan Bulgulan Yukarıda sözü edilen Tablo 1'deki alan değerlerine dayanılarak, ortalama 10 ha' dan 190 ha'a kadar ulaşan 20'şer hektarlık alan grupları için Standart Hata Yüzdesi (% SE) ve Alan (ha) ilişkisini ortaya koyabilmek bakırnından : %SE= a.hab (Y = a. Xb) fonksiyonundan yararlanılıp, regresyon hesapları; Logıo :% SE = LogıoAo + Aı Logıo (ha) modeline göre gerçekleştirilmiş ve bulgular; 4 harita malzernesi ve 4 ölçme aleti için toplam olarak ve ayrı ayrı olmak üzere, Kestirilen Katsayılar (a, b), İlişkinlik Katsayısı (r) ve Standart Hata (Syx) biçiminde Tablo 2'de bir arada gösterilrnişlerdir. Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Hata Yüzdesi ve Ortalama Alan Büyüklüğü arasındaki ilişkiler 0,01 olasılık düze" yinde güvenidi bulunmuştur. Yukarıda sözü eelilen Tablo 2'cleki bulgulara dayanılarak, 4 harita malzernesi için ve asıl bunların toplamına ilişkin olarak elde edilen Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) itibariyle Ölçme Hatalan (%SE) Tablo 3'te verilmiş ve Şekil l'de Logaritrnik Koordinat Kağıdı üzerinde gösterilmiştir. Öte yandan, 4 harita malzernesi ve 4 ölçme aleti için, aynı yol. dan elde edilen Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) itibariyle Ölçme Hatalan (%SE) Tablo 4'te bir araya getirilmiş ve Şekil2, 3, 4 ve S'te Logantmik Koordinat Kağıtları üzerinde gösterilrnişlerdir. Daha sonra, Şekil 6, 7 8 ve 9'daki Logaritrnik Koordinat Kağıtlarında, aynı ölçme aleti ile 4 çeşit harita malzernesi üzerinde ayrı ayrı yapılan ölçmelere ilişkin Alan- Hata değerleri bir arada gösterilmişlerdir Zaman Bulgulan Tablo 1 'deki zaman değerleri, bir regresyon işlemine sokulmaksızın, 20'şer hektarlık alan gruplarına tekabül eden Ortalama Za- 16

14 man Değerleri hesabına esas oluşturmuşlar ve 4 çeşit harita malzemesi üzerinde, 4 ayn ölçme aleti ile elde edilen Ortalama Alan Değerleri ve bu alanların ölçülmesinde geçen Ortalama ölçme Sürelerine ilişkin bulgular Tablo S'te verilmiş ve ayrıca Şekil lo'da grafik olarak gösterilmişlerdir., Tablo 2. Amenajman Haritalanndaki Alaniann Ölçülmesinde, 4 Harita Malzemesine ve Bunlann Toplamlarına; 4 Harita Malzemesi ve 4 Ölçme Aletine İlişkin Olarak Alan Büyüklükleri (ha) ile Ölçme Hatalarma (%SE) Ait İstatistik Bulgular. Inventions statistiques de grandeurs des surfaces (ha) et des erreurs de calcul (% SE). Harita Malzemeleri Ölçme Aletleri a Kestirilen Katsayılar b İlişkinlik Katsayısı r Standart Hata Syx M. AYDINGER AYDINGER ASTRALON OZALİT 0, , , , , , , , ** 0, ,968"'* 0,108-0,969** 0,118-0,896** 0,100 TOPLAM o, ü, MU ŞAMBA AYDINGER AYDINGER Grid Imm Grid 2mm Grid 4mm Planimet, Grid 1 mm Grid 2 mm Grid 4mm Planimet. 1, , , , , , , , , , , o, , , , ,970** 0,109-0,956** 0,088-0,908** 0,095 -o 933** 0,090 ' -o 845** 0, ,853** 0,087-0,806** 0,088-0,906''* 0,085 ATRALON Grid 1 mm Grid 2mm Grid 4mm Planimet. 1, , , , , ü, , ,909"* 0,089-0,969** 0,077-0,908** 0,107-0,954** 0,086 OZALİT Grid 1mm Grid 2ınm Grid 4mm Planimet. 0, , , , ü, , , ,867** 0,074-0,884** 0,087-0,914* 0,090-0,940** 0,095 Model : Log 10 %SE = Log 10 A 0 + Log 10 (ha) (**) : 0,01 olasılık düzeyinde güvenirli. (*) : 0,05 olasılık düzeyinde güvenirli. 17

15 Tablo 3. Amenajman Haritalarındaki Alanların Ölçülmesinde, 4 Çeşit Harita Malzemesi İtibariyle ve Bunların Toplamı Olarak Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) ve Ölçme Hatalan (%SE). Grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les errcurs de calcul (% SE) par chaque materiel cartographique et generale. Alan Büyüklükleri Ölçme Hataları (%SE) (ha) M.Aydmger Aydınger Astralon Ozalit Toplam ı 9,38 11,77 23,56 11,30 15,17 2 7,05 8,48 15,43 8,32 10,55 3 5,96 7,01 12,05 6,15 8,53 4 5,29 6,12 10,11 6,12 7,34 5 4,83 5,51 8, ,53 6 4,48 5,06 7,89 5,11 ' 5,94 7 4,20 4,70 7,18 4,78 5,48 8 3,98 4,41 6,62 4,50 5,11 9 3,79 4,17 6,16 4,27 4, ,63 3,97 5,78 4,08 4, ,73 2,86 3, , ,31 2,36 2,95 2,51 ' 2, ,05 2,06 2,48 2,21 2,20 so 1,87 1,86 2,16 2, ' 60 1,73 1,70 1,93 1,84 1, ,62 1,58 1,76 1,72 1, ,54 1,49 1,62 ı 62 1, ,46 1,41 1,51 1,54 ' 1, ,40 1,34 1,41 1,47 1, ,30 1,23 1,26 1,35 ı ,22 1,14 1,15 1,27 1,14 ' 160 1,15 1,07 1,06 1,19 1, ,10 1,01 0, , ,05 0,96 0,92 1,08 ' 0, ,01 0,92 0,87 1,03 0, ,98 0,88 0,83 1,00 o 86 ' 260 0,94 0,85 0,79 0,96 0, ,92 0,82 0,75 0,93 0, ,89 0,79 0,72 o 90 0,76 ' ıs

16 3.3. Defornıasyon Bulgulan Bu. araştırma çalışmasının amaçlanndan biri de, çeşitli harita malzemeleri üzerine çizilmiş alanların büyüklüklerinde, bu harita malzemelerinde sıcaklık ve rutubet gibi etkiler nedeni ile oluşan eleformasyonun (çalışma) yarattığı değişimleri ortaya koymaktır. İşte bu amaca ulaşabilmek için. araştırma çalışmasının ölçme objesini oluşturan 13 Bölme ile 17 Bölmecik, her defasında tek tek ölçüldükten sonra, bunların hepsinin oluşturduğu tüm alan da her harita malzemesi üzerinde her ölçme aleti ile ayrı ayrı düzenli biçimde ölçülmüş ve alan değerleri aylık Çapraz Tablolara geçirilmiştir. Her harita malzemesine ait Çapraz Tablolar üzerinde 4 ölçme aleti ile 2'şerden 8 kez ölçülmüş olan tüm alan değerlerinin, 13 ay ve 4 harita malzemesi itibariyle ulaştıkları Ortalama Tüm Alan Değerleri Tablo 6' da verilmiştir. Bu tablodaki tüm alan değerlerinde, malzemelerde oluşan deformasyona bağlı olarak meydana gelen farklılıkların daha iyi göriilebilmesi için Şekil ll düzenlenmiştir. Öte yandan, alan ölçmelerinin yapıldığı sürece, ölçmelerin yapıldığı odanın sıcaklığı ve nisbi rutubeti de, harita malzemeleril1deki deformasyona olan etkilerini ortaya koymak bakımından, düzenli biçimde ölçiumüşler Resim 5 ve ilgili tablolara kaydedilmişlerdir. Bu kayıtlardan yararlanılarak, heı: aya ait Ortalama Oda Sıcaklığı (CO) ile Ortalama Nisbi Nem Oranı C%) Tablo 7'de verilmiş ve bu değerler, malzeme deformasyonu ile olan ilişkilerinin açıkça görülebilmesi maksadı ile, eleformasyondan ileri gelen alan farklılıklarını gösteren Şekil ll ile aynı sahifede alt alta Şekil 12'de grafik olarak gösterilmişlerdir. 4. TARTIŞMA ERDİN (3), Almanya Göttingen Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ve Hasılatı Enstitüsü Laboratuvarlanndan ve diğer olanaklardan yararlanarak, Saksonya Eyaleti Osterode Yöresi hava fotoğraflarından üretilmiş 1/5000 ölçekli SAYISAL Kadastral Harita üzerine 0.5, 1, 2, 3 ve 4 rom'lik Noktalı Şablonlardan ve A. OTT marka Planimetreden yararlanarak, büyüklükleri DİGİMETER aleti ile önceden sayısal olarak saptanmış olan. 0.1 ha ila 12.0 ha arasında çeşitli büyüklüklerde 52 alanın yüzölçümlerini ve ölçme sürelerini tesbit etmiştir. 19

17 l'ablo 4. Amenajman Haritalarındaki Alanların Ölçülmesinde 4 Çeşit Harita Malzemesi ve 4 Çeşit Ölçme Aleti İtibariyle, Ortalama Alan Büyüklükleri (ha) ve Ölçme Hatalan (%SE). Grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul C% SE) par chaque materiel cartographique et chaque outil de calcul des surfaces canographiques ; Alan Büyük OJ.ÇME HATALARI (% SE) lükleri M. A y d ın g e r A y d ın g e r A s t r a 1 o ıı O z a li t --- _(~a) Q~lınm G.2 mm G.4 nun Plani. G.l mm G.2 mm G.4 mm Plani. G.l mm G.2 mm G.4 mm Plani. G.l mm G.2 nım G.4 ının Plani ı 14,36 15,10 21,68 22,37 9,16 13,40 19,39 14,82 11,67 9,87 61,49 22,23 6,20 16, o. 2 9,93 10,68 14,00 15,69 7,19 9,61 13,78 10,75 8,25 7,59 37,09 16,04 4,86 11,92 15,81 15,4 3 8,00 8, ,75 6,24 7,92 11,28 8,91 6,73 6,51 27,59 13,25 4,21 9,78 12,83 12,1' 4 6,86 7,55 9:83 11,00 5,64 6,90 9,79 7,80 5,83 5,84 22,3/ 11,57 3,81 8,50 11,06 10,31 s 6,09--6,76--s-,65 9,82--5,22 6,2ö-8,7i--7,03 5,21 5,37 19,01--10,4i--3,52- -7,62--9;86 9,0 6 5,53 6,17 7,80 8,94 4,89 5,68 8,01 6,46 4,76 5,01 11,64 9,56 3,30 6,97 8,97 8,1. 7 5,09 5, ,26 4,64 5,28 7,43 6, ,71 14,87 8,89 3,13 6,47 8,29 7,4. 8 4,74 5,34 6:62 7,72 4,42 4,95 6,95 5,65 4,12 4,49 13,49 8,35 2,98 6,06 7,73 6,8 9 4,46 5,04 6,19 7,27 4,25 4,68 6,56 5,35 3,88 4,30 12,38 7,90 2,86 5,72 7,28 6,4 10 4,21 4,78 5,82 6,88 4,09 4,45 6,23 5,10 3,68 4,13 11,46 7,52 2,76 5.4~ 6,~_9 6,0 2,91 3,38 3,92 4,83 3,21 3,19 4,42 3,70 2,60 3,17 6,91 5,42 2,16 3,88 4,82 4,0 30 2,34 2,76 3,11 3,92 2,79 2,63 3,62 3,06 2,13 2,72 5,14 4,48 1,87 3,18 3,91 3,1 40 2,01 2,39 2,64 3,38 2,52 2,29 3,14 2,68 1,84 2,44 4,17 3,91 1,69 2,76 3,77 2,7 40 1,7~_2,14 2,32 3,02 2,33 2,06 2,81 2,42 1,64 2,24 ~,54 3,52 1,56 2,48 3,00 2,3 60 1,62 1,95 2,09 2,75 2,19 1,88 2,57 2,22 1,50 2,09 3,10 3,23 1,47 2,77 2,73 2,1 70 1,49 1,80 1,92 2,54 2,07 1,75 2,38 2,07 1,39 1., ,00 1,39 2,11 2,52 1,9 80 1,39 1,69 ı,78 2,37 1,98 ı,64 2,23 1,94 1,30 1,88 2:51 2,8~ 1,32 1,97 2,36 ı,8 90 1,30 1,59 ı,66 2,23 1,90 1,55 2,10 1,84 1,22 1,79 2,30 2,67 1,27 1,86 2,22 1, ,23 1,51 1,56 2,12 1,83 1,47 2,00 1,75 1,16 1,72 2,13 2,54 1,22 1,77 2,10 1, ,38--C , ,71.1,3s--ı;sı--ü-1--1,o6--ı,6i--1,87--2,33--1,85 1,6ı ı, ,03 1,27 1,29 1,79 1,62 1,25 1,69 1,50 0,98 1,52 1,67 2,17 1,09 1,50 ı,76 1, ,96 1,19 1,19 1,66 1,55 1,18 1,58 1,41 0,92 1,44 1,51 2,03 1,04 1,40 1,65 ıso o,9o ı,12 1,12 1, ,ıı ,33 o,86 1,38 1,39 1,29 o,99 1,32 1, ,85 1,07 1,05 1,48 1,43 1,06 1,27 0,82 1,33 1,28 1,83 0,96 1,26 1

18 ıty_r...,._,_.. :.; ""'',.~." 1 i~ ~...,. : _.. :.~1_:...:... r~-~-.- :'rtj -;: -- : 7 ; I_/ 1 '. : i Jj 1 :rttttt-:t,t:l _j_ k J.I 1 it j_j_,t: /' 1 i 1 ı i.i i ~ i' ;r /., -~ 1, 1 ; 1 t _ 1 i / 1 L J ! ), 1 :.! /; T:.. 1 Yı ' '\lj "1 1 1 ~ '" 1 i 1 '~ 1 'P 1 'i } :: 1. ı j 1 1 ;r. ı. ı 1 ı L 1,ı j 1 1 ı }o 1 'J. :! ı/t '(i \! 1 1 :ı ı ı 1 ~! 1 \ 1! ı 1.,!, l, ~\ 1 \.:-ı i \ \.. ' \'~ i, 1 \ \ '\ 1 1 \i ı , \ \ ~-:.._J~ 1 \ io ~ ' -\;' \. \':.\ \ \ \ \ \ \ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ '' ' \.\-ll :\ \ \'" " " f." \: \ \ n \ 1. ei'::::"' \. ' ~~ \ - n ~--. oos..r ~.zı.-t -mi\.tnı..~ ',,"'\..-.}.... c ~r-. \ 1 \ \ \ 1.,.._...,. \ \-, rr \ \ \,, : ' t Resim 5. Oda Nisbi Rutubeti ve Sıcaklı~ Diyagramı. Diagramme de l'humidite relative et de la temperature ele chambrc Şekil ı. Amenajman Haritalarındaki Alanların Ölçülmesinde, Dört Çeşit Harita Malzemesi İtibariyle ve Bunların Toplaını Olarak Ortalama ' Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hatalan İlişkileri. Correlation generale entre les grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE). 21

19 : '';;f rnt'1"1Ctid(t.!d ıl mm-Cridftkt ıl - - " l.mm Clid{f.Jd ll -- Pı;r.im~trc(f.cı: t.l l: t.og t. SE 1.tS74S 05l2l.l!.cg fhal r Sy:ı=O osı 2; l~ t SE = Lo.s ll-1;ı lt :ı0$5 Syx..O cıa,r. l::ırfi S = t3j5n lcg(h-~l,,. 09DS S,.ı:::ı0.09S :.;.~"-~,..., ~1 SE= p.:.seıao.s115t. lcgui':il (': 09JlSyı~-09a ı ::'--,:~:''>. ~,~:~0 Şekil 2. Amenajman Haritalarmdaki Alaniarnı Ölçülmesinde, Muşaıııba Aydıııger Üzerinde Dört Ölçme Aleti ile Ayn Ayn Yapılan Ölçmelere İlişkin Ortalama Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hataları İlişkileri. Corn~lation entre les grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE) sur le papier calque a base de toile cin:), par chaque outil ele calcul des surfaces cartographiques. Şekil 3. Amenajman Haritalarıııdaki Alaniann Ölçülmesinde, Aydınger Üze. rinde Dört Ölçme Aleti ile Ayn Ayn Yapılan Ölçmelere İlişkin, Ortalama Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hatalan İlişkileri. Correlation entre les grancleurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE) sur le papier calque, par chaque outil de calcul des surfaces cartographiques. 22

20 ~r.. ss 10 1 _ irr.m Grıd{A\et ~~ mm Gr;d faithj --- l.rnm Gtid {t..tet )l -Pt.l";rnttreft.ı.dl.l 1: log'/ SE :.tcs?ll- O.Stnll logch~l ı~09j} Syır:ı:0.089 l.to1;t/~se ;C.99r..t..:.-O.l7826log G;":;ıJ ı Syx:: 01)71 l: lcg't.se:: log (h-;;) ı O.S08 Syı: :.: L.og f.se:.t.jqb -O:.t.107S log U;-:ıı r 0.95t.Syxı: O. O Bi 1!OC ı:ıo ha Şekil 4. Amenajman Haritalanndaki Alaniann Ölçülmesinde, Astralon Üze rlnde Dört Ölçme Aleti ile Ayn Ayn Yapılan Ölçmelere İlişkin, Ortalama Alan Büyüklüklerı ve Ölçme Hatalan İlişkileri. Corn~lation entre les grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE) sur: le papier calque a base de polyester, par chaque outil de calcul des surfaces cartographiques.!.se ıo tmm c,;d taie.t1) lmm Cııd ~ 2} "Lmm Wid f.attl1 --Pı~mdıt (Airtl. ı l: log'/,se=0.7927i O.. l5154log n~~lı O.S67 Syıs.0.07l.ı ı: IMf! $Est22l20~0.l.87SSlog a;-:;ılr O e84 Srı:,.0.0$7 J: Log t. SE 1lSt.l2 - o.sıssa Logu;aı,.. O.S1t. srx~o 09-J t.: log'/,ses.t:ji ? lqı:j thal ı 0$14 Syx" h Şekil 5. Amenajman Haritalanndaki Alaniann Ölçülmesinde, Ozalit Üzerinde Dört Ölçme Aleti ile Ayn Ayrı Yapılan Ölçmelere İlişkin, Ortalama Alan Büyüklükleri ve Ölçme Hatalan İlişkileri. Corn~lation entre~ les grandeurs moyennes des surfaces (ha) et les erreurs de calcul (% SE) sur le papier photocalque, par chaque outil de calcul des surfaces cartographiques. 23

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Ölçme Bilgisi DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Çizim Hassasiyeti Haritaların çiziminde veya haritadan bilgi almada ne kadar itina gösterilirse gösterilsin kaçınılmayacak bir hata vardır. Buna çizim

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

ORMAN AMENAJMAN PLANLARI YAPIMI VE REVİZYONU, HARİTA FOTOGRAMETRİ İLE UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN ORMANCILIK AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YARARLANMA

ORMAN AMENAJMAN PLANLARI YAPIMI VE REVİZYONU, HARİTA FOTOGRAMETRİ İLE UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN ORMANCILIK AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YARARLANMA DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

Mühendislik çiziminin tanımı

Mühendislik çiziminin tanımı Mühendislik Çizimi Mühendislik çiziminin tanımı Günümüzde resim; duygu, düşünce, şekil ve tasarımları serbest elle veya özel araç ve gereçlerle çizip anlatma sanatıdır. Mühendislik çizimi (teknik resim)

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğraflarının değerlendirilmesi Fotomozaik, fotoplan, ortofoto Ormancılıkta hava fotoğrafları 2 Hava fotoğraflarının

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis. Dr. Nihal Erginel

Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis. Dr. Nihal Erginel Ölçüm Sisteminin Analizi Measurement System Analysis Dr. Nihal Erginel TOPLAM DEĞİŞKENLİK Süreçten kaynaklanan değişkenlik Ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenlik Süreç Değişkenlik Kaynakları Hammadde

Detaylı

Dolaylı Yöntem (Yaş/Üst boy-bonitet)

Dolaylı Yöntem (Yaş/Üst boy-bonitet) Dolaylı Yöntem (Yaş/Üst boy-bonitet) A: Anamorfik Aynı oran: 20/15 = 30/X X=22,5 Klavuz eğri B: Polimorfik >3 kılavuz eğri arasında standart yaştaki boy farklarından yararlanılır Sakınca tek ağaç gelişmesine

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

MAK 309 Ölçme Tekniği ve Değerlendirme. Temel Kavramlar

MAK 309 Ölçme Tekniği ve Değerlendirme. Temel Kavramlar MAK 309 Ölçme Tekniği ve Değerlendirme Temel Kavramlar Ölçme nedir? Ölçme bilinmeyen bir niceliği, bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemidir. Odanın sıcaklığı kaç derece? Ölçme yaparken...

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Aktüel Kuruluşun Belirlenmesi Orman ekosistem envanteri Hiyerarşik yapı (planlama birimi, işletme sınıfı,

Detaylı

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu ÖZET Yük. Müh. Uğur DOĞAN -Yük. Müh Özgür GÖR Müh. Aysel ÖZÇEKER Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 9-10 Hacim Hesapları Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Büyük inşaatlarda, yol ve kanal çalışmalarında kazılacak toprak miktarının hesaplanması, maden işletmelerinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

HARİTA TEKNİKERİ TANIM

HARİTA TEKNİKERİ TANIM TANIM Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır.

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır. Mikrometreler Kumpaslara nazaran daha hassas olan ve okuma kolaylığı sağlayan ölçü aletleridir. Genellikle silindirik parçaların çaplarının ve ya düz parçaların kalınlıklarının ölçülmesinde kullanılır.

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER 1. BÖLÜM MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 1. Giriş Mühendislik çizimi (teknik resim), mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması

Detaylı

YILDIZLARIN HAREKETLERİ

YILDIZLARIN HAREKETLERİ Öz Hareket Gezegenlerden ayırdetmek için sabit olarak isimlendirdiğimiz yıldızlar da gerçekte hareketlidirler. Bu, çeşitli yollarla anlaşılır. Bir yıldızın ve sı iki veya üç farklı tarihte çok dikkatle

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet MISIR

Prof.Dr. Mehmet MISIR Prof.Dr. Mehmet MISIR Yaklaşık olarak %55-60 ön bindirmeli ve % 5-30 yan bindirmeli olarak çekilen birbirini izleyen fotoğraf çiftlerinde bindirme alanlarının ortasında bulunan alana Efektif alan adı verilir.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

( m %n' m q >m q J > şekilde şematik olarak gösterilmiştir.

( m %n' m q >m q J > şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Diğer Araştırmalar : Bir önceki bölümde açıklanan ilk araştırmaların teorik ve deneysel sonuçlarını sınamak amacı ile, seri halinde yeni teorik ve deneysel araştırmalar yapılmıştır. (Çizelge : IV) de belirtilen

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 6- İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Bütün noktalardan geçen bir denklem bulmak yerine noktaları temsil eden, yani

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

FETHiYE YÖRESi ORMANLARlNDA Y ANGINLARlN GÖZETLENMESi VE YANGlN SÖNDÜRME EKiPLERiNiN PLANLANMASI

FETHiYE YÖRESi ORMANLARlNDA Y ANGINLARlN GÖZETLENMESi VE YANGlN SÖNDÜRME EKiPLERiNiN PLANLANMASI 187 FETHiYE YÖRESi ORMANLARlNDA Y ANGINLARlN GÖZETLENMESi VE YANGlN SÖNDÜRME EKiPLERiNiN PLANLANMASI OBSERV ATION DES INCENDIES, DANS LA FORETS DE LA REGION DE FETHIYE ET L'ORGANISATION DES EQUIPES RESPONSABLE

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Yrd.Doc.Dr. Hüseyin İNCE ÖZET Yol projelerinde yatay kurpta enkesitler arasında yapılacak kübaj hesabında, kurbun eğrilik durumu

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI 1. Aşağıda gruplandırılmış seri verilmiştir. (n) 0-10 den az 5 10-20 den az 6 20-30 den az 9 30-40 den az 11 40-50 den az 4 50-60 den az 3 TOPLAM 38 İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI a) Mod değerini bulunuz? (15

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1 HARİTA BİLGİSİ Produced by M. EKER 1 ÖLÇÜ BİRİMLERİ Uzunluk, Alan ve AçıA Ölçü Birimleri Herhangi bir objenin ölçülmesinden, aynı nitelikteki objeden birim olarak belirlenen bir büyüklükle kle kıyaslanmask

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- (1) Yönergenin amacı, ders başarı notunun saptanmasında bağıl değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili esasları

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı Ders Kodu:264 Yrd.Doç.Dr. Muhittin İNAN Anabilim Dalımız "İstanbul Yüksek Orman Mektebi" nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - TEK RESİM DEĞERLENDİRMESİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğr.Gör.: Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ad, Soyad: Açıklamalar: Bu sınav toplam 100 puan değerinde 4 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 90 dakikadır ve tüm soruların

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI TEMPERATURE MEASUREMENTS 23.03.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI TEMPERATURE MEASUREMENTS 23.03. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI TEMPERATURE MEASUREMENTS 23.03.2010 DORUKCAN ÖZKÖSE 20726675 AMAÇLAR Elimizde bulunan ve sıcaklığını bilmediğimiz

Detaylı

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5 Ders Kodu: 0010070021 Kredi: 3 / ECTS: 5 Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Konya 07.01.2015 1 Giriş 2 Giriş Matematiksel istatistiğin konusu yığın

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ORMAN İŞLETMESİNİN PLANLANMASI

ORMAN İŞLETMESİNİN PLANLANMASI ÖNEMLİ NOT Aşağıda yer alan Orman Amenajmanı dersine ilişkin açıklayıcı bilgilerin derlenmesinde; Prof.Dr. İsmail ERASLAN ve Prof.Dr. Ünal ELER tarafından hazırlanan ve 2002 yılından bu yana SDÜ Orman

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların

Detaylı

: Matematik. : 9. Sınıf. : Sayılar. : (6) Ders Saati

: Matematik. : 9. Sınıf. : Sayılar. : (6) Ders Saati MATEMATİK DERS PLÂNI Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar Başlangıç Tarihi :.. /../. Alt Öğrenme Alanı : Mutlak Değer Önerilen Süre : (6) Ders Saati Öğrenci Kazanımları /Hedef

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS

CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 73-82 TOPOGRAFİK HARİTALARA OTURTULMUŞ MEŞCERE HARİTALARININ ARAZİ ORYANTASYONUNDA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

ÖLÇME VE KONTROL Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi

ÖLÇME VE KONTROL Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi Hazırlayan: Arş.Gör.Ali Kaya GÜR e-mail:alikayagur@gmail.com Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü ELAZIĞ ÖLÇME VE KONTROL Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi Bilinen bir değer

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı