Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)"

Transkript

1 BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç sayfasýnýn görünümü 2. EWB'nin 5.12 sürümünün menüleri a. File (dosya) menüsü File menüsünde bulunan komutlar EWB 4.0 sürümüyle ayný özelliktedir. b. Edit (düzenle) menüsü Edit menüsünde bulunan komutlar EWB 4.0 sürümüyle ayný özelliktedir. c. Circuit (devre) menüsü I. Rotate: Çizim alanýndaki elemanlarý 90 lik açýlarla döndürür. II. Flip horizontal: Çizim alanýndaki elemanlarýn yatay pozisyona çevrilmesini saðlar. III. Flip vertical: Çizim alanýndaki elemanlarýn dikey pozisyona çevrilmesini saðlar. Þekil 3: File (dosya) menüsü Þekil 4: Edit (düzenle) menüsü IV. Component properties: Çizim alanýndaki herhangi bir elemanýnýn Label (etiket), Value (deðer), Fault (arýza) ve Display (gösterge) deðerlerini deðiþtirmeyi saðlayan alt komuttur. Bu seçenekler EWB 4.0'da ayrý ayrýydý. EWB 5.12'de ise tek komut altýnda birleþtirilmiþtir. V. Create subcircuit: Bir çok elemandan oluþmuþ özel devre hazýrlamayý saðlayan komuttur.

2 VI. Zoom in: Çizim alanýndaki devrenin görünümünün adým adým büyütülmesini saðlar. VII. Zoom out: Çizim alanýndaki devrenin görünümünün adým adým küçültülmesini saðlar. VIII. Schematic options: Bu komut çalýþtýrýldýðýnda Grid (ýzgara), Show/Hide (göster/gizle), Fonts (fontlar), Wiring (tel baðlantýlarý), Printing (baský büyüklüðü) seçeneklerini içeren bir iletiþim kutusu karþýmýza çýkar. Schematic Options komutunun seçeneklerinin özellikleri þunlardýr: Grid (ýzgara) seçeneðinde Show Grid ve Use Grid vardýr. Show Grid seçilirse çizim alaný noktalý bir görüntü alýr. Use Grid seçeneði seçilirse baðlantýlar düzgün olarak gerekleþtirilir. Show/Hide seçeneðinde, yapýlan çizimde kullanýlan parçalarýn etiket, büyüklük, model ve benzeri gibi deðerlerinin görünüp görünmemesini saðlayan seçenek kutucuklarý vardýr. Fonts seçeneðini kullanarak çizim alanýndaki yazýlarýn büyüklük, renk ve tipi belirlenebilir. Wiring seçeneði kullanýlarak baðlantýlarýn özellikleri belirlenebilir. Printing seçeneði kullanýlarak yazýcýdan çýkarýlacak þemanýn özelliklerini ayarlanabilir. Þekil 5: Circuit (devre) menüsü ç. Analysis (analiz) menüsü Þekil 6: Analysis (analiz) menüsü EWB 4.0 sürümünde olmayan bir menüdür. Activite, Pause, Stop ve Analysis Options komutlarý EWB'nin 4.0 sürümünde Circuit menüsünün altýndadýr. EWB 5.12'nin Analysis Options komutu çalýþtýrýldýðýnda þekil 7'deki iletiþim kutusu karþýmýza çýkar. Þekil 7: Analysis (analiz) menüsündeki Analysis Options çalýþtýrýldýðýnda ekranda görülen iletiþim kutusu Þekil 7'de görülen iletiþim kutusunda Global, DC, Transienst, Device, Insruments seçenekleri vardýr. Çizim alanýna herhangi bir devre çizildiðinde Analysis Options komutunun altýndakiler aktif olur. Çizim alanýnda bir devre varken Analysis menüsünün Display Graphs komutu çalýþtýrýlýrsa ekranda Analysis Graphs adlý bir pencere görülür. Ekranda Analysis Graphs adlý iletiþim kutusu varken Analysis Options komutunun altýndaki

3 analiz seçeneklerinden biri çalýþtýrýlýp Simulate seçeneðine týklanýrsa Analysis Graphs'da açýklama ya da analiz sonuçlarý görülebilir. d. Window menüsü Window menüsünde bulunan komutlar EWB 4.0 sürümüyle ayný özelliktedir. e. Help menüsü Help menüsünde bulunan komutlar EWB 4.0 sürümüyle ayný özelliktedir. Yalnýzca Release Notes komutu EWB 5.12 sürümüne özgüdür. Help menüsündeki Release Notes (serbest notlar) komutu çalýþtýrýldýðýnda þekil 11'deki iletiþim kutusu karþýmýza çýkar. Þekil 8: Analysis (analiz) menüsündeki Analysis Graphs komutu çalýþtýrýldýðýnda ekranda beliren iletiþim kutusu Þekil 9: Window menüsü 3. EWB 5.12'nin araç çubuðunda bulunan komut (kýsa yol) düðmelerinin özellikleri New (yeni): Çalýþma alanýna yeni bir çizim sayfasý açmada kullanýlýr. Þekil 10: Help menüsü Open (aç): Daha önceden hazýrlanýp kaydedilmiþ bir dosyayý açar. Save (kaydet): Çizilmiþ bir devreyi kaydeder. Print (yazdýr): Çizilmiþ devreyi yazýcýya gönderir. Þekil 11: Help mönüsündeki Release Notes komutuna týklandýðýnda ekranda görülen iletiþim kutusu Cut (kes): Seçilen elemaný/elemanlarý keser. Copy (kopyala): Seçilen elemaný/elemanlarý kopyalar. Paste (yapýþtýr): Kesilmiþ ya da kopyalanmýþ elemanlarý yapýþtýrýr. Rotate (döndür): Seçili bir elemaný saat yönünün tersi yönde 90 döndürür

4 Flip Horizontal (yatay çevir): Seçilen elemaný yatay hâle getirir. Flip Vertical (dikey çevir): Seçilen elemaný dikey hâle getirir. Create Subcircuit (özel devre oluþtur): Subcircuit oluþturmak için kullanýlýr. açýlmasýný saðlar. Display Graphs (grafik göstergesi): Devrenin elektriksel eðrilerini gösteren pencerenin Component Propertions (parça özellikleri): Seçilen elemanýn Label (etiket), Value (deðer), Fault (arýza), Display (gösterge) ve Analysis Setup (analiz ayarlarý) iþlemlerini yapmak için kullanýlýr. Component Properties düðmesinin içeriði seçilen elemana göre deðiþiklik gösterir. Zoom out (küçült): Seçilen þemayý kademe kademe küçülten komuttur. Zoom in (büyült): Seçilen þemayý kademe kademe büyüten komuttur. Yüzde olarak ölçekleme faktörü: Zoom out ve zoom in ile yapýlan iþlemleri yüzde olarak gösterir. Help (yardým): Yazýlým hakkýnda yardým almak için kullanýlýr. 4. EWB 5.12'nin araç çubuðunda bulunan malzeme ve cihaz seçim düðmelerinin özellikleri Þekil 12: Malzeme ve cihaz seçim düðmeleri Favorites adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Create Subcircuit komutu kullanýlarak oluþturulmuþ elemanlarýn bulunduðu kutudur. Sources adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 13: Sources adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar

5 EWB 4.0 'da olmayýp EWB 5.12'de bulunan bazý parçalarýn özellikleri þunlardýr: A-M kaynaðý çizim alanýna taþýndýktan sonra farenin sol tuþuyla üzerine iki kez týklandýðýnda þekil14'te verilen iletiþim kutusu açýlýr. Þekil 14'teki iletiþim kutusunda Value sekmesine týklandýðýnda A-M kaynaðýn taþýyýcý genliði (Carrier Amplitude) l V, taþýyýcý frekansý (Carrier Frequency) 1000 Hz, modülâsyon indeksi (Modulation Index) l (tam modülâsyon), modüle eden sinyal frekansý (Modulation Frequency) 100 Hz dir. (Bu deðerler deðiþtirilebilir.) Þekil 14: A-M Source Properties adlý iletiþim kutusu F-M (frekans modülâsyonu) kaynaðý çizim alanýna taþýndýktan sonra farenin sol tuþuyla üzerine iki kez týklandýðýnda þekil 16'da verilen iletiþim kutusu açýlýr. Þekil 16'da verilen iletiþim kutusunda frekans modülâsyonlu sinyalin tepe genliði 5 volt, taþýyýcý frekansý 1000 Hz, modülâsyon indeksi 5, modüle eden sinyalin frekansý 100 Hz dir. (Bu deðerler deðiþtirilebilir.) Þekil 15: Value sekmesine týklandýðýnda açýlan iletiþim kutusu Basic adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Basic adlý malzeme kutusunda bulunan devre elemanlarý þekil 17'de gösterilmiþtir. Þekil 16: FM Source Properties'te Value düðmesine týklandýðýnda açýlan iletiþim kutusu Þekil 17: Basic adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar

6 Diodes adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 18: Diodes adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Transistor adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 19: Transistors adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Analog ICs adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 20: Analog ICs adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Mixed ICs adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 21: Mixed ICs adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Dijital ICs adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 22: Digital ICs adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Logic Gates adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 23: Logic Gates adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar

7 Digital adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 24: Digital adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Indicators adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 25: Indicators adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Controls adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 26: Controls adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Miscellaneous adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Þekil 27: Miscellaneous adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar Instruments adlý malzeme kutusunda bulunan ölçü ve test aletleri Þekil 28: Instruments adlý malzeme kutusunda bulunan elemanlar

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

MULTISIM 9 DERS NOTLARI

MULTISIM 9 DERS NOTLARI MULTISIM 9 DERS NOTLARI Öğr.Gör. Yüksel Tokur - Öğr.Ercan Uygun - Öğr.Gör Fatih Tamer UYARI: Bazı menüleri derslerde görmemişseniz programın EDUCATION ve PROFESSIONAL versiyonları arasındaki farkdan dolayıdır.

Detaylı

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr Versiyon: 112005 www.abcenser.com.tr MOVICON X -2- 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI 8 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: 9 3.2. Araç Kutularý: 14 3.2.1.

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİM VE SİMÜLASYON PROGRAMI EWB (Electronics Workbench)

ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİM VE SİMÜLASYON PROGRAMI EWB (Electronics Workbench) ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİM VE SİMÜLASYON PROGRAMI EWB (Electronics Workbench) Günümüzde her türlü elektronik devrenin tasarım ve analizinde artık simülasyon (benzetim) programları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM PROGRAMI TEMELLERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM PROGRAMI TEMELLERİ BİLGİSYR DESTEKLİ DEVRE TSRIM PROGRMI TEMELLERİ 2 1 Programlama-1 BİLGİSYR DESTEKLİ DEVRE TSRIM PROGRMI TEMELLERİ PROTEUS VE İSİS GENEL TNITIMI Proteus; elektronikle ilgili devre çizimi, baskı devre çizimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU 482BK0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

1. GİRİŞ 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU

1. GİRİŞ 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU 1 1. GİRİŞ Labcenter Elektronics firmasının bir ürünü olan PROTEUS programı ISIS ve ARES olmak üzere iki alt programdan oluşur. ISIS ta elektronik devre çizimi gerçekleştirilirken, bunun yanında devrenin

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ 482BK0017 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program

Detaylı

Fluxbox Dokümantasyonu

Fluxbox Dokümantasyonu Fluxbox Dokümantasyonu Tobias Klausmann Yayına hazırlayan Engelbert Gruber Fluxbox Dokümantasyonu Tobias Klausmann Yayına hazırlayan Engelbert Gruber Baskı Tarihçesi Baskı 0.4 2003-09-16 Düzeltmeler: eg

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2.

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER... 4 1.3.

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝER Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu Üretici Firma / Yetkili Servis Elektronik Ýmalat ve Kontrol td. Þti.. Cadde. Sokak No: Emek- Ankara / TÜRKÝYE Telefon: + Fax: + www.elimko.com.tr e-mail:elimko@

Detaylı

YAZILIM KULLANIM KILAVUZU

YAZILIM KULLANIM KILAVUZU YAZILIM KULLANIM KILAVUZU P-touch P700 Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir. Brother, burada bulunan özellikler ve malzemelerde bilgi vermeden değişiklik yapma

Detaylı