TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun tarih ve 26/481 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde yapılan guncellemeler ise Yönetim Kurulunun 02/09/2008 tarih ve 30/339 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.) 1

2 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönerge Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca açılan Müfettiş Yardımcılığına giriş ve Müfettiş Yardımcılığından Müfettişliğe geçiş sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM Madde 2- Bu Yönerge, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca açılan Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar ile Müfettiş Yardımcısı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayları kapsar. TANIMLAR Madde 3 - Bu Yönergede geçen: Genel Müdürlük : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürünü, Teftiş Kurulu : TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu, Kurul Başkanı : TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, Müfettiş : Başmüfettişleri, Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcılarını, Teftiş Kurulu Yönetmeliği : TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğini, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVLARINA GİRİŞ ŞARTLARI İLE SINAVLARA İLİŞKİN USUL, ESAS VE KONULAR SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI Madde 4 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Maden, Makine, İnşaat ve Elektrik Fakülteleriyle en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak. 2

3 YAZILI SINAV KONULARI Madde 5 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır. a) Maden, Makine, İnşaat ve Elektrik Fakültesi mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar; I) HUKUK a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlete Karşı İşlenen Suçlar), d) İş Kanunu, e) KİT Mevzuatı, II) KOMPOZİSYON, III) YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi), b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar; I- HUKUK a ) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler), d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak) g) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar), h) İş Hukuku (Genel Esaslar). II- İKTİSAT a) İktisat Teorisi, b) İktisadi Düşünceler. c) Fara - Banka, Kredi ve Konjonktür, d) Milli Gelir, e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Kuruluşlar, f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim, III- MALİYE a) Genci Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları, c) Kamu Giderleri, d) Bütçe Teknikleri, e) Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler. IV- MUHASEBE a) Genel Muhasebe, 3

4 b) Sınaî Muhasebe, c) Bilânço analizi ve teknikleri, V- MATEMATİK a) Matematik, b) Ticari Hesap. c) İstatistik, VI- YABANCI DİL(İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi), Konularında sınava tabi tutulurlar. Ancak, Genel Müdür onayı ile yabancı dil sınavı yapılmayıp, Kamu Personeli Seçme Sınavı Yabancı Dil test sınavı sonuçlarına göre işlem yapılması mümkündür. Bu takdirde, buna dair alt sınırın her sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenmesi ve sınav ile ilgili ilanda belirtilmesi zorunludur. YAZILI SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI Madde 6 Sınav sorularının, sınav gruplarına göre Sınav Kurulunca hazırlanması esastır. Ancak Sınav Kurulunca gerektiğinde, Genel Müdür onayı ile Ankara daki üniversitelerden bu konuda yardım alınabileceği gibi, yazılı sınav sorularının hazırlanması ve bu sınavların yapılması işi üniversitelere de yaptırılabilir. a) Sınavların Sınav Kurulunca yapılması halinde; hazırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla saptanır. Bu tutanaklar, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar; kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Kurul Başkanınca saklanır. Soruların hazırlanmasında ve saklanmasında gizlilik esastır. b) Sınavların Üniversiteler tarafından yapılması halinde; sınavlarda sorulacak soruların konuları, sınav usulü, sınav tarihi, sınavın gizliliği gibi tüm hususlarla ilgili olarak sınavı yapacak üniversite yetkilileri ile bir protokol imzalanır. Sınavı gerçekleştiren üniversite, sınava katılan tüm adaylar ile bu adayların aldığı notları ve sınavda başarılı olanların adlarını bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir. Bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava davet edilir. Sınav zamanında, Sınav Kurulu üyelerinin sınav yerlerinde gözetmen olarak bulunması zorunludur. SINAV GİRİŞ KARTI Madde 7 Yazılı sınava girmeye hak kazananlara fotoğraflı Sınav Giriş Kartı verilir. Bu kartı olmayan adaylar sınavlara alınmaz. Sınav Giriş Kartı iki nüsha olarak düzenlenir. Bunlardan bir tanesi adayların haberleşme adresine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Sınav Giriş Kartı yazılı sınav tarihinden 15 gün öncesine 4

5 kadar eline ulaşmayan adaylar Sınav Giriş Kartı nın bir suretini Teftiş Kurulu Başkanlığından almak zorundadır. SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Madde 8 - Sınavlarda aşağıdaki kurallara uyulur; a) Soru zarfları açıldıktan sonra gelenler sınava alınmazlar. b) Sınava girenler yanlarında kâğıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı bulunduramazlar. c) Cevap kâğıdından başka kâğıt kullanılmaz. Aksi takdirde, bu şekilde davranan kişinin sınav kâğıdı iptal edilerek sınavı geçersiz sayılır. d) Sınav sırasında disiplin ve düzeni bozanlar veya diğer adaylara yardım edenler sınavdan çıkarılır ve durum Sınav Kurulunca bir tutanakla saptanır. Bu şekilde sınavdan çıkarılan adaylar Kurumun Müfettiş Yardımcılığı sınavına bir daha alınmazlar. YAZILI SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ Madde 9 Sınavlar, Sınav Kurulunun gözetim ve denetiminde aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür. a) Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve önceden saptanmış olan sürede bitirilir. b) Sınava katılacak olan adaylar kendilerine verilen Sınav Giriş Kartı kontrol edilerek salona alınır. Ayrıca adaylar yanlarında Sınav Giriş Kartı nın yanı sıra resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi) bulundurmak zorunda olup, istenildiğinde bu belgeleri sınav gözlemcilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. c) Soru zarfları sınavlara katılanların önünde açılır. d) Sınav Kurulu sınav disiplinini kurmak, kopya çekilmesini önlemek ve sınavların olaysız geçmesini sağlamakla görevlidir. e) Sınav cevap kâğıtları, sınav giriş kartı ile kâğıttaki ad ve numara karşılaştırıldıktan ve sınavın klasik usulde yapılması halinde ad kısmı kapatıldıktan sonra teslim alınarak bir zarfa konur. Bu zarf, üzerine içerisinde bulunan kâğıt sayısı yazıldıktan ve Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir. f) Herhangi bir sınav grubuna alınmayan veya girmeyenler, daha sonraki grupların sınavına giremezler. g) Sınavların, Üniversiteler tarafından yapılması halinde; üniversitelerle yapılacak protokollerde 8. ve 9. maddede yer alan esaslara yer verilir. Sınav kâğıtları, üniversite tarafından değerlendirilip sınavda başarılı olanların listesi ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir. YAZILI SINAV KÂĞITLARININ OKUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 10 Sınav kâğıtları Teftiş Kurulu Başkanınca Sınav Kuruluna teslim edilir. Sınav kağıtları Sınav Kurulunca yada bu Yönergenin 6.b maddesinde belirtilen Kurumlarca değerlendirilir. Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100 dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların not ortalamasının en az 65 5

6 puan olması şarttır. Yabancı dil sınavı yapılmayıp dil bilgisinin belgelenmesinin istenmesi halinde bu gruba ait not ortalamaya dahil edilmez. Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı okunarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Tüm Sınav Kurulu Üyelerinin not ortalaması o kişinin o sınavda aldığı notu gösterir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir. Sınavlar klasik usulde yapıldığı takdirde, bütün sınav kâğıtları okunup değerlendirildikten sonra kapalı olan ad yerleri açılarak, verilen notlar aday numarası sırasına göre düzenlenen cetvellere geçirilir. Cetveller Sınav Kurulunca imzalanır. Sınav gruplarına göre belirlenen ortalama notlar, adaylık belgesi sıra numarasına göre düzenlenmiş olan yazılı sınav sonuç tutanağında gösterilir. Tutanak, sınav kâğıtları ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir. SÖZLÜ SINAV Madde 11 Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Bu sınavda, adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında zekâ, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikler de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir. Sonuçlar, Sınav Kurulunun her üyesince ayrı ayrı verilen notlar da belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama not olarak sınav sonuç tutanağında belirlenir. Adayın başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 65 den aşağı olmaması gerekir. GİRİŞ SINAVI SONUCU Madde 12 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Ayrıca kadro sayısı kadar yedek aday tespit edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan, bunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan, bunun da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilerek tüm belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YETERLİK SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 13 Müfettiş Yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir. a) Birinci Dönem Çalışmaları; Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Eğitim, Teftiş Kurulu Başkanının kendi başkanlığında en az iki müfettişten oluşturacağı bir Eğitim Kurulunca verilir. Eğitim, gerektiğinde kurul üyelerinden biri tarafından da verilebilir. Bu dönemde, Mühendislik Fakültesi mezunu olan Müfettiş Yardımcılarına, mesleki deneyim kazanmaları açısından 1 er aydan az olmamak üzere 2 kez Müessese ve İşletmelerde eğitim alanlarıyla ilgili olarak eğitim proğramı yapılır. Müfettiş Yardımcılarına Eğitim Kurulunca belirlenen konularda etüt çalışması ve inceleme yaptırılır. Gerektiğinde her eğitim konusu ile ilgili olarak sınava tabi tutulabilirler. Müfettiş Yardımcılarına bu çalışmaları ve tabi tutuldukları sınavlarla ilgili olarak eğitimi veren Müfettiş veya Kurulca not verilir. Eğitim birden fazla müfettiş tarafından verilmiş ise, her müfettiş ayrı ayrı not verir. Verilen notların ortalaması müfettiş yardımcısının o eğitim proğramına ait notu kabul edilir. Notlar 100 puan üzerinden verilir. Kabul edilebilir bir özrü olmadan eğitim proğramına veya bu proğram dahilindeki sınava katılmayan Müfettiş Yardımcısı, o proğramda başarısız sayılır ve notu sıfır kabul edilir. Eğitim proğramı içerisinde alınan notların ortalaması etüt ve inceleme notu olarak kabul edilir. b) İkinci Dönem Çalışmaları; Bu dönem çalışmaları, Kurum Merkez Teşkilatı ile bağlı birimlerin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilebilir. Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca 7

8 mevzuat ve tatbikatının, teftiş ve soruşturma usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak bir çalışma programı düzenlenir. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak biçimde bu proğramı uygularlar. Müfettişlerce, yanlarında en az üç ay süreyle çalışan müfettiş yardımcıları hakkında sürenin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde müfettiş yardımcılığı değerlendirme raporu doldurulup, kapalı bir zarf içinde Başkanlığa verilir. Değerlendirme raporunda; ahlak durumu, müfettişlik yeteneği, meslek bilgisi ve çalışkanlığı olmak üzere dört nitelikten her biri için müfettiş yardımcısına çok iyi (90-100), iyi (76-89), orta (60-75), yetersiz (0-59) notlarından biri verilir. Bunlardan ikisinin yetersiz olması halinde değerlendirme raporu olumsuz sayılır. Olumsuz değerlendirme raporu düzenleyen müfettişin yazılı gerekçe belirtmesi şarttır. Yanında çalıştığı müfettişlerden en az ikisi tarafından hakkında olumsuz değerlendirme raporu düzenlenen veya değerlendirme raporundaki aynı nitelik için en az üç müfettişten de yetersiz notu alan müfettiş yardımcısının, müfettişliğe yeterli olmadığı kabul edilir. c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri de alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Res en yetkili kılınan Müfettiş Yardımcılarının bu dönem içinde düzenleyecekleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporları Teftiş Kurulu Başkanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. YETİŞME NOTU Madde 14 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir. a) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara 13.a maddesi uyarınca verilen not) b) Teftiş ve inceleme notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara 13.c maddesi uyarınca verilen not) c) Soruşturma notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara 13.c maddesi uyarınca verilen not) d) Özel Not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri ve çalışkanlıkları hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler tarafından 12.b maddesi uyarınca verilen notlar ile Kurul Başkanı tarafından verilen yıllık sicil değerlendirme notları. Bu not Müfettiş Yardımcılarının birlikte çalıştığı müfettişlerin verdiği notların ortalaması ile Teftiş Kurulu Başkanının değerlendirme notunun ortalamasıdır.) 8

9 Notlar 100 üzerinden verilir. Her bölümden verilecek notun 60 puandan, yetişme notu ortalamasının ise 65 puandan aşağı olmaması gerekir. SINAVA GİREBİLME KOŞULLARI Madde 15 Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için; a) Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olmak, b) Bu yönergenin 14. maddesi gereğince belirlenen yetişme notuna göre başarılı olmak, gerekir. Müfettiş yardımcılarından, sicillerine ve yetişme notlarına göre; müfettişliğe yeterli olmadığı ve başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptananlar, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyenler veya yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler Kurumda başka bir göreve ataması yapılarak Teftiş Kurulundan çıkarılırlar. YAZILI SINAV KONULARI Madde 16 Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer alan konularda yapılır. a) Mühendislik Fakültesi mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar; 1. grup : Bu Yönergenin 5-a-I. Maddesinde belirtilen konular, 2. grup : Kurum ve bağlı birimlerini ilgilendiren tüm mevzuat, 3. grup : Kurum ve bağlı birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri. b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar; 1. grup : Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 27. maddesinde belirtilen konular, 2. grup : Kurum ve bağlı birimlerini ilgilendiren tüm mevzuat, 3. grup : Kurum ve bağlı birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri. SINAVLARIN USULÜ Madde 17 Yeterlik yazılı sınavları klasik veya test usulünde yapılabilir. Sınavlar, konuları itibariyle ayrı ayrı yapılabileceği gibi, toplu olarak da yapılabilir. YAZILI SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI Madde 18 Sınav soruları, sınav gruplarına göre Sınav Kurulunca hazırlanır. Kurulca hazırlanan sorular ve bunların puan değerleri tutanakla saptanır. Bu tutanak, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar; kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Kurul Başkanınca saklanır. Soruların hazırlanması ve saklanmasında gizlilik esastır. 9

10 SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Madde 19 - Sınavlarda aşağıdaki kurallara uyulur; a) Soru zarfları açıldıktan sonra gelenler sınava alınmazlar. b) Sınava girenler yanlarında kâğıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı bulunduramazlar. c) Cevap kâğıdından başka kâğıt kullanılmaz. Aksi takdirde, bu şekilde davranan kişinin sınav kâğıdı iptal edilerek sınavı geçersiz sayılır. d) Sınav sırasında disiplin ve düzeni bozanlar veya diğer adaylara yardım edenler sınavdan çıkarılır ve durum Sınav Kurulunca bir tutanakla saptanır. YAZILI SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ Madde 20 Sınavlar, Sınav Kurulunun gözetim ve denetiminde yapılır. a) Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saate başlatılır ve önceden saptanmış olan sürede bitirilir. b) Soru zarfları sınavlara katılanların önünde açılır. c) Sınav Kurulu sınav disiplinini kurmak, kopya çekilmesini önlemek ve sınavların olaysız geçmesini sağlamakla görevlidir. d) Sınav cevap kâğıtları, ad kısmı kapatılmak suretiyle toplanarak bir zarfa konur. Bu zarf üzerine, içerisindeki kâğıt sayısı yazıldıktan ve Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir. e) Herhangi bir sınav grubuna alınmayan veya girmeyenler, daha sonraki grupların sınavına giremezler. SÖZLÜ SINAV Madde 21 Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları, yazılı sınavdaki başarı sıralarına göre sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav, 16. maddede belirtilen sınav konularından yapılır. YETERLİK SINAV NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 22 - Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı okunarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Tüm Sınav Kurulu Üyelerinin not ortalaması o kişinin o sınavda aldığı notu gösterir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır. 10

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER SINAV KURULLARININ TOPLANTI VE KARARLARI Madde 23 Sınav Kurulları, Kurul Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Sınav Kurulları üye tam sayısı, yedek üyelerin de katılımıyla sağlanamıyorsa, eksik üyelikler için Başkanın önerisi üzerine Genel Müdür onayı ile başka müfettiş görevlendirilmek suretiyle eksiklik giderilir. SINAV SONUCUNA İTİRAZ Madde 24 Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar; a) Sınavlar, Sınav Kurulunca yapılmış ise Kurulca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır. b) Sınavlar, Üniversite tarafından yapılmış ise itiraz konusu, sınavı yapan üniversiteye gönderilerek konu hakkındaki görüşü istenir. Gelen cevap Başkanlıkça incelenerek sonucuna göre işlem yapılır. DAYANAK Madde 25 - Bu Yönerge, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 60. madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. YÜRÜRLÜK Madde 26 - Bu Yönerge TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 26/481 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. YÜRÜTME Madde 27 - Bu yönerge hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetim Kurulunun tarih ve 30/339 sayılı kararı ile bu yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. 11

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜMGENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, a)özel öğretim kurumlarında

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı