Ekibi yar na tafl yan Liderler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekibi yar na tafl yan Liderler"

Transkript

1 Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini çift yönlü gerçeklefltirmifl bir yönetici. Öncelikle pazarlama dünyas nda yapt klar yla örnek yönetici olmufl, markalara yapt katk larla, yetifltirdi i pazarlama yöneticileriyle bir ekol olmufl... Ayn zamanda, kendisiyle yola ç kmak isteyen pazarlamac lar taraf ndan takip ediliyor; kifliler O nunla çal flmak, O nun vizyonunu paylaflmak, birlikte hareket etmek istiyorlar. O ise yetinmiyor. Daha iyisini nas l yapabiliriz diye, dünyan n dev markalar na karfl ulusal kimli imizle ve içindeki idealizm ile kafa tutuyor. lik yap yor... Türkiye deki Pazarlama konusunda çal flan profesyonellerin mutlaka okumas, ö renmesi ve izlemesi gereken bir Yönetici Kuthan Erginbilgiç... Pazarlama konusuna ilginizin nas l bafllad n ö renmek isteriz. Sizi, pazarlama alan nda duayen yapan baflar n z nas l yakalad n z? Pazarlamaya ilgim daha lise ça lar nda biraz tesadüfen bafllad. Robert Kolej de yak n arkadafllar mdan birinin babas bir Amerikan flirketinde Pazarlama Müdürü ydü. Fakat o zaman pazarlaman n Türkiye de böyle bir prestiji yoktu. O zaman gelecekle, meslek seçimiyle ilgili Hulusi Amca ile konuflurken demiflti ki: Çocuklar gelecekte pazarlama, sat c pazar ndan al c dünyas na dönen bir Türkiye de en önemli alanlardan biri haline gelecek. Bize de çok cazip gelmiflti bu yorum. Böylece iki arkadafl pazarlama okumaya karar verdik. Hatta o zamanlar pazarlama o kadar yabanc yd ki, aram zda çok komik bir espri vard. Bir aile büyü ümüz gelmiflti ve bana Kuthan flimdi doktor mu oluyorsun mühendis mi? dedi. Ben iflletmeci olaca m söylemifltim ama o zaman doktorluk ve mühendislik d fl nda baflka bir nosyon yoktu. Nitekim Türkiye de de pazarlama e itimi verebilecek iyi okullar pek yoktu. O noktada Unilever pazarlaman n en iyi okuluydu. 13 y l Unilever de doldurunca pazarlama içgüdülerim de geliflti. Pazarlamada sa lam, yerleflmifl nosyonlar n ötesinde içgüdünün de önemli oldu unu düflünüyorum. flini iyi özümsemifl, üst düzey projelerde çal flm fl insanlarda o nosyonlar daha içsel hale geliyor. Ne zaman Unilever de Ben iyi pazarlamac oldum diye düflündünüz? Kaç nc y l n zda bunu hissettiniz? Robert Kolej ve Bo aziçi e itiminden gelen biz her fleyi çok iyi biliriz tavr vard r... Unilever deki Ürün Yönetimi nde ve sonra sat flta çal flt m y llara ve daha sonra Portekiz den Türkiye ye döndü üm zamana bakt mda, tam Körfez Krizi sonras nda Kiflisel Bak m Bölümü nün bafl na yeni gelmifltim ve bir Avusturyal n n yerini alm flt m. O zaman art k Ben acaba ne kadar iyiyim? sorusunun cevab n bulmak gerekiyordu. Unilever de 7 y l m doldurmufltum. Kiflisel Bak m Kategorisinde bize birçok fleyi esnek bir flekilde yapabilme flans verilmiflti. Bir Avrupa toplant s na gitti imiz zaman da Avrupa flunu flöyle yapaca z dedi inde, reddedip hay r, bizim ülkede böyle yapaca z diyebiliyorduk. K z yorlard belki ama sonuç ald n z müddetçe bunu söyleme hakk m z oluyordu. Dolay s yla daha esnek bir ortamda çal flma flans m z oldu CEO s / 2006/ Say : 35

2 yi pazarlamac yla kötüyü ay ran, hipotezlerin kalitesi ve daha sonra validasyon sürecini nas l bir yöntemle, ne kadar de er katarak yönetti i ve denetledi idir. Unilever de yakalam fl oldu unuz esnek pazarlama yaklafl m olmasayd, yedinci y l n z n sonunda Ben daha iyi bir pazarlamac oldum u bu kadar rahat söyleyemeyecektiniz... Karfl ma gelip Ben art k her fleyi ö rendim diyen iki üç y ll k ürün yöneticilerine içimden gülüyorum. Egolar n yaralamak istemiyorsunuz ama bir f r n ekmek yemeleri gerekti ini biliyorsunuz. Peki Türkiye de iyi pazarlamac olmak Avrupa veya ABD ye göre daha m zor? Türkiye de pazarlama sektöründe özellikle benim yetiflti im döneme bakt m zda, önemli köflelerde çok fazla say da iyi pazarlamac yoktu. Buna tabii art s yla eksisiyle bakmak gerekir. Bunun eksi taraf önünüzde bir ekol, bir rol modelin olmamas d r. Art taraf ise, çok genç yafllarda, önemli sorumluluklar alma ve iyi kullan l rsa insanlar n yetiflmesi f rsat d r. Üniversitede hep teorik bilgilerle yola ç kt k ama pazarlamay bize bunlar ö retmedi. O reklam süreci nas l ifller? Dinamikleri nelerdir?.. nsan n çal flmadan hakk yla ö renebilece i bir fley de il. Siz Unilever deki 15 y ll k pazarlama tecrübenizden sonra nas l bir kariyer geliflimi planlad n z ve Ülker Grubu nda bugünkü pozisyonunuzda neleri yapmay planl yorsunuz? Unilever deki o çok esnek zaman, dedi im gibi, kendim için bir test dönemi olarak düflündü üm bir zamand. O ifli devral p pazarlama fonksiyonunda bir numaral sorumlu pozisyona geldim. Bana birinci y l mda çok üst düzey bir ifl teklifi gelmiflti. Reddedemezsiniz, paras çok yüksek tavr yla... O gece gidip evde flunu düflündü ümü çok net hat rl yorum: Geldim bir çok yeni projeyi bafllatt m. Benim iflimde hedefledi im sonuçlar ise en az bir sene sonra ortaya ç kacak. Böyle bir noktada baflka bir ifle geçersem Ben ne kadar iyiyim bu iflte? sorusunun cevab n kendime nas l verece im? Bunun tek bir testi vard, o da kal p, iflin sonucunu görmek. Yedinci y l n zda sonuçlar n görmek için çok cazip gelen bir teklifi kabul etmiyorsunuz... Bafllad m projeleri bitirmek için... Çünkü o projeler art k benim projelerimdi. kinci kifli olarak de il birinci sorumlu kifli olarak yapt m CEO s / 2006/ Say : 35 13

3 birileri kat bir çerçeve içinde benim yarat c l m kullanmama müsaade etmiyor mant Ben de bu kadar kat bir yönetim modeli içinde kalmak anlams z diye düflündüm ve yeni bir fleyler deneyeyim dedim. Bir de bu kadar sene uluslararas firmalarda çal flm flt m ve Ben flimdi ülkem için nas l bir katk da bulunabilirim? diye kendime soruyordum. Benim biraz naif say labilecek bu idealist taraf m hep olmufltur. E er Coca Cola n n kopyas olacaksan, ben seni reddederim. Farkl l m var diyorsan kal, milliyetçili i kullan rken dikkat et. Markan tüm dünyada iddial satacaksan evet; ama onu Türklük kayna olarak kullanacaksan, bu duygusal sömürüye girebilir projelerdi. Nitekim bir sene sonra Demek ki, ben bu ifli iyi yapabiliyorum dedim. Oradan soruya gelirsek benim kariyerimi oluflturan anlay fl n temelinde flu vard r; ayakkab boyac s bile olsa, kendi iflini en iyi flekilde yapan, yapmaya çal flan insanlara sayg m sonsuzdur. Bu benim iflim ise e er, bu iflte bulundu um her pozisyonda en iyi olmam gerekti i kanaatindeyim. O yüzden de hiçbir zaman terfi etmek için çok acele etmemiflimdir. Yeni seviyeye haz r olmak önemlidir; fakat haz r olduktan sonra da orada atalete düflecek kadar uzun süre de kalmamak gerekir. Kaç nc y l n zda direktör oldunuz? Yedinci y l mda ben bir kozmetik kategorisinden sorumlu pazarlama müdürü ve 10. y l mda art k pazarlama direktörü olmufltum. Baflka bir kategori olan deterjandan sorumluydum. Sonra nas l bir geliflme oldu? Özellikle 13. y l n zda? 13. y lda daha önce esnekli i bar nd ran pozisyon Unilever in kendi yap lanmas yla art k istedi ini yapamaz, yurtd fl ndan yönetilir hale geldi. Bugün ifle ald m kiflilerde de ayn sendromu görüyorum: Ben bu ifli ö rendim, olgunlaflt m, fakat Nas l bir ad m att n z ondan sonra? Biraz tesadüfi oldu, hiç akl mda olmayan bir fleydi. Bankac l k sektöründen bir teklif geldi, Citibank tan. lk baflta ne ilgisi var? diye düflündüm, ama sonra cazip geldi. nsanlara de er veren bir flirket kültürü benim için hep çok önemliydi. Bir flirket beni bu kadar onore ediyor, söylemiyle insana bu kadar de er veriyorsa mutlaka çal flmas keyifli olan bir organizasyondur diye düflünmüfltüm. Amerika da MBA de okurken finans hocam bana hep Bak Genel Müdürler hep Finanstan gelir, sen finansç ol der dururdu. Ben de srarla Hay r ben pazarlama okuyaca m derdim. Finans Sektörü nden de böyle bir pazarlama ifli gelince ve özellikle H zl Tüketim Ürünleri Sektörü nde tecrübesi olan kiflilerin Citibank te uluslararas önemli pozisyonlara geldiklerini görünce bu teklifle ilgilendim. Çünkü Tüketici Bankac l yap yorlard ve direkt olarak marka yönetimini öncelikli düflünüyorlard. Sonunda ifle çok uygun, do ru profil oldu uma beni ikna ettiler. O zaman deneyecek, hofl ve yeni bir alan ortaya ç kmaya bafllad. O da, yepyeni bir ürün, bir servis satmakt. Orada, bir gün evvel efliyle kavga etmifl kiflinin flubede müflteriyle iliflkisinde ayn yüksek standard nas l sa lars n z? Raftaki flampuan fliflesinden farkl bir ifl, de il mi? Tav r olarak da bir fark yaratmak istedik, Citibank dünyada böyle olsun olmas n, Türkiye deki tüketiciyle tüm iletiflimimizi bir dostumuzla konuflur gibi yapmal yd k. 14 CEO s / 2006/ Say : 35

4 Bu durumda baflar l olmak için öncelikle flirketlerde ne mevcut bunu bilmek gerekir. Benim gibi birini seçtiklerine göre belli beklentileri vard r. Demek ki zaten de iflmek istiyorlard r. Di er taraftan bu flirketler baflar s z flirketler de illerdir. Türkiye deki insan yap m z ve iliflkisel özelliklerimizi, Bankac l k sektöründe, iletiflimde nas l de erlendirdiniz? Müflteriye bir fley yaz lacaksa, onu bir arkadafl n za nas l anlat rsan z öyle yaz n. Bir üslup oluflturun. Bu tabii yabanc bir bankada daha zor iflleyebilir ama en az ndan bir fark m z olsun. Bankada bunu oluflturmaya çal flm flt m. Güzel bir denemeydi. Tabii bankan n kendi sorunlar da çok büyüktü. Türkiye de bir model seçmifllerdi ve modeli tüm dünyaya örnek gösteriyorlard. Bir müddet sonra mevcut finansal zorluklar, oray çal flmas zor bir yer haline getirmeye bafllad. Önünüzde finansal nedenlerle engeller olunca, orada pazarlama anlam nda bazen sizi tatmin edecek pek bir fley yap lamaz duruma geliniyor. Sonra Efes Grubu na geçtiniz, 3 y lda neyi de ifltirdiniz ya da neyi getirdiniz? Efes te, pazara giren yeni ülkeler ve farkl yerel markalar vard. 3 y lda pazara giren bu yeni 5 6 ülkedeki yerel markalar n pazarlama konumland rmalar yap ld. Türkiye de kaç marka vard? Türkiye de o zaman 3 marka vard ; ama bunun d fl nda, gitti imiz ülkeler de önemli bir pazard. Mesela Rusya da 2 marka vard. Sorumuz fluydu; Uluslararas bir marka sinerjisi nas l oluflur, kaynaklar m z nas l etkin kullan r z, yeni bir ülke pazar na girersek ne yapabiliriz? fiirkette nas l bir liderlik rolü üstleniyorsunuz? fiirketten flirkete liderlik misyonunuz de ifliyor mu? Çünkü gitti iniz yer belki de sizin istedi iniz de iflime haz r olmuyor... Bu durumda baflar l olmak için öncelikle flirketlerde ne mevcut bunu bilmek gerekir. Benim gibi birini seçtiklerine göre belli beklentileri vard r. Demek ki zaten de iflmek istiyorlard r. Di er taraftan bu flirketler baflar s z flirketler de illerdir. O zaman burada ilk ifl, beni de iflim için istediler, her fleyi de ifltireyim de il, bu flirketi güçlü k lan özellikler ne onu anlamakt r. Bu aflamadan sonra flimdi bu de erleri kaybetmeden ne getirebilirim? diyebilmektir. Pazarlama yönetimi sadece pazarlamadan geçmez. Organizasyonel de iflim için Pazarlamay, bütün flirket içindeki süreçlerde de do ru konumland rmal s n z. fiirketi güçlü k lan özelliklere bak yoruz ve buna göre pazarlamay nas l etkin k lar m diyoruz, peki ya bundan sonra? Ona bir strateji çiziyoruz. Tabii ki strateji vizyonu olmadan olmaz. flin stratejiyle uyumlu olmas laz m. Bu yüzden flirketi ve markay anlama dönemi çok önemli. Bu ne kadar sürüyor? Birkaç ay. Bu sürede zaten markay hissetmeye bafll yorsunuz. Bunun için iyi dinlemeniz ve marka imaj ile ilgili araflt rma yapman z gerekiyor. Çok marka olunca bunu her biri için yapmak laz m, de il mi? Evet, tabii bir de ana marka için... Ülker de de, Efes te de ana markan n ayr ca anlafl lmas gerek. Bu süreçten sonra, flimdi neredeyiz ve nereye gitmek istiyoruz sorular yla vizyonumuzu çiziyoruz. Bu, flirkette hem stratejiyi izleyecek olan pazarlama grubunun kafas nda net bir flekil oturtmak, hem de üst yönetime, nereye do ru yola ç kt m z yans tabilmek aç s ndan önemli. Bundan sonra da, do ru yönde gidiyor muyuz diye ad m ad m ölçmek laz m. yi pazarlamac olmak için ölçmek mi gerekiyor? Hipotez gelifltirmesi laz m. yi pazarlamac yla kötüyü ay ran, hipotezlerin kalitesi ve daha sonra validasyon sürecini nas l bir yöntemle, ne kadar de er katarak yönetti i ve denetledi idir. Hipotez ve validasyondan ne anlad n z, herkesin bildi i Cola Turka örne iyle aç klar m s n z? Cola Turka da soru pazarlamada çok yerleflmifl, marka de eri pazarlama kitaplar nda örnek olarak anlat lan ve tüm dünyada tan nan global markalara karfl nas l damara dokunabilecek bir ifl yap labilir? idi. Bunu yaparken milliyetçilik bir alternatif kulvar olabilirdi ama atefl etraf s tmal ama elimizi de yakmamal yd. Peki, nas l yapmal diyerek bafllad k ve bu hipotezle, tüketiciye ifadesiyle araflt rmaya girifltik. Cola Turka flunlar diyecek ve fluna benzemeyecek, özgün olacak. Bu kimli iyle ilgili bir hipotezdir. Bugün kola sektörüne girmek için de iflik bir sürü yol var. Birço unun yapt, o zamana kadar iflin marka de erinden çok ben büyüklerle rekabet edemem, o halde paras olmayana bunu ucuza satay m, buradan kazanay m mant yd. Dünyada bunun örnekleri var; fakat dünyada fiyatta bafla bafl gitme örne i yok. Hipotezi valide ederken ad m ad m gördük: E er Coca Cola n n kopyas olacaksan, ben seni reddederim. Farkl l m var diyorsan kal, milliyetçili i kullan rken dikkat et. Markan tüm dünyada iddial satacaksan evet; ama onu Türklük kayna olarak kullanacaksan, bu duygusal sömürüye girebilir. Dünya arenas nda Türk markas olarak rekabet ediyorsan ve de farkl l n varsa ben bunu de erli bulurum. Pazar araflt rmas n de erlendirirken CEO s / 2006/ Say : 35 15

5 nsan yetifltirmek iflimizin çok önemli bir parças... Ben ilk baflta çok yak n çal fl r m, yani benim alt ay birlikte çal flt m bir gruba gitseniz ve yöneticilik tarz m sorsan z öff, her ifle kar fl r diye nitelerler. Ama o kiflilerle 2 3 y l doldurdu umda sorsan z, farkl bir profil ç kar. Art k ilk aylardan sonra onlar serbest b rakma zaman gelmifltir. araflt rma karar n yöneticiler verir. Araflt rma bize yaln zca niteleyici bilgi verir. Pazarlamac n n ifliyse bunu uygun flekilde paketleyip, kabul ettirmenin do ru yolunu bulmakt r. Kalbim Benecol un ilk araflt rmas n yapt m zda, Ürün Müdürü gelip maalesef tüketiciler direkt reddettiler demiflti. O zaman dedik ki reddettiklerine bakmay n. Neyi ve neden reddettiler anlayal m, onu bulal m. Ve yeni bir hipotez... Ülker bugün nerede? Kaç y ld r Ülker desiniz ve burada nas l bir yön çiziyorsunuz? Global Pazarlama diye bir grubunuz olufltu, biraz ondan bahseder misiniz? Esas olarak Global Pazarlamay oluflturma nedenimiz, çok yo un bir flekilde günlük ifllerin içindeyken, stratejik düflünmeye daha az zaman m z kal yordu. Halbuki rakip oldu umuz çokuluslu organizasyonlarda strateji yapacak yurtd fl kadrolar var. Devaml konseptlerle beslenirler. Burada ise konseptleri bizim yaratmam z gerekiyor, yoksa kopya kal yorsunuz. O zaman farkl bir ihtiyaç ortaya ç k yor. Bizim yepyeni konseptleri yaratacak bir yap ya ihtiyac m z vard. Siz bütün dünyaya ait bir Global Pazarlama tak m m kurdunuz? Evet, 6 7 ayd r kurulma aflamas nda olan ve global bir sorumlulu u amaçlayan bir pazarlama tak m kurduk. Tabii önce do ru kiflilerden oluflan, tüketiciyi ve kategoriyi anlayan, do ru stratejik içgörüleri oluflturan bir tak m olmam z flart. Bu aflamadan sonra dünyaya aç lmay düflünebiliriz. Ama Global Pazarlama n n ad sadece hoflumuza gitti i için global olmad. Ayn zamanda Ülker önce bölgesel sonra global bir flirket olma yolunda gitti i için, ayn zamanda yurtd fl nda da pazarlama stratejilerini idare edebilecek, yön gösterebilecek bir grup olsun istedik. Bu yaklafl m flirket içinde de çok olumlu yank buldu. Çünkü yurt d fl operasyonlarda, benim de tecrübelerimden bildi im kadar yla özellikle çevre ülkelerinde yetiflmifl pazarlamac bulmak çok zor. Yeni geliflen bu ülkelerde yetiflmifl pazarlamac lar 15 sene sonra ortaya ç kar. fiu anda bizim çal flt m z ülkeler uzman pazarlamac ihtiyac olan, kendi içinde yetiflmifl pazarlamac s bulunmayan ülkelerdir. Hepsi gelece i parlak çocuklar olabilir ama henüz kendi bafllar na strateji dizayn edebilecek noktada de iller. nsanlara haz r olmad klar görevleri yüklerseniz hem markan z y prat rs n z, hem de onlar n kariyerini riske atars n z. Bunu çok iyi ölçmek laz md r. nsan yetifltirmek iflimizin çok önemli bir parças... Ben ilk baflta çok yak n çal fl r m, yani benim alt ay birlikte çal flt m bir gruba gitseniz ve yöneticilik tarz m sorsan z öff, her ifle kar fl r diye nitelerler. Ama o kiflilerle 2 3 y l doldurdu umda sorsan z, farkl bir profil ç kar. Art k ilk aylardan sonra onlar serbest b rakma zaman gelmifltir. Çünkü art k ben biliyorum ki onlar yetiflti, belli nosyonlar, belli kal plar kafada olufltu, bir ifle nas l yaklaflacaklar n anlamaya bafllad m. Art k kendi yaratt klar n uygulmaya f rsat verme zaman d r. Bundan sonra ifl daha çok önlerini açma, yol gösterme ve iflini kolaylaflt rmad r onlar n kendi geliflimi aç s ndan. Benim bugün çal flt m arkadafllara geliflmeleri için baflka neye ihtiyaçlar var onu anlatmaya çal fl yorum. Hangi yönlerde geliflmeleri laz m, bu bazen ayn pozisyonda olur, bazen iflin tarifini de ifltirerek olur, bazen onlar n yaklafl mlar nda kendileri ile ilgili fleyleri açmakla olur. Bu çok aktif bir süreç dedi im gibi. flin içine gireceksiniz, elinizi kirleteceksiniz, beraber bunun için ayr zaman, özel çaba harcayacaks n z. 16 CEO s / 2006/ Say : 35

Leadership Insights. 1 Ekibi yarına taşıyan liderler

Leadership Insights. 1 Ekibi yarına taşıyan liderler CEO S 2006 SAYI:35 Leadership Insights Ekibi yarına taşıyan liderler Dr.Yeşim Toduk AKİŞ Bir Bakışta 1 Ekibi yarına taşıyan liderler Liderlik en yalın anlamıyla, peşinden kişileri sürüklemektir. Kuthan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dr. Yeflim Toduk Akifl Tüm de iflimleri kad nlar yönetiyor

Dr. Yeflim Toduk Akifl Tüm de iflimleri kad nlar yönetiyor Dr. Yeflim Toduk Akifl Tüm de iflimleri kad nlar yönetiyor Ege Karap nar bu büyük göreve flans ile sahip olmad. nsan Kaynaklar fonksiyonunu, gerçekten flirketin bir baflar hikâyesi yaratmas nda kilit olarak

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Kemal Köprülü. Lider Yetifltiren Genç Lider: Kat l mc demokrasi ve toplumsal. içimizdekil DER

Kemal Köprülü. Lider Yetifltiren Genç Lider: Kat l mc demokrasi ve toplumsal. içimizdekil DER Doç. Dr. Yeflim Toduk Akifl Lider Yetifltiren Genç Lider: Kemal Köprülü Kemal Köprülü, ARI Hareketiyle dikkatleri üzerine çeken idealist ve genç bir lider. Yeflim Toduk Akifl, kariyerini ve gelece ini

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Güven ve Liderlik Teknoloji ve Verimlilik

Güven ve Liderlik Teknoloji ve Verimlilik Dr. Yeflim Toduk Akifl Güven ve lik Teknoloji ve Verimlilik Güven ve lik iliflkisi, son 5 y ld r akademik çal flmalar m yo unlaflt rd m bafll ca konu... Beyin avc l laboratuar mda s k s k liderlerle bir

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Zorluklar afl lmak içindir

Zorluklar afl lmak içindir Dr. Yeflim Toduk Akifl Zorluklar afl lmak içindir liderlik konusunda daha çok flirket yöneticileri veya politikac lar konusunda araflt rmalar yap l r, bilgi edinilir ve söylefliler paylafl l r. bu ayki

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Zirvede Kalmay Baflaran Lider...

Zirvede Kalmay Baflaran Lider... Doç. Dr. Yeflim Toduk Akifl Zirvede Kalmay Baflaran... Bir liderin diplomalar na, kiflili ine ve davran fllar na bakarak baflar l olup olmad n anlayabilir miyiz? Bir liderin etkinli ini ve baflar s n belirlemeye

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Kriz Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı