Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekibi yar na tafl yan Liderler"

Transkript

1 Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini çift yönlü gerçeklefltirmifl bir yönetici. Öncelikle pazarlama dünyas nda yapt klar yla örnek yönetici olmufl, markalara yapt katk larla, yetifltirdi i pazarlama yöneticileriyle bir ekol olmufl... Ayn zamanda, kendisiyle yola ç kmak isteyen pazarlamac lar taraf ndan takip ediliyor; kifliler O nunla çal flmak, O nun vizyonunu paylaflmak, birlikte hareket etmek istiyorlar. O ise yetinmiyor. Daha iyisini nas l yapabiliriz diye, dünyan n dev markalar na karfl ulusal kimli imizle ve içindeki idealizm ile kafa tutuyor. lik yap yor... Türkiye deki Pazarlama konusunda çal flan profesyonellerin mutlaka okumas, ö renmesi ve izlemesi gereken bir Yönetici Kuthan Erginbilgiç... Pazarlama konusuna ilginizin nas l bafllad n ö renmek isteriz. Sizi, pazarlama alan nda duayen yapan baflar n z nas l yakalad n z? Pazarlamaya ilgim daha lise ça lar nda biraz tesadüfen bafllad. Robert Kolej de yak n arkadafllar mdan birinin babas bir Amerikan flirketinde Pazarlama Müdürü ydü. Fakat o zaman pazarlaman n Türkiye de böyle bir prestiji yoktu. O zaman gelecekle, meslek seçimiyle ilgili Hulusi Amca ile konuflurken demiflti ki: Çocuklar gelecekte pazarlama, sat c pazar ndan al c dünyas na dönen bir Türkiye de en önemli alanlardan biri haline gelecek. Bize de çok cazip gelmiflti bu yorum. Böylece iki arkadafl pazarlama okumaya karar verdik. Hatta o zamanlar pazarlama o kadar yabanc yd ki, aram zda çok komik bir espri vard. Bir aile büyü ümüz gelmiflti ve bana Kuthan flimdi doktor mu oluyorsun mühendis mi? dedi. Ben iflletmeci olaca m söylemifltim ama o zaman doktorluk ve mühendislik d fl nda baflka bir nosyon yoktu. Nitekim Türkiye de de pazarlama e itimi verebilecek iyi okullar pek yoktu. O noktada Unilever pazarlaman n en iyi okuluydu. 13 y l Unilever de doldurunca pazarlama içgüdülerim de geliflti. Pazarlamada sa lam, yerleflmifl nosyonlar n ötesinde içgüdünün de önemli oldu unu düflünüyorum. flini iyi özümsemifl, üst düzey projelerde çal flm fl insanlarda o nosyonlar daha içsel hale geliyor. Ne zaman Unilever de Ben iyi pazarlamac oldum diye düflündünüz? Kaç nc y l n zda bunu hissettiniz? Robert Kolej ve Bo aziçi e itiminden gelen biz her fleyi çok iyi biliriz tavr vard r... Unilever deki Ürün Yönetimi nde ve sonra sat flta çal flt m y llara ve daha sonra Portekiz den Türkiye ye döndü üm zamana bakt mda, tam Körfez Krizi sonras nda Kiflisel Bak m Bölümü nün bafl na yeni gelmifltim ve bir Avusturyal n n yerini alm flt m. O zaman art k Ben acaba ne kadar iyiyim? sorusunun cevab n bulmak gerekiyordu. Unilever de 7 y l m doldurmufltum. Kiflisel Bak m Kategorisinde bize birçok fleyi esnek bir flekilde yapabilme flans verilmiflti. Bir Avrupa toplant s na gitti imiz zaman da Avrupa flunu flöyle yapaca z dedi inde, reddedip hay r, bizim ülkede böyle yapaca z diyebiliyorduk. K z yorlard belki ama sonuç ald n z müddetçe bunu söyleme hakk m z oluyordu. Dolay s yla daha esnek bir ortamda çal flma flans m z oldu CEO s / 2006/ Say : 35

2 yi pazarlamac yla kötüyü ay ran, hipotezlerin kalitesi ve daha sonra validasyon sürecini nas l bir yöntemle, ne kadar de er katarak yönetti i ve denetledi idir. Unilever de yakalam fl oldu unuz esnek pazarlama yaklafl m olmasayd, yedinci y l n z n sonunda Ben daha iyi bir pazarlamac oldum u bu kadar rahat söyleyemeyecektiniz... Karfl ma gelip Ben art k her fleyi ö rendim diyen iki üç y ll k ürün yöneticilerine içimden gülüyorum. Egolar n yaralamak istemiyorsunuz ama bir f r n ekmek yemeleri gerekti ini biliyorsunuz. Peki Türkiye de iyi pazarlamac olmak Avrupa veya ABD ye göre daha m zor? Türkiye de pazarlama sektöründe özellikle benim yetiflti im döneme bakt m zda, önemli köflelerde çok fazla say da iyi pazarlamac yoktu. Buna tabii art s yla eksisiyle bakmak gerekir. Bunun eksi taraf önünüzde bir ekol, bir rol modelin olmamas d r. Art taraf ise, çok genç yafllarda, önemli sorumluluklar alma ve iyi kullan l rsa insanlar n yetiflmesi f rsat d r. Üniversitede hep teorik bilgilerle yola ç kt k ama pazarlamay bize bunlar ö retmedi. O reklam süreci nas l ifller? Dinamikleri nelerdir?.. nsan n çal flmadan hakk yla ö renebilece i bir fley de il. Siz Unilever deki 15 y ll k pazarlama tecrübenizden sonra nas l bir kariyer geliflimi planlad n z ve Ülker Grubu nda bugünkü pozisyonunuzda neleri yapmay planl yorsunuz? Unilever deki o çok esnek zaman, dedi im gibi, kendim için bir test dönemi olarak düflündü üm bir zamand. O ifli devral p pazarlama fonksiyonunda bir numaral sorumlu pozisyona geldim. Bana birinci y l mda çok üst düzey bir ifl teklifi gelmiflti. Reddedemezsiniz, paras çok yüksek tavr yla... O gece gidip evde flunu düflündü ümü çok net hat rl yorum: Geldim bir çok yeni projeyi bafllatt m. Benim iflimde hedefledi im sonuçlar ise en az bir sene sonra ortaya ç kacak. Böyle bir noktada baflka bir ifle geçersem Ben ne kadar iyiyim bu iflte? sorusunun cevab n kendime nas l verece im? Bunun tek bir testi vard, o da kal p, iflin sonucunu görmek. Yedinci y l n zda sonuçlar n görmek için çok cazip gelen bir teklifi kabul etmiyorsunuz... Bafllad m projeleri bitirmek için... Çünkü o projeler art k benim projelerimdi. kinci kifli olarak de il birinci sorumlu kifli olarak yapt m CEO s / 2006/ Say : 35 13

3 birileri kat bir çerçeve içinde benim yarat c l m kullanmama müsaade etmiyor mant Ben de bu kadar kat bir yönetim modeli içinde kalmak anlams z diye düflündüm ve yeni bir fleyler deneyeyim dedim. Bir de bu kadar sene uluslararas firmalarda çal flm flt m ve Ben flimdi ülkem için nas l bir katk da bulunabilirim? diye kendime soruyordum. Benim biraz naif say labilecek bu idealist taraf m hep olmufltur. E er Coca Cola n n kopyas olacaksan, ben seni reddederim. Farkl l m var diyorsan kal, milliyetçili i kullan rken dikkat et. Markan tüm dünyada iddial satacaksan evet; ama onu Türklük kayna olarak kullanacaksan, bu duygusal sömürüye girebilir projelerdi. Nitekim bir sene sonra Demek ki, ben bu ifli iyi yapabiliyorum dedim. Oradan soruya gelirsek benim kariyerimi oluflturan anlay fl n temelinde flu vard r; ayakkab boyac s bile olsa, kendi iflini en iyi flekilde yapan, yapmaya çal flan insanlara sayg m sonsuzdur. Bu benim iflim ise e er, bu iflte bulundu um her pozisyonda en iyi olmam gerekti i kanaatindeyim. O yüzden de hiçbir zaman terfi etmek için çok acele etmemiflimdir. Yeni seviyeye haz r olmak önemlidir; fakat haz r olduktan sonra da orada atalete düflecek kadar uzun süre de kalmamak gerekir. Kaç nc y l n zda direktör oldunuz? Yedinci y l mda ben bir kozmetik kategorisinden sorumlu pazarlama müdürü ve 10. y l mda art k pazarlama direktörü olmufltum. Baflka bir kategori olan deterjandan sorumluydum. Sonra nas l bir geliflme oldu? Özellikle 13. y l n zda? 13. y lda daha önce esnekli i bar nd ran pozisyon Unilever in kendi yap lanmas yla art k istedi ini yapamaz, yurtd fl ndan yönetilir hale geldi. Bugün ifle ald m kiflilerde de ayn sendromu görüyorum: Ben bu ifli ö rendim, olgunlaflt m, fakat Nas l bir ad m att n z ondan sonra? Biraz tesadüfi oldu, hiç akl mda olmayan bir fleydi. Bankac l k sektöründen bir teklif geldi, Citibank tan. lk baflta ne ilgisi var? diye düflündüm, ama sonra cazip geldi. nsanlara de er veren bir flirket kültürü benim için hep çok önemliydi. Bir flirket beni bu kadar onore ediyor, söylemiyle insana bu kadar de er veriyorsa mutlaka çal flmas keyifli olan bir organizasyondur diye düflünmüfltüm. Amerika da MBA de okurken finans hocam bana hep Bak Genel Müdürler hep Finanstan gelir, sen finansç ol der dururdu. Ben de srarla Hay r ben pazarlama okuyaca m derdim. Finans Sektörü nden de böyle bir pazarlama ifli gelince ve özellikle H zl Tüketim Ürünleri Sektörü nde tecrübesi olan kiflilerin Citibank te uluslararas önemli pozisyonlara geldiklerini görünce bu teklifle ilgilendim. Çünkü Tüketici Bankac l yap yorlard ve direkt olarak marka yönetimini öncelikli düflünüyorlard. Sonunda ifle çok uygun, do ru profil oldu uma beni ikna ettiler. O zaman deneyecek, hofl ve yeni bir alan ortaya ç kmaya bafllad. O da, yepyeni bir ürün, bir servis satmakt. Orada, bir gün evvel efliyle kavga etmifl kiflinin flubede müflteriyle iliflkisinde ayn yüksek standard nas l sa lars n z? Raftaki flampuan fliflesinden farkl bir ifl, de il mi? Tav r olarak da bir fark yaratmak istedik, Citibank dünyada böyle olsun olmas n, Türkiye deki tüketiciyle tüm iletiflimimizi bir dostumuzla konuflur gibi yapmal yd k. 14 CEO s / 2006/ Say : 35

4 Bu durumda baflar l olmak için öncelikle flirketlerde ne mevcut bunu bilmek gerekir. Benim gibi birini seçtiklerine göre belli beklentileri vard r. Demek ki zaten de iflmek istiyorlard r. Di er taraftan bu flirketler baflar s z flirketler de illerdir. Türkiye deki insan yap m z ve iliflkisel özelliklerimizi, Bankac l k sektöründe, iletiflimde nas l de erlendirdiniz? Müflteriye bir fley yaz lacaksa, onu bir arkadafl n za nas l anlat rsan z öyle yaz n. Bir üslup oluflturun. Bu tabii yabanc bir bankada daha zor iflleyebilir ama en az ndan bir fark m z olsun. Bankada bunu oluflturmaya çal flm flt m. Güzel bir denemeydi. Tabii bankan n kendi sorunlar da çok büyüktü. Türkiye de bir model seçmifllerdi ve modeli tüm dünyaya örnek gösteriyorlard. Bir müddet sonra mevcut finansal zorluklar, oray çal flmas zor bir yer haline getirmeye bafllad. Önünüzde finansal nedenlerle engeller olunca, orada pazarlama anlam nda bazen sizi tatmin edecek pek bir fley yap lamaz duruma geliniyor. Sonra Efes Grubu na geçtiniz, 3 y lda neyi de ifltirdiniz ya da neyi getirdiniz? Efes te, pazara giren yeni ülkeler ve farkl yerel markalar vard. 3 y lda pazara giren bu yeni 5 6 ülkedeki yerel markalar n pazarlama konumland rmalar yap ld. Türkiye de kaç marka vard? Türkiye de o zaman 3 marka vard ; ama bunun d fl nda, gitti imiz ülkeler de önemli bir pazard. Mesela Rusya da 2 marka vard. Sorumuz fluydu; Uluslararas bir marka sinerjisi nas l oluflur, kaynaklar m z nas l etkin kullan r z, yeni bir ülke pazar na girersek ne yapabiliriz? fiirkette nas l bir liderlik rolü üstleniyorsunuz? fiirketten flirkete liderlik misyonunuz de ifliyor mu? Çünkü gitti iniz yer belki de sizin istedi iniz de iflime haz r olmuyor... Bu durumda baflar l olmak için öncelikle flirketlerde ne mevcut bunu bilmek gerekir. Benim gibi birini seçtiklerine göre belli beklentileri vard r. Demek ki zaten de iflmek istiyorlard r. Di er taraftan bu flirketler baflar s z flirketler de illerdir. O zaman burada ilk ifl, beni de iflim için istediler, her fleyi de ifltireyim de il, bu flirketi güçlü k lan özellikler ne onu anlamakt r. Bu aflamadan sonra flimdi bu de erleri kaybetmeden ne getirebilirim? diyebilmektir. Pazarlama yönetimi sadece pazarlamadan geçmez. Organizasyonel de iflim için Pazarlamay, bütün flirket içindeki süreçlerde de do ru konumland rmal s n z. fiirketi güçlü k lan özelliklere bak yoruz ve buna göre pazarlamay nas l etkin k lar m diyoruz, peki ya bundan sonra? Ona bir strateji çiziyoruz. Tabii ki strateji vizyonu olmadan olmaz. flin stratejiyle uyumlu olmas laz m. Bu yüzden flirketi ve markay anlama dönemi çok önemli. Bu ne kadar sürüyor? Birkaç ay. Bu sürede zaten markay hissetmeye bafll yorsunuz. Bunun için iyi dinlemeniz ve marka imaj ile ilgili araflt rma yapman z gerekiyor. Çok marka olunca bunu her biri için yapmak laz m, de il mi? Evet, tabii bir de ana marka için... Ülker de de, Efes te de ana markan n ayr ca anlafl lmas gerek. Bu süreçten sonra, flimdi neredeyiz ve nereye gitmek istiyoruz sorular yla vizyonumuzu çiziyoruz. Bu, flirkette hem stratejiyi izleyecek olan pazarlama grubunun kafas nda net bir flekil oturtmak, hem de üst yönetime, nereye do ru yola ç kt m z yans tabilmek aç s ndan önemli. Bundan sonra da, do ru yönde gidiyor muyuz diye ad m ad m ölçmek laz m. yi pazarlamac olmak için ölçmek mi gerekiyor? Hipotez gelifltirmesi laz m. yi pazarlamac yla kötüyü ay ran, hipotezlerin kalitesi ve daha sonra validasyon sürecini nas l bir yöntemle, ne kadar de er katarak yönetti i ve denetledi idir. Hipotez ve validasyondan ne anlad n z, herkesin bildi i Cola Turka örne iyle aç klar m s n z? Cola Turka da soru pazarlamada çok yerleflmifl, marka de eri pazarlama kitaplar nda örnek olarak anlat lan ve tüm dünyada tan nan global markalara karfl nas l damara dokunabilecek bir ifl yap labilir? idi. Bunu yaparken milliyetçilik bir alternatif kulvar olabilirdi ama atefl etraf s tmal ama elimizi de yakmamal yd. Peki, nas l yapmal diyerek bafllad k ve bu hipotezle, tüketiciye ifadesiyle araflt rmaya girifltik. Cola Turka flunlar diyecek ve fluna benzemeyecek, özgün olacak. Bu kimli iyle ilgili bir hipotezdir. Bugün kola sektörüne girmek için de iflik bir sürü yol var. Birço unun yapt, o zamana kadar iflin marka de erinden çok ben büyüklerle rekabet edemem, o halde paras olmayana bunu ucuza satay m, buradan kazanay m mant yd. Dünyada bunun örnekleri var; fakat dünyada fiyatta bafla bafl gitme örne i yok. Hipotezi valide ederken ad m ad m gördük: E er Coca Cola n n kopyas olacaksan, ben seni reddederim. Farkl l m var diyorsan kal, milliyetçili i kullan rken dikkat et. Markan tüm dünyada iddial satacaksan evet; ama onu Türklük kayna olarak kullanacaksan, bu duygusal sömürüye girebilir. Dünya arenas nda Türk markas olarak rekabet ediyorsan ve de farkl l n varsa ben bunu de erli bulurum. Pazar araflt rmas n de erlendirirken CEO s / 2006/ Say : 35 15

5 nsan yetifltirmek iflimizin çok önemli bir parças... Ben ilk baflta çok yak n çal fl r m, yani benim alt ay birlikte çal flt m bir gruba gitseniz ve yöneticilik tarz m sorsan z öff, her ifle kar fl r diye nitelerler. Ama o kiflilerle 2 3 y l doldurdu umda sorsan z, farkl bir profil ç kar. Art k ilk aylardan sonra onlar serbest b rakma zaman gelmifltir. araflt rma karar n yöneticiler verir. Araflt rma bize yaln zca niteleyici bilgi verir. Pazarlamac n n ifliyse bunu uygun flekilde paketleyip, kabul ettirmenin do ru yolunu bulmakt r. Kalbim Benecol un ilk araflt rmas n yapt m zda, Ürün Müdürü gelip maalesef tüketiciler direkt reddettiler demiflti. O zaman dedik ki reddettiklerine bakmay n. Neyi ve neden reddettiler anlayal m, onu bulal m. Ve yeni bir hipotez... Ülker bugün nerede? Kaç y ld r Ülker desiniz ve burada nas l bir yön çiziyorsunuz? Global Pazarlama diye bir grubunuz olufltu, biraz ondan bahseder misiniz? Esas olarak Global Pazarlamay oluflturma nedenimiz, çok yo un bir flekilde günlük ifllerin içindeyken, stratejik düflünmeye daha az zaman m z kal yordu. Halbuki rakip oldu umuz çokuluslu organizasyonlarda strateji yapacak yurtd fl kadrolar var. Devaml konseptlerle beslenirler. Burada ise konseptleri bizim yaratmam z gerekiyor, yoksa kopya kal yorsunuz. O zaman farkl bir ihtiyaç ortaya ç k yor. Bizim yepyeni konseptleri yaratacak bir yap ya ihtiyac m z vard. Siz bütün dünyaya ait bir Global Pazarlama tak m m kurdunuz? Evet, 6 7 ayd r kurulma aflamas nda olan ve global bir sorumlulu u amaçlayan bir pazarlama tak m kurduk. Tabii önce do ru kiflilerden oluflan, tüketiciyi ve kategoriyi anlayan, do ru stratejik içgörüleri oluflturan bir tak m olmam z flart. Bu aflamadan sonra dünyaya aç lmay düflünebiliriz. Ama Global Pazarlama n n ad sadece hoflumuza gitti i için global olmad. Ayn zamanda Ülker önce bölgesel sonra global bir flirket olma yolunda gitti i için, ayn zamanda yurtd fl nda da pazarlama stratejilerini idare edebilecek, yön gösterebilecek bir grup olsun istedik. Bu yaklafl m flirket içinde de çok olumlu yank buldu. Çünkü yurt d fl operasyonlarda, benim de tecrübelerimden bildi im kadar yla özellikle çevre ülkelerinde yetiflmifl pazarlamac bulmak çok zor. Yeni geliflen bu ülkelerde yetiflmifl pazarlamac lar 15 sene sonra ortaya ç kar. fiu anda bizim çal flt m z ülkeler uzman pazarlamac ihtiyac olan, kendi içinde yetiflmifl pazarlamac s bulunmayan ülkelerdir. Hepsi gelece i parlak çocuklar olabilir ama henüz kendi bafllar na strateji dizayn edebilecek noktada de iller. nsanlara haz r olmad klar görevleri yüklerseniz hem markan z y prat rs n z, hem de onlar n kariyerini riske atars n z. Bunu çok iyi ölçmek laz md r. nsan yetifltirmek iflimizin çok önemli bir parças... Ben ilk baflta çok yak n çal fl r m, yani benim alt ay birlikte çal flt m bir gruba gitseniz ve yöneticilik tarz m sorsan z öff, her ifle kar fl r diye nitelerler. Ama o kiflilerle 2 3 y l doldurdu umda sorsan z, farkl bir profil ç kar. Art k ilk aylardan sonra onlar serbest b rakma zaman gelmifltir. Çünkü art k ben biliyorum ki onlar yetiflti, belli nosyonlar, belli kal plar kafada olufltu, bir ifle nas l yaklaflacaklar n anlamaya bafllad m. Art k kendi yaratt klar n uygulmaya f rsat verme zaman d r. Bundan sonra ifl daha çok önlerini açma, yol gösterme ve iflini kolaylaflt rmad r onlar n kendi geliflimi aç s ndan. Benim bugün çal flt m arkadafllara geliflmeleri için baflka neye ihtiyaçlar var onu anlatmaya çal fl yorum. Hangi yönlerde geliflmeleri laz m, bu bazen ayn pozisyonda olur, bazen iflin tarifini de ifltirerek olur, bazen onlar n yaklafl mlar nda kendileri ile ilgili fleyleri açmakla olur. Bu çok aktif bir süreç dedi im gibi. flin içine gireceksiniz, elinizi kirleteceksiniz, beraber bunun için ayr zaman, özel çaba harcayacaks n z. 16 CEO s / 2006/ Say : 35

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı