AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESiNDE SENDİKA HAKKı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESiNDE SENDİKA HAKKı"

Transkript

1 Melda SUR AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESiNDE SENDİKA HAKKı GİRiş K1~.sik ki İsel ve siyasal haklan güvence altına alan "İnsan Haklannı ve Temel Ozgürlükleri Koruma Sözle mesi"nde, doğrudan çalı anlan ilgilendiren iki hüküm mevcuttur: zorla çalı tırma yasağını içeren 4. madde ve sendika hakkının yer aldığı ıl. madde. Sendika hakkı, anılan maddede dernek kurma hakkının içinde, bu hakkın bir yönü olarak belirtilmi tir. 11. maddenin 1. fıkrası uyarınca: "Her ahls asayi i ihlal etmeyen toplantılara katılmak ve b3 kalanyla birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üzere sendikalara girmek hakkı dahil olmak üzere dernek kurmak hakkını haizdir." İkinci fıkrada ise, bu haklan sınırlama olanağı, ko uııanyla birlikte belirtilmektedir: "Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak milli güvenliğin, amme emniyetinin, nizarnı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlakın veya b3 kalannın hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanunla tahdide tabi tutulabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, zabıta mensupları ve devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında muhik tahditler konmasına mani değildir." l Bu kısa inceleme~in amacı, Avrupa İnsan Haklan Sözle mesi denetim organları olan Avrupa Insan Hakları Komisyonu ile Divan tarafından sendika hakkının nasıl ele alındığını, bazı kararların l lğı altında ortaya koymaktır. ı Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. ı Resmi Gazete'de yayımlanan çeviri metninin düzeltilmi eklidir (bkz. Feyyaz Gölcüklü-A Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Haklan Sö~mesi ve Uygulaması, Ankara, 1994, s. 342). B3 ka çeviriler için bkz. özellikle: Mesut Gülmez, Memurlar ve Sendikal Haklar, Ankara, 1990, s ; Münci Kapani, İDS8D Haklannın Uluslararası Boyutlan, Yenilenmi İkinci Basım, Ankara, 1991, s ; Muzaffer Sencer, Belgelerle İDS8D Haklan, İstanbul, 1988, s ı Bu konuda dilimizde etraflı incelemeler için bkz. özellikle: Mesut Gülmez, a.g.y.. s. 220 vd.; F. Gölcüklü - A Şeref Gözübüyük, a.g.y., s. 291 vd. Bkz. aynca: M. Forde, "'The European Convention on Human Rights and Labor Law', The American Journal ol Comparalive l.aw, Vol. 31, No.l, 1983, p. 301 vd.; Jean-Marc Beraud, "&pects de la libene syndicale au sens de la Convention euro~nne des droits de l'homme", Drolt Social, mai ı986, s. 384 vd.; Gerard Cohen-Jonathan, La Convention europeenne des DroUs de I'Homme, Paris 1989, s. 500 vd.; Jacques Velu-RU en Ergeç, La Convention europeenne des Droits de.'homrne, Bruxelles 1990, No. 786 vd.

2 38 İNSAN HAKLARI YILLIGI Örgütlenme özgürlüğünün kollektif ve bireysel yönlerini birbirinden kesin biçimde ayırmak güç olmakla birlikte, burada içtihat "kollektif' ve "bireysel" sendika özgürlüğü ayrımına göre incelenecektir. KOLLEKTİF SENDİKA ÖZGÜRLÜGÜ "Kollektif sendika özgürlüğü", bizzat tüzel ki i sendikanın varlık, faaliyet ve özerkliğinin korunması anlamına geldiğinden, sendikaların hakkını ifade eder. AİHS organları içtihadıyla bu konuda ortaya çıkan anlayı iki nokta etrafında toplanabilir: Bir kere, sendikalar arasında ayrım yapılması, bazı ko ullarla kabul edilmi tir. Diğer yandan, sendikal i levler belirli etkinliklere bağlı tutulmayıp, Devletlere nisbeten geni bir takdir yetkisi tanınmaktadır. Sendikalar Arasında Bazı Ayrımlara Cevaz Verilmesi Ulusal sistemlerde "tüm sendikaların aynı i leme tabi tutulması" anlamında mutlak bir e itlik anlayı ından zaman zaman uzakl3 ıldığı gözlenir. Deği ik ölçütlere dayanılarak, bir kısım sendikalar daha etkili konuma getirilmektedir. Bu bağlamda. a ağıda incelenen olaylarda da sendikanın faaliyet alanı ve temsil gücü dikkate alınarak, bazı örgütler farklı i lemlere tabi tutulmu tur. Belçika Ulusal Polis Sendikası Karan 3 Belçika Ulusal Polis Sendikasının ba vurusu, 1 ı. maddedeki örgütlenme özgürlüğüyle birlikte ayrım yasağını da (m. 14) ilgilendirmektedir: Olayda "Belçika Ulusal Polis Sendikası", Belçika mevzuatında yapılan bir düzenleme sonucunda danı ma mekazinmaları dı ında bırakılmı tı. Anılan mevzuat, yerel yönetimlerde çalı anların özlük haklarının en çok temsil yeteneğini haiz örgütlere danı ılarak düzenlenmesini öngörüyordu (27 Temmuz 1961 tarihli yasa). Daha sonra çıkarılan bir kararname (2 Ağustos 1966 tarihli kraliyet kararnamesi), ancak ilgili yönetimlerin tüm personeline açık olan örgütleri "en çok temsil yeteneğini haiz" kabul etmi tir. Polis örgütü içinde baskın bir çoğunluğu temsil etmekle birlikte, bu surette danı ma mekanizmasının dı ında k!llan Belçika Ulusal Polis Sendikası, ilgili kararnamenin iptali için Yüksek Idare M.ahkemesine b3 vurduktan sonra, istemi reddedildiğinde, konuyu Avrupa Insan Hakları Komisyonu önüne getirmi tir. 3 Divan, 27 Ekim 1975, S~rie. A, No. 19.

3 SEND1K.A HAKKı 39 Gerek Komisyon, gerekse Divan, AİHS'nin ihlali bulunmadığı hususunda birle mektedir: Bir kere mevzuatın amacı, sendika anaqisini önlemek, tüm personelin çıkarlarını dengeli ve tutarlı biçimde gözetmektir. Yapılan düzenleme, bu çerçevede özlük ko ullarını personelin genelinin ortak çıkarları açısından belirlemeyi hedefler. Bu amaçlar "me ru" sayıldığı için, olayda bir takım sendikalara haksız ve keyfi ayrıcalıklar tanınması söz konusu değildir. Karar AİHS organlarının içtihadında önemli bir i lev gören "orantılı olma" esasına da yer veriyor: yapılan düzenleme amaca uygun bulunduğu gibi; olayda sendikanın gördüğü mağduriyet a ırı sayılmamaktadır. Sonuçta 11. ile 14. maddeleri birlikte ele alınarak, sendika özgürlüğünün haksız bir ayrım yapılmak suretiyle ihlal edilmediği saptanmı tır." İsveç LokomotifSürücüleri Sendiluısı /(aran 5 Toplu i sözle mesine taraf olabilmenin gene ancak bazı kurulu lara hasredilmesinden kaynaklanan bu uyu mazlıkta, bu kez ülke mevzuatı değil, hükumetin belirli bir uygulaması değerlendirmeye konudur: İsveçt'te olay tarihinde yürürlükteki mevzuat uyarınca, Devletin istihdam ettiği çalı anlarla ilgili toplu i sözlc meleri, Devlet adına "ttiusal Toplu!?azarhk Bürosu" tarafından seçilen i çi örgütleriyle bağıtlanmaktadır. Olayda, Isveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası, toplu görü melere katılmakla birlikte, yeterince önemli bir örgüt olmadığı gerekçesiyle toplu sözle meye taraf kabul ediimemi ti. ' Divan, burada gene ugulamanın amacını dikkate almaktadır: Amaç, toplu pazarlık sürecinde çok sayıda muhatapla kaqı kar ıya gelmernek ve çözüme daha kolay ula mak olduğuna göre, söz konusu amaçlar mc ru sayılmalıdır. Seçilen yolun amaca uygun ve orantılı olup olmadığı hususunda Divan, 14. maddenin haksız ve keyfi ayrımları yasakladığı; buna kar ılık nesnel ve makul ayrımlara cevaz verdiği anlayı ından hareket ediyor. Olayda devletin ancak büyük i çi kurulu larıyla toplu sözle me akdetmesi, toplu görü mede "çabaları bölmeme ve sonuca daha kolay ula ma" dü üncesine dayanmakta ve bu nedenle toplu görü meler merkeziie tirilerek en çok temsil yetkisini haiz kurulu lara hasredilmektedir. Divan'a göre, bu amaçlar açısından bazı sendikaların görebileceği zarar a ırı sayılamaz. ol Komisyon, raporunu oybirliğiyle benimsemesine kaqıhk; Divan karan 4'e kaqı 10 oyla kabul edilmi tir. 5 Divan, 6 Şubat 1976, Strie A. No. 20., oysa İsveç mevzuatı, bir "ana" toplu i sôzlc mesine taraf olan örgütlere, resmi sendika delegesi atama. iş güvenliği denetçisi seçme, deği ik komitelerde temsilci bulundurma gibi ayncalıklar tanımaktadır.

4 40 İNSAN HAKLARI YILLIGI Divan, i ı. ve 14. maddelerin ihlal edilmediği yönündeki kararını bu kez oybirliğiyle kabul etmi tir. Sendika İşlevlerinin Belirli Faaliyetlere Bağh Tutulmaması İncelenen kararlarda dikkat çeken bir diğer özellik, "danl ma mekanizmalarında yer alma" ve "toplu İ sözlqmesine taraf olma" gibi hususların sendika hakkının zorunlu gerekleri sayılmamasıdır. Gerek Belçika Ulusal Polis Sendikası, gerekse İsveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası kararında, benzer tipte bir yakl8 ım görülebilir: Divan'a göre 1 ı. madde, sendikaların genelolarak üyelerin hak ve çıkarlarını savunmaya yönelik faaliyette bulunma hakkını güvenceye alır, buna kaf ıhk Devletlere belirli spesifik önlemleri alma yükümlülüğünü getirmez. Daha somut olarak, sendikalar seslerini duyurma hakkına sahiptirler; ancak danı ma mekanizmalarına katılmaları, belirli bir toplu i sözle mesine taraf olmaları gibi hususlar bu amaca yönelik yollardan sadece bazıları olup; taleplerin sunulması, üyelerin haklarını savunmak üze~e bir takım giri imlerde bulunulması gibi ba ka yöntemler de mevcuttur. AIHS m.ll, sendikaların i levlerini görebilmeleri "için uygun yolların seçimini Devletlere bırakını ;' dolayısıyla, Devletin belirli bir tutumda bulunmasını güvence altına almamı tır. Böylece, sendikaların kendilerine danı ılması veya belirli bir toplu İ sözle mesine taraf olmaları hususunda talep hakları bulunmadığından hareketle,lı. maddenin ihuil edilmediği sonucuna varılml tır. 8 İçtihat Hakkında Değerlendirme Görüldüğü gibi, AİHS organları sendikal haklar konusunda ılımh ve ihtiyatlı bir yakl8 ıml tercih etmektedirler.' Aynı organların klasik haklarla ilgili bazı cesur yorumları hatırlandığında, bu yakl8 lm dikkat çekicidir. Sendikal haklar konusundaki bu özellik, bizzat AİHS'nin sendika hakkını ele ah tarzına bağlanabilir: 11. maddede sendika hakkı klasik ki i hakları çerçevesinde yer almaktadır. Dernek özgürlüğünün bir yönü olarak sunulan sendika hakkı, bu çerçevede Devlete belirli somut edimler yüklemekten, Divan, Belçika Ulusal Polis Sendikası Karan, par. 39; İsveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası Davası, par Divan, Belçika Ulusal Polis Sendikası Karan, par. 38; İsveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası Davası, par. 39; Schmidt ve Dahlström Karan (Divan, 6 Şubat 1976, Strie A. Vol. 21), par. 34., Bkz. Jean-Marc Btraud, a.g.y., s. 384 vd.; Gtrard Cohen-Jonathan,..g.y., s ; Frederic Sudre, Drolt international et europeen des drous de.'bomme, 2 td. mise i jour, Paris 1992, s. 148; Nicole Catala- Rent Bonnet, Drolt social europeen, Paris 1991, s. 17. Dilimizde bkz. özellilde: Mesut Gülmez, a.g.y., s. 220 vd.; öz. s. 228, s

5 SENDİKA HAKKı 41 ziyade, genelolarak müdahalelerden kaçınma yükümlülüğünü getirecek ekilde anla ılmaya daha müsaittir. lo Böyle bir.anlayı çerçevesinde, Devletlere belirli bir takım sosyal politika ve özellikle I ~ukuku normları empoze edilemeyeceği dü üncesinden hareket eden AIHS organları, "bir toplu i sözle mesine taraf olma", "kendilerine danı ılma", "toplu i sözle mesinden yararlanmanın kapsamını belirleme"ll gibi konularda ulusal mevzuata ve uygulamalara a ırı ölçüde karı maktan çekinmektedirler. Öte yandan, ilk kez bu Sözle mede yer alıp bir devrim olu turan uluslararası yargı güvencesi, "özgürlük" yönü ağır basan klasik haklara daha uygun görünmektedir. Dolayısıyla hiç olmazsa bugün için klasik haklara hasredilen uluslararası yargı denetimi yoluyla Devletleri belirli sosyal politikalara zorlamaktan kaçınılıyor. Sendika hakkı, AİHS'de dernek özgürlüğü içinde ele alındığı için, belirli ve spesifik yönleri ayrıca korunmamı tır. İncelenen kararlarda, sendikaların üyelerin çıkarlarını savunmaya yönelik ortak faaliyetlerinin genel biçimde güvence altında bulunduğu kabul edilmektedir. Buna kai' ılık, daha önce değinildiği gibi Divan, lı bir toplu i sözle mesine taraf olmak, ya da danı ma mekanizmalarında yer almak gibi giri im ve yönte.mleri, sendika hakkının zorunlu unsurları olarak değerlendirmemi. Ileride ele alınacak olan Schmidt ve Dahlström kararında da benzer bir yakla ımla, grevin sendikal etkinliğin yoııarından sadece birisi olduğu, dolayısıyla 11. maddeyle özel olarak güvence altına alınmadığı kabul edilmektedir. Ba vuru konusu uygulamaların sosyal bakımdan ileri sayılan sistemlerde görülmesi; üye sayısı, faaliyet alanı gibi hususların sendikalar arasında farklı İ lemleri haklı kılabileceği görü ünü desteklemektedir. Böyle bir anlayı, 11. maddeyle sağlanan güvencenin kapsamını ciddi ölçüde daraltır. Oysa bazı yazarların haklı olarak i aret ettikleri gibi, sendika özgürlüğü "dilediği sendikayı kurma ve buna üye olma" hakkıyla sınırlı tutulup LO Bkz. G~rard Cohen-Jonathan, s Bir sosyal haklar belgesi olan Avrupa Sosyal Şanı'nda dahi bu hususta somut yükümlülüklerin bulunmaması. AİHS organlannın söz konusu yakla lmlol etkilemi tir. II Schmidt ve Dahlström karan. lı Bununla birlikte bu hususta Komisyon'un raporlanndaki yakla ım, Divan kararlanndaki anlayı 8 nazaran biraz farklıdır. Komisyon. "daol ma mekanizması içinde yer alma hakkı ve toplu i sözlqmesi özgürlügünün sendikal faaliyetin önemli ve kaçınılmaz ögeleri oldugu ve i ı. maddenin uygulama alanı içine girdiği" görü ündedir. Bkz. Mesut GÜlmez. a.g.y., s

6 42 İNSAN HAKlARI YILLIGI ba ka yönlerle birlikte ele alınmadığı takdirde, anlam ve değerini önemli ölçüde yitirecektir. u Benzer bir görü le, sendikal araçlardan birinin, ö~llikle de grevin tamamen yasaklanması,li. maddenin ihlalini olu turabilir. Oğretimizde ifade edildiği üzere, "(...) devletlerin olanak sağlamakla ve geli tirmekle yükümlü olduğu toplu eylem araçlarının en önemlilerinden biri ve ba lıcası olan grev hakkının tümden yasaklanması, özellikle sendikaların çıkarları savunma amacını gerçekle tirecek b3 ka toplu eylemlerden yoksun bırakılması (...) SözlC me 'ye aykırıdır". i 4 Yukarıdaki görü ü benimseyen ba ka yazarlar da, AİHS'de grev hakkının açıkça g~vence altına alınmamasına kar ılık, grevin tümüyle yasaklanması halinin AIHS m. 11'ne aykırı sayılabileceği görü ündedirler. 15 AİHS organları, ulusal mevzuat ve uygulamalara ili kin bir takım esaslan da ortaya koymu lar: Bir kere getirilen düzenlemenin amacı, amacın me ruluğu ve sendikal i levlerle bağda ırlığı incelenmektedir. Ayrıca, amaç itibariyle alınan önlernin gerekli ve uygun olup olmadığı ve "orantılılık ilkesi" açısından gösterdiği sakıncalar değerlendirilmektedir. Bütün bu kararlarda, sendikalar arasında keyfi, sübjektif, siyasal nedenh haksız ya da gereksiz ayrımların caiz olmadığı görü ünden hareket edilmi tir. BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜGÜ Bireylerin sendikalara üye olup olmama ve sendikal faaliyetlerden yararlanma haklarını içeren "bireysel sendika özgürlüğü" 1ı. madde çerçevesinde ilginç bir kararlar dizisine konudur: Negatif Sendika Özgürlüğünün Kabulü Yönünde Geli me Young,James ve Webster Kararı l6 Doğrudan doğruya sendika özgürlüğünün negatif yönünü ilgilendiren bu olayda, bazı sendikalara üye olmadıkları g~rekçesiyle bir kısım i çilerin i lerine son verilmi ti. Söz konusu uygulama, Ingiliz demiryolları idaresi ile üç demiryolu sendikası arasında bağıtlanıp i çilerin istihdamı için bu 13 G~rard Cohen-lonathan s. S ı o. Bkz. aynca: R.Pelloux, "Trois affaires syndicales devant la Cour europeenne des droits de I'homme", Annuatre trançals de DroU International, ı976, s Benzer anlamda, ögretimizde bkz. öz: Mesut Gülmez, &.g.y., s Mesut Gülmez, &.g.y., s u l. P. lacque, "La liberte d'association dans la Convention euro~nne des droits de I'homme", Perspectlves canadiennes et europeennes des droi" de la personne (Ada des JOUJ1lfts Slrasbourgeoises de l'lnslllut canadien d'eludes Jurldiques superleures, (984) Qu~bec 1984, s. 315; G~rard Cohen-lonathan, s. 513, dn Divan, 13 Agustos 1981, Sene A. Vol. 44.

7 SENDİKA HAKKı 43 sendikalardan birine üyeliği zorunlu kılan bir "kapalı İ yeri" (closed shop) anla masından kaynaklanıyordu. Bu ilginç kararla sendika özgürlüğünü ve genel olarak AİHS'de güvence altına alınan tüm haklan ilgilendiren bazı temel yaklcl lmlar ortaya konulmu tur:. - Bir kere, daha önce Marckx bcl vurusu raporunda da belirtildiği gibi, AIHS, bireyi sadece Devlete kar ı korumakla kalmayıp, aynı zamanda bcl ka birey, topluluk ve örgütlere kar ı koruma yükümlülüğünü getirir. 17 Bu bağlamda Devlet, ihlaııeri önlemeye yönelik etkili bir mevzuatı olu turmakla yükümlü bulunduğu için; olayda "closed shop" uygulamasına cevaz veren bir hukuki sistemin varlığı nedeniyle Devlet sorumludur. ls - Sendika özgürlüğünün negatif yönü, dü ünce, kanaat ve ifade özgürlüklerini de (AIHS m.9 ve 10) yakından ilgilendirir. Olaydaki sendikaların belirli bir siyasal doğrultuda olup, bu tutumlarının ilgili ki ilerce benimsenmemesi, kararı etkilemi tir. l9. - Nihayet, doğrudan doğruya negatif sendika özgürlüğü açısından AIHS'nin hazırlık çalı maları gözönünde tutulmakla birlikte, bu çalı malara gereğinden fazla itibar edilmemi tir. Hazırlık çalı malarına bakıldığında, o dönemde bazı ülkelerdeki "closed shop" kayıtlarına cevaz veren sistemlere kar ı gelmernek amacıyla sendika özgürlüğünün negatif yönünün bilinçli olarak metne konulmadığı anla l1ır. 10 Bununla birlikte, negatif yön bu surette tümüyle güvence kapsamından dı lanmamı tır: Divan'a göre, "ıl. madde, üye olmanın zorunlu tutulduğu her türlü uygulamaya cevaz verir ekilde yorumlanırsa, bizzat korunmak istenen hakkın özüne dokunulmu olur".zl - Sendika özgürlüğü, dilediği örgütü seçme özgürlüğünü de içerir. Dolayısıyla, bireyin hareket ve seçme serbestliğinin Cl ırı ölçüde sınırlandığı durumlarda da örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmi sayılmalıdır Belirli bir sendikaya üye olmamanın i in kaybına yol açması, "üye olmama özgürlüğünü" zedelcyen ciddi bir baskıdır. Olayda, baskıya maruz kalan i çilerin, "closed shop" kaydı getirilmeden çok önce i e alınan eski i çiler olması da dikkate alınmı tır. 17 Divan, Marcb karan, 13 Haziran 1979, Sene A Vol. 3ı. IS Divan, Young, James ve Webster karan, par Par. 54 ve Yüksek Memurlar Konferansı Raporu, ı9 Haziran 1950, Recueil des travau preparatolres, vol. IV, s. 263; Divan karan, par. 51, Divan karan, par Par. 56.

8 44 ınsan HAKlARI YILLIG! - "Closed shop" kaydı, 11. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sınırlama olanakları açısından da değerlendiriliyor: Olayda sendikaların ilgili i kolunda güçlenmesi için böyle bir önleme gerek olmadığına i aret edilerek;13 anılan önlem, getirdiği sakıncalarla birlikte izlenen amaç bakımından 3 lrı bulunmaktadır. 14 Böylece Divan,lI. maddenin ihlal edildiği sonucuna varml tır.l5 Young, James ve Webster kararında, negatif sendika özgürlüğü ilke olarak kabul edilmekten kaçınıldığı için, karar sendika özgürlüğünün negatif yönünü teyit eden bir ilke kararı değildir. Ancak, negatif yönün dl lanmadığı da gözlenebilir. Bu karar bir emsal olu turarak, daha sonra birçok uyu mazlıkta ula ılan "dostça çözüm"de dikkate de alınmı tır. Dennis Sihson Kararı ı, Olay tarihinde İngiliz mevzuatı artık "closed shop" uygulamalarına cevaz vermediği için;ı7 bu uyu mazlığın cereyan ettiği bağlam öncekinden çok farklıdır. Bizzat olay da Young, James ve Webster olayına nazaran karma ıktır: Bir irketin kamyon oförü olarak çalı an D. Sibson, önceleri üyesi bulunduğu sendikayla arasında meydana gelen bir ~yu mazlık nedeniyle,28 o sendikadan ayrılıp bir ba ka kurulu a üye olmu tu. I Yerinde çalı an bir kısım İ çilerin de tepkisini çeken Sibson'a, i veren, bir grev tehdidi üzerine, iki seçenek sunmu tur: eski sendikasına geri dönmek, ya da bir ba ka i Yerine nakletmek. Sibson her iki seçeneği de reddederek; bir "zımni fesihle"ı9 kar ı kaf ıya kaldığını öne sürerek, aynı gün istifasını sunup i Yerinden ayrılmı tır. Divan ise, 11. maddenin ihlali bulunmadığı yönündeki kararında, Komisyon'un ayrıntılı raporunda yer alan hususları teyit edip, u sonuçlara varmaktadır: 13 Olay tarihinde British Rail personelinin yüzde doksanbeşi zaten bu sendikalara üyedir. 14 Par. 64, Divan Genel Kurulunda karar 3'e katlı 18 oyla kabul edilmi ti. Daha sonra Divan'ın ilgili dairesi İngiliz devletini davacılara tazminaı ödemeye mahkom etti. (AİHS m. 50'nin uygulanmasına ili kin Daire karan, 18 Ekim 1982, Serie A. No. 55). '1.6 Divan, 20 Nisan 1993, Serie A. No. 258-A Karar, 2'ye katlı 7 oyla kabul edilmi tir. ı yılında çıkanlan istihdamın korunmasına ili kin yasa, belirli bir sendikaya üye olup olmama nedeniyle aleyhte i lem yapılmasını, özellikle de i C son verilmesini yasaklamı tır. (m , m.54 ve 58). 28 Sendika ubesi yönetiminde bulunduğu sıra sendika fonlanndan haksızca yararlandığı iddiası üzerine, Sibson sendikasından aynlmı tı. ı9 "Conslructive d ismissa I" tarihli İngiliz yasası, m.55rı c uyannca, "(...) i. verenin davranı ı dolayısıyla işçi akdi derhal fesih hakkına sahip olup; hizmet akdini feshetmesi durumunda akil i veren tarafından feshedilmi sayılır."

9 SEND1KA HAKKı 45 - İngiliz mevzuatı yeterli bir koruma getirmektedir. İ çinin ulusal yargı mercilerinde hakkını arama olanağı vardır; iddialann bu mahkemeler önünde kanıtlanamaması durumunda, Devlet AİHS'nin 1ı. maddesini ihlal etmi sayılmaz. - Young, James ve Webster olayına nazaran birçok önemli farka da i aret ediliyor: Burada, sendikaya üye olmama nedeniyle doğrudan i e son vermek yerine, bir ba ka i Yerine nakil seçeneği sunulmu tur. Olayda bu surette i ~o ullannda aleyhte bir deği ikliğin meydana geleceği de a ikar değildir. 30 I çinin bir ba ka i Yerine nakli, Ingiliz istinaf mahkemesinde kabul edildiği üzere, i verenin olağan yetkileri içinde yer alıp; ayrıca i Yerinde huzur ve düzeni sağlama gereklerine de dayanıyordu. 31 Nihayet, olayda i çinin üyelikten ayrılması, dü ünce özgürlüğüyle ilgili olmayan bir nedene dayalıydl. 31 Divanın bu kararında da olayın özelliklerinin etkili olduğu görülmektedir. Sigurdur A. Sigurjonsson Karan 33 Burada, bir serbest meslt:ğin (taksi i letmeciliğinin) icrası için belirli bir derneğe üyeliği zorunlu kılan ızlanda mevzuatı değerlendirme konusudur. Karardaki en önemli özellik, örgütlenme özgürlüğünün negatif yönünün bu kez belirgin ve açık biçimde benimsenmesidir. Gerek Komisyon raporunda, gerekse Divan kararında, çe İtli uluslararası belge ve kararlar zikredilerek, örgütlenme özgürlüğünün negatif yanının da artık geni biçimde kabul gördüğü ortaya konulmakta ve bu amaçla çok sayıda örnek zikredilmektedir: Bir kere BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 20. maddesinin 2. fıkrasında olduğu gibi; 9 Aralık 1989 tarihli Avrupa Topluluğu Temel Sosyal Haklar Şartı'nın 1ı. maddesinin 2. fıkrasında, negatif sendika özgürlüğü açıkça yer almı tır. 30 Nakli önerilen i Yeri 2 km uzakta olup; ücret tutan yönünden i Çinin magduriyet görmemesi de saglanacaktı Bununla birlikte, kal" l oy yazılannda belinildigi üzere, burada i Çinin bir ba ka i Yerine nakle zorlanması i Yeri gereklerine degiı, ashnda bir sendika üyeligine razı olmamasından kaynaklanmı tı. Bir kısım i çilerin grey tehdidinde bulunmalan üzerine bu önleme ba vurulması ise bizzat önlemi haklı kılamazdı... Bkz. 9 Nisan 1991 tarihli Komisyon raporuna ek olarak E. Busultil'in; Divan karanna da ek olarak, Yargıç Russo'nun katıldıgı Yargıç Morenilla'nın kal" l görü yazılan. 31 Bununla birlikte, kal" l görü yazısında haklı olarak i 3ret edildigi gibi, i Çinin onuruna dokunan bir isnat kal" ısında ilgili sendikaya yeniden üye olmak istememesi gerçek ve ciddi bir neden olu turuyordu (Yargıç Russo'nun katıldıgı, Yargıç Morenilla'nın kal" l görü yazısı). 33 Divan, 30 Haziran 1993, 24/1992/369/443.

10 46 ınsan HAKLARI YILLIGI Avrupa Konseyi çerçevesinde, Avrupa Sosyal Şartı'nın 5. maddesi hakkında Uzmanlar Komitesinin kabul ettiği yoruma da yer veriliyor. lot Ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 24 Eylül 1991 tarihli, 1168 (1991) sayılı tavsiye kararıyla, Avrupa Sosyal Şartı'nda örgütlenme özgürlüğünün negatif yönüne de açıkça yer verilmesi önerildiğine i aret edilmektedir. Benzer ekilde, Uluslararası Çalı ma Örgütü'nün Sendika Özgürlüğü Komitesi ile Uluslararası Çalı ma Bürosu Yönetim Kurulu'nun yorurrılarında, üye olma zorunluluğu hallerinin 87 ve 98 sayılı Sözle melere aykırı bulunduğuna da i aret ediliyor. 35 Böylelikle denetim organlarının yorumlarına da atıfta bulunarak, gerek ba ka uluslararası belgelerde, gerekse AİHS'ne taraf Devletlerin hukuk sistemlerinde benimsenen anlayı dikkate alınmaktadır. Bu surette çe İtli belgeler birbirinden tamamen bağımsız kabul edilmeyerek, bunların birbirine ı ık tutması sağlanıyor. Komisyon ve Divan'ın daha önceki kararlarında da J6 benimsemi oldukları bu olumlu yakla ım, sonucu önemli ölçüde belirlemi tir. Nihayet, AİHS hükümlerini statik biçimde yorumlamak yerine, geli en ko ullara uygun dinamik bir yakla ımın tercih edildiği söylenebilir. Kararın bir ba ka yönü, olaydaki örgütün gerçek anlamda bir "sendika" olmayıp; bazı kamu i levlcriyle ~onatılmı farklı tipte bir örgüt olmasıdır. Ne var ki bu özellikler, konunun A1HS m. 11 çerçevesinde ele alınmasına engel olu turmamı tır. Bu bakımdan kar ı görü yazılarından birinde, söz konusu örgütün aslında Le Compte, Van Leuven ve De Meyere olayındakine benzer,37 tabip odaları tipinde bir kurulu olduğu öne sürülmü tür. Buna göre, Devletin devretmi olduğu kamu yararına dönük faaliyetleri görmekte olan kurulu lann "tekel" durumunda bulunmaları olağan ve doğal sayılmalıydl. 38 Oysa AİHS denetim organlarının vardıkları sonuç farklıdır: Olaydaki örgütün Devletin denetiminden uzak, tümüyle özel hukuk kurallarına göre i leyen bir özerk kurulu olduğu saptanmaktadır. Bir mesleğin icrası için böyle 34 Bkz. izlanda hakkında: Conclusions Xıı-ı, , s Hük6met Komitesi de 22 Mart 1993 tarihli 12. Raporunda (par. ı 13), İzlanda'ya uyan yönetilmesini önermişti. 35 Komisyon, par. 54; Divan, par. 35. J6 Belçika Ulusal Polis Sendikası ile İsveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası kararlannda, Avrupa Sosyal Şartı hükümleri de dikkate alınmıştı. Ancak, gerek danışma hakkı, gerekse toplu pazarlık hakkında, Sosyal Şart'ın "ihtiyatlı" hükümleri, sendikal faaliyet konusunda Devletlere yönelik güdümleyici bir yaklaşımdan Divan'ın kaçınmasına etken olmu tu (bkz. Mesut Gülmeı,..g.y., s ; Gerard Cohen-lonathan,..g.y., s. S ı O). 37 Divan, 2.1 Haziran 1981, Seri e A No Olaydaki "Frami" örgütü, taksi i letmeciliti kurallannı düzenleme yetkisiyle donatılmı olup, işletme ruhsatını veren Komisyona üye atama yetkisine de sahipti.

11 SENDİKA HAKKı 47 bir örgüte üyeliğin zorunlu tutulması, üphesiz 1ı. maddenin kapsamına giriyordu. Ayrıca, kararda söz konusu İzlanda düzenlemesi "demokratik bir toplumda zorunlu" bir önlem sayılmayarak, izlenen amaçla orantılı bulunmamı tır. Olayın b3 ka özellikleri de zikredilebilir: İlgili derneğin taksi İ letmeciliği politikasının davacı Sigurjonsson'un görfujierine ters dfujmesi, b3 vurunun dü ünce özgürlüğü açısından değerlendirilmesine de yol açmı tır. Divan,lı. maddenin ki ilerin kanaat özgürlüğünü de korumayı amaçladığı yönündeki anlayı ını istikrarlı biçimde sürdürmektedir. 39 Toplu Sözleşmeden Yararlanma ve Grev İle İlişki Schmidt ve Dahlström Karan 40 Schmidt ve Dahlström olayı, İsveç sistemi çerçevesinde meydan~ gelip, toplu i sözle mesi hükümlerinden yararlanmayla ilgilidir. Olayda, Isveç'te sıkça görüldüğü üzere, toplu i sözle mesinin geriye etkili hükümlerinden yararlanma, toplu i sözle mesine taraf sendikanın üyeleriyle, herhangi bir sendikaya üye olmayıp, ba ka kurulu ların kararla tırdıkları bir greve katılmamı ki ilere hasredilmi ti. Taraf sendikaya üye olmayan Schmidt ve Dahlström, üyesi bulundukları ba ka bir kurulu un kararla tırdığı greve de katılmamı lardı. Toplu sözle menin geçmi e etki.ii hükümlerinden yararlandırılmamaları üzerine, Schmidt ve Dahlström, AIHS m. 11 ile m. 14 hükümlerinin ihlal edildiğini öne sürerek ba vuruda bulunmu lardır. Divan, oybirliğiyle kabul ettiği kararıyla, daha önce benimsediği temel anlayı a bağlı kalmaktadır: 1 ı. maddenin sendika üyelerinin mesleki çıkarlarını sendikalar aracılığıyla koruma olanağını güvence altına aldığı; buna kar ılık Devlete sendikalarla ilgili belirli bir somut düzenleme veya tutumu benimserne yükümlülüğü getirmediği hatırlatılıyor. Bu nedenle, "toplu i söz1e mesinin geriye etkili hükümlerinden yararlanma, güvence kapsamına zorunlu olarak girmez. Benzer ekilde, grev hakkı da mesleki çıkarları korumaya yönelik en önemli araçlardan biri olmakla beraber; bu araçlardan sadece birisini te kil eder ve özelolarak güvence altına alınmamı tır Divan, par Divan, 6 Şubat 1976, S~rie A. Vol BM İnsan Haklan Komitesi de, "BM Ki isel ve Siyasal Haklar Sözle mesi" çerçevesinde sendika kurma ve üye olma haklannın grey hakkını zorunlu olarak içermediği görü ünü benimsemi tir. Bkz. İnsan

12 48 İNSAN HAKLARI YILUCH Taraf sendikanın üyeleriyle üye olmayanlar arasında yapılan ayrımın neden ve amaçları inceleniyor: Greve katılıp katılmama dı ında, bizzat taraf sendikaya üye olma durumunun tek ba ına ilgili sendika için önemli bir destek olu turduğu kabul edilerek, yapılan ayrım makul ve ölçülü sayılmaktadır. 41 İçtihat Hakkında Değerlendirme Young, James ve Webster olayında, ıl. maddenin "closed shop" uygulamasını ne yasakladığı, ne de kabul ettiği kabul edildiği için, karar, negatif sendika özgürlüğünü benimseyen bir ilke karan olmamı tır. Oysa, Divan'ın bazı yargıçlarının karara ekli olarak sunduklan görü yazısında,43 negatif sendika özgürlüğünün tam olarak ve bütün sonuçlarıyla birlikte kabul edilmesi gerektiği vurgulanmı tı. Yazıda haklı olarak belirtildiği üzere: "(...) Örgütlenme özgürlüğünün negatifyönü, pozitifyönünün ayrılmaz uzantısı olup, onu tamamlamaktadır. Bu özgürlüğün sadece pozitif yanı korunmakla yetinilirse, koruma eksik kalır. Aslında tek ve aynı hak söz konusudur." Aynı yazıda a ağıdaki görü lere de yer veriliyor: Bir kere "üye olmama özgürlüğü", dü ünce, din, vicdan ve ifade özgürlükleriyle bağlantılı olmadığı hallerde dahi korunmalıdır. Bu nedenle olayda ki inin üye olmama nedenlerini açıklamak zorunda kalması da örgütlenme özgürlüğüne ters dü mü tür. Diğer taraftan, örgütlenme özgürlüğü doğalolarak dilediği örgütü seçme olanağını da içerir. Dolayısıyla sendika tekeli durumlarında, örgütlenme özgürlüğünün zorunlu unsuru olan seçme imkanı ortadan kalkmaktadır. Nihayet örgüte üye olmamanın i in kaybına yol açması, mevcut ihlali sadece ağırla tırır. Bu sonuçla kar ıla ılmadığı durumlarda da, bizzat üye olma zorunluluğunun varlığı örgütlenme özgürlüğüne ters dü er. Yukarıda belirtilen anlayı çerçevesinde Sibson kararını da elc tirmek mümkündür: Olayın gösterdiği özellikler kararda varılan sonucu isabetli kı1ml sa da, aslında olayda gene belirli bir sendikaya üyeliğe zorlanma durumu vardır. Bu bakımdan kararın dayandığı temel anlayı a katılmak güçtür. Sonuçta, kollektif örgütlenme özgürlüğü büyük önem ta ımakla birlikte, esasen bireysel özgürlüğün uzantısı ve türevi olduğu görü üne katılmaktayız. Haldan Komitesi, J.D.B./Kanada, No. 118/1982, N41/40, s AİHS m. 11 ile grev hakkı arasındaki i1i ki için bkz. öz. Mesut Gülmez, &.g.y., s Divan par. 41. Bkz. aynca: Jean-Marc B~raud. &.g.y., s Yargıç Ganshof Van der Meersch, Bindschedler-Robert, Gölcüldü, Liesch, Matscher, Pinheiro Farinha ve Petiti.

13 SENDİKA HAKKı 49 Bu nedenle kollektif yönün bireysel özgürlüğü yok etmesine hiç bir surette izin verilememesi gerekir. 44 AİHS organları içtihadında ilginç bir geli me gözlenebilir: Young, James ve Webster ile Sibson kararlarında, negatif sendika özgürlüğü ilke olarak benimsenmekten kaçınılml tı. Bu kararlarda, her olayın gösterdiği özellikler belirleyici olmu ve ancak dü ünce ve kanaat özgürlüğüne dokunan ve bilhassa doğrudan İ in kaybına yol açan zorunlu üyelik halleri sendika özgürlüğüne aykırı sayılml tır. Buna kar ıhk, hiç olmazsa gerekçeleri bakımından, Sigurdur S. Sigurjonsson kararını bir ilke kararı saymak mümkündür: Gerekçede, negatif yönün yer aldığı çe itli uluslararası belge ve içtihat zikredilerek, sendika özgürlüğünün günümüzde artık negatif yönüyle kabul edildiği vurgulanıyor. Bu kararda sendika özgürlüğünün negatif yönünün temel te kil' ettiği ve sonucu tek ba ına belirlediği söylenebilir. İncelenen kararlarda daha çok "negatif sendika özgürlüğü" üzerinde durulmakla birlikte, örgütlenme özgürlüğünün pozitif yönünün bütün önemini koruduğuna da i aret etmeliyiz. Sendikacılık,,doğrudan doğruya pozitif yöne bağlı olarak ortaya çıkıp geli ebilmi tir. Batıda uzun ve zorlu mücadeleler sonucunda kazanılan sendika kurma ve serbestçe üye olma haklarının pozitif yanı etkili biçimde güvence altına alınmadığı takdirde, negatif yönün de herhangi bir i levi kalmaz. Dolayısıyla incelememizde daha çok negatif yön üzerinde durulmu sa da, pozitif sendika özgürlüğünün "asli" olma özelliği yadsınamaz. Toplu i sözle mesinden yararlanmanın kapsamı ve bu yararlanmanın grevle ili kisi, Schmidt ve Dahlström kararında ele alınmı tır. Bu hususlar, bazı kayıtlarla toplu sözle me taraflarının özerk iradelerine bırakılmaktadır. Böylece, taraf sendikaya üye olup olmamanın toplu sözle meden yararlanmayı etkileyebileceği kabul edilmektedir. Böyle bir çözüm, sonuçta toplu İ sözle mesine taraf sendikaya avantaj sağladığından, sendikaları toplu İ sözle meleri akdetmeye sevkedecek, sendikaların geli mesine uygun bir çözüm sayılabilir. SONUÇ Avrupa İnsan Hakları Sözle mesi klasik haklara i1i kin bir belge olduğu için, denetim organlarının sendika özgürlüğü hakkında benimsedikleri temel anlayı, gene aynı klasik çerçevede kalmaktadır. Böylece hakim olan bireyci ve 44 Bkz. G~rard Cohen-Jonathan, Lg.y., s. 509; Benzer anlamda: Jacques Velu- RU en Ergeç, LI-Y., No. 800.

14 50 İNSAN HAKLARI YILllGI liberal yakl8 lmın etkisiyle, sendika hakkının "özgürlük" yönü ağırlığını korumu tur: AİHS organları sendikal faaliyetleri ele alırken, belirli sosyal politika esaslarını empoze etmekten kaçınarak, Devletlere ve sosyal partneriere nisbeten geni bir düzenleme alanı bırakmaktadırlar.. Ancak, Devletlerin ve tarafların düzenleme yetkileri sınırsız da değildir: AIHS organları, b8 vuru konusu mevzuat ve uygulamaların amacını inceledikleri gibi; ihtilaf konusu önlernin gözetilen amaç yönünden gerekli, uygun ve ölçülü olup olmadığını dikkatle denetliyorlar. Bireysel sendika özgürlüğüyle ilgili kararlarda ise, gene "klasik temel hak ve özgürlükler" anlayı ına uygun biçimde, her olayın özellikleri gözönünde tutularak, ki i1erin inisyatif ve seçme özgürlüklerini koruyan bir yakl8 lm ön plandadır. AİHS organlarının bu içtihadı, sosyal normlara hasredilen kurum. ve belgeler çerçevesinde benimsenen içtihattan bazı bakımıardan ayrılıyor. AIHS m. 11'in uygulanmasıyla ilgili temel yakla ımlar, Uluslararası Çalı ma Örgütü organlarının benimsemi oldukları yakla ıma nazaran önemli farklılıklar gösterdiği gibi; Avrupa Sosyal Şartı'nın denetim mercilerinin (özellikle Bağımsız Uzmanlar Komitesinin) benimsedikleri anlayl lardan da zaman zaman uzakla mı tır. Böylece, sosyal hakların uluslararası alanda korunmasında çe itli kurum ve belgelerin, kendilerine özgü denetim organlarıyla birlikte farklı "ki iliklere" sahip oldukları; bunların birbirini tamamlayıcı İ levler gördükleri söylenebilir.

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STK. /25

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STK. /25 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/13993 Karar No. 2014/10049 Tarihi: 25.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STK. /25 SENDİKA HAKKI SENDİKA ÜYELİĞİNE

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

bilinmesi gerekenler

bilinmesi gerekenler 54 55 tıp hukuku Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilinmesi gerekenler İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 MESLEK HAYATIMIZA 2010 YILINDA GİREN, DAHA ÖNCESİNDE ACABA İŞE YARAR MI? DİYE

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 45050 / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20 Eylül 2005 İşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi: 5.7.2017 Sayısı: C -190/16 Havacılık sektöründe Pilotlar için azami çalışma yaşının 65 olarak belirlenmiş olması, geçerli bir düzenlenmedir. Özü:

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER *

Çev.: Alpay HEKİMLER * Avrupa Adalet Divanı Çev.: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi: 20.01.2009 Sayısı : C-350/06 u. C-520/06 İşçilerin uzun süren bir hastalık döneminden sonra da yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Özü:

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ENERJİ YAPI-YOL SEN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:68959/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ENERJİ YAPI-YOL SEN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:68959/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ENERJİ YAPI-YOL SEN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:68959/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 21 Nisan 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK/25

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK/25 T.C YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK/25 Esas No. 2015/7995 Karar No. 2016/2433 Tarihi: 10.02.2016 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE SUÇUNUN TEHLİKE SUÇU NİTELİĞİNDE OLMASI SENDİKA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 13.11.2014 Sayısı: C-416/13 Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Polisi memuru olabilmek için üst yaş sınırının 30 yaş olarak belirlenmesi Avrupa Birliği hukukuna aykırılık oluşturmaktadır.

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının. Hukuki Dayanakları. Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının. Hukuki Dayanakları. Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının Hukuki Dayanakları Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu TC Anayasası 135. madde : Kamu kurumu niteliğindeki meslek

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı Atilla İNAN Bir toplumda devlet, örgütlü çalı manın en geli mi kurumudur. Devlet kadroları da örgütlü dayanı ma gruplarının gizli veya açık rekabeti

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı