2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2 (2006-KPSS/2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2 (2006-KPSS/2)"

Transkript

1 2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2 (2006-KPSS/2) ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS DÜZEYİ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara I

2 Bu Kõlavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapõlacak Sõnavlar Hakkõnda Genel Yönetmelik" (R.G tarihli ve sayõlõ) hükümleri uyarõnca, T.C. Başbakanlõk Devlet Personel Başkanlõğõnõn görüşleri de alõnmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafõndan hazõrlanmõştõr KPSS/2 YE BAŞVURMA SÜRESİ: Bankaya Ücret Yatõrma: 22 Mayõs Haziran 2006 Başvurma : 24 Mayõs Haziran KPSS/2 TARİH VE SAATİ: 17 Eylül 2006, 09:30 KILAVUZ ÜCRETİ: 2,00 YTL BAŞVURU HİZMET BEDELİ : 3,00 YTL SINAV ÜCRETİ: 35,00 YTL (Bu Kõlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir.) ADRESİMİZ a) Başvurma, sõnav ve sõnav sonuçlarõ konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM - SHB Bilkent / ANKARA Faks: (312) b) Resmi kurumlarca gönderilecek yazõlar veya ÖSYM'yi bir bütün olarak ilgilendiren genel ve özel nitelikteki dilekçeler için: ÖSYM Başkanlõğõ Bilkent / ANKARA c) Telefon Numaralarõ: (312) (Çok Hatlõ Santral) ÖSYM d) Internet Adresi: e) ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 Üsküdar / İSTANBUL DİKKAT: 2006 Kamu Personel Seçme Sõnavõ/2 (2006-KPSS/2) ile ilgili olarak bu Kõlavuzda yer alan kurallar, Kõlavuzun yayõm tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargõ organlarõnõn kararlarõ gerekli kõldõğõ takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafõndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. II

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR BAŞVURMA Başvurma Koşullarõ Başvurma İşlemleri Aday Bilgi Formu T.C. Kimlik Numarasõ Sõnav Merkezleri Mezun Olunan/Olunacak Üniversite Mezun Olunan/Olunacak ÖnlisansProgramõ veya Ortaöğretim Alanõ Mezuniyet Tarihi Başvuruda Özel Durumlar Başvurularõn Geçersiz Sayõlacağõ Durumlar Sõnavdan Önce Adaylara Gönderilecek Belgeler SINAV Sõnav Tarihi ve Süresi Soru Kitapçõğõ ve Türleri Sõnavõn Kapsamõ Sõnava Girerken Adaylarõn Yanlarõnda Bulundurmasõ Gereken Belgeler Sõnavõn Uygulanmasõ Sõnavda Uyulmasõ Gereken Kurallar Puanlama Sõnav Sonuçlarõnõn Bildirilmesi B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alõnmasõ B Grubu Kadrolara Yerleştirme B Grubu Kadrolara Atanma HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) İşçi Olarak İstihdam Edilmek İsteyen Adaylara Duyuru Başvurma Genel Şartlarõ ÇİZİM KPSS/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI... 6 TABLO-1 KPSS/2 de Uygulanacak Testlerin Kapsamlarõ... 7 TABLO-2 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler TABLO-3A Mezun Olunan/Olunacak Ortaöğretim Alanlarõ TABLO-3B Mezun Olunan/Olunacak Önlisans Programlarõ BANKA HESAP NUMARALARI GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ III

4 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR Kamu Personel Seçme Sõnavõ/2 (2006-KPSS/2), tarihli ve 2002/3975 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile (Resmi Gazete: tarihli ve sayõlõ) yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapõlacak Sõnavlar Hakkõnda Genel Yönetmelik" (Bundan sonra Yönetmelik olarak anõlacaktõr.) ve bu Yönetmelik uyarõnca Devlet Personel Başkanlõğõ ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan tarihli Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapõlacak Sõnavlar ile İlgili Usul ve Esaslar hükümlerine göre düzenlenmiştir. 1.2 Yukarõda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapõlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrõlmõştõr. a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlõk, Bakanlõklar, bunlarõn müsteşarlõk, başkanlõk ve bağõmsõz genel müdürlük düzeyindeki bağlõ ve ilgili kuruluşlarõ ile bağlõ ortaklõklarõndaki, özel yarõşma sõnavõna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programõ sonrasõ yeterlik sõnavõna tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarõna, b) B Grubu Kadrolar; kadrolarõ 190 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlõ döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandõklarõ, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarõ birlikler ile bunlara bağlõ döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnda yukarõda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dõşõnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapõlacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 1.3 Adalet Bakanlõğõ, Milli Savunma Bakanlõğõ ve Milli İstihbarat Teşkilatõ Müsteşarlõğõ ile İçişleri ve Dõşişleri Bakanlõklarõnõn Bakanlõk Teftiş Kurullarõ, Jandarma Genel Komutanlõğõ ve Askeri Adalet Teftiş Kurullarõ ve 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fõkrasõnda sayõlanlar ile Devlet Senfoni Orkestralarõ ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçõlarõ bu Yönetmeliğin kapsamõ dõşõndadõr KPSS/2 ortaöğretim okullarõndan veya önlisans programlarõndan (lise, meslek lisesi, iki yõllõk meslek yüksekokullarõ ve dengi açõköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir (Bk. 2.1). 1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn B Grubu Kadrolarõna ilk defa atanacaklarõn geçerli bir KPSS puanõna sahip olmalarõ zorunludur KPSS sonuçlarõnõn geçerlilik süresi iki yõl uzatõlmõş olduğundan, 2004-KPSS'ye girerek geçerli bir KPSS puanõ elde etmiş olanlarõn 2006-KPSS/2'ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durumdaki adaylar isterlerse puanlarõnõ yükseltmek için 2006-KPSS/2 ye girebilirler. KPSS puanlarõnõ yükseltmek isteyenler ile geçerli KPSS puanõ bulunmayan adaylar bu Kõlavuzda belirlenen kurallara göre 2006-KPSS/2'ye başvurabileceklerdir. 1.6 B Grubu Kadrolar için yapõlacak yerleştirmelerde adaylarõn geçerliliğini korumakta olan ilgili sõnav puanlarõndan yüksek olanõ kullanõlacaktõr. 1.7 Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 2006 yõlõ içinde açõktan atama izni alõnmõş B Grubu boş kadrolarõ ve pozisyonlarõ bu Kõlavuzda yer almamaktadõr. Bu kadrolar, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2 sonuçlarõ belli olduktan sonra ÖSYM'nin hazõrlayacağõ Tercih Kõlavuzunda yer alacaktõr. B Grubu Kadrolara yerleştirme, kadro sayõsõ, adaylarõn tercihleri ve ilgili puanlarõ göz önünde tutularak ÖSYM tarafõndan gerçekleştirilecektir. 1.8 Yönetmelik kapsamõna girmeyen yurtiçindeki ve yurtdõşõndaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, bu sõnavõn sonuçlarõnõ amaçlarõ doğrultusunda kullanabilirler KPSS/2 sonuçlarõ sõnav tarihinden itibaren iki yõl geçerlidir KPSS/2, 17 Eylül 2006 tarihinde bir oturumda, 81 il merkezi, 69 ilçe merkezi ve Lefkoşa'da yapõlacaktõr Sõnavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kağõtlarõna işaretlenecek, cevap kağõtlarõ ÖSYM de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir Sõnav sonuçlarõ, adaylarõn adreslerine postalanacaktõr. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM'nin tercihlerle ilgili basõn yoluyla yapacağõ duyuruya göre hareket edeceklerdir Bir adayõn sõnavõnõn geçerli sayõlarak cevap kağõdõnõn değerlendirilebilmesi için, sõnava, Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazõlõ olan salonda girmesi ve sõnavda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olmasõ, kopya eylemine karõşmamõş olmasõ, cevap kağõdõna T.C. Kimlik Numarasõnõ doğru olarak kodlamasõ, soru kitapçõğõnõn kapağõna T.C. Kimlik Numarasõnõ, adõnõ ve soyadõnõ yazmõş olmasõ, kullandõğõ soru kitapçõğõnõn türünü cevap kağõdõna doğru olarak işaretlemiş olmasõ, 1

5 cevaplarõnõ soru kitapçõğõna değil, cevap kağõdõna işaretlemiş olmasõ, soru kitapçõğõnõ, cevap kağõdõnõ, Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sõnav görevlilerine teslim etmesi, sõnavõn diğer kurallarõna uymasõ (Bk.3.4 ve 3.6) zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarõn sõnavlarõ iptal edilir Başvurusu geçersiz sayõlan, sõnava girmeyen veya giremeyen, sõnava alõnmayan veya sõnavdan çõkarõlan, sõnavda başarõ sağlayamayan veya sõnavõ geçersiz sayõlan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatõran, aynõ işlem için birden fazla ödeme yapmõş olan adaylarõn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alõnan sõnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez KPSS ye başvuranlardan Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi veya KPSS Sonuç Belgesi eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldõktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu Kõlavuzun sonuna eklenmiş olan Genel Amaçlõ Dilekçe Örneği nin fotokopisini kullanarak Merkezimize başvuracaklardõr. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için bu Kõlavuzun arka sayfasõndaki ÖSYM nin banka hesabõna 3,50 YTL nin yatõrõldõğõnõ gösterir banka dekontunun eklenmesi gerekir. Adaylar yazdõklarõ dilekçeyi PTT kanalõyla ÖSYM-SHB adresine gönderebilirler veya şahsen ÖSYM'ye verebilirler. Sõnava bir hafta kalõncaya kadar Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi ile ilgili Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur; daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sõnava bir haftadan daha az bir süre kaldõğõnda Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, bu belge ÖSYM ye ya da adayõn sõnava gireceği il/ilçenin sõnav merkezi yöneticiliğine şahsen başvurularak alõnabilir. Dilekçe ile Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi isteyen adaylarõn zamanõ iyi hesaplamalarõ, cevabõn kendilerine sõnavdan önce ulaşõp ulaşmayacağõnõ iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarõna olacaktõr. Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adaylarõn bu sorunlarõnõ ÖSYM ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir Sõnav sonuçlarõnõn incelenmesini isteyen adaylar, sõnav sonuçlarõnõn internetle adaylara duyurulduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazõlõ olarak ÖSYM ye başvurabilirler. Süre hesabõnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayõn dilekçesi üzerine bastõğõ tarih damgasõ esas alõnõr. Bu adaylarõn inceleme masraflarõ karşõlõğõ, bu Kõlavuzun arka sayfasõndaki ÖSYM nin banka hesabõna 5,00 YTL yatõrmalarõ ve bu ücreti yatõrdõklarõnõ gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sõnav evrakõ ÖSYM de sõnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandõktan sonra imha edilir Engelli adaylar sõnav sõrasõnda yardõmcõ istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacaklarõ engel durumlarõnõ gösteren ve üzerinde adayõn T.C. Kimlik Numarasõ bulunan sağlõk kurulu raporunu, kendi durumlarõnõ ayrõntõlõ olarak anlatan bir dilekçe ekinde, yeni adaylar başvuru merkezi yetkilisine vermek, eski adaylar bu belgeleri ÖSYM ye posta ile göndermek zorundadõrlar. Sõnavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşõk şekillere dayalõ sorular sorulmayacak, bu adaylarõn sõnav puanlarõ sõnavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktõr. Bu adaylarõn dõşõndaki engelli adaylarõn sõnav sonuçlarõnõn değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapõlacaktõr Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayõn beyanõnõn gerçeğe uymadõğõ tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakõlmaksõzõn bu sõnavdan elde ettiği tüm haklarõnõ kaybedecektir Sõnav sonuçlarõnõn geçerli sayõlabilmesi için bir adayõn bu kõlavuzdaki tüm kurallara uymasõ zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarõn sõnavlarõ iptal edilecektir. Sõnavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadõğõ saptanan adaylarõn, sõnav sonuçlarõndan doğan haklarõ iptal edilecektir Sõnava girme hakkõ olmadõğõ halde sõnava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkõ doğurmaz Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamõnda 2006-KPSS/2 sonuçlarõnõn kullanõlmasõ ile ilgili duyurusu bu Kõlavuzun 10. sayfasõndadõr. 2. B A Ş V U R M A 2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI 2006-KPSS/2'ye ortaöğretim okullarõndan veya önlisans programlarõndan mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Adaylarõn B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ye tercihlerinin ulaştõğõ tarihte mezun durumda olmalarõ şarttõr. Yukarõdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadõğõ tespit edilen adaylar, KPSS ye alõnmõş olsalar bile bu sõnav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandõrõlmazlar KPSS ye ortaöğretim düzeyinde girmiş adaylardan, öğrenim düzeyinde 2006-KPSS/2 ye başvuru tarihine kadar değişiklik olanlarõn, 2006-KPSS/2 ye önlisans düzeyinde girmeleri 2

6 gerekir. Lisans diplomasõna sahip adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde, önlisans diplomasõna sahip adaylar ise ortaöğretim düzeyinde 2006-KPSS/2 ye başvuramazlar. Lisans düzeyinde öğrenci olup 2006-KPSS/1 e başvurmuş olan adaylar, 2006-KPSS/2 ye başvurduklarõ takdirde, bu adaylarõn 2006-KPSS/1 başvurularõ iptal edilir. 2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ KPSS ye girmek isteyen adaylar, 2006-KPSS/2 Kõlavuzunu ve Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL karşõlõğõnda 22 Mayõs Haziran 2006 tarihleri arasõnda, il ve bazõ ilçelerde ÖSYM nin, ÖSYM Sõnav Merkezi Yöneticiliklerinin ve belirli ortaöğretim kurumlarõnõn açacaklarõ KPSS Başvuru Merkezlerinden alacaklardõr KPSS/2 Kõlavuzunun satõn alõnmasõndan sonraki işlemler eski ve yeni adaylar için aşağõda açõklanan biçimde sürdürülecektir yõlõnda yapõlan KPSS ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvurmuş olanlardan düzey değiştirmeden sõnava girecek adaylar ( eski adaylar), Kõlavuzu satõn aldõktan sonra, 22 Mayõs Haziran 2006 tarihlerinde Kõlavuzun 18. sayfasõnda yer alan banka şubelerinden birine giderek sõnav ücretini (35,00 YTL) yatõracaklar ve sõnav ücretini yatõrdõktan en az iki iş günü sonra 24 Mayõs Haziran 2006 tarihleri arasõnda internet bağlantõsõ olan ve yazõcõsõ bulunan bir bilgisayarõ kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapacaklardõr. Çizim-1'de gösterildiği gibi, eski adaylar başvuru sõrasõnda internette ilgili alana T.C. Kimlik Numaralarõ ile KPSS şifrelerini kullanarak girebileceklerdir. KPSS şifresi, sõnav ücretini yatõrdõğõnõzda size verilecek banka dekontunda soyadõnõzdan sonra parantez içinde yazõlõ olacaktõr KPSS/2'ye yeni başvuracak adaylar için yapõlacak işlemler de Çizim-1'de yer almaktadõr. Bu çizimde görüldüğü gibi, 2004 yõlõnda yapõlan KPSS ye başvurmamõş veya ortaöğretim düzeyinde başvurmuş, şimdi önlisans düzeyinde sõnava başvurmak isteyen adaylar ile yabancõ uyruklu adaylar ( yeni adaylar) Kõlavuzu satõn aldõklarõ başvuru merkezinden randevu alacaklar ve 22 Mayõs Haziran 2006 tarihleri arasõnda Kõlavuzun 18. sayfasõnda yer alan banka şubelerinden birine giderek sõnav ücretini yatõracaklardõr. Yeni adaylar sõnav ücretini yatõrdõktan en az iki iş günü sonra 24 Mayõs Haziran 2006 tarihleri arasõnda randevu aldõklarõ başvuru merkezine Kõlavuzda belirtilen belgelerle (Çizim-1) birlikte gidecekler, başvurularõnõ merkez görevlisiyle birlikte internette yapacaklar ve başvuru hizmet ücreti olarak 3,00 YTL ödeyeceklerdir. Yeni adaylar bu Kõlavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurarak randevu aldõklarõ başvuru merkezine gidecekler, fotoğraflarõnõ başõ açõk ve kendilerini kolaylõkla tanõtabilecek şekilde bu merkezlerde çektireceklerdir. Fotoğrafõnõ başvuru merkezinde çektirenlerin aday bilgi formlarõ kendilerinde kalacaktõr. 3. Başvuru işlemlerinde asõl ve güvenli yöntem, adayõn fotoğrafõnõn başvuru merkezinde çekilmesidir. İstisna olarak, başvuru merkezinde fotoğrafõnõn çekilmesini istemeyen adaylar, başõ açõk ve kendilerini kolaylõkla tanõtabilecek son üç ay içerisinde cepheden çekilmiş vesikalõk fotoğraflarõnõ aday bilgi formuna yapõştõracaklar ve bu formu sõnav merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. Fotoğraflarõn bilgisayar ortamõna aktarõlabilmesi için, a) Aday Bilgi Formunda T.C. Kimlik Numarasõnõn doğru yazõlmõş, b) fotoğrafõn kurallara uygun olarak çekilmiş, c) fotoğrafõn Aday Bilgi Formundan düşmeden ÖSYM ye ulaşmõş olmasõ gerekmektedir. Bu işlemler sõrasõnda oluşabilecek yanlõşlardan adaylar olumsuz etkilenebilecektir. Bu nedenle, ÖSYM adaylarõn fotoğraflarõnõ başvuru merkezinde çektirmelerini önermektedir. 2.3 ADAY BİLGİ FORMU 2006-KPSS/2 Aday Bilgi Formu, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, sõnav merkezleri ve iletişim bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadõr. Bu bilgileri Aday Bilgi Formuna doğru ve eksiksiz yazmak adayõn sorumluluğundadõr T.C. KİMLİK NUMARASI Nüfus cüzdanlarõnda T.C. Kimlik Numarasõ bulunmayan adaylar, bağlõ bulunduklarõ İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacaklarõ Vukuatlõ Nüfus Kayõt Örneği nden veya internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarõnõ öğrenebileceklerdir. Uyruğu T.C. olmayan adaylar başvuru merkezinde Kõlavuzu alõrken yabancõ uyruklu olduklarõnõ söyleyecekler ve kendilerine yetkililerce T.C. Kimlik Numarasõ yerine geçecek 11 basamaklõ bir numara verilecektir. Bu adaylar bankada ve bundan sonraki başvurularda bu numarayõ kullanacaklardõr. 3

7 17 Eylül 2006 tarihinde yapõlacak 2006-KPSS/2 ye başvurmak isteyen ortaöğretim veya önlisans mezunu veya mezun olabilecek durumdaki aday Yeni Aday 2004-KPSS ye başvurmamõş aday 2004-KPSS ye ortaöğretim düzeyinde başvurmuş şimdi önlisans düzeyinde başvurmak isteyen aday Yabancõ uyruklu aday 2004-KPSS ye ortaöğretim düzeyinde başvurmuş, yine bu düzeyde başvurmak isteyen aday 2004-KPSS ye önlisans düzeyinde başvurmuş aday Eski Aday İnternette açõklanan listede yer alan Başvuru Merkezlerinden (ÖSYM Sõnav Merkezi Yöneticilikleri, ÖSYM Bürolarõ ve belirli ortaöğretim kurumlarõ) 2,00 YTL karşõlõğõnda 2006-KPSS/2 Kõlavuzunu ve ekini alõnõz ve başvuru için randevu verilmesini isteyiniz. İnternette açõklanan listede yer alan Başvuru Merkezlerinden (ÖSYM Sõnav Merkezi Yöneticilikleri, ÖSYM Bürolarõ ve belirli ortaöğretim kurumlarõ) 2,00 YTL karşõlõğõnda 2006-KPSS/2 Kõlavuzunu ve ekini alõnõz. Size verilen randevudan en geç 2 iş günü önce 22 Mayõs Haziran 2006 tarihleri arasõnda Kõlavuzun 18. sayfasõnda belirtilen banka şubelerinden birine giderek sõnav ücretini (35,00 YTL) yatõrõnõz. 22 Mayõs Haziran 2006 tarihleri arasõnda Kõlavuzun 18. sayfasõnda belirtilen banka şubelerinden birine giderek sõnav ücretini (35,00 YTL) yatõrõnõz. Kõlavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurunuz. Fotoğrafõnõz başvuru merkezinde çekilecektir. İstisna olarak başvuru merkezinde fotoğrafõnõzõn çekilmesini istemiyorsanõz (Bk. Sayfa 3, 2.2. nin 3. maddesi) kurallara uygun bir fotoğrafõnõzõ Aday Bilgi Formundaki ilgili alana yapõştõrõnõz. Doldurduğunuz Aday Bilgi Formu, diplomanõzõn veya öğrenim durumunu gösterir bir belgenin aslõ veya sureti, nüfus cüzdanõ (veya fotoğraflõ-onaylõ bir kimlik belgesi) ile birlikte randevu aldõğõnõz gün (24 Mayõs-28 Haziran) ve saatte randevu aldõğõnõz başvuru merkezine gidiniz. Başvuru hizmet bedeli olarak 3,00 YTL ödeyiniz. Başvuru merkezi görevlisinin yaptõğõ işlemleri izleyiniz, bilgilerinizi onaylayõnõz ve sonuçta görevlinin size vereceği çõktõyõ alõnõz. Vesikalõk fotoğrafõnõn kullanõlmasõnõ isteyen adaylar fotoğraflõ Aday Bilgi Formunu görevliye teslim edeceklerdir. Başvuru Merkezinde alacağõnõz çõktõda şifreniz gösterilmemişse, ÖSS de kullandõğõnõz şifre 2006-KPSS/2 için de geçerlidir KPSS/2 başvuru işleminiz tamamlanmõştõr. Size verilecek banka dekontunda soyadõnõzõn yanõnda yazõlõ olan KPSS şifrenizi unutmayacağõnõz bir yere yazõnõz. Soyadõnõzõn yanõnda şifre yoksa 2006-ÖSS de kullandõğõnõz şifre 2006-KPSS/2 için de geçerlidir. Kõlavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurunuz. Bankaya sõnav ücretini yatõrdõğõnõz günden en az 2 iş günü sonra olmak üzere, 24 Mayõs Haziran 2006 tarihlerinde internet bağlantõsõ olan ve yazõcõsõ bulunan bir bilgisayarõ kullanarak adresindeki ÖSYM sayfasõnda 2006-KPSS/2 Başvurusu başlõklõ alana T.C. Kimlik Numaranõz ile KPSS şifrenizi giriniz; mevcut bilgilerinizi kontrol ediniz, değişmesi gerekenleri değiştirip eksiklikleri tamamlayõnõz. Eklemeler bittikten sonra Başvuru İşlemini Tamamla butonuna basõnõz ve Başvurunuz sistem tarafõndan başarõyla kabul edilmiştir iletisini bekleyiniz. Bu iletiyi gördüğünüzde bilgilerinizin kağõda dökümünü alõnõz ve sistemden çõkõnõz. ÇİZİM-1 4

8 2.3.2 SINAV MERKEZLERİ 2006-KPSS/2'nin yapõlacağõ sõnav merkezleri ve kodlarõ, "2006-KPSS/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI" listesinde gösterilmiştir. Bu listede görüldüğü gibi, büyüklüğü ve ulaşõm güçlükleri nedeniyle İstanbul ili beş ayrõ sõnav bölgesine ayrõlmõş durumdadõr. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik kodudur. İl merkezinde yapõlacak sõnavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiştir. Sõnava gireceğiniz kenti bildirmek için Aday Bilgi Formunda "14. SINAV MERKEZLERİ" alanõnõ bulunuz. Bu alanda "1. TERCİH" ve "2. TERCİH" başlõklarõnõ taşõyan iki yer bulunmaktadõr. Bu yerlere, sõnava girmek istediğiniz sõnav merkezlerinin adlarõnõ ve kodlarõnõ istek sõranõza göre yazõnõz. İkinci tercihin işlem görebilmesi için birinci tercihte gösterilen merkezden farklõ bir merkez olmasõ gerekmektedir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazõlõ merkezlere ek olarak yeni sõnav merkezleri açabilir veya listede yazõlõ sõnav merkezlerinden bazõlarõnõ iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sõnav merkezlerini isteyen adaylarõn bir kõsmõ, kapasitesi dolmamõş sõnav merkezlerine atanõr. Böyle durumlarda sõnava gireceğiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sõnava girmek istediği merkezlerin kodlarõnõ yazmayan adaylar, herhangi bir sõnav merkezine atanõrlar. Adaylarõn atandõklarõ sõnav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih ettiğiniz sõnav merkezlerinin kodlarõnõn doğru yazõldõğõnõ kontrol ediniz MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE Önlisans programlarõndan mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan adaylar, üniversitelerinin kodunu Tablo-2'den bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklardõr. Ortaöğretim mezunlarõ bu alanõ boş bõrakacaklardõr MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMI VEYA ORTAÖĞRETİM ALANI Adaylar, sõnava ortaöğretim düzeyinde giriyorlarsa mezun olduklarõ/olacaklarõ ortaöğretim alanõnõn kodunu Tablo-3A'dan, sõnava önlisans düzeyinde giriyorlarsa mezun olduklarõ/olacaklarõ önlisans programõnõn kodunu Tablo-3B'den bulacaklar ve bu programõn/alanõn kodunu ilgili alana yazacaklardõr MEZUNİYET TARİHİ Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanõ boş bõrakacaklardõr. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana Aday Bilgi Formunun 12. alanõnda yazmõş olduklarõ önlisans programõndan veya ortaöğretim alanõndan mezun olduklarõ tarihi yazacaklardõr. 2.4 BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR Başvuru süresince hastalõk, tutukluluk, yurtdõşõnda bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içinde aşağõda gösterilen belgeleri bir zarf içinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Son üç ay içinde cepheden, başõ açõk, adayõ kolaylõkla tanõtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapõştõrõlmõş ve aday tarafõndan doldurulmuş olan 2006-KPSS/2 Aday Bilgi Formu Hastalõk, tutukluluk, yurtdõşõnda bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge Öğrenim bilgilerinin yer aldõğõ diploma, transkript, karne vb. onaylõ bir belge Fotoğraflõ ve onaylõ bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanõ, ehliyet, pasaport vb.) onaylõ bir örneği Sõnav ücretinin yatõrõldõğõnõ gösteren banka dekontu 2.5 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Fotoğraf, başõ açõk, adayõ kolaylõkla tanõtabilecek şekilde Başvuru Merkezinde çekilmemişse veya böyle bir fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapõştõrõlmamõşsa, Bu Kõlavuzda belirtilen özel durumlar dõşõnda, Aday Bilgi Formu aday tarafõndan ÖSYM'ye gönderilmişse, Başvurma koşullarõndan (Bk. 2.1) herhangi biri sağlanmamõşsa başvurular geçersiz sayõlacaktõr. Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasõndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlõş bilgilerden adaylarõn yararõna doğacak sonuçlar geçersiz sayõlõr, zararõna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayõn, yazdõğõ bilgilerdeki eksik ve yanlõşlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazlarõ dikkate alõnmaz. Yanlõş bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adaylarõn sõnav sonuçlarõna ilişkin bütün haklarõ geçersiz sayõlõr. 2.6 SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER Sõnava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflõ 2006-KPSS/2 Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi sõnavdan önce başvurusu geçerli adaylarõn adreslerine postalanacaktõr. 3. S I N A V 3.1 SINAV TARİHİ VE SÜRESİ 2006-KPSS/2, 17 Eylül 2006 Pazar günü bir oturumda yapõlacaktõr. Sõnavõn süresi ikibuçuk saat (150 dakika) olacaktõr. 5

9 2006-KPSS/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI Kodu KPSS/2 Sõnav Merkezi Kodu KPSS/2 Sõnav Merkezi Kodu KPSS/2 Sõnav Merkezi Adana - Merkez Adana - Ceyhan Adana - Kozan Adõyaman - Merkez Adõyaman - Gölbaşõ Afyonkarahisar Ağrõ Amasya - Merkez Amasya - Merzifon Ankara - Merkez Ankara - Polatlõ Antalya - Merkez Antalya - Alanya Antalya - Manavgat Artvin - Merkez Artvin - Hopa Artvin - Arhavi Aydõn - Merkez Aydõn - Nazilli Aydõn - Söke Balõkesir - Merkez Balõkesir - Bandõrma Balõkesir - Edremit Bilecik Bingöl Bitlis - Merkez Bitlis - Tatvan Bolu Burdur Bursa - Merkez Bursa - Gemlik Bursa - İnegöl Çanakkale - Merkez Çanakkale - Çan Çanakkale - Biga Çankõrõ Çorum Denizli - Merkez Denizli - Acõpayam Diyarbakõr - Merkez Diyarbakõr - Bismil Diyarbakõr - Ergani Edirne - Merkez Edirne - Keşan Edirne - Uzunköprü Elazõğ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep - Merkez Gaziantep - Nizip Giresun - Merkez Giresun - Bulancak Gümüşhane Hakkari Hatay - Antakya Hatay - Dörtyol Hatay - İskenderun Hatay - Kõrõkhan Hatay - Reyhanlõ Isparta Mersin - Merkez Mersin - Anamur Mersin - Silifke Mersin - Tarsus İstanbul - Kadõköy İstanbul - Üsküdar İstanbul - Beyoğlu İstanbul - Beyazõt İstanbul - Avcõlar İzmir - Merkez İzmir - Bergama İzmir - Menemen İzmir - Ödemiş İzmir - Tire İzmir - Aliağa Kars Kastamonu Kayseri - Merkez Kayseri - Develi Kõrklareli - Merkez Kõrklareli - Lüleburgaz Kõrşehir Kocaeli - İzmit Kocaeli - Gebze Kocaeli - Gölcük Kocaeli - Karamürsel Kocaeli - Körfez Konya - Merkez Konya - Akşehir Konya - Ereğli Kütahya Malatya Manisa - Merkez Manisa - Akhisar Manisa - Salihli Manisa - Soma Manisa - Turgutlu Kahramanmaraş-Merkez Kahramanmaraş-Elbistan Kahramanmaraş-Göksun Mardin Muğla-Merkez Muğla - Fethiye Muğla - Milas Muş Nevşehir Niğde Ordu - Merkez Ordu - Ünye Rize - Merkez Rize - Ardeşen Rize - Çayeli Sakarya - Adapazarõ Sakarya - Hendek Samsun - Merkez Samsun - Bafra Samsun - Çarşamba Samsun - Havza Siirt Sinop Sivas Tekirdağ - Merkez Tekirdağ - Çorlu Tokat - Merkez Tokat - Turhal Tokat - Zile Tokat - Niksar Trabzon Tunceli Şanlõurfa - Merkez Şanlõurfa-Birecik Uşak Van - Merkez Van - Erciş Yozgat - Merkez Yozgat - Sorgun Zonguldak - Merkez Zonguldak - Ereğli Aksaray Bayburt Karaman Kõrõkkale Batman Şõrnak Bartõn Ardahan Iğdõr Yalova Karabük Kilis Osmaniye - Merkez Osmaniye - Kadirli Düzce Lefkoşa 6

10 3.2 SORU KİTAPÇIĞI VE TÜRLERİ Sõnavda bir soru kitapçõğõ ve bir cevap kağõdõ kullanõlacaktõr. Soru kitapçõğõ Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içerecektir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1'de verilmiştir KPSS/2'de kullanõlacak soru kitapçõklarõ dört farklõ türde basõlacaktõr. Dört tür soru kitapçõğõnda da sorular birbirinin tamamen aynõ olacak, ancak, sorularõn veya sorulardaki seçeneklerin sõralanõşõ değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçõğõ türünün cevap anahtarõ farklõ olacaktõr. Soru kitapçõğõ türü, kitapçõğõn üzerinde ve iç sayfalarõnda büyük harflerle basõlõ olacaktõr. Sõnavda, adaylar, cevaplarõnõ cevap kağõdõnda, cevapladõklarõ testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. 3.3 SINAVIN KAPSAMI Sõnavda uygulanacak testlerin kapsamlarõ Tablo-1 de gösterilmiştir. TABLO-1 KPSS/2 DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek Yaklaşõk Ağõrlõğõ Yaklaşõk Ağõrlõğõ 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayõlarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10 c) Anlatõm özellikleri %5 c) Problem çözme %20 d) Okuduğunu anlama %30 d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5 e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5 Genel Kültür 1) Atatürk İlkeleri ve İnkõlap Tarihi %40 3) Temel Yurttaşlõk Bilgisi %15 a) III. Selim den itibaren Türk inkõlabõnõ a) Hukuk başlangõcõ ve genel kamu hukuku, hazõrlayan etkenler %5 devletler umumi ve özel hukuku %5 b) Ulusal Kurtuluş Savaşõ %10 b) Anayasa %5 c) Atatürk ilke ve inkõlaplarõ %15 c) İdare %5 d) Atatürk dönemi: iç olaylar 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve ve dõş politika %10 Güncel Sosyoekonomik Konular %5 2) Türkiye Coğrafyasõ %30 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri %10 a) Türkiye nin fiziki özellikleri %5 a) Selçuklular ve önceki dönem %5 b) Türkiye nin beşeri özellikleri %5 b) Osmanlõlar dönemi %5 c) Türkiye nin ekonomik özellikleri % SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2006-KPSS/2 SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belgenin üzerinde, adayõn fotoğrafõ, kimlik bilgileri ile sõnav tarihi ve saati, sõnava girilecek bina ve salon yazõlõ olacaktõr KPSS/2 Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksõ ile gelen adaylar kesinlikle sõnava alõnmayacaktõr. Adaylar Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesini Salon Başkanõna teslim etmek zorundadõrlar. b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sõnava girebilmek için 2006-KPSS/2 Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayõn kimliğini gösteren fotoğraflõ ve soğuk damga ile onaylõ bir belge (nüfus cüzdanõ, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir. c) BİR FOTOĞRAF: Sõnavda salon görevlileri, 2006-KPSS/2 Sõnava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafõn sizi tanõmada zorluk çõkardõğõ kanõsõna varabilirler. Bu durumda sõnav görevlileri sizden, sizi kolaylõkla tanõtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayõn yanõnda kendini açõk bir şekilde tanõtan kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurmasõ gereklidir. Her aday bu fotoğrafõn arkasõna mutlaka T.C. Kimlik Numarasõnõ, adõnõ ve soyadõnõ yazmalõdõr. Sõnava girerken yukarõda sözü edilen belgelerin yanõ sõra şu araç ve gereçlerin de bulundurulmasõ gerekir: 7

11 en az iki adet koyu siyah ve yumuşak (B2, B1 ya da HB) kurşunkalem, yumuşak, leke bõrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtõraş 2006-KPSS/2 Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslõ ile özel kimlik belgesini yanõnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sõnava alõnmayacak; sõnava alõnsa bile sõnavõ geçersiz sayõlacaktõr. Aday başõ açõk ve kõlõk kõyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sõnava alõnmayacaktõr. Bu kurala uymayan adaylar sõnava alõnsa bile sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr. Adaylarõn sõnav binasõna cep telefonu ile girmeleri yasaktõr. Bu nedenle adaylarõn sõnava gelirken cep telefonlarõnõ yanlarõnda bulundurmamalarõ gerekir. 3.5 SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanõnda yapõlabilmesi için adaylarõn, sõnavõn başlama zamanõndan 45 dakika önce sõnava girecekleri binanõn kapõsõnda hazõr bulunmalarõ gerekir. Adaylarõn oturacaklarõ yerleri saptamak, gerekirse sõnav sõrasõnda bir adayõn yerini değiştirmek yetkisi salon başkanõna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, 2006-KPSS/2 Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanõlarak yapõlacak, fotoğraflõ Sõnava Giriş ve Kimlik Belgeleri oturum sonunda salondaki görevliler tarafõndan toplanacaktõr. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandõktan sonra salon başkanõ sõnavda uygulanacak kurallarõ adaylara okuyacak ve cevap kağõtlarõnõ dağõttõracaktõr. Cevap kağõtlarõndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra kitapçõklarõ da dağõtõlacak, adaya verilen soru kitapçõğõ üzerinde basõlõ olan kitapçõk türü, cevap kağõdõ üzerindeki ilgili alana adaylar tarafõndan işaretlenecek, görevliler tarafõndan paraflanarak onaylanacaktõr. Soru kitapçõğõ türü belirtilmeyen cevap kağõtlarõnõn değerlendirilmesi mümkün olamayacağõndan, bu alanõ boş bõrakan adayõn sõnavõ geçersiz sayõlacaktõr. Soru kitapçõklarõ üzerinde ayrõlmõş olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdõktan sonra sõnav başlatõlacaktõr. Cevaplama süresi sonunda soru kitapçõklarõ ve cevap kağõtlarõ toplanacak ve salon görevlileri tarafõndan koruma altõna alõnarak hemen paketlenecektir. 3.6 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarõn sõnava, cep telefonu, çağrõ cihazõ, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarõ, saat fonksiyonu dõşõnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sõnav süresince, birbirleriyle konuşmalarõ, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardõmcõ olmalarõ, salondaki görevlilere soru sormalarõ, müsvette kağõdõ kullanmalarõ veya cevaplarõnõ başka bir kağõda yazmalarõ, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alõp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygõt vb. yardõmcõ araçlar kullanmalarõ, sõnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarõnõ rahatsõz edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sõnav düzenini bozacak başka davranõşlarda bulunmalarõ sõnav kurallarõna aykõrõdõr. Sõnav kurallarõna uymak adayõn temel görevidir. Kurallara aykõrõ davranõşta bulunan adaylarõn sõnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sõnav görevlileri diğer adaylarõn dikkatlerini dağõtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açõsõndan gerekli görürlerse kural dõşõ davranõşlarda bulunanlara uyarõda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarõ sõnav görevlilerince sõnav tutanağõna açõkça yazõlacak ve sõnavlarõ ÖSYM ce geçersiz sayõlacaktõr. Adaylarõn test sorularõna verdikleri cevaplarõn dağõlõmlarõ bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafõndan değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varõlan salonlarda, kopya eylemine karõştõğõ belirlenen adaylarõn cevaplarõnõn bir kõsmõ ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarõn, kopya girişiminde bulunmamalarõ ve başkalarõnõn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağõtlarõnõ başkalarõnõn göremeyeceği şekilde saklamalarõ gerekir. Sõnavõn bitiminde adaylarõn kullandõğõ soru kitapçõğõ ile cevap kağõdõ, salondaki görevliler tarafõndan toplanacaktõr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlõşlõkla bir adaya ait soru kitapçõğõ veya cevap kâğõdõndan herhangi birini almayõ unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarõda bulunmalõ ve yukarõda sayõlan belgelerinin eksiksiz teslim alõnmasõnõ sağlamalõdõr. ÖSYM de her salona ait sõnav evrakõ paketi, görevli ekipler tarafõndan tek tek açõlõr, paketin içinden çõkan bütün belgeler tek tek sayõlõr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sõrasõnda belgesi eksik çõkan adaylarõn sõnavlarõ geçersiz sayõlõr. 8

12 3.7 P U A N L A M A Sõnavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktõr. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayõsõndan yanlõş cevap sayõsõnõn dörtte biri çõkarõlarak ham puanlar bulunacak, bu puanlarõn ortalama ve standart sapmalarõ kullanõlarak standart puanlar hesaplanacaktõr. Bir testte, doğru ya da yanlõş hiçbir cevabõ bulunmayan adaylar bu test için yapõlacak hesaplamalara alõnmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktõr Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağõrlõklandõrõlarak 2006-KPSS/2 puanlarõ hesaplanacaktõr. KPSS puanlarõ içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağõrlõğõ 0,5 olacaktõr. Bu ağõrlõklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanõlarak ağõrlõklõ standart puanlar (ASP) hesaplanacaktõr. Bir aday için herhangi bir ASP nin hesaplanabilmesi için bu adayõn söz konusu ASP nin hesaplanmasõna giren testlerin her birinden standart puanõ olmasõ gerekir. Adaylarõn ASP leri kullanõlarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94, önlisans düzeyi için KPSSP93 puanlarõ hesaplanacaktõr. KPSS puanlarõnõn hesaplanmasõnda aşağõdaki formül kullanõlacaktõr. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağõlõmõ elde edilmiş olacaktõr. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafõndan KPSS puanlarõ esas alõnarak yapõlacaktõr. KPSS Puanõ = [ 2 (ASP X ) S] [2 ( B X )] S Kõsaltmalar KPSS : Kamu Personel Seçme Sõnavõ ASP : Ağõrlõklõ standart puan X : ASP dağõlõmõnõn ortalamasõ S : ASP dağõlõmõnõn standart sapmasõ B : ASP dağõlõmõndaki en yüksek ASP 3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 2006-KPSS/2 sonuçlarõ, adaylarõn adreslerine Sõnav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. Bu belgede adaylarõn testlere verdikleri doğru ve yanlõş cevap sayõlarõ ve KPSS puanlarõ yer alacaktõr. Adaylar ayrõca, sõnav sonuçlarõnõ internet yoluyla da öğrenebileceklerdir. 4. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME 4.1 B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI 2006-KPSS/2 sonuçlarõnõn açõklanmasõndan sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafõndan bir Tercih Kõlavuzu hazõrlanacaktõr. Bu Kõlavuzda kamu kurum ve kuruluşlarõna ait B Grubu Kadrolar, kadro sayõlarõ ve koşullarõ yer alacaktõr. Kamu kurum ve kuruluşlarõna alõnacak personelde 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlõk, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranabilecektir. Adaylar, Tercih Kõlavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracõlõğõyla yapacaklardõr. Tercihlerin hangi tarihler arasõnda yapõlacağõ basõn yoluyla adaylara duyurulacaktõr. 4.2 B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME Adaylar, ÖSYM tarafõndan B Grubu Kadrolara; puanlarõ, tercihleri ve kadro sayõlarõ göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Tercihlerin ÖSYM ye internetle iletildiği tarihte sõnava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adaylarõn kamu kurum ve kuruluşlarõnca atamasõ yapõlmayacaktõr. Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar 2006-KPSS Tercih Kõlavuzunda yer alacaktõr. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklõ kalmak kaydõyla, yerleştirmenin yapõldõğõ tarihte aynõ adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sõnavlardan alõnan en yüksek puan dikkate alõnacak ve aynõ puanõ alan adaylar arasõndan diploma tarihi itibarõyla önce mezun olmuş olana, bunun aynõ olmasõ halinde yaşõ büyük olana, her ikisinin de aynõ olmasõ durumunda ise sõnav sonucu yeni açõklanan adaya öncelik tanõnacaktõr. Yerleştirmede adaylarõn ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alõnacaktõr. Yerleştirme sonuçlarõ ilgili kamu kurum ve kuruluşlarõna, adaylara ve Devlet Personel Başkanlõğõna bildirilecektir. 4.3 B GRUBU KADROLARA ATANMA Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarõna, tercih kõlavuzunda yazõlõ olan belgeler ve KPSS yerleştirme sonuç belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvuracaklardõr. ÖSYM tarafõndan yerleştirilen adaylar, başka bir sõnav veya mülakat yapõlmaksõzõn, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardõr. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adaylarõn atamalarõ yapõlmayacaktõr. 9

13 5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarõnda görev almada tek başõna bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlõş, yanõltõcõ veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sõrasõnda verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapõlamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayõ bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn atama için öngördükleri koşullarõ karşõlayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarõnõ kaybedeceklerdir. Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) İşçi Olarak İstihdam Edilmek İsteyen Adaylara Duyuru Kamu kurum ve kuruluşlarõnda 4857 sayõlõ İş Kanunu kapsamõnda normal, özürlü, eski hükümlü işçi ihtiyaçlarõ, Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnõn Daimi Kadrolarõna İlk Defa İşçi Olarak Alõnacaklar Hakkõnda Uygulanacak Sõnav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnda İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler ve Eski Hükümlüler Hakkõnda Uygulanacak Sõnav Yönetmeliği ile bu konulara ilişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2004 ve 2006 KPSS sonuçlarõna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'ca karşõlanacaktõr. Normal, özürlü ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarõndan alõnacak işgücü talepleri İŞKUR tarafõndan Resmi Gazete, internet, TRT1 Teleteksti gibi iletişim araçlarõndan biri veya birden fazlasõ kanalõyla adaylara duyurulacaktõr. Duyuru üzerine, durumu işgücü talebinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar talebin Resmi Gazetede yayõmlandõğõ tarihten itibaren 15 gün içinde sõnav sonuç belgesi ile ilan edilen talepte yer alan diğer belgelerle birlikte, duyuruda belirtilen süre içerisinde İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine başvuracaklar, adaylarõn başvurularõ olmaksõzõn doğrudan işe yerleştirilmeleri söz konusu olmayacaktõr. Taleplere başvurabilmek için, normal işçilerde en az 60 puan almõş olmak gerekmektedir. Özürlü ve eski hükümlülerde puan barajõ bulunmamaktadõr. Dört yõllõk fakülte mezunlarõnda KPSSP3, yüksekokul mezunlarõnda KPSSP93, ortaöğretim mezunlarõnda KPSSP94 puanlarõ dikkate alõnacaktõr. Sõnavdan 60 ve üzeri puan almõş olmak kamu kurum ve kuruluşlarõnda işçi olarak işe alõnmada tek başõna bir hak teşkil etmez. 10

14 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI 2006-KPSS/2 ye başvuracak adaylarõn aşağõdaki genel şartlara sahip olmalarõ gerekmektedir. 1) Türk vatandaşõ olmak. 2) Sõnav tarihi itibariyle en az (18) yaşõnõ tamamlamõş olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşõnõ doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararõ almak şartõyla Devlet memurluklarõna atanabilirler. Kazai rüşt kararõnõn girilen sõnav tarihinden önce alõnmõş olmasõ gerekmektedir.). 3) Kamu haklarõndan mahrum bulunmamak. 4) Taksirli suçlar ve aşağõda sayõlan suçlar dõşõnda tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağõr hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramõş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşõ işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hõrsõzlõk, dolandõrõcõlõk, sahtecilik, inancõ kötüye kullanma, dolanlõ iflas gibi yüz kõzartõcõ veya şeref ve haysiyeti kõrõcõ suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçõlõğõ hariç kaçakçõlõk, resmi ihale ve alõm satõmlara fesat karõştõrma, Devlet sõrlarõnõ açõğa vurma suçlarõndan dolayõ hükümlü bulunmamak. 5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncõ fõkrasõnda belirtilen askerlik şartõnõ taşõmak. 6) KPSS Tercih Kõlavuzlarõnda yer alacak pozisyonlarõ tercih edecek adaylar için; Görevini devamlõ yapmasõna engel olabilecek vücut veya akõl hastalõğõ veya vücut sakatlõğõ ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlõ yapõlmasõna, hangi vücut veya akõl hastalõğõ veya vücut sakatlõğõnõn engel olacağõna resmi sağlõk kurullarõndan alõnan raporlarõn incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafõndan karar verilecektir.). KPSS Tercih Kõlavuzlarõnda yer alacak kadrolarõ tercih edecek adaylar için; Görevini devamlõ yapmasõna engel olabilecek akõl hastalõğõ bulunmamak. ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE: Özürlü statüsündeki adaylarõn, KPSS ye girmelerini müteakip kamu kurum ve kuruluşlarõn KPSS Tercih Kõlavuzlarõnda yer alan kadro veya pozisyonlarõnõ tercih etmeleri halinde, puanlarõ ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu ve bu Kanun un 53 üncü maddesinin birinci fõkrasõ hükmü gereği hazõrlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alõnma Şartlarõ İle Yapõlacak Yarõşma Sõnavlarõ Hakkõnda Yönetmelikte özürlü memur istihdamõ ayrõca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşlarõ toplam dolu kadro sayõlarõnõn (taşra teşkilatõ dâhil) %3 ü oranõnda özürlü çalõştõrmak zorunda olduklarõndan, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açõğõ bulunduğu sürece her yõlõn Nisan-Mayõs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasõm dönemlerinden bir veya bir kaçõnda kurumsal bazda ayrõ bir sõnav uygulamasõ yapõlmaktadõr. Memur olmak isteyen özürlü vatandaşlarõn; özürlü kontenjanõ çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alõnma Şartlarõ ile Yapõlacak Yarõşma Sõnavlarõ Hakkõnda Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarõna ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmalarõ ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapõlacak sõnavlarda başarõlõ olmalarõ halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir. 11

15 TABLO-2. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTELER Üniversite Üniversite Üniversite Adõ Kodu Kodu Üniversite Adõ 101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 133 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 102 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 134 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 103 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 215 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 104 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 216 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 105 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 135 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 106 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 136 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 107 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 137 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 201 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İSTANBUL) 202 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 138 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 108 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 139 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 203 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 140 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 204 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 223 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 205 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 141 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 109 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 142 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 110 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 144 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 111 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 217 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 206 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN-TARSUS) 145 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 112 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 146 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 207 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 147 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 113 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 226 TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 114 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (ANKARA) 208 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 148 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 115 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 221 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 116 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 149 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 117 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 222 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 118 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 218 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 143 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 150 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 209 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 151 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 119 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 152 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 120 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 443 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 121 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 122 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 191 HARP OKULLARI 123 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 153 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) 154 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 192 POLİS AKADEMİSİ 124 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 301 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 210 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (KKTC-GAZİMAĞUSA) 125 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 302 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 211 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (KKTC-GİRNE) 126 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 303 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 127 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 212 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 304 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 213 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 128 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 305 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 220 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 219 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 490 AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 129 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 491 AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 214 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 492 ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 130 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 493 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 131 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. 494 AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 132 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 990 DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 12

16 TABLO-3A. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm 3523 Acil Tõp Teknisyenliği 1292 Çocuk Gelişimi ve Bakõmõ 1642 Gemi Yapõmõ 1024 Adalet 1292 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1657 Genel Hizmetler (Demiryolu) 1018 A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 2844 Çok Programlõ Liselerin Anadolu İmam 3283 Genel Kültür 1039 Ağaç İşleri Hatip Programõ 2823 Genel Ziraat 3544 Ağõrlama ve Gõda Teknolojisi 2844 Çok Programlõ Liselerin İmam Hatip 1155 Gõda Analizi 3681 Ahşap Yat İnşa Programõ 1155 Gõda Kontrol ve Analizleri 3681 Ahşap Yat İnşaa 1306 Değirmencilik 3455 Gõda Teknolojisi 1045 Alt Yapõ 1547 Dekoratif El Sanatlarõ 1663 Giyim 1045 Alt Yapõ (İnşaat) 1327 Dekoratif Resim 1663 Giyim Teknolojisi 2844 Anadolu İmam Hatip Lisesi 3428 Dekoratif Sanatlar 1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarõ 1051 Anestezi 3722 Deniz Astsubay Hazõrlama Okulu 1684 Grafik 1051 Anestezi Teknisyenliği 3387 Deniz Turizmi 1684 Grafik Sanatlar 3942 Animatörlük 1381 Deniz ve Liman İşletme 3978 Grafik Tasarõm 1072 Aşçõlõk 1369 Deri - Hazõr Giyim 1699 Güverte 3791 Ayakkabõ Teknolojisi 1369 Deri Konfeksiyon 1704 Güverte - Avlama 1093 Ayakkabõcõlõk 3084 Deri Teknolojisi 3811 Halkla İlişkiler ve Tanõtõm 1107 Bankacõlõk 1396 Dõş Ticaret 1719 Harita ve Kadastro 3559 Baskõ (Ofset Baskõ-Tipo Baskõ) 1401 Dil ve Edebiyat 1725 Hayvan Sağlõğõ 1113 Beden 1416 Diş Protez Teknisyenliği 3119 Hazõr Giyim 1128 Besin Endüstrisi 1422 Dizgi 1746 Hemşirelik 1134 Besin Endüstrisi - İşleme 1437 Dokuma 3826 Heykel 1155 Besin Kontrol ve Analizleri 1443 Döküm 3214 Hidrolik ve Pnömatik 1149 Besin Teknolojisi 1443 Dökümcülük 3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1161 Besin Teknolojisi - Kurum Beslenmesi 3434 Döşemecilik 3984 Host ve Hosteslik 1176 Besin Teknolojisi - Pastacõlõk 3963 Düz Örgü (Triko) 1752 Hukuk Sekreterliği 1149 Besin Teknolojisi Gõda Kontrol ve 1464 Ebelik 3235 İç Mekân Düzenleme Analizleri 3606 Ebelik - Hemşirelik 3235 İç Mekan Tasarõm 1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol 1479 Edebiyat 3235 İç Mekân Tasarõmõ ve Analizleri 1485 Eğitim Araçlarõ 3497 İletişim 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi 1547 El Sanatlarõ 3523 İlk Yardõm ve Acil Bakõm Teknisyenliği 1197 Bilgiişlem 1547 El Sanatlarõ Teknolojisi 2844 İmam Hatip Lisesi 1202 Bilgisayar 1547 El Sanatlarõ ve Çiçek 2844 İmam Hatip Lisesi (Y. Dil Ağõrlõklõ) 3957 Bilgisayar Destekli Endüstriyel 1532 El ve Makine Nakõşlarõ 2844 İmam Hatip Okulu Modelleme 1491 Elektrik 1767 İnşaat 3015 Bilgisayar Donanõm 1505 Elektrik - Elektronik 1773 İnşaat-Üst Yapõ 1217 Bilgisayar İşletimi 1526 Elektromekanik Taşõyõcõlar 1788 İplik 1217 Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği 1511 Elektronik 1788 İplikçilik 3853 Bilgisayar Programcõlõğõ 3324 Emlak Komisyonculuğu 1808 İş Makineleri 3021 Bilgisayar Yazõlõm 1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon 1808 İş Makineleri Bakõm ve Onarõm 3868 Bilgisayarlõ Muhasebe 3104 Endüstriyel Boyacõlõk 4087 İş Makineleri Operatörlüğü 3036 Bilgisayarlõ Nümerik Kontrol (CNC) 1443 Endüstriyel Döküm 1814 İşletme 3318 Borsa Hizmetleri 1568 Endüstriyel Elektronik 1814 İşletmecilik (Demiryolu) 2892 Boya - Baskõ - Desen 3785 Endüstriyel Mekanik 1829 İzabe 1223 Boya Apre 1568 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 3737 Jandarma Astsubay Hazõrlama Okulu 3696 Boya Teknolojisi (Elektronik) 2618 Kadõn Terziliği 1238 Büro Hizmetleri 3785 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 1835 Kalõp 3675 Büro Yönetimi (Mekanik) / Makine 1835 Kalõpçõlõk 3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2618 Erkek Terziliği 2583 Kalite Kontrol (Tekstil) 2969 Cam İşlemeciliği 1574 Ev Ekonomisi 2838 Kara Astsubay Hazõrlama Okulu 1244 Cer (Demiryolu) 3847 Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) 3339 Kat Hizmetleri 1903 Cilt Bakõmõ ve Güzellik 1678 Ev ve Giyim Aksesuarlarõ 3999 Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 1903 Cilt Bakõmõ ve Kuaförlük 1589 Ev Yönetimi 1856 Kimya 1259 Cilt ve Serigrafi 1589 Ev Yönetimi Beslenme 3057 Klasik Ciltçilik 1259 Ciltleme ve Serigrafi 1589 Ev Yönetimi ve Beslenme 1862 Klasik Fen 2948 Çay Teknolojisi 1595 Fen 3119 Konfeksiyon 1265 Çevre Sağlõğõ 1595 Fen Bilimleri 3701 Konfeksiyon Makineleri Bakõm ve 1265 Çevre Sağlõğõ Teknisyenliği 1609 Fotoğraf ve Klişe Onarõm 1271 Çini Desinatörlüğü 3805 Fotoğrafçõlõk 3256 Konservasyon 1271 Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik) 1615 Gazetecilik 2906 Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 1286 Çinicilik ve Seramik 1621 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 1883 Kooperatifçilik 1286 Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 3449 Gemi İnşaa 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakõmõ ve 1286 Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme) 1636 Gemi Makineleri Epilasyon 1292 Çocuk Gelişimi 13

17 TABLO-3A. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm 1918 Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakõmõ ve 3476 Plastik Teknolojisi 2645 Tesis İşletmeciliği Yapõmõ 3262 Proses 3517 Tesisat Teknolojisi 1161 Kurum Beslenmesi 3277 Radyo Televizyon 3167 Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Doğalgaz) 1924 Kuyumculuk 2253 Radyoloji 3654 Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Sõhhi 3393 Kuyumculuk Takõ Tasarõmõ 2253 Radyoloji Teknisyenliği Tesisat) 4003 Kuyumculuk Teknolojisi 2268 Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarõ 3152 Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Tesisat) 1939 Kütüphanecilik 3277 Radyo-Televizyon 3152 Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz İç 1945 Laborant 2274 Reprodüksiyon ve Klişe Tesisatçõlõğõ) 1951 Laboratuvar 2295 Resepsiyon 3152 Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz 1951 Laboratuvar Teknisyenliği 2295 Resepsiyon (Ön Büro) Şebeke Tesisatçõlõğõ) 3131 Lastik Teknolojisi 2289 Resim 3167 Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz 1972 Maden 2749 Resim (Anadolu Kõz Meslek L, Yakõcõ Cihazlarõ Bakõm ve Onarõmõ) 3345 Mahalli İdareler Kõz Meslek L.) 2651 Tesisler (Demiryolu) 1987 Makine 2309 Restorasyon 2666 Tesviye 3909 Makine (Tarõm Meslek Lisesi) 3612 Sağlõk Astsubay Hazõrlama Okulu 3538 Tõbbi Sekreterlik 2933 Makine Model 2315 Sağlõk Memurluğu 2672 Tõp Elektroniği 1993 Makine Ressamlõğõ 3298 Sanat 2687 Tõp Sekreterliği 3874 Makine-Tarõm Teknolojisi 3627 Sanat (Müzik) 2693 Ticaret 2006 Maliye 3633 Sanat (Resim) 2871 Ticaret Liselerini Alan Ayrõmõ Olmadõğõ 2012 Matbaa 3764 Sanat (Tiyatro) Dönemde Bitirenler 2012 Matbaacõlõk 2399 Sanayi Boyacõlõğõ ve Uygulama Tekniği 2707 Tipo Baskõ 2033 Matematik 4024 Satõş Yönetimi ve Reklamcõlõk 2707 Tipo Baskõ Serigrafi 3915 Mekatronik 2321 Sekreterlik 4039 Triko Desen 3173 Mermer Teknolojisi 2336 Seramik 4045 Triko Konfeksiyon 3173 Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçõlõğõ) 2342 Seramik Sanatõ 3366 Trikotaj 2048 Metal İşleri 2357 Servis 4051 Tur Operatörlüğü 2054 Metalurji 2357 Servis Hizmetleri 2713 Turizm 2054 Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 3208 Seyahat Acentacõlõğõ 3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 2069 Meteoroloji 3208 Seyahat Acenteciliği 3303 Türkçe - Matematik 2859 Mõzõka Astsubay Hazõrlama Okulu 2378 Sõhhi Tesisat 3669 Uçak Bakõm Teknisyenliği ve Gövde 2075 Mikroteknik 2384 Sõhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isõtma Motor 2081 Mobilya ve Dekorasyon 2399 Sõnai Boya 3669 Uçak Bakõm Teknisyenliği ve Havayolu 3241 Moda (Giysi) Tasarõm 2404 Sõnõf Öğretmenliği Teknisyenliği (Gövde Motor) 2096 Moda Resmi 3351 Sigortacõlõk 2927 Uçak Bakõmõ Teknisyenliği ve Elektroniği 3241 Moda Tasarõm 2912 Soğutma ve İklimlendirme 2927 Uçak Bakõmõ ve Elektroniği 2101 Model 2425 Sosyal Bilimler 2927 Uçak Elektroniği 2101 Modelcilik 2431 Sosyal Bilimler ve Edebiyat 2728 Uçak Motorlarõ 2122 Monitörlük 2446 Spor 2734 Uçak Motorlarõ Bakõm ve Onarõmõ 2137 Motor 2452 Su Ürünleri 2749 Uygulamalõ Resim(Anadolu Kõz Meslek L, 2137 Motor (Benzinli) 2452 Su Ürünleri - İşleme Kõz Meslek L) 2137 Motor (Dizel) 2452 Su Ürünleri - Üretme 1773 Üst Yapõ 2143 Muhasebe 3373 Süs Bitkileri 1773 Üst Yapõ - İnşaat 2158 Mutfak 3648 Süsleme Taşçõlõğõ 2755 Veteriner Sağlõk 2164 Müzik 3063 Şekillendirme ve Desenleme 2755 Veteriner Sağlõk Teknisyenliği 2179 Nakõş 2494 Tabii Bilimler 3889 Veteriner-Laboratuvar 3036 Nümerik Kontrollü Makineler(CNC) 2508 Tapu Kadastro 2761 Yabancõ Dil 2185 Ofset Baskõ 2514 Tarõm 2776 Yapõ 2185 Ofset Baskõ Serigrafi 3874 Tarõm Teknolojisi 2776 Yapõ (Kâgir-Ahşap) 2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği 3565 Tasarõm Teknolojisi 2797 Yapõ Ressamlõğõ 4018 Otel İşletmeciliği 3565 Tasarõm ve Teknolojisi 2776 Yapõcõlõk 2205 Otelcilik ve Turizm 2535 Tekstil 3832 Yaşlõ Hizmetleri 2211 Otomatik Kumanda 3146 Tekstil (Örme Teknolojisi) 3779 Yat Kaptanlõğõ 2865 Öğretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil) 2541 Tekstil Boya - Apre 2802 Yol (Demiryolu) 2295 Ön Büro 2892 Tekstil Boya - Baskõ - Desen 2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliği 2598 Örgü Teknolojisi 1437 Tekstil Dokuma 4066 Yuvarlak Örgü (Penye) 2598 Örme 1788 Tekstil İplik 3758 Zabõt Katipliği 3366 Örme Hazõr Giyim 1788 Tekstil İplikçilik 2823 Ziraat 2598 Örme Teknolojisi 2583 Tekstil Kalite Kontrol 9009 Diğer (Belli alanlara tanõnan 1176 Pastacõlõk 3586 Tekstil Konfeksiyon ayrõcalõklardan yararlanamazlar.) 2232 Petrokimya 2598 Tekstil Örme 3895 Peyzaj 3188 Tekstil Tasarõmõ 3476 Plastik İşleme 2603 Telekomünikasyon 2247 Plastik Sanatlar 2618 Terzilik 14

18 TABLO-3B. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÖNLİSANS ALANLARI Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm 1101 Acil Bakõm Teknikerliği 8509 Budama ve Aşõlama 1156 Emlak ve Emlak Yönetimi 8585 Acil Yardõm Teknikerliği 1129 Büro Yönetimi 1157 Emtia Borsasõ 1102 Adalet 2103 Büro Yönetimi (Açõköğretim) 1158 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve 6352 Adalet Meslek Yüksekokulu 1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Değerlendirme 5301 Ağaç İşleri 5319 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1159 Endüstriyel Elektronik 1103 Ağõz Diş Sağlõğõ (Açõköğretim) 5329 Endüstriyel Kalõpçõlõk 1104 Ağõz ve Diş Sağlõğõ 8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlõğõ 5330 Endüstriyel Otomasyon 1105 Ambulans ve Acil Bakõm Teknikerliği 8511 Cam 1160 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 5302 Ameliyathane Teknikerliği 8511 Cam Endüstrisi 5331 Endüstriyel Seramik 1106 Anestezi 1131 Cam-Seramik 6161 Endüstriyel Tasarõm 6107 Anestezi Teknikerliği 8512 Cerrahi Teknikerliği 1162 Endüstriyel Tavukçuluk 1108 Antep Fõstõğõ Tarõmõ ve Teknolojisi 5320 Cevher Hazõrlama 1163 Endüstriyel Yönetim 5303 Antrenörlük ve Seyislik 5321 Cevher Hazõrlama ve Madencilik 1164 Et Endüstrisi 8503 Arazi Muhafaza ve Islah 5322 Cilt Bakõmõ ve Güzellik 5332 e-ticaret 1109 Arõcõlõk 1132 Çay Eksperliği 1165 Ev Cihazlarõ Teknolojisi 1110 Aşçõlõk 1133 Çevre 5333 Ev Gereçleri 5304 At Antrenörlüğü 6134 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü 2105 Ev İdaresi (Açõköğretim) 5305 Atçõlõk İşletmeciliği 1135 Çevre Koruma 1166 Fermantasyon 5306 Av ve Yaban Hayatõ 1136 Çini İşlemeciliği 1166 Fermantasyon Teknikerliği 5307 Avrupa Topluluğu 5323 Çocuk Gelişimi 8525 Fermente Ürünler 1111 Bağcõlõk 8513 Değirmencilik 1169 Fõndõk Eksperliği 1112 Bahçe Ziraatõ 5324 Dekor Tasarõmõ 1167 Fidan ve Fidecilik 6113 Balõk Yetiştiriciliği 8514 Demiryolu Araçlarõ 1168 Fidan Yetiştirme 5308 Banka ve Sigorta Yönetimi 8515 Demiryolu İnşaatõ ve İşletmeciliği 5334 Film Yapõm Teknikleri 1114 Bankacõlõk 8516 Deniz Adamlõğõ 5335 Finans 1115 Bankacõlõk ve Sigortacõlõk 1137 Deniz Elektroniği 8526 Finans ve Muhasebe 6101 Bankacõlõk ve Sigortacõlõk (Açõköğretim) 1138 Deniz Haberleşme 5336 Fizik Tedavi 1116 Besicilik 1139 Deniz ve Liman İşletme 8527 Fotoğraf 5309 Beton Teknolojisi 8517 Denizcilik 1170 Fotoğrafçõlõk 8504 Bilgi İşlem 1140 Deri İşleme Teknolojisi 1171 Fotoğrafçõlõk ve Kameramanlõk 5310 Bilgi Yönetimi 1141 Deri Konfeksiyon 1172 Geleneksel El Sanatlarõ 2102 Bilgi Yönetimi (Açõköğretim) 5325 Deri Teknolojisi 1173 Gemi İnşaatõ 1352 Bilgi Yönetimi (İnternet) 1142 Dericilik 1174 Gemi Makineleri 5311 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalõpçõlõk 1145 Dõş Ticaret 1175 Gemi Makineleri İşletme 5312 Bilgisayar Destekli Makine 2104 Dõş Ticaret (Açõköğretim) 6176 Genel İşletme 5313 Bilgisayar Destekli Makine Dõş Ticaret ve Avrupa Birliği 8528 Gõda Kalite ve Sağlõk Kontrol Resim-Konstrüksiyon 8518 Diş Hekimliği-Hijyen 8528 Gõda Kalitesi ve Sağlõk Kontrolü 1117 Bilgisayar Destekli Muhasebe 1143 Diş Protez 8583 Gõda Teknikerliği 1118 Bilgisayar Destekli Tasarõm 8519 Diş Protez Teknikerliği 1177 Gõda Teknolojisi 8505 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 1144 Diş Teknik Sekreterliği 8529 Görsel İletişim 5314 Bilgisayar Destekli Yayõncõlõk 1147 Diyaliz 8502 Grafik-Grafik Tasarõmõ 1119 Bilgisayar Donanõmõ 8520 Doğal Gaz ve Isõtma 8530 Gümrük İşleri 8501 Bilgisayar Operatörlüğü 8520 Doğalgaz ve Isõtma 1178 Gümrük İşletme 1120 Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği 1148 Doğalgaz, Isõtma ve Sõhhi Tesisat 1179 Güverte 1121 Bilgisayar Programcõlõğõ Teknolojisi 1180 Haberleşme 1353 Bilgisayar Programcõlõğõ (İnternet) 8521 Dokuma 1181 Haberleşme Teknolojisi 8506 Bilgisayar Programlama 5326 Dokumacõlõk ve El Sanatlarõ 1182 Halõ ve Kilim 8507 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi 6149 Döküm 1183 Halõcõlõk 1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1150 Duvar Süsleme Sanatlarõ 1184 Halõcõlõk ve Desinatörlüğü 1123 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 8582 Ebelik 1185 Halkla İlişkiler 1124 Bilgisayarlõ Muhasebe ve Vergi 8522 Ekmekçilik 2106 Halkla İlişkiler (Açõköğretim) Uygulama 8523 El Basmacõlõğõ 1186 Halkla İlişkiler ve Reklamcõlõk 8508 Bilişim-Yönetim 1151 El Sanatlarõ 8531 Halkla İlişkiler ve Tanõtõm 5315 Bitki Koruma 1152 Elektrik 1187 Harita 1125 Bitkisel Üretim 1153 Elektrik-Elektronik 1188 Harita Kadastro 5316 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve 8524 Elektrik-Elektronik Teknikerliği 8546 Harita Teknikerliği Pazarlama 1154 Elektronik 1189 Harita ve Maden Ölçme 1126 Biyokimya Teknikerliği 6155 Elektronik Haberleşme 1190 Hasat Sonrasõ Teknolojisi 1127 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 5327 Elektronik Ticaret 1191 Hastane Yönetimi ve Organizasyon 5317 Borsa ve Finans 5328 Elektronörofizyoloji 8532 Hava Kontrolörlüğü 6128 Boya Teknolojisi 8532 Hava Kontrolörü 5318 Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri 15

19 TABLO-3B. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÖNLİSANS ALANLARI Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm 8533 Hayvan Yetiştiriciliği 1225 Laboratuvar 6265 Pamuk Eksperliği ve İplikçilik 1192 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlõğõ 8543 Lastik 5354 Pamuk Pazarlama ve İplikçilik 1193 Hayvansal Üretim 8543 Lastik Endüstrisi 1266 Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker 1194 Hazõr Beton Teknolojisi 1226 Lastik Teknolojisi Teknolojisi 1195 Hazõr Giyim 1227 Lastik-Plastik 5355 Para ve Sermaye Yönetimi 1196 Hazõr Yemek ve Aşçõlõk 5346 Lojistik 1267 Patoloji Laboratuvar 5380 Hemşirelik 1228 Maden 1268 Pazarlama 6197 Hidroelektrik Santrallarõ 5347 Maden ve Cevher Hazõrlama 8553 Pazarlama ve Satõş 1198 Hidroterapi 1229 Mağaza İşletmeciliği 1269 Perakende Satõş ve Mağaza Yönetimi 1199 Host ve Hosteslik 1230 Mahalli İdareler 1270 Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi 1199 Host ve Hosteslik (Otobüs) 2108 Mahalli İdareler (Açõköğretim) 5356 Perfüzyon 1200 İklimlendirme-Soğutma 1231 Mahalli İdareler (Zabõta) 6271 Personel Yönetimi 8584 İkram 1232 Makine 8554 Petrokimya 2107 İlahiyat (Önlisans) (Açõköğretim) 1233 Makine Yağlarõ ve Yağlama Teknolojisi 1272 Petrol Sondajõ ve Üretimi 5337 İletişim ve Halkla İlişkiler 1234 Makine-Resim Konstrüksiyon 1273 Peyzaj 5338 İnsan Kaynaklarõ 1235 Maliye 1274 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri 1201 İnşaat 1236 Mantarcõlõk 1275 Peyzaj ve Süs Bitkileri 8535 İnşaat Teknikerliği 5348 Masaüstü Yayõncõlõk 1276 Piyasa Araştõrmalarõ ve Pazarlama 6202 İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama 1237 Matbaacõlõk 1277 Piyasa Araştõrmalarõ ve Reklamcõlõk Teknolojisi 5349 Matbaacõlõk ve Baskõ Teknikleri 1278 Plastik Teknolojisi 8536 İnternet İle Pazarlama 6238 Mekatronik 1279 Protez ve Ortez 1203 İpek Böcekçiliği 1239 Mermer Teknolojisi 6286 Radyo TV Yayõmcõlõğõ 5339 İş İdaresi (Açõköğretim) 1240 Mermercilik 1282 Radyo ve Televizyon Programcõlõğõ 1204 İş Makineleri 1241 Metal İşleri 1283 Radyo ve Televizyon Tekniği 5340 İş ve Uğraşõ Terapisi 1242 Metalografi ve Malzeme Muayenesi 1284 Radyo ve Televizyon Yayõmcõlõğõ 1205 İşçi Sağlõğõ ve İş Güvenliği 1243 Metalurji Malzeme 1280 Radyo ve TV Yayõmcõlõğõ 5341 İşletme 6244 Meyve-Sebze İşleme 1281 Radyoloji 1206 İşletme Organizasyonu ve Çiftlik 8544 Mimari Dekoratif Sanatlar 1282 Radyo-Televizyon Programcõlõğõ Yönetimi 1245 Mobilya ve Dekorasyon 1283 Radyo-Televizyon Tekniği 1207 İşletmecilik 1246 Moda Tasarõmõ 1284 Radyo-Televizyon Yayõmcõlõğõ 8537 İtfaiyecilik ve Sivil Savunma 1248 Moda-Konfeksiyon 1285 Radyoterapi 1208 İtfaiyecilik ve Yangõn Güvenliği 8545 Motor 6286 Radyo-TV Yayõmcõlõğõ 1209 İthalat-İhracat 1249 Muhasebe 8556 Rafineri 1210 Jeoteknik Teknikerliği 2109 Muhasebe (Açõköğretim) 1287 Rafineri ve Petrokimya 5342 Jokeylik 1250 Mutfak Yönetimi 1288 Raylõ Sistemler Teknolojisi 1211 Kağõt ve Kağõt İşleme Teknolojisi 5350 Nalbantlõk 1289 Reklamcõlõk Yönetimi 1212 Kağõtçõlõk 1251 Odiometri 1290 Restorasyon 1213 Kalõpçõlõk 1251 Odyometri 1291 Restorasyon ve Konservasyon 1214 Kalite Kontrol 5351 Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2110 Sağlõk Kurumlarõ İşletmeciliği 1215 Kanatlõ Hayvan Yetiştiriciliği 1252 Optisyenlik (Açõköğretim) 1216 Karayolu Ulaşõmõ ve Trafik 8547 Optometri 8557 Sağlõk Laboratuvarõ 8538 Kargo 5352 Organik Tarõm 8558 Sağlõk Memurluğu 8538 Kargo Hizmetleri 1253 Orman İşletmeciliği 8559 Sağlõk Teknikerliği 6217 Kaynak Teknolojisi 8548 Orman Ürünleri 5357 Sahne Tasarõmõ 8539 Kaynakçõlõk 8549 Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi 6292 Satõş ve Reklam Yönetimi 8540 Kesim ve Et 1254 Orta Kademe Yöneticiliği 1293 Satõş Yönetimi 8540 Kesim ve Et Endüstrisi 1254 Orta Kademe Yöneticilik 5358 Satõş Yönetimi (Açõköğretim) 1219 Kõymetli Taş ve Metal İşlemeciliği 1255 Otel Yöneticiliği 5359 Savunma ve Güvenlik 1218 Kimya 1256 Oto Boya Karoseri Doğrultma 1294 Sebze Üretimi 1247 Kimya Teknolojisi Teknikerliği 8560 Sekreterlik 1220 Konfeksiyon (Hazõr Giyim) 1257 Oto Elektrik-Elektronik 5360 Selüloz ve Kağõt Teknolojisi 8541 Konservasyon 1258 Oto Motor Teknolojileri 1295 Selüloz ve Kağõtçõlõk 1221 Kontrol Sistemleri Teknolojisi 6259 Otobüs İşletmeciliği 1296 Seracõlõk 8542 Kontrol ve Ölçü Aletleri 1260 Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlõk) 1297 Seracõlõk ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 1222 Kooperatifçilik 8551 Otomasyon 8561 Seracõlõk-Budama ve Aşõlama 5343 Kostüm Tasarõmõ 1261 Otomotiv 1298 Seramik 6223 Kozmetik Teknolojisi 8552 Otomotiv Endüstrisi 1299 Serigrafi 5344 Kuaförlük 1262 Otomotiv Satõş Sonrasõ Hizmet 1300 Seyahat İşletmeciliği 1224 Kuyumculuk ve Takõ Tasarõmõ 1263 Otomotiv Tasarõm ve İmalat 1301 Seyahat İşletmeciliği ve Tur 5345 Laborant ve Veteriner 1264 Örme Operatörlüğü Sağlõk (Açõköğretim) 5353 Özel Güvenlik ve Koruma 16

20 TABLO-3B. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÖNLİSANS ALANLARI Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm 1302 Seyahat ve Tur İşletmeciliği 1319 Taş İşlemeciliği 1339 Turizm Yönetimi 8562 Sõğõr Yetiştiriciliği ve Besiciliği 1320 Taş ve Metal İşlemeciliği 8575 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği 1304 Sõhhi Tesisat 1321 Tavukçuluk 1338 Turizm-Otelcilik 8563 Sõhhi Tesisat ve Doğalgaz 1322 Teknik Seramik 1340 Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği 1303 Sigortacõlõk 1323 Tekstil 5371 Uçak Elektriği 1305 Sivil Hava Ulaştõrma İşletmeciliği 1324 Tekstil Baskõ 5372 Uçak Elektroniği 8564 Soğutma Tesisatçõlõğõ 1325 Tekstil Dokuma 5373 Uçak Gövdesi 8564 Soğutma Tesisatõ 1326 Tekstil İplikçilik 5374 Uçak Motoru 8565 Soğutma ve Havalandõrma 8569 Tekstil ve Halõ Makineleri 1341 Ulaştõrma 6306 Sondajcõlõk 6327 Telekomünikasyon 5375 Uluslararasõ Lojistik 2111 Sosyal Bilimler (Açõköğretim) 8570 Termik Santral Makineleri 1342 Uluslararasõ Taşõmacõlõk Yönetimi 1307 Su Ürünleri 8571 Termik Santrallerde Enerji Üretimi 5376 Uluslararasõ Ticaret 5361 Sualtõ 1328 Tesisat Teknolojisi 1343 Uluslararasõ Ticaret Yönetimi 5362 Subtropik İklim Bitkileri 1329 Tõbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1344 Un Üretim Teknolojisi 1308 Sulama Teknolojisi 1330 Tõbbi Laboratuvar 8576 Uygulamalõ İngilizce ve Rehberlik 8566 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 1331 Tõbbi Mümessillik ve Pazarlama 1345 Uygulamalõ İngilizce-Türkçe Çevirmenlik 1309 Süt Hayvancõlõğõ 1332 Tõbbi ve Aromatik Bitkiler 1346 Uygulamalõ Takõ Teknolojisi 1310 Süt ve Ürünleri 1333 Ticaret ve Yönetim 1347 Yağ Endüstrisi 1311 Takõ Tasarõmõ ve Süs Taşlarõ 1334 Tohumculuk 8577 Yalõtõm Teknolojisi İşlemeciliği 8572 Turist Rehberliği 1351 Yapõ Donatõm Teknolojisi 1312 Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu 8573 Turizm 1348 Yapõ Ressamlõğõ 8567 Tapu ve Kadastro 5367 Turizm Animasyonu 5377 Yapõ Tesisat Teknolojisi 5363 Tarõm (Açõköğretim) 1335 Turizm İşletmeciliği 5378 Yatçõlõk ve Yat İşletmeciliği 1313 Tarõm Alet ve Makineleri 1336 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 1349 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 5364 Tarõm İşletmeciliği ve Pazarlama 8574 Turizm Otel Yöneticiliği 8578 Yemek Pişirme Teknikleri 8568 Tarõm Makinalarõ 1337 Turizm Rehberliği 8579 Yer Hizmetleri 8568 Tarõm Makineleri 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği 8580 Yerel Yönetimler 5365 Tarõm Ürünlerinin Muhafazasõ 5369 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1350 Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Depolanmasõ (Açõköğretim) 8581 Zeytin Endüstrisi 5366 Tarõmsal İşletmecilik 8574 Turizm ve Otel Yöneticiliği 5379 Zeytin Yetiştiriciliği ve 1314 Tarõmsal Kooperatifçilik 1338 Turizm ve Otelcilik Değerlendirilmesi 1315 Tarõmsal Laboratuvar 2112 Turizm ve Otelcilik (Açõköğretim) 9005 Diğer (Belli alanlara tanõnan 1316 Tarõmsal Pazarlama 5370 Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ayrõcalõklardan yararlanamazlar.) 1317 Tarõmsal Sulama Yönetimi 1318 Tarla Bitkileri 17

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1.3 Adalet Bakanlõğõ, Milli Savunma Bakanlõğõ ve Milli İstihbarat Teşkilatõ Müsteşarlõğõ ile İçişleri

1.3 Adalet Bakanlõğõ, Milli Savunma Bakanlõğõ ve Milli İstihbarat Teşkilatõ Müsteşarlõğõ ile İçişleri 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 2006 Kamu Personel Seçme Sõnavõ/1 (2006-KPSS/1), 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ AFYON AFYON AĞRI AĞRI AKSARAY AKSARAY ARDAHAN BARTIN BATMAN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİLECİK BİNGÖL BİNGÖL / MERKEZ SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ / CEYHAN SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ / KOZAN SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı