Yeni anayasa için bahane kalmadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni anayasa için bahane kalmadý"

Transkript

1 Kýþ görüntüleri yaþandý 19 Eylül e kadar tatil yapacaklar ANKARA YI DOLU VE SEL VURDU HABERÝ SAYFA 6 DA 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ BUGÜN KARNE ALIYOR HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Yeni anayasa için bahane kalmadý Rus ya'nýn NA TO tem sil ci si, o pe ras yo nun Kad da fi'yi öl dür mek gi bi bir a ma cý - nýn o lup ol ma dý ðý so ru su na, ''El bet te e vet'' kar þý lý ðý ný ver di. FO TOÐ RAF: A A RUSYA: DIÞARIDAN MÜDAHALE DOÐRU DEÐÝL NA TO ya Lib ya u ya rý sý GEÇEN YILKÝ REFERANDUMUN ARDINDAN SEÇÝM SONRASINA ERTELENEN YENÝ ANAYASA PROJESÝ TEKRAR GÜNDEMÝN ÝLK SIRASINDA VE ARTIK DAHA FAZLA ÖTELENMESÝ ÝMKÂNSIZ. BARKEY: AKP'NÝN ARTIK BAHANESÝ KALMADI uabd'de ki dü þün ce ku ru lu þu Car ne gi e En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce'in uz man la rýn dan Hen ri Bar key, a na - ya sa ya zým sü re ci nin er te le me si i çin AKP nin ar týk ba ha ne - si kal ma dý ðý ný, se çim son ra sýn da ki bu dö nem de en ö nem li ko nu nun ye ni bir a na ya sa ya zý mý o la ca ðý ný ve bu süreçte en kritik boyutun Kürt meselesi olduðunu söy le di. Henri Barkey BAÞKANLIK ISRARI, SÜRECÝ ÇÖKERTEBÝLÝR u Baþ kan lýk sis te mi konusunda, hal kýn mev cut sis te me a lýþ - kýn ol du ðu nu, ye ni ve ya ban cý bir sis te min zor luk çý ka ra bi le - ce ði ni kay de den Bar key, "ye ni a na ya sa sü re cin de Kürt me - se le si, de mok ra si, la ik lik gi bi kap sam lý ko nu la rýn ya ný na bir de baþ kan lýk sis te mi nin ek len me si ha lin de sü re cin ra hat lýk - la çö ke bi le ce ði" u ya rý sýn da bu lun du. Ha be ri sayfa 4 te u Rus ya nýn NA TO da i mî tem sil ci si Dmit ri Ro go zin, NA TO nun Lib ya da gi de rek ka ra ha re kâ tý na doð ru kay mak ta ol du ðu nu söy le di. Lib ya da ki ge liþ me le - rin tam bir iç sa vaþ ol du ðu nu, a þi ret le rin bir bir le ri - nin kar þý sýn da bu lun ma sý ne de niy le du ru mun çok kar ma þýk ol du ðu nu kay de den Ro go zin, bu ül ke de ki du ru ma dý þa rý dan mü da ha le nin, ül ke de ki ça týþ ma - yý u lus la ra ra sý ha le ge ti re ce ði ni ve da ha da güç leþ - ti re ce ði ni sa vun du. Ha be ri say fa 7 de SEÇÝM BAÞARISINI MEKTUPLA KUTLADILAR Ýs ra il den Er do ðan a kut la ma u Ýs ra il -Tür ki ye Par la men to la ra ra sý Dost luk Gru bu Baþ ka ný Ro bert Ti vi a ev, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan a bir mek tup gön de re rek, Ýs ra il Par la men to su a dý na Er do ðan ýn se çim ba þa rý sý ný kut la dý. n5 te EKONOMÝK KRÝZ ÝÇÝN UZLAÞMA SAÐLANAMADI Atina da siyasî kriz büyüyor uyu na nis tan da ki ga ze te ler, e ko no mik kriz le mü - ca de le de si ya sî li der le rin uz laþ ma er de mi gös te re - me di ði ni be lir tir ken, Baþ ba kan Pa pan dre u nun ka bi ne de re viz yon ya pa rak muh te mel er ken se - çim ler ön ce si za man ka zan mak i çin son ham le si - ni yap tý ðý yo ru mun da bu lun du Ha be ri say fa 7 de FO TOÐ RAF: A A ÝHH YARDIM DAÐITTI Ha be ri say fa 7 de DENÝZLÝ SANAYÝ ODASI BAÞKANI KEÇECÝ: Yatýrým olmazsa iþsizlik zorlayacak Subaylar da bize sýðýnýyor ubaþbakanlýk Afet ve Âcil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Türkiye ye gelen Suriye vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 1231 çadýrda 8 bin 904 kiþiye ulaþtýðýný bildirdi. Bu arada, sýnýrý geçip çadýrkente sýðýnanlar arasýnda Suriye ordusunda görevli üst düzey rütbeli askerlerle polisler de var. Ha be ri say fa 7 de YILIN ÝKÝNCÝ YARISI ÝÇÝN UZMANLARDAN UYARI Konut kredisinde faizler yükselecek ude niz li Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Müj dat Ke - çe ci, ya tý rým lar ko nu sun da cid dî a tak lar ya pýl ma ma sý ha lin - de, ö nü müz de ki sü reç te Tür ki ye yi zor la ya cak en ö nem li ko - nu lar dan bi ri nin iþ siz lik o la ca ðý ný söy le di.n11 de u Ma yýs so nu i ti ba rýy la 68 mil yar 596 mil yon li ra se vi ye - si ne çý kan ve 2010 Ma yýs ý na gö re yüz de 36 o ra nýn da ar - tan ko nut kre di le rin de ma li yet ar tý þý yý lýn i kin ci ya rý sýn da fa iz le re cid dî an lam da yan sý ya cak. Ha be ri say fa 11 de Helâl gýda pazarýný ýskalýyoruz utse Baþ ka ný Hu lu si Þen türk, Tür ki ye nin he lâl gý da pa za rý na gi re me me si nin, 930 mil yar do lar ci ro su o lan bu pa zar da ge ri plan da kal - ma sý an la mý na ge le ce ði ni söy le di. n11 de Þehirlerarasý ulaþýma zam u Tür ki ye O to büs çü ler Fe de ras yo nu Yö ne tim Ku - ISSN ru lu Ü ye si Nec mi Ha ti poð lu, o - to büs bi let le ri fi yat la rýn da yüz - de ci va rýn da bir ar týþ ya - þan dý ðý ný bil dir di.n11 de

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Y Cömert kiþi Allah a yakýn, insanlara yakýn, Cennete yakýndýr. Cehennemden ise uzaktýr. Cimri ise Allah tan uzak, insanlardan uzak, Cennetten uzaktýr; Cehenneme ise yakýndýr. Cömert olan cahil, Allah a, kendini ibadete veren cimri kimseden daha sevimlidir. No: 2412 / Hadis-i Þerif Meâli Ezanýn serbestiyeti, Demokratlara on derece kuvvet kazandýrdý Nasýl ezan-ý Muhammediyenin (asm) neþriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduðu gibi, öyle de, Ayasofya yý da beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmelidirler. (Demokratlarýn ezan-ý Muhammedîyi Arapça olarak okunmasýna müsaade etmeleri dolayýsýyla yazýlan bir hasbihal.) Azîz, sýddîk kardeþlerim, Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i Ýslâmýn mühim bayramlarýnýn mukaddemesi ve bu memlekette þeâir-i Ýslâmiyenin parlamasýnýn bir müjdecisi olan ezan-ý Muhammedînin kemâl-i ferahla on binler minarelerde okunmasýný tebrik ediyoruz. Tarihçe-i Hayat, s. 532 *** Bir ezan-ý Muhammedînin (asm) serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden yirmi defa ziyade kuvvet kazandýlar. Milleti kendilerine ýsýndýrdýlar, minnettar ettiler. Emirdað Lâhikasý, s. 271 *** Âlem-i Ýslâm nazarýnda Demokratlarý düþürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düþünüyorum: Nasýl ezan-ý Muhammediyenin (asm) neþriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduðu gibi, öyle de, Ayasofya yý da beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i Ýslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine â- lem-i Ýslâmýn hüsn-ü teveccühünü kazandýran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzýr cihetini bulamadýklarý ve beþ mahkeme de beraatine karar verdikleri Risâle-i Nur un resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem vurmalý. O vakit âlem-i Ýslâmýn teveccühünü kazandýklarý gibi, baþkalarýnýn zâlimane kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim. Emirdað Lâhikasý, s. 387 *** Baþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku i- çin umum Nur Talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým. Þimdi kalbime geldi: Risâle-i Nur un serbestiyetine dair müdafaatlarýmýzýn ve ehemmiyetli bir a- vukatýmýzýn ehl-i vukufa cevabýnýn arkasýnda, o nutku, Risâle-i Nur un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu daki Müslümanlarý ve Nurun bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve duâcý yapmak, ezan-ý Muhammedînin ilâný onlara nasýl bir mânevî kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risâle-i Nur un serbestiyeti dahi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. (Haþiye den...) Emirdað Lâhikasý, s. 419 *** Ankara ya bu defa geldiðimin mühim bir sebebi, Ýslâmiyete ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namýk Gedik i görmek ve Ýslâmiyetin kahramaný olan Adnan Beye ve Tevfik Ýleri gibi mühim zatlara bir hakikatý söylemektir ki: Hem Demokrata ezan-ý Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risâle-i Nur un neþrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i Ýslâmý, hattâ bir kýsým Hýristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya yý muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktýr. Bu i- se, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiðim halde, bu nokta hatýrý için Namýk Gedik i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namýk Gedik ve Tevfik Ýleri gibi zatlarýn hatýrý için baþka yere gitmedim. Emirdað Lâhikasý, s. 449 LÛGATÇE: mukaddeme: Baþlangýç. þeâir-i Ýslâmiye: Ýslâmýn sembolleri, iþaret ve belirtileri. ehl-i vukuf: Bir mesele hakkýnda bilgi ve yetki sahibi olanlar. Hâkimler. haþiye: Dipnot. muzahrafat: Pislikler, süprüntüler. Hi tap çi çe ði Âlem-i ek ber o lan uç suz bu cak sýz kâ i nat sa ra yý ný en muh te þem san at ve na kýþ lar la be ze yip hik - met ler le do na tan Yü ce Sa nat kâr, bu me yan da kâ i na týn kal bi me sa be sin de o - lan Dün ya mý zý da bu min val ü ze re ya - ra týp, in san ha ya tý nýn de va mý na mü na - sip bir ha le ge tir dik ten son ra, bü tün bun la rý ta mam la yan en süs lü ve en hik - met li nak þý, çe kir de ði ve mi sâl-i mu sað - ða rý o lan in sa ný ya ra týp, yi ne bin bir hik met ve ga ye ler i çin yer yü zü ne gön - der di. Yan lýþ an la þýl ma sýn, as lýn da Ýlm-i Ý lâ hî ci he tin de ba kýl dý ðýn da bu kâ i na týn ya ra týl ma sýn da ki e sas cev her ve çe kir - dek-i as lî si o lan nur, Nur-i Mu ham me - dî dir (asm). Çün kü var lýk â le min de hiç - bir þey yok ken de o nun nu ru var dý. On se kiz bin â lem i çin de Hi tab-ý Ý - lâ hi ye ye mu ha tap o la rak dað la rýn taþ la rýn bi le yük len mek ten a ciz kal dý - ðý u bu di yet va zi fe siy le tav zif o lu nan in sa noð lu, yi ne bu mu ha ta bi ye tin ge - re ði o la rak, bü tün a za ve ci ha za týy la muh te þem mu' ci ze ler le do na týl dý. Bu ma na da in sa nýn de ðil a za ve ci ha za tý, en kü çük cü zü o lan kat ril yon lar ca zer ra tý ve tril yon lar ca hü cey ra tý da ay ný ih ti þam da tak lit e dil mez mu' ci - zat ve na kýþ lar la tez yin e dil di. Kâ i nat Sul ta ný, muh te þem bir prog - ram la, yü ce hi ta bý na mu ha tap o la rak ya rat tý ðý in sa noð lu nun, hi tâ bât-ý Ý lâ hi - ye yi an la ma sý ve o nu li sâ nen mu ha ta bi - ye te muh taç o lan la ra an lat ma sý i çin Ke lâm sý fa tý nýn ve Sýb ga-i Rab bâ - nî nin bir te cel li si o la rak, ha ri ka bir tarz da in san üs tün de hi - tap çi çe ði ni aç týr dý. Zer re ler den ga - lak si le re, kâ i nat - ta ki bü tün var lýk la rý nýn ma hi yet ve hik met le ri - nin Yü ce Hi tap Kur ân dan il ha men an la týl dý ðý Ri sâ le-i Nur dan Mek tu - bat i sim li e se rin Yir min ci Mek tup Dör dün cü Fýk ra sý nda, a çan bu hi - tap çi çe ði þöy le an la tý lýr: Hem na sýl ki, kâ i nat ta ki san a tý, ke - mâl-i in ti za mýn dan ki tap þek li ne gir di. Ýn san da ki sýb ga tý [bo ya sý] ve nakþ-ý hik me ti da hi hi tap çi çe ði ni aç tý. Ya ni, o san at, o de re ce mâ ni dar ve has sas ve gü zel dir ki, o ma ki ne-i zî ha yat ta ki ci - ha za tý, fo noð raf gi bi nut ka gel di, söy - let tir di. Ve öy le bir ah sen-i tak vim i çin - de bir sýb ga-i Rab bâ ni ye ver miþ ki, o mad dî, cis ma nî, câ mid ka fa da mâ ne vî, gay bî, ha yat tar o lan be yan ve hi tap çi - çe ði a çýl dý. Ve o in san ka fa sýn da ki ka bi - li yet-i nu tuk ve be ya na o de re ce ul vî ci - ha zat ve is ti dat ver di ki, Sul tan-ý E ze li - ye mu ha tap o la cak bir ma kam da in ki - þaf et tir di, te rak ki ver di. Ya ni, fýt rat-ý in sa ni ye de ki sýb ga-i Rab bâ ni ye, hi tab-ý Ý lâ hî çi çe ði ni aç tý. Hiç müm kün mü dür ki, ki tap de re ce si ne ge len bü tün mev - cu dat ta ki san a ta ve hi tap ma ka mý na ge len in san da ki o sýb ga ya Vâ hid-i E - had den baþ ka sý ka rý þa bil sin? Hâ þâ! Yi ne Söz ler i sim li e ser de, in sa na ta - ký lan hi tap çi çe ði o lan ses in ya ra tý lý þý çok da ha de ði þik ve o ri ji nal bir þe kil de i zah e di lir, is ter se niz bu muh te þem i - zah la rý yi ne kay na ðýn dan ta kip e de lim: Sa ni-i Ha kîm ha va da i ki un sur halk et miþ tir: Bi ri a zot, bi ri mü vel li dü l-hu - mu za [Ok si jen]. Mü vel li dü l-hu mu za i - se, ne fes i çin de ka na te mas et ti ði va kit, ka ný tel vis e den kar bon un sur-u ke si fi ni keh ri bar [mýk na týs] gi bi ken di ne çe ker. Ý ki si im ti zaç e der, bu har-ý hâ mýz-ý kar - bon de ni len sem li ha va i [kar bon di ok - sit] de ni len bir mad de ye in ký lap et ti rir. Hem ha ra ret-i ga ri zi ye yi [ya þa ma a te þi - ni] te min e der; hem ka ný tas fi ye e der. Çün kü Sa ni-i Ha kim fenn-i kim ya da aþk-ý kim ye vî ta bir e di len bir mü na se - bet-i þe di de yi [þid det li mü na se be ti] mü vel li dü l-hu mu za i le kar bo na ver miþ ki, o i ki un sur bir bi ri ne ya kýn ol du - ðu va kit o ka nun-u Ý lâ hî i le o i ki un sur im ti zaç e der ler. Fen - nen sa bit tir ki, im ti zaç tan ha ra ret ha sýl o lur. Çün kü im ti zaç bir ne vî ih ti rak týr [yan mak týr]. [...] Be den-i in sa ni ye de ki ha ra ret-i ga ri - zi ye bu im ti zaç-ý kim ye vi ye i le (kim ye vi im ti zaç i le) te min e dil di ði gi bi; kan da ki kar bon a lýn dý ðý i çin (ya ni te miz len di ði i çin) kan da hi sa fi o lur. Ýþ te ne fes da hi le gir di ði va kit vü cu dun hem âb-ý ha ya tý ný te miz li yor, [hem vü cut ta ki ka ný te miz - li yor], hem nâr-ý ha ya tý [ya þa ma a te þi ni] iþ al e di yor (a lev len di ri yor). Çýk tý ðý va kit [ne fes ve ril di ði va kit] de a ðýz da mu 'ci - zat-ý kud ret-i Ý lâ hi ye [Ý lâ hî kud re tin mu ci ze le ri] o lan ke li me mey ve le ri ni ve ri yor. Bu ra da in san se si nin mad dî va sý ta la - rýy la o lu þu mu dik kat le re su nul mak ta dýr. Se sin ya ra týl ma sýn dan ha re ket le, kâ i na tý ih ti za za ge ti ren en yük sek bir ses o lan Hi tab-ý Ý lâ hî nin i fa de si o lan Kur ân da ki muh te þem sa da i se, Mü nâ za rât ad lý e - ser de þöy le di le ge ti ri li yor: Sul tan-ý E ze li, Kur ân de ni len mu - si ka-i Ý lâ hi ye si i le u mum â le mi dol du - ra rak kub be-i â su man da þid det li ses ge tir mek le, sa def-i kefh-mi sâl o lan u - le ma ve me þâ yih ve hu te bâ nýn di mað, kalb ve fem le ri ne [a ðýz la rý na] vu ra rak, aks-i sa dâ sý on la rýn li san la rýn dan çý - kýp se yir ve se ye lân e de rek, çe þit çe þit sa dâ lar la dün ya yý güm güm i le ih ti za - za ge ti ren o sa dâ nýn te ces süm ve in ti - ba ýy la; u mum kü tüb-ü Ýs lâ mi ye yi bir tan bur ve ka nu nun bir te li ve bir þe ri - di hük mü ne ge ti ren ve her bir tel, bir nev iy le o nu i lân e den... Bu i fa de ler de de, hi ta ba tý Ý lâ hi ye ma na sýn da a kýp gi den bü tün ses le rin Yü ce Ya ra ta nýn a za me ti ne a kýp git ti - ði ve O nun A za met ve Kud re ti ni i - lân et ti ði an la týl mak ta dýr. Rab bi miz ha ri ka bir þe kil de vü cu du - mu za ta ký lan ses ni me ti nin þük rü nü e - dâ et me yi ve hi ta bý na hak kýy la nâ il ol - ma yý cüm le mi ze na sip ey le sin. Kýskançlýk eden ya riyâkârdýr; a'mâl-i saliha sûretiyle dünyevî neticeleri arýyor. Veyahut sadýk cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye baktýðýný bilmiyor ve a'mâl-i salihanýn ruhu, esasý, ihlâs olduðunu derk etmiyor. Bediüzzaman Hak pe rest bir ho ca nýn, ka dir þi nas tes bi ti! YÜZLERCE çift göz önünde önemli bir itirafý, birkaç bin kulak duydu! Vaazlar, nasihatlar insanýn ruh hâletinin ö- nemli bir gýdasý. Beslenmesi gerekiyor, duygularýn her biri. Açlýk, zor; akýbeti çok fena fiillere hamile. Açlýk, fýrýn duvarý yýktýrýr deyiminde önemli bir mana var. Bu cümlenin zahirine göre, mideler kastedilse de, esas tema manevî duygularýn, lâtifelerin açlýðýdýr, her halde; ya da öyle anlamak lâzým. Bu manada bir açlýk, bir insaný ne yapar? Canavar yapar! Bu kimseler helâl-haram tanýmaz; ana-baba fark etmez; saygý-sevgi semtlerine uðramaz; namuslara þaþý bakmak onlar için mubahtýr! Velhâsýl: Bu tür insan profili, cemiyetin kamburu. Bunlarýn hiçbirini atamazsýnýz, satamazsýnýz; çünkü ayný arzda yaþýyor. Mahpushaneler ise, bu türlerle dolup dolup taþýyor. Suçlardan caydýrmaya, yatýlan dam yetmiyor. Varýr girer, yetiþir, çýkar. Âdeta bilenir, bir baþka suça. Tabandan tavana, toplumu; toplumu teþkil e- den bireyi insan yapacak yegâne deðer, imandýr. Nasipdar olan insana imaný, en etkili yasakçý. Ýmanýn her mertebesi, itikadýn her umdesi Risâle-i Nur un her yerinde mevcuttur. Konumuz, bunlarý tekrar etmek deðil. Bilenlere malûmdur. Risâle-i Nur la ilgili olarak lehte-aleyhte yazmalar çizmeler, atmalar tutmalar, hatta alçakça sataþmalar zaman zaman nüksediyor. Ýþin burasý da bir baþka mesele Hakperest bir hoca efendi, bir Cuma günü i- mana, ahlâka dair vaazýnda Ýman varsa, o adamda her güzel haslet vardýr (yani, olmalýdýr) cümlesiyle konuyu belirledi. Sahabeden örneklerle, sohbet de zenginleþti. Vaazýn olgunlaþtýðý, cemaatin konsantresinin arttýðý tam o final noktada, hoca, kendine has bir üslûpla taþý koydu gediðe: Günümüzde çok okunan Risâle-i Nur a bak; oraya dönsen iman, buraya dönsen iman! sözleriyle bir gerçeði vurguladý, bir hakký teslim etti. Yani, Bu eserler, imanýn kuvvetlenmesini saðlýyor, insanlarýn ýslâhýný temin ediyor; insaný insan ediyor demek istedi. Daha baþka ne desin? Risâle-i Nur, Kur ân ýn manevî mu'cizesi o- larak imanýn esasatýný kurtarýyor 1 Din siz - lik, i man sýz lýk ce re yan la rý na pa ra to ner gö re vi gö rü yor. Top lu mun ýs lâ hý i çin, ce mi ye tin se lâ me ti i çin ve en ö nem li si; a hi re te i man la in ti kal e de bil mek i çin Ri sâ le-i Nur a ek mek ka dar, su ka dar, ha va ka dar ih ti yaç bu lun du ðu nu bu mem le ke tin vic - dan sa hi bi ev lât la rý bi li yor. Bu nun i çin dir ki, Be - di üz za man Sa id Nur sî nin te lif et ti ði Ri sâ le-i Nur e ser le ri, en çok sa tý lan e ser ma ka mý na o tur du. Bu e ser le rin i kin ci bir ö zel li ði de, en çok o ku nan e ser ler o lu þu. Bu na pa ra lel o la rak, Nur lar dan il - ham a lan, on la ra köp rü o lan bin ler ce ça lýþ ma, pi - ya sa da en mu te ber ki tap týr. Ho ca e fen di, bu ger çe ði fark et miþ! Rab bim, e ser le ri fark et me nin ya ný sý ra, muh - te va sý ný da fark e de bil me yi ve o nun la þu fâ ni ha - ya tý mý zý ba ki ha ya ta teb dil e de bil me yi cüm le mi - ze na sip ey le sin Dip not: 1- Sa id Nur sî, Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, 166.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Recep 1432 Rumî: 4 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý milyonöðrenci bugünkarnealacak ULUSLARARASI Türkçe Öðretimi Derneðinin (TÜRKÇEDER) Haziran tarihleri arasýnda Gelin Tanýþ Olalým sloganýyla düzenlediði 9. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý nýn açýlýþ töreni, önceki akþam Dolmabahçe Sarayý nda yapýldý. Açýlýþ törenine, siyaset, sanat, spor, iþ ve medya dünyasýndan çok sayýda kiþi katýldý. Törende bir konuþma yapan TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Türkçe Olimpiyatlarý nýn, dünyanýn 130 ülkesinden bine yakýn öðrencinin, Türkiye ye özgü þiirleri, türküleri, þarkýlarý okumasýndan veya halk oyunlarýný oynamasýndan ibaret olmadýðýný, insanlýðýn aydýnlýk geleceðine ýþýk tutacak, yön verecek bir faaliyet olduðunu söyledi. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Tertip Heyeti Baþkaný ve TBMM Millî Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Mehmet Saðlam ÝLKÖÐRETÝM ve ortaöðretim okullarýndaki yaklaþýk 16 milyon öðrenci, bugün karne alacak. Öðrenciler, 180 iþ günü ve yaklaþýk 8 ay süren eðitim-öðretim yýlý maratonunun yorgunluðunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak eðitim-öðretim yýlý 20 Eylül 2010 da baþlamýþ, öðrenciler 28 Ocak-14 Þubat 2011 tarihleri arasýnda yarýyýl tatili yapmýþtý. Ýlköðretim ve lise son sýnýf öðrencileri mezun olmanýn yaný sýra, yaz tatilinde her yýl olduðu gibi sýnava girme, sýnav sonucu öðrenme, tercih yapma ve kayýt heyecaný yaþayacak. Lise son sýnýf öðrencilerinin bazýlarý, eðitimöðretim yýlýnýn sona erdiðinin ertesi gün ve Pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý na katýlacak. Ýlköðretim öðrencilerinden 7. sýnýflar 5 Haziran da, 8. sýnýflar ise 4 Haziran da Seviye Belirleme Sýnavlarý na (SBS) katýlmýþtý. Ýlköðretim 8. sýnýflarýn katýldýðý SBS sonuçlarý 7 Temmuz da, ilköðretim 7. sýnýflarýn sýnav sonuçlarý i- se 5 Aðustos ta açýklanacak eðitim-öðretim yýlý, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Okula yeni baþlayacak anaokulu ve ilköðretim birinci sýnýf öðrencileri Eylül de uyum programý na alýnacak. Ankara / aa 9. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý nýn açýlýþ töreni, önceki akþam Dolmabahçe Sarayý nda yapýldý. Olimpiyatlara 5 kýt adan 130 ülkeden öðrenciler katýldý. FOTOÐRAF: AA UluslararasýTürkçe Olimpiyatlarýbaþladý da bu yýl 9 uncusu düzenlenen olimpiyatlarýn 5 kýtadan 130 ülkeden bine yakýn öðrenci ve 350 öðretmenin katýlýmýyla baþladýðýný söyledi. Saðlam, olimpiyatlar kapsamýnda Türkiye ye gelen ve ülkenin en güzel yerlerini gezen öðrencilerin, ülkelerine döndüklerine Türkiye nin elçileri olacaðýný kaydetti. Gecede þarký söyleyen, þiir okuyan, halk oyunlarý gösterisi yapan öðrenciler, Haziran tarihleri arasýnda Türkiye genelindeki 24 ilde renkli gösteri ve þovlarla izleyici karþýsýna çýkacak. Olimpiyatlarýn þarký finali 21 Haziran, þiir finali de 22 Haziran da Haliç Kongre Merkezi nde yapýlacak. Ödül töreni ise 25 Haziran Cumartesi günü Ankara ASKÝ Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek. O- limpiyatlarýn kapanýþ töreni, 30 Haziran da Sinan Erdem Spor Salonu nda yapýlacak. Ýstanbul / aa LYS yarýn baþlýyor ÜNÝVERSÝTEYE GÝRÝÞTE ÝKÝNCÝ AÞAMA OLAN LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI HAFTA SONU BAÞLIYOR. HER ADAYÝÇÝNFARKLIKÝTAPÇIKVERÝLÝRKEN,KALEM,SÝLGÝVEKALEMTRAÞÖSYMTARAFINDANTEMÝNEDÝLECEK. ÜNÝVERSÝTEYE giriþti ikinci aþama sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) haftasonu yapýlacak. Türkiye de 81 il merkezi ile Lefkoþa da gerçekleþtirilecek LYS lerin, sabah oturumu saat da, öðleden sonra oturumu ise saat da baþlayacak. LYS lerin ilk sýnavý Matematik ve Yabancý Dil sýnavlarý olacak. 18 Haziran Cumartesi günü sabah oturumunda yapýlacak LYS-1 e (Matematik) 624 bin 48 aday, yine ayný gün öðleden sonra oturumunda yapýlacak LYS-5 e (Yabancý Dil) 41 bin 580 aday katýlacak. LYS-1 tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecek. Öðleden sonra yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý LYS- 5, tek oturumda uygulanacak ve öðrencilere, toplam 80 soruyu çözmek için 120 dakika süre verilecek. Sýnav, Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere 3 dilde yapýlacak. Testlerin hepsi ayrý soru kitapçýðýnda bulunacak. 19 Haziran Pazar günü ise LYS-4 (Sosyal Bilimler) sýnavý yapýlacak. Saat da baþlayacak LYS- 4 e, 377 bin 128 aday girecek. Tek oturumda uygulanacak sýnavda adaylara 90 soru için toplam 135 dakika süre verilecek. Testler, ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak ve tek cevap kâðýdý kullanýlacak. Türkiye de 81 il merkezi ile Lefkoþa da gerçekleþtirilecek LYS lerin, sabah oturumu saat da, öðleden sonra oturumu ise saat da baþlayacak. FOTOÐRAF: AA ÝKÝNCÝ HAFTASONU SINAVLARI LYS lerin uygulanacaðý ikinci hafta sonu sýnavý ise Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) ile baþlayacak. LYS-3 25 Haziran Cumartesi günü saat da düzenlenecek. Sýnava, 679 bin 639 aday katýlacak. Tek oturumda yapýlacak sýnavda, a- daylara toplam 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak ve tek cevap kâðýdý kullanýlacak. LSY ler, 26 Haziran Pazar günü yapýlacak Fen Bilimleri LYS-2 sýnavý ile tamamlanacak. Saat da baþlayacak sýnava, 293 bin 237 aday girecek. Tek oturumda uygulanacak sýnavda adaylara toplam 90 soru sorulacak ve 135 dakika sürecek. Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacak. KALEM, SÝLGÝ VE KALEMTRAÞ ÖSYM DEN Adaylarýn sýnava gelirken yanlarýnda mutlaka 2011-LYS Sýnava Giriþ Belgesi ile fotoðraf ve TC Kimlik Numarasý bulunan Nüfus Cüzdaný veya pasaport bulundurmalarý gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun LYS ye alýnmayacak. Sýnav binalarýnda hiçbir eþya sýnava alýnmayacaðýndan, a- MEB,Temmuz dakadrolu öðretmenatayacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý 6 Temmuz 2011 tarihinde 6 bin 575 kadrolu öðretmen atamasý yapacak. MEB den yapýlan açýklamada, 1 Haziran 2011 tarihinde yapýlan kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda ilk atama çeþidiyle atanan 14 bin 277 sözleþmeli öðretmenden, konuyla ilgili kararname çerçevesinde kadrolu öðretmenliðe geçenlerden boþalan ve boþ olan toplam 6 bin 575 kadroya yeniden kadrolu öðretmen atamasý yapýlacaðý bildirildi. Buna göre baþvurular, Öðretmenlik Ýçin Baþvuru ve Atama Kýlavuzu (Haziran 2011) hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanýna göre, ilk atama çeþidiyle 27 Haziran-4 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda elektronik ortamda alýnacak. 6 Temmuz 2011 tarihinde de atamalarý yapýlacak. Atamasý yapýlan öðretmenler, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve baþlayabilecek. Atama yapýlacak alanlar, alanlarýn taban puanlarý ve kontenjanlarý ile tercih edilebilecek eðitim kurumlarý, gerekli çalýþmalar tamamlandýktan sonra baþvuru tarihinden önce MEB in adresinden yayýnlanacak. Ankara / aa daylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya getirmemeleri gerekiyor. Sýnavda kullanýlacak kalem, silgi, kalemtýraþ, saat gibi gereçler ile þekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafýndan saðlanacak. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe içinde su getirebilecek. Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte, adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle ve dedektörle aranacak. Sýnava girecek adayýn yüzünün kimlik tesbitini saðlayacak biçimde açýk olmasý gerekiyor. SORU KÝTAPÇIKLARINDA ADAYA AÝT KÝMLÝK BÝLGÝLERÝ YER ALMAYACAK 2011-LYS LERDE daðýtýlacak soru kitapçýklarý üzerinde, adaya ait kimlik bilgileri yer almayacak. Soru kitapçýklarýna sadece adaylarýn eriþimini saðlamak amacýyla, her soru kitapçýðý matbaada tek tek poþetlenecek. Soru kitapçýðý poþeti sadece adaylar tarafýndan açýlacak. Soru kitapçýklarý, sýnav salonunda görevliler tarafýndan a- daylara rastgele daðýtýlacak. Soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak, ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile doðru cevap seçeneðinin yeri, e- ðitim bilimleri alanýnýn ölçme ve deðerlendirme yöntemlerine uygun bir þekilde deðiþebilecek. LYS PUANLARININ HESAPLANMASI LYS DE uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacak. Her adayýn, katýldýðý her sýnavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak. Hesaplanan standart puanlar, testlerin aðýrlýk oranlarý kullanýlarak Aðýrlýklý LYS puanlarý (ALYS) hesaplanacak. ALYS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerek LYS puanlarý oluþturulacak. LYS de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebilecek. LYS de 180 ve üzeri puaný olmayan adaylarýn, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý, açýk öðretm programlarý ve YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih etme haklarý bulunacak. Adaylar, LYS sonuçlarýný TC Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM nin internet adresinden öðrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Ankara / aa Enaz60binkadrolu öðretmenatanmalý TÜRK Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn, Aðustos ayýnda en az 60 bin kadrolu öðretmen atamasý yapmasýný istediklerini belirtti. Koncuk, yaptýðý yazýlý açýklamada, eðitim-öðretimde en büyük sorunun öðretmen açýðý olduðunu savundu. 380 bin atama bekleyen öðretmenin bulunduðunu vurgulayan Koncuk, þunlarý kaydetti: Bilindiði gibi Millî Eðitim Bakanlýðý 2011 yýlý için Aðustos ayýnda 55 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný açýklamýþtý. Daha sonra bakanlýk fikir deðiþtirmiþ, 1 Haziran tarihinde seçim yatýrýmý olarak 28 bin 486 öðretmenin atamasýný yapmýþtýr. Ancak bu atamalarýn yaklaþýk 15 binini sözleþmeliden kadroya geçenler oluþturmuþtur. Yeni atananlarýn sayýsý ise 13 bin civarýndadýr. Koncuk, açýklamasýnda, Bakanlýk 6 Temmuz tarihinde 6 bin 575 kadrolu öðretmen atamasý yapýlacaðýný açýkladý. Baþbakan ýn açýklamasýna göre MEB in Aðustos ayýnda atayacaðý öðretmen sayýsý ise sadece 10 bin. Bu kadar az sayýda alým ne atama bekleyen öðretmenlerin talebini, ne de öðretmen ihtiyacýný karþýlayacaktýr ifadesine yer verdi. Ankara / aa Bursa nýn Kandilli si kuruluyor BURSA Büyükþehir Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) iþbirliðiyle baþlattýðý Bursa Sismik Tehlike Deðerlendirmesi ve Zemin Sýnýflandýrmasý Projesi kapsamýnda þehrin muhtelif noktalarýna 15 adet deprem ölçüm istasyonu kuruldu. Proje kapsamýnda kurulacak mobil sistem bünyesindeki yerin salýnýmýný ölçen titreþim ölçüm cihazý ile 150, fay hatlarýnýn derinliðini ve yerini ölçen cihaz ile 503, yerin yoðunluðunu, ana kaya topoðrafyasýný ve derinliðini tesbit eden cihaz ile 205 noktadan veri alýnacak. Bursa nýn yer altýndaki gözü olarak nitelendirilen sistemden elde edilen veriler, bir süre sonra þehrin yer altý haritasýný üç boyutlu olarak görme imkâný saðlayacak. Bursa / aa Güneþ enerjisi ile aðaçlar kurtarýldý GÜMÜÞHANE DE ormanlarýn korunmasý, geliþtirilmesi ve geniþletilmesine yönelik olarak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ORKÖY Þubesince 4 yýl önce baþlatýlan Güneþ Enerjisi ile Su Isýtma Sistemleri projesi kapsamýnda orman köylülerine kredi verilerek, su ýsýtmada odun kullanýmýnýn önüne geçildi. Gümüþhane Çevre ve Orman Müdürü Ramazan Sadettin Yinanç, insanlarýn ormana olan baskýsýnýn en aza indirilmesi için tabiî ve yenilenebilir olan güneþ enerjisinden köylülerin yararlanmasýný istediklerini söyledi. Yinanç, Toplamda 37 köyde 928 haneye 1 milyon 267 bin 850 lira kredi verilerek güneþ enerji sistemini kurduk. Bu sayede hane baþýna yaklaþýk 10 ster odun, toplamda ise 9 bin 280 ster odun tasarruf edilerek, aðaçlarýn kesilmesi önlendi diye konuþtu. Gümüþhane / aa

4 4 Y HABER Kýymetini bilmedikten sonra Türkiye nin yýllar önce önüne koyduðu bir hedef vardý. Büyük Türkiye olmak. Elbette bu büyüklük, sadece nüfus sayýsý bakýmýndan kalabalýk bir ülke olmak deðil, var olan bu nüfusun hem eðitimli, hem de sanat ve meslek sahibi olmasý arzu ediliyordu. Yýllar i- çinde nüfusumuz nisbeten hýzlý artmýþ olsa da, eðitimli ve meslek sahibi nüfustaki artýþ ihtiyacý karþýlamaktan uzak kaldý. Son yýllarda ise nüfustaki artýþ hýzý düþmeye baþladý. Geçmiþ yýllarda 100 milyonluk (büyük) ülke olacaðýz diye yapýlan propagandalar, bugün için geçerliliðini yitirmiþ gibi görünüyor. Elbette bütün bunlar birer tahmin, ama rahata alýþan aileler, çocuklarla uðraþmayý kendi hürriyetlerinin kýsýtlanmasý olarak görüyor. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) yaptýðý tahminlere göre, 2011 yýlý itibariyle binde 12,8 olarak hesaplanan nüfus artýþ hýzý, 2019 a gelindiðinde ilk kez binde 10 un altýna düþecek da Türkiye nüfusu binde 9,9 luk artýþ hýzýyla 80 milyon 983 bin kiþiye ulaþacak. Nüfus artýþ hýzý 2025 yýlýna gelindiðinde binde 7,7 ye gerileyecek. Bu tarihte Türkiye nüfusu 85 milyon 407 bin olacak. Bu tahminler gerçekleþirse, Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaþmasý pek mümkün görünmüyormuþ. (AA, 11 Haziran 2011) Türkiye nin nüfusunun kalabalýk olmasýndan daha önemli olan, sahip olduðu genç nüfustur. Biliyorsunuz, baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoðu ülke, genç nüfusa sahip deðil. Yýllardan beri yapýlan propaganda neticesinde hem evlilikler azaldý, hem de evli olanlar bile birden fazla çocuk yetiþtirmeyi kendilerine yük olarak gördü. Bu yanlýþ adýmlar Avrupa yý ihtiyarlar evi haline getirdi. Avrupa ülkeleri bu noktadaki yanlýþlarýný anladý, evliliði ve doðumu teþvik etmeye baþladý, ama insanlarý ikna etmek kolay deðil. Türkiye, bütün olumsuz propagandalara raðmen þu anda genç nüfus bakýmýndan zengin bir ülke. Fakat, genç nüfusa sahip olmak tek baþýna bir anlam da ifade etmiyor. Bu nüfusun bilhassa deðerler eðitimi bakýmýndan iyi yetiþtirilmesi, bir parmaðýnda on marifet olabilmesi lâzým. Gençleri iyi yetiþtiremememizin önünde de maalesef mevcut sistem var. Tabu larla çevrili eðitim sisteminde hür zihinleri yetiþtirmek kolay deðil. Bu noktada Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Ayhan Zeytinoðlu nun tesbitleri de dikkat çekici. Türkiye nin tabiî kaynaklar açýsýndan zengin bir ülke olmadýðýný, en büyük zenginliðinin nüfusun yüzde 50 sinin 27 yaþýn altýnda olmasý olduðunu ifade eden Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný, ancak en yüksek iþsizlik oranýnýn da yüzde 22 ile genç iþsizlerde olduðuna iþaret etmiþ. En büyük sermayemiz olan gençlerin, neredeyse dörtte birinin iþsiz olmasý; bizim için halledilmesi gereken iþler listesinde en önde olmasý gerekmez mi? Hani Büyük Türkiye olacaktýk? En verimli yýllarýnda iþsiz kalan gençler, nasýl Türkiye nin büyümesine katký saðlayacak? Nasýl geleceðimizin teminatý olabilecek? Gençlerin iþsiz olmasý büyük bir problem, a- ma istatistiklere girmeyen manevî boþluk aslýnda daha büyük bir problem. Düþünün ki gençlerin yüzde yüzü iþ sahibi olsa, ama manevî bir boþluk içinde yuvarlansa övünebilir miyiz? Övünebileceðimiz genç bir nüfusa sahip olabilmek için çok çalýþmamýz lâzým, çok... TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Ýbrahim Halil Kaya ile Mustafa Kaya'nýn kardeþi, Nurettin, Said ve Fahrettin Kaya'nýn aðabeyi Yahya Kaya'nýn elim bir trafik kazasý sonucu vefat haberini aldýk. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna taziyetlerimizi bildirir, sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ecz. Hasan Alvanlar Sefa Eczanesi Erciþ / VAN Gül: Filistin e Evet CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Fi lis tin in Bir leþ miþ Mil let - ler de dev let o la rak ta nýn ma sý nýn he def le ne ce ði oy la ma da Tür ki - ye nin Fi lis tin le hi ne E vet o yu kul la na ca ðý ný söy le di. Gül, Ja pon - ya nýn Ni hon Ke i zai Shim bun (Nik ke i) ga ze te si ne ver di ði de meç - te, ko nuy la il gi li o la rak 1967 sý nýr - la rý na da ya lý Do ðu Ku düs ün baþ - kent ol du ðu Fi lis tin dev le ti nin ku - rul ma sý ný ar zu e di yo ruz ve Ýs ra il i le ba rýþ i çin de be ra ber ya þa ma sý ný di - li yo ruz de di ve Tür ki ye nin Fi lis - tin in en güç lü des tek çi le rin den ol - du ðu nu kay det ti. Cum hur baþ ka ný Gül, de me cin de Fi lis tin in BM de dev let o la rak ta nýn ma sý nýn he def le - ne ce ði oy la ma da, E vet o yu kul la - na ca ðý mý za þüp he yok a çýk la ma - sýn da bu lun du. Ga ze te de Cum hur - baþ ka ný Gül ün ge nel se çim ler ve ye ni a na ya sa ko nu sun da ki de ðer - len dir me le ri ne de ký sa ca yer ve ril di. Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarý, Carnegie Endowment'ta "12 Haziran seçimlerinin ardýndan Türkiye: Fýrsatlar ve Zorluklar" baþlýklý toplantýda tartýþýldý. FO TO: AA Anayasa için bahane kalmadý AMERÝKALI UZMANI HENRÝ BARKEY, AKP'NÝN ARTIK ANAYASA YA- ZIM SÜRECÝNÝN ERTELEMESÝ ÝÇÝN BAHANESÝ KALMADIÐINI SÖYLEDÝ. ABD DE KÝ dü þün ce ku ru lu þu Car - ne gi e En dow ment for In ter na ti o - nal Pe a ce uz ma ný Hen ri Bar key, AKP nin ar týk A na ya sa ya zým sü - re ci nin er te le me si i çin ba ha ne si kal ma dý ðý ný ve Tür ki ye de se çim son ra sýn da ki bu dö nem de en ö - nem li ko nu nun ye ni A na ya sa ya zý - mý o la ca ðý ný söy le di. Tür ki ye de ki se çim le rin so nuç la - rý, Car ne gi e En dow ment ta 12 Ha - zi ran Se çim le ri nin Ar dýn dan Tür - ki ye: Fýr sat lar ve Zor luk lar baþ lýk lý top lan tý da tar tý þýl dý. Top lan tý nýn ko nuþ ma cý la rý a ra sýn da yer a lan Bar key, se çim le rin i ki ka za na ný o la - rak AKP ve BDP yi gös ter di. Bar - key, AKP nin ar týk A na ya sa ya zým sü re ci nin er te le me si i çin ba ha ne si kal ma dý ðý ný ve Tür ki ye de se çim son ra sýn da ki bu dö nem de en ö - nem li ko nu nun ye ni A na ya sa ya zý - mý o la ca ðý ný söy le di. Bu ra da da en kri tik bo yu tun Kürt me se le si ol du - ðu nu i fa de e den Bar key, A na ya sa ya zý mý sü re ci nin za man a la ca ðý ný ve zor o la ca ðý ný kay det ti. Bar key, Bu nok ta da CHP nin ö nün de i ki se çe nek var. Geç miþ te ol du ðu gi bi Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül En ký sa sü re de ik ti dar ve mu ha le fet par ti le ri nin bir a ra ya ge le rek ye ni a - na ya sa i çin gö rüþ me le re baþ la ma la - rý ný ar zu e di yo rum di yen Gül, ik ti - dar ve mu ha le fe tin mü za ke re le ri i - ler let tik ten son ra muhtevasýný halk i le pay laþ ma la rý nýn doð ru bir yön - tem o la ca ðý ný be lirt ti. Ha ber de, Gül ün bu bað lam da Ýk ti dar par ti si ön cü bir rol oy na ma lý ve ü ze rin - de ki so rum lu luk bü yük söz le ri ne de yer ve ril di. Þanghay / a a ye ni A na ya sa ya kar þý çý ka bi lir ve ya (CHP Ge nel Baþ ka ný) Ke mal Ký lýç - da roð lu, li be ral a na ya sa is te dik le ri - ni be lir te rek, ken di ö ne ri siy le or ta - ya çý kar sa, AKP yi sa vun ma ko nu - mu na ge çi rir ve ken di par ti si ne kar þý ba kýþ a çý sý ný de ðiþ ti re bi lir. O za man iþ te CHP bir kit le par ti si o - la bi lir, AKP ye mey dan o ku ya bi lir ve oy la rý ný ar tý ra bi lir de di. Bar key, bir so ru ü ze ri ne, Baþ ba - kan Er do ðan ýn par ti sin de çok do - mi nant bir po li ti ka cý ol du ðu nu, 4 yýl son ra söz ver di ði gi bi ge nel baþ - kan lýk tan ay rýl dý ðýn da par ti si nin zor luk ya þa ya ca ðý ný, hat ta ül ke de ye ni bir par ti nin de or ta ya çý ka bi le - ce ði ni id di a et ti. Baþ kan lýk sis te miy le il gi li o la rak da Türk hal ký nýn mev cut sis te me a lýþ kýn ol du ðu nu, ye ni ve ya ban cý bir sis te min zor luk o luþ tu ra bi le - ce ði ni kay de den Bar key, ye ni A - na ya sa sü re cin de Kürt me se le si, de mok ra si, la ik lik gi bi kap sam lý ko nu la rýn ya ný na bir de baþ kan lýk sis te mi nin ek len me si ha lin de sü - re cin ra hat lýk la çö ke bi le ce ði u ya - rý sýn da bu lun du. Washington / a a E VET O YU ÝS RA ÝL VE ABD YE DAR BE FÝ LÝS TÝN ÝN BM de çok sa yý da e vet o yu a la - rak Ýs ra il i le ba rýþ gö rüþ me le rin de a van taj lý bir ko nu ma gel me yi plan la dý ðý ný be lir ten ga - ze te, Or ta Do ðu nun böl ge sel gü cü Tür ki - ye nin er ken den e vet o yu yö nün de ki ka ra rý - nýn Ýs ra il ve ABD i çin dar be o la ca ðý yo ru mu - nu yap tý. Ga ze te de Tür ki ye ve Ýs ra il i liþ ki le ri - nin son dö nem de Fi lis tin so ru nu dolayýsýyla kö tü leþ ti ði be lir ti lir ken, Tür ki ye nin BM de Fi lis tin in ba ðým sýz lý ðý oy la ma sýn da e vet o yu kul la na cak ol ma sý nýn i liþ ki le rin ta mi ri ni da ha da zor laþ tý ra ca ðý id di a e dil di. ÝS RA ÝL YAL NIZ LA ÞI YOR GA ZE TE DE ya yým la nan Ýs ra il yal nýz la þý yor, Tür ki ye Fi lis tin i des tek li yor, Or ta Do ðu Ba rýþ Mü za ke re le ri Sert le þi yor baþ lýk lý yo rum da da Tür ki ye Cum hur baþ ka ný Gül ün, BM de Fi lis - tin in dev let o la rak ta nýn ma sý na e vet o yu ve re - cek le ri ni söy le me siy le, Ýs ra il e yö ne lik bas ký bir ba sa mak da ha yük se le ce ðe ben zi yor de nil di. TAÞ PI NAR: BAÞ KAN LIK SÝS TE MÝ ÇA BA SI RA FA KAL KA CAK BRO O KING Ens ti tü sü Tür ki ye Prog ra mý Di rek tö rü Ö mer Taþ pý nar da, AKP nin se çim za fe ri nin da ha çok e ko no mi nin i yi git me si ne bað lý ol du ðu nu, an cak bü yü - me nin ay ný þe kil de de vam et me me si ve büt çe a çý ðýn da ki ar tý þýn sür me si ha lin de e ko no mi de o lu þa cak bir ge ri le me nin AKP nin po pü la ri te si ni a zal ta ca ðý ný ö ne sür dü. Ö mer Taþ pý nar, ül ke de ki ku tup - laþ ma la ra dik ka ti çe ke rek, bu a çý dan, AKP nin ye ni A na ya sa yý ge çi re bil mek i - çin ge rek li ço ðun lu ðu u la þa ma ma sý ný i - yi bir du rum o la rak ni te len dir di. Se çim so nuç la rýy la Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan ýn Baþ kan lýk Sis te mi ça ba sý nýn ra fa kal ka ca ðý nýn gö rün dü ðü gö rü þü nü sa vu nan Taþ pý nar, Tür ki ye de il gi le nil - me si ge re ken en a cil ko nu nun Kürt me - se le si ol du ðu nu, se çim so nuç la rý nýn da bu nu gös ter di ði ni kay det ti. Taþ pý nar, bu ne den le Baþ ba kan Er do ðan ýn son yýl - lar da ar tan mil li yet çi söy lem le ri ni de ðiþ - tir me si ge rek ti ði ni sa vun du. Ver ilen söz le r tut ulsun KKTC Dý þiþ le ri Ba ka ný Hü se yin Öz gür gün, a - da da o la sý bir an laþ ma nýn, an cak BM pa ra - met re le ri ze mi nin de o la bi le ce ði ni be lir te rek, u lus la ra ra sý ca mi a nýn Kýb rýs Türk hal ký na ver di ði söz le ri ar týk tut ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Öz gür gün, Bang la deþ te ya yým la nan The News To day ga ze te si e di tö rü Re a zud din Ah med e ver di ði de meç te, Kýb rýs so ru nu na çö züm bul ma a ra yýþ la rý nýn yýl lar dýr sür dü ðü - ne i þa ret e de rek, Türk ta ra fý nýn i yi ni yet çer - çe ve sin de, mü za ke re ler de gö rüþ me ma sa sýn - Hü se yin Öz gür gün Öz gür gün, Kýb rýs Türk hal ký nýn yýl lar ca tüm zor luk la ra kat la na rak bu gün le re gel di ði ni ve ya þa nan o lay la rýn bir da ha ya þan ma ma sý i çin ça ba har can dý ðý ný kay det ti. Kýb rýs Tür kü nü yok et mek i çin Rum ta ra fý nýn uy gu la dý ðý bas ký ve þid det o lay la rý ný da an la tan Öz gür - gün, 1974 yý lýn da a da ya Türk as ke ri nin gel - me siy le ba rý þýn sað lan dý ðý ný ve A na va tan Tür ki ye ve Türk as ke ri nin a da da ga ran tör o - la rak hu zu ru ko ru du ðu nu be lirt ti. Kýb rýs Tür kü nün yýl lar dýr u lus la r a ra sý top lum ta ra - fýn dan am bar go lar al týn da ya þa ma ya mah - da o tur du ðu nu ve muh te mel bir an laþ ma nýn da an cak kýr - mý zý çiz gi ler den ö dün ver me den o la bi le ce ði ni be lirt ti. Kýb - rýs so ru nu nun e sa sen 1950 li yýl lar da baþ la dý ðý ný i fa de e den kum e dil di ði ni di le ge ti ren Öz gür gün, dün ya nýn ar týk Kýb rýs Tür kü nün se si ni duy ma sý ve uy gu la dýk la rý in san lýk dý þý am - bar go la ra son ver me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Lefkoþa / a a HABERLER MHP: Gö rün tü ler den bil gi miz yok tu ÝN TER NET TE ya yýn la nan ve MHP li 10 üst dü zey yö ne ti ci nin is ti fa sý na se bep o lan gö rün tü ler le il gi li so - ruþ tur ma da sav cý lý ðýn so ru su ü ze ri ne MHP nin, Ka - set ler le il gi li ya yýn lan ma dan ön ce bil gi miz yok tu. Ka - set ler in ter net te ya yýn lan ma dan ön ce bi ze her han gi bir bil gi ve gö rün tü gön de ril me di ce va bý ný ver di ði be - lir til di. So ruþ tur ma kap sa mýn da sav cý sý Ad nan Çi - men, geç ti ði miz gün ler de MHP ye i ve di ce vap ve ril - me si ta le biy le i ki so ru sor muþ tu. Sav cý Çi men, Gö - rün tü ler ya yýn lan ma dan ön ce si ze gön de ril di mi?, Ýb - ra him Fa ruk Ba yýn dýr ýn kre di kar tý bil gi le ri ne na sýl u - laþ tý nýz? so ru la rý ný gön der di. MHP den gön de ri len ce vap ta, Ka set ler le il gi li ya yýn lan ma dan ön ce bil gi - miz yok tu. Ka set ler in ter net te ya yýn lan ma dan ön ce bi ze her han gi bir bil gi ve gö rün tü gön de ril me di de - nil di. Par ti den ge len ya zý da Ýb ra him Fa ruk Ba yýn dýr ýn kre di kar tý bil gi le ri ne i se bil gi sa yar uz man la rý a ra cý lý - ðýy la u la þýl dý ðý kay de dil di. Ö te yan dan, MHP de 8 ki - þi nin da ha ka se ti var a çýk la ma sý ya pan DYP es ki Mil - let ve ki li Tev fik Di ker in de em ni yet te i fa de si nin a lýn - dý ðý be lir til di. Di ker e, bu bil gi le re ne re den u laþ tý ðý nýn so rul du ðu i fa de e dil di. Ýs tan bul / cihan CHP de ka zan kay ný yor CHP Ýz mir es ki Mil let ve ki li Ca nan A rýt man, Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu nun A ta türk ün bi le sa hip ol ma dý ðý ge niþ yet ki ler le gö re ve gel di ði ni an cak par ti - ye oy ka zan dý ra ma dý ðý ný i le ri sür dü. A rýt man, ba þa rý - sýz lý ðýn fa tu ra sý ný ge nel mer ke zin ö de me si ge rek ti ði ni söy le di. Ö zel bir te le viz yon ka na lýn da se çi mi de ðer - len di ren A rýt man, Ký lýç da roð lu nun ek ran lar da, Yüz - de 30 ve ya 40 oy a la ma dý ðým tak dir de e ki bim le gi de - rim de di ði ni ha týr la ta rak, Sa yýn Ge nel Baþ kan, sö zü - nü tut ma lý dýr. Yok sa hal ka kar þý i nan dý rý cý lý ðý ný kay - be der di ye ko nuþ tu. CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð - lu nun, ge nel se çim den son ra ba þa rý sýz o lan ör güt le ri tek tek ça ðý ra ca ðý a çýk la ma sý ný da de ðer len di ren Ca - nan A rýt man, par ti ör gü tü nün mad dî ve ma ne vî fe - da kâr lýk lar la se çim kam pan ya sýn da ça lýþ tý ðý ný, ba þa rý - sýz lý ðýn fa tu ra sý ný ge nel mer ke zin ö de me si ge rek ti ði ni kay det ti. CHP nin son se çim de ba þa rý sýz ol du ðu nu ve bu nun se bep le ri nin ku rul tay da de ðer len di ril me si ge - rek ti ði ni söy le yen A rýt man, ye ni CHP söy lem le ri nin hiç kim se ta ra fýn dan an la þýl ma dý ðý ný sa vun du. A rýt - man, Bu ye ni CHP söy le mi ni va tan daþ da an la ma dý, par ti ta ba ný da an la ma dý. Bu söy lem, CHP nin kýr mý zý çiz gi le ri ni or ta dan kal dý ra rak par ti ye za rar ver di, kim - lik bu na lý mý ya þat tý ve par ti, ze mi nin den ka ya rak ta - ban kay bet ti de di. Ýzmir / cihan Dic le Ü ni ver si te sinden Kürt çe kur su DÝC LE Ü ni ver si te si nde (DÜ) hal ka a çýk dü zen le - nen kurs ta Kürt çe dil öð re ti mi ne baþ lan dý. YÖK ün o nay ver di ði yö net me lik doð rul tu sun da DÜ de a çý lan Sü rek li E ði tim Mer ke zi ve Ya þa yan Dil ler Mer ke zi iþ - bir li ði i le dü zen le nen Kürt çe dil kur su na ka tý lan ve a - ra la rýn da öð re tim ü ye le ri, öð ret men ler, a vu kat lar, dok tor lar ve öð ren ci le rin de yer al dý ðý kur si yer ler, 3 ay lýk pe ri yot lar ha lin de sü re cek kurs ta, Kürt çe yi ha - zýr la nan bir müf re dat kap sa mýn da hem gra mer hem de pra ti ðe da ya lý öð ren me fýr sa tý bu la cak. Top lam 36 sa at sü ren e ði ti mi ta mam la yan kur si yer ler den dil sý - na vý ný ba þa rýy la ge çen ler DÜ Rek tör lü ðü Sü rek li E ði - tim Mer ke zi nce o nay lý ser ti fi ka yý al ma ya hak ka za - na cak. Kur si yer ve DÜ Týp Fa kül te si nde dok tor Meh met Kü çü kö ner, Türk çe bil me yen has ta la rýy la i - le ti þim ku rar ken sý kýn tý ya þa dý ðý ný, bu ne den le Kürt - çe öð ren me ye ka rar ver di ði ni söy le di. Diyarbakýr / a a Ha cý a day la rý nýn yaþ or ta la ma sý dü þü yor DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Ek rem Ke leþ, hac ca gi den le rin yaþ or ta la ma sý nýn her ge çen yýl düþ - tü ðü nü bil dir di. Ke leþ, Ri ze Müf tü Yu suf Ka ra li Di ya - net E ði tim Mer ke zin de, hac da gö rev a la cak din gö rev - li le ri ne e ði tim ve ril me si do la yý sýy la dü zen le nen top - lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, son yýl lar da hac ca kar þý ö nem li bir yö ne liþ ol du ðu nu vur - gu la ya rak, Baþ vu ru lar þu an da 963 bin ci va rýn da. Hac ca o lan bu yö ne li þi en gü zel þe kil de de ðer len dir - mek a ma cýy la e ði tim se mi ner le ri ya pý yo ruz. Hac da gö rev len di ri le cek din gö rev li le ri ne e ði tim ve ri yo ruz de di. Bu yýl hac ca 74 bin ki þi nin gi de ce ði ni bil di ren Ke leþ, þun la rý söy le di: Ek kon ten jan gel me si ha lin de, gö rev ya pa cak la rýn sa yý sý 3 bi ni bu la bi le cek. Ye mek gi - bi di ðer hiz met ler de gö rev a la cak lar la 4 bi ne ya kýn ki þi hac da gö rev ya pa cak. Hac ca gi den le rin yüz de 60 ý Di - ya net, yüz de 40 ý ö zel þir ket ler i le gi di yor. Hac ca gi - den le rin yaþ or ta la ma sý bu yýl 56. Her ge çen yýl yaþ or - ta la ma sý dü þü yor. 10 yýl ön ce yaþ or ta la ma sý çok yük - sek ti. Genç ler hac ca, yýl lar geç tik çe da ha faz la il gi gös - te ri yor. Ön ce ki yýl lar da bel li ya þa gel miþ in san lar hac ca git mek is ter di. Um re de yaþ or ta la ma sý çok da ha dü - þük. Ýn san lar a i le le riy le bir lik te gi di yor. Um re ye gi den - le rin sa yý sý her yýl kat la na rak ar tý yor. Bu yýl 400 bi ni bu la cak gi bi gö rü nü yor. Þu an 350 bi ni aþ tý. Ri ze / a a TAZÝYE Arkadaþlarým Ýbrahim, Aziz ve Þevket Özbey'in babasý, merhum Abuzer Özbey ve arkadaþlarým Mehmed Danýþmaz'ýn kardeþi, Muhammed ve Ömer Danýþmaz'ýn aðabeyi Ali Danýþmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederim. Hasan Yalçýn

5 Y HABER 5 Türkiye NATO nun operasyon üssü! Ýstanbul da 15 araç kundaklandý ÝSTANBUL UN çeþitli ilçelerinde park halinde bulunan 15 araç kundaklandý. Alýnan bilgiye göre, Zeytinburnu nda 5, Güngören, Küçükçekmece, Esenler ve Beyoðlu nda 2 þer, Kartal ve Baðcýlar da birer araç, kimlikleri belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce benzin dökülerek ateþe verildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesine raðmen a- raçlarda büyük çapta maddî hasara sebep oldu. Ýtfaiye ekiplerinin yangýnlarý söndürdükleri sýrada bazý araç sahiplerinin gözyaþlarýný tutamadýklarý görüldü. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kundaklama olaylarýna karýþan kiþi ya da kiþilerin yakalanmasý amacýyla baþlattýðý çalýþmayý sürdürüyor. Ýstanbul / aa Ergenekon sanýðý andýç ta ifade verdi ÝKÝNCÝ Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýðý Hasan Ataman Yýldýrým, kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri kurulduðu yönündeki iddialarla ilgili soruþturma kapsamýnda ifade verdi. Ýkinci Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýðý Hasan Ataman Yýldýrým, kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri kurulduðu yönündeki iddialarla ilgili soruþturma kapsamýnda ifadesine baþvurulmak üzere Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesine getirildi. Tutuklu bulunduðu Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi nden bir araçla adliyeye getirilen Ataman, jandarmalar eþliðinde binaya alýndý. Ataman ýn, soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz a ifade verdiði belirtildi. Ýstanbul / aa Havalimanýnda artýk kemer çýkartýlmayacak TEMMUZ ayýndan itibaren Atatürk Havalimaný Dýþ ve Ýç Hat Terminal giriþlerinde yapýlan a- ramalarda artýk kemer ve ayakkabýlarýn çýkarýlmasý istenmeyecek. Ýstanbul Vali Yardýmcýsý ve Atatürk Havalimaný Mülki Ýdare Amiri Ahmet Aydýn, Atatürk Havalimaný nda görevli gazetecilere yaptýðý açýklamada, bir ay önce Atatürk Havalimaný Güvenlik Komisyonu toplantýsýnda konunun gündeme geldiðini belirterek, þunlarý kaydetti: Dünyadaki yolcu memnuniyeti kapsamýnda, Yolcularýmýza en iyi hizmeti nasýl sunarýz diye bu konuyu deðerlendirdik. Yolculardan, Türk Hava Yollarýndan ve havalimaný iþletmecisi TAV dan bu yönde talepler geldi. Terminale ilk giriþte yapýlan aramalarda yolcularýn ayakkabý ve kemer çýkarýlmamasý yönünde talepler geldi. Biz de kurulda deðerlendirdik. X-Raylerde, özellikle paketlerin içini görebilmemiz çok önemli. Ancak kiþilerin üst aramalarýnda kemer ve ayakkabý çok risk taþýmýyordu. Uluslar arasý boyutta önemli bir imaj konusuydu, deðerlendirip bu kararý verdik. Bundan sonra hiçbir yolcudan kemer ve ayakkabý çýkartmasýný istemeyeceðiz, uygulamayý yavaþ yavaþ baþlatýyoruz. Aydýn, uygulamanýn Temmuz ayýndan itibaren baþlatýlacaðýný belirterek, ilk arama noktalarýnýn tamamen kaldýrýlmasýnýn þimdilik düþünülmediðini, arýndýrýlmýþ bölgedeki uygulamanýn ise aynen devam edeceðini söyledi. Ýstanbul / aa Veli Küçük, saðlýk kontrolünden geçirildi BÝRÝNCÝ Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýðý emekli tuðgeneral Veli Küçük, Bakýrköy Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde rutin saðlýk kontrolünden geçirildi. Tutuklu bulunduðu Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesinden Bakýrköy Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilen Küçük ün rutin kontrolleri yapýldý. Veli Küçük, tetkiklerin ve muayenenin ardýndan cezaevine geri götürüldü. Küçük ün bazý rahatsýzlýklarýna iliþkin olarak 3 aylýk periyotlarla saðlýk kontrolünden geçirildiði, bugünkü muayene ve tetkiklerin de bu kapsamda yapýldýðý öðrenildi. Ýstanbul / aa Kamuoyunun gözünden kaçan/kaçýrýlan, seçim hayhuyunda kotarýlýp seçimden sonra resmen kararý alýnan konulardan biri de, Türkiye nin NATO nun kara unsuru üssü olmasý. Seçim meydanlarýnda gündeme gelmeyen bu husus, seçim öncesi bizzat Millî Savunma Bakaný Gönül tarafýndan memnuniyetle duyurulmuþ; NATO nun komuta yapýsýnýn günün koþullarýna uydurulup daha etkin hale getirilmesi iddiasýyla Ýzmir deki NATO Komutanlýðýnýn, üniformasýnýn deðiþtirilerek NATO nun kara üssü haline getirileceði söylenmiþti. (Milliyet, ) Çok geçmeden, Yunanistan Üssünden vazgeçen NATO nun Ýspanya daki kara üssü nün Türkiye ye taþýnmasý, peþinen Türkiye nin Ýspanya dan rol çaldýðý þeklinde yorumlanarak, seçim gürültüsünde oldu bittiye getirildi. Brüksel de toplanan NATO ülkelerinin savunma bakanlarý, Türkiye deki tek NATO üssü olan Ýzmir Hava Komutanlýðý ný NA- TO nun tek kara komutanlýðýna dönüþtürme kararý aldý. Böylece, 1955 ten beri faaliyet gösteren Almanya nýn Heidelberg kentindeki kara komutanlýðý ve Ýspanya da Madrid yakýnlarýndaki Retamares karargâhý birleþtirilerek Ýzmir e taþýnacak. Afganistan daki uluslar arasý birliklerin komutasý bundan böyle Ýzmir de koordine edilecek ve lojistik destek için de merkez olacak (Taraf, ) NATO NUN YENÝ VÝZYONU NE? Çarpýcý olan, Ýzmir in NATO nun kara komutanlýðý üssü haline getirilmesi gerekçesinin, Türkiye nin Ýttifak içindeki siyasî, operasyonel ve taktik alandaki aðýrlýðýný göstermesi açýsýndan önem taþýdýðý cümlesiyle a- çýklanmasý. Brüksel deki iki gün süren toplantýda NA- TO nun yeni komuta yapýsý nýn hedefini açýklayan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen in, Kabil Konferansý na ve Afganistan ýn güvenliði ne atýfta bulunup, Afganistan dan çekilme tarihi olan 2014 sonrasý için NATO nun eðitim ve lojistik alanlarýnda sürece destek olmayý sürdüreceðini ve peþinden Libya ya askerî operasyonun kararlýlýkla devam edeceðini vurgulamasý, dikkat çekici. Görünen o ki, Rasmussen in yaný sýra Gönül ün da ikrar ettiði, NATO kara üssünün Restorasyonu yapýlarak müze haline getirilen ''Ulucanlar Cezaevi'' ziyarete açýldý. Aslýna uygun þekilde düzenlenen cezaevi koðuþlarýna ve tecrit odalarýna bal mumundan yapýlan 22 mahkûm heykeli yerleþtirilirken, müzenin koridorlardaki hoparlörlerinden tecrit odalarýndaki iþkenceleri yansýtan çýðlýk sesleri yankýlanýyor. FOTOÐRAF: AA Ulucanlar'da tarihe yolculuk KURULDUÐU 1925 yýlýndan kapatýldýðý 2006 ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme þahit olan Ulucanlar Cezaevi ziyarete açýldý. Adalet Bakanlýðý, Altýndað Belediyesi, Ankara Barosu ve Mimarlar Odasý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde restorasyonu yapýlarak müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi ziyarete açýldý. Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, resmî açýlýþlarý daha sonra yapmak üzere ertelediklerini belirterek, Ulucanlar Cezaevi nin sadece müze kýsmýnýn fiili olarak dün açýldýðýný söyledi. Veysel Tiryaki, ziyaretçilerini özellikle i- damlarýn, iþkencelerin yaþandýðý dönemlere götüren türkülerin yankýlandýðý müzede, Muhsin Yazýcýoðlu nun seccadesi ve süveteri, Hüseyin Ýnan ýn idamdan sonra üzerinden çýkarýlan fanilasý, Deniz Gezmiþ in sigarasý, kibriti, madeni paralarý, ders notlarý gibi kiþisel eþyalarýnýn da sergilendiðini hatýrlattý. Tiryaki, müzeyi görmek isteyenlerin 10 ar kiþilik gruplar halinde sabah saatleri arasýnda birer saatlik turlarla gezeceklerini bildirdi. Balkon konuþmasý adýmý AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, seçim sürecinde siyasetçi ve köþe yazarlarýna açtýðý dâvâlarý geri çektiðini açýkladý. Çelik, TVNET televizyonunda katýldýðý canlý yayýnda, gündemdeki konulara iliþkin sorularý cevapladý. Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn seçim gecesi yaptýðý Balkon konuþmasý ile ilgili sorulan bir soru üzerine þunlarý söyledi: Sayýn Baþbakan, balkonda çok net mesaj verdi. Rakip takýmlarýn futbolcularý birbirlerine faul yapabilirler, zaman zaman birbirlerini isteyerek, istemeyerek incitebilirler, düþürebilirler. Birbirlerinin hatta sakatlanmasýna yol açabilirler. Ama maç bitince eðer tokalaþabilirlerse, öpüþebilirlerse, formalarýný deðiþtirebilirlerse bunun adý spor centilmenliðidir. Ben diyorum ki siyaset centilmenliðini de hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz, rekabete evet ama nezaketten yoksun rekabete hayýr diyoruz. Yine ayný þekilde barýþ içinde yarýþ olsun diyoruz. Fakat maalesef çok tatsýz þeyler söylendi. Sayýn Baþbakan ýn helâlleþme lâfýnýn sözde kalmamasý için bir adým daha belki atýlmasý gerekiyordu. Dün (önceki gün) o- nu Sayýn Baþbakanýmýzla da uzun boylu müzakere ettik ve Sayýn Baþbakanýmýz bir karara vardý. Sayýn Baþbakanýmýz, propaganda döneminde, seçim kampanyalarý döneminde diðer siyasî parti liderlerinin kendisine yönelik kiþilik haklarýna saldýrý anlamýna gelebilecek sözlerinden dolayý dâvâlar açtý, Sayýn Kýlýçdaroðlu na, Sayýn Bahçeli ye, Sayýn Namýk Kemal Zeybek e dâvâlar açtý. Sayýn Baþbakanýmýz, balkon konuþmasýndaki helâlleþmenin hayata geçirilmiþ somut bir yansýmasý olarak, bu dâvâlarýný geri çekti. Sayýn Baþbakanýmýz þikâyetini geri alýyor, dâvâsýndan sarfýnazar ediyor. Onlara açtýðý tazminat dâvâlarýný ya da diðer türlü dâvâlarý geri çekiyor. Hüseyin Çelik, Bir de gazetecilere a- çýlan dâvâlar var. Ahmet Altan vesaire... denilmesi üzerine de, Sayýn Baþbakan, o dâvâlardan da sarfýnazar ediyor cevabýný verdi. Ankara / aa Türkiye ye taþýnmasýnýn amacý, Türkiye nin I- rak ta olduðu gibi Afganistan ve Libya daki A- merikan iþgali ve operasyonlarýna tam desteðinin arttýrýlarak sürdürülmesi. Ýzmir le ilgili yeni görevlendirmenin NA- TO nun yeni vizyonu yla uyumlu bir adým olduðu nun, Washington, Brüksel ve Ankara tarafýndan propaganda edilmesinin maksadý bu. Bilindiði gibi, Ankara AKP iktidarýnda ABD nin bir milyon insaný katlettiði Irak ý iþgaline tam destek vermiþ; baþta Ýncirlik olmak üzere havaalanlarýný ve limanlarýný iþgalci ortaklarýnýn her türlü silâh, mühimmat, savaþ malzemesinin nakil ve daðýtýmýna açmýþtý. A- merikan savaþ uçaklarýnýn sadece Ýncirlik Üssü nden Irak kent ve köyleri üzerine 3995 sorti yaptýðýný, bizzat Bakan açýklamýþtý. TÜRKÝYE NÝN YENÝ ROLÜ NE OLACAK? Ayrýca Afganistan a gönderilen askerî birliðe ek olarak Obama ve Rasmussen in talebiyle yeni askerî birlik cepheye sürüldü; NATO þemsiyesi altýnda ABD nin Orta Asya ve Hazar Havzasý egemenlik ve enerji kaynaklarýný ve hatlarýný kontrolüne tam destek verildi ve verilmekte. Son olarak, yine bir Amerikan projesi olan Füze Kalkaný nýn yine NATO paravanýnda Türkiye topraklarýna konuþlanmasý kararý alýndý; baþta NATO nun Libya da ne iþi var? diyen Baþbakan üç hafta sonra, NATO Libya ya girmelidir! dönüþüyle, Türkiye nin ambargoya ve askerî müdahaleye katýlmasý saðlandý, saðlanýyor. Türkiye Irak ýn ardýndan Afganistan da olduðu gibi Libya da da NATO paravaný nda Amerikan ve iþgal/savaþ müttefiklerinin küresel egemenlik ve çýkar savaþýnda savaþ ortaðý ve cephe ülkesi haline getirildi, getiriliyor. Þimdi Amerikan ve Batý basýnýnda, Türkiye nin NATO içinde aðýrlýklý görev üstlenmiþ olmasý ndan dem vuruluyor; NATO nun görev aldýðý yeni bölgelerin anlamý nazara veriliyor. Türkiye nin NATO þemsiyesinde ABD ve savaþ/iþgal ortaklarýnýn operasyonlarýnýn merkezi haline getirileceði, ve Afganistan gibi operasyonlarda etkin rol oynayacaðý bildiriliyor. (Milliyet, ) Gerçekten, neden baþka bir ülke, meselâ Ý- talya deðil de, ille de Türkiye? Türkiye, NA- TO nun yeni görev bölgeleri denilen baþta Suriye olmak üzere, bölgedeki kalkýþma ve karýþýklýklar bahanesiyle yapýlacak operasyonlarda ne tür bir rol alacak? Sonra, Ýzmir in NATO nun kara üssü yapýlmasý nda Ankara yý ve AKP hükûmetini tatmin eden unsurlar neler ki, yüksünmeden Türkiye nin kritik görevler le NATO o- perasyon merkezi yapýlmasý memnuniyetle o- naylanýyor? ULUCANLAR IN TARÝHÝ HALKLA BULUÞACAK Aslýna uygun þekilde düzenlenen cezaevi koðuþlarýna ve tecrit odalarýna bal mumundan yapýlan 22 mahkum heykeli yerleþtirilirken, müzenin koridorlardaki hoparlörlerinden tecrit odalarýndaki iþkenceleri yansýtan çýðlýk sesleri yankýlanýyor. Cezaevi avlusundaki mahkûmlarýn dilek aðacýnýn dallarýna ise bir dönem Ulucanlar da tutuklu kalan Necip Fazýl Kýsakürek, Nazým Hikmet Ran, Muhsin Yazýcýoðlu, Osman Bölükbaþý, Osman Yüksel Serdengeçti, Bülent Ecevit, Fakir Baykurt, Hüseyin Cahit Yalçýn, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan, Ali Bülent Orkan, Mustafa Pehlivanoðlu, Fikri A- rýkan, Cevat Þakir Kabaðaçlý, Yýlmaz Güney, Necdet Adalý, Erdal Eren e kadar bir çok ismin fotoðraflarý asýldý. Ankara nýn Altýndað ilçesinin Ulucanlar semtinde bulunan, Cebeci Tevkifhanesi, Cebeci Umumî Hapishanesi, Cebeci Sivil Cezaevi, Ankara Merkez Kapalý Cezaevi ve son olarak Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi olarak adlandýrýlan cezaevi, kurulduðu 1925 yýlýndan kapatýldýðý 2006 ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme þahit oldu. Ankara / aa Ýsrail den Erdoðan a kutlama ÝSRAÝL -Türkiye Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Robert Tiviaev, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir mektup göndererek Ýsrail Parlamentosu adýna seçim baþarýsýný kutladý. Ýsrail kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Tiviaev mektubu, Knesset teki meslektaþlarý adýna yazdýðýný belirterek, Ýsrail parlamentosu, büyük ülke Türkiye nin baþbakaný olarak yeniden seçilmenizden dolayý en iyi dileklerimizi iletmemi istedi ifadesini kullandý. Tiviaev, Ýsrail Parlamentosu olarak, Erdoðan ýn yeniden seçilmesinin Ýsrail-Türkiye iliþkilerinde yeni bir sayfa açacaðýný ve bunun iki ülke ve halklarýnýn yararýna faydalý bir iþbirliði sayfasý olacaðýný umut ettiklerini ifade ederek, þunlarý kaydetti: Yakýn geçmiþin (Marmara gemisinin trajik olaylarý) kinlerini gömelim ve ülkelerimiz arasýndaki dostluk ve iþbirliðinin uzun tarihindeki ilhamý bulalým. Ýsrail Parlamentosu ndaki bizler ve Ýsrail halký adýna baþarýlarýnýzdan dolayý en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ankara / aa Seçimin ardýndan Türkiye seçim yorgunluðunu üzerinden atmaya çalýþýrken, seçim sonuçlarý üzerinden analiz ve deðerlendirmeler yapýlmaya devam ediyor. Partiler sandýkta milletin verdiði mesajý okumaya çalýþýyor. Parlamentoya giren partilerin hepsi de kendi cephelerinden seçimi baþarý gibi gösterseler de aslýnda hiçbir partinin seçimden beklediðini alamadýðý görülüyor. Kimisi oy oranýný yükseltirken milletvekili sayýsý düþtü, kimisi hem oy oranýný, hem de milletvekili sayýsýný düþürdü. Bu yüzden de seçimin üzerinden birkaç gün geçmeden erken kongre talepleri birbiri ardýna gelmeye baþladý. Seçim öncesinde Yüzde 40 alamazsak giderim diyenler þimdi geçmiþ seçimlerle kendi dönemini oylarýný kýyaslayarak baþarý kazandýðýný söylese de partilerin içi kaynamaya baþladý. * * * Seçim sisteminin yanlýþlýðý bu seçimin ardýndan da ortaya çýkmýþ oldu. Son üç seçimi karþýlaþtýrýrsak seçimin ne kadar demokratik (!) olduðu anlaþýlýr. AKP nin son üç seçimine bakalým. AKP 2002 yýlýnda yüzde alýrken, 363 milletvekili çýkardý seçiminde oylarýný yaklaþýk 12 puan arttýrmasýna raðmen (yüzde oy almýþtý) 341 milletvekili çýkarabildi. Son seçim de ise yüzde 49.9 oy adý, yani geçen seçime göre yaklaþýk 3 puan oylarýný arttýrdý, ancak 326 milletvekili çýkarabildi. CHP ye bakarsak 2002 yýlýnda yüzde oy alýrken 178 milletvekili çýkarýrken, 2007 seçiminde yüzde oy karþýlýðý Meclis e 112 milletvekili ile temsil edildi. CHP son seçimde ise yüzde 25.9 alýrken 135 milletvekili çýkarabildi. MHP de de durum ayný. MHP 2002 yýlýnda iktidar ortaðý olarak girdiði seçimde barajý geçemezken, 2007 yýlýnda 14,26 oy oraný ile 71 milletvekili çýkardý seçiminde ise yüzde oy oraný ile 53 milletvekilinde kaldý. Bütün bu sonuçlara bakýldýðýnda seçim sisteminin daha þimdiden deðiþtirilmesi gerekliliði ortaya çýkýyor. Seçim sistemi ile birlikte Siyasî Partiler Kanunu da deðiþtirilip demokratik hale getirilmesi gerekiyor. Her iki kanunun da temsilde adaleti saðlayacak þekilde düzenlenmesi gerekiyor. * * * Seçim bitti, ancak tartýþmalar da bitmek bilmiyor. BDP nin 6, CHP nin 2, MHP nin bir vekili þu anda cezaevinde. Yani Meclis in 9 ü- yesi þu an tutuklu, 3 ü Ergenekon dâvâsýnda tutuksuz sanýðý. 3 baðýmsýz aday da siyasî yasaklý durumda. Bu durumda yargýnýn vereceði karar merakla bekleniyor. Öte yandan BDP listelerinden seçilen üç milletvekili siyasî yasaklý olduðu için 2014 ün sonuna kadar her hangi bir partiye katýlamayacak. Sandýðýn bir mesajý da üç dönemdir ardý ardýna iktidar olan, fakat ilk dönemde anayasayý deðiþtirecek sayýda milletvekiline sahip olmasýna raðmen anayasada kýsmî deðiþikliðin ötesine gidemeyen, seçim öncesinde Sivil anayasayý yapacaðýz diyen AKP ye oldu. Millet AKP ye önemli bir destek verdi, ama anayasayý tek baþýna deðiþtirecek gücü bu sefer vermedi. Bir baþka ifadeyle Anayasayý deðiþtirmek için baþka partilerle uzlaþ dedi. * * * Þimdi sýra, seçim öncesinde çözümü ertelenen birçok sorunun çözümüne sýra geldi. E- konomide, siyasette, eðitimde birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Ýþsizlik düþtü denilse, þu an da iþsizlik ülkenin en büyük sorunlarýndan birisi. Carî açýk büyük oranlara yükseldi. Anayasa için uzlaþma yollarý mutlaka bulunmalý. Hakikaten sivil bir anayasa yapýlmalý. Þu anda hükümet içinde bulunanlarýn bu konuda görüþ birliði içinde olduðunu söylemek zor. Bir kýsmý sýfýrdan yapýlmalý derken, baþka bir kýsmý da dokunulamayan maddelere dokunulmadan bir anayasa yapma görüþlerini savunuyorlar. Bu yüzden iktidar partisi daha kendi içinde uzlaþma yapamazken, muhalefet partileri ile nasýl bir uzlaþma i- çinde olacaðý merak konusu. Anayasanýn baþlangýç kýsmýna dokunulmadan yeni bir anayasa yapýlamayacaðý dikkate alýnýrsa, önümüzdeki dönemde tartýþma konularýnýn baþýnda anayasa deðiþikliði gündeminin önemli bir bölümünü oluþturacak. Þu aþamada Meclis e giren veya giremeyen bütün partilerin seçim meydanlarýnda yaptýklarý üslûpsuz tartýþmalarý, kýsýr çatýþmalarý, kutuplaþtýrýcý konuþmalarý ve ideolojik saplantýlarý bir kenara býrakarak asgarî müþtereklerde buluþmak durumundalar. Bu olur mu? Ýnþaallah diyelim

6 6 Y YURT HABER HABERLER TRAFÝKTE LPG TEHLÝKESÝ LPG DÖNÜÞÜMLERÝNÝ RUHSATLARINA ÝÞLETMEYENLERÝN SUÇ ÝÞLEDÝKLERÝ AYRICA, BU ARAÇLARI KULLANANLARIN VE BÝNENLERÝN DE CÝDDÎ BÝR TEHLÝKE ALTINDA OLDUÐU BÝLDÝRÝLDÝ. Ýstanbullular yeni taksisini de oylama ile seçecek. Ýstanbullu taksisini seçiyor ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye si nin dü zen le di ði Tak si Ta sa rým Pro je si Ya rýþ ma sý kap sa mýn da, Ýs tan bul hal ký, ye ni tak si ta sa rý mý ný be lir le mek i çin oy la ma ya baþ lý yor. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, Ýs tan bul lu ya da ha kon for lu u la þým hiz - me ti ve re bi le cek tak si le rin ta sar lan ma sý a ma cýy la dü - zen le nen, Tak si Ta sa rým Pro je si Ya rýþ ma sý nda son a þa - ma ya ge lin di. Tek no lo jik ge liþ me le re uy gun, yük sek gü - ven lik ve em ni yet ted bir le ri ne sa hip en gel li le rin de ih ti - yaç la rý ný kar þý la ya bi le cek, Ýs tan bul a öz gü bir tak si ta sa - rý mý nýn el de e dil me si a ma cýy la dü zen le nen ya rýþ ma nýn so nu cu halk oy la ma sýy la be lir le ne cek. U lu sal çap ta dü - zen le nen ya rýþ ma, ge nel tak si, e ko-a raç tak si, tak si du - ra ðý ve tak si i le ti þim sis tem le ri ta sa rý mý ko nu la rýn da ya - pýl dý. Ya rýþ ma ya, pro fes yo nel ler, ü ni ver si te öð ren ci le ri ve or ta öð re tim teþ vik ka te go ri si ol mak ü ze re üç fark lý ka te go ri de ya rýþ ma cý ka týl dý. Jü ri nin dört ko nu i çin be - lir le di ði top lam 20 pro je, si ta sa rim.ibb.gov.tr in ter net ad re sin den oy la na bi le cek. Oy la ma lar, 29 Ha zi - ran Çar þam ba gü nü ne ka dar sü re cek. Halk oy la ma sýy la se çi len pro je le rin i lâ ný, 1 Tem muz Cu ma gü nü ya pý la - cak. Ýs tan bul lu lar, da ha ön ce tram vay mo de li ni ve o to - büs ren gi ni de seç miþ ti. Ýs tan bul / a a Ka dýn lar her i þi i me ce u sû lü i le ya pý yor ÞAR KIÞ LA il çe si ne bað lý Kü çük Yü re ðil de ki ka dýn lar, an ne le rin den, hat ta ni ne le rin den bu za ma na ka dar köy - de ki iþ le ri i me ce u sû lü i le ya pý yor. Þe ri fe Ý pek (57), ö zel - lik le bir lik ve be ra ber lik ge rek ti ren iþ ler de kö yün ka dýn - la rý nýn bir a ra ya ge le rek iþ ler hep bir el den ça buk yap - týk la rý ný söy le di. Ý pek, Kö yü müz de dü ðün ol sun, ce na - ze ol sun, kýþ ha zýr lý ðý ol sun, ek mek ya pý mýn da ol sun he - men he men her þey de bir lik ve be ra ber lik i çin de i me ce u sû lü i le ya pý yo ruz, çün kü biz bü yük le ri miz den böy le gör dük de di. Bu a ra da, tür kü ve ma ni ler eþ li ðin de köy - de ki bir ha ne ye ek mek pi þi ren ba yan lar, kö yü zi ya ret e - den Kay ma kam Ab dul lah Uç gun u kar þý la rýn da gö rün - ce þa þýr dý. Köy ka dýn la rýy la soh bet e den Uç gun, ba yan - la rýn pi þir di ði baz la ma ve ek mek ten ye di. Kay ma kam Uç gun, Kü çük Yü re ðil Kö yü nde ki ka dýn la rýn an ne le - rin den, ni ne le rin den ka lan bu gü zel ge le ne ði yü rüt me - le ri be ni ga yet mut lu et ti. Bir lik ve be ra ber lik le hiç bir iþ ya rým kal maz, ben de on la rý bu gü zel ge le nek le rin den do la yý teb rik e di yo rum di ye ko nuþ tu. Sivas / cihan TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri O da sý A da na Þu - be si, LPG dö nü þüm lü a raç la rýn yak la þýk 3 te 1 i - nin LPG dö nü þüm le ri ni ruh sat la rý na iþ let me - dik le ri, LPG Sýz dýr maz lýk Ra po ru ve Mon taj Tes pit Ra po ru al ma dýk la rý ný tes bit et ti. MMO, 3 ki þi nin ya na rak ö lü mü i le so nuç la - nan ka za da ya nan a ra cýn LPG dö nü þü mü nün ruh sa tý na iþ len me di ði ni de be lir le di. MMO A - da na Þu be si, A da na-ga zi an tep o to yo lun da 9 Ha zi ran 2011 ta ri hin de 3 ki þi nin ö lü müy le so - nuç la nan LPG li 10 A AK 64 plâ ka lý o to mo bil de ön a raþ týr ma nýn ta mam lan dý ðý ný, a ra cýn LPG dö nü þü mü nün ruh sa tý na iþ le til me di ði, LPG sýz - dýr maz lýk ra po ru ve mon taj tes bit ra po ru nun a - lýn ma dý ðý nýn tes bit e dil di ði ni a çýk la dý. Son ka za i le böl ge il le rin de 7 ay i çin de LPG dö - nü þü mü a raç la rýn ka rýþ tý ðý tra fik ka za la rýn da vefat e den le rin sa yý sý nýn 7 ol du ðu i fa de e di le rek þu gö - rüþ le re yer ve ril di: Bu gün LPG dö nü þüm lü a raç - la rýn yak la þýk 3 te 1 i nin LPG dö nü þüm le ri ni ruh - sat la rý na iþ let me dik le ri ve o da mýz dan LPG Sýz dýr - maz lýk Ra po ru ve Mon taj Tes pit Ra po ru al ma dýk - la rý tah min e dil mek te dir. Va tan daþ la rý mý zýn bir - kaç yüz li ra da ha u cuz ol du ðu i çin yet ki li ol ma yan mer di ven al tý a töl ye ler de ka yýt dý þý LPG dö nü - þüm lü a raç se çe ne ði ne yö nel dik le ri bi lin mek te dir. Bu dö nü þü mü ya pan la rýn, yap tý ran la rýn ve a ra cý o lan la rýn suç iþ le dik le ri ger çe ði bir ya na, bu a raç la - rý kul la nan la rýn ve bi nen le rin de cid dî bir teh li ke al týn da ol du ðu u nu tul ma ma lý dýr. Bi li yo ruz ki; De - ne ti me ve tek nik stan dart la ra uy gun luk ko nu sun - da du yar lý lýk gös ter me yen ki þi ken di siy le bir lik te sev dik le ri nin ve baþ ka ma sum in san la rýn can ve mal gü ven li ði ni de teh li ke ye at mak ta dýr. En kü çük ih mal ya da ö nem siz leþ tir me bir fa ci a ya se bep o la - bil mek te dir. Adana / a a Ankara da alt geçitleri dereye döndü Yak la þýk 20 da ki ka et ki li o lan yaz yað mu ru An ka ra da sel le re ne den ol du. Tra fik ki lit le nir ken, bir çok alt ge çit su la ra gö mül dü. Bal gat ta ki bir alt ge çit te 5-6 a raç mah sur kal dý. An ka ra da dün öð le sa at le rin de do lu ya ðý þý gö rül dü. Da ha son ra baþ la yan sa - ða nak yað mur, gün lük ya þa mý a de ta felç et ti. 20 da ki ka et ki li o lan ya ðýþ, tra fik te tý kan ma la ra yol a çar ken; bir çok böl ge de su bas kýn la rý ol du. Bal gat ta bu lu nan 70 Gün Alt Ge çi di ta ma men su lar al týn da kal dý. A ra la rýn da LPG tü pü ta þý yan bir kam ya - ne tin de bu lun du ðu 5-6 a raç su ya gö mül dü. 7-8 met re lik alt ge çit te mah sur ka lan a raç lar da kim se nin bu lun ma dý ðý be lir til di. Bu a ra da, Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan u ya rý da, zo run lu ol ma dýk ça tra fi ðe çý kýl ma ma sý is ten di. Ankara / aa Bir kaç yüz lira daha ucuz olduðu için tercih edilen merdivenaltý LPG dönüþümü tehlike saçýyor. FO TOÐ RAF: AA Tu rist ler i çin 112 a ci le ter cü man tak vi ye si SAÐ LIK Ba kan lý ðý, yaz dö ne min de Tür ki ye ye ge len tu rist le - rin a cil sað lýk hiz met le ri ne u la þý mýn da ya þa nan sý kýn tý la rýn gi de ril me si a ma cýy la tedbir ler al dý. Ya ban cý has ta lar la tu - rist le rin a cil sað lýk hiz met le ri ve ya has ta hak la rý kap sa mýn - da ki mü ra ca at la rý i çin yurt dý þý has ta çað rý mer kez le ri o luþ - tu rul ma sý na ka rar ve ren Ba kan lýk, 112 a cil mer ke zi ni a ra - yan tu rist le rin çað rý la rý nýn, yurt dý þý has ta çað rý mer ke zi ne yön len di ril me si i çin dü zen le me ye git ti. Sað lýk Ba kan lý ðý Müs te þa rý Ni hat To sun, sað lýk tu riz mi ve tu ris tin sað lý ðý kap sa mýn da su nu la cak sað lýk hiz met le ri i le il gi li bir ge nel ge ya yým la dý. Tür ki ye ye sað lýk tu riz mi i çin ge len ler le tu rist o - la rak ge lip sað lýk hiz me ti ne ih ti yaç du yan la ra yö ne lik dü - zen le me le re gi di le ce ði ni be lir ten To sun, bu na gö re, ya pý la - cak dü zen le me ler le il gi li þun la rý bil dir di: Tu rist po tan si ye li o lan il ler de Yurt dý þý Has ta Ýl Ko or di nas yon Mer ke zi ku ru la - cak. Ba zý has ta ne ler de Yurt dý þý Has ta Bi ri mi ku ru la cak. Ya - ban cý has ta lar ve tu rist le rin a cil sað lýk hiz met le ri ve ya has ta hak la rýy la il gi li mü ra ca at la rý i çin Yurt dý þý Has ta Çað rý Mer - kez le ri o luþ tu ru la cak. Bu çað rý mer kez le ri Ba kan lýk mer ke - zin de ve ya Yurt dý þý Has ta Ýl Ko or di nas yon Mer ke zi bün ye - sin de ya pý lan dý rý la cak. Yurt dý þý has ta bi ri mi bu lu nan has ta - ne ler de ki tüm per so ne lin ya ban cý dil se vi ye le ri tes bit e di le - rek i le ti þim bil gi le ri per so nel þu be si ne bil di ri le cek. Yurt dý þý has ta bi ri mi ve ya yurt dý þý has ta il ko or di nas yon mer ke zi bu lun ma yan il ler de ki has ta ne ler de ya ban cý has ta la rýn iþ ve iþ lem le ri il sað lýk mü dür lü ðün de gö rev len di ri le cek sað lýk tu - riz mi il tem sil ci le rin ce ya pý la cak. An ka ra / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SA TI LIK AR SA Arnavutköy 'de 250m 2, 300m 2 Caddede etrafý çevrili TL Arsalar Tekbir Gayrimenkul Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden Toki karþýsýndan caddeye cepheli 650m 'e yarý peþin yarý vadeli hementapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden elektriði, suyu mevcut yola cepheli Toki arazisi karþýsý 500m 'e yarý peþin yarýsý vadeli hemen tapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: Maltepe Þube: Baðcýlar Þube: GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAYÝ Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus Yüksektepe Askerî Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Faruk Kýratlý Gaziantep / Islahiye

7 Y DÜNYA 7 Türk yetkili makamlarý, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için yoðun þekilde çalýþmalarýný sürdürüyor. Kurulan çadýrlarda binlerce Suriyeli hayatýný devam ettiriyor. FOTOÐRAF: CÝHAN 9 bin Suriyeli Türkiye de ÝHH, 6 ton gýda ve 500 kilo acil yardým malzemesini sýnýra ulaþtýrdý. SURÝYE'DEKÝ ÞÝDDETTEN KAÇARAK TÜRKÝYE'YE SIÐINANLARIN SAYISI 9 BÝNE ULAÞIRKEN, BAÞTA ÝHH OLMAK ÜZERE BÖLGEYE YARDIMLAR SÜRDÜRÜLÜYOR. ÝHH SI NIR DA KÝ MÜL TE CÝ LE RE YAR DIM DA ÐIT TI ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý, Su ri ye de de vam e den o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye sý ný rý na ka çan ve or man lar da sak la nan bin ler - ce in sa na yar dým e li ni u zat tý. 5 kam yon i le bir lik te 6 ton gý da ve 500 ki lo a cil yar dým mal ze me si Su ri ye sý ný rýn da ki Gü veç çi ve Gö - ren taþ Köy le rin den, Su ri ye li mül te ci le re u laþ tý rýl dý. Ge rek li i zin le - rin a lýn ma sý nýn ar dýn dan Su ri ye va tan daþ la rý na u laþ tý rý lan yar - dým lar, sý nýr da ha yat la rý ný i da me et tir me ye ça lý þan mül te ci le rin sev gi gös te ri le ri a ra sýn da da ðý týl dý. Tür ki ye li ha yýr se ver le re ve ÝHH ya te þek kür le ri ni i le ten Su ri ye li ler el le rin de hiç bir mal ze me - nin ol ma dý ðý ný or du nun kat li â mýn dan kur tul mak i çin her þey le ri - ni ge ri de bý rak týk la rý ný söy le di ler. 15 gün dür Tür ki ye sý ný rýn da bek - le yen bin ler ce in sa nýn þu an da mað dur du rum da ol du ðu nu söy - le yen ÝHH Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Os man A ta lay i se yap tý ðý a çýk - la ma da; Bu ra da tam bir tra je di ya þa ný yor. Bu in san lar ö lüm kor - La din in ye ri ne Ze va hi ri TE RÖR ör gü tü El Ka i de nin Pa kis tan ýn A bo da bad þeh - rin de 2 Ma yýs ta öl dü rü len li de ri U sa me bin La din in ye ri ne ör gü tün i ki nu ma ra lý is mi Ey men El Ze va hi ri ge - ti ril di. Tam a dý Ey men Mu ham med Ra bi Ey men El Ze - va hi ri o lan ye ni El Ka i de li de ri, 19 Ha zi ran 1951 de Mý - sýr da doð du. Dok tor, Nur, Ho ca, Us ta lâ kap la - rýy la da ta ný nan El Ze va hi ri, Ka hi re Ü ni ver si te si Týp Fa - kül te sin den 1974 te me zun ol duk tan son ra 1978 de cer ra hi mas tý rý ný ta mam la dý. Dün ya yý U sa me bin La - din den da ha çok ge zen El Ze va hi ri nin, ci had i çin Ku - zey A me ri ka, Av ru pa ve Çe çe nis tan a bi le git ti ði bil di ri - li yor. Af ga nis tan-pa kis tan sý ný rýn da ki üc ra bir yer de ya - þa dý ðý sa ný lan El Ze va hi ri nin Af ga nis tan ýn Host þeh - riy le Pa kis tan ýn Va na þe hir le ri a ra sýn da ha re ket et ti ði, Bin La din in hep ya kýn la rýn da ol du ðu an cak o nun la bir - lik te ol ma dý ðý sa ný lý yor. Ze va hi ri, li de ri ol du ðu Mý sýr Ýs - lâ mî Ci had ör gü tü nü A ðus tos 1998 de Bin La din in El Ka i de si ne kat týk tan son ra Bin La din in yar dým cý sý ol du. El Ka i de nin ye ni li de ri El Ze va hi ri, A me ri kan So ruþ - tur ma Bü ro su nun (FBI) en çok a ra nan lar lis te sin de ü - çün cü sý ra da bu lu nu yor. El Ze va hi ri i çin 25 mil yon do - la ra ka dar ö dül va at e di li yor. Ankara / aa Þim di de si ya sî kriz YU NA NÝS TAN Baþ ba ka ný Yor go Pa pan dre u nun a çýk la - dý ðý ka bi ne de kök lü de ði þik li ðe git me ka ra rý ný ha ya ta ge - çir me si bek le nir ken, e ko no mik kriz le mü ca de le de si ya sî li der le rin uz laþ ma er de mi gös te re me di ði yo ru mun da bu lu nan ga ze te ler, Pa pan dre u nun ka bi ne de re viz yon ya pa rak muh te mel er ken se çim ler ön ce si za man ka zan - mak i çin son ham le si ni yap tý ðý gö rü þün de bir leþ ti. Yu - na nis tan da a ðýr ma lî kri ze u lu sal bir lik ya da ko a lis yon hü kü me ti ku rul ma sý tar týþ ma la rý dam ga vur du. A ti na mer ke zin de gös te ri ci ler po lis le gö ðüs gö ðü se çar pý þýr - ken, Baþ ba kan Pa pan dre u i se ar tan tep ki le re kar þý mu - ha le fet par ti le ri ni ya ný na al mak i çin ger çek leþ tir di ði gö - rüþ me ler den uz laþ ma i le çý ka ma dý. Bu a ra da ik ti dar par - ti si PA SOK ta kriz ra hat sýz lý ðýn dan kay nak la nan kan kay bý de vam e di yor. Kil kis Mil let ve ki li Yor gos Flo ri dis gö re vin den is ti fa et ti. Bu ge liþ me nin 3 ve kil i le ço ðun lu - ðu e lin de bu lun du ran PA SOK u Pa zar ya da Sa lý gü nü ya pýl ma sý bek le nen gü ve no yun da na sýl et ki le ye ce ði me - rak e di li yor. Atina / cihan ku su i le sa de ce kaç tý lar ve ken di le ri ni sý ný ra zor at tý lar. El le rin de hiç bir þey yok. Ýç me su la rý da yok, ço cuk la rý i çin çok a cil ih ti yaç la rý da. Çok zor du rum da lar. Ba rýn ma bü yük prob lem. Ü zer le ri ne ör - te cek bir þey le ri yok. Ge ce le ri i se bu ra lar çok so ðuk o lur. Bu in - san la ra el bet te biz yar dým e de ce ðiz de di. A ta lay; Bu tra je di nin bir an ön ce dur ma sý ge re ki yor. A ma bu a ra da bi ze ge len, biz den yar dým is te yen in san la ra da yar dým cý ol ma mýz ge re ki yor. Bu in - san lar bi zim kar deþ le ri miz. On lar þim di zor du rum da lar ve bi zim on la ra sa hip çýk ma mýz ge rek mek te dir di ye ko nuþ tu. Yar dým la rýn bir çok güç lük le ri a þa rak ih ti yaç sa hi bi in san la ra u laþ tý rýl dý ðý ný i fa de e den A ta lay; Ýn þal lah ül ke le rin de ki so run lar bir an ön ce so na e rer de bu in san lar ken di ev le ri ne, yurt la rý na ge ri dö ner ler. Biz i se bu kar deþ le ri miz bu ra da ol du ðu sü re ce yar dým or ga ni zas yo nu na de - vam e de ce ðiz þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / Yeni Asya BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du - rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A - FAD), Tür ki ye ye ge len Su ri ye va tan daþ la rý nýn sa yý sý nýn 8 bin 904 e u laþ tý ðý ný bil dir di. A - FAD dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, Su ri ye den Tür ki ye ye yö ne lik nü fus ha re ket le riy le il gi li, A - FAD ýn ko or di nas yo nun da Ge - nel kur may Baþ kan lý ðý, Ý çiþ le ri, Dý þiþ le ri, Sað lýk, Mil lî E ði tim, Ta - rým ve Kö yiþ le ri, U laþ týr ma ve Ma li ye Ba kan lýk la rý i le Ha tay Va - li li ði, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Güm rük Müs te þar lý ðý ve Ký zý - lay ýn yü rüt tü ðü ça lýþ ma la rýn de - vam et ti ði kay de dil di. Tür ki ye ye gi riþ ya pan Su ri ye va tan daþ la rý i - çin, Yay la da ðý, Al tý nö zü ve Rey - han lý Ýl çe le ri i le Boy nu yo ðun kö - yü me ra a la nýn da ge çi ci ba rýn ma a ma cýy la ça dýr, sey yar mut fak, ban yo gi bi ü ni te le rin ku rul du ðu, kim lik tesbit ça lýþ ma la rý nýn ya pý - la rak, ge çi ci ta nýt ma kar ne le ri nin dü zen len di ði be lir ti len a çýk la ma - da, il gi li ku rum ve ku ru luþ lar ca, ça dýr kent ler de ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e - ði tim, i ba det, ter cü man lýk ve di - ðer hiz met le rin ve ril me si ne de - vam e dil di ði bil di ril di. Türk Te le - kom ta ra fýn dan, Su ri ye va tan daþ - la rý nýn i le ti þim ih ti yaç la rý nýn kar - þý lan ma sý i çin 4 a det an ke sör lü te le fon ku lü be si nin ku rul du ðu i - fa de e di len a çýk la ma da, Tür ki - ye ye gi riþ le ri ne i zin ve ri len ler ve ken di is tek le ri i le ül ke le ri ne dö - nen le rin ka yýt la rý nýn, Ha tay Va li - li ði nce ya pýl dý ðý kay de dil di. Ba - rýn ma mer ke zin de ki Su ri ye va - tan da þý sa yý sý nýn 8 bin 904 e u laþ - tý ðý be lir ti len a çýk la ma da, böl ge ye bin 231 ça dý rýn ku rul du ðu, bun - la rýn 285 i nin Yay la da ðý, 256 sý nýn Al tý nö zü, 150 si nin Rey han lý il çe - le rin de, 540 ý nýn i se Boy nu yo ðun kö yü me ra a la nýn da yer al dý ðý i fa - de e dil di. A çýk la ma da, 16 Ha zi - ran da ge ce bo yun ca Tür ki ye ye gi riþ ya pan lar dan 147 si nin ken di is tek le ri i le Su ri ye ye ge ri dön dü - ðü, bu sü re i çin de 630 Su ri ye va - tan da þý nýn da Tür ki ye ye ka bul e - dil di ði be lir til di. Ankara / aa Rusya'nýn NATO temsilcisi, Ýttifak'ýn Libya'da kara harekâtýna doðru kaydýðý doðrultusunda bir izlenimlerinin bulunduðunu ifade etti. NA TO dan Lib ya ya u ya rý RUS YA NIN NA TO da i mî tem sil ci si Dmit ri Ro go zin, NA - TO nun Lib ya da gi de rek ka ra ha re kâ tý na doð ru kay mak ta ol - du ðu nu söy le di. Lon dra da bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Ro - go zin, it ti fa kýn ka ra ha re kâ tý na doð ru kay dý ðý ve çe kil di ði doð - rul tu sun da bir iz le nim le ri nin bu lun du ðu nu i fa de et ti. Ro go - zin, NA TO nun, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi yi öl dür - mek gi bi bir a ma cý nýn o lup ol - ma dý ðý so ru su na da, el bet te e - vet kar þý lý ðý ný ve rir ken, bu he - de fi Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný Li am Fox un da a çýk la mýþ ol - du ðu nu ha týr lat tý. Lib ya da ki ge liþ me le rin tam bir iç sa vaþ ol - du ðu nu, a þi ret le rin bir bir le ri - nin kar þý sýn da bu lun ma sý se be - biy le du ru mun ol duk ça kar ma - þýk ol du ðu nu kay de den Ro go - zin, bu ül ke de ki du ru ma dý þa rý - dan mü da ha le nin, ül ke de ki ça - týþ ma yý u lus lar a ra sý ha le ge ti re - ce ði ni ve da ha da güç leþ ti re ce - ði ni sa vun du. Ro go zin, Lib ya ya dý þa rý dan mü da ha le nin Av ru - pa da ki a þý rý cý lý ðý ve Ba tý ya yö - ne lik nef re ti de kýþ kýr ta ca ðý ný ö - ne sür dü ve Bu nu ger çek ten is ti yor mu su nuz? di ye sor du. Ro go zin, NA TO nun ül ke de he def se çer ken be lir li bir kri te - ri nin bu lun ma dý ðý ný da ö ne sü - re rek, Meselâ Kad da fi bir bi - na dan faks çe ker se o ra yý as ke rî he def i lân e de rek vu ru yor lar de di. Rus ya, ül ke de ki iç ça týþ - ma lar da a ra bu lu cu luk ça ba la - rýn da bu lu nu yor. Londra / aa RAS MUS SEN: RE JÝ MÝN YI KIL MA SI ZA MAN A LIR NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras - mus sen, Ýt ti fak ýn, Lib ya lý si vil le ri ko ru ma ve Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ik ti da rý na son ver me mis yo nu nu ba þar mak i çin ne ka dar sü re ge re ki yor sa o pe ras yo nu o ka dar sür dür - me ye ha zýr ol du ðu nu kayd e de rek, an cak Lib ya ya dü zen le nen ha va sal dý rý la rý na sa de - ce 8 ül ke nin ka týl ma sý nýn da bir kay gý un su ru o luþ tur du ðu nu söy le di. Ras mus sen, o pe ras - yo nun de vam lý lý ðý ný sað la mak i çin o pe ras yo - na des te ði ge niþ let me le ri ge rek ti ði ni be lirt ti. Re ji min yý kýl ma sý nýn za man a la bi le ce ði ni an - cak bu nun ya rýn da o la bi le ce ði ni kay de den Ras mus sen, bu na ha zýr ol ma la rý ge rek ti ði ni ve Kad da fi dev ril di ðin de BM nin ül ke de ki ge - çiþ sü re ci ni i da re et me ye ve bu nu NA TO ka ra bir lik le ri ol ma dan yap ma ya ha zýr ol ma sý ge - rek ti ði ni i fa de et ti. Ankara / aa ABD Kongresinde Ermeni Tasarýsý sil baþtan Amerika daki Ermeni lobisi sözde soykýrým tasarýsýný Kongre den geçirme çabalarýndan hiç vazgeçmiyor. 252 sayýlý eski tasarýnýn kadük haline gelmesi üzerine, 58 kongre üyesinin imzasýyla yeni bir tasarýyý Kongreye sundular. Tasarýda Amerikan dýþ politikasýnýn sözde soykýrýmýna iliþkin kendi kayýtlarýnda yer alan konularda uygun bir anlayýþ ve duyarlýlýk içermesinin saðlanmasý ve 24 'Baþkanýn özellikle soykýrým demesinin karara baðlanmasý isteniyor. 304 no'lu karar tasarýsý halini alan bu tasarý, Dýþiþleri Komitesine sunuldu. Ne zaman görüþüleceði henüz belli deðil. Bu yeni dönemde tasarýnýn Kongreden geçip geçmemesi tamamen iki ülke arasýndaki iliþkilere ve bölgenin siyasal þartlarýna baðlý görünüyor. Ýþin ilginç tarafý ayný lobi bir de 306 no'lu karar tasarýsý hazýrlayarak Türkiye nin Hýristiyanlarýn elinden aldýðý kiliseleri iade etmesi ve Hýristiyanlarýn haklarýný tanýmasý gibi oldukça tuhaf bir istekte bulundu. Bu tasarýyý da 32 kongre üyesi imzalamýþ. Heybeliada Ruhban Okulu için sürmekte o- lan çabalara þimdi de Hýristiyan haklarý ve kiliseler sorunu eklenmeye çalýþýlýyor. Görünen o ki, bu dönemde Ermeni lobisi, Hýristiyan çevrelerin de desteðini alarak Türkiye yi sýkýþtýrmaya çalýþacak. Böyle bir durumda Nasýl olsa haklýyýz! mantýðý ile geliþmeleri seyredip, son anda müdahale etme çabasýna girmek yerine, proaktif bir politikanýn hemen belirlenip, bu iki tasarýnýn her a- þamasýna müdahale etmek gerekiyor. Daha önce de birkaç kez yazýlarýmýzda belirttiðimiz üzere, uluslar arasý alanda ülkemizin baþýný aðrýtan bu sözde soykýrýmýn yalnýzca arþivlerin açýlmasý ve akademisyenlerce incelenmesi çaðrýsýnda bulunulmasý yetmiyor içyüzünün dünya kamuoyuna daha net anlatýlabileceði bir kampanyaya ihtiyaç olduðu görülüyor. Zira günümüz dünyasýnda gerçeklerden çok, bu gerçeklerin nasýl sunulduðu önem kazandý. Ýmaj her þeydir gibi doðru olmayan, ama yaygýn olarak kabul edilmiþ bir ilke her þeye egemen. Öyleyse bu konuyu ciddî bir tanýtým politikasý unsuru olarak ele alýp, Batý ülkelerinde yaygýn biçimde anlatacak ortamlar oluþturmalýyýz. Bu çerçevede özellikle Amerikan çevrelerinde sýklýkla dile getirilen Hýristiyan azýnlýklarýn haklarý konusunda, son yýllarda saðlanan özellikle vakýf mallarýnýn iadesi, belli kiliselerde ibadet izni verilmesi gibi ilerlemelerin de daha iyi anlatýlmasýna ihtiyaç var. Temennimiz tarihî gerçeklerin bütün çýplaklýðýyla dünya kamuoyuna anlatýlarak, haksýz suçlamalarýn ülkemizin önünü kesecek engellere dönüþtürülmesinin önlenmesi. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Faik Cengiz'in damadý Orhan Eren'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz Metin Kavcar ve Ailesi Ýstanbul TAZÝYE Yönetim Kurulu eski üyemiz merhum Faik Cengiz'in damadý, kýymetli kardeþimiz Fahri Kavçakar'ýn bacanaðý, muhterem; Orhan Eren'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y Not: Cenazesi bugün Cuma namazýný müteakip Maltepe Merkez Camiinden kaldýrýlacaktýr.

8 8 17 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 CUMA Y Yunanistan nasýl bu hale düþtü? Yunanistan dan bize ne! Demeyin zira bizi de ilgilendiren önemli bir konuyu dile getirmek istiyorum. Malûmunuz Yunanistan ekonomik kriz içerisinde. Hükümet kasasýnda para kalmadýðýný ve birkaç ay sonra yeni krediler alýnamaz ise memur maaþlarýný dahi ödeyemeyeceðini deklere etti. Çözüm için kapýsýný aþýndýrdýklarý Avrupa Birliði ve Avrupa Merkez Bankasý ise Yunanistan a verilecek kredi konusunda bir türlü anlaþamýyor. Bu arada ekonomide iyileþtirmeler yapmak isteyen hükümete karþý gösteriler þiddetlenmiþ durumda. Aðýr vergi yasalarýný ve kemer sýkma kanunlarýný reddeden halk, kanunlarýn yasalaþmasýný önlemek i- çin Yunan Meclisine dayanmýþ durumda. Fotoðraf kýsaca böyle. Peki, nasýl oldu da bu ülke bu hale geldi? Sorunun cevabý aslýnda çok basit. En önemli iki sebebini açýklamak istiyorum. Birincisi; leyse lil insane illa ma sa yani insana ancak çalýþtýðýnýn karþýlýðý vardýr. Bu âyete göre sebepler dünyasýnda Allah çalýþan insana kazanç imkâný veriyor. Baþkalarýnýn sýrtýndan geçinenlerin, üretmeyip devlet kapýsýnda dilencilik edenlerin sonu iþte böyle oluyor. Ekonomik geliþmenin veya bir baþka ifade ile zenginliðin üç temel yöntemi vardýr. Sanat, ticaret ve ziraat. Yunanistan tarým konusunda çok fakir bir ülke. Ekilebilir topraðý sadece Batý Trakya bölgesinde ve çok az. Sanat ve Ticaret konusunda ise yeteri kadar geliþmemiþ bir ülke. Ülkede ciddî mânâda bir endüstri tesisi neredeyse yok. Ýthal ikame politikalarla yani dýþarýdan desteklenen bir ekonomisi var. Denizcilik en geliþmiþ olduðu sektör. Dünyadaki en çok gemi sahibi ülke, Yunanistan dýr. Panama, Malta ve Liberya gibi kolay bayraklý gemilerin sahipleri çoðunlukla Yunanlý armatörlerdir yýlýnda ABD de baþlayan ekonomik kriz öncelikle denizcilik sektörünü vurdu. Denizde iþlerin kötüye gitmesinden dolayý Yunanlý armatörler büyük darbe aldý. Ayakta kalabilmek için birçoðu gemisini deðerinin çok altýna satmaya mecbur kaldý. Bizim ülkemizde de durum pek farklý deðil. Ýþte krizin en önemli sebebi budur. Üretemezsen, ticaret yapamazsan ve elinde gelir getiren bir sanatýn yok ise bu hale düþersin. Taþýma suyuyla deðirmen dönmez. AB, ancak bu kadar yardým eder. Peki, krizin sebebi sadece bu mudur? Elbette baþka sebepleri de var. Bir tanesi bizi de yakýndan ilgilendiriyor. Aþýrý derecedeki askerî harcamalar ülkenin parasýný bitirdi. Bunun nasýl olduðunu Türkiye olarak gayet iyi biliyoruz, zira ayný harcamalarý biz de yaptýk. ABD, hurda silâhlarýný her iki ülkeye satarak büyük gelirler elde ettiði gibi elindeki çöpe atmasý gereken birçok yedek parçayý da satarak deðerlendirmiþ oldu. Eti budu belli bu iki ülkenin elinde bulunan silâh sayýsýna bakýldýðýnda bölgedeki en büyük orduya sahip görünüyor. Özellikle deniz kuvvetleri bakýmýndan Yunanistan ýn gücü Türkiye den biraz daha fazla. Haydi Türkiye nin doðuda güvenliði için silâha belirli bir noktaya kadar ihtiyacý var. Ama tehdit altýnda olmayan Yunanistan ýn bunlara ne ihtiyacý var? Düþünmesi lâzým. Nasýl ki dünyanýn en büyük ikinci ülkesi Sovyetler Birliði, elindeki zengin yer altý kaynaklarýna raðmen askerî harcamalarýn yüksekliðine dayanamayýp parçalandý. Yunanistan ýn da akýbetinin böyle olacaðý belliydi. Dünyanýn en büyük askerî gücü olan ABD nin masraflarý da bu ülkeyi de krize soktu. Gerçi devamlý yeþil kâðýt üreterek silâh harcamalarýný ve ekonomik krizi finanse edebiliyorlar, lâkin karþýlýksýz para basmanýn sonu da baþka bir ekonomik felâkettir. Ayný Yunanistan gibi onlar da krizi erteleme imkâný buluyorlar o kadar. ABD nin baþka bir avantajý da silâhlarýný satabilmesi. Suudi Arabistan baþta olmak üzere bir çok ülkeye milyarlarca dolarlýk silâh satabiliyorlar. A- ma sonuç deðiþmez. Sanat, ticaret ve ziraat yapamazsan sen de batarsýn, bu böyle biline Biz de yýl önce büyük krizler yaþadýk. Bunda, askerî harcamalarýn büyüklüðü önemli bir etken oldu. ABD, komþularýmýzla olan iliþkilerimizi gerginleþtirerek yani bizi birbirimize düþürerek hurda silâhlarýný satma imkâný buldu. Belirli bir sayýda olmasý þart olan silâhýn fazlasý, ayný ilâç gibi zararlýdýr. Bir derman hadden geçse nasýl öldürücü olur, bu silâhlar da aþýrý sayýda olursa resmen elinde patlar. 15 yýl donanma subayý o- larak çalýþtýðým için gayet iyi biliyorum. Bir savaþ gemisinin yýllýk maliyeti ile kilometrelerce duble yol ve 10 tane hastane yapabilirsiniz. Bunlarýn su tabancasý yok her bir mermi milyonlarca lira deðerinde. Yaktýðý yakýtýn ise hesabý yoktur. Ýþte bizim yaþadýklarýmýzý þimdi Yunanistan yaþýyor. Onlarýn krizi 10 yýl sonrasýna ertelemesinin en önemli sebebi Avrupa Birliði fonlarýný kullanmasý ve aldýðý destek yüzünden. Ekonomik yapýsý ve gücü belli olan Türkiye ve Yunanistan ýn akýlsýzca birbiri ile kavga etmesi ve silâh yarýþýna girmesinin vazgeçilmez sonucu iþte bu ekonomik krizler. Avrupa Birliði uyanarak Yunanistan dan askerî harcamalarýný kýsmasýný istedi. Lâkin çok geç kaldýlar. Þimdi ateþ kendi baþlarýna düþtü. Eðer Yunanistan ý feda etseler Euro nun da geleceði kararacak. Kara kara bu durumdan nasýl kurtulacaklarýný düþünüyorlar. Kýssadan hisse bu olmak gerektir ki; çalýþmadan adam olunmaz, devlet de olmaz. Ayaðýný yorganýna göre uzatacaksýn. ARTIK ARKADAÞIM KÂBE YE GÝREBÝLECEK MÝ? Olle Johansson / Ýsveç 12 HAZÝRAN'DA siyasi rekabetin en kritik zemini anayasa tartýþmalarýydý. 12 Eylül A- nayasasý'ný korumak üzere konumlanan CHP ve MHP bir tarafý temsil ediyor. Deðiþimi talep eden AK Parti'nin yeni anayasadan beklentileri ile BDP'nin beklentileri arasýnda da ciddi farklar mevcut. Muhalif bütün partilerin odaklandýðý hedef AK Parti'nin her ne pahasýna olursa olsun Meclis'te 330'a ulaþmasýný engellemekti. Þimdi ortada garip bir tablo var. Ezici bir çoðunlukla seçimin galibi olan AK Parti % 50'ye ulaþtý. Ancak yeni anayasa teklifini referanduma götürmek için sahip olmasý gereken 330 vekil sayýsýna ulaþamadý. Her ne kadar Baþbakan seçim sonuçlarýnýn belli olduðu saatlerde yeni anayasa için herkesle görüþeceðini ifade ettiyse de beklenen uzlaþmanýn saðlanmasý oldukça zor görülüyor. CHP, MHP ve BDP'nin bu görüþmeler için ileri süreceði þartlar sonuç almayý geciktirebilir. 12 Haziran'da oluþan bu kritik denge, AK Parti hükümetinin hiç bir biçimde toplumdan yükselen siyasi-hukuki deðiþim taleplerini bir baþka bahara ertelemesini meþrulaþtýramaz. Baþbakan Erdoðan bu taleplerin karþýlanmasý adýna siyasi rakipleri ile helalleþir mi, hesaplaþýr mý yoksa makul bir denge üzerinde uzlaþýr mý biz þimdiden bilemeyiz. Fakat bu sürecin risk almaktan kaçýnarak klasik siyasi manipülasyonlarla ortada býrakýlmasý ciddi sýkýntýlar oluþturacaktýr. MHP'yi barajýn altýnda býrakma stratejisi ile BDP'ye karþý iyiden iyiye sertleþen Türkçü dilin ne getirdiði ortada. Bu yanlýþ GEÇEN hafta sormuþtum. "Gayrimüslimler neden Kabe'ye giremez?" Aslýnda soran ben deðil, Kuran çevirileri ile tanýnan Mustafa Sað'dý. Dün Yeni Asya gazetesinde çok ilginç bir yazý yayýmlandý. Yazan, gazetenin "Fýkýh Köþesi" yazarý Süleyman Kösmene idi. Önce bir bilgi vereyim. Yeni Asya herhangi bir gazete deðil. Said-i Nursi'nin fikirlerini benimsemiþ insanlar tarafýndan yayýnlanan, yani aðýrlýklý o- larak Ýslami karakterde bir gazete. Yani benim gibi "dýþarýdan gazel okuyan" biri deðil. Süleyman Kösmene, yazýsýna benim sorduðum soru ile giriyor ve önce þunu söylüyor: "Ýslâmiyet, insanlar arasý iletiþimi önemseyen bir dindir. Ýslâmiyet, Ýnsaniyet-i Kübra (en büyük insaniyet) hükmünde bulunan ve insaný, Ýnsaniyet-i Kübra makamýna yükselten bir dindir. Ýslâmiyet'te insan, her þekilde deðerlidir. Hatalarý ve kusurlarý dolayýsýyla günahkârdýr; ama insandýr. Piþman olsa, Allah tarafýndan kabul görür. Tövbe etse, affedilir. Affedilince günahlarý silinir ve Peygamber Efendimiz'in (asm) ifadesiyle hiç günah iþlememiþ gibi deðer kazanýr. Bir günahkâr insan için Mekke'ye veya Kâbe'ye girme yasaðý yoktur. Ýlgili yasaklayýcý âyet müþrikler için inmiþtir. Ancak 'Ýman edenler ile Yahudilerden, Hýristiyanlardan ve Sabiilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederek salih amel iþlerse onlarýn Rableri katýnda mükâfatlarý vardýr. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardýr' âyetinde de ifadesini bulduðu gibi, nice kitap ehli vardýr ki, tevhid inancýna sahiptir ve müþrik deðildir." ÖYLEYSE BU YASAK NEDEN Bu cümleleri okuyunca, insanýn aklýna benim de sorduðum soru geliyor. Öyleyse gayrimüslimlerin Kâbe'ye girmesini engelleyen ayet ne anlama geliyor? Yazý onu da þöyle açýklýyor: "Mescid-i Haram'a müþriklerin yaklaþmasýný yasaklayan âyet ise þöyledir: 'Ey iman e- denler! Müþrikler necistirler. Artýk bu yýllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaþmasýnlar! Eðer yoksulluktan korkarsanýz, Allah sizi dilerse fazlýndan zenginleþtirecektir. Allah Â- Talepler daha fazla ertelenemez hesapla hem MHP az bir kayýpla oy oranýný koruyup Meclis'e girdi hem de Kürt toplumu duygusal ve siyasi olarak daha çok BDP'ye doðru itildi. Neticede 12 Haziran'da BDP, Meclis'te elde ettiðinden daha fazla bir siyasi aðýrlýk kazanmaya doðru yelken açtý. Yapýlarý itibariyle her zaman daha çok çatýþma ve ötekini yok saymaya endekslenmiþ ulusalcý siyasetlerin önünü almanýn yolu görüldüðü üzere karþýt ulusalcý siyasetlere sýðýnmak deðildir. Kürt sorunu baþta olmak üzere aðýr sancýlar içinde yaþadýðýmýz problemler devletin Kemalist, Türkçü ve laik karakterinden kaynaklanýyor. 12 Eylül anayasasýný, Ergenekon ve Balyoz cuntalarýný, yüksek yargýdaki oligarþik kadrolarý tasfiye etmeden bu topluma huzur, güvenlik ve refah getirilebilir mi? Kesinlikle hayýr! O halde kurum ve temsilcileriyle hesaplaþmaya girilen egemen ideolojiyle ne zaman ve nasýl hesaplaþmaya girilecek? Türkçü ve laik karakteriyle darbe siyasetini, vesayet rejimini ayakta tutan moral deðer Kemalizm deðil mi? Böyle olduðuna göre Kürt etnik kimliðine ve Ýslâmi kimliðe kamusal alanda yaþam hakký tanýmayarak toplumun kahir ekseriyetini gayrý meþru addeden siyasal sistemin moral deðerleriyle birlikte acilen tasfiye edilmesi olmazsa olmaz þarttýr. Bunun için atýlacak adýmlarýn sayýsý hiç de az deðil. Üstelik anayasa deðiþtirmek için öyle uzlaþý zeminleri aramaya filan da hiç gerek yok. Toplumu rahatlatacak deðiþim iþine okullardan ve eðitim müfredatýndan baþlamak için hükümetin elini baðlayan limdir, Hakimdir." Bu ayet, Mekke'nin fethinden bir yýl sonra, yani Hicret'in 9'uncu yýlýnda nazil olmuþ. Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri tayin edip, hac mevsiminde Mekke'ye göndermiþ. Bu ayet, Hazreti Ebu Bekir'in Mekke'ye hareketinden sonra nazil olmuþ. Mekke fetholunduktan sonra Kâbe'nin i- çindeki 360 put imha edilmiþ ve puta tapýcýlýk dönemi kapatýlmýþ. AMAÇ PUTPERESTLERÝ ÖNLEMEK Ancak bundan sonra etraftaki köy ve mahallelerde kalan bazý putperestler hâlâ puta tapmaya ve Kâbe'yi de bu amaçla tavaf etmeye devam etmiþ. Söz konusu ayet iþte bunu önlemeye yönelikmiþ. Ayet, putperestlerin ve müþriklerin artýk e- bediyen Kâbe'ye yaklaþmasýný yasaklýyordu. Peki bu yasaklar sonsuza kadar devam etmeli mi? Yeni Asya gazetesinin "Fýkýh Köþesi" yazarý, bu konuda ilginç bir yorum getiriyor. "Günümüzde putperestlik ve müþriklik artýk revaçta deðildir. Mevcutlarýn da Kâbe'yi ciddi bir sýkýntý da yok ayrýca. Sabahlarý bütün çocuklara zorla okutturulan Türkçülük andýnýn kaldýrýlmasý için daha ne bekleniyor? Milli Güvenlik dersi adý altýnda okullarýn kýþla, öðrencilerin emireri haline getirilmesi, öðretmenlerin subaylar tarafýndan fiþlenmesi zorbalýðýna son verilmesinin önünde hangi engel var? Kýþla tipi e- ðitimle okullar resmi ideolojinin eleman üretim imalathanesi gibi iþletiliyor. Devletin Türkçülük ve laiklik temelli Kemalist gençlik projeksiyonu topluma darbe, cunta, çete, gasp vs gibi kirli karakterler olarak dönmektedir. Milli Eðitim sisteminde sadece Milli Güvenlik dersi deðil bütün müfredat kökünden deðiþtirilmelidir. Sivil siyaset, hukukun hakimiyeti söylemlerini fiiliyata geçirmek, resmi i- deoloji merkezli eðitim öðretim mekanizmasýna son vermekle mümkündür. Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muðla'ya hemen her yerde Mustafa Kemal heykellerinin gölgesi altýnda yaþamaya mahkum ve mecbur edilen bir toplum ne kadar özgürdür? Þu gerçeði açýkça ve yüksek sesle ifade edelim: Kürt kimliði ve toplumunu da Ýslâmi kimlik ve toplumsal talepleri de düþmanlaþtýrýp kangren haline getiren devletin Türkçü ve laik karakteridir. Baþýmýza bela olan 12 Eylül anayasasý kadar Ergenekon ve Balyoz benzeri cuntalarýn yasa ve yönetmeliklerdeki dayanaklarýný ilga etmek % 50 oy almýþ bir Hükümet için çok zor deðil ancak zarurettir. Kenan Alpay, Yeni Akit, 16 Haziran 2011 cahiliye âdeti üzere hac etmek gibi bir dertleri ve niyetleri yoktur. Bugün, hiç olmazsa ehl-i kitapla ve hasbi olarak ziyaret etmek isteyenlerle ilgili olarak, yukarýya bir kýsmýný aldýðým müçtehit imamlarýn görüþleri çerçevesinde yeni bir durum deðerlendirmesi yapýlabilir ve Kâbe belirli zamanlarda ve kontrollü olarak ehl-i kitabýn ya da sýrf ziyaret ve tefekkür amacý taþýyanlarýn ziyaretine açýlabilir. Böylece Ýslâm'ýn kucaklayýcý ve müþfik ruhu ile ihtida edecek birçok kiþinin de elinden tutulmuþ olur. Bu âyet böyle bir durum deðerlendirmesine ve böyle bir uygulamaya kapalý deðildir." Ne dedim, bazen cahilce, çocukça sorular sormak iyidir. Bakýn Ýslam bilginlerinden nasýl çaðdaþ yorumlar gelebiliyor. Þimdi sýra Suudi yönetimine dönüp sormakta. Mekke'yi ve Kâbe'yi sýnýrlý da olsa gayrimüslimlerin ziyaretine açmanýn zamaný gelmedi mi... Böyle yorumlar ve kararlar, Ýslam'ýn yüzünü daha da güzelleþtirecektir. Ertuðrul Özkök, Hürriyet, 16 Haziran 2011 Ali Danýþmaz Aðabeyin ardýndan AYHAN ALÞAN Büyük oðlum Said in telefonu ile Ali Danýþmaz Aðabeyin vefat haberini aldým. 40 seneyi aþkýn bir hukukumuz içerisinde yaþadýklarýmýz bir film þeridi gibi gözümün önünden geçti. Marangoz atölyesinde geçen nurlu günler Orada sadece aðaca þekil verilmezdi. Risâlelerden yapýlan derslerle atölyeye giren, çýkan, uðrayan herkes nasibini alýrdý. Küçücük yazýhanesinde büyük dersler yapýlýrdý. Yýllarca risâlelerin ve diðer yayýnlarýmýzýn daðýtýmý oradan gerçekleþirdi. Onca iþ güç arasýnda en önem verdiði iþ, gazetemizin elden daðýtýlmasý idi. Gazeteleri kolunun altýna alýp yazýn sýcaðý, kýþýn soðuðu demeden tek tek adreslerine teslim etmesiydi. O yýllarda zaten her akþam dershanedeydik. Yani medresede Umumî dersler umuma aitti. Daha çok genel imanî meseleler okunurdu. Diðer akþamlar gece geç saatlere kadar Risâle-i Nur un birçok meselesi mütalâa edilirdi. Bazen medresede kalýnýrdý. Gece beraber, gündüz beraberdik. Ailelerimizden çok birbirimizi görürdük. Paramýz yoktu, arabamýz yoktu, telefon yoktu Birçok þeyimiz yoktu. Ama birkaç akþam derse gelmeyen merak edilip aranýrdý. Haberleþmek mümkün olmadýðýndan dað bayýr denmez, kara çamura bakýlmaz ziyaret edilirdi. Çünkü bir arkadaþýmýzýn birkaç akþam dershaneye uðramamasý mümkün deðildi. Ýfrat derecesinde irtibatýmýz vardý. Ýþten çýkanlar koþar adýmlarla kendilerini dershaneye atarlardý. Yokluklar içerisinde en önemlisi muhabbetimiz vardý. Samimî ihlâsýmýz, u- huvvetimiz, sadakatýmýz vardý. Edirne den Kars a hepimiz aynýydýk. Gel zaman git zaman, özellikle 12 Eylül le birlikte farklýlaþmalar baþladý. Bir yandan da dünyevîleþme rüzgârlarý esti. Eðilmeler, bükülmeler, kýrýlmalar yaþandý. Sert rüzgârlar karþýsýnda yer deðiþtirenler oldu. Ali Danýþmaz istikametini hiç bozmadý. Risâle-i Nur un güneþ gibi aydýnlýðý karþýsýnda cep feneri ni hiç yakmadý. Sadakati zirvede idi. Ben bilmem. Risâle-i Nur bilir der, taþ gibi olurdu. Yüzde birlik meseleye bile hiç tevile sapmadan aynen uyardý. Risâle-i Nur un Kur ân ýn bu zamandaki muciznüma bir tefsiri olduðunu bilirdi. O- na sadakatini hiç bozmadý. Ahrarlýk misyonundan ayrýlmadý. Ali Aðabeyin en büyük özelliklerinden biri bu idi. Çeþitli hastalýklara maruz kaldý. Hiç þikâyetini duymadým... Sabýr içinde þükrederdi. Hizmetini hiç aksatmadý. Sabýr kahramaný olarak güler yüzünü hiç eksik etmedi. Ölüme de gülerek merdane gitti. Zira Rabbine, Peygamberine, Üstadýna, dostlarýna kavuþtu. Ali Aðabey finali çok iyi kapattý inþaallah. Zahmetleri bitti, rahmete kavuþtu. Allah bizleri de ahirette kendisine komþu yapar inþâallah Âmin.

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Biliyoruz ki, Peygamberimiz (asm), görüþlerini zorla kabul ettirmeye çalýþan bir önder deðildi. Vahyi aynen teblið eder, kendisi de ona uyardý. Ancak vahye dayanmayan hususlarda kendi þahsî görüþünü sahabelerle e- þit tutardý. Hemen her hususta ashabýyla meþveret eder, onlarýn görüþlerini alýrdý. Ebu Hureyre (ra); Ben, Resulullah tan daha fazla arkadaþlarýyla meþveret eden birini görmedim. 1 der. Be dir, U hud, Hen dek sa vaþ la rý ön ce sin de, or du - nun ko nuþ lan dý rýl ma sý, sa vaþ tak tik le ri nin tes bi ti ve sa vaþ e sir le ri nin a ký be ti gi bi en kri tik ko nu lar da bi le as ha bý na da nýþ mýþ, on la rýn fi kir le ri ni al mýþ, ken di dü þün ce si ne ay ký rý ol du ðu hal de meþ ve ret ka ra rý doð rul tu sun da ha re ket et miþ tir. 2 Ö zel lik le U hud mey dan sa va þý ka ra rý, çar pý cý ve ib ret li so nuç la rý ba rýn dý rýr: Me di ne nin dý þý na çýk ma nýn a ley hin de ol du ðu hal de, ek se ri ye tin is - te ði ü ze ri ne þe hir dý þýn da sa vaþ mýþ týr. 3 Þû ra dan çý kan ek se ri ye tin fik ri ne iþ ti rak et me si, el bet te is ti þa re nin ö ne mi ni gös te ren bir de lil dir. E sa sen bu an la yýþ, â ye tin ve sün ne tin ge re ði dir. On lar la iþ hu su sun da is ti þa re et â ye ti nin he men ar dýn dan Bir ke re de az met tin mi, ar týk Al lah a gü ve nip da yan, çün kü Al lah ken di si ne gü ve nip da ya nan la rý se ver. 4 de nil me si, meþ ve ret ka ra rý nýn te red düt süz uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni gös te rir. Ka rar ve ril miþ se, ar týk he men uy gu la ma saf - ha sý na ge çil me li dir. Te red düt ol ma ma lý, e min ve ka rar lý bir þe kil de, meþ ve ret ka rar la rý uy gu - lan ma lý dýr. Ni te kim U hud Sa va þý ön ce si, meþ ve - ret ten mey dan sa va þý ka ra rý çý kýn ca Re sû lul lah e vi ne gi dip zýr hý ný gi yer. Mey dan sa va þý is te - yen le rin bir kýs mý ge lip, gö rüþ le rin den vaz geç - tik le ri ni söy le yin ce de, Re su lul lah; Bir pey gam - be re, zýr hý ný giy di ðin de, ar týk ge ri ye dön me si ya - kýþ maz. di ye rek is tek le ri ni ge ri çe vi rir. 5 E ðer Pey gam be ri miz (asm) is ti þa re den vaz - geç sey di, ar týk, hiç bir ka rar a lý na maz ve uy gu - la na maz dý. Çün kü, her top lum da fark lý dü þü - nen ler, her me se le de al ter na tif gö rüþ ler var - dýr. Bu sos yal ha ya týn ta biî bir ge re ði dir. Si ze gö re yan lýþ da hi ol sa, meþ ve ret ka ra rý nýn ar ka - sýn da dur maz sa nýz, hiç bir ka rar a la maz sý nýz! Pey gam be ri miz (asm), U hud un ha zin so nu - cu nu bir gün ön ce rü ya sýn da gör müþ tü as lýn da. A ma o, is ti þa re yi e sas al dý ve ne ti ce de 70 gü zi de sa ha bi þe hid ol du. Har bin so nun da, Pey gam be - ri miz (asm), Þim di ne ol du? di ye kim se yi a - zar la ma dý, bi lâ kis is ti þa re ka rar la rý na sa hip çýk tý ve o gö rüþ te o lan genç sa ha bi ler den ha yat ta ka - lan la rý te sel li et ti. Hiç bir sa ha bi, Biz de me dik mi, iþ te so nuç, biz böy le o la ca ðý ný söy le miþ tik, a ma din le te me dik! di ye hiç bir o lum suz gi ri þim, hat ta î mâ da da hi bu lun ma mýþ tý. Pey gam be ri miz (asm) U hud Sa va þý sý ra sýn - da, düþ man saf la rýn da ki bir ký sým be de vi le ri sa vaþ mak tan cay dýr mak i çin Me di ne hur ma la - rýn dan pay ver me yi tek lif et me yi gün de me ge - tir miþ ti. An cak sa ha be ler bu fik rin vah ye da - yan ma dý ðý ný öð re nin ce, bu nun zil let ih ti va e - den bir tek lif o la ca ðý ge rek çe siy le ka bul et me - miþ ler, Pey gam be ri miz (asm) de vaz geç miþ ti. U hud ve ben ze ri o lay lar dan çý ka ra ca ðý mýz so - nuç þu: Si zin fi kir le ri niz i sa bet li o la bi lir, de lil le ri niz de güç lü o la bi lir. An cak, hiz met ler ve me se le ler meþ ve ret e di le cek tir ve ço ðun lu ða gö re ka rar ve ri - le cek tir. So nuç fe na da ol sa, ar týk Ben de me dim mi, ne ol du, be ni din le sey di niz böy le ol maz dý, ben kaç se fer söy le dim! gi bi þah sî söy lem le rin hiç bir de ðe ri yok tur. Her za man i çin meþ ve ret ka ra rý nýn ar ka sýn da dur ma lý yýz. Meþ ve re tin e sa sý bu dur çün - kü. Za ten biz, meþ ve ret et mek ve o yön de ça lýþ - mak la mü kel le fiz; yok sa so nuç al mak la de ðil. Dip not lar: 1- Tir mi zî, Ci had, Ýb nu Ke sir, I I, ; Ah - med b. Han bel, Müs ned, I I I, 351; Zey dan, a.g.e., s Sî re, 2:272; Ta ba kât, 3: Kur ân, Al-i Ým ran, Ýb nu Ke sir, I I, 91; Bey da vi, I, 178. fer sa dog ni as ya.com.tr H ru muz lu o ku yu cu muz: Pey gam ber E fen di - miz (asm) çev re ül ke le ri Ýs lâm a dâ vet et miþ mi dir? Bu dâ vet le rin ne ti ce si ne ol muþ tur? Pey gam ber E fen di miz (asm) ev ren sel teb li ði - nin bir ge re ði o la rak Ýs lâ mi yet i yal nýz A rap kav mi ne teb lið et mek le kal ma mýþ, sâ ir dün - ya ül ke le ri ni de Ýs lâ mi yet e dâ vet et miþ tir. O gü - nün bü yük kral la rýn dan Ha beþ Kra lý bu dâ ve te i - nan mýþ, Rum Kra lý i nan mýþ, fa kat i nan cý ný giz le - miþ; Mý sýr kra lý bu dâ ve ti hoþ kar þý la mýþ, Ý ran Kis - râ sý i se kýz mýþ ve mek tu bu yýrt mýþ týr. Pey gam ber E fen di miz A ley his sa la tü Ves se lâ mýn Rum Ým pa ra to ru He rak li yus a mek tu bu þöy le dir: Bis mil la hir rah mâ nir ra hîm. Al lah ýn ku lu ve Re sû lü Mu ham med den Rum hü küm dâ rý He rakl e. Se lâm hi - dâ ye te e ren le rin ü ze ri ne ol sun. Þu nu bil ki, ben se ni Ýs - lâ mi yet e dâ vet e di yo rum. Se lâ me te er mek is ti yor san Müs lü man ol ki, Ce nâb-ý Al lah sa na i ki kat e cîr ver sin. Þa yet be ni din le me yip yüz çe vi rir sen bil me li sin ki, ken di le ri ne gön de ri len Pey gam be ri öl dü ren E ri þî ler gi - bi gü nah iþ le miþ o lur sun. (Re sû lüm!) de ki: Ey ehl-i ki - tap! Si zin le bi zim a ra mýz da müþ te rek o lan bir sö ze ge - li niz: Al lah tan baþ ka sý na tap ma ya lým. O na hiç bir þe yi eþ tut ma ya lým ve Al lah ý bý ra kýp da ki mi miz ki mi mi zi i lâh laþ týr ma sýn. E ðer on lar yi ne yüz çe vi rir ler se, is te o za man: Þa hit o lun ki biz Müs lü man la rýz! de yi niz. 1 O sý ra lar da He rak li yus un bu lun du ðu þehir ya kýn la - rýn da ti câ ret yap mak ta o lan E bû Süf yan, þu ha tý ra sý ný da ha son ra Müs lü man ol du ðu gün ler de an lat mýþ týr: Re sû lul lah A ley his sa lâ tü Ves se lâm i le a ra mýz da on yýl lýk bir ba rýþ an laþ ma sý bu lun du ðu sý ra da Ku - reyþ ka bi le sin den kýrk ki þi lik bir ka fi le i le bir lik te ti câ ret mak sa dýy la Þam a git miþ tik. Biz o ra da i ken, He rakl de Ku düs te i di ve bi zi mec li si ne is te di. Ya - ný na git ti ði miz za man Rum i le ri ge len le ri de ya - nýn da i di ler. Bir ter cü man va sý ta sýy la bi ze: Þu Pey gam ber lik id di â sýn da bu lu nan a da ma soy o - la rak han gi niz da ha ya kýn dýr? de di. Ben: O na en ya kýn o lan be nim. de dim. Bu nun ü ze ri ne be ni ken di si ne yak laþ týr dý, di ðer le ri ni de ar ka ma diz di. Ter cü ma na: On la ra söy le. Bu Pey gam ber lik id di â sýn da bu lu - nan a dam hak kýn da þu na bir þey ler so ra ca ðým. Þâ - yet herhan gi bir so ru ma ya lan ce vap ve rir se ar ka - dan ba na göz i þâ re ti yap sýn lar. de di. E ðer bu nu söy le me sey di, o nun hak kýn da He rakl e val la hi ya - lan bil gi ler ve re cek tim. Fa kat be ni ya lan cý çý ka rýr - lar di ye o na her þe yi ol du ðu gi bi bil dir mek zo run - da kal dým. O nun ba na ilk so ru su þu ol du: Bu a da mýn i çi niz de so yu na sýl dýr? Üs tün soy lu bir kim se dir de dim. On dan ön ce bu dâ vâ da bu lu nan kim se ol muþ mu? di ye sor du. Ol ma mýþ týr de dim. A ta la rýn dan hü küm dar lýk ya pan var mý dýr? de di. Yok tur de dim. O na tâ bi o lan lar eþ raf ve i le ri ge len kim se ler mi dir, yok sa a yak ta ký mý ve â vâm ta ba ka sý mý dýr? de di. Â vâm ta ba ka sý dýr. de dim. O na ta bi o lan la rýn git tik çe sa yý sý ar tý yor mu, yok sa a za lý yor mu? de di. Git tik çe ar tý yor. de dim. O nun dî ni ne gir dik ten son ra o nun gi di þâ tý ný be ðen me yip tek rar es ki dî ni ne dö nen ol du mu? di ye sor du. Ha yýr, ol ma dý. de dim. Bu dâ vâ da bu lun ma dan ön ce o nun a ra-sý ra ya lan söy le di ði ni gör dü nüz mü? de di. Ha yýr! Hiç gör me dik. de dim. Sö zü nün e ri mi dir? Yok sa an laþ ma la rý ný bo zu - yor mu? de di. Bu gü ne ka dar herhan gi bir ah di ni boz du ðu nu gör - me dik. Fa kat þim di o nun la ba rýþ an laþ ma sý yap mýþ bu - lu nu yo ruz. Sü re miz de bit me di. Ba ka lým ah di ne sâ dýk ka la cak mý? Bu nu bil mi yo ruz. de dim. Bu nu söy ler ken o nu kö tü le mek i çin bu cüm le den baþ ka herhan gi bir þey söy le meye im kân bu la ma dým. Hiç o nun la sa vaþ tý nýz mý? di ye sor du. E vet, sa vaþ týk. de dim. Sa vaþ la rý ný zýn so nu cu na sýl o lu yor? Siz mi ga lip ge - li yor su nuz, o mu? de di. Ba zen o bi zi ye ni yor, ba zen biz o nu ye ni yo ruz. de dim. Si ze ne yi tav si ye e di yor? de di. Yal nýz Al lah a i bâ det e din. O na or tak koþ ma - yýn. Put la ra tap mak tan vaz ge çin, di yor ve bi ze na - maz kýl ma yý, doð ru luk tan ay rýl ma ma yý, if fet li ve ne zih ol ma yý, ak ra ba la ra ve in san lý ða i yi lik yap ma - yý tav si ye e di yor. de dim. He rak li yus bu nun ü ze ri ne dü þün dük ten son ra, ter cü ma na de di ki: O na söy le. (...) E ðer bu de dik le ri nin hep si doð ru i se, hiç þüp hen ol ma sýn ki, ya kýn da þu i ki a ya ðý mýn bas tý ðý yer le ri o a la cak týr. E sa sen ben o nun çý ka ca ðý ný bi li yor - dum. Fa kat siz den o la ca ðý ný zan net mi yor dum. E ðer o - na herhan gi bir en gel i le kar þý laþ ma dan u la þa ca ðý mý bil sey dim, o nun la gö rüþ mek i çin bü tün zor luk la ra kat - la nýp ya ný na gi der dim. E ðer ya nýn da ol say dým, o nun a - yak la rý na su dö ker dim. de di. Son ra Pey gam ber E fen di mi zin (asm) el çi si ni ça ðý ran He rak li yus: Git, a da mý na söy le. Pey gam ber ol du ðu na i na ný yo - rum. Fa kat hü küm da rým. O na u la þa mý yo rum. de di. 2 Dipnotlar: 1- Âl-i Ým rân Sû re si: 64., 2- Ha ya tüs - Sa ha be, 1/ Meþveret kararý aldýnýz, þimdi ne oldu? Herakliyus un imaný Zü be yir Gün dü zalp'in Er me nek'te ki a - i le ef ra dý na 1950'li yýl lar da yaz mýþ ol - du ðu bir mek tup, ay ný ma hal de ki kar deþ ler ta ra fýn dan bi ze in ti kal et ti ril di. E - hem mi ye ti ne bi na en, biz de bu nu siz ler le mem nu ni yet i çin de pay laþ mak is te dik. Bu yu run, bir lik te o ku ya lým... Müþ fik ve muh te rem pe de rim, va li dem, sev - gi li kar deþ le rim ve e niþ te le rim, Ev ve la: Hay dar'ýn Üs ta dý mýz Be di üz za - man a tel graf la yaz dý ðý Ra ma zan ý Þe rif teb ri ki ni Üs ta dý mý za o ku dum. Bu yur du lar ki, Hay dar'ýn pe der ve va li de - si ma dem Zü be yir'i Ri sâ le i Nur a vak fet - miþ ler, her sa bah on la ra duâ e di yo rum. Sa ni yen: Hay dar kar da þým, ge çenlerde Hazret i Üs ta dý mýz â nî o la rak se ni sor du. "Hay dar' dan mek tup a lý yor mu sun?" de di. A lý yo rum dedim. Ama o "Ri sâ le i Nur a hiz met e de mi yo rum. Üs ta dý mýn þo fö rü o la - ma dým. Fa ni dün ya iþ le ri ne dal dým" di ye mü te es sirdir de dim. Bu yur du lar ki: "Ev len dir me miþ ler mi?" De - dim "Ev len me ye ni ye ti yok tu. Za man es ki za - man gi bi ol ma dý ðý i çin... Fa kat mec bur ol muþ. Pe der ve va li de si i çin ev len di." Þef kat le bu yur du ki: Al lah mü ba rek et - sin ve Hay dar ol ma sa i di, se ni pe der va li - de nin ya ný na gön de re cek tim. Se nin hiz me - ti ne Hay dar his se dar dýr" dedi. Çok se vin dim. Siz de çok mem nun o la - cak sý nýz. Çok mes rûr ka la cak sý nýz. Bü yük Üs ta dý mý zýn böy le de me si, dün ya - la ra be del dir. Þef kat li ve kýy met li ba bam, Cenâb ý Hak sen den e be di yen ra zý ol sun. Cenâb ý Hak sa na i mân ý kâ mil ver sin. E be dî sa a det ve se lâ met ih san ey le sin. Be nim gibi pekçok Müslümanýn Be di üz - za man e þi ol ma yan bü yük bir zat týr. O nun duâ sý na çok muh ta cýz. O nun Ri sâ le i Nur ki tap la rý ol ma sa i di, belki de Ýs lâ mi yet ba ta - cak, biz le ri gà vur lar mah ve de cek ti de di ði o bü yük za týn hiz me tin de bu lun mak þe re fi ve bü yük ni me ti, se nin sa yen de o lup Al lah ýn si ze ve ba na bü yük bir lüt fu dur. Çün kü, bir ev lâ dýn ha yýr lý ol ma sý, bir cihette ba ba sý, a ta sý sa ye sin de dir. Sen be ni þef kat le bü yüt tün. Ter bi ye et tin. He lâl lok - ma ye dir din. A nam da se nin he lâl ka zan cýn sa ye sin de he lâl süt em dir di. Her kes ih ti kâr - la, ha ram ka zanç lar la zen gin o lur ken, sen ha ram ti ca re te te nez zül et me din. Ýþ te ben an cak böy le bir a ta sa ye sin de Be di - üz za man Haz ret le ri gi bi bü tün ci ha nýn a lâ ka - dar ol du ðu bü yük bir za týn hiz me ti ne ka bul e - dil dim. Senin gi bi öy le bir a ta nýn sa ye sin de, Ri - sâ le i Nur ki tap la rý gibi mil yon lar ca Müs lü - manýn, ka dýn la rýn er kek le rin sa rýl dý ðý, aþ kla, me rak la, sev giy le o ku du ðu, din le di ði ve i ma nýný kur ta rdýðý ki tap la rý ta ný yýp o ku mak na sib ol du. Cenâb ý Hak k'a had siz þü kür ler ol sun. Ýþ te si zin ev lâ dý nýz, dün ya yü zün de ki pekçok Müs lü manýn "A man Üs ta dým bi ze duâ et. Bi zi ta le be li ðe ka bul et" di ye yal var - dýðý bir za ta hiz met e di yor. Si zin bes le yip bü yüt tü ðü nüz ev lâ dý nýz, üç beþ ku ruþ luk fâ ni men fa at pe þin de va kit ge - çir mi yor. Si zin e be dî â hi ret ha ya tý ný za nur lar ka zan dý ran bü yük bir hiz met te ça lý þý yor. Siz gi bi mü ba rek bir pe der va li de nin ev - lâ dý, pa þa la rýn, va li le rin, meb us la rýn e li - ni a ya ðý ný öp me ye ça lýþ tý ðý, hiz me tkâ rý ol - ma ya can at týðý fa kat, o nun ka bul et me di ði bü yük ve e þi ol ma yan Be di üz za man gi bi bir zâ týn hiz me ti ne ka bul e dil miþ. E vet, Mus ta fa Ke mal Pa þa gi bi bi ri si Haz re - t i Üs ta dý Mec li s'e dâ vet e de rek bü yük mev ki - ler, bü yük ma kam lar tek lif et miþ; fa kat, o ka bul et me ye rek red det miþ tir. "Na maz kýl ma yan ha - in dir, ha i nin hük mü mer dut tur" di ye Bü yük Mil let Mec li si'n de söy le miþ; bü tün as ke rî ku - man dan la r, bü tün me bus la r o nu al kýþ lar la kar - þý la ya rak a ya ða kalk mýþ lar dýr. Þim di bü tün dün ya Hazret i Üs tad dan me det bek li yor. Be di üz za man ýn dün ya da ben ze ri yok tur. Müs lü man la rýn i mân la rý ný kur ta ran, dün ya yý fe lâ ket ler den ki tap la rý i le mu ha fa za e den o zat týr. Hint de, Çin de, Mý sýr da, A ra bis tan da, her ta raf ta Ri sâ le i Nur o kun ma ya baþ lan - mýþ týr. El bet te böy le bir za týn hiz me tinde ol mak, en bü yük bir ni met tir. En bü yük bir þe ref tir. En bü yük bir lütf u Ý lâ hi dir. Þim di bana de se ler ki, "Sen bu hiz met ten bir par ça (muvakkaten) ay rýl, on bin li ra sa - rý al týn ka za na cak sýn" de se ler, beþ pa ra ka - dar e hem mi yet ver me ye rek Üs ta dý mý zýn hiz me tin den bir sa at bi le ay rýl ma ya ca ðým. Aç ka la cak sýn, hap se a tý la cak sýn, sen Ri - sâ le i Nur dan, Üs tad dan bi raz u zak dur de se ler, yine "Al lah ba na kâ fi dir. Din siz ler - den kork mu yo rum" de yip bir kat da ha Ri - sâ le i Nur a ve Üs ta dý mý za sa rý la ca ðým. Siz le re bü yük müj de ler ve ri yo rum. Ar týk din - siz ler mað lûp ol du. Bü tün mah ke me ler be raat kararý ver di. Þim di ( ) Ri sâ le i Nur An - ka ra da mat ba a da ba sý lý yor. Þim di Ad nan Men - de res gi bi, hü kü me tin di ne ta raf tar bü yük a - dam la rý "Biz Üs ta dýn duâ sý na da ya ný yo ruz" di - yor lar. Ri sâ le i Nur un ya yýl ma sý na hiz met e di - yor lar. Üs ta dýn zi ya re ti ne çok la rý gel mek is ti yor. Fa kat, Üs tad "Ri sâ le i Nur u o ku yan, be - nim le gö rüþ müþ o lur, Ri sâ le i Nur u o ku - sun lar" di yor, ka bul et mi yor... Ar týk kor ku fi lân kal ma dý; me rak et me yi - niz. Bü tün mil let Ri sâ le i Nur a ko þu þu yor. Ri sâ le i Nur bü tün el ler de, ka dý ný er ke ði o ku yor, din li yor. Ý man ve Ýs lâ mi yet der si a - la rak i man la rý ný kur tar ma ya ça lý þý yor. Þim di mil yon lar ca Nur Ta le be si bay ram ya pý yor. Da ha çok bay ram gün le ri ge le cek - tir. Bü tün Müs lü man la rýn par lak bir is tik - bâ le ka vuþ ma la rý yak laþ mak ta dýr. Cenâb ý Hak k'a had siz þü kür ler ol sun. Cüm le ni ze bin ler se lâm e de rim. Zü be yir. Bun dan dört a sýr ka dar ev - vel Es ki þe hir ta raf la rýn da or ta ya çý kan "Sa kar ya Þey hi" lâ kap lý bir þa hýs, hem "Meh dî lik" dâ vâ et ti, hem de "Ý - sa Rû hul lah" ol du ðu id di a sýn da bu lun du. Sul tan IV. Mu rad, tam da meþ hûr Bað dat se fe ri ne çýk mak ü ze re i di ki, Es ki þe hir ka dý sýn - dan Sa ray Mer ke zi ne ko nuy la il - gi li bir þi kâ yet gel di. Bu þi kâ yet nâ me ye gö re, a sýl is mi Ah med o lan bir þa hýs, Meh dî lik id di a sýn da bu lu nu yor ve Es ki þe hir a ha li si ni de teh dit le ha ra ca bað la mýþ du rum da. Da ha sý, bu þa hýs Es ki þe hir hal ký na hi ta ben bir de teh dit na - me yaz mýþ ve ken di ni a de ta dev ay na sýn da gör me ye baþ la mýþ. Söz ko nu su teh dit nâ me de þu söz ler yer a lý yor muþ: "Ey þehr i a tîk a ha li si! Þöy le ma'lûm o la ki, bu kâ ðýt si ze vâ sýl ol duk ta, yüz yir mi yýl lýk ha ra cý ný zý bit ta mam gön de re si niz. Ve ken di niz i çün bir ay lýk za hi re a lý ko yup, zi ya de - si ni bil cüm le gön de re si niz. Ve il lâ ih mal e der se niz, ü ze ri ni ze â dem gön de rip kat lo lun ma nýz mu kar - rer dir." (El Fa kîr Rû hul lah) * * * Ba zý ri vâ yet ler de, çev re sin de ye di se kiz bin ki þi lik bir kuv vet top la yan bu deh þet li mec zu bun, Es ki þe hir a ha li siy le yer yer har be tu tuþ tu ðu da ri va yet e di lir. Bi lâ ha re ü ze ri ne gön de ri len A na do lu Bey ler be yi A li Pa þa ku man da sýn da ki kuv ve tin de mað lûp ol ma sý ü ze ri ne, ni ha - yet o böl ge nin yer li si Os man A ðanýn kur du ðu plân ge re ði þeyh tu za ða dü þü rü lüp ya ka - la nýr ve o ra da ki or du ka rar gâ - hý na ge ti ri lir. Mü rit le ri, ken di si ne si lâh te sir et me ye ce ði ne i nan ma la rý ve bu id di a yý i le ri sür me le ri ü ze ri ne, þey he müt hiþ iþ ken ce ler ya pýl dý - ðý, an cak bu na rað men þey hin, can ve rin ce ye ka dar "bir ke re bi - le of de me di ði" hu su su, yi ne bir ri va yet o la rak nak le di li yor Haziran 1638 TARÝHTE BUGÜN Ta rih te bir çok kim se çý kýp Meh di, ya hut Ý sa (as) ol ma id di a sýn da bu lun muþ. Sakarya Þeyhi derdest edildi Zübeyir Gündüzalp'in bir mektubu Kim ne der se de sin Tür ki ye nin her ta ra fý gö rül me ye de ðer mü ba rek bir va tan par ça sý. Da ðý ta þý top ra ðý, ya - maç ve or man la rý bam baþ ka bir gü zel lik te ve in þi rah ve ri ci dir. Geç ti ði miz haf ta on - lar ca ü ni ver si te li genç le il mî ça lýþ ma ve se - mi ner ler yap tý ðý mýz Ka ya lar te sis le ri böy le bir yer de. Yol ve me kân gü zer ga hý Maç ka Sü me la Ma nas tý rý yo lu üs tü, Trab zon a ki lo met re u zak lýk ta, Al týn de re Va di - si nde, Sü me la Ma nas tý rý nýn te pe si... De niz se vi ye sin den m yük sek lik te ki muh te - þem gö rü nüm ler, her ci het le te ma þa ya do - yum ol ma yan Ý lâ hî kud re tin te cel li le ri... Bu ra da dik ka ti mi çe ken ve da i ma te fek kür et ti ðim ve ge ce nin 24 ün de Ýn ti zam ve Te mel bey ler le bü tün hey be tiy le gör dü ðü müz Ma - nas tý rýn mev ki i, tah sil i çin, uz let i çin, ri ya zet i - çin ve in sa nýn ken di ni din le me si i çin, des tan ve ki tap yaz mak i çin müs tes na yer ler. Ýn san ay ný in san, fa kat i nanç lar de ði þik. Gayr-i müs - lim ol ma la rý na rað men in san da ki sýr de rin lik - le ri ni bu ra lar da de ðer len dir miþ ler, Hak ka vus - lat i çin ça re ler a ra mýþ lar. As lýn da bu yer ler bu a ra yýþ la rýn en sa ki ta ne me kân la rý dýr. Ma a le sef çý ra di bi ne ka ran lýk týr, böy le bir va tan par ça sý üs tün de vur dum duy maz ki þi ler ne o yun lar oy na mak ta ve ne en tri - ka lar çe vir mek te dir ler. Dün ya bir þe hir ha - lin de gö rül mek te dir. Bu tek no lo jiy le dün - ya ya ve o ra lar da ya þa yan mil let le re ba kýp, bu ha ri ka va tan par ça sý nýn kýy me ti ni derk et me li ve bü tün mev cu di ye ti miz le, mil le ti - mi zin, dev le ti mi zin ve kar deþ li ði mi zin be - ka sý i çin gay ret ve him met gös ter me li yiz. Can dost la rý mý zýn da iþ ti rak et tik le ri, ay ný te sis ler de de ruh te e di len Trab zon ge le nek sel pik ni ðin de ver di ðim Dün ya Ba rý þý ve Be di üz - za man dan Ev ren sel Me saj lar kon fe ran sý mýz - da da i fa de et ti ðim gi bi, e ðer ül ke nin ve mil le - tin bir lik be ra ber li ði ni bo zar sak, o za man Ha - lid bin Zeyd le rin (ra), Hün kâr Fa tih le rin, Hün - kâr Se lim le rin ve Hz. Mev lâ nâ la rýn ve Hz. Be - di üz za man la rýn ka bir de ke mik le ri sýz lar. Yi ne Cu ma na ma zý ön ce si ü ni ver si te li ta le - be kar deþ le ri miz le git ti ði miz Al týn de re Ca mi - i nde ver di ði miz Cu ma va a zýn da da i fa de et tik: Tür ki ye de ve dün ya da tek bir se se doð ru gi - di li yor, o ses Hz. Kur ân ve Hz. Pey gam ber in (asm) se si dir. Bu se sin ö zün de bü tün in san la rý ku cak la mak var. Kos tan ti niy ye nin fet hi gi bi bü tün ül ke ler de bu ma na da Nur lar la ve kalp - le ri feth e de rek ya pý lan fü tu hat lar var dýr. Bu se lin i çin de ve bu Nu run per va ne si ol ma mýz lâ zým dýr. Ay rý ca bü tün dün ya da Ýs lâ mî in ki þaf - lar dan ra kam lar ve bel ge ler sun duk. Bu bab da genç le re de bir pa rag raf aç ma mýz lâ zým. Çün kü çý ra di bi ne ka ran lýk týr. On la ra her dem Fa tih Sul ta nýn Ýs tan bul fet hin de ki genç li ði ni ve Mu az ibn-i Ce bel in Ye men e va li ta yin e dil di ði ya þý ný ak tar dým. Ay rý ca Þah-ý Gey la ni nin, Hz. Mev lâ nâ nýn ve Hz. Be di üz - za man ýn ay ný yaþ lar da na sýl ya þan tý i çin de ol - duk la rý ný ve e ser le rin den bö lüm ler sun duk. E - ser le rin her bir sa hi fe sin de ki sýr lar, bin ler ce â - le mi i çi ne al mak ta dýr. Fa kat cam dan sey re - den ler i çin de ðil, can dan sey re den ler i çin... Yýl da 56 mil yon ki þi nin öl dü ðü dün ya da 5 mil yo nu si ga ra dan öl mek te dir. Bir tü tün yap - ra ðý na in sa nýn na sýl mað lûp ol du ðu nu bel ge - ler le sun duk. 73 mil yon luk Tür ki ye de 25 mil - yo nun si ga ra is ra fý nýn yýl lýk tu ta rý nýn sý fýr lý pa - ray la 45 kat ril yon ol du ðu nu ve bu a kýl lý yým de - yen zat la rýn A raf Sû re si 31 inci â ye tin ne re sin - de bu lun duk la rý ný an lat ma ya ça lýþ týk. Ay rý ca si ga ra nýn dý þýn da, so kak la rý ka sýp ka vu ran u - yuþ tu ru cu ve al kol müp te lâ la rý i çin ye ni ye ni pro je ler ü ret me miz lâ zým. 165 ü ni ver si te genç li ðin den bun la rý bek li yo ruz. Her bir genç Tür ki ye nin ge le ce ði i çin bir ka zanç týr. Bu ra la ra biz le ri ve on la rý bü yük him met ve gay ret le ça ðý ran la rý yü rek ten teb rik e di yo rum. Hak la rý ný he lâl et sin ler, biz den de he lâl ol sun. Bu genç ler ve bu hiz met ler i çin öm rü mü zü ver dik ve her za man yi ne a ma de - yiz; ül ke miz ve ge le ce ði miz i çin de mec bu ruz. Bu i ti bar la e me ði ge çen baþ ta En ver Feh mi, Þe fik, Ce mil, Ö mer ve em sa li bü tün Trab zon - lu a ða bey le ri mi ze, A. Þa hin türk ve Ý. Sey da ve Meh met Er bey le re ve Ha kan la ra, Þe ref le re, Çe tin le re ve Gü müþ ha ne den, Or du dan, Muð la dan, Trab zon dan ka tý lan bü tün genç kar deþ le ri me bin ler teb rik ve te þek kür ler Trabzon un derinlikleri

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Elimizden kaçýverir! Kýþtan, sonbahardan evvel bir lütf-u nimetullah baharý gördük elhamdülillah. Þimdi yaz mevsiminiz ikramlý, ihsanlý süslü niam-ý Ýlâhisinin içindeyiz elhamdülillah Nimetlere gark olmak, ihsan ve ikramlara muhatap ve musaddak olmak hamdi ve þükrü gerektirir elbette. Diyebiliriz ki þükrün ve hamdin en fazla yapýlmasý lâzým gelen bir þükür ve hamd mevsimindeyiz. Rabbimizin ikramlarýný, ihsanlarýný hamd ve þükür ile karþýlayabilmeniz yolu ve tarzý sadece kelime ve taneli zikirlerle olmamalýdýr. Külli, geniþ, büyük ve derin bir fikir atmosferinde, kendi tefekkür dünyamýzda enfüsî bir þekilde olmalýdýr Nasýl ki bir bileniz ve bildireniz faaliyetlerine, yaptýklarýna ve emirlerine muhatabýz, öylede bizlere bildiðimizi, öðrendiðimizi, anladýðýmýzý kemal-i edeple, muhabbet ve þükürle Rabbimize bildirmeliyiz. Muhakkak ki nefis ve þeytanýn, küfür ve tuðyanýn elinde oyuncak olan insan zalimdir. Zulmün ve küfrün elindedir. Ancak okuyan, bilen ve anladýðý imanî, Kur ânî bilgileriyle amel edenler; Rablerini tanýyor, tanýtan ve kemal-i edeple itaat e- denler hariç Demek ki bilmek, öðrenmek, anlamak ve yapmak için okumak gerekiyor Ve okumanýn da i- yi, güzel, imanî ve Ýslâmî dairede, Kur ân ýn aydýnlattýðý ve açtýðý yolda olmasý gerekiyor. Þimdi mevsimlerden yaz demiþtik ya! Okumanýn birazda olsa kulak ardý edildiði bir mevsim de diyebiliriz. Elde olmayan sebepler, gaflet, gezmek tozmak, dünya sevgisini arttýran ve yanlýþ mütalâa edilen dünya nimetlerinin bolluðu, çokluðu okumayý a- zaltýyor, tefekkürümüzü ve itaat, inkýyad içinde yapmamýz lâzým gelen ibadetlerimizi azaltýyor Bizlere düþen vazife ýsrarcý olmak daha çok o- kumak, daha çok derslere katýlmak, daha çok tefekküre ve tesbihata muvaffak olmaktýr. Unutmayalým ki ibadet ve taat içinde anlayabildiðimiz ve kabullendiðimiz nimetler, ihsanlar ve ikramlar eðer hamd ve þükürle mukabele görmezse elimizden uçup, çýkýp gidiverir Az da olsa devamlý okumak anlamaya çalýþmak dileklerimizle Uzaydan dünyamýz böyle görünüyor AMERÝKALI astronot Justin Wilkinson, Atlantis ile çýktýðý son u- zay görevi sýrasýnda kendisinin çektiði yerküre görüntülerini yayýnladý. Yüzlerce kilometre yükseklikten dünyanýn deðiþik bölgelerini kayda alan Wilkinson, astronot olmayý düþleyen pek çocuðun hayalini gerçekleþtirdiðini belirtti. Astronot Wilkinson, ABD nin Houston þehrinde yer alan NASA Johnson Uzay Merkezi ndeki dünya gözlem ekibi a- rasýnda yer alýyor. U- zayda yaklaþýk 7 dakikalýk görüntü çeken Wilkinson, izleyenleri adeta bir dünya turuna çýkarýyor. Kaydetmeye Afrika nýn güneybatýsýndaki Namibya dan baþlayan astronot, kýrmýzý çöl kumu hakkýnda, Uçuþunuz sýrasýnda görebileceðiniz dünyanýn en güzel yerlerinden biri yorumunu yapýyor. Wilkinson ýn kamerasýna yansýyan yerler ise sýrasýyla þöyle; Cezayir, Tunus, Akdeniz, Madagaskar, Hint Okyanusu, Sicilya Adasý, Rusya nýn Kamçatka Yarýmadasý, Çin in doðusu, Ýran, Avustralya, Atlas Okyanusu üzerindeki Florence Kasýrgasý, ABD nin Utah eyaleti, Missouri Nehri, Ohio Nehri, Kuzey Meksika, Teksas eyaleti, Küba, Kuzey Þili ve Amazon Ormanlarý. Büyüleyici görüntüleri meraklýlarý için paylaþan Wilkinson, uzaya çýkan bütün astronotlarýn bu bölgeleri izlemekten büyük keyif aldýklarýný, inanýlmaz derecede etkilendiklerini ve dünyaya hayran kaldýklarýný ifade ediyor. Ýstanbul / cihan FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Mevlânâ çaðýrýyor, onlar da geliyor Mevlânâ MüzesiMüdürü NaciBakýrcý, 2010yýlýnda 1 milyon 733 bin 852 yerli ve yabancýturistin ziyaret ettiði müzeyedünyanýndört bir yanýndanturistgeldiðini ifade eden Bakýrcý, ziyaretçi sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný söyledi. FOTOÐRAF: AA MEVLÂNÂMÜZESÝNÝ5AYDAZÝYARETEDENLERÝNSAYISIGEÇEN YILAORANLAYÜZDE19 LUKARTIÞLA695BÝN974 EULAÞTI YERLÝ ve yabancý turistlerin gözde mekânlarýndan biri olan Mevlânâ Müzesi, 5 ayda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19 artýþla 695 bin 974 kiþi tarafýndan ziyaret edildi. Mevlânâ Müzesi Müdürü Naci Bakýrcý, müzenin geçen yýl Topkapý Sarayý ve Ayasofya Müzesi nden sonra en fazla ziyaretçi alan yer olduðunu belirtti yýlýnda 1 milyon 733 bin 852 yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði müzeye dünyanýn dört bir yanýndan turist geldiðini ifade eden Bakýrcý, ziyaretçi sayýsýnýn her geçen gün arttýðýna iþaret etti. Bakýrcý, geçen yýlýn 5 aylýk bölümünde müzeyi 162 bin 664 ü yerli toplam 583 bin 610 turistin gezdiðini ifade ederek, þu bilgileri verdi: Bu yýlýn ayný döneminde Mevlânâ Müzesi ni 510 bin 488 i yerli, 185 bin 486 sý yabancý olmak üzere toplam B U L M A C A 1 bin 974 turist ziyaret etti. Bu rakamlara göre, müzeye gelen yabancý turist sayýsýnda 14 artýþ, yerli turist sayýsýnda da yüzde 21 oranýnda bir artýþ söz konusu. Genel toplamda ise müzeye gelen ziyaretçi sayýsýnda bu yýlýn 5 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19 luk bir artýþ var. Bakýrcý, son yýllarda Hazreti Mevlânâ ile müzenin tanýtýmý noktasýnda önemli çalýþmalar yapýldýðýný dile getirerek, yapýlan tanýtým faaliyetlerinin ve müze içinde yapýlan düzenlemelerin ziyaretçi artýþýnda önemli etken olduðunu bildirdi. Müze içinde 8 dilde sesli rehberlik hizmetini faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Bakýrcý, Gelen turistler 3 lira karþýlýðýnda kulaklýk alarak bu hizmetten faydalanabiliyor. Turistler, gezdiði bölümler hakkýndaki bilgileri kulaklýktan sesli olarak dinliyor dedi. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ DERVÝÞHÜCRELERÝBÝTÝYOR Daha önce müze giriþinde sadece 2 turnike olmasý dolayýsýyla yýðýlmalar olduðunu, turnike sayýsýný 8 e çýkararak bu yýðýlmalarýn da önüne geçtiklerini anlatan Naci Bakýrcý, Ayrýca Müze içindeki derviþ hücrelerinde baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý da tamamlandý. Bu hücreler tam anlamýyla hizmete girdiðinde daha hoþ bir görünüm olacak. Tüm yapýlan bu düzenleme, yenilik ve restorasyonlar müzenin ziyaretçilerinin artmasýna önemli katkýlar saðladý. Yakýnda Ankara-Konya Yüksek Hýzlý Tren seferleri de baþlayacak. Hýzlý trenin yerli turist sayýsýný ciddî anlamda arttýracaðýný düþünüyoruz. Bizi arayan birçok kiþi Mevlânâ Müzesi ne gelmek istediklerini, hýzlý tren seferlerinin ne zaman baþlayacaðýný soruyor diye konuþtu. Konya / aa Ençokkitapokuyanlarödüllendirildi KARAMAN Valisi Süleyman Kahraman, Türkiye Okuyor kampanyasý çerçevesinde il ve ilçe kütüphanelerinde en çok kitap okuyanlarý ödüllendirdi. Kayserilioðlu Halk Kütüphanesi nde düzenlenen ödül törenine Vali Süleyman Kahraman, Vali Yardýmcýsý Yýlmaz Þimþek, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta ve vatandaþlar katýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta yaptýðý konuþmada, Türkiye O- kuyor, Karaman Okuyor kampanyasýnýn Karaman da 20 Mayýs ta Vali Kahraman ýn talimatýyla baþladýðýný belirterek amaçlarýný, Topluma okuyan, anlayan ve yazan bireyler kazandýrmak, öðrencilerin okul ders baþarýlarýna katkýda bulunmak, topluma edilgen deðil, etkin bireyler kazandýrmak, okuma yazmanýn iþlevsel bir beceri olarak öðretilmesi ve okuma alýþkanlýðýný bütün kuþaklara aktarmak þeklinde açýkladý. Karaman ValisiSüleymanKahraman, TürkiyeOkuyor kampanyasýçerçevesindeilveilçekütüphanelerinde en çok kitap okuyanlarý ödüllendirdi. FOTOÐRAF: CÝHAN Okunan her kitapla, her cümleyle gönüllerin biraz daha zenginleþtiðini dile getiren Vali Kahraman, kitabýn hayatýn bir parçasý olduðunu söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Mayýs ayý içerisinde ayýn okuyucusu projesi kapsamýnda il genelinde en çok kitap okuyanlar tesbit edilerek, ödülleri ve belgeleri Vali Süleyman Kahraman tarafýndan verildi. Karaman / cihan SOLDAN SAÐA 1. Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleþiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaþýmý, polat. - Bir canlý organizmanýn bozulmaya baþlamasý iþi. 2. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunmasý durumu, düzenlilik, güvenlik. - Gemilerin barýnmalarýna, yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine yarayan tabiî veya sunî sýðýnak. 3. Cahiliye döneminde þiirleri Kâbe'nin duvarýna asýlan bir þiir. - Ýstanbul Ticaret Odasýnýn kýsa yazýlýþý. 4. Binme, yük çekme, taþýma vb. hizmetlerde kullanýlan, tek týrnaklý hayvan. - Bir kimseye, bir aileye kendi a- dýndan ayrý olarak sonradan takýlan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliðinden kaynaklanan ad. 5. Duvar içinde býrakýlan oyuk. - Ey, hey anlamlarýnda bir seslenme sözü. - Bir kuvvete yükseltilmiþ bir sayýnýn üzerine yazýlan ve kaçýncý kuvvete yükseltildiðini gösteren sayý. - Bir soru eki. 6. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk, açýklýk. - Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiðinde adýn baþýna getirilen ve uzatýlabilen bir seslenme sözü. - (Tersi) Bir ötücü kuþ. 7. Bir þeyin aðzýný, deliðini, içine konulan veya dýþarýdan uygulanan bir nesneyle kapamak. 8. Bir iþ yapmakta veya sonuçlandýrmakta gücünden yararlanýlan nesne. - Birinci Dünya Savaþý'nda Osmanlý ordusunda kullanýlmýþ olan, þapkaya benzeyen bir tür baþlýk. 9. Kuzey Avrupa'da yaþayan, çok yumuþak ve ince tüyleri olan, postu i- çin avlanan küçük hayvan. - Anlamlý. 10. Avuç içi ile toplamak. - Giysi kolu. ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Risâle-i Nur Eðitim Seti: Birinci Basamak Bu hafta bir sürpriz le karþýnýzdayýz. Uzun zamandýr tahakkuk etmesi beklenen bir projenin ilk kitabý, Risâle-i Nur Eðitim Seti: Birinci Basamak artýk elinizde. Bu eðitim seti her yýl düzenli olarak yapýlan yaz okuma programlarý na yönelik bir çalýþma. Hazýrlýk safhasý epey uzun bir süreyi kapsayan eðitim setinin bir haftalýk kýsmýnýn numune baskýsýný bir önceki temsilciler toplantýsýnda mahallere göndermiþtik. Ýlk ve orta öðretim kurumlarý, bugün itibarýyla üç aylýk bir tatile girmiþ bulunuyorlar. Tabiî ki tatil demek âtýl (kalmak) demek deðildir! Yerine göre çocuk ve gençler dinlenip, gezip eðlenerek bir eðitim döneminin daha yorgunluðunu atacaklar. Elbette yapýlmasý gereken okumalarý da aksatmadan Çünkü zaman, insanoðlunun en deðerli bir fýrsatý, nimeti, þansý, deðeri, vs. Bu açýdan yaz tatilini de gerektiði gibi hem dinlenerek, hem de sair eserleri (meselâ Kur ân-ý Kerim, Risâle-i Nur Külliyatý, Ýslâm Ýlmihâli vb.) tanýmaya çalýþarak ve de okuyarak geçirebiliriz. Hem toplum hem de fert olarak buna mecburuz. Risâle-i Nur Eðitim Seti isimli yeni serimize dönecek olursak Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, bu eðitim setimiz, ilköðretim ikinci kademe (yani 6, 7 ve 8 inci sýnýf / yaþ) talebelerine yönelik. Karton kapaklý ve birinci hamur kâðýda renkli basýlý serinin boyutlarý 15,5 x 22 cm. Eserin Takdim bölümünde de belirtildiði üzere, Risâle-i Nur Eðitim Seti, beþ kitaptan oluþmakta. (I. Basamak, II. Basamak, III. Basamak, IV. Basamak, V. Basamak). *Her kitapta beþ hafta var (toplam 25 hafta uygulamalý). *Her hafta üç ders yapýlacak þekilde planlandý (25 x 3 = 75 ders içermekte). *Her haftaya özel bir renk seçildi (böylelikle kullanýþlý olmasý ve görsel bir özelliðe sahip olmasý düþünüldü). *Her hafta öðrencinin Risâle-i Nur un kelimelerini öðrenmesi için beþ kelime seçildi. Bu beþ kelimenin biri Esma-i Hüsna dan olup 5 basamaðýn sonuna kadar öðrencilerin 100 kelime ve Allah ýn isimlerinden de 25 tanesini öðrenmeleri plânlandý. *Kelime seçimi yapýlýrken o hafta anlatýlacak konu içinde geçmesine, daha sonraki derslerde de geçiyor olmasýna ve Risâle-i Nur da sýk kullanýlýyor olmasýna özen gösterildi (böylelikle öðrencilerin bir süre sonra þahsî okumaya baþlamalarýnda kolaylýk olacaðý düþünüldü). Ayrýca Takdim de þöyle deniliyor: Uzun zamandýr eksikliðini duyduðumuz bu eðitim setinin hizmetlere vesile olmasýný Cenâb-ý Haktan dileriz. Bu çalýþmalar, topluma faydalý olma, çocuklarýmýzý Risâle-i Nur la buluþturma ve onu sevdirme yönünde atýlmýþ bir adýmdýr. Risâle-i Nur Eðitim Seti nin ilk kitabý olan, elimizdeki birinci basamak kitabý -ki 152 sayfadýr- Allah a iman, Peygamberimizin (asm) mu'cizeleri ile genel fýkýh-âdâb konularýný iþliyor. Önemli bir özelliði de abdest-namaz konularýnýn Hanefî ve Þafiî mezheplerine göre resimli-uygulamalý iþlemesi. Risâle-i Nur Eðitim Seti tamamlandýðýnda, yayýnlarýmýz arasýnda mevcut olan, ortaöðretim talebelerine yönelik üç kitaplýk Risâle-i Nur Külliyatý ndan Örnek Metinler serimizle bir bütünlük arz edecek. Böylece, çaðýn Kur ân tefsiri Risâle-i Nur Külliyatý ný ilköðretim ikinci kademe ve ortaöðretim gençliði tanýyýp anlayabilecek. Bu haftaki sohbetimize son verirken, bütün okuyucularýmýzýn bu yeni eðitim setimize sahip çýkmalarýný ve ö- zellikle bu mübarek mevsimde (Üç Aylar) mümkün mertebe çokça edinerek çevrelerindeki maddî imkâný kýsýtlý çocuk ve gençler ile paylaþmalarýný tavsiye ediyoruz. Haftaya yine burada buluþmak dileðiyle hoþça kalýnýz L A L E Z T R M K A M A A R A S A S S A L A K B A L A B A N R T A K A Ý B A S A M A D I M A K R A P Ý S A M S K E L L E N A M E K A M T T A Þ N E Þ A M A Z A L A T E T R A K A R Ý K A T R H L A M A T E R A Z Ý Ý Ý A K Ý B E T A S A K A T YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Filika büyüklüðünde, islimle iþleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot. - Bazý ülkelerde, hükümdarlarýn, mareþallerin, din adamlarýnýn güç sembolü olarak törenlerde taþýdýklarý bir tür aðaç veya metalden deðnek. 2. Bir topluluðun duygularýný, anlayýþýný ve özlemlerini göstermesi bakýmýndan deðeri olan hikâyeler, mitoloji. - Tren, tramvay vb. taþýtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiði demirden yol. 3. Bir çokluk eki. - Güzel kokulu bir tür küçük kavun. 4. Geçindirmekle yükümlü bulunan kimseler. - Genellikle kýldan yapýlmýþ kaba dokuma. 5. Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme. - Radyum elementinin simgesi. 6. Düðün çiçeðigillerden, çiçekleri türlü renkte, çok yýllýk güzel bir süs bitkisi. 7. Silâh olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. 8. Fasulye. - Sütun baþlýðýnýn üst kýsmýndaki tabla. 9. (Tersi) Ýridyumun simgesi. - Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrýldýktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmýþ saplarý. 10. Umut. - Kolay iþlenebilen, yumuþak bir element. 11. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. - Bilim, fen konularýyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. 12. Kýbrýslý Rumlarýn adayý Yunanistan'a baðlama ideali. - Kýlýç kabý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

11 Y EKONOMÝ 11 DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ DÖVÝZ 16 HAZÝRAN EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ ÝSVÝÇREFRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1KANADADOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1NORVEÇKRONU 1SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100JAPONYENÝ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DO LAR DÜN 1,6170 ÖN CE KÝ GÜN 1,5950 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,2820 ÖN CE KÝ GÜN 2,2850 DÜN 79,45 ÖN CE KÝ GÜN 78,10 DÜN 534,16 ÖN CE KÝ GÜN 525,24 Demir ve betona çýlgýn proje zammý MÜSÝAD ÝNÞAAT SEKTÖR KURULU BAÞKANI ASMALI, SEÇÝM KAMPANYALARINDA AÇIKLANAN ''ÇILGIN PROJELERDEN'' SONRA DEMÝR VE BETON FÝYATLARININ ARTIÞINA KARÞI ÝLGÝLÝ MERCÝLERÝN BAZI TEDBÝRLER ALMASININ ARTIK ZORUNLU HALE GELDÝÐÝNÝ SAVUNDU. MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Ýn þa at Sek tör Ku ru lu Baþ ka ný Mah mut As ma lý, ö zel lik le se çim kam pan ya la rýn da a çýk la nan çýl gýn pro je ler den son - ra de mir ve be ton fi yat la rý nýn ar tý - þý na kar þý il gi li mer ci le rin ba zý ted - bir ler al ma sý nýn ar týk zo run lu ha le gel di ði ni sa vu na rak, ak si tak dir de söz ko nu su fi yat ar týþ la rý nýn, ka mu ve ö zel sek tö re bü yük bir ek ma lî kül fet ge ti re ce ði ni be lirt ti. As ma lý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, in þa at sek tö rün de ma li ye ti o luþ tu ran en ö nem li i ki mal ze me ka le mi o lan, be ton ve de mir fi yat la rýn da son dö nem ler de bü yük bir o ran da ar - týþ gö rül dü ðü nü kay det ti. Ýn þa at de mi ri nin ton fi ya tý nýn 2010 yý lý so nun da Ýs tan bul ser best pi ya sa - sýn da KDV ve nak li ye da hil bin 220 li ra i ken, 30 Ma yýs 2011 de i se bin 500 li ra ol du ðu nu ha týr la tan As ma lý, yýl ba þýn dan bu ya na ge çen 5 ay lýk dö nem de ki in þa at de mi ri ar týþ o ra ný nýn yüz de 22,95 i bul du - ðu nu, de mir fi ya týn da ki ar týþ e ði li - mi nin de vam et me si nin kay gý i le iz len di ði ni i fa de et ti. As ma lý, Tür ki ye de in þa at de mi ri nin ham mad de si o lan hur da de mi ri nin yak la þýk yüz de 70 i ni it hal et ti ði ni, bu du rum da, hur da de mir ve dö - viz de ki fi yat ar týþ la rý nýn, de mir fi - yat la rý na yan sý ya ca ðý nýn a þi kâr ol - du ðu nu an cak hur da de mir fi ya tý - nýn art ma dý ðý ný, do la rýn i se sa de ce yüz de 3,10 gi bi kü çük bir o ran da ol ma sý na rað men, de mir fi yat la rýn - da ki ar týþ bu o ran dan yüz de 19,85 da ha faz la ol du ðu nu sa vu na rak, þun la rý kay det ti: Ý lâ ve bu ar týþ o ra - ný nýn, do la ra ve ya yurt dý þý pi ya sa ko þul la rý na bað lan ma sý müm kün Tür ki ye, 1 tril yon do lar lýk he lâl gý da pa za rý ný ýs ka lý yor TÜRK Stan dart la rý Ens ti tü sü (TSE) Baþ ka ný Hu lu si Þen - türk, Tür ki ye nin he lal gý da pa za rý na gi re me me si nin, 930 mil yar do lar ci ro su o lan bu pa zar da, iþ dün ya sý nýn ge ri plan da kal ma sý an la - mý na ge le ce ði ni söy - le di. TSE Gün le ri kap sa mýn da Ga zi an tep e gelen Þen türk, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ - tý nýn ça lýþ ma la rý so nu cun da Ýs lâm Ül ke le ri Stan dart lar ve Met ro lo ji Ens ti tü sü nün (SMI IC) ku rul du ðu - nu be lir terek, Ma yýs 2011 de Ka me run da 33 Ýs lam ül - ke nin ka tý mýy la ya pý lan top lan tý da, he lal gý day la il gi li stan dart lar ar týk ka bul e dil di. Do la yý sýy la Ýs lam dün - ya sý he lâl gý da stan dart la rý ya yýn - lan dý. Þu an bu stan dart la rýn Türk stan dar dý o la rak ka bu lüy le il gi li sü - re ci baþ lat týk. Bir ak si lik ol maz sa ÝZ MÝR Ti ca ret O da sý (ÝZ TO) Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ek rem De - mir taþ, Yu na nis tan da ki e ko no mik kri zin et ki si nin art ma sýy la bir lik te, Yu nan lý iþ a dam la rý nýn Tür ki ye ye ö zel lik le de Ýz mir e yo ðun il gi gös - ter me ye baþ la dý ðý ný be lirt ti. De - mir taþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Yu nan lý fir ma la rýn, it ha lat, ih ra cat ve iþ bir li ði ta lep le riy le Ýz mir Ti ca - ret O da sý na baþ vur duk la rý ný kay - det ti yý lý nýn ilk 5 a yýn da, o da - (TSE) Baþkaný Hulusi Þentürk TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Hakan Oltan ile Buket Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömürboyu mutluluklar dileriz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Hakan Oltan ile Buket Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömürboyu mutluluklar dileriz. Bahtiyar Çaldaþ, Þeref Uyar son ba har da bu bel ge - len dir me ye biz de baþ la ya ca ðýz de di. Po lon ya da ger çek leþ - ti ri len top lan tý da da C E N - C E N E L E C Stra te jik Pla ný na he lal gý da bel ge len dir me ko nu su na ge çiþ ka ra - rý nýn gir di ði ni ak ta ran Þen türk, AB de bu na ge çi yor. Stra te jik plan - da, sýrf yýl lýk bel ge be de li bek len ti si - nin 600 mil yon e u ro ol du ðu be lir - til di. Bu sa de ce AB nin bek len ti si o - lan pa zar pa yý. Tür ki ye sat hýn da da bu yüz ler ce mil yo na te ka bül e den yýl lýk bir ge ti ri dir. E ðer biz bu pa za - ra gi re mez sek, bu pa ra yý bi le Av ru - pa lý lar al ma ya de vam e de cek ler. Çok cid dî bel ge pa ra sý var, a ma o - nun dý þýn da he lâl gý da pa za rý nýn ge çen yýl ki ci ro su 930 mil yar do lar. Bu ci ro da iþ dün ya mý zýn ge ri plan da kal ma sý an la mý na ge lir di ye ko nuþ tu. Ga zi an tep / ci han Kriz den ka çan Yu nan lý i þ a dam la rý Ýz mir e yö ne li yor ya baþ vu ra rak Türk iþ a dam la rýy la iþ yap mak is te yen Yu nan lý fir ma sa yý sý nýn 93 e u laþ tý ðý na i þa ret e den De mir taþ, Her haf ta 4-5 Yu nan lý fir ma bi ze baþ vu ru yor. A ti na, De - de a ðaç, Gü mül ci ne gi bi þe hir le rin ya ný sý ra, E ge de bu lu nan Sa kýz, Sa - mos, Mi dil li, Ro dos, Nak sos, Pa ros, Gi rit gi bi a da lar dan O da mý za çok sa yý da te le fon, ma il ve faks gön de - ri le rek, Ýz mir i le il gi li iþ ta lep le ri i le - ti li yor bil gi si ni ver di. Ýz mir / a a ol ma ya cak týr. De mir fi ya týn da ki bu ar tý þýn ya ný sý ra di ðer ö nem li bir so run da pi ya sa da in þa at de mir ek - sik li ði nin ya þan ma sý ve is te ni len çap lar da de mi rin bu lun ma ma sý dýr. Di ðer ö nem li ya pý mal ze me si o lan be ton fi yat la rý i çin de ay ný so run söz ko nu su dur. Be to nun en ö nem - li gir di mal ze me si o lan çi men to fi yat la rýn da 2011 yý lý ba þýn dan bu ya na ö nem li bir fi yat ar tý þý mey da na gel miþ tir yý lý or - ta la ma dök me çi men to nun to nu da nak li ye da hil, KDV ha riç 95 li ra i ken 2011 yý lý ba þýn da ön ce 100 li ra, da ha son ra 115 li ra ya yük sel miþ tir yý lý so nun dan bu ya na 5 ay lýk pe ri yot ta ki ar týþ o ra ný yüz de 21,05 e u laþ mýþ týr. Ye ni zam lar i çin se çim so nu cu - nun bek len di ði de pi ya sa da ko - nu þul mak ta dýr. AV RU PA Mer kez Ban ka sý (ECB) Yö ne - tim Ku ru lu ü ye si No ut Wel link, Yu na - nis tan borç la rý ný ö de ye me me si ve fi - nan sal sý kýn tý nýn di ðer ül ke le re ya yýl ma - sý du ru mun da E u ro Böl ge si kur tar ma fo nu nun i ki ye kat la na rak 1,5 tril yon e u - ro ya çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Hol lan da Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Wel - link, Hol lan da da ya yým la nan Het Fi - nan ci e e le Dagb lad ga ze te si ne ver di ði de meç te, Yu na nis tan i çin ye ni bir yar - T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/1329 Esas. KARAR NO: 2011/1585 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Beþiktaþ ilçesi, Viþnezade mah/köy, 20 Cilt, 1276 Hane No.da nüfusa kayýtlý Süleyman ve Lütfiye'den olma 15/04/1927 doðumlu, RAKÝBE KIRCI TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak ve kendisine TMK 413. maddesi gereðince Manisa ili, Akhisar ilçesi, Ulucami mah/köy, 14 cilt, 334 hane No'da nüfusa kayýtlý Faruk Kaya ve Rakibe'den olma 04/11/1955 doðumlu KADRÝYE HÜLYA KASAPOÐLU VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: DE MÝR VE BE TON, MA LÝ YE TÝN YÜZ DE 25 Ý NÝ O LUÞ TU RU YOR Ko nut pro je le rin de top lam in þa at ma li ye ti i çe ri sin de kul la ný lan de mir o ra ný nýn yak la þýk yüz de 18, be ton o ra ný nýn yüz de 7 ol du - ðu göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, ge nel ma li ye tin yüz de 25 ni bu i ki ka le min o luþ tur du ðu nu bil di ren As ma lý, bu du rum da sa de ce de mir ve be ton ar tý þýn da ki yüz de 20 lik ar týþ o ra ný nýn, ko nu tun ge nel ma li ye ti ni yüz de 5 art tý ra ca ðý ný ve bu nun da ko nut fi - yat la rý na zam o la rak yan sý ya ca ðý ný, bu ma li yet ar týþ o ra ný nýn sa na yi ve ti ca ret ya pý la rýn da da ha da yük sek ol du ðu nu di le ge - tir di. As ma lý, ö zel lik le se çim kam pan ya la rýn da a çýk la nan çýl - gýn pro je ler den son ra de mir ve be ton fi yat la rý nýn ar tý þý na kar - þý il gi li mer ci le rin ba zý ted bir ler al ma sý nýn ar týk zo run lu ha le gel di ði ni sa vu na rak, ak si tak dir de söz ko nu su fi yat ar týþ la rý - nýn, ka mu ve ö zel sek tö re bü yük bir ek ma li kül fet ge ti re ce ði ni be lirt ti. As ma lý, bü yü me de ve son a çýk la nan ra kam lar da da gö rül dü ðü ü ze re iþ siz li ðin a zal týl ma sýn da ö nem li gö rev üst le - nen in þa at sek tö rü nün za rar gör me me si i çin, de mir ti ca re tin - de ki te kel ci li ðin ön len me si, çi men to ve be ton fi yat la rýn da hak sýz ar tý þýn dur du rul ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a TOFED Yönetim Kurulu üyesi Hatipoðlu, yýlda 250 milyon kiþinin otobüsle seyahat ettiðini kaydetti. Þe hir le ra ra sý otobüs bi let fi yat la rý na yüz de 15 zam TÜR KÝYE O to büs çü ler Fe de ras yo nu (TO FED) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Nec mi Ha ti poð lu, Ma - yýs a yý so nun da þe hir le ra ra sý o to büs bi let le ri fi - yat la rýn da yüz de ci va rýn da bir ar týþ ya - þan dý ðý ný bil dir di. O to büs ta þý ma cý lý ðý nýn, ma - li ye ti yük sek bir sek tör ol du ðu nu a çýk la yan Ha ti poð lu, O to büs fi yat la rý 300 bin av ro ve 400 bin av ro a ra sýn da de ði þi yor. Bu gün ben zi - nin fi ya tý 3 li ra yý geç ti. Bu ma li yet ler bi zim be - li mi zi bü kü yor de di. Þe hir le ra ra sý o to büs bi - let le ri fi yat la rýn da bel li dö nem ler de dü zen le - me le re gi dil di ði ni i fa de e den Ha ti poð lu, ma li - yet le rin de yük sek ol ma sý dolayýsýyla bu yü kü fi yat la ra yan sý ta rak, va tan daþ lar la pay laþ týk la rý - ný söy le di. Ha ti poð lu, þun la rý kay det ti: U lus la r a ra sý ta þý ma cý lýk ve de niz ta þý ma cý lý ðý ya pan lar - Kur tar ma fo nu 1,5 tril yon e u ro ol ma lý dým pa ke ti nin bir çok be lir siz lik ve risk ta þý ya ca ðý ný, fi nan sal sý kýn tý nýn Ýr lan da ve Por te kiz e bu laþ ma ris ki gö zö nü ne a - lýn dý ðýn da kur tar ma fo nu nun i ki ye kat - lan ma sý na ih ti yaç o la ca ðý ný be lirt ti. Wel link, Bu risk le ri a lý yor sa nýz, çok bü yük bir gü ven lik prog ra mý o luþ tur - ma ya ih ti ya cý nýz var. Kur tar ma fo nu 1,5 tril yon e u ro ol ma lý ve pa ra nýn na sýl har - ca na ca ðý ko nu sun da da ha faz la es nek lik ol ma lý de di. Ams ter dam / a a dan ÖTV a lýn mý yor. An cak biz bu du rum dan ya rar la na mý yo ruz. Hem va tan da þý zor du rum - da bý rak ma mak i çin hem de ma li yet le ri mi zi kar þý la mak i çin za man za man ar týþ la ra gi di yo - ruz. Çün kü tek ba þý na va tan da þýn ya da bi zim bu ma li yet le ri kar þý la ma mýz müm kün de ðil. Va tan daþ tek ba þý na bu yü kü kal dý ra maz. Bu ne den le Ma yýs a yý nýn so nun da þe hir le r a ra sý o - to büs bi le ti fi yat la rýn da yüz de a ra sýn da bir ar týþ ya þan dý. Ha zi ran a yýn da TO FED Ge - nel Ku rul top lan tý sý yap týk la rý ný ha týr la tan Ha - ti poð lu, Top lan tý ya ka tý lan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, ÖTV ve KDV ko nu la rýn da sek tö re des tek ve re ce ði ni söy le di di ye ko nuþ - tu. Ha ti po lu, yýl da 250 mil yon ki þi nin o to büs le se ya hat et ti ði ni de di le ge tir di. Kon ya / a a HABERLER Konut kredisinde faiz artýþý kapýda MER KEZ Ban ka sý nýn ham le le ri son ra sýn da ko nut kre di le rin de ki ma li yet ar tý þý nýn fa iz o - ran la rý na yý lýn i kin ci ya rý sýn da cid di an lam da yan sý tý la ca ðý ön gö rü lü yor. Ko nut kre di si yýl lýk fa iz o ran la rýn da yýl ba þý na gö re 60 baz pu a na ya kýn ar týþ bek le ni yor. Mer kez Ban ka sý nýn zo - run lu kar þý lýk ka rar la rý na rað men Ma yýs so nu i ti ba rýy la 68 mil yar 596 mil yon li ra se vi ye si ne çý kan ve se ne so nu na gö re yüz de 13, 2010 Ma - yýs ý na gö re yüz de 36 o ra nýn da ar tan ko nut kre di le rin de þim di ye ka dar ö nem li o ran da bir ya vaþ la ma gö rül me di. Ma li yet ar tý þý nýn fa iz le re a sýl i kin ci ya rý da cid dî an lam da yan sý tý la ca ðý, do la yý sýy la iv me nin bu dö nem de a za la ca ðý ön - gö rü lü yor. Ak bank Bi rey sel Ban ka cý lýk tan So - rum lu Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ga lip Töz ge, ko nut kre di pa za rý nýn 2010 yý lý ný 57,5 mil yar li - ra ba ki ye i le ka pat tý ðý ný, bu ra ka mýn 2011 yý lý bi rin ci çey rek dö nem so nun da yüz de 8 lik bü - yü me i le 62 mil yar li ra ya u laþ tý ðý ný ha týr lat tý. Mev du at zo run lu kar þý lýk la rý nýn ar tý rýl ma sý nýn bek len di ði ü ze re kre di fa iz le ri nin yük sel me si i - le so nuç lan dý ðý ný be lir ten Töz ge, bi rey sel kre di fi yat la ma la rýn da sek tör ge ne lin de bir yük sel - me den bah se di le bi le ce ði ni, pa ra lel de ko nut kre di le ri yýl lýk fa iz o ran la rýn da da se ne ba þý na gö re 60 baz pu a na ya kýn ar týþ la rýn söz ko nu su ol du ðu nu i fa de et ti. Ma li yet ar tý þý nýn tü ke ti ci - le rin ö de me gü cü nü doð ru dan et ki le di ði ni, bu - nun da ar zu et tik le ri mik tar dan da ha az kre di kul la na bil me le ri an la mý na gel di ði ni kay de den Töz ge, bu ne den le ma li yet ar týþ la rý nýn ko nut kre di si kul la ným iþ ta hý ný da a zal ta ca ðý na dik ka - ti çek ti. Töz ge, ko nut kre di si bü yü me iv me si - nin ö nü müz de ki dö nem a zal ma sý ný bek le dik le - ri ni bil dir di. Ýs tan bul / a a DSO: Ýþ siz lik zor la ya cak DE NÝZ LÝ Sa na yi O da sý (DSO) Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Müj dat Ke çe ci, ya pý la cak ya tý rým lar ko nu sun da cid dî a tak lar ya pýl ma ma sý ha lin de, ö nü müz de ki sü reç te Tür ki ye yi zor la ya cak en ö nem li ko nu lar dan bi ri nin iþ siz lik o la ca ðý ný söy le di. Ke çe ci, iþ siz lik ra kam la rýn da ki dü þüþ le - rin ö nü müz de ki sü reç te ar tý þa ge çe ce ði ni be lirt - ti. Ya pý lan ya tý rým la rýn ye ter li ol ma dý ðý na de ði - nen Ke çe ci, þun la rý söy le di: Dev let ta ra fýn dan ya pý lan ya tý rým lar ye ter li ol ma dý ðý gi bi ö zel sek - tör ta ra fýn dan ya pý lan ya tý rým la ra da ye ter li des tek ve ril mez i se ö nü müz de ki sü reç te iþ siz lik pat la ma ya pa cak týr. Ü ni ver si te den ye ni me zun o lan bir sü rü ki þi var, bun lar hep iþ bek li yor. E - ðer cid dî a tak lar ya pýl maz sa ö nü müz de ki sü reç - te ül ke o la rak bi zi zor la ya cak en ö nem li ko nu - lar dan bi ri iþ siz lik o la cak týr. Çün kü ba kýl dý ðý za - man iþ siz li ðin a zal ma o ra ný da ha ön ce ki dö - nem ler de yüz de 10 lar ci va rýn day ken, bu o ran þu an i çin yüz de 2 le re ge ri le miþ du rum da. Ö - nü müz de ki ay lar da ar týk ar tan iþ siz lik o ran la rý - ný öð ren me ye baþ la rýz. Denizli / aa Ý DO ö zel sek tö re geç ti AK FEN Hol ding ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma - da, Ýs tan bul De niz O to büs le ri Sa na yi ve Ti ca ret AÞ nin (Ý DO), Te pe-ak fen-so u ter-se ra Or tak Gi ri þim Gru bu na dev re dil di ði kay de dil di. A çýk - la ma da Ý DO nun dev ri ne i liþ kin gö rüþ le ri ne yer ve ri len Ak fen Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ham di A kýn Ý DO nun Mar ma ra De ni zi ve Ýs - tan bul un de niz ta þý ma cý lý ðýn da ö nem li bir pa ya sa hip ol du ðu nu be lirt ti. A kýn, þun la rý i fa de et ti:, Te pe-ak fen-so u ter-se ra Or tak Gi ri þim Gru - bu o la rak bun dan son ra Ý DO nun hiz met ka li - te si ni da ha da i le ri ye ta þý ya cak ye ni ya tý rým lar la, Ýs tan bul i çin çok ö nem li o lan bu ya tý rý mý en gü - zel þe kil de bü yüt me yi is ti yo ruz. Bi ze gö re ö zel - leþ tir me ler hiz met çe þi di ni ve ça lý þan sa yý sý ný art týr mak a dý na çok ö nem li bir a dým. Biz bu a - dý mý at týk ve en i yi þe kil de sür dü re ce ðiz. Ý - DO da hiç bir þe kil de iþ ten çý kar ma ol ma ya cak, ak si ne in san kay na ðý mý zý art tý ra rak hiz met ka li - te mi zi de bü yü te ce ðiz. A çýk la ma da, Sa týþ be - de li o lan 861 mil yon do lar ö den miþ ve Ý DO his - se le ri dev ri ta mam lan mýþ týr de nil di. Ý DO nun bu gün top lam 19 hat ta, 25 de niz o to bü sü, 10 hýz lý fe ri bot, 17 a ra ba va pu ru i le 32 nok ta ya hiz - met gö tür dü ðü bil di ril di. Ýs tan bul / a a GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Mehmet Evren'in oðlu, Fatih Evren'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý

12 12 Y ÝLAN ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI Kemalpaþa Vergi Dairesi mükelleflerinden yukarýda adý-soyadý/ünvaný, vergi numarasý, adresi, vergi nev'i, dönemi, vergi ve ceza miktarý yazýlý mükellefler adýna tanzim olunan vergi ve ceza ihbarnameleri posta ile teblið edilemediðinden, ilan yoluyla teblið edilmek üzere dairemiz duyuru panosuna asýlmýþtýr. 213 sayýlý V.U.K.'nun 105. Maddesi gereðince adý geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde dairemize bizzat veya vekili aracýlýðýyla müracaat etmeleri ya da taahhütlü mektup veya telgraf ile adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý teblið yapýlacaðý, aksi halde ayný Kanunun 106. maddesi gereðince; iþ bu ilan yazýsýnýn askýya çýkarýldýðý tarihi izleyen 15. Günden itibaren bir aylýk sürenin sonunda adý geçenlere teblið yapýlmýþ sayýlacaðý hususu ilan olunur. B: T. C. KADIKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/157 KARAR NO: 2011/195 Davacý Sevgül Yýldýz tarafýndan Nüfus Müdürlüðü aleyhine Mahkememizde açýlan soyadý deðiþtirme davasý sonunda: Mahkememizin 18/05/2011 tarih, 2011/195 karar sayýlý ilamý ile nüfus kaydýnda "ÇILKISIZ" olan soyadýnýn "KARDELEN" olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur. 02/06/2011 B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/47 KARAR NO: 2011/358 Yukarýda esas ve karar numarasý belirtilen Mahkememizin 17/05/2011 tarihli kararý ile; Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, ÇORUM-SUNGURLU-ORTAKÖY-Cilt 117, Hane 11'de nüfusa kayýtlý TC nolu Þevket ve Nuriye'den olma doðumlu ARAP KILIÇER'in ARAP olan ön adýnýn "ALÝ" olarak tashihen TESCÝLÝNE, ÝLANINA karar verilmiþtir, ilan olunur. 15/06/2011 B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2006/371 Esas. 2011/250 Karar. Davacý BAYINDIR VE ÝSKAN BAKANLIÐI (BORNOVA 2. BÖLGE TAPU SÝCÝL MÜDÜR- LÜÐÜ) vekili tarafýndan davalýlar CELAL KARAATA v.s. Aleyhlerine açýlan Tapu iptali- Tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Ýzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin gün ve 2007/1 esas, 2011/251 karar sayýlý ilamý ile, Davanýn Reddine, Taraflarýn kararýn tebliðinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargýtay'da temyiz yoluna baþvurabileceklerine iliþkin açýk karar davacý vekilinin yüzünde davalýlarýn yokluðunda karar verilmiþtir. Karar adresi tesbit edilemeyen ve yokluðunda verilen karar davalýlar CELAL KARAA- TA, ZÝÞAN KARAATA, FATMA ÞEFÝKA ÇIÐ, ÝCLAL BABACAN'a ilanen Tebliðine karar verilmiþ oimakla, karara karþý davalýlarýn temyiz hakkýný kullanmasý yönünden mahkememiz kararý DAVALILAR CELAL KARAATA, ZÝÞAN KARAATA, FATMA ÞEFÝKA ÇIÐ, ÝCLAL BABACAN'a ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. B: MANAVGAT 1. ASLÝYE HUKUK (AÝLE) MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2009/662 KA RAR NO: 2010/514 Da va cý Fat ma Kan de mir ta ra fýn dan da va lý Ke mal Kan de mir a ley hi ne þid det li ge çim - siz lik ne de niy le bo þan ma da va sý a çýl mýþ o lup ya pý lan yar gý la ma so nun da yu ka rý da be lir - ti len e sas ve ka rar nu ma ra sý i le da va cý i le Or du Ý li, Ý kiz de re Ýl çe si, Kar lý te pe Mah, Cilt: 55, Ha ne: 80'de nü fu sa ka yýt lý T.C. Kim lik No: o lan Ö mer ve Þük rü ye oð lu Sam sun 10/06/1966 do ðum lu da va lý Ke mal Kan de mir'in bo þan ma la rý na, müþ te rek ço - cuk la rý o lan Bu se, Ay þe nur ve Ay bü ke'nin ve la yet le ri nin da va cý an ne le ri ne ve ril me si ne ka rar ve ril miþ o lup, iþ bu bo þan ma ka ra rý nýn ga ze te de i la nýn dan i ti ba ren da va cý ta raf ça 30 gün i çin de tem yiz yo lu na baþ vu rul ma dý ðý tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: DOSYA NO: 2011/176 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 165 Ada, 1 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 638,78 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Biþar PUTUM'un davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOS YA NO: 2011/174 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 149 A da, 2 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ týrý la cak a la nýn 1573,27 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Fa tým SA ÇI'nýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la - na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u yarýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/175 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van il çe si, Pi rinç li Kö yü, 108 A da, 12 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ týrý la cak a la nýn 190,34 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ha san DE NÝZ'in da vet e dildi ði an cak uz laþ ma nýn sað - la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi - ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de - si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO : 2011/256 GE REK ÇE LÝ KA RAR KA RAR NO : 2011/211 HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le: Da va nýn KA BU LÜ NE, Er zin can Ý li, Ü züm lü Ýl çe si, Ba yýr bað Kö yü, Cilt No: 9, Ha ne No: 36'da nü fu sa ka yýt lý Dur sun ve Sev gi'den ol ma 01/01/1993 Do ðum lu T.C Nu ma ra lý A dem KIR TIL'ýn A dem o lan is mi nin ö nü ne Al per ko nu la rak is mi nin "..AL PER A DEM.." O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA YIT LA RI NA TES CÝ LÝ NE B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/857 Esas. KARAR NO: 2011/1059 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Hocaüveys mah/köy nüfusuna kayýtlý Ahmet kýzý, 1920 doðumlu CÝHAN YANDI MELEK ERSOYLU hacir altýna alýnarak, kendisine 1963 doðumlu FATMA NÝLÜFER TAL- MAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/173 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 106 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 204,21 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Hasan ÖZAYÝN'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: T. C. SULTANBEYLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/3788 Esas. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 10:00-10:05 Sultanbeyli 2. Ýcra Müdürlüðü Önünde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur S. No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi ,00 YTL 1 Adet 34 BR 5484 Plakalý 2005 Model Hyundai Stareks Marka Beyaz Renkli, muhtelif yerlerinde vuruk ve çizikler olan kamyonet. Toplam: ,00 YTL B: DOSYA NO: 2011/167 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 171 Ada, 35 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 2.463,64 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Mahmut ÝRGAV'ýn davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/3270 Esas. KARAR NO: 2011/554 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Karabük ili, Merkez ilçesi, Bayýr mah/köy, 3 Cilt, 81 Hane no'da nüfusa kayýtlý, Serkan ve Fulya'dan olma, 01/04/2001 doðumlu, Aleyna Selenay Aydýn'ýn TMK 404. maddesi gereðince 18 yaþýný dolduruncaya kadar vesayet altýna alýnarak kendisine Karabük Ýli, Safranbolu Ýlçesi, Ýzzetpaþa mah/köy, 15 Cilt, 12 Hane no'da nüfusa kayýtlý, Mehmet ve Kadriye'den olma, 04/03/1954 doðumlu, Nejla Balkamýþ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: T. C. KINIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Sayý: 2010/173 Esas. Esas No: 2010/173 Davacý Asime Buldu tarafýndan davalý Erkan Buldu aleyhine açýlan boþanma davasýnda, davacý vekili dilekçesinde; Taraflarýn 2003 yýlýnda evlendiklerini, bu evliliklerinden iki müþterek çocuklarýnýn bulunduðunu, taraflarýn 2008 yýlý Aðustos ayýndan bu yana fiilen ayrý olduklarýný, taraflar birlikte yaþarken davalýnýn hayatýna bir kadýnýn girdiðini, bu konunun aralarýnda tartýþma konusu olduðunu, davalýnýn halen bir kadýnla birlikte yaþadýðýný ve ondan çocuðu bulunduðunu, davalýnýn evi terk etmesi üzerine müvekkilinin de baba evine döndüðünü belirterek taraflarýn boþanmalarýna, ,00 TL maddi tazminatýn, ,00 TL manevi tazminatýn, dava tarihinden itibaren müvekkili için aylýk 250,00 TL, çocuklarý Sýla için 150,00 TL ve Selen için 100,00 TL olmak üzere toplam aylýk 500,00 TL tedbir nafakasýnýn davalýdan alýnarak davacýya verilmesine karar verilmesini talep etmiþtir. Mehmet ve Mühbet oðlu, 10/01/1980 doðumlu Erkan Buldu'nun, 05/07/2011 günü saat 10:00'da mahkeme salonunda hazýr bulunmasý ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, ilanýn yayýnlanmasýný müteakip on beþ gün sonra adý geçene teblið edilmiþ sayýlacaðý, aksi takdirde duruþmaya yokluðunda devam edileceði ve karar verileceði hususu ilanen teblið olunur. B: ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/232 Esas. KARAR NO: 2011/241 Davacý DOÐAN ÞAHÝN aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: DAVACININ DAVASININ KABULÜ ÝLE, - Gü müþ ha ne i li, Kel kit il çe si, Es ki yol Kö yü cilt no: 42, ha ne no: 24, (TC NO ) de nü fu sa ka yýt lý 09/08/1980 do ðum lu Os man ve Ley la'dan ol ma Do - ðan Þa hin a dý na "KÜR ÞAT" Ýs mi nin ek le ne rek "Kür þat Do ðan Þa hin " o la rak dü zel til - me si ne, nü fus ka yýt la rý na bu þe kil de iþ len me si ne, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 13/06/2011 B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2007/1 Esas. 2011/251 Karar. Davacý BAYINDIR VE ÝSKÂN BAKANLIÐI (BORNOVA 2. BÖLGE TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ) vekili tarafýndan davalýlar CELAL KARAATA v.s. Aleyhlerine açýlan Tapu iptali-tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Ýzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin gün ve 2007/1 esas, 2011/251 karar sayýlý ilamý ile, Davanýn Reddine, Taraflarýn kararýn tebliðinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargýtay'da temyiz yoluna baþvurabileceklerine iliþkin açýk karar davacý vekilinin yüzünde davalýlarýn yokluðunda karar verilmiþtir. Karar adresi tesbit edilemeyen ve yokluðunda verilen karar davalýlar Demir BUÐDAYCI-CELAL KARAATA, ZÝÞAN KARAATA, FATMA ÞEFÝKA ÇIÐ-ÝCLAL BABACAN'a ilanen Tebliðine karar verilmiþ olmakla, karara karþý davalýlarýn temyiz hakkýný kullanmasý yönünden mahkememiz kararý DAVALILAR Demir BUÐDAYCI- CELAL KARAATA, ZÝÞAN KARAATA, FATMA ÞEFÝKA ÇIÐ, ÝCLAL BABACAN'a ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. B: BEYLÝKDÜZÜ ÝLÇE EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK TESCÝL VE DENETLEME BÜRO AMÝRLÝÐÝ ÝLANEN TEBLÝÐ METNÝ i le ta rih le ri a ra sýn da Bey lik dü zü Tra fik Tes cil ve De net le me Bü - ro A mir li ði so rum lu luk a la ný i çe ri sin de, 2918 sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu nun 116. Md. Ýs ti na den a raç la rýn tes cil pla ka la rý na dü zen le ne rek teb li ga ta çý ka rý lan ve çe þit li ne - den ler le mu ha tap la rý na teb lið e di le me yen Tra fik Ý da ri Pa ra Ce za sý Ka rar Tu ta nak la rý i le ta rih le ri a ra sýn da 30 (o tuz) gün sü rey le Bey lik dü zü Ýl çe Em ni - yet Mü dür lü ðü Tra fik Tes cil ve De net le me Bü ro A mir li ðin de lis te o la rak as ký ya a sýl mýþ - týr. Tüm va tan daþ la rý mý za ö nem le du yu ru lur. B: TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Orhan Eren'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kadýköy-Küçükyalý Yeni Asya Okuyucularý PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/201 KARAR NO: 2010/284 Davacý : YUMGYUL ATTCHEEVA KIYMETLÝ Davalý : PENDÝK NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ Davacý YUMGYUL ATTCHEEVA KIYMETLÝ aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davanýn kabulü ile Ýstanbul Baðcýlar Güneþli mah. C: 26 H: 665'de nüfusa kayýtlý EFRAYÝM ve Attche'den olma 27/04/1978 doðumlu davacý YUMGYUL ATTCHEEVA KIYMETLÝ'nin isminin T. M. K. 27. maddesi uyarýnca ÜMMÜGÜL olarak tashihen düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra yayýnlanmýþ sayýlacaktýr. 15/10/2010 B: BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/74 KARAR NO: 2011/162 Davacý Mehmet Faysal Þeker tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan ve mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizin 08/04/2011 tarih ve ayný sayýlý kararý gereðince, Davanýn kabulü ile, Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Kumluca Mah/köyü, C: 55, H: 3'de, nüfusa kayýtlý Þevki oðlu, Raife'den olma 10/02/1987 doðumlu Mehmet Faysal Þeker isminin FEYZULLAH ÞEKER OLARAK DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE iliþkin karar ilan olunur. B: DOSYA NO: 2011/172 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 107 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1093,64 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Ýzettin DENÝZ'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOS YA NO: 2011/171 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 170 A da, 14 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 511,75 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Kad ri SAP KA MAK'ýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/170 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 171 A da, 7 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 1646,28 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ka sým PU TUM'un da vet e dil di ði an cak uz laþ - ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ týrý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/169 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 113 A da, 4 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 111,48 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca taþýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Pe ri þan DE NÝZ'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað - la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi - ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de - si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/168 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 177 A da, 18 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 1503,97 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u - ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ze li ha ÝR GAV'ýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma - nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþtýrý la cak ye - rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: 39993

13 DÝZÝ 13 ZEYNEP ÇAKIR -3- HA NE DA NI N FE DA Ý SÝ Ý KÝ Ý SÝM; CEV RÝ KAL FA VE ÇER KEZ HA SAN BEY PADÝÞAH EVLÝLÝKLERÝNÝN SÝYASÎ BOYUTU Ni zam-ý Ce dit i sim li re form la rýn ön cü sü pa di - þah I I I. Se lim, Ka bak çý Mus ta fa Ýs ya ný i le taht - tan in di ril miþ, ye ri ne IV. Mus ta fa pa di þah ya - pýl mýþ tý. Rus çuk A ya ný A lem dar Mus ta fa Pa þa i se 3. Se lim i tek rar ba þa ge çi rip, ye ni lik le rin de vam et me si dü þün ce siy le, Ýs tan bul a yü rü dü. Tah tý ný teh li ke de gö - ren ye ni pa di þah, ta raf tar la rý nýn tav si ye si i le 3. Se - lim in ve Ve li aht Þeh za de 2. Mah mud un öl dü rül me si ka ra rý ný ver miþ ti. 3. Se lim i öl dü ren zor ba lar, þeh za - de nin de o da sý na yü rü dü ler, sa ra yýn En de run gö rev li - le ri ha re me ka dar gi re me di ði i çin, þeh za de yi ko ru ma i þi sa de ce üç zen ci ha rem a ða sý na kal mýþ tý. Ca ni le rin þeh za de ka pý sý na da yan dýk la rý ve her þe yin bit ti ði sa - nýl dý ðý o ar be de de sa ray kal fa la rýn dan Cev ri Kal fa, þeh za de nin ken di da i re si ne ve o ra nýn pen ce re sin den ça tý ya çý ka rýl ma sý na ça lýþ mýþ, son ra da e li nin yan ma - sý na al dý rýþ bi le et me ye rek, man gal dan al dý ðý bir a vuç kü lü ca ni le rin yü zü ne sa vur muþ tu. Bir an lýk te red düt le du rak la yan zor ba lar dan us ta mýz rak çý o la ný yi ne de o da ya gir me yi ba þar mýþ, ba ca ya týr man ma ya ça lý þan þeh za de nin ko lu na han çer fýr lat mýþ - tý. Kal fa i se kar ný na ye di ði kuv vet li tek me nin et ki siy le ba yýl mýþ tý. Muh te mel bir ö lüm den i se o es na da A lem dar ve a dam - la rý nýn sa ra ya gir me si ve zor ba la rýn can der di ne dü þüp dört bir ya na sav rul ma - sýy la kur tul muþ tu. Ýþ te pa di þa hýn kur tul ma sý i çin ca ný - ný fe da e den bu ka dý ný, Sul tan Mah mut ön ce, sa ray hiz met li le ri nin en üs tün ma ka mý o lan ha zi ne dar kal - fa lýk gö re vi ne ter fi et ti re cek, Çam lý ca da bir köþk tah - sis e dip a ra zi si ni ba ðýþ la ya cak, bu ra da ki kay nak su yu - nu da yi ne o nun a dýy la Üs kü dar-ý ca di ye de yap týr dý ðý bir çeþ mey le hal kýn is ti fa de si ne su na cak tý. Ö lü mün - den son ra i se, kal fa sý a dý na Sul ta nah met Di van yo - lu nda bir va kýf o kul yap tý ra cak tý. Cev ri Kal fa Sýb yan Mek te bi yýl lar ca e ði tim hiz me ti ver me ye de vam et - miþ, u zun yýl lar Türk E de bi ya tý Vak fý na ev sa hip li ði yap mýþ týr. Bu gün de res to re e dil miþ ha liy le yi ne kül - tür fa a li yet le ri ne de vam et mek te dir. Da ha sý da var ki kal fa nýn med fun ol du ðu yer, 2. Mah mud un an ne si Nak þi dil Sul tan Tür be si dir. 3 Ýþ te sa da kat, iþ te kar - þýlý ðýn da ge len ka dir þi nas lýk, ih san ve a ti fet... Çer kez Ha san Bey i se har bi ye li bir su bay ve Sul tan Ab dü la ziz in ka yýn bi ra de ri dir. Ay ný za man da Sul - tan ýn di ðer ha ným la rýn dan E da dil Ka dý ne fen di nin de ye ðe ni dir. Hü se yin Av ni Pa þa ve ta raf tar la rýn ca ön ce taht tan in di ri len son ra da öl dü rü len Sul tan a kar þý ya - pý lan zu lüm ler den ka dýn la rý da his se si ni al mýþ týr. Sa - ray ge le ne ði ne gö re, taht tan in di ri len pa di þah a i le si, es ki sa ra ya sü rü lür. Ýþ te ih ti lâl ci ler ta ra fýn dan Dol ma - bah çe den Fer i ye Sa ra yý na ya pý lan bu sür gü nün ger - çek leþ me si es na sýn da, tür lü ha ka ret le re ma ruz ka lan ka dýn lar dan bi ri de Ha san Bey in ab la sý o lan Neþ e - rek Nes rin Ka dý ne fen di dir. As ker ler mü cev her e le ge çir me hrsýy la, göð sün de sak la dý ðý ný dü þü ne rek, sul ta nýn ba þýn da ki þa lý a çýp tar tak la mýþ lar dýr. Ka - dýn ca ðýz ba þý ve o muz la rý a çýk bir þe kil de ka yý ða bin di ril miþ ve þid det li yað mur al týn da öy le ce bo ða - zý ge çir miþ ler di. Ya þa dý ðý fe lâ ke tin ve kö tü yol cu lu - ðun et ki siy le ön ce has ta la nýp ya tak la ra dü þen ha - ným, ko ca sý pa di þa hýn ö lüm ha be riy le de þok ge çi - re rek ve fat e de cek ti. (11 Ha zi ran 1876). Ya pý lan lar ha ne da na ha ka re tin ya nýn da, na mu sa do kun ma ad de di lir di ki; Ha san Bey de hem e niþ te si ne hem de ab la sý na re va gö rü len bu mu a me le nin in ti ka mý ný al mak ü ze re, 15 Ha zi ran 1876 da ka bi ne men sup la - rý nýn top lan dý ðý ko na ðý ba sýp o lay dan bi rin ci de re - ce de so rum lu tut tu ðu Av ni Pa þa yý öl dür müþ, ko ru - ma la rýn ken di si ni ya ka la ma sý na fýr sat ver me den çý - kýp git miþ, ya ra lý bir va zi yet te tes lim ol muþ ve meþ - hur Be ki ra ða Bö lü ðü nde ki sor gu la ma sýn dan son ra Be ya zýt ta bir dut a ða cý na a sý la rak i dam e dil miþ tir. Sa vun ma sýn da nef sim i çin de ðil, mil le tim i çin yap - tým di yen Ha san Bey, öy le bir þey yap mak is te dim ki bir da ha hiç kim se pa di þa hý ha l et me ye cü ret et - me sin sö zü de bu ga ye si ni or ta ya ko yar. Pa di þah 2. Ab dül ha mid i se, her ne ka dar yap tý ðý, ka nun lar ö nün de suç sa yýl sa da ha ne da ný ko ru ma sýn dan ge - len bu fe da i li ðe sa hip çý ka cak, me zar ki ta be si ne ve li ni me ti uð ru na fe da yý can e den Çer kez Ha san Bey yaz dý ra cak, i dam e dil di ði Be ya zýt ta ki dut a ða - cý ný da kö kün den sök tü re cek tir. 4 Dip not lar: 3- fek kur der gi si.com/i ce rik.asp?der gi=33&ko - nu= lu dag soz luk.com/gos ter.php?k=cer - kes%20ha san%20bey&p= Os man lý Ha re mi ne gü nü müz an la yý þýy la ba kýn ca, i - ti raz e di len ko nu lar dan bi ri de pa di þah la rýn ne den bü yük ve soy lu Türk a i le le ri nin kýz la rýy la ev len di - ril me di ði dir. Ýþ te ev li li ðin si ya set i le i çi çe ge çen kýs mý bu - ra sý dýr. Çün kü ilk dö nem Os man lý Sa ray ge lin le ri nin pro fi li ni, Bi zans, Bul gar, Sýrp, Ma car pren ses le ri ya da Ger mi yan, Ka ra man, Dul ka dir ve ya Can da ro ðul la rý Türk bey li ði nin kýz la rý o luþ tu rur. Os man lý bey li ði nin, dev let leþ me sü re ci i çin de, top rak ve nü fus o la rak güç len - me ye ih ti ya cý var dýr. Bir yan dan ken di si ne ra kip Türk boy la rý nýn re ka be ti ni ak ra ba lýk-sýh ri yet yo luy la çö züp ay - ný za man da top rak ka za nýr. Yýl dý rým Ba ye zid in Ger mi - yan Be yi Sü ley man Þah ýn ký zýy la ev len me siy le Kü tah ya E met ve Tav þan lý top rak la rý kýz çe yi zi o la rak Os man lý ya geç me si ör ne ði bu si ya se tin ti pik ör ne ði dir. Ba tý ya kar þý ga za po li ti ka sý nýn bir cüz ü o la rak yi ne ev li lik ku ru mun - dan ya rar la nýl mýþ týr. Os man lý ge li ni bu pren ses le rin din - le ri ni de ðiþ tir me ye zor lan ma ma la rý, Ho lo fi ra ve As por ça Ha tun ör nek le rin de ol du ðu gi bi Müs lü man ol du ðu hal - de is mi ni de ðiþ tir me yen le rin var lý ðý, hat ta Sýrp Des po - tu nun ký zý Ma ra Ha tun un di ni ni de is mi ni de de ðiþ tir - me den 2. Mu rad ýn ha ný mý sý fa týy la sa ray da bu lun ma sý, gi bi ör nek ler Os man lý ya kar þý ga rez kâr ba tý lý dü þün ce le - rin yu mu þa ma sý na ve do lay lý o la rak Ýs lâ mi ye ti ta ný yýp ka - bul le ri ne de ve si le ol muþ tur. Fa tih dö ne min den i ti ba ren i se yý ký lý þa ka dar ge çen sü re i çin de, ba zý is tis na lar dý þýn - da hür ka dýn la ni kâh ak di ya pý la rak ev len me a de ti ye ri - ni ca ri ye ler le ev li li ðe bý rak mýþ týr. Bu nun se bep le ri þöy le sý ra la na bi lir: 1- Dev le tin sý nýr la rý da gü cü de i yi ce ar týn ca stra te jik ev li lik le güç a ra yý þý na ih ti yaç kal ma mýþ týr. 2- Ha ne dan ü ze rin de hak id di a e dip, sa ra ya nü fuz e de - bil me ih ti ma li o la cak ve e ko no mik a çý dan da sa ra yý sö - mü re bi le cek ak ra ba or du su nun or ta dan kalk ma sý sað - lan mýþ týr. Ha ný mýn ba ba sý, am ca sý, kar de þi, ba ca nak, ye - ðen me se le le ri nin baþ a ðýrt ma sýn dan kor kul muþ tur. 3- Sa ray sýr la rý nýn ve mah re mi ye ti nin ak ra ba lýk yo luy la dý þa rý sýz ma sý nýn ö nü a lýn mak is ten miþ tir. 4- Ha ným la rýn dan bi ri nin den ge le ri bo za cak þe - kil de pa di þah ü ze rin de güç ka zan ma sý nýn ö nü ne ge çil mek is ten miþ tir. Ýþ te çok sa yý da ca ri yey le ev li li ðin ten kit e di le bi le cek si - ya sî yö nü a sýl bu ra sý dýr. Sa ray da en faz la ca ri ye i le ev li o - lan 3. Mu rad ýn bu ö zel li ðin den an ne si Nur ba nu Sul tan ý me sul tu tar ta rih çi ler. Çün kü pa di þah on ca ha ný mý na rað men Sa fi ye Sul tan ý se ver ve bu sev gi sa ray da ki den ge - le ri kay na na nýn de ðil, ge li nin le hi ne de ðiþ ti rir. Stra te ji nin his si ya týn ö nün de mað lûp ol du ðu du rum lar dan bi ri de Hür rem Sul tan ör ne ði dir. Ra kip le ri ne rað men, hem de sa ray ge le nek le rinn ak si ne ca ri ye lik sta tü sü de vam et ti - ði hal de ni kâh ak ti yap tý ra rak pa di þah e þi ol muþ tur. Her i ki ka dý nýn bu im ti yaz la si ya sî iþ ler de rol oy - na dýk la rý da bir va ký a dýr. 5- Çok eþ li li ðin en ö nem li et ken le rin den bi ri de ha ne - da nýn de vam lý lý ðý me se le si dir ve her hal de en an la þý la bi lir kýs mý dýr. Ken di ö zel ta ri hi mi zin i ki üç nesil ge ri si ne git ti - ði miz de de de le ri mi zin de bir den faz la ev li lik yap tý ðý ný gö rü rüz. Ge rek çe si i se sa vaþ tan sa de ce bir er kek ço cuk dön müþ tür ve on dan nes lin ar ta rak de va mý ar zu e di lir, ya da top ra ða bað lý iþ gü cü a i le de iþ bö lü mü ne da ya lý nü - fus faz la lý ðý ný ge rek ti rir. Po li ga mi, ya ni çok eþ li sis te me rað men, ha ne da nýn ba zý dö nem le rin de ve li aht þeh za de bu lun ma ma sýn dan ö tü rü dev le tin de va mý teh li ke si du - rum la rý da ya þa na cak týr. Yu ka rý da ki ör nek te ver di ði miz 2. Mah mud ha ne da nýn -baþ ka er kek ço cuk ol ma dý ðý- i - çin tek ve li ah tý dýr. So yun dan i se sý ra sýy la o ðul la rý Ab dül - me cit ve Ab du la ziz pa di þah o la cak lar dýr. 6- Bu gün hâ lâ ba zý yer ler de es ki ge le ne ðin de va mý o la - rak ev i çin den ev len me a de ti var dýr. Bi rin ci de re ce den ak - ra ba, am ca, tey ze ha la-da yý ço cuk la rý nýn ev li li ði; ma lýn dý - þa rý git me me si, ge li nin ken di a i le sin den ge tir di ði çe þit li a - det le rin et ki siy le ha re ket e dip, ço cuk la rý ný bu na gö re ter - bi ye et me sin den çe ki nil me si, a i le i çi kay naþ ma nýn ký sa sü - re de sað lan ma sý gi bi mü lâ ha za la ra da yan dý rý lýr. Ýþ te ca ri - yey le ev li lik te de bu na ben zer ka za ným lar var dýr. Va li de Sul tan kon tro lün de, ste ril sa ray or ta mýn da dýþ et ki ler ve ba sit a lýþ kan lýk lar dan u zak, gö zü a çýl ma mýþ, her yö nüy le pa di þa ha eþ ve ço cuk la rý na an ne o la cak li ya kat te bir ge lin a da yý nýn ha zýr lan ma sý... Her hal de böy le dü þü nüp uy gu la - mak ta za ma nýn þart la rý i ca bý hak lý ol duk la rý da or ta da dýr. Os man lý dev let ya pý sý nýn son dö nem le rin de Av ru pa tar zý a çý lým la rýn, sa ray ge le nek le ri ne de yan sý dý ðý gö rü le - cek tir. Ev li lik le rin tar zý da, ni kâh me ra sim le ri de bi raz da ha gö ze gö rü nür hâ le ge le cek, bu dü ðün ler va sý ta sýy la sa ray bir an lam da dý þa a çýl ma im kâ ný bu la cak týr. Pa di þah ha ným la rý ve kýz la rý, se fa ret men sup la rý nýn ha ným la rý ný ve hat ta kra li çe le ri ka bul tö ren le ri dü zen le yip res mî pro - to kol de yer a la cak lar dýr. Av ru pa tar zý bir çok ye ni li ðin al - týn da im za sý bu lu nan Sul tan Ab dül me cit, dev let er kâ ný ö nün de ký yý lan ni kâh tö re ni i le pa di þah iz di vaç la rý a de ti - ni baþ la ta cak týr. Ley la Aç ba ki ta bý nýn pa di þah dü ðün le - ri bö lü mün de, sa ray da bil di ði miz þen lik li eð len ce li fa kat bir o ka dar da say gý ve ne za ke te da ya nan dü ðün ör nek le - ri ne yer ve rir ken, Ab dül me cit in ha ný mý Pe res tu Va li de Sul tan ýn ni kâ hý ný en muh te þem tö ren bu me li ke nin iz - di vaç gü nün de ya pýl mýþ týr no tu nu dü þer. Ab dül ha - mid in dü ðün le ri nin pa di þa hýn mi za cý ve tu tu mu ge re ði ga yet sa de geç ti ði ni fa kat yi ne o nun ha ným la rýn dan am - ca za de si Fat ma Pe send Ha ným a ya pý la nýn en kül fet li dü - ðün ol du ðu nu be lir tir ve ha ya tým da i ki pa di þah dü ðü - nün de ha zýr bu lun dum di ye rek sa ray teþ ri fat u sûl le ri ni bü tün de tay la rýy la an la týr ki; bu bö lüm de biz ce en il gi çe - ki ci cüm le i se þöy le; Sul tan Vah det tin in Nev zat Ha ným - la ev len me si sý ra sýn da ki dü ðün me ra si min de; Zat-ý Þa ha - ne nin di ðer ha rem le ri nin ne di me le rin den bi rer ki þi ye ni hü küm dar ha ný mý o la cak ki þi ye þa hit lik yap mak ü ze re çað rýl mýþ lar dý. Bu bü tün pa di þah iz di vaç la rýn da uy gu la - nan bir sa ray a de ti dir. Zi ra ka dýn e fen di ler ne di me le ri nin ve kâ let le ri va sý ta siy le ye ni or tak la rý ný ka bul e der ler di. Bu dü ðün de ben de me li ke min ve kâ le ti ü ze ri ne bu lun muþ - tum de yip me ra si min ay rýn tý la rý ný ve ri yor ve ni kâh me - ra si mi nin ger çek leþ me sin den son ra pa di þa hýn; e þi ol du - ðu nu bel ge le yen müh rü ye ni ge li ne u za týr ken, "Si zi 2. ik - bal i lân e di yo rum in þal lah ha yýr lý bir zev ce ve sa ray i çin þe ref li bir ha ným o lur su nuz de di ði ni nak le di yor. Çok eþ li sis te min i çin de, bü tün eþ le ri ne kar þý ne za ke ti el den bý - rak ma yan pa di þah lar ve or tak lý ðý bir ka dýn his si ya týy la ka bul e de me yip, eþ le ri ni pay la þa ma sa lar da i þi a ya ða dök me yen a sil ve va kur ha ný me fen di ler... Ýn sa nýn ol du - ðu yer de, her tür lü sü o la cak týr. Bu sis te mi ka bul len me - yip sa ray da çýn gar çý ka ran la ra da rast lan ma mýþ de ðil ta - biî... Yi ne Vah det tin in eþ le rin den bir Ýn þi rah Ha ným me se le si var. Kýs kanç lýk ve þir ret li ðin den ya ka silk ti rip pý lý ný pýr tý sý ný top la yýp sa ray dan gi den ve ar ka sýn dan pa di þah tan bo þan ma ta lep e den ka dýn o la rak, ha tý rat ta a dý ge çi yor ki; bu va k'a bi ze sa ra yýn; u sûl le ri ni ka bul e - de ni so nu na ka dar yük selt ti ði, a yak uy dur ma yý be ce re - me yen ve lâ yýk ol ma ya ný da e le yen bir ku rum ol du ðu - nu, o ra da ki in san dav ra nýþ la rý nýn ya kýn dan ta kip e dil - me siy le ba riz þe kil de gös te ri yor. { DEVAM EDECEK {

14 14 SPOR Y Çakýr'ýn tarihî baþarýsý FIFA KOKARTLI HAKEM CÜNEYT ÇAKIR, UEFA'NIN EN ÜST KATEGORÝSÝ OLAN ELÝT KATEGORÝYE YÜKSELTÝLDÝ. ÇAKIR, HERKESE TEÞEKKÜR ETTÝ. FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr tarihi bir baþarý göstererek, UEFA'nýn en üst kategorisi olan elit kategoriye yükseltildi. Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamaya göre, Avrupa'nýn en iyi 25 hakeminden biri olan Cüneyt Çakýr, bulunduðu 1. kategoriden bir üst kategoriye yükselme baþarýsý gösteren tek Avrupalý hakem oldu doðumlu olan Cüneyt Çakýr, hakemliðe 1994 yýlýnda baþladý yýlýnda üst klasman hakem olarak Spor Toto Süper Lig'de düdük çalmaya baþlayan Çakýr, 2006'da FIFA kokartý taktý. Cüneyt Çakýr, 146 maçla faal hakemler arasýnda Spor Toto Süper Lig'in en çok maç yöneten hakemi olma baþarýsýný gösterdi yýlýndaki 19 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonasý'nda düdük çalan Çakýr, 2009'daki 21 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonasý yarý final ve 2010'da UEFA Avrupa Ligi'nde yarý final rövanþ maçlarýný yönetti. Cüneyt Çakýr, sezonunda 4'ü milli maç, 3'ü Þampiyonlar Ligi olmak üzere 11 uluslararasý maçta görev yaptý. Cüneyt Çakýr ayrýca, 29 Temmuz'da Kolombiya'da baþlayacak 20 Yaþ Altý Dünya Þampiyonasý'nda görev alacak 6 Avrupalý hakem arasýnda bulunuyor. Avrupa'nýn en iyi 25 hakeminden biri olan Cüneyt Çakýr, bulunduðu 1. kategoriden bir üst kategoriye yükselme baþarýsý gösteren tek Avrupalý hakem oldu. Çakýr, Süper Lig'de þimdiye kadar 146 maçta düdük çalmayý baþardý. ÇAKIR: TÜRK HAKEMLÝÐÝNÝN BAÞARISI Cüneyt Çakýr, Avrupa'nýn en iyi 25 hakemi arasýnda yer almanýn çok gurur verici olduðunu belirterek, ''Özellikle son yýllarda yapýlan uluslararasý düzeydeki eðitimler sayesinde hem ben hem de diðer arkadaþlarým Türk hakemliðinin adýný duyurmaya baþladýk. Umarým daha da önemli baþarýlara imza atarýz'' dedi. Elit kategoriye yükselmesinde desteði olanlara teþekkür eden Çakýr, þunlarý kaydetti: ''Baþta baþkan Mahmut Özgener olmak üzere Futbol Federasyonu ailesine, Oðuz Sarvan Mehmet Atalay, Mehmet Ali Aydýnlar baþkanlýðýndaki tek adaylý oluþuma katký sunacaðýný söyledi. Mehmet Atalay aday olmayacaðýný açýkladý TFF BAÞKAN ADAYLIÐI ÝÇÝN ADI GEÇEN BASIN ÝLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ ATALAY, 29 HAZÝRAN'DAKÝ SEÇÝMDE ADAY OLMAYACAÐINI BÝLDÝRDÝ. FUTBOL Federasyonu'nun 29 Haziran Çarþamba günü yapýlacak seçimli olaðan genel kurulu öncesi baþkan adaylýðý için adý geçen Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, aday olmayacaðýný açýkladý. Atalay, yaptýðý açýklamada adýnýn baþkan adaylýðý i- çin geçtiði sürede, güçlü bir baþkanlýkla Türkiye'de futbolla ilgili biriken bütün sorunlarý çözmek amacýyla çeþitli temaslarýnýn olduðunu ifade etti. Mehmet Ali Aydýnlar baþkanlýðýndaki tek adaylý oluþuma da katký sunmak amacýyla aday olmama kararý aldýklarýný kaydeden Atalay þöyle konuþtu: MEHMET AYDINLAR'A KATKI ''Bugüne kadar adýmýn Türkiye Futbol Federasyonu Baþkanlýðý'na geçtiði süre içerisinde çeþitli temaslarýmýz oldu. Kulüplerimizden, delegelerimizden, çok yakýn teveccüh aldýk. Amacýmýz güçlü bir baþkanlýkla ülkemizdeki futbolla ilgili birikmiþ bütün sorunlarý çözmekti. Reformlar yapmak, yapýlanmayý saðlamak, özellikle de adalet üzerindeki endiþeleri gidermek için önemli mesajlar verdik. Ancak ilerleyen süreçte çok adaylý bir dönem ve deðiþken yapýlanmalar sebebiyle bunlarý yerine getirmenin þartlarýnýn oluþmadýðýný gördük. Bu sebeple de son Mehmet Ali Aydýnlar baþkanlýðýndaki tek adaylý o- luþuma da katký sunmak amacýyla aday olmama kararý aldýk. Bugüne kadar bize destek olan herkese, teveccühlerini esirgemeyen tüm kulüp baþkaný, yöneticiler ve taban birliklerine, Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig temsilcilerine teþekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði'ne, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði'ne, Profesyonel Futbolcular Derneði'ne, eski bakanlarýmýza, futbol federasyonu baþkanlarýmýza, milli takým teknik direktörlerimize, eski futbolcularýmýza, yazý yorum ve programlarýyla destek veren medya mensuplarýna teþekkür ediyoruz. Genel kurulun Türk futbolu ve sporu açýsýndan hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyoruz.'' Mehmet Atalay'ýn önümüzdeki günlerde basýn toplantýsý düzenleyerek konuyla ilgili detaylý açýklama yapmasý bekleniyor. Trabzon'da mutlu son BORDOMAVÝLÝ EKÝP, POLONÝA VARÞOVA TAKIMINDAN ADRÝ- AN MÝERZEJEWSKÝ ÝLE PRENSÝP ANLAÞMASINA VARDI. TRABZONSPOR, teknik direktör Þenol Güneþ'in istediði ve bir süredir transfer görüþmelerini yaptýðý orta alan oyuncusu Adrian Mierzejewski transferinde mutlu sona ulaþtý. Kulüp asbaþkaný Nevzat Þakar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroðlu'nun, Polonia Varþova Kulübü ile futbolcunun bonservisi konusundaki görüþmelerden olumlu sonuç aldýðýný söyledi. Polonya kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaþtýklarýný belirten Þakar, ''Ön protokol de imzaladýk. Büyük ihtimalle salý günü Türkiye'ye gelecek ve resmi sözleþme imzalayacaðýz'' dedi. BORSAYA BÝLDÝRÝLDÝ Öte yandan Trabzonspor, Polonia Varþova Kulübü'nden Adrian Mierzejewski'nin transferi için görüþmelere baþladýðýný Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna (ÝMKB) bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatýrým ve Futbol Ýþletmeciliði Ticaret A.Þ'den Kamuyu Aydýnlatma Platformuna gönderilen açýklamada, ''Profesyonel futbolcu Adrian Mierzejewski'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcunun kulübü KSP Polonia Varþova ile görüþmelere baþlanmýþ olup, görüþmeler o- lumlu yönde ilerlemektedir'' denildi. baþkanlýðýndaki Merkez Hakem Kurulu camiasýna, onursal baþkanýmýz Þenes Erzik'e özel teþekkür ederim. Ayrýca 2 yýldýr düzenli bir iþbirliði içinde bulunduðum Jaap Uilenberg ve Larsen'in de önemli katkýlarý oldu. Gecegündüz bir arada olduðumuz ve zorluklara göðüs gerdiðimiz tüm hakem arkadaþlarýma, hakem hocalarýma, verdikleri pozitif enerji nedeniyle futbol camiasýna ve ailemin karþýlýksýz desteklerine þükran borçluyum.'' ÖZGENER: YÜREKTEN KUTLUYORUZ Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, Cüneyt Çakýr'ýn Türk hakemliðinin gelmiþ geçmiþ en önemli baþarýsýna imza attýðýný dile getirerek, ''Cüneyt Çakýr, hem bizlere hem de futbol ailesine tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaþattý. Kendisini yürekten kutluyoruz. Harcanan emeklerin karþýlýðýný fazlasýyla verdi. Gelecek yýllarda diðer hakemlerimizden de yeni baþarýlar bekliyoruz'' ifadesini kullandý. Cüneyt Çakýr'ý tebrik eden Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Oðuz Sarvan da Þubat 2008'de baþlattýklarý yapýlandýrma ve Türk hakemliðine sistem kazandýrma çalýþmalarýnýn meyvesini görmekten dolayý çok mutlu olduklarýný belirtti. 2006'da FIFA kokartý takan Cüneyt Çakýr, sezonunda 4'ü milli maç, 3'ü Þampiyonlar Ligi olmak üzere 11 uluslararasý maçta görev yaptý. G.Saray yönetimi Reyes ve Forlan için Ýspanya'da GALATASARAY Kulübü Baþkaný Ünal Aysal ve bazý yönetim kurulu üyeleri, transfer görüþmelerinde bulunmak için Ýspanya'ya gitti. Atatürk Havalimaný'ndan özel uçakla Madrid'e hareket eden sarý-kýrmýzýlý yöneticilerin, Atletico Madridli futbolcular Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ve Tomas Ujfalusi ile ilgilendikleri iddia ediliyor. ÝNGÝLÝZ MEDYASININ ÝDDÝASI Ýngiltere Premier League ekiplerinden Blackburn Rovers'ta forma giyen orta saha oyuncusu Morten Gamst Pedersen'i Galatasaray'ýn transfer etmek istediði iddia edildi. Ýngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, 2014 yýlýna kadar Blackburn Rovers ile sözleþmesi bulunan 29 yaþýndaki Norveçli futbolcunun menajer Steve Kean ile anlaþamadýðý belirtilirken, Pedersen'in Tugay Kerimoðlu'nun eski takým arkadaþý olduðu anýmsatýldý. NÝJERYALI OBÝNNA DA GÜNDEMDE Haberde ayrýca Tugay Kerimoðlu'nun geçen yýl West Ham United'ta kiralýk oynayan Nijeryalý forvet Victor Obinna'yý da sarýkýrmýzýlý takýma getirmek istediði kaydedildi yýlýndan bu yana Blackburn Rovers formasý giyen Pedersen, 227 maçta oynadý ve 31 gol attý. Volkan Ballý Orduspor Sportif Direktörü oldu SÜPER Lig'in yeni takýmý Orduspor'da, sportif direktörlüðe Volkan Ballý'nýn getirildiði bildirildi. Kulüpten yapýlan yazýlý a- çýklamada, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballý'nýn, Orduspor'un yeni sportif direktörü olduðu duyuruldu. Açýklamada, ''Volkan Ballý'nýn yardýmcýlýðýný, Ordusporumuzun þampiyonluðunda önemli katkýlarý o- lan antrenörümüz Atilla Yücel yapacaktýr'' denildi. Potada Avrupa Bayanlar Þampiyonasý yarýn baþlýyor POLONYA'DA 18 Haziran Cumartesi günü baþlayacak 33. FIBA Bayanlar Avrupa Þampiyonasý'na katýlacak son takým Almanya oldu. BasketbolFederasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilave takým belirme turu finalinde ilk maçta maðlup ettiði Macaristan'ý, deplasmanda da 67-56'lýk skorla geçmeyi baþaran Almanya, þampiyonada yer almaya hak kazandý. Almanya, (C) Grubu'nda Karadað, ev sahibi Polonya ve Ýspanya'ya karþý mücadele edecek. Karate Federasyonu'na temalý tesis Türkiye Karate Federasyonu (TKF), yeni hizmet binasýna kavuþma yolunda ilk adýmý attý. TKF de Ulus semtinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü (GSGM) içindeki bürosundan ayrýlarak, yeni yerine taþýnmaya hazýrlanýyor. Federasyon baþkaný Esat Delihasan, GSGM'ye ait 1,5 dönümlük arazi için Gençlik ve Spor Ankara Ýl Müdürü Ahmet Saðlam ile 13 Haziran Pazartesi günü protokol imzaladý. Federasyon, yapýlan protokol gereði Çankaya Ýlçesi, Dikmen Mahallesi Oran semtindeki arazi için 25 yýllýk kullaným hakkýný bedelsiz olarak aldý. 25 yýllýk sürenin bitiminden 60 gün önce taraflar günün þartlarýna göre müþtereken imzalayacaklarý yeni protokol ile süreyi uzatabilecekler.

15 Y SPOR 15 KAMERUNLU N'GUEMO BURSA YOLUNDA YENÝ sezon için hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde baþarýlý olacak bir kadro oluþturmak isteyen Bursaspor'un, Fransýz ekibi Nancy'de forma giyen Landry N'guemo ile anlaþtýðý öðrenildi. Yeþil-beyazlý kulübün her konuda anlaþmaya vardýðý Kamerun asýllý Fransýz futbolcunun önümüzdeki hafta Bursa'ya gelerek kendisini Bursaspor'a baðlayacak sözleþmeyi imzalayacaðý bildirildi. Geçen sezon Nancy formasý altýnda 37 resmi maça çýkan ve 2 gol atma baþarýsý gösteren baþarýlý ön libero N'guemo'nun bonservisinin elinde bulunduðu öðrenildi. POTADA GÖZLER ABDÝ ÝPEKÇÝ'DE TAMAM MI, DEVAM MI? BASKETBOLDA FÝNAL HEYECANI SÜRÜYOR. FENER- BAHÇE ÜLKER'ÝN, GALATASARAY CAFE CROWN KAR- ÞISINDA 3-2 ÖNDE OLDUÐU PLAY-OFF FÝNAL SERÝSÝ- NÝN ALTINCI MAÇI BUGÜN ABDÝ ÝPEKÇÝ'DE YAPILACAK BEKO Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasýndaki play-off final serisinin altýncý maçý bugün yapýlacak. Sarý-kýrmýzýlý ekibin ev sahipliðinde, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda yapýlacak derbi mücadelesi saat 20.00'de baþlayacak. Karþýlaþma Spormax'ten naklen yayýnlanacak. Toplamda dört galibiyete ulaþacak takýmýn þampiyon olacaðý seride, sarý-lacivertliler bugün rakibini yenerse, seride durumu 4-2 yapacak ve þampiyonluðunu ilan edecek. Maçý Galatasaray Cafe Crown kazandýðý takdirde, 3-3'e gelecek serinin yedinci ve son maçý Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliðinde 19 Haziran Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. BÜYÜK HEYECAN YAÞANIYOR Ezeli rakipleri 26 yýl sonra karþý karþýya getiren ve 0-0 eþitlikle baþlayan final serisi büyük bir heyecana sahne oluyor. Final serisinde kendi evindeki ilk iki maçý ve 95-74'lük sonuçlarla kazanan Fenerbahçe Ülker, rakibine 2-0'lýk üstünlük saðlarken, üçüncü maçý taraftarýnýn önünde Abdi Ý- pekçi Spor Salonu'nda oynayan Galatasaray Cafe Crown uzatma sonunda kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Fenerbahçe Ülker, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'ndaki serinin dördüncü maçýný kazanýp 3-1 öne geçip önemli bir avantaj elde ettiyse de, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çýktýðý þampiyonluk maçýnda ezeli rakibine yenildi. Final serisini 3-2'ye taþýyan Galatasaray Cafe Crown, þampiyonluk iddiasýný sürdürdü. Bu arada Galatasaraylý taraftarlar, ezeli rakipler a- rasýndaki heyecanlý final serisine büyük ilgi gösterirken, Çarþamba günü satýþa sunulan biletler tükendi. BAHREYN GP'SÝ TAKVÝMDEN ÇIKARILDI FORMULA 1'de 2011 takvimine yeniden alýnan Bahreyn Grand Prix'si, tekrar iptal edildi. Uluslararasý Motor Sporlarý Birliðinden (FIA) yapýlan açýklamaya göre, ülkedeki karýþýklýklar nedeniyle iptal edilen ve geçen haftalarda yeniden takvime alýnan (30 Ekim) sezonun ilk yarýþý Bahreyn Grand Prix'si, Dünya Motor Sporlarý Konseyi üyelerince yapýlan oylama sonucunda takvimden yeniden çýkarýldý. Açýklamada, ''Yarýþýn takvimden çýkarýlmasýna, oybirliðiyle karar verildi'' denildi. Bahreyn'deki iç karýþýklýklarda, þubat ayýndan bu yana 30'dan fazla kiþi hayatýný kaybetti. TURGUT ATAKOL TURNUVASI21 HAZÝRAN'DA 16. Turgut Atakol Basketbol Turnuvasý, 21 Haziran Salý günü baþlayacak. Abdi Ý- pekçi Salonu'nda organize edilecek organizasyona, 6 ülkenin ümit milli takýmlarý katýlacak. Turnuvada Türkiye'nin yaný sýra Fransa, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Letonya mücadele edecek. Ýlki 1994 yýlýnda düzenlenen ve þu ana dek 15 kez organize edilen turnuva, hakem kurallarýna getirdiði yeniliklerden dolayý Turgut Atakol anýsýna düzenleniyor. Türkiye, bugüne dek düzenlenen turnuvalarda 2'si gençler ve 7'si de ümitler kategorisinde olmak üzere 9 kez þampiyonluða ulaþtý. Judo Millî Takýmý Brezilya'da BÜYÜKLER judo milli takýmý, Haziran 2011 tarihleri arasýnda Brezilya'nýn Rio De Jenario kentinde yapýlacak olan Grand Slam müsabakalarý için 15 Haziran Çarþamba günü Brezilya'ya uçtu. 6 erkek ve 6 bayan olmak üzere toplam 12 sporcudan oluþan judo milli takýmý, o- limpiyat oyunlarýna yönelik puan toplama açýsýndan önemli müsabakalardan birisi olan Grand Slam'de yarýþtýktan sonra 22 Haziran 2011 tarihine kadar Rio De Jenario' da yapýlacak olan ortak çalýþma kampýna katýlacak. 23 Haziran günü Sao Paulo kentine geçecek olan Judo Milli takýmý, Haziran 2011 tarihinde burada yapýlacak olan Dünya Kupasý müsabakalarýna katýlacak. Milliler, 27 Haziran 2011 günü ise yurda dönecek. Beko Basketbol Ligi play-off final serisi altýncý maçýnda bugün karþý karþýya gelecek Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, 119. kez karþý karþýya gelecek. FOTOÐRAF: A.A 45 yýllýk rekabette son durum: Fenerbahçe: 60 Galatasaray: 56 TÜRKÝYE Basketbol Federasyonu'nun verilerine göre, ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, Türkiye Deplasmanlý Basketbol Ligi'nin baþladýðý sezonundan bu yana toplam 118 resmi maçtakarþýlaþtý. Bu karþýlaþmalarda Fenerbahçe Ülker 60, Galatasaray Cafe Crown 56 kez rakibine üstünlük saðlarken, 2 maç da berabere bitti. Ýki takým arasýndaki 110 lig randevusundan ise 55'ini Fenerbahçe Ülker, 53'ünü Galatasaray Cafe Crown kazandý ve sezonunun ilk devrelerinde oynanan karþýlaþmalar da o dönemki statüye göre mümkün olan beraberlikle sonuçlandý yýlýndaki maç 72-72, sezonundaki maç sona erdi. Ezeli rakipler Cumhurbaþkanlýðý Kupasý için 2 kez karþý karþýya geldi sezonundaki müsabakayý Galatasaray 85-84, sezonundaki karþýlaþmayý ise Fenerbahçe kazandý. DAHA ÖNCEKÝ PLAY OFF MAÇLARI Ýki takým arasýnda Türkiye Kupasý'ndaki 5 müsabakasýndan ise 3'ünde Fenerbahçe, 2'sinde Galatasaray galip geldi. Ezeli rakipler sezonunda da Beden Terbiyesi Spor ve Gençlik Müdürlüðü Kupasý için karþý karþýya geldiler. Bu karþýlaþmayý Fenerbahçe kazandý sezonunda ise farklý gruplarda mücadele eden iki takým, hiç karþý karþýya gelmedi. Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Galatasaray grup maçlarýný ilk iki sýrada tamamlayarak final grubuna yükselirken, gruptan çýkamayan Fenerbahçe ise klasman grubunda mücadele etti. Bu arada, Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, ligde playoff sisteminin baþladýðý sezonundan bu yana bundan önce, 1 kez finalde, 1 kez yarý finalde, 3 kez çeyrek finalde, 1 kez birinci turda, 1 kez de çeyrek final grubunda karþý karþýya geldi. Finalde sezonundaki eþleþmenin ilk maçýnda Galatasaray rakibini yendi. Ýkinci karþýlaþmada maðlup olan Galatasaray, üçüncü maçý kazanarak þampiyonluk kupasýný müzesine götürdü.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı