Yeni anayasa için bahane kalmadý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni anayasa için bahane kalmadý"

Transkript

1 Kýþ görüntüleri yaþandý 19 Eylül e kadar tatil yapacaklar ANKARA YI DOLU VE SEL VURDU HABERÝ SAYFA 6 DA 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ BUGÜN KARNE ALIYOR HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Yeni anayasa için bahane kalmadý Rus ya'nýn NA TO tem sil ci si, o pe ras yo nun Kad da fi'yi öl dür mek gi bi bir a ma cý - nýn o lup ol ma dý ðý so ru su na, ''El bet te e vet'' kar þý lý ðý ný ver di. FO TOÐ RAF: A A RUSYA: DIÞARIDAN MÜDAHALE DOÐRU DEÐÝL NA TO ya Lib ya u ya rý sý GEÇEN YILKÝ REFERANDUMUN ARDINDAN SEÇÝM SONRASINA ERTELENEN YENÝ ANAYASA PROJESÝ TEKRAR GÜNDEMÝN ÝLK SIRASINDA VE ARTIK DAHA FAZLA ÖTELENMESÝ ÝMKÂNSIZ. BARKEY: AKP'NÝN ARTIK BAHANESÝ KALMADI uabd'de ki dü þün ce ku ru lu þu Car ne gi e En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce'in uz man la rýn dan Hen ri Bar key, a na - ya sa ya zým sü re ci nin er te le me si i çin AKP nin ar týk ba ha ne - si kal ma dý ðý ný, se çim son ra sýn da ki bu dö nem de en ö nem li ko nu nun ye ni bir a na ya sa ya zý mý o la ca ðý ný ve bu süreçte en kritik boyutun Kürt meselesi olduðunu söy le di. Henri Barkey BAÞKANLIK ISRARI, SÜRECÝ ÇÖKERTEBÝLÝR u Baþ kan lýk sis te mi konusunda, hal kýn mev cut sis te me a lýþ - kýn ol du ðu nu, ye ni ve ya ban cý bir sis te min zor luk çý ka ra bi le - ce ði ni kay de den Bar key, "ye ni a na ya sa sü re cin de Kürt me - se le si, de mok ra si, la ik lik gi bi kap sam lý ko nu la rýn ya ný na bir de baþ kan lýk sis te mi nin ek len me si ha lin de sü re cin ra hat lýk - la çö ke bi le ce ði" u ya rý sýn da bu lun du. Ha be ri sayfa 4 te u Rus ya nýn NA TO da i mî tem sil ci si Dmit ri Ro go zin, NA TO nun Lib ya da gi de rek ka ra ha re kâ tý na doð ru kay mak ta ol du ðu nu söy le di. Lib ya da ki ge liþ me le - rin tam bir iç sa vaþ ol du ðu nu, a þi ret le rin bir bir le ri - nin kar þý sýn da bu lun ma sý ne de niy le du ru mun çok kar ma þýk ol du ðu nu kay de den Ro go zin, bu ül ke de ki du ru ma dý þa rý dan mü da ha le nin, ül ke de ki ça týþ ma - yý u lus la ra ra sý ha le ge ti re ce ði ni ve da ha da güç leþ - ti re ce ði ni sa vun du. Ha be ri say fa 7 de SEÇÝM BAÞARISINI MEKTUPLA KUTLADILAR Ýs ra il den Er do ðan a kut la ma u Ýs ra il -Tür ki ye Par la men to la ra ra sý Dost luk Gru bu Baþ ka ný Ro bert Ti vi a ev, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan a bir mek tup gön de re rek, Ýs ra il Par la men to su a dý na Er do ðan ýn se çim ba þa rý sý ný kut la dý. n5 te EKONOMÝK KRÝZ ÝÇÝN UZLAÞMA SAÐLANAMADI Atina da siyasî kriz büyüyor uyu na nis tan da ki ga ze te ler, e ko no mik kriz le mü - ca de le de si ya sî li der le rin uz laþ ma er de mi gös te re - me di ði ni be lir tir ken, Baþ ba kan Pa pan dre u nun ka bi ne de re viz yon ya pa rak muh te mel er ken se - çim ler ön ce si za man ka zan mak i çin son ham le si - ni yap tý ðý yo ru mun da bu lun du Ha be ri say fa 7 de FO TOÐ RAF: A A ÝHH YARDIM DAÐITTI Ha be ri say fa 7 de DENÝZLÝ SANAYÝ ODASI BAÞKANI KEÇECÝ: Yatýrým olmazsa iþsizlik zorlayacak Subaylar da bize sýðýnýyor ubaþbakanlýk Afet ve Âcil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Türkiye ye gelen Suriye vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 1231 çadýrda 8 bin 904 kiþiye ulaþtýðýný bildirdi. Bu arada, sýnýrý geçip çadýrkente sýðýnanlar arasýnda Suriye ordusunda görevli üst düzey rütbeli askerlerle polisler de var. Ha be ri say fa 7 de YILIN ÝKÝNCÝ YARISI ÝÇÝN UZMANLARDAN UYARI Konut kredisinde faizler yükselecek ude niz li Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Müj dat Ke - çe ci, ya tý rým lar ko nu sun da cid dî a tak lar ya pýl ma ma sý ha lin - de, ö nü müz de ki sü reç te Tür ki ye yi zor la ya cak en ö nem li ko - nu lar dan bi ri nin iþ siz lik o la ca ðý ný söy le di.n11 de u Ma yýs so nu i ti ba rýy la 68 mil yar 596 mil yon li ra se vi ye - si ne çý kan ve 2010 Ma yýs ý na gö re yüz de 36 o ra nýn da ar - tan ko nut kre di le rin de ma li yet ar tý þý yý lýn i kin ci ya rý sýn da fa iz le re cid dî an lam da yan sý ya cak. Ha be ri say fa 11 de Helâl gýda pazarýný ýskalýyoruz utse Baþ ka ný Hu lu si Þen türk, Tür ki ye nin he lâl gý da pa za rý na gi re me me si nin, 930 mil yar do lar ci ro su o lan bu pa zar da ge ri plan da kal - ma sý an la mý na ge le ce ði ni söy le di. n11 de Þehirlerarasý ulaþýma zam u Tür ki ye O to büs çü ler Fe de ras yo nu Yö ne tim Ku - ISSN ru lu Ü ye si Nec mi Ha ti poð lu, o - to büs bi let le ri fi yat la rýn da yüz - de ci va rýn da bir ar týþ ya - þan dý ðý ný bil dir di.n11 de

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Y Cömert kiþi Allah a yakýn, insanlara yakýn, Cennete yakýndýr. Cehennemden ise uzaktýr. Cimri ise Allah tan uzak, insanlardan uzak, Cennetten uzaktýr; Cehenneme ise yakýndýr. Cömert olan cahil, Allah a, kendini ibadete veren cimri kimseden daha sevimlidir. No: 2412 / Hadis-i Þerif Meâli Ezanýn serbestiyeti, Demokratlara on derece kuvvet kazandýrdý Nasýl ezan-ý Muhammediyenin (asm) neþriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduðu gibi, öyle de, Ayasofya yý da beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmelidirler. (Demokratlarýn ezan-ý Muhammedîyi Arapça olarak okunmasýna müsaade etmeleri dolayýsýyla yazýlan bir hasbihal.) Azîz, sýddîk kardeþlerim, Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i Ýslâmýn mühim bayramlarýnýn mukaddemesi ve bu memlekette þeâir-i Ýslâmiyenin parlamasýnýn bir müjdecisi olan ezan-ý Muhammedînin kemâl-i ferahla on binler minarelerde okunmasýný tebrik ediyoruz. Tarihçe-i Hayat, s. 532 *** Bir ezan-ý Muhammedînin (asm) serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden yirmi defa ziyade kuvvet kazandýlar. Milleti kendilerine ýsýndýrdýlar, minnettar ettiler. Emirdað Lâhikasý, s. 271 *** Âlem-i Ýslâm nazarýnda Demokratlarý düþürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düþünüyorum: Nasýl ezan-ý Muhammediyenin (asm) neþriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduðu gibi, öyle de, Ayasofya yý da beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i Ýslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine â- lem-i Ýslâmýn hüsn-ü teveccühünü kazandýran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzýr cihetini bulamadýklarý ve beþ mahkeme de beraatine karar verdikleri Risâle-i Nur un resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem vurmalý. O vakit âlem-i Ýslâmýn teveccühünü kazandýklarý gibi, baþkalarýnýn zâlimane kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim. Emirdað Lâhikasý, s. 387 *** Baþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku i- çin umum Nur Talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým. Þimdi kalbime geldi: Risâle-i Nur un serbestiyetine dair müdafaatlarýmýzýn ve ehemmiyetli bir a- vukatýmýzýn ehl-i vukufa cevabýnýn arkasýnda, o nutku, Risâle-i Nur un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu daki Müslümanlarý ve Nurun bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve duâcý yapmak, ezan-ý Muhammedînin ilâný onlara nasýl bir mânevî kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risâle-i Nur un serbestiyeti dahi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. (Haþiye den...) Emirdað Lâhikasý, s. 419 *** Ankara ya bu defa geldiðimin mühim bir sebebi, Ýslâmiyete ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namýk Gedik i görmek ve Ýslâmiyetin kahramaný olan Adnan Beye ve Tevfik Ýleri gibi mühim zatlara bir hakikatý söylemektir ki: Hem Demokrata ezan-ý Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risâle-i Nur un neþrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i Ýslâmý, hattâ bir kýsým Hýristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya yý muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktýr. Bu i- se, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiðim halde, bu nokta hatýrý için Namýk Gedik i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namýk Gedik ve Tevfik Ýleri gibi zatlarýn hatýrý için baþka yere gitmedim. Emirdað Lâhikasý, s. 449 LÛGATÇE: mukaddeme: Baþlangýç. þeâir-i Ýslâmiye: Ýslâmýn sembolleri, iþaret ve belirtileri. ehl-i vukuf: Bir mesele hakkýnda bilgi ve yetki sahibi olanlar. Hâkimler. haþiye: Dipnot. muzahrafat: Pislikler, süprüntüler. Hi tap çi çe ði Âlem-i ek ber o lan uç suz bu cak sýz kâ i nat sa ra yý ný en muh te þem san at ve na kýþ lar la be ze yip hik - met ler le do na tan Yü ce Sa nat kâr, bu me yan da kâ i na týn kal bi me sa be sin de o - lan Dün ya mý zý da bu min val ü ze re ya - ra týp, in san ha ya tý nýn de va mý na mü na - sip bir ha le ge tir dik ten son ra, bü tün bun la rý ta mam la yan en süs lü ve en hik - met li nak þý, çe kir de ði ve mi sâl-i mu sað - ða rý o lan in sa ný ya ra týp, yi ne bin bir hik met ve ga ye ler i çin yer yü zü ne gön - der di. Yan lýþ an la þýl ma sýn, as lýn da Ýlm-i Ý lâ hî ci he tin de ba kýl dý ðýn da bu kâ i na týn ya ra týl ma sýn da ki e sas cev her ve çe kir - dek-i as lî si o lan nur, Nur-i Mu ham me - dî dir (asm). Çün kü var lýk â le min de hiç - bir þey yok ken de o nun nu ru var dý. On se kiz bin â lem i çin de Hi tab-ý Ý - lâ hi ye ye mu ha tap o la rak dað la rýn taþ la rýn bi le yük len mek ten a ciz kal dý - ðý u bu di yet va zi fe siy le tav zif o lu nan in sa noð lu, yi ne bu mu ha ta bi ye tin ge - re ði o la rak, bü tün a za ve ci ha za týy la muh te þem mu' ci ze ler le do na týl dý. Bu ma na da in sa nýn de ðil a za ve ci ha za tý, en kü çük cü zü o lan kat ril yon lar ca zer ra tý ve tril yon lar ca hü cey ra tý da ay ný ih ti þam da tak lit e dil mez mu' ci - zat ve na kýþ lar la tez yin e dil di. Kâ i nat Sul ta ný, muh te þem bir prog - ram la, yü ce hi ta bý na mu ha tap o la rak ya rat tý ðý in sa noð lu nun, hi tâ bât-ý Ý lâ hi - ye yi an la ma sý ve o nu li sâ nen mu ha ta bi - ye te muh taç o lan la ra an lat ma sý i çin Ke lâm sý fa tý nýn ve Sýb ga-i Rab bâ - nî nin bir te cel li si o la rak, ha ri ka bir tarz da in san üs tün de hi - tap çi çe ði ni aç týr dý. Zer re ler den ga - lak si le re, kâ i nat - ta ki bü tün var lýk la rý nýn ma hi yet ve hik met le ri - nin Yü ce Hi tap Kur ân dan il ha men an la týl dý ðý Ri sâ le-i Nur dan Mek tu - bat i sim li e se rin Yir min ci Mek tup Dör dün cü Fýk ra sý nda, a çan bu hi - tap çi çe ði þöy le an la tý lýr: Hem na sýl ki, kâ i nat ta ki san a tý, ke - mâl-i in ti za mýn dan ki tap þek li ne gir di. Ýn san da ki sýb ga tý [bo ya sý] ve nakþ-ý hik me ti da hi hi tap çi çe ði ni aç tý. Ya ni, o san at, o de re ce mâ ni dar ve has sas ve gü zel dir ki, o ma ki ne-i zî ha yat ta ki ci - ha za tý, fo noð raf gi bi nut ka gel di, söy - let tir di. Ve öy le bir ah sen-i tak vim i çin - de bir sýb ga-i Rab bâ ni ye ver miþ ki, o mad dî, cis ma nî, câ mid ka fa da mâ ne vî, gay bî, ha yat tar o lan be yan ve hi tap çi - çe ði a çýl dý. Ve o in san ka fa sýn da ki ka bi - li yet-i nu tuk ve be ya na o de re ce ul vî ci - ha zat ve is ti dat ver di ki, Sul tan-ý E ze li - ye mu ha tap o la cak bir ma kam da in ki - þaf et tir di, te rak ki ver di. Ya ni, fýt rat-ý in sa ni ye de ki sýb ga-i Rab bâ ni ye, hi tab-ý Ý lâ hî çi çe ði ni aç tý. Hiç müm kün mü dür ki, ki tap de re ce si ne ge len bü tün mev - cu dat ta ki san a ta ve hi tap ma ka mý na ge len in san da ki o sýb ga ya Vâ hid-i E - had den baþ ka sý ka rý þa bil sin? Hâ þâ! Yi ne Söz ler i sim li e ser de, in sa na ta - ký lan hi tap çi çe ði o lan ses in ya ra tý lý þý çok da ha de ði þik ve o ri ji nal bir þe kil de i zah e di lir, is ter se niz bu muh te þem i - zah la rý yi ne kay na ðýn dan ta kip e de lim: Sa ni-i Ha kîm ha va da i ki un sur halk et miþ tir: Bi ri a zot, bi ri mü vel li dü l-hu - mu za [Ok si jen]. Mü vel li dü l-hu mu za i - se, ne fes i çin de ka na te mas et ti ði va kit, ka ný tel vis e den kar bon un sur-u ke si fi ni keh ri bar [mýk na týs] gi bi ken di ne çe ker. Ý ki si im ti zaç e der, bu har-ý hâ mýz-ý kar - bon de ni len sem li ha va i [kar bon di ok - sit] de ni len bir mad de ye in ký lap et ti rir. Hem ha ra ret-i ga ri zi ye yi [ya þa ma a te þi - ni] te min e der; hem ka ný tas fi ye e der. Çün kü Sa ni-i Ha kim fenn-i kim ya da aþk-ý kim ye vî ta bir e di len bir mü na se - bet-i þe di de yi [þid det li mü na se be ti] mü vel li dü l-hu mu za i le kar bo na ver miþ ki, o i ki un sur bir bi ri ne ya kýn ol du - ðu va kit o ka nun-u Ý lâ hî i le o i ki un sur im ti zaç e der ler. Fen - nen sa bit tir ki, im ti zaç tan ha ra ret ha sýl o lur. Çün kü im ti zaç bir ne vî ih ti rak týr [yan mak týr]. [...] Be den-i in sa ni ye de ki ha ra ret-i ga ri - zi ye bu im ti zaç-ý kim ye vi ye i le (kim ye vi im ti zaç i le) te min e dil di ði gi bi; kan da ki kar bon a lýn dý ðý i çin (ya ni te miz len di ði i çin) kan da hi sa fi o lur. Ýþ te ne fes da hi le gir di ði va kit vü cu dun hem âb-ý ha ya tý ný te miz li yor, [hem vü cut ta ki ka ný te miz - li yor], hem nâr-ý ha ya tý [ya þa ma a te þi ni] iþ al e di yor (a lev len di ri yor). Çýk tý ðý va kit [ne fes ve ril di ði va kit] de a ðýz da mu 'ci - zat-ý kud ret-i Ý lâ hi ye [Ý lâ hî kud re tin mu ci ze le ri] o lan ke li me mey ve le ri ni ve ri yor. Bu ra da in san se si nin mad dî va sý ta la - rýy la o lu þu mu dik kat le re su nul mak ta dýr. Se sin ya ra týl ma sýn dan ha re ket le, kâ i na tý ih ti za za ge ti ren en yük sek bir ses o lan Hi tab-ý Ý lâ hî nin i fa de si o lan Kur ân da ki muh te þem sa da i se, Mü nâ za rât ad lý e - ser de þöy le di le ge ti ri li yor: Sul tan-ý E ze li, Kur ân de ni len mu - si ka-i Ý lâ hi ye si i le u mum â le mi dol du - ra rak kub be-i â su man da þid det li ses ge tir mek le, sa def-i kefh-mi sâl o lan u - le ma ve me þâ yih ve hu te bâ nýn di mað, kalb ve fem le ri ne [a ðýz la rý na] vu ra rak, aks-i sa dâ sý on la rýn li san la rýn dan çý - kýp se yir ve se ye lân e de rek, çe þit çe þit sa dâ lar la dün ya yý güm güm i le ih ti za - za ge ti ren o sa dâ nýn te ces süm ve in ti - ba ýy la; u mum kü tüb-ü Ýs lâ mi ye yi bir tan bur ve ka nu nun bir te li ve bir þe ri - di hük mü ne ge ti ren ve her bir tel, bir nev iy le o nu i lân e den... Bu i fa de ler de de, hi ta ba tý Ý lâ hi ye ma na sýn da a kýp gi den bü tün ses le rin Yü ce Ya ra ta nýn a za me ti ne a kýp git ti - ði ve O nun A za met ve Kud re ti ni i - lân et ti ði an la týl mak ta dýr. Rab bi miz ha ri ka bir þe kil de vü cu du - mu za ta ký lan ses ni me ti nin þük rü nü e - dâ et me yi ve hi ta bý na hak kýy la nâ il ol - ma yý cüm le mi ze na sip ey le sin. Kýskançlýk eden ya riyâkârdýr; a'mâl-i saliha sûretiyle dünyevî neticeleri arýyor. Veyahut sadýk cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye baktýðýný bilmiyor ve a'mâl-i salihanýn ruhu, esasý, ihlâs olduðunu derk etmiyor. Bediüzzaman Hak pe rest bir ho ca nýn, ka dir þi nas tes bi ti! YÜZLERCE çift göz önünde önemli bir itirafý, birkaç bin kulak duydu! Vaazlar, nasihatlar insanýn ruh hâletinin ö- nemli bir gýdasý. Beslenmesi gerekiyor, duygularýn her biri. Açlýk, zor; akýbeti çok fena fiillere hamile. Açlýk, fýrýn duvarý yýktýrýr deyiminde önemli bir mana var. Bu cümlenin zahirine göre, mideler kastedilse de, esas tema manevî duygularýn, lâtifelerin açlýðýdýr, her halde; ya da öyle anlamak lâzým. Bu manada bir açlýk, bir insaný ne yapar? Canavar yapar! Bu kimseler helâl-haram tanýmaz; ana-baba fark etmez; saygý-sevgi semtlerine uðramaz; namuslara þaþý bakmak onlar için mubahtýr! Velhâsýl: Bu tür insan profili, cemiyetin kamburu. Bunlarýn hiçbirini atamazsýnýz, satamazsýnýz; çünkü ayný arzda yaþýyor. Mahpushaneler ise, bu türlerle dolup dolup taþýyor. Suçlardan caydýrmaya, yatýlan dam yetmiyor. Varýr girer, yetiþir, çýkar. Âdeta bilenir, bir baþka suça. Tabandan tavana, toplumu; toplumu teþkil e- den bireyi insan yapacak yegâne deðer, imandýr. Nasipdar olan insana imaný, en etkili yasakçý. Ýmanýn her mertebesi, itikadýn her umdesi Risâle-i Nur un her yerinde mevcuttur. Konumuz, bunlarý tekrar etmek deðil. Bilenlere malûmdur. Risâle-i Nur la ilgili olarak lehte-aleyhte yazmalar çizmeler, atmalar tutmalar, hatta alçakça sataþmalar zaman zaman nüksediyor. Ýþin burasý da bir baþka mesele Hakperest bir hoca efendi, bir Cuma günü i- mana, ahlâka dair vaazýnda Ýman varsa, o adamda her güzel haslet vardýr (yani, olmalýdýr) cümlesiyle konuyu belirledi. Sahabeden örneklerle, sohbet de zenginleþti. Vaazýn olgunlaþtýðý, cemaatin konsantresinin arttýðý tam o final noktada, hoca, kendine has bir üslûpla taþý koydu gediðe: Günümüzde çok okunan Risâle-i Nur a bak; oraya dönsen iman, buraya dönsen iman! sözleriyle bir gerçeði vurguladý, bir hakký teslim etti. Yani, Bu eserler, imanýn kuvvetlenmesini saðlýyor, insanlarýn ýslâhýný temin ediyor; insaný insan ediyor demek istedi. Daha baþka ne desin? Risâle-i Nur, Kur ân ýn manevî mu'cizesi o- larak imanýn esasatýný kurtarýyor 1 Din siz - lik, i man sýz lýk ce re yan la rý na pa ra to ner gö re vi gö rü yor. Top lu mun ýs lâ hý i çin, ce mi ye tin se lâ me ti i çin ve en ö nem li si; a hi re te i man la in ti kal e de bil mek i çin Ri sâ le-i Nur a ek mek ka dar, su ka dar, ha va ka dar ih ti yaç bu lun du ðu nu bu mem le ke tin vic - dan sa hi bi ev lât la rý bi li yor. Bu nun i çin dir ki, Be - di üz za man Sa id Nur sî nin te lif et ti ði Ri sâ le-i Nur e ser le ri, en çok sa tý lan e ser ma ka mý na o tur du. Bu e ser le rin i kin ci bir ö zel li ði de, en çok o ku nan e ser ler o lu þu. Bu na pa ra lel o la rak, Nur lar dan il - ham a lan, on la ra köp rü o lan bin ler ce ça lýþ ma, pi - ya sa da en mu te ber ki tap týr. Ho ca e fen di, bu ger çe ði fark et miþ! Rab bim, e ser le ri fark et me nin ya ný sý ra, muh - te va sý ný da fark e de bil me yi ve o nun la þu fâ ni ha - ya tý mý zý ba ki ha ya ta teb dil e de bil me yi cüm le mi - ze na sip ey le sin Dip not: 1- Sa id Nur sî, Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, 166.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Recep 1432 Rumî: 4 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý milyonöðrenci bugünkarnealacak ULUSLARARASI Türkçe Öðretimi Derneðinin (TÜRKÇEDER) Haziran tarihleri arasýnda Gelin Tanýþ Olalým sloganýyla düzenlediði 9. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý nýn açýlýþ töreni, önceki akþam Dolmabahçe Sarayý nda yapýldý. Açýlýþ törenine, siyaset, sanat, spor, iþ ve medya dünyasýndan çok sayýda kiþi katýldý. Törende bir konuþma yapan TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Türkçe Olimpiyatlarý nýn, dünyanýn 130 ülkesinden bine yakýn öðrencinin, Türkiye ye özgü þiirleri, türküleri, þarkýlarý okumasýndan veya halk oyunlarýný oynamasýndan ibaret olmadýðýný, insanlýðýn aydýnlýk geleceðine ýþýk tutacak, yön verecek bir faaliyet olduðunu söyledi. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Tertip Heyeti Baþkaný ve TBMM Millî Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Mehmet Saðlam ÝLKÖÐRETÝM ve ortaöðretim okullarýndaki yaklaþýk 16 milyon öðrenci, bugün karne alacak. Öðrenciler, 180 iþ günü ve yaklaþýk 8 ay süren eðitim-öðretim yýlý maratonunun yorgunluðunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak eðitim-öðretim yýlý 20 Eylül 2010 da baþlamýþ, öðrenciler 28 Ocak-14 Þubat 2011 tarihleri arasýnda yarýyýl tatili yapmýþtý. Ýlköðretim ve lise son sýnýf öðrencileri mezun olmanýn yaný sýra, yaz tatilinde her yýl olduðu gibi sýnava girme, sýnav sonucu öðrenme, tercih yapma ve kayýt heyecaný yaþayacak. Lise son sýnýf öðrencilerinin bazýlarý, eðitimöðretim yýlýnýn sona erdiðinin ertesi gün ve Pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý na katýlacak. Ýlköðretim öðrencilerinden 7. sýnýflar 5 Haziran da, 8. sýnýflar ise 4 Haziran da Seviye Belirleme Sýnavlarý na (SBS) katýlmýþtý. Ýlköðretim 8. sýnýflarýn katýldýðý SBS sonuçlarý 7 Temmuz da, ilköðretim 7. sýnýflarýn sýnav sonuçlarý i- se 5 Aðustos ta açýklanacak eðitim-öðretim yýlý, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Okula yeni baþlayacak anaokulu ve ilköðretim birinci sýnýf öðrencileri Eylül de uyum programý na alýnacak. Ankara / aa 9. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý nýn açýlýþ töreni, önceki akþam Dolmabahçe Sarayý nda yapýldý. Olimpiyatlara 5 kýt adan 130 ülkeden öðrenciler katýldý. FOTOÐRAF: AA UluslararasýTürkçe Olimpiyatlarýbaþladý da bu yýl 9 uncusu düzenlenen olimpiyatlarýn 5 kýtadan 130 ülkeden bine yakýn öðrenci ve 350 öðretmenin katýlýmýyla baþladýðýný söyledi. Saðlam, olimpiyatlar kapsamýnda Türkiye ye gelen ve ülkenin en güzel yerlerini gezen öðrencilerin, ülkelerine döndüklerine Türkiye nin elçileri olacaðýný kaydetti. Gecede þarký söyleyen, þiir okuyan, halk oyunlarý gösterisi yapan öðrenciler, Haziran tarihleri arasýnda Türkiye genelindeki 24 ilde renkli gösteri ve þovlarla izleyici karþýsýna çýkacak. Olimpiyatlarýn þarký finali 21 Haziran, þiir finali de 22 Haziran da Haliç Kongre Merkezi nde yapýlacak. Ödül töreni ise 25 Haziran Cumartesi günü Ankara ASKÝ Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek. O- limpiyatlarýn kapanýþ töreni, 30 Haziran da Sinan Erdem Spor Salonu nda yapýlacak. Ýstanbul / aa LYS yarýn baþlýyor ÜNÝVERSÝTEYE GÝRÝÞTE ÝKÝNCÝ AÞAMA OLAN LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI HAFTA SONU BAÞLIYOR. HER ADAYÝÇÝNFARKLIKÝTAPÇIKVERÝLÝRKEN,KALEM,SÝLGÝVEKALEMTRAÞÖSYMTARAFINDANTEMÝNEDÝLECEK. ÜNÝVERSÝTEYE giriþti ikinci aþama sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) haftasonu yapýlacak. Türkiye de 81 il merkezi ile Lefkoþa da gerçekleþtirilecek LYS lerin, sabah oturumu saat da, öðleden sonra oturumu ise saat da baþlayacak. LYS lerin ilk sýnavý Matematik ve Yabancý Dil sýnavlarý olacak. 18 Haziran Cumartesi günü sabah oturumunda yapýlacak LYS-1 e (Matematik) 624 bin 48 aday, yine ayný gün öðleden sonra oturumunda yapýlacak LYS-5 e (Yabancý Dil) 41 bin 580 aday katýlacak. LYS-1 tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecek. Öðleden sonra yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý LYS- 5, tek oturumda uygulanacak ve öðrencilere, toplam 80 soruyu çözmek için 120 dakika süre verilecek. Sýnav, Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere 3 dilde yapýlacak. Testlerin hepsi ayrý soru kitapçýðýnda bulunacak. 19 Haziran Pazar günü ise LYS-4 (Sosyal Bilimler) sýnavý yapýlacak. Saat da baþlayacak LYS- 4 e, 377 bin 128 aday girecek. Tek oturumda uygulanacak sýnavda adaylara 90 soru için toplam 135 dakika süre verilecek. Testler, ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak ve tek cevap kâðýdý kullanýlacak. Türkiye de 81 il merkezi ile Lefkoþa da gerçekleþtirilecek LYS lerin, sabah oturumu saat da, öðleden sonra oturumu ise saat da baþlayacak. FOTOÐRAF: AA ÝKÝNCÝ HAFTASONU SINAVLARI LYS lerin uygulanacaðý ikinci hafta sonu sýnavý ise Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) ile baþlayacak. LYS-3 25 Haziran Cumartesi günü saat da düzenlenecek. Sýnava, 679 bin 639 aday katýlacak. Tek oturumda yapýlacak sýnavda, a- daylara toplam 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak ve tek cevap kâðýdý kullanýlacak. LSY ler, 26 Haziran Pazar günü yapýlacak Fen Bilimleri LYS-2 sýnavý ile tamamlanacak. Saat da baþlayacak sýnava, 293 bin 237 aday girecek. Tek oturumda uygulanacak sýnavda adaylara toplam 90 soru sorulacak ve 135 dakika sürecek. Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacak. KALEM, SÝLGÝ VE KALEMTRAÞ ÖSYM DEN Adaylarýn sýnava gelirken yanlarýnda mutlaka 2011-LYS Sýnava Giriþ Belgesi ile fotoðraf ve TC Kimlik Numarasý bulunan Nüfus Cüzdaný veya pasaport bulundurmalarý gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun LYS ye alýnmayacak. Sýnav binalarýnda hiçbir eþya sýnava alýnmayacaðýndan, a- MEB,Temmuz dakadrolu öðretmenatayacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý 6 Temmuz 2011 tarihinde 6 bin 575 kadrolu öðretmen atamasý yapacak. MEB den yapýlan açýklamada, 1 Haziran 2011 tarihinde yapýlan kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda ilk atama çeþidiyle atanan 14 bin 277 sözleþmeli öðretmenden, konuyla ilgili kararname çerçevesinde kadrolu öðretmenliðe geçenlerden boþalan ve boþ olan toplam 6 bin 575 kadroya yeniden kadrolu öðretmen atamasý yapýlacaðý bildirildi. Buna göre baþvurular, Öðretmenlik Ýçin Baþvuru ve Atama Kýlavuzu (Haziran 2011) hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanýna göre, ilk atama çeþidiyle 27 Haziran-4 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda elektronik ortamda alýnacak. 6 Temmuz 2011 tarihinde de atamalarý yapýlacak. Atamasý yapýlan öðretmenler, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve baþlayabilecek. Atama yapýlacak alanlar, alanlarýn taban puanlarý ve kontenjanlarý ile tercih edilebilecek eðitim kurumlarý, gerekli çalýþmalar tamamlandýktan sonra baþvuru tarihinden önce MEB in adresinden yayýnlanacak. Ankara / aa daylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya getirmemeleri gerekiyor. Sýnavda kullanýlacak kalem, silgi, kalemtýraþ, saat gibi gereçler ile þekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafýndan saðlanacak. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe içinde su getirebilecek. Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte, adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle ve dedektörle aranacak. Sýnava girecek adayýn yüzünün kimlik tesbitini saðlayacak biçimde açýk olmasý gerekiyor. SORU KÝTAPÇIKLARINDA ADAYA AÝT KÝMLÝK BÝLGÝLERÝ YER ALMAYACAK 2011-LYS LERDE daðýtýlacak soru kitapçýklarý üzerinde, adaya ait kimlik bilgileri yer almayacak. Soru kitapçýklarýna sadece adaylarýn eriþimini saðlamak amacýyla, her soru kitapçýðý matbaada tek tek poþetlenecek. Soru kitapçýðý poþeti sadece adaylar tarafýndan açýlacak. Soru kitapçýklarý, sýnav salonunda görevliler tarafýndan a- daylara rastgele daðýtýlacak. Soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak, ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile doðru cevap seçeneðinin yeri, e- ðitim bilimleri alanýnýn ölçme ve deðerlendirme yöntemlerine uygun bir þekilde deðiþebilecek. LYS PUANLARININ HESAPLANMASI LYS DE uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacak. Her adayýn, katýldýðý her sýnavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak. Hesaplanan standart puanlar, testlerin aðýrlýk oranlarý kullanýlarak Aðýrlýklý LYS puanlarý (ALYS) hesaplanacak. ALYS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerek LYS puanlarý oluþturulacak. LYS de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebilecek. LYS de 180 ve üzeri puaný olmayan adaylarýn, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý, açýk öðretm programlarý ve YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih etme haklarý bulunacak. Adaylar, LYS sonuçlarýný TC Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM nin internet adresinden öðrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Ankara / aa Enaz60binkadrolu öðretmenatanmalý TÜRK Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn, Aðustos ayýnda en az 60 bin kadrolu öðretmen atamasý yapmasýný istediklerini belirtti. Koncuk, yaptýðý yazýlý açýklamada, eðitim-öðretimde en büyük sorunun öðretmen açýðý olduðunu savundu. 380 bin atama bekleyen öðretmenin bulunduðunu vurgulayan Koncuk, þunlarý kaydetti: Bilindiði gibi Millî Eðitim Bakanlýðý 2011 yýlý için Aðustos ayýnda 55 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný açýklamýþtý. Daha sonra bakanlýk fikir deðiþtirmiþ, 1 Haziran tarihinde seçim yatýrýmý olarak 28 bin 486 öðretmenin atamasýný yapmýþtýr. Ancak bu atamalarýn yaklaþýk 15 binini sözleþmeliden kadroya geçenler oluþturmuþtur. Yeni atananlarýn sayýsý ise 13 bin civarýndadýr. Koncuk, açýklamasýnda, Bakanlýk 6 Temmuz tarihinde 6 bin 575 kadrolu öðretmen atamasý yapýlacaðýný açýkladý. Baþbakan ýn açýklamasýna göre MEB in Aðustos ayýnda atayacaðý öðretmen sayýsý ise sadece 10 bin. Bu kadar az sayýda alým ne atama bekleyen öðretmenlerin talebini, ne de öðretmen ihtiyacýný karþýlayacaktýr ifadesine yer verdi. Ankara / aa Bursa nýn Kandilli si kuruluyor BURSA Büyükþehir Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) iþbirliðiyle baþlattýðý Bursa Sismik Tehlike Deðerlendirmesi ve Zemin Sýnýflandýrmasý Projesi kapsamýnda þehrin muhtelif noktalarýna 15 adet deprem ölçüm istasyonu kuruldu. Proje kapsamýnda kurulacak mobil sistem bünyesindeki yerin salýnýmýný ölçen titreþim ölçüm cihazý ile 150, fay hatlarýnýn derinliðini ve yerini ölçen cihaz ile 503, yerin yoðunluðunu, ana kaya topoðrafyasýný ve derinliðini tesbit eden cihaz ile 205 noktadan veri alýnacak. Bursa nýn yer altýndaki gözü olarak nitelendirilen sistemden elde edilen veriler, bir süre sonra þehrin yer altý haritasýný üç boyutlu olarak görme imkâný saðlayacak. Bursa / aa Güneþ enerjisi ile aðaçlar kurtarýldý GÜMÜÞHANE DE ormanlarýn korunmasý, geliþtirilmesi ve geniþletilmesine yönelik olarak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ORKÖY Þubesince 4 yýl önce baþlatýlan Güneþ Enerjisi ile Su Isýtma Sistemleri projesi kapsamýnda orman köylülerine kredi verilerek, su ýsýtmada odun kullanýmýnýn önüne geçildi. Gümüþhane Çevre ve Orman Müdürü Ramazan Sadettin Yinanç, insanlarýn ormana olan baskýsýnýn en aza indirilmesi için tabiî ve yenilenebilir olan güneþ enerjisinden köylülerin yararlanmasýný istediklerini söyledi. Yinanç, Toplamda 37 köyde 928 haneye 1 milyon 267 bin 850 lira kredi verilerek güneþ enerji sistemini kurduk. Bu sayede hane baþýna yaklaþýk 10 ster odun, toplamda ise 9 bin 280 ster odun tasarruf edilerek, aðaçlarýn kesilmesi önlendi diye konuþtu. Gümüþhane / aa

4 4 Y HABER Kýymetini bilmedikten sonra Türkiye nin yýllar önce önüne koyduðu bir hedef vardý. Büyük Türkiye olmak. Elbette bu büyüklük, sadece nüfus sayýsý bakýmýndan kalabalýk bir ülke olmak deðil, var olan bu nüfusun hem eðitimli, hem de sanat ve meslek sahibi olmasý arzu ediliyordu. Yýllar i- çinde nüfusumuz nisbeten hýzlý artmýþ olsa da, eðitimli ve meslek sahibi nüfustaki artýþ ihtiyacý karþýlamaktan uzak kaldý. Son yýllarda ise nüfustaki artýþ hýzý düþmeye baþladý. Geçmiþ yýllarda 100 milyonluk (büyük) ülke olacaðýz diye yapýlan propagandalar, bugün için geçerliliðini yitirmiþ gibi görünüyor. Elbette bütün bunlar birer tahmin, ama rahata alýþan aileler, çocuklarla uðraþmayý kendi hürriyetlerinin kýsýtlanmasý olarak görüyor. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) yaptýðý tahminlere göre, 2011 yýlý itibariyle binde 12,8 olarak hesaplanan nüfus artýþ hýzý, 2019 a gelindiðinde ilk kez binde 10 un altýna düþecek da Türkiye nüfusu binde 9,9 luk artýþ hýzýyla 80 milyon 983 bin kiþiye ulaþacak. Nüfus artýþ hýzý 2025 yýlýna gelindiðinde binde 7,7 ye gerileyecek. Bu tarihte Türkiye nüfusu 85 milyon 407 bin olacak. Bu tahminler gerçekleþirse, Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaþmasý pek mümkün görünmüyormuþ. (AA, 11 Haziran 2011) Türkiye nin nüfusunun kalabalýk olmasýndan daha önemli olan, sahip olduðu genç nüfustur. Biliyorsunuz, baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoðu ülke, genç nüfusa sahip deðil. Yýllardan beri yapýlan propaganda neticesinde hem evlilikler azaldý, hem de evli olanlar bile birden fazla çocuk yetiþtirmeyi kendilerine yük olarak gördü. Bu yanlýþ adýmlar Avrupa yý ihtiyarlar evi haline getirdi. Avrupa ülkeleri bu noktadaki yanlýþlarýný anladý, evliliði ve doðumu teþvik etmeye baþladý, ama insanlarý ikna etmek kolay deðil. Türkiye, bütün olumsuz propagandalara raðmen þu anda genç nüfus bakýmýndan zengin bir ülke. Fakat, genç nüfusa sahip olmak tek baþýna bir anlam da ifade etmiyor. Bu nüfusun bilhassa deðerler eðitimi bakýmýndan iyi yetiþtirilmesi, bir parmaðýnda on marifet olabilmesi lâzým. Gençleri iyi yetiþtiremememizin önünde de maalesef mevcut sistem var. Tabu larla çevrili eðitim sisteminde hür zihinleri yetiþtirmek kolay deðil. Bu noktada Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Ayhan Zeytinoðlu nun tesbitleri de dikkat çekici. Türkiye nin tabiî kaynaklar açýsýndan zengin bir ülke olmadýðýný, en büyük zenginliðinin nüfusun yüzde 50 sinin 27 yaþýn altýnda olmasý olduðunu ifade eden Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný, ancak en yüksek iþsizlik oranýnýn da yüzde 22 ile genç iþsizlerde olduðuna iþaret etmiþ. En büyük sermayemiz olan gençlerin, neredeyse dörtte birinin iþsiz olmasý; bizim için halledilmesi gereken iþler listesinde en önde olmasý gerekmez mi? Hani Büyük Türkiye olacaktýk? En verimli yýllarýnda iþsiz kalan gençler, nasýl Türkiye nin büyümesine katký saðlayacak? Nasýl geleceðimizin teminatý olabilecek? Gençlerin iþsiz olmasý büyük bir problem, a- ma istatistiklere girmeyen manevî boþluk aslýnda daha büyük bir problem. Düþünün ki gençlerin yüzde yüzü iþ sahibi olsa, ama manevî bir boþluk içinde yuvarlansa övünebilir miyiz? Övünebileceðimiz genç bir nüfusa sahip olabilmek için çok çalýþmamýz lâzým, çok... TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Ýbrahim Halil Kaya ile Mustafa Kaya'nýn kardeþi, Nurettin, Said ve Fahrettin Kaya'nýn aðabeyi Yahya Kaya'nýn elim bir trafik kazasý sonucu vefat haberini aldýk. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna taziyetlerimizi bildirir, sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ecz. Hasan Alvanlar Sefa Eczanesi Erciþ / VAN Gül: Filistin e Evet CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Fi lis tin in Bir leþ miþ Mil let - ler de dev let o la rak ta nýn ma sý nýn he def le ne ce ði oy la ma da Tür ki - ye nin Fi lis tin le hi ne E vet o yu kul la na ca ðý ný söy le di. Gül, Ja pon - ya nýn Ni hon Ke i zai Shim bun (Nik ke i) ga ze te si ne ver di ði de meç - te, ko nuy la il gi li o la rak 1967 sý nýr - la rý na da ya lý Do ðu Ku düs ün baþ - kent ol du ðu Fi lis tin dev le ti nin ku - rul ma sý ný ar zu e di yo ruz ve Ýs ra il i le ba rýþ i çin de be ra ber ya þa ma sý ný di - li yo ruz de di ve Tür ki ye nin Fi lis - tin in en güç lü des tek çi le rin den ol - du ðu nu kay det ti. Cum hur baþ ka ný Gül, de me cin de Fi lis tin in BM de dev let o la rak ta nýn ma sý nýn he def le - ne ce ði oy la ma da, E vet o yu kul la - na ca ðý mý za þüp he yok a çýk la ma - sýn da bu lun du. Ga ze te de Cum hur - baþ ka ný Gül ün ge nel se çim ler ve ye ni a na ya sa ko nu sun da ki de ðer - len dir me le ri ne de ký sa ca yer ve ril di. Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarý, Carnegie Endowment'ta "12 Haziran seçimlerinin ardýndan Türkiye: Fýrsatlar ve Zorluklar" baþlýklý toplantýda tartýþýldý. FO TO: AA Anayasa için bahane kalmadý AMERÝKALI UZMANI HENRÝ BARKEY, AKP'NÝN ARTIK ANAYASA YA- ZIM SÜRECÝNÝN ERTELEMESÝ ÝÇÝN BAHANESÝ KALMADIÐINI SÖYLEDÝ. ABD DE KÝ dü þün ce ku ru lu þu Car - ne gi e En dow ment for In ter na ti o - nal Pe a ce uz ma ný Hen ri Bar key, AKP nin ar týk A na ya sa ya zým sü - re ci nin er te le me si i çin ba ha ne si kal ma dý ðý ný ve Tür ki ye de se çim son ra sýn da ki bu dö nem de en ö - nem li ko nu nun ye ni A na ya sa ya zý - mý o la ca ðý ný söy le di. Tür ki ye de ki se çim le rin so nuç la - rý, Car ne gi e En dow ment ta 12 Ha - zi ran Se çim le ri nin Ar dýn dan Tür - ki ye: Fýr sat lar ve Zor luk lar baþ lýk lý top lan tý da tar tý þýl dý. Top lan tý nýn ko nuþ ma cý la rý a ra sýn da yer a lan Bar key, se çim le rin i ki ka za na ný o la - rak AKP ve BDP yi gös ter di. Bar - key, AKP nin ar týk A na ya sa ya zým sü re ci nin er te le me si i çin ba ha ne si kal ma dý ðý ný ve Tür ki ye de se çim son ra sýn da ki bu dö nem de en ö - nem li ko nu nun ye ni A na ya sa ya zý - mý o la ca ðý ný söy le di. Bu ra da da en kri tik bo yu tun Kürt me se le si ol du - ðu nu i fa de e den Bar key, A na ya sa ya zý mý sü re ci nin za man a la ca ðý ný ve zor o la ca ðý ný kay det ti. Bar key, Bu nok ta da CHP nin ö nün de i ki se çe nek var. Geç miþ te ol du ðu gi bi Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül En ký sa sü re de ik ti dar ve mu ha le fet par ti le ri nin bir a ra ya ge le rek ye ni a - na ya sa i çin gö rüþ me le re baþ la ma la - rý ný ar zu e di yo rum di yen Gül, ik ti - dar ve mu ha le fe tin mü za ke re le ri i - ler let tik ten son ra muhtevasýný halk i le pay laþ ma la rý nýn doð ru bir yön - tem o la ca ðý ný be lirt ti. Ha ber de, Gül ün bu bað lam da Ýk ti dar par ti si ön cü bir rol oy na ma lý ve ü ze rin - de ki so rum lu luk bü yük söz le ri ne de yer ve ril di. Þanghay / a a ye ni A na ya sa ya kar þý çý ka bi lir ve ya (CHP Ge nel Baþ ka ný) Ke mal Ký lýç - da roð lu, li be ral a na ya sa is te dik le ri - ni be lir te rek, ken di ö ne ri siy le or ta - ya çý kar sa, AKP yi sa vun ma ko nu - mu na ge çi rir ve ken di par ti si ne kar þý ba kýþ a çý sý ný de ðiþ ti re bi lir. O za man iþ te CHP bir kit le par ti si o - la bi lir, AKP ye mey dan o ku ya bi lir ve oy la rý ný ar tý ra bi lir de di. Bar key, bir so ru ü ze ri ne, Baþ ba - kan Er do ðan ýn par ti sin de çok do - mi nant bir po li ti ka cý ol du ðu nu, 4 yýl son ra söz ver di ði gi bi ge nel baþ - kan lýk tan ay rýl dý ðýn da par ti si nin zor luk ya þa ya ca ðý ný, hat ta ül ke de ye ni bir par ti nin de or ta ya çý ka bi le - ce ði ni id di a et ti. Baþ kan lýk sis te miy le il gi li o la rak da Türk hal ký nýn mev cut sis te me a lýþ kýn ol du ðu nu, ye ni ve ya ban cý bir sis te min zor luk o luþ tu ra bi le - ce ði ni kay de den Bar key, ye ni A - na ya sa sü re cin de Kürt me se le si, de mok ra si, la ik lik gi bi kap sam lý ko nu la rýn ya ný na bir de baþ kan lýk sis te mi nin ek len me si ha lin de sü - re cin ra hat lýk la çö ke bi le ce ði u ya - rý sýn da bu lun du. Washington / a a E VET O YU ÝS RA ÝL VE ABD YE DAR BE FÝ LÝS TÝN ÝN BM de çok sa yý da e vet o yu a la - rak Ýs ra il i le ba rýþ gö rüþ me le rin de a van taj lý bir ko nu ma gel me yi plan la dý ðý ný be lir ten ga - ze te, Or ta Do ðu nun böl ge sel gü cü Tür ki - ye nin er ken den e vet o yu yö nün de ki ka ra rý - nýn Ýs ra il ve ABD i çin dar be o la ca ðý yo ru mu - nu yap tý. Ga ze te de Tür ki ye ve Ýs ra il i liþ ki le ri - nin son dö nem de Fi lis tin so ru nu dolayýsýyla kö tü leþ ti ði be lir ti lir ken, Tür ki ye nin BM de Fi lis tin in ba ðým sýz lý ðý oy la ma sýn da e vet o yu kul la na cak ol ma sý nýn i liþ ki le rin ta mi ri ni da ha da zor laþ tý ra ca ðý id di a e dil di. ÝS RA ÝL YAL NIZ LA ÞI YOR GA ZE TE DE ya yým la nan Ýs ra il yal nýz la þý yor, Tür ki ye Fi lis tin i des tek li yor, Or ta Do ðu Ba rýþ Mü za ke re le ri Sert le þi yor baþ lýk lý yo rum da da Tür ki ye Cum hur baþ ka ný Gül ün, BM de Fi lis - tin in dev let o la rak ta nýn ma sý na e vet o yu ve re - cek le ri ni söy le me siy le, Ýs ra il e yö ne lik bas ký bir ba sa mak da ha yük se le ce ðe ben zi yor de nil di. TAÞ PI NAR: BAÞ KAN LIK SÝS TE MÝ ÇA BA SI RA FA KAL KA CAK BRO O KING Ens ti tü sü Tür ki ye Prog ra mý Di rek tö rü Ö mer Taþ pý nar da, AKP nin se çim za fe ri nin da ha çok e ko no mi nin i yi git me si ne bað lý ol du ðu nu, an cak bü yü - me nin ay ný þe kil de de vam et me me si ve büt çe a çý ðýn da ki ar tý þýn sür me si ha lin de e ko no mi de o lu þa cak bir ge ri le me nin AKP nin po pü la ri te si ni a zal ta ca ðý ný ö ne sür dü. Ö mer Taþ pý nar, ül ke de ki ku tup - laþ ma la ra dik ka ti çe ke rek, bu a çý dan, AKP nin ye ni A na ya sa yý ge çi re bil mek i - çin ge rek li ço ðun lu ðu u la þa ma ma sý ný i - yi bir du rum o la rak ni te len dir di. Se çim so nuç la rýy la Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan ýn Baþ kan lýk Sis te mi ça ba sý nýn ra fa kal ka ca ðý nýn gö rün dü ðü gö rü þü nü sa vu nan Taþ pý nar, Tür ki ye de il gi le nil - me si ge re ken en a cil ko nu nun Kürt me - se le si ol du ðu nu, se çim so nuç la rý nýn da bu nu gös ter di ði ni kay det ti. Taþ pý nar, bu ne den le Baþ ba kan Er do ðan ýn son yýl - lar da ar tan mil li yet çi söy lem le ri ni de ðiþ - tir me si ge rek ti ði ni sa vun du. Ver ilen söz le r tut ulsun KKTC Dý þiþ le ri Ba ka ný Hü se yin Öz gür gün, a - da da o la sý bir an laþ ma nýn, an cak BM pa ra - met re le ri ze mi nin de o la bi le ce ði ni be lir te rek, u lus la ra ra sý ca mi a nýn Kýb rýs Türk hal ký na ver di ði söz le ri ar týk tut ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Öz gür gün, Bang la deþ te ya yým la nan The News To day ga ze te si e di tö rü Re a zud din Ah med e ver di ði de meç te, Kýb rýs so ru nu na çö züm bul ma a ra yýþ la rý nýn yýl lar dýr sür dü ðü - ne i þa ret e de rek, Türk ta ra fý nýn i yi ni yet çer - çe ve sin de, mü za ke re ler de gö rüþ me ma sa sýn - Hü se yin Öz gür gün Öz gür gün, Kýb rýs Türk hal ký nýn yýl lar ca tüm zor luk la ra kat la na rak bu gün le re gel di ði ni ve ya þa nan o lay la rýn bir da ha ya þan ma ma sý i çin ça ba har can dý ðý ný kay det ti. Kýb rýs Tür kü nü yok et mek i çin Rum ta ra fý nýn uy gu la dý ðý bas ký ve þid det o lay la rý ný da an la tan Öz gür - gün, 1974 yý lýn da a da ya Türk as ke ri nin gel - me siy le ba rý þýn sað lan dý ðý ný ve A na va tan Tür ki ye ve Türk as ke ri nin a da da ga ran tör o - la rak hu zu ru ko ru du ðu nu be lirt ti. Kýb rýs Tür kü nün yýl lar dýr u lus la r a ra sý top lum ta ra - fýn dan am bar go lar al týn da ya þa ma ya mah - da o tur du ðu nu ve muh te mel bir an laþ ma nýn da an cak kýr - mý zý çiz gi ler den ö dün ver me den o la bi le ce ði ni be lirt ti. Kýb - rýs so ru nu nun e sa sen 1950 li yýl lar da baþ la dý ðý ný i fa de e den kum e dil di ði ni di le ge ti ren Öz gür gün, dün ya nýn ar týk Kýb rýs Tür kü nün se si ni duy ma sý ve uy gu la dýk la rý in san lýk dý þý am - bar go la ra son ver me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Lefkoþa / a a HABERLER MHP: Gö rün tü ler den bil gi miz yok tu ÝN TER NET TE ya yýn la nan ve MHP li 10 üst dü zey yö ne ti ci nin is ti fa sý na se bep o lan gö rün tü ler le il gi li so - ruþ tur ma da sav cý lý ðýn so ru su ü ze ri ne MHP nin, Ka - set ler le il gi li ya yýn lan ma dan ön ce bil gi miz yok tu. Ka - set ler in ter net te ya yýn lan ma dan ön ce bi ze her han gi bir bil gi ve gö rün tü gön de ril me di ce va bý ný ver di ði be - lir til di. So ruþ tur ma kap sa mýn da sav cý sý Ad nan Çi - men, geç ti ði miz gün ler de MHP ye i ve di ce vap ve ril - me si ta le biy le i ki so ru sor muþ tu. Sav cý Çi men, Gö - rün tü ler ya yýn lan ma dan ön ce si ze gön de ril di mi?, Ýb - ra him Fa ruk Ba yýn dýr ýn kre di kar tý bil gi le ri ne na sýl u - laþ tý nýz? so ru la rý ný gön der di. MHP den gön de ri len ce vap ta, Ka set ler le il gi li ya yýn lan ma dan ön ce bil gi - miz yok tu. Ka set ler in ter net te ya yýn lan ma dan ön ce bi ze her han gi bir bil gi ve gö rün tü gön de ril me di de - nil di. Par ti den ge len ya zý da Ýb ra him Fa ruk Ba yýn dýr ýn kre di kar tý bil gi le ri ne i se bil gi sa yar uz man la rý a ra cý lý - ðýy la u la þýl dý ðý kay de dil di. Ö te yan dan, MHP de 8 ki - þi nin da ha ka se ti var a çýk la ma sý ya pan DYP es ki Mil - let ve ki li Tev fik Di ker in de em ni yet te i fa de si nin a lýn - dý ðý be lir til di. Di ker e, bu bil gi le re ne re den u laþ tý ðý nýn so rul du ðu i fa de e dil di. Ýs tan bul / cihan CHP de ka zan kay ný yor CHP Ýz mir es ki Mil let ve ki li Ca nan A rýt man, Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu nun A ta türk ün bi le sa hip ol ma dý ðý ge niþ yet ki ler le gö re ve gel di ði ni an cak par ti - ye oy ka zan dý ra ma dý ðý ný i le ri sür dü. A rýt man, ba þa rý - sýz lý ðýn fa tu ra sý ný ge nel mer ke zin ö de me si ge rek ti ði ni söy le di. Ö zel bir te le viz yon ka na lýn da se çi mi de ðer - len di ren A rýt man, Ký lýç da roð lu nun ek ran lar da, Yüz - de 30 ve ya 40 oy a la ma dý ðým tak dir de e ki bim le gi de - rim de di ði ni ha týr la ta rak, Sa yýn Ge nel Baþ kan, sö zü - nü tut ma lý dýr. Yok sa hal ka kar þý i nan dý rý cý lý ðý ný kay - be der di ye ko nuþ tu. CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð - lu nun, ge nel se çim den son ra ba þa rý sýz o lan ör güt le ri tek tek ça ðý ra ca ðý a çýk la ma sý ný da de ðer len di ren Ca - nan A rýt man, par ti ör gü tü nün mad dî ve ma ne vî fe - da kâr lýk lar la se çim kam pan ya sýn da ça lýþ tý ðý ný, ba þa rý - sýz lý ðýn fa tu ra sý ný ge nel mer ke zin ö de me si ge rek ti ði ni kay det ti. CHP nin son se çim de ba þa rý sýz ol du ðu nu ve bu nun se bep le ri nin ku rul tay da de ðer len di ril me si ge - rek ti ði ni söy le yen A rýt man, ye ni CHP söy lem le ri nin hiç kim se ta ra fýn dan an la þýl ma dý ðý ný sa vun du. A rýt - man, Bu ye ni CHP söy le mi ni va tan daþ da an la ma dý, par ti ta ba ný da an la ma dý. Bu söy lem, CHP nin kýr mý zý çiz gi le ri ni or ta dan kal dý ra rak par ti ye za rar ver di, kim - lik bu na lý mý ya þat tý ve par ti, ze mi nin den ka ya rak ta - ban kay bet ti de di. Ýzmir / cihan Dic le Ü ni ver si te sinden Kürt çe kur su DÝC LE Ü ni ver si te si nde (DÜ) hal ka a çýk dü zen le - nen kurs ta Kürt çe dil öð re ti mi ne baþ lan dý. YÖK ün o nay ver di ði yö net me lik doð rul tu sun da DÜ de a çý lan Sü rek li E ði tim Mer ke zi ve Ya þa yan Dil ler Mer ke zi iþ - bir li ði i le dü zen le nen Kürt çe dil kur su na ka tý lan ve a - ra la rýn da öð re tim ü ye le ri, öð ret men ler, a vu kat lar, dok tor lar ve öð ren ci le rin de yer al dý ðý kur si yer ler, 3 ay lýk pe ri yot lar ha lin de sü re cek kurs ta, Kürt çe yi ha - zýr la nan bir müf re dat kap sa mýn da hem gra mer hem de pra ti ðe da ya lý öð ren me fýr sa tý bu la cak. Top lam 36 sa at sü ren e ði ti mi ta mam la yan kur si yer ler den dil sý - na vý ný ba þa rýy la ge çen ler DÜ Rek tör lü ðü Sü rek li E ði - tim Mer ke zi nce o nay lý ser ti fi ka yý al ma ya hak ka za - na cak. Kur si yer ve DÜ Týp Fa kül te si nde dok tor Meh met Kü çü kö ner, Türk çe bil me yen has ta la rýy la i - le ti þim ku rar ken sý kýn tý ya þa dý ðý ný, bu ne den le Kürt - çe öð ren me ye ka rar ver di ði ni söy le di. Diyarbakýr / a a Ha cý a day la rý nýn yaþ or ta la ma sý dü þü yor DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Ek rem Ke leþ, hac ca gi den le rin yaþ or ta la ma sý nýn her ge çen yýl düþ - tü ðü nü bil dir di. Ke leþ, Ri ze Müf tü Yu suf Ka ra li Di ya - net E ði tim Mer ke zin de, hac da gö rev a la cak din gö rev - li le ri ne e ði tim ve ril me si do la yý sýy la dü zen le nen top - lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, son yýl lar da hac ca kar þý ö nem li bir yö ne liþ ol du ðu nu vur - gu la ya rak, Baþ vu ru lar þu an da 963 bin ci va rýn da. Hac ca o lan bu yö ne li þi en gü zel þe kil de de ðer len dir - mek a ma cýy la e ði tim se mi ner le ri ya pý yo ruz. Hac da gö rev len di ri le cek din gö rev li le ri ne e ði tim ve ri yo ruz de di. Bu yýl hac ca 74 bin ki þi nin gi de ce ði ni bil di ren Ke leþ, þun la rý söy le di: Ek kon ten jan gel me si ha lin de, gö rev ya pa cak la rýn sa yý sý 3 bi ni bu la bi le cek. Ye mek gi - bi di ðer hiz met ler de gö rev a la cak lar la 4 bi ne ya kýn ki þi hac da gö rev ya pa cak. Hac ca gi den le rin yüz de 60 ý Di - ya net, yüz de 40 ý ö zel þir ket ler i le gi di yor. Hac ca gi - den le rin yaþ or ta la ma sý bu yýl 56. Her ge çen yýl yaþ or - ta la ma sý dü þü yor. 10 yýl ön ce yaþ or ta la ma sý çok yük - sek ti. Genç ler hac ca, yýl lar geç tik çe da ha faz la il gi gös - te ri yor. Ön ce ki yýl lar da bel li ya þa gel miþ in san lar hac ca git mek is ter di. Um re de yaþ or ta la ma sý çok da ha dü - þük. Ýn san lar a i le le riy le bir lik te gi di yor. Um re ye gi den - le rin sa yý sý her yýl kat la na rak ar tý yor. Bu yýl 400 bi ni bu la cak gi bi gö rü nü yor. Þu an 350 bi ni aþ tý. Ri ze / a a TAZÝYE Arkadaþlarým Ýbrahim, Aziz ve Þevket Özbey'in babasý, merhum Abuzer Özbey ve arkadaþlarým Mehmed Danýþmaz'ýn kardeþi, Muhammed ve Ömer Danýþmaz'ýn aðabeyi Ali Danýþmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederim. Hasan Yalçýn

5 Y HABER 5 Türkiye NATO nun operasyon üssü! Ýstanbul da 15 araç kundaklandý ÝSTANBUL UN çeþitli ilçelerinde park halinde bulunan 15 araç kundaklandý. Alýnan bilgiye göre, Zeytinburnu nda 5, Güngören, Küçükçekmece, Esenler ve Beyoðlu nda 2 þer, Kartal ve Baðcýlar da birer araç, kimlikleri belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce benzin dökülerek ateþe verildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesine raðmen a- raçlarda büyük çapta maddî hasara sebep oldu. Ýtfaiye ekiplerinin yangýnlarý söndürdükleri sýrada bazý araç sahiplerinin gözyaþlarýný tutamadýklarý görüldü. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kundaklama olaylarýna karýþan kiþi ya da kiþilerin yakalanmasý amacýyla baþlattýðý çalýþmayý sürdürüyor. Ýstanbul / aa Ergenekon sanýðý andýç ta ifade verdi ÝKÝNCÝ Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýðý Hasan Ataman Yýldýrým, kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri kurulduðu yönündeki iddialarla ilgili soruþturma kapsamýnda ifade verdi. Ýkinci Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýðý Hasan Ataman Yýldýrým, kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri kurulduðu yönündeki iddialarla ilgili soruþturma kapsamýnda ifadesine baþvurulmak üzere Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesine getirildi. Tutuklu bulunduðu Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi nden bir araçla adliyeye getirilen Ataman, jandarmalar eþliðinde binaya alýndý. Ataman ýn, soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz a ifade verdiði belirtildi. Ýstanbul / aa Havalimanýnda artýk kemer çýkartýlmayacak TEMMUZ ayýndan itibaren Atatürk Havalimaný Dýþ ve Ýç Hat Terminal giriþlerinde yapýlan a- ramalarda artýk kemer ve ayakkabýlarýn çýkarýlmasý istenmeyecek. Ýstanbul Vali Yardýmcýsý ve Atatürk Havalimaný Mülki Ýdare Amiri Ahmet Aydýn, Atatürk Havalimaný nda görevli gazetecilere yaptýðý açýklamada, bir ay önce Atatürk Havalimaný Güvenlik Komisyonu toplantýsýnda konunun gündeme geldiðini belirterek, þunlarý kaydetti: Dünyadaki yolcu memnuniyeti kapsamýnda, Yolcularýmýza en iyi hizmeti nasýl sunarýz diye bu konuyu deðerlendirdik. Yolculardan, Türk Hava Yollarýndan ve havalimaný iþletmecisi TAV dan bu yönde talepler geldi. Terminale ilk giriþte yapýlan aramalarda yolcularýn ayakkabý ve kemer çýkarýlmamasý yönünde talepler geldi. Biz de kurulda deðerlendirdik. X-Raylerde, özellikle paketlerin içini görebilmemiz çok önemli. Ancak kiþilerin üst aramalarýnda kemer ve ayakkabý çok risk taþýmýyordu. Uluslar arasý boyutta önemli bir imaj konusuydu, deðerlendirip bu kararý verdik. Bundan sonra hiçbir yolcudan kemer ve ayakkabý çýkartmasýný istemeyeceðiz, uygulamayý yavaþ yavaþ baþlatýyoruz. Aydýn, uygulamanýn Temmuz ayýndan itibaren baþlatýlacaðýný belirterek, ilk arama noktalarýnýn tamamen kaldýrýlmasýnýn þimdilik düþünülmediðini, arýndýrýlmýþ bölgedeki uygulamanýn ise aynen devam edeceðini söyledi. Ýstanbul / aa Veli Küçük, saðlýk kontrolünden geçirildi BÝRÝNCÝ Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýðý emekli tuðgeneral Veli Küçük, Bakýrköy Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde rutin saðlýk kontrolünden geçirildi. Tutuklu bulunduðu Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesinden Bakýrköy Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilen Küçük ün rutin kontrolleri yapýldý. Veli Küçük, tetkiklerin ve muayenenin ardýndan cezaevine geri götürüldü. Küçük ün bazý rahatsýzlýklarýna iliþkin olarak 3 aylýk periyotlarla saðlýk kontrolünden geçirildiði, bugünkü muayene ve tetkiklerin de bu kapsamda yapýldýðý öðrenildi. Ýstanbul / aa Kamuoyunun gözünden kaçan/kaçýrýlan, seçim hayhuyunda kotarýlýp seçimden sonra resmen kararý alýnan konulardan biri de, Türkiye nin NATO nun kara unsuru üssü olmasý. Seçim meydanlarýnda gündeme gelmeyen bu husus, seçim öncesi bizzat Millî Savunma Bakaný Gönül tarafýndan memnuniyetle duyurulmuþ; NATO nun komuta yapýsýnýn günün koþullarýna uydurulup daha etkin hale getirilmesi iddiasýyla Ýzmir deki NATO Komutanlýðýnýn, üniformasýnýn deðiþtirilerek NATO nun kara üssü haline getirileceði söylenmiþti. (Milliyet, ) Çok geçmeden, Yunanistan Üssünden vazgeçen NATO nun Ýspanya daki kara üssü nün Türkiye ye taþýnmasý, peþinen Türkiye nin Ýspanya dan rol çaldýðý þeklinde yorumlanarak, seçim gürültüsünde oldu bittiye getirildi. Brüksel de toplanan NATO ülkelerinin savunma bakanlarý, Türkiye deki tek NATO üssü olan Ýzmir Hava Komutanlýðý ný NA- TO nun tek kara komutanlýðýna dönüþtürme kararý aldý. Böylece, 1955 ten beri faaliyet gösteren Almanya nýn Heidelberg kentindeki kara komutanlýðý ve Ýspanya da Madrid yakýnlarýndaki Retamares karargâhý birleþtirilerek Ýzmir e taþýnacak. Afganistan daki uluslar arasý birliklerin komutasý bundan böyle Ýzmir de koordine edilecek ve lojistik destek için de merkez olacak (Taraf, ) NATO NUN YENÝ VÝZYONU NE? Çarpýcý olan, Ýzmir in NATO nun kara komutanlýðý üssü haline getirilmesi gerekçesinin, Türkiye nin Ýttifak içindeki siyasî, operasyonel ve taktik alandaki aðýrlýðýný göstermesi açýsýndan önem taþýdýðý cümlesiyle a- çýklanmasý. Brüksel deki iki gün süren toplantýda NA- TO nun yeni komuta yapýsý nýn hedefini açýklayan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen in, Kabil Konferansý na ve Afganistan ýn güvenliði ne atýfta bulunup, Afganistan dan çekilme tarihi olan 2014 sonrasý için NATO nun eðitim ve lojistik alanlarýnda sürece destek olmayý sürdüreceðini ve peþinden Libya ya askerî operasyonun kararlýlýkla devam edeceðini vurgulamasý, dikkat çekici. Görünen o ki, Rasmussen in yaný sýra Gönül ün da ikrar ettiði, NATO kara üssünün Restorasyonu yapýlarak müze haline getirilen ''Ulucanlar Cezaevi'' ziyarete açýldý. Aslýna uygun þekilde düzenlenen cezaevi koðuþlarýna ve tecrit odalarýna bal mumundan yapýlan 22 mahkûm heykeli yerleþtirilirken, müzenin koridorlardaki hoparlörlerinden tecrit odalarýndaki iþkenceleri yansýtan çýðlýk sesleri yankýlanýyor. FOTOÐRAF: AA Ulucanlar'da tarihe yolculuk KURULDUÐU 1925 yýlýndan kapatýldýðý 2006 ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme þahit olan Ulucanlar Cezaevi ziyarete açýldý. Adalet Bakanlýðý, Altýndað Belediyesi, Ankara Barosu ve Mimarlar Odasý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde restorasyonu yapýlarak müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi ziyarete açýldý. Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, resmî açýlýþlarý daha sonra yapmak üzere ertelediklerini belirterek, Ulucanlar Cezaevi nin sadece müze kýsmýnýn fiili olarak dün açýldýðýný söyledi. Veysel Tiryaki, ziyaretçilerini özellikle i- damlarýn, iþkencelerin yaþandýðý dönemlere götüren türkülerin yankýlandýðý müzede, Muhsin Yazýcýoðlu nun seccadesi ve süveteri, Hüseyin Ýnan ýn idamdan sonra üzerinden çýkarýlan fanilasý, Deniz Gezmiþ in sigarasý, kibriti, madeni paralarý, ders notlarý gibi kiþisel eþyalarýnýn da sergilendiðini hatýrlattý. Tiryaki, müzeyi görmek isteyenlerin 10 ar kiþilik gruplar halinde sabah saatleri arasýnda birer saatlik turlarla gezeceklerini bildirdi. Balkon konuþmasý adýmý AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, seçim sürecinde siyasetçi ve köþe yazarlarýna açtýðý dâvâlarý geri çektiðini açýkladý. Çelik, TVNET televizyonunda katýldýðý canlý yayýnda, gündemdeki konulara iliþkin sorularý cevapladý. Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn seçim gecesi yaptýðý Balkon konuþmasý ile ilgili sorulan bir soru üzerine þunlarý söyledi: Sayýn Baþbakan, balkonda çok net mesaj verdi. Rakip takýmlarýn futbolcularý birbirlerine faul yapabilirler, zaman zaman birbirlerini isteyerek, istemeyerek incitebilirler, düþürebilirler. Birbirlerinin hatta sakatlanmasýna yol açabilirler. Ama maç bitince eðer tokalaþabilirlerse, öpüþebilirlerse, formalarýný deðiþtirebilirlerse bunun adý spor centilmenliðidir. Ben diyorum ki siyaset centilmenliðini de hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz, rekabete evet ama nezaketten yoksun rekabete hayýr diyoruz. Yine ayný þekilde barýþ içinde yarýþ olsun diyoruz. Fakat maalesef çok tatsýz þeyler söylendi. Sayýn Baþbakan ýn helâlleþme lâfýnýn sözde kalmamasý için bir adým daha belki atýlmasý gerekiyordu. Dün (önceki gün) o- nu Sayýn Baþbakanýmýzla da uzun boylu müzakere ettik ve Sayýn Baþbakanýmýz bir karara vardý. Sayýn Baþbakanýmýz, propaganda döneminde, seçim kampanyalarý döneminde diðer siyasî parti liderlerinin kendisine yönelik kiþilik haklarýna saldýrý anlamýna gelebilecek sözlerinden dolayý dâvâlar açtý, Sayýn Kýlýçdaroðlu na, Sayýn Bahçeli ye, Sayýn Namýk Kemal Zeybek e dâvâlar açtý. Sayýn Baþbakanýmýz, balkon konuþmasýndaki helâlleþmenin hayata geçirilmiþ somut bir yansýmasý olarak, bu dâvâlarýný geri çekti. Sayýn Baþbakanýmýz þikâyetini geri alýyor, dâvâsýndan sarfýnazar ediyor. Onlara açtýðý tazminat dâvâlarýný ya da diðer türlü dâvâlarý geri çekiyor. Hüseyin Çelik, Bir de gazetecilere a- çýlan dâvâlar var. Ahmet Altan vesaire... denilmesi üzerine de, Sayýn Baþbakan, o dâvâlardan da sarfýnazar ediyor cevabýný verdi. Ankara / aa Türkiye ye taþýnmasýnýn amacý, Türkiye nin I- rak ta olduðu gibi Afganistan ve Libya daki A- merikan iþgali ve operasyonlarýna tam desteðinin arttýrýlarak sürdürülmesi. Ýzmir le ilgili yeni görevlendirmenin NA- TO nun yeni vizyonu yla uyumlu bir adým olduðu nun, Washington, Brüksel ve Ankara tarafýndan propaganda edilmesinin maksadý bu. Bilindiði gibi, Ankara AKP iktidarýnda ABD nin bir milyon insaný katlettiði Irak ý iþgaline tam destek vermiþ; baþta Ýncirlik olmak üzere havaalanlarýný ve limanlarýný iþgalci ortaklarýnýn her türlü silâh, mühimmat, savaþ malzemesinin nakil ve daðýtýmýna açmýþtý. A- merikan savaþ uçaklarýnýn sadece Ýncirlik Üssü nden Irak kent ve köyleri üzerine 3995 sorti yaptýðýný, bizzat Bakan açýklamýþtý. TÜRKÝYE NÝN YENÝ ROLÜ NE OLACAK? Ayrýca Afganistan a gönderilen askerî birliðe ek olarak Obama ve Rasmussen in talebiyle yeni askerî birlik cepheye sürüldü; NATO þemsiyesi altýnda ABD nin Orta Asya ve Hazar Havzasý egemenlik ve enerji kaynaklarýný ve hatlarýný kontrolüne tam destek verildi ve verilmekte. Son olarak, yine bir Amerikan projesi olan Füze Kalkaný nýn yine NATO paravanýnda Türkiye topraklarýna konuþlanmasý kararý alýndý; baþta NATO nun Libya da ne iþi var? diyen Baþbakan üç hafta sonra, NATO Libya ya girmelidir! dönüþüyle, Türkiye nin ambargoya ve askerî müdahaleye katýlmasý saðlandý, saðlanýyor. Türkiye Irak ýn ardýndan Afganistan da olduðu gibi Libya da da NATO paravaný nda Amerikan ve iþgal/savaþ müttefiklerinin küresel egemenlik ve çýkar savaþýnda savaþ ortaðý ve cephe ülkesi haline getirildi, getiriliyor. Þimdi Amerikan ve Batý basýnýnda, Türkiye nin NATO içinde aðýrlýklý görev üstlenmiþ olmasý ndan dem vuruluyor; NATO nun görev aldýðý yeni bölgelerin anlamý nazara veriliyor. Türkiye nin NATO þemsiyesinde ABD ve savaþ/iþgal ortaklarýnýn operasyonlarýnýn merkezi haline getirileceði, ve Afganistan gibi operasyonlarda etkin rol oynayacaðý bildiriliyor. (Milliyet, ) Gerçekten, neden baþka bir ülke, meselâ Ý- talya deðil de, ille de Türkiye? Türkiye, NA- TO nun yeni görev bölgeleri denilen baþta Suriye olmak üzere, bölgedeki kalkýþma ve karýþýklýklar bahanesiyle yapýlacak operasyonlarda ne tür bir rol alacak? Sonra, Ýzmir in NATO nun kara üssü yapýlmasý nda Ankara yý ve AKP hükûmetini tatmin eden unsurlar neler ki, yüksünmeden Türkiye nin kritik görevler le NATO o- perasyon merkezi yapýlmasý memnuniyetle o- naylanýyor? ULUCANLAR IN TARÝHÝ HALKLA BULUÞACAK Aslýna uygun þekilde düzenlenen cezaevi koðuþlarýna ve tecrit odalarýna bal mumundan yapýlan 22 mahkum heykeli yerleþtirilirken, müzenin koridorlardaki hoparlörlerinden tecrit odalarýndaki iþkenceleri yansýtan çýðlýk sesleri yankýlanýyor. Cezaevi avlusundaki mahkûmlarýn dilek aðacýnýn dallarýna ise bir dönem Ulucanlar da tutuklu kalan Necip Fazýl Kýsakürek, Nazým Hikmet Ran, Muhsin Yazýcýoðlu, Osman Bölükbaþý, Osman Yüksel Serdengeçti, Bülent Ecevit, Fakir Baykurt, Hüseyin Cahit Yalçýn, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan, Ali Bülent Orkan, Mustafa Pehlivanoðlu, Fikri A- rýkan, Cevat Þakir Kabaðaçlý, Yýlmaz Güney, Necdet Adalý, Erdal Eren e kadar bir çok ismin fotoðraflarý asýldý. Ankara nýn Altýndað ilçesinin Ulucanlar semtinde bulunan, Cebeci Tevkifhanesi, Cebeci Umumî Hapishanesi, Cebeci Sivil Cezaevi, Ankara Merkez Kapalý Cezaevi ve son olarak Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi olarak adlandýrýlan cezaevi, kurulduðu 1925 yýlýndan kapatýldýðý 2006 ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme þahit oldu. Ankara / aa Ýsrail den Erdoðan a kutlama ÝSRAÝL -Türkiye Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Robert Tiviaev, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir mektup göndererek Ýsrail Parlamentosu adýna seçim baþarýsýný kutladý. Ýsrail kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Tiviaev mektubu, Knesset teki meslektaþlarý adýna yazdýðýný belirterek, Ýsrail parlamentosu, büyük ülke Türkiye nin baþbakaný olarak yeniden seçilmenizden dolayý en iyi dileklerimizi iletmemi istedi ifadesini kullandý. Tiviaev, Ýsrail Parlamentosu olarak, Erdoðan ýn yeniden seçilmesinin Ýsrail-Türkiye iliþkilerinde yeni bir sayfa açacaðýný ve bunun iki ülke ve halklarýnýn yararýna faydalý bir iþbirliði sayfasý olacaðýný umut ettiklerini ifade ederek, þunlarý kaydetti: Yakýn geçmiþin (Marmara gemisinin trajik olaylarý) kinlerini gömelim ve ülkelerimiz arasýndaki dostluk ve iþbirliðinin uzun tarihindeki ilhamý bulalým. Ýsrail Parlamentosu ndaki bizler ve Ýsrail halký adýna baþarýlarýnýzdan dolayý en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ankara / aa Seçimin ardýndan Türkiye seçim yorgunluðunu üzerinden atmaya çalýþýrken, seçim sonuçlarý üzerinden analiz ve deðerlendirmeler yapýlmaya devam ediyor. Partiler sandýkta milletin verdiði mesajý okumaya çalýþýyor. Parlamentoya giren partilerin hepsi de kendi cephelerinden seçimi baþarý gibi gösterseler de aslýnda hiçbir partinin seçimden beklediðini alamadýðý görülüyor. Kimisi oy oranýný yükseltirken milletvekili sayýsý düþtü, kimisi hem oy oranýný, hem de milletvekili sayýsýný düþürdü. Bu yüzden de seçimin üzerinden birkaç gün geçmeden erken kongre talepleri birbiri ardýna gelmeye baþladý. Seçim öncesinde Yüzde 40 alamazsak giderim diyenler þimdi geçmiþ seçimlerle kendi dönemini oylarýný kýyaslayarak baþarý kazandýðýný söylese de partilerin içi kaynamaya baþladý. * * * Seçim sisteminin yanlýþlýðý bu seçimin ardýndan da ortaya çýkmýþ oldu. Son üç seçimi karþýlaþtýrýrsak seçimin ne kadar demokratik (!) olduðu anlaþýlýr. AKP nin son üç seçimine bakalým. AKP 2002 yýlýnda yüzde alýrken, 363 milletvekili çýkardý seçiminde oylarýný yaklaþýk 12 puan arttýrmasýna raðmen (yüzde oy almýþtý) 341 milletvekili çýkarabildi. Son seçim de ise yüzde 49.9 oy adý, yani geçen seçime göre yaklaþýk 3 puan oylarýný arttýrdý, ancak 326 milletvekili çýkarabildi. CHP ye bakarsak 2002 yýlýnda yüzde oy alýrken 178 milletvekili çýkarýrken, 2007 seçiminde yüzde oy karþýlýðý Meclis e 112 milletvekili ile temsil edildi. CHP son seçimde ise yüzde 25.9 alýrken 135 milletvekili çýkarabildi. MHP de de durum ayný. MHP 2002 yýlýnda iktidar ortaðý olarak girdiði seçimde barajý geçemezken, 2007 yýlýnda 14,26 oy oraný ile 71 milletvekili çýkardý seçiminde ise yüzde oy oraný ile 53 milletvekilinde kaldý. Bütün bu sonuçlara bakýldýðýnda seçim sisteminin daha þimdiden deðiþtirilmesi gerekliliði ortaya çýkýyor. Seçim sistemi ile birlikte Siyasî Partiler Kanunu da deðiþtirilip demokratik hale getirilmesi gerekiyor. Her iki kanunun da temsilde adaleti saðlayacak þekilde düzenlenmesi gerekiyor. * * * Seçim bitti, ancak tartýþmalar da bitmek bilmiyor. BDP nin 6, CHP nin 2, MHP nin bir vekili þu anda cezaevinde. Yani Meclis in 9 ü- yesi þu an tutuklu, 3 ü Ergenekon dâvâsýnda tutuksuz sanýðý. 3 baðýmsýz aday da siyasî yasaklý durumda. Bu durumda yargýnýn vereceði karar merakla bekleniyor. Öte yandan BDP listelerinden seçilen üç milletvekili siyasî yasaklý olduðu için 2014 ün sonuna kadar her hangi bir partiye katýlamayacak. Sandýðýn bir mesajý da üç dönemdir ardý ardýna iktidar olan, fakat ilk dönemde anayasayý deðiþtirecek sayýda milletvekiline sahip olmasýna raðmen anayasada kýsmî deðiþikliðin ötesine gidemeyen, seçim öncesinde Sivil anayasayý yapacaðýz diyen AKP ye oldu. Millet AKP ye önemli bir destek verdi, ama anayasayý tek baþýna deðiþtirecek gücü bu sefer vermedi. Bir baþka ifadeyle Anayasayý deðiþtirmek için baþka partilerle uzlaþ dedi. * * * Þimdi sýra, seçim öncesinde çözümü ertelenen birçok sorunun çözümüne sýra geldi. E- konomide, siyasette, eðitimde birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Ýþsizlik düþtü denilse, þu an da iþsizlik ülkenin en büyük sorunlarýndan birisi. Carî açýk büyük oranlara yükseldi. Anayasa için uzlaþma yollarý mutlaka bulunmalý. Hakikaten sivil bir anayasa yapýlmalý. Þu anda hükümet içinde bulunanlarýn bu konuda görüþ birliði içinde olduðunu söylemek zor. Bir kýsmý sýfýrdan yapýlmalý derken, baþka bir kýsmý da dokunulamayan maddelere dokunulmadan bir anayasa yapma görüþlerini savunuyorlar. Bu yüzden iktidar partisi daha kendi içinde uzlaþma yapamazken, muhalefet partileri ile nasýl bir uzlaþma i- çinde olacaðý merak konusu. Anayasanýn baþlangýç kýsmýna dokunulmadan yeni bir anayasa yapýlamayacaðý dikkate alýnýrsa, önümüzdeki dönemde tartýþma konularýnýn baþýnda anayasa deðiþikliði gündeminin önemli bir bölümünü oluþturacak. Þu aþamada Meclis e giren veya giremeyen bütün partilerin seçim meydanlarýnda yaptýklarý üslûpsuz tartýþmalarý, kýsýr çatýþmalarý, kutuplaþtýrýcý konuþmalarý ve ideolojik saplantýlarý bir kenara býrakarak asgarî müþtereklerde buluþmak durumundalar. Bu olur mu? Ýnþaallah diyelim

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý

Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý ANAYASA MAHKEMESÝ BAÞKANI KILIÇ: KÝMSENÝN, ÝÇÝNE DÜÞÜLEN DURUMU SAVUNACAK MECALÝ YOK. YARGI BAÐIMSIZLIÐI ÖRTÜSÜ ALTINDA ELE GEÇÝRME SÖZÜ YARGIYA SAYGISIZLIK

Detaylı

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE AVUSTURYA DA ÝSLÂMIN 100. YILI Avustur ya Ýs lâm Ce ma a ti Ka nu nu nun ka bul e dil me si nin 100. yýl dö nü mü Vi - ya na da dü zen le ne cek et kin lik ler le kut la na cak. Bu gün kü et kin lik le

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı