BURDUR MASALLARINDA KADIN VE SU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR MASALLARINDA KADIN VE SU"

Transkript

1 229 BURDUR MASALLARINDA KADIN VE SU Asuman GÜNEŞ * Ali YAKICI ** Masal, birçok bilimin yararlanabileceği bir kaynaktır. Milletlerin kültür özellikleri masallarda gizlidir. Masallar, toplumun kuruluşunu ve ana unsurlarını nitelendirmede, halk kültürünün temellerini araştırmada son derece değerli belgelerdir. Burdur yöresine ait kendi derlememiz olan masallardan seçtiğimiz 40 masaldan 11 inin ana kahramanı kadındır. Bu masalların ana olaylarını kadınlar yönlendirir. 11 masalda ise kadınlar yardımcı kahramanlar olarak yer almakla birlikte önemli işlevler yüklenmektedir. İncelediğimiz bu masallarda özellikle kadınların su ile olan ilgilerine dikkat edilmiş ve bunun sonucunda Türk mitolojisi ve destanlarından izler taşıdığı görülmüştür. Örneğin, Doğu Türkistan sahası Uygur Türklerine ait destanlardan biri olan Adilhan Destanı ile Burdur masallarından birinin gerek konu, gerek motif ve tip yapısı bakımından önemli benzerlikler taşıdığını tespit ettik.(akkaya 1999) W.J.Gruffydd, mitlerin dereceli olarak zaman içinde dört aşama geçirerek masala dönüşeceğini ileri sürer: 1. Aşama: Mitoloji durumundadırlar. 2. Aşama: Mitoloji tarihe dönüşür. 3. Aşama: Mitolojik tarih, folklora dönüşür. 4. Aşama: Folklor edebî masalların ortaya çıkışında kullanılır ve masallar oluşur. (Çobanoğlu 2002:165) Bu fikirden hareketle L. Raglan, bazı mitlerin ilişkili oldukları ritlerle bu süreç içinde ayrılmış olabileceklerini düşünmektedir. Ayrıca, söz konusu anlatıların mahiyet ve form değişikliklerinin aynı zamanda bir insanın kurban edilmesinden zamanla bir insanın kurban edilirmiş gibi yapıldığı ritlere ve netice itibariyle de insan yerine hayvanların kurban edilmesine dönüşümün de izlenebileceğini ileri sürmektedir. (Çobanoğlu 2002: 165) Arnold Van Gennep, masalın kaynağı hakkında çeşitli ekollerin görüşlerini anlatırken Mitoloji mektebi, halk masallarını, eski mitlerin parçalar hâlindeki bakiyeleri olarak görüyordu. Bu mektebin natüralist denilen bir şubesi, masallarda güneşe ve fecre, yahut da bulutlara ve yağmura ait mitleri buluyordu. demektedir. (Boratav 2001: 2) Türk mitolojisinde kadın ve su önemli bir yere sahiptir. Verbitskiy in derlediği Altay Yaratılış Destanında Ak Ana bir denizden çıkar ve Ülgen e dünyayı yaratmasını söyler: Dünya bir deniz idi, ne gök vardı, ne bir yer, Uçsuz bucaksız, sonsuz sular içreydi her yer! Tanrı Ülgen uçuyor, yoktu bir yer konacak, Uçuyor, arıyordu, katı bir yer, bir bucak. (...) Ülgen hep düşünmüştü, ta göklere bakarak: -Bir dünya istiyorum, bir soyla yaratayım! Bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım! Bunun çaresi nedir, ne yolla yaratayım! Bir Ak-Ana (Ak-Ene) var idi, yaşardı su içinde, Ülgen e şöyle dedi, göründü su yüzünde: -Yaratmak istiyorsan, sen de bir şeyler Ülgen, Yaratıcı olarak, şu kutsal sözü öğren! * Arş.Gör., Gazi Üniversitesi ** Yrd.Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2 230 I.BURDUR SEMPOZYUMU De ki hep, Yaptım oldu! Başka bir şey söyleme! Hele yaratır iken, Yaptım olmadı! deme! Ak-Ana bunu dedi, sonra kayboluverdi, Denize dalıp gitti, bilinmez noluverdi. (Ögel 1998: 1.c., 433) Göl ve nehir kavşaklarındaki adacıklar, Türk mitolojisinde çok önemli bir motiftir. Oğuz destanındaki Kıpçak ı annesi, nehir ortasında bulunan bir adacık içinde, bir ağaç kovuğunda doğurur. Uygurların menşe efsanesinde de Uygurların atası olan beş prens, iki nehir kavşağının ortasında bulunan bir adacıktaki kayın ağacından doğarlar. Macarların ataları da, geyiği takip ederek bir denizi geçer ve bu denizin ortasındaki bataklık gibi bir yerde türerler. Bu kutsal adalar, Altay ve Sibirya efsanelerinde de bulunmaktadır. Şamanların çoğu zaman iki karıları vardır. Bazı bölgelerde, bu kadınlardan biri Gök ün kızı, diğeri de Su yun kızı dır. (Ögel 1998: 1.c., 141) Daha sonra ortaya çıkan destan ve diğer edebî mahsullerde görülen kutsal varlıkların sudan çıkma olayına ilk olarak Yaratılış destanları kaynaklık etmektedir. (Yakıcı 2003: 414) Şamanist Altay ve Yenisey Türklerinin dinî törenlerinde suya karşı okudukları ilâhilerde Tom ve Kem (Yenisey) Irmakları merhametli, yaşlı bir kadın olarak nitelenmektedir. (İnan 1998: 492) Su perisi efsanesi bütün Türk boylarında yaygındır. İslavların Rusalkalarına benzeyen bu sarı kız, Altay ve Yenisey Türklerinde su ezi (su sahibi) ve bazan da almıs adını taşır. Başkurtlar ve Kazanlılar buna su anası diyorlar. Cenupta Zamantı kıyılarında yaşayan bu ananenin eski Türk ananesi olduğu belirtilmektedir. (İnan 1998: 326) Türklerde suyun kutsal bir varlık olarak kabulü, birtakım geleneklerde de kendini gösterir. Başkurt Türklerinde yeni gelinler, kayın babasının içtiği pınarlar ile koca yurdunun içinde bulunan, ırmak ve göl sularına para atarlar. Bu daha çok, kendi çocuklarını da yaşatacak olan sulara karşı yapılan, bir saygı gösterisidir. Kırgız ve Kazak Türkleri de, kısır olan kadınları, sahrada bulunan tek ağacın, pınarın, suyun veya kuyunun yanında geceletip, kurban kesiyorlardı. Bilindiği gibi Anadolu da da çeşitli dileklerle ziyaret edilen subaşları ile çevresinde ağaçlar vardır. (Ögel 1998: ) Bir köye yeni gelen geline kadınlar tarafından hu köründürü (su gösterme) denilen bir merasim yapılırdı. Bu merasim, gelin geldiği günün sabahı yapılırdı. Köyün kadınları ve kızları toplanıp gelini köyün yakınındaki ırmağa veya göle götürürlerdi. İhtiyar bir kadın gelini suya, suyu geline gösterdikten sonra ataylardan kalgan hu, ineylerden kalgan hu (babalardan kalan su, analardan kalan su) diyerek bir şeyler söyler ve gelinin süslerinden bir gümüş para koparıp suya atardı. Bu âdetler, Ural ın doğusunda yaşayan Katay, Salcuvut, Barın, Beketin ve Tabın boylarında da görülmüştür. (İnan 1998: 492) Buna benzer, Anadolu nun birçok yerlerinde Hıdrellez gününde kadın ve kızların Tanrıya dilekçe yazıp suya atma âdetleri bilinmektedir. Dahası, büyü yapılan biri denizi geçerse büyünün bozulacağına inanan kadınlar vardır. (İnan 1998: 492) Türkmenistan da, çocuğu olmayan kadın, çocuğunun olması için, yeni yapılan köprüden geçmelidir. Türkmenistan daki bu uygulama eski Türk dini Göktanrı inanç sistemindeki su kültü ile ilgilidir. Buna göre; kutsal kabul edilen su, hamile kalamayan kadına su iyesi vasıtasıyla yardımcı olacaktır. Türk efsanelerinde elmalı dereler, coşkun akan sular bebek istemi ile dua edilen yerler olarak geçmektedir. Türkiye de akarsu ve köprü ile ilgili birçok dinî uygulama vardır. Büyü yapılan muskalar ile bozulması istenilen muskalar, köprüden akarsuya atılır. Gelin, güvey evine gitmeden evvel köprüden geçilir. (Kalafat 2000: 37) Manas Destanında, Cakıp Han, karısı Çıırçı nın çocuk doğurmamasından şöyle yakınır: Bu Çıırçı yı alalı, Yazı kışı on dört yıl oldu Bu, mezarlı yeri ziyaret etmiyor, Bu, elmalı yerde yuvarlanmıyor, Bu, şifalı sularda gecelemiyor. (Yıldız 1995: 537) Dede Korkut Destanının Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyunda Dirse Han : Kuru kuru çaylara su saldum Kara tonlu dervişlere nezirler virdüm Aç görsem toyurdum, yalınçak görsem tonatdum Depe gibi et yığdum, göl gibi kımız sağurdum Dilek ile bir oğul güç ile buldum der. (Ergin 1997:87)

3 231 Bu örneklerden görüleceği üzere su, insanların yaratılış ve türeyiş ile ilgili inançlarında önemli bir işleve sahiptir. Bu inancı Türk mitolojisinde belirgin bir şekilde görüyoruz. Bu durumun, Burdur masallarında da bazı değişikliklere uğrayarak yer aldığı görülmektedir. Aşağıdaki Burdur masalında portakalın kıza dönüşmesi için suyun içinde kesilmesinin gerekliliği ortaya konmaktadır. Bir bey oğlu yolda üç portakal bulur. İlk iki portakal kesildiğinde su deyip ölür. Üçüncü portakalı bir pınarın başında keser ve su istediğinde onu pınara bırakır. Suya giren portakal, beyaz bir güvercine dönüşüp uçarak pınarın başındaki büyük kavağın üzerine konar ve huri kızına dönüşür. Kızlar eşlerini genellikle su (çeşme, pınar, ırmak, deniz) kenarlarında bulurlar. Hastalıklı kızlar pis kuyularda şifa bulur. Fakir ama iyi kızlar içine düştükleri kuyulardan zengin olarak çıkarlar. Buna karşılık kötü kalpli kızlar aynı kuyulardan hiçbir fayda görmezler. Burada masalların eğitici olma işlevi ön plana çıkar. Bazı masallarda ise kuyudan zengin olarak çıkan kadın değil, onun eşidir. Ancak bu zenginliği fark eden ve kullanan kadındır. Üvey annenin eziyetine daha fazla dayanamayan iyi huylu ve güzel kız kendini kuyuya atar. Kuyuda her yerin güllük gülistanlık olduğunu görür. Derdini ağaçlara döker. Kuşlar onun için ağlar. Bir ağaca yaslandığında incilere boncuklara bulanır. Başka bir ağaca yaslandığında altına bulanır. Kız incileri, altınları üvey annesine göstererek yaranmak ister. Kuyudan yukarıya merdivenler uzanır. Ağladıkça inciler, güldükçe gonca güller saçılır. Üvey anne, üvey kızı kuyudan altın ve incilerle çıkınca ona iyi davranmaya başlar. Çok çirkin ve kaba olan öz kızını da kuyuya inmesi için zorlar; ancak öz kızı katranlara bulanmış perişan bir hâlde döner. O günden sonra anne üvey kızına hiç kötü davranmaz. Kuru Narla Oyalı Peşkir adlı masalda da böyle bir durum söz konusudur: Kızı doğduğundan bu yana padişahın ne kadar doğru işi varsa eğrilmiş; neye uzansa elinde kalır, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır, bütün bu tersliklerin nedeni diye hep kızını bellermiş. Ah, ah! dermiş. Oğlum olmadı tahtıma oturacak, kızım oldu başıma kakılacak. Kızın mı var? Derdin var. Kız kısmından ne köy olur ne kasaba; kendi haline bıraksan ya davulcuya varır, ya zurnacıya. Kızından gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. En iyisi ben bu kızı kovarım, sonra derdime yanarım. Hiç olmazsa ters giden işlerim düzelir, eğrilerim doğrulur. Padişah baba, gece sabaha karşı vermiş eline çıkınını Var git yoluna, çıkma bir daha karşıma! demiş, kızı sokağa atıvermiş. Kız bir ninenin kulübesine gelir. Ninenin tembel oğluna, her işi annesine yaptırdığı için kızar ve onu bir güzel döver. Oğlan kızdan korkar ve her dediğini yapar. Oğlana bir kuyunun dibinde karşılaştığı ak sakallı adam, kuru nar ile oyalı peşkir verir. Padişahın kızı narı ısırınca inci elmas saçılır. Peşkirin içinden de yüzlerce asker çıkar. Büyük bir saray yaptırıp mutlu yaşarlar. Fakir bir Keloğlan ninesiyle yaşamaktadır. Ninesi padişahın evinde hizmetçidir. Keloğlan padişahın kızına âşık olur, ancak ninesi kızı istemeye gittiğinde kızın öldüğünü öğrenir. Nineye kızın elbiselerini verip gönderirler. Keloğlan haberi duyunca kızı mezardan çıkarır ve onu diriltmesi için kırk gün Allah a dua eder. Kırk birinci gün kız canlanır ve Keloğlan la evlenir. Keloğlan para kazanmak için başka bir memlekete gider ve bir ağaya hizmetkâr olur. Orada bir kuyu vardır; ancak kuyudaki dev kendisine her yıl bir kız atılmadığında su vermez. Keloğlan su doldurmaya gittiğinde devi öldürür ve suyun yüzüne çıkan üç narı alır. Narlar kesildiğinde içinden en kıymetli mücevherler saçılır. Zengin olup mutlu yaşarlar. Su gibi insanların yaşamsal gereksiniminin başını devler tutmuştur. Ona ulaşmak için, insanlar her yıl bir kız kurban ederler. Birçok masalda da gelin, su için kaynanasına gözlerini vermek zorunda kalır. Padişahın Kızı adlı masalda padişahın kızı hastalanır. Padişah onu iyileştiremeyince bir dağın başındaki çeşmenin yanına bıraktırır. Bir çoban onu evine götürür. Kız çoban evde yokken tuvalet deliğine düşer. Boynuna kadar pisliğe gömülen kız eve dönen çoban tarafından çıkarılır. Kızın bütün yaraları, hastalıkları iyileşmiştir. Çok güzel olan kız, babasının evine dönmeyi istemez ve çobanla evlenir. Padişah bir gün ava çıkar ve susadığında tesadüfen çobanın evine gelir ve su ister. Sonunda baba kız barışırlar. (Uysal 2000: 30) Tüccarın Kızı adlı masalda zengin tüccarın üç kızı vardır. Küçük kız babasını tuz kadar sevdiği için babası onu fakir bir adamla evlendirir. Onun da bir kızı olur ve güldükçe güller açan, ağladıkça inciler saçan, yürüdükçe altınlar dökülen bu kızı padişah oğluna lâyık görürler. Padişahın oğlu da sırf bunun için o kızla evlenmeyi kabul etmiştir. Gelin yolda acıktığında kaynanası ona tuzlu gömeç verir. Gelin su istediğinde kaynanası su karşılığında gözlerini ister. Gelin gözlerini çıkarıp vererek suyu alır. Kaynana gözleri olmayan gelini arabadan atar ve gelinliğini oradaki bir kıza giydirir. Kırk Günden Sonra Murat adlı masalda bir kıza rüyasında, kırk gün cenaze başı bekledikten sonra muradına ereceği söylenir. Bu rüyanın birkaç kez tekrarlanması üzerine kız sararıp solmaya başlar. Ana kız o evden taşınmaya karar verirler. Göç ederken geceyi yaylada bir pınarın başında geçirirler. Kız, rüyasında bir

4 232 I.BURDUR SEMPOZYUMU sarayda gezer ve odaların birinde bir delikanlının uyuduğunu görür. Oğlanın uyanmasına üç gün kalmıştır. Kız çorba pişirmek ister ve yerine bakması için bir halayık (köle kız) satın alır. Oğlan uyandığında halayığı görür ve onunla evlenir. Halayık, diğer kızı hizmetçi olarak yanına alır. Denizci oğlan bir gün denize açılacağı zaman hizmetçiye bir şey isteyip istemediğini sorar. Kız da sabır taşı ile bıçak ister ve bunları unutursa denizi geçemeyeceğini söyler. Oğlan kıza bıçağı getirir. Kız bıçakla kendini öldürmek isterken oğlan bunun sebebini öğrenir ve onunla evlenir. Aşağıdaki masallarda, erkeğin eş bulmasına da su vesile olur: Düşçü Oğlan adlı masalda altı yaşındaki oğlan rüyasını anlatmadığı için padişah tarafından zindana attırılır. Zindanda küçük bir asma vardır. Zamanla büyüyen asma duvarı deler. Oğlan asmaya tırmanınca bir odaya çıkar. Bu oda padişahın kızına aittir. Komşu ülkenin padişahı, iki değnek gönderir ve bunların başını ucunu bildirmesini, bilemezse kızını oğluna alacağını, bilirse kendi kızını vereceğini söyler. Kimse bilemediği için kız ağlamaktadır. Oğlan kızdan bunları öğrenince değneği havuza atmalarını, hangi tarafı üstte kalırsa onun baş tarafı olduğunu söyler. Padişah iki manda gönderir ve hangisinin daha yaşlı olduğunu sorar. Kimse bunu bilemez. Oğlan tarlada hangisi yorulursa o yaşlıdır, der. Padişah üç elma gönderir ve hangisinin bu yıla ait olduğunu sorar. Kimse bilemez. Oğlan elmaları havuza atmalarını, suya en çok batanın bu yıla ait olduğunu söyler. Sonunda padişah kendi kızını göndermek zorunda kalır; ancak diğer padişahın oğlu yoktur. Bunun üzerine kızı zindandaki oğlana verirler. Al Elmanın Hakkı adlı masalda ülkenin birinde doğruluğu seven, haktan hukuktan ayrılmayan bir delikanlı vardır. Ülkede kıtlık olunca delikanlı gurbete gider. Yolda önüne bir ırmak çıkar. Irmaktan su içerken bir elma görür. Bir kez ısırır; ama sonra elmanın sahibinden izin alması gerektiğini düşünür. Sonunda elmanın sahibinin bir ağa olduğunu öğrenir. Ağaya onun elmasından bir ısırık aldığını ve hakkını helâl etmesini söyler. Ağa delikanlının bu tavrını çok beğenir; fakat hakkını helal etmesi için onun yedi yıl kendi sürüsüne çobanlık etmesini ister. Delikanlı yedi yıl ağaya çobanlık ettikten sonra tekrar ondan hakkını helâl etmesini ister. Ağa kendi kızıyla evlenmesi şartıyla hakkını helâl edeceğini söyler. Ağa, Kızımın eli yok, ağzı yok, gözü yok. der. Delikanlı, ağanın kızıyla evlenir ve kızın eşi benzeri olmayan huri gibi bir kız olduğunu görünce ağaya sorar. Ağa güler ve Benim kızımın eli yok, dedimse haramda eli yoktur. Gözü yok, dedimse haramda gözü yoktur. Varın birbirinize yaraşın, mutlu yaşayın. der. Akıllı Oğlan adlı masalda sudan zengin çıkma motifinin inandırıcılığını yitirmiş olduğunu görüyoruz: Akıllı oğlan babasının mirasına sahip olmak için kardeşini (deli oğlan) öldürtmek ister. Kiralık katiller deli oğlanı bir çuvala koyup deniz kenarına getirirler. Katiller oğlanı denize itmek için dal aramaya gidince oradan geçen bir çoban çuvaldaki oğlanın Almecen, almecen, almecen! diye bağırdığını duyar. Neyi almecen? diye sorar. Oğlan, padişahın kızını kendisine zorla verdiklerini, almak istemediği için kendisini öldüreceklerini söyler. Çoban onunla yer değiştirip padişahın kızıyla evlenmek ister. Katiller çuvalın içindeki çobanı denize atar. Deli oğlan da çobanın sürüsünü alıp kardeşinin yanına gider ve denizden bu sürüyle çıktığını söyler. Bunun üzerine akıllı oğlan karısını ve çocuklarını denize gönderip koyun çıkarmalarını ister; ancak hepsi denizde boğulur. Akıllı Dokumacının Kızı adlı masalda dokumacının kızı yoksulluktan okula gidemez. Ne kitap defter yüzü görür ne öğretmen; ama düşünmesini bilir, sözü dinlenir, aklı başında bir kızdır. Büyüdükçe alımlı, güzel mi güzel bir kız olur. Eğriyi doğruyu kolayca seçer kimseyi incitmez, kimsenin de kendisini incitmesine izin vermez. Akıllıyım, ben her şeyi bilirim, diye geçinenler, dokumacının güzel kızının konuşmaları karşısında duraklar Bu kız bizden daha akıllı daha bilgili. derler, ona saygı duyarlar. Padişah bu kızı denemek için babasına bir kepçe verir ve kızının bu kepçeyle denizin suyunu boşaltmasını ister. Bunun üzerine kız babasına bir bıçak verir ve padişaha onunla ırmakların suyunu kesmesini söylemesini rica eder. Padişah, kızın gerçekten çok akıllı olduğunu anlar ve onu oğluna ister. Babası kızının fikrini sorar. Kız, padişahın oğluyla evlenir. Büyülü Geyik adlı masalda diğerlerinin aksine dere suyu olumsuz bir niteliktedir. Üvey annelerinin eziyetinden bıkan kız ve erkek kardeş evden kaçarlar. Ormanda yağmur yağınca bir ağaç kovuğuna sığınırlar. Sabah erkek kardeş susar; fakat orada güneşin ışığıyla pırıl pırıl akan dere Beni içersen seni bir kaplan yaparım. der. Ablası, kardeşinin o dereden su içmesine izin vermez. Biraz ilerde başka bir dere görürler. O da İçme, beni içersen seni bir kara kurt yaparım. der. Bu dereden de su içmez; ancak başka bir dereye geldiklerinde dayanamayıp içer ve ceylana dönüşür. Fetten Ayşe adlı masalda katil, hırsız ve yalancı bir kadının sonunda mutlu olduğunu görüyoruz. Bu kadının masalın başında bir hamamdan çıkması dikkate değerdir. Masal kısaca şöyledir: Burdur da yaşayan Fetten Ayşe kimsesiz bir kadındır. Bir gün hamamdan çıkınca salıncakta uyuyan bir çocuğu kaçırır. Ertesi gün çocuğu öldürür. Ölü çocuğu sarıp sarmalayıp kuyumcuya gider. İstediği kadar altın gümüş alır ve parasını almak için eve gitme bahanesiyle çocuğu oraya bırakır. Altınları gümüşleri eve bırakıp gelir ve kuyumcunun çocuğunu

5 233 öldürdüğünü söyleyerek ortalığı karıştırır. Kuyumcu rezil olmamak için altınları da çocuğu da alıp gitmesini söyler. Ayşe, aynı hileyle bir tüccardan da on top kumaş alır. Çocuğu evine gömer. Karısı yeni ölen hakimin evine gelir. Kendisini onun baldızı olarak tanıtır. Amacı hakimle evlenmektir. Onu misafir ederler. Gece keklik tüylerini üzerine yapıştırarak herkesi korkutur. Hakim korkudan Fetten Ayşe ile evlenmeyi kabul eder. Aşağıdaki masallarda da hayat kaynağı olan su, istenilmeyen kişilerden kurtulmak amacıyla kullanılır. Tak Tak Kabak adlı masalda üvey annenin isteği üzerine baba, Serpil ve Vedat adlı çocuklarını ormana bırakır. Vedat susar ve orada bulunan sudan içmek ister. Ablası içersen geyik olursun, diye uyarmasına rağmen Vedat suyu içer ve geyik olur. Gece olunca kız, bir çeşmenin başındaki kavakta uyur. Sabah bey oğlu atına su içirmeye gelir. Suda kızın yansımasını gören at ürker. Bey oğlu kızı görür ve onunla evlenmek ister. Ancak kız kavaktan inmez. Bey oğlu Arap karısından nacak alır. Ağacı kesmeye çalışır. Beyoğlu dinlenirken geyik gelir ve ağacı yalar. Böylece kesilen yer eski hâline döner. Ağacı bir türlü kesemeyen bey oğlu bir koca karıdan yardım ister. Nine ağacın altında ocak kurar, ancak kazanı ocağa ters koyup elbiseleri üzerine koyar. Kız dayanamayıp nineye kazanı düz koymasını söyler. Nine inip kendisinin düzeltmesini söyler. Kız kazanı düzeltmek için inince bey oğlu onu yakalayıp evine götürür; ancak Serpil, Arap kadınla geçinemez. Birlikte göle çamaşır yıkamaya gittiklerinde kız Arap kadını da yıkar. Arap kadın da kızı yıkarken onu göle atar. Büyük bir balık kızı yutar. Bey oğlu da Arap karısını ata bağlayıp süründürür. Altın Başlı Oğlan İle Altın Başlı Kız adlı masalda kız kardeşlerinin altın başlı oğlanla kız doğurmasını çekemeyen ablalar, bu bebekleri alıp yerine köpek yavrusu koyarlar ve padişahın oğluna karısının köpek yavrusu doğurduğunu bildirirler. Padişahın oğlu da karısını başına kadar toprağa gömmelerini söyler. Kızı gömerler, çocukları da sandığa koyup denize bırakırlar. Çocukları bir adam bulup çıkarır. Onlar bir mağarada yaşamaya başlarlar. Masal, her durumda kendini yenileyerek günlük hayatta yaşamını sürdürür. Kültürün ve medeniyetin gelişmesi sonucundaki temaslarla, savaş ve göçlerle, masal, hafızasına yerleştiği mitlerin özelliklerine bürünmüş, asıl yapısını çoğu zaman koruyarak, ikinci derecedeki unsurlarında değişikliğe uğramıştır. Masalların bu mitolojik özellikleri Burdur masallarında açıkça görülmektedir. Bu durum ise, Burdur da önemli bir masal anlatma geleneğinin varlığını ortaya koymakla birlikte, Burdur da anlatılan masalların edebî kıymetinin yanı sıra mitolojik bir değerinin olduğunu açıkça göstermektedir. Mitolojinin daha çok su kültüne bağlı olarak yaratılmış olan bu masalların teşekkülünde Burdur un Göller Yöresi nde bulunmasının da etkili olduğu söylenebilir. Kaynakça AKKAYA, Banu Alparslan (1999), Adilhan Destanı, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Master Tezi, Ankara. BORATAV, Pertev Naili (2001), Masallar-1- Uçar Leyli, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları. ÇOBANOĞLU, Özkul (2002), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara, Akçağ Yayınları. ERGİN, Muharrem (1997), Dede Korkut Kitabı, Ankara, TDK Yayınları. İNAN, Abdülkadir (1998), Ali Rıza Yalman, Makaleler ve İncelemeler, 2. cilt, Ankara, TTK Yayınları İNAN, Abdülkadir (1998), Türklerde Su Kültü İle İlgili Gelenekler, Makaleler ve İncelemeler, 1. cilt, Ankara, TTK Yayınları KALAFAT, Yaşar (2000), Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları, Ankara, ASAM Yayınları ÖGEL, Bahaeddin (1998), Türk Mitolojisi, Ankara, TTK Yayınları. UYSAL, Hatice (2000), Burdur-Bucak Folkloru ve Halk Edebiyatı, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Basılmamış Lisans Tezi, Ankara. YAKICI, Ali (2003), İslamiyet Öncesi Türk Destanlarının Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13 YAVUZ, Muhsine Helimoğlu (1999), Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Ankara, Ürün Yayınları YILDIZ, Naciye (1995), Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, Ankara, TDK Yayını.

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ

KIRGIZ MİLLETİNE AİT <KIRKKIZ> EFSANESİ 1905 KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ ZHENHUA, HU ÇİN/CHINA/КИТАЙ Giriş Çin de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkında birçok efsane bulunmaktadır. efsaneside

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Tam Ekran İçin f5 basınız. http://egitimevreni.com/

Tam Ekran İçin f5 basınız. http://egitimevreni.com/ Tam Ekran İçin f5 basınız. http://egitimevreni.com/ Bir varmış bir yokmuş, zamanın birinde ihtiyar bir kadın yaşarmış. Bu kadıncağızın Yarım horoz adında bir horozu varmış. Bu horoz bir gün küllükte eşinirken

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM)

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) KONULAR: 1 den 20 ye Kadar Birer Birer Ritmik Sayma 10 dan Geriye Doğru Birer Birer Ritmik Sayma 1 den 10 a Kadar Rakamları Okuma ve Modele Bakarak Yazma 1 İle 10 Arasındaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2010 Kültür Tarihimizde Yarış, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

SAKLAMBAÇ. Müge İplikçi

SAKLAMBAÇ. Müge İplikçi SAKLAMBAÇ Müge İplikçi ON8 roman 22 SAKLAMBAÇ Yazan: Müge İplikçi Yayın yönetmeni: Müren Beykan Yayın koordinatörü: Canan Topaloğlu Son okuma: Hande Demirtaş ON8, 2013 Tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

SABIR SABIR Sabır; Hikâye;

SABIR  SABIR Sabır; Hikâye; SABIR SABIR Sevgili Anne ve Babalar, Aralık ayı içerisinde okulumuzda SABIR değeri işlenecektir. Sabır; acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TARİHİ COĞRAFİ FİN KURAMI UYGULAMALARI DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Axel Olrik in Epik Yasaları Anti Aarne nin Masal Tipleri Kataloğu Stith Thompson un Halk

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

küçük şeyler Eylül 2007

küçük şeyler Eylül 2007 KÜÇÜK ŞEYLER AKADEMİSİ; ÜSTÜN DÖKMEN YAŞAM BOYU GELİŞİM VE EĞİTİM AKADEMİSİNİN BİR MARKASIDIR. www.ustundanismanlik.com.tr www.küçükşeyler.com.tr www.kucukseyler.k12.com.tr ANKARA: Binsesin Sitesi 107.

Detaylı

Sözlü Halk Edebiyatı. Düğmeye tekrar basar, der ki: "En iyi kumaştan birer kat uruba." metçisine dedi ki: 'Ver, yesin şeytanlar' buna üzülüyorum.

Sözlü Halk Edebiyatı. Düğmeye tekrar basar, der ki: En iyi kumaştan birer kat uruba. metçisine dedi ki: 'Ver, yesin şeytanlar' buna üzülüyorum. Sözlü Halk Edebiyatı MASALLAR DEĞİRMENCİK (Doç.Dr. Saim Sakaoğju, Kibns Türk Masalları, Ankara, 1983, s37-41.)) Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde iki kardeş varmış.. Bunlardan biri gayet zengin,

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

NASRETTİN HOCA. Mehmet KILIÇLAR Eskişehir Valisi. Sevgili Çocuklar,

NASRETTİN HOCA. Mehmet KILIÇLAR Eskişehir Valisi. Sevgili Çocuklar, NASRETTİN HOCA NASRETTİN HOCA Editör Murat KÜÇÜK Çizer Özgür UĞUZ Tashih Eren BİÇER Baskı AHS Yılmaz Matbaacılık - İstanbul 1. Baskı, Haziran 2011 ISBN: 978-605-359-447-5 www.eskisehir.gov.tr Sevgili Çocuklar,

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Nerin KÖSE* Her millette olduğu gibi anlatı geleneğimizin her halkası, kültürümüzün

Nerin KÖSE* Her millette olduğu gibi anlatı geleneğimizin her halkası, kültürümüzün Türk Dünyası İncelemeleriDergisi Sayı II, İzmir 1997, ss. 241-245 "KızcİBEKDESTANı"NIN NOGAY VARYANTı ÜZERİNE Nerin KÖSE* Her millette olduğu gibi anlatı geleneğimizin her halkası, kültürümüzün yaşayan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 1 MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI ŞARKILAR ÇANAKKALE MARŞI Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı, Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı. Of Gençliğim Eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Bu bilmeceyi de çözdüklerini anlayan Doğu kralı, Batı kralının sarayının önüne öyle bir ok attı ki geçilecek yer kalmadı. Oku hiç kimse yerinden

Bu bilmeceyi de çözdüklerini anlayan Doğu kralı, Batı kralının sarayının önüne öyle bir ok attı ki geçilecek yer kalmadı. Oku hiç kimse yerinden Rüyacı Bir küçük erkek çocuk ve onun üvey annesi vardı. Bir ara üvey annesi kurutmak üzere buğdayı serdi ve beklemesi için üvey çocuğunu görevlendirdi. Çocuk uyudu. Buğdaya tavuklar dadanıp yemeye başladılar.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ŞEBNEM İŞİGÜZEL Kirpiklerimin Gölgesi

ŞEBNEM İŞİGÜZEL Kirpiklerimin Gölgesi ŞEBNEM İŞİGÜZEL Kirpiklerimin Gölgesi ŞEBNEM İŞİGÜZEL 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi nde antropoloji okudu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993 yılında yayımlandı. Aynı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülü

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

PAMUKŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTEN 23-27 MAYIS

PAMUKŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTEN 23-27 MAYIS ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUKŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTEN 23-27 MAYIS 2016 BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Pencereden baktığımızda gördüğümüz olaylar hakkında konuştuk. *İçeri-Dışarı kavramını öğrendik. *Taze-Bayat

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir kasabada, bir meyve ağacı varmış. Bu ağaç çok lezzetli meyveler verirmiş. Meyveler o

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı