TARÝH: 25 Temmuz 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4595 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) GÖRÜÞMELER BÝR SONUCA GÝDER MÝ? Ülker Fahri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 25 Temmuz 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4595 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) GÖRÜÞMELER BÝR SONUCA GÝDER MÝ? Ülker Fahri"

Transkript

1 Geçtiðimiz haftalarda bir cinayet haberi ile uyanan toplumumuz, dün de bir soygun haberi ile uyandý... Bankalar daha önce de soyuldu, ama o zaman silah ve maske kullanýlmadý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Temmuz 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4595 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SOYGUN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇARE NEDÝR? Ýsrail söylediðini yapýyor, yapacaðýný da söylüyor Ali Osman Erdoðan Baybars GÖRÜÞMELER BÝR SONUCA GÝDER MÝ? Ülker Fahri Tiyatro ve Günah NELER OLUYOR TALAT'A? Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Bu arabalarla kaçýrdýlar Soyguncularýn kullandýðý araba... Para bankanýn kiraladýðý bu araçtaydý... Bayram soygunu n Kooperatif Merkez Bankasý'nýn para taþýyan aracý dün sabah silahlý ve maskeli þahýslar tarafýndan kaçýrýlarak soyuldu... Soyguncular araçtaki 3 milyon TL'yi alýp kayýplara karýþtýlar... n Bir araç tarafýndan Güzelyurt yakýnlarýndaki Mevlevi çemberi civarýnda önü kesilen banka aracý da soyguncular tarafýndan alýnýp götürüldü... Buý araçlar daha sonra Bostancý kapýsýnda bulundu... Akýllý sayaç n Para taþýnan banka aracýnda silahlý korumanýn olmamasý dikkat çekti... Ýçiþleri Bakaný Uluçay da yaptýðý açýklamada 'daha iyi tedbirlere' iþaret etti... n Polis açýklamasýnda ise, bulunan araçlarýn soyguncular tarafýndan yakýlmak istendiði belirtildi... l 3. sayfada Son geliþmelerden sonra akýllý sayaç ihalesi nihayet iptal edildi... n 2. sayfada

2 TABURCU EDÝLDÝKTEN SONRA ÖLDÜ Lapta'da önceki akþam trafik kazasý geçiren ve hastaneden taburcu edilmesinin ardýndan gece yarýsý evinde hayatýný kaybeden 71 yaþýndaki Robert Deemin'in "kazaya baðlý iç kanamadan" öldüðü otopsiyle belirlendi. Polis bültenine göre, 71 yaþýndaki Deeming, önceki gün saat 19:30 sýralarýnda GF 092 plakalý aracýyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çýktý ve toprak sete çarptý. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve eþi Gillian Rosemary Deeming, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne gitti ve akabinde taburcu edildiler. Bültene göre, Robert Deeming gece (dün) saat sýralarýnda evinde "aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi." Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde dün ceset üzerinde yapýlan otopside ölüm nedeni "trafik kazasý sonucu oluþan karýn travmasýnýn neden olduðu iç organ ve damar yaralanmasý sonucu geliþen iç kanama" olarak belirlendi. Bültende, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði de kaydedildi. ÇAYÖNÜ'NDE 400 BALYA YANDI Çayönü'nde bir ambarda önceki gün çýkan yangýnda 400 balya yandý. Polis bülteninde, ambarýn Ýbrahim Bayýr'a ait olduðu belirtildi. BEYARMUDU'NDA KAN BAÐIÞI KAMPANYASI Beyarmudu Belediyesi bugün kan baðýþý kampanyasý düzenliyor. Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, Beyarmudu Saðlýk Ocaðý'nda saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek kampanyaya tüm bölge halkýný davet etti. Thalassaemialýlarýn tedavilerinde ortaya çýkan kan eksikliðine yönelik kan baðýþ kampanyalarýnýn devam ettiðini kaydeden Varoðlu, Belediye Baþkaný Ýlker Edip'e teþekkür etti. LEFKOÞA'DA BAYRAMIN ÝLK GÜNÜ ÇÖP ALINMAYACAK Lefkoþa Türk Belediyesi'nin sadece bayramýn ilk günü çöpleri toplamayacaðý ve hafta boyunca çöp hizmetinin bir gün ertelemeyle devam edeceði belirtildi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, çöp toplama iþlemleri pazartesi günü olan bölgelerin çöpleri salý, salý günü olanlarýn çarþamba ve çarþamba gününe programlananlarýn da perþembe günü yapýlacak. HÝNDÝSTAN KAZADA 12'SÝ ÇOCUK 13 KÝÞÝ ÖLDÜ Hindistan'ýn güneyinde bir hemzemin geçitte trenin okul otobüsüne çarpmasý sonucu 12 çocuk ile otobüs þoförü hayatýný kaybetti. Konuya iliþkin bilgi veren polis yetkilisi RaviNallamala, kazanýn Yeni Delhi'ye bin 500 kilometre uzaklýktaki Telengana eyaletinin Medak bölgesinde kontrolsüz bir hemzemin geçitte meydana geldiðini söyledi. Nallamala, kazada 13 kiþinin öldüðünü, 16 öðrencinin yaralandýðýný açýkladý. Dünyanýn en büyük demiryolu aðlarýndan birine sahip olan Hindistan'da günde 23 milyon kiþi 11 bin yolcu treni ile seyahat ediyor. Yüzlerce kontrolsüz hemzemin geçidin bulunduðu Hindistan'da tren kazalarý genellikle trenlerin ve demiryollarýnýn bakýmsýzlýðý ile insan hatasý nedeniyle meydana geliyor. Akýllý sayaç ihalesi iptal Yolsuzluk iddialarýyla gündemden düþmeyen, son olarak Kurum'un Teknik Ýþlerden Sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen'in görevden el çektirilmesiyle yaþanan þok geliþmeler akýllý sayaç ihalesinin iptal edilmesine neden oldu gazete360.com - Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)'nun 140 bin 300 adetlik akýllý sayaç ihalesi iptal edildi. Ýhaleyle ilgili mahkeme sürecinde dün þok bir geliþme yaþanmýþtý. Ara emri baþvurusu yapan üç firma, baþvurularýný geri çekmiþ, Bakanlar Kurulu'na "Yolsuzluk var, ihaleyi iptal edin" mesajý göndermiþti. Ýhalenin iptal edilmemesi durumunda firmalar ihaleyle ilgili yolszuluk davasý dosyalayacaklarýný kaydetmiþti. gazete360'ýn elde ettiði bilgiye göre firmalarýn bu tutumu sonrasýnda toplanan Kýb-Tek Yönetim Kurulu ihaleyi iptal etti. Ýhalede teklifleri þartnameye uymadýklarý gerekçesiyle açýlmayan ve safdýþý kalan Elparts Enterpises Ltd., E&S Ltd ve BOB Diesel Ltd.'in açtýðý ara emri baþvurusu dün mahkeme tarafýndan karara baðlanacaktý. Ne var ki dün yaþanan Kurumun Teknik Ýþlerden Sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen ile ihaleye giren ve kazanma ihtimali olan iki þirketten biri durumundaki MORS Ltd'in bir yetkilisi arasýndaki gizli yazýþmalar nedeniyle ara emri baþvurularýný geri çekmiþti. gazete360'ýn elde ettiði bilgiye göre söz konusu þirketlerin ihaleyle ilgili yolsuzluk yapýldýðýnýn ortaya çýktýðý iddiasýyla Bakanlar Kurulu'ndan ihalenin iptal edilmesini talep etmiþti. Ýhalenin iptali gerçekleþmezse söz konusu firmalar ihalede yolsuzluk olduðu iddiasýyla yeni bir mahkeme sürecine girmeyi tasarlýyordu. Kýb-Tek Teknik Ýþlerden Sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen'e ihaleye katýlacak bir baþka firmanýn nasýl ihaleden ekarte edilebileceðine yönelik yazýlý tavsiye istediði, Canselen'in de 7 sayfalýk bir rapor hazýrladýðý ortaya çýkmýþtý. NELER YAÞANMIÞTI? KIB-TEK'Ýn açtýðý 140 bin 300 adetlik akýllý sayaç ihalesi öncesindemors Ltd. yetkilisinin Kurumun Teknik Ýþlerden Sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen'e ihaleye katýlacak bir baþka firmanýn nasýl ihaleden ekarte edilebileceðine yönelik yazýlý tavsiye istediði, Canselen'in de 7 sayfalýk bir rapor hazýrladýðý ortaya çýkmýþtý. Konu kurum yönetiminin bilgisine gelince, yönetim; ihaleye fesat karýþtýrýldýðý intibasýnýn yaratýlmasýný önlemek için yazýþmalarý ele geçirilen Kulderen Canselen'i görevden alarak ihale sürecinin dýþýna atmýþtý.kurum yetkilisi Canseren ile MORS Ltd yetkilisi arasýndaki gizli yazýþmalarýn dün Bakanlar Kurulu toplantýsýnda da gündeme gelmiþti. Bakanlar Kurulu, kurum yetkililerinden durumla ilgili izahat almýþ ancak konuyla ilgili herhangi bir açýklama yapýlmamýþtý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SOYGUN Abartmayýn... Mahmut Anayasa'nýn yazdýðýna katýlýyorum ben de... Soygun her yerde olur! Bizde de neden olmasýn? Hem Serhat'ýn da dediði gibi, bir eksiðimiz de giderilmiþ oldu böylelikle... Daha önce hiç görülmüþ duyulmuþ mu? Yok! Bankalar soyuldu, ama böyle soyulmadý... Maske... Tabanca falan girmedi iþin içine... Yönetimi bizde olmayan Merkez Bankasý'nýn denetiminde soyuldu... Hem ona soygun demedi kimse... "Buharlaþtý" dedi... Paracýklar nasýl buharlaþýr? Islatýp da suyunu içenler kaynatýrsa buharlaþýr... Ancak þerbetlensin isteyenlerin formülü baþka... Ki bankalarý soyanlar hepimizden iyi bilir bu buharlaþmayý... Kasalardan paracýklarý aþýrdýðýn zaman duman çýkar... Sonra gökyüzüne ulaþýr... Sonra da kara bir bulut olur... Saðanak yaðar... Sanayi bölgesi sulara gömülür... Kýzýlay evlerini sular basar... Doldurulmuþ dere yataklarý gazetelere bir kez daha haber olur... Eski sandýktan yine "Yaðmura teslim olduk" baþlýklarý çýkar... Buharlaþmanýn sonuçlarý gördüðünüz gibi zehir zemberek girer hayatýmýza... Þimdi "bir bu eksikti" diyeceksiniz... Deyin... Ve sevinin!.. O eksiklik de giderildi iþte... Böyle eksikliklerimizi giderebilecek çok hünerli adam var bu memlekette... Zaten Beþir Atalay Bey de bu eksiklikleri gördüðü için "bizde ne varsa sizde de olacak" demedi mi? Bunun için de 1974'ten sonra aramýzdaki açýðý hýzla kapatmaya baþladýlar... Daha önce buralarda görmediðimiz pek çok þeyi ondan sonra gördük biz... Hayatýmýz Türkiye basýnýnýn üçüncü sayfasý oldu... Ama biz iþin baþýnda olduðumuz için acemiliklerimiz yüzünden bunu birinci sayfaya taþýdýk... Ne de olsa hayatýmýzdaki en büyük yenilikler... Bana sorarsanýz kimseye kýzmayýn... Allahýn iþi bu da!.. Allahýn dediði olur... Kader... Allah yazdýysa bozulmaz... Bugün günlerden Cuma iþte... Üstelik mübarek ramazan... Gidin Ebubekir Camisi'ne... Ve dua edin... Paracýklar döner belki eski yerine... Daha fazla buharlaþmadan... Ama buharlaþýrsa da mesele yok... Yaðmura hasretiz zaten... Ben bu yazýyý yazarken polis kimseyi enseleyememiþ henüz... Arabayý enselemiþ yalnýz... Bostancý kapýsýnda... Paracýklar ortada yok... Bir þaþýrtmaca mý bu? Hünerli hýrsýzlar güneye kaçtýklarý sanýlsýn diye mi arabalarýný orda býraktýlar? Öyle ya, herkesin ilk aklýna gelen bu... Rum polisine sorsunlar... O kapýdan kimler, ne zaman ve nasýl bir yükle geçtiler? Bilirim, Rum polisi ile istiþare etmeyi pek sevmezler, ama sormaya mecbur... Mesela Elmas Güzelyurtlu cinayetinde Rum polisi ile iþbirliði yapmýþ olsalar hem cinayeti aydýnlatacaklar, hem de bu olayla baðlantýlý olarak sonradan iþlenen diðer cinayetleri önleyeceklerdi... Farkýnda mýsýnýz? Banka soygunu tam da parlak 20 Temmuz kutlamalarýndan sonra gerçekleþti... Þafak nöbetçilerimiz yanlýþ yerde nöbete durmuþlar demek... Bankanýn kapýsýnda nöbet tutmalýydýlar... Mutlu Barýþ Harekatý'ndan besbelli soyguncular da ilham almýþlar... Herkes mutluysa, mutluluk onlarýn da hakký deðil mi? Yakalanýrlarsa ne olur? Hiç korkmasýnlar, bir þey olmaz... Yeni bir soygun yapana dek kefaletle serbest býrakýlýrlar... Ne yani, çene, burun, elmacýk ve köprücük kemiði kýran adamlar bir günde serbest býrakýlýr da, üç milyoncuðu çalanlar mý býrakýlmaz?.. Bir de muhterem yargýcýmýza sorun...

3 AFRÝKA dan mektup... DÜÞEN UÇAKLAR, KUDURAN PARA BABALARI VE 3 MÝLYON TL... Sýkmayýn canýnýzý... Dünyadan gelen haberler bizden çok daha kötü... Gazze'de bu kez de Birleþmiþ Milletler binasýný vurmuþ Ýsrail... Ýlk belirlemelerde 12 ölü, 170 yaralý... Montaj bir resim paylaþýlýyor internette... Netanyahu ve zincirinden tuttuðu tasmalý köpeði... Köpek Obama! Yakýþýr mý? Yakýþýr! * Dünyanýn hiçbir yerinde güvenlik kalmadý... Bayram tatili için yurtdýþýna gitmeye hazýrlananlar her yerde çok tatsýz sürprizlerle karþýlaþabilirler... Geçtiðimiz gün Tayvan'da düþen uçaktan sonra, dün de Cezayir uçaðý düþtü... Tayvan uçaðýnda 51 ölü, Cezayir uçaðýnda Ukrayna üstünde füzeyle düþürülen ve 298 kiþinin feci ölümüyle sonuçlanan uçak faciasýnýn þokunu atlatamadan insanlýk yeni bir þok dalgasý yaþýyor... Ardarda düþen uçaklar, zaten uçuþ korkusu olanlarda daha da korku yarattý... * Tüm bunlarýn kirli çýkarlar sonucu meydana geldiðini düþünmek için binbir sebep var elimizde... Bizce para babalarý kudurdu... Füzeyle düþürülen Malezya uçaðýnýn ardýndan kopan tartýþmalara bakýn... Bay Obama önce "Rusya yaptý" diyerek hemen Rusya'yý suçladý... Ve elindeki mevcut iletiþim araçlarý sayesinde herkesin kafasýna sokmayý baþardý bunu... Daha sonra ise Amerikan yetkilileri bunu Rusya'nýn üstüne yýkmayý baþaramayacaklarýný anlayýnca, bu kez "Rusya'nýn doðrudan parmaðý yok, ama Ukrayna'da desteklediði ayrýlýkçýlarýn var" demeye baþladýlar... Srebrenitsa katliamý sabýkalýsý Hollanda ise hiç çekinmeden "Rusya yaptý" diyebildi... Týpký Suriye'de kimyasal gaz ile öldürülen çocuklar için yaptýklarý açýklamalar gibi... Onlarý Esad'ýn öldürmediði anlaþýldýðý zaman bile Esad'ý suçlamaya devam ettiler... Kýsacasý söylemeye çalýþtýðýmýz þu: Dünyaya hükmedenler canileri býrakmýþlar, günahsýzlarýn üstüne yürüyorlar... Yahþi batý! Tek diþi kalmýþ canavar! * O uçaðýn düþürülmesinden Rusya'nýn ne yararý olabilir ki? Hiç! Ama ne pahasýna olursa olsun Ukrayna'ya sahip olmak isteyen batýnýn bundan saðlamayý hayal ettiði kâr çok... Meseleyi Rusya'ya yýkmakla çok þey kazanacaklarýný düþündüler... Hele bir de ayný anda havada olan Putin'in uçaðýný vurmayý baþarsaydýlar, bir taþla iki kuþ vurmuþ olacaklardý... Hollanda bunu bilemeyecek kadar kör mü? Ýkiyüze yakýn Hollandalýnýn öldüðü bu faciada gerçek þüphelileri býrakýp baþkasýna saldýrmakla, ölen yurttaþlarýna karþý saygýsýzlýk yaptýðýnýn farkýnda deðil mi? * Sýkmayýn canýnýzý... Topu topuna 3 milyoncuk... Bayram paralarý... Çok önemli olsa, iki odacý yerine silahlý iki koruma tarafýndan güvenliði saðlanamaz mýydý? Kovboylarýn soyduðu posta trenlerinden de mi ders alýnamadý? 40 yýl sonra kayýplara iþte böyle baktýlar Görüþme öncesi Eroðlu ve Anastasiadis Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Antropoloji Laboratuvarý'ný ziyaret etti Kýbrýs Müzakereleri çerçevesinde Derviþ Eroðlu ile Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. Ara bölgede dün saat 10.30'da baþlayan görüþme öncesi, iki lider Kayýp Þahýslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarý'ný da ziyaret etti. ARNÝ Antropoloji Labaratuvarý'ný ziyaret sonrasý, Kayýp Þahýslar Komitesi 3. Üyesi Paul Henry Arni basýna açýklamada bulundu. Arni, komite ve kayýp aileleri yanýnda her iki lidere teþekkür ederek, liderlerin ilk kez birlikte laboratuarý ziyaret ettiklerini söyledi. Komitenin, çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý ve daha çabuk sonuca ulaþmasý yönünde liderlerin, teþvik edici olduðunu söylene Arni, binden fazla kayýp þahsýn kalýntýlarýna halen ulaþýlamadýðýný ifade etti. Bugün, komitenin yaþadýðý en büyük sýkýntýnýn güvenilir bilgi eksikliði olduðunu ve kayýp aileleri ile tanýklýk yapacak kiþilerin henüz hayattayken kalýntýlara ulaþmanýn önemli olduðunu belirten Arni, kayýp çalýþmalarýnýn masraflý bir süreç olduðunu da kaydetti. 4 milyon Euro'luk komite bütçesine, fazladan 900 bin Euro daha eklenmesi gerektiðini ifade eden Arni, daha fazla personel, cihaz ve kimliklendirme analizleri için bu meblaðýn gerekli olduðunu söyledi. KOOPERATÝF MERKEZ BANKASI'NIN PARA TAÞIMA ARACI KAÇIRILDI... 3 MÝLYONLUK SÝLAHLI SOYGUN SOYGUNDA KULLANILAN ARAÇLAR BOSTANCI SINIR KAPISINDA BULUNDU... ARAÇLAR YAKILMAK ÝSTENDÝ... Kooperatif Merkez Bankasý'nýn para taþýma aracý kar maskeli ve silahlý iki kiþi tarafýndan kaçýrýldý. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre Lefkoþa'dan hareket eden araç Güzelyurt yakýnlarýndaki Mevlevi ikinci çemberi civarýnda dün saat sýralarýnda kaçýrýldý. Para taþýma aracýnýn yolunu baþka bir araç tarafýndan kesen kar maskeli soyguncular, para taþýma aracýnda görevli iki kiþiyi silah göstererek araçtan indirdi. ARAÇLAR BULUNDU Kooperatif Merkez Bankasý'na ait para taþýma aracýnýn soyulmasýnda kullanýlan araçlar Bostancý sýnýr kapýsýnda bulundu. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, soygunculardan birinin kullandýðý bankanýn para taþýma aracý ile diðer soyguncunun kullandýðý araç Bostancý Sýnýr Kapýsý'nda bulundu. Lefkoþa'dan Güzelyurt'a yaklaþýk 3 milyon TL taþýyan Kooperatif Merkez Bankasý'na ait araç Mevlevi çemberi civarýnda dün saat sýralarýnda kar maskeli ve silahlý iki kiþi tarafýndan kaçýrýlmýþtý. Para taþýma aracýnýn yolunu araçla kesen soyguncular, para taþýma aracýnda görevli iki kiþiyi silah göstererek araçtan indirmiþti. BAÞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Kooperatif Merkez Bankasý'na ait bir aracýn içerisindeki 3 milyon TL ile birlikte kaçýrýlmasý olayýyla ilgili olarak, konunun polis tarafýndan soruþturulduðunun altýný çizerek, geliþmeler konusunda Banka'nýn Yönetim Kurulu üyeleri ile istiþare içinde olunduðunu ifade etmekle yetindi. BAKAN ULUÇAY'DAN 'SOYGUN' AÇIKLAMASI! Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay dün sabah gerçekleþtirilen 3 milyon TL'lik soygun konusunda açýklama yaptý. 2 silahlý soyguncunun aranmasýna devam ettiðini söyleyen Uluçay soygunun bu türden olaylarda daha iyi tedbirler alýnmasý gerektiðini ortaya koyduðunu ifade etti. POLÝS AÇIKLAMASI Lefkoþa-Gzüelyurt anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen silahlý soygun konusunda polis yazýlý açýklama yaptý. Polis basýn bülteninden derlenen bilgilere göre, saat sýralarýnda meydana gelen olayýn detaylarý özetle þöyle: " Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'na ait 3 milyon TL tutarýndaki parayý bankanýn Güzelyurt þubesine götüren Gültekin Serinkan yönetimindeki ZFJ 735 plakalý aracýn önü Mevlevi çemberi yakýnlarýnda kesildi. Plakasý meçhul ford escort marka araç, parayý taþýyan aracýn önünü keserek durmasýný saðladý. Plakasý meçhul araçtan inen kar maskeli ve tabancalý iki kiþi, ZFJ 735 plakalý araç sürücüsü Serinkan ve araçta bulunan diðer banka görevlisi Halil Ceyhan'a tabanca doðrultup, araçtan inmelerini saðladý. Soygunculardan biri bankaya ait araç, diðeri ise plakasý meçhul ford escort ile Güzelyurt istikametine doðru kaçtý. Araçlar, Bostancý'da Zakaf mevkiinde toprak yol içerisinde terk edilmiþ vaziyette bulundu. Her iki aracýn yakýlmaya teþebbüs edildiði de görüldü." Açýklamada, soyguncularýn arandýðý ve soruþturmanýn devam ettiði de belirtildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir kez daha kanýtlandý ki bu mandrada Kalmadý güvenliðin G'sinden bile eser Kar maskeli soyguncular cirit atmada Gündüz gündüz silâhlarla yollarý keser Kalay SOYGUNDA DA DEVRÝM YAPTIK, HELAL OLSUN!!! KKTC ileriye doðru son sürat ilerliyor. Eskiden "soygun" dendi mi kapalý kapýlar ardýnda büyük adamlarýn kontrolünde gerçekleþen, halkýmýza da "Devletin malý deniz, yemeyen domuz" dedirterek, çalýnan herþey analarýndan emdikleri süt gibi helal edilen hýrsýzlýklarý bilirdik. Þimdi "soygun"da da devrim yaptýk, "soygun" artýk sokakta. Güpegündüz, kar maskesi takýyorlar, silahlarýný kuþanýyorlar ve bankanýn aracýný durdurup trilyoncuklarý alýp götürüyorlar. Sosyal medyadan "Helal Olsun" tezahüratlarý yükseliyor Helal Olsun vallahi!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇARE NEDÝR? Kýbrýs'ýn kuzeyindeki kriminal olaylara bir yenisi daha eklendi Bir banka aracý para taþýrken soyuldu Öyle bir yerde soyuldu ki, araçlarýn výzýr výzýr geçtiði bir yol Ekonomik bunalýmda olan insanlarýn bir toprak parçasýnda yaþamalarý için durum bu hale gelmiþse iþimiz iþ Bana göre sorumlu Ankara'dýr. Ankara'nýn buradaki iþbirlikçileridir. Geçmiþten bugüne baktýðýmýzda tarihimizin en büyük soygunu sayýlýr. Þimdi birileri Ankara'yý, ya da burada Ankara adýna hükümet edenleri suçlamak yanlýþtýr diyecekler Ona da bir açýklýk getireceðiz þüphesiz Ama önce bankanýn durumuna bakalým Bir yerden bir yere yüklü miktarda para taþýnýrken güvenlik olmaz mý? Bankalarýn benim bildiðim kadar güvenlikleri mevcuttur Dahasý böyle bir durumda polisten yardým almalarý gerekmez miydi? Daha doðrusu bir tek tabancayla tek polis deðil, silahlý muhafýzlarla taþýnýr böylesine yüklü paralar Soyguncular ya arabanýn geçiþ saatini, nereden nereye gideceklerini haber almýþlardý bir þekilde, ya da uzun bir süre para taþýnmasýný takip etmiþlerdi Ankara'ya ve buradaki iþbirlikçilerinin sorumluluklarýna gelince Cebinde parasý olan kimse soygun yapmaz Enderdir böyle soygunlarýn yapýlmasý Biz zaten ya filmlerde gördük bu sahneleri, ya da televizyon, gazetelerden izledik. Kapýlar açýldýktan sonra buraya ithal edilen nüfusun ekonomik durumu ortada Girne'ye gelen ve "turist" olarak kayýtlara geçenlerin ceplerindeki parayý sorgulama hakký yok gümrükçüde de, muhaceret polisinde de Girne limanýna veya Maðusa limanýna inen "turist" ne yapacak? Cebindeki parasý belki de bir günlük yemeðine yetecek kadardýr Sokaklarýnda altýn yok ki gemiden, feribottan iner inmez altýn toplamaya baþlasýnlar Ne yapacaklar bu durumda? Hýrsýzlýk yapmak mecburiyetindedirler Ankara'nýn burada yarattýðý tüketici toplumun ekmeðini küçültmeye baþlamasý da nedenler arasýnda sayýlabilir Bir gecede evin soyulduðunu hala unutmadýk. Bankalardan emekli maaþlarýný almaya giden yaþlýlarý banka kapýlarýnda bekleyen ve elinden zarfýný, çantasýný kaparak kaçanlarý da yaþadý bu toplum Kuyumcularýn soyulduðunu da duyduk Sadece Türkiye'den bu iþ için gelenler deðil, baþka ülkelerden buraya gelenlerin de bu tür olaylara tevessül ettiklerini görüyoruz. Sorun tektir Giriþ ve çýkýþ kapýlarýndaki denetimsizlik Sormagir haný olmasý Perþembe günü gerçekleþen soygun yeri de mühim Sýnýra çok yakýn Çözümsüzlüðe oynayanlar ve bu durumu çözüm olarak kabul edenlerin de az suçu yoktur kriminal olaylarda Çalanlar yakalanabilir Mühim olan nedenlerine çare bulmaktýr. "SESSÝZ ÇIÐLIK" - Gazze'de yaþanan savaþ dün Lefkoþa'da düzenlenen "Sessiz Çýðlýk" yürüyüþüyle protesto edildi. Metehan Çemberi'nde baþlayan yürüyüþe yaklaþýk 50 kiþi katýldý. Yürüyüþü organize edenlerden Dr. Nurçin Ýncirli yaptýðý konuþmada, amaçlarýnýn Filistin'de devam eden savaþý protesto etmek olduðunu dile getirdi ve duyarlý olan herkesi savaþý protesto etmeye çaðýrdý. Gazeteci Leman Cankat da, savaþa dur denmesi gerektiðini dile getirirken; Savaþ Karþýtlarý Grubu'ndan Tahsin Mertekçi, dünyanýn gözü önünde masum insanlarýn öldürülmesini kýnayarak, Birleþmiþ Milletleri görevini yapmaya çaðýrdý. Avukat Barýþ Mamalý da konuþmasýnda, BM'nin barýþý saðlama görevini yerine getirmediðini ifade ederek, bu olanlardan ders çýkarýlmasý gerektiðini kaydetti. Yürüyüþe Kamu-Sen'in de destek verdiði ifade edildi. ÝSRAÝL OKUL VE BM BÝNASINI VURDU Birleþmiþ Milletler Filistinli Mültecilere Yardým Kuruluþu (UNRWA) son 24 saat içinde 6'sý okul toplam 7 UNRWA binasýnýn hasar gördüðünü bildirdi. UNRWA'dan yapýlan yazýlý açýklamada, kullandýklarý binalardan 84'ünün, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren devam eden Ýsrail saldýrýlarýnda hasara uðradýðý kaydedildi. Kuruluþun acil durum ilan ettiði iki hafta öncesinden bugüne kadar Gazze'de sivillerin yerinden edilmeleri ve öldürülmelerinde büyük bir artýþ meydana geldiðine dikkat çekilen açýklamada, UNRWA'nýn 77 okulda 117 bin 468 Filistinliyi barýndýrdýðý bildirildi. Ýsrail saldýrýlarýnda 74'ü son 24 saat BU KEZ DE CEZAYÝR UÇAÐI DÜÞTÜ... 51'Ý FRANSIZ, 119 ÖLÜ Burkina Faso-Cezayir seferi sýrasýnda irtibat kesilen uçakta 51 Fransýz vatandaþý olduðu bildirildi. Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius, içinde Fransýz vatandaþlarýnýn da olduðu uçakla ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Fabius, uçaðýn büyük ihtimalle Mali'nin Gao bölgesi açýklarýna düþmüþ olduðunu tahmin ettiklerini belirterek "Burkina Faso makamlarý uçakta 51 Fransýz vatandaþýnýn olduðu bilgisini verdi. Düþtüðü tahmin edilen uçaðý arama HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNDEN 24 SAAT SÜRE Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðullarý, iki Doðrudan Gelir Desteðini birleþtirerek, üreticinin parasýný borcuna keserek ödeme yapýlmadýðý" gerekçesiyle hükümeti eleþtirdi ve Üreticiden aldýklarý parayý 24 saat içinde ödemezlerse, 31 Temmuz tarihinde biz gerekeni açýklayacaðýz dedi. Hükümetin ve Tarým Bakaný nýn uygulamalarý ile kararlarýný eleþtiren Naimoðullarý, 24 saat içinde ciddi bir açýlým gelmezse bizler çok ciddi þekilde yollara döküleceðiz. Çok büyük bir eyleme hazýrlanýyoruz. Bugünden sonra yapýlacak olan eylemin sorumlusu üretici deðil, hükümet ve tarým bakanýdýr. Biz gelmeden o koltuklarý terk etsinler ifadelerini kullandý. Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðullarý bugün, basýn toplantýsý düzenleyerek, Tarým Bakanýný eleþtirdi ve eylem hazýrlýðý içinde olduklarýný açýkladý. Naimoðlullarý yaptýðý açýklamada, Hayvancýlar birliði olarak, ülkedeki sektörlerin geleceði açýsýndan kim hükümet olursa olsun her zaman fikirlerini ortaya koyduklarýný belirterek, diyalog yolunu seçerek, özellikle kurak yýllarda üreticileri nasýl daha iyi yerlere içerisinde olmak üzere toplam 656 Filistinlinin hayatýný kaybettiði belirtilen açýklamada, Filistin Saðlýk Bakanlýðý'nýn verilerine göre Filistinli yaralýlarýn sayýsýnýn ise 4 bin 120 olduðu kaydedildi. Son 24 saat içinde 6'sý okul toplam 7 UNRWA binasýnýn hasar gördüðü bildirilen açýklamada, saldýrýlar yüzünden 1.2 milyon Gazzeli sýðýnmacýnýn ihtiyaç duyduðu UNRWA altyapýsýnýn ve binalarýnýn etkin bir þekilde kullanýlamadýðý sýðýnmacýlarýn bu durumdan çok olumsuz etkilendiði bildirildi. Açýklamada, saldýrýlarda ölenlerin yüzde 22'sinin çocuk, 100'ünün erkek, 47'sinin kýz olduðu da ifade edildi. çalýþmalarý Gao açýklarýnda yoðunlaþmýþ durumda" dedi. Fabius, uçakta 7'si mürettebat 119 kiþinin olduðunu kaydetti. Cezayir Hava Yollarý, Burkina Faso'nun baþkenti Ouagadougou'dan havalanan 5 bin 17 sefer sayýlý uçak ile kalktýktan 50 dakika sonra irtibatýn koptuðunu açýklamýþtý. Cezayir Hava Yollarý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada ise en son Mali'nin Gao þehri üzerinde sinyal alýnan uçakta 7'si Ýspanyol mürettebat, 119 kiþinin bulunduðunu belirtilmiþti. taþýyabilecekleriyle ilgili Tarým bakanlarýyla sýkýntýlarý ortaya koyduklarýný ve eylemleri son çare olarak gördüklerini belirtti. HER TÜRLÜ DÝYALOÐU KURDUK AMA Tarým Bakaný Önder Sennaroðlu nun, 20 Temmuz da, Türkiye Cumhuriyeti yle protokol imzalayacaðýný ve bu protokolle birlikte hayvancýlara verilecek olan kuraklýk tazminatlarýný, Doðrudan Gelir Desteklerini ve bunun yanýnda küçükbaþ ve büyükbaþ üreticiye nelerin hibe olarak verileceðini açýkladýðýný anýmsatan Naimoðlu, Kendisi de basýnda, çiftçinin ve hayvancýnýn borçlarýný bir yýl sonraya aktaracaðýný söyledi. Dün, Baþbakanýn yaptýðý açýklamada, iki Doðrudan Gelir Desteðini birleþtirerek üreticinin parasýný borcuna keserek ödeme yapýlmamasý, hükümet tarafýndan oynanan bir oyundu þeklinde konuþtu.sadece bir doðrudan gelir desteðinin borçlara kesilmesine yeterli olmadýðýný, bu uygulamayla ikisini birleþtirerek, üreticinin tüm borcu kesilerek üreticinin maðdur edildiðini savunan Naimoðlu, Tarým Bakanýnýn bu açýklamalarý neye dayanarak yaptýðýný üreticiye açýklamasýný istedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NELER OLUYOR TALAT'A? M.A. Talat, "Vahþetten de birþey" diyor Ýsrail'in Gazze'deki katliamlarý için... Oysa ABD Baþkaný Obama, ayný katliamlar için "Ýsrail'in kendini meþru savunma hakký" diyor. Ee... Bu durumda ne oldu Talat'ýn "Ortadoðu'nun özgürlük feneri" dediði Amerika'sýna?! Talat'a göre hiçbir þey olmadý! Onun lâfý Ýsrail'e... Aðzýný açýp da Amerika'ya, "Çocuklar ve siviller bombalarla paramparça ediliyor. Aðýr yaralýlarýn bulunduðu hastaneler bile yerle bir ediliyor... Sen hangi meþru müdafaa hakkýndan bahsediyorsun bre?!" diyemiyor! Çünkü Gazze katliamýnýn en büyük destekçisi ve ortaðý Amerika, Talat'ýn gönlünde "Ortadoðu'nun özgürlük feneri" olarak yatýyor! Talat onu kýracaðýna kafasýný kýrar daha iyi! Boþuna dememiþler eþeðini dövemeyen semerini döver, diye... Silihtar turlarýna iyice ýsýnmaya baþlamýþ olacak ki her gün bir yolunu bulup gazete baþlýklarýna çýkýyor Talat. Reklâm reklâmdýr... Ýyisi kötüsü olmaz diye düþünüyor herhalde! Son demeçlerinden birinde de ne demiþ bakýn... "Týkanan müzakerelerin yolunun açýlmasý için, diplomatik yollarýn yanýsýra, Türkiye'nin gücünün de kullanýlmasý lâzým!" Siz ne anlarsýnýz bundan? Kýbrýs sorununun çözümü için diplomasi yetmez! Müzakereler yetmez! Liderler buluþmasý yetmez! Bir adým önde olmak ya da olmamak da yetmez! Ne lâzýmmýþ bunun için? Türkiye'nin gücünün de kullanýlmasý lâzýmmýþ! Yani? Yanni'si Nigoli'si yok! Mevziler kazýlacak! Eski mevziler takviye edilecek! Tanklar, toplar, tüfekler, jetler servisten geçirilip, pas ilâcý ile iyice temizlenecek! Namlular harbilenecek! Füze rampalarý hedeflere ayarlanacak! Türk savaþ gemileri Baf açýklarýnda arz-ý endam edecek! Ve nihayet F-16'lar günde 3 kez Güney Kýbrýs semalarýnda gürleyecek! Böylelikle Türkiye'nin gücü, müzakere masasýnda gösterilmiþ olacak! Sizi bilmem ama, Talat'ýn "Türkiye'nin gücünün de kullanýlmasý" sözünden benim anladýðým bu... Askeri güç!.. Savaþ gücü yani!.. Türkün seks gücü de bir öðünme vesilesidir birçoðu için ama... Talat'ýn o gücün kullanýlmasýný kastettiðini doðrusu hiç düþünmüyorum! Zaten Viagra icat olduðundan beri, o mertlik de bozuldu! Bu da iþin þaka tarafý! Ama Talat'ýn sözlerinin þakaya gelir tarafý yok... "Diplomatik yollar yetmez. Türkiye'nin güç kullanmasý lâzým" diyor! Sizce Baf Kalesi'ne Türk bayraðý dikmek gibi bir hayali olabilir mi M.A. Talat'ýn? Kimbilir... Belki de sorunu kökten ve "bütünlüklü" olarak çözmenin tek yolu olarak görüyor Türkiye'nin güç kullanýmýný! Yoksa acaba diyorum, Lala Mustafa Paþa'nýn ruhu bir punduna getirip Talat'ýn bedenine mi girdi dersiniz?!

5 5 25 Temmuz 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Sýcak Çok sýcak Bunaldýk Baþka ne deyim Ýsrail söylediðini yapýyor, yapacaðýný da söylüyor MÝÞ-MIÞLAR * Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales, ülkedeki saatlerin akrep ve yelkovanýnýn dönüþ yönünün deðiþtirilmesi talimatýný vermiþ. - Adam solcu bir lider ya Saatleri de soldan saða çevirdi Ama solu da neye çevirdi farkýnda deðil garibim! * Anastasiadis seçimlerde Erdoðan'ýn kazanmasýný istiyormuþ. - Akýllý adam Þimdiden kazanacak tarafta yer yapmaya çalýþýyor. * "Arro Supra Nano" tozu sayesinde, parmak izinden, kiþinin davranýþlarý ortaya çýkarýlabilecekmiþ. - Eyvahhhhh Parmaðýný her yere sokanlar yandý! Ýplikleri pazara çýkacak. * Sendikalar "Gereði yapýlmazsa, gereðini yapacaðýz" açýklamasý yapmýþ. - Geççççç Çooooook duyduk bu laflarý Ucu açýk, nereye çeksen giden açýklamalardan gýna geldi beyler. Gereði neyse yapýn da görelim artýk! * Sennaroðlu "Amacýmýz yeni ekim dönemine girilmeden, yeni bir üretici tanýmýnýn yapýlarak uygulamaya girmesidir" demiþ. - Eðer bu söylediðini gerçekleþtirirse, hiç baþka hizmet yapmasýna gerek yoktur, maaþý hak etti sayýlýr. * Ýlk defa karþýlaþan kadýn erkek; aþk için gözlere, cinsellik için vücuda bakýyormuþ. - Ýþi garantiye almak için, yukardan baþlayýp aþaðý inenlerin varlýðýný da unutmayýn. * Eroðlu, Rumlarýn iyi cambaz olduðunu söylemiþ. - Ama bizde de çok baþarýlý trapezciler var deðil mi? * Filistin katliamýna son verilmesi istenmiþ. - Yani bunu açýk açýk Ýsrail'e söyleyen oldu mu, yoksa kendi kendimize mi konuþuyoruz! Ambulansýn siren sesini duyuyorum uzaktan Binbir olasýlýk geçiyor aklýmdan Ben iyiyim çok þükür. Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Liberman, fýrlatýlan füzelere karþý Gazze þeridinin yeniden iþgal edilmesi seçeneðinin deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, "Hamas'ý güçlendirmekten baþka iþe yaramayan kýsýtlý operasyonlar yerine, Gazze'nin yeniden iþgali uygun alternatif olacak" ifadesini kullandý. Yeni bir haber deðil. 30 Haziran 2014 tarihli eski bir Hürriyet elime geçti, orda okudum. Durum bu yani. Siz ne derseniz deyin, boþ laf! Onlar, ne yapacaklarýný söylüyor, söylediklerini de yapýyor. RADARLAR ALTIN YUMURTLAYAN TAVUKLAR "Sürücüyü çileden çýkarmak için ne gerekiyorsa yapmýþlar Kameralar düz yolda gideni engellemek için / Kamera kazalarý önlemek için deðil / Kameralar para kazanmak için..." Dün yazmýþtým bunlarý Aslýnda daha önce de çok yazdýk da, gören duyan olmadý. Tesadüfe bakýn, Birleþik Taksiciler Birliði Baþkaný da açýklama yaptý dün. Diyor ki: "Olur olmaz yerlere konan kameralar trafik sýkýþýklýðýna neden oluyor, gözden geçirin." Kim Kim duyar da gözden geçirecek kardeþ? Vatandaþ kimin umurunda. Altýn yumurtlayan tavuðu kesmez bunlar BÖYLE BÝR ANDI EROÐLU'NUN PAYI Ne olacak bu Kýbrýs'ýn hali? Ne falcýlara sordular da kimse bilemedi. Þimdi anketlere yöneldiler Halkýn eðilimini saptamaya ve sonuç çýkarmaya çalýþýyorlar. Rumlar yeni bir anket yaptý. Türklerin %60'ý çözüm çabalarýnýn baþarýsýz olacaðýný söylemiþ. Ýlginç bir sonuç! Bu durumda, %40 gibi bir çoðunluk, Eroðlu'na inanýyor ve onun arkasýnda duruyor (mu?) demektir. Küçümsenecek bir rakam deðil. Þimdi ben de merak ettim. Var mý gerçekten böyle bir kitlesi? Talat'ýn CTP'ye yamalanmaya çalýþmasýna bakýlýrsa Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Kýbrýslý Türkler in, askeri tören, zýrhlý araç ve savaþ uçaklarý eþliðinde zafer çýðlýklarý ile kutladýðý... Kýbrýslý Rumlar ýn kara gün olarak matem tuttuðu... Bir 20 Temmuz u daha geride býrakýrken... Masada barýþ anlaþmasý yapmaya çalýþan bu iki toplumun; Geçmiþi... Ölümlerle, acýlarla, gözyaþýyla ve düþmanlýklarla dolu; Ve... Her iki tarafta da ölümleri acý ile anýlýrken, yine her iki tarafta da öldürmeler sevinçle kutlanýyorsa, Biri, kaybettiði topraklarýný geri isterken, topraklarý alanlar askeri törenle fetih zaferi kutluyorsa, Biri, ortak olduðu devletten atýldýðýný iddia ederken, diðeri devlet benimdir diyorsa, Birinin acýsý diðerinin sevinciyken; Birinin kayýplarý diðerinin zaferiyken; Bu iki toplum... Geçmiþleri ile yüzleþmeden, ölümler, acýlar ve kaybedilen topraklar üzerinde nasýl barýþ inþa edecekler? GÖRÜÞMELER BÝR SONUCA GÝDER MÝ? Böyle bir barýþýn adil olduðuna kim nasýl inanacak, liderler halklarýný nasýl inandýracak? Ve... Bugün, Suriye, Irak, Filistin ve dünyanýn diðer yerlerinde yaþanmakta olan sorunlara bakarak, BM Güvenlik Konseyi nin Kýbrýs ile ilgili geçmiþte almýþ olduðu ve bundan sonra alacaðý kararlara kim ne kadar güven duyacak, kim ne kadar itibar edecek? Ne yazýk ki... Daimi 5 üyesi olan Amerika, Rusya, Çin, Ýngiltere ve Fransa nýn donatýlmýþ olduklarý Veto yetkisini, kendi çýkar iliþkileri doðrultusunda kullanmalarý nedeniyle, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nin artýk adil ve etkili karar üretecek bir organ olmaktan çýkmýþtýr. En kötüsü... BM nin 5 daimi üyesi olan bu ülkeler, dünyanýn en büyük silah üreticisi ve dünyanýn en fazla silah satan ülkeleri olduklarý gerçeði de ortada dururken, kim inanýr onlarýn savaþlarý durdurmak istediklerine? Evet... Ne diyorduk? Kýbrýslý Türklerle Kýbrýslý Rumlar nasýl barýþ yapacaklar? Sorarým? Asgari ücrete itiraz KTAMS: Yoksulluk sýnýrý 6,775 TL Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), haziran ayý sonu itibarýyla ülkede açlýk sýnýrýnýn 1,492 TL; yoksulluk sýnýrýnýn ise 6 bin 775 TL olduðunu belirterek, asgari ücretli yanýnda iþe yeni baþlamýþ kamu çalýþanlarýnýn da yoksulluða mahkum edildiðini savundu. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ve sendika yetkilileri dün Maliye Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yaptý. Kaptan, hayat pahalýlýðý dikkate alýndýðýnda açlýk sýnýrýnýn yüzde 13 artarak 1,492 TL, olduðunu bunun da asgari ücretli ve kamuda yeni iþe baþlamýþ bir kiþinin 4 kiþilik bir ailesinin geçimini saðlamasýnýn mümkün olmayacaðýný söyledi. Yýllarca emeðin ve halkýn yanýnda olduðunu söyleyenlerin bugün hükümetteki icraatlarýnýn bu sonucu yarattýðýný öne sürdü. Ahmet Kaptan, hükümetin icraatlarýyla deðil koalisyon hükümetinin "bozuldu bozuluyor" söylemleriyle gündemde olduðunu belirterek, "Toplayýn pýlýnýzý pýrtýnýzý da icazet aldýðýnýz yere gidiniz" ifadelerini kullandý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplamasýnýn tamamen çalýþaný oyalama amaçlý olduðunu iddia eden Kaptan, hükümetin danýþýklý dövüþ yaparak bir "hiç" ürettiðini iddia etti. BENGÝHAN Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan da, KKTC Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi'nden aldýklarý raporu açýkladý. Bengihan, 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý bir biçimde beslenmesi için gereken beslenme kalýbý ve bu kalýptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütü'nce açýklanan fiyatlarýnýn ortalamalarý alýnarak hazýrlanan raporda, 4 kiþilik bir aile için Haziran 2014 sonu itibariyle açlýk sýnýrýnýn 1,492 TL, yoksulluk sýnýrý ise 6 bin 775 TL olduðunu kaydetti. "Çalýþmamýzda 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý bir biçimde beslenmesi için yapmasý gerektiði minimum aylýk zorunlu gýda harcamasý açlýk sýnýrýný; bu verinin hane halký tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile ortaya çýkan veri ise yoksulluk sýnýrýný vermektedir" diyen Bengihan, sendikanýn yaptýðý çalýþmaya göre saðlýklý beslenmek için yetiþkin bir kadýnýn yapmasý gereken günlük harcama tutarýnýn TL, yetiþkin bir erkek için TL, yaþ erkek çocuk için TL, 4-6 yaþ kýz çocuðu için de 9.51 TL olduðunu belirtti. Siz, Gelmiþ geçmiþ liderlere ve þu an görevde olan liderlere baktýðýnýzda... Hiç inandýnýz mý? Evet... Hiç inandýnýz mý, liderlerden birinin karþý tarafýn sandalyesine oturup da karþý tarafýn gözü ile kendi tarafýna baktýðýna? Karþý tarafýn gözü ile bakmadan, birbirini anlayabilir mi? Birbirini anlamadan barýþ yapabilir mi? Ortada bir kavga var. Bu kavga sonrasý bir çözüm aranýyor. Ve... Bu çözüm için de... Kim neyi ne kadar çok alacak ve kim neyi ne kadar az verecek diye taraflar yine kavga ediyor. En önemlisi... Taraflar, birbirine tamamen zýt gerçekler den söz ediyor. Hangi gerçeklerden? Kendilerine göre gerçekler den... Oysa... Bir tarafýn gerçekleri, diðer tarafýn gerçekleri için hiçbir anlam ifade etmiyor. Kýbrýslý Türkler e göre 1963 ten Kýbrýslý Rumlar a göre 1974 ten beri süren çatýþma ve çözümsüzlük, o yýllardan beri süre gelen düþmanlýk duygularý ile yetiþtirilen nesiller... Babalarýndan devraldýklarý karþý tarafý suçlama mantýðý ile kendi yaptýklarýný ve kendi yaþattýklarýný yok sayarak... Sadece kendilerine yapýlanlarý ve kendilerine yaþatýlanlarý hatýrlayarak ve hatýrlattýrmaya devam ettikleri sürece bir yere varýlmasý mümkün mü? Görüþme masasýnda atýlmasý gereken adýmlar savaþ mantýðý ile atýlýrsa, atýlan her yeni adýmda sürekli tuzaklar aranýrsa da mümkün mü? Çözüm... Geçmiþte yaþananlara göre deðil çözüm sonrasý na göre planlanmalýdýr. Bir düþünün... Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlar... Geçmiþte... Nerelerde, hangi coðrafi daðýlýmla ve nasýl, hangi koþullarda yaþýyorlardý? Bugün... Nerelerde, hangi coðrafi daðýlýmla ve nasýl, hangi koþullarda yaþýyorlar? Sýrayla... Güvenlik açýsýndan bakarsak, geçmiþle bugün kýyaslanabilir mi? Ekonomik açýdan bakarsak, geçmiþle bugünkü ekonomik koþullar ayni mi? Eðitim, bilgi, donaným, geliþmiþlik vb. açýsýndan bakarsak, 1960 lý yýllar ile bugün ayni mi? Geçmiþte yaþananlarýn bugün yaþanmasý mümkün mü? Bu adada barýþ isteniyorsa... Barýþ... Sürekli düþmanlýkla beslenerek saðlanamaz. Sürekli korkular salarak da saðlanamaz. Barýþa ulaþabilmek için... Önce... Ýki toplum geçmiþte birbirlerine yaþattýklarý acýlar ile yüzleþmeli... Ýki toplum geçmiþte birbirlerine yaþattýklarý adaletsizlik leri çözmeli... Ýki toplum geçmiþte birbirlerine yaþattýklarý insan haklarý ihlallerini paylaþmalý... Bunlar yapýlmazsa.. Bu adada... Bir tek Kýbrýslý Türk ve bir tek Kýbrýslý Rum kalana kadar bu sorun çözülmez. Kimse kimseyi aldatmasýn... GÜNLÜK GÜNLÜK "ERDOÐAN'IN EMRÝYLE IÞÝD'E SÝLAH GÖNDERÝLDÝ" CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Ocak ayýnda Suriye'ye gönderilen ve insani malzeme taþýdýðý belirtilen TIR'larla Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütüne füze ve aðýr silahlarýn gönderildiðini ileri sürdü.bu silahlarýn Erdoðan talimatýyla gönderildiðini iddia eden Tanrýkulu, "Baþbakan bir gün mutlaka Türkiye'de rüþvet ve sahtekarlýktan, uluslararasý ceza mahkemesinde de Roboski katliamý ve Suriye'deki savaþ suçundan yargýlanacaktýr. Bu yüzden ona uzun ömürler dilerim" dedi. Tanrýkulu þöyle konuþtu: "19 Ocak 2014 tarihinde Adana'da durdurulan MÝT'in TIR'larý ile ilgili yargýlama dosyasýna yansýyan belge vetutanaklarda, TIR'larla füze, füze atar, füze rampasý gibi aðýr silahlar taþýndýðý ortaya çýktý. Bu savaþ araçlarýnýn insani yardýmla ne ilgisi olduðunu Baþbakan açýklamak zorundadýr. TIR þoförlerinin beyanlarýna göre tümü Esenboða'ya inen yabancý bir uçaktan TIR'lara yüklenmiþ ve ihbar üzerine Adana'da durdurulmuþ, yapýlan arama yarým býrakýlmýþ. Yarým býrakýlan arama tutanaklarýna göre füzeler, füze rampalar, aðýr bomba atar ve aðýr bombalar var. Þimdi bunlarý Baþbakankendi deyimiyle Esed kardeþine göndermediðine göre kime gönderdi?" GÜNÜN HABERÝ Geçtiðimiz haftalarda bir cinayet haberi ile uyanan toplumumuz, dün de bir soygun haberi ile uyandý... Bankalar daha önce de soyuldu, ama o zaman silah ve maske kullanýlmadý! AKILSIZ SAYAÇLAR Yýlan hikayesine dönen akýllý sayaç ihalesi nihayet iptal edildi... Akýllý sayaça akýlsýz sayaçlar müdahale ederse böyle olur deðil mi? ÝYÝ BAKIN Bugünkü gazetede Antropoloji Laboratuvarýndan yayýnladýðýmýz resimlere iyi bakýn... Derviþ Eroðlu'nun baktýðý iskelet Türk mü Rum mu? YOKSULLUK SINIRI KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan toplumumuzdaki yoksulluk sýnýrýnýn 6 bin 775 TL olduðunu açýkladý... Demek yoksulluk milletin seçtiði milletvekilleri bundan da sýyýrdý... CÝDDÝ ADIM Lefkoþa Belediyesi'nde Mehmet Harmancý ilk ciddi adýmý attý ve 19 kiþi hakkýnda soruþturma baþlattý... Hadi hayýrlýsý... Týrnak... "KTHY'nin batmasýndan iþçi ne zaman sorumlu oldu? Gördün mü sen iþvereni? KTHY'nin batmasýndan ders çýkarýlmasý gerektiðini söyledi! Ölüyoruz ulan! Açýz aç! Verdiðiniz üç kuruþluk maaþla ayýn 10'unu bulduðumuz gün mutluluktan ne yapacaðýmýzý þaþýrýyoruz!" Çaðdaþ ÖÐÜÇ (Kýbrýs Postasý) "Ýftar sofralarýnda, dini sohbetlerde yüksek perdeden duyduðumuz ve izlediðimiz o politik þovlar, elbette yalnýzca þov olarak kalmýyorlar; bize hep biraz daha bozulma, biraz daha kirlenme olarak dönüyorlar." Metin ÇOLAK (Vatan) "Gazzeli çocuðun 'Bomba patlarken korkmam, sessizlikten korkarým, çünkü yolda olan bombalarýn nerede patlayacaðýný bilmiyorum' deyiþi anlamlý deðil mi?" Özkan YIKICI (Ortam) "Dünya halklarý bu Ýsrail egemenliðine karþý seslerini yükseltmedikçe, dünyanýn huzur ve istikrara kavuþmasý mümkün deðildir." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) Günün Kahramaný ÖZKAN YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu vergi konusunda dün önemli açýklamalar yaptý ve alýnan kararlarý sýraladý. Çýkarýlan yasa gücünde kararname ile vergi borçlarýnýn ödenmesinde zorluk çekenlere bazý indirimler getirildi, gecikme faizleri af kapsamýna alýndý... Bu karar Ocak 2007 ile 31 Aralýk 2013 dönemi için geçerli olacak... Tabii bu da borcun peþin ödenmesi halinde... Ancak peþin ödemelerde de %45 indirim uygulanacak... Yorgancýoðlu ayrýca kayýttan düþmüþ araçlar için de af çýkaracaðýný açýkladý... Bakalým esnafýn yüzü ne kadar gülecek...

7 25 Temmuz 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SOYGUN (Ýstanbul)- Sene 1974 Silah, barut, savaþ Kötü bakýþlar. Sýkýlan kurþunlar Yitip giden canlar. Geride kalan enkazlar. Böyleydi o yýllar. Geleceðimiz karanlýktý. Bilmiyorduk içinde olduðumuz tren nereye gider. Bir yoldaydýk ama yolu da göremiyorduk. Vadi geçecek miydik, vadiyi geçerken yol daralacak mýydý? Diyelim daralan yola girecektik de sonrasý ne olacaktý? Ýstasyonlarda durak mýydýk? Ýstasyon var mýydý? Bakarsýn geniþ otoyol çýkacaktý karþýmýza, bakarsýn bir þelalenin dibi Bilemezdik ve bu durumdan kurtulursak yaþadýk derdik. O savaþ yýlýnda üniversiteye gitmiþtim. Üniversite þimdiki gibi her mahallede yoktu. Her üniversiteye giren mezun olamýyordu Mezun olanlarýn hepsi de profesörlüðe eriþemiyordu. Öyle bir dönemdi bizimki Ve okumak zordu ama kalite vardý. Diyelim parasýz kaldýn Kime gidersin? Kim sana kapýlarýný açýp yardým ederdi? Ya arkadaþlarýndan birkaç kuruþ alarak para gelene kadar idare edecektin Ya da ne bileyim ben Çok zaman geçti üzerinden. Þimdi anlat, deseler anlatamam çünkü ayrýntýlarýn çoðunu unuttum. Sabah, "bilgisayar olmasa daha iyi olurdu, çok zamanýmýzý çalýyor dedim" yanýmdaki genç, "Hiçbir iþini yapamazdýn" dedi. Düþündüm Yapýyorduk ve bilgisayar yoktu Neyse O dönem tahsil için çýktýðým ülkemden daha sakin, daha rahat, daha huzurlu bir ortam bulacaðýmý sanmýþtým. Ki bombalarýn, adam öldürmelerinin, kaçýrmalarýnýn üzerine düþmüþtüm. Her taraftan kurþun yaðýyordu. Ve insanlar birbirlerini öldürüyordu. Daha beterine gelmiþtim. Zaman geçince banka soygunlarý baþladý. Leblebi gibiydi soygunlar Terör beslenmeliydi Para lazýmdý Savaþ da bir terördür... Mesela IÞÝD denilen örgüt Para olmasa o kadar adamý nasýl besleyecek? Soygun, esrar, eroin, insanýn midesinin kaldýramadýðý bir sürü çirkin iþler yapmalarý gerekir. Ki yapýyorlar... Diyeceðim 1974 kâbustu. Çýkalým, kurtulalým, baþka bir þey istemeyiz, derdik Çýktýk, gördük ki her taraf bizden daha kötü Döndük, geldik Dün banka aracýnýn yolunu kestiler. Soydular, kaçtýlar. Yapanlar kim bilmiyoruz. Kurtulmak istediðimiz beladan kurtulduðumuzu zannettiðimizin üstünden çok geçmedi oysa. Daha beterlerini ülkemize getirdiler. Tezgâhlarýný kurdular Kendi metotlarýný uyguluyorlar Þimdiki duamýz Kurulan bu çirkeften kurtulalým da nasýl olsa, gelecek olan bundan kötü olamaz. HELLÝM KONUSU GÖRÜÞÜLDÜ - Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, Avrupa Komisyonu Temsilciði Baþkaný Georgios Markopouliotis ile görüþtü. KTSO'dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Avrupa Komisyonu Temsilciði Baþkaný Georgios Markopouliotis ile yapýlan görüþmede, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nýn genel olarak çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ali Çýralý, özellikle hellim konusunun Kýbrýslý Rum'lar tarafýndan Avrupa Birliði'nde tescil süreci ile ilgili Sanayi Odasý'nýn düþüncelerini ve hassasiyetlerini dile getirdi. LTB de 19 kiþi hakkýnda soruþturma Lefkoþa Belediyesi'nde aralarýnda Müdürlük görevinde de bulunan Hüseyin Çakýr da olmak üzere 19 kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýldý. 18 kiþi disiplin suçundan soruþturulurken, Çakýr hakkýnda asfalt ihalesi yolsuzluðu iddialarý soruþturuluyor... GAZETE360 - Lefkoþa Belediyesi'nde 1 yýl içinde 30 günden fazla iþe gelmeyen 18 kiþi için disiplin soruþturmasý baþladý. 18 kiþi içinde yer alan 2 kiþi istifa ederken, disiplin kurulunun bayram sonrasýnda 2 hafta içinde sonuca ulaþmasý ve bu sonucun açýklanmasý bekleniyor. Soruþturma kapsamýna alýnan bir baþka konu ise asfalt ihalesi. Belediye'de amir görevinde bulunan ve Cemal Bulutoðullarý dönminde müdürlük pozisyonuna da getirilen Hüseyin Çakýr'a asfalt ihalesinde yolsuzluk iddialarýnda adý geçtiði için 3 ay görevden el çektirildi. DAÜ'nün bilir kiþi raporundas Cemal Bulutoðullarý döneminde yapýlaln asfalt ihalesinde, kullanýlan asfalt ile yapýmý gerçeklkeþtirilen asfalt arasýnda fark olmasýna raðmen BAYRAM ZÝYARETLERÝ - Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin, hastane ve saðlýk kurumlarýna yönelik bayram ziyaretleri devam ediyor. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Gülle, dün Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane doktorlarý, saðlýk görevlileri ve hastalarýn bayramýný kutladý. TEL-SEN BÝR DÝZÝ EYLEM KARARI ALDI Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (TEL-SEN) Baþkaný Tamay Soysan, hükümetin haberleþme alanýnda yanlýþ adým atýðýný, tekelleþmenin önünü açtýðýný savunarak, bu konuya dikkat çekmek için bir dizi eylem kararý aldýklarýný açýkladý. Sendika adýna yazýlý bir açýklama yapan Tamay Soysan, hükümetin Kuzey Kýbrýs Türkcell'e fiber optik hat çekmesi için imtiyaz tanýndýðýný savunarak, bunu engellemek için yasal haklarýný kullanacaklarýný söyledi. Tamay Soysan, ilgili bakanlýðý, ödemelerin tam olarak yapýldýðýna iþaret ediliyor. Son 1 yýl içinde geçmiþ Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nun da önüne gelen söz konusu raporla ilgili herhangi bir iþlem yapýlmazken, Çaýkýr görevsiz olarak belediyeden maaþ çekmeye devam ediyordu. Yeni dönemde hakkýnda soruþturma baþlatýlan Hüseyin Çakýr suçlu bulunursa, belediyenin tazminat talebiyle mahkemeye gitmesi de bekleniyor. Bu arada Lefkoþa Belediyesi'nde 62 kiþinin de seçim yasaklarý döneminde istihdam edildiði, bunlar arasýndaki 37 kiþinin de 2010 olarak görülen istihdam ve intibah tarihleri arasýnda uyuþmazlýklar olduðu da tespit edildi. Karar için konuyla ilgili Sayýþtay raporu bekleniyor. Baþbakanlýðý ve Kuzey Kýbrýs Türkcell'i düzenleyecekleri eylemlerle protesto edeceklerini açýkladý. Telekomünikasyon Dairesi'nin kendi ayaklarý üzerinde duran yapýya kavuþturulmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu, bunun yolunun idari ve mali özerklikten geçtiðini ifade eden Tamay Soysan, "Sektör elemanlarý tarafýndan haberleþmede verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesine deðil, tekelleþmeye karþýyýz ve buna müsaade etmeyeceðiz" ifadesine yer verdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DOÐANKOY GENÇLERÝ CEZALANDIRILIYOR... Doðanköy'den gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir gencimizin gönderdiði mektup þöyle: "Doðanköyle ilgili olarak önemli bir konudan bahsetmek istiyorum... Þikayet konusu olan Köy Lokali'nin kapalý olmasýdýr... Köyün içerisinde yýllardýr hizmet veren gerek yaþlý gerek gençlerimizin akþamlarý, ya da belli günlerde gidip sosyal aktiviteleri için kullanmýþ olduklarý lokalin kapalý olmasýnýn nedenini kimsemiz çözemedik. Kimse de bu sorunla ilgilenmemekte, nedenini sormamakta, bilgi istememektedir. Bina atýl durumdadýr. Yerliler yanýnda bilhassa yabancýlar binanýn atýl vaziyette ve kapalý olmasýna anlam veremediklerini her fýrsatta söylemektedirler. Geçtiðimiz gün köyümüz sakinlerinden Enis Kaki Bey, akþam yürüyüþü sýrasýnda bir grup gencin bir zeytin aðacýnýn geniþ gövdesine dayanmýþ halde sohbet ettiklerini gördü ve sordu: 'Hayýrdýr gençler, kaldýrým kenarýndaki sokak lambasýnýn loþ ýþýðýnda oturmuþ ne yapýyorsunuz?' Gençler, 'sohbet ediyoruz Enis abi... Baþka gidecek bir yerimiz yok ki... Eskiden bir lokalimiz vardý. O da açýlmýyor. Biz de çocuk parkýnda veya yol kenarýna oturup sorunlarýmýzý birbirimize anlatýyoruz... Bunlarý biz Enis Bey'den de duyduk. Aslýnda hepimiz de bunu biliyoruz ama kimse elini taþýn altýna koymak istemiyor. Gençlerin sokak lambalarý altýnda veya çocuk parkýnda oturup dertleþmeleri akýl iþi mi? Dahasý boþ arsalar da sohbet mekanlarý oldu. Bizler gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan korumak istiyoruz. En güzel mekan da bir lokalin olmasýdýr. Oraya toplanan gençler sadece eðlenmezler, kitap okurlar, kütüphane kurar ve o kütüphaneden faydalanýrlar. Büyüklerinin nasihatlerini, yabancýlarýn maceralarýný dinlerler. Yardýmlaþmayý yakýnen öðrenirler. Kapalý ve atýl vaziyette duran köy lokali Doðanköy muhtarlýk binasýnýn yakýnýndadýr. Binanýn hijyenik hale getirilmesi, dýþýnýn boyanmasý, elden geçirilmesi, iç kýsmýna kalýcý bir dizayn yapýlmasý, masa ve sandalye tedariki, bahçesinin yeþillendirilip çiçeklendirilmesi ve tabii ki tuvaletlerin halledilmesiyle bu köhnelik saraya çevrilebilir. Köy gençliði bu yardýmlaþmaya hazýrdýr ancak köyün büyüklerinden biter bu iþler. Doðanköy'de yaþayan yabancý uyruklu Ýngiliz'i, Fransýz'ý, Alman'ý kendileri için kutladýklarý özel günlkeri bu mekanda kutlayabilirlwer. Bunlar yapýlýrken köylüler arasýnda, yani köydeki yabancýlarla yerlilerin kaynaþmasý da bu sayede gerçekleþebilir. Ortak bir mekanýmýz olabilir bu lokal... Bunlarýn gerçekleþmesinde de Girne Kaymakamlýðýna ve Girne Belediyesine büyük iþ düþmektedir. Bunlarýn yanýnda köy muhtarýmýzýn da devlet yetkilileriyle ortak çalýþma içine girmesi, ve lokali köy halkýna kazandýrmasý gerekmektedir." BÝZÝM DUVAR HIRSIZIN POLÝSÝ TUTUKLADIÐI ÜLKEYE TÜRKÝYE DENÝR Bizim Mandra Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'na ait para transfer aracýnýn Lefkoþa-Güzelyurt yolunda soyulmasý mandra gündemine bomba gibi düþer. Kar maskeli ve silâhlý soyguncular, 3 milyon TL civarýnda parayý alarak, para transfer aracýyla birlikte ortadan kaybolur. Olay mandrada þok etkisi yaratýrken, sokaktaki adam, "Polis bu olayý baþarýyla çözemezse, soygunun arkasýnda içerili birileri var demektir" diye imalý imalý söylenir.

8 8 25 Temmuz 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Tiyatro ve Günah Yazýmýn baþlýðýný ilk anda okuyanlar, tiyatro sanatýný dinle baðdaþtýramadýðýmý ve günah olduðunu yazacaðýmý sanmýþlardýr. Halbuki maksadým, Ramazan ve orucu istismar eden din simsarlarýnýn oynamaya çalýþtýklarý tiyatroya dikkat çekmektir. Peþinen tiyatro sanatýný icra eden sevgili tiyatro sanatçýlarýmýzdan özür dilerim. Nedir bu din simsarlarýnýn oynadýklarý veya oynar sandýklarý tiyatro? Benzer tiyatro oyunlarý (!) Türkiye'de yýllardan beridir oynanmaktadýr. Son yýllarda bizde de moda oldu. Zengin iþ adamlarý oruçtan uzaktan yakýndan alâkalý olmayan insanlara sözde iftar yemekleri vermektedirler. Bu yýl bu modaya bazý belediyeler de uydu. Tabii ki bu gülünç iftar sofralarýný bazý gazeteler renkli ve tam sayfa olarak haber diye okuyucularýna sunmaktadýrlar. Ýþin ironik yaný ise bu iftar sofralarýný magazin sayfalarý gibi sunar olmalarýdýr. Geçtiðimiz hafta da 2 iftar haberi birçok gazetemizde yer aldý. Bunlardan biri Vakýflar Ýdaresi tarafýndan verilen iftar yemeði idi. Bir diðeri de Le Chateau Lambusa'da yanýlmýyorsam GAÜ tarafýndan verilen iftar yemeði idi. Bir gazetemizin 22. sayfasýnda renkli olarak yer alan Vakýflarýn iftar yemeði masasýndaki insanlardan hiçbirinin yüzünde oruçlu olduðuna dair bir ifade yoktu. Hatta masanýn en baþýnda oturan mini mini etekli ve askýsýz üst kýyafetli iki genç kýzýn ful makyajlarý da oruçlu olmadýklarýnýn bir delili idi. Le Chateau Lambusa'daki iftar sofrasý ki ayni gazetenin 29. sayfasýnda yer alýyordu, sanki de bir defilenin yer alacaðý muhteþem bir balo salonunu andýrýyordu. En þýk elbiselerini giymiþ, berberden yeni çýkmýþ ful makyajlý bayanlarla baylar, yuvarlak masalarý doldurmuþlardý. Ben inançlý biri deðilim. Ancak inanan ve gerçekten oruç tutan bir vatandaþ, bu resimleri görünce acaba ne düþünür? Otellerin balo salonlarýnda oynanan bu iftar yemekleri tiyatrosunu görünce dinden de imandan da soðumaz mý? Güya iftar yemeðine giden, ancak belki de 4. öðünü týkýnacak olan bu sözde müslümanlarý görünce Allah'ýn onlarý cezalandýrmayacak olmasýndan ötürü Allah'ýna da sitem etmez mi? Bu iftar sofralarýný düzenleyenler, bari Allah'ý kandýrmaya çalýþýrlarken kullarýný da kandýrmaya çalýþmasýnlar. Þýk þýkýdým, zerafet yarýþýnda ve ful makyaj iftar sofrasý mý olur? Hadi Allah'tan ve günahtan korkmuyorsunuz, bari inanan kullarýndan utanýnýz. Siz gazeteci dostlar, bazýlarýnýn gösteriþ, reklâm ve vergi kaçýrmak yolu olarak kullandýklarý bu iftar sofralarýnýn haberini yapmayarak onlara alet olup, siz de günah iþlemeyin. Sevap iþlemek isteyenler, gerçekten oruç tutan ve yanlarýnda asgari ücrete çalýþtýrdýklarý iþçilerine gýda yardýmýnda bulunsunlar. Gerçi böyle yaparlarsa nasýl þov yapacaklar? Vergi konusunda yeni kararlar Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, beyan dýþý kalmýþ emtia ve servetlerin, ekonomik sisteme dahil edilmesi ve vergi borçlarýnýn ödenmesine kolaylýk saðlamak amacýyla yasa gücünde kararname çýkarma kararý aldýklarýný açýkladý. Yorgancýoðlu, kamudan maaþ alanlara maaþlarýnýn Ramazan Bayramý öncesinde ödenmesi için ellerinde geleni yaptýklarý da söyledi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Bakanlar Kurulu'nda alýnan kararlarla ödeme zorluðu çeken, cezalar altýnda ezilen esnafýn ve bireylerin ödemelerini kolaylaþtýrmayý amaçladýklarýný ifade etti. KARARLAR Ýþletmelerin bilançolarýnýn yeniden güncellenmesini teþvik etmek ve zor durumda olan esnaf ile iþletmelerin durumlarýnýn iyileþtirilmesi amacýyla hazýrlanan yasa tasarýnýn Cumhurbaþkanlýðý'ndan geri döndüðünü hatýrlatan Yorgancýoðlu, þöyle konuþtu: "Ýnsanlarýn üzerinde ekonominin yarattýðý sýkýntýlar ve devlete olan borçlarýn ceza ve faizlerinin getirdiði yükler telafisi mümkün olmayan sonuçlar üreteceðinden, dün Bakanlar Kurulumuz, bu telafisi mümkün olmayan aðýr yükümlülükleri ortadan kaldýrmak adýna yasa gücünde bir kararname çýkarma sonucunu üretmiþtir." ÝNDÝRÝMLER VE AFLAR "Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarýnýn Tahsiline Ýliþkin Yasa Gücünde Kararname"nin 1 Ocak 2007 ile 31 Aralýk 2013 tarihleri arasý için geçerli olduðunu kaydeden Yorgancýoðlu, karara göre emtia stokunun güncellenmesi adýna bilançolara katýlacak yeni deðerlerin, servet güncellenmesinin, beyan dýþý kalmýþ ekonomik kýymet ve gelirlerinin yüzde 3, beyan dýþý kalmýþ BSÝ vergilerinin yüzde 5 vergilendirileceðini kaydetti. Yorgancýoðlu, kararnameden önce uygulamadaki vergi oranýnýn civarýnda olduðunu kaydetti. Yorgancýoðlu, þu bilgileri verdi: "Tek taraflý dairece hüküm alýnmýþ itiraz altýnda bulunan vergi borçlarýnýn peþin ödenmesinde yüzde 45 indirim uygulanacak. Gecikme zamlarý ise yüzde 100 affedilecek. Ýtiraz altýnda bulunan vergilerin ödenmesinde 6 ay taksit halinde yüzde 40 indirim uygulanacak ve gecikme zammýnýn yüzde 100'ü affedilecek. 12 taksit uygulanmasý halinde yüzde 30 indirim uygulanacak ve gecikme zammýnýn yüzde 100'ü affedilecek. Kesinleþmiþ vergilerin peþin ödemesinde cezalar yüzde 100 affedilecek. 6 aylýk taksitlendirmelerde cezalarýn yüzde 90'ý Soma'ya KKTC'den yardým Baþbakanlýk her ailenin payýna 3 bin tl düþebilmesi için parayý 903 bin TL'ye tamamladý Baþbakanlýk Müsteþarý Ömer Köseoðlu, Soma'daki maden faciasýnda yaþamýný yitirenlerin ailelerine yardým için kamu çalýþanlarý ve emeklilerin maaþlarýndan yapýlan yüzde 1 kesintiden 717 bin TL toplandýðýný söyledi. Köseoðlu, Baþbakanlýðýn, parayý her ailenin payýna 3 bin TL düþebilmesi için 903 bin TL'ye tamamladýðýný kaydetti. Baþbakanlýk müsteþarý Ömer Köseoðlu konuyla ilgili olarak dün bir basýn toplantýsý düzenledi. Baþbakanlýkta gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda, kampanyaya destek veren 10 sendika ile Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi yetkilileri hazýr buldundu. Ömer Köseoðlu, Bakanlar Kurulu'nun, 18 Haziran'da Kamu Çalýþanlarý ve Emeklilerin Brüt maaþlarýndan yüzde 1 kesinti yapýlarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Manisa ili Soma ilçesinde hayatýný kaybeden 301 maden iþçisinin ailesine yardým yapýlmasýna karar verildiðini anýmsattý. Köseoðlu, kampanyaya Emekli Dernekleri affedilecek. 12 aylýk taksitlendirmelerde ise cezalarýn yüzde 75'i affedilecek." KAYITTAN DÜÞMÜÞ ARAÇLAR ÝÇÝN DE AF Bakanlar Kurulu'nun, kayýttan düþen motorlu araçlarda kayýt harcý ve seyrüsefer ruhsatý ödemelerinin geçmiþ yýllarý silinerek sadece bir kez alýnmasýný kararlaþtýrdýðýný dile getiren Baþbakan Yorgancýoðlu, kamu alacaklarýnýn peþin ödenmesi kaydýyla ceza ve gecikme zamlarýnýn affedilmesine yönelik de bir kararname çýkarýldýðýný açýkladý. "Ödeme zorluðu çeken, cezalar altýnda ezilen esnafýn bireylerin cezalarýnda af getirerek ödemelerini kolaylaþtýrmaya çalýþýyoruz" diyen Yorgancýoðlu, bankalarýn kredi verirken þirket bilançolarýný baz alacaðýndan iþletmelere bilançolarýný daha saðlam bir zeminde hazýrlama tavsiyesinde bulundu. VAKIFLAR Yorgancýoðlu çýkarýlan bir baþka yasa gücünde kararnameyle de Vakýflar Ýdaresi'nin kiracýlarýndan doðan gecikme zamlarýnda, kendi kurallarý çerçevesinde indirime gidebilmesi için yetkilendirildiðini ifade etti. CEZAYA DÜÞMÜÞ KÝÞÝLER Ülkede bulunan veya ülke dýþýnda cezaya düþmüþ kiþilerin yurda giriþ çýkýþlarýný saðlamak için cezalarýnýn hafifletilmesine de karar verdiklerini kaydeden Yorgancýoðlu, bunun "ailelerin birleþtirilmesi adýna" yapýldýðýný belirtti. Memur ve emeklilerden 717 bin TL "Mali Düzenleme Ve Kamu Alacaklarýnýn Tahsiline Ýliþkin Yasa Gücünde Kararname", 1 Ocak 2007 ile 31 Aralýk 2013 dönemi için geçerli olacak Yorgancýoðlu: Maaþlarýn bayramdan önce ödenmesi için çalýþýyoruz Yorgancýoðlu, servet güncellemeleri ve vergi borçlarýnýn ödenmesinde indirim oranlarýný açýkladý "Ödeme zorluðu çeken, cezalar altýnda ezilen esnafýn bireylerin cezalarýnda af getirerek ödemelerini kolaylaþtýrmaya çalýþýyoruz" Kayýttan düþen motorlu araçlarýn kayýt ve seyrüsefer yenilemelerinde bir kez ödeme alýnacak, geçmiþ yýllarýn borçlarý silinecek Bayraktar cinayeti zanlýsý Vechi'nin Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde ölmesi konusunda emekli yargýç Veziroðlu ve emekli baþmüfettiþ Bayramoðlu soruþturma için atandý Eþgüdüm Komitesi, Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ), Kýbrýs Türk Ebeler ve Hemþireler Sendikasý, Kýbrýs Türk Memur Sendikasý (Memur-Sen), Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen), Kýbrýs Türk Hava Taþýyýcýlarý Çalýþanlarý Sendikasý (Hava- Sen), Kýbrýs Türk Dayanýþma Sendikasý, Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen), Vergi Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Vergi-Sen), Saðlýk Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen), Meclis Çalýþanlarý Sendikasý (Mec-Sen) destek verdiðini kaydetti. Köseoðlu, toplanan paranýn, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetim Baþkanlýðý'nýn Türkiye Halk Bankasý Ankara Bakanlýklar Þubesi hesabýna aktarýldýðýný belirterek, paranýn maden kazasýnda hayatýný kaybeden 301 madencinin yasal mirasçýlarýna verileceðini söyledi. AFAD tarafýndan yasal mirasçýlarýn tespit edildiðini bunlarýn toplamýnýn ise bin 157 kiþi olduðuna dikkat çeken Köseoðlu, yasal mirasçýlarýn AFAD'ýn web sayfasýndan duyurulduðunu belirtti. Köseoðlu, birinci dereceden mirasçýlarýn bayramdan önce paylarýna düþen miktarý ilgili banka þubelerinden alabileceklerini sözlerine ekledi. YEREL ÝÞGÜCÜNÜN ARTTIRILMASI Baþbakan Yorgancýoðlu, yerel iþgücü istihdamýnýn desteklenmesi için fonda biriken paralarýn kullanýlmasýnda, prim teþviki yapýlan alanlarýn geniþletilmesi kararý da aldýklarýný belirtti. YARIM KALAN ÝNÞAATLARIN BÝTÝRÝLMESÝ Baþbakan, "Ülkemizde kanayan bir yara olan ve inþaat sektöründe büyük sýkýntýlar yaratan konulardan bir tanesi de bazý iþ adamlarýnýn yaptýðý ve yabancýlara sattýðý evlerde yaþanan sorunlardýr" dedi. Yorgancýoðlu, ülkede yurt dýþýndaki yatýrýmcýlar tarafýndan baþlatýlan ancak yarým býrakýlmýþ inþaatlarýn tamamlanmasý için Bakanlar Kurulu toplantýsýnda Yurttaþlýk Yasasý'nda bir deðiþiklik yasa tasarýsýnýn onaylandýðýný açýkladý. "YARIM KALMIÞ YATIRIMLAR ÝÇÝN 6 AY ÝÇÝNDE DÖNME HAKKI" Yorgancýoðlu, deðiþiklik tasarýsýna göre, yurttaþlýðý haksýz yere kazandýðý tespit edilen yatýrýmcýlarýn yurttaþlýklarýna son verileceðini, yatýrýmcýlarýn taahhütlerini yerine getirmesi için ülkeye dönmelerine fýrsat verileceðini ancak ülkeye 6 ay zarfýnda dönmeyen yatýrýmcýlar yerine yarým kalan inþaatlarýn devlet tarafýndan tamamlanmasý ve sahiplerine teslim edilmesine, elde kâr kalmasý halinde kârýn söz konusu yatýrýmcýnýn hesabýna yatýrýlmasýnýn öngörüldüðünü ifade etti. Yorgancýoðlu, "Bunun, birçok bedel ödediði halde mülk sahibi olamayan insanlarýn sorunlarýnýn çözülmesi adýna önemli bir adým olduðunu düþünüyoruz." "CAS HÝSSELERÝNÝN ALINMASI VE HIZLA BAÞKA ÞÝRKETE SATILMASI" Ercan Havalimaný'nda yer hizmeti veren devletin ortak olduðu Cyprus Airport Services (CAS) konusuna da deðinen Yorgancýoðlu, toplantýda Havaþ'ýn tuttuðu hisselerin satýn alýndýktan sonra bu iþi yapabilecek baþka bir þirkete satýlmasý ve þirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için potansiyel müþterilerle hýzlý bir þekilde görüþme baþlatýlmasý kararý aldýðýný da ifade etti. LEFKOÞA POLÝS MÜDÜRLÜÐÜ'NDE ÖLEN VECHÝ KONUSUNDA SORUÞTURMA Bakanlar Kurulu'nda alýnan bir baþka kararla, Emekli Yargýç Çetin Veziroðlu ile emekli Baþmüfettiþ Osman Bayramoðlu'nun Lefkoþa Polis Müdürlüðünde hayatýný kaybeden Mehmet Veçhi olayýyla ilgili "Kamu vicdanýnýn rahatlatýlmasý adýna" soruþturma yürütmesi için atandýðýný da kaydeden Yorgancýoðlu, soruþturma sonuçlarýnýn ilk etapta Baþsavcýlýk ve Baþbakanlýk'la paylaþýlacaðýný söyledi. MAAÞLAR BAYRAMDAN ÖNCE Kamu görevlileri, emekli ve sosyal sigortalýlarýn maþlarýnýn ödeme tarihiyle ilgili bir soruya karþýlýk Yorgancýoðlu, maaþlarýn bayram öncesi ödenmesi için çalýþtýklarýný ve bunun yapýlacaðýný düþündüðünü kaydetti. AKÇA'NIN AÇIKLAMALARI Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn ülke ekonomisinde reformlar yapýlmasý gerektiði yöndeki açýklamalarýnýn anýmsatýlmasý üzerine Yorgancýoðlu, geçmiþ hükümetin Türkiye ile imzaladýðý ekonomik protokolde ülke yararýna unsurlarýn da bulunduðunu, bunlardan birinin de belirttiði yasa tasarýsý olduðunu kaydetti. Büyükelçi'nin düþüncelerinin 2013 yýlý için geçerli olduðunu, kendilerinin 2013'ün son 4 ayýnda hükümete geldiklerini ve 2014 yýlýnda ekonomik reformlar yolunda önemli yol kat ettiklerine inandýðýný kaydeden Yorgancýoðlu, "Ülkemizin yararýna olan reformlarý hayata geçireceðiz" dedi.

9 9 25 Temmuz 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÝSRAÝL'ÝN ASKERÝ OLMAK 2014 yýlýnda Ýsrail Devletinin askeri kalmak mümkün müdür? Karþýsýnda silahý bile olmayan sivilleri, kumsalda oynayan çocuklarý füzelere hedef yapmanýn açýklamasý nedir? Tarihin her aþamasýnda vardý diye alýþacak mýyýz toplama kamplarýna, abluka altýna alýnan kentlere, bombalanan evlerinde uykusundan hiç uyanamayacak olanlara?büyük Usta sýralamýþ seçeneklerinizi kardeþler. Ýþte yedek erbaþ Liron, tankçý Uri, sýhhýyeci Yoram. Ya þuradaki þoför Liat? Devam edeceksiniz parababalarý için öldürmeye, onlar için en ucuz silahsýnýz bilesiniz. Elinizden insanlýðýnýzýn alýnmasý için savaþýyorsunuz bilin bunu Yolunuz mu? Açýk olsun, varsýn eller yukarýda silahsýz bir Filistinli çocuða teslim olun, vatan haini damgasýný yiyerek kaçýn oranýn daðlarýna. Yahut doðrultun namlunuzu size ateþ et diyenlere!yeter ki Geçme namert köprüsünden, ko apartsýn su seni Yatma tilki gölgesinde, ko yesin aslan seni Ogün ERATALAY (sol) TARÝH 28 HAZÝRAN 2013 Günlerdir rüþvet iddialarý ile ortalýðý birbirine katan Ejder Aslanbaba, þimdi de toplumla dalga geçmeye baþladý ve mahkemeyi bile yeni ifadesine inandýrmayý baþardý... Aslanbaba mecliste salladýðý dolarlarýn rüþvet olmadýðýný, þaka yaptýðýný söyledi... Hello!.. Gözden kaçmayanlar... "ÇÖZÜM" VE "BARIÞ" TEKELÝ YIKILDI CTP senelerdir "çözüm"ü ve "barýþ"ý tekelinde tutuyordu. Bu "tekel" yýkýlalýberidir þaþkýnlýklarýndan geçilmiyor CTP'li kardeþlerimizin. Senelerce Denktaþ karþýtlýðý üzerinden sürdürdükleri ucuz siyaset alýcý bulacak gibi deðil. "Bir nehirde iki kere yýkanýlmaz" diyen Heraklit'ten bile haberleri yok mudur ki, "Talat gelirse çözüm olur" demeye baþladýlar yine? Talat geldi ve biz Talat'ý gördük. Kendi gözlerimizle gördüklerimize, kendi kulaklarýmýzla duyduklarýmýza mý inanacaðýz, çürümüþ bir partinin broþürlerinde yazýlanlara mý? DÝPNOT AÝHM, 28 Mart 2006'da baþýna gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu hayatýný kaybeden Tarýk Atakaya (18) davasýnda TC devletini mahkum etti. Türkiye, 65 bin euro ödeyecek. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümet tamamen iflas etti, ülkenin bir an önce bu hükümetten kurtulmasý gerekir." Ersin TATAR (UBP milletvekili) VÝRGÜL... BU KÜRTLER, BU KIBRISLILAR Türkiye'de 17 Aralýk 2013'te gerçekleþtirilen yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun intikamýný alýyor Tayyip Bey ve Hükümeti. Kendi hakimlerini, savcýlarýný atadýðý mahkemelerden "AK"lanarak çýksa ne yazar, çýkmasa ne? Hýrsýzlarýn yolsuzluk operasyonunda yer alan polisleri tutukladýðý bir ülkedir þimdi Türkiye Tayyip Bey, Kürt Sorununu da Kýbrýs Sorununu da rehin tutarak yürüyor nurlu ufuklara. Bu Kürtler ve bu Kýbrýslýlar var oldukça sýrtý yere gelmez ALICE HARÝKALAR DÝYARINDAN SESLENÝYOR "Dýþarýdan herhangi bir sihirli deðnek gelip de kamuyu, trafiði, çevremizi düzeltemez, bunu düzeltecek olan bizleriz, çözüm bizdedir. Yeter ki birbirimizle barýþýk birbirimizi severek, ortak amaçlar doðrultusunda daha iyiyi yakalamak için çalýþalým." Sibel SÝBER (Meclis Baþkaný) "Hiçbir mazeret Berkin'in annesini yuhalatan Erdoðan'ýn elini sýkmayý haklý gösteremez" Yavuz Bingöl'ün Orhan Gencebay'ýn arkasýndan abanarak Tayyip Erdoðan'ýn elini sýkmaya çalýþtýðý fotoðrafa bakýyorum. Yavuz Bingöl açýsýndan talihsiz bir fotoðraf. Hiçbir bahane, "Sarý Gelin"e yapýlan bu ihaneti deðiþtiremez. Bu fotoðraftan yola çýkarak, biraz sanatçý-iktidar iliþkilerini düþünmemizde yarar var. Sanatçý, her daim muhalif bir varlýktýr.ve iktidarlar sanatçýlarý sevmezler. Hele de kendi düþüncelerine aykýrý tavýr alanlarý hiç sevmezler. Ve iktidarlar bu muhalif gücü kendi sularýna çekmeye çalýþýrlar. Çekilen çekilir, geriye kalanlar ise iktidar için tehlikedir. Hýristiyan dininin karanlýk bir hayalet gibi hayata egemen olduðu zamanlarda, sanatçýlar ve felsefeciler için hayat zordu. Örneðin on üçüncü yüzyýlda, Ýtalya sokaklarýnda dini efsaneleri yerle bir eden Giovanni Boccaccio'nun Decameron Masallarý dolaþýrdý. Bu masallarda, þeytan, Tanrý ve insan iliþkileri öylesine dini kurallara aykýrý anlatýlýrdý ki, elden ele dolaþan metinlerin görüldüðü yerde yakýlmasý ve okuyan kiþilerin cezalandýrýlmasý buyrulmuþtu. Yani yakýlarak öldürülmesi. Ünlü Ýspanyol ressamý Goya din açýsýndan dini öðretileri sorgulayanlarýn yakýldýðý engizisyon mahkemeleri ve bunun KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu insanlarda yarattýðý korkununfarkýndaydý. Ama bir saray ressamý olarak hayatýný kazanmak zorundaydý, öte yandan o gizli gizli engizisyon mahkemelerini, ülkeye çöken din karanlýðýný anlatan resimler de yapýyordu. Bugün o resimler, çaðý en iyi anlatan resimler olarak selamlanýr. Þili darbesi sýrasýnda, askerlerin yaptýðý ilk iþ, ünlü muhalif þair Pablo Neruda'nýn evini yaðmalamak olmuþtu. Stadyumda toplanan muhaliflere, parmaklarý kesilen Victor Jara, kan içindeki elleriyle devrimci þarkýlar çalýyordu. Sonra onu öldürdüler. Þili'de ilk baþkaldýrý, Neruda'nun cenazesinde oldu. Binlerce kiþi, yasaða raðmen Neruda ve diðer ölülerin adlarýný haykýrarak ilk çýðlýðý attýlar. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda, pek çok yazar, orkestra yöneticisi, ressam toplama kamplarýnda öldürüldü. Ýktidarlar sanatçýlarý sevmez! Stalin zamanýnda binin üstünde yazar öldürüldü. Çin Devrimi sýrasýnda onlarca yazar ve çizer devrime ihanetle suçlanýp çalýþma kamplarýna gönderildi ya da idam edilerek yok edildiler. Dünyadan yurdumuza dönelim. Pir Sultan Abdal'ý anýmsayalým, Sabahattin Ali düþsün aklýmýza, Onat Kutlar oradan bir yerden bize bakýyor ve Madýmak... Diri diri yakýlan Metin Altýok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Asým Bezirci ve diðerleri... Orhan Kemal'leri, Balaban'ý, Nâzým Hikmet'i, Yýlmaz Güney'i yeniden anýmsayýn. Abidin Dino gelsin aklýnýza ve Ahmet Kaya bir dað baþýndan bize seslensin. Ve Fransa, Nobel'i kabul etmeyen Jean Paul Sartre, Cezayir Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda, savaþý protesto eden ve bu nedenle kara listeye alýnan 105 sanatçý! Demem þu ki, hiçbir mazeret Berkin'in annesini yuhalatan Erdoðan'ýn elini sýkmayý haklý gösteremez. Yazýklar olsun! Türküler ihaneti unutmaz... (Bu yazý IÞIL ÖZGENTÜRK'ün "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Türküler Ýhaneti Unutmaz!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 25 Temmuz 2014 Cuma Seyhan Ýbrahim Yýldýrým Emeklilere müjde! Bankalara emeklilik maaþlarýnýzla ilgili verdiðiniz borca aktarma talimatlarýný artýk geri çekebilirsiniz. Bankalar artýk maaþ yönlendirilmesi için vermiþ olduðunuz talimata bahane sizi dava edip bütün emekli maaþýnýza el koyamayacak. Bugün yapmýþ olduðum 4371/2014 ve 4372/2014 sayýlý davalar neticesinde bankalara bu haksýz yollar kapanmýþtýr. Ülker Fahri Ercan Havaalaný yer hizmetleri, CTP'nin hükümette olduðu bir önceki dönemde KTHY'den ayrýlarak ÖZELLEÞTÝRÝLMÝÞTÝ. Ne kadar ilginç; CTP yine hükümette ve bu sefer DEVLETLEÞTÝRÝLÝYOR. ÇOK MERAK EDÝYORUM: Bu arada, Ercan Havaalaný UBP döneminde özelleþtirildi ve havaalanýný iþleten özel þirket kendi yer hizmetlerini kurdu ve uçaklara yer hizmetini kendisi veriyor. Hiçbir uçak þirketine hizmet vermeyen HAVAÞ'ýn hisselerini hükümet alýp da ne yapacak? Ýþ yapmayan bir þirketin personelini nasýl ödeyecek? Yoksa; bir sonraki adýmda, o personeli devlette istihdam mý edecekler? YORUMLAR Armaðan Karal Desem Sonuncu cümle! Ýnanç Karagözlü AYNEN Menteþ Ýnatçý Bu iþin olacaðý son 3 ay kala aþikar belliyken CAS'a yönetim kurulu baþkaný olarak atanan Ahmet Cennetoðlu naptý? Ve eski yönetim kurulu baþkaný ayrýca elektrik kurumu eski baþkaný olan Mehmet Özçelik ne yaptý? KTHY'nin þu anki sahibi ve ayný zamanda CAS'ýn yüzde 50 a hissesine sahip olan þirketler mukayyiti ne yaptý? Ve emeðin partisi CTP'nin o zamanki KTHY Genel Müdürü Ahmet Derya bu anlaþmayý yaptýydý. O nerdedir þimdi o ne der bu duruma acaba. Söylenecek tek söz burasý KKTC... Ýnanç Karagözlü Menteþ Ýnatçý gardaþcýðým son sözcüðü yanlýþ yazdýn. KaKaTC olacaktý... Osman Yaðýz Kýrmýzý Devletin en büyük iþveren olduðu liberal yapý batar. Sorgulanmasý gereken devletin neden en büyük iþveren olmak zorunda olduðudur. Tekin E. Birinci Ülker abi Ýstanbul handling yapýyor yer hizmetini. Havalimanýný iþleten þirketle alakasý yok. Bilginiz olsun. Menteþ Ýnatçý Tekinin söylediði doðrudur yer hizmetlerini Ýst. handling yapar. Ülker Fahri Taþ Yapý ile anlaþmalýdýr. Ercan'a iniþ izni verilen uçak þirketlerine þart koþulur Ýstanbul Handling ile çalýþmak. Ýbrahim Aziz... (The People s Voice den alýnmýþtýr.) Mehmet Harmancý Deðerli arkadaþlar, Belediye Meclisi dün akþam yeni bir borçlanma yetkisi vermemiþtir bana, böyle de bir talebim olmamýþtýr, mevcut banka ve finans borçlarýnýn görev sürem dahilinde daha uygun faiz oraný ile yeniden yapýlandýrýlmasýdýr söz konusu olan. "Gelir artýrarak nakit akýþý saðlayýn" önerisi saðlýklý bir öneri olmakla birlikte her gelir artýrýcý faaliyetin bir dönem test edilmesi ve faydalarýnýn görülmesi gerekmektedir. Dolayýsý ile zamana ihtiyaç duyulan hatta bazý hallerde yatýrým isteyen uygulamalardýr ve bunlar da eþ zamanlý olarak yapýlacaktýr. Ayrýca bir baþka eþ zamanlý uygulama disiplin mekanizmasýnýn çalýþtýrýlmasýdýr ki çalýþmaya baþlamýþtýr. Geçmiþe dönük bazý görevden alma ve disipline sevk etme uygulamalarý ve iþ saatleri konusunda disiplin uygulamalarý baþlatýlmýþtýr. Ahmet Ersöz Aþaðýdakilerden hangisi Solculuðun belirtilerinden biri deðildir? A. Che Guevera tiþörtü giymek B. Ahmet Kaya-Cem Karaca dinlemek C. Araba plakasýna CYP yapistirmak D. Ben Kýbrýslýyým demek E. Nazým Hikmet þiirleri paylaþmak F. Sermayenin emrinde olmak G. Özelleþtirme yanlýsý olma H. Arsanafiligo olmak J. Bu da mý Soru deðil Vedat Sýlay 3 milyon TL'nin Lefkoþa dan Güzelyurt'a gitme sebebi? Hade bunu geçtim Güzelyurt tan Lefkoþa ya 3 milyon TL? Ne ayaksýnýz siz? Can Kýzýlgök Parayý soyan insanlarýn cezasý 1 aylýk hapis olarak farzedersek, parayý Güzelyurt'a yollayanlarýn iki ay olmasý lazým. Dünyanýn hiç bir yerinde bir banka bir þübesinden diðer þübesine para gönderirken üstelik de 3 milyon TL gibi bir parayý lay lay lom bir þekilde taþýmaz. Çalanlarý çok da suçlu bulmuyorum, aksine umursuzlarýn boþluklarýndan yararlanan birer fýrsatçý olarak buluyorum. Sevda Salih Çoook da iyi yapmýþlar mübarek gün benden taraf helaaaal olsunnn esas hýrsýzlar baþýmýzdaaa Umut Aktoy Aðzýna saðlýk Can çok doðru söyledin Akýncý Akinci Bayram üsdü eyi götürdüler malý be gardaþ beki yakalanmazlar Mehmet Ekin Vaiz Hellimli Duvar: KKTC'de 3 Milyon TL'lik soygun... Ýlk tepki TC Maliye Bakanlýðýndan: " Bi paraya sahip çýkamadýnýz, baþka istemeyin..." Cemal Mert Aþaðýdaki okkalý sosyoekonomik tesbiti yapan kiþi kimdir? a. Özker Özgür b. Alpay Durduran c. Derviþ Eroðlu d. Karl Marx e. Derviþ Ali Kavazoðlu f. Hiçbiri "Siyasi vizyon ve tercihler ekonomide belirleyici olamayýnca, siyaset kýsa vadeli bireysel çýkarlara dayalý bölüþüm eksenine kaymakta, bunun KKTC deki günlük hayata somut yansýmalarý ise, bireylerin kamu üzerinden çeþitli kaynaklara ulaþma gayreti içerisine girmeleri þeklinde tezahür etmektedir. Ülke kaynaklarýnýn sýnýrýna gelindiðinde, yeni kaynak yaratarak pastayý büyütme yaklaþýmý benimsenmediði için Türkiye den ilave nakit kaynak saðlama arayýþlarýna yönelinmekte; bu durum hem iç siyasetin hem de Türkiye ile iliþkilerin saðlýksýz bir zemine kaymasýna neden olmaktadýr. Halkýn, bu durumdan þikayetçi olmakla beraber, dönüþümün dinamiðinin bizzat kendisi olduðu hususunda henüz yeterince farkýndalýða sahip olmadýðý gözlemlenmektedir." Ýbrahim Akça TC Büyükelçisi 2013 Ekonomi Durum Raporu Sunuþ yazýsýndan. Menteþ Ýnatçý Onu yaptý da. CAS'ýn ufat tefek hatalar hariç gözle görülen ciddi herhangi bir hatasý olmadan THY'nin Ýstanbul handlinge geçmesi hangara karþýlýktýr. Bu söylediðim çok ciddidir. Takip edin haklý olduðumu göreceksiniz, þimdi Taþyapý hangarý alýp 2. pist yapýmýna baþlayacak izleyin... Tekin E. Birinci Abi ben bildim bileli istanbul handling var. Uçak þirketleri CAS veya diðerleri ile anlaþýr. Kimin þirketi varsa uçak þirketleri karar vermez mi? Yukarda yazdýðýnýz gibi Taþyapý kurmadý Ýstanbul handlingi. Hasan Gazi Ercan Havaalaný'ndan bahsediyorsunuz sanýrým sevgili Ülker kardeþim. Unuttunuz belki aradan uzun yýllar geçti. Hatýrlatayým. Bu hava alanýnda bir kaza olmuþtu. Ucak kamyonla çarpýþmýþtý. Böyle bir kazaya dünyanýn hiç bir yerinde görülmedi. KKTC'de bir tek gemiyle uçak kazasý yaþanmadý ancak bekliyorum. Demek istediðim herþey mümkün buralarda... Yasak Meyve Komþu Yayýnlarý paylaþtý... Arda Gündüz Miþaro'ya destek verdi: Bu çocuklara destek olalým lütfen. Bir sürü genç insan toplandý ve kendi imkanlarýyla birþeyler yapmaya çalýþýyor. Eðer baþarýlý olurlarsa, bir sürü genç insan bu iþten para kazanacak. Resimde detaylý bilgiler var. Benden size tam destek gençler. Beni üye yapýn! Hüseyin Pelin Çaðan Biz öyle bir kýsýtlama yapmýyoruz sadece basmaklarý tek tek çýkýyoruz ki düþmeyelim. Karpaz'daki gencin desteðide bize lazým Güzelyurt'daki gençliðinde. Oraya kadar hizmet gitmezse demek destek olamaycak diye bir konu söz konusu deðildir. Desteklerini Lefkoþa bölgesinede yapabilirler. Fatma Erdoðan Arda destek veriyorsa bir bildiði vardýr.

11 25 Temmuz 2014 Cuma 11 Nevzat Akçagil (Görneç, Kýbrýs'ta.) ÖNCE ANAÞLARI SEÇECEKSÝN.. BÝRAZ SUDA BEKLETTÝKTEN SONRA... ARDINDAN SETYEYE YATIRACAKSIN.. SONRA GULAKLARINI SAÐDAN VE SOLDAN KIRPACAKSIN... EN ÖNEMLÝ AÞAMA! GARNINI YARIP(SEZERYAN YAPAR GÝBÝ)... HAFÝFÇE AÇIP TEREYAÐINDAN GIL ÇEKER GÝBÝ ÇEKÝP MALI GÖTÜRECEKSÝN... AFÝYETOLSUN. Mahmut Anayasa Bizde bankalar arasý nakit para transferi nasýl yapýlýr??? Tam bir Gibriyagi style, yani þöyle: 1- Bir adet emekli polis memuru istihdam edilir Artýk bankada boþ olan hangi araba varsa o tahsis edilir Bir adet tabanca + emekli polis ve + þöförle birlikte yola çýkýlýr Yolda laylaylom gidilir Issýz bir yerde güzelce ve kolayca soyunulur Nokta YORUMLAR CY Timuçin Gündüz Ýnþallah bulamazlar parayýda çalanlarý da. insanlarýn parasýný kredi olarak verirler, dünya gadar da faiz parasý alýrlar, ama millettin parasýný daþýrken kiralýk hyundai elantra gullanýrlar. eskidendi bu rahatlýk, çok uluslu bir memleket haline burasý artýk belki akýl gollar biraz. Dervis Zorlu Soygun mu üleþme mi? Ülker Fahri Tabancayý nerden çýkardýn? Çoðunda tabanca yoktur. Mahmut Anayasa Biraz FBI dadý olsun diye be abi Dévran Oztounch Ekmek için Ekmeleddin Yorgan için Yorgancýoðlu Necati Özsoy (Arabesk Radyo) Taner Þah Cyp profil resmini deðiþtirdi. Ahmet Salih Oktay- Nostalji Türkçe Müzik Sevil Senal Kahveci - Ortaköy de satýn aldýklarý Coca Cola'yý dökerek protesto ettiler :))) Erkan Eðmez BU GÜN ÇOK CIDDI BIR SOYGUN GERÇEKLEÞTI SOYGUNU YAPANLARIN ARABALARI BOSTANCI SINIR KAPISINA YAKIN BIR YERDE BULUNDU YANI BU SOYGUNCULAR GÜNEY KIBRISA GEÇTI ANLAMINI TAÞIYOR, ANCAK 3 MILYON TL YI TAÞIYAN BANKACILARIN REFAKATINDA MUTLAKA POLIS OLMALI VEYA GENÝÞ BIR GÜVENLIK ÖNLEMI ÝÇERÝSÝNDE GÖREVLERINI YAPMALILAR SILAHLI OLMALI VE OPERASYONEL PERSONEL OLMALI, DEMEK KI EKSIK GÜVENLIK ÖNLEMI VAR. Derman Sarachoglou Bu soygun mutlaka Guinness Rekorlar Kitabý'na girer ve KKTC tanýnmýþ olur. Düþünsenize Her kilometre karesine belki de dünyada en fazla asker düþen ve güvenliðinden de askerin sorumlu olduðu anayasasýnda yazýlý olan bir toprak parçasýnda böyle bir soygun yapabilmiþ adamlar. Bravo. St.Barnabas baskýnýný da hatýrlatmadý deðil bu soygun iþi Hatýrlatmýyor mu size de? Köyüm diye demiyorum ama herkesi beklerim yani.. Hz.aRaF Aral Moral Arkadaþlar sakin olun. Tavuri ile az önce konuþtum. Maðusa Mahkemesi'ndeydi. Banka soygunu ile bir alakasý yok.. Aral Moral Kesin bilgi. Lütfen yayalým... Mertkan Hamit Hahahahha Ulaþ Barýþ Hahahaha... Aral Moral Hahahaha Pembe Behçetoðullarý :)))) Tarzý deðil ki onun... O kendini göstererek yapýyor bu iþi. Tavuri'ninki Akdenizli tarzý.. Tuð Çe Derin bir oh çektim; ) Aral Moral Pembe Ýyi yakaladýn.. Tuð Çe rahatýz.. Kesin bilgi yayalým lütfen Pembe Behçetoðullarý Bu organize suç.. Tavuri 'face to face' iþ yapýyor. Mesut Günsev Bence bu Tavuri'nin tarzý deðil.. Silah kullanmaz hiç, bildiðim kadarý ile... Pembe Behçetoðullarý Aral, Sen de adamý zan altýna sokuyorsun. Neyse ki mahkemedeymiþ Aral Moral E dedik ya :)) meak etmeyin konuþtuk, o deðil diye Hakký Celal Önen Tavuri'yi savcýlýk görevim nedeniyle çocukluðundan beridir tanýrým. Bu soyun onun tarzý deðildir. Tavuri zor kullanan biri deðildir. Ya karþýsýndakini ikna eder veya bir pundunu bulur gizlice alýr amma hiçbir zaman þiddet kullanmaz.. Adamýn bir defa adý çýkmýþ 10'a enmez 9'a. Durali Durali, Durali ölmüþ bale Durali??? Simge Cerkezoglu Onun tarzý deðil kar maskesi, daha aleni çalýþýyor Mehmet Tanol Maskeli Beþler'dir kesin. Pembe Behçetoðullarý Maskeli Beþler deðil, maskeli ikizler, iki kiþiymiþ... Mehmet Tanol Soruþturma derinleþsin, çýkar diðer üçü de ortaya. Pembe Behçetoðullarý Bu güzeldi...

12 12 25 Temmuz 2014 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Emeðim gitmez güme Meydan okur ölüme Beðenir aþýk olur Sözüm geçmez gönlüme Sosyal medyada "boykot edilecek Ýsrail ürünleri" arasýnda kitaplarý da gösterilen Mario Levi, "Ýliklerime kadar sevdiðim ülkemde bunlarý yaþamak da varmýþ" dedi. Ýsrail 'in Gazze saldýrýsýnýn ardýndan Yahudilere yönelik ýrkçý söylem ve tavýrlar da arttý. Son olarak edebiyatýmýzýn usta kalemi, " Ýstanbul Bir Masaldý", "Karanlýk Çökerken Neredeydiniz", "Bir Þehre Gidememek" gibi yapýtlarýn yazarý Mario Levi nefret söylemlerinin hedefi oldu. Cumhuriyet'e açýklamada bulunan Levi, sosyal medyada kimilerinin "boykot edilecek Ýsrail ürünleri" arasýnda kitaplarýný da gösterdiðini belirterek, "Ýliklerime kadar sevdiðim ülkemde bunlarý yaþamak da varmýþ" dedi. Yapýtlarýndaki hümanist söylemle tanýnan Mario Levi, duyduðu üzüntüyü, "Gazze'deki bu acýklý savaþýn ve masum çocuklarýn ölümünün içimi nasýl daðladýðýný anlatmaya Kitap Dünyasý Hacamat (cep boy) (Kan Aldýrma) ve Sýhhati Koruma Yollarý Enes Uner YASÝN YAYINEVÝ ÖZDEYÝÞLER "Ýhtiraslar, geminin yelkenlerini þiþiren rüzgârlardýr; bazen gemiyi batýrdýðý olur, ama onsuz gemi yerinden kýpýrdayamaz." Voltaire Mario Levi: "Ýliklerime kadar sevdiðim ülkemde bunlarý yaþamak da varmýþ..." Sosyal medyada 'boykot edilecek Ýsrail ürünleri' arasýnda kitaplarý gösterilen Mario Levi, Gazze'de yaþananlarý 'Bu ölümlerin edebiyatý yok' diye dile getirdi... kelimeler yetmiyor. Bu ölümlerin 'edebiyatý' yok" diyerek dile getirdi. Levi, "Hangi dine mensup olursa olsun, vicdan sahibi hiçbir insan, yaþanan ölümler karþýsýnda kayýtsýz kalamaz. Ancak sabýrlý, itidalli olmalýyýz ve þunu bilmeliyiz ki, herkes bizim dostumuz deðil, ama herkes düþmanýmýz da deðil" diye konuþtu. Görsel medyanýn Gazze konusunda tek taraflý yayýn yapmasýný da eleþtiren usta yazar, bu yaklaþýmýn insanlarý yanlýþa sürükleyeceðini vurguladý. "Önce dünya vatandaþý, sonra Türkiyeli bir yazar, son olarak da bir Yahudi" olarak konuþtuðunu vurgulayan Levi, "Þimdi yaþananlara vicdani açýdan yaklaþmak kaçýnýlmaz. Ne var ki daha hoþgürülü ve itidalli olabildiðimizde tartýþabileceðimiz çok þey var" yorumunda bulundu. TADIMLIK Daðlara yaslanan bulut, diþisinin Yanýnda aslan gibi uzandým yere Ýki meme açýsýndan bakýyorum Gökyüzüne, aðaçlara ve zamana Kalçanýn testisi denizle doluyken Duymak güneþ sonsuzluðunu etinin! Oktay Rifat "Gözlerinin yamacýnda" adlý þiirinden TÝYATRO SANATÇISI ERKAM'DAN DEVLET TÝYATROLARI'NA ZÝYARET Tek kiþilik oyun sahnelemek üzere KKTC'de bulunan Ýstanbul Oda Tiyatrosu oyuncusu, yönetmen ve oyun yazarý Kaan Erkam, Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu'yu ziyaret etti. Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Erkam, bu akþam saat 22.00'de Girne Merit Park Otel'de oynayacaðý tek kiþilik komedi oyunu için adada bulunuyor. Ziyarette konuþan Yozcu, Türkiye'den gelen sanatçýlarýn Kýbrýs Devlet Tiyatrolarýna yaptýklarý ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Bize desteklerinizle güç veriyorsunuz. Biz de önümüzdeki yýllarda sizin oyunlarýnýzdan birini burada sahnelemek istiyoruz. Umarýz bir gün sizin oyununuzu sahnelerken davetlimiz olarak aramýzda olursunuz" dedi. Teoman konseri ertelendi Bugün gerçekleþtirilmesi planlanan Teoman konseri 5 Aðustos'a ertelendi. ENKA Kültür Sanat tarafýndan yapýlan açýklamada bu akþam gerçekleþecek olan Teoman konseri, dün akþam saatlerinde ilan edilen Ulusal Yas dolayýsýyla 5 Aðustos Salý akþamýna ertelendi. En pahalý filmde bir Türk Çin'in en pahalý filmi "Dragon on Blade"de Türk k oyuncu sürprizi. Jackie Chan, John Cusack ve Adrien Brody'nin baþrolü paylaþtýðý filmde 'Kror oraina' karakterini akterini Emrah ah Yýlmaz canlandýrýyor or milyon dolarlýk bütçesiyle adýndan söz ettiren ve "Çin sinemasýnýn en pahalý filmi" olarak lanse edilen "Dragon Blade"de bir Türk oyuncu da rol alýyor. Daniel Lee'nin yönetmenliðini, senaristliðini ve yapýmcýlýðýný üstlendiði, baþrollerini ise ünlü aktörler Jackie Chan, John Cusack ve Adrien Brody'nin paylaþtýðý filmde ana karakterler arasýnda yer alan Kösem ýrkýnýn lideri 'Kroraina'yý Emrah Yýlmaz canlandýrýyor KÝÞÝ ARASINDAN SEÇÝLDÝ Shanghai Tiyatro Akademisi'nden mezun olan Emrah Yýlmaz, role 1200 kiþi arasýndan seçildi. Yýlmaz, film için þunlarý söyledi: "Baðlý olduðum menajerlik þirketi, rol için Daniel Lee'yle irtibata geçti. Ardýndan görüþmeye gittim. Günlerce savaþ, kostüm ve oyunculuk provalarý yapýldý. Daniel Lee ve Jackie Chan, bu provalarýn hepsini büyük titizlikle takip etti. Sonunda rolü aldým. Daniel Lee bir sonraki projesinde yine benimle çalýþmak istediðini söyledi. Jackie Chan de Hong Kong'daki okulunda kendisi tarafýndan verilen ileri oyunculuk derslerine ücretsiz olarak katýlmamý teklif etti. Filmden sonra bu eðitimi alacaðým." Romalý askerlerin M.Ö. 48 yýlýnda Çin'e giriþini konu alan ve çekimleri yaklaþýk 6 aydýr Çin'de devam eden filmin 19 Þubat 2015'te vizyona girmesi planlanýyor. Filmde Türkçe ve Çince konuþan Emrah Yýlmaz, savaþ sahnelerinde zorlandýðýný söyledi: "Sahneler o kadar gerçek çekiliyor ki, vücudumda çok sayýda morluk var. Birçok kaza atlattým. Ama muhteþem bir ekip var ve herkes güler yüzlü. Bunlar insaný motive ediyor." "Piyanist"teki performansýyla Oscar kazanan Adrien Brody, aksiyon filmlerinin ünlü aktörü Jackie Chan ve "2012" ile dünya çapýnda ün yapan John Cusack, filmde baþrolde. Dayanýþma Evi'nde tiyatro festivali Dayanýþma Evi, tiyatro oyuncularý ve tiyatro gruplarýný "Buffer Frýnge Tiyatro Festivali"ne katýlmaya çaðýrýyor Dayanýþma Evi, tiyatro oyuncularý ve gruplarýný ekim ayýnda Ara Bölge'deki Çetinkaya Sahasý'nda yapýlacak "Buffer Fringe Tiyatro Festivali"ne katýlmaya çaðýrýyor. Dayanýþma Evi'nden yapýlan açýklamaya göre, iki toplumlu tiyatro festival "Buffer Fringe", tiyatrocularýn ve performans sanatçýlarýnýn yaratýcý projelerini sergilemesine fýrsat yaratacak. Dayanýþma Evi, festivale katýlan gruplara ücretsiz teknik destek, sahne tasarýmý ve tanýtým imkaný sunacaðýný da bildirdi. Tiyatro oyuncularý ve tiyatro gruplarý, daha önce sergilenmiþ performanslarý ile festivale baþvuru yapabilecek. Festivalde yer almak isteyenlerin oyun/ performansýn adý ve özeti, oyuncu/ tiyatro grubuyla ilgili bilgi, oyun/ performansa dair fotoðraf ve video bilgilerini 1 Eylül tarihine kadar adresine ulaþtýrmasý gerekiyor: Sanatçýlarýn festivalde sergilenecek performanslarýný 45 dakikayla sýnýrlamasý gerekecek. Dünyanýn en eski þarkýsý 3 bin 400 yaþýnda Çivi yazýsýyla yazýlmýþ, 'Hurri Ýlahisi' adýndaki dünyanýn en eski þarkýsý gün yüzüne çýkarýldý. Tapýnaktan çýkan þarký, Ugarit kraliçesi Nikkal için bestelenmiþ... garit harabelerinde keþfedilen kil tabletler arkeolojide büyük bir öneme sahip. Çivi yazýsýyla yazýlan 36 tablet gün ýþýðýna çýkartýldýktan sonra literatüre Hurri Ýlahisi ismiyle kaydedildi. Asuroloji profesörü Kilmer'a göre, yazýtlardaki melodi tam 3 bin 400 yaþýnda. Hürriyet'ten Ayla Günerhan'ýn haberine göre Ugarit, milattan önce, Suriye nin Ras Shamra bölgesinde yer alýyordu. Depremle yerle bir olan Ugarit, zamanýn en önemli ticaret merkezlerinden de biriydi. California Üniversitesi profesörü ve Berkeley Antropoloji Müzesi nin küratörü Anne Draffkorn Kilmer, M.Ö. 14. yüzyýla dayanan tabletleri 15 yýl boyunca çözmeye çalýþtý.

13 13 25 Temmuz 2014 Cuma GAZZE ÝÇÝN YARDIM KAMPANYASI Her Telden Gülsade SOYKÖK Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý "Gazze'nin size ihtiyacý var" sloganýyla yardým kampanyasý baþlattý. "Gazze'deki yaralarýn sarýlmasýna" yardým etmek isteyenler, tüm operatörlerden 4142'ye boþ mesaj atarak 5 TL baðýþta bulunabilecek. SMS haricinde isteyenler þu hesap numaralarýna da para yatýrabilecek: "Ýþ bankasý , Vakýflar bankasý , Limasol kooperatif bankasý , Yakýn doðu bank , Öðretmenler yardýmlaþma koop. ltd , K.T. Öðretmenler Koop.ltd " TAMBURAM NE ÇALIYOR? Kýzým, hýþmýma uðrayacaðýný bildiði halde, "Anne, yaz okuluna kalabilirim. Euro hazýrlýðýný ona göre yapasýn!" dediðinde, yüzümün sað kýsmýnda bir sýcaklýk hissettim. Kulaðýmda Anadolu trenlerinin yorgun makinistlerinin çaldýðý keskin düdüðü de uzun uzun öttü. "Yediðin önünde, yemediðin iki buzdolabý ve bir dipfrizde" dedim ve ekledim: "Olanca rahatlýðýna raðmen sýnýfýný düz geçemeyecek kadar gerzeksen, seni Türkiye usulü evlendireyim de gününü gör!" On üç yaþýmdan beri çalýþtýðým günler geldi aklýma. Çocukluðumu, gençliðimi insancasýna hakçasýna yaþayamadýðým; esirgenen sonra da hýzla çürüdüðüm yarým asýrlýk bomboþ hayatým, Ýspanyol metrosu gibi hýzla akýp geçti gözlerimin önünden. Hala doðru düzgün bir sabah uykusu uyuyamadýðýmýz günler hiç aklýmdan çýkmaz. Alacaðýný tahsil edememiþ öfkeli denizin dalgalarý, döküntü balýkçý motorlarýnýn kupkuru gürültüsü ve annemin içtimaya davet eden çýðlýðý insaný uyutmazdý. Müþteri hizmetlerinden ve ev iþlerinden baþýmýzý kaldýrdýðýmýz ilk fýrsatta, KRYK'da program yapan Viki Visara ve John Baker'ýn müzikleri eþliðinde ders çalýþýr, sosyal faaliyetlerle yitik düþlerimizi kurtarmaya çabalardýk sözde. Mutfak eksiklerini tedarik etmek için bir koþu gittiðim Monarga'daki Cavit dayýnýn bakkalýnýn týknefes býrakan mesafesi sayesinde, lisede 1500 m kýzlarda üçüncü bile gelmiþtim! Dolunay zamaný çok kötü etkilenir, akordiyonumla içli melodiler çalardým. Melodileri dinleme bahtsýzlýðýna eriþen martýlar, bir daha bizim sahile uðramaz oldular. Adeta küskün kýrlangýçlara döndüler. Bir daha gördüyseniz iki yazýn. Bunca yýl havlu atmadan, tembellik etmeden, o sýkýþýk, insana fazla þans tanýmayan dünyamýzda bulunduðumuz çukurdan çýkabilmek için çabalayýp didindik. Hiç olmazsa, meslek sahibi olabildik. El adamýna avuç açmadýk, nana muhtaç olmadýk. Üstelik hobilerimizin elini bugün dahi hiç býrakmadýk. Kýbrýslý arkadaþlarýmýzýn refah seviyede yapmadýklarýný kýt imkanlarla ve umursuz ailemize raðmen gerçekleþtirdik. Eðitim görürken týkýþ-týkýþ oturduðumuz otobüslerde, adeta süründük. Kýymetli zamanýmýz azýmsanmayacak ölçüde çalýndý. Çocuklarýmýz bizim çektiklerimizi çekmesinler diye onlarýn önüne haketmedikleri imkanlarý serdik. Annemin deyimiyle "Sanki sidikleri deðirmen mi döndürecekti?" Artýk altlarýnda araba, ceplerinde harçlýk ya da kredi kartlarý, yaz dönemi yurtdýþý tatil seçenekleri bile var. Hayallerinin peþinden uçurtma gibi uçan, birbirlerinin eskisiyle serpilen, yalýnayak getto çocuklarýndan habersizler. Hep açýn halinden anlamayan tok saflarýndalar. Arkadaþýn Türkiyeli temizlikçisinin kýzý, buradaki üç üniversitenin tam burs teklifini kabul etmeyerek Antalya'da okumayý tercih etmiþti. Geçenlerde zor denkleþtirdikleri yol parasýyla diploma törenine gittiklerini, yüreklerine sýðmayan sevinçleriyle döndüklerini öðrendim. O kýzcaðýzýn diplomasýna uygun bir iþ bulana dek ense yapmayacaðýný adým gibi biliyorum. Burun kývýrtmadan önüne gelen her iþte mecburen emeðini tüketecek. Garibimin zorlu hayat testinde baþka seçeneði var mý ki?! Gün gele evlense bile, ailesindekilerin yüklerini omuzlamayý ölene dek devam etmek zorunda. Elden ne gelir, bizde en hafifinden gelenek, örf ve adetler böyledir. "Kýldan ince kýlýçtan keskin" normlar, ananýzdan emdiðiniz sütü burnunuzdan getirir durur. Bizim kýz son zamanlarda, babasýnýn ne zaman emekli olacaðýný sorgulayýp duruyor. (Bir keresinde yediði lokma yemek borusuna kaçýyordu!) O, biricik evladýmýzmýþ! Yeni bir model araba istiyormuþ. Çok muymuþ gendine? Biz ne söylüyoruz, tamburamýz ne çalýyor? Ayrýca bir dairecik alsak, hiç de fena etmezmiþiz. Ýyice yaþlanýnca villacýðý ona býrakýr, ona alýnan dairede ölümü bekleþirmiþiz. Olasý düðününü hangi beþ yýldýzlý otelde yemekli yapacaðýmýza kadar sorunca, bizimki kadar rahat olamadým. Sol kolum uyuþmaya baþladý. Onun, "Çalýþ da yapasýn guzzum!" deyiþini daha fazla duyamadým. Akþam televizyonda çok þükür ki aklý baþýnda DAÜ'lü bir öðretim görevlisi þu tespitte bulundu: "Maalesef yurtdýþýndan bize eðitim için kaliteli öðrenciler gelmiyor!" Sert çýkýþlarým sonucu sýnýfýný düz geçen kýzýma, hediye almasýný istediðim beyimin yanýtý bol bipli olduðu için yazamayacaðým. Þimdiden affedin gitsin. Her þeyi affettiðiniz gibi... EROÐLU-ANASTASÝADÝS GÖRÜÞMESÝ Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiadis dün yeniden görüþtü. Kýbrýs sorununa çözüm bulmak için yapýlan müzakereler çerçevesindeki görüþme dün saat sýralarýnda tamamlandý. Liderin görüþmeden çýkýþý sýrasýnda açýklama yapýlmadý. BM AÇIKLAMA YAPTI Birleþmiþ Milletler (BM), Derviþ Eroðlu ile Lideri Nikos Anastasiadis'in bugünkü görüþmesiyle ilgili açýklama yaptý. BM'nin Kýbrýs'taki Ýyi Niyet Misyonu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, iki liderin, Kayýp Þahýslar Komitesi Antropoloji Laboratuarý'na yaptýklarý ziyaretin ardýndan, Birleþmiþ Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldiði ifade edildi. Açýklamaya göre liderler, taraflarýn Kýbrýs sorunu ile ilgili tüm konularda öneri sunmayý tamamlandýðý konusunda görüþbirliðine vardý. BM'nin açýklamasýna göre liderler toplantýda, güven artýrýcý önlemler ve metodoloji üzerine görüþ alýþveriþinde bulundu. Liderler, 2 Eylül'de yapacaklarý bir sonraki görüþme öncesi müzakerecilerin, ilgili konularda anlaþmaya varýlmasý için görüþmelere devam etmesi talimatý verdi. KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ KERMES DÜZENLÝYOR Kanser Hastalarýna Yardým Derneði bugün Lefkoþa'da gün boyu sürecek "Ramazan Kermesi" etkinliði düzenliyor. Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail yaptýðý yazýlý açýklamada, kermesin yarýn saatleri arasýnda Lefkoþa Kuðulu Park'ta yer alacaðýný duyurdu. Kermeste Serena Butik'in derneðe baðýþladýðý 81 bin TL deðerinde aralarýnda çocuk kýyafetleri, gözlükler ve çeþitli konfeksiyon ürünlerinin 5, 10 ve 20 TL'den satýþa sunulacaðýný bildiren Kocaismail, ayrýca derneðe baðýþlanan film ve müzik CD'lerinin de satýlacaðýný kaydetti. Açýklamada ayrýca Derneðin, cumartesi ve pazar günleri fitre kabul etmek üzere açýk olacaðý Köþklüçiftlik'teki merkez ofisi, Çaðlayan bölgesindeki Hospice, Ortaköy'deki eski dernek ofisi ve ikinci el satýþ dükkanýnýn da her iki gün saatleri arasýnda acýk olacaðý kaydedildi. LAÜ'DE "ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU" Lefke Avrupa Üniversitesi, akademik yýlýnda Adalet Meslek Yüksekokulu'na baðlý Adalet bölümüne öðrenci kabulüne baþlayacaðýný açýkladý. LAÜ'den yapýlan açýklamada, iki yýllýk yüksek okulun ardýndan eðitimini 4 yýla çýkaranlar hukuk programýný tamamlayabilecek. KORGENERAL SAVAÞ'A ZÝYARET - Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði yetkilileri, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ'ý ziyaret etti. 20 Temmuz Harekatý'nýn 40'ýncý yýldönümü nedeniyle yapýlan ziyarette, Dernek Genel Baþkaný Ertan Ersan baþkanlýðýndaki heyet, Korgeneral Savaþ'a, Anavatan Türkiye ve TSK'ya baðlýlýklarýný ve þükranlarýný aktardý. KAMU YETERLÝLÝK SINAVLARI CUMARTESÝ Kamu Yeterlik Sýnavlarý cumartesi yapýlacak. Üst, orta, alt ve ortaokul olmak üzere 4 düzeyde yapýlacak sýnavlar farklý merkezlerde 09.00'da baþlayacak. Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý'ndan konuyla yapýlan açýklamaya göre üst düzey yeterlik sýnavý Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, orta düzey Türk Maarif Koleji, alt düzey Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, ortaokul düzeyi ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nde yapýlacak. Adaylar sýnava girecekleri sýnav merkezi ve oda numaralarýný alýndý belgesi üzerinde yer alan aday baþvuru numarasýna göre khk.kamunet.net adresinden takip edebilecek. Sýnava katýlacak adaylar sýnava girerken kimlik kartý veya kimliðini doðrulayacak resmi bir belgenin orjinalini ibraz etmek zorunda olacak. Kimliðini belgeleyemeyen adaylar sýnava alýnmayacak. 75 dakika sürecek sýnavýn sonuçlarý ayný gün khk.kamunet.net adresinde yayýnlanacak. TAÞPINAR ÞEHÝTLERÝ ANILACAK Taþpýnar'da þehit düþenler bugün törenle anýlacak. Taþpýnar Þehitleri için saat 09.00'da Taþpýnar Þehitliði'nde tören düzenlenecek. Çelenklerin protokol sýrasýna göre þehitliðe sunulmasýyla baþlayacak tören, saygý duruþu, saygý atýþý ve bayraklarýn Ýstiklal Marþý eþliðinde göndere çekilmesiyle devam edecek. KÜÇÜK BAÞ HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNE DOÐRUDAN GELÝR DESTEÐÝ ÖDEMELERÝ YAPILDI Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý, küçükbaþ hayvan üreticilerine yönelik doðrudan gelir desteði ödemelerinin dün yapýldýðýný duyurdu. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamada, üretim sezonunun kurak olmasý göz önüne alýnarak, küçükbaþ hayvan üreticilerine 2014 yýlý Ocak - Haziran ve Haziran - Aralýk dönemlerini kapsayan doðrudan gelir desteðinin tek ödeme halinde bugün gerçekleþtirildiði belirtildi. Bakanlýk açýklamasýna göre, 3 bin 502 üretici için 14 Milyon 942 Bin 728 TL Kooperatif Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý'na yatýrýldý. TC ÜNÝVERSÝTELERÝNÝ KAZANAN ÖÐRENCÝLERÝN KAYITLARI 1-5 EYLÜL TARÝHLERÝ ARASINDA MEHMETÇÝK ÜZÜM FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Adanýn en eski ve köklü festivallerinden "Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali"nin 54'üncüsü, pazar günü baþlýyor. 10 Aðustos'a kadar sürecek festival, bu yýl da çeþitli kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliði yapacak. Türkiye'nin tanýnmýþ protest ve özgün müzik gruplarýndan Grup Yorum da, festival kapsamýnda 9 Aðustos akþamý konser verecek. Festivaldeki sportif etkinlikler, bölgede hayatýný kaybetmiþ kiþilerin anýsýna düzenlenecek. Mehmetçik Belediye Baþkaný Cemil Sarýçizmeli, önceki akþam belediyeye ait Bafra Halk Plajý Restoran'da basýn toplantýsý düzenleyerek festivali tanýttý. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Müdürlüðü, dün açýklanan 2014 ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre, Türkiye'deki üniversitelere kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýtlarýnýn, 1-5 Eylül tarihleri arasýnda ilgili üniversiteler tarafýndan yapýlacaðýný duyurdu. Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, yerleþme alan öðrencilerin kazandýklarý programýn kayýt tarih ve þartlarýný, ilgili üniversitelerinin internet sitesinden öðrenebilecekleri bildirildi.

14 14 25 Temmuz 2014 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A (Ýstanbul Perde YanýBülent Ecevit Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zenim Kat No:2 Karakum-Lemar Karþýsý-Ýktisat Bank Yaný Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Topraðý burgu ile delerek açýlan ve suyu yükseðe fýþkýran kaynak. Baryum'un kýsaltmasý. 2-Bir gösteri veya toplantý binasýnda, temsil veya toplantý aralarýnda kullanýlan dinlenme yeri. Bir köpek cinsi. 3-Gözü görmeyen, kör. Çaðýmýzýn amansýz hastalýðý. 4-Eski evlerde pencere hizasýndan sokaða doðru çýkýntýsý olan kafesli bölüm. Alýþýlan zamandan önce. 5Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Pamuk, keten veya ipekten seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. 6-Karý kocadan her biri. En tiz erkek sesi. 7-Bir þeye mecburi olarak baðlý olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantý ile olan nitelik. 8-Ters okunuþu "Gerçek veya tasarlanmýþ olaylarý anlatan düz yazý türü, öykü". Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen huni biçiminde geniþ aðýzlý balýk aðý. 9-Titan'ýn kýsaltmasý. Türk Lirasý'nýn kýsa yazýlýþý. Çalýþýr durumda. 10-Ters okunuþu "Babasýnýn erkek kardeþi". Kütleleri tartan bir tartý aleti. 11-Haftanýn 4. günü. Harf okunuþu. Dünün çözümü Norman Paech: Bu savaþ kesinlikle sivil halka karþý Ýsrail'in Gazze saldýrýsýna ara vermezken, siviller yaþamýný yitirmeye devam ediyor. Ýsrail'in Uluslararasý Hukuk kurallarýný çiðnediðini söyleyen tanýnmýþ Alman hukuk profesörü Norman Paech, BM Güvenlik Konseyi'nin onayý halinde Ýsrail'in iþlediði savaþ suçlarýndan dolayý yargýlanmasýnýn da mümkün olduðu görüþünde. "Almanya'nýn Sesi (Deutsche Welle) radyosuna konuþan tanýnmýþ hukuk profesörü Norman Paechþöyle konuþtu: "Bu savaþ açýkça Gazze Þeridi'ndeki sivil halka karþý. Lahey ve Cenevre Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde sivil halký silahlý çatýþmadan korumayý önkoþul olarak gören yükümlülükler var.gazze Þeridi gibi nüfus yoðunluðunun yüksek olduðu bir bölgede böylebir savaþ yürütülemez. Evet, Ýsrail'inkendini savunma hakký var. Bu hak, 'Iron Dome' adlý hava savunma füzeleriyle zaten uygulanýyor. Bugüne kadar Tel Aviv'e düþen herhangi bir roket yok." savunma hakký olduðunun altýný çizen Alman hukuk profesörü, Gazze'nin 1967'de Ýsrail tarafýndan uluslararasý hukuka aykýrý iþgal edildiðini hatýrlattý. BM'nin 1947'te Gazze halkýna meþru savunma hakký tanýdýðýný belirten Paech, ayný kurallarýn Hamas için de geçerli olduðunu vurguladý. "ÝSRAÝL ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANABÝLÝR" Ýsrail'in Lahey'deki Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi'nde yargýlanabileceðini söyleyen Paech, Ýsrail'in savaþ suçlarý mahkemesine iliþkin antlaþmaya taraf olmasa da, dokunulmaz olmadýðýnýn altýný çizdi. Paech, Ýsrail'in yargýlanmasý için BM Güvenlik Konseyi'nin kararýnýn gerektiðini, benzer bir kararýn daha önce Sudan Devlet Baþkanýel-Beþir için alýndýðýný hatýrlattý. Ýsrail'den çok Gazze'de yaþayan halkýn meþru NORMAN PAECH KÝMDÝR? Prof. Dr. Norman Paech, 1982'den 2003'e kadar Hamburg Ýktisat ve Politika Üniversitesi'nde Kamu Hukukualanýnda profesör olarak çalýþtý arasýnda Alman Sosyal Demokrat Parti üyesi olarak siyasette de yer alan Norman Paech, 2005 yýlýnda Sol Parti (Die Linke)'ye geçti ve 2009'a kadar Die Linke'nin Federal Meclis dýþ politika sözcülüðünü yürüttü. Paech Kürt sorunu ve Kürtlerin haklarýna olan ilgisiyle de biliniyor. (ANF) "YARGILANMAYACAÐINI BÝLEN ÜLKEYÝ ULUSLARARASI HUKUKLA TEHDÝT ETMEK" Alman hukuk profesörü, Filistin-Ýsrail savaþý benzeri çatýþmalarda taraflarý Uluslararasý Hukuk ile tehdit etmenin, ancak uygulamalardan sonuç çýkarýlmasý durumunda iþe yarayacaðýna iþaret etti. Paech, þöyle dedi: "Eðer taraflardan birisi iþlediði savaþ suçlarýnýn Uluslararasý Ceza Mahkemesi önüne gelmeyeceðinden emin olabiliyorsa, burada Uluslararasý Hukuk'un uygulanmasýndan bahsedilemez." Yukarýdan Aþaðýya: 1-Zeki ve yaramaz çocuk için kullanýlýr. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri. 2-Gizli anlamlarý olab iþaretler ve sözler. Çok, gereði gibi, tamamýyla. 3-Eski dilde "Yemek, yiyecek". Gözde sarýya çalan kestane rengi. Alfabenin 16 ve 21. harfleri. 4-Usanç anlatýr. Türkiye'nin siyah-beyazlý futbol takýmý. 5Müslümanlýkta sahip olunan mal ve paranýn kýrkta birinin, her yýl sadaka olarak daðýtýlmasý, Ýslâmýn beþ þartýndan biri. Afrika'da Viktorya gölünden çýkan ve Mýsýr'ý boydan boya geçtikten sonra Akdeniz'e dökülen dünyanýn en uzun nehri. 6-Bunak, bunaklýk. Alfabenin 14 ve 16. harfleri. 7-Uykulu, sýkýntýlý veya yorgunluk duyulan bir anda aðzý geniþçe açarak soluk alýp vermek. Ters okunuþu "Bölünmemiþ Kýbrýs'ýn batýdaki kazasý". 8-Bir kadýn ismi. Herhangi bir sayýda olan þey, adet. 9-Devlet yönetiminde son sözün yönetim ve ekonomi uzmanlarýna býrakýlmasýna dayanan siyasi yöntemden yana olan kimse. 10-Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluþan çürük. Vaka. 11-Namus. Neon'un kýsaltmasý. Yabancý. Bir nota. Snowden: IÞÝD lideri Baðdadi'yi Mossad yetiþtirdi Global Research'te yayýmlanan bir habere göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansý'nýn (NSA) sýrlarýný ifþa eden eski CIA ve NSA çalýþaný Edward Snowden, Ýngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri ve MOSSAD'ýn Irak Þam Ýslam Devleti'ni yaratmak için birlikte çalýþtýðýný söyledi. Snowden üç ülkenin istihbarat servislerinin "hornet's nest" (arý kovaný, bela) adý verilen bir strateji kullanarak bütün dünyadaki aþýrýlýkçýlarý tek bir noktada toplayabilecek bir terörist örgüt yarattýðýný belirtti.bu stratejiye iliþkin NSA dokümanlarýnda, Siyonist varlýðýn korunmasýna yarayacak dinsel ve Ýslami sloganlarýn yaratýlmasýndan söz ediliyor. Snowden tarafýndan ifþa edilen dokümanlarda þu ifadeye yer veriliyor: "Yahudi devletini korumanýn tek yolu, sýnýrlarýna yakýn bir düþman yaratmaktýr." Snowden'ýn sýzdýrdýðý bilgiler arasýnda IÞÝD lideri "halife" Ebu Bekir Baðdadi'nin din ve hatiplik eðitiminin yaný sýra Mossad'ýn ellerinde bir yýl sýký bir askeri eðitimden geçtiði de yer alýyor. Sendika.Org

15 15 25 Temmuz 2014 Cuma Sendikalar, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýný düzenleyen yasanýn yürürlükten kaldýrýlmasý için mücadele baþlattý GÜNEYDEN... HIRSIZLAR 78 YAÞINDAKÝ NÝNEYÝ DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ Baf'ta ikamet eden 78 yaþýndaki bir Rum'un, kimliði belirsiz hýrsýzlar tarafýndan geçtiðimiz günlerde döve döve öldürüldüðü bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yaþlý kadýna yapýlan otopside, darp edilmesi sonucu beyin kanamasýndan hayatýný kaybettiðinin tespit edildiðini yazdý. Haberde, polisin iki kiþi aleyhinde tutuklama emri çýkardýðý kaydedildi. BÝNLERCE ÇOCUK ZOR KOÞULLAR ALTINDA Güney Kýbrýs'ta ekonomik krizden dolayý binlerce çocuðun zor koþullar altýnda yaþam sürdüðü belirtildi. Alithia gazetesine göre Çocuk Haklarýný Koruma Komiseri Lida Kursumba, ekonomik sorunlarý olan, yemekleri olmayan, elektrik faturalarýný ve hesaplarýný ödeyemeyen ailelerin sayýsýnda artýþ olduðunu söyledi. Kursumba, fakirlik sýnýrýnda yaþayan çocuklarýn sayýsýnýn 13 bin olduðunu da belirtti. 'Para yok' diyenlere de kaynaðýn yerini göstereceðiz..." Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn yürürlükten kaldýrýlmasý gündemiyle bir araya gelen 30'u aþkýn sendikanýn yetkilisi ve temsilcisi, mücadelede yol haritasý belirlemek üzere dün Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý'nda (Kamu-Sen) toplandý. Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, toplantý öncesinde basýna kýsa bir açýklama yaparak, "Biz, sendikalarla ve halkýmýzla bütünleþerek Göç Yasasý'nýn kaldýrýlmasý için olanca gücümüzle mücadele etmeye kararlýyýz. 'Kaynak yok', 'para yok' diyenlere de kaynaðýn yerini göstereceðiz" dedi. Özkardaþ, ilgili yasanýn yürürlükten kaldýrýlmasýnda uzun soluklu mücadele yürütmek ve çalýþanlarý eylemlere motive etmek için komiteler oluþturmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Yasaya karþý verilen mücadelenin týrmandýrýlmasý adýna Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nda (Dev-Ýþ) ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nda (KTOEÖS) gerçekleþtirdikleri toplantýlara da iþaret eden Mehmet Özkardaþ, 30'u aþkýn sendikayla birlikte mücadele edeceklerini vurguladý. "YASA EÞÝTSÝZLÝÐE VE ADALETSÝZLÝÐE NEDEN OLUYOR" 2 bin 400'e yakýn kamu görevlisinin "Göç Yasasý" olarak nitelendirdikleri Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa'sýndan etkilendiðini savunan Özkardaþ, yasanýn çalýþanlar arasýnda eþitsizliðe, adaletsizliðe neden olduðunu, insanlarýn bu yasa nedeniyle göç ettiðini ileri sürdü. "MECLÝS'E VERÝLEN YASA ÖNERÝSÝ DANIÞMA KURULU'NDA DÝPSÝZ KUYUYA ATILDI..." Mehmet Özkardaþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümeti döneminde yürürlüðe giren yasanýn,"ak Parti hükümetinin dayatmasýyla" Meclis'ten geçirildiðini ileri sürerek, "Yasanýn etkileri bugün çok daha iyi görülmektedir" dedi. Muhalefetteyken yasaya karþý olanlarýn bugün hükümette olduðunu savunan Mehmet Özkardaþ, "Üzülerek görmekteyiz ki, bugün hükümette olan 2 parti, UBP'yle ittifak yaparak yasanýn kaldýrýlmasý için Meclis'e verilen yasa önerisini Meclis Danýþma Kurulu'nda dipsiz kuyuya attý" iddiasýnda bulundu. "AFRODÝT TAPINAÐI"NA POLÝS BASKINI Limasol-Trodos yolu üzerindeki (Palodia köyü yakýnlarý) "Afrodit Tapýnaðý FFK Sauna Club" isimli "saðlýk merkezi"ne Salý gecesi Rum polisi tarafýndan operasyonda, 45 yaþýndaki bir Rus tarafýndan iþletilen binanýn aslýnda tam teþekküllü ve teknolojik bir genelev olduðu ortaya çýktý. Fileleftheros "Saðlýk Merkezini Geneleve Çevirdiler" baþlýklý haberinde "Afrodit Tapýnaðý"nda yaþananlarla ilgili ihbar alan Rum polisinin Salý gecesi müþteri kýlýðýnda girdiði binaya, saðlýk dýþýndaki hizmetler de verildiðini saptadýktan sonra baskýn yaptýðýný, bu kapsamda iþletmeci Rus'u ve 19 çalýþaný tutukladýðýný yazdý. Gazete binaya müþteri olarak giren iki polisin bileklerine, merkezde verilen jakuzi, sauna, hamam ve "diðer" hizmetlere bilgisayar kontrolünde giriþ imkâný saðlayan çipli bilezikler takýldýðýný, ve "diðer hizmetlerin" nasýl verildiðini saptadýklarýný, ardýndan da diðer ekiplerin þok baskýn yaptýðýný yazdý. Habere göre merkezde çalýþan Romanya, Rusya, Bulgaristan, Moldovya ve Fas'tan toplam 14 kadýn ile DJ, aþçý, bulaþýkçý ve güvenlik görevlisi olarak çalýþan 6 erkek tutuklandý. Merkezin genelev olarak çalýþtýrýldýðýný ispatlayan emarelere, bin 885 Euro tutarýnda nakit paraya ve kapýdaki çipli bilezikleri kontrol eden bilgisayar sistemine el konuldu. Ýþletmeci Rus hakkýnda mahkemeden 6 gün tutukluluk emri alýndý. Diðer gazeteler de Yunanistan'daki Partenon tapýnaðýnýn bir kopyasý olarak inþa edilen süper lüks "merkezi" yansýtan fotoðraflarla birlikte geniþ yayýnladýklarý haberlerine þu baþlýklarý attýlar Politis "Afrotit Tapýnaðý Eylemleri ve Kurbanlarý Gizliyordu... Gözalýcý 'Hizmet'... Yöneticisi ve 13 Kadýn Gözaltýnda", Haravgi "Afrodit Tapýnaðý 5 Yýldýzlý Harem Ýdi", Alithia "Kýbrýs'taki En Büyük 'Genelev'", Simerini "Afrodit Tapýnaðý Yasadýþý Sýrlarý Gizliyordu... Polis Limasol'da Süper Lüks Genelevi Deþifre Etti" 10'DAN FAZLA ÞÝRKET HAVAYOLLARINA ÝLGÝ GÖSTERDÝ Kýbrýs (Rum) Havayollarý'nýn satýn alýnmasý için yapýlan çaðrýlara 10'dan fazla þirketin ilgi gösterdiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi Kýbrýs (Rum) Havayollarý'nýn satýn alýnmasýna ilgi gösterenler için baþlatýlan sürecin dün tamamlandýðýný ve 10'dan fazla havayolu þirketinin belge sunduðunu kaydetti. Edindiði bilgilere göre þimdiye kadar yapýlan gayri resmi önerilerin þirketin sahipliði ve yönetiminin kontrolünü almakla ilgili olduðunu aktaran gazete, bu çerçevede Rayanair, Amerikan yatýrým sermayesiyle iþbirliði içerisinde Arkia þirketi, Romen Blue Air, Fly Aruba ve Air Atlantic ile iþbirliði içerisinde Arevenca Group, Lübnan'dan MEA, Yunanistan'dan Aegean'ýn adýnýn geçtiðini belirtti. BAZI POSTANELER DE VATANDAÞA HÝZMET MERKEZÝ OLARAK FAALÝYET GÖSTERECEK Rum Bakanlar Kurulu'nun, bazý postanelerin "Vatandaþa Hizmet Merkezi" olarak faaliyet göstermesi kararý aldýðý bildirildi. Alithia gazetesi, alýnan kararla, 2015 yýlý içerisinde Lefkoþa Rum Kesimi, Larnaka, Limasol ve Baf'taki merkez postanelerin, bu hizmeti de vereceklerini yazdý. PEYNÝR ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ HELLÝM DOSYASININ GERÝ ÇEKÝLMESÝNÝ ÝSTÝYOR Rum Peynir Üreticileri Birliði'nin, Brüksel'e yollanan hellim dosyasýnýn geri çekilmesini istediði bildirildi. Politis gazetesi, birliðin dün yaptýðý açýklamada, hellim dosyasýnýn, dosyanýn nihai hali için ulusal düzeyde uzlaþýya varýlmadan Brüksel'e gönderilmesi halinde, anlaþmazlýklarýn Avrupa'ya götürüleceði konusunda önceden uyardýðýný ifade ettiðini yazdý. Habere göre birlik, hellim dosyasýnda birçok zayýf nokta bulunduðuna iþaret ederken, dosyada belirtilen, hellim üretiminde kullanýlacak süt oranlarýnýn, hayvan besiciliðini tehlikeye attýðýný kaydetti. Birlik, konuyla ilgili þikayetini Avrupa'ya götürme kararý aldý. RUM YÜKSEK MAHKEMESÝ'NE YENÝ BAÞKAN VE ÜYE 210 KÝÞÝYE ÝFTAR YEMEÐÝ - Maðusa Kale Lions Kulübü Derneði, 210 kiþiye iftar yemeði verdi. Dernekten verilen bilgiye göre, Doðu Akdeniz Üniversitesi Beach Club Tesisi'nde gerçekleþtirilen yemekte, semazen eþliðinde semah ve karagöz-hacivat gösterisi de yapýldý. Maðusa Kale Lions Kulübü Baþkaný Ayþegül Sevdalý, iftar yemeðinden elde ettikleri geliri, özel eðitime gereksinim duyan çocuklar için kullanacaklarýný söyledi. Sevdalý ayrýca, 150 ramazan paketini ihtiyaçlý kiþilere ulaþtýrdýklarýný, üyeleriyle beraber topladýklarý az kullanýlmýþ kýyafet ve ayakkabýlarý da Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne teslim ettiklerini belirtti. Sevdalý, etkinlikleri çerçevesinde, 400 kiþiye de Kýzýlay çadýrýnda yemek servisinde bulunduklarýný kaydetti. Rum Yüksek Mahkemesi Baþkanlýðý'na Temyiz Yargýcý Miron Nikolatos, Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na da Lefkoþa Kaza Mahkemesi Ýdari Baþkaný Tefkru Ýkonomu atandý. Fileleftheros'un haberine göre Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis tarafýndan yapýlan atamalar kýsa süre önce emekliye ayrýlan Yüksek Mahkeme Baþkaný Dimitri Hacihambi'nin yerine yapýldý. Atananlar yarýn Rum Baþkanlýk Sarayý'nda yemin edecek.

16 16 25 Temmuz 2014 Cuma

17 25 Temmuz 2014 Cuma 17

18 18 25 Temmuz 2014 Cuma

19 25 Temmuz 2014 Cuma GÜNEYDE SAHADA ÞÝDDETÝN ÖNLENMESÝYLE ÝLGÝLÝ YASA TASARISI GEÇTÝ Güney Kýbrýs'ta sahada þiddetin önlenmesiyle ilgili hazýrlanan yasa tasarýnýn, maddelerinden bazýlarýnýn çýkarýlmasýyla oy çokluðuyla Rum Meclis'inin onayýndan geçtiðini yazdý. Yasa tasarsýsýnda asayiþin saðlanmasý yönünde harcanan bedeli spor kulüplerinin ödemelerini öngören maddenin geçmediðini ve bu þekilde yükün yine taraftarlar üzerinde kaldýðýný kaydeden Politis gazetesi, taraftarlarýn yerlerinden kalkmamalarý ve yer deðiþtirmemeleri yönündeki maddenin de kabul edilmediðini aktardý. Habere göre yasa tasarýsý çerçevesinde saha ya da karþý tribüne yabancý nesne atýlmasý ceza gerektiren suç olarak kabul ediliyor. Küfür içeren, ýrkçý slogan ve Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ þarkýlar yasaklanýyor ve bunlar da ceza gerektiren suç olarak kabul ediliyor. Taraftarýn saha içerisine giriþi yasaklanýyor ve bu taraftarýn 5 yýl stadyumlara giriþi engelleniyor. Ýzinsiz bilet satýþý ya da ikinci el bilet satýþý, yüzün gizlenmesi, sarhoþ ya da uyuþturucu etkisi altýnda stadyuma giriþ, stadyuma ve stadyum içerisine alkolü içecek taþýnmasý yasaklanýyor. Bunlarýn yaný sýra taraftar kartý uygulamasýnýn 2015 yýlýndan itibaren geçerli olacaðýný belirten gazete taraftar kartý çýkarma ve sicil tutma yetkisinin Rum Futbol Federasyonu'na verildiðini belirtti. Alithia gazetesi ise taraftar kartý çýkarma ve sivilini kontrol etme yetkisinin Rum Spor Örgütü'ne verildiðini yazdý. KLEOPATRA AKTAR Kakao ve havuç yaðlarýyla bronzlaþmak... Karýþým yaðlarla selülitten, çatlaklardan, vücuttaki sarkmalardan kurtulmak, saç dökülmesini durdurmak, saçýnýzý erken uzatmak, lavanta ile sivrisinek ve bakterilerden kurtulmak ister misiniz? O zaman sizi Kleopatra Aktar a bekliyoruz... Ýrtibat tel: ve MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1500 adet civarý iyi durumda eski oluklu kiremit satýlýktýr. Tel: ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:244/2014 Tüm okullara okul masasý, sýra ve sandalye temini için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü'nün 11(1) maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat mektubunun bitiþ süresi en az 29 Eylül, 2014 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 15 Aðustos, 2014 Cuma günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklif ile ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 10 TL+KDV karþýlýðýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Donatým ve Ýnþaat Þube Amirliði'nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý MALÝYE BAKANLIÐI BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. Kayýp kimlik Askeri kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Bebek Kayýp belge Yurttaþlýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nurhak Bebek Kayýp belge Yurttaþlýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hamza Bebek SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel:

20 Wesley Sneijder Galatasaray'da memnun Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Dünya Kupasý sonrasýnda bir çok kulüpten teklif aldýklarýný ancak Hollandalý oyuncunun teklifleri reddetiðini açýkladý. Sneijder'in Galatasaray'da mutlu olduðunu aktaran Guido, sözleþme uzatma konusunda baþkan Ünal Aysal ile görüþmelerin sürüdüðünü söyledi. Küçük Kaymaklý Sportif Asbaþkan ve Basýn Sözcüsü Mehmet Özler transfer piyasasýný kullananlar olduðunu ifade etti Rakamlarý artýrmaya çalýþýyorlar n Mehmet Özler "Son günlerde bazý futbolcu arkadaþlarýmýz kulübümüzün adýný kullanarak kendi transfer piyasalarýný oluþturmaya ve veya kulüplerinde talep ettikleri rakamlarý artýrmaya çalýþtýklarýný gözlemlemekteyiz" Hasan Kanlý'nýn transferi iptal edildi n Özler "Bizler Küçük Kaymaklý olarak futbol ahlakýmýza ve etik anlayýþýmýza göre eðer bir futbolcunun serbest transfer hakký yoksa, talep ettiðimiz bir futbolcu kardeþimiz için öncelikle kulüple görüþmemiz gerektiði kültürüne sahip insanlarýz ve bu konuda çok hassas davranýyoruz" Küçük Kaymaklý Sportif Asbaþkan ve Basýn Sözcüsü Mehmet Özler dün basýn bildirisi yayýnlayarak son günlerde transfer piyasalarýnda yaþana geliþmelere deðindi. Serbest transfer hakkýna sahip olmayan futbolcular için kulüpler arasý iliþkilerin karþýlýklý görüþmelerle olmasý gerektiðini belirten Özler, piyasada fiyatlarý yükseltmemek için duyarlý olunmasý gerektiðinin altýný çizdi. Özler'in açýklamasý þöyle. "Son günlerde bazý futbolcu arkadaþlarýmýz kulübümüzün adýný kullanarak kendi transfer piyasalarýný oluþturmaya ve veya kulüplerinde talep ettikleri rakamlarý artýrmaya çalýþtýklarýný gözlemlemekteyiz. Bizler Küçük Kaymaklý olarak futbol ahlakýmýza ve etik anlayýþýmýza göre eðer bir futbolcunun serbest transfer hakký yoksa, talep ettiðimiz bir futbolcu kardeþimiz için öncelikle kulüple görüþmemiz gerektiði kültürüne sahip insanlarýz ve bu konuda çok hassas davranýyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle davranmaya devam edeceðiz. Bu sebepten dolayýdýr ki, cefakar kulüp yönetici arkadaþlarýmýz bizlerin samimiyetine güvenerek böyle haberler karþýsýnda gerek duyarlarsa bizlerle temasa geçebilmelidirler. Zaten ekonomik ortamdan dolayý bozulan ülkemizdeki þartlar, futbol kulüplerimizi derinden etkilemiþtir. Dolayýsý ile bu ortamda bizler ülke sporuna gönül vermiþ insanlar olarak rekabetin yanýnda birbirimiz ile sürekli samimiyet, güven ortamýnda diyalog halinde olmalýyýz. Biz Küçük Kaymaklý olarak transfer piyasasýný yükselterek diðer kulüplere de zarar vermek istemiyoruz. Tüm spor kamuoyunun da bildiði üzere eðer bir sporcunun serbest transfer hakký yok ise o transferin gerçekleþmesi kulüplerin iki dudaðý arasýndaki rakamlara kalmýþtýr. Böyle þartlarda Federasyon bonservisi kabul etmedi... Gönyeli futbolcusu Hasan Kanlý'nýn bonservisi ile Türk Ocaðý'na gitmesinde yaþanan kaos devam ediyor. Konu ile ilgili olarak KTFF yönetim kurulu Hasan Kanlý'nýn bonservisinin geçersiz olduðunu þu madde ile ifade etti. "KTFF Amatör Yerli Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatý Madde 8 (n) uyarýnca "Bonservis, verilen sezon için geçerlidir. Bonservis verilen futbolcular bonserviste yazýlý kulübe transfer olurlar." Yukarýdaki madde incelendiði zaman, bonservis verilen sezon için geçerli olacaðý ve futbolcunun bonserviste yazýlý kulübe transfer olabileceði açýkça belirtilmiþtir. Tarafýmýza tarihinde Türk Ocaðý Limasol kulübü tarafýndan yapýlan transfer istek formuna ek olarak ibraz edilen bonservis belgesi incelendiði zaman; a) Hangi sezon için geçerli olacaðý, b) Futbolcunun hangi kulübe transfer olabileceði belirtilmediðinden geçerli bir bonservis belgesi olmadýðýna karar verilir. Hasan Kanlý tarafýndan ve Türk Ocaðý Limasol kulübü tarafýndan imzalanan ilgili transfer iþleminin geçersiz olduðuna karar verildi" transfer yapmanýn ne kadar zor olduðunu nerdeyse imkansýz olduðu tüm spor kamuoyunun tekrardan dikkatine getirmek isteriz. Konuyu tüm spor kamuoyunun bilgilerine getirme ihtiyacý hissederken, tüm takýmlarýmýza baþarýlý, bol þanslý bir sezon dileriz". KURS TARÝHLERÝ DEÐÝÞTÝ KTFF yönetimi UEFA A Lisans Antrenör Kursu için yapýlan müracaatlarýn 20 Ekim 2014 tarihine uzatýlmasýna karar verdi. Kurs tarihlerinin de, Ekim 2014 olarak deðiþtirilmesine karar verdi. Gönyeli masterleri, hakem ve gözlemcilerle karþý karþýya geldi Gönyeli Masterler Futbol Takýmý'nýn bu yýl üçüncüsünü düzenlediði Gönyeli Þehitler Masterler Futbol Karþýlaþmasý önceki gün 20 Temmuz Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþti. Ýki takýmýn da sahaya "Tüm þehitlerimizin ruhu þad olsun" yazýlý pankarta çýktýklarý karþýlaþmada Gönyeli Masterler Takýmý Mehmet Piro (2), Tarýk Tilki ve Hüseyin Amcaoðlu'nun golleri ile gelip gelirken, Kýbrýs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneði'nin (KTFHGD) tek golünü Mustafa Ýkizler kaydetti. Alper Aligüllü, Mustafa Sezanay ve Münür Zeden hakem üçlüsünün yönettiði karþýlaþmanýn sonunda takýmlara kupalarýný Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Komitesi Baþkaný Sadýk Özbilgehan, KTFHGD Master Takýmý Teknik Direktörü Savaþ Tilki ve Gönyeli Belediye Meclis Üyesi Mustafa Akyön, Gönyeli Muhtar Onur Menderes birlikte verdiler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Akça "90 bin" demiþti, ama Yýldýrým düzeltti

Akça 90 bin demiþti, ama Yýldýrým düzeltti Anastasiadis masadan kaçmýþ! Kaçtý da ne oldu ey erenler? 45 yýldýr çekilen muhteþem mastürbasyon yarým mý kaldý? Sirke gidenlerin bilet paralarýný iade edin öyleyse! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı