Siz hesaplay n milletin enflasyonu kaç? Hükümet memura %4 zam verdi daha dördüncü ayda geri ald. Memur hesap soracak TÜRK YE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siz hesaplay n milletin enflasyonu kaç? Hükümet memura %4 zam verdi daha dördüncü ayda geri ald. Memur hesap soracak TÜRK YE"

Transkript

1 TÜRK YE Büyük bir sevdan n ad... AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 4 SAYI: 41 MAYIS 2007 Gazetesi Sinemalarda izleyin izlettirin 4+4= Hükümet memura %4 zam verdi daha dördüncü ayda geri ald. Siz hesaplay n milletin enflasyonu kaç? Millete Cumhurbaflkanl filmi seyrettiriyorlar. Zamlar kapal giflede oynat yorlar. Dolar tüccarlar na para kazand r yorlar. AÇIKLANAN enflasyon rakamlar 2007 y l n n ilk 4 ay için % 3,56 olarak aç kland. Ama milletimizin tüketmek zorunda oldu u g da ile kira, telefon, içme suyu, benzin, okudu u dergide durum milletimizin içinde bulundu u zor durumu ortaya koyuyor. 8 Aral k 2006 Birim Fiyat (YTL) Nisan 2007 Birim Fiyat (YTL) Y l n lk 4 Ay nda De iflim(%) Tavuk Eti 3,31 4,32 30,5 Ekmek 1,45 1,54 6,2 Kira 343,66 366,42 6,6 Telefon Kontörü 0,07 0,09 28,6 çme Suyu 1,46 1,52 4,1 K. Benzin 2,75 2,98 8,4 Türkiye de Sendikac l k Bircan AKYILDIZ Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Demokrasinin temel ilkelerinden en önemlisi sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine olan katk s d r. Sosyal diyalogun, toplumun geliflmesine ve toplumsal bar - fl n sa lanmas na katk s inkar edilemez. 9 Hükümet sözünde duramad Y l n ilk dört ay 3.56 oldu. Memura verilen yüzde 4 zamdan geriye 0.44 kald. Memuru enflasyonu ezdirmeyece ini söyleyen hükümet, verdi i sözü daha y l n ilk 4 ay nda tutturamad. Hükümet rant kap s oldu Hükümet, iflçi, memur, emekli gibi sabit ve dar gelirli kesimin de il, rant çevrelerinin ve parti yandafllar n n gelirini art rd Memur hesap soracak TÜRK YE Kamu-Sen il istiflareleri kapsam nda Türkiye yi ad m ad m dolafl yor. Kamu çal flanlar yla beraber oluyor. Nisan ay nda Bolu dan Adana ya Amasya dan Trabzon a, Rize ye kadar bir çok ili dolaflan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan ve yönetim Kurulu üyeleri kamu çal flanlar n n sesi olmak için istiflarelerine devam ediyor. 3 8 Banka promosyonlar Fahrettin YOKUfi Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Kamu çal flanlar n n al nterinin karfl l olan maafllar üzerinde yap lan promosyon pazarl na sessiz kalamazd k. Kurumlar ve yarg baz nda kazan mlar elde ettik 14 LO toplant lar na kat l yoruz 29 May s-15 Haziran tarihleri aras nda LO toplant lar na kat l yoruz MEB in keyfi uygulamalar na dur dedik 10 E itim çal flanlar haklar n gasp eden Bakan protesto etti Memurun ifl yükü art yor Türkiye de kamu görevlilerine düflen ifl yükü geliflmifl ülkelerin iki kat 21 TRT yavafl yavafl yok ediliyor Çal flanlara ve onlar n temsilcilerine sormadan TRT vericileri özellefltiriliyor Döner sermaye hakk m z söke söke alaca z Denizcilik Müsteflarl n da engellenen döner sermaye için eylem yapt k GAZETELERE LAN Biz bir arada yafl yoruz Türkiye Kamu-Sen Üyelerine KAYRA TUR dan erken tatil rezervasyonu kampanyas rezervasyon için Tel: (0 312) (pbx) Ahmet AZ ZO LU Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Bir arada kardeflçe yaflamam z k skananlar var m d r? Varsa bunlar neler yapmaktad r?. Bunu yabanc yazarlar n yerli gazetelerde yazd klar güya bize tavsiyede bulunmalar, ama bize göre küstahl klar ndan alg l yoruz. 26

2 2 g 5/7/07 2:48 PM Page 1 2 Onbinler Tando an meydan nda bulufltu KALPLER KERKÜK Ç N ATTI I rak Türkmen Cephesi taraf ndan düzenlenen Kerkük mitingi Tando an Meydan nda yap ld. Mitingde Türkiye'nin de iflik illerinden, Türk cumhuriyetlerinden ve Kerkük'ten gelenler yer ald. Türkiye Kamu-Sen'e ba l sendikalar n n üyesi binlerce kamu çal flan da kat ld. Mitingde, ''Musul, Kerkük Türk'tür, Türk kalacak'', ''Kerkük'e uzanan eller k r ls n'', ''Bir gece ans z n gelebiliriz'', ''Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi'' fleklinde sloganlar at ld. stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan mitingde konuflan ITC Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratl, sözlerine, ''Biz Irak Türkleri'yiz. Anadolu'daki insan m zdan hiç fark m z yok. Dilimiz, dinimiz, örfümüz birdir'' diyerek bafllad. Irak' n tarihi boyunca en çok mezalim gören topluluklar n Irak Türkleri oldu unu ifade eden Muratl, ''Buradan sesleniyorum. Ba dat, Ba dat duy sesimizi. Bu, Türkler'in ayak sesleridir. Biz Irak'ta örf ve adetlerimizi koruyaca z'' dedi. Saddam yönetimi döneminde de çok s k nt çektiklerini, ancak ''inim inim inlerken'' dahi Irak' n birli i ve dirli i için seslerini ç karmad klar n belirten Muratl, ''Bak n o cellad n sonu ne oldu'' dedi. ''Bu zulüm bize, benim insan ma niye reva görülüyor? Türk oldu um için mi?'' sorusunu yönelten Muratl, ''Biz diyoruz ki, Kerkük'e özel statü verilsin. Baflka da bir fley istemiyoruz'' diye konufltu. Orta Do u'da art k bar fl istediklerini de vurgulayan Ahmet Muratl, ''Sözde bize demokrasi, bar fl, huzur getireceklerdi, yerini gözyafl ve kan ald. Irak'a komflu ülkelere sesleniyorum, ülkelerinize sahip ç k n'' ça r s nda bulundu. Mehteran tak m n n konser verdi i mitingde, Türkmen milli marfllar da çal nd. Miting, Kanada, Danimarka, Kerkük'ten gelen Türkmen as ll sanatç lar ile Türk Halk Müzi i sanatç s Abdurrahman K z - lay' n konseriyle son buldu. Mardin :Kerkük Türktür Türkiye Kamu-Sen Mardin l Temsilcili i Irak ta yaflayan Türkmenlere uygulanan zulümleri, bask politikalar n protesto etmek ve Ankara da yap lan Kerkük Mitingine destek olmak için bas n aç klamas yapt lar. Bas n aç klamas n yapan Türkiye Kamu-Sen Mardin l Temsilcisi fieyhmus Kanat, ABD nin iflgalci iflbirlikçileri Irak n kuzeyindeki hayali oluflumun önündeki büyük engel olarak gördü- ünü söyledi. Irak n kuzeyinde, Telafer de, Musul da, Erbil de yaflayan 3 milyon Türkmene yönelik soyk r m haz rl yap ld n belirten fiehmuz Kanat, Türkmenlerin plan dahilinde katledildi ini söyledi. Hertürlü bask ya boyun e meye zorlanan Türkmenlerin sindirilmeye çal fl ld n ancak bask lara ve zulümlere boyun e meyece ini söyledi. fiehmuz Kanat sözlerini flöyle sürdürdü: Soyk r m n büyük denemelerinden birisi de 28 Mart 2007 de 400 bin Türkmen in yaflad % 100 Türkmen kenti olan Telafer de gerçeklefltirildi. G da yard m yap laca yalan ile yüzlerce Türkmeni bir kamyonun etraf nda toplayarak daha sonra bu kamyon havaya uçurularak 57 Türkmen kardeflimiz flehit edilmifltir. Arkas ndan kendisine polis süsü veren yine ayn çeteler Sünni Türkmenlerin mahallelerini basarak 74 Türkmen kardeflimiz evlerinde kafalar ndan vurularak flehit ettiler, 40 kifliyi kaç rd lar daha sonra toplu mezarlarda ölü olarak bulundular. Yakalanan polis k yafetli çete elemanlar yine mensup olduklar afliret reislerinin bask lar sonucunda ayn gün serbest b rak ld - lar. Irak Türkmen Cephesi nin önderli indeki 3 milyon Türkmen Kerkük te teslim olmam flt r ve olmayacakt r. Ben Türkmenim Türkiye! Irak taki Türküm ben, Seninle ayn soy, ayn necip rk m ben Bin y ld r burada dönen sana ait çark m ben. O uzam, Türk menem Bayatlardan Türkmenem Damarlar ndaki asil kan, asl na çekti in rk menem Yapra n as l dallar, gövdeni tafl yan kök menem Yolunu gözleyen yar, aflk nla çarpan ürek menem Can içre canan bilmiflem gavim gardafl, nerdesen Yedi koldan, onalt boydan gelmiflem Orta Asyadan Yay ndan f rlayan ok, huduttan hududa at lan m zrak, deli taylar gibi dörtnala esmiflem Az gitmiflem, uz gitmiflem, dere tepe düz gitmiflem Kufl uçmaz kervan geçmez da lar göçebe ad mlarla gezmiflem Ira yak n, yurdumu rak eylemiflem T rnaklar mla oymuflam tortu kayalar, k raç topraklar gözyafllar mla sulak etmiflem K zg n tohumlar serpmiflem, emek vermiflem, afla getirmiflem Türk illerine haber salm flam gavim gardafl nerdesen Selçuklu flah- sultanlar m ad m atm fl ota ma, kap da karfl lam flam civan- mert erlerimi, bafl m üstünde berhudar a rlam flam Musul da Zengiler, Kerkük te K pçak, Erbil de Beg Teginliler ad yla Atabegleri kurmuflam, Türk ün ad n âlemlere duyurmuflam Bay nd r K zan torunlar m O uzam, Türk menem kucaklam flam, bahar coflkusu Akkoyunlar gibi meralara yay lm flam Sultan Cined o lu fiah smailimle piflirmiflem ham yanlar m, oca mda tüten Safevi atefliyle alev alev yanm flam Genç Osmanl yla açm flam Ba dat n kap s n, cahiliye devrini kapatm flam Dil, din ve rk özgürlü üyle donatm flam halklar, mum gibi ayd nlatm flam kör karanl k tarihi, çevreme ilim, irfan, fl k saçm flam Derin hülyalara dalm flam gavim gardafl, nerdesen Ne zaman ki Türk birli ine difl bilemifl düflman, çapraz fiflek silah ma davranm flam Z rn k ödün vermemiflem sevgimden, korkmam flam heç, ölümleri kuflanm flam Yal n ayak koflmuflam Kafkas cephelerine, Sar kam fl harekât na kat lm flam Buz kesmifl yüre im Allah-u Ekber Da lar nda, katmer katmer kefensiz donmuflam Çanakkale de etten duvar olmuflam, gö üs gö üse çarp flm flam Allah vekil, bir ad m geçirmemiflem gâvuru öteye, üst üste cans z y lm flam Nas l ki harb-i cihanlarla zay flam flam, güçten kudretten düflmüflem heyhat, yeralt kaya ya lar m suland rm fl a zlar, hemhal manda manda paylafl lm flam Öyle ki et ve t rnak misali ayr lm flam, süt kuzu yavru gibi Anadolu dan kopar lm flam Köpekler h rlam fl peflimden, y lanlar t slam fl Sahipsiz kalm flam gavim gardafl nerdesen Lord planlar tayin etmifl kaderimi, Misak-i milli s n rlar d fl na ç kar lm flam tilmiflem, kak lm flam, horlanm flam külliyen, tekme tokat yerlere yat r lm flam Da ay lar n n önüne at lm flam yaral, çöl develerinin hörgücüne tepe taklak as lm flam Türk menem demiflem, Türkçe söylemiflem, Eskiyaka da kurflunlara dizilmiflem Eme imin hakk n istemiflem, Gavurba da linç edilmiflem Adalet beklemiflem, iplere gerilmiflem Eflitlik ye lemiflem, zab suyu kana bulanm fl, Altunköprü de ekin gibi biçilmiflem El insaf vicdan dilemiflem zindanlara sürülmüflem Diri diri gömülmüflem gavim gardafl nerdesen Kollar m k r lm fl omuzlar mdan, iflkencelerle yo rulmuflam Gözlerim kan çana, fincan fincan oyulmuflam Ölmem yetmemifl kâfire, ip sar lm fl cesedime, ibret-i âlem sokaklarda dolaflt r lm flam Lime lime da lm flam gavim gardafl, nerdesen Kimli im de ifltirilmifl, El-Temim olmufl Türkmen Kerkük, haf zalardan kaz nm flam Baas baas ba rm fllar, kin kusmufllar yüzüm barabar, evimden yurdumdan göçe zorlanm flam Okumak yazmak yok Düflünmem, konuflmam, k zmam yasak A z m dilim ba lanm flam Bafl n kald r p bakmak, göz ucuyla süzmek ne cüret Oturmam, yürümem, gezmem yasak Elim aya m dolanm flam Tafl kesilmiflem gavim gardafl nerdesen Di gah gel Di gel ölem di gel Ad na gurban olam di gel Aln na kan m çalam di gel Bayra m gö ün mavi yeli, ay y ld z m sen Yurdum Türkmen eli, can özüm sen Soyum sopum Türko lu, yüzüm sürdü üm izim sen Oy men ölmüflem gavim gardafl, nerdesen Ali Yaflar

3 3 g 5/7/07 2:49 PM Page 1 3 Türkiye yi dolafl yoruz Akrep akrepli ini yapacak Akrep in bir tanesi dere kenar nda telafll bir flekilde afla yukar dolafl yormufl. Telafl ndan ne yapaca n flafl rm fl durumda. O esnada kafas n suyun d fl na ç karm fl su kaplumba as : akrep kardefl bu telafl n nedir? Neden böyle afla yukar telafll bir flekilde dolafl yorsun? diye sormufl. Akrep, kaplumba a kardefl flu karfl da hayati bir meselem var oraya mutlaka geçmem laz m ama yol bulamad m bir türlü. Bana yol gösterir misin? Akrep kardefl telafl etme seni s rt ma al p karfl ya geçiririm diyorsu kaplumba as. Akrep, yapar m s n bana bu iyili i, benim hayat m kurtar r m s n? Elbette diyor su kaplumba as. Haydi bin s rt ma diyor ve derenin ortas na geldiklerinde t k t k diye bir ses duyuyor. Dönüyor akrebe diyor ki ne yap yorsun akrep kardefl sana hiçbir kötülü üm dokunmad aksine sana iyilik etmeye çal fl yorum. Akrep, ne yapt m biliyor muyum. Sana hiç bir kötülük yapamayaca m biliyorum. Bana büyük bir iyilik etti ini, hayat m kurtard - n da biliyorum. Ama akrepli imi yapmadan da duram yorum. T ürkiye Kamu-Sen il istiflareleri kapsam nda Türkiye yi ad m ad m dolafl yor. Kamu çal flanlar yla beraber oluyor. Nisan ay nda Bolu dan Adana ya Amasya dan Trabzon a, Rize ye kadar bir çok ili dolaflan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan ve yönetim Kurulu üyeleri kamu çal flanlar - n n sesi olmak için istiflarelerine devam ediyor. Memur hakk n helal etmiyor Bolu il istiflare toplant s n n aç l fl nda konuflan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, Türkiye de 30 vatandafla bir kamu görevlisinin düfltü ünü vurgulayarak, geliflmifl ülkelerde vatandafla bir kamu görevlisi düflüyor. O ülkelerde memurun vatandafla verdi i hizmet ile Türkiye deki hizmet ayn olabilir mi? Bu s k fl kl k ve yo unlukta hizmet vermek kolay m? Ondan sonra vatandafl memuru suçluyor. Vatandafl n karfl s nda memurun itibar kalmad diye konufltu. Hükümetin memurun sendikal ve siyasal haklar n elinden ald n dile getiren Aky ld z, iki buçuk y l önce Baflbakan n kendisini gece yar s nda arayarak sendikal haklar n vereceklerini söyledi ini hala memurlar n haklar na kavuflturulmad n söyledi. Aky ld z hükümetin dört buçuk y ld r kamu çal flan n n haklar n gaspetti ine dikkat çekerek, Memuru açl ktan ölmeyen ama karn da doymayan vatandafllar haline getirdiniz. Biz en düflük memurun maafl n n bin 23 YTL olmas ndan yanayd k. Fakat maalesef hakk m - z gasp ettiler. Bizler kamu çal flanlar olarak bizi bu hale getirenlere hakk m z helal etmiyoruz. fiu anda memurlara en az 300 er YTL zam yap lmal. Bu bir seçim avans ya da rüflveti de- il memurlar m z n kendi hakk n istiyoruz. Baflbakan bizi düflürdü- ü bu konumdan dolay memurlardan özür dilemelidir. E er bunu yapmazsa sand k bafl nda bu memur baflbakana gereken cevab verecektir diye konufltu. Türkiye nin tam bir atefl çemberi içinde oldu unu dile getiren Aky ld z, bu çemberin k - v lc mlar n n yak nda ülkeyi yakaca n vurgulad. Aky ld z, üç ayd r hiçbir hükümet yetkilisinin Avrupa Birli- i ni a z na almad n hat rlatarak flunlar söyledi: AKP Hükümeti nin 4,5 y ld r sürdürdü ü AB çal flmalar tam bir fiyasko ile sonlanm flt r. AB Türkiye den istedi i her tavizi ald. Bayra m z, dinimizi, dilimizi bile tart fl r oldular. Van da kilise açt lar. Kilisenin aç l fl s ras nda Türk bayra ile Türk ün ve bayra - n n asil oldu unu, hiçbir zaman soyk r m yap lmad n belirten Türkiye Kamu-Sen li kardefllerimiz bayra a hakaretten göz alt na al nd lar. Ellerindeki Türk Bayra Asildir yaz l pankart ise suç aleti olarak gösterildi. Ermeniler ise kiliseye haç ve çan istiyoruz. Diye pankart açt. Hiç kimse onlara bir tek fley söylemedi. Hükümetin Türkiye yi germek için elinden geleni yapt n belirterek toplumun her kesimiyle kavgal olan bir iktidar oldu unu söyleyen Aky ld z, Siyasi iktidar n 4,5 sene içerisinde yapt klar bellidir. Devlete ve memura bak fllar n gördük. Millete ve cumhuriyete bak fllar n gördük. Yerelleflme ve küreselleflme gözüyle bölgemize ve dünyaya bak fllar n gördük. 58. hükümetin ilk icraat kamunun yeniden yap land r lmas projesini hayata geçirmek oldu diye konufltu Genel Baflkan Bircan Aky ld z, son günlerde toplum öyle bir noktaya getirilmifltir ki gelinen nokta demokrasi ve hukukun üstünlü ü ilkelerine zafiyet getirecek sonuçlar do urmaktad r. flçisine, esnaf na, köylüsüne flafl bakan anlay fl bir kez olsun demokrasi konusunda samimiyetini ortaya koysun ve gecikmeksizin seçime gitsin. dedi. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Bu da tek bayrak, tek millet demektir. Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerini korumak tezini vurguluyoruz. Her fleyden önce ben Türk üm diyen bir siyasi irade istiyoruz art k. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Büro- Sen Genel Baflkan Fahrettin Yokufl ise konuflmas nda AKP Hükümeti nin 4,5 y lda yandafllar n nas l korudu unu ve kadrolaflma çal flmalar n gün yüzüne ç kard. Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci ise yasalaflmas 2008 y l na b rak lan Sosyal Güvenlik Reformu nun sak ncalar na de inerek, hükümetin icraatlar n elefltirdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Ahmet Azizo lu ise e itim sisteminde yaflanan sorunlar anlatt. Azizo lu, Milli de- erlere ve Türk kültürüne ters düflen icraatlar n gençleri yozlaflt rd na dikkat çekerek bütün e itimcilere, gençleri Türk kültürüne göre e itmeleri ça r s nda bulundu. M LLETLER Yemek tarifi Malzemeler: 1 adet az geliflmifl ülke, Bir tepeleme ya, bol miktarda yabanc sermaye, Envai çeflit televizyon dizisi, bol miktarda provokasyon ve cinayet, Birkaç skandal, 1 tutam asparagas haber, 1 baraj su, 1 adet yabanc dil, 1 y n hamburger, 1 kasa kola,, ald kadar d fl borç, Say s belli iflbirlikçi ve 1 adet nükleer santral... Haz rlan fl : Tam olmam fllar ndan bir adet ülke al - n r ve çok önceden say s belli iflbirlikçilerle bekletilmifl bir tepeleme ya la iyice ya lan r. Daha sonra bol miktarda flerbet haz rlan p nabz na göre azar azar yedirilir. fierbeti yiyince sal nan ülkenin yer kabu u kolayca kald r l r ve yer alt kaynaklar yavafl yavafl soyularak, ince ince dilimlenir. Ard ndan k s k atefle oturtulur ve yabanc sermaye ülke içine yavafl yavafl ilave edilip, milli piyasaya kar flt - r l r.daha sonra süzgeçten geçirilerek, kalan iç sermaye ay klan r. Süzülen iç sermaye bir kaba konularak içine ald kadar d fl borç eklenir ve atefl artt r l r. D fl borcun tad çok a r oldu undan, Ülke bafl kapama ülkenin tad n bozup fark edilmesin diye, borçlanm fl ülkenin içine, daha önceden ince ince çekilmifl televizyon dizileri, yabanc dil, kola ve hamburger azar azar kat larak ç rp l r ve eklenmifl d fl borçla birlikte, ülke içinde iyice, bir nükleer santral üzerinde kaynat l r. Sonra ülke diri kalmas n diye bir baraj suya birkaç skandal ve asparagas haber kat larak çalkalan r ve koyulaflmaya bafllam fl ülkeye ilave edilerek ülke gündemi iyice bir suland r l r. Daha sonra yine süzgeçten süzülür ve ülke içindeki yurt sevgisi, dil, inanç ve türküler ay klan r, birlikte ve bar fl içinde yaflama arzusu dilim dilim parçalara ayr l r ve di erlerine ilave edilir. Son olarak bol miktarda provokasyon ilave edilip nükleer atefl biraz daha art r l r. Art k tüm milli bilinç ve sermayeden ay klanm fl ve yenmeye haz r hale gelmifl ülke, bir iki tafl m daha kaynamaya b rak - larak kapa kapat l r. Sonra ülke kazayla (!) ocakta unutulur ve tam taflmak üzereyken yetiflip bir güzel kurtar l r. Arzuya göre çifte kavrulmufl vatandafl bafl ve kolayla servis yap l r. Zafiyet olsun!

4 4-5 g 5/7/07 2:50 PM Page 1 4 TÜRK MAR-SEN Taleplerimize sessiz kalan hükümeti uyarmak için fl yavafllatma eylemi yapt k Türk imar Sen Genel Baflkan Necati Alsancak 10,04,2007 tarihinde Bay nd rl k ve skan Bakanl Önündeki fl yavafllatma eylemin de bas n aç klamas yapm flt r. Bas n aç klamas metni afla dad r: De erli Kamu Çal flan Arkadafllar m, De erli Bas n Mensuplar, Y llard r mücadelesini verdi imiz; eylemlerle, bas n aç klamalar yla ve siz bas n mensuplar arac l yla her y l Toplu Görüflmelerde talep etti imiz y nla birikmifl sorunlar m za ve hayat n yükünü karfl lamaktan uzak maafllar m z n ve sosyal haklar m z n iyilefltirilmesine yönelik sesimizi duyurmak ve harekete geçmek için bu gün burada toplanm fl bulunuyoruz. Bizler Türkiye mar ve nfla Hizmet Kolu çal flanlar olarak bu güne kadar taleplerimizi s k nt lar m z ve u rad m z Adaletsizlikleri her platformda gündeme getirdik. Kimi zaman Bas n Aç klamalar, kimi zaman çeflitli Eylemler yapt k, Taleplerimizi beraberce hayk rd k, Di er kurumlardan fazla alal m, onlardan iyi olal m demedik, Hakk m z olmayan hiçbir fley istemedik, Di er kurumlara verilenlerin bizim de hakk m z oldu unu söyledik, Adaletsizli- e isyan ettik, Bay nd rl k ve skân Bakanl d fl nda bütün kurumlar EK ÖDEME al rken bize karfl uygulanan Adaletsizli i Protesto ettik, Döner Sermayesi olan kurumlar Döner Sermayesinden Pay al rken hizmet kolumuz Çal flanlar kendi ürettikleri Döner Sermayeden neden pay alam yor diye hayk rd k, Masa Bafl nda oturan Daire Baflkan na kadar birileri F L H ZMET zamm al rken her çeflit zorluklar içerisinde arazide görev yapan hizmet kolumuz çal flanlar neden Fiili Hizmet zamm ndan yararlanam yor dedik, Sorumlulu u çocuklar na kadar rücu eden, ancak açl k s n r alt nda maafllar ile yaflam savafl veren çal flanlar m z n ç l n duyurduk, Unvan ayn olmas na ra men baflka bir kurumda çal flt için kendisinden iki kat fazla maafl alan çal flanlar görüp isyan eden hizmet kolumuz çal flanlar n n art k çal flma flevki kalmad n söyledik, K sacas Hizmet Kolumuzdaki kurumlar m z n bilerek ve isteyerek üvey evlat muamelesine tabi tutuldu unu, çal flanlar m - z n yok say ld n hayk rd k, Hâlbuki toplam 26 bin çal flan olan Bay nd rl k ve skân Bakanl ile ba l ve ilgili Genel Müdürlüklerin çal flanlar na yap lacak iyilefltirmenin getirece- i yükün sözü bile edilemeyece ini anlatt k. Say n Bay nd rl k ve skân Bakan n n çal flanlar na sahip ç kma, masaya vurma zaman çoktan geçmifltir, elinden bir fley gelmiyorsa stifa etmesi gerekmektedir. Zira seçimlerden sonra yumruk vuracak masa bulamayacakt r. Art k Sözün Bitti i Yerdeyiz çünkü; Siyasi rade Bay nd rl k ve skân Bakanl n tümüyle yok saymaktad r, Daha da ac s Bay nd rl k ve skân Bakan, Bakan de il Bakamayan konumundad r. Harekete Geçmek Laz m çünkü; AKP hükümeti seçim beyannamesinde hükümet olurlarsa birinci y lda kamudaki ücret adaletsizli ini gidereceklerini ve eflit ifle eflit ücret verilece ini taahhüt etmiflti. Ayr ca üçüncü y l sonunda memurlar n ücretlerinde genel bir iyilefltirme yapacaklar n vaat etmiflti, yine Daha ne istiyorsunuz, size Toplu Sözleflmeli, Grevli Sendikal Haklar verece iz demiflti ve buna benzer birçok vaatte bulunmufltu. Hat rlayaca n z gibi en basit örnek diye çay-simit hesab bile yapm flt. Ancak AKP hükümetinin icraatlar ile gelinen noktada Baflbakan n yapt çay-simit hesab tutmam fl, asgari ücret çay-simite dahi yetmez olmufltur. Harekete Geçmek Laz m çünkü; Taahhütler, Vaatler ve Sözler tutulmam flt r. Hizmet kolumuz çal flanlar Açl k ve Yoksulluk s n r alt ndaki maafllar ile Yaflam Kavgas vermektedir. Harekete Geçmek Laz m çünkü; Dört buçuk y ld r hizmet kolumuz çal flanlar n n EK ÖDEME, DÖNER SERMAYE, F L H ZMET ve BANKA PROMOSYONLARI ile ilgili talepleri görmezden gelinmifltir. Harekete Geçmek Laz m çünkü; Kurumlar m z bir bir kapat lmaya, arazileri sat lmaya ve çal flanlar m z kaderine terk edilmeye çal fl lmaktad r. De erli Bas n mensuplar, Bu güne kadar yapm fl oldu umuz Adalet ve Hak mücadelemizde bizim sesimiz oldunuz, Bu gün sabah mesai bafllang c ndan mesai bitimine kadar alm fl oldu umuz fl Yavafllatma karar m z ülke çap nda tüm birimlerimizde devam etmektedir. Devleti tüccar zihniyeti ile yöneten siyasilere art k cevap verme zaman gelmifltir. Daha önceki uyar lar m za kulak t kayan say n Bakan ÖZAK bizi ciddiye almaman n vebalini ödeyecektir. Kurumlar m zda çal flanlar n maafllar n ve çal flma koflullar n düzeltmek yerine bu kurumlar sat fla ç karmay tercih eden bu iktidara tercihin nas l yap ld n günü geldi inde hizmet kolumuz çal flanlar gösterecektir. De erli Arkadafllar m, Yaklafl k 26 bin çal flan n hizmet üretti i iflkolumuzda her y l en az 6 ay geçici göreve giden, s k s k yerleri de ifltirilen, ödenekleri hep k rp lan ve geç ödenen, trilyonlarla ifade edilen büyüklükte projeleri üreten, yapan,iflleten, kar-k fl, gece-gündüz demeden çal flan bizler, yaflad m z s k nt lar ve ma duriyetimizin ciddiye al nmas için Anayasa ve Uluslar aras sözleflmelerden gelen haklar m z kullanarak fi BIRAKMAYA kadar varan bir dizi eylem ile taleplerimizi yineleyece iz. Sözün Bitti i yerden hayk r yoruz, Bu eylem karar Sesimizi duymayanlara karfl al nm flt r, Bu eylem flekli gözlere hitap etmektedir, Gözlerin de görmedi i kanaatine vard m zda art k fi BI- RAKMA eylemleri yapaca m z sizlerin arac l ile Siyasi radeye duyurmak istiyoruz. Sayg lar m zla.

5 4-5 g 5/7/07 2:50 PM Page 2 5 TÜRK MAR-SEN fiubelerimiz de ayn gün ifl yavafllatt Erzurum Konya Antalya Samsun Mersin Trabzon Adana Türkiye Kamu-Sen Konya istiflare toplant s nda Konya fiube Baflkanl m z ziyaret ettik. Toplant ya Konya fiube Baflkan Hamdi Altunbafl, yönetimi ve üyelerimiz kat ld. Sorunlar hakk nda bilgi al narak görüfl al fl veriflinde bulunuldu. VEFAT! Teknik Araflt rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü çal flan üyemiz U ur KIVANÇ' n babas vefat etmifltir. Bal kesir Kadastro Müdürlü ü çal flan üyemiz sa AKTAfi ' n kay nbiraderi vefat etmifltir. ller Bankas 2. Bölge Müdürlü ü Çal flan üyemiz Fevzi ÇAKMAK' n Babas vefat etmifltir. Vefat! Sivas Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü çal flan ve flyeri Temsilcimiz An l GÜLTEK N'in day s vefat etmifltir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal flan ve flyeri temsilcimiz sfehan KILIÇ' n babas vefat etmifltir Erzurum Tapu ve Kadastro çal flan ve üyemiz brahim YILMAZ' n annesi vefat etmifltir. Türk mar - Sen Erzurum fiube Baflkan Cevdet SATILMIfi' n Annesi Vefat Etmifltir. GEÇM fi OLSUN! Sendikam z Sekreteri Buket TEM ZER ufak bir ameliyat geçirmifltir. Sivas Kadastro Müdürlü ü çal flan ve Samsun fiube Yönetim kurulu üyemiz Orhan KARAGÜL'ün babas ameliyat olmufltur. Geçmifl olsun! Konya Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü çal flan ve fiube yönetim kurulu üyemiz Kadri ULV 'nin annesi ameliyat olmufltur. Uflak/Ulubey Kadastro Müdürlü ü çal flan ve üyemiz Mevlüt DEM R ameliyat olmufltur. Çan Kadastro Müdürlü ü çal flan ve üyemiz Say n Naim KURAL' n babas ameliyat olmufltur. Çanakkale Tapu Sicil Müdürü çal flan üyemiz HASAN YAGCI ameliyat olmufltur. KUTLAMA! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal flan ve Ankara-3 nolu fiubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Emre B LGEN'in çocu u olmufltur. Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü üyemiz Rahmi ELMALI'n n bir o lu olmufltur. Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü çal flan ve üyemiz Sonay SINA (ÇAKIR)' n ikizleri olmufltur. zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü Çal flan üyemiz ve flube yönetim kurulu üyemiz Aytaç Yalç nkaya'n n bir o lu olmufltur, zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü çal flan üyemiz Ahmet Murat Demirbafl' n bir o lu olmufltur. Allah tan; do anlar n anal babal büyümesini,, ölenlerin rahmet, hastalar n da acil flifalar bulmas n, emekli olanlar n da sa l kl ve huzurlu bir hayat sürdürmelerini diliyoruz.

6 6 g 5/7/07 2:51 PM Page 1 6 TÜRK D YANET VAKIF-SEN lkeli sendika Türk Diyanet Vak f-sen De erli Arkadafllar Kuruldu u günden bu yana Diyanet flleri Baflkanl ve Vak flar Genel Müdürlü ü çal flanlar n n sesi olmaya devam eden Türk Diyanet Vak f-sen, bundan sonra da bu çal flma ve gayretlerine devam edecektir. lkeli ve ölçülü olmay kendine düstur edinerek ç k lan bu kutlu davada, hiçbir bask lardan ve tehditlerden y lmayaca n her platformlarda dile getirmifltir. Çeflitli llerde ve ilçelerde üye arkadafllar m za Milletvekillerinden, Belediye Baflkanlar ndan, Partilerin l ve lçe Baflkanlar ndan vs. telefon ile, yüz yüze görüflerek bask ve tehditler al nmaktad r. Bizler Türk Diyanet Vak f-sen sendikas olarak bu bask lara kesinlikle ve asla boyun e meyece iz. Bu bask ve tehdit yapan kifli ve kurulufllar zaman zaman kamuoyuna teflhir edece- iz. Bu bask ve tehdit yapanlarla hesap günü geldi inde de kesinlikle hesaplaflaca z. K ymetli Arkadafllar Diyanet flleri Baflkanl nda ve Vak flar Genel Müdürlü ünde 2001 y l ndan bu güne kadar, bu kurumlar m zda çal flan personelle ilgili s k nt ve problemleri yetkililer nezdinde dile getirildi ve çözüm konusunda çok ciddi mesafeler kat edildi. lkeli, sorumlu, yalandan ve haramdan uzak bir sendikal anlay - fl benimseyen Türk Diyanet Vak f-sen, bu durufluyla memur sendikac l nda HAK etti i yeri mutlaka bulacakt r. Yetki döneminde ucuz vaatler ve ilkesiz bir flekilde çal flanlar yalan bilgilerle aldatan ve kand ranlar kamuoyu önünde teflhir ederek, yüzsüzlüklerini aç klayarak, gerçekleri siz de erli üyelerimiz ve çal flanlarla paylaflaca z. De erli Arkadafllar Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet Vak f-sen in hem hükümetlerden nem de K K görüflmelerinde kurumlardan elde ettikleri kazan mlar biz ald k diyerek, bilgi kirlili i oluflturan, emanet üyelik alarak ne olursunuz 1 ayl k üye olun sonra istifa edin, sizin üye aidatlar n z biz verece iz, sen üye olursan flube say s na ulaflaca- z bir sen kald n vb. gibi yalanlarla çal flanlar küçük gören zihniyeti er geç arkadafllar m z görecekler ve tek sendikal çat olan Türkiye Kamu-Sen çat s alt nda birleflerek hak mücadelesine devam edilecektir. De erli Arkadafllar Türk Diyanet Vak f-sen, her zaman Diyanet ve Vak flar çal flanlar n n yan nda olmufltur. flte en aç k örne i 2007 y l nda Diyanet flleri Baflkanl çal flanlar na 100 YTL. Ek ödemenin verilmesi hususunda çok ciddi gayretler gösterilmifl ve Türkiye Kamu- Sen in de deste iyle bu ek ödeme sendikam z sayesinde elde edilmifltir. flte siz de erli arkadafllar m za bu hakk n al nmas aflamas nda yap lan faaliyetimizi belgeleyen afifl i belge olarak sunmak istiyoruz. Sayg lar m zla TÜRK D YANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZ Gümüflhane il temsilcili inden T ürk Diyanet Vak f-sen Gümüflhane l Temsilcili i olarak, l Temsilcisi mdat Zor baflkanl nda temsil heyeti olarak l Müftüsü Say n M.Cüneyt Kavflut bey i Kutlu Do- um Haftas nedeniyle ziyaret edilmifltir. Kutlu Do um program - na vermifl oldu u özenden dolay tebriklerimizi iletip. Bu Gül gününde say n l Müftümüze Sendikam z l Temsilcili i ve Genel Merkezimiz ad na gül takdim ettik. Daha sonra bu güzel hafta nedeniyle bütün personelimize gül hediye edilerek, Kutlu Do- um Haftas n idrak ettik. De erli hocam z l Müftüsü M.Cüneyt Kavflut; çal flmalar m zda baflar lar dileyerek böyle günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizden dolay mutlu oldu unu belirtti.

7 7 g 5/7/07 2:51 PM Page 1 7 TÜRK D YANET VAKIF-SEN Nevflehir l Temsilcili inden 22 Nisan 2007 tarihinde Nevflehir ilinde üyelerimizle yemekli sohbet toplant s ve tasavvuf musikisi konseri düzenleyerek birlik ve beraberlik ruhu perçinlefltirilmifltir. Bas nda Türk Diyanet Vak f-sen

8 8 g 5/7/07 2:52 PM Page 1 8 Memur y l borçla kapatt 2006 y l n n ekonomik verileri, pembe tablolar çizilerek, ekonomimiz büyüyormufl gibi gösterilse de asl nda her geçen gün d fl borç bata na sapland m z gözler önüne serdi. Faizlerin yüksek olmas dolay s yla yabanc yat r mc lar n s cak para olarak tarif edilen ve faizden para kazanmak için ülkemize getirilen döviz ile ekonominin seyrinin geliflmekte oldu u söyleniyor. Ülkemizde 60 milyar dolar s cak para olmas na ra men bu paran n yat r - ma dönüflmemesi tehlikeyi gittikçe art r - yor. Aç klanan resmi rakamlara göre 2006 y l nda Türkiye ekonomisi % 6 büyüdü. Milli gelir artarak kifli bafl na 5477 Dolara yükseldi. Toplam GSMH 400 milyar Dolar olarak aç kland. Buna karfl n toplam borç yükü 372, d fl ticaret aç 52, cari aç k ise 31,3 milyar Dolar olarak gerçekleflti. Bütün bir y l boyunca ortaya ç kan bu rakamlar, asl nda çok büyük veriler. Bunlar n ne anlama geldi ini daha iyi anlamak için ülkemizde 2006 y l nda ortaya ç kan baz ekonomik ve sosyal verileri daha küçük zaman dilimleri için de erlendirdik. Türkiye Kamu-Sen Araflt rma Gelifltirme Merkezi olarak yapt m z çal flmada y ll k bazda bu rakamlara ulaflmak için bir saniye içinde neler oldu unu ortaya koyduk. Buna göre, 2006 y l nda Türkiye ortalama her saniyede 12 bin 671 Dolarl k mal ve hizmet üretti. Ama bu rakama ulaflmak için her saniye 825 Dolar borç ald Dolar faiz ödedi Dolarl k ithalat yapt. Buna karfl l k yaln zca saniyede 2700 Dolarl k ihracat yapabildi. Buna ba l olarak da saniyede 1645 Dolar d fl ticaret aç verdi. Saniyede 3036 dolar vergi topland ancak bunun yaln zca 263 Dolar ile yat r m yap ld. Her saniyede ülke ekonomisi 993 Dolar aç k verirken; bir memur 4 kiflilik ailesini geçindirmek için her saniye 0,054 Cent harcamak zorunda kald. Buna karfl n saniyede 0,023 Cent kazanabildi. Yani memurun bütçesi de 2006 y l nda her saniye 0,03 Cent aç k verdi. Memurlar m z bu aç kapatabilmek için de zorunlu harcamalar ndan k st ya da Türkiye gibi borçland. lk 4 ayda memurlara verilen zam, enflasyona yenik düfltü 2007 y l için düflük dereceli memur maafllar na % 4 + % 4, di erlerine ise %3 + %3 oran nda zam yap lm flt. Nisan ay enflasyonunun %1,21 olarak aç klanmas n n ard ndan 2007 y l n n ilk 4 ay için ortaya ç kan enflasyon % 3,56 oldu. Buna göre 2007 y l n n ilk alt ay için düflük dereceli memur maafllar na yap lan zamdan geriye yaln zca % 0,44 kald. Di er memurlar n maafllar ise daha flimdiden ortalama % 0,56 erimifl oldu. Hükümet memur maafllar nda yaflanan erimeyi Temmuz 2007 itibar ile telafi edecek ama, memurlar n maafllar Nisan- May s ve Haziran aylar nda da Süleyman enflasyon karfl s nda erimeye s f rlanm fl Özkonuk olacak. Yani o durumda bile devam edecek. Temmuz ay nda alaca enflasyon fark ile birlikte memur maafllar na yap lan zamla gerçekleflen enflasyon aras ndaki fark memur maafllar reel anlamda en iyi ihtimalle yerinde sayacak. Befl y ldan beri artan milli gelir, düzeldi i iddia edilen ekonomi ve azalan enflasyon h z na ra men memur maafllar nda reel bir art fl sa lanamam fl olacak. Bu durum AKP hükümetinin iflçi, memur, emekli gibi sabit, dar gelirli ve ücretli kesimin de il, rant çevrelerinin ve parti yandafllar n n gelirinin art rd n göstermektedir. S Z HESAPLAYIN M LLET N ENFLASYONU KAÇ? Aç klanan enflasyon rakamlar 2007 y l n n ilk 4 ay için % 3,56 olarak aç kland. Ama milletimizin tüketmek zorunda oldu u g da ile kira, telefon, içme suyu, benzin, okudu u dergide durum milletimizin içinde bulundu u zor durumu ortaya koyuyor. Aral k 2006 Nisan 2007 Y l n lk 4 Ay nda Birim Fiyat (YTL) Birim Fiyat (YTL) De iflim (%) Tavuk Eti 3,31 4,32 30,5 Barbunya 3,29 3,75 13,4 Nohut 2,77 2,94 6,1 B. Peynir 5,22 8,94 71,3 Patates 0,68 0,90 32,3 K. So an 0,64 1,10 71,9 Portakal 1,03 1,54 49,5 Limon 1,13 1,34 18,6 Elma 1,39 2,07 48,9 S. Biber 1,92 2,18 13,5 Ç. Biber 1,90 2,12 11,6 D. Biber 2,14 2,86 33,6 Domates 1,40 1,77 26,4 Havuç 0,74 1,03 39,2 Ekmek 1,45 1,54 6,2 Pirinç 2,95 3,11 5,4 Kira 343,66 366,42 6,6 Telefon Kontörü 0,07 0,09 28,6 çme Suyu 1,46 1,52 4,1 K. Benzin 2,75 2,98 8,4 Dergi 2,67 4,22 58 Not: Kurflunsuz benzin fiyatlar POAfi n resmi internet sitesinden al nm flt r. Di er verilerin tamam ise TÜ K in aç klad resmi rakamlard r.

9 9 g 5/7/07 2:52 PM Page 1 9 Türkiye de Sendikac l n geliflimi Bircan AKYILDIZ Türkiye Kamu - Sen Genel Baflkan D emokrasinin temel ilkelerinden en önemlisi sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine olan katk s d r. Sosyal diyalogun, toplumun geliflmesine ve toplumsal bar fl n sa lanmas na katk s inkar edilemez. Gelir da l m n n adil bir biçimde gerçekleflmesi için ise mevcut sistemler içinde uygulanabilecek en iyi yöntem sosyal devlet ilkesinin hayata geçmesidir. Son y llarda ekonomik, siyasi ve teknolojik alandaki de iflimler bafl döndürücü bir h za ulaflm flt r. Son 30 y l içinde ortaya ç kan yeni dünyada insan ihtiyaçlar ndan, hayat tarz na, düflünce yap s ndan, ülke siyasetine kadar bir çok konuda, insanl k tarihinde hiç olmad kadar h zl ve yo un bir de iflim yaflanm flt r. Dolay s ile ülkeler de bu de- iflimden nasibini alm fl uygulad klar politikalar de ifltirme yoluna gitmifllerdir. Bu dönüflüm sürecinde en önemli konu ise iktisadi hayatta devletin küçülmesi ve sosyal devletten kaç fl olmufltur.. Sosyal adalete ve üretim araçlar n n (fabrikalar, teknoloji, sermaye) ortak mülkiyetine dayal bir ekonomik sistemde, bu, insanl k için görülmedik bir ileri ad ma olanak tan rd. Fakat kontrolsüz kapitalist sistem, üretim araçlar n n özel mülkiyetine ve her bir kapitalistin en yüksek kâr elde etmeye çal flmas na dayan r. Bu da dünyadaki insanlar n ço unun yaflam standartlar düflerken, küçük bir az nl - n muazzam ölçüde zenginleflti i bir durum yarat r. nsanl n içine düfltü ü en büyük yan lg, teknolojik geliflmenin, medeniyetin geliflmesi olarak alg - lanmas olmufltur. Bunun sonucunda maddi ç karlar, insani duygular n önüne geçmifltir. Çünkü ne yaz k ki; insanl n, teknoloji ve bilimde yakalad ivme, manevi ve insani de erlerin geliflmesinde tersine bir seyir izlemektedir. Oysa sendikal hareket, bu noktada küreselleflmenin insan hayat na getirdi i olumsuzluklar giderecek, paylafl m n daha adil yap lmas n sa layacak etkin bir role bürünebilirdi. Ne yaz k ki, küresel sermayenin ak l almaz gücü, oluflturdu u IMF, Dünya Bankas gibi uluslar aras kurulufllar sayesinde tüm dünyaya belli ekonomik modelleri dayatabiliyorken, sendikalar bu geliflmelerden uzak kalm fl ve sermaye ile ayn h zda geliflememifl ve organize olamam flt r Ülkemizde sendikal hareketin yaflad - sorunlar öncelikle küresel, sonra kurumsal daha sonra da hukuksal olarak ele al nabilir. Küresel etkileri bir tarafa b rak rsak ülkemizde sendikal hareketin önündeki en büyük engel, hukuki düzenlemelerin yetersizli i, siyasetin ve ifl verenin sosyal diyaloga ve sendikac l a karfl tak nd olumsuz, ön yarg l tav rd r. Sanayileflmesini tamamlayamadan bilgi ça na geçmek zorunda kal fl m z, belki de demokrasiyi tam olarak içine sindirememifl siyasilerin iktidara gelmesi ve sorunlu modernleflmenin oluflturdu u bir süreçte, farkl toplumsal, ekonomik ve siyasi geliflmelerin tesirinde, kendine özgü bir yap lanmay ortaya ç karm flt r. Sendikac l n önünde ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan engeller bulunmaktad r. Siyasilerin, sendikalar rejimin ve devletin düflman gibi alg layarak, sendikal kanunlar, toplumsal diyalogu oluflturacak biçimde haz rlamak yerine, yaln zca sendikalar n hareket alanlar n k s tlayacak flekilde haz rlamalar, Türk sendikal hareketinin bir türlü aflamad engel olarak önümüzde durmaktad r. Bu nedenle öncelikli olarak siyasetin sendikaya ve sosyal diyalog mekanizmas na bak fl aç s - n de ifltirmesi bir zorunluluktur. Konuya kamu çal flanlar n n sendikalaflmas n n önündeki engeller ba lam nda bakt m zda durumun daha da vahim oldu u görülmektedir. Sendikal hareketin öksüz çocu u kamu sendikac l, ülkemizde en çok yasaklanan sivil toplum hareketi olmufltur. Avrupa Birli i ne üyelik sürecinde ortaya ç kan yükümlülükler, Türkiye yi bu konuda baz aç l mlar yapmaya zorlasa da bu aç l mlar arzu edilen boyuta tafl namam flt r Say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu, memur sendikalar na hukuki zemin sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Baflka hiçbir fonksiyonu bulunmamaktad r. Memur sendikalar - n n önündeki hareket alanlar n n k s tlanmas amac yla ortaya ç kan kanun, sendikal anlamda eksik ve haks z uygulamalara aç k bir yap arz etmektedir.kanun, bir taraftan sendikal örgütlenmeyi serbest b rak rken di er taraftan toplu pazarl k, dayan flma aidat ve grev hakk gibi unsurlar içermemektedir. Asl nda ülkemizin onaylad uluslar aras sözleflmeler, Türkiye de memur sendikac l n n önündeki engellerin afl lmas için bir zemin haz rlam flt r. Ancak siyasi irade, sözlü ve yaz l olarak verdi i taahhütleri yerine getirmemekte ayak diremektedir. Avrupa Sosyal fiart nda çal flanlar n toplu pazarl k hakk 6. maddede düzenlenmifltir. Bu madde menfaat uzlaflmazl durumunda grev hakk dahil olmak üzere, toplu eylem özgürlüklerinin tan naca n ifade etmektedir. Avrupa Sosyal fiart n n çal flanlara ifadesinin kamu çal flanlar n da kapsad - aç kt r. Ancak; 7 A ustos 1989 tarihinde Türkiye taraf ndan onaylanan flart n, sendikal örgütlenme hakk n düzenleyen 5. ve 6. maddelerine ülkemiz taraf ndan çekince konulmufltur. Çekincenin anlam bu maddelerden kamu çal flanlar n n yararlanamamas d r. Türkiye, 1978 tarihli Kamu Kesiminde Çal flma liflkileri Sözleflmesi ad n alan 151 No.lu ILO sözleflmesini 27 Haziran 1978 tarihinde kabul etmifltir. Bu sözleflme ile kamuda, sendikal örgütlenme ve toplu görüflmeler yoluyla pazarl k yapabilme imkan do mufltur. Sözleflme hükümlerine göre kamu görevlileri, çal flt r lmalar konusunda sendikalaflma özgürlü üne halel getirecek her türlü ayr mc l a karfl yeterli korumadan yararlanacaklard r. Türkiye nin Avrupa Birli i aç l m sonucunda Memur sendikac l da örgütlenme imkanlar n zorlamaktad r. ILO nun 151 No.lu sözleflmesinin ve Avrupa Birli i normlar n n kabulü ile birlikte ülkemizde memur sendikac l, tüm sendikal haklarla birlikte var olmak zorundad r. Ama toplu sözleflme hakk olmayan, istiflare özelli i bile tafl mayan bir sistem içinde ülkemizdeki demokrasinin, uygulama aç s ndan sorunlar yaflad görülmektedir. Avrupa Sosyal fiart, Avrupa Birli i stihdam ve Sosyal Politikas ve ILO sözleflmeleri Türkiye yi memur sendikac l konusunda zorlamaktad r. Avrupa Sosyal fiart tüm çal flanlar n, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaflam düzeyi sa lamak için adil bir ücret alma hakk vard r. demektedir. Ayn zamanda tüm çal flanlar ve çal flt ranlar, toplu pazarl k hakk na sahiptir. diyerek iflçi ve memur ayr m yapmaks - z n sendikalara ve toplu pazarl a verdi i önemi vurgulamaktad r. Ancak ne yaz k ki Türkiye Avrupa Sosyal fiart n n ilgili maddelerine çekince koyarak, özellikle kamu görevlilerinin toplu pazarl k haklar n k s tlamaktad r. Geçti- imiz y l, Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart nda de ifliklik öngören yasada ilgili çekinceler kald r lmayarak siyaset, sendikal haklarda ne denli tutucu oldu unu bir kez daha göstermifltir. Ama art k ülkemizde, kamu çal flanlar na toplu sözleflme hakk n n sa lanmas bir zorunluluk halini alm flt r. Bu zorunluluk hem Türkiye nin onaylad sözleflme ve kabul etti i anlaflmalar n hem de demokrasinin bir gere i olarak karfl m za ç kmaktad r. Anayasan n 90. maddesindeki usulüne göre yürürlü e konmufl uluslar aras anlaflmalar kanun hükmündedir. ifadesi, kamu çal flanlar n n toplu sözleflme hakk n n uluslar aras anlaflmalarla sa land n göstermektedir. Ülkemizde kurulmufl olan memur sendikalar uluslar aras sözleflmelerin kabul edilmesiyle elde edilen bu hakk kullanarak örgütlenmifllerdir. Memurlar n toplu görüflmelerde elinin güçlendirilmesi için en az ndan Uzlaflt rma Kurulu kararlar na uyulmal - d r. Aksi takdirde kurula zaten gerek kalmamaktad r say l kanununda gerekli de iflikler yap larak; Memurlar n toplu sözleflme yapmas n n ve grev hakk n n önündeki engellerin kald r lmas, Sendikalara üye olma ve sendika kurma konusunda getirilen yasaklar n kald r lmas, Sendika üyelerine toplu görüflme ikramiyesi verilmesi, Uzlaflt rma Kurulu kararlar na uyulmas konular nda düzenleme yap lmas ülkemizde memur sendikac l n n önündeki engelleri k smen de olsa kald racakt r. Adana'da milli egemenlik konseri stanbul da üyelerimize indirimle e itim hizmeti ürkiye Kamu-Sen T Adana l Temsilcili i Taraf ndan ''Milli Egemenlik Konseri'' düzenlendi. Mimar Sinan Aç k Hava Tiyatrosu'ndaki konser, Ceyhan Belediyesi Halk Oyunlar Ekibi'nin sundu u gösteri ve Afl k Garip Mustafa'n n seslendirdi i türkülerle bafllad. Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, konser öncesi yapt konuflmada, Türkiye'nin Kurtulufl Savafl 'n yaflad günlere geri dönmesini isteyenler bulundu unu ifade ederek, ''Lozan anlaflmas yla çizilen s n rlar, Türkiye'nin birli ini ve bütünlü ünün bozmak isteyenler var, ama bunu baflaramayacaklar'' dedi. Daha sonra, Mahmut Tülek, Mustafa Y ld zdo an ve Fatih Kaya Kuzucu sahne ald. Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve çocuklar hlas Dergisi Dershanesi'nden yüzde 50 indirimle e itim alabilecek. Türkiye Kamu-Sen stanbul l Temsilcili i, hlas Dergisi Dershanesi ile anlaflarak Türkiye Kamu-Sen üyelerine ve çocuklar na dershane fiyatlar n yüzde 50 indirerek daha iyi flartlarda e itim alma imkan sa lad. mza töreni, hlas Dergisi Dershanesi Bak rköy Merkez fiube'de düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen stanbul l Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan ile hlas Dergisi Dershaneleri Genel Koordinatörü fienol De irmenci anlaflmay imzalad lar. Aç klama yapan Hanefi Bostan, stanbul'da yaklafl k 50 bin üyelerinin bulundu unu belirterek Türkiye Kamu-Sen üyelerinin e itim hizmetlerinden Türkiye Kamu-Sen üyesi olman n fark yla yararlanacaklar n belirtti.

10 10 g 5/7/07 2:53 PM Page 1 10 TÜRK E T M-SEN Milli E itim Bakanl n n el alt ndan yönetici atama genelgesine karfl E itim çal flanlar sevk eyleminde Ankara Sivas stanbul Osmaniye M illi e itim Bakanl n n E itim çal flanlar n n haklar n gaspeden uygulamalar n protesto etmek için Türk e itim-sen üyeleri ve e itim çal flanlar Türkiye genelinde sevk alarak bir gün ifle gitmeme eylemi yapt. Sevk alarak ifle gitmeyen Türk E itim-sen üyeleri, Milli E itim Bakanl 'n n ek ders ücretlerini düzenleyen genelgesi ve Yönetici Atama Yönetmeli i'nin geri çekilmesi için illerde l Milli E itim Müdürlükleri önünde, Ankara da ise Bakanl k binas önünde bas n aç klamas yapt lar. Türk E itim-sen Ankara 4 Nolu fiube Baflkan Dursun Öcal, Milli E itim Bakanl (MEB) önünde yapt bas n aç klamas nda, Yönetici Atama Yönetmeli i'nin, ''el alt ndan yönetici atama yönetmeli i'' oldu unu belirtti. Yönetmeli in, kazan lm fl haklar, liyakat ve kabiliyetleri, insan haklar n ve hukukun üstünlü ünü ''ayaklar alt na ald n '' söyleyen Öcal, yönetmeli in, yarg dan dönece ine inand n ifade etti. Ö retmenlerin ek ders ücretini düzenleyen genelgeye de inen Öcal, flunlar kaydetti: ''Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, bir yandan ö retmenlerin ek ders ücretini art rd n söyleyerek övünmekte, di er yandan 2007/19 say l genelge ile ö retmenlerin ek ders almamas için her türlü oyunu ortaya koymaktad r. Art k, milli ve dini bayram tatillerinde bile ö retmenlerin bayram kutlamas adeta zehir edilmekte, bayram tatilleri sebebiyle ö retmenler 100, bazen 150 YTL ücret kayb na u rat lmaktad r.'' Öcal, ''Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar ve Milli E itim Bakan 'n n böylesine ac mas z uygulamalara imza atmad n '' belirtti. E itim çal flanlar n n, sözleflmeli çal flma, ücret adaletsizli i, grev ve toplu ifl sözleflmesi, banka promosyonlar ve Yüksekö retim Kurulu Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar bulundu unu anlatan Öcal, bu sorunlar na da çözüm bulunmas n istedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Ahmet Azizo lu da ''Milli E itim Bakanl 'n n e itim çal flanlar n n demokratik haklar n kullanaca sevk eylemine iliflkin yay nlanan genelgeyi'' protesto etti ini belirterek, ''MEB Müsteflar Necat Birinci'yi k - n yoruz'' dedi. Azizo lu ayr ca, e itim çal flanlar - n n ''her türlü bask ya ra men'' Türkiye genelinde sa l k kurulufllar na sevk alarak, sorunlar n anlatan bas n aç klamalar yapacaklar n hat rlat rken giremedikleri dersler için de ö renci ve velilerden özür dilediklerin Ancak eksik kalan dersler için telafi yapacaklar n belirtti. Bas n aç klamas s ras nda sendika üyeleri, Milli E itim Bakanl - ve hükümeti protesto eden Ö retmeni eze eze memleket ç kmaz düze, Devleti var eden memur ç kt çileden sloganlar att lar. Talep edilen konular say l Ek Ders Kararlar n n sendikalar n talepleri do rultusunda gözden geçirilmesi, /19 say l Genelgeyle ek derslerin kesintiye u rat lmas uygulamas ndan derhal vazgeçilmesi, 3- Hukuka, insan haklar na ve kazan lm fl haklara uygun bir yönetici atama yönetmeli i ç kar lmas, 4- E itim ö retim ödene inin uygun ölçeklerde tüm e itim çal flanlar na verilmesi, 5- Milli E itim Bakanl ve üniversite çal flanlara aleyhine oluflan kurumlara aras ücret adaletsizli inin giderilmesi ve eflit ifle eflit ücret prensibinin hayata geçirilmesi, 6- Hizmetli, memur ve di er e itim çal flanlar n n görev tan mlar n n yap - larak, tayinlerinin bir kurala ba l olarak yap lmas, 7- Banka promosyonlar n n Yurt Kur ve üniversite çal flanlar na da da- t lmas, 8- Tayin ve atamalarda efl durumunun, master ve doktora yapman n zamana ve flartlara ba l olmaks z n özür say lmas, hizmet y l hesaplamas n n 30 Eylül tarihine göre yap lmas, 9- Grev ve Toplu Sözleflme hakk - m z n, Sy. Baflbakan n verdi i söz üzere, bir an önce tan nmas d r. Bu taleplerimize cevap gelmemesi halinde önümüzdeki süreçte daha kapsaml eylemler yap lacakt r. Bu konuda di er sendikalarla oluflturaca- m z eylem platformu genel ifl b rakma eylemini de gündeme tafl yacakt r. Atama yönetmeli ini Dan fltay a tafl d k Tarihli yönetmelikle; Tekirda Manisa G.Antep bofl idareciliklerin ilan edilmeden, baflvurular al nmadan, liyakat unsuru göz ard edilerek, kazan lm fl haklar gasp edilerek, tamamen siyasal yandafl kay rmaya yönelik, hak-hukuk tan maz bir flekilde ataman n önü aç lm fl ve yap lan uygulamalar n bu flekilde oldu u gözlemlenmifltir. Türk Milli E itim sistemini hükümetteki partinin il ve ilçe baflkanlar n n emrine sunan bu yönetmeli e Türk E itim-sen olarak dur demek için Dan fltay'a dava açt k. Davam z, süreci h zland rmak için, çok önemli olan maddelere, yürütmeyi durdurma ve idareden savunma beklenmeden karar verilmesi taleplidir. Türk Yarg Sisteminin Milli E itimimizi derinden yaralayacak bu yönetmeli i en k sa sürede iptal edece ine inanc m z tamd r. Gözümüz ayd n nur topu gibi bir Yönetici Atama Yönetmeli imiz oldu.yan nda bonus olarak da genelge verdiler. Bir söz vard r ya " lk dü meyi yanl fl iliklerseniz di erleri de yanl fl iliklenir" diye, bu olayla bire bir örtüflen bir söz. çeri i yanl flt, uygulamas da yanl fl olarak devam ediyor. Geriye dönüp bir bakal m. Baz lar sendikalar durmadan dava açt bakanl k da böyle bir yönetmelik yay nlad diyor. Buna do ru diyebilmemiz için hukuk'u elimizin tersiyle itmemiz laz m. Bakanl k bu güne kadar hukuka uygun yönetmelik yay nlad da Dan fltay iptal mi etti? Yönetmelikler Anayasa ve kanunlara uygun olmak zorunda. E er uygun olmayan yerleri varsa iptal edilir, buralar yeniden düzenlenir. Bakanl k böyle mi yapt? Yoo neden yaps n ki, seçim geldi kap ya dayand. Bir fleyler yapmas gerekti ini hissetti.yandafl kay rmac l yap lacak ya! Basit hesaplar n peflinde olanlar, gecenin yar s nda bir yerlere ça r l yor hangi makama kimin atanmas gerekti i konusunda küçük kasaba siyasetçisi a abeylerine yol gösteriyordu. Arkadafllar ulufe da t yorlar ya. Haydi bu gün da tt n z.yar n ne da tacaks n z?bu yönetmelik ç kmadan önce mevcut hükümetin kendisine hedef olarak belirledi i AB çerçevesinde demokratikleflti imizi düflünüyordum ama yan lm fl m. Ak llara ziyan afliret devleti yöneticilerinin sergiledi i tipik davran fllar Benim adam m Ahmet Rasim ASKER Türk E itim Sen Osmaniye fiubesi fiube Baflkan sergilemeye bafllad k. "Benim adam m olsun da kim olursa olsun", olan devlete oluyor baflka kimseye bir fley oldu u yok. Hala sa duyu sahibi yöneticilerin olmas ileride telafisi mümkün olmayan hatalar n flimdiden önlenmesi için bir flans. Kamu görevlilerinin imzalad etik sözleflme der ki; "Görevimi insan haklar na sayg, saydaml k, kat l mc l k, dürüstlük, hesap verebilirlik,kamu yarar n gözetme ve hukukun üstünlü ü ilkeleri do rultusunda yerine getirmeyi, dil, din, felsefi inanç, siyasi düflünce, rk, yafl, bedensel engelli ve cinsiyet ayr m yapmadan, f rsat eflitli ini engelleyici davran fl ve uygulamalara meydan vermeden tarafs zl k içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmay," der. Baflbakan der ki; "Baflbakan olsan z ne yazar dedim, cumhurbaflkan olsan z ne yazar. Gidece iniz yer eninde sonunda iki metreküp yer. Oraya koyacaklar seni ve sonunda da bir musalla tafl na oturtacaklar. Oraya yerlefltirecekler. Ondan sonra da hoca efendi gelecek, cumhurbaflkan niyetine demeyecek, baflbakan niyetine demeyecek. Er kifli niyetine diyecek. Olay bu, zaten gerçek adalet orada, er kifli niyetine. Orada torpil morpil hiç bir fley olmuyor. Olay bu.e er bunun muhasebesi içerisinde olursan z, bunun murakabesi. çerisin de olursan z o zaman rahat olursunuz." Bu olaya manevi de erlerimiz penceremizden bakt - m zda ise, dinim der ki "Allah birdir ve ondan baflka hiç kimseye tapmayacaks n. çalmayacaks n garibin hakk n ve yemeyeceksin haks z yere insanlar n mal n, Diz çökmeyeceksin kullar n önünde, kendiniz gibi ademo ullar n n öpmeyeceksin elini, tapmayacaks n Allah gibi, alçakgönüllü olacaks n ve bu fani dünyan n kara topra - n n üzerinde yürümeyeceksin da lar ben yaratt m edas yla. Haks zl n karfl s nda susup dilsiz fleytan olmayacaks n. Her zaman bar fl seveceksin ve yumuflak bafll olacaks n tüm insanlara. Ama gerekti i zaman zalimin karfl s nda cesur ca sars lmaz bir da gibi durarak. Allah birdir diyen herkesle kardefl olacaks n ve ay kmayacaks n insanlar bu bendendir, bu da de ildir diye. Vatan n ve milletini de korumay imandan sayacaks n." Dinim der ki, "Hepiniz mahfler günü Allah' n huzuruna ç kacaks n z ve çekileceksiniz hesaba tüm ifllediklerinizden bir bir. flte o zaman ortaya ç kacak, kim dindar, kim de- il?"

11 11 g 5/7/07 2:53 PM Page 1 11 TÜRK E T M-SEN Türk E itim-sen lilerin baflar s A nkara Halim fiaflmaz lkö retim okulu ö rencisi Burçin Koç Kuzey Disiplin Kayakl Koflu Türkiye Birincisi oldu. Türk E itim-sen üyesi olan okul Müdürü Hanifi Arslan, Müdür Yard mc lar Tacettin K l ç, Sakine Ertüre, hsan Çiftçi, Ö retmen; Necip Faz l Bafltürk ün destekleri, yo un ve kararl çal flmalar yla Burçin Koç Kuzey Disiplin Kayakl Koflu Türkiye Birincisi olmay baflard. Ayr ca Mehmet Emin Yüksel Türkiye kincisi, Seçkin Böcek Türkiye Alt nc s, Pelin fienyürek ise Eskrim dünya üçüncüsü oldu. Türk E itim-sen olarak üyelerimize destek ve çal flmalar ndan dolay teflekkür ederken dereceye giren sporcu ö rencilerimize de baflar lar dileriz. Bir hesab m z olmal S on dört buçuk y l Hüseyin Çelik ve flürekas n n e itim çal flanlar na yönelik uygulamalar art k, her kese b kk nl k getirdi. Yanl fll klar söylemek ve saymak art k mümkün olamad gibi bir anlam da ifade etmemektedir. Çünkü, bu yanl fl uygulamalar n neler oldu u, her e itim çal flan nca malumdur. Bu yanl fllar n üzerine çekinmeden gittik. Baz lar n yarg yoluyla düzelttik. Baz lar n düzeltebilme flans bulamad k. Ama her türlü olumsuzlu a karfl tepki verdik. Kamu oyu yaratmaya çal flt k. Bazan Bakanl k yetkilileri ile yapt m z yüz yüze görüflmelerde bu tepkimizi dile getirdik. Hatta Say n Bakan n yüzüne karfl da tepkilerimizi zaman zaman ilettik. Bütün gayretlerimize ra men bir çok konuda Bakanl n inad n k ramad k. Hüseyin Çelik yönetiminde e itim çal flanlar ad na flu olumlu geliflme yaflanm flt r diyebilece imiz, bir tek cümleyi burada yazabilmek mümkün de ildir. Bu yönetimden bir flekilde menfaat sa lam fl baz kiflileri veya dört buçuk y ld r yaflananlara göz yumup, bir türlü anlamayanlar istisna tutarsak, MEB in ve Hüseyin Çelik in yapt klar n onaylayacak bir e itim çal flan bulmak neredeyse imkans zd r. Son dört buçuk y lda neler yap lm flt r? 1- Ö retmenlik Cumhuriyet tarihinde ilk defa sözleflmeli olmufltur. Önce 4/C sonra 4/B kapsam nda ö retmen atamalar ilk defa Hüseyin Çelik ve bu iktidar döneminde yap lm flt r. 180 bin gencimiz kadrolu atama beklerken, 4/C- B kapsam nda atananlar bir y l sonra bafl na ne gelece ini kestiremez durumdad r. 4/C kapsam nda yap lan atamalar n hukuka uygun olmad Dan fltay taraf ndan ortaya konulunca,bakanl k bu gençlere, yarg karar do rultusunda daha hukuki bir atama yapmak yerine, kap y göstermifltir. 2- Ö retmenlerin ek ders gelirlerini ne yapar m da en aza indirim diye düflünen MEB, sonunda 2007/19 nolu Genelgeyi icad etmifltir. Böyle bir genelge yine Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu genelge ile ö retmenlerin giremedi i tüm dersler ek ders olarak kabul edilmektedir. Bir baflka ifadeyle, Bakanl k görevi boyunca ö retmenlere hiç bir ekonomik, sosyal katk sa lamayan Say n Bakan, tam tersine bir uygulama ile ö retmenlerin ald ücrete bile göz dikmifltir. 3-Ö retmen d fl nda kalan, hizmetli, memur, teknisyen ve di er personelle ilgili ne ekonomik ne de sosyal anlamda bir geliflme olmufltur. Bu personele üvey evlat mant ile yaklafl lm fl, di er kurum çal flanlar ek ödenek al rken Milli e itim ve üniversitede çal - flan personel göz ard edilmifltir. Söz konusu personelin görev tan mlar olmad gibi, tayinleriyle ilgili bir kural da bulunmamaktad r. 4- MEB, bu dönemde bütün tepkilere, bütün taleplere kula n t - kam fl. Uygulamalar na karfl l k al nan yarg kararlar na ra men, bir sonraki uygulamalar daha hukuksuz olmufltur. 5- Bu dönem vekaletler dönemi olarak an lacakt r. B rak n z il, ilçe müdürlüklerini, okul müdür yard mc lar bile vekaleten atan r hale gelmifl, bir sendikan n gayretleriyle bir makam yüz kifliye sat l r olmufltur. 6- Yarg n n üç defa iptal etti i yönetici atama yönetmeli i, son iptalinden 8 ay sonra yay nlam fl, ancak hukuk, insan haklar ve kazan lm fl haklar ayaklar alt na al nm flt r bin kifliyi atayaca m, onlar n seçimde deste ini alaca m diye düflünenler on binlerce e itim çal flan n n nefret ve husumetini kazanm flt r. Bu örnekleri ço altmak mümkün.bu y l seçim y l. 5 y l da bir yap lan genel seçimler kamu çal flanlar bak m ndan önemli bir f rsatt r. E itim çal flanlar n asla hesaba katmayan bu zihniyetle ilgili bir hesab m z olmal d r. Olmal d r ki, kim iktidar olursa olsun ona da ders olsun. Öyle bir ders verilmelidir ki, her gelen iktidar sahipleri bundan sonra ki uygulamalar nda e itim çal flanlar n iyi hesap etmelidir. Türk E itim Sen olarak, biz, dört buçuk y lda e itim çal flanlar na yönelik olumsuz uygulamalar, insan haklar ihlallerini, hukukun bütün prensiplerinin çi nenmesini asla unutmayaca m z defalarca dile getirmifltik. Kazan lm fl haklar mz bile gözetmeyen bu anlay fl sahipleriyle ilgili olarak flimdi söz ve s ra bizdedir. Bugüne kadar onlar konufltu ve yapt, bundan sonra biz konuflaca z, biz yapaca- z. Her kesin hakk n verece imizden kimse flüphe duymamal d r. 850 bin e itim çal flan bugünü gözlemektedir. Bundan sonraki eylemimiz budur, tüm e itim çal flanlar na hay rl u urlu olsun. Al n size uyar Ahmet KANDEM R Türk E itim Sen Osmaniye fiubesi fiube Sekreteri Tarihinde yay mlanan Milli E itim Bakanl Kurumlar yöneticilerinin tanmas na iliflkin yönetmeli in yürütmesinin durdurulmas ve iptali konusunda Dan fltay'a dava açt k. Buna ra men yay mlanan bir genelge ile atamalar n hemen yap lmas istenmektedir. Dava sonuçlan ncaya kadar yap lan atamalar n iptal sürecine hukuki temel oluflturulmas amac yla durumu uygun e itim çal flanlar - n n kurumuna dilekçe vermesi gerekmektedir. Örne in kendi okulunuzda bir Müdür yard mc s atanacak. Ama atanan kifli s nav kazanmam fl ise, sizden kariyer ve liyakat olarak hizmet puan olarak daha az kriterlere sahipse, daha önce yöneticilik yapmam flsa sizin verdi iniz dilekçe ile dava aç ld takdirde yüce mahkeme Kamu yarar gözeterek sizin kriterlerinizin atanan kifliden daha iyi olmas nedeniyle sizin atanman za karar verecektir. Örne in bir okula müdür atanacaksa ve siz de dilekçe ile baflvurduysan z okula atanan müdürün sizden kariyer ve liyakat olarak hizmet puan olarak daha az kriterlere sahipse mahkeme burada da kamu yar n gözeterek sizin atanman z sa layacakt r. Ayr ca yüce mahkeme yönetmeli in "GEÇ C MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte e itim kurumlar nda asaleten yönetici olarak görev yapanlar ile daha önceki mevzuat çerçevesinde gerçeklefltirilen Seçme, De erlendirme veya Düzey Belirleme S nav na girerek baflar l olanlar n kazan lm fl haklar sakl d r." Hükümlerini dikkate alacakt r. Dilekçe örne i için <http://www.tesosmaniye.com/> sitemizden veya sendikam zdan bilgi al nabilir. Milli E itim Bakanl Personel Genel Müdürlü ünün Yönetici Atama le lgili 2007/32 Say l Genelgesinin 9. maddesiyle Say n Milli E itim Bakan - m z "E itim ö retimin olumsuz etkilenmemesi bak m ndan; gerek yürürlükten kald r lan yönetmelikle ilgili yarg lama süreci, gerekse yeni yönetmeli- in haz rl k çal flmalar nda geçen süreler dikkate al narak, yönetici atama ifllemlerinin en k sa sürede bafllat larak sonuçland r lmas, bu süreci olumsuz yönde etkileyecek tutum ve davran fllardan kaç n lmas hususunda gere ini rica ederim." Diyor ki ben uyar da bulundum atamay yapacak olan kiflilere dikkat edin dedim onlar kadrolaflt larsa benim ne günah m var diyecektir. Top, Müdür yard mc lar için okul müdürlerine, okul müdürleri için ise Milli E itim müdürlerine at lm flt r. Bu kifliler anayasam z, kanunlar ve genel uygulamalar fl nda akl n yolu birdir diyerek bofl kadrolar ilan edilip duyuru yap lmal d r aksi takdirde; TÜRK CEZA KANUNU; MADDE 24.- (3) Konusu suç teflkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. MADDE (1) Kiflinin belli bir hakk kullanmak için yetkili kamu makamlar na verdi i dilekçenin hukukî bir neden olmaks z n kabul edilmemesi hâlinde, fail hakk nda alt aya kadar hapis cezas na hükmolunur. MADDE (1) Bir kimseye karfl bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikan n faaliyetlerine kat lmaya veya kat lmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki örevinden ayr lmaya zorlamak amac yla, cebir veya tehdit kullanan kifli, alt aydan iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r - l r. (2) Cebir veya tehdit kullan larak ya da hukuka ayk r baflka bir davran flla bir sendikan n faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas na hükmolunur. MADDE (1) Görevinin sa lad nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya baflkas na yarar sa lanmas na veya bu yolda vaatte bulunulmas na bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, befl y ldan on y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. (2) Görevinin sa lad güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçeklefltirdi i hileli davran fllarla, kendisine veya baflkas na yarar sa lanmas na veya bu yolda vaatte bulunulmas na bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç y ldan befl y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. MADDE (1) Kanunda ayr ca suç olarak tan mlanan hâller d fl nda,görevinin gereklerine ayk r hareket etmek suretiyle, kiflilerin ma duriyetine veya kamunun zarar na neden olan ya da kiflilere haks z bir kazanç sa layan kamu görevlisi, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. (2) Kanunda ayr ca suç olarak tan mlanan hâller d fl nda, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kiflilerin ma duriyetine veya kamunun zarar na neden olan ya da kiflilere haks z bir kazanç sa layan kamu görevlisi, alt aydan iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. (3) rtikâp suçunu oluflturmad takdirde, görevinin gereklerine uygun davranmas için veya bu nedenle kiflilerden kendisine veya bir baflkas na ç - kar sa layan kamu görevlisi, birinci f kra hükmüne göre cezaland r l r. Hükümlerine istinaden yarg ile karfl karfl ya kalacaklard r. Bu ülkede okumufl e itim-ö retim görmüfl insanlara "mürekkep yalam fl" derler. Ben bu mürekkep yalayan arkadafllar ma flu sözü tekrarl - yorum, mürekkep yalamaya devam edin. Nokta kadar menfaat için virgül kadar e ilmeyin. Bir ülkede yalakal n getirisi dürüstlü ün getirisinden fazla ise o ülke batar.

12 12 g 5/7/07 2:54 PM Page 1 12 TÜRK ENERJ -SEN fiubeler M Z TANIYALIM Enbiya ÇORUHLU fiube Sekreteri YEDAfi Samsun l Müd. Ahmet ÇALIfiICI fiube E itim Sekreteri YEDAfi Amasya l Müd. Nihat CANGÖZ fiube Sekreteri Eti Maden fll. Gen. Müd. Y lmaz F DANBOY fiube E itim Sekreteri Enerji ve Tabii Kayn.Bak. ORTA KARADEN Z fiubes Pazar mah. Meserret sokak No:16/5 SAMSUN - Tel : smet Ç FTÇ fiube Baflkan DS 7. Bölge Müd. Bayram ÜLKER fiube Mali Sekreter TEKEL Samsun Y.T. fll.md. Hayati YALÇIN fiube Mevzuat Sekreteri DS 7. Bölge Müd. Ankara 2 No lu fiube Mehmet ÖZER fiube Baflkan Eti Maden flletmeleri Genel Müd. Halit TEK N fiube Mali Sekreteri Eti Maden fll. Gen. Müd. Salih VURGUN fiube Mevzuat Sekreteri Elektrik flleri Etüt daresi Y. Ayhan AYSU fiube Teflkilat Sekreteri DS 7. Bölge Müd. Ahmet TÜRKEL fiube Bas n ve Sos. fll. Sekr. YEDAfi Ordu l Müd. Hikmet ÖLMEZ fiube Teflkilat Sekreteri TK Genel Müdürlü ü Ayfle U URCAN fiube Bas n ve Sos. fll. Sekr. MTA Genel Müdürlü ü GEÇM fi OLSUN Ankara I Nolu fiubemizden; MKE Gazi Fiflek Fabrikas Müdürlü ü üyelerimizden Do an ÇAVDAR ameliyat olmufltur. MKE Pirinç Fabrikas Müdürlü ü üyelerimizden Bünyamin KELEfi ameliyat olmufltur. Çukurova fiubemizden; Adana DS VI. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Sevgi DONMA ameliyat olmufltur. Toroslar EDAfi Adana l Müdürlü ü üyelerimizden Ayfle AVCI n n efli ameliyat olmufltur. Toroslar EDAfi Adana l Müdürlü ü üyelerimizden Ercan ASLAN n n annesi ameliyat olmufltur. Toroslar EDAfi Adana l Müdürlü ü üyelerimizden Ayfle AVCI ameliyat olmufltur Cenab- Allah tan acil flifalar dileriz VEFAT Marmara fiubemizden; Bal kesir Bigadiç Bor flletme Müdürlü ü üyelerimizden Hasan DEM R in babas vefat etmifltir. Bal kesir Bigadiç Bor flletme Müdürlü ü üyelerimizden Hüseyin Kadri KIRAÇ n kay nvalidesi vefat etmifltir. Uluda EDAfi Bal kesir l Müdür Yard mc s ve eski fiube Baflkan m z Hasan YET fi R in babas vefat etmifltir. Ankara 1 Nolu fiubemizden; MKE Pirinç Fabrikas Müdürlü ü üyelerimizden Aysun ÖNER in dedesi vefat etmifltir. MKE Genel Müdürlü ü üyelerimizden Yaflar ADIGÜZEL in kay npederi, Korkmaz ALICI n n babas vefat etmifltir. Ankara 3 Nolu fiubemizden; Türk Patent Enstitüsü Baflkanl flyeri temsilcimiz Necati Olgun Ç FT O LU nun babas vefat etmifltir. Avrasya fiubemizden; stanbul Tekel Pazarlama ve Da t m Baflmüdürlü ü üyelerimizden Zafer K br s' n babas vefat etmifltir Kaçkar fiubemizden; Rize Çaykur Pazarköy Çay Fabrikas üyelerimizden Mustafa Kad B RBEN vefat etmifltir. Orta Karadeniz fiubemizden; Yeflil rmak EDAfi Çorum l Müdürlü ü üyelerimizden Erdo an CENNET in babas vefat etmifltir. Ankara 2 Nolu fiubemizden; fiube Yönetim Kurulu Üyemiz Salih VURGUN un amcas n n o lu vefat etmifltir. Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü iflyeri temsilcimiz Erdinç EROL un annesi vefat etmifltir. Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü üyelerimizden U ur KARAMAN n abisi vefat etmifltir. Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü üyelerimizden Nesrin DEM REL ve Naci GEZM fi in teyzesi vefat etmifltir. Orta Anadolu fiubemizden; Sivas DS 19. Bölge Müdürlü ü iflyeri temsilcimiz Y lmaz ÖZCAN n kay npederi vefat etmifltir. Sivas DS 19. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Mustafa B NKANIT n babas vefat etmifltir. Do u Anadolu fiubemizden; fiube yönetim kurulu üyesi Mücahit GÜNGÖR ün teyzesi vefat etmifltir. Erzurum DS 8. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Rafet ÇOBAN vefat etmifltir. Do u Akdeniz fiubemizden; fiube Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa GÜLfiEN in amcas vefat etmifltir. Ad yaman Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü üyelerimizden Mehmet YILDIRIM vefat etmifltir. Toroslar Elektrik Da t m A.fi. Gaziantep l Müdürlü ü üyelerimizden Osman TAfiDEM R in babas vefat etmifltir. Kahramanmarafl DS 201. fiube Müdürlü ü üyelerimizden H. Yusuf ÖNAL n day s n n efli vefat etmifltir. Kahramanmarafl DS 20. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Serdar BEYKONT in eflinin amcas vefat etmifltir. Çukurova fiubemizden; Toroslar EDAfi Adana l Müdürlü ü üyelerimizden Nuri KORKMAZ n amcas vefat etmifltir. Adana Tekel Pazarlama ve Da t m Baflmüdürlü ü üyelerimizden Numan BÜYÜKTATLI n n amcas vefat etmifltir. Adana KOSGEB üyelerimizden Ahmet ERDEM in gelini vefat etmifltir. Adana DS VI. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Hayriye YÖRDEM in kardefli Hatice GÖK vefat etmifltir. Adana DS VI. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Ekrem UZUN un kardefli vefat etmifltir. Bat Anadolu fiubemizden; Osmangazi EDAfi Eskiflehir l Müdürlü ü üyelerimizden Kadir ÇAMO LU nun babas vefat etmifltir. Vefat edenlere Cenab- Allah tan rahmet, yak nlar na baflsa l ve sab rlar dileriz. DO UM Marmara fiubemizden; Bal kesir Bigadiç Bor flletme Müdürlü ü üyelerimizden Serkan ARSLAN n bir o lu dünyaya gelmifltir. Orta Anadolu fiubemizden; Sivas DS 19. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Ali KAYAPINAR n bir o lu dünyaya gelmifltir. Ankara 2 Nolu fiubemizden; TK Genel Müdürlü ü üyelerimizden ve flube yönetim kurulu üyesi Hikmet ÖLMEZ in bir torunu dünyaya gelmifltir. MTA Genel Müdürlü ü üyelerimizden Tolga ÖLMEZ in bir o lu dünyaya gelmifltir. ç Anadolu fiubemizden; Konya MTA 2. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Harun Ç DEM in bir o lu dünyaya gelmifltir. Ankara 1.No lu fiubemizden; MKE Pirinç Fabrikas flyeri Temsilcimiz brahim BEfi K in bir k z dünyaya gelmifltir. EMEKL L K Barajlar fiubemizden; Malatya fieker Fabrikas üyelerimizden Cemal KEND RL O LU emekli olmufltur. Ege fiubemizden; zmir EÜAfi Alia a Kombine Çevrim Santrali üyelerimizden Nusret GÜLER emekli olmufltur. Orta Anadolu fiubemizden; Sivas DS üyelerimizden Tülay EROL emekli olmufltur. ç Anadolu fiubemizden; Konya MTA 2. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Osman fiener emekli olmufltur. Çukurova fiubemizden; Adana DS VI. Bölge Müdürlü ü üyelerimizden Feray YÜCEL emekli olmufltur. Bat Anadolu fiubemizden; Osmangazi EDAfi Kütahya l Müdürlü ü üyelerimizden Aydan AYGÖR emekli olmufltur. Emeklilik yaflamlar nda sa l k, mutluluk ve baflar lar dileriz. DÜ ÜN Marmara fiubemizden; Bal kesir Bigadiç Bor flletme Müdürlü ü üyelerimizden Tuncay B RCAN evlenmifltir. Bat Anadolu fiubemizden; Kütahya TK SL Müessese Müdürlü ü üyelerimizden Yavuz KARADEN Z in k z evlenmifltir. Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz DO UM Bat Anadolu fiubemizden; Kütahya TK GL Müessese Müdürlü ü üyelerimizden Y lmaz YILDIRIM n bir k z dünyaya gelmifltir. Cenab- Allah tan sa l kl ve hay rl uzun ömürler dileriz

13 13 g 5/7/07 2:55 PM Page 1 13 TÜRK ENERJ -SEN Türk Enerji-Sen kat l mlarla büyümeye devam ediyor T ürk Enerji-Sen Anadoluyu dolafl yor. Genel Merkez yöneticilerinin flehirleri dolaflarak üye çal flmalar tüm h z yla devam ediyor. stiflare ve bilgilendirme toplant lar Elaz, Malatya, Bingöl, Konya, Çorum, Amasya, Ni de, Aksaray, Nevflehir, K rflehir illerinde toplant lar yap ld. Kamu çal flanlar n n yo un ilgi gösterdi i toplant larda Türk Enerji-Sen e kat l mlar h zla devam ediyor. Türk Enerji-Sen e teveccüh gösterip üye olan kamu çal flanlar na teflekkür ederiz. Yay n Türü :Yayg n Süreli ÜCRETS ZD R Y l: 4 Say 41 Türkiye Kamu-Sen ad na Sahibi Bircan AKYILDIZ Genel Baflkan Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet Azizo lu Yönetim Kurulu Bircan Aky ld z Genel Baflkan - Fahrettin Yokufl Genel Sekreter - Önder Kahveci Genel Mali Sekreter - smail Karadavut Genel Teflkilat Sekreteri - H.Hüseyin Y lmaz Genel E itim Sekreteri - Bilal Eser Genel Mevzuat Sekreteri - Nazmi Güzel Toplu Görüflme Genel Sekreteri - Ahmet Azizo lu Genel Bas n Sekreteri - Ahmet Demirci Genel D fliliflkiler Sekreteri - Necati Alsancak Genel Sosyal fller Sekreteri Yay na Haz rlayan: Hüsamettin KURT Haz rl k ve Bask : HLAS GAZETEC L K A.fi. Turgut Özal Bulvar No: 68 Tel: (0312) Siteler/ANKARA Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA Tel: (6 Hat) Faks: BASKI TAR H : 6 May s 2007 Bu Gazete Bas n Ahlak lkelerine uymay taahhüt eder

14 14 g 5/7/07 2:55 PM Page 1 14 TÜRK BÜRO-SEN Ankara Bölge stiflare toplant s n yapt k Tarihinde Ankara daki 8 fiubemizin Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve flyeri Temsilcilerinin kat l m yla Ankara l stiflare Toplant s Eyüpo lu Otelde gerçeklefltirildi. Aç l fl konuflmas n yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, Memura kör bir gözle bakan zihniyetin Cumhurbaflkan olmas n istemediklerini dile getirerek flunlar söyledi: Hukuk kurallar yan nda etik kurallar n varl hukuk sistemimiz gere idir. E er etik kurallar yok sayarsak o zaman hukuk sistemimiz ile çeliflmifl oluruz. Cumhurbaflkan n seçecek merci T.B.M.M dir. Ancak ilk defa bu dönemde Türkiye de seçimler befl y ll k süre sonunda yap lmaktad r. Bu elbette ki Anayasa gere idir. Bu seçimlerin befl y lda yap lmas toplumsal bir istek de il, tersine say sal ço unlu u T.B.M.M de elinde bulunduran siyasal iradenin inad ndan dolay geçekleflmektedir. Do ru olan genel seçimlerin yap lamas ndan sonra Cumhurbaflkanl seçimlerinin yap lmas d r dedi. Aky ld z, Baflbakan, Baflbakan olarak m kalay m, yoksa Cumhurbaflkan m olay m diye görüflmeler yapmaktad r. Bu hem T.B.M.M ye sayg s zl kt r, hem de millete sayg s zl kt r ifadesini kulland. Daha sonra Türk Büro-Sen Genel Baflkan Fahrettin Yokufl toplant da konuflma yaparak; Küresel Sermayenin istekleri do rultusunda Türk Milletinin kölelefltirilmek istendi ini savundu. Bugün Türkiye de borsan n büyük k sm n n yabanc lar n elinde oldu una dikkat çekerek, bankac l k sektöründe de benzer bir durumun yafland n belirterek, yabanc sermaye sadece borsaya geliyor. Onun d fl nda herhangi bir yat r m yapt klar da daha görülmedi. Üstelik borsada da vergi vermiyorlar. Bunun d fl nda Türkiye nin bas n yay n kurulufllar, Tüprafl, Telekom gibi karl iflletmelerde yabanc lar n eline geçmifl durumda. Topraklar yabanc lara parsel parsel sat lmakta. Bu tablo Türkiye nin yar lar - n n karart ld n n göstergesidir. Kendi topraklar m zda küresel sermayenin kölesi olmaya do ru gidiyoruz dedi. Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl konuflmas n tamamlad ktan sonra; 4688 Say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun yürürlü e girdi i 2001 y l ndan bugüne kadar bütün sendikalar n üye say lar ndaki de iflimi ve hükümetin 4 y lda memurlara karfl tak nd olumsuz tav rlar ile memurlar n ma duriyetine sebep olan icraatlar n içeren bir sunufl yapt. Toplant ya kat lan fiube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve flyeri Temsilcilerinin de görüfllerini dile getirdi i istiflare toplant s nda Ankara da, Sendikam z n üye say s n n artt r lmas yla ilgili çal flmalar n yo unlaflt r lmas na karar verildi. Enflasyon hedefi için endeksleri de ifltiriyorlar öylesi bir kurnazl a, literatürde B flark kurnazl deniliyor. Enflasyon hedeflemesi ad alt nda ekonomiye giydirilmek istenilen deli gömle i bir türlü oturmuyor, dikifl tutmuyor. Ama siyasi iktidar ve onun cin bürokratlar nda çözüm yok. Enflasyon hedeflemesinin tutmayaca anlafl l rsa derhal endekslerde ayarlama yap l yor. Bu suretle enflasyon kayden tutturulmufl gibi gösteriliyor. Böylece Türk milleti aldat lmak isteniyor, milletin zekas ile adeta alay ediliyor. Halbuki bu ucuz flark kurnazl tüm ekonomik aktörler taraf ndan an nda teflhis ve tespit edilmifl durumda. Yani uyan k iktidar ve ekonomi bürokrasisi ofsayta yakaland. TÜ- K in cinli i hat rlanaca üzere geçen ay Telekom un yapt zamlar n haberleflme giderlerini dolay s yla enflasyonu olumsuz etkileyece i hesaplan yordu. Ama mart ay enflasyon rakamlar nda beklenen olmad. Merkez Bankas n n enflasyonu artt racak dedi i Telekom zamlar - na ra men haberleflme endeksi enflasyonu art raca yerde düfltü. Nas l m oldu? TÜ K derhal durumdan vazife ç kard ve kamuoyuna duyurmadan, tart flmadan, el çabuklu u marifet, fiyat endekslerine 3 yeni fiyat göstergesi ilave etti ( milletleraras görüflme ücretleri, v.b.) Böylece iktidar n enflasyonu ka t üzerinde artt rmama operasyonu baflar ya ulaflt. Bir kez daha kendi kendimizi kand rman n enflasyonu düflmüfl gibi göstererek böbürlenmenin ve de gayr ciddi bir ekonomi yönetiminin tad na vard k. Makul oran yüzde 8-10 tekrar ediyorum, yüzde 4 oran ndaki enflasyon hedeflemesi, yap sal reformlar n yapamayan, gerçekçi kura geçemeyen ve s cak paraya dayal büyümeden vazgeçemeyen Türk ekonomisi için bir deli gömle i niteli indedir. Tutturulmas böyle ucuz flark kurnazl klar da yap lsa mümkün de ildir. Bizim gibi ülkelerde makul enflasyon oran yüzde 8-10 aral nda olmal d r. Ekonomide, endekslerle-verilerle iflinize geldi i gibi oynar ve pembe tablolar ilan edebilmek u runa böyle ucuz numaralar yaparsan z, zaten yolun sonuna gelmiflsiniz demektir. Ne koydu unuz hedefe, ne de politikalar n za, akl bafl nda hiçbir ekonomik kifli ya da kurum asla itimat etmez. Olan yine kand rmaya çal flt - n z, masum-savunmas z-yoksul ve iflsiz b rak lan millete olur. Bunun da vebali büyük olur. Bizden söylemesi... Ü lkemizde bankalar n pazar paylar n art rmak ve kazançlar n daha yüksek miktarlara ç karmak amac yla yo un bir kampanya bafllatmas üzerine, 2003 y l bafl ndan itibaren çal flanlar için Banka promosyonlar da gündeme gelmeye bafllad. O y llarda ülkemizde kredi kart furyas bafllat lm fl zaman içinde kredi kart iflportaya kadar düflmüfl, art k sokaklarda kredi kart verilmeye bafllanm flt r. Bankalar n müflteri portföyünde kamu çal flanlar n n yeri oldukça önemlidir. Çünkü yap lan tüm banka ifllemlerinde görülmüfltür ki, borcuna en sad k kesim kamu çal flanlar d r ayr ca Ülkemizde banka kredisi veren bankalar öncelikle memur kefil isteyerek verdikleri kredilerin risklerini en aza indirme yoluna gitmifllerdir. Sosyal kesimler için yaklafl k 2,5 milyon memur (aileleri ile birlikte 10 milyonu aflk n nüfus) bankalar için en güvenilir ve en iyi müflteridir. Ayr ca art k memurlar n maafllar bankalarca veriliyor, çal flanlar tüm ifllemlerini bankalar kanal yla yapt r yor. Eskiden mutemetler kurumlarda her memurun maafl n ayr ayr elden öderdi. lk banka promosyonu 2004 y l bafl nda T.B.M.M nin bir banka ile yapt anlaflma sonucu milletvekillerine Dizüstü bilgisayar verilmesidir. Bu geliflmenin kamuoyuna duyurulmas ndan sonra sendika olarak harekete geçtik. Yapt m z araflt rmalarda baz kamu kurum ve kurulufllar n n da benzer antlaflmalar yapmaya bafllad klar, promosyon olarak bankalarca taahhüt edilen tutarlar n; bina onar m, makam tefrifli, araç ve çeflitli demirbafl al m fleklinde kullan ld anlafl lm flt r. Yapt m z incelemede bankalar bu promosyonlar kurum çal flanlar n n maafllar n n bir iki gün önce bankaya yat r lmas karfl l de il, çal flanlara para satmak, tasarruf yapabileceklerin tasarruflar n n bankadan kalmas, elektrik, su, do algaz ve al fl-verifl gibi bilumum ifllemlerinin bankaca yap lmas nedeni ile vermektedir. Sonuçta bankalar yüksek faizli kredi kart borçlanmas ile ne kadar çok müflteriye sahip olursa, o kadar çok kazanç elde etmektedirler. Promosyonun bafllat ld ilk y llarda, y ll k memur bafl 100 YTL civar nda promosyon veren bankalar bugün bu rakam iki kat na ç karm fllard r. Yani her y l için ortalama 200 YTL, yaklafl k 2,5 milyon memurun y ll k promosyon tutar 500 milyon YTL dir. Genellikle bankalarla kurumlar aras ndaki promosyon anlaflmalar 3 y ll na yap lmaktad r. Türkiye Kamu-Sen harekete geçiyor Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü, Devletin gelirlerinin harcama usulleri belirleyen birimidir. T.B.M.M nin Milletvekillerine bir banka kanal yla maafllar na karfl l k ücretsiz diz üstü bilgisayar vermesi üzerine, Muhasebat Genel Müdürlü üne bu hususta bir düzenleme yap lmas ve görüfl oluflturularak promosyonlar n memurlara ödenmesinin yolunun aç lmas n talep eden tarih ve 213 say l yaz m zla baflvurduk. Banka promosyonlar n n çal flana ödenmesi için yap lan çal flmalar Fahrettin YOKUfi Türk Büro - Sen Genel Baflkan Muhasebat Genel Müdürlü ünün tarih ve 4707 say l cevabi yaz s nda mevzuatta yeri olmayan bir gelir veya menfaatin paylaflt r lmas n n bakanl m zca mümkün bulunmamaktad r denilmifltir. Bu cevap üzerine mücadelesinden geri ad m atmayan sendikam z; bu defa tarih ve 884 say l yaz ile çeflitli llerdeki promosyonlarla ilgili örnekleri içeren yaz y hem Muhasebat Genel Müdürlü üne ve hem de Maliye Bakan Kemal Unak tan a göndermifltir. Bu yaz m za Muhasebat Genel Müdürlü ü tarih ve say l yaz s ile cevap veriyor. Maalesef promosyonlarla ilgili eski görüflünde srar ediyor. Dava aç l yor Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ünün tarihli yaz s nda promosyonlar n çal flanlara ödenemeyece iyle ilgili Maliye Bakanl 6 s ra nolu Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli inin II/B maddesinin iptali için tarihinde sendikam z Dan fltay a dava açm flt r. Dan fltay 10.Dairesi 2005/2142 Esas say l dava dosyam z henüz sonuçlanmam flt r. Dava aç ld ktan sonrada promosyonlar n çal flanlara ödenmesinde srar eden sendikam z özellikle Maliye Bakanl Merkez Teflkilat nda çal flan 1474 kifliye 330 YTL bonus ödenmesi üzerine tarih 1758 say l yaz ile Muhasebat Genel Müdürlü üne tarih ve 1762 say l yaz ile de Maliye Bakan Kemal Unak tan a promosyonlarla ilgili düzenleme yap lmas n tekrar talep etmifltir. Nihayet ilk raunt kazan l yor Yukar daki yaz l taleplerimize yaklafl k 5 ay sonra Muhasebat Genel Müdürlü ünden cevap geliyor tarih ve say l yaz da bankalar yap lan bu protokoller karfl l nda sunacaklar hizmet kalitesinin d fl nda ilgili kurumlara promosyon ad alt nda ayni veya nakdi ek mali imkanlarda sunabilmektedir. Sunulan bu ek mali imkanlar n tasarrufuna iliflkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, uygulamada bu imkanlar kurum hizmetlerine tahsis edilebildi i gibi çal flanlara da paylaflt r labilmektedir Bu aflamada sunulan bu ek mali imkanlar n ne flekilde kullan laca n n tahakkuk daireleri taraf ndan kararlaflt r lmas n n uygun olaca fleklindeki görüflü. Uygulamada nisbi bir rahatl k sa lam fl, Sendikam z n Türkiye genelinde tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar na bu yaz ile yo un bir bask yapmas promosyonlar n çal flanlara ödenmesinde önemli rol oynam flt r. Ancak baz Kurumlar ile llerdeki baz Valiler direnmeye devam etmifllerdir. Konfederasyonumuz taraf ndan bu husus 2006 y l ve 2007 y l memur maafl art fllar n n belirlenece i toplu görüflmelerde masaya yat r lm fl, Özellikle son toplu görüflmelerde uzun tart flmalar sonucu promosyonlar n 3/2 sinin çal flanlara ödenmesi konusunda mutabakata var lm flt r. Ancak hükümet toplu görüflmelerin yap ld A ustos 2006 dan bu yana geçen 8 ayl k süre içinde mutabakata var lan hiçbir konuda düzenleme yapmam flt r. Zaten Toplu Görüflmelerden sorumlu Baflbakan Yard mc s M.Ali fiahin Memur sendikalar n ciddiye alm yorum diyerek 2,5 milyon memuru yok saym fl ve afla lam flt r. Bütün bunlara ra men Türkiye Kamu-Sen mücadelesini sürdürmüfl. Maliye Müsteflar ile görüflmüfl daha sonra tekrar Bakanl a baflvurarak Banka Promosyonlar ile ilgili düzenlemelerin biran önce yap lmas n talep etmifltir. Son olarak, Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü üne muhatap tarih ve 1220 say l yaz m za, Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ünden gelen tarih ve 6209 say l cevab yaz da kamu kurumlar ile bankalar aras nda maafl ödemelerini gerçeklefltirmek amac yla yap lan protokoller karfl l nda bankalarca sunulan ek mali imkanlar n tasarruflar na iliflkin uygulama birli inin sa lanabilmesi için genelge yay mlanmas yönündeki çal flmalar devam etmektedir denilmektedir. Bilindi i gibi M.E.B n n ç kard bir genelge ile promosyon gelirlerinin 3/2 sinin çal flanlara ödenmesi talimat n ba l kurulufllara bildirdi. Ayr ca Türk E itim-sen 1 nolu Konya fiubesi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Alak r n açm fl oldu u promosyonlarla ilgili dava Konya 2. dare Mahkemesi; Promosyonlar n memurlara ödenmesine karar vermifltir. Bu mahkeme karar üzerine Sendikam z promosyonlar çal flanlara ödememekte srar eden Kurulufllara tarihinde 5.inci defa yaz l olarak baflvurmufltur. Ayr ca 200 ü aflk n Kamu Kurum ve Kuruluflundan 180 inde Kurum dari Kurullar na kat lan Türkiye Kamu-Sen e ba l Sendikalar promosyonlar n çal flanlara ödenmesi için Kurum dari Kurulu Tutanaklar na yazd rm fllard r. Pek çok kurumda ödemeler gerçekleflmifl, önümüzdeki y llara sarkan sözleflmelerde ise sözleflme bitiminde yap lacak yeni sözleflmeleri çal flanlara ödenece i kararlaflt r lm flt r. Bunca gayret ve mücadelemiz sonucu elde etti imiz kazan mlar m za hiçbir eme i ve katk s olmayan hükümet yandafl sar bir memur sendikas sahip ç kmakta, bildiriler yay nlamakta, beyanatlar vermekte, utanmadan s k lmadan bizim eme imizi çalmaktad r. Bu emek h rs zlar n n yalanlar na da maalesef baz memurlardan inanmaktad rlar. Bu emek h rs zlar n Allah a havale ederken, memura flafl bakan hükümete ra men banka promosyonu hala alamayan memurlar m z n haklar n almalar için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdürece imizden hiç kimsenin kuflkusu olmas n.

15 15 g 5/7/07 2:56 PM Page 1 15 TÜRK BÜRO-SEN Genel Baflkan m z n Düzce il ziyareti G enel Baflkan Fahrettin YOKUfi, Düz- barakalarda hizmet veriyor Kamu birimlerinin hala ce deki kamu birimlerinde görev yapan memur- unu dile getiren Yokufl, Ak olmas n n utanç verici oldular n çal flma flartlar n gözlemlemek üzere Düzce lini ce de elle tutulur bir icraat - Parti Hükümeti nin Düz- ziyaret etti. Sigorta l Müdürlü ü, Ba -Kur l Müdürdederek Düzce de görev na flahit olamad klar n kaylü ü, Gençlik ve Spor l yapan memurlar n çal flma Müdürlü ü Defterdarl k, flartlar n yerinde görmek Vergi Daireleri, Adliye, Sivil Savunma l Müdürlü ü, SSK, Ba Kur ve Gençlik amac yla ziyarette bulunduk. Nüfus l Müdürlü ü ve Valilik çal flanlar n ziyaret Gördük ki Düzce de depre- Spor l Müdürlü ü ne gittik. ederek sorunlar n yerinde dinledi. gi ald. Sendikada kurum çal flan üyelerimizle toplant yap ld. kamu binalar n n halen barakada hizmin yaralar halen sar lamam fl. Baz Daha sonra Vali Halil Nimeto lu nu makam nda ziyaret ederek, Düzce linde yaflanan depremin ard nda yaralar n tirdi: Genel Baflkan m z Fahrettin Yol k Ak Parti Hükümeti nin Düzce de Ard nda bas n aç klamas gerçekleflmet veriyor olmas utanç verici. 4 y l- sar lmad n, prefabrik binalar n durumlar n, ülke sorunlar n ve memur- karfl s nda büyük üzüntü duydu unu be- üzüntümüzü iki kat artt rd. Düzce kufl; Düzce il ziyaretinde gördü ü tablo elle tutulur bir icraat n n bulunmay fl lar hakk nda görüfllerini belirterek, billirterek Düzce adeta unutulmufl dedi. adeta unutulmufl. fleklinde konufltu. flte vergi memurlar n n hali l ve lçelerimizde Yapt m z Ziyaretler s ras nda vergi dairelerinde çal flan memurlar n içler aç s durumlar yla karfl laflt k. Bu ziyaretler s ras nda gördü ümüz iki foto raf karesi afla ya eklenmifltir. Bunlardan birincisi, vergi dairesinde çal flmakta olan bir memurun dosyalar aras ndaki halini, di eri ise vergi tahsilat için gitti i iflyerinin giriflinde bulunan kulübedeki bekçi köpe inin sald rmas sonucu düflerek kolu k r lan icra memurunun halini göstermektedir. Eflit ifle eflit ücret verece iz diye iktidara gelen, vergi dairelerinde çal flma bar fl n bozarak hem memuru hem de kurumu bitiren, memuruna bir muhasebeci ç ra n n ald ücret kadar bile maafl ödeyemeyen Maliye Bakanl na ve içinde bulundu u hükümete vergi memurlar n n bu foto raflar arflivlerde saklanmak üzere hat ra olsun. Promosyonlar için yasal düzenlemenin sonuna geliniyor K amu kurumlar ile bankalar aras nda maafl ödemelerini gerçeklefltirmek amac ile yap lan anlaflmalardaki bankalarca verilen promosyonun çal - flanlara da t lmas için sendikam z n bafllatt mücadelenin sonuna gelmifl bulunmaktay z. Söz konusu promosyonlar baz kurumlar çal flanlar na da - t rken baz kurumlar ise halen da tmamaktad r. Uygulamada farkl l k nedeni ile oluflan adaletsizli in kald r lmas için 2006 y l nda yap lan toplu görüflmelerde Hükümet, Promosyonlar n çal flanlara da t lmas gerekir fleklindeki talebimizi kabul etmiflti. Ancak, bunun gerçekleflebilmesi için de yasal bir düzenleme yap lmas gerekiyordu. Bu nedenle, sendikam z tarihinde Maliye Bakanl na bir yaz ile müracaat ederek yasal düzenlemenin bir an evvel yap lamas n istemifltir. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü de yaz m za cevaben; uygulama birli inin sa lanmas için genelge çal flmalar n n devam etti ini sendikam za bildirmifltir. Maliye Bakanl n n cevab yaz s adresinde mevcuttur. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlü ü banka promosyonlar n çal flanlar na da tt H er memurun maafl n n yar s kadar da t - lan promosyonlar n ödenmesinde eme i geçen Meteoroloji Bölge Müdürü Sn. Orhan Y ld z'a ve iflyeri temsilcimize teflekkür ediyoruz. Isparta l Nüfus Müdürlü ü de banka promosyonlar n 350 ile 400 YTL olarak çal - flanlar na da tm flt r. Promosyonlar n ödenmesinde eme i geçen l Nüfus Müdürü Sn. Hüseyin Ça layan, fiube Baflkan m z Hasan Ar türk, flyeri Temsilcimiz Sad k Mert ve fiube Yönetimimize teflekkür ediyoruz. Bursa da yay nlanan Bursa Haber Gazetesi Köfle Yazar fiükrü Gökçek, Türk Büro-Sen fiubemizi ziyaretini köflesine tafl d. Hakl isteklere kulak t kanmas n Türk Büro-Sen Bursa fiubesini ziyaretim s ras nda dinlediklerimi, okurlar m za duyurmak ve Maliye Bakanl n n memurlar m za karfl ilgisizli ine de dikkatinizi çekmek istedim. Yaz ma bafllarken, bir bakanl kta ifllerin verimli olmas için, baflkanl k birimi oluflturmak isterken, nas l olur da dairelerde huzursuzlu a yol açabilecek hatalar yapabilir? Kas t aram yorum!.. Ama Türk Büro- Sen Bursa fiube Baflkan Cemal Yalç - ner i dinleyince, Öküzün alt nda buza aramak geldi akl - ma!.. Kimse kusura bakmas n, Türkiye de flimdiye kadar görülmemifl bir huzursuzluk ortam yarat lmaya çal fl lmaktad r. Devlet dairelerinde eflit ifl e, eflit olmayan ücret verilmek suretiyle, memurlar m z aras nda ayr m yap ld n biliniyor!..bu hal memurlar m z n maddi ve manevi olarak üzülmesine de sebep oluyor. Dolay s yla verimli çal flma imkan da ortadan kalkm fl oluyor!. Bu kadar maafla, bu kadar ifl çok bile.. diyen memurlar m z n say s n n gün geçtikçe artt, bir devlet yetkilisinin akl na geliyor mu acaba? Devlet dairelerine girenlerin, devletine niçin küskün hale geldi ini düflünen yürekli bir yetkilinin sesini flimdiye kadar duyabildik mi? Salla afl n, al maafl n.. masal ile avunmak ve avutmak görevimiz dersem, birilerinin rahats z olaca n da zannetmiyorum!..çünkü bu ülkede adaletli bir nizam tesis edilemedi!.. Bak n z, Maliye Bakanl teflkilat nda yeniden bir yap lanmaya ihtiyaç duyuyor.daha verimli çal flmay sa lamak amac yla düflünülmüfl..çal flanlar n ve vatandafl olarak bizlerin takdir etmesi gereken bir konu. Oluflturulacak Gelir Dairesi Baflkanl na, kurum d fl ndan uzmanlar al nmas da normal!.. Yüksek tahsilli olan bu kiflilerin ifl tecrübesinin olmad ak llara gelmemifl!.. Vergi dairesi nin a r çal flma temposuna ayak uyduramayaca da düflünülmemifl!.. Bu uzmanlar maafllar n da az bulduklar için, baflka ifl bularak, istifa etmifller. Bakanl k içine düfltü ü güç durumdan kurtulmak maksad yla, kurum içinden s navla KPSS 2500 Gelir Uzmanl konusunu halletmifl!..önce yap lmas gerekeni, sanc lar çekmeden beceremedi imizin bir resmi demekten kendimi alam yorum!.. Halbuki bir defaya mahsus olmak üzere Vergi Dairesi çal flanlar na uzmanl k verilmifl olsayd,sonra bunlar aras ndan gelir uzmanl kadrosu oluflturulsayd. hiçbir huzursuzluk olmayacakt!. Bu defa kurum içinden KPSS ile uzmanl a getirilenler, birlikte çal flt arkadafllar ndan ve bilhassa akl n kabul edemeyece i adaletsizli e bak n ki flef ve müdürlerinden fazla maafl almaya bafllam fllard r. Bursa da protestolara maruz kalan Maliye Bakan na sormak laz m: Yapt rd n ifllerden mutluluk duyuyor musun? Böyle bir kurumda memur olsayd n, huzurlu, verimli bir çal flma içinde olur muydun? Gelirler daresinin yeniden yap land r lmas nda, sendikalar n uyar ve isteklerine kulak verilmifl olsayd, san yorum Maliye Bakan na m s r ikram edilmezdi!..kemal Unak tan da, Bu M s rlar Ulucami deki kufllara atsayd n z!...diyerek her zaman yapt gibi kifli ve kurumlar hafife almak nezaketsizli ine bir yenisini eklemezdi!.. Sendikalar n toplum hayat nda iyi hizmetler yapt n görmek, gelece imize ait umutlar m z art r rken!. dare edenlerin niçin hatalarla toplumu gerdiklerine hala ak l erdiremiyorum!..hakl isteklere kulak t kayanlar, iyi bilsinler ki, huzursuzluk yaratanlar, yapt klar ndan bin piflman olacakt r!..ücret adaletsizli i, yüreklere at lan birer bombad r!..bu bombalardan birinin Maliye Bakan ve yetkililerinin elinde patlamas na gönlümüz raz de ildir. Yanl fll klardan geri dönülmesini ilgililere duyururken, Türk Büro-Sen fiube Bflk. Cemal Yalç ner ve üyelerine sab rlar ve baflar lar diliyorum. Banka promosyon ödemelerine devam ediliyor > zmir Torbal Nüfus Müdürlü ü Banka promosyonlar n YTL olarak çal flanlara da t lm flt r. Promosyonlar n da t lmas nda eme i geçen Torbal Nüfus Müdürü Say n Hüseyin Kavak, flyeri ve lçe Temsilcimiz Kadriye Ayk r a teflekkür ederiz. > zmir Torbal Vergi Dairesi Müdürlü ü Banka promosyonlar n YTL olarak çal flanlara da t lm flt r. Promosyonlar n da t lmas nda eme i geçen Torbal Vergi Dairesi Müdürü Say n Mustafa Taflar, flyeri Temsilcimiz Emine Yorulmaz ve zmir fiube Yönetimine teflekkür ederiz. > zmir Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri, Banka promosyonlar n YTL olarak çal flanlara da t lm flt r. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Müdürü Say n Atila Altunbulak a teflekkür ederiz Türk Akreditasyon Kurumu, banka promosyonlar n çal flanlara da tt. Promosyonlar n da t lmas nda eme i geçen Personel ve dari Mali fller Müdürü Sn. Bülent Aydemir e teflekkür ederiz. > Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlü- ü banka promosyonlar n çal flanlar na da tt..her Memurun Maafl n n yar s kadar olan promosyonlar n ödenmesinde eme i geçen Isparta Burdur Bölge Müdürü Sn. Orhan Y ld z'a ve iflyeri temsilcilerimize üyelerimiz ad na teflekkür ediyoruz. > Isparta l Nüfus Müdürlü ü de banka promosyonlar n 350 ile 400 YTL olarak çal flanlar na da tm flt r. Promosyonlar n ödenmesinde eme i geçen l Nüfus Müdürü Sn. Hüseyin Ça layan, fiube Baflkan m z Hasan Ar türk, flyeri Temsilcimiz Sad k Mert ve fiube Yönetimimize teflekkür ediyoruz. > Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü ve taflra teflkilat n kapsayan, çal flanlar n Maafllar na karfl l k, Vak flar bankas ile yap lan protokol gere i elde edilen promosyon gelirleri bu gün itibariyle çal flanlar n hesaplar na , YTL olarak yat r ld. ki dönemdir Türkiye fl kurumunda en fazla üyeye sahip yetkili sendika olarak takibimizde olan Banka promosyonlar n çal flanlar ad na, kurum yetkililerinden talep eden, sendikam z temsilcileri Yüksel Seven ve U ur Aç c ya, Genel Müdür Say n Nam k Ata ya teflekkür ediyoruz. > Sivas Defterdarl nda banka promosyonlar çal flanlara da t lm flt r. Sivas Defterdar Say n Duran Saliho lu, Akbank Sivas fiubesi ile yap lan 15 Nisan 2007 tarihli 3 y ll k Protokol gere i al nan Toplam Paran n %95 ine isabet eden kifli bafl na 700,00 YTL lik banka promosyonlar n çal flanlara eflit bir flekilde da t m n sa lam flt r. > Sivas Gençlik ve Spor l Müdürlü ünde de banka promosyonlar çal flanlara en düflük 530 YTL tutar nda olmak üzere da t ld. 11 Nisan Çarflamba Edirne Valisi Sn. Nusret Miro lu ile görüflmelerde bulunan Genel Sekreterimiz Sabahattin Kavlak, Genel Bas n ve Halkla liflkiler Sekreterimiz Osman Eksert, ve Edirne fiube Yönetim Kurulu Üyemiz Halis Sa r banka promosyonlar n n çal flanlara da - t lmas n talep ettiler. Görüflmelerin sonucunda Sn. Vali, promosyonlar n çal flanlara da t laca sözünü verdi. Sn. Valimize çal flanlar ad na teflekkür ediyoruz

16 16 g 5/7/07 2:56 PM Page 1 16 TÜRK BÜRO-SEN Memuru yine kand rd lar S endikac l n tan m n de ifltirmekte srarc, Normlar na göre hareket etmekten yoksun bir sendika memurlar n umutlar n, beklentilerini istismar etmeye devam ediyor. Baflta zmir olmak üzere çeflitli illerimizde üyelerimize konut edindirmek için TOK ile (Toplu Konut idaresi) sendikam z aras nda bir anlaflma yap lm flt r. gibi söylemlerle memurlar kendilerine üye yapmaya çal flan bu sendikan n yalan yanl fl ifadelerde bulundu u, TOK nin aç klamas ile bir kere daha gözler önüne serilmifltir. Sendikac l kendilerine göre flekillendirmek isteyen, memurlar n sorunlar n n çözümünde ve sendikal geliflimin önünde bariyer görevini üstlenmifl sözde sendika ile ilgili TOK nin yapm fl oldu u aç klama afla dad r. Bas n Ve Halkla liflkiler Müflavirli i Say n lgili daremizce; Türkiye genelinde muhtelif projeler kapsam nda infla ettirilen konutlar idaremiz uygulamalar kapsam do rultusunda;öncelikle "kural sat fl" yönetimi ile sat fla sunulmakta olup,bu sat fllar sonucunda idaremiz sto unda konut yer almas durumunda ;kalan konutlar "aç k sat fl" yöntemi ile sat fla sunulur. Ayr ca;çeflitli kurumlardan idaremize kurumsal talep gelmesi durumunda;söz konusu talepler idaremizce de erlendirilmektedir. Bu do rultuda;flu an idaremiz ile Memur-Sen veya Memur-Sen 'e ba l herhangi bir kurum ile konut üretimi veya sat fl na iliflkin bir protokol imzalanmam flt r. Bilgilerinize Sunulur. Bu Yaz, zmir fiubemizin; T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl web sitesindeki bilgi edinme baflvuru formunda sordu u soruya cevap olarak gönderilmifl olup, hassasiyet sahibi kamu çal flanlar n n bilgilerine sunulur. Konya da büyük buluflma Kocaeli Sigorta ve Sa l k flleri l Müdürlü ü idarecileri taraf ndan çal flanlar aras nda sendikal ayr m yap lmas, çal - SSK flanlar üzerinde bask kurulmas na yönelik müdürlük binas önünde sendikam z taraf ndan bir bas n aç klamas yap larak, konu kamuoyu gündemine tafl nm flt r. Genel E itim ve Sosyal fller Sekreterimiz Hüseyin Aslan, Genel Bas n ve Halkla liflkiler Sekreterimiz Osman Eksert, Kocaeli fiube Baflkan m z Mehmet Ayd n, fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kurum çal flanlar n n da kat ld bas n aç klamas nda Kurum yöneticilerinin çal flanlar aras nda üye olduklar sendikalara göre ayr m yapt, sendika üyelerimizin tamam n n servislerinin iç emirle de ifltirildi i, yükselme s nav nda baflar l olan üyelerimize sorumluluk verilmedi i, temizlik firmas çal flanlar n n bir k sm na masa bafl nda memurluk yapt r ld konular dile getirilmifltir. Say n Çal flma Bakan m z Murat Baflesgio lu ve SGK Yöneticilerinden, SSK Kocaeli Sigorta ve Sa l k flleri l Müdürlü ünde meydana gelen bu haks z uygulamalara bir an önce müdahale etmelerini bekliyoruz. Bas n aç klamas metni adresinde mevcuttur. M.B ve Gelir daresi nde ''K K'' toplant lar 25 Nisan 2007 tarihinde Maliye Bakanl nda, 26 Nisan 2007 tarihinde Gelir daresi Baflkanl nda Kurum dari Kurul toplant lar yap ld. Maliye Bakanl ve Gelir daresi Baflkanl n n tutanaklar ile di er kurumlar n eski ve yeni tutanaklar web sitemizin Kurum dari Kurullar bölümünde mevcuttur. onya flubemizce düzenlenen K program dahilinde Nisan tarihleri aras nda Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl, Genel E itim sekreteri Hüseyin Aslan, Konya fiube Baflkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de kat ld l merkezi ve ilçelerinde fl kolu kapsam dahilindeki kurum ve kurulufllar ziyaret edilerek, kamu çal flanlar n n sorunlar n n çözümüne yönelik istiflare toplant lar yap lm flt r. Yap - lan çal flmalarda sendikal Mücadelemize çok say da kamu çal flan sendikam za üye olarak destek vermifltir. Ayr ca fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile flyeri Temsilcilerimiz yo un bir çal flma temposuna girerek 15 May s 2007 Yetki belirleme tarihine kadar en az 200 yeni üye yapacaklar n ifade etmifllerdir. Konya da 13 Nisan akflam fiube Yönetim, Disiplin, Denetim ve fl yeri temsilcileri ile yap lan istiflare toplant da Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl, Kamu çal flanlar n n ve Ülkemizi yöneten siyasal anlay fl n D fl politikada Teslimiyetçi, ç politikada ise iflbirlikçileri d fl ndaki toplum kesimlerini yok sayd - n, kamu görevlilerinin yan gelip yatmakla suçlad n belirterek AKP hükümetinin ve yandafllar n n toplum kesimlerine yapt klar bu sald r lar n hesab n hem alanlarda, hem de önüne gelecek olan sand kta sormal d rlar dedi. Toplant soru cevap bölümü ile sona erdi. Kocaeli SSK ve Sa l k flleri l Müdürlü ü önünde bas n aç klamas Özdemir hakk nda suç duyurusunda bulunduk Üyelerimizi vatan hainli iyle suçlayan, sendikal faaliyetlerin karfl s nda oldu unu ortaya koyan ve engellemek için tehditler savurmaktan çekinmeyen Sivil Savunma Genel Müdürü Atilla Özdemir hakk nda suç duyurusunda bulunduk. Ankara Cumhuriyet Baflsavc l n n 2007/76786 Haz rl k numaral dosyas nda yer alan dilekçemizi web sitemizde bulabilirsiniz. Yüre imizde Bir Atefl; Kerkük! Fatma UÇARLAR Isparta Gençlik Spor l Müdürlü ü Ü yesi bulundu um sendikan n kad nlar günü nedeniyle düzenlemifl oldu u kompozisyon yar flmas n n kat l mc lardan birisi de bendim. Geçen y l ufak bir derecem olmuflsa da bu y l konuyu daha güzel iflleyen sendika üyesi bayan arkadafllar m z dereceye girdiler. Kendilerini kutluyorum. Bu arada sendika yetkililerimiz tüm kat l mc lara ufak bir hediye ile birlikte bir de kitap gönderme inceli ini göstermifller. Sendika l Temsilcimiz taraf ndan bizzat getirilen paketi açt mda çok flafl rd m ve duyguland m. Çünkü, kendilerini ilk kez 2005 y l n n Eylül ay nda ANfiOYAD Derne inin Antalya da düzenledi i ödül töreninde tan d m ve alm fl oldu umuz ödüllerin ard ndan hemen pansiyonlar m za da- lmay p, yat liman nda kayalar n üzerine oturup o yan k sesinden Kerkük türkülerini dinledi im fiemsettin Kuzeci nin Kerkük fiairleri kitab yd hediye edilen kitap. Üstelik bu güzel kitab n sponsorlu unu üstlenerek okuyucuya sunma iflini de Kamu-Sen yapm flt. Bu da beni ayr ca gururland rd. S ca s ca- na kitap elimdeyken Say n Kuzeci yi aray p bu güzel eserinden dolay kutlad m. Kerkük, bu günlerde iyice gündemimize giren kanayan yaralar m zdan biri. Bu nedenle yaz m bu konuda yazma ihtiyac ile internette yapt m gezintide, H.Bülent Demirbafl a ait Musul-Kerkük Olaylar yaz s ndan baz anekdotlar sizlerle paylaflmak istiyorum: 1890 y llar nda, Abdülhamit in kendi emlak olan Musul petrol yataklar, o bölgeleri iflgal alt nda tutan ngilizleri rahats z ediyor ve bu topraklar n maliyeye ait oldu unu iddia ediyorlard. Bu topraklar n Abdülhamit in miras meselesine, Ankara da s cak bakm yordu. Zaman nda Osmanl Hanedan mensuplar vatandafll ktan at lmam fl ve sadece Türkiye hudutlar d fl - na ç kar lm fl olsalard bu ailenin Musul petrolleri hakk nda yapacaklar talepler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ndan da desteklenebilir ve dolay s yla Musul petrolleri üzerinde Türk Devleti nin de söz hakk olabilirdi. Antlaflmalarla, dalaverelerle feragat etmek zorunda kal nan Kerkük te Türkmenler ço unlu u teflkil ederlerken, Temmuz 1958 de Kral ve Nuri Said yönetiminin, General Abdülkerim Kas m taraf ndan devrilmesi, Irak ta yaflayan Türkmenlerin durumunu kötülefltirdi i gibi bölgede istikrar n bozulmas na da neden oldu. 14 Temmuz 1959 da Kürt ve hükümet milislerince daha önce adresleri belirlenen Türkmen evleri kundakland. Bu olayda birçok Türkmen de öldürüldü. Bu arada daha önce aç lm fl olan ve Kerkük - Musul bölgelerinde Türkçe e itim yapan 48 okul kapat ld. Bununla da yetinilmeyerek, Türkçe yer adlar Arapçalaflt r ld. Türklerin çocuklar na Türkçe ad koymalar, emlak almalar yasakland gibi bir Türk ün di er bir Türk e arazi satmas da engelleniyordu.. Türklere ait topraklar devletlefltirilerek çölden getirilen bedevilere verildi.. diye devam etmektedir. Biz bu olaylara yak n tarihte Balkanlarda Bulgaristan da tan k olduk. fiimdi de Kerkük te Türkmenleri asimize ederek az nl k haline getirmek için 1988 y l nda Saddam rejiminden kaçarak Türkiye'ye s nd klar nda kap lar m z açt m z, bar nma, beslenme ve ilaç gibi ihtiyaçlar n temin etti imiz ancak, ülkemizin bu iyiliklerine, topraklar m zdan ayr l rken ormanlar - m z yakarak cevap veren Kürt Peflmergelerini o bölgelere yerlefltiriyorlar. Ulu önderimizin ileriyi görerek, Sovyetler Birli i için söylemifl oldu u söz ne kadar manidard r Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, yar n ne olaca n kimse kestiremez. Bugün ellerinden s ms k tuttu u milletler, ellerinden kaçabilirler. Dünya yeniden bir dengeye ulafl r flte o zaman Türkiye ne yapaca n bilmelidir. Bugün Sovyet yönetiminde, dili bir, dini bir öz kardefllerimiz var. Onlara sahip ç kmaya, onlar arkalamaya haz r olmal y z. Evet, Türkün Türk ten Baflka Dostu yoktur diyerek daha fazla derin konulara girmeden Say n fiemsettin Kuzeci nin derlemifl oldu- u Kerkük fiairleri Kitab ndan yazar n kendisine ait Yurt Sevgisi isimli fliirinin birinci ve alt nc k tas ile yaz m noktal yorum. Ac lar yüzünden yurttan göç ettim, Dilimi severken büyük suç ettim Atam n eme in erken hiç ettim Bilmedin bu gurbet çok çok ac ym fl nsana en yak n: kardefl, bac ym fl. Dönece iz bir gün ata yurduna, Varaca z halk n tek umuduna Can azizim vatan kurban ad na Bitecek bu gurbet güller açacak, Da l r karanl k sökünce flafak

17 17 g 5/7/07 2:57 PM Page 1 fienol Ayd n: SGK personeline promosyonlar ödeyece iz Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan Yard mc s Say n fienol Ayd n makam nda ziyaret ederek çal flanlar n sorunlar ile ilgili görüflmeler yapt. Oldukça olumlu geçen görüflmede ilk müjde olarak y llard r çal flanlara ödenmeyen Banka Promosyonlar n n ödenece ini ifade etmifltir. Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl bünyesinde toplanan Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba -Kur Genel Müdürlü ü, Emekli Sand Genel Müdürlü ü ve Sa l k flleri Genel Müdürlü ü çal flanlar na promosyonlar önümüzdeki günlerde ödenece i Say n fienol Ayd n taraf ndan Genel Baflkan m - za bildirilmifltir. Ödemelerin ortalama 300 YTL civar nda olaca- ifade edilmifltir. Say n fienol Ayd n a bu husustaki samimi gayretlerinden dolay teflekkür ediyoruz. Vergi dairesi baflkanlar na mektup Nisan 2007 tarihlerinde Gaziantep te yap lacak olan Vergi Dairesi Baflkanlar toplant s nda, çal flanlar n sorunlar n n ve taleplerinin gündeme al nmas için 29 Vergi Dairesi Baflkan - na birer mektup yazd k. (Defterdarlar toplant s nda da benzeri mektuplar Defterdarlara yaz lacakt r. ) Vergi Dairesi Baflkanlar - na yazm fl oldu umuz mektup adresimizde mevcuttur. 17 TÜRK BÜRO-SEN Memurlar n 600 ytl'si ne olacak? Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl Bir memurun ortalama 600 YTL zarar var. Hükümet ya telafi eder ya da yarg ya gideriz. dedi. Emeklilerden sonra yasayla çal flanlar zmir flubemizden cuma Torbal Nüfus Müdürlü ü Torbal Nufüs Müdürlü üne flube baflkan Nebi Yay flube sekreteri Cumhur Çil ve flube teflkilatland rma sekreteri Ümit fiahmurat ile birlikte üyelerimizle toplant yap ld. iflyeri ve ilçe temsilcimiz Kadriye Ayk r a kad nlar günü hediyesi ve sendikal çal flmalar ndan ve katk lar ndan dolay teflekkür belgesi verildi Torbal Vergi Dairesi Torbal vergi dairesi müdürlü üne flube baflkan Nebi Yay flube sekreteri Cumhur Çil ve flube teflkilatland rma sekreteri Ümit fiahmurat ile birlikte üyelerimizle toplant yap ld. iflyeri ve ilçe temsilcimiz Emine Yorulmaz a yapt sendikal çal flmalardan dolay teflekkür belgesi verilmifltir. için de vergi iadesi uygulamas na son nokta konuldu. Vergi iadesi yerine 'Asgari Geçim ndirimi' gelirken beraberinde çal - flanlar n ve kurulufllar n n da büyük tepkisine neden oldu. Kamu çal flanlar 2006 y l n n vergi iadesini ald lar. Yeni uygulama 2008'de yürürlü e girecek.ancak 2007'deki hakk m z n ne olaca meçhuldür. Bir memur verdi i fifl ve faturalar karfl - l nda ald y ll k ortalama 600 YTL'den 2008 y l nda mahrum kalacak. Bu paray hükümet ya bir flekilde verir ya da biz mahkemeye baflvururuz. Memurun vergi iade tutar toplam 200 trilyon çal flanlar n tümüyle birlikte bu rakam bir katrilyona kadar ç k yor. Bu paray almakta kararl y z Fifl pazarl Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl, yapm fl oldu u bas n aç klamas nda 750 YTL maafl alan memurun yeni uygulamayla y ll k , YTL maafl alan memurun ise 300 YTL kayb n n olaca n belirtip, vergi iadesinin kald r lmas ndan sadece biz de il devlette zararl ç kacak. Çünkü eskiden fiflini alan kifli bundan sonra fifl, fatura pazarl yapacak. Önümüzdeki aylarda bu ortaya ç kacak. Biz devletimizin de zarar etmesini istemiyoruz diyerek flayet 2007 y l için ortalama 600 YTL tutar ndaki vergi iadesi alaca m z n ödenmemesi halinde her türlü yasal yollar n zorlanaca n belirtti. Gümrük çal flanlar n n dikkatine tarihinde T.B.M.M kabul edilen 5622 Say l Tasfiye iflleri Döner Sermaye iflletmeleri Genel Müdürlü- ü nün Gümrük Müsteflarl na ba lanmas amac yla, baz Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde de ifliklik yap lmas na dair Kanun ile ilgili yasal düzenleme Meclis Genel Kuruluna gelmeden önce tarihinde Sn. Gümrük Müsteflar makam nda ziyaret edilerek, konu hakk nda sendikam z n görüflleri kendilerine aktar lm flt r. Yasan n gümrük çal flanlar n n lehine yasalaflmas için gerek Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Meclis Genel Kurulundaki giriflimlerimize ra men yasa kabul edilerek Cumhurbaflkanl na gönderilmifltir. Bu süreçte sendikam z Say n Cumhurbaflkan na hitaben tarih 1452 say l yaz m zla yasan n bir kez daha görüflülmesi için yaz l talepte bulunmufltur. Ancak Cumhurbaflkanl makam yasay onaylayarak Resmi gazeteye göndermifl bulunmaktad r. Sendikam z bundan sonraki süreçte konunun takipçisi olmaya devam edecek. Bu amaçla Say n Bakan ve Say n Müsteflardan randevu talep edilmifltir.gümrük çal flanlar n ma duriyetine sebep olacak olan yasan n Anayasa mahkemesine götürülmesi için Ana Muhalefet Partisi ile görüflmeler yap lacakt r. Yasan n Ana Muhalefet partisi taraf ndan Anayasa Mahkemesine götürülmemesi halinde Sendikam z taraf ndan Anayasaya ayk r l k gerekçesi ile, Anayasa Mahkemesine götürülmesi talebi ile Dan fltay nezdinde yarg süreci bafllat lacakt r. Konu sendikam z n takibinde olup geliflmeler Gümrük çal - flanlar na ve kamu oyuna duyurulacakt r. Türk Büro-Sen Sivas fiube Baflkanl ndan K amu Çal flanlar n n maafllar n n ödenece i bankalarla Kamu Kurumlar aras nda yap lan protokollerde, rekabet gere i bankalar n promosyon olarak bir tak m hediyeler veya nakit para vermesi teamül haline gelmifltir. Ancak bankalar taraf ndan verilen bu promosyonlar n çal flan personele da t lmas kurum amirlerinin inisiyatifine b rak lm flt r Kamu kurulufllar n n bankalarla yapt promosyon anlaflmalar ndan art k çal flanlarda yararlanabiliyor. Bunun bir örne i bu gün limiz Defterdarl nda gerçeklefltirilmifltir. Memur maafllar n n ödenmesiyle ilgili bankalarla yap lan anlaflmalarda promosyon ad alt nda ücretler al n yor. Bu promosyonlar ise ne yaz k ki bu güne kadar memurlar n yarar na de il de genellikle kurum yarar na ifllerde kullan l yordu. Sivas Defterdarl nda bir ilk olan bu uygulamayla banka promosyonlar çal flanlara da t lm flt r. Çal flanlar n maafllar üzerinden elde edilen kazanc n, yine ayn çal flanlara ait olmas gere i prensibiyle hareket eden Say n Sivas Defterdar Duran SAL HO LU, Akbank Sivas fiubesi ile yap lan 15 Nisan 2007 tarihli 3 y ll k Protokol gere- i al nan Toplam Paran n %95 ine isabet eden 700,00 YTL lik banka promosyonlar n çal flanlara eflit bir flekilde da t m n sa lam flt r. Maliye Personeli bu yap lan ödemeden dolay çok mutlu ve neflelidir. Çal flanlar n hakk olan bu paralar n hak sahiplerine da t lm fl olmas ndan dolay mutluyuz. Yetkili ve Sorumlu Sendikac l k anlay fl n n gere i olarak Yönetim Kurulumuzca yapt m z giriflimlerin karfl l n alm fl olmak ve çal flanlar m za faydal bir hizmet ortaya koymaktan dolay gururluyuz. Kurumlarda yönetim anlay fl n n de iflmeye bafllad na inanmak istiyoruz. Say n Defterdar Duran Saliho lu nun yapm fl oldu u bu fl k davran fl de iflimin iflareti olarak alg l yor, bu davran fl n di er Kurum Amirlerine örnek olmas n bekliyoruz. Say n Defterdar m za; promosyonlar n da t m ndaki adil, adaletli, fleffaf, cesur idarecilik anlay fl ve çal flanlar n n yan nda yer alm fl olmalar ndan dolay teflekkür ediyor, flükranlar m sunuyorum. Güner Akay Türk Büro Sen Sivas fib. Baflkan Nüfus çal flanlar n n dikkatine Nüfus hizmetleri güçlendirme vakf yönetim kurulunca vak f senedinde yap lan de ifliklik mahkemece onanm flt r. Yönetim kurulundan al nan bilgilere göre en geç 1 ay içerisinde hak sahiplerine, birikimin 5 kat tutar ndaki mebla, banka hesaplar na yat r lacakt r. VEFAT Adana fiube Yönetim Kurulu üyemiz Ramazan Göktafl' n babas vefat etmifltir. Mersin Anamur Vergi Dairesi çal flan üyemiz Bünyamin Ün ün dedesi vefat etmifltir. Konya Maliye çal flan üyemiz Mustafa Kandemir'in kardefli vefat etmifltir. Konya Kurumlar Saymanl k Müdürlü ü Temsilcimiz Hakan Dikici'nin kay n validesi vefat etmifltir. Kütahya SSK l Müdürlü ü çal flan üyemiz smail Nejdet Kayg s z' n babas vefat etmifltir Erzurum SSK Sa l k flleri Müdürlü ü çal flan üyemiz Abdullah Aksal n babas vefat etmifltir Erzurum K.K.V.D çal flan üyemiz Osman Y ld z n annesi vefat etmifltir Kaz m Karabekir vergi dairesi çal flan üyemiz Muammer Gez in annesi vefat etmifltir D fl Ticaret Müsteflarl çal flan üyemiz Ejder Zeki'nin babas vefat etmifltir. Yüksek Denetleme Kurulu Baflkanl çal flan üyemiz Nejla KAV n annesi vefat etmifltir. Adana fiube Sekreteri Ramazan GÖKTAfi n babas vefat etmifltir. Zonguldak Karadeniz Ere li Vergi Dairesi çal flan üyemiz Yusuf ÖZKARA n n annesi vefat etmifltir. Kütahya Defterdarl çal flan, Yönetim Kurulu üyemiz Gönül Baki'nin babas vefat etmifltir. Ankara Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü çal flan üyelerimizden Mehmet TENG L MO LU ve Nail TENG L MO LU nun babas vefat etmifltir. Ankara Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü çal flan üyemiz Ayd n YILMAZ n kay nbabas Cemal OZANSOY vefat etmifltir. Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü çal flan üyemiz Ahmet ERYILMAZ n annesi, Erdo an ERKUfi un babas, Recep TEKE nin babas, Mehmet Ali KILIÇ n babas, M.Bülent M RZA n n babas, Hanifi BASMACI n n annesi, Aynur U URCAN n kay nvalidesi vefat etmifltir. GEÇM fiolsun D fl Ticaret Müsteflarl çal flan üyemiz Samim Hakk Çaçan ameliyat olmufltur. zmir Torbal Nüfus Müdürlü ü çal flan üyemiz Abdurrahim Algan ameliyat olmufltur. Erzurum SSK Sa l k flleri Müdürlü ü çal flan üyemiz Mustafa Dal ameliyat olmufltur. Erzurum SSK Sa l k flleri Müdürlü ü çal flan üyemiz Oktay Bayrak n annesi hastanede yatmaktad r Ba Kur l Müd. çal flan üyemiz Leyla Kundurac n n babas ameliyat olmufltur Sakarya Sö ütlü Mal Müdürlü ü çal flan üyemiz Sevim ÇAKAR ameliyat olmufltur. Sakarya Ba -Kur l Müdürlü ü çal flan üyemiz Hamdullah fientür ün annesi ameliyat olmufltur. Ad yaman Ba -Kur l Müdürlü ü çal flan üyemiz Muhittin AKA ameliyat olmufltur. Kütahya Defterdarl çal flan üyemiz Meral K ZEK ameliyat olmufltur. Ankara SSK Yurt D fl flçi Hizmetleri Daire Baflkanl çal flan üyemiz Menderes ÜSTÜNER ve Cafer SEÇER ameliyat olmufltur. Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü çal flan üyemiz Arif KÖKSAL ve Erdo an YILMAZ ameliyat olmufltur KUTLAMA Kaz m Karabekir Vergi Dairesi çal flan üyemiz Münevver Katkat Müdür Yard mc l n kazanm flt r Ba Kur l Müd. fiefi Disiplin Kurulu Üyemiz Fatih Metin in bir k z çocu u dünyaya gelmifltir. Erzurum SSK Sa l k flleri Müdürlü ü çal flan üyemiz Hüseyin Özsar dünya evine girmifltir. Erzurum SSK Sa l k flleri Müdürlü ü çal flan üyemiz Ahmet Oy un bir erkek çocu u dünyaya gelmifltir. Erzurum Meteoroloji bölge müdürlü ü çal flan üyemiz Mehmet Karadifl in bir k z çocu u dünyaya gelmifltir. - Denizli Sigorta l Müdürlü ü çal flan üyemiz Ufuk ÇAKIR n fiengül Eda isminde bir k z olmufltur. Denizli Sigorta l Müdürlü ü çal flan üyemiz Önder ÖZER ile Emine ÖZER in O uzhan isminde bir o lu olmufltur. Bursa Sigorta l Müdürlü ü çal flan Delegemiz Erkan ÇEMBERL TAfi n Kaan isminde o lu olmufltur. Bursa Sigorta l Müdürlü ü çal flan üyemiz Hilal TEKEL dünya evine girmifltir. Sakarya Sigorta l Müdürlü ü çal flan üyemiz Mevlüde EKfi dünya evine girmifltir. Devlet Personel Baflkanl çal flan üyemiz Aysun fianli niflanlanm flt r. Kütahya Sivil Savunma çal flan üyemiz Kaz m ÇEL K'in k z Hayri Nisa do mufltur Kütahya Sivil Savunma çal flan üyemiz Nam k SELV nin o lu Mehmet Enes do mufltur. Kütahya Defterdarl çal flan üyemiz Hüseyin KURU emekli olmufltur Kütahya Defterdarl çal flan üyemiz smail BEfiBU AR emekli olmufltur. Kütahya Defterdarl çal flan üyemiz Mehmet Ali TOSUN emekli olmufltur. K rklareli Sigorta l Müdürlü ü çal flan üyemiz Fatih VEL O LU nun k z olmufltur. Ankara Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü çal flan üyemiz Erhan ÖZER in Ümit isminde o lu olmufltur. Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü çal flan smet ERTEM in k z dünya evine girmifltir. Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü çal flan Ersin fi MfiEK dünya evine girmifltir.

18 18 g 5/7/07 2:57 PM Page 1 18 TÜRK ULAfiIM-SEN TÜRK ULAfiIM-SEN KÜKRED Ya Döner Sermaye, Ya Hiç Art k!... Türk Ulafl m-sen, Ulaflt rma Bakanl önünde eylem gerçeklefltirdi. Eyleme kat l m üst düzeydeydi U laflt rma Bakanl ile Denizcilik Müsteflarl merkez ve taflra teflkilatlar nda çal flanlara DÖNER SERMAYE den pay ödenmesine imkân verecek düzenleme çal flmalar nda oluflan t kan kl k üzerine Türk Ulafl m- Sen 17 Nisan 2007 tarihi ö len saatlerinde Bakanl k merkez binas önünde genifl kat l ml bir eylem gerçeklefltirdi. Sendika Genel Merkezi nin Ankara-1, 2 ve 3 no lu flubelerinin ifltiraki ile organize etti i eylem sürecinde, kat lanlar s k s k slogan atarak, art k sab rlar n n kalmad n, hiçbir mazereti de kabul etmeyeceklerini ve gerekirse, yurt çap na yayacaklar eylemleriyle ULAfiTIRMACILAR n ülke ekonomisindeki fonksiyon ve önemini muhataplara ifade edeceklerini dillendirdiler. Eylemi çok say da bas n ve yay n kuruluflu izledi. Eyleme kat lan ulaflt rmac lar n s k nt lar n ifade etmek üzere sahneledikleri skeçler de bas n n ve eylem kat l mc lar n n büyük ilgisini çekti. Eyleme kat lanlar n, DÖNER SERMAYE düzenlemesinde t kanmaya sebep gördükleri özellikle Maliye Bakan ve Baflbakan hedef alan sloganlar yüksek perdeden hayk rd klar görüldü. Eylemde Türk Ulafl m-sen Genel Baflkan Nazmi Güzel bir bas n aç klamas yapt. Güzel yapt bas n aç klamas nda flöyle dedi: Say n Bas n Mensuplar, Bugün burada, yaklafl k 1300 Ulaflt rma Bakanl ve taflra teflkilatlar nda çal flan, yaklafl k 1400 de Denizcilik Müsteflarl merkezi ve teflkilatlar nda görevli toplam 2500 çal flan n yürekler ac s durumunu ve feryad n kamu oyu ile paylaflmak için bulunmaktay z. Ulaflt rma hizmeti gibi önemli bir görevi icra eden kamu görevlileri, s n r kap lar nda düne kadar görev yaparken, gümrük çal flanlar na sa lanan fazla çal flma ücretlerinden mahrum b rak larak öksüz evlat muamelesine tabi tutulmufltu. Bugün ise, döner sermaye uygulamas ile önemli kazan mlar elde etmifl olan ve say lar binlerle ifade edilen, baflta Sa l k Bakanl mensuplar olmak üzere, bir çok kurulufl çal flanlar döner sermayeden pay al rken, 2500 kiflilik Ulaflt rma Bakanl ve Denizcilik Müsteflarl çal flanlar n n alaca paylar göze batmakta, anayasa ve yasalar n aksine eflitsizlik yarat lmaktad r. Genel Bütçe kapsam nda yer alan ulaflt rma çal flanlar na bugüne de in bir tek liral k ek tazminat verilmeyerek anlafl lmas zor tav rlar sergilenmifltir. Döner sermayede birikmifl olan 40 milyon YTL. lik kayna n elde edilmesi s ras nda ve halen devam eden haftal k 40 saatin d fl nda, bir o kadar daha çal - flarak bu eme ine karfl l k bir tek lira ücret almadan hizmet verenlere yap lan bu muameleyi k namak ve protesto etmek için buraday z. Ulaflt rmac lar n kazand rd klar n pafla pafla harcayanlar, s ra çal flanlar n al n terine ve hak ettiklerine gelince, ifli kör yola sallamakta ve alacaklar n n üstünde oturmaya devam etmektedirler. Öyle ki, say n Ulaflt rma Bakan m z ve ulaflt rma bürokratlar m z n konu ile ilgili çabalar da bugüne kadar yeterli olmam fl, Say n Baflbakan n talimat na dayand r lan mazeretlerle çözümsüzlük devam etmektedir. Bu anlay fla söylenecek tek söz, tok aç n halinden anlam yor. Acaba bu insanlar insan evlad de il mi? Bunlar n efl ve çocuklar yok mu? Sizin çocuklar n z k ymetli de, bizlerin çocuklar de ersiz mi? Ekme imizi elimizden al yorsunuz demiyorum. Gasp ediyorsunuz diyorum, bu böyle de il mi? Bu günah de il mi? Önce Say n Ulaflt rma Bakan m za sesleniyorum. Konuya iliflkin gayretlerinizi biliyor ve teflekkür ediyoruz. Ancak Say n Bakan, ülkemizde hiçbir fleyin nezaket kurallar içinde srarc olunmadan çözülemeyece ini siz bize söylemifltiniz. flte mensuplar n z burada, sizin de çal flt rd klar n z n önünde olman z istiyoruz ve hangi kap larda t kand iseniz birlikte o kap lara omuz vermeye biz haz r z. Art k bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Say n Maliye Bakan ulaflt rma mensuplar n n döner sermayeden alacaklar paya iliflkin iki kez düzenleme yap lm fl olmas na, bunlardan ilkini meclis genel kurulundan geri çektirmek suretiyle, di eri ise bütçe plan komisyonunda engelleyerek size geçen y l yaklafl k 25 milyar YTL kaynak sa layan, ayr ca döner sermaye de biriktirdi i 400 milyon YTL.nin yaklafl k 1/40 yani k rk da birini talep ediyor ve siz buna engel oluyorsunuz. Kurumlar vergisini 10 puan düflürürken eliniz titremiyor, döner sermayede biriken paradan baflka alanlara kaynak aktar rken tereddüt etmiyorsunuz, ama s ra çal flanlara pay vermeye gelince cimrilefliyorsunuz. Yoksa bizim size ulaflt rmac lar n kim oldu unu göstermemizi mi istiyorsunuz. stiyorsan z hiç tereddüt etmeden bunu da yapar z. Ama biz hakk m z sa duyu içinde, hukuk ve adalet kurallar çerçevesinde elde etmek istiyoruz. Say n Baflbakan, Her fley sizin iki duda n z aras nda, ülke yönetiminin de yeni bir anlay fl ortaya koydunuz. Kamu görevlileri sendikalar ile bir türlü y ld z n z bar flmad. Çünkü kamu görevlilerine bak fl n z son derece sakat. ktidar döneminizde memurun % 28 i açl k s n r n n alt nda ücret al rken siz baflka fleylerle meflgulsünüz, siz yoksa nefsinizi merkez, merkezi de herkes gibi mi görüyorsunuz. Finans sektörünü aç, sanayiciyi muhtaç olarak m düflünüyorsunuz. Kendinize gelince her fley mubah s ra memura gelince günah m oluyor. Art k memuru bir kere olsun hat rlaman z istiyoruz. Görevinin bafl nda olmas gereken kamu görevlileri sayenizde sokaklardalar. Ma rurlanma padiflah m senden büyük Allah var. Alma mazlumun ah n ç - kar aheste aheste gibi geçmiflte çok kulland - n z bu cümleleri hat rlatarak sizin de memuru hat rlaman z bekliyoruz. De erli Bas n Mensuplar, Sonunda sab r tafl çatlad. Art k gözümüzü karartt k. Biz bu yola bafl koyduk. Haklar m z elde edene kadar bugünkü, ilk uyar m zdan sonra dalga, dalga yurt sath na yay larak, üretimden gelen gücümüz dahil, açl k grevlerine kadar mücadelede kararl y z. Hakk m z n baflkalar na peflkefl çekilmesine izin vermeyece iz. Ekme imizle oynayanlarla bizde oynayaca z. Bütün bunlar yaparken Say n Ulaflt rma Bakan m z yan m zda ve önümüzde görmek istiyoruz. Yeter art k susmayaca z, diyor, hepinize sayg lar sunuyorum. " Eylemimize, Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, Türk Büro-Sen Genel Baflkan Fahrettin Yokufl, Türk mar-sen Genel Baflkan Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel Baflkan smail Karadavut ve konfederasyonumuza ba l öteki sendikalar m z n Genel Merkez Yöneticileri kat larak destek verdiler.

19 19 g 5/7/07 2:58 PM Page 1 19 TÜRK ULAfiIM-SEN Türk Ulafl m-sen Kurum dari Kurul toplant lar n gerçeklefltirdi ürk Ulafl m-sen Genel Merkezi, Kamu Ulaflt rma Hizmet TKolu nda faaliyet gösteren kurulufllardan yetkili oldu u iflyerleri yöneticileriyle Nisan 2007 ay içindeki Kurum dari Kurul (K K) toplant lar n gerçeklefltirmeye devam ediyor. Gazetemizin yay na haz rland aflamada TCDD Genel Müdürlü ü ile DHM Genel Müdürlü ü K K toplant lar süreci devam etti inden gazetemizin bu ayki haberlerine dahil edilememifltir. Kurum dari Kurullar Toplant Kararlar oybirli i ile imzalanarak yürürlük sendika Genel Merkezimizce yine takip alt - na al nm fl ve aksayan uygulamalar n üyelerimiz aleyhine bir sonuca mal olmadan önlenmesi kararl l devam ettirilmektedir. Bugüne kadar gerçeklefltirilen ve bilahare gerçeklefltirilmesi akabinde gazetemize haber olarak al nacak K K toplant - lar n n tam metinleri; Sendika Genel Merkezimizce güncelli i yitirilmeksizin haber-bilgi-geliflme-araflt rma boyutlu yay nlar m z n an nda ekrana yans t ld INTERNET S TEM Z- DEN bütün detaylar na kadar izlemeniz mümkündür. O nedenle bütün fiube Baflkanl klar m z, Temsilciliklerimiz ve üyelerimizin eriflebildikleri bilgisayar imkân yla sitemize ulaflmalar, K K kararlar n oldu u gibi di er, bilgi, haber nitelikli yay nlar m z güncelli ini yitirmeden takip etmeleri TUS mensuplar olarak hepimizin müflterek ihtiyaçlar na cevap verecektir. Gerçeklefltirilen bütün K K toplant lar nda geriye dönük geçmifl dönem içindeki Kurum-Sendika iliflkisini haf zalar - m zda canland rd m z zaman görüyoruz ki, Sendika art k üye için oldu u kadar Kurum için de olmazsa olmaz öneminde konumunu alm fl ve bugüne kadarki süreçte azimli bir flekilde yürütülen bütün çal flmalar n zihniyet devrimine ivme kazand rd sevinçle müflahade edilmifltir. Takdir edersiniz ki; Yap lan en son K K toplant s karar ve uygulamalar ile ilk dönemlere ait K K toplant lar karar ve uygulamalar aras nda hissedilir art bir fark yok ise orada ilerlemenin oldu undan bahsetmek mümkün de ildir. Sendikam z n bütün fiube Baflkanl klar, fiube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve bütün üye mensuplar m z n azimli durufludur ki, sevinçle karfl lad m z bugünkü mesafeye ulaflmam zda bafl rol oynam flt r. fiimdi tek eksi imiz, bütün ulaflt rmac lar n art k buçuklu sendikalar b rakarak YETK DE imparatorluk kurmufl Türk Ulafl m-sen in çat s alt nda buluflup güç birli ine gitmeleri ve daha büyük güçle daha çok kazan m yolunu tutmalar d r. Hadi ulaflt rmac arkadafl m z, saflar m zda hala bofl olan yerini doldurman büyük ümitle bekliyor, yar nlarda elde edece- imiz yeni haklarda gururla anaca n bir katk n n-eme inin bulunmas n ye liyoruz. Kat lmazsan bu gururlu an dan mahkum kalman kaç n lmazd r. Denizcilik Müsteflarl K K toplant kararlar ÇÖZÜM ÖNER LER / KARARLAR: 4688 Say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 22. Maddesi ve ilgili yönetmelikler gere i oluflturulan Kurum dari Kurulu toplant s tarihinde saat da toplanarak afla daki kararlar alm flt r. 1- Kurum dari Kurulu Raportörlü ü ve Sekreterya s n n Personel ve E t.d. Bflk.l taraf ndan yürütülmesine, 2- Denizcilik Müsteflarl çal flanlar na ödenmekte olan fazla çal flma mesai ücretinin art r lmas na yönelik Kurum ve yetkili Sendikan n koordineli olarak çal flmaya devam etmesine, 3- Döner sermaye iflletmesi gelirlerinden, çal - flanlara pay verilmesi ve Kadro Karfl l - sözleflmeli personel uygulamas n n genele yayg nlaflt r lmas amac ile Kurum yetkilileri ile yetkili Sendika temsilcilerinin bafllatm fl olduklar çal flmaya devam edilmesine, 4- Kurum taraf ndan ç kar lan kurum çal flanlar na yönelik mali, sosyal, çal flma flartlar ve özlük haklar ile ilgili olarak kanun, yönetmelik v.s. çal flmalar s ras nda yetkili sendika görüflünün al nmas na ve sonucu hakk nda bilgilendirilmesine, 5- Kurum yemekhane komisyonunda yetkili Sendika temsilcisinin bulundurulmas na, 6- Taflra teflkilatlar nda Denet memuru ve Denet fiefi kadrolar nda çal flan ve çal flt yerin Belediye s n rlar d fl nda görevlendirilmeleri durumunda faydaland r ld klar Seyyar Görev Tazminat y ll k bütçesinin art r lmas yönünde Kurum yetkilileri ile yetkili Sendika temsilcilerinin çal flma bafllatmalar na, 7- Kurum dari Kurulu ola an toplant s n n 10 Ekim 2007 tarihinde saat 14:00 da yap lmas na, Oybirli i ile karar verilmifltir. Baflkan Hakan Fikircio lu (Genel Müdür Yard mc s ) Baflkan Yard mc s Habip Doymaz (TUS Genel Sekreteri) Raportör Vedat Aygün (Daire Baflkan ) Üye Sait Demirel (TUS Ankara-1 No lu fiube Baflkan ) Üye Cevdet Özgür dikut (Daire Baflkan ) Üye smail Ak (TUS flyeri Temsilcisi) Ulaflt rma Bakanl K K Toplant Kararlar Gündeme iliflkin de erlendirme ve kararlar Madde 1 : a) Fazla mesai yapt r lan personele, ilgili kanunlar çerçevesinde izin kulland r lmas hususunda gerekli titizli in gösterilmesine, b) Döner sermaye konusu Bakanl m z üst düzey yöneticilerince gündemde tutularak, yetkili kurumlar nezdinde çal flmalar na devam ettirilmesine, c) Bakanl m zca, 4688 say l Kanunun 18. maddesi gere ince Kamu iflvereni, iflyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika flube yöneticilerinin iflyerini hakl bir sebep olmad kça ve sebebini aç k ve kesin flekilde belirtmedikçe de ifltiremez hükmü gere ince, sendika temsilcilerinin yerlerinin de ifltirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine, Madde 2 : 631 Say l KHK üzerinde Dan fltay n genellefltirmeyi gerekli k lan karar na uyularak, tarihli Bakanlar Kurulu Karar ndan yararlanamayan bütün personeli kapsayacak flekilde ve mümkün oldu unca adaletli paylaflt r lmas n n sa lanarak, memurlar ve di er kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklar aras ndaki adaletsizli i giderilmesi amac yla, Dan fltay n belirledi i karar do rultusunda çal flmalar n bafllat lmas na, Madde 3 : Görev gere i, memuriyet mahalli d fl nda geçici görevle görevlendirilen personele, 6245 say l kanun hükümleri ve bütçe imkanlar do rultusunda gerekli ödemelerin yap lmas hususunda azami hassasiyetin gösterilmesine, Oy birli i ile karar verilmifltir. Tüvasafl Genel Müdürlü ü K K toplant kararlar PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNER LER / KA- RARLAR : y l ikinci toplant da ele al nan konular hakk nda görüfl al flveriflinde bulunuldu. 2- Kurumun düzenledi i etkinliklerde yetkili memur sendikas temsilcisine uygun ölçülerde yer verilmesi, 3- Tüvasafl Konut Yönetmeli i iptal edildi inden Kamu Konutlar Yönetmeli ine göre yap lan ifllemlerin devam etmesine, 4- Personeli direkt ilgilendiren mevzuat de- iflikli i hakk ndaki komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulmas, 5- Memur personele ifle gelifl ve gidifllerde servis sa lanmas - n n karfl l kl olarak araflt r lmas - na, 6- Personelin formasyonlar na uygun ifllerde çal flt r lmamas na, 7- Sendikaya fiirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesine, 8- Memur personeli ilgilendiren tasarruflarda memur sendikas n n bilgilendirilmesine, say l KHK üzerinde Dan fltay n genellefltirmeyi gerekli kolan karar na uyularak, tarihli Bakanlar Kurulu Karar ndan yararlanamayan bütün personeli kapsayacak flekilde ve mümkün oldu unca adaletli paylaflt r lmas n n sa lanarak, memurlar ve di er kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklar aras ndaki adaletsizli i giderilmesi amac yla, Dan fltay n belirledi i karar do rultusunda çal flmalar n bafllat lmas na, Oy birli i ile karar verilmifltir. VEFATLAR TUS Samsun fiube Mali Sekreterimiz Kadir AKBU- LUT'un kay nbabas vefat etmifltir. Merhuma Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. TUS Samsun TCDD Gar Müd. üyemiz Bünyamin BATTAL' n babas vefat etmifltir.merhuma Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. TUS Samsun TCDD Loko Müd. üyemiz Elvan AK- TAfi' n babas vefat etmifltir.merhuma Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. TUS DHM Samsun/Çarflamba Hava Meydan Müd. üyemiz Hikmet BIDIL' n ablas vefat etmifltir. Merhumeye Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. TUS Samsun Liman Baflkanl üyemiz Denet fiefi U ur EREN'in babas vefat etmifltir. Merhuma Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. TUS Samsun Denetleme Kurulu Üyemiz Menderes SÜTÜTEM Z'in babas vefat etmifltir. Merhuma Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. TUS Erzurum fiube Yönetim Kurulu Üyesi Kars Depo fiefli i çal flan Makinist Fevzi fi MfiEK'in annesi vefat etmifltir. Merhumeye Allah'tan Rahmet Ailesi ve yak nlar na baflsa l dileriz. GEÇM fi OLSUN TUS Erzurum fiube Kars Bafltemsilcili i üyesi Kars Depo fiefi Nam k ÖKTEM böbrek rahats zl geçirmifltir. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS Erzurum fiube Kars Bafltemsilcili i üyesi Kars Lojistik Müdürü Yavuz SABUR safra kesesi rahats zl geçirmifltir. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS Erzurum fiube Kars Bafltemsilcimiz Makinist Özcan GÖKÇAY ameliyat oldu. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS DHM Erzurum Bafltemsilcili i üyesi DHM Erzurum Meydan Müdürlü ü personeli motor teknisyeni Murat KESK N kalp krizi geçirerek rahats zlanm flt r. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS DHM Erzurum Bafltemsilcili i üyesi ARFF memuru Yavuz ACET rahats zl dolay s yla hastanede yatmaktad r. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS, Karabük fiubesi üyelerinden zzet ÇORBACI geçirdi i rahats zl k nedeniyle hastanede yatmaktad r. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS Samsun, Denizcilik Müsteflarl Samsun Bölge Müdürlü ü iflyeri temsilcimiz Murat GENEZ, üyelerimiz Seyfullah BEKTAfi ve Mustafa YÜKSEL seminer dönüflü Ankara/Elmada 'da özel araçlar ile kaza geçirmifller ve hafif yaralanm fllard r. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS Samsun TCDD Gar Bafl temsilcimiz Osman EK NC 'in efli ameliyat olmufltur. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. TUS Samsun TCDD Loko Depo Müd. üyemiz Arif POYRAZ' n k z Yaren ameliyat olmufltur. Geçmifl olsun der Cenab- Allah'tan acil flifalar dileriz. KUTLAMA TUS Erzurum fiube Kars Bafltemsilcili i üyesi Kars 454 K s m fiefi U ur fiah N'in Ceren Nur ad n verdikleri k z dünyaya gelmifltir. Küçük TUS'luya ülkemiz ve milletimiz u runa hay rl ve sa l kl ömürler dileriz. TUS DHM Erzurum Bafltemsilci i üyesi motor teknisyeni Hasan MERAL'in bir k z dünyaya gelmifltir. Küçük TUS'luya ülkemiz ve milletimiz u runa hay rl ve sa l kl ömürler dileriz. TUS Samsun TCDD Gar Müd. üyemiz Süleyman A RI'n n o lu Kürflat niflanlanm flt r. Gençleri tebrik eder, mutluluklar dileriz.

20 20 g 5/7/07 2:59 PM Page 1 20 TÜRK -SEN PTT Kurum dari Kurul toplant s n gerçeklefltirdik K amu flveren Kurulu ad na Genel Müdür Yard mc s Yusuf Toprak ve Yetkili Sendika ad na Genel Baflkan smail Karadavut un baflkanl nda yap lan Kurum dari Kurul Toplant s nda görüflülen konular n baz lar flunlar: - 22/1/1990 tarihli ve 399 say l Kamu ktisadi Teflebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Say l Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nc maddesinin birinci f kras nda E itim Düzeyi k stas ndan kaynaklanan ücret farkl l klar n n kurumca geriye dönük ödenmesi. - Personel eksikli inin giderilmesi ve flimdilik 10 bin personelin al nmas, - Ek ödemelerin bütün personele ödenmesi, YTL nin raporlu olanlara da verilmesi, - Teknik personelin ikinci düzeyden ücret verilmesi ve elbiselerinin verilmesi. - Teknik personelerin 3795 say l yasa PTT personelinin e itim düzey fark kapsam ndaki okullar bitirenlere unvanlar n n verilmesi. - Memur eksikli i çekilen pozisyonlara da t c görevlendirilecek ise E itim ve K - dem k staslar göz önüne al narak, e itimi ve k demi yüksek olanlar n görevlendirilmesi. -Veznedarlar n durumunun düzeltilmesi, - Posta iflleme Merkezlerine al nd gibi bünyevi Da t m yapan tüm merkezlere arkal kl döner koltuk al nmas. -Trafik Cezas tebligatlar n n günübirlik da t m gibi zorlay c flartlar nda göz önüne al nmas ve Tebligat Kanunu ve Tüzü- ünde günün flartlar na göre yeni bir düzenleme yap lmas. -Personel eksikli inin hat safhaya ulaflmas da t c n n yükünü günden güne art rmaktad r. Kolayl k sa lay c tedbir olarak el terminallerinin bir an evvel al nmas. Toplant yla ilgili genifl bilgiyi, sendikam z n internet adresinden ö renebilirsiniz. Ayr ca, Genel Müdürlü ün, Personel Dairesi Baflkanl adresinden de alabilirsiniz. 22/1/1990 tarihli ve 399 say l Kamu ktisadi Teflebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Say l Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nc maddesinin birinci f kras nda, 5620 say l Kanunun 4.üncü maddesinin üçüncü bendiyle de ifliklik yap lmazdan evvel e itim düzeyi ücret belirleme k staslar aras nda bulunmad bilinmektedir. Hukuki mevzuattaki bu eksiklik nedeniyle üret skalas nda ki e itim düzeyinden kaynaklanan farkl l klar nedeniyle düflük ücret alanlar n kurum aleyhine açt dava say s yüzün üzerine ç km flt r. Kuruma yap lan itiraz say lar da göz önüne al nd nda dava say s n n çok daha fazla rakamlara ulaflaca görülmektedir tarihinde resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren, yeni düzenleme tarihine kadar geriye dönük olarak e itim düzeyinden kaynaklanan ücret farkl l klar n n hesaplanarak hak sahiplerine ödenmesi çal flanlar üzerinde olumlu bir motivasyon sa layacak olup hem de mevcut aç lm fl davalar n düflmesine ve aç lacak davalar nda geri durmas na neden olaca ndan kurumu ekstra bir yükten kurtaracakt r. Kurumunuzca, 399 say l kanun Hükmünde kararnamenin 25/c maddesine ekli II say l cetvele tabi sözleflmeli personelin ücretleri ile ilgili temel ücret skalalar geriye dönük incelenerek e itim düzeyinden kaynaklanan ücret faklar tespit edilerek hak sahiplerine ödenmesi. PTT Genel Müdürlü ünden Kurum dari Kurulu toplant s nda ve ayr ca yaz l olarak talep edilmifltir. PTT personeli e itiliyor Konya Baflmüdürlü ü, Selçuk Üniversitesi ö retim üyelerine, personeline, halkla iliflkiler konusunda e itim verdi. lçelerden de yo un bir kat l - m n oldu u e itim seminerinde ö retim üyeleri, çal flanlar n müflteriye davran fl ve müflteri memnuniyeti konusunda bilgilendiriyorlar. Seminere kat lan arkadafllar m z bu e itimden dolay mutlu olduklar n ve faydas n gördüklerini söylediler Baflmüdür ve merkez müdürlerimize temsil gideri l ve ilçelerde PTT yi temsil eden Baflmüdür ve Merkez müdürlerimiz müflterileri ve misafirleri a rlayarak kurum ad na önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bunu yaparken de maddi olarak elbette kay plar oluyor. ki y l önce daha önce ödenen ve sonra verilmeyen temsil ödene inin tekrar verilmesi konusunda talepte bulunduk. Geçen y l kurum idari kurul toplant - lar nda ve tarih ve 07 say l kramiye talebi yaz m zda bu hakk n verilmesini talep ettik ve Genel Müdürü bu konuda ikna ederek temsil ödeneklerinin ç kmas n sa lad k. Bir may stan geçerli olacak olan temsil ödene inin hay rl olmas n diliyorum. Ad m ad m Anadolu devam ediyor Genel Merkez olarak, ad m ad m bütün il ve ilçeleri ziyaret ediyoruz. Çal flanlar m za yapm fl oldu umuz çal flmalar anlat yoruz. Bunu yapmak zorunday z. Çünkü, memurlar m z yalanlarla kand rmaya çal fl yorlar. Toplu Görüflmelere oturmadan, Kurum dari Kurullar na oturmadan, Türk Haber Sen in yapm fl oldu u hizmetlerin iyisine sahip ç k yorlar, çal flanlar m z be enmediklerine de ne yapal m yetkili sendika yapt diyorlar. Geçti imiz günlerde Afyon, Konya, Karaman ve Antalya dayd k. Çal flanlar m z taraf ndan büyük bir teveccühle karfl land k. Büyük ilgi ve alaka gösterdiler. Üye olmayanlar sendikam - za toplu üye oldular. Her geçen gün sendikal bilincin daha da yerleflti ini gördük. Ancak yine de birileri utanmadan s k lmadan, yafl na bafl na bakmadan, Kefaletin paras n sadece sendikam za üye olanlar alacak diye yalan söylerken, üç cambaz oynayan di eri ise, kefaletten umudunu kesti, flimdi de lise mezunu olanlara on befler milyar alaca z diye geziyor. Tabii ki çal - flanlar m z bunlar n gerçek yüzlerini art k anlad - lar ve gereken cevab veriyorlar.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı