Siz hesaplay n milletin enflasyonu kaç? Hükümet memura %4 zam verdi daha dördüncü ayda geri ald. Memur hesap soracak TÜRK YE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siz hesaplay n milletin enflasyonu kaç? Hükümet memura %4 zam verdi daha dördüncü ayda geri ald. Memur hesap soracak TÜRK YE"

Transkript

1 TÜRK YE Büyük bir sevdan n ad... AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 4 SAYI: 41 MAYIS 2007 Gazetesi Sinemalarda izleyin izlettirin 4+4= Hükümet memura %4 zam verdi daha dördüncü ayda geri ald. Siz hesaplay n milletin enflasyonu kaç? Millete Cumhurbaflkanl filmi seyrettiriyorlar. Zamlar kapal giflede oynat yorlar. Dolar tüccarlar na para kazand r yorlar. AÇIKLANAN enflasyon rakamlar 2007 y l n n ilk 4 ay için % 3,56 olarak aç kland. Ama milletimizin tüketmek zorunda oldu u g da ile kira, telefon, içme suyu, benzin, okudu u dergide durum milletimizin içinde bulundu u zor durumu ortaya koyuyor. 8 Aral k 2006 Birim Fiyat (YTL) Nisan 2007 Birim Fiyat (YTL) Y l n lk 4 Ay nda De iflim(%) Tavuk Eti 3,31 4,32 30,5 Ekmek 1,45 1,54 6,2 Kira 343,66 366,42 6,6 Telefon Kontörü 0,07 0,09 28,6 çme Suyu 1,46 1,52 4,1 K. Benzin 2,75 2,98 8,4 Türkiye de Sendikac l k Bircan AKYILDIZ Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Demokrasinin temel ilkelerinden en önemlisi sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine olan katk s d r. Sosyal diyalogun, toplumun geliflmesine ve toplumsal bar - fl n sa lanmas na katk s inkar edilemez. 9 Hükümet sözünde duramad Y l n ilk dört ay 3.56 oldu. Memura verilen yüzde 4 zamdan geriye 0.44 kald. Memuru enflasyonu ezdirmeyece ini söyleyen hükümet, verdi i sözü daha y l n ilk 4 ay nda tutturamad. Hükümet rant kap s oldu Hükümet, iflçi, memur, emekli gibi sabit ve dar gelirli kesimin de il, rant çevrelerinin ve parti yandafllar n n gelirini art rd Memur hesap soracak TÜRK YE Kamu-Sen il istiflareleri kapsam nda Türkiye yi ad m ad m dolafl yor. Kamu çal flanlar yla beraber oluyor. Nisan ay nda Bolu dan Adana ya Amasya dan Trabzon a, Rize ye kadar bir çok ili dolaflan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan ve yönetim Kurulu üyeleri kamu çal flanlar n n sesi olmak için istiflarelerine devam ediyor. 3 8 Banka promosyonlar Fahrettin YOKUfi Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Kamu çal flanlar n n al nterinin karfl l olan maafllar üzerinde yap lan promosyon pazarl na sessiz kalamazd k. Kurumlar ve yarg baz nda kazan mlar elde ettik 14 LO toplant lar na kat l yoruz 29 May s-15 Haziran tarihleri aras nda LO toplant lar na kat l yoruz MEB in keyfi uygulamalar na dur dedik 10 E itim çal flanlar haklar n gasp eden Bakan protesto etti Memurun ifl yükü art yor Türkiye de kamu görevlilerine düflen ifl yükü geliflmifl ülkelerin iki kat 21 TRT yavafl yavafl yok ediliyor Çal flanlara ve onlar n temsilcilerine sormadan TRT vericileri özellefltiriliyor Döner sermaye hakk m z söke söke alaca z Denizcilik Müsteflarl n da engellenen döner sermaye için eylem yapt k GAZETELERE LAN Biz bir arada yafl yoruz Türkiye Kamu-Sen Üyelerine KAYRA TUR dan erken tatil rezervasyonu kampanyas rezervasyon için Tel: (0 312) (pbx) Ahmet AZ ZO LU Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Bir arada kardeflçe yaflamam z k skananlar var m d r? Varsa bunlar neler yapmaktad r?. Bunu yabanc yazarlar n yerli gazetelerde yazd klar güya bize tavsiyede bulunmalar, ama bize göre küstahl klar ndan alg l yoruz. 26

2 2 g 5/7/07 2:48 PM Page 1 2 Onbinler Tando an meydan nda bulufltu KALPLER KERKÜK Ç N ATTI I rak Türkmen Cephesi taraf ndan düzenlenen Kerkük mitingi Tando an Meydan nda yap ld. Mitingde Türkiye'nin de iflik illerinden, Türk cumhuriyetlerinden ve Kerkük'ten gelenler yer ald. Türkiye Kamu-Sen'e ba l sendikalar n n üyesi binlerce kamu çal flan da kat ld. Mitingde, ''Musul, Kerkük Türk'tür, Türk kalacak'', ''Kerkük'e uzanan eller k r ls n'', ''Bir gece ans z n gelebiliriz'', ''Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi'' fleklinde sloganlar at ld. stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan mitingde konuflan ITC Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratl, sözlerine, ''Biz Irak Türkleri'yiz. Anadolu'daki insan m zdan hiç fark m z yok. Dilimiz, dinimiz, örfümüz birdir'' diyerek bafllad. Irak' n tarihi boyunca en çok mezalim gören topluluklar n Irak Türkleri oldu unu ifade eden Muratl, ''Buradan sesleniyorum. Ba dat, Ba dat duy sesimizi. Bu, Türkler'in ayak sesleridir. Biz Irak'ta örf ve adetlerimizi koruyaca z'' dedi. Saddam yönetimi döneminde de çok s k nt çektiklerini, ancak ''inim inim inlerken'' dahi Irak' n birli i ve dirli i için seslerini ç karmad klar n belirten Muratl, ''Bak n o cellad n sonu ne oldu'' dedi. ''Bu zulüm bize, benim insan ma niye reva görülüyor? Türk oldu um için mi?'' sorusunu yönelten Muratl, ''Biz diyoruz ki, Kerkük'e özel statü verilsin. Baflka da bir fley istemiyoruz'' diye konufltu. Orta Do u'da art k bar fl istediklerini de vurgulayan Ahmet Muratl, ''Sözde bize demokrasi, bar fl, huzur getireceklerdi, yerini gözyafl ve kan ald. Irak'a komflu ülkelere sesleniyorum, ülkelerinize sahip ç k n'' ça r s nda bulundu. Mehteran tak m n n konser verdi i mitingde, Türkmen milli marfllar da çal nd. Miting, Kanada, Danimarka, Kerkük'ten gelen Türkmen as ll sanatç lar ile Türk Halk Müzi i sanatç s Abdurrahman K z - lay' n konseriyle son buldu. Mardin :Kerkük Türktür Türkiye Kamu-Sen Mardin l Temsilcili i Irak ta yaflayan Türkmenlere uygulanan zulümleri, bask politikalar n protesto etmek ve Ankara da yap lan Kerkük Mitingine destek olmak için bas n aç klamas yapt lar. Bas n aç klamas n yapan Türkiye Kamu-Sen Mardin l Temsilcisi fieyhmus Kanat, ABD nin iflgalci iflbirlikçileri Irak n kuzeyindeki hayali oluflumun önündeki büyük engel olarak gördü- ünü söyledi. Irak n kuzeyinde, Telafer de, Musul da, Erbil de yaflayan 3 milyon Türkmene yönelik soyk r m haz rl yap ld n belirten fiehmuz Kanat, Türkmenlerin plan dahilinde katledildi ini söyledi. Hertürlü bask ya boyun e meye zorlanan Türkmenlerin sindirilmeye çal fl ld n ancak bask lara ve zulümlere boyun e meyece ini söyledi. fiehmuz Kanat sözlerini flöyle sürdürdü: Soyk r m n büyük denemelerinden birisi de 28 Mart 2007 de 400 bin Türkmen in yaflad % 100 Türkmen kenti olan Telafer de gerçeklefltirildi. G da yard m yap laca yalan ile yüzlerce Türkmeni bir kamyonun etraf nda toplayarak daha sonra bu kamyon havaya uçurularak 57 Türkmen kardeflimiz flehit edilmifltir. Arkas ndan kendisine polis süsü veren yine ayn çeteler Sünni Türkmenlerin mahallelerini basarak 74 Türkmen kardeflimiz evlerinde kafalar ndan vurularak flehit ettiler, 40 kifliyi kaç rd lar daha sonra toplu mezarlarda ölü olarak bulundular. Yakalanan polis k yafetli çete elemanlar yine mensup olduklar afliret reislerinin bask lar sonucunda ayn gün serbest b rak ld - lar. Irak Türkmen Cephesi nin önderli indeki 3 milyon Türkmen Kerkük te teslim olmam flt r ve olmayacakt r. Ben Türkmenim Türkiye! Irak taki Türküm ben, Seninle ayn soy, ayn necip rk m ben Bin y ld r burada dönen sana ait çark m ben. O uzam, Türk menem Bayatlardan Türkmenem Damarlar ndaki asil kan, asl na çekti in rk menem Yapra n as l dallar, gövdeni tafl yan kök menem Yolunu gözleyen yar, aflk nla çarpan ürek menem Can içre canan bilmiflem gavim gardafl, nerdesen Yedi koldan, onalt boydan gelmiflem Orta Asyadan Yay ndan f rlayan ok, huduttan hududa at lan m zrak, deli taylar gibi dörtnala esmiflem Az gitmiflem, uz gitmiflem, dere tepe düz gitmiflem Kufl uçmaz kervan geçmez da lar göçebe ad mlarla gezmiflem Ira yak n, yurdumu rak eylemiflem T rnaklar mla oymuflam tortu kayalar, k raç topraklar gözyafllar mla sulak etmiflem K zg n tohumlar serpmiflem, emek vermiflem, afla getirmiflem Türk illerine haber salm flam gavim gardafl nerdesen Selçuklu flah- sultanlar m ad m atm fl ota ma, kap da karfl lam flam civan- mert erlerimi, bafl m üstünde berhudar a rlam flam Musul da Zengiler, Kerkük te K pçak, Erbil de Beg Teginliler ad yla Atabegleri kurmuflam, Türk ün ad n âlemlere duyurmuflam Bay nd r K zan torunlar m O uzam, Türk menem kucaklam flam, bahar coflkusu Akkoyunlar gibi meralara yay lm flam Sultan Cined o lu fiah smailimle piflirmiflem ham yanlar m, oca mda tüten Safevi atefliyle alev alev yanm flam Genç Osmanl yla açm flam Ba dat n kap s n, cahiliye devrini kapatm flam Dil, din ve rk özgürlü üyle donatm flam halklar, mum gibi ayd nlatm flam kör karanl k tarihi, çevreme ilim, irfan, fl k saçm flam Derin hülyalara dalm flam gavim gardafl, nerdesen Ne zaman ki Türk birli ine difl bilemifl düflman, çapraz fiflek silah ma davranm flam Z rn k ödün vermemiflem sevgimden, korkmam flam heç, ölümleri kuflanm flam Yal n ayak koflmuflam Kafkas cephelerine, Sar kam fl harekât na kat lm flam Buz kesmifl yüre im Allah-u Ekber Da lar nda, katmer katmer kefensiz donmuflam Çanakkale de etten duvar olmuflam, gö üs gö üse çarp flm flam Allah vekil, bir ad m geçirmemiflem gâvuru öteye, üst üste cans z y lm flam Nas l ki harb-i cihanlarla zay flam flam, güçten kudretten düflmüflem heyhat, yeralt kaya ya lar m suland rm fl a zlar, hemhal manda manda paylafl lm flam Öyle ki et ve t rnak misali ayr lm flam, süt kuzu yavru gibi Anadolu dan kopar lm flam Köpekler h rlam fl peflimden, y lanlar t slam fl Sahipsiz kalm flam gavim gardafl nerdesen Lord planlar tayin etmifl kaderimi, Misak-i milli s n rlar d fl na ç kar lm flam tilmiflem, kak lm flam, horlanm flam külliyen, tekme tokat yerlere yat r lm flam Da ay lar n n önüne at lm flam yaral, çöl develerinin hörgücüne tepe taklak as lm flam Türk menem demiflem, Türkçe söylemiflem, Eskiyaka da kurflunlara dizilmiflem Eme imin hakk n istemiflem, Gavurba da linç edilmiflem Adalet beklemiflem, iplere gerilmiflem Eflitlik ye lemiflem, zab suyu kana bulanm fl, Altunköprü de ekin gibi biçilmiflem El insaf vicdan dilemiflem zindanlara sürülmüflem Diri diri gömülmüflem gavim gardafl nerdesen Kollar m k r lm fl omuzlar mdan, iflkencelerle yo rulmuflam Gözlerim kan çana, fincan fincan oyulmuflam Ölmem yetmemifl kâfire, ip sar lm fl cesedime, ibret-i âlem sokaklarda dolaflt r lm flam Lime lime da lm flam gavim gardafl, nerdesen Kimli im de ifltirilmifl, El-Temim olmufl Türkmen Kerkük, haf zalardan kaz nm flam Baas baas ba rm fllar, kin kusmufllar yüzüm barabar, evimden yurdumdan göçe zorlanm flam Okumak yazmak yok Düflünmem, konuflmam, k zmam yasak A z m dilim ba lanm flam Bafl n kald r p bakmak, göz ucuyla süzmek ne cüret Oturmam, yürümem, gezmem yasak Elim aya m dolanm flam Tafl kesilmiflem gavim gardafl nerdesen Di gah gel Di gel ölem di gel Ad na gurban olam di gel Aln na kan m çalam di gel Bayra m gö ün mavi yeli, ay y ld z m sen Yurdum Türkmen eli, can özüm sen Soyum sopum Türko lu, yüzüm sürdü üm izim sen Oy men ölmüflem gavim gardafl, nerdesen Ali Yaflar

3 3 g 5/7/07 2:49 PM Page 1 3 Türkiye yi dolafl yoruz Akrep akrepli ini yapacak Akrep in bir tanesi dere kenar nda telafll bir flekilde afla yukar dolafl yormufl. Telafl ndan ne yapaca n flafl rm fl durumda. O esnada kafas n suyun d fl na ç karm fl su kaplumba as : akrep kardefl bu telafl n nedir? Neden böyle afla yukar telafll bir flekilde dolafl yorsun? diye sormufl. Akrep, kaplumba a kardefl flu karfl da hayati bir meselem var oraya mutlaka geçmem laz m ama yol bulamad m bir türlü. Bana yol gösterir misin? Akrep kardefl telafl etme seni s rt ma al p karfl ya geçiririm diyorsu kaplumba as. Akrep, yapar m s n bana bu iyili i, benim hayat m kurtar r m s n? Elbette diyor su kaplumba as. Haydi bin s rt ma diyor ve derenin ortas na geldiklerinde t k t k diye bir ses duyuyor. Dönüyor akrebe diyor ki ne yap yorsun akrep kardefl sana hiçbir kötülü üm dokunmad aksine sana iyilik etmeye çal fl yorum. Akrep, ne yapt m biliyor muyum. Sana hiç bir kötülük yapamayaca m biliyorum. Bana büyük bir iyilik etti ini, hayat m kurtard - n da biliyorum. Ama akrepli imi yapmadan da duram yorum. T ürkiye Kamu-Sen il istiflareleri kapsam nda Türkiye yi ad m ad m dolafl yor. Kamu çal flanlar yla beraber oluyor. Nisan ay nda Bolu dan Adana ya Amasya dan Trabzon a, Rize ye kadar bir çok ili dolaflan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan ve yönetim Kurulu üyeleri kamu çal flanlar - n n sesi olmak için istiflarelerine devam ediyor. Memur hakk n helal etmiyor Bolu il istiflare toplant s n n aç l fl nda konuflan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, Türkiye de 30 vatandafla bir kamu görevlisinin düfltü ünü vurgulayarak, geliflmifl ülkelerde vatandafla bir kamu görevlisi düflüyor. O ülkelerde memurun vatandafla verdi i hizmet ile Türkiye deki hizmet ayn olabilir mi? Bu s k fl kl k ve yo unlukta hizmet vermek kolay m? Ondan sonra vatandafl memuru suçluyor. Vatandafl n karfl s nda memurun itibar kalmad diye konufltu. Hükümetin memurun sendikal ve siyasal haklar n elinden ald n dile getiren Aky ld z, iki buçuk y l önce Baflbakan n kendisini gece yar s nda arayarak sendikal haklar n vereceklerini söyledi ini hala memurlar n haklar na kavuflturulmad n söyledi. Aky ld z hükümetin dört buçuk y ld r kamu çal flan n n haklar n gaspetti ine dikkat çekerek, Memuru açl ktan ölmeyen ama karn da doymayan vatandafllar haline getirdiniz. Biz en düflük memurun maafl n n bin 23 YTL olmas ndan yanayd k. Fakat maalesef hakk m - z gasp ettiler. Bizler kamu çal flanlar olarak bizi bu hale getirenlere hakk m z helal etmiyoruz. fiu anda memurlara en az 300 er YTL zam yap lmal. Bu bir seçim avans ya da rüflveti de- il memurlar m z n kendi hakk n istiyoruz. Baflbakan bizi düflürdü- ü bu konumdan dolay memurlardan özür dilemelidir. E er bunu yapmazsa sand k bafl nda bu memur baflbakana gereken cevab verecektir diye konufltu. Türkiye nin tam bir atefl çemberi içinde oldu unu dile getiren Aky ld z, bu çemberin k - v lc mlar n n yak nda ülkeyi yakaca n vurgulad. Aky ld z, üç ayd r hiçbir hükümet yetkilisinin Avrupa Birli- i ni a z na almad n hat rlatarak flunlar söyledi: AKP Hükümeti nin 4,5 y ld r sürdürdü ü AB çal flmalar tam bir fiyasko ile sonlanm flt r. AB Türkiye den istedi i her tavizi ald. Bayra m z, dinimizi, dilimizi bile tart fl r oldular. Van da kilise açt lar. Kilisenin aç l fl s ras nda Türk bayra ile Türk ün ve bayra - n n asil oldu unu, hiçbir zaman soyk r m yap lmad n belirten Türkiye Kamu-Sen li kardefllerimiz bayra a hakaretten göz alt na al nd lar. Ellerindeki Türk Bayra Asildir yaz l pankart ise suç aleti olarak gösterildi. Ermeniler ise kiliseye haç ve çan istiyoruz. Diye pankart açt. Hiç kimse onlara bir tek fley söylemedi. Hükümetin Türkiye yi germek için elinden geleni yapt n belirterek toplumun her kesimiyle kavgal olan bir iktidar oldu unu söyleyen Aky ld z, Siyasi iktidar n 4,5 sene içerisinde yapt klar bellidir. Devlete ve memura bak fllar n gördük. Millete ve cumhuriyete bak fllar n gördük. Yerelleflme ve küreselleflme gözüyle bölgemize ve dünyaya bak fllar n gördük. 58. hükümetin ilk icraat kamunun yeniden yap land r lmas projesini hayata geçirmek oldu diye konufltu Genel Baflkan Bircan Aky ld z, son günlerde toplum öyle bir noktaya getirilmifltir ki gelinen nokta demokrasi ve hukukun üstünlü ü ilkelerine zafiyet getirecek sonuçlar do urmaktad r. flçisine, esnaf na, köylüsüne flafl bakan anlay fl bir kez olsun demokrasi konusunda samimiyetini ortaya koysun ve gecikmeksizin seçime gitsin. dedi. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Bu da tek bayrak, tek millet demektir. Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerini korumak tezini vurguluyoruz. Her fleyden önce ben Türk üm diyen bir siyasi irade istiyoruz art k. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Büro- Sen Genel Baflkan Fahrettin Yokufl ise konuflmas nda AKP Hükümeti nin 4,5 y lda yandafllar n nas l korudu unu ve kadrolaflma çal flmalar n gün yüzüne ç kard. Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci ise yasalaflmas 2008 y l na b rak lan Sosyal Güvenlik Reformu nun sak ncalar na de inerek, hükümetin icraatlar n elefltirdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Ahmet Azizo lu ise e itim sisteminde yaflanan sorunlar anlatt. Azizo lu, Milli de- erlere ve Türk kültürüne ters düflen icraatlar n gençleri yozlaflt rd na dikkat çekerek bütün e itimcilere, gençleri Türk kültürüne göre e itmeleri ça r s nda bulundu. M LLETLER Yemek tarifi Malzemeler: 1 adet az geliflmifl ülke, Bir tepeleme ya, bol miktarda yabanc sermaye, Envai çeflit televizyon dizisi, bol miktarda provokasyon ve cinayet, Birkaç skandal, 1 tutam asparagas haber, 1 baraj su, 1 adet yabanc dil, 1 y n hamburger, 1 kasa kola,, ald kadar d fl borç, Say s belli iflbirlikçi ve 1 adet nükleer santral... Haz rlan fl : Tam olmam fllar ndan bir adet ülke al - n r ve çok önceden say s belli iflbirlikçilerle bekletilmifl bir tepeleme ya la iyice ya lan r. Daha sonra bol miktarda flerbet haz rlan p nabz na göre azar azar yedirilir. fierbeti yiyince sal nan ülkenin yer kabu u kolayca kald r l r ve yer alt kaynaklar yavafl yavafl soyularak, ince ince dilimlenir. Ard ndan k s k atefle oturtulur ve yabanc sermaye ülke içine yavafl yavafl ilave edilip, milli piyasaya kar flt - r l r.daha sonra süzgeçten geçirilerek, kalan iç sermaye ay klan r. Süzülen iç sermaye bir kaba konularak içine ald kadar d fl borç eklenir ve atefl artt r l r. D fl borcun tad çok a r oldu undan, Ülke bafl kapama ülkenin tad n bozup fark edilmesin diye, borçlanm fl ülkenin içine, daha önceden ince ince çekilmifl televizyon dizileri, yabanc dil, kola ve hamburger azar azar kat larak ç rp l r ve eklenmifl d fl borçla birlikte, ülke içinde iyice, bir nükleer santral üzerinde kaynat l r. Sonra ülke diri kalmas n diye bir baraj suya birkaç skandal ve asparagas haber kat larak çalkalan r ve koyulaflmaya bafllam fl ülkeye ilave edilerek ülke gündemi iyice bir suland r l r. Daha sonra yine süzgeçten süzülür ve ülke içindeki yurt sevgisi, dil, inanç ve türküler ay klan r, birlikte ve bar fl içinde yaflama arzusu dilim dilim parçalara ayr l r ve di erlerine ilave edilir. Son olarak bol miktarda provokasyon ilave edilip nükleer atefl biraz daha art r l r. Art k tüm milli bilinç ve sermayeden ay klanm fl ve yenmeye haz r hale gelmifl ülke, bir iki tafl m daha kaynamaya b rak - larak kapa kapat l r. Sonra ülke kazayla (!) ocakta unutulur ve tam taflmak üzereyken yetiflip bir güzel kurtar l r. Arzuya göre çifte kavrulmufl vatandafl bafl ve kolayla servis yap l r. Zafiyet olsun!

4 4-5 g 5/7/07 2:50 PM Page 1 4 TÜRK MAR-SEN Taleplerimize sessiz kalan hükümeti uyarmak için fl yavafllatma eylemi yapt k Türk imar Sen Genel Baflkan Necati Alsancak 10,04,2007 tarihinde Bay nd rl k ve skan Bakanl Önündeki fl yavafllatma eylemin de bas n aç klamas yapm flt r. Bas n aç klamas metni afla dad r: De erli Kamu Çal flan Arkadafllar m, De erli Bas n Mensuplar, Y llard r mücadelesini verdi imiz; eylemlerle, bas n aç klamalar yla ve siz bas n mensuplar arac l yla her y l Toplu Görüflmelerde talep etti imiz y nla birikmifl sorunlar m za ve hayat n yükünü karfl lamaktan uzak maafllar m z n ve sosyal haklar m z n iyilefltirilmesine yönelik sesimizi duyurmak ve harekete geçmek için bu gün burada toplanm fl bulunuyoruz. Bizler Türkiye mar ve nfla Hizmet Kolu çal flanlar olarak bu güne kadar taleplerimizi s k nt lar m z ve u rad m z Adaletsizlikleri her platformda gündeme getirdik. Kimi zaman Bas n Aç klamalar, kimi zaman çeflitli Eylemler yapt k, Taleplerimizi beraberce hayk rd k, Di er kurumlardan fazla alal m, onlardan iyi olal m demedik, Hakk m z olmayan hiçbir fley istemedik, Di er kurumlara verilenlerin bizim de hakk m z oldu unu söyledik, Adaletsizli- e isyan ettik, Bay nd rl k ve skân Bakanl d fl nda bütün kurumlar EK ÖDEME al rken bize karfl uygulanan Adaletsizli i Protesto ettik, Döner Sermayesi olan kurumlar Döner Sermayesinden Pay al rken hizmet kolumuz Çal flanlar kendi ürettikleri Döner Sermayeden neden pay alam yor diye hayk rd k, Masa Bafl nda oturan Daire Baflkan na kadar birileri F L H ZMET zamm al rken her çeflit zorluklar içerisinde arazide görev yapan hizmet kolumuz çal flanlar neden Fiili Hizmet zamm ndan yararlanam yor dedik, Sorumlulu u çocuklar na kadar rücu eden, ancak açl k s n r alt nda maafllar ile yaflam savafl veren çal flanlar m z n ç l n duyurduk, Unvan ayn olmas na ra men baflka bir kurumda çal flt için kendisinden iki kat fazla maafl alan çal flanlar görüp isyan eden hizmet kolumuz çal flanlar n n art k çal flma flevki kalmad n söyledik, K sacas Hizmet Kolumuzdaki kurumlar m z n bilerek ve isteyerek üvey evlat muamelesine tabi tutuldu unu, çal flanlar m - z n yok say ld n hayk rd k, Hâlbuki toplam 26 bin çal flan olan Bay nd rl k ve skân Bakanl ile ba l ve ilgili Genel Müdürlüklerin çal flanlar na yap lacak iyilefltirmenin getirece- i yükün sözü bile edilemeyece ini anlatt k. Say n Bay nd rl k ve skân Bakan n n çal flanlar na sahip ç kma, masaya vurma zaman çoktan geçmifltir, elinden bir fley gelmiyorsa stifa etmesi gerekmektedir. Zira seçimlerden sonra yumruk vuracak masa bulamayacakt r. Art k Sözün Bitti i Yerdeyiz çünkü; Siyasi rade Bay nd rl k ve skân Bakanl n tümüyle yok saymaktad r, Daha da ac s Bay nd rl k ve skân Bakan, Bakan de il Bakamayan konumundad r. Harekete Geçmek Laz m çünkü; AKP hükümeti seçim beyannamesinde hükümet olurlarsa birinci y lda kamudaki ücret adaletsizli ini gidereceklerini ve eflit ifle eflit ücret verilece ini taahhüt etmiflti. Ayr ca üçüncü y l sonunda memurlar n ücretlerinde genel bir iyilefltirme yapacaklar n vaat etmiflti, yine Daha ne istiyorsunuz, size Toplu Sözleflmeli, Grevli Sendikal Haklar verece iz demiflti ve buna benzer birçok vaatte bulunmufltu. Hat rlayaca n z gibi en basit örnek diye çay-simit hesab bile yapm flt. Ancak AKP hükümetinin icraatlar ile gelinen noktada Baflbakan n yapt çay-simit hesab tutmam fl, asgari ücret çay-simite dahi yetmez olmufltur. Harekete Geçmek Laz m çünkü; Taahhütler, Vaatler ve Sözler tutulmam flt r. Hizmet kolumuz çal flanlar Açl k ve Yoksulluk s n r alt ndaki maafllar ile Yaflam Kavgas vermektedir. Harekete Geçmek Laz m çünkü; Dört buçuk y ld r hizmet kolumuz çal flanlar n n EK ÖDEME, DÖNER SERMAYE, F L H ZMET ve BANKA PROMOSYONLARI ile ilgili talepleri görmezden gelinmifltir. Harekete Geçmek Laz m çünkü; Kurumlar m z bir bir kapat lmaya, arazileri sat lmaya ve çal flanlar m z kaderine terk edilmeye çal fl lmaktad r. De erli Bas n mensuplar, Bu güne kadar yapm fl oldu umuz Adalet ve Hak mücadelemizde bizim sesimiz oldunuz, Bu gün sabah mesai bafllang c ndan mesai bitimine kadar alm fl oldu umuz fl Yavafllatma karar m z ülke çap nda tüm birimlerimizde devam etmektedir. Devleti tüccar zihniyeti ile yöneten siyasilere art k cevap verme zaman gelmifltir. Daha önceki uyar lar m za kulak t kayan say n Bakan ÖZAK bizi ciddiye almaman n vebalini ödeyecektir. Kurumlar m zda çal flanlar n maafllar n ve çal flma koflullar n düzeltmek yerine bu kurumlar sat fla ç karmay tercih eden bu iktidara tercihin nas l yap ld n günü geldi inde hizmet kolumuz çal flanlar gösterecektir. De erli Arkadafllar m, Yaklafl k 26 bin çal flan n hizmet üretti i iflkolumuzda her y l en az 6 ay geçici göreve giden, s k s k yerleri de ifltirilen, ödenekleri hep k rp lan ve geç ödenen, trilyonlarla ifade edilen büyüklükte projeleri üreten, yapan,iflleten, kar-k fl, gece-gündüz demeden çal flan bizler, yaflad m z s k nt lar ve ma duriyetimizin ciddiye al nmas için Anayasa ve Uluslar aras sözleflmelerden gelen haklar m z kullanarak fi BIRAKMAYA kadar varan bir dizi eylem ile taleplerimizi yineleyece iz. Sözün Bitti i yerden hayk r yoruz, Bu eylem karar Sesimizi duymayanlara karfl al nm flt r, Bu eylem flekli gözlere hitap etmektedir, Gözlerin de görmedi i kanaatine vard m zda art k fi BI- RAKMA eylemleri yapaca m z sizlerin arac l ile Siyasi radeye duyurmak istiyoruz. Sayg lar m zla.

5 4-5 g 5/7/07 2:50 PM Page 2 5 TÜRK MAR-SEN fiubelerimiz de ayn gün ifl yavafllatt Erzurum Konya Antalya Samsun Mersin Trabzon Adana Türkiye Kamu-Sen Konya istiflare toplant s nda Konya fiube Baflkanl m z ziyaret ettik. Toplant ya Konya fiube Baflkan Hamdi Altunbafl, yönetimi ve üyelerimiz kat ld. Sorunlar hakk nda bilgi al narak görüfl al fl veriflinde bulunuldu. VEFAT! Teknik Araflt rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü çal flan üyemiz U ur KIVANÇ' n babas vefat etmifltir. Bal kesir Kadastro Müdürlü ü çal flan üyemiz sa AKTAfi ' n kay nbiraderi vefat etmifltir. ller Bankas 2. Bölge Müdürlü ü Çal flan üyemiz Fevzi ÇAKMAK' n Babas vefat etmifltir. Vefat! Sivas Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü çal flan ve flyeri Temsilcimiz An l GÜLTEK N'in day s vefat etmifltir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal flan ve flyeri temsilcimiz sfehan KILIÇ' n babas vefat etmifltir Erzurum Tapu ve Kadastro çal flan ve üyemiz brahim YILMAZ' n annesi vefat etmifltir. Türk mar - Sen Erzurum fiube Baflkan Cevdet SATILMIfi' n Annesi Vefat Etmifltir. GEÇM fi OLSUN! Sendikam z Sekreteri Buket TEM ZER ufak bir ameliyat geçirmifltir. Sivas Kadastro Müdürlü ü çal flan ve Samsun fiube Yönetim kurulu üyemiz Orhan KARAGÜL'ün babas ameliyat olmufltur. Geçmifl olsun! Konya Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü çal flan ve fiube yönetim kurulu üyemiz Kadri ULV 'nin annesi ameliyat olmufltur. Uflak/Ulubey Kadastro Müdürlü ü çal flan ve üyemiz Mevlüt DEM R ameliyat olmufltur. Çan Kadastro Müdürlü ü çal flan ve üyemiz Say n Naim KURAL' n babas ameliyat olmufltur. Çanakkale Tapu Sicil Müdürü çal flan üyemiz HASAN YAGCI ameliyat olmufltur. KUTLAMA! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal flan ve Ankara-3 nolu fiubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Emre B LGEN'in çocu u olmufltur. Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü üyemiz Rahmi ELMALI'n n bir o lu olmufltur. Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü çal flan ve üyemiz Sonay SINA (ÇAKIR)' n ikizleri olmufltur. zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü Çal flan üyemiz ve flube yönetim kurulu üyemiz Aytaç Yalç nkaya'n n bir o lu olmufltur, zmir Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü çal flan üyemiz Ahmet Murat Demirbafl' n bir o lu olmufltur. Allah tan; do anlar n anal babal büyümesini,, ölenlerin rahmet, hastalar n da acil flifalar bulmas n, emekli olanlar n da sa l kl ve huzurlu bir hayat sürdürmelerini diliyoruz.

6 6 g 5/7/07 2:51 PM Page 1 6 TÜRK D YANET VAKIF-SEN lkeli sendika Türk Diyanet Vak f-sen De erli Arkadafllar Kuruldu u günden bu yana Diyanet flleri Baflkanl ve Vak flar Genel Müdürlü ü çal flanlar n n sesi olmaya devam eden Türk Diyanet Vak f-sen, bundan sonra da bu çal flma ve gayretlerine devam edecektir. lkeli ve ölçülü olmay kendine düstur edinerek ç k lan bu kutlu davada, hiçbir bask lardan ve tehditlerden y lmayaca n her platformlarda dile getirmifltir. Çeflitli llerde ve ilçelerde üye arkadafllar m za Milletvekillerinden, Belediye Baflkanlar ndan, Partilerin l ve lçe Baflkanlar ndan vs. telefon ile, yüz yüze görüflerek bask ve tehditler al nmaktad r. Bizler Türk Diyanet Vak f-sen sendikas olarak bu bask lara kesinlikle ve asla boyun e meyece iz. Bu bask ve tehdit yapan kifli ve kurulufllar zaman zaman kamuoyuna teflhir edece- iz. Bu bask ve tehdit yapanlarla hesap günü geldi inde de kesinlikle hesaplaflaca z. K ymetli Arkadafllar Diyanet flleri Baflkanl nda ve Vak flar Genel Müdürlü ünde 2001 y l ndan bu güne kadar, bu kurumlar m zda çal flan personelle ilgili s k nt ve problemleri yetkililer nezdinde dile getirildi ve çözüm konusunda çok ciddi mesafeler kat edildi. lkeli, sorumlu, yalandan ve haramdan uzak bir sendikal anlay - fl benimseyen Türk Diyanet Vak f-sen, bu durufluyla memur sendikac l nda HAK etti i yeri mutlaka bulacakt r. Yetki döneminde ucuz vaatler ve ilkesiz bir flekilde çal flanlar yalan bilgilerle aldatan ve kand ranlar kamuoyu önünde teflhir ederek, yüzsüzlüklerini aç klayarak, gerçekleri siz de erli üyelerimiz ve çal flanlarla paylaflaca z. De erli Arkadafllar Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet Vak f-sen in hem hükümetlerden nem de K K görüflmelerinde kurumlardan elde ettikleri kazan mlar biz ald k diyerek, bilgi kirlili i oluflturan, emanet üyelik alarak ne olursunuz 1 ayl k üye olun sonra istifa edin, sizin üye aidatlar n z biz verece iz, sen üye olursan flube say s na ulaflaca- z bir sen kald n vb. gibi yalanlarla çal flanlar küçük gören zihniyeti er geç arkadafllar m z görecekler ve tek sendikal çat olan Türkiye Kamu-Sen çat s alt nda birleflerek hak mücadelesine devam edilecektir. De erli Arkadafllar Türk Diyanet Vak f-sen, her zaman Diyanet ve Vak flar çal flanlar n n yan nda olmufltur. flte en aç k örne i 2007 y l nda Diyanet flleri Baflkanl çal flanlar na 100 YTL. Ek ödemenin verilmesi hususunda çok ciddi gayretler gösterilmifl ve Türkiye Kamu- Sen in de deste iyle bu ek ödeme sendikam z sayesinde elde edilmifltir. flte siz de erli arkadafllar m za bu hakk n al nmas aflamas nda yap lan faaliyetimizi belgeleyen afifl i belge olarak sunmak istiyoruz. Sayg lar m zla TÜRK D YANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZ Gümüflhane il temsilcili inden T ürk Diyanet Vak f-sen Gümüflhane l Temsilcili i olarak, l Temsilcisi mdat Zor baflkanl nda temsil heyeti olarak l Müftüsü Say n M.Cüneyt Kavflut bey i Kutlu Do- um Haftas nedeniyle ziyaret edilmifltir. Kutlu Do um program - na vermifl oldu u özenden dolay tebriklerimizi iletip. Bu Gül gününde say n l Müftümüze Sendikam z l Temsilcili i ve Genel Merkezimiz ad na gül takdim ettik. Daha sonra bu güzel hafta nedeniyle bütün personelimize gül hediye edilerek, Kutlu Do- um Haftas n idrak ettik. De erli hocam z l Müftüsü M.Cüneyt Kavflut; çal flmalar m zda baflar lar dileyerek böyle günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizden dolay mutlu oldu unu belirtti.

7 7 g 5/7/07 2:51 PM Page 1 7 TÜRK D YANET VAKIF-SEN Nevflehir l Temsilcili inden 22 Nisan 2007 tarihinde Nevflehir ilinde üyelerimizle yemekli sohbet toplant s ve tasavvuf musikisi konseri düzenleyerek birlik ve beraberlik ruhu perçinlefltirilmifltir. Bas nda Türk Diyanet Vak f-sen

8 8 g 5/7/07 2:52 PM Page 1 8 Memur y l borçla kapatt 2006 y l n n ekonomik verileri, pembe tablolar çizilerek, ekonomimiz büyüyormufl gibi gösterilse de asl nda her geçen gün d fl borç bata na sapland m z gözler önüne serdi. Faizlerin yüksek olmas dolay s yla yabanc yat r mc lar n s cak para olarak tarif edilen ve faizden para kazanmak için ülkemize getirilen döviz ile ekonominin seyrinin geliflmekte oldu u söyleniyor. Ülkemizde 60 milyar dolar s cak para olmas na ra men bu paran n yat r - ma dönüflmemesi tehlikeyi gittikçe art r - yor. Aç klanan resmi rakamlara göre 2006 y l nda Türkiye ekonomisi % 6 büyüdü. Milli gelir artarak kifli bafl na 5477 Dolara yükseldi. Toplam GSMH 400 milyar Dolar olarak aç kland. Buna karfl n toplam borç yükü 372, d fl ticaret aç 52, cari aç k ise 31,3 milyar Dolar olarak gerçekleflti. Bütün bir y l boyunca ortaya ç kan bu rakamlar, asl nda çok büyük veriler. Bunlar n ne anlama geldi ini daha iyi anlamak için ülkemizde 2006 y l nda ortaya ç kan baz ekonomik ve sosyal verileri daha küçük zaman dilimleri için de erlendirdik. Türkiye Kamu-Sen Araflt rma Gelifltirme Merkezi olarak yapt m z çal flmada y ll k bazda bu rakamlara ulaflmak için bir saniye içinde neler oldu unu ortaya koyduk. Buna göre, 2006 y l nda Türkiye ortalama her saniyede 12 bin 671 Dolarl k mal ve hizmet üretti. Ama bu rakama ulaflmak için her saniye 825 Dolar borç ald Dolar faiz ödedi Dolarl k ithalat yapt. Buna karfl l k yaln zca saniyede 2700 Dolarl k ihracat yapabildi. Buna ba l olarak da saniyede 1645 Dolar d fl ticaret aç verdi. Saniyede 3036 dolar vergi topland ancak bunun yaln zca 263 Dolar ile yat r m yap ld. Her saniyede ülke ekonomisi 993 Dolar aç k verirken; bir memur 4 kiflilik ailesini geçindirmek için her saniye 0,054 Cent harcamak zorunda kald. Buna karfl n saniyede 0,023 Cent kazanabildi. Yani memurun bütçesi de 2006 y l nda her saniye 0,03 Cent aç k verdi. Memurlar m z bu aç kapatabilmek için de zorunlu harcamalar ndan k st ya da Türkiye gibi borçland. lk 4 ayda memurlara verilen zam, enflasyona yenik düfltü 2007 y l için düflük dereceli memur maafllar na % 4 + % 4, di erlerine ise %3 + %3 oran nda zam yap lm flt. Nisan ay enflasyonunun %1,21 olarak aç klanmas n n ard ndan 2007 y l n n ilk 4 ay için ortaya ç kan enflasyon % 3,56 oldu. Buna göre 2007 y l n n ilk alt ay için düflük dereceli memur maafllar na yap lan zamdan geriye yaln zca % 0,44 kald. Di er memurlar n maafllar ise daha flimdiden ortalama % 0,56 erimifl oldu. Hükümet memur maafllar nda yaflanan erimeyi Temmuz 2007 itibar ile telafi edecek ama, memurlar n maafllar Nisan- May s ve Haziran aylar nda da Süleyman enflasyon karfl s nda erimeye s f rlanm fl Özkonuk olacak. Yani o durumda bile devam edecek. Temmuz ay nda alaca enflasyon fark ile birlikte memur maafllar na yap lan zamla gerçekleflen enflasyon aras ndaki fark memur maafllar reel anlamda en iyi ihtimalle yerinde sayacak. Befl y ldan beri artan milli gelir, düzeldi i iddia edilen ekonomi ve azalan enflasyon h z na ra men memur maafllar nda reel bir art fl sa lanamam fl olacak. Bu durum AKP hükümetinin iflçi, memur, emekli gibi sabit, dar gelirli ve ücretli kesimin de il, rant çevrelerinin ve parti yandafllar n n gelirinin art rd n göstermektedir. S Z HESAPLAYIN M LLET N ENFLASYONU KAÇ? Aç klanan enflasyon rakamlar 2007 y l n n ilk 4 ay için % 3,56 olarak aç kland. Ama milletimizin tüketmek zorunda oldu u g da ile kira, telefon, içme suyu, benzin, okudu u dergide durum milletimizin içinde bulundu u zor durumu ortaya koyuyor. Aral k 2006 Nisan 2007 Y l n lk 4 Ay nda Birim Fiyat (YTL) Birim Fiyat (YTL) De iflim (%) Tavuk Eti 3,31 4,32 30,5 Barbunya 3,29 3,75 13,4 Nohut 2,77 2,94 6,1 B. Peynir 5,22 8,94 71,3 Patates 0,68 0,90 32,3 K. So an 0,64 1,10 71,9 Portakal 1,03 1,54 49,5 Limon 1,13 1,34 18,6 Elma 1,39 2,07 48,9 S. Biber 1,92 2,18 13,5 Ç. Biber 1,90 2,12 11,6 D. Biber 2,14 2,86 33,6 Domates 1,40 1,77 26,4 Havuç 0,74 1,03 39,2 Ekmek 1,45 1,54 6,2 Pirinç 2,95 3,11 5,4 Kira 343,66 366,42 6,6 Telefon Kontörü 0,07 0,09 28,6 çme Suyu 1,46 1,52 4,1 K. Benzin 2,75 2,98 8,4 Dergi 2,67 4,22 58 Not: Kurflunsuz benzin fiyatlar POAfi n resmi internet sitesinden al nm flt r. Di er verilerin tamam ise TÜ K in aç klad resmi rakamlard r.

9 9 g 5/7/07 2:52 PM Page 1 9 Türkiye de Sendikac l n geliflimi Bircan AKYILDIZ Türkiye Kamu - Sen Genel Baflkan D emokrasinin temel ilkelerinden en önemlisi sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine olan katk s d r. Sosyal diyalogun, toplumun geliflmesine ve toplumsal bar fl n sa lanmas na katk s inkar edilemez. Gelir da l m n n adil bir biçimde gerçekleflmesi için ise mevcut sistemler içinde uygulanabilecek en iyi yöntem sosyal devlet ilkesinin hayata geçmesidir. Son y llarda ekonomik, siyasi ve teknolojik alandaki de iflimler bafl döndürücü bir h za ulaflm flt r. Son 30 y l içinde ortaya ç kan yeni dünyada insan ihtiyaçlar ndan, hayat tarz na, düflünce yap s ndan, ülke siyasetine kadar bir çok konuda, insanl k tarihinde hiç olmad kadar h zl ve yo un bir de iflim yaflanm flt r. Dolay s ile ülkeler de bu de- iflimden nasibini alm fl uygulad klar politikalar de ifltirme yoluna gitmifllerdir. Bu dönüflüm sürecinde en önemli konu ise iktisadi hayatta devletin küçülmesi ve sosyal devletten kaç fl olmufltur.. Sosyal adalete ve üretim araçlar n n (fabrikalar, teknoloji, sermaye) ortak mülkiyetine dayal bir ekonomik sistemde, bu, insanl k için görülmedik bir ileri ad ma olanak tan rd. Fakat kontrolsüz kapitalist sistem, üretim araçlar n n özel mülkiyetine ve her bir kapitalistin en yüksek kâr elde etmeye çal flmas na dayan r. Bu da dünyadaki insanlar n ço unun yaflam standartlar düflerken, küçük bir az nl - n muazzam ölçüde zenginleflti i bir durum yarat r. nsanl n içine düfltü ü en büyük yan lg, teknolojik geliflmenin, medeniyetin geliflmesi olarak alg - lanmas olmufltur. Bunun sonucunda maddi ç karlar, insani duygular n önüne geçmifltir. Çünkü ne yaz k ki; insanl n, teknoloji ve bilimde yakalad ivme, manevi ve insani de erlerin geliflmesinde tersine bir seyir izlemektedir. Oysa sendikal hareket, bu noktada küreselleflmenin insan hayat na getirdi i olumsuzluklar giderecek, paylafl m n daha adil yap lmas n sa layacak etkin bir role bürünebilirdi. Ne yaz k ki, küresel sermayenin ak l almaz gücü, oluflturdu u IMF, Dünya Bankas gibi uluslar aras kurulufllar sayesinde tüm dünyaya belli ekonomik modelleri dayatabiliyorken, sendikalar bu geliflmelerden uzak kalm fl ve sermaye ile ayn h zda geliflememifl ve organize olamam flt r Ülkemizde sendikal hareketin yaflad - sorunlar öncelikle küresel, sonra kurumsal daha sonra da hukuksal olarak ele al nabilir. Küresel etkileri bir tarafa b rak rsak ülkemizde sendikal hareketin önündeki en büyük engel, hukuki düzenlemelerin yetersizli i, siyasetin ve ifl verenin sosyal diyaloga ve sendikac l a karfl tak nd olumsuz, ön yarg l tav rd r. Sanayileflmesini tamamlayamadan bilgi ça na geçmek zorunda kal fl m z, belki de demokrasiyi tam olarak içine sindirememifl siyasilerin iktidara gelmesi ve sorunlu modernleflmenin oluflturdu u bir süreçte, farkl toplumsal, ekonomik ve siyasi geliflmelerin tesirinde, kendine özgü bir yap lanmay ortaya ç karm flt r. Sendikac l n önünde ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan engeller bulunmaktad r. Siyasilerin, sendikalar rejimin ve devletin düflman gibi alg layarak, sendikal kanunlar, toplumsal diyalogu oluflturacak biçimde haz rlamak yerine, yaln zca sendikalar n hareket alanlar n k s tlayacak flekilde haz rlamalar, Türk sendikal hareketinin bir türlü aflamad engel olarak önümüzde durmaktad r. Bu nedenle öncelikli olarak siyasetin sendikaya ve sosyal diyalog mekanizmas na bak fl aç s - n de ifltirmesi bir zorunluluktur. Konuya kamu çal flanlar n n sendikalaflmas n n önündeki engeller ba lam nda bakt m zda durumun daha da vahim oldu u görülmektedir. Sendikal hareketin öksüz çocu u kamu sendikac l, ülkemizde en çok yasaklanan sivil toplum hareketi olmufltur. Avrupa Birli i ne üyelik sürecinde ortaya ç kan yükümlülükler, Türkiye yi bu konuda baz aç l mlar yapmaya zorlasa da bu aç l mlar arzu edilen boyuta tafl namam flt r Say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu, memur sendikalar na hukuki zemin sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Baflka hiçbir fonksiyonu bulunmamaktad r. Memur sendikalar - n n önündeki hareket alanlar n n k s tlanmas amac yla ortaya ç kan kanun, sendikal anlamda eksik ve haks z uygulamalara aç k bir yap arz etmektedir.kanun, bir taraftan sendikal örgütlenmeyi serbest b rak rken di er taraftan toplu pazarl k, dayan flma aidat ve grev hakk gibi unsurlar içermemektedir. Asl nda ülkemizin onaylad uluslar aras sözleflmeler, Türkiye de memur sendikac l n n önündeki engellerin afl lmas için bir zemin haz rlam flt r. Ancak siyasi irade, sözlü ve yaz l olarak verdi i taahhütleri yerine getirmemekte ayak diremektedir. Avrupa Sosyal fiart nda çal flanlar n toplu pazarl k hakk 6. maddede düzenlenmifltir. Bu madde menfaat uzlaflmazl durumunda grev hakk dahil olmak üzere, toplu eylem özgürlüklerinin tan naca n ifade etmektedir. Avrupa Sosyal fiart n n çal flanlara ifadesinin kamu çal flanlar n da kapsad - aç kt r. Ancak; 7 A ustos 1989 tarihinde Türkiye taraf ndan onaylanan flart n, sendikal örgütlenme hakk n düzenleyen 5. ve 6. maddelerine ülkemiz taraf ndan çekince konulmufltur. Çekincenin anlam bu maddelerden kamu çal flanlar n n yararlanamamas d r. Türkiye, 1978 tarihli Kamu Kesiminde Çal flma liflkileri Sözleflmesi ad n alan 151 No.lu ILO sözleflmesini 27 Haziran 1978 tarihinde kabul etmifltir. Bu sözleflme ile kamuda, sendikal örgütlenme ve toplu görüflmeler yoluyla pazarl k yapabilme imkan do mufltur. Sözleflme hükümlerine göre kamu görevlileri, çal flt r lmalar konusunda sendikalaflma özgürlü üne halel getirecek her türlü ayr mc l a karfl yeterli korumadan yararlanacaklard r. Türkiye nin Avrupa Birli i aç l m sonucunda Memur sendikac l da örgütlenme imkanlar n zorlamaktad r. ILO nun 151 No.lu sözleflmesinin ve Avrupa Birli i normlar n n kabulü ile birlikte ülkemizde memur sendikac l, tüm sendikal haklarla birlikte var olmak zorundad r. Ama toplu sözleflme hakk olmayan, istiflare özelli i bile tafl mayan bir sistem içinde ülkemizdeki demokrasinin, uygulama aç s ndan sorunlar yaflad görülmektedir. Avrupa Sosyal fiart, Avrupa Birli i stihdam ve Sosyal Politikas ve ILO sözleflmeleri Türkiye yi memur sendikac l konusunda zorlamaktad r. Avrupa Sosyal fiart tüm çal flanlar n, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaflam düzeyi sa lamak için adil bir ücret alma hakk vard r. demektedir. Ayn zamanda tüm çal flanlar ve çal flt ranlar, toplu pazarl k hakk na sahiptir. diyerek iflçi ve memur ayr m yapmaks - z n sendikalara ve toplu pazarl a verdi i önemi vurgulamaktad r. Ancak ne yaz k ki Türkiye Avrupa Sosyal fiart n n ilgili maddelerine çekince koyarak, özellikle kamu görevlilerinin toplu pazarl k haklar n k s tlamaktad r. Geçti- imiz y l, Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart nda de ifliklik öngören yasada ilgili çekinceler kald r lmayarak siyaset, sendikal haklarda ne denli tutucu oldu unu bir kez daha göstermifltir. Ama art k ülkemizde, kamu çal flanlar na toplu sözleflme hakk n n sa lanmas bir zorunluluk halini alm flt r. Bu zorunluluk hem Türkiye nin onaylad sözleflme ve kabul etti i anlaflmalar n hem de demokrasinin bir gere i olarak karfl m za ç kmaktad r. Anayasan n 90. maddesindeki usulüne göre yürürlü e konmufl uluslar aras anlaflmalar kanun hükmündedir. ifadesi, kamu çal flanlar n n toplu sözleflme hakk n n uluslar aras anlaflmalarla sa land n göstermektedir. Ülkemizde kurulmufl olan memur sendikalar uluslar aras sözleflmelerin kabul edilmesiyle elde edilen bu hakk kullanarak örgütlenmifllerdir. Memurlar n toplu görüflmelerde elinin güçlendirilmesi için en az ndan Uzlaflt rma Kurulu kararlar na uyulmal - d r. Aksi takdirde kurula zaten gerek kalmamaktad r say l kanununda gerekli de iflikler yap larak; Memurlar n toplu sözleflme yapmas n n ve grev hakk n n önündeki engellerin kald r lmas, Sendikalara üye olma ve sendika kurma konusunda getirilen yasaklar n kald r lmas, Sendika üyelerine toplu görüflme ikramiyesi verilmesi, Uzlaflt rma Kurulu kararlar na uyulmas konular nda düzenleme yap lmas ülkemizde memur sendikac l n n önündeki engelleri k smen de olsa kald racakt r. Adana'da milli egemenlik konseri stanbul da üyelerimize indirimle e itim hizmeti ürkiye Kamu-Sen T Adana l Temsilcili i Taraf ndan ''Milli Egemenlik Konseri'' düzenlendi. Mimar Sinan Aç k Hava Tiyatrosu'ndaki konser, Ceyhan Belediyesi Halk Oyunlar Ekibi'nin sundu u gösteri ve Afl k Garip Mustafa'n n seslendirdi i türkülerle bafllad. Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, konser öncesi yapt konuflmada, Türkiye'nin Kurtulufl Savafl 'n yaflad günlere geri dönmesini isteyenler bulundu unu ifade ederek, ''Lozan anlaflmas yla çizilen s n rlar, Türkiye'nin birli ini ve bütünlü ünün bozmak isteyenler var, ama bunu baflaramayacaklar'' dedi. Daha sonra, Mahmut Tülek, Mustafa Y ld zdo an ve Fatih Kaya Kuzucu sahne ald. Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve çocuklar hlas Dergisi Dershanesi'nden yüzde 50 indirimle e itim alabilecek. Türkiye Kamu-Sen stanbul l Temsilcili i, hlas Dergisi Dershanesi ile anlaflarak Türkiye Kamu-Sen üyelerine ve çocuklar na dershane fiyatlar n yüzde 50 indirerek daha iyi flartlarda e itim alma imkan sa lad. mza töreni, hlas Dergisi Dershanesi Bak rköy Merkez fiube'de düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen stanbul l Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan ile hlas Dergisi Dershaneleri Genel Koordinatörü fienol De irmenci anlaflmay imzalad lar. Aç klama yapan Hanefi Bostan, stanbul'da yaklafl k 50 bin üyelerinin bulundu unu belirterek Türkiye Kamu-Sen üyelerinin e itim hizmetlerinden Türkiye Kamu-Sen üyesi olman n fark yla yararlanacaklar n belirtti.

10 10 g 5/7/07 2:53 PM Page 1 10 TÜRK E T M-SEN Milli E itim Bakanl n n el alt ndan yönetici atama genelgesine karfl E itim çal flanlar sevk eyleminde Ankara Sivas stanbul Osmaniye M illi e itim Bakanl n n E itim çal flanlar n n haklar n gaspeden uygulamalar n protesto etmek için Türk e itim-sen üyeleri ve e itim çal flanlar Türkiye genelinde sevk alarak bir gün ifle gitmeme eylemi yapt. Sevk alarak ifle gitmeyen Türk E itim-sen üyeleri, Milli E itim Bakanl 'n n ek ders ücretlerini düzenleyen genelgesi ve Yönetici Atama Yönetmeli i'nin geri çekilmesi için illerde l Milli E itim Müdürlükleri önünde, Ankara da ise Bakanl k binas önünde bas n aç klamas yapt lar. Türk E itim-sen Ankara 4 Nolu fiube Baflkan Dursun Öcal, Milli E itim Bakanl (MEB) önünde yapt bas n aç klamas nda, Yönetici Atama Yönetmeli i'nin, ''el alt ndan yönetici atama yönetmeli i'' oldu unu belirtti. Yönetmeli in, kazan lm fl haklar, liyakat ve kabiliyetleri, insan haklar n ve hukukun üstünlü ünü ''ayaklar alt na ald n '' söyleyen Öcal, yönetmeli in, yarg dan dönece ine inand n ifade etti. Ö retmenlerin ek ders ücretini düzenleyen genelgeye de inen Öcal, flunlar kaydetti: ''Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, bir yandan ö retmenlerin ek ders ücretini art rd n söyleyerek övünmekte, di er yandan 2007/19 say l genelge ile ö retmenlerin ek ders almamas için her türlü oyunu ortaya koymaktad r. Art k, milli ve dini bayram tatillerinde bile ö retmenlerin bayram kutlamas adeta zehir edilmekte, bayram tatilleri sebebiyle ö retmenler 100, bazen 150 YTL ücret kayb na u rat lmaktad r.'' Öcal, ''Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar ve Milli E itim Bakan 'n n böylesine ac mas z uygulamalara imza atmad n '' belirtti. E itim çal flanlar n n, sözleflmeli çal flma, ücret adaletsizli i, grev ve toplu ifl sözleflmesi, banka promosyonlar ve Yüksekö retim Kurulu Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar bulundu unu anlatan Öcal, bu sorunlar na da çözüm bulunmas n istedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Bas n Sekreteri Ahmet Azizo lu da ''Milli E itim Bakanl 'n n e itim çal flanlar n n demokratik haklar n kullanaca sevk eylemine iliflkin yay nlanan genelgeyi'' protesto etti ini belirterek, ''MEB Müsteflar Necat Birinci'yi k - n yoruz'' dedi. Azizo lu ayr ca, e itim çal flanlar - n n ''her türlü bask ya ra men'' Türkiye genelinde sa l k kurulufllar na sevk alarak, sorunlar n anlatan bas n aç klamalar yapacaklar n hat rlat rken giremedikleri dersler için de ö renci ve velilerden özür dilediklerin Ancak eksik kalan dersler için telafi yapacaklar n belirtti. Bas n aç klamas s ras nda sendika üyeleri, Milli E itim Bakanl - ve hükümeti protesto eden Ö retmeni eze eze memleket ç kmaz düze, Devleti var eden memur ç kt çileden sloganlar att lar. Talep edilen konular say l Ek Ders Kararlar n n sendikalar n talepleri do rultusunda gözden geçirilmesi, /19 say l Genelgeyle ek derslerin kesintiye u rat lmas uygulamas ndan derhal vazgeçilmesi, 3- Hukuka, insan haklar na ve kazan lm fl haklara uygun bir yönetici atama yönetmeli i ç kar lmas, 4- E itim ö retim ödene inin uygun ölçeklerde tüm e itim çal flanlar na verilmesi, 5- Milli E itim Bakanl ve üniversite çal flanlara aleyhine oluflan kurumlara aras ücret adaletsizli inin giderilmesi ve eflit ifle eflit ücret prensibinin hayata geçirilmesi, 6- Hizmetli, memur ve di er e itim çal flanlar n n görev tan mlar n n yap - larak, tayinlerinin bir kurala ba l olarak yap lmas, 7- Banka promosyonlar n n Yurt Kur ve üniversite çal flanlar na da da- t lmas, 8- Tayin ve atamalarda efl durumunun, master ve doktora yapman n zamana ve flartlara ba l olmaks z n özür say lmas, hizmet y l hesaplamas n n 30 Eylül tarihine göre yap lmas, 9- Grev ve Toplu Sözleflme hakk - m z n, Sy. Baflbakan n verdi i söz üzere, bir an önce tan nmas d r. Bu taleplerimize cevap gelmemesi halinde önümüzdeki süreçte daha kapsaml eylemler yap lacakt r. Bu konuda di er sendikalarla oluflturaca- m z eylem platformu genel ifl b rakma eylemini de gündeme tafl yacakt r. Atama yönetmeli ini Dan fltay a tafl d k Tarihli yönetmelikle; Tekirda Manisa G.Antep bofl idareciliklerin ilan edilmeden, baflvurular al nmadan, liyakat unsuru göz ard edilerek, kazan lm fl haklar gasp edilerek, tamamen siyasal yandafl kay rmaya yönelik, hak-hukuk tan maz bir flekilde ataman n önü aç lm fl ve yap lan uygulamalar n bu flekilde oldu u gözlemlenmifltir. Türk Milli E itim sistemini hükümetteki partinin il ve ilçe baflkanlar n n emrine sunan bu yönetmeli e Türk E itim-sen olarak dur demek için Dan fltay'a dava açt k. Davam z, süreci h zland rmak için, çok önemli olan maddelere, yürütmeyi durdurma ve idareden savunma beklenmeden karar verilmesi taleplidir. Türk Yarg Sisteminin Milli E itimimizi derinden yaralayacak bu yönetmeli i en k sa sürede iptal edece ine inanc m z tamd r. Gözümüz ayd n nur topu gibi bir Yönetici Atama Yönetmeli imiz oldu.yan nda bonus olarak da genelge verdiler. Bir söz vard r ya " lk dü meyi yanl fl iliklerseniz di erleri de yanl fl iliklenir" diye, bu olayla bire bir örtüflen bir söz. çeri i yanl flt, uygulamas da yanl fl olarak devam ediyor. Geriye dönüp bir bakal m. Baz lar sendikalar durmadan dava açt bakanl k da böyle bir yönetmelik yay nlad diyor. Buna do ru diyebilmemiz için hukuk'u elimizin tersiyle itmemiz laz m. Bakanl k bu güne kadar hukuka uygun yönetmelik yay nlad da Dan fltay iptal mi etti? Yönetmelikler Anayasa ve kanunlara uygun olmak zorunda. E er uygun olmayan yerleri varsa iptal edilir, buralar yeniden düzenlenir. Bakanl k böyle mi yapt? Yoo neden yaps n ki, seçim geldi kap ya dayand. Bir fleyler yapmas gerekti ini hissetti.yandafl kay rmac l yap lacak ya! Basit hesaplar n peflinde olanlar, gecenin yar s nda bir yerlere ça r l yor hangi makama kimin atanmas gerekti i konusunda küçük kasaba siyasetçisi a abeylerine yol gösteriyordu. Arkadafllar ulufe da t yorlar ya. Haydi bu gün da tt n z.yar n ne da tacaks n z?bu yönetmelik ç kmadan önce mevcut hükümetin kendisine hedef olarak belirledi i AB çerçevesinde demokratikleflti imizi düflünüyordum ama yan lm fl m. Ak llara ziyan afliret devleti yöneticilerinin sergiledi i tipik davran fllar Benim adam m Ahmet Rasim ASKER Türk E itim Sen Osmaniye fiubesi fiube Baflkan sergilemeye bafllad k. "Benim adam m olsun da kim olursa olsun", olan devlete oluyor baflka kimseye bir fley oldu u yok. Hala sa duyu sahibi yöneticilerin olmas ileride telafisi mümkün olmayan hatalar n flimdiden önlenmesi için bir flans. Kamu görevlilerinin imzalad etik sözleflme der ki; "Görevimi insan haklar na sayg, saydaml k, kat l mc l k, dürüstlük, hesap verebilirlik,kamu yarar n gözetme ve hukukun üstünlü ü ilkeleri do rultusunda yerine getirmeyi, dil, din, felsefi inanç, siyasi düflünce, rk, yafl, bedensel engelli ve cinsiyet ayr m yapmadan, f rsat eflitli ini engelleyici davran fl ve uygulamalara meydan vermeden tarafs zl k içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmay," der. Baflbakan der ki; "Baflbakan olsan z ne yazar dedim, cumhurbaflkan olsan z ne yazar. Gidece iniz yer eninde sonunda iki metreküp yer. Oraya koyacaklar seni ve sonunda da bir musalla tafl na oturtacaklar. Oraya yerlefltirecekler. Ondan sonra da hoca efendi gelecek, cumhurbaflkan niyetine demeyecek, baflbakan niyetine demeyecek. Er kifli niyetine diyecek. Olay bu, zaten gerçek adalet orada, er kifli niyetine. Orada torpil morpil hiç bir fley olmuyor. Olay bu.e er bunun muhasebesi içerisinde olursan z, bunun murakabesi. çerisin de olursan z o zaman rahat olursunuz." Bu olaya manevi de erlerimiz penceremizden bakt - m zda ise, dinim der ki "Allah birdir ve ondan baflka hiç kimseye tapmayacaks n. çalmayacaks n garibin hakk n ve yemeyeceksin haks z yere insanlar n mal n, Diz çökmeyeceksin kullar n önünde, kendiniz gibi ademo ullar n n öpmeyeceksin elini, tapmayacaks n Allah gibi, alçakgönüllü olacaks n ve bu fani dünyan n kara topra - n n üzerinde yürümeyeceksin da lar ben yaratt m edas yla. Haks zl n karfl s nda susup dilsiz fleytan olmayacaks n. Her zaman bar fl seveceksin ve yumuflak bafll olacaks n tüm insanlara. Ama gerekti i zaman zalimin karfl s nda cesur ca sars lmaz bir da gibi durarak. Allah birdir diyen herkesle kardefl olacaks n ve ay kmayacaks n insanlar bu bendendir, bu da de ildir diye. Vatan n ve milletini de korumay imandan sayacaks n." Dinim der ki, "Hepiniz mahfler günü Allah' n huzuruna ç kacaks n z ve çekileceksiniz hesaba tüm ifllediklerinizden bir bir. flte o zaman ortaya ç kacak, kim dindar, kim de- il?"

Kamu çal flanlar aras nda adaletsizli e neden olan farkl maafl sisteminin düzeltilmesi için gösterilen çabalar sonuç verdi.

Kamu çal flanlar aras nda adaletsizli e neden olan farkl maafl sisteminin düzeltilmesi için gösterilen çabalar sonuç verdi. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 55 A USTOS 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi YARIfiALIM KAZANALIM Gazetemizde yay nlanan haberlerden soraca m z soruyu bilin, cevab n z gazetekamusen@kamusen.org.tr

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

< Makul ve hakl taleplerimiz

< Makul ve hakl taleplerimiz TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 3 SAYI: 32 A USTOS 2006 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi Web Sayfam z Ziyaret Ettiniz mi? www.kamusen.org.tr stiflaremizi yapt k < Makul ve hakl taleplerimiz

Detaylı

Baflbakan borcu çekirdek çitleyerek ödeyecek-mifl...

Baflbakan borcu çekirdek çitleyerek ödeyecek-mifl... 01r g 3/8/07 8:00 PM Page 1 ÜRK YE Büyük bir sevdan n ad... AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R YIL: 4 SAYI: 39 MAR 2007 Gazetesi ürkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu Sigaray b rakt Sizi de sigaray b rakmaya davet

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Neler Oluyor. Acilen Zam Yap n AMA, MEMURA DE L!

Neler Oluyor. Acilen Zam Yap n AMA, MEMURA DE L! TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 3 SAYI: 30 HAZ RAN 2006 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi Enflasyonu AYAKKABI, Kiray MORTAJ Terörü DIfi GÜÇLER, Tansiyonu HÜKÜMET YÜKSELTT... Gizlenen enflasyon

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

sayfa TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal n ziyaret ettik

sayfa TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal n ziyaret ettik TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal n ziyaret ettik Türk E itim-sen Genel Baflkan fiuayip ÖZCAN ve yönetim kurulu üyeleri; Dil Bayram dolay s yla Türk Dil Kurumu Baflkan Say n Prof. Dr. fiükrü Haluk AKALIN

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN

Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı Dergimizin Bu say s nda "ÜYELER M Z N ÇALIfiTI- I fi YERLER N TANIYALIM" ve "ÜRETT KLER M - Z TÜKETEL M" bafll alt nda sahalar nda öncü olan kurulufllara yer

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222

Detaylı