Meslek Nedir? Meslek E.ği Nedir? Melsek E.ği ve Gelişim Süreci Meslek E.ği İlkeleri Meslek E.ği Kodları Bazı Meslek Alanlarında E.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meslek Nedir? Meslek E.ği Nedir? Melsek E.ği ve Gelişim Süreci Meslek E.ği İlkeleri Meslek E.ği Kodları Bazı Meslek Alanlarında E."

Transkript

1 MESLEK ETİĞİ İÇİNDEKİLER Meslek Nedir? Meslek E.ği Nedir? Melsek E.ği ve Gelişim Süreci Meslek E.ği İlkeleri Meslek E.ği Kodları Bazı Meslek Alanlarında E.k ADALET MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Mustafa CİHAN HEDEFLER Bu üniteyi çalışdktan sonra; Meslek kavramını öğrenebilecek, Meslek e.ği kavramını tanıyabilecek, Meslek e.ği ilkelerini kavrayabilecek, Meslek e.ği kodlarını anlayabilecek, Bazı meslek alanlarını tanıyabileceksiniz. ÜNİTE 8

2 GİRİŞ Günümüzde her geçen gün önemi artan etiğin, özellikle günlük pratik yaşamla ilgili sorunlarla ilişkilendirilmesi dikkat çekicidir. Toplum yaşamında önemli bir yeri olan mesleklerin de etik bir boyutu olduğu gerçeği artık kabul edilmektedir. Meslek etiği, mesleklerde uyulması gereken birtakım kural ve etik değerleri ifade etmektedir. Bu bağlamda meslek etiği ilkeleri, bir mesleğe ait mesleki davranış ilkeleri olarak da adlandırılabilir. Meslek etiği, mesleki bilgi ve uzmanlık nedeniyle meslek mensuplarına yüklenen ilave bir sorumluluktur. Bununla birlikte meslek etiği, mesleğin gereklerinin yapıldığı toplumun genel ilkelerinden bağımsız değildir. Bu ünitede toplumsal yaşam için hem gerekli hem de vazgeçilmez olan mesleklerle ilgili olarak, meslek etiği kavramının neyi ifade ettiği, temel meslek etiği ilkelerinin ve meslek etiği kodlarının neler olduğu konuları üzerinde durulmaktadır. MESLEK ETİĞİ KAVRAMI Uygulamalı etik, etiğe ilişkin somut konuları ele alır. Ahlak, davranışlarımızı yönlendiren değerler ve buyruklar topluluğudur. Bu nedenle ahlak, her zaman yaşamımızın içindedir. Dolayısıyla ahlaka her tarihsel dönemde ve her insan topluluğunda rastlamak mümkündür. Bir felsefe disiplini olan etik (ahlak felsefesi) ise, söz konusu ahlak olgusu üzerine düşünmek ya da felsefe yapmaktır. Böylece etik, felsefenin önemli disiplinleri arasında yer alır. Başka bir ifadeyle etik, konu ve sorunlarının çeşitliliği ve çözüm denemelerinin çokluğu dolayısıyla diğer felsefe disiplinlerinin önünde yer alır. Etik, ahlak konusunda sadece teorik tartışmaların yapıldığı bir disiplin değildir. Aynı zamanda etik; ilkelerin, belirli yaşam ve eylem alanlarına uygulanmasıyla ortaya çıkan konu ve sorunlarla da ilgilidir. Nitekim bu konudaki çalışmalar uygulamalı etiği ortaya çıkarmıştır. Uygulamalı etik, etiğe ilişkin daha somut konuları kendisine konu yapar. Ayrıca uygulamalı etik çalışmaları ile etik, soyut felsefi bir tartışma olmaktan çıkarak, günlük yaşama dâhil olmuştur. İşte meslek etiği de bunlardan biridir. Şu hâlde meslek etiği nedir? Meslek etiğinin temel ilkeleri nelerdir? Meslek etiğinin tarihsel olarak gelişim süreci nasıl olmuştur? Meslek Nedir? Meslek etiğinin ne olduğunu anlayabilmek için, öncelikle meslek kavramının ne anlama geldiğinin ortaya konulması gerekir. Çünkü toplumda yapılan her işi ya da uğraşı bir meslek olarak görmek doğru değildir. Bir iş ya da uğraşın meslek olarak kabul edilmesi için birtakım özellikleri ve şartları taşıması gerekir. Meslek kavramı, belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı; insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş ya da uğraş anlamına gelmektedir. 2

3 Bir işin ya da uğraşın meslek olarak adlandırılması için, uğraş alanının etik değer ve ilkelere de yer vermesi gerekmektedir. Meslek etiği, belirli bir meslek grubunun meslek üyelerine emreden, onları belirli kurallarla davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. Bu genel tarife rağmen, meslek kavramının tanımı konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır. Örneğin bazıları, para kazanmak için yapılan bütün uğraşları meslek olarak değerlendirmektedir. Fakat bazıları ise, meslek kavramının bu kadar geniş tutulmasından yana değildir. Bunlara göre, bir uğraşın meslek olarak adlandırılması için birtakım şartları taşıması gerekmektedir. Bir işin ya da uğraşın meslek olarak adlandırılması için, uğraş alanının etik değer ve ilkelere de yer vermesi gerekmektedir. Bir meslek çalışanının, bilgi, beceri, doğru iş alışkanlıkları ve tutumlara sahip olması icap etmektedir. Buradan hareketle bir meslekte bilgi ve beceriler kadar mesleki değerlerin ve etik ilkelerinin de tanımlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu etik değer ve ilkeler, yazılı olabileceği gibi, meslektaşlar tarafından örtülü biçimde benimsenmiş de olabilir. Her meslek; o mesleğin değerini, gelişmesini ve diğer insanlar açısından tanınmasını sağlayan örgütlere sahiptir. Bu anlamda dünyada binlerce meslekten bahsetmek mümkündür. Ülkemizde de resmî olarak tanımı yapılmış, yaklaşık 600 e yakın mesleğin olduğu belirtilmektedir. Toplumda tanınan ve benimsenen bir meslek sahibi olmak, sosyolojik bakımdan birtakım sonuçlar doğurur. Bu bağlamda toplumda tanınan bir meslek sahibi olmak, beraberinde itibar getireceği gibi mensuplarına da bazı ayrıcalıklar, sosyal, ekonomik, yasal ve politik üstünlükler de sağlar. Bu nedenle ortaya yeni çıkmış bir iş grubu, bir meslek olarak tanınmak ve adlandırılmak için büyük çabalar gösterir. Bir uğraşın ya da işin bir meslek olarak sayılabilmesi için taşıması gereken şartları ve ölçüleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: Bir meslek, toplumun hayati ihtiyaçlarından birini karşılamalıdır. Meslek, bir kişinin sadece kendi doyumu için değil, aynı zamanda başkalarının yararı için de yaptığı bir uğraş olmalıdır. Bir mesleğin meslek olabilmesi için mesleğe girmeden önce kişilerin, bu mesleği yapabilmelerini sağlayan bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olmaları gerekir. Meslek dalları birtakım araştırma ve deneylerle geliştirilerek, kendine özgü tekniklere zamanla sahip olmalıdır. Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlar olduğu için, meslek mensupları yaşamlarını mesleklerinden elde ettikleri yasal parasal kazanç ile sürdürüyor olmalıdır. Meslek alanlarının kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır. Bu nedenle meslek mensupları, bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranmalıdır. Meslek Etiği Nedir? Meslek etiğinin ne olduğuna ilişkin birçok tanımlama ile karşılaşmaktayız. Ancak biz burada bu tanımlardan bazıları üzerinde duracağız. Bunlardan birine göre meslek etiği, çalışma yaşamımızdaki meslektaşlarımıza, işverenlere, üreticilere, tüketicilere, kişilere ve topluma karşı bireysel davranışlarımızı yönlendiren, mesleksel davranışlarla ilgili nelerin doğru ya da yanlış olduğu 3

4 Meslek etiği diğer denetim biçimlerinden farklı bir şekilde, içsel bir denetim sağlar. hakkında inançlarımıza dayalı bizlere yol göstericilik yapan etik ilkeler toplamıdır. Diğer bir tanımlamada ise meslek etiği, bir meslek grubunun üyelerini belli kurallarla davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, ilkesiz üyeleri ise dışlayan, rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere meslek etiği, özellikle mesleklerde uyulması gereken birtakım kuralları ifade etmektedir. Bu kurallara, dünyanın neresinde olursa olsun aynı meslekte çalışan insanların uyması gerekmektedir. Böylece meslektaş insanların birbirleri ile ilişkilerinde birtakım davranış kalıplarına uymaları, meslek etiğinin bir gereği olarak karşımıza çıkar. Ünlü sosyolog Durkheim e göre ise meslek etiği, bir meslek grubunun lehine olacak biçimde, kişisel eğilimleri sınırlayan ve meslek mensuplarını belirli davranışları yapmaya zorlayan kurallardır. Dolayısıyla meslek etiği, bir meslek grubunun ürünü olduğu için, bir grup ne kadar güçlü ve sağlam olursa etik ilkelerin de o oranda etkili olduğu söylenebilir. Gruptaki ilişkiler son derece önemlidir. Örneğin grupta ilişkiler samimi, içten ve sıcak olursa, grupta paylaşılan duygu ve düşünceler de o derece yoğun olabilir. Başka bir deyişle, mesleki gruplar ne kadar sağlam ve örgütlü olursa, grubun sahip olması gereken meslek etiği de o kadar gelişir ve saygınlık kazanır. Öte yandan geleneksel anlamda meslek etiğinin temelinde yatan düşünce, meslek sahiplerinin mesleklerini yapmak suretiyle kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet ederek kamu yararına çalışmalarıdır. Dolayısıyla meslek etiği açısından bir mesleğin yapılmasıyla kazanılan maaş, gelir, güç, statü gibi kişisel çıkarlar ikinci planda gelmelidir. Örneğin bir doktorun asıl amacı para kazanmak değildir. Başka bir ifade ile doktor para kazanmak için hastasını muayene etmez. Fakat o, hastalarına baktığı için para kazanır. Bundan dolayı meslek sahibi olmak, iş adamlığı ve işçilikten ayrılmaktadır. Çünkü söz konusu gruplar, açık bir şekilde uğraşlarının asıl amacının ücret olduğunu ifade etmektedir. Meslek etiği, diğer denetim biçimlerinden farklı bir şekilde içsel bir denetim sağlar. Ayrıca meslek etiği genel anlamda etik değerlerin, bir meslek bağlamında yeniden oluşturulmasıdır. Meslek etiği ilkeleri, bir mesleğe ait mesleki davranış ilkeleri olarak da adlandırılabilir. Diğer yandan meslek etiği, genel ahlak kurallarından fazla olarak mesleki bilgi ve uzmanlık nedeniyle meslek mensubuna yüklenen ilave bir sorumluluktur. Bir işin verimliliğinin artması ve kalitesinin yükselmesi için meslek etiği son derece gereklidir. Nitekim meslek etiğine uygun davranışlar sergileyen meslek mensupları, çevresinin güvenini ve saygısını kazanırlar. MESLEK ETİĞİ VE GELİŞİM SÜRECİ Meslek etiği, toplumsal planda iş bölümünün ortaya çıkması ve dolayısıyla birtakım işleri bazı insanların daha ustalıkla yapabilmeleri sonucunda ortaya çıkan meslekleşme süreci ile birlikte doğmuştur, diyebiliriz. Günümüzde meslek etiğine ilginin her geçen gün artmasının nedeni ise, meslek türlerinde karşılaşan etik sorunların giderek artmasıdır. 4

5 Meslek etiği, mesleğin gereklerinin yapıldığı toplumun genel etik değerlerinden bağımsız değildir. Ahilik, Anadolu da yaşamını sürdürmüş ve özellikle Osmanlı Devleti nin kurulmasında önemli roller üstlenmiş; toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının düzenlenmesinde etkili olmuş bir esnaf ve sanatkârlar birliğidir. Meslek etiğini kendi içinde bölümlere ayırmak mümkündür. Mesleğin türüne göre tıp etiği, bilim etiği, mühendislik etiği, polis etiği, basın etiği vb. adını alan meslek etikleri, söz konusu mesleğe mensup kişilerin, mesleklerini icra ederken dikkat etmeleri gereken etik kuralları içermektedir. Ancak şunu belirtmeliyiz ki, meslek etiği, mesleğin gereklerinin yapıldığı toplumun genel etik değerlerinden bağımsız değildir. Bunun yanında meslek etiği, ilgili mesleğin evrensel planda kabul görmüş ilkelerinden de etkilenmektedir. Tarihsel süreç açısından olaya yaklaştığımızda insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her türden mal ve hizmet üretimi, çeşitli meslek dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Farklı biçimlerde kurulan meslek dalları ya da grupları söz konusu mesleğin kurallarını ve dayanışmasını kapsayan birtakım ilkeleri olan birliklerdir. Birlik ve dayanışma içerisinde olan bir meslek grubu ise, hem mesleğin saygınlığının artmasını hem de topluma daha iyi hizmet sunulmasını hedeflemektedir. Bu meslek dalları arasında esnaf birliklerinden zanaatkârlara ve hekimliğe kadar birçok meslek grubunu sayabiliriz. Öte yandan bir toplum içerisinde yaptığı iş ya da uğraş dolayısıyla kendi başına farklılaşarak belli bir meslek grubu hâline gelen ilk meslek, hekimlik olarak bilinmektedir. Hekimlerin oluşturduğu meslek grubunun en önemli ifadesi de Hipokrat Andı dır. Hipokrat andı ise, tıp öğrenimini bitiren genç doktor adaylarının mesleklerine başlamak için ettikleri bir tür yemindir. Bir tür tıp etiği ilkeleri niteliğinde de olan bu andın kısaca özü, doktorun; soyuna, dinine, sosyal ve siyasi durumuna bakmaksızın bütün hastalarına eşit davranması ve mesleğini kötüye kullanmaması şeklindedir. Osmanlı dönemindeki Ahilik Teşkilatı, Batı daki Lonca sistemi aynı meslek çerçevesinde bir araya gelenlerin oluşturduğu toplumsal yapılardır. Bunlardan kendi kültür tarihimiz açısından da önemli bir yeri olan Ahilik Teşkilatının meslek etiği açısından dikkatle incelenmesi gereken bazı yönleri vardır. Ahilik, Anadolu da yaşamını sürdürmüş ve özellikle Osmanlı Devleti nin kurulmasında önemli roller üstlenmiş; toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının düzenlenmesinde etkili olmuş bir esnaf ve sanatkârlar birliğidir. Batı daki Lonca sisteminden farklı olarak, Ahi birlikleri devlet otoritesinin dışında kurulup gelişen, günümüzde kamu görevi kabul edilen bir işi gönüllü olarak gerçekleştiren birliklerdi. Ahilikte temel amaç, bir kişiye sadece bir meslek öğretmek değildir. Aynı zamanda kişilere meslek ahlakı ve toplum kuralları da öğretilerek onun daha iyi bir insan olarak yetiştirilmesi sağlanmaya çalışılır. İşte bu amaç doğrultusunda kişi, bir meslek öğrenmenin yanında, zaviyelerde toplum adabını, İslam dinini, pozitif bilimleri de öğrenirdi. Öte yandan Ahilik, insanların bir sanat dalında uzman olmalarını sağlamanın yanında, sanatkârın ahlaki düzeyini yükselten, iş dünyasına insancıl boyutlar kazandıran bir sosyo- ekonomik kuruluştur. Ahilik iyiliğin, dostluğun, kardeşliğin, kısaca bütün güzel değerlerin içselleştirildiği bir birliktir. Kurucusu Ahi Evran, ahlak ile sanatın âdeta bir birleşimi olan Ahiliği çok itibarlı bir duruma getirme çabası göstermiş önemli bir şahsiyettir. Ahi Evran, Anadolu insanına alın teri ile geçinme, 5

6 Bir toplumda var olan bütün meslekler, toplumsal yaşam için hem gerekli hem de vazgeçilmezdir. öz güvenli ve minnetsiz bir yaşama becerisi kazandırmaya ve vatan sevgisi benimsetmeye çalışmıştır. Yine Ahi Evran, Ahilere ahlaki bir bakış açısı da kazandırmıştır. Örneğin bir Ahi esnafı kendi müşterisine, Bugün yeterince satış yaptım, lütfen komşu dükkândan alışveriş yapın. diyebilmekteydi. Ahilere özgü bu davranış, meslek etiği açısından oldukça dikkat çekicidir. Ahi ahlakının temel niteliklerinden bazıları şunlardır: İş ve meslek sahibi olmak Helal kazanç kutsaldır. İş yeri huzurlu bir ortam olmalıdır. Ekonomik işlerde doğruluk Fırsat ve imkânlardan eşit ölçüde yararlanma, kendisinden başkasını da düşünme Planlı, vasıflı, kaliteli ve standart mal üretimi Ahi örgütlerinde mesleki ve ahlaki eğitim Böylece Ahilik sisteminde de gördüğümüz gibi, bir meslek birliğinin en önemli kaygısı, meslek üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır. Yine birlik, mensuplarını aynı etik değerler etrafında bir araya getirmekte son derece önemlidir. Sonuçta bir toplum içerisinde meslek grupları sağlıklı ve iyi olursa, toplumun geneli de bundan payını alır. Geçmişte Ahilikte olduğu gibi, bugünde aynı mesleği yapanların bir araya gelerek çeşitli meslek birlikleri ya da toplumsal birlikler oluşturduğu bilinmektedir. Bu konuda Tabip Odaları, Barolar Birliği gibi mesleki kuruluşlar sayılabilir. Günümüzde mesleki birlik kurmak için özel bir meslek dalında bulunuyor olmak gerekmez. Artık herhangi bir işi yapıyor olanlar da bir araya gelerek bir kurumsal ve yasal iş birliği içinde olabiliyorlar. Bu faaliyetler de farklı isimlerle (Oda, Dernek ve Birlik gibi) adlandırılır. Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği gibi çalışma birliklerini buna örnek verebiliriz. MESLEK ETİĞİ İLKELERİ Meslek etiği ilkeleri, her meslek mensubunun olabildiğince iyi olması ilkelerinden başka bir şey değildir. Her şeyden önce şunu belirtmeliyiz ki, bir meslek üyesinin yaptığı her türlü eylem, bir noktadan sonra, kendini aşar ve diğer meslektaşlarını da yakından ilgilendirir. Örneğin bir meslek üyesinin yapmış olduğu olumsuz ve istenmeyen bir davranış sadece onu yapan üyenin küçük düşmesine yol açmaz, aynı zamanda bağlı olduğu mesleğe duyulan bütün güveni ve saygıyı da olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla bir meslek üyesi yapacağı davranışlara çok dikkat etmelidir. Çünkü yapacağı yanlış bir davranış sadece kendisine değil, mensubu olduğu mesleğe de zarar vermektedir. Hatta yapılan yanlış davranış, mesleğin güvenini ve saygınlığını azalttığı için, bundan toplum da etkilenecektir. Gerçekten de bir toplumda var olan bütün meslekler, toplumsal yaşam için hem gerekli hem de vazgeçilmezdir. Bütün mesleklerin, toplumun her bakımdan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hedefleri vardır. Bu hedeflerin istenilen boyutta gerçekleşmesi toplumsal yaşam açısından önemlidir. Bu bağlamda her 6

7 meslek mensubunun mesleğine ilişkin birtakım etik değerleri içselleştirerek meslek yaşamına yansıtması gerekir. Meslek etiği ilkeleri, her meslek mensubunun olabildiğince iyi olması ilkelerinden başka bir şey değildir. Meslek etiğinin ilkelerini meslek yaşamında kabul eden ve uygulayan meslek mensupları her zaman takdir edildiği gibi, yaptıkları işe güven duyulmasını da sağlar. Şu hâlde genel anlamda meslek etiği açısından, temel meslek etiği ilkelerinin neler olduğu üzerinde öncelikle durulması gerekir. Bunları doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenirlik ve mesleğe bağlılık olarak sıralayabiliriz. Doğruluk İlkesi Genel toplum yaşamında olduğu gibi, meslek yaşamında da yalancılık, en büyük tehlikedir. Doğruluk, yalancılığın karşıtı olarak değerlendirilir. Bu bağlamda doğruluk, doğru sözlülük ve güvenirliğe işaret eden bir kavram olarak karşımıza çıkar. İnsan, toplumda tek başına yaşamaz. Ahlak dediğimiz olgu ise, ancak başkaları ile birlikte yaşadığımız bir toplumda ortaya çıkar. Buna göre etik bir davranış, başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde iyi olmayı, dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. Örneğin bir meslek üyesi çalışma yaşamında içten ve dürüst davranmazsa, başkaları ile ilişkilerde kendi sonunu hazırlar. Aynı zamanda mesleğine ilişkin güven ortamının da ortadan kalkmasına yol açar. Genel toplum yaşamında olduğu gibi, meslek yaşamında da yalancılık en büyük tehlikedir. Çoğunlukla korku ve güvensizlikten kaynaklanan yalan söyleme, zedeleyici bir davranış biçimidir. Bir meslekte hangi konumda olursa olsun kişiler, yalandan uzak durarak ve doğruluğu içselleştirmiş bir şekilde hem astlarına hem de üstlerine tam manası ile güven vermek zorundadır. Başka bir deyişle tüm meslek mensupları, çalışmalarının her aşamasında doğruluk ve dürüstlükten asla ödün vermemelidirler. Yalancılık, iş yaşamını sarsan ve kişiyi meslekten atılmaya kadar götüren olumsuz bir davranıştır. Öte yandan bir meslek mensubu, sadece kendi meslektaşları arasında kurduğu ilişkide değil, meslek dışı ilişkilerinde de doğru, dürüst, samimi ve hakkaniyetli olmalıdır. Zaten bütün bunları sağlarsa herkese güven vermiş olur. Kısaca, meslek yaşamında doğru davranış biçimlerini uygulamak; dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkeleri arasındadır. Yasallık İlkesi Çalışma yaşamında, üretilen her türlü malın üretiminden tutun da çalışanların karşılaştığı problemlere varıncaya kadar yasalara uymak ya da yasalara bağlı kalmak da meslek etiği ilkeleri arasında yer alır. Ülkemizde üretim alanına ve çalışma yaşamına ilişkin birçok yasa vardır. Bu konuda sadece devletin değil, uluslararası bazı kuruluşların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar çalışma yaşamını düzenleyen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile üretim standartlarını düzenleyen Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) gibi kuruluşlardır. Yasallık ilkesi bağlamında, hukuksal açıdan suç oluşturan emirlerin yerine getirilmemesi konusunda, yöneticiler kesinlikle kararlı olmalıdırlar. Diğer yandan, emirlerin yasalara aykırılığının üst yöneticilere anımsatılması ve yönetimde 7

8 keyfiliğin ortadan kaldırılması hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından önemlidir. Yeterlik İlkesi Meslekte kazanılan deneyim ve yetkinlikler, o işi yapma konusunda bireye toplum içerisinde uzman, yetkili ya da yeterli kişi gibi kimlikler kazandırır. Mesleğe ilişkin etik kodlar, çalışanların davranışlarına yol gösteren kurallardır. Bir meslek ilkesi olarak da değerlendirilen yeterlik, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yetenek, bilgi ve becerileri ifade eden bir kavramdır. Başka bir deyişle yeterlik, bir görevi yerine getirmek için sahip olunması gereken kapasiteyi ifade eder. Çalışma yaşamında yeterlikler, mesleksel yetkinliğin göstergeleri olarak oldukça önemsenmektedir. Bir mesleğe ilişkin olarak belirlenmiş yeterlikler esas alınarak, meslek mensuplarının etkinlikleri değerlendirilebilir. Ayrıca yeterlikler, çalışanların işe ilişkin özellikleri hakkında daha doğru bilgiler elde etmenin, doğru değerlendirmeler yapmanın, ödüllendirmelerinin ve daha birçok konunun etkili bir aracı olarak düşünülmelidir. Günümüzde gerek bilim alanında gerekse teknoloji alanındaki sürekli gelişmeler çalışma yaşamını da etkilemektedir. İşte bütün bu değişme ve gelişmeleri izlemek, kendini yenilemek ve çalışma alanlarında uygulamak meslek etiği ilkeleri açısından son derece önemlidir. Meslekte kazanılan deneyim ve yetkinlikler, o işi yapma konusunda bireye toplum içerisinde uzman, yetkili ya da yeterli kişi gibi kimlikler kazandırır. Bunun yanında bir işi yapabilme konusunda diploma ya da herhangi bir belge almak da kişiye o işi yapabilme konusunda hak ve yetki verir. Meslek mensuplarının işlerinin ehli olmalarının yanında, iyi bir eğitimden geçmeleri de gerekmektedir. Güvenirlik İlkesi Güvenirlik de bir meslek etiği ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir meslek mensubunun mesleğini icra ederken güvenilir olması, mesleğini en iyi şekilde, zamanında ve istenildiği gibi yapması ile mümkündür. Güvenilir bir çalışan, bilgilerini başkalarını yanıltmak için değil, başkalarına yardım etmek için kullanır. Ayrıca güvenilir bir kişi, bütün enerjisini ve bilgisini işine verdiğinden başarılı olması kaçınılmazdır. Görevini benimseyen insanlara daha fazla güvenilir. Meslek etiğinin önemli bir boyutu güvendir. Güven, toplumsal planda olduğu gibi örgütsel planda da önemlidir. Yüksek güven toplumlarında insanların birbirlerine olan güvenleri de yüksektir. Örneğin esnaf arasında Sözüm senettir. ifadesi, yüksek güven toplumlarının özelliklerini yansıtır. Örgütsel boyuttaki güven ise, bir örgütte yer alan üyelerin birbirlerine duydukları güveni gösterir. Fakat örgütsel güven, toplumsal güven kültüründen bağımsız değildir. Bir örgüt içinde ise, hizmet içi eğitimle güven ortamı oluşturulabilir. Mesleğe Bağlılık İlkesi Meslek etiği ilkelerinden bir diğeri ise, kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi bir biçimde işini yapmaya çalışmasıdır. Mesleğe bağlılık, mesleği sevmekle ve onunla ilgili olmakla gerçekleşir. Nitekim bu niteliklere sahip olan bir çalışan, 8

9 bedensel ve zihinsel olarak bütün enerjisini yaptığı işe verir. Aksi hâlde işini sevmeyerek çalışan bir kişi, hem kendisini mutsuz eder hem de etrafına bu mutsuzluğu yansıtır. Bu iş verimliliğinin düşmesi demektir. Bu durumda kişiler, mesleklerini bırakmak zorunda bile kalabilmektedirler. Bir çalışanın işini gereği gibi yapması, görev ve sorumluluklarını bilmesi, örgütün amaçlarını benimsemesi mesleğe bağlılığının göstergeleridir. Bireyin çalışma yaşamı içerisinde sürekli olarak kendini geliştirmesi ve eğitim olanaklarından yararlanması işine verdiği önemi yansıtır. Öte yandan çalışan kişi, sadece kendini geliştirmemeli, meslektaşlarının mesleki gelişmelerine de katkıda bulunmalıdır. Kısaca mesleğe bağlılık ilkesi, çalışan kişinin işini sevmesine, benimsemesine ve huzurlu bir ortamda çalışmasına katkı sağlayan bir ilke olarak karşımıza çıkar. Bireysel Etkinlik Meslek e.ği ilkelerinin bir meslek için önemi nedir? Düşününüz? MESLEK ETİĞİ KODLARI Etik kodlar, bireylere yol gösterici ilkelerdir. Meslek etiği ilkeleri ile benzer işlevlere sahip olan meslek etiği kodlarından bahsetmek de mümkündür. Bir meslek alanında etik unsurlar bir araya getirilerek etik kod adı verilen yazılı dizgeler oluşturulur. Dolayısıyla bir meslek kodunda yer alan etik unsurlara, bu mesleği uygulayan herkesin uyması gerekmektedir. Eğer meslek mensubu söz konusu meslek etik kodlarına uymazsa, meslek birliği üyeyi zorlar, yaptırım uygular, hatta cezalar dâhi verir. Mesleğe ilişkin etik kodlar, çalışanların davranışlarına yol gösteren kurallardır. Etik kodlar, hem meslek ideallerinin üyeler arasında paylaşılmasını sağlar hem de meslekteki etik davranışlara rehberlik eder. Şu hâlde etik kodlar, meslek içinde kalabilmek için, üyelerin uymak zorunda oldukları amaç ve davranışlar bütünüdür. Genel de yazılı ve resmî bir nitelik taşıyan etik kodlarda, ne tür değerlerin benimseneceği açık olarak belirtilmiştir. Etik kodlar, örgütün ve mesleğin temel değerlerini ve mensuplarının takip etmesi gereken kuralları içerir. Bu bağlamda her mesleğin etik kodları kendilerine göre farklılık gösterir. Söz konusu ilkeler, mesleğe ilişkin her şeyden önce, uygulama standartlarını ortaya koyar. Etik ilkelerin yazılı olması hâlinde üyelere aktarılması ve öğretilmesi kolay olur. Nitekim meslek etiği ilkelerinin bütün üyelerce bilinmesi gerekmektedir. Etik kodların temel işlevi, kapsama giren bütün grup üyeleri üzerinde bir disiplin sağlamak ve bunun için gerekli ortamı oluşturmaktır. Etik kodlar, bireylerin etik açıdan doğru davranmalarına yardımcı olmak ve onları bu şekilde davranmaya motive etmek için kullanılır. Bir tür ilkeler kümesinden oluşan meslek etiği kodları, bir mesleğin inanç ve değerlerinin en görülebilir işaretlerini vermektedir. Bu 9

10 nedenle etik ilkelerin içeriğine ilişkin sorumlulukları üstlenmeden önce, çalışanların bu ilkeleri alabildiğince açık bir şekilde geliştirmeleri gerekir. Bir meslek ya da örgütün etik kodlar geliştirmesinin ya da sahip olmasının birçok nedeni vardır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür: Meslekte ya da örgütte kabul edilmiş veya kabul edilebilir bulunan davranışları açık ve net bir şekilde tanımlamak Uygulamalarda, meslek ideallerine uygun olarak standartları yükseltmek Meslek ya da örgüt mensuplarının kendi davranışlarını kıyaslamalarını sağlayacak örnekler oluşturmak Profesyonel anlamda davranış ve sorumluluklar için bir çerçeve çizmek Mesleki kimlik gelişimine bir araç oluşturmak ve mesleki olgunluğun belirtilerini ortaya koymak Bir meslek için etik ilkelerini belirlemek önemli ve yararlıdır. Ancak bu ilkeleri yazmış olmak için yazıp daha sonra bir kenara bırakmak doğru değildir. Bununla birlikte meslek etiği ilkeleri tek başına yeterli olmaz. Zaten etik kodların meslek ile ilgili bütün sorunlara cevap vermesi beklenemez. Etik kodlar bireylere yol gösterici ilkelerdir. Ancak meslek etiği ilkelerinin bir meslek ya da örgütte yaşama geçirilebilmesi için bazı hususlara dikkat etmek gerekir: Etik sorunlara yer veren örnek olaylarla zenginleştirilmiş hizmet içi eğitim programları geliştirmek Etik olmayan davranışları etkin bir cezalandırma ve dengede tutma sistemiyle önlemeye çalışmak Etik olmayan davranışlar için verilecek cezaların çalışanlarca bilinmesini sağlamak Meslek yaşamında, iş arkadaşlarının ve üstlerinin ahlaki davranış üzerindeki etkisini tespit etmek Mesleğe ilişkin kural ve ilkeleri oluşturacak bir etik kurul oluşturmak Mesleğe ilişkin etik kural ve ilkeleri içeren bir liste geliştirmek TarPşma Sizce bir meslek için e.k kodlar oluşturmak gerekli midir? TarDşınız? Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı aldnda yer alan tardşma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. 10

11 BAZI MESLEK ALANLARINDA ETİK Daha öncede ifade ettiğimiz gibi meslek etiği kavramı, mesleksel çabaların iyiye ve doğruya yönlendirilmesi konusunda birtakım ilkeler koyan, çalışanların özel isteklerini sınırlayan, mesleğe ilişkin idealler koyan ve meslek ilkelerine uymayan mensupları ise dışlayan bir ilkeler topluluğudur. Bu anlamda bütün meslekler için meslek mensuplarına yönelik etik ilkeler oluşturulmuştur. Burada yeri gelmişken bazı meslek etikleri hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Tıp Etiği Her tıbbi eylemin kendince bir etik boyutu vardır. Meslek etikleri grubunda yer alan tıp etiği, genel olarak tıbbi eylemleri düzenleyen kurallar ve tıbba özgü değerler dünyası ile ilgili bir meslek etiğidir. Tıp etiği, tıbbi eylemler çerçevesinde neyin iyi, neyin kötü olduğu üzerinde durur. Bu anlamda her tıbbi eylemin kendince bir etik boyutu vardır. Tıp etiği açısından, örneğin bir doktorun öncelikli olarak görevi, hastaya zarar vermeden ya da hastanın iradesine karşı herhangi bir davranışa girmeden, onun sağlığını korumak ve hastanın yeniden sağlığına kavuşması için gerekli araç ve yollara başvurmaktır. Hipokrat yeminine göre de doktorlar hastalarına salt tamir edilecek bir nesne gibi davranmamakla sorumludurlar. Aynı zamanda doktorlar, hastanın kendisine insancıl davranılması ve kendisiyle ilgilenilmesi gibi birtakım haklı taleplerine de saygılı olmak zorundadırlar. Böylece tıp etiğinin alanını, tıbbi uygulamalar ve tutumların iyi veya kötü, doğru veya yanlış olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden birtakım etik ilkeler oluşturulması çabaları oluşturmaktadır. Bu anlamda tıp etiğine ilişkin birçok etik ilkeden bahsedilir. Bunlardan bazıları ise şunlardır: Özerkliğe saygı ilkesi, yararlılık ilkesi, kötü davranmama, adalet ilkesi, gizliliğe saygı, zarar vermeme, özgürlük, gerçeği söyleme ve eşitlik. Basın Etiği Basın etiği, basın ve yayın organlarında çalışanların mesleki etkinliklerindeki kurallar ve ilkeler bütününü ifade eder. Bugün çoğu ülkede basın etiği bağlamında, basının kendini denetleyen birtakım ilkeler oluşturduğu görülmektedir. Demokrasilerde toplumu bilgilendirmek görevinde olan basın, bu görevini yerine getirirken birçok etik değerlere dikkat etmek durumundadır. Basın sahip olduğu gücü, insan hak ve özgülüklerini hiçe sayarcasına kullanmamalıdır. Aynı zamanda basın mensupları, topluma yarar ilkesini de gözden uzak tutmamalıdır. Her basın mensubu basın meslek ilkelerine uymak zorundadır. Bazı basın meslek ilkeleri ise şunlardır: Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. Bir kamu kurumu olan gazetecilik mesleği, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılamaz. 11

12 Bilim Etiği Bilim adamının gerçeği, doğruyu aramak ve bulmak için uluslararası geçerli standartlara uygun bilimsel çalışma yöntemlerini izlemesi şarttır. Bilim etiği, bilim adamının bilim yaparken uyacağı etik ilke ve kuralları ifade eder. Bu anlamda bilim adamının birtakım iç ve dış sorumluluklarından bahsedilebilir. Bunlardan iç sorumluluk, meslek etiğini oluşturur. Bilim adamının gerçeği, doğruyu aramak ve bulmak için uluslararası geçerli standartlara uygun bilimsel çalışma yöntemlerini izlemesi şarttır. Söz konusu standartlar arasında, verilerin manipüle edilmemesi, sonuçların birden çok deneyle aynı koşullarda yenilebilir olması, yasa hipotezlerinin her zaman doğrulanabilir olması gibi hususlar yer alır. Diğer taraftan kişisel doğruluk ve dürüstlük gibi özelliklerde bilim adamının etik ilkeleri arasında yer alır. Bilim adamının dış sorumluluklarına gelince, bunlar daha çok bilim adamının topluma karşı olan etik sorumluluklarıdır. Söz konusu dış sorumlulukları ise, şu şekilde sıralayabiliriz: Çeşitli projelerin potansiyel riskleri üzerine dikkat çekmek, kötü kullanıma karşı uyarmak, zararlı olabilecek ya da faydası ile maliyeti arasında mantıklı bir tutarlılık bulunmayan araştırmalardan vazgeçmek. Eğitim Etiği Eğitim ve öğretim işlerinin aynı zamanda bir etik boyutu olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde, eğitimle uğraşan bütün kişilerin, hizmet öncesi iyi bir etik eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Çünkü eğitimi kendine bir meslek hâline getiren öğretmenler, yetiştirmek durumunda oldukları kişilere örnek model olmak durumundadırlar. Nitekim ideal bir öğretmen, öğrettiklerini bizzat yaşayan ideal kişidir. Öte yandan iyi öğretmen, etik özgürlük fikrini gerçekleştirmekle sorumlu olduğunu bilen kişidir. Böyle öğretmenlerin yetiştirdikleri kimseler aydın, özerk, kendi hakkında karar veren ve kendi eylemlerine sahip çıkan kişiler olmaktadır. Öğretmenlik, sadece bilgi aktaran bir meslek değildir. Bu meslek aynı zamanda yetişmekte olan kuşağa birtakım değerler kazandırılmasını hedeflemektedir. Şu hâlde hangi düzeyde öğretim etkinliğinde bulunursa bulunsun, bir öğretmenin bazı etik ilkeler doğrultusunda davranması gerekmektedir. Öğretmenlik meslek etiğinin bazı etik ilkeleri ise şunlardır: Öğretmenin işinde profesyonel olması gerekir. Öğretmen, bir kamu hizmeti olarak eğitimde üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Her türlü davranışında adaleti sağlamalıdır. Ayrıca her türlü eşitsizlikten sakınmalıdır. Eğitim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesine olanak tanımalıdır. Hiçbir şekilde yolsuzluk yapmamalıdır. Düşünce ve davranışları ile doğru, dürüst ve güven verici olmalıdır. Son olarak öğretmen, mesleğine bağlılık içinde olmalıdır. Hukuk Etiği Bir meslek etiği olarak hukuk etiği, temel bir değer olarak adaletle ilgilidir. En genel anlamı ile hukuk, bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için toplumu düzenleyen kurallar bütünüdür. Başka bir deyişle hukuk, bireylerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacıyla konulan kurallar toplamıdır. Bu bağlamda bir toplumun hukuk sistemi, toplum düzenini ve adaletin işlemesini sağlama görevlerini üstlenir. Dolayısıyla hukuk ile etik arasındaki ilişki kaçınılmaz 12

13 bir ilişki olarak karşımıza çıkar. Hukuk normları etik ilkeler değildir, ancak bağlayıcı olmayı etik ilkeler ile sağlamaya çalışır. Bu bağlamda bir meslek etiği olarak hukuk etiği, temel bir değer olarak adaletle ilgilidir. Çünkü hukukun nihai amacı, adalettir. Hukuk uygulamalarında ise, her zaman adil ve adaletli sonuçlara ulaşma hedefi vardır. İdeal bir hukuk düzeni, adalete uygun olan düzendir. Bu nedenle hukuk mesleği ile uğraşanların son derece adil insanlardan oluşması gerekir. Hukukla ilişkili mesleklerde (yargıç, savcı, avukat gibi) görev yapan kişilerin, görevlerini yerine getirirken birtakım etik ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Örneğin avukatlık mesleği ile uğraşanlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özenle yerine getirmelidirler. Başka bir deyişle avukatlık unvanın gerektirdiği saygı ve güvene yakışır biçimde davranmalıdırlar. Mühendislik Etiği Mühendislik etiği ise, mühendislerin halka, çalışanlarına ve müşterilerine karşı uymaları gereken kural ve etik ilkeleri ifade eder. Meslek etiği açısından bir mühendis için temel ilke, mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini insanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak gerçekleştirmektir. Ayrıca bir mühendis, dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi iş verenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet etmelidir. Son olarak bir mühendis, mühendislik mesleğinin yeteneğini ve itibarını artırmaya çabalamalıdır. Polis Etiği Polisler mesleklerini icra ederken her türlü işkence ve şiddetten kaçınmalıdır. Polis meslek etiği, etik değerlerin polislik mesleğine uygulanmasını ifade eder. Günümüzde polisin vatandaşlara sadece güvenlik hizmeti sunması yeterli değildir, bu hizmeti vatandaşa nasıl sunduğu ayrı bir önem taşımaktadır. Başka bir deyişle, söz konusu hizmet verilirken birtakım etik ilkelere de dikkat etmek gerekir. Örneğin bir polis, mesleğini yaparken insan hak ve özgürlüklerini keyfî bir şekilde kısıtlayamaz. Bu bağlamda polislik mesleğinin kendine özgü birtakım etik ilkeleri söz konusudur. Polislik mesleğinde geçerli olması istenen bazı etik ilkeler ise şunlardır: Mesleki yetki ve sorumlulukların gerekli yer ve zamanda yerine getirilmesi gerekir. Yetki ve görevler belirlenmiş hükümler dışında keyfî olarak kullanılamaz. Görev ne şekilde olursa olsun bir polisin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir. Polisler mesleklerini icra ederken her türlü işkence ve şiddetten kaçınmalıdır. Etkili bir hizmet sunmak için toplumun güvenini kazanmalıdır. Son olarak, insanları sevme olgusunu mesleki anlamda ön plana çıkarmalı ve polislik görevini başkalarına egemen olmanın değil, başkalarına hizmet etmenin bir aracı olarak görmelidir. 13

14 Özet Bir işin ya da uğraşın meslek olarak adlandırılması için, uğraş alanının e.k değer ve ilkelere de yer vermesi gerekmektedir. Bu nedenle bir meslekte bilgi ve beceriler kadar önemli olan mesleksel değer ve e.k ilkelerin de tanınmış olması zorunludur. Meslek e.ği, mesleksel çabaların iyiye ve doğruya yönlendirilmesi konusunda bir takım ilkeler koyan, çalışanların özel isteklerini sınırlayan ve mesleğe ilişkin idealler koyan ilkeler topluluğudur. Meslek e.ği, toplumsal planda iş bölümünün ortaya çıkması ve dolayısıyla bir takım işleri bazı insanların daha ustalıkla yapabilmeleri sonucu ortaya çıkan meslekleşme süreci ile birlikte doğmuştur. Meslek e.ği ilkeleri her meslek mensubunun olabildiğince iyi olması ilkesinden başka bir şey değildir. Mesleğe ilişkin e.k kodlar ise, çalışanların davranışlarına yol gösteren kurallardır. E.k kodlar, meslek ideallerinin meslek mensupları arasında paylaşılmasını sağlar. Meslek e.ği, diğer dene.m biçimlerinden farklı bir şekilde içsel bir dene.m sağlar. Bir işin verimliliğinin artması ve kalitesinin yükselmesi için meslek e.ği son derece gereklidir. 14

15 Ödev Toplumumuzda karşılaşdğımız meslek e.ğine ilişkin olumsuz tutum ve davranışlar nelerdir? AraşDrınız. Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı aldnda yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. 15

16 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan Bölüm Sonu Testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Meslek kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? a) Bir meslek, toplumun ihtiyaçlarını karşılar. b) Bir meslek, sistemli bir eğitimle kazanılır. c) Meslek, bir kişinin salt kendi doyumu içindir. d) Mesleklerin kendine özgü değer ve ilkeleri vardır. e) Mesleği icra etmek, bilgi ve becerilere bağlıdır. 2. Meslek etiğini, Bir meslek grubunun lehine olacak biçimde, kişisel eğilimleri sınırlayan ve meslek mensuplarını belirli davranışları yapmaya zorlayan kurallar şeklinde tanımlayan sosyolog kimdir? a) Weber b) Durkheim c) Comte d) Marx e) Pareto 3. Aşağıdakilerden hangisi Ahi ahlakının temel niteliklerinden biridir? a) İş ve meslek sahibi olmak gerekir. b) Helal kazanç kutsaldır. c) Ekonomik işlerde doğruluk zorunludur. d) Fırsat ve imkânlardan eşit ölçüde yararlanılmalıdır. e) Hepsi 4. Bütün toplum yaşamında olduğu gibi, meslek yaşamında da yalancılık en büyük tehlikedir. cümlesi hangi meslek etiği ilkesi ile ilişkilidir? a) Mesleğe bağlılık b) Yeterlik c) Güvenirlik d) Doğruluk e) Yasallık 5. Bir esnafın Sözüm senettir. şeklindeki sözü hangi meslek ilkesi ile ilgilidir? a) Doğruluk b) Güvenirlik c) Yasallık d) Mesleğe bağlılık e) Yeterlik 16

17 6. Bir meslek alanında etik unsurların bir araya getirilerek yazılı dizgeler hâlinde oluşturulmasına ne ad verilir? a) Etik davranış b) Etik sorumluluk c) Etik kodlar d) Etik dizge e) Etik unsurlar 7. Bir toplum içinde yaptığı iş ya da uğraş dolayısıyla kendi başına farklılaşarak belli bir meslek grubu hâline gelen ilk meslek hangisidir? a) Eczacılık b) Avukatlık c) Öğretmenlik d) Hekimlik e) Gazetecilik 8. Aşağıdakilerden hangisi bilim etiği açısından bir bilim adamının iç sorumlulukları arasında yer alır? a) Kötü kullanıma karşı uyarmak b) Riskli projeler üzerine dikkat çekmek c) Zararları olabilecek araştırmalardan vazgeçmek d) İnsan yaşamına zarar vermekten kaçınmak e) Kişisel anlamda doğruluk ve dürüstlük 9. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik meslek etiği ilkeleri arasında yer almaz? a) Profesyonel olmak b) Sorumluluklarının bilincinde olmak c) Adaleti sağlamak d) Eşitsizlikten sakınmak e) Yeniliklere kapalı kalmak 10. Basın etiğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Basın; sahip olduğu gücü, insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarcasına kullanmamalıdır. b) Topluma yarar ilkesini gözden uzak tutmalıdır. c) Aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ve incitici yayın yapılamaz. d) Yayınlarda kişiler ırk, cinsiyet ve inançlarından dolayı aşağılamaz. e) Meslek, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlar için alet edilemez. Cevap Anahtarı 1.C, 2.B, 3.E, 4.D, 5.B, 6.C, 7.D, 8.E, 9.E, 10.B 17

18 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik, Ankara: PegemA Yayıncılık. Arslan, M. (2005). İş ve Meslek Ahlakı, Ankara: Siyasal Kitabevi. Akarsu, B. (1982). Ahlak Öğretileri, İstanbul: Remzi Kitapevi. Bal, İ. & Eryılmaz, B. (2002). Polis Meslek Etiği, Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı, Yayınları. Başpınar, N.Ö. & Çakıroğlu, D. (2011).Meslek Etiği, Ankara: Nobel Yayınları. Buzlu, B., (2012). Meslek Etiği, Gök, S. ve Diğerleri, Etik, İzmir: Zeus Kitapevi. Cevizci, A. (2002). Etiğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları. Durkheim, E. (1949). Meslek Ahlakı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Ekinci, Y. (1989) Ahilik ve Meslek Eğitimi, Ankara: MEB Yayınları. Frankena, W. (2007). Etik, çev. A. Aydın, Ankara: İmge Kitapevi. Güngör, E. (1995). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İstanbul: Ötüken Kitapevi. Gök, S., ve Diğerleri. (2012). Etik, İzmir: Zeus Kitabevi. Kuçuradi, İ. (2002). Etik Kavramı, Polis Meslek Etiği, Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı, Yayınları. Kuçuradi, İ. (1988). Uludağ Konuşmaları: Özgürlük, Ahlak, Kültür Kavramları, Ankara: T.F. Kurumu Yayınları Mengüşoğlu, T.(1965). Değişmez Değerler ve Değişen Davranışlar, İstanbul: İstanbul Matbaası. Pehlivan Aydın, İ. (2001). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Ankara: PegemA Yayınları. Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş, çev. G. Sezer, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. Tepe, H.(2000). E tik ve Meslek Etikleri, Ankara: T. F. Kurumu Yayınları. Yıldırım, G. & Kadıoğlu, S.(2007). Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2):

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENETİM ETİĞİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENETİM ETİĞİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENETİM ETİĞİ Seyit KOÇBERBER GİRİŞ Denetim mekanizmalarının yeterince gelişmediği veya etkin kullanılmadığı sistemlerde, yönetimlerin genellikle düzgün çalışmadığı bilinen bir gerçektir.

Detaylı

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Doç. Dr. Refika BAKOĞLU DELİORMAN Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR Yolsuzluğun Önlenmesi İçin

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa YEDEKÇİ Genel Yayın

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Sayı 4 Haziran 2011 ÖZET RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL APPROACH

Sayı 4 Haziran 2011 ÖZET RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL APPROACH Gümüşhane Üniversitesi Sayı 4 Haziran 2011 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi SORUMLULUK BAĞLAMINDA İŞ AHLÂKI VE SOSYAL SORUMLULUK: SOSYAL PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM Dr. 1 ÖZET İş yaşamının ahlâki ilkelere

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlüğü... 159 KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Dr. Aydın USTA *1 ÖZET Kamu örgütlerinin amaçları olduğu gibi, bu örgütlerde

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI AĞUSTOS 2007 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın no: 40 www.gib.gov.tr Her hakkı Gelir İdaresi Başkanlığı na aittir.

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2533 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1504 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Yazarlar Uzm.Sosyal Çalışmacı Aziz ŞEKER (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. İlhan TOMANBAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ömer UYSAL. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Ömer UYSAL. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĐLGĐSAYAR ETĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Ömer UYSAL YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ

KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Halk Kütüphaneleri Çalışanları İçin KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Prof. Dr. İrfan Çakın 1 İÇİNDEKİLER FELSEFE VE KÜTÜPHANECİLİK o Felsefe Nedir? o Meslekler ve Felsefe o Kütüphanecilik Felsefesi Kütüphaneciliğin

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM HEDEFLER İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM Eğitimin Genel Karakteri Eğitim Nedir? Eğitimin Amacı Eğitimin Açık ve Gizli İşlevleri Eğitimi Etkileyen Faktörler Dünyadaki Eğitim Sistemlerinde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 1. GİRİŞ Küreselleşmenin

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ REKLAMIN ETKİLERİ 341TP0063 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İŞ AHLAKI VE TÜRKİYE'DE İŞ AHLAKINA YÖNELİK TUTUMLAR

İŞ AHLAKI VE TÜRKİYE'DE İŞ AHLAKINA YÖNELİK TUTUMLAR TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE İŞ AHLAKI VE TÜRKİYE'DE İŞ AHLAKINA YÖNELİK TUTUMLAR AĞUSTOS 1992 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi R Blok Daire 3 80600 Levent

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı