Kurbanların en faziletlisi, en pahalı ve en semîz olanıdır, anlamında bir hadis var mıdır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurbanların en faziletlisi, en pahalı ve en semîz olanıdır, anlamında bir hadis var mıdır?"

Transkript

1 1

2 İçindekiler Kurbanların en faziletlisi, en pahalı ve en semîz olanıdır, anlamında bir hadis var mıdır?... 3 Karanlık gecede cennet yolunu aydınlatan kimlerdir?... 4 Tıka basa yemek günah mıdır?... 5 Arabistan'da olmayan nimetler, neden Cennet'te en çok vaad edilenlerdir?... 6 Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikalarını almak cazi midir?... 7 En'am Suresi 25. ayette "Seni Kur'ân okurken dinleyenler de vardır. Fakat Biz onu lâyık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler gerdik" ayeti insanlar arasında hidayete erme konusunda eşitsizlik sayılmaz mı?... 8 Topkapı Sarayı'nda, Mukaddes Emanetler kısmında Peygamberimize ait terliği esas alarak parmak arası terlik giymek sünnettir iddasında bulunuluyor. Uzmanlarca ortopedik sorunlara yol açtığını söyleyen parmak arası terliklere "giyilmesi sünnettir" demek doğ Yevm'ün-nedameh/Kıyamet gününde herkesin (kafir-müslüman-münafık-günahkar) pişman olacağı söyleniyor. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var mı? Allah'a iman ile puta iman arasındaki fark nedir? Toplumun geneline bakıldığında erkeğin kadına düşkünlüğü aşikardır. Allah kadını erkeğe karşı zayıf yaratmıştır. Neden erkeği güçlü kadını duygusal yaratmıştır? Peygamberimizin bazı hastalıklar için tükürüğünü sürmesi nasıl açıklanabilir? Bunu tiksindirici bulanlara ne denilebilir? Vefat edenin arkasından vay efendim diye ağlamanın, onun azap görmesine neden olacağı şeklinde bir hadis var mıdır? Tebbet suresinde Ebu leheb için "Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu." diye ifade edilirken "Ebu Leheb kurusun" denmeyerek "elleri kurusun" denmesinin hikmeti nedir?. 18 2

3 Kurbanların en faziletlisi, en pahalı ve en semîz olanıdır, anlamında bir hadis var mıdır? Sizin de işaret ettiğiniz gibi bu hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. Hafız Heysemî bu rivayetin senedinde yer alan iki kişinin sika olup olmadığına dair bir bilgiye rastlamadığını belirtmek suretiyle hadisin az da olsa zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Heysemî, Mecmau z- Zevaid, h. no: 5962) Aynı hadisi Hakim de rivayet etmiş ve sahih olduğunu belirtmiştir. (Hakim, Müstedrek- Zehebi'nin Telhis'i ile birlikte, 4/231) Zehebi de senedin sağlam olduğuna işaret etmiştir. (Zehebi, Telhis, a.g.y) 3

4 Karanlık gecede cennet yolunu aydınlatan kimlerdir? - Sorudaki şekliyle bir bilgiye rastlayamadık. Konuyla ilgili bir hadisin meali: Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Öyle bir kimsedir ki, bir konuda Allah a yemin etse, Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, yerine getirir. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı yürekli, şımarık, kibirli olan kimsedir. (Buharî, tefsir, 68; Müslim, cennet, 46-47). - Hadiste Cennet ehlinin özelliği olarak belirtilen Zayıf tan maksat, güçsüz, dünyanın malmülk, makam, mevki gibi bir nüfuza sahip olmayan kimse demektir. Mütezaaf tan maksat ise, dünya hali itibariyle güçsüz olduğundan, insanlar tarafından hor-hakir görülen kimse demektir.(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi). Buradaki zayıflıktan maksat, yumuşak kalpli olmak, imanın verdiği mahviyet anlamında olduğunu söyleyenler de vardır. (Nevevi, a.y) - Cehennem ehli için kullanılan vasıflardan Utül kelimesi, katı yürekli, sert ve kaba anlamına gelir. Cevvaz ise, böbürlenerek yürüyen, mal biriktirip cimrilik eden, şımarıklık yapan kimse demektir. Mütekebbir de kibirli, gururlu, büyüklük taslayan kimse anlamına gelir. (krş. Nevevi, a.y) Bir rivayette de şu ifadeler yer almaktadır: Nice saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış, paçavra gibi iki parça eski/yırtık elbiseliler vardır ki: Kendilerine iltifat edilmez/kimse onları adam yerine koymaz. Fakat eğer bunlar Allah a yemin etseler Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Berâ b. Mâlik de onlardandır. (Tirmizi, Menakıb, 55; İbn Mace, Zühd, 4) 4

5 Tıka basa yemek günah mıdır? Bir rivayete göre peygamber efendimiz (asm) şöyle buyurdu: Dolu bir karından/mideden daha zararlı bir kap yoktur. Yok, ille de doldurmak istiyorsanız, hiç olmazsa üçte birini yemeğe, üçte birini içmeye üçte birini de hava/nefes almaya ayırın. (Mecmau z-zevaid, h. no: 8346) Diğer bir rivayette ise -meal olarak- şu ifadelere yer verilmiştir: İnsanoğlu karnına/midesine kötülük/zararlı şeyleri doldurduğu kadar başka hiç bir kaba doldurmamıştır. Halbuki -ey insanoğlu!- Senin sırtını pek tutacak/seni ayakta tutacak bir kaç lokma sana kâfidir. Yok ille de doldurmak istiyorsan, hiç olmazsa üçte birini yemeğe, üçte birini içmeye üçte birini de nefes almaya ayır. (Kenzu l-ummal, h. no: 7137) Bu gibi hadis rivayetleri, Ey Âdem in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri asla sevmez. (Araf, 7/31) mealindeki ayetin bir nevi açıklaması hükmündedir. 5

6 Arabistan'da olmayan nimetler, neden Cennet'te en çok vaad edilenlerdir? - Kur an da Arabistan daki insanların yakından tanıdığı meyvelerden bahsedilmesi, diğer insanların arzularının dışında bir şey değildir. Hurma ve üzümü dünyanın her tarafındaki insanlar sever. İnsanların en çok sevdiği yeşillikler ve sular/denizler/ırmaklar olduğu artık kimsenin meçhulü değildir. Örneğin, bu gün İstanbul da -uzak da olsa- bir evin bir penceresinde denizin azıcık bir köşesi görünüversin; o evin fiyatı/kirası birden yukarıya tırmanmaya başlar. Bu şunu gösteriyor: Allah, insanı hangi güzel duygularla donatmışsa, mükâfat yeri olan cenneti de o duyguları tatmin eden bir donanımla hazırlamıştır. - Bununla beraber, Kur an ın ilk muhatapları olan Arapların bilmedikleri şeylerden söz edilseydi o zaman belagat kuralına da aykırı olurdu. Zira, Kur an, insanları doğru yola davet ederken, davetini cazip hale getirmek için iki kriter kullanmıştır: Bunlardan biri mükâfat yeri olan cennet, biri de ceza yeri olan cehennemdir. Müjde ve uyarılardan söz edilirken, bu iki mekâna vurgu yapılması, onların tanıtılması gerekir. Bilinmeyen, görülmeyen mekânlardan söz edildiğine göre, muhatapların onları bir nebze tanıyıp anlayacakları bir üslubun kullanılması zorunludur. Bu da ancak muhataplara dünyada görüp bildikleri şeyler türünden benzerlerini hatırlatmakla mümkündür. Abdullah b. Abbas: Cennetteki nimetler ile dünyadakilerin arasında sadece isim benzerliği vardır (Beyhakî'den naklen Âlûsî, 1,204) derken bu hakikate işaret etmiştir. Demek ki, muhatapların bildiği nimetlerden söz edilmesi irşad hikmetinin ve belagat ilminin gereğidir. Kaldı ki, Kur an da sözü edilen daha başka nimetler, meyveler de vardır. Cennette nefislerin arzuladığı, gözlerin lezzet aldığı her şey vardır (Zuhruf, 43/71) mealindeki ayette sadece Arapların değil, bütün insanların tasavvurlarının çok ötesinde her türlü nimetin varlığından söz edilmiştir. Hz. Peygamber de (asm) - adeta bu ayetin bir nevi tefsiri mahiyetinde- şöyle buyurmuştur: Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiç bir kulağın duymadığı, hiç bir insanın tasavvur bile edemediği nimetlerle dolu güzel bir yerdir. (Mecmau z-zevaid, h. no: 18718) - Diğer taraftan, Sadece Araplar değil, isteyen herkes aşağıda mealleri verilen ayetlere uygun hareket eder ve lezzet dolu ebedi hayat yurdu cenneti kazanır: Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendilerine o âyetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamdeder, O nu takdis ve tenzih ederler, asla kibirlenmezler. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe içinde, rahmetinden de ümitli olarak Rab lerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasib ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. (Secde, 32/15-17) 6

7 Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikalarını almak cazi midir? Dinimiz helal yoldan para kazanma ve servet edinmeyi yasaklamıyor. Servet 'helal yoldan' kazanılacak ve meşru çerçevede sahiplik, kullanım, hakkını verme gibi şartlar da yerine getirilecek. Dinin koyduğu kırmızı çizgilere riayet eden bir müminin elinde tedavüle yatırım ve ticarete elverişli servet varsa bunu değerlendirecek. Değerlendirme yollarından biri de akar (gelir getiren mal) edinmektir. Mesela bir taşınmaz veya uçak, otobüs, gemi gibi bir taşıma aracı alıp bunu kiraya vermek böyle bir yatırımdır. Bu işleri yapan bir şirketten hisse senedi alarak ona ortak olan da şirket aracılığı ile aynı yatırımı yapıyor demektir. Yakın zamanda Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikaları, bu sertifikaları satın alan yatırımcının, kira geliri olan bir mala ortaklaşa sahip olmasını ve onun kira gelirinden hissesi kadarını elde etmesini sağlıyor. İlgili düzenlemede sertifika şöyle tanımlanıyor: "Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir." Şirket, mesela devletin kullanmakta olduğu bir binayı veya aracı devletten satın alıyor, kira sertifikası satarak şirkete ortak ettiği şahıslardan topladığı para ile devlete borcunu ödüyor. Bu malı yine devlete kiraya veriyor, sertifika sahiplerine, bu kira gelirinden hisselerine düşen miktarı ödüyor. İlk uygulamada işlem iki yıllık olarak düzenleniyor, iki yıl sonunda devlet, sattığı malları geri satın alıyor ve bedellerini şirkete, şirket de sertifika sahiplerine ödüyor. Bu işlem, faize bulaşmadan devletin kamu finansmanına yardımcı oluyor, tasarruf sahiplerinin de helal yoldan (faiz değil, kira geliri alarak) faydalanmalarını sağlıyor. Zekatını eksiksiz veren, zekat dışında da Allah rızası için yardımlar yapan, kalan parasını helal yoldan değerlendirerek arttırmak isteyen müminler için -dinin kurallarına uygun işlemlerlebirey olarak veya şirket kurarak, şirketlere ortak olarak bu maksatlarını gerçekleştirme imkanı vardır. Ortak olduğu şirketin malını kiraya vererek gelirini almak da bu meşru yollardan biridir. 7

8 En'am Suresi 25. ayette "Seni Kur'ân okurken dinleyenler de vardır. Fakat Biz onu lâyık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler gerdik" ayeti insanlar arasında hidayete erme konusunda eşitsizlik sayılmaz mı? - İlgili ayetin tam meali şöyledir: Onlardan seni Kur ân okurken dinleyenler de vardır. Fakat Biz onu lâyık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de, gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mûcize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir. derler.(enam, 6/25). Bilindiği üzere, dinî imtihana konu olan insanın iman-amel/söz-niyet-fiil ve davranışlarında Allah ın külli iradesi ve yaratıcılığı yanında kulun cüzî iradesi ve özgürce hareket etme kabiliyeti de söz konusudur. Ancak, Kur an da - sözün makamına göre-bazen Allah ın yaratıcılığı, bazen de insanın özgür iradesi ön plana çıkartılır; diğer unsur zımnen var kabul edilir. Bu hakikati detaylandıracak olursak; Kur an da insanların sorumlu olduğu fiillerinden bahsedildiğinde genellikle şu üç şekilden biriyle söz edilir. 1. Sadece insanın kendi özgür iradesi nazara verilerek fiilleri söz konusu edilir. Belagat makamının gereği olarak Allah ın yaratma cihetine yer verilmez. Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. (Bakara, 2/286) meâlindeki âyet, buna bir misaldir. Bu ayette anlatılmak istenen husus insana sorumluluğunu hatırlatmak olduğu için işin yaratma yönüne vurgu yapılmıştır. 2. Sadece Allah ın yaratıcılığı ön plana çıkartılır ve kulun özgür iradesine yer verilmez. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. (Bakara, 2/7) meâlindeki âyet, buna bir misaldir. Bu ayette anlatılmak istenen husus Hz. Peygambere teselli vermek, söz konusu edilen inkârcıların (iman etmeye niyetlerinin olmadığı bildiği için onların bu kötü niyetlerine ceza olarak)bundan sonra iman etmelerine imkân verilmeyeceğini hatırlatmak olduğu için işin sadece yaratma yönüne vurgu yapılmıştır. 3. Hem Allah ın külli iradesi ve yaratıcılığı hem de insanın cüzî iradesi ve kesbinden/kazancından sözedilir. Aleyhlerinde bir sûre indirilince göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar,sonra Acaba bizi gören biri var mı? diye endişe ile bakınır, gören biri yoksa hemen sıvışır giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından, (onlar nasıl iman ve Kur ân meclisinden uzaklaşıp gidiyorlarsa), Allah da onların kalplerini imandan uzaklaştırır. (Tevbe, 9/127) mealindeki ayet buna bir misaldir. Bu ayette, iman etmenin, Kur an ı anlamanın, Hz. Peygamberi kabul etmenin iki yönünün bulunduğuna; bir yandan Allah ın külli iradesine, bir yandan da insanların özgür iradesine işaret edilmiş, dini imtihan konusunda insanın özgür iradesinin esas olduğuna, inkârcılara imanın nesip edilmemesi ise, bir ceza olarak Allah tarafından tahakkuk ettirildiğine vurgu yapılmıştır. 8

9 İşte soruda söz konusu edilen ayette de sadece Allah ın yaratıcılığı ön plana çıkartılmış ve kulun özgür iradesine yer verilmemiştir. Çünkü, bu makam bunu gerektiriyor. Onun için burada Allah ın azameti, büyüklüğü, hükümranlığı nazara verilerek -bir kısım azgın inkârcıların düşmanlıklarına karşı-hz. Peygambere teselli verilmiştir. İbn Abbas tan aktarıldığına göre, bu ayetin nüzul sebebi şudur: Mekke nin ileri gelenlerinden Ebu Sufyan, -Rabia nın oğulları-utbe ile Şeybe, Ebu Cehil, Velid b. Muğire, Nadr b. Haris, - Halef in oğulları-ümeyye ile Übey adındaki şahıslar, bir gün Hz. Peygamberin okumakta olduğu Kur an ı dinlemeye karar verdiler ve gidip dinlemeye başladılar. Bunlar arasında eski masalları, hikâyeleri bilen, Faris/İran bölgesine sık sık yaptığı seyahatlerinde Rüstem, İsfendiyar gibi ünlülerin hayat hikâyelerini ve güzel sözlerini öğrenip Mekke deki toplantılarda anlatmakla meşhur olan Nadr b. Haris in düşüncesi önem arzediyordu. Onun için arkadaşları ona: Muhammedin söyledikleri (okuduğu Kur an) hakkında ne düşünüyorsun? diye sordular. O da bu soruya cevap olarak şöyle dedi: Kabeyi kendine ev yapan Allah a yemin ederim ki, onun ne dediğini hiç anlamıyorum.. Sadece dudaklarının deprendiğini görüyorum.. Dedikleri/okudukları şeyler, benim de size sık sık anlattığım eskilerin masallarından başkası değildir.. (bk. Taberi, Zemahşeri, Razî, Beydavî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri). Rivayete göre, onlardan biri olan Ebu Süfyan: Ben Muhammed in bu söylediklerinin hak olduğunu düşünüyorum demiş ve buna Ebucehil şiddetle karşı çıkmıştır(a.g.e, a.g.y). Bu azılı İslam düşmanlarından hiç biri iman etmemiş; yalnız Ben Muhammed in bu söylediklerinin hak olduğunu düşünüyorum diyen Ebu Süfyan iman etmiştir. Ayetin başında ve minhum=onlardan bazıları ifadesi, adeta Ebu Süfyan ı istisna etmek için kullanılmış bir ihbar-ı gaybi görümündedir. İşte bu ayette Allah ın sonuz ilminin yansıtan kitabına eskilerin masalı diyenlere karşı bir meydan okuma, onların iman etmeleri için kullanmaları gereken bütün cihazlarının dumura uğratıldığına vurgu yapma, ve Hz. Muhammed e bu gibi azılı düşmanların saldırıları karşısında duyduğu üzüntüyü hafifletme adına -söz konusu insanların kötüye kullandıkları cüzî iradelerine işaret etmekten vazgeçilmiş, yalnız Allah ın külli iradesine vurgu yapılmıştır. 9

10 Topkapı Sarayı'nda, Mukaddes Emanetler kısmında Peygamberimize ait terliği esas alarak parmak arası terlik giymek sünnettir iddasında bulunuluyor. Uzmanlarca ortopedik sorunlara yol açtığını söyleyen parmak arası terliklere "giyilmesi sünnettir" demek doğ Topkapı'daki peygamberimize ait olduğu belirtilen terliğin şeklinin uyulması gereken bri sünnet olarak düşünmek doğru değildir. Çünkü, bu gibi giysiler- sağlık açısından en ideal oldukları için değil- o günkü imkânlara göre kullanılmıştır. Efendimizin giydiği elbiseler de bu gün dünyanın değişik yörelerinde bulunan müslümanlar tarafından giyilmemektedir. Soğuk bölgelerde yaşayan insanların Suudi Arabistan gibi sıcak bir bölgede kullanılan elbiselerin/entarinin kullanılması elbette isabetli olmaz. Bu gün -kesin olarak tespit edilmişbilim ve sağlık kuralları ne diyorsa, onlar aynı zamanda -zımnen-hz. Peygamberin emrini de ihtiva etmektedir. Çünkü, İslam a göre insanların sağlığa zararlı şeylerden kaçınması, sağlığına bakması farz/vaciptir. 10

11 Yevm'ün-nedameh/Kıyamet gününde herkesin (kafirmüslüman-münafık-günahkar) pişman olacağı söyleniyor. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var mı? Yevmu n-nedame ile ilgili bir hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak bu konuda Hz. Ali nin şöyle bir sözü nakledilmektedir: Konuşmanın süsü doğruluktur. Allah katından en büyük suç sürekli yalan söyleyen dilin yalancılığıdır. Nedametin/pişmanlığın en kötüsü kıyamet günü duyulan pişmanlıktır (Kenzu l-ummal, h. no: 44391). Sen o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilâhî hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları! Ama onlar gaflet içindeler, hâlâ iman etmiyorlar onlar. (Meryem, 19/39) mealindeki ayette de kıyamet gününün pişmanlığının çok dehşetli olacağına işaret edilmiştir. Ancak bu ayetin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, bu hasret, nedamet ve pişmanlık herkes için değil, orada kaybedenler içindir. Yoksa cennetlik olan kimseler ne diye pişmanlık duysun ki...! Allah a kavuşmayı yalan sayanlar, gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastırıverince onlar, günah yüklerini sırtlarına yüklenerek: Eyvah! Dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize! diyecekler. Dikkat edin: Ne fena yükler götürüyorlar! (Enam, 6/31) mealindeki ayette kimlerin pişmanlık duyacağı açıkça belirtilmiştir. Tabii ki, kâfirlerin yanında -affa uğramamış- günah yükü ağır müminler de pişman olacaklardır. 11

12 Allah'a iman ile puta iman arasındaki fark nedir? - İman, inanmaktır. Kim neye inanırsa ona iman etmiş olur. Putçular/müşrikler Allah ın varlığına inanmakla beraber, putlarının da Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını düşünüyorlardı. Onların bu inançları putların ilahlığına bir nevi imandır. - İman, kalbe ait bir husustur. Bu sebepledir ki, İslam da Dinde zorluma yoktur (Bakara, 2/256) prensibi çok önemli bir kuraldır. Buna göre, bir putu kırmakla imanı elde edemezsiniz. Önemli olan putçuluk düşüncesini zihinlerden silip atmaktır. - Bununla beraber, insanlar genellikle aklî muhakemelerini kullanarak karar veremiyorlar. Daha çok bir gelenek halinde cereyan eden hususlara bakarak karar verirler. Heykellerin varlığı bu açıdan olumsuz bir semboldür. Halkın büyük kısmı -o güne kadar babalarından, atalarından bir ilah olarak taptıkları, gördükleri- putların bu sembollerini gördükçe eski inançlarını kuvvetlendiriyorlar. Onları gördükleri anda eskiden beri onlara yapılan ibadeti hatırlarlar. Bu ise tevhit inancının topluma yerleşmesine engel teşkil eden bir unsurdur. İşte bu olumsuz tabloyu zihinlerden silmek için; yani, putçuluk fikrini zihinlerden silip atmak için göz önündeki heykelleri de ortadan kaldırmak gerekiyordu. Putların kırılmasının hikmeti budur. Ya; insanı, put'un karşısında "el-pençe divan" durduran sebep ile Tanrı karşısında kıyam ettiren sebep aynı ise? Misâl; Tanrı, yarattığı insanın beklenti, zaaf ve korkularını kullanarak, kendisi için "iman" devşirmeye tenezzül eder mi? şeklindeki soruya gelince; Buradaki asıl mesele, folklor oynamak değil, vakit geçirmek için eğlencelerden birini tercih etme meselesi değil, ölümden sonraki hayatta ölüm-kalım meselesidir. Bir an için -farz muhal- diyelim ki, Allah a karşı el pençe durmakla, bir putun karşısında el pençe durmak aynı korku ve ümitler sebebiyledir. Peki, bu iki korku ile iki ümit arasındaki farkı nasıl görmezlikten gelebiliriz. Her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, bütün kâinatın tek yaratıcısı olan, bütün yarar ve zararları kendi elinde tutan ve varlıkta yegâne hükümran olan Allah a karşı duyulan korku ve ümit ile, elinden hiç bir şey gelmeyen, kendi varlığından bile haberi olmayan, bize asla ne zararı ne de yararı dokunmayan cansız putlar ve heykeller karşısında duyulan korku ve ümit aynı olabilir mi? Hakikat ile hayal, akıl ile hezeyan, gerçek ile kuruntu, doğu ile batı, yer ile gök, cennet ile cehennem ne kadar birbirinden uzaksa, bu iki duruş da o kadar birbirinden uzaktır. - Allah ın kimseden bir beklentisi yoktur. Bir padişahın halkına verdiği hediyelerini bir rüşvet olarak telakki etmek, bir doktorun hastasına verdiği ilaçları bir beklenti aracı olarak düşünmek, bir anne-babanın evlatlarına gösterdikleri ilgiyi bir menfaat devşirmek olarak algılamak ne kadar çirkin bir saplantı ise, hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah ın dünyada verdiği nimetlerine teşekkür edip edepli olduğunu gösteren kulları ile edepsizlik eden şımarık kullarını ayırt etmek ve ahiretteki karşılığı ona göre tevzi etmek için yaptığı iman davetini bir nevi menfaati devşirme olarak tasavvur etmek, hezeyanların en antika çukurlarında bocalamak anlamına gelir. 12

13 Şu mealdeki ayet-i kerime bu hastalığı tedavi edecek güçtedir: Ey insanlar! Siz hepiniz Allah a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere lâyık olan ise ancak Allah tır. O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahlûklar yaratır. Bunu yapmak Allah a zor değildir. (Fatır, 35/15-17) - Allah ile putlara karşı duruşun mahiyetini fark etmek için Kur an ın Allah ın sözü olduğunu kavramaya çalışmak ve samimi iman etmek gerekir. Zira ilim olmadan cehaletten kurtulmak imkânsızdır. 13

14 Toplumun geneline bakıldığında erkeğin kadına düşkünlüğü aşikardır. Allah kadını erkeğe karşı zayıf yaratmıştır. Neden erkeği güçlü kadını duygusal yaratmıştır? Erkeğin kadına düşkünlüğü, evlenmeye ve yeni neslin çoğalmasını sağlamaya yöneliktir. Tabii ki kadının da erkeğe karşı düşkünlüğü vardır. İnsan neslinin üretimi için aile fabrikasının bu iki unsurunun bir araya gelmeleri gerekir. Hayat şartları ve mizaçların farklı temayülleri bakımından oldukça zor bir birliktelik olan bu beraberliği sağlamak için aile yapısını pekiştirecek sevgi-saygı harcının sağlam olması gerekir. Kur an da bu hususa şöyle işaret edilmiştir: O nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de:kendilerine ısınmanız için, size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda, düşünen kimseler için ibretler vardır. (Rum, 30/21) Erkek ile kadından meydana gelen ailenin sağlıklı bir zeminde devam etmesi için erkeğin güçlü olması gerekir. Çünkü aile geçimini temin eden erkektir. Maddi imkânları bulmak açısından erkeğin maddeten güçlü olması gerektiği gibi, manevi açıdan da kadından kaynaklanan bazı fevri hareketleri de tolere edebilecek kadar manen, ruhen güçlü olması; daha sabırlı, daha metanetli, duygusallıktan daha uzak, işin sonunu düşünmeye daha yatkın olması gerekir. Kadının duygusal yaratılmasının hikmeti ise, evine daha bağlı, çocukların kahrını çekebilecek, onları büyütüp besleyebilecek, altlarını-üstlerini temizleyecek, geceleri her türlü huysuzluklarına katlanacak, canından fazla onları himaye edecek, onları terbiye edip türlü türlü nazlanmalarına göğüs gerecek bir kıvamda olmasını sağlamaya yöneliktir. Kadın o ince duygularıyla erkeğin kaba tarafını telafi edecek ve böylece aile ortamının maddi ve manevi estetiğini sağlayacak bir unsurdur. Ancak bu duygusal tarafın yan etkileri de vardır. Fevri hareketler, duygusallığı aklın önüne geçmesi, sabırsızlık, az bir olumsuzluktan hemen etkilenmesi gibi.. Erkeğin bünyesi ise bu yan etkileri tolere edecek kapasitedir. Kadının ince ruhlu, ince duygulu olması, onun maddi yönden de ince bir kalıpta bulunmasına, fiziki yapısı itibariyle de zayıf olmasına daha uygundur. Buna mukabil, erkeğin kaba sayılacak bir duygu hüzmesine sahip olması, onun maddi bünyesi, fiziki yapısı itibariyle de güçlü olmasına münasiptir. Her kapağın kendi kabına uygun olması ontolojik belagat açısından ülvî bir üsluba işaret eder. 14

15 Peygamberimizin bazı hastalıklar için tükürüğünü sürmesi nasıl açıklanabilir? Bunu tiksindirici bulanlara ne denilebilir? - Mucizelerin gösterilmesi veya harika bazı işlerin gerçekleşmesi de genellikle bazı sebeplerin perdesi arakasında söz konusu olur. Çünkü imtihanın gizlilik sırrı gereğince, akla kapı açılır, özgür iradesi elinden alınmaz. Böylece herkes aklını kullanarak, iradesini devreye koyarak bir tercihte bulunabilsin. Harika işlerin belli perdelere bürünerek ortaya çıkması insanlara özgür iradelerini serbestçe kullanma imkânını vermeye yöneliktir. Örneğin, Kur an ın ayeti (Kamer, 54/1-5) ve sahih hadislerle sabit olan Ay ın ikiye bölünmesi de Hz. Peygamberin parmağının işret perdesine bürünerek ortaya çıktığı için, iman edenlerin yanında bunu Hz. Peygamberin bir sihri olduğunu iddia edip inkarlarına devam edenler de olmuştu. - Hz. Peygamberin harika işlerin meydana gelmesinde bazen tükürüğünü kullanması da bu perdelerden biridir. Kuvvetli bir ihtimalle bu tükürüğe önem kazandıran Onun okuduğu bazı ayet ve dualardır. Kur anî ve nebevî kelimelerin karıştığı tükürük ayrıca bir manevi etkinlik kazanmıştır. - Tükürüğün su cinsinden olması suyun fışkırması için kullanılması bu fiziki münasebetinden ötürü daha uygun görülmüş olabilir. Bedenin herhangi bir tarafına sürülmesi ise, -ilahî inayet ile teksir edilerek- bedenin gözeneklerinden ilgili hasta hücrelere kadar süzdürmek şeklinde fiziki açıdan da anlaşılabilir yanı vardır. - Bununla beraber, Hz. Peygamber bazen tükürüğü sürdüğü gibi, bazen de mübarek elini sürmekle şifaya vesile oluyordu. - Tükürüğünü yaralı ele, hasta göze sürülmesi, ileride yara kremi, göz merhemi gibi ilaçların keşfedilmesine bir işaret de olabilir. Çünkü, peygamberlerin bazı mucizelerinin ileride bilimsel olarak sebepler dairesinde de yapılabileceğini de Bediüzzaman hazretlerinden öğreniyoruz. Bununla beraber, Hz. Peygamberin bazılarına tükürüğü sürmesi, bazılarına el sürmesi, bazılarına mübarek nefesini üfürmesi, bazılarının gözüne tükürüğünü sürerken, diğer bazılarına gidip abdest alıp iki rekat namaz kılıp dua etmesini tavsiye etmesi gibi farklı olaylarda farklı tedavi metodunu uygulaması, -maddi tedavi açısından da farklı şifa metotlarına işaret olmakla beraber- bizim bilemeyeceğimiz nebevi bir sırrı da ihtiva etmiş olma ihtimali kuvvetlidir. - Tükürüğü bıraktığımız aynı havuza beraber giren, tarih boyunca ağzımıza aldığımız kaşıklarımızı aynı çorbaya koyan bizlerin bu davranışı ortada iken, Hz. Peygamberin tükürüğünden tiksinti duyma tasavvuru gibi çarpık bir düşünce olabilir mi? Kaldı ki, sahabelerin onun yemek ve su artığını kapmak için yarıştıkları bilinmektedir. - Ayrıca bilindiği üzere, insanlar sevdiklerinin artıklarından, hatta tükürüklerinden tiksinti değil, zevk alır. Başkalarının gerçekten tiksinti duyduğu bir çocuğun burnundan ağzından çıkan sıvılar, onun anne-babası tarafından hiç te öyle kötü görülmediğini her evlat sahibi bilir. Buna göre, Hz. Peygamberi sevdiğimiz nispette ona karşı alakamız sevince dönüşür. O halde peygamberimizin Hz. Ömer e beni canın dahil her şeyden daha fazla sevmedikçe hakiki mümin olamazsın şeklindeki uyarısına ciddi kulak vermek durumundayız. Konuyla ilgili bazı mucizeler için tıklayınız.. 15

16 Vefat edenin arkasından vay efendim diye ağlamanın, onun azap görmesine neden olacağı şeklinde bir hadis var mıdır? Bu hadisi İmam Ahmed b. Hanbel ile İbn Mace rivayet etmiştir. (bk. İbn Hanbel, 1/26,28; İbn Mace, Cenaiz, 54, 58) Buharî (Canaiz, 32), Müslim (Cenaiz, 16, 18, 19), Nesai (Cenaiz,13-15) ve Tirmizi (Cenaiz, 33-34) de benzer ifadelerle bu hadisi rivayet etmişlerdir. Buharî ye göre, Hz. Peygamberin : "Ölü, ailesinin ağlamasının bir kısmı sebebiyle azap görür" manasındaki söz, ölünün sağlığında iken ölüler için feryat eden (bağırıp-çağıran) bir kimse olması durumundadır. Çünkü bu durumda kendisi vasiyet etmiş veya öyle bir geleneği sürdürmek suretiyle yakınlarına da örnek olduğu için azabı haketmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey İman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyunuz. (Tahrim, 66/6) Hz. Peygamber (asm) de şöyle buyurmuştur: "Hepiniz çobansızın ve güttüğünüzden sorumlusunuz." (Buhari, Cuma, 11) Söz konusu kişi bu görevini yerine getirmediği veya onlara kötü bir örnek olduğu için azab çeker. Buna göre, şayet, ölen kişi sağlığında iken ölülerin ardından feryat eden bir kimse değil idiyse, onun durumu Hz. Âişe'nin dediği gibi şu âyete uygundur: "Kimse başkasının (günah yükünü) yüklenmez. (Fatır, 35/18) Bu da şu ayette (aynı ayetin devamında) belirtildiği gibidir: "Günah yükü altında ezilen bir kimse, günahını taşımak için başkalarını çağırsa, o akrabası da olsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez/onun günahından hiçbir şey başkası tarafından taşınmaz." (Fatır, 35/18) Bu konuda Hz. Aişe şöyle demiştir: Resûlullah(asm), ölmüş bir Yahudi kadın için ailesinin ağladığını gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Bunlar onun için ağlıyorlar. O ise kabrinde azap görüyor." (Buharî, Canaiz, 32) Konuyla ilgili bir açıklama Söz konusu hadis her ne kadar bütün ölülerin, her türlü ağlama sebebiyle azap göreceğini ifade etse bile, diğer deliller bu ağlamanın kapsamını daraltmaktadır. Mesela, bu azabı -hayatında ölüler ardından- bağırıp çağırmayı âdet edinen kişi veya ailesinin bunu yapmasını yasaklamayan kişi ile sınırlandırmak mümkündür. Buna göre hadisin anlamı şöyle olur: Ailesinin bir tür ağlaması sebebiyle azap gören kişi, bu kendisinin âdeti olduğu için kendisine de böyle yapılmasına razı olan kişidir. Bu sebeple Buhârî şöyle demiştir: "Ölü ardından feryat etmek kendisinin âdeti değil ise ölü azap görmez." Yani ailesinin bunu yapacağını bilmeyen veya onların böyle yapmalarını yasaklamak suretiyle üzerine düşeni yapan kimse için başkasının yaptığı fiilden dolayı sorumluluk yoktur. Bu yüzden İbnü'l-Mübarek şöyle demiştir: Kişi, hayatta iken ailesinin ölünün ardından feryat etmesini yasakladığı halde, kendisi öldükten sonra ailesi onun arkasından ağlarsa bundan dolayı kendisine sorumluluk yoktur. Buhârî, özetle kendisi sebep olmadıkça kişinin bir başkasının fiilinden dolayı azap görmeyeceğini söylemektedir. Başka birinin yaptığı şeyden dolayı kişinin azap göreceğini söyleyenler, söz konusu şahsın buna sebep olmasını kasdederken, başka birinin yaptığı bir şeyden dolayı kişinin azap görmeyeceğini söyleyenler ise bu şeye sebep olunmayan durumu kasdetmektedirler. 16

17 İbnü'l-Murâbıt şöyle demiştir: Kişi, ölünün arkasından feryat etme konusundaki yasağı ve ailesinin de bu tür davranışlar göstereceğini bildiği halde onlara bunun haram olduğunu belirtmemiş ve bunu yapmalarına engel olmamışsa, bundan dolayı azap gördüğünde aslında başkasının fiilinden dolayı değil, kendi fiilinden dolayı azap görmüş olur. İsmâilî ise şöyle demiştir: Bu meselede âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Her biri kendi içtihadına göre görüş belirtmiştir. Araplar cahiliye devrinde birbirine saldırır, birbirini esir eder ve öldürürlerdi. Onlardan biri öldüğünde ağıt yakan kadın, ölen kişiyi bu haram fiilleri saymak suretiyle methederek ağlardı. Hadisin anlamı şudur: Ölü, ailesinin kendisine bu şekilde ağlaması sebebiyle azap görür. Çünkü ölünün ardından onun en güzel fiilleri zikredilir. Cahiliye devri Araplarının en güzel fiilleri ise bunlardı. Bu ise kişinin günahlarına günah katmakta ve onu azaba müstehak hale getirmekteydi. Diğer bir görüşe göre ölünün azap görmesi, ailesinin feryat etmesinden ötürü üzüntü ve elem duymasıdır. Bu görüşteki olanların delili şu hadistir: Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri ölen yakını için ağladığında bu kendisine bildirilir. Ey Allah'ın kullan! Ölülerinize azap etmeyin!" Bu hadis, hasen senetli uzunca bir hadisin bir bölümüdür. Hadisi Ibn Ebû Heyseme, İbn Ebî Şeybe, Taberânî ve diğer hadis âlimleri rivayet etmiştir. Bu konuda yapılan farklı yorumları, şu şekilde birleştirmek mümkündür: a. Bir kimsenin ölülerin arkasından feryat etme âdeti varsa ve ailesi de onun ölümünden sonra onun yolunda yürürse, yahut da kişi kendisi için bunun yapılmasını vasiyet ederse ailesinin ağlaması sebebiyle azap görür. b. Allah a karşı isyan eden, insanlara haksızlık yapan bir kimse için, öldükten sonra yaptığı haksızlıklar -bir nevi övgü şeklinde- zikredilerek ağıt yakılırsa, zikredilen bu haksızlıkları sebebiyle azap görür. Yani yakınlarının -güzelmiş gibi- onu övdükleri aynı kötü fiillerinden ve zulümlerinden ötürü kendisi azap çekiyordur. c. Kişinin ailesi ağıt yakmakla meşhur olduğu halde, onların bu fiillerine engel olmayı ihmal ederse, yahut onların bunu yapmalarına razı ise hükmü ilk durumdaki gibi olur, razı değilse ailesinin bunu yapmasına niçin engel olmadığı sorularak azarlanır. d. Bir kimse yukarıda sayılan durumlardan uzak durduğu, ihtiyat göstererek ailesinin günaha girmelerini yasakladığı halde ailesi ona muhalefet ederse, ölen kimse ailesinin kendisine muhalif davrandıklarını ve Rablerine isyan ettiğini gördüğünde onların bu hareketinden üzülerek bir açıdan azap çekmiş olabilir. İbn Hacer, Fethu l-barî, ilgili hadisin şerhi/ 3/ ) 17

18 Tebbet suresinde Ebu leheb için "Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu." diye ifade edilirken "Ebu Leheb kurusun" denmeyerek "elleri kurusun" denmesinin hikmeti nedir? Ellerin kurumasından söz edilmesi, çoğu işlerin ellerle yapılmasından dolayıdır. Yani o eller de hüsrana uğrasın, kendisi de hüsrana uğrasın manasındadır. "Eller" ile bizzat kendisinin kastedildiği de söylenmiştir. Çünkü bazen kişinin kendisinden "elleri" diye sözedilebiiir. Bu aynı zamanda Arapça bir üsluptur. Nitekim yüce Allah: "Bu senin ellerinin önden gönderdiği sebebiyledir." (el-hac, 22/10) diye buyurmaktadır. Bundan maksat, bizzat kendinin gönderdiği demektir. Müslim'in İbn Abbas (r.a)'dan yaptığı rivayete göre, adı geçen şöyle haber vermiştir: «En yakın hısımlarını (bulundukları yolun eğri olduğu hakkında) uyar!» (Şuârâ 26/214) mealindeki âyet inince, Resûlüllah (a.s.m) gelip Safa Tepesi'ne çıktı ve Kureyş Kabilesi mensuplarına seslendi. Ona yaklaşıp toplandılar. Hz. Peygamber (a.s.m) söze şöyle başladı: «Ben size şu tepenin arkasından üzerinize bir süvari birliğinin (saldırmak üzere) çıkmakta olduğunu haber versem, beni tasdik eder misiniz?» Onlar da hep bir ağızdan: «Biz senin yalan söylediğine hiç şahit olmadık» diye cevap verdiler. Resûlüllah (a.s.m) Efendimiz asıl tebliğ etmek istediğini şöyle ifade etti: «Şüphesiz ben sizi, önünüzdeki şiddetli azaba karşı uyaran bir elçiyim.» Ebû Leheb: «A elleri helak olup kuruyasıcı! Bizi bunun için mi buraya topladın?» dedi ve kalkıp gitti. Bu olay üzerine Tebbet Sûresi indi.(müslim, İmân: 353; Tirmizî, Tefsîr, 26; Ahmed, 3/476-5/60) 18

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar? 1 İçindekiler Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?... 3 Hz. Peygamber (s.a.v) çok eşliliğin dörtle sınırlandırılmasından sonra aynı anda dörtten fazla kadınla evli bulunmuş

Detaylı

Haftalık Bülten. 20 Ocak 2012 www.sorularlaislamiyet.com

Haftalık Bülten. 20 Ocak 2012 www.sorularlaislamiyet.com Haftalık Bülten 20 Ocak 2012 www.sorularlaislamiyet.com 1 İçindekiler İnanmak neye yarar? Rarahatlıkla, endisesiz, tasasız, sorumluksuz yaşayan inançsız bir kimse için inanmak neye yarar, niçin inansın,

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız?

Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 1 İçindekiler Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız?... 3 Hz. Safiye, neden üç ay iddet beklemeden evlenmiştir ve cariyenin iddeti neden

Detaylı

Yıllarca hayatını çobanlıkla geçiren bir insanın daha sonra okuyup fizik mühendisi olması ne ile izah edilebilir?

Yıllarca hayatını çobanlıkla geçiren bir insanın daha sonra okuyup fizik mühendisi olması ne ile izah edilebilir? 1 İçindekiler 2 Peygamberimiz birisine "yaptığın iyililerin hayrına müslüman olmuşsun", başka birisine de "iyilikleri ona bir faydası olmayacaktır" demiştir. Bu hadisler çelişkili değil midir? Birinci

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

Ayetlerde geçen Allah yolundan alıkoymak ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır?

Ayetlerde geçen Allah yolundan alıkoymak ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır? 1 İçindekiler Ayetlerde geçen Allah yolundan alıkoymak ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır?... 3 Borcundan dolayı bir caminin elektriğinin kesilip ezanın susmasından kim sorumludur?... 4 Çocuk emziren

Detaylı

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK. AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK. AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29 İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29 AHİRETE İMAN.indd 4 12.03.2015 09:05:29 İÇİNDEKİLER 7 TAKDİM 9 ÖN SÖZ BİRİNCİ BÖLÜM ÖLÜM VE ÂHİRET

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

ALLAH İÇİN YAŞAMAK. Harun Yahya- Adnan Oktar

ALLAH İÇİN YAŞAMAK. Harun Yahya- Adnan Oktar ALLAH İÇİN YAŞAMAK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz 1 Ocak 1 DUA: ÖZLÜ YAKARIŞ Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz Allah ın İsimleri Çocuklara Vetına iletişim köprüsüdür. Duâ, ruhun Allah a açılması ve Allah karilebilir

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

CENAZELERE DAİR HÜKÜMLER VE BİD'ATLERİ

CENAZELERE DAİR HÜKÜMLER VE BİD'ATLERİ CENAZELERE DAİR HÜKÜMLER VE BİD'ATLERİ جلناي ز جلناي ز حاك حاك تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك MUHAMMED NASURU'D-DİN EL-ELBANİ Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy Tetkik eden : Harun Yıldırım Yayınlayan : Guraba

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat. Ömer Faruk

Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat. Ömer Faruk ! Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat Ömer Faruk Demokratik Seçimlere Katılacak Olanlara Samimi Bir Nasihat Ömer Faruk 1436 / 2015 istanbul Kapak ve Yayına Hazırlık: NAKİL Yayınları

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir? 1 İçindekiler Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?... 3 Anne karnındaki ikizlerden birinin, sakat kalma ve diğer çocuğun da sağlığını tehlikeye atma ihtimali olduğunda, kürtaj yapılabilir

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

MAMU. MÎMÂlî?! Doç.Dr.Nusret ÇAM

MAMU. MÎMÂlî?! Doç.Dr.Nusret ÇAM MÎMÂlî?! MAMU Doç.Dr.Nusret ÇAM ünümüz Türkiye'sinde yan yana getirmekte oldukça güçlükle karşılaşılan kavramlardan bir tanesi de "İslâm" ile "sanat'hr. fi Hem dindar sâde vatandaşın, hem de aydınlarımızın,

Detaylı

Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya) TEMMUZ / AĞUSTOS Oruç tutan müminin susması tespih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. (Deylemi) Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Detaylı

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR GÜZEL İNSAN NASIL OLUR Hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi istemez Al-i İmrân Suresi/66. Haydi siz, hakkında

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı