Erol Olçok mu geliyor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erol Olçok mu geliyor!"

Transkript

1 20 MART 2015 CUMA 40 KURUÞ Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler SAYFA 5 TE AKP de Çorum 1. Sýraya Erol Olçok mu geliyor! Selim Bilge MHP'den aday adaylýðýný açýkladý MHP eski MKYK Üyesi, Medya Konseyi Derneði Genel Baþkaný Selim Bilge düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý.parti binasýnda dün yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Bilge, "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan Milletvekilli Genel Seçimlerinde ilk gençlik yýllarýmdan bu güne kadar birçok kademesinde görev aldýðým Milliyetçi Hareket Partisinden Çorum milletvekili olmak üzere aday adaylýk baþvurumu yapmýþ bulunmaktayým. Selim Bilge SAYFA 6 DA Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda "5 Eser 5 Yazar" projesi imzalandý. Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýldönümü münasebetiyle yazarýn eserleri ve fikirleri ile gençler tarafýndan tanýnmasý ve anlaþýlmasýný hedefleyen proje kapsamýnda Çorum il merkezinde... SAYFA 5 TE "5 Eser 5 Yazar Projesi" hayata geçiyor "Mutlaka hak grevini getirmemiz lazým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deniyor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest olduðu halde" SAYFA 7 DE Erol Olçok Nadir Yücel - 7 Haziran Genel seçimleri adýna ilk Milletvekili aday isimlerininin belirlenmeye baþladýðý iddia edildi. Türkiye geneli çok süpriz sayýlacak ünlü isimlerinde yer aldýðý ancak bu isimlerin bizzat Davutoðlu tarafýndan 23 Nisan tarihinde açýklanacaðý ifade edildi. Diðer yandan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çorumu yakýndan ilgilendiren bilgi notuna da ulaþýldý. Buna göre AKP nin kuruluþ aþamasýndan bugüne kadar parti isminden amplemine, propaganda çalýþmalarý ve seçim çalýþmalarýna kadar çok büyük katký saðlayan ve baþarasý bütün siyasi cenahlarda kabul edilen Erol Olçok'u Çorum'a göndermeyi düþündüðü bilgisine ulaþýldý. Erol Olçok'a yakýn isimlerden edinilen bilgilere göre Erol Olçak'ýn da konu ile ilgili olarak," Patron ne derse o olur. Bize siyaset sahasýna inin Bizde indik. Bize nerede ne görev verilirse hakký ile yapmaya çalýþýrýz. Ýstanbul veya Çorum. Ancak bugüne kadar elde ettiðimiz tüm birikimleri çevre ve tecrübe kazanýmlarýmýzý Öncelikle tüm ülkemiz yararýna sonrasýnda ise, elbette memleketimizin yani tüm Çorumlu vatandaþlarýmýzýn istifade etmeleri adýma çaba sarf etmek isteriz" þeklinde görüþlerini paylaþtýðý þeklinde. Bu arada Tek Yýldýz Gazetesi olarak 'Erol Olçok'un Çorum'a gelebilir þeklinde ki son öngörümüz 16 Mart Tarihli nüshamýzýn Analiz köþesinde yer bulmuþtu) Yine Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn ismlerin kulislerinden edinilen bilgilere göre Erol Olçok'un sadece milletvekili deðil, Devlet bakaný olmasýna kesin gözü ile bakýlabilirsiniz þeklinde. "Ekonomik güç olmak istiyorsak teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ensar Vakfý Çorum Þubesinin Salý Konferanslarý kapsamýnda "Yeni Türkiye'de Üniversitelerin Deðiþen Misyonu" konulu bir konferans verdi. Þehitler için Fatiha Suresi okuyarak açýlýþ konuþmasýna baþlayan Çorum Ensar Vakfý Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda Çanakkale þehitleri ve tüm þehitleri rahmet ve þükranla andýklarýný belirterek, bu yýlýn içi boþ kutlama yýlý deðil, özeleþtiri yýlý olarak kutlanmasý gerektiðini söyledi. Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, üniversitenin dünya üniversitesi olma noktasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. "Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý özeleþtiri yýlýmýz olmalý" SAYFA 3 TE Musa Topbaþ SAYFA 11 DE Prof. Dr. Reha Metin Alkan CHP'de önseçim listesi askýda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarý vize konusunda uyardý.birlik Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýn her 5 yýlda bir... Ali Rýza SAYFA 5 TE Suludere SAYFA 5 TE Yalçýn Kýlýç SAYFA 3 TE CHP'de 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili aday sýralamasýný belirlemek amacýyla 29 Mart Pazar günü hakim huzurunda yapýlacak önseçimde... Esnafa her 5 yýlda vize yaptýrma uyarýsý Seçimde oy kullanacak engellilere duyuru Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Milletvekilliði Genel Seçimlerinde oy kullanacak engellilerin sorun yaþamamalarý için yapmalarý gerekler dile getirildi.

2 2 Ýmsâk : 04:11 Güneþ : 05:37 Öðle : 11:55 Ýkindi : 15:17 Akþam : 18:00 Yatsý : 19:19 AJANDA Gönül arz ederse yareni dostu Býraksa þu daðlar bir gün giderim Hak nasýp etsede içsem suyunu Hem ziyaret hem ticaret ederim Benim pirim aðu içti kaziler Aþýk olan maþuðunu arzýlar Size zahmet etdik kardaþ bacýlar Doslar bizi safa iðle gönderin Ben pirimden arzumaným almadým Sözünüze göre söz bulamadým Ýþte geldim daha ben gelemedim Doslar bizi safa iðle gönderin Dost olan dostunu býrakmaz dilden Çekerim ayrýlýk ne gelirse elden Doyup usanýrmý sevdiði gülden Doslar bizi safa iðle gönderin Gönül arz ederse sevgi burada Cümlemizi kavuþtursun burada Kalbimiz burada gönül silada Doslar bizi safa iðle gönderin Hümmet edin þu daðlardan aþalým Pir aþkýna kaynayalým coþalým Elin teker teker bayramlaþalým Doslar bizi safa iðle gönderin (Rýza KOÇAK) iþte geldim giderim Ben bir halk ozaný malý niderim Hepinize sað selamet dilerim Doslar bizi safa iðle gönderin Güneþ, Koç (Hamel) Burcu'nda - ABD'nin Irak Harekâtý (2003) - Ýlk Meclisi Umûmî'nin açýlmasý (1877) - Hamsîn'in sonu - Ýctimâ vakti: HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Cemâzil-âhýr Ayý nýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile 01.12'de ilk defa, Atlas Okyanusu nun ve ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri Dostu Arzýlamak Rýza Koçak Zorunlu Trafik Sigortasýnda devrim Sevim Þahin Çorum TSO Meclis Üyesi Sevim Þahin yaptýðý yazýlý açýklamada motorlu araçlarda zorunlu trafik sigortalarýnýn hasar ödemelerine iliþkin olarak yeni bir sistem üzerinde çalýþmalar yapýldýðýný belirtti. "Doðrudan Tazmin Sistemi" adý verilen bu uygulama ile birlikte hasar ödemelerinin daha da kolaylaþmasýna katký saðlayacak yeni bir sistemin hayata geçirilmiþ olacaðýný kaydeden Sevim Þahin, "Bilindiði üzere, mevcut sistemde trafik kazasýna karýþan taraflarda, kusuru bulunan aracýn zorunlu trafik sigorta poliçesi üzerinden, kusuru bulunmayan aracýn hasarý ödenmekte idi. Bu sistem çoðu zaman bir takým sýkýntýlara yol açmakta ve sigortalýlarýn maðduriyeti söz konusu olmakta idi yýlýnýn 6. ayýndan itibaren yürürlüðe girmesi planlanan "Doðrudan Tazmin Sistemi" ile birlikte, ayný kasko poliçesinde olduðu üzere, trafik kazasý neticesi kusursuz olan aracýn kendi trafik poliçesi þirketince hasar ödemesi gerçekleþtirilecek. Ancak hasar ödemesinin gerçekleþmesi için kazaya karýþan aracýn kusursuz olma þartý aranacak. Yeni sistemde, kazaya karýþan taraflardan kusurlu olan kiþi eski sistemde olduðu gibi aracýnýn hasarýný kendisi karþýlayacak, kusuru olmayan aracýn hasarý ise kendi trafik poliçesi þirketince karþýlanacak ve kusuru bulunan aracýn trafik poliçesinden sigorta þirketince rücu edilecek. Doðrudan tazmin sistemi ile amaç; kazada kusuru bulunmayan tarafýn maðduriyetinin önüne geçmek. Eski uygulamalarda kusuru bulunmayan araç sahibi, kazaya neden olan aracýn zorunlu trafik sigortasýný yapan þirket ile temasa geçiyor ve hasar ödemeleri için talepte bulunuyordu. Yeni uygulamanýn yürürlüðe girmesinden sonra hasar ödemelerinde bu uygulama geçerli olmayacak. Kazada maðdur olan taraf, hasar ödemesi için kendi sigorta þirketiyle iletiþime geçecek. Böylece hasarda zarar gören araç sahibinin zararý çok daha kýsa sürede ödenerek hasar ödeme sürecinin kýsalmasý saðlanacak. Bu durumda eski sistemde olduðu gibi sigortalýlar, hasar ödemesi karþý tarafa deðil kendilerine yapýlacaðýndan, en ucuz olan þirketi deðil, en iyi hizmeti sunan þirketi tercih etme yoluna gidecekler. Henüz uygulamaya geçilmedi ancak 2015 yýlý 6. ayýndan itibaren uygulamanýn devreye sokulmasý bekleniyor" Genç MÜSÝAD'dan Çanakkale konferansý YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. HAVA DURUMU Müracaat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5970 2,5982 EUR 2,7686 2,7697 STERLiN 3,8371 3, JPY YENi 2,1494 2,1502 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Müstakil Sanayiciler ve Ýþ Adamlarý Derneði Çorum Þubesi'nde 18 Mart Çanakkale Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümü nedeniyle konferans düzenlendi. Genç MÜSÝAD tarafýndan organize edilen konferansa, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan konuþmacý olarak katýldý. Genç MÜSÝAD Mustafa Bakan Baþkaný Alper Týðlý'nýn yönettiði konferansa MÜSÝAD üyeleri de ilgi gösterdi. Konferansta Genç MÜSÝAD üyelerine Çanakkale Zaferini anlatan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, Türkiye'nin bu savaþ sýrasýnda bir bütün olarak bu vataný nasýl savunduðunu çeþitli örneklerle anlattý. Genç MÜSÝAD'dan konferans hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümünü kutlarken þehitleri rahmetle andýðýný ifade eden Mustafa Bakan, "Böyle bir günde burada bulunmak benim için tarihi bir gün. Bu zafer Dünyadaki hiçbir milletin ulaþamayacaðý büyük bir sonuçtur. Çünkü baþka hiçbir milletin böyle bir destaný yoktur" Savaþ sýrasýnda 250 bin insanýn gözünü kýrmadan þehit olduðunu kaydeden Mustafa Bakan, þöyle konuþtu: "Çanakkale'de þehit olanlar öyle insanlar ki üzerlerinde elbise yok, aþ yok, yaralanan askerleri komutanlar evlerine yollamak istiyor ama onlar gitmeyip orada þehit oluyor. Bu ne kadar büyük bir onur. Çanakkale bizlere büyük bir örnek." Konferans sonunda Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan'a teþekkür etti. "Verilen sözlerin tutulmasýný bekliyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý nöbet ücretleri zammýyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sendikamýzýn toplu sözleþme talepleri arasýnda yer alan ve geçtiðimiz hafta Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan saðlýk çalýþanlarýnýn nöbet ücretlerinin Hacý Nuri Lafcý yüzde 50 artýrýlmasý ile ilgili önerge TBMM'de kabul edildi. Torba yasada yer alan ve kabul edilen diðer maddeler arasýnda "Uzman Ebelik" maddesi de yer alýyor. Kabul edilen maddeler Resmi Gazete'de yayýmlandýktan sonra yürürlüðe girecek" Lisans mezunu ebelerin meslekleriyle ilgili lisansüstü eðitim alarak uzmanlaþtýktan ve diplomalarý Saðlýk Bakanlýðý'nca tescil edildikten sonra "uzman ebe" unvaný ile çalýþmaya devam edebileceklerini dile getiren Lafcý, "Mecliste kabul edilen yasada Ýstanbul'da Saðlýk Bilimleri Üniversitesi kurulmasý ile ilgili önerge de kabul edildi. Kurulacak üniversitede Týp, Hemþirelik, Yaþam Bilimleri ve Saðlýk Bilimleri fakülteleri ile Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Saðlýk Bilimleri Enstitüsü yer alacak.saðlýk Sen'in yýllardýr toplu sözleþme talepleri arasýnda yer alan nöbet ücretlerine zam konusunun çözüme kavuþmasý saðlýk çalýþanlarýný memnun etmiþtir. Sendika olarak saðlýk çalýþanlarýna verilen diðer sözlerin de tutulmasýný bekliyor, verilen sözler tutulana kadar da bu iþin takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz" þeklinde kaydetti. Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat Tel+Fax: Gsm: Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý "Ekonomik güç olmak istiyorsak teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ensar Vakfý Çorum Þubesinin Salý Konferanslarý kapsamýnda "Yeni Türkiye'de Üniversitelerin Deðiþen Misyonu" konulu bir konferans verdi. Þehitler için Fatiha Suresi okuyarak açýlýþ konuþmasýna baþlayan Çorum Ensar Vakfý Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, üniversitenin dünya üniversitesi olma noktasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Aþgýn, "Vakfýmýza çok büyük destekleri olan ve her zaman yanýmýzda hissettiðimiz Rektör Prof. Dr. Alkan'a, etkinliðimize katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladý. Üniversiteden konferans hakkýnda yapýlan açýklamaya göre güzel bir vesile ile bir arada olmaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek sözlerine baþlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, toplumla iç içe olan, toplumun dertlerini bilen, toplumun dertleri ile hem hal olan insanlarýn yönetici olmasý ile baþlayan olumlu bir sürecin yaþandýðýna dikkat çekerek "Bilim bilim içindir" anlayýþýnýn, "Bilim toplum içindir" anlayýþýna yerini býraktýðýný ifade etti. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn muazzam giriþimleri sonrasýnda bu noktaya gelindiðine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, sözlerine "Üniversite deyince ilgili alanlarda mesleki eleman yetiþtirilmesi akla geliyor ama bizim anladýðýmýz ve Yeni Türkiye'nin de bize söylemiþ olduðu üniversite; toplumla her anlamla iç içe olan, topluma eli deðmiþ olan bir üniversite" þeklinde devam etti. Üniversitenin de gücü yettiði oranda kamu ile özel sektör ile ve STK'larla iç içe olarak toplum yararýna iþler yapma gayretinde olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 1933'ten bugüne var olan üniversitelere iliþkin genel deðerlendirme yaparak "Yeni Türkiye'de artýk üniversitelerin toplumun her alanýnda iç içe olmasý, konularla bizzat ilgilenmesi olmazsa olmazlardan biri haline gelmekte ve insanlarýn üniversitelerden beklentileri bir hayli artmaktadýr. Üniversitelere eðitim veren kurumlar olmanýn ötesine çýkarak sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu toplum yararýna sunma misyonu da yüklenmektedir. Toplum, devlet ve iþ dünyasýyla farklý iliþkiler kuran ve 3.kuþak üniversite olarak adlandýrýlan bu modelde, üniversitelerden araþtýrma yoluyla bilgi üretmesi, ürettiði bilgiyi eðitim yoluyla yeni nesillere aktarmasý ve toplumun ihtiyaçlarýna uygun hizmetler sunmasý istenilmektedir. Yakýn tarihe kadar topluma ve toplumsal sorunlara uzak durarak uzun yýllar bilimle, araþtýrmayla, eðitimle deðil; kavgayla, kamplaþmayla, yasaklarla anýlan üniversitelere, "Yeni Türkiye"de çok önemli görevler verilmekte siyasetçisiyle, bürokratýyla, özel sektörüyle, ilgili tüm taraflarýyla el ele vererek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaþmasý için üzerine düþen görevleri yerine getirmesi istenilmektedir. Üniversitelere verilen önemden hareketle ülkemizdeki üniversitelerin sayýlarý her geçen gün artmakta, ülkemizin tüm coðrafyasýnda toplumun, top yekûn eðitimle þahlanmasý amaçlanmaktadýr. Türkiye'nin imkanlarý buna her zamankinden daha da müsaittir. Çünkü milletimizin önündeki engeller kaldýrýlarak -kamusal alan- toplumun hizmetine sunulmakta ve üniversitelerin ihtiyaçlarý en üst düzeyde giderilmektedir" Dünyada ekonomik ve bilimsel bir yarýþ olduðuna dikkat çekerek "Bizlerde ekonomik olarak güç olmak istiyorsak içinde katma deðeri yüksek olan, bilimsel deðeri yüksek olan, teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Memleketimizin yararýna iþler yapmak zorunda olan bizler, mazeret üretmeksizin eðitim öðretim faaliyetlerimiz beraberinde çaðýn gerektirdiði teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ederek inovatif çalýþmalar yapmalý, bulunduðumuz topluma katma deðeri yüksek ürünler sunarak milletimize en yüksek faydayý saðlamalýyýz. 12.yüzyýlda El-Cezeri isimli Müslüman bir bilim insaný tarafýndan ilk robot teknolojisinin geliþtirildiði düþünüldüðünde tarihi baþarýlarla dolu olan milletimiz, bunu fazlasýyla hak etmektedir" þeklinde devam etti. Üniversite sektör iþ birliðinin önemine vurgu yaparak konuþmasýný sürdüren Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversite sanayi iþbirliðinin ABD'de 'de verilen önerge ile baþladýðýný ve Abraham Lincoln tarafýndan 1862 yýlýnda kabul edildiðini ifade ederek yaklaþýk 200 yýl öncesinde üniversite sanayi iþbirliðini baþlatmýþ olan ABD'nin aradan geçen süre içerisinde teknolojide, bilimde ve pek çok konuda ciddi mesafeler kat ettiðini açýkladý. Baþarýlarýn tesadüf olmadýðýna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, "Týpký Osmanlý Ýmparatorluðu'nda olduðu gibi bilim dili dünyanýn dili oluyor" "Bizlerde gençlerimizi iyi motive ederek ne yapmalarý konusunda bilinçlendirmeli, gençlerimizi doðru hedeflere yönelterek enerjimizi doðru iþlerde harcamalýyýz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Yaþanan bu olumlu geliþmeler ve üniversitelere saðlanan imkânlar beraberinde tüm kurumlarýmýzla iþ birliði içerisinde öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüren Üniversitemiz de her geçen gün geliþmekte, tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle geliþimini sürdürmektedir. Üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katký saðlamayý amaç edinen Üniversitemiz, Türkiye'nin yegâne kalkýnma kapasitesinin insan olduðu bilinciyle bulunduðu coðrafyaya en üst faydayý saðlamak için üzerine düþen görevi yapma gayretindedir" diyerek konuþmasýný tamamladý. Program, soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Seçimde oy kullanacak engellilere duyuru FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI "Nevruz, kardeþliðin ve barýþýn sembolüdür" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Nevruz Bayramý dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, "Þimdi ayrýþmanýn deðil bütünleþmenin, kutuplaþmanýn deðil sev- Ahmet Saatci giyle kucaklaþmanýn vaktidir" Nevruz'un birleþtirici yönüyle kültürümüzde özel bir yerinin bulunduðunu ifade eden Saatcý, "Farklýlýklarý ve çeþitlilikleriyle, tüm kültürel deðerleriyle bir bütün olduðumuzu hatýrlatan Nevruz'u, tarihin süzgecinden geçerek günümüze ulaþan geleneklerine uygun þekilde yaþatmalýyýz" þeklinde kaydetti. "Bayramlar, karþýlýklý sevgi ve saygýnýn ifade edilmesine, birlik ve beraberliðin pekiþmesine aracýlýk eden günlerdir" diyen Saatcý, "Ýþte bunun için Nevruz'u hep birlikte karþýlamalý, kutlamanýn mutluluðunu kardeþçe yaþamalýyýz. Birbirimize sýmsýký kenetlenmeli, tüm farklýlýklarýmýzýn bu topraðýn, asli unsuru olduðunu bilerek birbirimizi baðrýmýza basmalýyýz. Þimdi ayrýþmanýn deðil bütünleþmenin, kutuplaþmanýn deðil sevgiyle kucaklaþmanýn vaktidir. Yeni ve güzel baþlangýçlarýn, sevinç ve neþeyle kutlandýðý gün olan Nevruz'un, aramýzdaki sevgi ve kardeþlik baðlarýný güçlendirmesini, kalýcý hale getirmesini diliyoruz. Barýþýn, kardeþliðin ve hoþgörünün sembolü olan Nevruz'un, daha güzel günlerin baþlangýcý olmasýný istiyoruz. Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceðine yürekten inanýyoruz" ifadelerini kullandý. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Milletvekilliði Genel Seçimlerinde oy kullanacak engellilerin sorun yaþamamalarý için yapmalarý gerekler dile getirildi. Açýklamada Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðü'nün uygulama esaslarý þu þekilde belirtildi: "Engelli vatandaþlarýmýz adresinden ''Yurt Ýçi Seçmen Sorgulama'' bölümüne gerekli bilgileri girerek engellilik durumlarýný (görme ve ortopedik) sorgulayabilirler. Ayrýca sorgulama ekranýna e-posta adreslerini ve/veya cep telefonu numaralarýný girip kaydetmeleri durumunda seçimlerle ilgili Kurumumuz tarafýndan yapýlacak bilgilendirme mesajlarýný alabilirler. Eðer ki engellilik durumlarý 'yok' gözüküyorsa, engelli vatandaþlarýmýz, (ortopedik ve görme) 27 Mart 2015 tarihine kadar ''Engelli Beyan Formu" (www.ysk.gov.tr adresinden temin edilebilir) ve ''Kimlik Fotokopisi'' ile bizzat veya bir yakýný aracýlýðýyla ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlýða baþvurmalarý halinde, 75 yaþ ve üzeri seçmenler gibi oylarýný aile bireyleri ile birlikte sandýk kurulan yerlerin giriþ katlarýnda kullanabilirler. Ayrýca 298 sayýlý Kanun'un 74. maddesi uyarýnca, engelli seçmenlerin oylarýný rahatlýkla kullanabilmeleri için sandýk atamasý yapýlýrken göz önünde bulundurulmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenmekte ve alýnan bilgiler seçmen kütüðüne iþlenip muhtarlýk bölgesi aský listelerinde (E) harfi ile gösterilmektedir. Oy verme günü sandýk baþýna gelen engelli seçmenler, týpký gebe hasta ve yaþlý seçmenler gibi bekletilmeden öne alýnýp oy kullandýrýlýrlar. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklýlarý açýkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sýrada sandýk alanýnda bulunan akrabalarýndan birinin, akrabasý yoksa diðer herhangi bir seçmenin yardýmý ile oyunu kullanabilir. Bir seçmen sadece bir engelliye yardým edebilir, birden fazla engelliye yardým edemez. Ayrýca engelli seçmene yardým edenlere de öncelik verilebilir. Engelli seçmene yardým eden akrabasýnýn, engelli ile ayný soyadý taþýmasýna gerek yok. Yani her akrabasý engelli seçmene oy kullanmada yardým edebilir. Sandýk kurulu baþkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardým etmek amacýyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sýrasýnda yardým edemez. Milli Eðitim Bakanlýðýna, seçimlerde engelli vatandaþlarýmýzýn daha rahat oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alýnmasý istenmiþtir. Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðünün yazýsý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünün uygun görüþü üzerine, web sayfasý görme engelli vatandaþlarýmýzýn kolayca eriþebileceði hale getirilmiþtir."

4 4 "Çanakkale, bir milletin kendi deðerlerine sahip çýkmasýnýn hikayesidir" Erdoðan Cengiz Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýslam vatanýný aralarýnda paylaþmak için bir araya gelen ve neredeyse sömürge ülkelerinin tamamýndan toplanan askerlerden müteþekkil o muazzam silah gücü, göðüslerinde taþýdýklarý imandan baþka silahlarý olmayan vatan evlatlarýnýn destansý direniþi karþýsýnda çaresiz geri çekilmiþlerdi. Ve bu sadece bir yenilgi, sadece bir geri çekilme deðildi. Bu zafer, tarihin kýrýlma noktalarýndan biriydi" Her milletin tarihinde böyle büyük ve önemli dönüm noktalarý olduðunu kaydeden Cengiz, "Bu dönüm noktalarý o milletin tarihine yeni bir yön kazandýrýr. Ama bazý olaylar da vardýr ki, yalnýzca bir milletin tarihini etkilemekle kalmaz, tün dünya milletlerinin tarihini etkiler yýlýnda cereyan eden Çanakkale harbi, bu milletin asli deðeri olan evlatlarýnýn Çanakkale'de verdikleri bu emsalsiz mücadele, iþte tarihin böyle pek fazla kaydetmediði, az rastlanýr olaylardan birisidir. Ýþte o yüzden Çanakkale cephesi yalnýzca 1. Dünya savaþýnýn en önemli cephelerinden biri deðildir. Çanakkale Boðazý yalnýzca 7 düvelin engellendiði, durdurulduðu bir nokta da deðildir. Çanakkale Harbi ve burada dökülen kan, bütün bunlardan daha fazla bir þeydir. Bundan dolayýdýr ki, Çanakkale bir savaþ olarak deðil de bir milletin ölüm kalým mücadelesinin bir parçasý olarak ele alýndýðýnda doðru anlaþýlabilecektir. Çanakkale, topyekün bir milletin kendi deðerlerine sahip çýkmasýnýn destansý hikayesidir" þeklinde kaydetti. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol'da Çanakkale anmasý TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu "18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. Yýlý" nedeniyle etkinlik düzenledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda müzik dinletisi yapýldý. Türkçe Öðretmeni Mevlüdiye Güngör tarafýndan hazýrlanan ve yönetilen "Bir Hilal Uðruna" adlý oratoryo ile devam eden program sonunda okul içinde Çanakkale Zaferi konulu resim ve mektup yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda Kur'an-ý Kerim dersine giren öðrenciler Çanakkale Þehitleri için Kur'an okuyup dua ettiler. Program sonunda ise öðrencilere þekersiz hoþaf ve yaðlý buðday çorbasý ile kuru ekmek ikram edildi. "Hayalini kurduðum þehre geldim" Halkbankasý Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasýndan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Halkbankasý Çorum Þube Müdürlüðü yetkilileri Ayben Torun ve Koray Görgeç'inde hazýr bulunduðu ziyarette Karabay, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile bir süre görüþtü. Hayalini kurduðu þehre geldiðini dile getiren Karabay, "Çorum gerek Organize Sanayi Bölgesiyle, gerekse esnafýyla bölgenin örnek kentlerinden biri. Çorum'u yatýrýmcý þehri olarak görüyorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, Karabay'ý kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ulaþ Yýldýrým'dan Oðuzlar'a çýkarma Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, Oðuzlar Ýlçesi'ni ziyaret etti. 29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim öncesinde seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdüren CHP'nin genç milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, ilk olarak parti binasýný ziyaret etti. Ulaþ Yýldýrým burada yaptýðý konuþmada, hem kendisini tanýttý, hem de parti politikalarý baþta olmak üzere ülkenin içinde bulunduðu durum hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Partililerin sýkýntýlarý dinleyen istek ve taleplerini alan Ulaþ Yýldýrým, daha sonra da esnaf ziyaretinde bulundu. Partililerden 29 Mart 2015 tarihinde yapýlacak olan önseçimden destek isteyen Yýldýrým, milletvekili seçilmesi halinde kendisine iletilen bütün sorunlarýn giderilmesi için elinden gelen çabayý göstereceðini söyledi. Rektör Alkan'dan Müftü Aþýk'a ziyaret YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þaban Haklý ile birlikte Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti.üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre üniversitedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini ve yapýlan çalýþmalarýn tüm þehirde hissedildiðini ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk her cumartesi günü Ulu Camii'nde Sabah Namazý Buluþmalarýnýn devam ettiðini ve bununla birlikte her pazar günü ise Hýdýrlýk Camii'nde Riyazüs Salihin Hadis Sohbetlerinin yapýldýðýný sözlerine ekleyerek dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Çorum Ýl Müftülüðü olarak çok güzel etkinliklerin gerçekleþtirildiðini ve programlarý büyük bir beðeniyle takip ettiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin Müftülüðe baþta Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere ilgili tüm birimleriyle ortak çalýþmalar yaptýðýný ve bundan sonra da yapmaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Mevcut birimlerde ve yeni yapýlan tüm binalarla bay-bayan mescitlerin mutlaka yer aldýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, mescitlere Ýl Müftülüðü tarafýndan verilen Ýlmihal ve Kur'an-ý Kerim için teþekkür ederek Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý iþbirliðinde 6 Nisan 2015 tarihinde Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" adlý panele davet etti. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý günler saatler ve etkilenecek yerler þöyle:" tarihinde saatleri arasýnda: Çorum, Amasya Karayolu Mevkii ve Süt Birliði, Belediye Su Arýtma Tesisi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kraboya Köyü, Örencik Köyü, Demirören Köyü, Maksutlu Köyü, Baðözü Köyü, Gökcedoðan Köyü, Köprübaþý Köyü, Karacaoðlan Köyü, Sinanözü Köyü, Akkaya Köyü, Saraycýk Köyü, Tepelice Köyü, Akcataþ Köyü, Karapürk Köyü, Bozarmut Köyü, Yaðcýlar Köyü, Çobanlar Köyü, Alioðlu Köyü, Çal Köyü, Karaosmanlý Köyü, Çobankaya Köyü, Çukuralýç Köyü, Akkise Köyü, Halýlar Köyü, Çakýrlar Köyü, Hacýveli Köyü, Baþköy Köyü, Saraçlar Köyü, Gökbudak Köyü, Arýlk Köyü, Gümüþoluðu Köyü, Yeþilköy Köyü, Dereköy Köyü, Günyazý Köyü, Kabakcý Köyü, Plitcik Köyü, Oðuz Köyü, Seki Köyü, Bdemce Köyü, Ýnceçay Köyü, Abdullah Köyü, Beygircioðlu Köyü, Çeltiközü Köyü, Avþar Köyü, Güney Köyü, Hacýhamza Köyü, Kavakçayý köyüne ve Sefer kapý, kargý belediyesi, Kýzýlýrmak çeltik, Kütük mermer, Özgül mermer, Ömer Baçak Petrol, Çiçek Petrol, Güler Makina, Can su, Bahcivanlar çeltik, Özeller celtik, Turkcell, Vodafone, Avea tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Yatukçu Mahallesinin Çorum Caddesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Ýleði Köyü ve Horozlar Mahallesi."

5 TEK 5 Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, basýn mensuplarýyla buluþtu "5 Eser 5 Yazar Projesi" hayata geçiyor Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda "5 Eser 5 Yazar" projesi imzalandý. Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýldönümü münasebetiyle yazarýn eserleri ve fikirleri ile gençler tarafýndan tanýnmasý ve anlaþýlmasýný hedefleyen proje kapsamýnda Çorum il merkezinde bulunan liselerde çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre proje imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Necip Fazýl Kýsakürek tarihimizdeki köþe taþlarýndan biridir. Bir fikir adamý olarak yaþadýðý toplumun çok ilerisinde bakýþ açýsýna sahip olan yazar, gerek eserleri gerekse insani yönüyle gençlerimize ýþýk tutacak, onlardaki bilinci artýracak bir vizyona sahiptir.ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerimizin fikirsel, düþünsel ve sanatsal her alanda donanýmlý bireyler haline gelmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmanýn gayreti içerisindeyiz" Çorum Belediyesi adýna projeyi imzalayan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise "Necip Fazýl Kýsakürek toplumun temel dinamiklerini harekete getiren söylemleri, þiir sanatýnýn tüm incelikleriyle harmanlamýþ, duygu süzgecinden geçirerek adeta herkesin kendini bulduðu þaheserler ortaya koymuþ çaðlar ötesi bir insandýr. Eserlerinde iþlediði temalara bakýldýðýnda toplumun ne kadar kanayan yarasý varsa parmak basmýþ, çözüm yollarýný da yine mýsralarý ve kelimeleri arasýna ustalýkla gizlemeyi bilmiþtir. Böyle bir abide þahsiyetin toplumla buluþmasý için elbette ki elimizden geleni yapmalýydýk. Ýl Milli Eðitim Müdürümüze böyle bir buluþma imkânýný verdiði için teþekkür ediyor, projenin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Proje kapsamýnda yazarýn eserlerinden seçilen 5 tanesi liseli gençler tarafýndan okunacak. Okunan eserlerle ilgili olarak çalýþma yapmýþ 5 yazar farklý tarihlerde gençlerle buluþacak. Ayrýca yazarýn þiirlerini güzel okuma yarýþmalarý ve geziler düzenlenecek. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, 2013 yýlýndan 6 bin 636, 2014 yýlýnda ise 13 bin 190 soruþturma dosyasýnýn devrettiðini belirterek, toplam 19 bin 826 dosyadan 13 bin 971'inin sonuçlandýrýldýðýný ve 5 bin 855 dosyanýn 2015 yýlýna devredildiðini kaydetti. Adliye Sarayýnýn toplantý salonunda yapýlan kahvaltýlý basýn toplantýsýnda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, adli olaylarda kiþilerin lekelenmeme hakkýnýn zedelenmemesi ve kamuoyunun da olaylardan bilgi sahibi olmasý adýna yayýnlanacak haberler ile ilgili basýn mensuplarýný bilgilendirdi. Yurdagül, basýn mensuplarýndan bir olayda kiþinin suçu henüz kanýtlanmadýðý takdirde yayýnlanacak haberlerde "Zanlý, þüpheli, suçu iþlediði iddia edilen" sözcüklerini kullanmalarýný ve kalemlerini bu kelimelere alýþtýrmalarýný istedi. Yurdagül, "Suçluluðu kesinleþene kadar kimse suçlu deðildir" 2014'TE 123, 2015'TE 24 ÖLÜMLÜ OLAY 2014 yýlýnda Aðýr Ceza Mahkemesine açýlan 222, Asliye Ceza Mahkemesine açýlan 2 bin 941, Sulh Ceza Mahkemesine açýlan Bin 041 iddianamenin olduðunu dile getiren Yurdagül, 8 bin 747 dosyanýn ise takipsizlikle sonuçlandýðýný ve 123 ölümlü olayýn yaþandýðýný ifade etti yýlý adli dosyalarý ile ilgili de bilgi veren Yurdagül, 2014 yýlýndan 2015 yýlýna 5 bin 855 dosyanýn devrettiðini, 2015 yýlý içerisinde 2 bin 657 soruþturma sayýsýnýn geldiðini dile getirerek ölümlü olay sayýsýnýn 24 olduðunu söyledi. Yurdagül, þu bilgileri basýn mensuplarý ile paylaþtý: "Çorum Adliyesi'nde baþsavcý yardýmcýsý dahil olmak üzere 22 kiþiden oluþan savcý kadrosu var. Bu kadro sayýsý Türkiye genelinde ideal bir sayý. Adli týp uzmaný göreve baþladý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde düzenleme yapýlmasýna dair talepte bulunduk. Hastanede gerekli düzenlemeler yapýldýktan sonra otopsi için cenazeler Ankara'ya gönderilmeyecek. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül Adliye binasýna ek bina yapýlmasý için çalýþmamýz var. Hitit Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak kullandýðý bina aslýnda Adliye'ye ait. Binayý devralacaðýz. Adliye içerisinde 'basýn bürosu' oluþturacak, haberlerin akýþýnýn nasýl saðlanacaðýný belirleyeceðiz. Gerek devam eden soruþturmalar gerekse yaþanan adli vakalarda kiþilerin lekelenmeme hakkýný göz önüne alarak basýn aracýlýðýyla kamuoyunun bilgilendirilmesini saðlayacaðýz. Olaylarda kiþi suçlu deðil maðdursa onun da özel hayatýnýn gizliliðini ön planda tutarak haberler yapýlmalý." Baþsavcý Yurdagül, açýklamalar sonrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Yýlmaz MERT Kýzýlay'dan Çanakkale Zaferi etkinliklerine destek Çanakkale Zaferini 100. yýldönümü nedeniyle Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliklere Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi de katýldý. Çanakkale savaþlarýnda Hilal-i Ahmer adýyla hastaneleri, çayhaneleri ve aþhaneleri ile cephe gerisinde Mehmetçiðe destek veren Türk Kýzýlayý,Çorum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesinde gerçekleþtirilen 100.yýl törenine Kýzýlay çadýrý kurarak ve gönüllüleri ile çadýr önünde o günlere ait görüntüleri canlandýrarak renk kattý.etkinlikte Ýmam-Hatip Lisesi öðrencileri ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulübü üyeleri rol aldý.bu etkinliðin gerçekleþtirilmesinde Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Müdürlüðü Türk Kýzýlayý Çorum Þubesine destek verdi. Yalçýn Kýlýç Esnafa her 5 yýlda vize yaptýrma uyarýsý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarý vize konusunda uyardý.birlik Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýn her 5 yýlda bir vize (yenileme) yaptýrmasý gerektiðini hatýrlatan Kýlýç, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "16 Eylül 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliði'nin 11.maddesine istinaden Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýmýzýnbelgeleri kayýt yaptýrdýðý tarihten itibaren 5 yýl geçelidir. Esnafýmýz her 5 yýlda bir vize (yenileme) iþlemi yaptýrmakla yükümlüdürler. Esnaflarýmýzýn sicil durumlarýný takip etmeleri için en kýsa sürede ÇESOB Sicil Müdürlüðü'ne baþvurulmasý gerekmektedir." Baþkan Kýlýç, ayrýca vize iþlemini yaptýrmayan üyelere gecikme zammý ve faiz uygulamasý yapýldýðýný ifade ederek, esnafýn gecikme zammý ve faiz uygulamasýna tabi olmamasý için konu hakkýnda duyarlý olmalarýný istedi. CHP'de önseçim listesi askýda CHP'de 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili aday sýralamasýný belirlemek amacýyla 29 Mart Pazar günü hakim huzurunda yapýlacak önseçimde oy kullanacak parti üye listesi bugünden itibaren CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnda askýya çýkartýldý.chp Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada 29 Mart'ta yapýlacak önseçimde oy kullanacak üye listesinin bu sabahtan itibaren CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnda askýya çýkartýlacaðýný belirterek, üye listesinin 22 Mart Pazar günü akþam saat 17.00'ye kadar askýda kalacaðýný açýkladý.ali Rýza Suludere, önseçimde oy kullanacak partili üyelerden bu tarihe kadar CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna uðrayarak, üye listesindeki isimlerini kontrol etmelerini istedi. Ali Rýza Suludere Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler Çorum'da görev yapan basýn çalýþanlarý 18 Mart Çarþamba günü vizyona giren 'Son Mektup' isimli filmi MB sinemalarýnda izlediler. Çorum Belediyesi'nin destekleri ile filmi izleyen basýn mensuplarý belediyeye de teþekkür ettiler. Yýlmaz MERT

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Selim Bilge MHP'den aday adaylýðýný açýkladý MHP eski MKYK Üyesi, Medya Konseyi Derneði Genel Baþkaný Selim Bilge düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda dün yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Bilge, "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan Milletvekilli Genel Seçimlerinde ilk gençlik yýllarýmdan bu güne kadar birçok kademesinde görev aldýðým Milliyetçi Hareket Partisinden Çorum milletvekili olmak üzere aday adaylýk baþvurumu yapmýþ bulunmaktayým. Selim Bilge Aday adaylýðýmýzýn ülkemize, demokrasimize, ilimize ve partimiz MHP'ye hayýrlý olmasýný yüce Allah'tan diliyorum" diyerek sözlerine baþladý. "Allah nasip ederse genel merkezimizin de uygun görmesi halinde TBMM'de sizlerin oylarý ile ilimize ve ülkemize hizmet edeceðim. Ýlk gençlik yýllarýmýzdan beri her kademesinde görev aldýðýmýz MHP bu ülkenin birliðinin ve dirliðinin tek dayanaðýdýr. Bize düþen parçalamak deðildir. Bize düþen toplumu birleþtirmek, insanlarýmýzýn helal yoldan evlerine nafakalarýný götürmelerini saðlamak için çalýþmaktýr" diyerek açýklamasýna devam eden Bilge, "Ýþsizlik rakamlarý ortadadýr. Boþanma rakamlarý ortadadýr. Parçalanan ailelerin dramý ortadadýr. Canavarca hislerle birbirini katleden nesiller ülkemizin geleceðini, milli birlik ve beraberliðimizi tehdit etmektedir. Cezaevleri çocuk suçlularla dolmuþtur. Kolay yoldan para kazanma arzusu salgýn bir hastalýk gibi her tarafý sarmýþ milli manevi duygular adeta insanlarýn içinden çekilmiþtir. Ülkemizin nasýl yönetildiði ortadadýr. Her þey milyonlarýn gözünün önünde gerçekleþmekte fakat ne hikmetse ayný milyonlar evlerden para kasalarý çýkmasýna, Allah'ýn ayetleri yüce dinimiz alay konusu yapýlmasýna ses çýkarmamakta ve seyretmektedir. Dün Çanakkale geçilmez destanýný yazanlarýn çocuklarý için çalýþmak boþ bir uðraþ, helal yoldan para kazanmak ise ahmaklýk olarak görülüyor. 12 yýldýr sözlerine besmele ile baþlayanlarýn, suyu üfleyerek içenlerin yönettiði bir ülkede neslin bu hale gelmesi vahimdir. Maalesef ülkemiz 12 yýldýr çok kötü yönetilmiþtir. Bir kiþiye dokuz pul,dokuz kiþiye bir pul taksimatýyla üretimden uzak imar rantý ile dönen ekonominin geldiði nokta uçurumdur. Bir ülke düþünün ki yöneticileri halkýyla kavgalý,bir ülke düþünün ki terör örgütleri ile milli onurumuzu ayaklar altýna alarak müzakere yapýyor. Bir ülke düþünün ki þirket gibi yönetilmek isteniyor. Bir ülke düþünün ki bütün maddi imkânlarý, para getiren bütün kaynaklarý belli bir zümre arasýnda paylaþtýrýlmýþ ve adeta taksim edilmiþtir. Son on yýldýr vatandaþlarýmýz çalýþmadan kazanmaya bir süre sonra ise devletin sosyal yardýmlarýný bir hak olarak görmeye baþlamýþlardýr. Bugün Türkiye mutsuzdur. Bugün Türkiye geleceðine güvenle bakamamaktadýr. Bugün Türkiye'nin çevresi ateþ çemberidir. MHP mensuplarýna düþen bu karanlýk çemberi kýrmak bu ülkenin talihini deðiþtirmektir. Ýþ yine baþa düþmüþtür. Bu ülkenin kara sevdalýlarý olarak bir kere daha çarýklarý giydik ve safýmýzý belli ettik. Çünkü bu seçimin ülkemizin dönüm noktasýdýr. Önümüzde tek seçenek vardýr. Ya Ortadoðu ülkelerine model olacaðýz ya da Ortadoðu ülkelerini model alacaðýz. Bütün bu düþüncelerle MHP aday adayý olan bütün arkadaþlarýmýza baþarýlar dilerim. Bu bayraðý bu günlere taþýyan milyonlara bu davaya gönül veren hepsi birbirinden deðerli gençlerimize, karanlýk güçlerin kirli ve kanlý oyunlarýndan Türk Milliyetçilerini uzak tutan Üniversite yýllarýndan Hocam birlikte 30 yýldýr siyaset yaptýðýmýz MHP Genel Baþkaný Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'ye bir kere daha teþekkür ederim" Bahadýr YÜCEL Ülkücüler Þehitler için yürüdüler Çorum Ülkü Ocaklarý Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Saat Kulesi meydanýnda toplanan ülkücüler "Çorum'dan Çanakkale'ye Bin Selam 100. Yýlda 100 Meþale" isimli yürüyüþ yaptýlar. Anýta kadar yürüyen ülkücüler ve burada basýn açýklamasý yaptýlar. Haber Servisi "Çanakkale Zaferi milli birliðin oluþmasýndaki en önemli yapý taþýdýr" Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda "100. Yýlýnda Çanakkale Zaferi" konulu panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Neþe Özden ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek'in konuþmacý olarak katýldýðý panelde ilk konuþmacý olarak söz alan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek "Çanakkale Savaþlarý ve Kýbrýs" konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Demiryürek, konuþmasýnda I. Dünya Savaþý baþlamadan önce Ýngilizlerin Osmanlý Devleti'ni savaþ dýþýnda tutmak için yapmýþ olduðu giriþimlerden bahsederek Çanakkale Savaþlarýyla ilgili olarak Mustafa Kemal'in cephedeki geri çekilmeme kararlýlýðýnýn ve askerlerin savaþ motivasyonlarýný yüksek tutmasýnýn zaferin kazanýlmasýndaki en önemli faktörlerden biri olduðunu vurguladý. Çanakkale Savaþlarýnda Ýngilizlere esir düþen Türk askerlerinin Kýbrýs'taki bir esir kampýna gönderildiðini belirten Prof. Dr. Demiryürek, adadaki Türk halkýnýn esir askerlere yardým toplamak için yürütmüþ olduðu yardým faaliyetlerine de deðindi. Prof. Dr. Demiryürek, esir kampýnda þehit düþen Türk askerleri için Magosa'da 1980 yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan bir þehitlik yaptýrýldýðýný ifade ederek Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti var oldukça anýlacaðýný dile getirdi. Üniversiteden panel hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ikinci konuþmacý olarak söz alan Prof. Dr. Neþe Özden, Çanakkale Savaþý'nýn I. Dünya Savaþý içerisinde sadece bir muharebe olarak görülemeyeceðini, tek baþýna incelenmesi gereken bir savaþ olduðunun altýný çizdi. "Çanakkale Savaþý'nýn anlaþýlabilmesi için öncelikle Birinci Dünya Savaþý'nýn sebepleri bilinmelidir" diyen Prof. Dr. Özden, Avrupa'nýn sömürgeci politikalarý ve Ýngiltere ile Fransa'nýn dünyaya yeni bir düzen verme çalýþmalarýnýn savaþýn baþlýca sebepleri arasýnda olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Özden, savaþýn asýl sebebinin Osmanlý topraklarýnda "manda ve kondominyon" ile dolaylý bir sömürge sistemi kurmak olduðunu söyledi. Prof. Dr. Özden, hem 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaþý'nýn hem de devamýnda Ýngiliz ve Fransýz ordularýnýn Gelibolu'ya asker çýkarmalarýnýn ardýndan baþlayan Çanakkale kara muharebelerinin Mustafa Kemal'in baþarýlý savaþ idaresi sonucunda Türkler tarafýndan kazanýlmasýnýn Ýngiliz hükümetini zor durumda býraktýðýný belirtti. Bunun sonucunda Ýngiliz baþbakanýnýn görevden ayrýldýðýný da belirten Prof. Dr. Özden, 1922 yýlýnda da Türk ordularýnýn zaferinin bir baþka Ýngiliz baþbakaný olan Lloyd George'un siyasi kariyerini bitirdiðini dile getirdi. Prof. Dr. Özden, Ýngiliz ve Fransýz donanmalarý Çanakkale'ye saldýrýrken, müttefikleri Ruslarýn ayný sýrada Ermeni komitalarýný da örgütleyerek Doðu Anadolu'ya saldýrdýklarýný ve Bitlis ile Van'ýn ele geçirildiðini belirterek bu iki þehrin kaybýnýn Osmanlý ordusunun Suriye ve Kafkas Cepheleri arasýndaki irtibatýný kopardýðýný, Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki baþarýlarýndan sonra buraya doðu cephesine gönderildiðini, Bitlis ve Muþ'u Rus iþgalinden kurtardýðýný söyledi. Prof. Dr. Özden sözlerine son verirken Çanakkale Zaferi'nin milli birliðin oluþmasýndaki en önemli yapý taþlarýndan biri olduðunu vurguladýðý panel, soru cevap kýsmý ile sona erdi "Çanakkale'de insanlýk tarihinin en büyük kahramanlýk destanlarýndan biri yazýldý" Aktif Eðitim Sen Ýl Baþkaný Adem Yücel Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bundan tam 100 yýl önceydi. Türk milleti, tarihin akýþýný deðiþtiren aðýr bir sýnav verdi. Bu bir var oluþ - yok oluþun sýnavýydý. Dünyanýn binbir köþesinden ülkemize, milletimize hatta Ýslam Alemine karþý birleþen sayýsýz düþman, Çanakkale'ye kadar gelmiþti. Ancak bu necip millet, "Çanakkale geçilemez" diyerek, insanlýk tarihinin en büyük kahramanlýk destanlarýndan birini yazdý" Yücel, "Saldýrgan iþgal ordularý o günün þartlarýnda en geliþmiþ silah ve donanýma sahipti. Milletimiz ise inancý, azmi, vatan sevgisi ve birlik, beraberlik ruhu vardý. Yediden yetmiþe, kadýnýyla, erkeðiyle, genciyle yaþlýsýyla bütün bir millet cepheye koþtu. Öðretmenler öðrencileriyle omuz omuza savaþtý vatan topraðý ve Ýslam Aleminin yüce deðerleri uðruna. Kayseri, Konya, Ýzmir ve Ýstanbul'da okullar mezun yerine þehit verdi o yýl tüm öðrencilerini. Ve zafer kazanan, inanç, azim, fedakârlýk ve baðýmsýzlýk tutkusu oldu. Kendini Adem Yücel dünyanýn hakimi görenler, Çanakkale'de hem yenilgiye uðradý hem de Mehmetçiðin cephedeki tavrýndan insanlýk, centilmenlik, mertlik dersi aldý. Bu eþsiz zafer, Birinci Dünya Savaþý'nýn akýbetini belirledi. Canavarlaþan küresel güçlerin kendi çýkarýna göre dünyayý dizayn etme rüyasý, baþlarýnda patladý. Türk milleti, bir kez daha zalimlere karþý dünyanýn masum ve mazlum Müslüman halklarýnýn önünde geçilmez bir set olarak hizmetkarlýðýný sergiledi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünü, aziz þehitlerimizi rahmetle anarak, onlarýn emanetine sahip çýkma bilincini benliðimizin en derinlerinde hissederek idrak ediyoruz. Öðretmenler olarak mesleðimizi yaparken, dünyanýn bütün güçlerine direnebilecek bir iman ve inancý vatan evlatlarýnýn alacaðý en birinci ders, özgürlük, baðýmsýzlýk, adalet, millet ve vatan için candan geçebilmeyi, insanlýk için fedakârlýk yapmayý en birinci talim kabul ediyoruz. Çünkü hayalimizdeki huzur dolu dünya ve barýþ içindeki insanlýðýn, ancak ve ancak böyle inþa edileceðini biliyoruz" þeklinde kaydetti.

7 7 "Mutlaka hak grevini getirmemiz lazým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deniyor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest olduðu halde" Salim Uslu, Ensar Vakfýn Ankara Þubesindeki "Ensar Buluþmalarý" söyleþisine konuk oldu. Uslu yaptýðý konuþmada, geçmiþ hükümetler döneminde, devletin ideolojik niteliðinin aðýr bastýðýný, sosyal, hukuk ve demokratik devlet olma özelliðinin göz ardý edildiðini kaydetti.gelinen noktada, Türkiye'nin sosyal devletin ne olduðunu görür, keyfini sürer hale geldiðini ifade eden Uslu, sendikacýlýk ve sosyal devlet politikalarýnýn, siyasi bir sorumluluk deðil, insaný ve Ýslami bir gereklilik olduðunu belirtti. Sosyal devlet ilkesi kapsamýnda, çalýþma hayatýna iliþkin yaptýklarýný çalýþmalarý anlatan Uslu, bütçenin birinci sýrasýnda Milli Eðitim Bakanlýðýnýn, üçüncü sýrasýnda ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn yer aldýðýný hatýrlattý. Sosyal politikayý çok önemsediklerini, bu kapsamda Anayasa deðiþikliði yaptýklarýný dile getiren Uslu, þöyle konuþtu: "Bugün sendikalarýn sesinin çok fazla çýkmayýþý sadece onlarýn mecalsizliði deðil. Çünkü biz, sendikacýlýk döneminde kürsüye çýktýðýmýzda ilk söylediðimiz þey 'IMF'ye hayýr' demekti, þimdi IMF yok. 'Zorunlu Tasarruf Fonu, Toplu Konut Fonu iade edilsin' diyorlardý, þimdi yok. 'Darbe yasalarý, faþist yasalar deðiþsin' diyorlardý, 2821, 2822, þimdi onlarý deðiþtirdik, 6356, Toplu Sözleþme Yasasý yaptýk. Sendikal haklarý geliþtirdik, Sendikalar Yasasý'ný deðiþtirdik. Ýstikrar içerisinde kalkýnmanýn, ekonomik kalkýnmayla sosyal geliþmeyi eþ zamanlý gerçekleþtirmenin ve ayný zamanda sorunlarý konuþarak çözmenin keyfini yaþamaya baþladýk. Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deniyor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest olduðu halde. Oysa demokrasi yaþanarak öðreniliyor. Sendikalar, sivil toplum örgütlerinin, grev kararý almýþlarsa iþletmenin geleceðini, çalýþanlarýn iþ güvencesini, iþletmenin pazarýnýn daralmasýyla birlikte grev sonrasý yeniden iþbaþý yapmanýn mümkün olup olmadýðýný bilmek gibi sorumlu davranýþlar içinde olmasý gerekiyor."ensar Vakfý Ankara Þube Baþkaný Ercan Poyraz katýlým ve desteklerinden dolayý Salim Uslu'ya teþekkür plaketi takdim etti. T.C. ÇORUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No : 2014 / 141 TLMT TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýhnasma karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1532 Âda No, 5 Parsel No, 12 Baðýmsýz Bölüm. Giriþ kapýsý demir doðrama mantolama yapýlý binanýn giriþi basamaklarý mermer döþemelidir Satýþ yapýlacak 12 numaralý baðýmsýz bölümün kapýsý kilitli Ýçerisine girilememiþ etraftan yapýlan araþtýrma neticesinde Dubleks olan meskenin alt katý takriben 167 m2 üst katý 167 m2 olmak üzere 334 m2 alanýndadýr, alt katý 3 oda salon oturma odasý mutfak hol banyo tuvalet ve 4 adet balkondan oluþmaktadýr. Ýçeriden çýkýlan dubleks katý ise 4 oda banyo duþ hol kömürlü ve teras gibi mahallerden oluþmuþdur. Halihazýrda kullanýlmakta olan ve ýsýnmasý kalorifer ile saðlanan dubleks mesken kuzey doðu ve güney yönlerine ceplelidir. Salon ve odalarýn zemini ahþap laminant parke döþeme diðer mahallerin zemini seramik kaplamadýr. Salon ve odalarýn zemin üzeri ahþap laminat parke döþeme diðer manilerin zemini seramik kaplamadýr. Adresi :Ulukavak Mah Eþrefhaca Cad Polat Apt No 43/12 Çorum Yüzölçümü :334 m2 Arsa Payý :24/228 imar Durumu :Ayrýk Nizam 6 Kat Konut alanýnda kalmaktadýr,. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydmdaki Þerhler: Kaydýnda ki gibidir. 1. Satýþ Günü : 03/06/2015 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü : 30/06/2015 günü 14:30-14:40-arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerini %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile lihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ Bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki; hâklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hüknýe hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/141 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 18/03/2015 Basýn: Resmi ilanlar de Melek giriþimciler genç fikirlerle buluþacak Yaþar Uðurlu'dan Bekiroðlu'na anlamlý hediye AK Parti milletvekili aday adayý Yaþar Uðurlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý nedeniyle AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Kur'an-ý Kerim ve Ýstiklal Marþýnýn Tahlili kitaplarýný hediye etti. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Uðurlu ziyaret sýrasýnda, 100. yýl kapsamýnda gerçekleþtirilen anlamlý programlarýn AK Parti'nin önderliðinde gerçekleþmesinin manidar olduðunu ifade ederek, "Sabah namazýnda Çanakkale de savaþarak ülkemizin kurtulmasý için mücadele eden askerlerimizin yediði azýðýn bir örneði daðýtýlmýþ o günler yad edilmiþtir. Allah bu millete bu tür sýkýntýlar vermesin, AK Parti kadrolarý 13 yýldýr olduðu gibi bundan sonrada bu kadrolarý ile her zaman aþacaktýr. Yapýlan mücadeleleri her zaman kazanacaktýr. Çünkü AK kadrolar ülkesini,milletini seven bir sivil toplum kuruluþudur.bizler çocuklarýmýzý bu þuur ve ilke yetiþtireceðiz. AK Kadrolar çevresine huzur veren, güven veren ve bu yapýya sahip çýkan bir partidir.1000 yýllýk geçmiþinin bilincinde olan bir partidir. 7 Haziran da bu manevi kalkýnmasýný devam ettirerek önümüzdeki engelleri aþarak bu manevi bilinçle 2071 yýlýnda da iktidar olarak devam edecektir. Bu inanç ýþýðýnda durmaksýzýn çalýþacaðýz. Bizler güçlü bir aileyiz bu ailenin bir parçasý olan sizlerde yaptýðýnýz çalýþmalar ile bizlerin haklýlýðýný partimizin saðlam emin ellere teslim edildiðini göstermektedir. Tehlikenin nerde olduðunu farkýnda olan bu kadrolar buna göre çalýþmalarýný yapmaktadýr.13 yýldýr bu partiye emeði geçenlere ve sizlere teþekkür ediyorum diyerek bu günün anlamýna binaen sembolik olarak takdim ediyoruz" AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise milletvekili aday adayý olarak tatlý bir yarýþ içerisinde göstermiþ olduklarý çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini dilen getirerek, seviyeli bir þekilde yürütülen bu çalýþmalarý takdirle karþýladýðýný söyledi. "Diðer partilerin aday bulamadýðý yerde biz 39 ada adayýmýz hiçbir zümreye hiçbir siyasi partiye saldýrmadan halkýmýzla bütünleþerek yollarýna devam etmektedir. Öyle ki paralel yapýnýn temsilcileri diðer partilere sýzmýþ ve vatan millet duygusunu siyasi malzeme yapýp aday olmaktadýr" diyen Bekiroðlu, "18 Mart tarihi bizim için manidar ve anlamý büyük bir gündür. Bugün Dünya tarihinde görülmemiþ bir mücadele sonucunda göðüslerini siper ederek þehitlerimizin kanýyla yýkanarak kazýlan bu topraklar atalarýmýzýn bizlere emanetidir. Bu emaneti hiçbir zümrenin parçalamasýna, karýþtýrmasýna müsaade etmedik ve etmeyeceðiz de. Takdim ettiðiniz Kur'an-ý Kerim bizim için manevi deðeri yüksek olan mukaddes kitabýmýzdýr. Ýstiklal Marþý'nýn Tahlili adlý kitap ise tarihimize ýþýk tutan dünyaya mal olmuþ her mýsrasýnda dualarýn yer aldýðý ayrý bir anlam ifade eden bir kitaptýr. Bu iki manidar kitap için teþekkür ediyorum. Bilge Kaðan'ýn i Ey Türk Oðuz Beyleri! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, bil ki Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz." sözleriyle ifade ettiði gibi kimse tarih boyunca yýkamamýþtýr. Bundan sonrada bu ülkeyi yýkamaz,bölemez, parçalayamaz. 13 yýldýr AK Parti iktidarýnda olan bu topraklarda, istikrarýn, güvenin,huzurun, kadirþinaslýðýn ne olduðunu bilen, milleti tarafýndan benimsenen bir partidir. Milletimizin vermiþ olduðu destek ve güven sonucu çalýþmalarýmýza bundan önce olduðu gibi bundan sonrada yýlmadan devam ettireceðiz. AK Parti söz verdiðinde sözünü yerine getiren gücünü halktan alan bir partidir. AK Parti sayesinde ülkemizde gerçekleþtirilen reform niteliðindeki hizmetler durmaksýzýn devam edecektir. Saðlýkta, ülke savunma sanayisinde, milli eðitimde, ekonomide, karayollarýnda ve diðer bütün alanlarda çað atlatan yatýrýmlar yapan bir partiyiz. Yapýlan bu hizmetler küçümsenemez, kimsenin de küçümsemesine müsaade etmeyiz. Yapýlan bu hizmetler "tencere tava çalmayla, düdük üflemeyle" deðil çalýþmakla halkýný benimsemekle olacak iþlerdir. Partimizin hedefi 2023 olan 2071 olan bir partidir. Bu tarihlerin anlamý büyüktür. Bugünleri hep birlikte göreceðiz diyerek sözlerini tamamladý" þeklinde kaydetti. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile TOBB Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu arasýnda "Melek Giriþimcilerin Genç Fikirler Ýle Buluþmasý" konulu protokol imzalandý. Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre protokol imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, iþgücü piyasasýnda faaliyet gösteren kadýn giriþimcilerin toplumun geliþmesinde rol model olarak büyük önem arz ettiðini söyledi. Baþarýsýný ispat etmiþ iþ kadýnlarýnýn, kýz öðrenciler arasýnda geliþime ve çalýþmaya dair motivasyon kaynaðý olacaðýný kaydeden Büyük, protokolle özellikle dezavantajlý bölgelerde yaþayan kýz öðrencilerin meslek tercihi ve çalýþma hayatýna dahil olma anlamýnda yeni ufuklar kazanacaklarýna dair inancýnýn tam olduðunu sözlerine ekledi.tobb Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli ise kurul olarak sosyal sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný, kýz çocuklarýnýn ülkenin geleceði üzerinde aktif olarak rol alabilmeleri adýna ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Ýl Milli Eðitim Müdürümüze de böyle bir çalýþmada desteðini esirgemediði için teþekkürlerini ileten Kepçeli, protokolün güzel iþlerin baþlangýcý olmasýný temenni ettiðini kaydetti. Protokol kapsamýnda; ilçelerdeki meslek liselerinde okuyan kýz öðrencilerin kariyer planlamalarýna katký saðlamak, giriþimciliði özendirmek yoluyla kadýn istihdamýný artýrmak konusunda duyarlýlýk uyandýrmak ve bilinçli toplumda saygýn davranýþlarý geliþtirmek amacýyla seminer ve geziler düzenlenecek.

8 YAÞAM 8 Uzun küskünlükler, eþler Ateþiniz Var mý? 3 astranot uzaya gidecek. Bunlardan biri Alman biri Ýngiliz biri de bizim Temel. Bunlar yýllarca gelmiyecekleri için en önemli ihtiyaclarýný sorarlar. Alman bana sarýþýn, esmer, kumral hatun der. Ýngiliz bana bol bol içki der. Bizim Temel baaa bol bol cigara der. Ýstekler temin edilip uzaya fýrlatýlýrlar. Kelime Avý Aradan yýllar geçer 3 astronot geri dönüyorlar. Tabi aileler merakla bekliyor. Önce Alman iniyor dalyan gibi Alman olmuþ iðne iplik. Sonra Ýngiliz iniyor adam zil zorna sarhoþ. Tabi ki sýra Temele geliyor. Temel kapýda görünür görünmez bi fýrlýyor aðzýnda cigarayla: - "Allahýný seven baaa ateþ versuuun." Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Arasý soðukluða yol açýyor Ýletiþim kazalarý mutlu bir evlilikte de bazen kaçýnýlmazdýr. Aile içi sorunlarda sýk karþýlaþtýðýmýz problemlerden biri eþlerden birinin sýk sýk küsmesi ve iletiþimi kesmesidir. Bu durum zaman içinde eþlerin birbirinden uzaklaþmasýna, konuþkan eþin kendisini deðersiz hissetmesine ve aile birliðinin zarar görmesine sebep oluyor. Eþlerin bazý nedenlere baðlý olarak zaman zaman birbirine kýrýlýp kýsa bir süre konuþmak istememesi doðal iletiþimin bir parçasýdýr. Evdeki gergin anlarda kýsa bir süre az konuþmak, eþleri maksadýný aþan söz ve davranýþlardan da korur. Eþlerin birbirini anlayýp gönlünü almasýyla yanlýþ anlamalar unutulup gider. Ancak iletiþimi tamamen kesmek, sýk sýk küsmek ve küskünlüklerin uzun sürmesi ise eþler arasý soðukluða, sevgilerin yýpranmasýna, çözülmeden biriken sorunlarýn gittikçe büyümesine yol açar. Eþlerden birinin veya her ikisinin birbirine küsmesi sýk tekrarlandýðý veya uzun süre devam ettiði durumlar, evde gergin bir hava esmesine neden olur. Ýletiþimin kesilmesi duygusal ortamý bozarken çocuklarýn da anne-babayla iletiþimini ve geliþimini olumsuz etkiler. Küskünlük bazýlarýnýn kiþilik özelliklerindendir. Bilhassa içe dönük ve kaygýlý kiþiler çabuk alýnýp kýrgýnlýklarýný da beden dili ile ifade etme eðilimindedir. Bu davranýþ çocukluk ve gençlik yýllarýndan kalma bir alýþkanlýk da olabilir. Bazý kiþilerin ise küskünlüðe hiç tahammülü yoktur. Eþin az konuþmasý ve küsmesi halinde durumu düzeltmek için aþýrý özveride bulunur. Bu þekilde davranýþý küsme davranýþýný besleyip iletiþimde kýsýr döngülerin baþlamasýna neden olur. Sorun büyümesin diye sürekli eþinin gönlünü almaya çalýþan kiþi, zamanla kendisine deðer verilmediði, konuþulmayarak yok sayýldýðý ve haksýzlýða uðradýðý duygusuna kapýlmaya baþlar. Tekrarlayan küsme ve gönül alma davranýþlarý tek taraflý olduðu takdirde birikimlere ve bardaðý taþýran son damlalarla birlikte büyük tartýþmalara yol açar. YANLIÞ ANLAMA VE KIRICI SÖZLERE DÝKKAT! Eþinin sevgisini beklediði þekilde ifade etmemesinden kýrýlan eþ de tepkisini küserek ortaya koymaya çalýþýr. Bu, ilk baþta iþe yarasa da uygun bir çözüm þekli deðildir. Ortak sevgi dili kullanýlmayýnca bir zaman sonra küskünlüklerin süresinin artmasýyla eþler gittikçe birbirinden uzaklaþýr. Eþler konuþmaya çalýþsalar da bir süre sonra yanlýþ anlama sonucu karþýlýklý kýrýcý söz ve davranýþlarda bulunmaya baþlarlar. Biri veya her ikisi bir türlü anlaþýlamamaktan þikâyetçidir. Hâlbuki birbirini uygun þekilde dinlememe ve karþýlýklý olarak birbirini anlamama vardýr. Sürekli tartýþmaktan usanýnca da küserek kavgalardan kurtulmaya çalýþýrlar. Bazý eþler de þiddetli geçimsizlik durumunda evliliði çocuklarý için devam ettirmeyi ve kronikleþen problemlerin çözümü yerine tartýþmamak için küsmeyi tercih eder. Baþlangýçta bunun uygun bir çözüm olduðunu zannetseler de ilerleyen zamanlarda bu durum giderek daha farklý sýkýntýlara yol açar. Ruh ve beden saðlýðý da olumsuz etkilenir. * Uzman psikolog Özeleþtiri ve çözüm planý yapýn! -Eþinizle iletiþimi kesmeyin. Bir geceyi bile konuþmadan geçirmeyin. Zira uzaklýk, uzaklýðý getirir. -Eþinizle konuþmama; deðer vermeme ve yok sayma olarak algýlanabilir. Bu da öfke ve gerginliðin artmasýna yol açar. -Eþinizi yorumsuz dinleyerek anlamaya çalýþýn. Uygun zemin ve zamanlarda eþinizin güzel özelliklerini takdir edin. -Özeleþtiri yapýn, anlaþmazlýða yol açan hatalarýnýzý kabul edin. Muhabbeti ve aile birlikteliðini yeniden saðlamak için gönül alýcý sözler kullanýn. -Vazgeçemediðiniz beklentilerinizi ve karþýlanmayan ihtiyaçlarýnýzý dile getirin. Ama küçük sorunlarý büyüterek devleþtirmeyin. -Sorunlarýn hepsini sýralamak yerine en önemlisini ifade edin. -Bazý sorunlarýn çözümünü zamana býrakmak doðru olabilir. Ama devam eden problemler için yeni çözüm yollarý araþtýrýn ve bir çözüm planý yapýn.-uygun çözüm yolu bulunamadýðýnda tarafsýz davranabileceðine inandýðýnýz ve güvendiðiniz tecrübeli bir kiþiden görüþ alýn.-sorunlar karþýsýnda eþlerin zaman zaman fedakârlýk yapmasý gerekebilir. Ama bu fedakârlýk hep tek taraflý olmamalýdýr. Sinema 23:00 Marangoz bir ailenin oðlu olan Eisenheim, aristokrat bir ailenin kýzý Sophia'ya aþýk olur; ancak sosyal konumlarý nedeniyle iliþkilerinin yasaklanmasý sonucu Avusturya'yý terk ederek dünyayý keþfe çýkar. 15 yýl sonra ünlü bir illüzyonist olarak döner ve sevgilisini geri almak için elinden geleni yapar.saat : 23:00-01:10 (130 dakika) Tür : Sinema (Dram, Gizem,Romantik) Oyuncular : Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell Yönetmen : Neil Burger Dizi Sihirbaz 23:15 Acil Aþk Aranýyor Genç ve yeni yetme bir doktor olan Nisan için hem yeni bir eve taþýnacaðý hem de iþe baþlayacaðý o büyük gün gelip çatmýþtýr. Nisan oldukça heyecanlýdýr fakat sakar biri olmasý yüzünden iþler pek de istediði gibi gitmez. Ýlk günden evinin önünde küçük bir kaza yapar. Hemen ardýndan yeni komþusu Sinan la bir tartýþma yaþar. Gününün çok kötü geçtiðini düþünen Nisan, iþe baþlamak üzere hastaneye gidince daha da büyük bir problemle karþý karþýya kalýr. Komþusu Sinan, ayný zaman birlikte çalýþacaðý iþ arkadaþýdýr, daha da kötüsü Nisan, Sinan ý asiste edecektir. 19:45 Sinema Cehennem Melekleri Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanýmaz diktatörünü yýkmak için ülkeye gizlice sýzan bir grup paralý askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriþ yapan özel birlik, kýsa sürede hiçbir þeyin kendilerine anlatýldýðý gibi olmadýðýný fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanýlsamanýn ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çýkmaya baþladýðýnda ve masum hayatlar tehlike altýna girdiðinde ise çok daha büyük bir düþmana karþý mücadele etmeye baþlarlar. Mustafa Erdoðan Mustafa Erdoðan, Anadolu Ateþi adlý dans grubunun genel sanat yönetmenidir. Hakkarili olup Kürt Pinyaniþi Aþiretine mensuptur.1965 yýlýnda Hakkari de doðan Erdoðan, Hacettepe Üniversitesi nde felsefe, Gazi Üniversitesi nde kamu yönetimi eðitimi almýþtýr. Yýlmaz Erdoðan'ýn abisidir.mustafa Erdoðan, üniversite yýllarýnda ve öncesinde halk danslarýyla yakýndan ilgilenmiþ ve çalýþtýðý topluluklarla birlikte yurtiçi ve yurtdýþýnda gerçekleþtirilen festival ve yarýþmalarda birçok ödül almýþtýr.gülben Ergen ile 5 Eylül 2004'te evlenmiþ ve çift, 18 Ocak 2007 günü Atlas adýnda bir erkek çocuðuna sahip olmuþtur. Ardýndan 2009 yýlýnda da çiftin ikiz bebekleri dünyaya gelmiþtir.1985 yýlýnda Gazi Üniversitesi Halk Danslarý Topluluðu'nu kurarak, Edirne, Kýrklareli, Artvin, Van, Bitlis, Hakkari, Gaziantep, Adýyaman, Diyarbakýr, Muðla, Aydýn yöre danslarý üzerine gruplar hazýrlamýþ ve yarýþmalara katýlmýþtýr.1997 yýlýnda Bilkent Üniversitesi ndeki halk oyunlarý üzerine yaptýðý çalýþmalar "Sultans of the Dance" in ilk adýmlarý olmuþtur Anadolu halk danslarý adýmlarý üzerine, derleme ve koreografik çalýþmalar yapmýþ ve konuyla ilgili araþtýrmalarý çeþitli yayýn organlarýnda yer almýþtýr.ayný dönemde koreograf olarak Ýstanbul-Gül Düþündürü Tiyatrosu ve Beþiktaþ Kültür Merkezi'nde görev almýþtýr.halk oyunlarýna olan ilgisi giderek artýnca, özel kuruluþlarýn ancak kurumsallaþma ile yaþayabileceðine inanan Mustafa Erdoðan bunlarý bir merkezden yönlendirmek ve en iyi eðitimi verebilmek için 1999 yýlýnda Türkiye'nin ilk özel ve büyük dans topluluðu olan SULTANS OF THE DANCE ý kurmuþtur. Bu grubun adý daha sonra Anadolu Ateþi'ne çevrilmiþtir. FIRINDA NUAR Malzemeler 8 porsiyon býyüklügýnde bütün nuar 1 adet havuç 1 adet patates 1 adet soðan 1 adet domates 1 paket dilimle kaþar peyniri 1 yemek kaþýðý un Yeteri kadar tuz 1 yemek kaþýðý tereyaðý Yemeðin Tarifi Bütün nuarý sýcak su ile 1,5 saate yakýn piþirin. Piþmesine yakýn patates, havuç, soðan ve domatesi koyup bir müddet daha piþirin. Kevgir yardýmý ile içinden nuarý alýp dilimleyerek (8 parça) cam kaba dizin. Aralarýna kaþar koyun. Et suyundan 2 su bardaðý alýn.kalan et suyunun içindeki sebzeleri blendýrdan geçirin. Etin üzerine yayýn. Yaðý kýzdýrýn. Ýçine un koyup kavurun. Et suyu ile beþamel sos hazýrlayýn. Tuz ekleyin. Cam kabýn üzerine dökün. Fýrýna verip üzeri kýzarana kadar piþirip servise sunun. Bazý þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi... Nietszche 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:45 Cehennem Melekleri 21:45 Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaþý 23:30 The Walking Dead 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif Yerli Dizi 20:45 Son Samuray 22:30 Türk Filmi 23:50 Ýskele Sancak 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili Yerli Dizi 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Acil Aþk Aranýyor 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Yeþil Deniz 23:00 Sihirbaz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Davetsiz Misafir

9 Bizi doðru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uðrayanlarýnkine ve sapýklarýnkine deðil.fâtiha, 1/6-7 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI SÜKÛT 'Sükût', susmak, konuþmamak, baþkasý konuþurken onu dinlemektir. Sükût, insanýn toplum hayatýnda sevilmesini ve kendisine saygý duyulmasýný saðlayan güzel huylardan biridir. Dilin afetleri çok ve kendini bunlardan korumak zor olduðu için, elden geldiði kadar susmak en iyi davranýþtýr. O halde insan, gerektiðinden fazla konuþmamalýdýr. Dediler ki abdallar, yani yüksek derecedeki veliler, konuþmasý, yemesi ve uyumasý zaruret miktarýnda olan kimselerdir. Allah Teâlâ (c.c.) buyurmuþtur: "Doðru söylemek, hayýrla buyurmak ve insanlarýn arasýný bulmak hariç konuþmada hayýr yoktur." [1] Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: "Karýn (mide), ferc ve dilini koruyan kimsenin her þeyi korunmuþtur." [2] Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular: "Fazla sözü sonraya býrakana, fazla malý verene, yani kesenin baðýný çözüp, dilinin ucuna baðlayana saadetler olsun.", "Ýnsan için uzun dilli olmaktan daha kötü bir þey yoktur.", "Konuþurken muhalefet etmeyen ve hasýmlýk yapmayan ve batýl söz söylemeyen kimse için Cennette bir saray yaparlar. Haklý iken susarsa Cennet-i âlâ'da ona bir saray yaparlar."[3] Muaz Ýbnu Cebel (r.a.) anlatýyor: "Bir seferde Rasûlullah (s.a.v.) ile beraberdik. Bir gün yakýnýna tesadüf ettim ve beraber yürüdük. - Ey Allah'ýn Rasûlü, dedim. Beni cehennemden uzaklaþtýrýp cennete sokacak bir amel söyle! "Mühim bir þey sordun. Bu, Allah'ýn kolaylýk nasip ettiði kimseye kolaydýr; Allah'a ibadet eder, Ona hiçbir þeyi ortak koþmazsýn, namaz kýlarsýn, zekât verirsin, Ramazan orucunu tutarsýn, Beytullah'a hacc yaparsýn!" buyurdular ve devamla: "Sana hayýr kapýlarýný göstereyim mi?" dediler. - Evet ey Allah'ýn Rasûlü! dedim. "Oruç (cehenneme) perdedir; sadaka hatalarý yok eder, týpký suyun ateþi yok etmesi gibi. Kiþinin geceleyin kýldýðý namaz salihlerin þiârýdýr." buyurdular ve þu ayeti okudular: "Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarýndan kalkar, Rablerinin azabýndan korkarak ve rahmetini ümit ederek O'na dua ederler. Kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeyden de baðýþta bulunurlar." [4] Sonra sordu: "Bu (din) iþinin baþýný, direðini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" - Evet, ey Allah'ýn Rasûlü! dedim. "Dinle öyleyse!" buyurdu ve açýkladý: "Bu dinin baþý Ýslam'dýr, direði namazdýr, zirvesi cihaddýr." Sonra þöyle devam buyurdu: "Sana bütün bunlarý (tamamlayan) baþ amili haber vereyim mi?" - Evet ey Allah'ýn Rasûlü! dedim. "Þuna sahip ol!" dedi ve eliyle diline iþaret etti. Ben tekrar sordum: - Ey Allah'ýn Rasûlü! Biz konuþtuklarýmýzdan sorumlu mu olacaðýz? "Anasýz kalasýca Muâz! Ýnsanlarý yüzlerinin üstüne -veya burunlarýnýn üstüne dedi- ateþe atan, dilleriyle kazandýklarýndan baþka bir þey midir?" buyurdular.' [5] Ömer (r.a.) buyurur: "Sükût insanýn, en güzel elbisesidir.", "Çok gülenin heybeti azalýr. Çok konuþan çok yanýlýr hataya düþer, böyle kimsenin hayâsý azalýr." [6] Zamanýmýzda dil, konuþmak yerini tutan, iþaret ve yazý hususunda da ayný titizliði göstermek gerekir. Kitap, dergi, gazetede; makale, fýkra v.s. her türlü yazýlarda da sünnet-i seniyyeye tabi olmak müminlik þiarýdýr. Gýybet, dedikodu lüzumsuz, faydasýz þeylerden kaçýnarak, yazýlarda da müminler arasý sevgi dokunmalýdýr. [1] Nisa sûresi, 3/114. [2] Tirmizî, Birr, 62. [3] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi.. [4] Secde sûresi, 32/16. [5] Tirmizî, Ýman, 8.[6] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi. ESMAÜL HÜSNA ES-SELAM Selâmette olan, selâmette kýlan. "Selâm" kelimesi Kur'aný Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnýz bir tanesi (Haþr 23) Allah'ýn ismi olarak geçmektedir. Her doðan ölüyor, her yeþeren kuruyor, her yapýlan yýkýlýyor. Yaratýlanlarýn en deðerlisi insan doðuyor, büyüyor, ihtiyarlýyor, hastalanýyor, acýkýyor, uyuyor ve ölüyor. "Selâm" olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. Ýslâm dinini indirerek selâmet yurdu olan Cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasýna köprü olan selâmý öðreten, "Bir selâmla selâmlandýðýnýz zaman, ondan daha güzel selâm verin veya aynýyla karþýlýk verin" (Nisa 86) diyerek selâm almayý emrederek, nezaket kurallarýný öðreten Rabbimiz Mü'minleri Cehennem azabýndan selâmette kýlandýr. Müslüman kelimesiyle selâm, Ýslâm kelimeleri silm kökündendir. Efendimiz: "Müslüman: dilinden ve elinden Müslümanlarýn selâmette olduðu/ zarar görmediði kiþidir" buyurmuþ. (Buhari 1/9, Müslim iman bab 4, Ebu Davud Cihad Hadis 2481). Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Benden bana ezâ veren þeyi gideren ve bana yarayacak þeyi bende tutan Allah'a hamd olsun" Amin DÝNLE GENÇLER NELERDEN ÞÝKAYET EDÝYOR Ýstanbul'un akþam trafiðini bilenler bilir. Otobüsler, tramvaylar, metrolar bir insan manzumesi. Nefes alýp vermenin bile imkânsýz hale geldiði dakikalardýr akþam saatleri toplu taþýma araçlarýnda. Bir asrýn hülâsasý, özeti ve resmidir bu otobüsler, tramvaylar, minibüsler... Boy boy, desen desen, çizgi çizgi insan. Sanki tabii bir müzedir erbabýna. Bir memleket seyahati yapabilirsiniz bu taþýtlarda... Her bölgeden, her ülkeden, her yaþtan, her anlayýþtan eserler bu müzede kendine mahsus köþesine çekilmiþtir. Gözüne güvenen, basiretiyle gezmesini bilen için bir otobüs bir asýr kadar yaþam öyküsünü bir saatte okuma imkâný bahþeder insana. Trafik akýþýnýn iyice durduðu bir akþam vakti: Koskoca otobüste herkes susuyor, sadece iki lise talebesinin yüksek perdeden konuþmalarý duyuluyordu. Mübalâða deðil tam kýrk dakika internetteki oyunlarý anlattýlar birbirlerine. Zannediyorum konuþtuklarý kelimelerin yüz-de doksaný Ýngilizce internet terimleriydi. Konuþmalarýnda Türkçe cümle bulamadým desem sezadýr. Konuþtular konuþtular, yine konuþtular. Yolculara dinlemek düþtü çaresizce. Gençliðin entelektüel tartýþmalarýna (!) bedava müþteri olmak nasibine konduk hep beraber. Biri babasýndan habersiz internet kafeye gidiþinden keyifle bahsediyor, gece yarýsýna kadar kaldýðý kafedeki enstantaneleri anlatarak evdeki bilgisayarsýzlýðýn intikamýný almaya çalýþýyor gibiydi. Ýnadýna öbürü de ADSL sayesinde bütün oyunlarý evde sabaha kadar oynadýðýndan dem vuruyordu. Birinde hürriyeti, sokaðýn ve internet kafenin serazat loþluðunda keþfetme telaþý, berikisinde evde tek elden dünyayý idare etme, aile bariyerine çarpmadan global otobanda hýz yapma rehaveti hakimdi. Otobüste kimseden çýt çýkmýyordu. Rahatsýz olduklarý yüzlerinden belliydi halbuki. Öyle benimsemiþlerdi ki konuþtuklarý þeyleri, dýþarýda ne olup bittiði umurlarýnda bile deðildi. 'Susun demektense bilgisayar hakkýnda gidip birkaç soru sorayým' dedim. 'Belki bu sayede susarlar' diye düþündüm. Yanlarýna yaklaþtým. "Gençler dedim, program bilginiz gördüðüm kadar çok iyi. Bilgisayar ile ilgili soracaklarýmý cevaplandýrýrsanýz sevinirim." 'Hay hay' dedi, daha uzun boylu olan. Ve baþladýk konuþmaya. Ben sessiz sordukça, onlar da sessiz cevapladýlar. Belki bir yarým saat konuþtuk. Cimrilik yapmadan bilgilerini bana ikram ettiler. Aslýnda anlattýklarýný biliyordum. Ne olursa olsun konuya hakimiyetleri, anlatýrken sessizliði temin etmeleri, kendilerine ciddî bir konuda danýþýlmýþ olmanýn verdiði özgüvenleri karþýsýnda hayran olmadým deðil. Anladým ki, bu liseli gençlerin iki saattir aileden yakýnmalarý tamamen bir aile dramýnýn fotoðrafýdýr. Gençlerle konuþulmadýðýnýn, onlarýn bildiklerine deðer vermediðimizin bir ispatý oldu yarým saatlik konuþmamýz. Otobüstekiler gayri ihtiyari bana bakýyorlardý. 'Nasýl susturdun bu gençleri' der gibi. Aslýnda susturmadým onlarý. Yine konuþtular; fakat artýk iki kiþi deðillerdi; üç kiþi idik. Üç kiþi gibi konuþtular otobüste. Daha nazik, daha narin ve daha bilgi yüklü. Teþekkür ettim onlara son durakta inerken. Yolcular da tebessümleriyle bana teþekkür ediyorlardý. Sokak baþýna kadar yürüdüm onlarla. Yollarý ayrýldýðýnda Hollyvvood çaðrýþýmlarý ile cilalanmýþ el kol hareketleriyle vedalaþtýlar. Karanlýk Ýstanbul sokaklarýnda kayboldular. Birisi ihtimal, evinde kollarýný açmýþ kendisini bekleyen bilgisayarýnýn baþýna yollandý sabýrsýzca... Diðeri de, hemen köþe baþýndaki internet kafeye revan oldu cebinden çýkardýðý sigarasý eþliðinde. O akþam eve geldikten sonra bu iki gencin þahsýnda tüm gençlerimizi düþündüm. Gençlerimizi... Yiðitliðin adres olarak, kimlik olarak en çok yakýþtýðý göz bebeklerimizi... Bir ülkedeki futbol kültürü hakkýnda yazý yazmak, araþtýrma yapmak için ya stadyuma gidip bir futbol maçýný seyredip futbolcu ile görüþeceksiniz, olmadý ya da antrenörünü dinleyeceksiniz. O futbolcunun anne ve babasýný dinlemeyin, çünkü onlar hâlâ hisleriyle olaya yaklaþacaklardýr. Yeþil sahalarda histen çok akýl ve teknik, güç ve performans istenir kiþiden. Bir anne oðlunun kýsrak gibi koþup koþup da yýkýlmasýný istemez. Ama bir antrenör oyuncusunun çatlayýncaya kadar koþmasýný, son dakikaya kadar mücadele etmesini ister. Koþan oyuncudur. Koþturan antrenör. Ama sevinen her ikisidir. Yorgunluðun bedeli oyuncunun, dinlenme antrenörün. Velhasýl futbol yorumu için stadyum, futbolcu, antrenör futbol topu, çim saha, kale çizgi vs. bir sürü ayrýntýnýn altýný çizmek gerekiyor. Hayatýnda futbol topu görmeyen kimse ne kadar futbol yorumu yapar! Mevlâna'nýn þu hikâyesi ele aldýðýmýz konunun bütüncül incelenmesi gerektiðine bir iþarettir: "Hintliler karanlýk bir mekâna bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvaný görmek için o kapkaranlýk yere bir hayli adam toplandý. Fakat mekân o kadar karanlýktý ki, gözle görmenin imkâný yoktu. O, göz gözü görmeyecek kadar karanlýk yerde file ellerini sürmeye baþladýlar. Birisi eline hortumunu geçirdi, "Fil bir oluða benzer" Baþka birinin eline kulaðý geçti, "Fil bir yelpazeye benziyor" Bir baþkasýnýn eline ayaðý geçmiþti, dedi ki: "Fil bir direðe benzer." Bir baþkasý da sýrtýný ellemiþti, "Fil bir taht gibidir" Herkes dokunduðu yere göre fili anlatmaya koyuldu. Onlarýn sözleri, görüþleri yüzünden birbirine aykýrý oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif. Herkesin elinde bir mum olsaydý sözlerindeki aykýrýlýk kalmazdý. Duygu gözü ancak avuca, ancak köpüðe benzer, avuç bütün file birden dokunamaz ki! (Mesnevi 3/ ) Gençlerin dertlerine, isteklerine dipnot düþmek için onlarla hemhal olan, onlara kuþbakýþý bakabilen kimselere mikrofon uzatmak durumundayýz. Gençlerin feryadýný en çok öðretmenler anlar diye düþünüyorum. Þefkati Rahim referansýyla duyabilenler... Muhtaçlarýn sesine kulak verenler... Seher rüyalarýný hâlâ sýnýfta görüyorsa bir öðretmen, iþte ondan dinlemeli gençliðin öyküsünü... Kaçtýðýný, kaçýrdýðýný düþlerde yakalayan; düþlerde can evinden vurulan muallimlere kulak vermek lâzým. Bu frekansta bir muallimlik þuuruna ram olmuþ öðretmen dostlarýmdan biri gençlerin bize duyurmak istediði konularý þöylece özetlemiþ: "Adam yerine konmak; insan, yetiþkin gibi muamele görmek; iradelerine vurgu yapýlacak þekilde kendilerine rehberlik yapmak." Adam yerine konmak. Bir genç, daha doðrusu geleceðe talip bir insan ne arzular? Geleceðe, yani ebede... Âhiret, baki bir gençlik deðil de nedir? "Hâlidîne fîhâ ebedâ..." cennetini, gençlik istikrarýný bozmayanlar elde etmeyecek mi? Ýkbal ne güzel söylemiþ: "Hürlerin cenneti daimi yürüyüþtür." (Câvidnâme) Daimi yürüyüþe aday gençlerimizin feryatlarý hangi makamdadýr? Yastýklar, çocuklarýmýzýn nefeslerini deðil, cemiyetin bir çýkmaz sokak olarak iþaretlediði labirentleri, ergenlik yýllarýnýn panzehiri bulunamayan çaresizliklerini yutuyor. Genç odalarýmýz var, marka mobilyalarla süslü kablosuz aðlarýmýz var dünyayý dört duvar içine getiren. Gaybe inanmadýðý kadar sanal âleme imanýný, ikrarýný tazelemiþ özentilerimiz var. Âhiretle idrakini test eden taatler yerine, baþkalarýnýn günahlarýyla akla gelen öteki dünya endiþelerimiz var. Oysa öteki dünyadan çok evvel ötekileþtiðimiz, ayný evi paylaþtýðýmýz halde çoktan taþraya sürdüðümüz aile dünyalarýmýz var. Dikenlere basan yavrularýmýzý yine dikenlerle kovalama kurnazlýklarýmýz var. Gülistan olma kabiliyetini kaybetmiþ; bülbülün ötmemesini yine bülbülün bir cürmü olarak kabul eden; bahçenin viraneliðine deðil, bülbülün vefasýzlýðýna vurgu yapan muhasebe yoksulu, murakabe fakiri ebeveyn sýzlanmalarýmýz var. Bir Müslüman delikanlýnýn cenazesi geçerken Mevlâna, 'neden öldü!' diye sormuþ. 'Ýntihar etti' demiþler. "O mahallede hiç Müslüman yok muydu?" demiþ kýzarak... Bu cevapta bugün bile yürekleri titreten bir þefkat kuþatýcýlýðýný görmekteyiz. Genç ve mahalle. Genç ve ev. Genç ve musalla. Tabut objektifliðine sokmadan kendi kapris tabutlarýmýza çaktýðýmýz yavrularýmýz. Gençler ya "keþke"nin þikâyet postasý ya da "biz eskiden..." riyakarlýðýnýn müþterisidir. Baþka gençlikler bir günahýn, bir kötülüðün hedefi, kendi delikanlýlýðýmýz da imrenilecek, bir daha yaþanmayacak, baþkalarýnýn asla bu mertebeye eriþemeyeceði kemal zirvesidir. Evvelâ kendi gençliðimiz ile baþka gençlikleri ayýrmak lâzým. Ön yargý haritamýzý tekrar dizayn etmeli, kendi mürai yýllarýmýza destan yazan deðil, baþka örnek gençliklere de çýrak olan hayran öðrenciler olmalýyýz. Genç kýzlarýmýz baba þefkatine daha çok muhtaçtýrlar. Ýslâm'ýn o engin þefkatinden nasiplenmiþ bir kimse kýz evlâdýna daha bir ihtimam gösterir. Sevgi ve muhabbetini onlara sebil eder. Dinimiz bir aile sevgisi baðlamýnda kýz erkek ayrýmý yapmaz. Aile yuvasý bir huzur ortamý olarak hem kýz hem erkek çocuklarý baðrýna basan bir mümin bereketidir. Hüseyin KARACA Vaiz 9 Allah'ým! Dinimi güzelce yaþat ki o benim güvencemdir. Dünyamý düzelt ki o benim geçim kaynaðýmdýr. Ahiretimi hazýrla ki o benim son duraðýmdýr. Hayatýmda her türlü hayrý ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü þerlerden muhafaza eyle.müslim, "Zikir", 71 SAHABE HAYATI ABDULLAH BÝN CAHÞ (R.A.) Hz. Abdullah, Peygamberimizin halasý Ümeyme'nin oðluydu. Ýslam davetinin ilk günlerinde iman safýna girdi. Böylece þimþekleri üzerine çekmiþ, müþrik gruptan gelecek her türlü eza ve cefayý peþinen kabul etmiþ oluyordu. Hidayete erdiði sýralarda en büyük tepkiyi en yakýnlarýndan görmüþtü. Ýnanç ve âdetlerine körü körüne baðlý olan Mekkeliler, atalarýnýn dinini terk edenlere büyük bir düþman kesilmiþlerdi. Abdullah bin Cahþ da müþrik hücumlarýna maruz kalan bir iman eriydi. Ýmaný uðrunda her nevi sýkýntýya razýydý. Fakat tazyikler haddi aþýnca, Habeþistan'a giden Müslüman kafileye kendisi de katýldý. Beraberinde ailesi, iki kardeþi ve hemþireleri de bulunuyordu. Bir müddet orada kaldýktan sonra Hicret hadisesini duyunca Mekke'ye döndüler, oradan da Mediye'ye hicret ettiler.[1] Hz. Abdullah genç yaþýnda iman davasýnýn fedakâr erleri arasýna girmiþ zeki, dirayetli ve cesur bir insandý. Peygamberimiz bazý mühim hizmetlere Hz. Abdullah'ý gönderiyordu. Hicret'in 2. senesiydi Resûl-i Ekrem bir gün Hz. Abdullah'a þöyle bir emir verdi: "Yarýn sabah okunu, yayýný, kýlýç ve teçhizatýný alarak yanýma gel!" Hz. Abdullah hazýrlýðýný yapmýþ, sabah namazýndan sonra silahýný kuþanarak erkenden Hane-i Saadet'in kapýsý önünde beklemeye baþlamýþtý. Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ýn emrine askerî bir müfreze teslim ederek onlara kumandan tayin etti. Eline de bir mektup vererek, yola çýktýktan iki gün sonra, istenen yere varýnca açmasýný tembih etti. Mekke'ye doðru yola çýkan Hz. Abdullah, "Nahle" denen mevkiye varýnca mektubu açtý. Mektupta neler yapacaðý, nasýl hareket edeceði yazýlýydý. Peygamberimiz kendisini, Kureyþlilerin durumunu keþfedip tetkik etmek üzere göndermiþti. Bir müddet sonra Kureyþ'e ait bir kafileyi gördüler. Bu kafile savaþ için hazýrlýk gören Kureyþlilere malzeme ve erzak taþýyordu. Hz. Abdullah kervana baskýn yaparak bütün mallarýný ele geçirdi. Bu seriyyede ele geçen ganimet, Müslümanlarýn aldýklarý ilk ganimetti.[2] Hz. Abdullah'ýn tek gayesi, Allah Resûlü'nü hoþnut etmek, onun sevgi ve rýzasýný kazanmaktý. Bu sevgi her þeyin üstündeydi. Peygamberimiz kendisini bu hizmet için gönderdiði sýrada sormuþtu: "Abdullah! Dünyada en çok özlediðin þey nedir?" Abdullah'ýn tek düþüncesi vardý. Cevap verdi: "Benim dünyada en büyük gayem, Allah ve Resûl'ünün sevgisidir. Gözümde baþka bir þey yoktur." Ýþte onu yücelten sýr burada yatýyordu.abdullah bin Cahþ, sulh zamanýnda hak din uðrunda çok büyük hizmetlerde bulunduðu gibi, savaþ anlarýnda da cengâver bir mücahit ve bir kahraman idi. Uhud Savaþý hazýrlýklarý yapýldýðý esnada, Hz. Abdullah ilk öne atýlanlardandý. Ordu yola çýkmýþ, "Þeyheyn" denen mevkiye gelmiþlerdi. Müminlerin annesi Ümmü Seleme, Peygamberimize bir kapta üzüm suyu getirmiþti. Peygamberimiz bir miktar içtikten sonra geriye kalanýný Hz. Abdullah'a uzattý. Hz. Abdullah þýranýn tamamýný içip bitirdi. O anda bir arkadaþý yaklaþarak Hz. Abdullah'a sordu: "Sabahleyin içeceðin suyun nerede olduðunu biliyor musun?" Þehadet þerbeti Abdullah'ýn burnunda tütüyordu: "Ben," dedi, "ancak Rabb'ime kavuþunca þerbete kanarým. O'na kavuþmak, benim için iyice susadýðýmda, suya en mükemmel þekilde kanmaktan daha hoþtur."[3]bu arzusuna nail olmak için Allah'a yalvarmýþ, þehadeti istemiþti. Savaþ baþlamýþ, arslanlar gibi müþriklerin üzerine yürüyordu. Bir ara elindeki kýlýcý kýrýlýverdi. Bunu gören Peygamberimiz, yerden bir hurma dalý aldý, kendisine verdi ve onunla çarpýþmasýný söyledi. Hz. Abdullah cihada onunla devam etti. Karþýsýna azýlý ve güçlü bir müþrik dikildi. Abdullah'ýn buna karþý koymasý zordu. Vakit tamam olmuþ, duasý da kabul edilmiþ olacak ki, müþrikin bir darbesi Hz. Abdullah'ýn cennete uçmasýna kâfi geldi. Savaþ sona ermiþti. Müslümanlar ölü ve yaralýlarý tespit ediyorlardý. Müþrikler, þehit Abdullah'ý tanýnmayacak hâle sokmuþlardý. Bütün âzalarýný kesmiþler, periþan hâlde býrakmýþlardý. Bu hâl Peygamberimizi çok üzmüþtü. Daha sonra Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ý, dayýsý Hz. Hamza'yla birlikte defnetti. Bu sýrada Hz. Abdullah 40 yaþýnda bulunuyordu. Allah ondan razý olsun![4] [1]Tabakât, 3: 89. [2]Sîre, 2: [3]Tabakât, 3: 8. [4]Üsdü'l-Gàbe, 3: 132.

10 10 Güçlü böbrekler için, tuz tüketimini azaltýn AK Parti aday adaylarýndan TSO'ya ziyaret "Çanakkale destanýnýn her satýrýnda birlik ve beraberliðimizin gücü vardýr" Ali Bektaþ Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100.yýlý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve baðýmsýzlýðýný, milli birlik ve bütünlüðünü her þeyin üstünde tuttuðunu ve bu uðurda büyük bedeller ödediðini söyledi. Bektaþ, bu aziz milletin hiçbir zaman esaret altýnda yaþamayý kabul etmediðini ve canýndan aziz bildiði kutsal vatan topraklarýný, caný, kaný pahasýna korumayý bildiðinin altýný çizdi. Çanakkale Zaferi'nin 100 yýl önce yazýlmýþ, Türk askerinin imkânsýzý baþardýðý, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduðu bir destan olduðunu hatýrlatan Bektaþ, "Bu destanýn her satýrýnda birlik ve beraberliðimizin gücü ile insanlýk onuru vardýr. Bu onur, düþmana sadece silahlý mücadelede deðil, verdiði insanlýk dersi örnekleriyle de baþ eðdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir. Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünde, baþta Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatanýmýz için canýný feda eden aziz þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyorum, ruhlarý þad, mekanlarý cennet olsun" þeklinde kaydetti. Turgut Ýlgü 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde çeþitli siyasi partilerin aday adaylarýnýn Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na gerçekleþtirdikleri ziyaretlerde devam ediyor. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Milletvekilli aday adaylarý EÜAÞ eski Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý, Ahmet Ölçer, TOKÝ Finansman Dairesi eski Baþkaný Ayhan Karaca ve Ýþadamý Murat Koçak, TSO'yu ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý ziyarette, AK Parti'nin 2023 Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine katkýda bulunmak amacýyla aday adayý olduðunu söyledi. Milletvekili seçilmesi durumunda Çorum'u bütün ilçeleri ile birlikte yeni projelerle tanýþtýracaðýný ifade eden Kulalý, "Devlet hizmetlinde makamlarýn hizmete vesile birimler olduðu bilinciyle hareket ettim. Memleketimiz Çorum'da bu çalýþmalarý hep birlikte yapmak üzere desteðinizi bekliyorum" þeklinde kaydetti. Milletvekili aday adayý Ahmet Ölçer de AK Parti'nin; toplumun her kesimini kucaklayan anlayýþla siyaset yaptýðýný, kendisinin de ayný kültürü devam ettireceðini söyledi. Ölçer, "Kurucu genel baþkanýmýzdan bu yana AK Parti'nin bütün yöneticileri, kucaklayýcý, bütünleyici bir anlayýþla siyaset üretmektedir. Allah nasip eder de milletvekili olursam, ben de bu kültürü devam ettireceðim. Ýþ dünyasýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla da iþ birliði içerisinde çalýþacaðýz" diye konuþtu. Milletvekili aday adayý Ayhan Karaca da, yüksek tahsilini tamamladýktan sonra 10 yýl boyunca farklý sektörlerde yatýrýmlar yaptýðýný, bu süreçte AK Parti Ankara-Altýndað kurucu Ýl Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürüttüðünü söyledi. Ardýndan 2004 yýlýnda da TO- KÝ Baþkanlýðý'nda göreve baþladýðýný ve Finansman Daire Baþkanlýðý görevini yürüttüðünü ifade eden Karaca, "Gerek özel sektörden, gerekse kamu sektöründen edindiðim 20 yýllýk tecrübe ile ilimize ve ülkemize hizmet edeceðim" Milletvekili aday adayý Murat Koçak da, 7'den 70'e bütün Çorum'un milletvekili olacaðýný söyledi. Türkiye ve Çorum için gönülden, ibadet anlayýþýyla Çorum'un sorunlarýný çözmek için milletvekili olacaðýný ifade eden Koçak, "Çorum'un daha yeþil, alt-üst yapýsý tamamlanmýþ, iþ ve istihdam olanaklarý artmýþ, sosyal ve kültürel projelerin hayata geçirildiði bir il olmasý için çabalayacaðým. Çorum, göç veren deðil, göç alan bir il olacaktýr" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek, milletvekili aday adaylarýna seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Çanakkale emperyalizmin diz çöktürülmesidir" CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü Çanakkale Zaferinin 100. yýlý nedeniyle açýklama yaptý. Açýklamasýna, "Deðerli Çorumlular, deðerli basýn mensuplarý ön seçim sürecinin sonuna yaklaþýrken bir deðerlendirme yapmak istedim. Biz bugüne kadar mütevazi bir seçim kampanyasý sürdürdük. Gürültü ve görüntü kirliliði yapmamak için elimizden geleni yaptýk. Gidebildiðimiz kadar köye gitmeye çalýþtýk halkýmýz ve partililerimizle bir araya gelmek için elimizden geleni yaptýk çalýþmalarýmýz bundan sonra da tüm hýzýyla devam edecek. Biliyorsunuz bugün 18 Mart Çanakkale zaferimizin yýl dönümüdür. Çanakkale Zaferi ile ilgili söylenecek çok þey var ben birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum.çanakkale emperyalizmin diz çöktürülmesidir" diyerek baþlayan Ýlgü, "100 yýl önce kýsýtlý imkânlarla yok olmak üzere olan bir ülkeyi küllerinden yeniden doðmasý için savaþanlarýn destanýdýr. Türk Milletinin büyük ve gurulu zaferidir. Çanakkale yüz binlerce vatan evladýnýn ölüme güle oynaya davul zurnayla gitmesidir. Vatan mücadelesinin ta kendisidir. Kýnalý kuzularýn büyük mücadelesidir Çanakkale 15 yaþýnda ölüme giden cesur Türk askerinin þahlanýþýdýr.ölüme meydan okuyanlarýn destanýdýr. Bir milletin uyanýþýdýr Çanakkale Seyit Çavuþ'un azmidir Türk milletinin dünyaya kafa tutuþudur Çanakkale "size ölmeyi emrediyorum" diyen Baþkomutan Mustafa Kemal'in cesaretidir Çanakkale. Bu vesile ile Çanakkale zaferinin 100. yýl dönümünde Baþta Ulu Önder Mustafa Atatürk ve tüm þehitlerimizi rahmet ve özlemle yâd ediyorum. Bugün Anadolu'yu vatan yapan onlarýn bu kararlý mücadelesidir. Onlarýn bize býraktýðý bu vatanýn bölünmez bütünlüðüne sahip çýkmaya devam edeceðiz. 100 yýl önce tarih yazan Mustafa Kemal'in ve Askerlerinin torunlarý olan bizler onlarýn mücadelesini sürdüreceðiz" "Þoför ve nakliyeci esnafýna yönelik toplu konut projesi hayata geçirebiliriz" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, þoför ve nakliyeciler esnafýndan talep geldiði taktirde her iki kesime yönelik toplu konut projesi hayata geçirebileceklerini söyledi. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti. Karaca, ziyarette oda baþkaný Tahsin Þahin ile görüþtü. AK Parti'nin iktidarýnda yapýlan en büyük yatýrýmlarý arasýnda TO- KÝ projelerinin bulunduðunu dile getiren Karaca, TOKÝ projeleriyle birlikte binlerce dar gelirlinin ev sahibi olduðuna dikkat çekti. Karaca, projelerle sadece insanlarýn ev sahibi yapýlmadýðýný, ayný zamanda büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atýldýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin toplu konut ihtiyacýnýn TOKÝ tarafýndan karþýlanacaðýný hatýrlatan Karaca, Þoförler ve Nakliyeciler Odasýndan talep geldiði taktirde projelendirip, bu ihtiyaca karþýlayabileceklerini ifade etti. "Dünya Böbrek Günü" etkinlikleri çerçevesinde; Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi koordinasyonunda "Böbrek Hastalýklarý" konulu eðitim düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamaya göre eðitim Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan olan Ýç Hastalýlýklarý ve Nefroloji Uzmaný Uzm. Dr. Barýþ Eser tarafýndan verildi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Merkez Toplum Saðlýðý personelinin katýlýmýyla gerçekleþen eðitimin öncesinde, toplantý salonuna farkýndalýk oluþturmak amacýyla pankart ve afiþler asýldý. Eðitim sonunda ise "Böbrek Hastalýklarý" hakkýnda katýlýmcýlara konu ile ilgili broþürler daðýtýldý. Ýç Hastalýlýklarý ve Nefroloji Uzmaný, Uzm. Dr. Barýþ Eser eðitimde yaptýðý konuþmada böbrek hastalýklarýnýn, görülme sýklýðý, belirtileri, tanýsý, nedenleri ve böbrek hastalýklarýndan korunma yollarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi.günlük 1 çay kaþýðýndan fazla tuz tüketimi ve bilinçsiz ilaç kullanýmýnýn özellikle aðrý kesici ilaçlarýn böbrekler üzerideki olumsuz etkilerine vurgu yapan Eser, tüm bunlarýn geri dönüþümsüz böbrek harabiyetine sebep olduðunu, dile getirdi.ülkemizde her 6-7 kiþiden birinin çeþitli evrelerde böbrek hastasý olduðunu, ilk evrelerde gizli seyreden hastalýk þikâyetlerinin baþka nedenlere baðladýklarýný belirten Eser, hastalýðýn, son dönemlerinde aðýr þikâyetlerle belirti verdiði için saðlýk kurumlarýna baþvurularýn geciktiðini ve zamanýnda önlem alýnamadýðýný söyledi. Ýlerlemiþ böbrek hastalýklarýnýn tedavilerinin kiþi ve aileleri maddi-psikolojik ve sosyal yönden büyük ölçüde çöküntüye uðrattýðýný, ülke ekonomisinde ise büyük kayýplara neden olduðunu kaydeden Eser, bu nedenle herkesin basit ama hayat kurtarýcý ilk evre belirtilerini bilmesi ve önlem almasý gerektiðinin üzerinde durdu. Eser, "Gece 1 kereden fazla idrara çýkma, tuvalete çýkýldýðýnda çok az idrar gelmesi, hiç gelmemesi, bacak ve ayaklarda ödem oluþmasýnýn" ilk sýralarda gelen belirtiler olduðunu vurguladý. Eser, "Böbrek yetmezliði bir sonraki aþamaya geçtiðinde güçsüzlük ve nefes darlýðý görülür. Bunlara ek olarak görülen diðer bazý belirtileri ise hýçkýrýk, kas kramplarý, kas seðirmesi, kaþýntý, göðüs aðrýsý, kontrol altýna alýnamayan yüksek tansiyon olarak sýralanabilir" Toplantý sonunda katýlýmcýlarýnýn sorularýnýn cevaplanmasýyla birlikte, eðitim sona erdi. Ýç Hastalýlýklarý ve Nefroloji Uzmaný Uzm. Dr. Barýþ Eser'e katkýlarýndan dolayý, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm.Dr.Özlem Terzi ve Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr.Sevil Dirlik Zaman teþekkür etti. Recep Kaymakcan'dan hemþehrilerine ziyaret AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan seçim çalýþmalarý kapsamýnda memleketi Ýskilip'te ziyaretlerde bulundu. Ziyaretleri hakkýnda bilgi veren Recep Kaymakcan, ilk olarak Muhtarlar Derneði'ni ziyaret etiðini söyledi. Burada bir araya geldiði muhtarla görüþerek sohbet eden Kaymakcan, muhtarlarýn çok önemli bir görev yürüttüðünü dile getirerek, mahallelerin, köylerin bütün sorunlarý ilk önce muhtarlara geldiðini, bu yüzden muhtarlarýn halkýn gözü kulaðý olduðunu söyledi. Kaymakcan, ayrýca AK Parti hükümeti ile birlikte muhtarlarýn özlük haklarýnda birtakým yasal düzenlemeler yapýlarak iyileþtirme saðlandýðýný hatýrlattý. Kaymakcan ve beraberindekiler buradan Ýskilip Belediyesi'ni ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'dan bilgi aldýlar. Kaymakcan, Ýskilip'in alimlerin ve ariflerin topraðý olduðunu belirterek, "Her karýþýnda derviþane bir eda vardýr. Ýskilip bizi bugün de mahcup etmedi. Ziyaret ettiðimiz her hemþerimizin gözünde inancýn ve dik duruþun izlerine þahit olduk. Ýskilip bu kez baþaracak diyen gönüllere þahitlik ettik"

11 2 AÐUS- 20 MART 2015 CUMA 11 Kamber'e Ordu'da görev "Ortaköy 7 bin yýl önce daha canlýydý" CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, Ortaköy ilçesinin Hititler gibi büyük bir uygarlýða ev sahipliði yaptýðýna dikkat çekerek, "Siyasetçiler yýllarca bu ilçemizi ihmal ettiler. Oysa Ortaköy 7 bin yýl önce Hititlerin ticaret merkeziydi. Bu ilçemizde binlerce yýl sonra ticaretten bahsetmek hayal oldu. Eðer milletvekili olursam Ortaköy'ün özellikle turizmden pay almasý ve binlerce yýl önceki ticari hareketliliðine dönmesi için mücadele edeceðim" Seçim çalýþmalarý hakkýnda açýklama yapan Muharrem Bozdoðan, çalýþmalarýna Ortaköy ilçesi ve Aþdaðul beldesinde sürdürdüðünü kaydetti. Bir grup partili arkadaþý ile önceki gün Ortaköy, Aþdaðul Beldesi ve köylerde seçim çalýþmalarýný yürüten Bozdoðan, bölgenin binlerce yýl önceki tarihine dikkat çekti. Son yýllarda Ortaköy ilçesinin ekonomik ve kültürel geri gidiþine deðinen Bozdoðan, büyük bir tarihi mirasa sahip ilçesinin kaderine terk edilemeyeceðini söyledi. Binlerce yýl önce Hititler gibi büyük uygarlýða ev sahipliði yapan ve o tarihlerde ticaret ve dini bir merkez konumunda bulunan ilçenin Çorum içinde hayati önem taþýdýðýný anlatan Bozdoðan, "Ama bakýyorum böylesi bir tarihe sahip ilçe hayalet bir kent konumuna düþmüþ. Bunda en büyük suç siyasilerindir. Ýlçenin bu kadar köklü bir tarihi olmasýna raðmen tarihi ve kültürel turizmden payýný alamýyor. Býrakýn pay almayý ilçeye ulaþmak için doðdu dürüst bir yolu bile yok. Ben bu ilçenin kaderini deðiþtirmeye talibim. Ortaköy'ü kalkýndýrmak ve geliþine katký saðlamak için kimse bir mazeretin arkasýna sýðýnamaz. Çünkü burasý Hititler gibi tüm dünyanýn bildiði büyük bir uygarlýða ev sahipliði yapmýþ bir ilçemiz. 7 bin yýl önce buradan dünyanýn ticaretine yön veriliyordu. Uzay çaðýnda olduðunu söylediðimiz bir dönemde bu ilçenin adeta terk edilmiþ görüntüsü vermesinde herkesin payý var. Ýþ baþýna gelen tüm siyasiler bu ilçe ve köylerine adeta üvey evlat gözüyle baktýlar. Ama bu ilçenin kaderinin deðiþmesi gerekiyor. Bu kadar tarihi öneme sahip ilçemizde bir müze bile yok. Ýþte bu nedenle önce 29 Mart'ta yapacaðýmýz parti içi seçimde bana, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde ise CHP'ye destek verin" diye konuþtu. Çorum A Klasman Voleybol Hakemlerinden Hüseyin Kamber'e Ordu'da görev verildi. Kamber, 2. Ligin son haftasýnda düþme kalma maçý olan Ordu Telekom-Ýstanbul Maltepe Yalý Spor maçýnda düdük çalacak. Hüseyin Kamber'in baþ hakem olarak görev yapacaðý maçta yine Çorumlu hakemlerden Tuncay Sevim ise yardýmcý hakem olarak görev yapacak. (Spor servisi) Topgül'den üç ilçeye ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayý Saim Topgül, seçim çalýþmalarýna devam ediyor.geçtiðimiz günlerde parti binasýnda yaptýðý basýn toplantýsý ile aday adaylýðýn kamuoyuna açýklayan Topgül, hem kent merkezinde hem de ilçe ve köylerdeki partililerle bir araya geliyor. "Çanakkale, irfani bir duyuþ milli bir duruþtur" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, Çanakkale Zaferi'nin, milletimizin baðýmsýzlýk karakterini, istikbali için istiklal aþkýný tarihin gergefine nakýþ nakýþ iþlediði, inanç kardeþliðinin gölgesinde makamlarýn en yüce mertebesine eriþtiði, eli kýnalý kuzularýn kucak kucaða topraðýn baðrýndan arþý alaya yükseldiði tarih yapraðýn adý olduðunu kaydetti. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Özgürlük ve baðýmsýzlýða giden yolda, önemli bir kilometre taþý olan Çanakkale Deniz Zaferi, ayný zamanda bir destanýn kodlarýný da içermektedir" diyen Çiçek, "Milletimiz, Çanakkale'yi geçilmez yaparken, belki de yok olmayý göze almýþtýr. Canýný diþine takarak bu zaferi kazanan milletimiz, tarihin altýn sayfalarýnda yerini almýþ; tüm dünya milletlerine örnek, geleceðimize miras milli bir bilinç ve ruhun oluþmasýný da saðlamýþtýr. Çanakkale'de oluþan bu milli bilinç, Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlmasýnda önemli bir rol üstlenirken, özgürlüðe giden yolu da açmýþtýr. Çanakkale Zaferi, eþsizliðiyle tarihe sýðmayan, hepimize büyük Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan Saim Topgül, önceki gün de Ýskilip, Oðuzlar ve Dodurga ilçelerini ziyaret ettiðini kaydetti. Topgül, örnek bir milletvekili olacaðýný belirterek, "Çalýþma azmimden, enerjimden asla taviz vermeden 4 milletvekilliðini de CHP'ye kazandýrmak için çalýþacaðým" Eyyüp Çiçek gurur veren, millet olarak kudretimizi ihtiva eden bir destandýr. Milletimiz Çanakkale'de kanýyla tarihi, canýyla geleceði, þerefiyle bir ulusu kurtararak tarihin akýþýný deðiþtirmiþtir. Milletimizin inancýndan, ruhundan ve vatan mücadelesinden doðan zafer, yalnýz tarihe yazýlmakla kalmayýp milletimizin ruhuna da kazýnmýþtýr. Milletimizin ruhuna kazýnan bu þuuru gençliðe tevarüs ettirmek en büyük görevlerimizden biridir. Çanakkale, bir ulusun imanýyla kazandýðý, irfanýyla aydýnlattýðý zaferin adýdýr. Karadan ve denizden Çanakkale'yi geçmek isteyen uluslarýn her türlü silahýna, son teknoloji teçhizat ve levazýmata sahip düþman ordularý karþýsýnda karný aç, ayaðý yalýn, ama göðsü iman dolu bir ordunun zaferidir. O imandýr ki, millete birlik, inanmýþlýk ve adanmýþlýk aþýlamýþ, dünyanýn süper gücü olan devletler karþýsýnda varlýk ortaya koyma imkâný saðlamýþtýr. O iman, genç bedenleri gök ekini biçer gibi biçen düþman ateþi karþýsýnda bir lahza düþünmeden hücuma kaldýrmýþ; o iman, düðüne gider gibi ölüme, þehadete koþan insanlar inþa etmiþtir" þeklinde kaydetti. Çiçek açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Çanakkale Savaþý, tarihin gördüðü en kanlý savaþlardan birisidir. Bugünün kýymetini bilmek, dünü iyi bilmek ve dün ortaya konulan mücadelenin anlamýný, büyüklüðünü iyi kavramak, o ruha uygun yaþamakla ihya edilebilir. Bugün bu köklerine aþina, Çanakkale ruhuna aç, bu milletin tarihi derinliðine vakýf, insanýn varoluþ gayesini müdrik, milli bir duyuþu ve duruþu olan bir nesil yetiþtirmek, bu zafere gerçek anlamýný kazandýrmaktýr. Eðitim Bir Sen olarak, milletimizin deðerlerinin, birlik ve dirliðinin korunmasýnýn günümüzün Çanakkale müdafaasý olduðunu belirtiyor; Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü vesilesiyle, Mehmet Akif Ersoy'un "Ey þehid oðlu þehid, isteme benden makber/sana âðûþunu açmýþ duruyor Peygamber" diyerek müjdelediði aziz þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz." "Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý özeleþtiri yýlýmýz olmalý" Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda Çanakkale þehitleri ve tüm þehitleri rahmet ve þükranla andýklarýný belirterek, bu yýlýn içi boþ kutlama yýlý deðil, özeleþtiri yýlý olarak kutlanmasý gerektiðini söyledi. Gelecek yüzyýlýný düþünen milletlerin insan yetiþtirmeye önem verdiðini vurgulayan Topbaþ, "Yeni yüzyýla damgasýný vuracak yeni nesil, dürüst ve inandýðý gibi yaþayan lider öðreticilerle baþarýlý olabilecektir" Yaptýðý yazýlý açýklamada 18 Mart 1915'te Çanakkale'de gizli ve açýk pekçok düþmana karþý baðýmsýzlýk mücadelesi kazanan Türkiye'nin toparlanma hamlesini tam anlamýyla baþaramadýðýný belirten Topbaþ þunlarý söyledi: "Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan sonra yeni kurulan Türkiye'de bir asýrdýr siyasi çalkantýlar ve kutuplaþma kavgalarýnýn teknoloji, ekonomi ve sosyal geliþmelerden daha ön planda olduðunu görüyoruz. 2. Dünya savaþýnda Japonya'nýn önce Hiroþima, üç gün sonra Nagazaki'ye olmak üzere iki büyük þehrine atom bombasý atýlmýþ ve yüzbinlerce Japon hayatýný kaybetmiþ. Yaklaþýk 8 yýl Amerika'nýn mandasýna giren ve esaret yýllarý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý "Yaþlýlara Saygý Haftasý" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yaþlýlarýmýza ve onlarýn sorunlarýna sahip çýkmak insanlýk ve yurttaþlýk görevimizdir" Her insan için deðiþik mana ve önem ifade eden yaþlýlýðýn, hayatýn çok özel bir dönem olduðunu belirten Lafcý, "Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir. Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Ailelerinden ve çocuklarýndan bu hizmeti çeþitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafýndan verilmektedir. Devleti halka hizmet etme aracý olarak gören hükümetler, bir sýnýf ve kesimin deðil, bütün vatandaþlarýmýzýn refah ve mutluluðunu saðlayacak sosyal politikalar yürütmeyi, bu baðlamda yoksullar, bakýma muhtaç yaþlýlar, çocuklar ve iþsizler için özel programlar oluþturmayý, zor durumdaki vatandaþlarýmýza, terkedilmiþ ve kimsesizlik duygusu yaþatmamayý hedeflemelidir" þeklinde kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn, Musa Topbaþ yaþayan Japonya, 15 yýl sonra yeniden eski günlerine dönmeyi baþarmýþ ve milli birlik politikalarý ile ekonomide dünya devi olmuþ. Dedelerimiz esir olmamýþ, canlarý uðruna düþmaný yurttan atmýþ ve bizlere geliþmeye açýk baðýmsýz bir Türkiye býrakmýþ. Fakat bizler hala bunun kýymetini bilememekteyiz." Türkiye'nin din, jeopolitik konum ve nüfus yapýsý ile her zaman dýþ dünya tarafýndan bir tehdit olarak algýlanmasý nedeniyle sürekli gizli ve açýk saldýrýlara maruz kaldýðýný belirten Topbaþ, "Bu millete yapýlan en büyük kötülük Türk insanýnýn özgüveninin baský altýna alýnmasý, düþünmekten koparýlmasý ve toplumda mezhep ayrýlýklarý çýkartýlmasýdýr" Bundan sonraki yüzyýlý inþa edecek neslin özgüven sahibi, sosyal hayata katýlan, inancýný rahatça yaþayabilen ve bilimsel çalýþmalarda bulunan bir nesil olmasý gerektiðini söyleyen Topbaþ, buna engel olmaya çalýþanlarýn her zaman karþýsýnda olmak gerektiðinin altýný çizdi. Her Türk vatandaþýnýn örnek davranýþlarda bulunarak ülkesi için bir adým atma fedakarlýðýnda bulunmasýnýn dedelerine borcu olduðunu belirten Topbaþ þunlarý kaydetti: "Bugünkü þartlarla kurtuluþ savaþý yýllarýnýn þartlarýný karþýlaþtýrdýðýmýzda, Cennet'te sefa süren kurtulmuþlar gibiyiz. Topluma hizmet adýna yapacaðýmýz her karþýlýksýz iyilik ve hareketimizin bizden sonraki nesillere örnek olacaðýnýn bilinci ile yaþamamýz Türkiye'nin yarýnlarýna ýþýk olacaktýr. Herþeyi öðretmenlerden beklemek okul harici hayatý yok saymaktýr. Hepimiz geleceðimizin lider öðreticileriyiz. Özgüveni bastýrýlan gerçek vatanseverlerin geri planda kaldýðý ülkeler her zaman sýrtlanlarýn hedefi olmaya devam edecektir. Geleceðimizin sahibi çocuklarýmýza Çanakkale ruhunu sadece anlatmakla kalmayalým. Onlarý özgüveni yüksek, eðitimli ve bilinçli bireyler olarak yarýnlara kazandýralým." "Yaþlýlarýmýza sahip çýkmak insanlýk görevimizdir" Hacý Nuri Lafcý insanýmýzýn deðer yargýlarý arasýnda var olan yaþlýya sevgi, dayanýþma ve saygý yaklaþýmýný, deðiþen toplum yapýsý içinde ve bilimin ýþýðýnda profesyonelce hizmet alanlarýna taþýyarak yaþlý vatandaþlara götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeþitliliðini artýrmaya yönelik çalýþmalarý sürdürdüðünü anlatan Lafcý, "Devletimizin saðladýðý imkânlar ve sunduðu hizmetlerin her geçen gün daha mükemmel hale getirilmesini saðlamak öncelikli hedefi olmalýdýr. Ancak devletimizin çalýþmalarý yaþlýlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümü ve toplumda hak ettikleri yeri almalarý konusunda tek baþýna yeterli deðildir. Toplumda bu bilincin yerleþmesi, bugüne kadar olduðu gibi gönüllü kuruluþlarýmýzýn ve yurttaþlarýmýzýn katkýlarý ile yaþlýlarýmýza daha iyi yaþama koþullarýný saðlayabiliriz. Yaþlýlarýmýza ve onlarýn sorunlarýna sahip çýkmak insanlýk ve yurttaþlýk görevimizdir. "Bizleri bugünlere ve geleceðe hazýrlayan yaþlýlarýmýz için hayatý kolaylaþtýrmak ve kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak devletimizin öncelikli görevleri arasýndadýr."unutmayýn ki bir gün herkes yaþlanacaktýr. Bu duygularla Saðlýk Sen olarak, tüm büyüklerimizin Yaþlýlar Haftasýný kutluyor, minnet ve þükran duygularýmla yaþam sevinçlerinin hiç kaybolmadýðý saðlýklý ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygýlar sunuyoruz" diye kaydetti.

12 20 MART 2015 CUMA Masa tenisi grup maçlarý Çorum 'da yapýlacak Okul sporlarý masa tenisi grup maçlarý Mart tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak. Söz konusu müsabakalarýn teknik toplantýsý ise, 28 Mart Cumartesi günü saat 09:00 da Olimpik kapalý yüzme havuzu toplantý salonunda yapýlacaktýr. (Yasin Yücel) Gaziosmanpaþa ve Tire disiplin kuruluna sevk edildi GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan GA- ZÝOSMANPAÞA - ÇATALCASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ayrýca TÝRE 1922 SPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan TÝRE 1922 SPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevklerine karar verildi. (Spor servisi) Kasap: Zor deplasmaný 3 puan ile kapattýk Zorlu Ýzmir deplasmanýndan zaferle dönen Darýca Gençlerbirliði, çok kritik bir virajý kayýpsýz atlatmanýn mutluluðunu yaþýyor. Darýca G.B teknik heyeti, zorluk derecesi bir hayli yüksek olan bu maçtan 3 puan çýkarmanýn çok önemli olduðunu vurguladýlar. KASAP: EN ÇEKÝNDÝÐÝM DEPLASMANDI Darýca G.B Sportif Direktörü Ýlter Kasap, Tire maçý için ''En çekindiðim maçtý'' itirafýnda bulunarak, 3 puanla dönmenin þampiyonluk yolunda çok önemli olduðunu vurguladý. Yorucu bir maratonu baþarýyla atlattýklarýnýn altýný çizen Kasap, ''Üst üste zor maçlar oynadýk. Tuzlaspor, Z.Kömürspor, Þekerspor ve Tire maçlarý takýmýmýzý bir hayli yordu. Önümüzdeki haftayý BAY geçecek olmak bizim için çok iyi olacak. Ýyi dinleneceðiz, iyi çalýþacaðýz ve sezon sonunu zirvede tamamlayacaðýz'' VURUR: KENDÝ MAÇLARIMIZA BAKMAYA DEVAM EDECEÐÝZ Darýca G.B'nin baþarýlý çalýþtýrýcýsý Özgür Vurur ise, yine mütevazý konuþarak aslan payýný futbolcularýna verdi. Futbolcularýný teker teker tebrik eden Vurur, ''O'nlar her þeyin en iyisini hak ediyorlar. Bugün de (dün) harika bir mücadele örneði göstererek zor maçý kolaya çevirdiler. 1-2 pozisyon dýþýnda rakibimize pozisyon vermedik. Çok önemli bir 3 puan alarak evimize dönüyoruz. Biz rakibimizin maç sonuçlarýna deðil, kendi maçlarýmýza bakýyoruz. Kalan 7 maçý da kazanarak sezonu zirvede tamamlayacaðýmýza inanýyoruz '' (Spor servisi) Çatalca maçý öncesi takýmda moraller üst seviyede Çorum Belediyespor Pazar günü deplasman da karþýlaþacaðý Çatalcaspor hazýrlýklarýný dün Mimar Sinan semt sahasýn da bulunan sentetik çim sahada yaðmur altýnda yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik direktör Yavuz Ýncedal,yönetiminde yapýlan çalýþmaya sað arka adelesinden sakat olan Sefa Akýn katýlmadý. Antrenman öncesi teknik direktör Yavuz Ýncedal, futbolcular ile saha içinde yaklaþýk 10 dakika bir toplantý yaptý. Ýncedal futbolcular ile yaptýðý toplantý da geçtiðimiz Salý günü alýnan 3-1,lik Niðde Belediyespor ve hafta sonu oynanacak olan Çatalcaspor maçýnýn deðerlendirme konuþmasýný yaptý.konuþmanýn ardýndan futbolcular iki grup halinde ýsýnma koþusu yaptý. Isýnma koþusunun ardýndan 3 grup halinde 5,e 2 top çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý futbolcular, çalýþmanýn son bölümünde ayrý alanda taktik çift kale maç yapararak çalýþmayý tamamladýlar. Çorum belediyespor bugün saat 13;30 da Mimar Sinan semt sahasýn da bulunan sentetik çim sahada son Çatalcaspor maçýnýn çalýþmasýný yaparak hazýrlýklarýný tamamlayacaklar. Dün yapýlan çalýþmada futbolcularýn Çatalcaspor maçý öncesi,teknik direktör Yavuz Ýncedal, teknik heyet ve futbolcularýn moralli olduklarý görüldü. Kafile bu akþam yola çýkýyor Çorum Belediyespor Pazar günü istanbul deplasmanýnda karþýlaþacaðý çatalcaspor maçý için bu akþam saat 22;00 da yola çýkacak. Tesislerde yenilecek olan akþam yemeði sonrasýnda kafile saat 22;00 da yola çýkacak. Cumartesi sabahý konaklayacaklarý Eser Hotele inecek olan kafile burada maç saatini beklemeye baþlayacak. (Yasin Yücel) Arif Ceylan UEFA B kursuna katýldý Çorum futboluna uzun yýllar futbolcu olarak hizmet eden daha sonra Çimentospor'da antrenör olarak göreve baþlayan Arif Ceylan geçen sezonda Çorum Belediyespor'da yardýmcý antrenör olarak görev yapmýþtý Halen TÜFAD Yönetim Kurulu üyesi Basýn Sözcüsü olarak görev yapan Arif Ceylan'ýn katýldýðý kurs Antalya Taekwondo hakemlerinden Zabýta Müdürü Kanat'a ziyaret Belek'te baþladý. 16 Mart'ta baþlayan ve 27 Mart cuma günü sona erecek olan kursta milli takým eðitimci hocalarý Yücel Uyar, Atilla Yüce, Ramazan Torunoðlu ve Necla Görür kursa katýlan kursiyelere eðitim veriyorlar. Kursta baþarýlý olanlar UEFA B diplamasý almaya hak kazanacaklar. (Yasin Yücel) Uluslararasý Taekwondo Hakemi Nuri Tahta ile 8 tekvando hakemi Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü ve Taekwondo Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat'ý ziyaret etti. Çorum'da düzenlenen Yýldýzlar ve Gençler Bay-Bayan Okullararasý Taekwondo Ýl Birinciliði Þampiyonasý için Çorum'a gelen taekwondo hakemleri Zabýta Müdürlüðüne atanan Mustafa Kanat'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Osman Duran: Takým yenilmemeyi öðrendi Kýzýlcabölükspor Kulüp Baþkaný Osman Duran, son dakika da gelen golle 2-2 beraberlikle sonuçlanan Ýstanbulspor maçýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu. Lig üçüncüsü Ýstanbulspor'la Play-off hattýnda yer alma adýna önemli bir maç oynadýklarýný belirten Baþkan Osman Duran,' Ýlk yarýda kötü bir oyun sergiledik. Fakat futbolcularýnýn ikinci yarýda gerçek kimliklerini ortaya koydular. Maça kötü baþladýk. Oyun kontrolünü elimize almaya çalýþtýðýmýz dakikalarda yediðimiz golle ilk yarýda kendimizi toparlayamadýk. Ýkinci yarýnýn henüz baþýnda yediðimiz gol sonrasý herkes direncimizin kýrýlmasýný bekliyordu fakat öyle olmadý. Yediðimiz ikinci golden sonra futbolcularýmýz gerçek kimliklerini ortaya koydu. Ýkinci yarýda çok baskýlý bir futbol oynadýk. Rakibimizi kendi sahasýna hapsettik. Nitekim çok geçmeden farký bire indirdik. Son dakikada attýðýmýz golle birlikte maçý beraberlikle bitirdik." Kazanabilecekleri bir maç olduðunu belirten Baþkan Duran, ' 2-0 geriye düþmemize raðmen kazanabileceðimiz bir maçtý. 3 tane topumuz direkten döndü. Bir tanesi gol olsa kazanacaktýk ama bunlar futbolun doðasýnda olan þeyler. Bu maçý kazanmak bizim için çok iyi olurdu ama kaybetmemek de son derece önemli. Takým yenilmemeyi öðrendi. Ben bütün futbolcularýmýzý ve teknik heyetimizi kutluyorum. Kazansak play-off grubunun içinde olacaktýk. Bizim inancýmýz tam. Play-off'a kalacaðýz." diye konuþtu Kýzýlcabölükspor'un gelir kaynaklarý sýnýrlý, bütçesi küçük bir kulüp olduðunu hatýrlatan Baþkan Osman Duran, 'Yönetimiz büyük fedakarlýklar yapýyor. Olanaklarýmýz sýnýrlý. Tüm bu imkansýzlýklar içinde kulübümüzün gösterdiði büyük baþarýdýr. Takýmýmýzla gurur duyuyorum. Ýnþallah çok daha iyi sonuçlar alacaðýz.' (Spor servisi) Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi grup þampiyonu oldu Mart 2015 tarihleri arasinda Kýrþehir'de yapýlan liseli gençler badminton gurup müsabakalarýnda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kýz ve Erkek takýmlarý tüm müsabakalarý kazanarak þampiyon olmuþ ilimizi ve ilçemizi Türkiye Þampiyonasýnda temsil etme hakký kazanmýþlardýr. (Spor servisi) Kanat'a yeni görevinde baþarýlar dileyen hakemler, "Taekwondonun gençler arasýnda yaygýnlaþtýrýlmasýnda göstermiþ olduðunuz üstün gayretlerinizi ve baþarýlarýnýzý yeni görevinizde de sürdüreceðinize inanýyoruz." dediler.ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Mustafa Kanat da ziyaretçilerine teþekkür ederek "Allah utandýrmasýn." (Spor servisi)

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bursa

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri No : 5-6-9 Karapýnar/KONYA Tel. : +(90) 332. 755 77 70 (2 Hat) Faks : +(90) 332. 755

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ 2012/20145 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ 2012/20145 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ 2012/20145 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı