Erol Olçok mu geliyor!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erol Olçok mu geliyor!"

Transkript

1 20 MART 2015 CUMA 40 KURUÞ Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler SAYFA 5 TE AKP de Çorum 1. Sýraya Erol Olçok mu geliyor! Selim Bilge MHP'den aday adaylýðýný açýkladý MHP eski MKYK Üyesi, Medya Konseyi Derneði Genel Baþkaný Selim Bilge düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý.parti binasýnda dün yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Bilge, "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan Milletvekilli Genel Seçimlerinde ilk gençlik yýllarýmdan bu güne kadar birçok kademesinde görev aldýðým Milliyetçi Hareket Partisinden Çorum milletvekili olmak üzere aday adaylýk baþvurumu yapmýþ bulunmaktayým. Selim Bilge SAYFA 6 DA Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda "5 Eser 5 Yazar" projesi imzalandý. Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýldönümü münasebetiyle yazarýn eserleri ve fikirleri ile gençler tarafýndan tanýnmasý ve anlaþýlmasýný hedefleyen proje kapsamýnda Çorum il merkezinde... SAYFA 5 TE "5 Eser 5 Yazar Projesi" hayata geçiyor "Mutlaka hak grevini getirmemiz lazým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deniyor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest olduðu halde" SAYFA 7 DE Erol Olçok Nadir Yücel - 7 Haziran Genel seçimleri adýna ilk Milletvekili aday isimlerininin belirlenmeye baþladýðý iddia edildi. Türkiye geneli çok süpriz sayýlacak ünlü isimlerinde yer aldýðý ancak bu isimlerin bizzat Davutoðlu tarafýndan 23 Nisan tarihinde açýklanacaðý ifade edildi. Diðer yandan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çorumu yakýndan ilgilendiren bilgi notuna da ulaþýldý. Buna göre AKP nin kuruluþ aþamasýndan bugüne kadar parti isminden amplemine, propaganda çalýþmalarý ve seçim çalýþmalarýna kadar çok büyük katký saðlayan ve baþarasý bütün siyasi cenahlarda kabul edilen Erol Olçok'u Çorum'a göndermeyi düþündüðü bilgisine ulaþýldý. Erol Olçok'a yakýn isimlerden edinilen bilgilere göre Erol Olçak'ýn da konu ile ilgili olarak," Patron ne derse o olur. Bize siyaset sahasýna inin Bizde indik. Bize nerede ne görev verilirse hakký ile yapmaya çalýþýrýz. Ýstanbul veya Çorum. Ancak bugüne kadar elde ettiðimiz tüm birikimleri çevre ve tecrübe kazanýmlarýmýzý Öncelikle tüm ülkemiz yararýna sonrasýnda ise, elbette memleketimizin yani tüm Çorumlu vatandaþlarýmýzýn istifade etmeleri adýma çaba sarf etmek isteriz" þeklinde görüþlerini paylaþtýðý þeklinde. Bu arada Tek Yýldýz Gazetesi olarak 'Erol Olçok'un Çorum'a gelebilir þeklinde ki son öngörümüz 16 Mart Tarihli nüshamýzýn Analiz köþesinde yer bulmuþtu) Yine Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn ismlerin kulislerinden edinilen bilgilere göre Erol Olçok'un sadece milletvekili deðil, Devlet bakaný olmasýna kesin gözü ile bakýlabilirsiniz þeklinde. "Ekonomik güç olmak istiyorsak teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ensar Vakfý Çorum Þubesinin Salý Konferanslarý kapsamýnda "Yeni Türkiye'de Üniversitelerin Deðiþen Misyonu" konulu bir konferans verdi. Þehitler için Fatiha Suresi okuyarak açýlýþ konuþmasýna baþlayan Çorum Ensar Vakfý Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda Çanakkale þehitleri ve tüm þehitleri rahmet ve þükranla andýklarýný belirterek, bu yýlýn içi boþ kutlama yýlý deðil, özeleþtiri yýlý olarak kutlanmasý gerektiðini söyledi. Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, üniversitenin dünya üniversitesi olma noktasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. "Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý özeleþtiri yýlýmýz olmalý" SAYFA 3 TE Musa Topbaþ SAYFA 11 DE Prof. Dr. Reha Metin Alkan CHP'de önseçim listesi askýda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarý vize konusunda uyardý.birlik Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýn her 5 yýlda bir... Ali Rýza SAYFA 5 TE Suludere SAYFA 5 TE Yalçýn Kýlýç SAYFA 3 TE CHP'de 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili aday sýralamasýný belirlemek amacýyla 29 Mart Pazar günü hakim huzurunda yapýlacak önseçimde... Esnafa her 5 yýlda vize yaptýrma uyarýsý Seçimde oy kullanacak engellilere duyuru Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Milletvekilliði Genel Seçimlerinde oy kullanacak engellilerin sorun yaþamamalarý için yapmalarý gerekler dile getirildi.

2 2 Ýmsâk : 04:11 Güneþ : 05:37 Öðle : 11:55 Ýkindi : 15:17 Akþam : 18:00 Yatsý : 19:19 AJANDA Gönül arz ederse yareni dostu Býraksa þu daðlar bir gün giderim Hak nasýp etsede içsem suyunu Hem ziyaret hem ticaret ederim Benim pirim aðu içti kaziler Aþýk olan maþuðunu arzýlar Size zahmet etdik kardaþ bacýlar Doslar bizi safa iðle gönderin Ben pirimden arzumaným almadým Sözünüze göre söz bulamadým Ýþte geldim daha ben gelemedim Doslar bizi safa iðle gönderin Dost olan dostunu býrakmaz dilden Çekerim ayrýlýk ne gelirse elden Doyup usanýrmý sevdiði gülden Doslar bizi safa iðle gönderin Gönül arz ederse sevgi burada Cümlemizi kavuþtursun burada Kalbimiz burada gönül silada Doslar bizi safa iðle gönderin Hümmet edin þu daðlardan aþalým Pir aþkýna kaynayalým coþalým Elin teker teker bayramlaþalým Doslar bizi safa iðle gönderin (Rýza KOÇAK) iþte geldim giderim Ben bir halk ozaný malý niderim Hepinize sað selamet dilerim Doslar bizi safa iðle gönderin Güneþ, Koç (Hamel) Burcu'nda - ABD'nin Irak Harekâtý (2003) - Ýlk Meclisi Umûmî'nin açýlmasý (1877) - Hamsîn'in sonu - Ýctimâ vakti: HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Cemâzil-âhýr Ayý nýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile 01.12'de ilk defa, Atlas Okyanusu nun ve ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri Dostu Arzýlamak Rýza Koçak Zorunlu Trafik Sigortasýnda devrim Sevim Þahin Çorum TSO Meclis Üyesi Sevim Þahin yaptýðý yazýlý açýklamada motorlu araçlarda zorunlu trafik sigortalarýnýn hasar ödemelerine iliþkin olarak yeni bir sistem üzerinde çalýþmalar yapýldýðýný belirtti. "Doðrudan Tazmin Sistemi" adý verilen bu uygulama ile birlikte hasar ödemelerinin daha da kolaylaþmasýna katký saðlayacak yeni bir sistemin hayata geçirilmiþ olacaðýný kaydeden Sevim Þahin, "Bilindiði üzere, mevcut sistemde trafik kazasýna karýþan taraflarda, kusuru bulunan aracýn zorunlu trafik sigorta poliçesi üzerinden, kusuru bulunmayan aracýn hasarý ödenmekte idi. Bu sistem çoðu zaman bir takým sýkýntýlara yol açmakta ve sigortalýlarýn maðduriyeti söz konusu olmakta idi yýlýnýn 6. ayýndan itibaren yürürlüðe girmesi planlanan "Doðrudan Tazmin Sistemi" ile birlikte, ayný kasko poliçesinde olduðu üzere, trafik kazasý neticesi kusursuz olan aracýn kendi trafik poliçesi þirketince hasar ödemesi gerçekleþtirilecek. Ancak hasar ödemesinin gerçekleþmesi için kazaya karýþan aracýn kusursuz olma þartý aranacak. Yeni sistemde, kazaya karýþan taraflardan kusurlu olan kiþi eski sistemde olduðu gibi aracýnýn hasarýný kendisi karþýlayacak, kusuru olmayan aracýn hasarý ise kendi trafik poliçesi þirketince karþýlanacak ve kusuru bulunan aracýn trafik poliçesinden sigorta þirketince rücu edilecek. Doðrudan tazmin sistemi ile amaç; kazada kusuru bulunmayan tarafýn maðduriyetinin önüne geçmek. Eski uygulamalarda kusuru bulunmayan araç sahibi, kazaya neden olan aracýn zorunlu trafik sigortasýný yapan þirket ile temasa geçiyor ve hasar ödemeleri için talepte bulunuyordu. Yeni uygulamanýn yürürlüðe girmesinden sonra hasar ödemelerinde bu uygulama geçerli olmayacak. Kazada maðdur olan taraf, hasar ödemesi için kendi sigorta þirketiyle iletiþime geçecek. Böylece hasarda zarar gören araç sahibinin zararý çok daha kýsa sürede ödenerek hasar ödeme sürecinin kýsalmasý saðlanacak. Bu durumda eski sistemde olduðu gibi sigortalýlar, hasar ödemesi karþý tarafa deðil kendilerine yapýlacaðýndan, en ucuz olan þirketi deðil, en iyi hizmeti sunan þirketi tercih etme yoluna gidecekler. Henüz uygulamaya geçilmedi ancak 2015 yýlý 6. ayýndan itibaren uygulamanýn devreye sokulmasý bekleniyor" Genç MÜSÝAD'dan Çanakkale konferansý YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. HAVA DURUMU Müracaat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5970 2,5982 EUR 2,7686 2,7697 STERLiN 3,8371 3, JPY YENi 2,1494 2,1502 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Müstakil Sanayiciler ve Ýþ Adamlarý Derneði Çorum Þubesi'nde 18 Mart Çanakkale Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümü nedeniyle konferans düzenlendi. Genç MÜSÝAD tarafýndan organize edilen konferansa, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan konuþmacý olarak katýldý. Genç MÜSÝAD Mustafa Bakan Baþkaný Alper Týðlý'nýn yönettiði konferansa MÜSÝAD üyeleri de ilgi gösterdi. Konferansta Genç MÜSÝAD üyelerine Çanakkale Zaferini anlatan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, Türkiye'nin bu savaþ sýrasýnda bir bütün olarak bu vataný nasýl savunduðunu çeþitli örneklerle anlattý. Genç MÜSÝAD'dan konferans hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümünü kutlarken þehitleri rahmetle andýðýný ifade eden Mustafa Bakan, "Böyle bir günde burada bulunmak benim için tarihi bir gün. Bu zafer Dünyadaki hiçbir milletin ulaþamayacaðý büyük bir sonuçtur. Çünkü baþka hiçbir milletin böyle bir destaný yoktur" Savaþ sýrasýnda 250 bin insanýn gözünü kýrmadan þehit olduðunu kaydeden Mustafa Bakan, þöyle konuþtu: "Çanakkale'de þehit olanlar öyle insanlar ki üzerlerinde elbise yok, aþ yok, yaralanan askerleri komutanlar evlerine yollamak istiyor ama onlar gitmeyip orada þehit oluyor. Bu ne kadar büyük bir onur. Çanakkale bizlere büyük bir örnek." Konferans sonunda Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan'a teþekkür etti. "Verilen sözlerin tutulmasýný bekliyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý nöbet ücretleri zammýyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sendikamýzýn toplu sözleþme talepleri arasýnda yer alan ve geçtiðimiz hafta Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan saðlýk çalýþanlarýnýn nöbet ücretlerinin Hacý Nuri Lafcý yüzde 50 artýrýlmasý ile ilgili önerge TBMM'de kabul edildi. Torba yasada yer alan ve kabul edilen diðer maddeler arasýnda "Uzman Ebelik" maddesi de yer alýyor. Kabul edilen maddeler Resmi Gazete'de yayýmlandýktan sonra yürürlüðe girecek" Lisans mezunu ebelerin meslekleriyle ilgili lisansüstü eðitim alarak uzmanlaþtýktan ve diplomalarý Saðlýk Bakanlýðý'nca tescil edildikten sonra "uzman ebe" unvaný ile çalýþmaya devam edebileceklerini dile getiren Lafcý, "Mecliste kabul edilen yasada Ýstanbul'da Saðlýk Bilimleri Üniversitesi kurulmasý ile ilgili önerge de kabul edildi. Kurulacak üniversitede Týp, Hemþirelik, Yaþam Bilimleri ve Saðlýk Bilimleri fakülteleri ile Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Saðlýk Bilimleri Enstitüsü yer alacak.saðlýk Sen'in yýllardýr toplu sözleþme talepleri arasýnda yer alan nöbet ücretlerine zam konusunun çözüme kavuþmasý saðlýk çalýþanlarýný memnun etmiþtir. Sendika olarak saðlýk çalýþanlarýna verilen diðer sözlerin de tutulmasýný bekliyor, verilen sözler tutulana kadar da bu iþin takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz" þeklinde kaydetti. Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat Tel+Fax: Gsm: Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý "Ekonomik güç olmak istiyorsak teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ensar Vakfý Çorum Þubesinin Salý Konferanslarý kapsamýnda "Yeni Türkiye'de Üniversitelerin Deðiþen Misyonu" konulu bir konferans verdi. Þehitler için Fatiha Suresi okuyarak açýlýþ konuþmasýna baþlayan Çorum Ensar Vakfý Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, üniversitenin dünya üniversitesi olma noktasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Aþgýn, "Vakfýmýza çok büyük destekleri olan ve her zaman yanýmýzda hissettiðimiz Rektör Prof. Dr. Alkan'a, etkinliðimize katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladý. Üniversiteden konferans hakkýnda yapýlan açýklamaya göre güzel bir vesile ile bir arada olmaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek sözlerine baþlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, toplumla iç içe olan, toplumun dertlerini bilen, toplumun dertleri ile hem hal olan insanlarýn yönetici olmasý ile baþlayan olumlu bir sürecin yaþandýðýna dikkat çekerek "Bilim bilim içindir" anlayýþýnýn, "Bilim toplum içindir" anlayýþýna yerini býraktýðýný ifade etti. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn muazzam giriþimleri sonrasýnda bu noktaya gelindiðine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, sözlerine "Üniversite deyince ilgili alanlarda mesleki eleman yetiþtirilmesi akla geliyor ama bizim anladýðýmýz ve Yeni Türkiye'nin de bize söylemiþ olduðu üniversite; toplumla her anlamla iç içe olan, topluma eli deðmiþ olan bir üniversite" þeklinde devam etti. Üniversitenin de gücü yettiði oranda kamu ile özel sektör ile ve STK'larla iç içe olarak toplum yararýna iþler yapma gayretinde olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 1933'ten bugüne var olan üniversitelere iliþkin genel deðerlendirme yaparak "Yeni Türkiye'de artýk üniversitelerin toplumun her alanýnda iç içe olmasý, konularla bizzat ilgilenmesi olmazsa olmazlardan biri haline gelmekte ve insanlarýn üniversitelerden beklentileri bir hayli artmaktadýr. Üniversitelere eðitim veren kurumlar olmanýn ötesine çýkarak sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu toplum yararýna sunma misyonu da yüklenmektedir. Toplum, devlet ve iþ dünyasýyla farklý iliþkiler kuran ve 3.kuþak üniversite olarak adlandýrýlan bu modelde, üniversitelerden araþtýrma yoluyla bilgi üretmesi, ürettiði bilgiyi eðitim yoluyla yeni nesillere aktarmasý ve toplumun ihtiyaçlarýna uygun hizmetler sunmasý istenilmektedir. Yakýn tarihe kadar topluma ve toplumsal sorunlara uzak durarak uzun yýllar bilimle, araþtýrmayla, eðitimle deðil; kavgayla, kamplaþmayla, yasaklarla anýlan üniversitelere, "Yeni Türkiye"de çok önemli görevler verilmekte siyasetçisiyle, bürokratýyla, özel sektörüyle, ilgili tüm taraflarýyla el ele vererek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaþmasý için üzerine düþen görevleri yerine getirmesi istenilmektedir. Üniversitelere verilen önemden hareketle ülkemizdeki üniversitelerin sayýlarý her geçen gün artmakta, ülkemizin tüm coðrafyasýnda toplumun, top yekûn eðitimle þahlanmasý amaçlanmaktadýr. Türkiye'nin imkanlarý buna her zamankinden daha da müsaittir. Çünkü milletimizin önündeki engeller kaldýrýlarak -kamusal alan- toplumun hizmetine sunulmakta ve üniversitelerin ihtiyaçlarý en üst düzeyde giderilmektedir" Dünyada ekonomik ve bilimsel bir yarýþ olduðuna dikkat çekerek "Bizlerde ekonomik olarak güç olmak istiyorsak içinde katma deðeri yüksek olan, bilimsel deðeri yüksek olan, teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Memleketimizin yararýna iþler yapmak zorunda olan bizler, mazeret üretmeksizin eðitim öðretim faaliyetlerimiz beraberinde çaðýn gerektirdiði teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ederek inovatif çalýþmalar yapmalý, bulunduðumuz topluma katma deðeri yüksek ürünler sunarak milletimize en yüksek faydayý saðlamalýyýz. 12.yüzyýlda El-Cezeri isimli Müslüman bir bilim insaný tarafýndan ilk robot teknolojisinin geliþtirildiði düþünüldüðünde tarihi baþarýlarla dolu olan milletimiz, bunu fazlasýyla hak etmektedir" þeklinde devam etti. Üniversite sektör iþ birliðinin önemine vurgu yaparak konuþmasýný sürdüren Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversite sanayi iþbirliðinin ABD'de 'de verilen önerge ile baþladýðýný ve Abraham Lincoln tarafýndan 1862 yýlýnda kabul edildiðini ifade ederek yaklaþýk 200 yýl öncesinde üniversite sanayi iþbirliðini baþlatmýþ olan ABD'nin aradan geçen süre içerisinde teknolojide, bilimde ve pek çok konuda ciddi mesafeler kat ettiðini açýkladý. Baþarýlarýn tesadüf olmadýðýna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, "Týpký Osmanlý Ýmparatorluðu'nda olduðu gibi bilim dili dünyanýn dili oluyor" "Bizlerde gençlerimizi iyi motive ederek ne yapmalarý konusunda bilinçlendirmeli, gençlerimizi doðru hedeflere yönelterek enerjimizi doðru iþlerde harcamalýyýz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Yaþanan bu olumlu geliþmeler ve üniversitelere saðlanan imkânlar beraberinde tüm kurumlarýmýzla iþ birliði içerisinde öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüren Üniversitemiz de her geçen gün geliþmekte, tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle geliþimini sürdürmektedir. Üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katký saðlamayý amaç edinen Üniversitemiz, Türkiye'nin yegâne kalkýnma kapasitesinin insan olduðu bilinciyle bulunduðu coðrafyaya en üst faydayý saðlamak için üzerine düþen görevi yapma gayretindedir" diyerek konuþmasýný tamamladý. Program, soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Seçimde oy kullanacak engellilere duyuru FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI "Nevruz, kardeþliðin ve barýþýn sembolüdür" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Nevruz Bayramý dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, "Þimdi ayrýþmanýn deðil bütünleþmenin, kutuplaþmanýn deðil sev- Ahmet Saatci giyle kucaklaþmanýn vaktidir" Nevruz'un birleþtirici yönüyle kültürümüzde özel bir yerinin bulunduðunu ifade eden Saatcý, "Farklýlýklarý ve çeþitlilikleriyle, tüm kültürel deðerleriyle bir bütün olduðumuzu hatýrlatan Nevruz'u, tarihin süzgecinden geçerek günümüze ulaþan geleneklerine uygun þekilde yaþatmalýyýz" þeklinde kaydetti. "Bayramlar, karþýlýklý sevgi ve saygýnýn ifade edilmesine, birlik ve beraberliðin pekiþmesine aracýlýk eden günlerdir" diyen Saatcý, "Ýþte bunun için Nevruz'u hep birlikte karþýlamalý, kutlamanýn mutluluðunu kardeþçe yaþamalýyýz. Birbirimize sýmsýký kenetlenmeli, tüm farklýlýklarýmýzýn bu topraðýn, asli unsuru olduðunu bilerek birbirimizi baðrýmýza basmalýyýz. Þimdi ayrýþmanýn deðil bütünleþmenin, kutuplaþmanýn deðil sevgiyle kucaklaþmanýn vaktidir. Yeni ve güzel baþlangýçlarýn, sevinç ve neþeyle kutlandýðý gün olan Nevruz'un, aramýzdaki sevgi ve kardeþlik baðlarýný güçlendirmesini, kalýcý hale getirmesini diliyoruz. Barýþýn, kardeþliðin ve hoþgörünün sembolü olan Nevruz'un, daha güzel günlerin baþlangýcý olmasýný istiyoruz. Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceðine yürekten inanýyoruz" ifadelerini kullandý. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Milletvekilliði Genel Seçimlerinde oy kullanacak engellilerin sorun yaþamamalarý için yapmalarý gerekler dile getirildi. Açýklamada Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðü'nün uygulama esaslarý þu þekilde belirtildi: "Engelli vatandaþlarýmýz adresinden ''Yurt Ýçi Seçmen Sorgulama'' bölümüne gerekli bilgileri girerek engellilik durumlarýný (görme ve ortopedik) sorgulayabilirler. Ayrýca sorgulama ekranýna e-posta adreslerini ve/veya cep telefonu numaralarýný girip kaydetmeleri durumunda seçimlerle ilgili Kurumumuz tarafýndan yapýlacak bilgilendirme mesajlarýný alabilirler. Eðer ki engellilik durumlarý 'yok' gözüküyorsa, engelli vatandaþlarýmýz, (ortopedik ve görme) 27 Mart 2015 tarihine kadar ''Engelli Beyan Formu" (www.ysk.gov.tr adresinden temin edilebilir) ve ''Kimlik Fotokopisi'' ile bizzat veya bir yakýný aracýlýðýyla ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlýða baþvurmalarý halinde, 75 yaþ ve üzeri seçmenler gibi oylarýný aile bireyleri ile birlikte sandýk kurulan yerlerin giriþ katlarýnda kullanabilirler. Ayrýca 298 sayýlý Kanun'un 74. maddesi uyarýnca, engelli seçmenlerin oylarýný rahatlýkla kullanabilmeleri için sandýk atamasý yapýlýrken göz önünde bulundurulmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenmekte ve alýnan bilgiler seçmen kütüðüne iþlenip muhtarlýk bölgesi aský listelerinde (E) harfi ile gösterilmektedir. Oy verme günü sandýk baþýna gelen engelli seçmenler, týpký gebe hasta ve yaþlý seçmenler gibi bekletilmeden öne alýnýp oy kullandýrýlýrlar. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklýlarý açýkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sýrada sandýk alanýnda bulunan akrabalarýndan birinin, akrabasý yoksa diðer herhangi bir seçmenin yardýmý ile oyunu kullanabilir. Bir seçmen sadece bir engelliye yardým edebilir, birden fazla engelliye yardým edemez. Ayrýca engelli seçmene yardým edenlere de öncelik verilebilir. Engelli seçmene yardým eden akrabasýnýn, engelli ile ayný soyadý taþýmasýna gerek yok. Yani her akrabasý engelli seçmene oy kullanmada yardým edebilir. Sandýk kurulu baþkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardým etmek amacýyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sýrasýnda yardým edemez. Milli Eðitim Bakanlýðýna, seçimlerde engelli vatandaþlarýmýzýn daha rahat oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alýnmasý istenmiþtir. Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðünün yazýsý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünün uygun görüþü üzerine, web sayfasý görme engelli vatandaþlarýmýzýn kolayca eriþebileceði hale getirilmiþtir."

4 4 "Çanakkale, bir milletin kendi deðerlerine sahip çýkmasýnýn hikayesidir" Erdoðan Cengiz Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýslam vatanýný aralarýnda paylaþmak için bir araya gelen ve neredeyse sömürge ülkelerinin tamamýndan toplanan askerlerden müteþekkil o muazzam silah gücü, göðüslerinde taþýdýklarý imandan baþka silahlarý olmayan vatan evlatlarýnýn destansý direniþi karþýsýnda çaresiz geri çekilmiþlerdi. Ve bu sadece bir yenilgi, sadece bir geri çekilme deðildi. Bu zafer, tarihin kýrýlma noktalarýndan biriydi" Her milletin tarihinde böyle büyük ve önemli dönüm noktalarý olduðunu kaydeden Cengiz, "Bu dönüm noktalarý o milletin tarihine yeni bir yön kazandýrýr. Ama bazý olaylar da vardýr ki, yalnýzca bir milletin tarihini etkilemekle kalmaz, tün dünya milletlerinin tarihini etkiler yýlýnda cereyan eden Çanakkale harbi, bu milletin asli deðeri olan evlatlarýnýn Çanakkale'de verdikleri bu emsalsiz mücadele, iþte tarihin böyle pek fazla kaydetmediði, az rastlanýr olaylardan birisidir. Ýþte o yüzden Çanakkale cephesi yalnýzca 1. Dünya savaþýnýn en önemli cephelerinden biri deðildir. Çanakkale Boðazý yalnýzca 7 düvelin engellendiði, durdurulduðu bir nokta da deðildir. Çanakkale Harbi ve burada dökülen kan, bütün bunlardan daha fazla bir þeydir. Bundan dolayýdýr ki, Çanakkale bir savaþ olarak deðil de bir milletin ölüm kalým mücadelesinin bir parçasý olarak ele alýndýðýnda doðru anlaþýlabilecektir. Çanakkale, topyekün bir milletin kendi deðerlerine sahip çýkmasýnýn destansý hikayesidir" þeklinde kaydetti. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol'da Çanakkale anmasý TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu "18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. Yýlý" nedeniyle etkinlik düzenledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda müzik dinletisi yapýldý. Türkçe Öðretmeni Mevlüdiye Güngör tarafýndan hazýrlanan ve yönetilen "Bir Hilal Uðruna" adlý oratoryo ile devam eden program sonunda okul içinde Çanakkale Zaferi konulu resim ve mektup yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda Kur'an-ý Kerim dersine giren öðrenciler Çanakkale Þehitleri için Kur'an okuyup dua ettiler. Program sonunda ise öðrencilere þekersiz hoþaf ve yaðlý buðday çorbasý ile kuru ekmek ikram edildi. "Hayalini kurduðum þehre geldim" Halkbankasý Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasýndan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Halkbankasý Çorum Þube Müdürlüðü yetkilileri Ayben Torun ve Koray Görgeç'inde hazýr bulunduðu ziyarette Karabay, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile bir süre görüþtü. Hayalini kurduðu þehre geldiðini dile getiren Karabay, "Çorum gerek Organize Sanayi Bölgesiyle, gerekse esnafýyla bölgenin örnek kentlerinden biri. Çorum'u yatýrýmcý þehri olarak görüyorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, Karabay'ý kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ulaþ Yýldýrým'dan Oðuzlar'a çýkarma Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, Oðuzlar Ýlçesi'ni ziyaret etti. 29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim öncesinde seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdüren CHP'nin genç milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, ilk olarak parti binasýný ziyaret etti. Ulaþ Yýldýrým burada yaptýðý konuþmada, hem kendisini tanýttý, hem de parti politikalarý baþta olmak üzere ülkenin içinde bulunduðu durum hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Partililerin sýkýntýlarý dinleyen istek ve taleplerini alan Ulaþ Yýldýrým, daha sonra da esnaf ziyaretinde bulundu. Partililerden 29 Mart 2015 tarihinde yapýlacak olan önseçimden destek isteyen Yýldýrým, milletvekili seçilmesi halinde kendisine iletilen bütün sorunlarýn giderilmesi için elinden gelen çabayý göstereceðini söyledi. Rektör Alkan'dan Müftü Aþýk'a ziyaret YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þaban Haklý ile birlikte Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti.üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre üniversitedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini ve yapýlan çalýþmalarýn tüm þehirde hissedildiðini ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk her cumartesi günü Ulu Camii'nde Sabah Namazý Buluþmalarýnýn devam ettiðini ve bununla birlikte her pazar günü ise Hýdýrlýk Camii'nde Riyazüs Salihin Hadis Sohbetlerinin yapýldýðýný sözlerine ekleyerek dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Çorum Ýl Müftülüðü olarak çok güzel etkinliklerin gerçekleþtirildiðini ve programlarý büyük bir beðeniyle takip ettiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin Müftülüðe baþta Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere ilgili tüm birimleriyle ortak çalýþmalar yaptýðýný ve bundan sonra da yapmaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Mevcut birimlerde ve yeni yapýlan tüm binalarla bay-bayan mescitlerin mutlaka yer aldýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, mescitlere Ýl Müftülüðü tarafýndan verilen Ýlmihal ve Kur'an-ý Kerim için teþekkür ederek Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý iþbirliðinde 6 Nisan 2015 tarihinde Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" adlý panele davet etti. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý günler saatler ve etkilenecek yerler þöyle:" tarihinde saatleri arasýnda: Çorum, Amasya Karayolu Mevkii ve Süt Birliði, Belediye Su Arýtma Tesisi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kraboya Köyü, Örencik Köyü, Demirören Köyü, Maksutlu Köyü, Baðözü Köyü, Gökcedoðan Köyü, Köprübaþý Köyü, Karacaoðlan Köyü, Sinanözü Köyü, Akkaya Köyü, Saraycýk Köyü, Tepelice Köyü, Akcataþ Köyü, Karapürk Köyü, Bozarmut Köyü, Yaðcýlar Köyü, Çobanlar Köyü, Alioðlu Köyü, Çal Köyü, Karaosmanlý Köyü, Çobankaya Köyü, Çukuralýç Köyü, Akkise Köyü, Halýlar Köyü, Çakýrlar Köyü, Hacýveli Köyü, Baþköy Köyü, Saraçlar Köyü, Gökbudak Köyü, Arýlk Köyü, Gümüþoluðu Köyü, Yeþilköy Köyü, Dereköy Köyü, Günyazý Köyü, Kabakcý Köyü, Plitcik Köyü, Oðuz Köyü, Seki Köyü, Bdemce Köyü, Ýnceçay Köyü, Abdullah Köyü, Beygircioðlu Köyü, Çeltiközü Köyü, Avþar Köyü, Güney Köyü, Hacýhamza Köyü, Kavakçayý köyüne ve Sefer kapý, kargý belediyesi, Kýzýlýrmak çeltik, Kütük mermer, Özgül mermer, Ömer Baçak Petrol, Çiçek Petrol, Güler Makina, Can su, Bahcivanlar çeltik, Özeller celtik, Turkcell, Vodafone, Avea tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Yatukçu Mahallesinin Çorum Caddesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Ýleði Köyü ve Horozlar Mahallesi."

5 TEK 5 Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, basýn mensuplarýyla buluþtu "5 Eser 5 Yazar Projesi" hayata geçiyor Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda "5 Eser 5 Yazar" projesi imzalandý. Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýldönümü münasebetiyle yazarýn eserleri ve fikirleri ile gençler tarafýndan tanýnmasý ve anlaþýlmasýný hedefleyen proje kapsamýnda Çorum il merkezinde bulunan liselerde çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre proje imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Necip Fazýl Kýsakürek tarihimizdeki köþe taþlarýndan biridir. Bir fikir adamý olarak yaþadýðý toplumun çok ilerisinde bakýþ açýsýna sahip olan yazar, gerek eserleri gerekse insani yönüyle gençlerimize ýþýk tutacak, onlardaki bilinci artýracak bir vizyona sahiptir.ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerimizin fikirsel, düþünsel ve sanatsal her alanda donanýmlý bireyler haline gelmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmanýn gayreti içerisindeyiz" Çorum Belediyesi adýna projeyi imzalayan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise "Necip Fazýl Kýsakürek toplumun temel dinamiklerini harekete getiren söylemleri, þiir sanatýnýn tüm incelikleriyle harmanlamýþ, duygu süzgecinden geçirerek adeta herkesin kendini bulduðu þaheserler ortaya koymuþ çaðlar ötesi bir insandýr. Eserlerinde iþlediði temalara bakýldýðýnda toplumun ne kadar kanayan yarasý varsa parmak basmýþ, çözüm yollarýný da yine mýsralarý ve kelimeleri arasýna ustalýkla gizlemeyi bilmiþtir. Böyle bir abide þahsiyetin toplumla buluþmasý için elbette ki elimizden geleni yapmalýydýk. Ýl Milli Eðitim Müdürümüze böyle bir buluþma imkânýný verdiði için teþekkür ediyor, projenin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Proje kapsamýnda yazarýn eserlerinden seçilen 5 tanesi liseli gençler tarafýndan okunacak. Okunan eserlerle ilgili olarak çalýþma yapmýþ 5 yazar farklý tarihlerde gençlerle buluþacak. Ayrýca yazarýn þiirlerini güzel okuma yarýþmalarý ve geziler düzenlenecek. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, 2013 yýlýndan 6 bin 636, 2014 yýlýnda ise 13 bin 190 soruþturma dosyasýnýn devrettiðini belirterek, toplam 19 bin 826 dosyadan 13 bin 971'inin sonuçlandýrýldýðýný ve 5 bin 855 dosyanýn 2015 yýlýna devredildiðini kaydetti. Adliye Sarayýnýn toplantý salonunda yapýlan kahvaltýlý basýn toplantýsýnda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, adli olaylarda kiþilerin lekelenmeme hakkýnýn zedelenmemesi ve kamuoyunun da olaylardan bilgi sahibi olmasý adýna yayýnlanacak haberler ile ilgili basýn mensuplarýný bilgilendirdi. Yurdagül, basýn mensuplarýndan bir olayda kiþinin suçu henüz kanýtlanmadýðý takdirde yayýnlanacak haberlerde "Zanlý, þüpheli, suçu iþlediði iddia edilen" sözcüklerini kullanmalarýný ve kalemlerini bu kelimelere alýþtýrmalarýný istedi. Yurdagül, "Suçluluðu kesinleþene kadar kimse suçlu deðildir" 2014'TE 123, 2015'TE 24 ÖLÜMLÜ OLAY 2014 yýlýnda Aðýr Ceza Mahkemesine açýlan 222, Asliye Ceza Mahkemesine açýlan 2 bin 941, Sulh Ceza Mahkemesine açýlan Bin 041 iddianamenin olduðunu dile getiren Yurdagül, 8 bin 747 dosyanýn ise takipsizlikle sonuçlandýðýný ve 123 ölümlü olayýn yaþandýðýný ifade etti yýlý adli dosyalarý ile ilgili de bilgi veren Yurdagül, 2014 yýlýndan 2015 yýlýna 5 bin 855 dosyanýn devrettiðini, 2015 yýlý içerisinde 2 bin 657 soruþturma sayýsýnýn geldiðini dile getirerek ölümlü olay sayýsýnýn 24 olduðunu söyledi. Yurdagül, þu bilgileri basýn mensuplarý ile paylaþtý: "Çorum Adliyesi'nde baþsavcý yardýmcýsý dahil olmak üzere 22 kiþiden oluþan savcý kadrosu var. Bu kadro sayýsý Türkiye genelinde ideal bir sayý. Adli týp uzmaný göreve baþladý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde düzenleme yapýlmasýna dair talepte bulunduk. Hastanede gerekli düzenlemeler yapýldýktan sonra otopsi için cenazeler Ankara'ya gönderilmeyecek. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül Adliye binasýna ek bina yapýlmasý için çalýþmamýz var. Hitit Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak kullandýðý bina aslýnda Adliye'ye ait. Binayý devralacaðýz. Adliye içerisinde 'basýn bürosu' oluþturacak, haberlerin akýþýnýn nasýl saðlanacaðýný belirleyeceðiz. Gerek devam eden soruþturmalar gerekse yaþanan adli vakalarda kiþilerin lekelenmeme hakkýný göz önüne alarak basýn aracýlýðýyla kamuoyunun bilgilendirilmesini saðlayacaðýz. Olaylarda kiþi suçlu deðil maðdursa onun da özel hayatýnýn gizliliðini ön planda tutarak haberler yapýlmalý." Baþsavcý Yurdagül, açýklamalar sonrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Yýlmaz MERT Kýzýlay'dan Çanakkale Zaferi etkinliklerine destek Çanakkale Zaferini 100. yýldönümü nedeniyle Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliklere Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi de katýldý. Çanakkale savaþlarýnda Hilal-i Ahmer adýyla hastaneleri, çayhaneleri ve aþhaneleri ile cephe gerisinde Mehmetçiðe destek veren Türk Kýzýlayý,Çorum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesinde gerçekleþtirilen 100.yýl törenine Kýzýlay çadýrý kurarak ve gönüllüleri ile çadýr önünde o günlere ait görüntüleri canlandýrarak renk kattý.etkinlikte Ýmam-Hatip Lisesi öðrencileri ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulübü üyeleri rol aldý.bu etkinliðin gerçekleþtirilmesinde Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Müdürlüðü Türk Kýzýlayý Çorum Þubesine destek verdi. Yalçýn Kýlýç Esnafa her 5 yýlda vize yaptýrma uyarýsý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarý vize konusunda uyardý.birlik Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýn her 5 yýlda bir vize (yenileme) yaptýrmasý gerektiðini hatýrlatan Kýlýç, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "16 Eylül 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliði'nin 11.maddesine istinaden Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýmýzýnbelgeleri kayýt yaptýrdýðý tarihten itibaren 5 yýl geçelidir. Esnafýmýz her 5 yýlda bir vize (yenileme) iþlemi yaptýrmakla yükümlüdürler. Esnaflarýmýzýn sicil durumlarýný takip etmeleri için en kýsa sürede ÇESOB Sicil Müdürlüðü'ne baþvurulmasý gerekmektedir." Baþkan Kýlýç, ayrýca vize iþlemini yaptýrmayan üyelere gecikme zammý ve faiz uygulamasý yapýldýðýný ifade ederek, esnafýn gecikme zammý ve faiz uygulamasýna tabi olmamasý için konu hakkýnda duyarlý olmalarýný istedi. CHP'de önseçim listesi askýda CHP'de 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili aday sýralamasýný belirlemek amacýyla 29 Mart Pazar günü hakim huzurunda yapýlacak önseçimde oy kullanacak parti üye listesi bugünden itibaren CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnda askýya çýkartýldý.chp Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada 29 Mart'ta yapýlacak önseçimde oy kullanacak üye listesinin bu sabahtan itibaren CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnda askýya çýkartýlacaðýný belirterek, üye listesinin 22 Mart Pazar günü akþam saat 17.00'ye kadar askýda kalacaðýný açýkladý.ali Rýza Suludere, önseçimde oy kullanacak partili üyelerden bu tarihe kadar CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna uðrayarak, üye listesindeki isimlerini kontrol etmelerini istedi. Ali Rýza Suludere Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler Çorum'da görev yapan basýn çalýþanlarý 18 Mart Çarþamba günü vizyona giren 'Son Mektup' isimli filmi MB sinemalarýnda izlediler. Çorum Belediyesi'nin destekleri ile filmi izleyen basýn mensuplarý belediyeye de teþekkür ettiler. Yýlmaz MERT

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Selim Bilge MHP'den aday adaylýðýný açýkladý MHP eski MKYK Üyesi, Medya Konseyi Derneði Genel Baþkaný Selim Bilge düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda dün yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Bilge, "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan Milletvekilli Genel Seçimlerinde ilk gençlik yýllarýmdan bu güne kadar birçok kademesinde görev aldýðým Milliyetçi Hareket Partisinden Çorum milletvekili olmak üzere aday adaylýk baþvurumu yapmýþ bulunmaktayým. Selim Bilge Aday adaylýðýmýzýn ülkemize, demokrasimize, ilimize ve partimiz MHP'ye hayýrlý olmasýný yüce Allah'tan diliyorum" diyerek sözlerine baþladý. "Allah nasip ederse genel merkezimizin de uygun görmesi halinde TBMM'de sizlerin oylarý ile ilimize ve ülkemize hizmet edeceðim. Ýlk gençlik yýllarýmýzdan beri her kademesinde görev aldýðýmýz MHP bu ülkenin birliðinin ve dirliðinin tek dayanaðýdýr. Bize düþen parçalamak deðildir. Bize düþen toplumu birleþtirmek, insanlarýmýzýn helal yoldan evlerine nafakalarýný götürmelerini saðlamak için çalýþmaktýr" diyerek açýklamasýna devam eden Bilge, "Ýþsizlik rakamlarý ortadadýr. Boþanma rakamlarý ortadadýr. Parçalanan ailelerin dramý ortadadýr. Canavarca hislerle birbirini katleden nesiller ülkemizin geleceðini, milli birlik ve beraberliðimizi tehdit etmektedir. Cezaevleri çocuk suçlularla dolmuþtur. Kolay yoldan para kazanma arzusu salgýn bir hastalýk gibi her tarafý sarmýþ milli manevi duygular adeta insanlarýn içinden çekilmiþtir. Ülkemizin nasýl yönetildiði ortadadýr. Her þey milyonlarýn gözünün önünde gerçekleþmekte fakat ne hikmetse ayný milyonlar evlerden para kasalarý çýkmasýna, Allah'ýn ayetleri yüce dinimiz alay konusu yapýlmasýna ses çýkarmamakta ve seyretmektedir. Dün Çanakkale geçilmez destanýný yazanlarýn çocuklarý için çalýþmak boþ bir uðraþ, helal yoldan para kazanmak ise ahmaklýk olarak görülüyor. 12 yýldýr sözlerine besmele ile baþlayanlarýn, suyu üfleyerek içenlerin yönettiði bir ülkede neslin bu hale gelmesi vahimdir. Maalesef ülkemiz 12 yýldýr çok kötü yönetilmiþtir. Bir kiþiye dokuz pul,dokuz kiþiye bir pul taksimatýyla üretimden uzak imar rantý ile dönen ekonominin geldiði nokta uçurumdur. Bir ülke düþünün ki yöneticileri halkýyla kavgalý,bir ülke düþünün ki terör örgütleri ile milli onurumuzu ayaklar altýna alarak müzakere yapýyor. Bir ülke düþünün ki þirket gibi yönetilmek isteniyor. Bir ülke düþünün ki bütün maddi imkânlarý, para getiren bütün kaynaklarý belli bir zümre arasýnda paylaþtýrýlmýþ ve adeta taksim edilmiþtir. Son on yýldýr vatandaþlarýmýz çalýþmadan kazanmaya bir süre sonra ise devletin sosyal yardýmlarýný bir hak olarak görmeye baþlamýþlardýr. Bugün Türkiye mutsuzdur. Bugün Türkiye geleceðine güvenle bakamamaktadýr. Bugün Türkiye'nin çevresi ateþ çemberidir. MHP mensuplarýna düþen bu karanlýk çemberi kýrmak bu ülkenin talihini deðiþtirmektir. Ýþ yine baþa düþmüþtür. Bu ülkenin kara sevdalýlarý olarak bir kere daha çarýklarý giydik ve safýmýzý belli ettik. Çünkü bu seçimin ülkemizin dönüm noktasýdýr. Önümüzde tek seçenek vardýr. Ya Ortadoðu ülkelerine model olacaðýz ya da Ortadoðu ülkelerini model alacaðýz. Bütün bu düþüncelerle MHP aday adayý olan bütün arkadaþlarýmýza baþarýlar dilerim. Bu bayraðý bu günlere taþýyan milyonlara bu davaya gönül veren hepsi birbirinden deðerli gençlerimize, karanlýk güçlerin kirli ve kanlý oyunlarýndan Türk Milliyetçilerini uzak tutan Üniversite yýllarýndan Hocam birlikte 30 yýldýr siyaset yaptýðýmýz MHP Genel Baþkaný Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'ye bir kere daha teþekkür ederim" Bahadýr YÜCEL Ülkücüler Þehitler için yürüdüler Çorum Ülkü Ocaklarý Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Saat Kulesi meydanýnda toplanan ülkücüler "Çorum'dan Çanakkale'ye Bin Selam 100. Yýlda 100 Meþale" isimli yürüyüþ yaptýlar. Anýta kadar yürüyen ülkücüler ve burada basýn açýklamasý yaptýlar. Haber Servisi "Çanakkale Zaferi milli birliðin oluþmasýndaki en önemli yapý taþýdýr" Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda "100. Yýlýnda Çanakkale Zaferi" konulu panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Neþe Özden ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek'in konuþmacý olarak katýldýðý panelde ilk konuþmacý olarak söz alan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek "Çanakkale Savaþlarý ve Kýbrýs" konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Demiryürek, konuþmasýnda I. Dünya Savaþý baþlamadan önce Ýngilizlerin Osmanlý Devleti'ni savaþ dýþýnda tutmak için yapmýþ olduðu giriþimlerden bahsederek Çanakkale Savaþlarýyla ilgili olarak Mustafa Kemal'in cephedeki geri çekilmeme kararlýlýðýnýn ve askerlerin savaþ motivasyonlarýný yüksek tutmasýnýn zaferin kazanýlmasýndaki en önemli faktörlerden biri olduðunu vurguladý. Çanakkale Savaþlarýnda Ýngilizlere esir düþen Türk askerlerinin Kýbrýs'taki bir esir kampýna gönderildiðini belirten Prof. Dr. Demiryürek, adadaki Türk halkýnýn esir askerlere yardým toplamak için yürütmüþ olduðu yardým faaliyetlerine de deðindi. Prof. Dr. Demiryürek, esir kampýnda þehit düþen Türk askerleri için Magosa'da 1980 yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan bir þehitlik yaptýrýldýðýný ifade ederek Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti var oldukça anýlacaðýný dile getirdi. Üniversiteden panel hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ikinci konuþmacý olarak söz alan Prof. Dr. Neþe Özden, Çanakkale Savaþý'nýn I. Dünya Savaþý içerisinde sadece bir muharebe olarak görülemeyeceðini, tek baþýna incelenmesi gereken bir savaþ olduðunun altýný çizdi. "Çanakkale Savaþý'nýn anlaþýlabilmesi için öncelikle Birinci Dünya Savaþý'nýn sebepleri bilinmelidir" diyen Prof. Dr. Özden, Avrupa'nýn sömürgeci politikalarý ve Ýngiltere ile Fransa'nýn dünyaya yeni bir düzen verme çalýþmalarýnýn savaþýn baþlýca sebepleri arasýnda olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Özden, savaþýn asýl sebebinin Osmanlý topraklarýnda "manda ve kondominyon" ile dolaylý bir sömürge sistemi kurmak olduðunu söyledi. Prof. Dr. Özden, hem 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaþý'nýn hem de devamýnda Ýngiliz ve Fransýz ordularýnýn Gelibolu'ya asker çýkarmalarýnýn ardýndan baþlayan Çanakkale kara muharebelerinin Mustafa Kemal'in baþarýlý savaþ idaresi sonucunda Türkler tarafýndan kazanýlmasýnýn Ýngiliz hükümetini zor durumda býraktýðýný belirtti. Bunun sonucunda Ýngiliz baþbakanýnýn görevden ayrýldýðýný da belirten Prof. Dr. Özden, 1922 yýlýnda da Türk ordularýnýn zaferinin bir baþka Ýngiliz baþbakaný olan Lloyd George'un siyasi kariyerini bitirdiðini dile getirdi. Prof. Dr. Özden, Ýngiliz ve Fransýz donanmalarý Çanakkale'ye saldýrýrken, müttefikleri Ruslarýn ayný sýrada Ermeni komitalarýný da örgütleyerek Doðu Anadolu'ya saldýrdýklarýný ve Bitlis ile Van'ýn ele geçirildiðini belirterek bu iki þehrin kaybýnýn Osmanlý ordusunun Suriye ve Kafkas Cepheleri arasýndaki irtibatýný kopardýðýný, Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki baþarýlarýndan sonra buraya doðu cephesine gönderildiðini, Bitlis ve Muþ'u Rus iþgalinden kurtardýðýný söyledi. Prof. Dr. Özden sözlerine son verirken Çanakkale Zaferi'nin milli birliðin oluþmasýndaki en önemli yapý taþlarýndan biri olduðunu vurguladýðý panel, soru cevap kýsmý ile sona erdi "Çanakkale'de insanlýk tarihinin en büyük kahramanlýk destanlarýndan biri yazýldý" Aktif Eðitim Sen Ýl Baþkaný Adem Yücel Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bundan tam 100 yýl önceydi. Türk milleti, tarihin akýþýný deðiþtiren aðýr bir sýnav verdi. Bu bir var oluþ - yok oluþun sýnavýydý. Dünyanýn binbir köþesinden ülkemize, milletimize hatta Ýslam Alemine karþý birleþen sayýsýz düþman, Çanakkale'ye kadar gelmiþti. Ancak bu necip millet, "Çanakkale geçilemez" diyerek, insanlýk tarihinin en büyük kahramanlýk destanlarýndan birini yazdý" Yücel, "Saldýrgan iþgal ordularý o günün þartlarýnda en geliþmiþ silah ve donanýma sahipti. Milletimiz ise inancý, azmi, vatan sevgisi ve birlik, beraberlik ruhu vardý. Yediden yetmiþe, kadýnýyla, erkeðiyle, genciyle yaþlýsýyla bütün bir millet cepheye koþtu. Öðretmenler öðrencileriyle omuz omuza savaþtý vatan topraðý ve Ýslam Aleminin yüce deðerleri uðruna. Kayseri, Konya, Ýzmir ve Ýstanbul'da okullar mezun yerine þehit verdi o yýl tüm öðrencilerini. Ve zafer kazanan, inanç, azim, fedakârlýk ve baðýmsýzlýk tutkusu oldu. Kendini Adem Yücel dünyanýn hakimi görenler, Çanakkale'de hem yenilgiye uðradý hem de Mehmetçiðin cephedeki tavrýndan insanlýk, centilmenlik, mertlik dersi aldý. Bu eþsiz zafer, Birinci Dünya Savaþý'nýn akýbetini belirledi. Canavarlaþan küresel güçlerin kendi çýkarýna göre dünyayý dizayn etme rüyasý, baþlarýnda patladý. Türk milleti, bir kez daha zalimlere karþý dünyanýn masum ve mazlum Müslüman halklarýnýn önünde geçilmez bir set olarak hizmetkarlýðýný sergiledi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünü, aziz þehitlerimizi rahmetle anarak, onlarýn emanetine sahip çýkma bilincini benliðimizin en derinlerinde hissederek idrak ediyoruz. Öðretmenler olarak mesleðimizi yaparken, dünyanýn bütün güçlerine direnebilecek bir iman ve inancý vatan evlatlarýnýn alacaðý en birinci ders, özgürlük, baðýmsýzlýk, adalet, millet ve vatan için candan geçebilmeyi, insanlýk için fedakârlýk yapmayý en birinci talim kabul ediyoruz. Çünkü hayalimizdeki huzur dolu dünya ve barýþ içindeki insanlýðýn, ancak ve ancak böyle inþa edileceðini biliyoruz" þeklinde kaydetti.

7 7 "Mutlaka hak grevini getirmemiz lazým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deniyor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest olduðu halde" Salim Uslu, Ensar Vakfýn Ankara Þubesindeki "Ensar Buluþmalarý" söyleþisine konuk oldu. Uslu yaptýðý konuþmada, geçmiþ hükümetler döneminde, devletin ideolojik niteliðinin aðýr bastýðýný, sosyal, hukuk ve demokratik devlet olma özelliðinin göz ardý edildiðini kaydetti.gelinen noktada, Türkiye'nin sosyal devletin ne olduðunu görür, keyfini sürer hale geldiðini ifade eden Uslu, sendikacýlýk ve sosyal devlet politikalarýnýn, siyasi bir sorumluluk deðil, insaný ve Ýslami bir gereklilik olduðunu belirtti. Sosyal devlet ilkesi kapsamýnda, çalýþma hayatýna iliþkin yaptýklarýný çalýþmalarý anlatan Uslu, bütçenin birinci sýrasýnda Milli Eðitim Bakanlýðýnýn, üçüncü sýrasýnda ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn yer aldýðýný hatýrlattý. Sosyal politikayý çok önemsediklerini, bu kapsamda Anayasa deðiþikliði yaptýklarýný dile getiren Uslu, þöyle konuþtu: "Bugün sendikalarýn sesinin çok fazla çýkmayýþý sadece onlarýn mecalsizliði deðil. Çünkü biz, sendikacýlýk döneminde kürsüye çýktýðýmýzda ilk söylediðimiz þey 'IMF'ye hayýr' demekti, þimdi IMF yok. 'Zorunlu Tasarruf Fonu, Toplu Konut Fonu iade edilsin' diyorlardý, þimdi yok. 'Darbe yasalarý, faþist yasalar deðiþsin' diyorlardý, 2821, 2822, þimdi onlarý deðiþtirdik, 6356, Toplu Sözleþme Yasasý yaptýk. Sendikal haklarý geliþtirdik, Sendikalar Yasasý'ný deðiþtirdik. Ýstikrar içerisinde kalkýnmanýn, ekonomik kalkýnmayla sosyal geliþmeyi eþ zamanlý gerçekleþtirmenin ve ayný zamanda sorunlarý konuþarak çözmenin keyfini yaþamaya baþladýk. Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deniyor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest olduðu halde. Oysa demokrasi yaþanarak öðreniliyor. Sendikalar, sivil toplum örgütlerinin, grev kararý almýþlarsa iþletmenin geleceðini, çalýþanlarýn iþ güvencesini, iþletmenin pazarýnýn daralmasýyla birlikte grev sonrasý yeniden iþbaþý yapmanýn mümkün olup olmadýðýný bilmek gibi sorumlu davranýþlar içinde olmasý gerekiyor."ensar Vakfý Ankara Þube Baþkaný Ercan Poyraz katýlým ve desteklerinden dolayý Salim Uslu'ya teþekkür plaketi takdim etti. T.C. ÇORUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No : 2014 / 141 TLMT TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýhnasma karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1532 Âda No, 5 Parsel No, 12 Baðýmsýz Bölüm. Giriþ kapýsý demir doðrama mantolama yapýlý binanýn giriþi basamaklarý mermer döþemelidir Satýþ yapýlacak 12 numaralý baðýmsýz bölümün kapýsý kilitli Ýçerisine girilememiþ etraftan yapýlan araþtýrma neticesinde Dubleks olan meskenin alt katý takriben 167 m2 üst katý 167 m2 olmak üzere 334 m2 alanýndadýr, alt katý 3 oda salon oturma odasý mutfak hol banyo tuvalet ve 4 adet balkondan oluþmaktadýr. Ýçeriden çýkýlan dubleks katý ise 4 oda banyo duþ hol kömürlü ve teras gibi mahallerden oluþmuþdur. Halihazýrda kullanýlmakta olan ve ýsýnmasý kalorifer ile saðlanan dubleks mesken kuzey doðu ve güney yönlerine ceplelidir. Salon ve odalarýn zemini ahþap laminant parke döþeme diðer mahallerin zemini seramik kaplamadýr. Salon ve odalarýn zemin üzeri ahþap laminat parke döþeme diðer manilerin zemini seramik kaplamadýr. Adresi :Ulukavak Mah Eþrefhaca Cad Polat Apt No 43/12 Çorum Yüzölçümü :334 m2 Arsa Payý :24/228 imar Durumu :Ayrýk Nizam 6 Kat Konut alanýnda kalmaktadýr,. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydmdaki Þerhler: Kaydýnda ki gibidir. 1. Satýþ Günü : 03/06/2015 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü : 30/06/2015 günü 14:30-14:40-arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerini %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile lihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ Bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki; hâklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hüknýe hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/141 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 18/03/2015 Basýn: Resmi ilanlar de Melek giriþimciler genç fikirlerle buluþacak Yaþar Uðurlu'dan Bekiroðlu'na anlamlý hediye AK Parti milletvekili aday adayý Yaþar Uðurlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý nedeniyle AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Kur'an-ý Kerim ve Ýstiklal Marþýnýn Tahlili kitaplarýný hediye etti. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Uðurlu ziyaret sýrasýnda, 100. yýl kapsamýnda gerçekleþtirilen anlamlý programlarýn AK Parti'nin önderliðinde gerçekleþmesinin manidar olduðunu ifade ederek, "Sabah namazýnda Çanakkale de savaþarak ülkemizin kurtulmasý için mücadele eden askerlerimizin yediði azýðýn bir örneði daðýtýlmýþ o günler yad edilmiþtir. Allah bu millete bu tür sýkýntýlar vermesin, AK Parti kadrolarý 13 yýldýr olduðu gibi bundan sonrada bu kadrolarý ile her zaman aþacaktýr. Yapýlan mücadeleleri her zaman kazanacaktýr. Çünkü AK kadrolar ülkesini,milletini seven bir sivil toplum kuruluþudur.bizler çocuklarýmýzý bu þuur ve ilke yetiþtireceðiz. AK Kadrolar çevresine huzur veren, güven veren ve bu yapýya sahip çýkan bir partidir.1000 yýllýk geçmiþinin bilincinde olan bir partidir. 7 Haziran da bu manevi kalkýnmasýný devam ettirerek önümüzdeki engelleri aþarak bu manevi bilinçle 2071 yýlýnda da iktidar olarak devam edecektir. Bu inanç ýþýðýnda durmaksýzýn çalýþacaðýz. Bizler güçlü bir aileyiz bu ailenin bir parçasý olan sizlerde yaptýðýnýz çalýþmalar ile bizlerin haklýlýðýný partimizin saðlam emin ellere teslim edildiðini göstermektedir. Tehlikenin nerde olduðunu farkýnda olan bu kadrolar buna göre çalýþmalarýný yapmaktadýr.13 yýldýr bu partiye emeði geçenlere ve sizlere teþekkür ediyorum diyerek bu günün anlamýna binaen sembolik olarak takdim ediyoruz" AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise milletvekili aday adayý olarak tatlý bir yarýþ içerisinde göstermiþ olduklarý çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini dilen getirerek, seviyeli bir þekilde yürütülen bu çalýþmalarý takdirle karþýladýðýný söyledi. "Diðer partilerin aday bulamadýðý yerde biz 39 ada adayýmýz hiçbir zümreye hiçbir siyasi partiye saldýrmadan halkýmýzla bütünleþerek yollarýna devam etmektedir. Öyle ki paralel yapýnýn temsilcileri diðer partilere sýzmýþ ve vatan millet duygusunu siyasi malzeme yapýp aday olmaktadýr" diyen Bekiroðlu, "18 Mart tarihi bizim için manidar ve anlamý büyük bir gündür. Bugün Dünya tarihinde görülmemiþ bir mücadele sonucunda göðüslerini siper ederek þehitlerimizin kanýyla yýkanarak kazýlan bu topraklar atalarýmýzýn bizlere emanetidir. Bu emaneti hiçbir zümrenin parçalamasýna, karýþtýrmasýna müsaade etmedik ve etmeyeceðiz de. Takdim ettiðiniz Kur'an-ý Kerim bizim için manevi deðeri yüksek olan mukaddes kitabýmýzdýr. Ýstiklal Marþý'nýn Tahlili adlý kitap ise tarihimize ýþýk tutan dünyaya mal olmuþ her mýsrasýnda dualarýn yer aldýðý ayrý bir anlam ifade eden bir kitaptýr. Bu iki manidar kitap için teþekkür ediyorum. Bilge Kaðan'ýn i Ey Türk Oðuz Beyleri! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, bil ki Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz." sözleriyle ifade ettiði gibi kimse tarih boyunca yýkamamýþtýr. Bundan sonrada bu ülkeyi yýkamaz,bölemez, parçalayamaz. 13 yýldýr AK Parti iktidarýnda olan bu topraklarda, istikrarýn, güvenin,huzurun, kadirþinaslýðýn ne olduðunu bilen, milleti tarafýndan benimsenen bir partidir. Milletimizin vermiþ olduðu destek ve güven sonucu çalýþmalarýmýza bundan önce olduðu gibi bundan sonrada yýlmadan devam ettireceðiz. AK Parti söz verdiðinde sözünü yerine getiren gücünü halktan alan bir partidir. AK Parti sayesinde ülkemizde gerçekleþtirilen reform niteliðindeki hizmetler durmaksýzýn devam edecektir. Saðlýkta, ülke savunma sanayisinde, milli eðitimde, ekonomide, karayollarýnda ve diðer bütün alanlarda çað atlatan yatýrýmlar yapan bir partiyiz. Yapýlan bu hizmetler küçümsenemez, kimsenin de küçümsemesine müsaade etmeyiz. Yapýlan bu hizmetler "tencere tava çalmayla, düdük üflemeyle" deðil çalýþmakla halkýný benimsemekle olacak iþlerdir. Partimizin hedefi 2023 olan 2071 olan bir partidir. Bu tarihlerin anlamý büyüktür. Bugünleri hep birlikte göreceðiz diyerek sözlerini tamamladý" þeklinde kaydetti. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile TOBB Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu arasýnda "Melek Giriþimcilerin Genç Fikirler Ýle Buluþmasý" konulu protokol imzalandý. Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre protokol imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, iþgücü piyasasýnda faaliyet gösteren kadýn giriþimcilerin toplumun geliþmesinde rol model olarak büyük önem arz ettiðini söyledi. Baþarýsýný ispat etmiþ iþ kadýnlarýnýn, kýz öðrenciler arasýnda geliþime ve çalýþmaya dair motivasyon kaynaðý olacaðýný kaydeden Büyük, protokolle özellikle dezavantajlý bölgelerde yaþayan kýz öðrencilerin meslek tercihi ve çalýþma hayatýna dahil olma anlamýnda yeni ufuklar kazanacaklarýna dair inancýnýn tam olduðunu sözlerine ekledi.tobb Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli ise kurul olarak sosyal sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný, kýz çocuklarýnýn ülkenin geleceði üzerinde aktif olarak rol alabilmeleri adýna ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Ýl Milli Eðitim Müdürümüze de böyle bir çalýþmada desteðini esirgemediði için teþekkürlerini ileten Kepçeli, protokolün güzel iþlerin baþlangýcý olmasýný temenni ettiðini kaydetti. Protokol kapsamýnda; ilçelerdeki meslek liselerinde okuyan kýz öðrencilerin kariyer planlamalarýna katký saðlamak, giriþimciliði özendirmek yoluyla kadýn istihdamýný artýrmak konusunda duyarlýlýk uyandýrmak ve bilinçli toplumda saygýn davranýþlarý geliþtirmek amacýyla seminer ve geziler düzenlenecek.

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı