Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de"

Transkript

1 MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de Türkiye nin yeni zenginleri Haberi 8 de

2 Win River Win süper kofltu Dubai yar fllar n n son gününde Japon at Utopia n n ard ndan ikinci olan Win River Win gö sümüzü kabartt. Safkan m z bu ikincilikle uluslararas yar fllarda bugüne kadar al nan en büyük baflar y alarak tarihe geçti ubai Racing Carnival 25 Mart D günü yap lan final yar fllar yla sona erdi. 7 koflu üzerinden yap lan son gün finallerinde Y ld - r m Gelgin in sahibi oldu u Win River Win günün ikinci koflusu olan Godolphin Mile yar fl nda jokeyimiz Halis Karatafl la start ald. Safkan m z Türk atlar n n elde etti i bugüne kadar ki en iyi dereceyi alarak tarihe geçti metre kum pistte yap lan yar flta son viraja taktik gere i grubun arkas nda giren safkan - m z son 200 metrede jokey Halis Karatafl n ak ll takti ine ve teflviklerine cevap vererek müthifl bir sprintle potoyu Utopia n n ard ndan geçti. Bu ikincilik safkan n sahibine 200 bin dolar ikramiye kazand rd. Birinci gelen Utopia n n 1:35:88 koflarak birinci oldu u yar fl, Win River Win 1:36:61 ile yar fl n favorileri olarak gösterilen Jack Sullivan ve Marbush un önünde tamamlad. Win River Win GODOLPHIN MILE-GR 2 At n ad Kg Jokey 1.Utopia (JPN) 57.0 Y.Take 2.Win River Win (USA) 57.0 H.Karatafl 3.Jack Sullivan (USA) 57.0 E.Ahern 4.Marbush (IRE) 57.0 J.Murtagh 5.Shamoan (IRE) 57.0 J.Velazquez 6.Court Masterpiece (GB) 57.0 M.Kinane Safkan m z son viraj dönüldü ünde grubun en sonundayd. Win River Win için herkesin ortak görüflü Tarih yazd TJK TV ye telefonla ba lanan Tar m ve Köyiflleri Bakan M. Mehdi Eker flunlar söyledi: Ben Win River Win in iyi bir netice alaca n söylemifltim.yapt m z çal flmalar n hakl oldu unu göstermesi bak m ndan çok önemli bir gün yaflad k. Geçti imiz günlerde atç l m z aç s ndan çok önemli bir yasay ç - kartt k. nflallah önümüzdeki günlerde 2 hedefimiz olan kesintilerle ilgili kanunu da ç kartaca z. Bu baflar lar ülkemizin tan t m aç s ndan çok önemlidir. Ayr ca bu ve önceki baflar lar hem ulusal prestij aç s ndan hemde ülkemize getirece i ekonomik kazançlar n kap s n açmas bak m ndan gereklidir. Ben bu baflar lar n ileride ekonomik kazançlar getirece ine de inan yorum. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum ve kutluyorum. Bu tip baflar lar bizim itici gücümüz olmaktad r diye konufltu. At sahibi Y ld r m Gelgin flöyle konufltu: Heyecan m gizleyemiyorum, eme i geçen herkese teflekkür ederim. Yar fl sonras say n bakan m z beni arad ve kutlad ona ayr ca teflekkür ediyorum. Bize destek olmak için burada bulunan AK Parti milletvekili nci Özdemir han mefendi ve YKK Baflkan smail Hakk Say n baflta olmak üzere bütün Türk heyetine teflekkür-

3 ler ediyorum. Yar fl öncesi 45 dakika boyunca Halis Karatafl ile konufltuk.yar fl n bafllar nda bizi geçsinler dedik. Nas l olsa onlar düzlükte yakalay p geçeriz diye düflündük. Dedi- imiz gibi oldu. Halis çok iyi bir yar fl ç kard. kincilik bizim için sürpriz oldu. (1) Blatant, (6) Marbush ve (8) Jack Sullivan çok önemli atlar bunlar n hepsini geçersek birinci oluruz dedik. Sonuçta hepsini geçmeyi baflard k. Bundan sonra Türk atç l n n yolu iyice aç lacakt r dedi. AK Parti Adana Milletvekili ve Tar m Komisyonu Baflkan Vahit Kiriflçi: Yar fl çok iyi bir yerden ve net olarak izledik. Halis çok iyi at bindi. Burada Türk bayra n dalgaland ran herkese çok teflekkür ederim. Kesintilerle ilgili düzenlemeler bitti inde atç l m z çok daha iyi yerlere gelecek dedi. AK Parti stanbul Milletvekili nci Özdemir de: Çok güzel bir gün ve keyifli bir yar flt. Daha yapacak çok iflimiz,alacak çok yolumuz var. Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanl - m z n da deste iyle atç l k için çok önemli haberler verilecektir.formula 1 yar fllar ndan sonra bu tip organizasyonlar da yapmak istiyoruz. Bunlar yapacak tecrübe ve iste imiz var. Ümit ediyorum ki top yekün bir destek görece iz diye konufltu. Dubai de bulunan YKK Baflkan smail Hakk Say n ise duygular n flöyle dile getirdi: Bugün Türk atç l n n gücünü bir kez daha göstermifl olduk. Buradan ileriye gitmenin yollar n arayaca z ve emin ad mlarla ilerleyece iz. Yeni projelerle Türk atç l n flaha kald raca z. Say n Bakan m z n ve ilgili makamlar n deste iyle top yekün bu ifli yapaca z. Halis at m za çok iyi bindi ve son anda yapt sprintle çok güzel bir netice ald. Bu baflar n n Meclis teki görüflmelere denk gelmesi ayr ca iyi oldu. Kanunun ç kmas için TJK Baflkan Umur Tamer le seyahatimize bir gün geç gelebildik. Art k herkesin deste iyle güzel günlere do ru yürüyece iz dedi. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ise duygular n flöyle aç klad : Çok önemli bir yar flta çok önemli rakipleri geride b rakt k.bu Türk atç l için çok önemli bir gündür. Bundan sonra çok zor ve önemli bir görev üstlendik. Bize verilen desteklerin bofla gitmeyece ini herkese gösterdik. Hedefimiz olan baflar lara ulaflmak için destek veren herkese teflekkür ederim. Bundan sonra devam edecek olan destekler bizi dünyada söz sahibi ülkeler aras na sokacakt r diye konufltu. Baflar l jokeyimiz Halis Karatafl: ''Win River Win'den umutluyduk, iyi bir yar fl bekliyorduk. Startla birlikte önlerde iyi bir yer tuttum. Tempo h zlan nca at m z b rakt m. Son 600 de tempomuzu yeniden yükselttik. Kofluyu kazanan Utopia temposunu hiç düflürmedi ve birincili e uzand. Marbush ve geçen y ldan tan d m Jack Sullivan gibi çok güçlü rakipleri geride b rakmay baflard k'' dedi. Dubai de flapkalar da yar flt Pistlerde atlar yar fl rken hipodromda da dünya jet sosyetesinin tan nm fl simalar fl kl klar yla birbirleriyle yar flt lar. En iyi giysi 5 bin dolar kazan rken, en iyi flapka sahibi 3 bin dolar para ödülünü ald 3

4 6132 Say l At Yar fllar Hakk nda Kanunda de ifliklik kabul edildi S ra kesintilerde TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye s n rlar içinde at yar fllar düzenlemede, yurtiçinde ve yurtd fl nda düzenlenen yar fllar üzerine müflterek bahis kabul etmede Tar m ve Köyiflleri Bakanl 'na yetki veren kanun tasar s 22 Mart günü kabul edildi t Yar fllar Hakk nda Kanunda ADe ifliklik Yap lmas na Dair Kanuna göre, Türkiye s n rlar içinde at yar fllar düzenlemeye, yurtiçinde ve yurtd fl nda düzenlenen yar fllar üzerine yurtiçinden ve yurtd fl ndan müflterek bahis kabul etmeye, Tar m ve Köyiflleri Bakanl yetkili olacak.koflulara kay tl her at, doping muayenesine tabi tutulacak. Doping fiiline, at ilgilileri kat lmam fl olsa bile, dopingli oldu u tespit edilen at, ilk defas nda 1 y l, ikinci defas nda 2 y l ve üçüncü defas nda ise süresiz olarak koflulara kat lmaktan men edilecek. 4 AK Parti stanbul Milletvekili ve T.Y.A.Y.S.D. Baflkan nci Özdemir, tasar n n önemi hakk nda milletvekillerine bilgi verdi say l At Yar fllar Hakk nda Kanunda yap lan de ifliklikleri içeren At Yar fllar Hakk nda Kanunda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s ile ilgili bilgiler : tarihli ve 6132 say l At Yar fllar Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinde yap lan de ifliklikle, sadece Türkiye s n rlar içersinde at yar fllar yapmak ve müflterek bahis tertip etmek yetkisine sahip olan yar fl otoritesi Tar m ve Köyiflleri Bakanl - na, gerek Türkiye s n rlar içersinde düzenlenen at yar fllar na ve gerekse yurt d fl nda tertip edilen yar fllar üzerine yurt içinden ve yurt d fl ndan müflterek bahis kabulü yapmak hak ve selahiyeti verilmesi amaçlanm flt r. Böylece küreselleflen dünya ile at yar fllar sektöründe de bütünleflme sa lanacakt r. TJK Dünyada bir çok ülkenin devlet kurulufllar n n ve daha da önemlisi ordular n n bünyelerindeki çok önemli sistemlerde öncelikle tercih edilmekte olan stable (kararl ), reliable (güvenilir) ve ayn zamanda secure (güvenli) özellikleri ile en geliflmifl 2. kuflak Kompüterize Müflterek Bahis Sistemini devreye alarak Dünyada geçerli tüm bahislerin kabul edilebilece i bir alt yap ya sahiptir. Bu alt yap sayesinde hem ülkemizde oynanan yar fllara yurt d fl ndan bahis kabulü yap - l rken, hem de uluslararas belli bafll at yar fllar üzerine o ülkelerin yar fl müesseselerince düzenlenen müflterek bahislere Türkiye den kat l mlardan gelir elde edilerek yar fl gelirlerinin artt r lmas hedeflenmifltir. Böylece, bu tür kat l mlar n yasalar m za uygun biçimde devletimize gelir getirecek flekilde olmas da sa lanm fl olacakt r. Kanunda yap lan di er de ifliklik ise; atç n n Yedek Akçesi olarak kurulan 7000 Say l Hususi Fon Hesab n n aktar m ile ilgili Tar m ve Köyiflleri Bakanl ve Yar fl Müessesesi TJK aras nda zaman zaman miktar n hesaplanmas nda farkl yorumlara yol açan aktar m formülünün, 6132 say l At Yar fllar Hakk nda Kanununa uygun biçimde basitlefltirilmesi ve fonda biriken paran n, atç l n geliflmesi teminen yap lacak yat r mlara harcanabilmesi için eskiden oldu u gibi esas yetkili Bakanl k ad na harcama yetkisinin Yar fl Müessesesi TJK ne verilmesi amaçlamaktad r. Bu de ifliklik sayesinde Yar fl müsesesi TJK eskiden oldu u gibi Bakanl k ad na söz konusu fonda biriken Tar m ve Köyiflleri Bakan Eker, tasar n n kabulünden sonra genel kurula bir konuflma yapt. paran n kullanma olana n elde edecek ve atç l n geliflmesi için planlad yat r mlar yapabilecektir. Bu yat r mlar ile ülkemizin turizm gelirlerinin artt r lmas ve ülke ve atç l - n tan t m n n yap labilmesine olanak sa layaca aflikar olan, kanun tasar s nda di er bir de ifliklik ise, doping testi uygulamalar ile ilgilidir say l At Yar fllar Hakk nda Kanunda daha önce yap lan cayd - r c de ifliklikler ve Etlik Merkez Veteriner Konrol ve Araflt rma Enstitüsünün dünyaya entegre biçimde son derece modern doping test cihazlar ile donat lmas neticesinde Türkiye de doping vakalar n dünya seviyeleri alt na indirilmifltir. Halihaz rda yar fllarda koflan atlara uygulanan doping testi bu de iklikle yar fllara kaydolan her ata uygulanabilecektir. Böylece gerek atç m z ve gerekse yar flseverimizi ma dur eden doping vakalar n n çok daha düflük oranlara inece i ve at yar fllar na olan güvenin artaca düflünülmektedir.

5 CHP grubu ad na konuflan Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil, parti olarak tasar ya destek verdiklerini aç klad. Di er bir disiplin uygulamas ise yine atç m z ve yar flseverimizin ma duriyetini önlemeye ve at yar fllar na olan güveni artt rmay hedeflemektedir. Halihaz rda bir yar flta ceza alan jokeyin cezas Mahalli Komiserler Kurulu taraf ndan ceza ald yar fltan hemen sonra derhal uygulanmaktad r. Bu durumda yar fl sonras di er yar fllara deklare olmufl olan jokey bu atlara binememekte ve at sahipleri ço u kez muadil jokey bulmakta zorluk çekmektedir. Yap lan de ifliklikle, yar fl neticelerine tesir eden bu durumu düzeltmek üzere ve ayn zamanda hem bahislere ifltirak eden yar flseverin hem de at sahibi ve ilgililerinin ma duriyetini önlemek için bir yar flta ceza alan jokeyin o gün ve baflka atlara deklare oldu u takip eden ikinci gün at binmesine olanak sa lanm fl olacakt r. ANAVATAN Partisi grubu ad na fianl urfa Milletvekili Turhan Tüysüz, tasar ya destek verdiklerini söyledi. Gizli doping yasakland ilkshake ad verilen ve atlar n Myar fl performans n art ran kar fl m n kullan lmas Amerika da yasakland. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü de kanda milkshake tesbiti için haz rl klara bafllad y l nda Avustralya da kullan lmaya bafllanan, k sa zaman içinde Amerika ya s çrayan ve doping testlerinde anlafl lmayan milkshake adl enerji kar fl m 15 y l sonra nihayet tarihe kar fl - yor. Sodyum bikarbonat (hamur kabartma tozu), fleker su ya da enerji içeceklerinden oluflan bu kar fl m yar fltan önce bir hortum vas tas yla direkt at n midesine ak - t l yor. Kar fl m, kas yorgunlu u sonucu oluflan laktik asiti bask l yor. Kas a r s hissetmeyen at, böylece rakiplerine üstünlük sa l yor. New York Eyaleti Yar flç l k ve Bahisçilik Kurulu (The New York State Racing and Wagering Board), eyaletin atlar n yar fl öncesi milkshake ilaç verildi inin belirtisi olan afl r alkalize maddeler testine tabi tutulmas na izin veren bir hükmü 23 fiubat günü kabul etti. Doping Testi yapma, yar fltan önce kan numuneleri toplanmas suretiyle yap lacak. Amerika n n milkshake kullan - m n yasaklamas na neden olan olay, mafya ba lant l bir çetenin 200 milyon dolarl k bir doland r c l k girifliminin bir parças olarak, Aqueduct ta yar fl kazanan bir ata doping yapmakla suçlanmas yla bafllad. Safkan ngiliz at antrenörü Greg Martin, ünlü bir yar fl jokeyi ve çete ba lant l bir bahisçi ile birlikte18 Aral k 2003 tarihli yar flta, yar fl n bitiminden hemen önce ata gizlice kuvvetli bir performans destekleme kar fl m vermek suretiyle flike yapmaya çal flmakla suçland. Aqueduct n yar fl sonras ilaç testlerinde tespit edilmesi imkans z olan kar fl m, az tan nan bir at olan A One Rocket in starttan h zla ç karak inan lmaz bir 10 boyluk farkla kazanmas na yard m etmifli. ABD baflsavc yard mc s Benjamin Gruenstein, At n kazanmas n sa lamak için doping verdiler. Bu bir seferlik de il, sürekli yap lan bir ifl. dedi. Atlar Uçuran Sihirli ksir At yar flç l sektöründeki kifliler ona milk-shake diyorlar. At n performans n yükselten görünürde tespit edilemeyen bir yöntem. Yöntem flu flekilde iflliyor: Bir antrenör ya da seyis kar fl m at n midesine göndermek için bir hortum kullan yor. At koflmadan hemen önce; kabartma tozu, fleker ve sporcu içeceklerinden oluflan bir kar fl m burnundan g rtla na do ru ak t l yor. Kuvvetli kar fl m, yar fl sonras idrar muayenesinde ortaya ç kacak herhangi bir yasaklanm fl ilaç içermiyor. Ancak veterinerler, bu kar fl m n at n kan dolafl m na toksin salg lanmas n yavafllatt n veya durdurdu unu ve son düzlükte at n yorulmas n engelledi ini söylemektedirler. Ankara da bulunan Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü laboratuarlar nda milkshake testi yapmak için haz rl klar - n sürdürüyor. Böylelikle Türkiye de at yar flç - l nda ciddi bir sorun, daha bafllamadan tedbirleri al narak önüne geçilmifl olacak. 5

6 Turgay Kop a 12 soru, 12 cevap Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Turgay Kop yaz yar fl sezonu öncesinde yar flç, yetifltirici ve personelin merak etti i sorular cevaplad Meclis den fonla ilgili kanun ç kt. TJK ya faydas ne olacak? 7000 say l fon atç n n yedek akçesi. Yar fl ikramiyeleri konusunda cari s k nt çekildi i zaman bu miktar fondan karfl lanacak. Yeni ç kan kanunla aktarma formülü basitlefltirildi. Daha önce yaln z Tar m Bakanl n n kendisinin kullanmas s k nt ya yol aç yordu. Ayr ca onlar n bizimle ilgili konularda ellerinde yeterince uzman olmad için ifllerin gecikmesine sebep oluyordu. De ifliklikle flimdi TJK taraf ndan da bu paran n kullan lmas na olanak sa land. TJK maddi imkanlar el verdi ince bu yat r mlar n art k gerçeklefltirme imkan bulacak. fiu anda TJK n n mali durumu düzelmeye bafllad. Umar m kesintilerde bizim istedi- imiz flekilde bir iyileflme olur. O zaman her fley daha kolay olacak. Türk atç -l n n bekledi i önemli yat r mlar var. Bunlar gerçeklefltirme flans n yakalay p, dünya çap nda bir çizgiye ulafl r z. Gece yar fllar ve fl kland rma konusundaki geliflmeler konusunda bilgi alabilir miyiz? Gece yar fllar konusunda yapm fl oldu umuz araflt rmalar olumlu sonuç verdi. flleri gere i gündüz yeterince zaman bulamayan insanlar n gece yar fllar na ilgi gösterece i kesin flekilde ortaya konuldu. Baflta stanbul zmir, Adana ve yeni hipodrom bölgesi olan Antalya için böyle bir uygulama düflünülüyor. stanbul Teknik Üniversitesi ne bu konudaki teknik analizler yapt r ld. Gereken projeler haz r. TJK Yönetim Kurulu nun karar ile yak nda Bakanl a sunulacak. Onay al nd takdirde uygulama bafllayacak. Sanal bayilik uygulamas çok yak nda bafllayacak. Bu sebepten dolay ganyan bayileri zarar görecek mi? Sanal bayilik veya bahis bafllad zaman flu anda bayilerde kupon yat - ran insanlar n say s nda bir azalma olaca n sanm yorum. Çünkü sanal bahis uygulamas ile (A+) dedi imiz üst düzey gelir grubunu hedefledik. Daha do rusu bahis oynamak için ganyan bayilerine gidemeyen üst düzey gelir grubunu hedefledik. Bizim amac m z, var olan has lat n parçalanmas de il, bunlar n üstüne yeni gelirin eklenme-sini sa lamay umuyoruz. 6 Yapt m z araflt rmalara göre hedeflenen kitlenin zaman olmad için ganyan bayilerine gidemedikleri ortaya ç kt. Biz bu insanlar n oyunlara ifltirak etmelerini sa layaca z. Ganyan bayilerinin bu konuda hiç flüphesi olmas n. kendilerine en küçük zarar gelmeyecek. Çünkü onlar bizim gözbebe imiz. 81 kente yay lm fl bir bayi a na sahibiz. Böyle yayg n bir sat fl sistemini kim bozmak ister ki. Düflünün gelirimizin %97si bayilerden geliyor. Tüm dünyada oldu u gibi bu mecradan sa lanan gelirlerin genel has lat n yüzde onunu kapsayaca n tahmin ediyoruz. Urfa ve Elaz yar fllar n n uzamas n n sebebi at say s n n fazla olmas ndan m kaynaklan yor? Evet.. fiu an var olan at say s n n üzerine yeni start alacak olan taylar da eklenecek. Dolay s yla biraz önce sözünü etti imiz 3 ildeki ah rlar yetmeyecek. Birinci sebebi bu. Ayr ca bu hipodromlarda performanslar sebebiyle yer bulamayacak olan safkanlar bu iki ilde start alma flans bulacaklar. Bu y l ilk kez Urfa ve Elaz yar fllar n n Pazar günü yap lmas karar al nd. Bildi- iniz gibi en fazla sat fl yapt m z günlerden biri Pazar d r. Dolay s yla bu illerdeki yar fllar n da yeterli sat fl sa layaca n umuyoruz. Daha önceleri Pazartesi günleri çift yar fl yap l - yordu ve has lat düflük oluyordu. San - yorum bu sene ayn s k nt y yaflamayaca z. Böylelikle o illerdeki iflletme masraflar da amorti edilmifl olacak. zmit dman Merkezi ne çok talep var m? Henüz çok yo un bir talep yok. Anlad m kadar yla atç lar m z Ankara, stanbul ve Bursa yerleflim sonuçlar n bekliyor. Daha sonra talebin yo unlaflaca n san yorum. fiu anki yar fl yap lacak flehirlere yap lan ah r müracaatlar na bakarsan z bir k sm d flar da kalaca için mutlaka zmit e talep do- acakt r. Nakliye aç s ndan bir s k nt do- abilir mi? Biz TJK olarak gereken tüm giriflimleri yapt k. 6 tane firmadan fiyat ald k. Normal fiyatlar n alt nda bir fiyat belirleyerek TJK olarak at sahibini koruma yoluna gittik. Zaten bildi iniz gibi bu fiyatlar da ilan ettik. At sahiplerinin ma dur olmas n önlemek için ne gerekiyorsa yapt k. Buradaki atlar di er hipodromlarda koflma hakk na sahip olduklar için zmit dman Merkezi nin en önemli konular ndan birinin nakliye oldu u çok aç k biçimde görünüyor. stanbul sezonu için ne gibi haz rl klar yap ld? Sadece stanbul sezonu demeyelim. Ankara, Bursa ve Elaz da katal m. Daha do rusu yaz yar fllar diyelim. Hipodromlar için her sene yap lan mutad haz rl klar vard r. Yar fllar n bafllayaca güne kadar baflta pistler ve ah rlar olmak üzere di er tüm ünitelerdeki eksiklikler giderildi. Yeni al nan karar do rultusunda Urfa da ve Elaz da yar fllar uzat ld. Buralar için de gerekli haz rl klar yap ld. Sonuç olarak 5 hipodromda yar fllar yapaca- z. zmit dman Merkezi 1 Nisan dan itibaren faaliyete geçiyor. Burada 468 tane at n konufllanmas için gereken tüm haz rl klar bitirildi. Pist, ah rlar, at hastanesi ve sosyal tesisler eksiksiz ve haz r flekilde bekliyor. Personelden tasarruf yap lacak m? fiu anda bünyemizde 2100 kifli çal - fl yor. Bu say n n 1400 ü daimi personel. Di erleri sezonluk ve geçici personel olarak görev yap yor. Bu say n n içinden 1600 sendikal, güvenli i bu konunun d fl nda tutuyorum. Biliyorsunuz geçti imiz y la kadar güvenlik per-

7 soneli sendikal olam yordu. Ancak bu y l yeni ç kan kanunla bu imkan sa land. Ancak bizde sendikal ve sendikas z diye bir ayr m yok. Bütün personele ayn haklar eflit biçimde sa lan yor. Bizde ilk tasarruf tedbiri olarak atç lar n ikramiyelerini k - s tlamaya gittik. Di er rakiplerimize göre bayilerimize daha az pirim veriyoruz. Bu da bir k s tlamad r. flletme giderlerini minimuma indirdik. Bu durumda personelden de tasarruf yapmak zorunday z. Öncelikle emeklili i gelmifl olan elemanlar m z sevk edece iz. Daha sonra verimlilik esas göz önüne al nacak. Bu uygulamay yapmak zorunday z. flletme ekonomisi ilkelerine ters düflmemiz düflünülemez. Aksi takdirde kalanlar n da ifl güvenli- ini tehlikeye atm fl oluyor. Baz konularda d flar dan hizmet almay istiyoruz. Yeni sezonda güvenlik konusunda özellefltirme söz konusu olacak m? Biz kendi görevimiz olan daha do rusu kanunlarla belirlenmifl olan ifllerimizin d fl ndakileri, konunun uzmanlar na devretmeyi düflünüyoruz. Biliyorsunuz güvenlik konusunda yeni bir yasa ç kt. Bu yasa gere i konusunda ihtisas yapm fl ve uzmanlaflm fl bir ekibe ihtiyaç var. Bu nedenle Kulübümüz böyle bir uzman kuruluflla çal flmay düflünüyor. Örne in sa l k hizmetlerinde de ayn yola gittik. Müflterek bahis makinelerinin bak m ifllerini de yine ayn flekilde bir uzman kurulufla vermeyi düflünüyoruz. Güvenlik konusu bunlardan farkl de il. Bu flekilde maddi aç dan da avantaj sa layaca- z. Bu tür ifller tüm dünyada oldu u gibi art k profesyoneller taraf ndan yap l yor. Ancak flimdilik kesin bir karar verilmemekle birlikte, ilk aflama olarak zmit idman merkezinde ve Elaz da bu konu ile ilgili ihaleler yap l p, gereken teklifler al nd. Güvenlik önlemleri art r lacak m? Var olan sitemin d fl nda birde tüm hipodromlar m z n güvenlik kameralar ile donat lmas konusu gündemde. Bunun için stanbul Teknik Üniversitesi ne proje yapt r ld. Bu konu ile ilgili olarak gerekli ödenek zaten 2006 bütçemize de konmufltu. Teknolojinin kullan lmas ile güvenlik seviyesi üst düzeye ç km fl olacak. Takdir edersiniz ki her insan n bafl na bir adam dikemezsiniz ve bu da çözüm olmaz. Yönetim kurulumuzun onay ile bu konuda en k sa sürede harekete geçece iz. Amac m z hipodromlar kentin en güvenli yerleri haline getirmektir. Öncelik stanbul olmak üzere di- er bütün hipodromlarda bu sisteme geçilecek. Lisans olmayan seyislerin durumu ne olacak? Zaten lisanss z bir seyisin hipodromlarda çal flma hakk yok. Bu nedenle özellikle geçti imiz y ldan bu yana sürekli olarak seyis kursu aç yoruz Örne in zmit te iki kurs düzenledik bu kurslardan 120 civar nda seyis aday mezun olup, lisans ald. Bu insanlar n 16 milyon dolarl k tay adreslerini ve özelliklerini derneklere de bildirdik. Atç m z art k lisansl seyis als n diye çaba gösteriyoruz. Amac - m z lisans olmayan seyislerin hipodromlara giriflini yasaklamak. Bunun için di er hipodrom müdürlüklerine de talimat verildi. Yerel emniyet güçleri ile iflbirli i yap p bizim bile bilmedi imiz de iflik zamanlarda aramalar yapacaklar. Lisans ve kay tlar olmayanlar hipodrom d fl na ç kart larak gereken soruflturma yap lacak. Yak n geçmiflten beri bafllayan uygulamalarda atlar n seyisleri bir liste halinde as l - yor. Gelen ekip bu listedeki isimlere göre incelemelerini yap yor. Bizim için ah rlar n güvenli i çok önemli. Bu teknoloji ile desteklendi i zaman çok daha etkili olaca z. Kimsenin flüphesi olmas n güvenlik konusunda en küçük taviz vermeyece iz. Yeni sezonda restaurantlar ve cafeler için ihale aç lacak m? Yönetim Kurulumuzun kararlar do rultusunda bu tür iflletmeleri bilinen ve iflinin uzman kiflilere veriyoruz. Burada ihtilafa düfltü ümüz iki üç kifli var. Bunlarla davalar m z sürüyor. Bu konuda sonuç ald m z zaman bu kiflilerle yolumuzu ay raca z. Bunlar n yerine iflin profesyonelleri gelecek. Hijyen konusunda belediyelerle olan iflbirli imiz sürüyor. Periyodik olarak kontroller yap - lacak. Bu konuda çok titiz ve hassas oldu umuz iyice bilinmeli. Aksi bir durum olursa kesinlikle affedilmeyecek. Amac m z yar flseverlere en iyisini ve kaliteyi sunmakt r. ABD'de 2 yafl ndaki bir tay hiç yar - fla ç kmad halde aç k art rmada 16 milyon dolara (21 milyon YTL) sat larak dünyan n en pahal yar fl at oldu. rlanda, ngiltere ve Dubai'den gelen ifl adamlar, Amerika'n n Miami kentinde düzenlenen aç k art rmada Afgan at n almak için k yas ya yar flt. At n rekor fiyata sat lmas n n en büyük nedeni ise soy a ac. Annesi Amerika'n n en eski at yar fllar olarak bilinen Kentucky Derby'sinde defalarca flampiyon olmufl, dedesi ise y llar önce 100 bin dolara sat n al nm flt. Art rman n en dikkat çeken al c s ise Dubai fieyhi El Maktum'un 10 kiflilik ekibi oldu. fieyhin temsilcileri at için önce 15 milyon 500 bin dolar verdi. rlandal John Magnier, Michael Tabor ve Derrick Smith isimli üç ifl adam ise fiyat 16 milyona ç kararak at almay baflard. Bu al flveriflten en karl ç kanlar ise at geçen y l 425 bin dolara Kentucky'deki bir çiftçiden alan komisyoncular oldu. Bu sat flla 20 y l önceki rekor da k r lm fl oldu y l nda yap - lan aç k art rmada Seattle Dancer isimli ata 13.1 milyon dolar verilmiflti. Coolmore Stud ad na Demi O'Byrne, Calder Hipodromu nda yap lan Fasig-Tipton sat fl nda aç k artt rmaya kat ld ve rlanda esasl Coolmore Stud dan John Magnier ile Michael Tabor için tay sat n ald. Böylelikle 1980 lerin ortas nda, Triple Crown galibi Seattle Slew in erkek kardefli olan Seattle Dancer için ödenen 13,1 milyon dolarl k rekoru geride b rakt. Lexington, Kentucky den Fasig-Tipton n Baflkan Yard mc s Boyd Browning 16 milyon dolarl k bir at satmay tahmin edemezsiniz. Hayat m boyunca bunun bir daha olup olmayaca n bilmiyorum dedi. Browning, Dünyadaki en büyük iki al c heyecanl bir fiyat artt rmada tak - l kald lar ve mant k bazen üstün gelmiyor. Bir müzayedede fiyat artt rma daima rasyonel de il bazen duygusal bir karard r. Müzayedeye kat lan her iki kifli de, dünyan n en iyi atlar na sahip olmay istiyor dedi. Florida dan Randy Hartley ve Dean De Renzo, tay bir yafll iken yeniden satmak amac yla 425,000 dolara sat n ald lar. Bu yönteme pinhooking ad verilmektedir. 19 fiubat günü yap lan etkileyici idman, potansiyel al c lar oldukça heyecanland rd ve tay n bir sat fl rekoru k raca spekülasyonlar n n ç kmas na neden oldu. Tay 200 metreyi 10 saniyede kofltu ki bu mesafede 12 saniye ortalama süre olarak kabul edilmektedir. 7

8 Alt l dan 1 e kat kazand Oynama tutmaz dediler 1 lira 80 kuruflluk alt l ganyan oynayan bal kç genç tam 327 bin 533 YTL kazand 3 Mart Pazartesi günü fianl urfa da 1koflulan alt l ganyan n ilk aya atbafl bitince alt l ganyan birinci ayakta (1) numaral SEPTO ile bilen bir talihli bal kç oynad 1,80 YTL lik kupon ile ,51 YTL kazand. Kuponunu Adana n n Karatafl ilçesindeki bayiye yat ran Suphi Akol ad ndaki talihli yar flsever belki de cebinde son kalan parayla büyük ikramiye kazanman n mutlulu unu yafl yor. fiansl yar flsever kazand n duyunca ilk ifl olarak 4 tane kurban keserek çevresindeki yoksullara da- tt. Sekiz kiflilik bir ailenin en büyük o lu olan 27 yafl ndaki Suphi Akol Paras zl k yüzünden evlenemiyordum. fiimdi ilk iflim bir ev almak ve en k sa sürede evlenmek. Çok çok mutluyum dedi. Alt l ganyan oynayarak flans n her zaman denedi ini belirten Akol, Bana bu kadar para ile oynanmaz, bulamazs n diyenler flimdi bana inanm flt r. Sigara paras ndan bile az para ile bu flans n istenirse yakalanabilece ini herkese gösterdim. Bundan sonra da alt l ganyan oynamaya devam dedi. fiansl yar flseverin anne ve babas ise Suphi nin bu flans sayesinde maddi s k nt lar m zdan kurtulduk. Art k bizi güzel günler bekliyor. Bafl m z sokacak bir evimiz olacak. Di er çocuklar m z da tahsillerine devam edebilecekler diye konufltu. fians buna denir Bir talihli yar flsever 1,35 YTL lik kuponla 3 misli alt l bularak 480 bin YTL kazand vet bu sat rlarda yaz yoruz ve de Eyazmaya devam edece iz. Alt l ganyan da küçük paralarla büyük servetlere sahip olmak hiçte zor de- il. Alt l ganyan oynamak hem bilgi,hem beceri hem de büyük oranda flans ifli. fians gelip sizi bulacak yeter ki siz at yar fl oynay n.bunu en son stanbul / Göztepe den kuponunu yat ran talihli ispat etti. Göztepe 251 No lu ganyan bayiinden kuponunu yat ran talihli yar flsever 28 Mart günü Adana yar fllar nda flans n n da yard m yla alt l y buldu, hem de üç misli. Kim bilir? Biraz gazetelerin yar fl tahminlerine bakt, etraf na kulak verdi, belki küçük k z - na,efline sordu yada ad n be endi- i at yazd. Ama en önemlisi flans - na güvendi ve kazand. 8

9 1 liran z nas l 1904 lira olur? Fanatik Gazetesi Atyar fl editörü Ömer Morovao lu 12 Mart tarihli yaz s nda at yar fllar nda paran z nas l katlayaca n z n formülünü yazd flte at yar fllar n n güzelli i ve cazibesi burada... Hem müthifl bir heyecan yafl yorsunuz, hem de yüksek oranlarda ikramiye kazanabiliyorsunuz. Hadi can m demeyin... Örnekler ve hesap apaç k ortada. Bir bak yorsunuz, YTL lik kuponla bin YTL kazananlar ç - k yor, bak yorsunuz yine sigara paras - na yüz binlerce YTL ikramiyeler yar fl severlere gidiyor. Hatta daha da önemlisi, tuttu unuz atlar bir bir geliyor, favori de olsa kat be kat kazan yorsunuz. Daha ne olsun? Bire 4, bire 5 veren kuponlar tutunca flaha kalkanlara sormak laz m, at yar fllar üzerine oynanan müflterek bahislerde bire 100, bire 200 kazananlar ne yapmal? E er k yaslama bir koyup kaç kazand n zsa, basit bir hesap yapal m. At yar fllar na mesela ikili bahis oyununda bire 8, bire 10 kazanmak fazla cazip görünmüyor, çünkü at yar fllar nda bahis oynayanlar her zaman daha fazla kazanabileceklerini biliyor, bu orana burun k v r yor. Ama bunlar da do ru anlamak ve do ru anlatmak laz m. Asl nda at yar fllar nda kazan lan ikramiye ile ba lant l olarak kazan lan oran, di er flans oyunlar ile k yasland nda her zaman daha üst seviyede. Mesela dünkü sonuçlara bakal m... 7 / 4 / 2 / 6 / 9 fleklinde biten beflli ganyan 13,85 YTL verdi. Gelen atlar n tümünün (en az ndan gazetemizde) favori oldu unu düflünürsek; 5 yeni kurufla 13,85 Yeni Türk Liras kazanman z mümkündü. lk bak flta 13,85 YTL fazla bir rakam gibi görünmüyor olabilir. Ama bir koyup kaç kazand n za bakarsan z; bire 277 gibi müthifl bir oran göreceksiniz. Hala di er flans oyunlar nda kazanmak daha kolay, daha cazip diyenlere sormak laz m. Befl tane maç yaz p, hepsinin sürpriz bitmesini bekleyip bire 277 kazanmak m daha kolay, yoksa 5 tane favori atla bire 277 kazanmak m? fiafl rd n z de il mi? Ayn fley dörtlü ve üçlü ganyanlar için de geçerli ki, dün 0.55 YTL veren ve (miktar olarak) hiç cazip görünmeyen üçlü ganyanda dahi bire 11 gibi di- er flans oyunlar için yüksek say lacak bir oranda kazanm fl oluyorsunuz. Örne i katlayarak giderek açal m. Yukar da verdi imiz dünkü yar fl sonuçlar na küsuratlar atarak bakal m. lk olarak 7/4 çiftesine bir lira koyunca 13,25 kat kazand n z. Bu 13 liray 4/2 çiftesine tek kalem koyup (bire 7,35) 95,55 YTL ye ulaflt n z. Sonra da 95 YTL yi güvenip 2/6 çiftesine yat r rsan z, 2,95 kat daha kazand n z ki, bu da YTL etti. Son olarak 280 YTL lik ikramiyeyi de son çifteye, yani 6/9 a yat r rsan z, bire 6.80 veren çiftenin karfl l olarak bafltaki 1 liran z n 1904 kat na, dolay s yla YTL ye ç kmas mümkündü... Hesapta küsuratlar da tam katlamada kullan rsan z, bu rakam kat na kadar ç kabiliyor. Nas l, inan lmaz de il mi? Kim buna cesaret eder demeyin, bu sadece bafllang çtaki 1 liran n katlayarak ulaflaca- rakam göstermesi aç s ndan küçük bir örnek. Ayr ca oynanan oyunlar da öyle hani sürpriz nitelenecek çifte bahis oyunlar da de il. Hepsi favorilerle oynanm fl oyunlar. Sonuçta bunun çok fazla olmasa da daha alt nda, ya da daha üstünde oranlar da elde etmeniz mümkün. fiimdi soruyorum, dört çifte sonunda ve gelme flans çok yüksek olan atlara oynayarak, (oyunlar n z n tutaca n düflünüp, kazanaca n z ikramiyeyi bir sonraki kofluda de erlendirerek) bir koyup 2021 kat n almak m kolay, yoksa maç n neticesini bilip, üstelik hepsinin de inan lmaz sürpriz sonuçlar olmas n umarak m kazanmak daha kolay? Bu örnekleri çeflitli alternatiflerle ço- altmak da mümkün. flte iflin püf noktas burada. Birinde bir koyup kaç kazand n za bak yorsunuz, di erinde ise toplam ikramiyeye. Ama ikisini de ayn kefeye koyarsan z, yani ikramiyeyi oran a vurursan z at yar fllar üzerine oynanan müflterek bahisler her zaman uzak ara önde gidecektir. Zaten Türkiye Jokey Kulübü nün reklamlar nda kullan lan Kazand kça kazand racak slogan n n bir çeflit aç l - m bu. Hem at yar fllar n n üstün seyir ve heyecan zevkini tadacaks n z, hem de çok küçük rakamlarla bile kat laca- n z müflterek bahislerde inan lmaz oranlarda ikramiye kazanacaks n z. Evet, bu mümkün, y llard r da mümkündü. Anlatmaya çal flt m gibi aynaya tersinden bakarsan z, kazand n z ikramiyeleri orana vurursan z, at yar fllar nda her zaman daha karl oldu unuzu ve kazanma flans n z n daha yüksek oldu unu görebilirsiniz. Çünkü at yar fllar nda müflterek bahisler sadece alt l ganyandan oluflmuyor. Alt l ganyan, belki de at yar fllar üzerine oynanan en zor müflterek bahis oyunu. Tabii ki alt l y bulman n tad ve heyecan da ayr. Ama tabela, kili, üçlü, çifte bahislerde veya üçlü, dörtlü, beflli ganyanda; hatta yedili plasede bile flans n denememifl olanlar varsa, küçük rakamlarla da olsa bu heyecan yaflamal, kazanma zevkini tatmal. Hatta Türkiye Jokey Kulübü, kendi yay nlar nda küçük rakamlarla büyük ikramiyeler kazananlar n kuponlar n verirken, ikramiyenin bu oran k sm n belirtmeyi de düflünmeli. Henüz müflterek bahislerin cazibesini anlayamayanlar için görünen köye de il, görünmeyen köy e k lavuzluk etmeli. Oranlar tabii ki oynanan miktar ve kazan lan ikramiyeye göre de iflkenlik gösterir. Ama zaten önemli olan cazip olan vermek, ikramiyenin cazibesini vurgulamakt r. Mesela en yak n örnek; Cuma günü YTL lik kuponla 157,978 YTL kazanan yar flsever, ayn zamanda 1 koyup 3134 kat n kazand... Nas l, bu oran bir flans oyunu için yeterince cazip mi? Fanatik / Ömer Morovao lu 9

10 Türkiye nin yeni zenginleri 2006 n n ilk çeyre ini geride b rakt m z flu günlerde küçük paralarla flans n alt l ganyanda deneyenler kat kat kazand lar 32,40 YTL 272 bin YTL 2 Ocak 2006 günü Ankara 108 nolu Ganyan Bayii nden oyun oynayan talihli Yar flsever 32,40 YTL ile 272 B N YTL kazand. 3,60 YTL 217 bin YTL 7 Ocak 2006 günü stanbul 118 nolu ganyan bayii nden alt l y bulan talihli yar fl sever 3,60 YTL ile yine stanbul dan 220 nolu ganyan bayiinden bulan talihli yar fl sever ise 4,50 YTL ile er YTL kazanman n sevincini yaflad. 3,30 YTL 103 bin YTL 18 Ocak 2006 günü stanbul 935 nolu ganyan bayii nden 3,30 YTL ile Adana 84 nolu ganyan bayii nden 5,40 YTL ile Adana 410 nolu ganyan bayii nden 9,00 YTL ile ,04 er YTL kazand lar. 1,20 YTL 90 bin YTL (3 misli) 7 fiubat 2006 günü zmir'deki 55 nolu Ganyan Bayi'nden kuponunu yat ran yar fl sever, alt l ganyan 30 bin YTL vermesine ra men "3 misli" olarak oynad ndan 1,20 YTL ödeyerek 90 B N YTL'nin sahibi oldu.bu talihli yar flseverimiz de muhtemelen YKR luk yapt kuponunu bayinin 1 YTL den afla oynanmaz uyar s ile mecburen 3 misli seçene ini iflaretledi ve 1,20 YTL lik kupon yapt.fiansa bak n ki 3 misli 1,20 YTL lik kupon vatandafl m za 30 bin yerine 3 misli olarak 90 bin YTL kazand rd. 7,50 YTL 300 bin YTL 3 Mart 2006 günü stanbul 385 nolu ganyan bayii nden 7,50 YTL kupon oynayan talihli y a r fl s e v e r ,86 YTL ikramiye kazand. Ayn gün Beflli Ganyan bilen talihli yar flseverler ,57 YTL, Yedili Plaseyi bilen talihli yar flseverler ise ,11 YTL ikramiye kazand lar. 13,50 YTL 658 bin YTL 6 Mart 2006 günü Gaziantep 365 nolu ganyan bayii nden 13,50 YTL ile oynayan talihli 658 bin YTL ikramiyeyi tek bafl na kazand.yine ayn gün Beflli Ganyan YTL, Dörtlü Ganyan YTL, Üçlü Ganyan YTL verdi. 100,80 YTL 315 bin YTL (2 misli) 10 Mart 2006 günü stanbul 595 No lu Ganyan Bayii nde kuponunu yat - ran talihli yar fl severimiz; son ayakta kuponuna yazd 6 No'lu ZONPA'n n yar fltan ç kmas ve (EFG 1 No'lu) BERKECAN' n yar fl kazanmas üzerine alt l y iki misli bulup ,12 YTL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Bu talihli yar flseverimizde alt l y normalde bulmas na ra men yine flans eseri ç kan at ve EFG olan at kuponunda yazd için iki misli ikramiye kazand. 17,60 YTL 273 bin YTL 14 Mart 2006 günü stanbul 271 No lu Ganyan Bayi sinden 17,60 YTL lik kupon yapan talihli yar flsever ,28 YTL kazand. 4,00 YTL 431 bin YTL 15 Mart 2006 günü Mu la- Marmaris 271 No lu Ganyan Bayi sinden 4,00 YTL lik kupon yat ran talihli bin YTL kazand. 1,35 YTL 480 bin YTL (3 misli) 28 Mart 2006 günü stanbul 251 No lu Ganyan Bayi sinden 1,35 YTL lik 3 misli kupon yat - ran talihli yar flsever bir ilki gerçeklefltirerek 160 bin YTL veren ikramiyenin 3 kat yani bin YTL kazand. Yukar da küçük mebla da kuponlarla alt l ganyan oynay p büyük servetler kazanan talihli yar flseverlerden sadece birkaç tanesini verdik. Bu örneklerin bundan sonrada artarak devam etmesi kuvvetle muhtemel, çünkü flans mele inin ne zaman kimin omuzuna konaca n bilemeyiz. Onun için flans n z deneyin ve küçükte olsa alt l ganyan oynamaya devam edin.

11 Biz haz r z, bekleriz Ankara, Bursa ve stanbul da yeni sezon ile birlikte tüm hipodromlarda haz rl klar tamamland. Heyecan ve bahar coflkusu için flimdi hipodrom zaman stanbul Veliefendi Hipodromu eliefendi de haz rl klar tamamland. Hipod- Müdürü Sabahattin Katan stanbul da Vrom zorlu k fl koflullar ndan Veliefendi hipodromunun da nasibini ald n söyledi. Katan özellikle pistleri ve ah rlar bölgesini ya fllardan koruman n zorlu una de inerek Çok flükür büyük bir problem yaflamadan bu k fl da geçirdik. Yapt - m z çal flmalarla da eksiklerimizi tamamlayarak yeni sezonda Veliefendi Hipodromuna gelecekleri en iyi flekilde misafir edece iz. 24 saat hizmetteyiz dedi. Haz rl klar flöyle: Çim pistin periyodik bak mlar n n yan s ra metre viraj bölgesi alan komple kald r larak, ondüle alanlar düzeltilip, burgulama sistemi ile drenaj sa lama çal flmalar yap ld. dman pisti kumu s yr larak alt zeminde onar mlar yap ld. Pistlerin aç k kanal ba lant lar na ilave rogarlar yap larak pistlerin drenaj n n artt r lmas sa land. Orta saha gezinti yerleri, t r s kenter pisti alt yap s komple elden geçirilerek rogarlar yap ld., alt zemin onar m ndan sonra yeni kum serildi. 175 adet a aç dikildi. Pistler bölgesinde orta dereden çevre sular n n ç k fl n denize ba layan bölgeye geçici terfi istasyonu oluflturuldu. Eküri blo un çat onar m yap ld. Çobançeflme bölgesindeki komple su tesisatlar de ifltirilerek üst katlara, dufl yerlerine suyun normal ak fl sa land. Seyislerin kulland WC, dufl yerlerinin fayanslar, yer karolar, elektrik- su tesisatlar, kap lar de ifltirildi. Seyis odalar n n kap lar, pencereleri onar ld, üst katlar boyand. Pansiyonlar bölgesindeki elektrik da t m panolar yenilendi. Bloklar aras gezinti alanlar drenaj sistemleri onar l p zemin sa lamlaflt r lmas ndan sonra yeni kum serme ifllemleri yap ld. Doping alma binas, boxlar aras alanlar tartan malzeme ile kapland. Bina içleri ve WC onar mlar, iç ve d fl boya iflleri tamamland. Mevsimlik çiçek dikimleri yap ld. Apranti e itim merkezi dershanelerinin tabanlar kapland. Ö rencilere dinlenme salonu yap ld. Okul ö retmenlerine ofisler, WC ve duflyeri yap ld. Okul ve ah rlar n ya mur oluklar yenilendi. Ankara 75 inci Y l Hipodromu ipodrom Müdürü Cemil Akp - H nar, Haz r z, bütün aileleri hipodromumuza bekliyoruz, hipodromumuza ücretsiz ulafl m olana da var dedi. Haz rl klar flöyle: Ah r boxlar ve seyis odalar - n n boya ve badanas yap ld. Ah r bloklar n n su ve elektrik tesisatlar elden geçirildi. Armatürler yenilendi. Ahflap do ramalar elden geçirilerek k r k olanlar onar ld. Ah r boxlar dezenfekte edildi. Ah r bloklar aras nda kalan gezinti yerlerine kum takviyesi yap ld ve tüm saha greyderle tesviye edildi. At hastanesi röntgen odas kap s, ba ms z olarak d fl cepheden yeniden aç ld. At hastanesi ve nalbanthane d fl cephesi boyand. Ah rlar bölgesi girifl kap s na güvenlik merkezi ve otopark tesis edildi. Çim pist sezon aras nda bak m program na göre ara ekip, koyun gübresiyle kapak, zirai ilaçlama yap ld. Yar fl kum pisti flile kumu elyaf stabilizer katk l malzeme takviye edilerek mesafe levhalar yenilendi. dman pistine kum takviyesi yap ld. Tribün, doping, eyerleme binalar n n iç ve d fl cepheleri boyand. Piknik alan bölgesinde befl box pony ah r ve gezinti pado u yap ld. Jokey odas ve tart mahalli boyanarak dufl, sauna ve dinlenme yerleri tamir edildi. Pist ve di er alanlar n bak m nda kullan - lan makineler bak ma al narak sezona haz r hale getirildi. Start makineleri elden geçirildi ve boyand. Bursa Osmangazi Hipodromu ipodrom Müdürü Meh- fiirin Bozkurt, Ya- Hmet r flseverleri aileleri ile birlikte bahar n güzelliklerini ve yar fl heyecan n yaflamaya bekliyoruz dedi. Haz rl klar flöyle: 2005 y l yar fl sezonu bitiminde yar fl çim pistinde tahrip olmufl bölgelere paket çim uygulamas yap ld. Çim pistte su göllenmesi olan bölgelere drenflex döflemesi yap ld. Çim ve kum yar fl pisti aras nda olan aç k drenaj kanal temizlendi. Yar fl çim pistine tohum ekim yap ld. Organik gübre + bahçe topra + funda topra ndan oluflan kar fl m çim pistin iç k sm na 15 metre geniflli inde serildi, kapak uygulamas yap ld. Tüm ah rlar m z n iç temizlikleri yap ld ktan sonra seyis odalar n n ve bokslar n kireç badana iflleri yap ld.ah rlar m z n ve seyis odalar n n her sene rutin olarak yap lan kap pencere onar mlar tamamland. Gezinti padoklar, yar fl kum pisti, antrenman pisti ve ah rlar aras, dere kumu ve toz malzeme tedarik edilerek, gerekli tefsiye ve reglaj çal flmalar tamamland ktan sonra kum ilaveleri yap ld. Tribün binas, jokey odas, idari bina ve di er binalar n boya badana iflleri yap ld. Start makinelerinin eksiklikleri giderildi. Elektrik aksamlar elden geçirildi y l n n son ay nda ihalesi yap lan pony ah rlar ve padok inflaat ifli tamamlanm fl, kullan ma haz r hale getirilmifltir. 11

12 MadeinJapan! t Yar fllar müflterek bahislerinde A y ll k 25 milyar 605 milyon Euro luk (41 milyar YTL) has latla dünya lideri olan Japonya, muhteflem hipodromlar yla da bir Japon mucizesine daha imza atm fl durumda. Dünya s ralamas nda Japonya n n ard ndan gelen ngiltere de y ll k has lat n 14 milyar 547 milyon Euro, üçüncü s rada yer alan Amerika Birleflik Devletleri nde ise 14 milyar 101 milyon Euro oldu u düflünülürse, at yar fllar n n Japonya için ne kadar önemli oldu u daha kolay anlafl labiliyor. 11 inci s ray alan Türkiye de ise bu rakam sadece 683 milyon Euro. Japonya da devlet at yar fllar ndan sadece yüzde 9,5 oran nda pay al - yor. Ancak yüksek has lat sonucu devlet hazinesine hiç de küçümsenmeyecek 2,5 milyar Euro luk gelir ak yor. Japonlar için at yar fllar kazanç ve heyecan kap s oldu u kadar bütün bir günün geçirildi i keyifli bir Yar flseverler padokta atlar incelerken, dev scoreboard ile her türlü bilgiye ulaflabiliyor. 12 e lence. Rahat ulafl m olana na sahip hipodromlarda, her zevke, her bütçeye uygun restoranlar, e lence merkezleri, al fl-verifl arenalar, kuaförer, hatta Toruko ad verilen hamamlar dahi bulunuyor. Fuji da manzaral Tokyo Hipodromu Japonya n n en uzun pistine sahip. lk bölümü 2003 y l nda restore edilerek hizmete aç lan hipodrom, 2007 de tamamlanacak. Çim pist 2156, kum pist ise 1899 metre. Ayr ca binicilik yar flmalar için 1674 metrelik bir pist daha mevcut. Nakayama Hipodromu nun çim pisti 1840, kum pist ise 1493 metre Japonya n n tarihi baflkenti olarak kabul edilen Kyoto daki hipodromda 1894 metrelik çim, 1608 metrelik de bir kum pist var. Osaka kentine 30 kilometre uzakl ktaki Hanshin hipodromunda çim pist 1694, kum ise 1518 metre. Hokkaido da bulunan iki büyük hipodromdan Sapparo da cim 1641, kum ise 1487 metre.

13 VIP Locas nda her türlü konfor düflünülmüfl... Hokodate, Hokkaido adas n n ikinci hipodromu. Çim pist 1627, kum ise 1476 metre uzunlu unda Fukushima da, ayn ad tafl yan fl k hipodromda çim pist 1600, kum pist ise 1476 metre. Niigata n n ayn ad tafl yan hipodromunda d fl çim pist 2223, iç çim pist ise 1623 metre. Aichi kentinde bulunan Chukyo hipodromunun çim pisti 1600, kum pisti ise 1418 metre. Fukuoka kentinin gözbebe i Kokura Hipodromu 1615 çim, 1445 metre de kum piste sahip. Aileler çocuklar yla beraber piknik yapabiliyor, ya da sanatç lar taraf ndan yap lan sahne gösterilerini izleyebiliyor. 13

14 fiampiyonlar n eyeri özen ister ar fl atlar n n malzemelerini Yüretip satan saraçlar, mesle e olan ilgisizlikten yak n yor. Sektörün önde gelen ismi saraç, Ahmet flgören, babadan devrald mesle ini kendinden sonra aktaracak kimse bulunmad n söylüyor. Bir baflka Saraç fievki Cantez de ayn s k nt y dile getiriyor. A dan Z ye bir yar fl at n n tüm malzemeleri 850 YTL ye al c bulurken, eyerler 300 YTL ve pazarl a tabi. Y llardan beri yar fl dünyas na koflu malzemeleri temin eden Saraç Ahmet i tan mayan yok. Osmaniye deki mütevazi dükkan nda bir yandan eyer üretiyor bir yandan da ürettiklerini sat fla sunuyor. Sektördeki geliflmeleri de yak ndan takip eden flgören, Y llar önce, yurtd - fl ndaki yar fllarda kullan lan eyerlerden esinlenerek hemen ifle koyuluyor ve ayn standartlarda eyerler üretiyor. Bunu gören at sahipleri de hemen siparifli veriyor. Baflta Süleyman Akd olmak üzere bir çok jokeyin tercih etti i eyerler eski iskelet eyerlerin pabucunu dama att. fiimdilerde tüm yar fl atlar bu eyerleri kullan yor. EYERLER N USTALARI DERTL 14 Aç k çaylar m z yudumlayarak koyu bir sohbete dal yoruz. Atç bir aileden geldi ini kaydeden Saraç Ahmet 32 y l n saraçl a adad n belirterek, yar fl atlar na ait tüm malzemelerin kendilerinde bulundu unu ve bu malzemelerin kendi el iflçili i ile flekillendi ini vurguluyor. Saraç Ahmet flgören mesle ini gelecek nesillere b rakmak istedi ini, ancak gençlerin bu mesle e s cak bakmad n söylüyor. Kal plar halindeki derileri kesip biçtikten sonra flekillendiren ustan n saraçhanesinde eyer, zama demiri, zama kay fl, kolan tek, kantarma tak - m, boy martingal, beyaz yular, yedeklik, keçe, sünger, ah r çulu, blenket, ya murluk, eyer alt, t mar tak m gibi malzemeler bulunuyor. BAfiTAN AYA A 850 YTL El eme i ile dikilerek sat fla sunulan eyerlere 10 y l garanti veren saraç fievki Cantez de y llar n mesle ine adayanlardan. Bir saraç n mutlaka el dikiflini iyi bilmesi gerekti ini kaydeden Cantez, eyer dikerken çok dikkatli ve titiz çal flmak gerekti ini söyleyerek, i nenin derin bat r lmas sonucu derinin çatlayabilece ini ve eyerin ömrünün k salabilece ini belirtti. Gençlerin mesle e ilgisiz oluflundan yak nan Cantez, Atç l k camias nda çal flmak isteyenler ilk ifl olarak gidip bahis oynuyorlar. Oysaki bizim yapt m z ifli yaparak da camiaya hizmet edilebilir. Tamir ve onar m ifli de yapan Cantez in elinden ç kan el dikiflli eyerler 300 YTL ye al c buluyor. Haralardan yeni gelen taylar bafltan aya a giydirmenin bedeli de 850 YTL. Tabi pazarl k pay da müflteriye sunulan imkanlar aras nda yer al yor.

15 Boksör Garbis in at sevgisi izlere bu say m zda 1955 y l n- beri Veliefendi ye adeta gö- Sdan nül ba kurmufl bir yar fl severi k - saca tan tmak istiyoruz. Garbis Zaharyan 1930 stanbul do umlu y llar aras nda önce amatör olarak bafllad boks yaflam, geliflen olaylarla profesyonelli e dönüflmüfl. Y llarca Fatih Gençlik Kulübü nün sporcusu olarak boks yapan Garbis Bey, ilerleyen zaman içerisinde Taksim Spor Kulübü ne geçer ve burada sporculuk hayat bitene dek kal r. Bu süre içerisinde pek çok ulusal müsabakaya kat l r; dereceler al r. Y l 1950: Kendisine Veliefendi dedi imizde gerçekten yüzü gülerek bafllatt anlatmaya: 1950 lerde Jokey Kulüp teflekkül etti inde atyar fllar na karfl büyük bir merak uyand millette. Ben de o zamanlar profesyonelli e henüz geçmemifltim ve hafta içinde bir antrenman günü ö leden sonra arkadafllar mla Veliefendi ye geldim. K saca gelifl o gelifl diyebilirim. Y l 2005; elimden geldi ince hemen hemen her koflu gününe gelirim. Dolafl r hava al r m. Ufak tefek bahis oynar m. Bana göre belki bir sigara paras na burada ki kadar hoflça vakit geçirebilece iniz baflka bir yer yoktur. At sahibi ya da yetifltiricilikle hiçbir alakam yok. Benim için kazanan kaybeden at ayr - m da yoktur. Neticede buradaki de bir boks maç gibi. Özünde centilmenlik ve spor ruhu olan bir müsabaka. Gerek atlar gerekse de jokeyler birbirleriyle k yas ya yar fl yorlar. Biz maçtan sonra nas l sar l p birbirimizin kafas n okfluyorsak atlar da finifl çizgisinden sonra yan yana kald klar yerlere gidiyorlar. Gong sesi: Bana en çok neyi seviyorsun derseniz hiç düflünmeden atlar n starttan ç k fl an nda çalan çan sesi derim. Bunu her boks raundu öncesi çalan gonk sesiyle ba daflt r yorum. Y llard r unutamad - m o heyecan burada gariptir at yar fl yla gideriyorum sanki. Bir de özellikle pistin kenar ndan seyrederken uzaklardan gelen atlar n yan mdan geçerlerken zemini gümbür gümbür titretmelerinin keyfini tarif edemem 76 yafl nday m, kendimi çok iyi hissediyorum. Allah bana ömür verdikçe ben de buralarda ki bu e lenceyi takip etmek istiyorum. Herkes Veliefendi ye Konuflmas nda s k s k içki ve sigara kullanmad n belirten Garbis Zaharyan n kendi deyimiyle fit oldu u yer Veliefendi. Burada yürüyüfl yap p, bol oksijenle kendisine enerji depolad n söylüyor ve 76 yafl n gürbüz delikanl l içerisinde objektiflerimizi boks hareketiyle selamlayarak bizlere veda ediyor. Biz de kendisine daha nice sa l kl y llar diliyoruz TJK güvenli i sigaray b rakt Türkiye Jokey Kulübü Güvenlik Amirli inde görev yapan 20 tiryaki, sigaray b rakt. 15 tiryaki de Nisan ay içersinde b rakma taahhüdünde bulundu üvenlik personeli aras nda G bafllayan sigara b rakma furyas her geçen gün büyüyor. Onlar bu sonuca iten nedeni Murat Üzüm flöyle özetliyor, Bir gün arkadafl m z n hasta babas na kan vermemiz gerekti. Biz de 4 arkadafl gittik hastaneye. Ancak sigara içti imiz için kan flekerimiz düflük ç kt. Arkadafl - m za zor gününde yard mc olamad k. O gün sigaradan nefret ettim ve biraz düflündükten sonra sigaray b rakmaya karar verdim. Bu konuyu arkadafllar ma açt m, karar alarak sigaray b rakt k. Güvenlik fiefi Abdullah Ant, Hayat ma tat geldi, sabahlar uyanmakta zorluk çekmiyorum. Sigara içenler art k ikinci plana itiliyor. Bence herkes b rakmal dedi. Güvenlik personeli Metin Ar da arkadafllar n n bafllatt sigaray b rakma furyas ndan etkilenenler aras nda yer al yor. Öyle ki bu olay ilk duydu- unda vermifl karar n ve bir kaç gün içerisinde o da b rakm fl. Evimde sigara içen yoktu diyen Salih Güzelce, kendimle verdi im mücadeleden galip ç kt m ve ald m karar uygulamakta k sa süreli zorluk çektimse de flimdilerde içmemenin mutlulu unu yafl yorum diye konufltu. Necati Ata, Bünyemde farkl l k hissettim. fiimdi yorulmuyorum dedi. Sigaray b rakanlar n say s flimdilerde 20 yi geçti, Nisan ay içerisinde de 15 kifli daha sigaray b rakmay taahhüt etti. Yunus Tüzün Sigaray b rakan arkadafllar m n yan nda içemiyorum. Dolay s yla onlardan uzaklafl yorum. Özellikle de sigaray b rakan mesai arkadafllar m n yan nda içmemeye özen gösteriyorum. Bu aralar kendimi ikinci s n f bir insan olarak görmeye bafllad m. Sigara içmenin huzursuzlu unu yafl yorum. Kesin bir karar ald m ve Nisan ay içersinde sigaray b rakaca ma dair arkadafllar ma söz verdim diye konufltu. 15

16 Bayanlar n baflar s zl k nedeni savaflç ruha sahip olmamalar üzelli ine düflkün, kendine vakit Gay rmaktan, güzel giyinmekten, makyaj yapmaktan hofllanan 24 yafl nda bir genç han m Serap BER- BER. 31 Mart 1982 stanbul do umlu. Ailesi ile stanbul da ikamet eden Serap aslen Yunanistan l. Kendisine bu mesle i yapmaya nas l karar verdi ini sorduk ve sohbetimize bafllad k. 16 Ben jokey olaca m dedi imde herkes çok flafl rm flt Bu mesle i 6-7 y l önce ailemle Yunanistan a gitti imizde day m akl - ma soktu. Kendisinin direkt olarak atç l kla hiç ilgisi yoktur. Tan d birkaç jokey varm fl. Bana fiziksel olarak bu mesle- i yapabilecek özelliklere sahip oldu umu söyledi. stanbul a döndü ümüzde Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi ne gittim ve ben jokey olmak istiyorum dedim. Daha o zaman bayanlara apranti e itimi verilmiyormufl. Biraz hayal k r kl yaflad m itiraf etmeliyim. Ama kafama koymufltum bir kere ve inatla birkaç sene sonra tekrar e itim merkezine gittim ve bayanlara da apranti e itimi verilmeye baflland n ö rendim. Camiadan hiç kimseyi tan m yordum. Ben jokey olaca- m dedi imde herkes çok flafl rm flt. Bak bu mesle i yapamazs n, çok zorlan rs n dediler. Ama ben jokey olaca- m dedim ve e itimime bafllad m. Bana ö retilen her fleyi uygulamaya gayret ettim. Ders saatleri d fl nda sahada idman yapan usta jokeyleri izliyor, binifl tekniklerini inceliyordum. Bir gün Süleyman AKDI n n yan na gittim ve bir gün sizinle at binece im dedim. Gülümsedi. Çok baflar l bir jokey olmak istiyorum. H rsl y m ve iyi bir binifl stilim var. Kendime güveniyorum. Önemli olan da bu bence. Bu aralar Avustralya ya gidecek Türk Jokeyler konusu oldukça gündemde. Sen de Avustralya da at binecek aprantilerden biri olmak ister miydin? Ben ö renciyken Avustralyal yetkililer seçim yapmak için e itim merkezine geldiler. Hocalar mdan olan sevdi im ve çok sayg duydu um Davut AKDI, örnek olarak benim binifl stilimi onlara göstermemi istedi. Hayran kald klar n söylediler. Yani benim binifl stilimi görerek di er aprantilerin seçimlerini yapt lar da diyebiliriz.avustralya da at binen çok say da kad n jokey varm fl. Bu sebeple ülkemizden erkek apranti istediklerini belirttiler. Oraya gidecek 10 aprantiden biri olmay isterdim. Ülkemiz d fl nda bir e itim almay ve kendini gelifltirmeyi düflünüyor musun? Elbette istiyorum bunu. Çünkü di er ülkelerde oldukça farkl binifl stilleri uygulan yor. Birçok binifl stilini görmeli, ö renmeli ve kendi bilgilerimizle birlefltirerek bir stil oluflturmal y z. Ben Avustralya ya gidemedi im için üzülürken flimdi önüme ngiltere yolu aç ld. Henüz tasar olan bu durum gerçekleflirse bir sene kadar orada e itim al p tekrar ülkeme dönmeyi, kendi ülkemde baflar y yakalamay ve en iyi olmay istiyorum. Bu arada Almanya da ünlü bir kad n jokey varm fl. Hocalar mdan Sadi HARMANBAfiI, benim stilimi ona çok benzetiyor. Sen de gelecekte onun kadar iyi bir jokey olacaks n dedi inde çok mutlu olmufltum. C v l c v l, genç bir han m olan Serap ile sohbetimiz oldukça samimi bir havada devam ediyordu. Kendisine ailesinden ayr olman n bir genç k z olarak nas l bir duygu oldu unu sordum. Okulu yeni bitirmiflti ve ailesi stanbul dayd. Ailemi özlüyorum ama iflimi çok sevdi im için her türlü özveriyi de göstermem gerekti ine inan yorum Okulu tamamlad ktan sonra yar fl sezonu zmir de oldu undan buraya geldim. Ocak ay ndan beri zmir deyim. fiimdiye kadar ailemden hiç ayr lmam flt m. Bu sebeple zorlanaca- m düflünüyordum. Tabi ailemi özlüyorum ama iflimi çok sevdi im için her türlü özveriyi de göstermem gerekti ine inan yorum. Ayr ca art k kendi ayaklar m n üzerinde durmay ö renmem gerekiyor. Biraz k skançl k da oluyor bazen Çok h rsl ve idealistsin. Bu duygular n n sana fayda kadar zarar da verebilece ini düflünüyor musun? Evet gerçekten çok h rsl y m. H rs m n bana yar fllarda yarar olaca - n düflünüyorum. Ama bazen öyle h rslan yorum ki, mesela ilk yar fl m kazanmak istiyorum. E er kazanamazsam yar fl sonras nda kimsenin görmeyece i bir yerde h rs mdan a layabilirim bile. dealist oldu um da do ru. Halis KARATAfi n uluslararas baflar lar n duydukça, gö süm kabar yor. Biraz k skançl k da oluyor bazen. Neden ben de ülkemi yurt d - fl nda temsil etmeyeyim, diyerek daha bir azimle çal fl yorum. Yani flimdilik bu duygular m n bir zarar n görmedim. At sahibi a abeylerimiz ve baz antrenörler bana çok yard mc oldu Hiç tan mad n bir flehir ve hiç tan mad n insanlarla dolu bir hipodrom. Buraya geldi inde neler yaflad n?

17 Aç kças çok zorland m diyemem. Her sabah idmanlara geliyorum. Güne erken bafll yorum. Sabah idmanlar kiflisel geliflimim için çok önemli. yi bir jokey olmak istiyorsam kendimi idmanlarda gelifltirmem gerekti- ini biliyorum. Burada zmir de, at sahibi a abeylerimiz ve baz antrenörler bana çok yard mc oldu. Özellikle Kuyumciyan Ekürisinin antrenörü Kemalettin EZG N in katk lar n yads yamam. Henüz çok tecrübesiz olmama ra men, h zla ö renmek için elimden gelen her fleyi yap - yorum. Usta jokeyleri ve yabanc yar fllar izlemeye devam ediyorum. Gördü üm her fleyden ve herkesten bir fleyler kapmaya, tarz ma eklemeye çal fl yorum. Halis KARATAfi n zekas n yar fllarda kullan fl n, Süleyman Akd n n diz kontrolünü, Selim Kaya n n el finiflini, Ertül Cank l ç ve Yemen Tunç un kamç kullan fllar n yi bir stilim oldu unu herkes söylüyor. Yapmam gereken fleyleri ve kat etmem gereken yollar biliyorum. Beni haz r gördükleri an bekliyorum Daha hiç yar flta at binmedin. Ne zaman ilk yar fl na ç kacaks n. Kendini haz r hissediyor musun? E itim al rken de, hocalar m n henüz erken demelerine ra men ben kaç p kaç p at binmeye giderdim. Çok yanl fl bir fley oldu unu sonra anlad m. Sakatlanabilirdim. Bafl ma bir fley gelebilirdi. Ama biran önce at binmek ve bu duyguyu olabildi- ince s k yaflamak istiyordum. Biraz da sab rs z bir kiflili im var. Her fley biran önce olsun istiyorum. fiu an bile atlar na binmemi isteyenler var ama büyüklerim henüz erken oldu- unu söylüyor. Ben de onlar n beni haz r gördükleri an bekliyorum. Çünkü ilk kat ld m yar fl kazanarak hat rlamak istiyorum. Mesela yak n zamanda Mustafa TARHAN Dubai de Aprantiler fiampiyonas nda at bindi ve birinci geldi. Onun kat ld fiampiyonada bir de Avustralyal bayan apranti Kathy O hara vard. Orada neden ben olmayay m ki? diye düflünmekten kendimi alamad m. Kad n vücudu, erkek vücuduna k yasla daha estetik ve esnektir. Güce dayal bir meslek olan jokeyli e vücudunu nas l haz rl - yorsun? Kad n vücudu erke- e göre daha esnektir, belki de at üzerindeki stilimin be enilmesinin sebebi budur, bilmiyorum. Ben bu esneklik ve estetikle gücü birlefltirerek herkesi flafl rtmak; gelecekte herkesin beni büyük jokeylerimiz gibi ismimle Serap BERBER olarak tan mas n, bilmesini istiyorum. Kendime güvendi im kadar çevremdeki insanlar n ve at sahiplerinin de bana güvenmesini istiyorum. Jokey olmak genelde kad nlar n tercih ettikleri mesleklerden de il. Çünkü fiziksel güç gerektiriyor. Bu gücü de bol bol koflarak, idmanlarda daha çok at binerek sa lamaya çal fl yorum. Yak n zamanda bölgesel kas geliflimimi destekleyecek bir programa da dahil olmay düflünüyorum. Bir kad n için jokeylik mesle i ne gibi fedakarl klar gerektiriyor? Neden kad n jokeyler kal c olam yor, isim yapam yor? Hiçbir zaman bu ortamda kabul görmek için nas l olmal y m diye düflünmedim. Sonuçta ben de bir bayan m. Makyaj yapmak, güzel giyinmek benim için önemli. Çok uzun saçlar m vard mesela. Kestirdim. Hem kask kulland m z için daha rahat olmak ad na hem de fazla dikkat çekmekten hofllanmad m için. Zaten birkaç bayan aprantiyiz. Sahaya gelirken makyaj yapm yorum. Spor giyiniyorum. Bu meslekte baflar y yakalamak için tercih etti im kiflisel fedakarl klardan dolay da rahats zl k duymuyorum. Benden önce de jokey olmak isteyen bayan arkadafllar m oldu. Bildi im kadar yla Zülfiye BU- LUT hala at binmeye ve çal flt rmaya devam ediyor. Kendisini taktir ediyorum. Bence ülkemizde bu mesle i yapmaya karar veren kad nlar n kal - c olamamalar n n nedeni (Zülfiye BULUT d fl ndakiler için söylüyorum), savaflç bir ruha sahip olmamalar. Ben yaklafl k befl y l kadar evlenmeyi planlam yorum. Öncelikli iste im mesle imde baflar y yakalayabilmek. stikrarl bir ilerleme kaydedebilirsem sonra evlili i düflünebilirim. Jokey olmak genelde kad nlar n tercih ettikleri mesleklerden de il Jokey Mert BERBER ile bir yak nl n z var m? Hiçbir akrabal m yok. Sadece soyad benzerli i. Hatta ben zmir e yeni geldi imde bana Serap BER- BER diye bir apranti gelmifl kim o, diye sormufltu da çok gülmüfltük. Kardefl, akraba ya da evli oldu umuzu düflünenler var ama biz sadece tan - fl yoruz o kadar. Hiçbir akrabal k ba- m z yok. Yak n zamanda neler yapmay planl yorsun? lk yar fl ma bugünlerde ç kaca- m. Ve kendimi, yan mda Halis KA- RATAfi, di er yan mda Süleyman AKDI, Erhan YAVUZ ve Yemen TUNÇ gibi isimlerle hayal ediyorum ve yar fl kazand m düflünmek istiyorum. En büyük hedefim bir gün GAZ KUPASI n kald rmak. Çevremdekilere imkans z bir fleymifl gibi geliyor ama ilkleri baflarmak daima zordur. Ben bir gün Gazi Koflusu nu kazanaca m biliyorum. Peki kupay kazand n anda yapmay istedi in ilk fley ne olurdu? Bunu hiç düflünmemifltim. Ama yapmak istedi im ilk fley önce daima ö rencilerin ve benim arkamda oldu una inand - m Osman Hattat n Sedat Okumufl un, ard ndan Ahmet Atç n n, ve Süleyman Akd n n ellerinden öpmek olurdu san r m. Birlikte geçirdi imiz yaklafl k bir saat için teflekkür ederiz. Serap BERBER e mesleki hayat nda bol baflar ve tabii ki bol flans diliyoruz. Baht n hep aç k, flans n hep bol olsun Serap Röportaj : Ifl l KALEL 17

18 Nal deyip de geçmeyin Nal n insan hayat ndaki yerini hiç merak ettiniz mi? Bir ço umuz nal n hayat m zdaki yerini insan n en önemli dostu at n ayakkab s ve getirdi i u ur ile ilgili zannederiz flin u ur k sm na gelince nal dünya üzerinde en tan nm fl u urdur. Bat l inanca karfl olanlar bile etkiler. ngiliz atasözüne göre f rt naya, flimflek çakmas na, yang na karfl nazara karfl, büyüye karfl ilaç gibidir. Yaln z bir flartla u ur getirir,e er sat n al nmaz bulunursa u ur getirece ine inan l r. Bat toplumlar - n n en eski ve en ra bet gören koruyucular ndan olan at nal n, insanlar üzerlerinde minyatürlerini tafl yarak da kullanmaktad rlar. Bunlar brofl, kolye, yüzük ya da anahtarl k fleklinde yap l p, kullan lmaktad r. At nal ev ve binalar için kullan lan güçlü bir koruyucu olarak bilinir. Bir nal evinize asacaksan z, iki aç k ucun yukar do ru gelmesine dikkat etmeniz gerekir. Afla do ru bakan bir at nal, o evdeki bereketin ve flans n ak p gitmesine neden olacakt r. Düzgün yerlefltirilmifl bir nal ise, o eve bolluk, bereket ve huzur tafl yaca gibi, ev halk n da u ursuzluklara karfl koruyaca na inan l r. Do aya bakt m zda da bir çok co rafyada nal izlerini görebiliriz. Bunlar n en önemlisi meflhur Niagara flelalesidir. Niagara flelalesinin afla döküldü ü a z k sm nal fleklinde oluflmufltur. Ayr ca bir çok körfez nal fleklinde do al oluflumunu tamamlam flt r. Yine insan yap m bir çok eflyada nal n o eflsiz simetrisinden faydalan lm flt r. Örnek vermek gerekirse; Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin toplant salonu nal fleklindedir. Ohio daki stadyumu nal fleklinde infla edilmifltir. Baz tasar mc lar n sandalyelerde de naldan esinlendiklerini görmekteyiz. Yine mücevher ve aksesuarlarda da nal izlerini görmekteyiz. RÜYALARDA NAL Rüya tabirlerinde ve halk aras ndaki yorumlarda ise ; nal talihin aç lmas ve u urlu olaylar olarak yorumlan r. Ayr ca rüyada nal görmek iyiye yorumlan r. Rüyada nal görenin flans aç k olacakt r. Rüyas nda yolda nal bulan bir kimsenin karfl s na, hiç beklemedi i bir anda güzel bir f rsat ç kacak demektir. TASARIMLARDA NAL Türkiye de ve Dünya da tan nan tasar mc m z Emre Ertürk kendi ta- Nal n u ur getirmesi için yolda bulunmas gerekmekte... sar m n yapt çantalarda neden nal logosu kulland - n fleklindeki bir soruya flöyle cevap veriyor. Nal n u urlu oldu una inand m için. Nal n flöyle de bir anlam var, bir yerde bulursan z ya da biri size hediye ederse, o nal k smetinizi açar. Bizim de bütün ürünlerimizde nal logosu var. Çantalar m z alanlara flans getirsin diye. Emre Ertürk ün markas Emre NY bugün Amerika, Japonya Kanada, ngil- Niagara flelalesinin döküldü ü a z nal fleklindedir. Ohio Stadyumu nal fleklinde infla edilmifltir. 18

19 S.Jessica Parker ve Jessica Simpson da nal n u uruna inanan ve boyunlar nda tafl yan ünlülerden... tere, talya ve Danimarka gibi birçok ülkede tam 180 sat fl noktas nda sat l yor. ÜNLÜLERDE NAL Amerikal yay mc, yazar,kaflif, bilim adam ve diplomat Benjamin Franklin nal n insan hayat ndaki önemini flu sözlerle anlatmaktad r. Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atl gidiverir. Western film deyince akla gelen ilk isim olan John Wayne ise u uruna inand için filmlerinde bindi i her at n bir nal n toplarm fl. Mücevherat alan nda da kolye,yüzük ve bilezik olarak karfl m za ç kan nal birçok ünlü ismin flans getirmesi için kulland bir aksesuard r. Bu ünlüler aras nda Sarah Jessica Parker,Jessica Simpson ve Jennifer Aniston sayabiliriz. KAPALI ÇARfiI DA NAL YOK SATIYOR Duvarlar süsleyen at nal nazarl klar nda çeflitlilik art nca sat fllar da Ünlü aktör John Wayne filmlerde bindi i at n nal n u ur için al rd. yükseldi. Kapal Çarfl da nazar boncu u satan Fehmi lkören sat fllar n n geçen y la oranla artt n kaydederek özellikle de at nal fleklindeki nazarl klar n müflteriler taraf ndan daha fazla tercih edildi ini belirtti. Türk müflterilerinin yan s ra turislerin de ilgi oda haline gelen at nal nazarl klar yeni tasar mlar yla müflterinin be- enisine sunuluyor. 15 y ld r sektörde oldu unu söyleyen lkören, kendi imalat m z olan nazarl klarda yarat c l m z kullanarak çeflitlili e gittik. At nal nazarl klar n piyasaya yeni sürdük ama k sa sürede talep artt. Görüldü ü üzere nal n kullan lmad yer ve alan yok gibi.hayat m z n her yerinde nal ve nal flekillerini görmek mümkün.ne dersiniz bize de u ur getirir mi acaba? Haydi daha fazla beklemeden bir nal bulup kap - BM Güvenlik Konseyi de nal fleklindeki masa etraf nda toplan yor. Günümüzde birçok co rafi oluflumlar zaman içerisinde de iflime u rayarak nal fleklini alm flt r. 19

20 Jokeylik kan mda var ehmet Kaya, son zamanlarda yük- baflar grafi iyle takdirleri ve Mselen dikkatleri üzerine toplayan isim oldu ve yar fl severlerin gönlünde hak etti i yeri ald. Kendisiyle yapt m z söyleflide mesle inin inceliklerinin ve atlara olan tutkusunun yan s ra ailesini, özel hayat n ve an lar n konufltuk. Jokeylik benim iflimden de öte kan mda var diyen Mehmet Kaya, fianl urfa l. 3 y ld r evli oldu u Fas l efli Hatice han mla zmir de bir tesadüf sonucu tan flm fl, o günden beri kaderciyim diyor. Baflar s n ifl disiplinine, düzenli aile yaflant s na ve flans na ba l yor. Mehmet Kaya n n kendisinden 7 yafl büyük a abeyi Selim Kaya n n ad n verdi i 1 buçuk yafl nda bir o lu var. flime ve aileme her zaman sayg duyar m, geldi im yeri ve bu ifle bafllang ç noktam asla unutmam çünkü ben bulundu um yere kolay gelmedim diyor. Biz de kendisine soruyoruz; Mehmet Kaya jokey olmaya ne zaman ve nas l karar verdi? Hat rlam yorum çünkü kendimi bildim bileli atlar n içindeyim, jokeylik benim kan mda var. Jokey olmaya karar veriflimdeki en önemli etken a abeylerim, Selim, Beflir ve Hasan Kaya oldu. A abeyim Ali Kaya y bir trafik kazas nda kaybettikten sonra di er a abeylerim jokey oldu. Ben de onlar gibi jokeyli i seçtim. Atlar sizin için ne ifade ediyor? At n insandan tek fark n konuflamamas olarak görüyorum. At, herkesi tan r; jokeyini, sahibini ve onu yetifltireni bilir, sadece konuflamaz. Yar flta nas l koflaca n bilen hatta rakibini bile tan - yan atlar var. Çok ak ll bir hayvan, jokey düfltü ü zaman asla üzerine basmaz, o kadar da asil bir hayvand r. Babam at yetifltirdi i için biz at sevgisiyle büyüdük, baz insanlardan daha ak ll atlar tan d m bu hayatta. Mesela deklarelerden sonra koflaca n anlayan atlar var. At n stresi bafll yor, kendini adeta o kofluya haz rl yor. Piste ç kt zaman iyi koflaca n belli ediyor. Kazand zamansa dört köfle oluyor. Baz atlar kazanamad zaman büyük strese giriyor, hayvan sinir yap yor bunu kolayl kla hissedebiliyoruz. 20 Mutlaka sizin için özel olan atlar vard r bunlar hangileri ve neden önemliler? 1997 y l nda KÜÇÜKTUNCA yla ilk kez birinci oldum. Bizim ailemize ait bir safkand r. Bende çok özel bir yeri var, baflar l olmak için elinden geleni yapard çok ak ll bir hayvand y l ndaysa AVCIBATUR isminde bir atla jokeyli e hak kazand m. fiu anda koflanlardan YAfiARCIK ve bizim sahip oldu- umuz YAVUZCA, BÖRÜHAN be enirim. Ayr ca AKINDAYIM ve GRAND EKINOKS da çok be enip de binemedi im atlar. Eski atlardan HABERBA- TUR, YAVUZHAN stiliyle karakteriyle çok be endi im atlard r. Hala eski yar fllar n izlerim. Arap atlar içinde en be endi im KAFKASLI onu fi LAN izliyor. YAfiARCIK n benim için ayr bir önemi var YAfiARCIK la hep sürpriz yap yorum. Tayl ndan beri çok be enirim, önemli koflular kazand k birlikte. KEREMKOÇ da en be endiklerim aras nda, birlikte 16 yar fl kazand k. Türkiye de en be endi iniz jokeyler hangileri? En be endi im jokey Selim Kaya. A abeyim oldu u için söylemiyorum. Kendisi çok iyi ve ak ll ca at biniyor, yar fl içinde yar fl düflünerek kofluyor. Futboldaki gibi taktikleri ayarl yor, yar - fl çok iyi okuyor ve baflar l oluyor. Ayn zamanda dürüst bir insand r. Di er jokeylerden Halis Karatafl çok be eniyorum. Ayr ca Ak n Sözen, Özcan Y ld r m, Mustafa Tarhan ve Gökhan Y ld z da bana göre gelece e yönelik ümit vaat eden aprantiler. Türkiye nin en iyi jokeyleri aras nda gösteriliyorsunuz. Bu baflar n z n s rr nedir? Bir futbol tak m düflünün 11 oyuncusu da birbirine ba l ve dürüst oldu u zaman baflar da bunun beraberinde gelir. Bu kifliler, tak m arkadafllar - na karfl da sorumluluk duyarak aile yaflant s n da ona göre düzenler. Bana göre bir jokeyin sadece iyi at binmesi hiçbir zaman yeterli de il. fl disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor yoksa bu meslekte baflar l olamay z. Ama ben aile yaflant ma da çok önem veriyorum, ayr ca bugüne kadar yar flseverlerle diyalo uma çok dikkat ettim, iyi ve dürüstçe çal flt m. Tabi bu iflte yafl da önemli, yafl n z ilerledikçe tecrübeniz de art yor. Bence iyi bir jokey, yar fl içinde elinden gelenin en iyisini yaparak bindi i ata yar fl kazand - rabilir. At n kazanma flans yüzde seksense bunu yüzde yüze ç karabilir. Koflularda bunu bilerek hareket ediyorum, hem at n sahibinin hem de yar flseverin güvenini kazanmay hedefliyorum. Bu meslekteki en büyük hedefiniz nedir? Bir numara olmak. Öncelikle Türkiye nin bir numaras olmak, daha sonra flans m z n ve flartlar n elverdi i ölçüde yurtd fl nda da büyük baflar lara imza atmak istiyorum. Sizde iz b rakan koflular hangileri? Asl nda çok fazla var. Mesela geçen y l TBMM koflusunu YAfiARCIK la sürpriz yaparak kazanm flt m. Benim için önemli bir birincilikti. KEREMKOÇ ile yar flt m Gazi Koflusunu da asla unutam yorum benim yar flt m ikinci Gazi Koflusuydu. Kazand m dedi im bir anda, son elli metrede çok kuvvetli gelen SUF isimli ata geçildim y l nda kendi at m z olan YAVUZCA yla Cumhuriyet Kupas nda bafl fark yla birincili i kaybetmifltim. Bir y l sonra yine ayn atla yine Cumhuriyet Kupas n kaybettim. Selim a abeyim birinci gelen ata biniyordu ve bizim sahip oldu- umuz at geçti. Bu da ne kadar dürüstçe yar flt m z gösterir. Hatta a abeyim Selim Kaya bu yar flla Fair Play ödülü ald. Ben ailem ad na gurur duydum ancak kaybetti im için de itiraf edeyim biraz üzüldüm. Bafl n za gelen enteresan olaylar var m? 2000 y l nda, jokey olmama 4 yar fl kala bir kofluda SAM LAND adl atla yar - fl yordum sürpriz bir att, yan lm yorsam 16 lira ganyan vard. Süleyman Akd a abey de yar fltaki en favori ata biniyordu. Bindi im at n e er kayd rma huyu varm fl benim haberim yoktu. Start ç k fl nda öne ç kt m ve e erim kayd. Yapacak hiçbir fley yoktu dizlerimi s karak e eri tutmaya çal flt m. Son iki yüze girdi imizde e er art k iyice geriye kaym flt ama en öndeydik, birincili imizi koruyorduk. Ancak at huysuzlanmaya bafllad ve potoyu

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

AT YARIfiLARI MÜfiTEREK BAH SLER YÖNETMEL

AT YARIfiLARI MÜfiTEREK BAH SLER YÖNETMEL Resmî Gazete 19 Nisan 2011 Sal Say : 27910 AT YARIfiLARI MÜfiTEREK BAH SLER YÖNETMEL Türkiye Jokey Kulübü 1 2 B R NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı