Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de"

Transkript

1 MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de Türkiye nin yeni zenginleri Haberi 8 de

2 Win River Win süper kofltu Dubai yar fllar n n son gününde Japon at Utopia n n ard ndan ikinci olan Win River Win gö sümüzü kabartt. Safkan m z bu ikincilikle uluslararas yar fllarda bugüne kadar al nan en büyük baflar y alarak tarihe geçti ubai Racing Carnival 25 Mart D günü yap lan final yar fllar yla sona erdi. 7 koflu üzerinden yap lan son gün finallerinde Y ld - r m Gelgin in sahibi oldu u Win River Win günün ikinci koflusu olan Godolphin Mile yar fl nda jokeyimiz Halis Karatafl la start ald. Safkan m z Türk atlar n n elde etti i bugüne kadar ki en iyi dereceyi alarak tarihe geçti metre kum pistte yap lan yar flta son viraja taktik gere i grubun arkas nda giren safkan - m z son 200 metrede jokey Halis Karatafl n ak ll takti ine ve teflviklerine cevap vererek müthifl bir sprintle potoyu Utopia n n ard ndan geçti. Bu ikincilik safkan n sahibine 200 bin dolar ikramiye kazand rd. Birinci gelen Utopia n n 1:35:88 koflarak birinci oldu u yar fl, Win River Win 1:36:61 ile yar fl n favorileri olarak gösterilen Jack Sullivan ve Marbush un önünde tamamlad. Win River Win GODOLPHIN MILE-GR 2 At n ad Kg Jokey 1.Utopia (JPN) 57.0 Y.Take 2.Win River Win (USA) 57.0 H.Karatafl 3.Jack Sullivan (USA) 57.0 E.Ahern 4.Marbush (IRE) 57.0 J.Murtagh 5.Shamoan (IRE) 57.0 J.Velazquez 6.Court Masterpiece (GB) 57.0 M.Kinane Safkan m z son viraj dönüldü ünde grubun en sonundayd. Win River Win için herkesin ortak görüflü Tarih yazd TJK TV ye telefonla ba lanan Tar m ve Köyiflleri Bakan M. Mehdi Eker flunlar söyledi: Ben Win River Win in iyi bir netice alaca n söylemifltim.yapt m z çal flmalar n hakl oldu unu göstermesi bak m ndan çok önemli bir gün yaflad k. Geçti imiz günlerde atç l m z aç s ndan çok önemli bir yasay ç - kartt k. nflallah önümüzdeki günlerde 2 hedefimiz olan kesintilerle ilgili kanunu da ç kartaca z. Bu baflar lar ülkemizin tan t m aç s ndan çok önemlidir. Ayr ca bu ve önceki baflar lar hem ulusal prestij aç s ndan hemde ülkemize getirece i ekonomik kazançlar n kap s n açmas bak m ndan gereklidir. Ben bu baflar lar n ileride ekonomik kazançlar getirece ine de inan yorum. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum ve kutluyorum. Bu tip baflar lar bizim itici gücümüz olmaktad r diye konufltu. At sahibi Y ld r m Gelgin flöyle konufltu: Heyecan m gizleyemiyorum, eme i geçen herkese teflekkür ederim. Yar fl sonras say n bakan m z beni arad ve kutlad ona ayr ca teflekkür ediyorum. Bize destek olmak için burada bulunan AK Parti milletvekili nci Özdemir han mefendi ve YKK Baflkan smail Hakk Say n baflta olmak üzere bütün Türk heyetine teflekkür-

3 ler ediyorum. Yar fl öncesi 45 dakika boyunca Halis Karatafl ile konufltuk.yar fl n bafllar nda bizi geçsinler dedik. Nas l olsa onlar düzlükte yakalay p geçeriz diye düflündük. Dedi- imiz gibi oldu. Halis çok iyi bir yar fl ç kard. kincilik bizim için sürpriz oldu. (1) Blatant, (6) Marbush ve (8) Jack Sullivan çok önemli atlar bunlar n hepsini geçersek birinci oluruz dedik. Sonuçta hepsini geçmeyi baflard k. Bundan sonra Türk atç l n n yolu iyice aç lacakt r dedi. AK Parti Adana Milletvekili ve Tar m Komisyonu Baflkan Vahit Kiriflçi: Yar fl çok iyi bir yerden ve net olarak izledik. Halis çok iyi at bindi. Burada Türk bayra n dalgaland ran herkese çok teflekkür ederim. Kesintilerle ilgili düzenlemeler bitti inde atç l m z çok daha iyi yerlere gelecek dedi. AK Parti stanbul Milletvekili nci Özdemir de: Çok güzel bir gün ve keyifli bir yar flt. Daha yapacak çok iflimiz,alacak çok yolumuz var. Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanl - m z n da deste iyle atç l k için çok önemli haberler verilecektir.formula 1 yar fllar ndan sonra bu tip organizasyonlar da yapmak istiyoruz. Bunlar yapacak tecrübe ve iste imiz var. Ümit ediyorum ki top yekün bir destek görece iz diye konufltu. Dubai de bulunan YKK Baflkan smail Hakk Say n ise duygular n flöyle dile getirdi: Bugün Türk atç l n n gücünü bir kez daha göstermifl olduk. Buradan ileriye gitmenin yollar n arayaca z ve emin ad mlarla ilerleyece iz. Yeni projelerle Türk atç l n flaha kald raca z. Say n Bakan m z n ve ilgili makamlar n deste iyle top yekün bu ifli yapaca z. Halis at m za çok iyi bindi ve son anda yapt sprintle çok güzel bir netice ald. Bu baflar n n Meclis teki görüflmelere denk gelmesi ayr ca iyi oldu. Kanunun ç kmas için TJK Baflkan Umur Tamer le seyahatimize bir gün geç gelebildik. Art k herkesin deste iyle güzel günlere do ru yürüyece iz dedi. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ise duygular n flöyle aç klad : Çok önemli bir yar flta çok önemli rakipleri geride b rakt k.bu Türk atç l için çok önemli bir gündür. Bundan sonra çok zor ve önemli bir görev üstlendik. Bize verilen desteklerin bofla gitmeyece ini herkese gösterdik. Hedefimiz olan baflar lara ulaflmak için destek veren herkese teflekkür ederim. Bundan sonra devam edecek olan destekler bizi dünyada söz sahibi ülkeler aras na sokacakt r diye konufltu. Baflar l jokeyimiz Halis Karatafl: ''Win River Win'den umutluyduk, iyi bir yar fl bekliyorduk. Startla birlikte önlerde iyi bir yer tuttum. Tempo h zlan nca at m z b rakt m. Son 600 de tempomuzu yeniden yükselttik. Kofluyu kazanan Utopia temposunu hiç düflürmedi ve birincili e uzand. Marbush ve geçen y ldan tan d m Jack Sullivan gibi çok güçlü rakipleri geride b rakmay baflard k'' dedi. Dubai de flapkalar da yar flt Pistlerde atlar yar fl rken hipodromda da dünya jet sosyetesinin tan nm fl simalar fl kl klar yla birbirleriyle yar flt lar. En iyi giysi 5 bin dolar kazan rken, en iyi flapka sahibi 3 bin dolar para ödülünü ald 3

4 6132 Say l At Yar fllar Hakk nda Kanunda de ifliklik kabul edildi S ra kesintilerde TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye s n rlar içinde at yar fllar düzenlemede, yurtiçinde ve yurtd fl nda düzenlenen yar fllar üzerine müflterek bahis kabul etmede Tar m ve Köyiflleri Bakanl 'na yetki veren kanun tasar s 22 Mart günü kabul edildi t Yar fllar Hakk nda Kanunda ADe ifliklik Yap lmas na Dair Kanuna göre, Türkiye s n rlar içinde at yar fllar düzenlemeye, yurtiçinde ve yurtd fl nda düzenlenen yar fllar üzerine yurtiçinden ve yurtd fl ndan müflterek bahis kabul etmeye, Tar m ve Köyiflleri Bakanl yetkili olacak.koflulara kay tl her at, doping muayenesine tabi tutulacak. Doping fiiline, at ilgilileri kat lmam fl olsa bile, dopingli oldu u tespit edilen at, ilk defas nda 1 y l, ikinci defas nda 2 y l ve üçüncü defas nda ise süresiz olarak koflulara kat lmaktan men edilecek. 4 AK Parti stanbul Milletvekili ve T.Y.A.Y.S.D. Baflkan nci Özdemir, tasar n n önemi hakk nda milletvekillerine bilgi verdi say l At Yar fllar Hakk nda Kanunda yap lan de ifliklikleri içeren At Yar fllar Hakk nda Kanunda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s ile ilgili bilgiler : tarihli ve 6132 say l At Yar fllar Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinde yap lan de ifliklikle, sadece Türkiye s n rlar içersinde at yar fllar yapmak ve müflterek bahis tertip etmek yetkisine sahip olan yar fl otoritesi Tar m ve Köyiflleri Bakanl - na, gerek Türkiye s n rlar içersinde düzenlenen at yar fllar na ve gerekse yurt d fl nda tertip edilen yar fllar üzerine yurt içinden ve yurt d fl ndan müflterek bahis kabulü yapmak hak ve selahiyeti verilmesi amaçlanm flt r. Böylece küreselleflen dünya ile at yar fllar sektöründe de bütünleflme sa lanacakt r. TJK Dünyada bir çok ülkenin devlet kurulufllar n n ve daha da önemlisi ordular n n bünyelerindeki çok önemli sistemlerde öncelikle tercih edilmekte olan stable (kararl ), reliable (güvenilir) ve ayn zamanda secure (güvenli) özellikleri ile en geliflmifl 2. kuflak Kompüterize Müflterek Bahis Sistemini devreye alarak Dünyada geçerli tüm bahislerin kabul edilebilece i bir alt yap ya sahiptir. Bu alt yap sayesinde hem ülkemizde oynanan yar fllara yurt d fl ndan bahis kabulü yap - l rken, hem de uluslararas belli bafll at yar fllar üzerine o ülkelerin yar fl müesseselerince düzenlenen müflterek bahislere Türkiye den kat l mlardan gelir elde edilerek yar fl gelirlerinin artt r lmas hedeflenmifltir. Böylece, bu tür kat l mlar n yasalar m za uygun biçimde devletimize gelir getirecek flekilde olmas da sa lanm fl olacakt r. Kanunda yap lan di er de ifliklik ise; atç n n Yedek Akçesi olarak kurulan 7000 Say l Hususi Fon Hesab n n aktar m ile ilgili Tar m ve Köyiflleri Bakanl ve Yar fl Müessesesi TJK aras nda zaman zaman miktar n hesaplanmas nda farkl yorumlara yol açan aktar m formülünün, 6132 say l At Yar fllar Hakk nda Kanununa uygun biçimde basitlefltirilmesi ve fonda biriken paran n, atç l n geliflmesi teminen yap lacak yat r mlara harcanabilmesi için eskiden oldu u gibi esas yetkili Bakanl k ad na harcama yetkisinin Yar fl Müessesesi TJK ne verilmesi amaçlamaktad r. Bu de ifliklik sayesinde Yar fl müsesesi TJK eskiden oldu u gibi Bakanl k ad na söz konusu fonda biriken Tar m ve Köyiflleri Bakan Eker, tasar n n kabulünden sonra genel kurula bir konuflma yapt. paran n kullanma olana n elde edecek ve atç l n geliflmesi için planlad yat r mlar yapabilecektir. Bu yat r mlar ile ülkemizin turizm gelirlerinin artt r lmas ve ülke ve atç l - n tan t m n n yap labilmesine olanak sa layaca aflikar olan, kanun tasar s nda di er bir de ifliklik ise, doping testi uygulamalar ile ilgilidir say l At Yar fllar Hakk nda Kanunda daha önce yap lan cayd - r c de ifliklikler ve Etlik Merkez Veteriner Konrol ve Araflt rma Enstitüsünün dünyaya entegre biçimde son derece modern doping test cihazlar ile donat lmas neticesinde Türkiye de doping vakalar n dünya seviyeleri alt na indirilmifltir. Halihaz rda yar fllarda koflan atlara uygulanan doping testi bu de iklikle yar fllara kaydolan her ata uygulanabilecektir. Böylece gerek atç m z ve gerekse yar flseverimizi ma dur eden doping vakalar n n çok daha düflük oranlara inece i ve at yar fllar na olan güvenin artaca düflünülmektedir.

5 CHP grubu ad na konuflan Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil, parti olarak tasar ya destek verdiklerini aç klad. Di er bir disiplin uygulamas ise yine atç m z ve yar flseverimizin ma duriyetini önlemeye ve at yar fllar na olan güveni artt rmay hedeflemektedir. Halihaz rda bir yar flta ceza alan jokeyin cezas Mahalli Komiserler Kurulu taraf ndan ceza ald yar fltan hemen sonra derhal uygulanmaktad r. Bu durumda yar fl sonras di er yar fllara deklare olmufl olan jokey bu atlara binememekte ve at sahipleri ço u kez muadil jokey bulmakta zorluk çekmektedir. Yap lan de ifliklikle, yar fl neticelerine tesir eden bu durumu düzeltmek üzere ve ayn zamanda hem bahislere ifltirak eden yar flseverin hem de at sahibi ve ilgililerinin ma duriyetini önlemek için bir yar flta ceza alan jokeyin o gün ve baflka atlara deklare oldu u takip eden ikinci gün at binmesine olanak sa lanm fl olacakt r. ANAVATAN Partisi grubu ad na fianl urfa Milletvekili Turhan Tüysüz, tasar ya destek verdiklerini söyledi. Gizli doping yasakland ilkshake ad verilen ve atlar n Myar fl performans n art ran kar fl m n kullan lmas Amerika da yasakland. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü de kanda milkshake tesbiti için haz rl klara bafllad y l nda Avustralya da kullan lmaya bafllanan, k sa zaman içinde Amerika ya s çrayan ve doping testlerinde anlafl lmayan milkshake adl enerji kar fl m 15 y l sonra nihayet tarihe kar fl - yor. Sodyum bikarbonat (hamur kabartma tozu), fleker su ya da enerji içeceklerinden oluflan bu kar fl m yar fltan önce bir hortum vas tas yla direkt at n midesine ak - t l yor. Kar fl m, kas yorgunlu u sonucu oluflan laktik asiti bask l yor. Kas a r s hissetmeyen at, böylece rakiplerine üstünlük sa l yor. New York Eyaleti Yar flç l k ve Bahisçilik Kurulu (The New York State Racing and Wagering Board), eyaletin atlar n yar fl öncesi milkshake ilaç verildi inin belirtisi olan afl r alkalize maddeler testine tabi tutulmas na izin veren bir hükmü 23 fiubat günü kabul etti. Doping Testi yapma, yar fltan önce kan numuneleri toplanmas suretiyle yap lacak. Amerika n n milkshake kullan - m n yasaklamas na neden olan olay, mafya ba lant l bir çetenin 200 milyon dolarl k bir doland r c l k girifliminin bir parças olarak, Aqueduct ta yar fl kazanan bir ata doping yapmakla suçlanmas yla bafllad. Safkan ngiliz at antrenörü Greg Martin, ünlü bir yar fl jokeyi ve çete ba lant l bir bahisçi ile birlikte18 Aral k 2003 tarihli yar flta, yar fl n bitiminden hemen önce ata gizlice kuvvetli bir performans destekleme kar fl m vermek suretiyle flike yapmaya çal flmakla suçland. Aqueduct n yar fl sonras ilaç testlerinde tespit edilmesi imkans z olan kar fl m, az tan nan bir at olan A One Rocket in starttan h zla ç karak inan lmaz bir 10 boyluk farkla kazanmas na yard m etmifli. ABD baflsavc yard mc s Benjamin Gruenstein, At n kazanmas n sa lamak için doping verdiler. Bu bir seferlik de il, sürekli yap lan bir ifl. dedi. Atlar Uçuran Sihirli ksir At yar flç l sektöründeki kifliler ona milk-shake diyorlar. At n performans n yükselten görünürde tespit edilemeyen bir yöntem. Yöntem flu flekilde iflliyor: Bir antrenör ya da seyis kar fl m at n midesine göndermek için bir hortum kullan yor. At koflmadan hemen önce; kabartma tozu, fleker ve sporcu içeceklerinden oluflan bir kar fl m burnundan g rtla na do ru ak t l yor. Kuvvetli kar fl m, yar fl sonras idrar muayenesinde ortaya ç kacak herhangi bir yasaklanm fl ilaç içermiyor. Ancak veterinerler, bu kar fl m n at n kan dolafl m na toksin salg lanmas n yavafllatt n veya durdurdu unu ve son düzlükte at n yorulmas n engelledi ini söylemektedirler. Ankara da bulunan Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü laboratuarlar nda milkshake testi yapmak için haz rl klar - n sürdürüyor. Böylelikle Türkiye de at yar flç - l nda ciddi bir sorun, daha bafllamadan tedbirleri al narak önüne geçilmifl olacak. 5

6 Turgay Kop a 12 soru, 12 cevap Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Turgay Kop yaz yar fl sezonu öncesinde yar flç, yetifltirici ve personelin merak etti i sorular cevaplad Meclis den fonla ilgili kanun ç kt. TJK ya faydas ne olacak? 7000 say l fon atç n n yedek akçesi. Yar fl ikramiyeleri konusunda cari s k nt çekildi i zaman bu miktar fondan karfl lanacak. Yeni ç kan kanunla aktarma formülü basitlefltirildi. Daha önce yaln z Tar m Bakanl n n kendisinin kullanmas s k nt ya yol aç yordu. Ayr ca onlar n bizimle ilgili konularda ellerinde yeterince uzman olmad için ifllerin gecikmesine sebep oluyordu. De ifliklikle flimdi TJK taraf ndan da bu paran n kullan lmas na olanak sa land. TJK maddi imkanlar el verdi ince bu yat r mlar n art k gerçeklefltirme imkan bulacak. fiu anda TJK n n mali durumu düzelmeye bafllad. Umar m kesintilerde bizim istedi- imiz flekilde bir iyileflme olur. O zaman her fley daha kolay olacak. Türk atç -l n n bekledi i önemli yat r mlar var. Bunlar gerçeklefltirme flans n yakalay p, dünya çap nda bir çizgiye ulafl r z. Gece yar fllar ve fl kland rma konusundaki geliflmeler konusunda bilgi alabilir miyiz? Gece yar fllar konusunda yapm fl oldu umuz araflt rmalar olumlu sonuç verdi. flleri gere i gündüz yeterince zaman bulamayan insanlar n gece yar fllar na ilgi gösterece i kesin flekilde ortaya konuldu. Baflta stanbul zmir, Adana ve yeni hipodrom bölgesi olan Antalya için böyle bir uygulama düflünülüyor. stanbul Teknik Üniversitesi ne bu konudaki teknik analizler yapt r ld. Gereken projeler haz r. TJK Yönetim Kurulu nun karar ile yak nda Bakanl a sunulacak. Onay al nd takdirde uygulama bafllayacak. Sanal bayilik uygulamas çok yak nda bafllayacak. Bu sebepten dolay ganyan bayileri zarar görecek mi? Sanal bayilik veya bahis bafllad zaman flu anda bayilerde kupon yat - ran insanlar n say s nda bir azalma olaca n sanm yorum. Çünkü sanal bahis uygulamas ile (A+) dedi imiz üst düzey gelir grubunu hedefledik. Daha do rusu bahis oynamak için ganyan bayilerine gidemeyen üst düzey gelir grubunu hedefledik. Bizim amac m z, var olan has lat n parçalanmas de il, bunlar n üstüne yeni gelirin eklenme-sini sa lamay umuyoruz. 6 Yapt m z araflt rmalara göre hedeflenen kitlenin zaman olmad için ganyan bayilerine gidemedikleri ortaya ç kt. Biz bu insanlar n oyunlara ifltirak etmelerini sa layaca z. Ganyan bayilerinin bu konuda hiç flüphesi olmas n. kendilerine en küçük zarar gelmeyecek. Çünkü onlar bizim gözbebe imiz. 81 kente yay lm fl bir bayi a na sahibiz. Böyle yayg n bir sat fl sistemini kim bozmak ister ki. Düflünün gelirimizin %97si bayilerden geliyor. Tüm dünyada oldu u gibi bu mecradan sa lanan gelirlerin genel has lat n yüzde onunu kapsayaca n tahmin ediyoruz. Urfa ve Elaz yar fllar n n uzamas n n sebebi at say s n n fazla olmas ndan m kaynaklan yor? Evet.. fiu an var olan at say s n n üzerine yeni start alacak olan taylar da eklenecek. Dolay s yla biraz önce sözünü etti imiz 3 ildeki ah rlar yetmeyecek. Birinci sebebi bu. Ayr ca bu hipodromlarda performanslar sebebiyle yer bulamayacak olan safkanlar bu iki ilde start alma flans bulacaklar. Bu y l ilk kez Urfa ve Elaz yar fllar n n Pazar günü yap lmas karar al nd. Bildi- iniz gibi en fazla sat fl yapt m z günlerden biri Pazar d r. Dolay s yla bu illerdeki yar fllar n da yeterli sat fl sa layaca n umuyoruz. Daha önceleri Pazartesi günleri çift yar fl yap l - yordu ve has lat düflük oluyordu. San - yorum bu sene ayn s k nt y yaflamayaca z. Böylelikle o illerdeki iflletme masraflar da amorti edilmifl olacak. zmit dman Merkezi ne çok talep var m? Henüz çok yo un bir talep yok. Anlad m kadar yla atç lar m z Ankara, stanbul ve Bursa yerleflim sonuçlar n bekliyor. Daha sonra talebin yo unlaflaca n san yorum. fiu anki yar fl yap lacak flehirlere yap lan ah r müracaatlar na bakarsan z bir k sm d flar da kalaca için mutlaka zmit e talep do- acakt r. Nakliye aç s ndan bir s k nt do- abilir mi? Biz TJK olarak gereken tüm giriflimleri yapt k. 6 tane firmadan fiyat ald k. Normal fiyatlar n alt nda bir fiyat belirleyerek TJK olarak at sahibini koruma yoluna gittik. Zaten bildi iniz gibi bu fiyatlar da ilan ettik. At sahiplerinin ma dur olmas n önlemek için ne gerekiyorsa yapt k. Buradaki atlar di er hipodromlarda koflma hakk na sahip olduklar için zmit dman Merkezi nin en önemli konular ndan birinin nakliye oldu u çok aç k biçimde görünüyor. stanbul sezonu için ne gibi haz rl klar yap ld? Sadece stanbul sezonu demeyelim. Ankara, Bursa ve Elaz da katal m. Daha do rusu yaz yar fllar diyelim. Hipodromlar için her sene yap lan mutad haz rl klar vard r. Yar fllar n bafllayaca güne kadar baflta pistler ve ah rlar olmak üzere di er tüm ünitelerdeki eksiklikler giderildi. Yeni al nan karar do rultusunda Urfa da ve Elaz da yar fllar uzat ld. Buralar için de gerekli haz rl klar yap ld. Sonuç olarak 5 hipodromda yar fllar yapaca- z. zmit dman Merkezi 1 Nisan dan itibaren faaliyete geçiyor. Burada 468 tane at n konufllanmas için gereken tüm haz rl klar bitirildi. Pist, ah rlar, at hastanesi ve sosyal tesisler eksiksiz ve haz r flekilde bekliyor. Personelden tasarruf yap lacak m? fiu anda bünyemizde 2100 kifli çal - fl yor. Bu say n n 1400 ü daimi personel. Di erleri sezonluk ve geçici personel olarak görev yap yor. Bu say n n içinden 1600 sendikal, güvenli i bu konunun d fl nda tutuyorum. Biliyorsunuz geçti imiz y la kadar güvenlik per-

7 soneli sendikal olam yordu. Ancak bu y l yeni ç kan kanunla bu imkan sa land. Ancak bizde sendikal ve sendikas z diye bir ayr m yok. Bütün personele ayn haklar eflit biçimde sa lan yor. Bizde ilk tasarruf tedbiri olarak atç lar n ikramiyelerini k - s tlamaya gittik. Di er rakiplerimize göre bayilerimize daha az pirim veriyoruz. Bu da bir k s tlamad r. flletme giderlerini minimuma indirdik. Bu durumda personelden de tasarruf yapmak zorunday z. Öncelikle emeklili i gelmifl olan elemanlar m z sevk edece iz. Daha sonra verimlilik esas göz önüne al nacak. Bu uygulamay yapmak zorunday z. flletme ekonomisi ilkelerine ters düflmemiz düflünülemez. Aksi takdirde kalanlar n da ifl güvenli- ini tehlikeye atm fl oluyor. Baz konularda d flar dan hizmet almay istiyoruz. Yeni sezonda güvenlik konusunda özellefltirme söz konusu olacak m? Biz kendi görevimiz olan daha do rusu kanunlarla belirlenmifl olan ifllerimizin d fl ndakileri, konunun uzmanlar na devretmeyi düflünüyoruz. Biliyorsunuz güvenlik konusunda yeni bir yasa ç kt. Bu yasa gere i konusunda ihtisas yapm fl ve uzmanlaflm fl bir ekibe ihtiyaç var. Bu nedenle Kulübümüz böyle bir uzman kuruluflla çal flmay düflünüyor. Örne in sa l k hizmetlerinde de ayn yola gittik. Müflterek bahis makinelerinin bak m ifllerini de yine ayn flekilde bir uzman kurulufla vermeyi düflünüyoruz. Güvenlik konusu bunlardan farkl de il. Bu flekilde maddi aç dan da avantaj sa layaca- z. Bu tür ifller tüm dünyada oldu u gibi art k profesyoneller taraf ndan yap l yor. Ancak flimdilik kesin bir karar verilmemekle birlikte, ilk aflama olarak zmit idman merkezinde ve Elaz da bu konu ile ilgili ihaleler yap l p, gereken teklifler al nd. Güvenlik önlemleri art r lacak m? Var olan sitemin d fl nda birde tüm hipodromlar m z n güvenlik kameralar ile donat lmas konusu gündemde. Bunun için stanbul Teknik Üniversitesi ne proje yapt r ld. Bu konu ile ilgili olarak gerekli ödenek zaten 2006 bütçemize de konmufltu. Teknolojinin kullan lmas ile güvenlik seviyesi üst düzeye ç km fl olacak. Takdir edersiniz ki her insan n bafl na bir adam dikemezsiniz ve bu da çözüm olmaz. Yönetim kurulumuzun onay ile bu konuda en k sa sürede harekete geçece iz. Amac m z hipodromlar kentin en güvenli yerleri haline getirmektir. Öncelik stanbul olmak üzere di- er bütün hipodromlarda bu sisteme geçilecek. Lisans olmayan seyislerin durumu ne olacak? Zaten lisanss z bir seyisin hipodromlarda çal flma hakk yok. Bu nedenle özellikle geçti imiz y ldan bu yana sürekli olarak seyis kursu aç yoruz Örne in zmit te iki kurs düzenledik bu kurslardan 120 civar nda seyis aday mezun olup, lisans ald. Bu insanlar n 16 milyon dolarl k tay adreslerini ve özelliklerini derneklere de bildirdik. Atç m z art k lisansl seyis als n diye çaba gösteriyoruz. Amac - m z lisans olmayan seyislerin hipodromlara giriflini yasaklamak. Bunun için di er hipodrom müdürlüklerine de talimat verildi. Yerel emniyet güçleri ile iflbirli i yap p bizim bile bilmedi imiz de iflik zamanlarda aramalar yapacaklar. Lisans ve kay tlar olmayanlar hipodrom d fl na ç kart larak gereken soruflturma yap lacak. Yak n geçmiflten beri bafllayan uygulamalarda atlar n seyisleri bir liste halinde as l - yor. Gelen ekip bu listedeki isimlere göre incelemelerini yap yor. Bizim için ah rlar n güvenli i çok önemli. Bu teknoloji ile desteklendi i zaman çok daha etkili olaca z. Kimsenin flüphesi olmas n güvenlik konusunda en küçük taviz vermeyece iz. Yeni sezonda restaurantlar ve cafeler için ihale aç lacak m? Yönetim Kurulumuzun kararlar do rultusunda bu tür iflletmeleri bilinen ve iflinin uzman kiflilere veriyoruz. Burada ihtilafa düfltü ümüz iki üç kifli var. Bunlarla davalar m z sürüyor. Bu konuda sonuç ald m z zaman bu kiflilerle yolumuzu ay raca z. Bunlar n yerine iflin profesyonelleri gelecek. Hijyen konusunda belediyelerle olan iflbirli imiz sürüyor. Periyodik olarak kontroller yap - lacak. Bu konuda çok titiz ve hassas oldu umuz iyice bilinmeli. Aksi bir durum olursa kesinlikle affedilmeyecek. Amac m z yar flseverlere en iyisini ve kaliteyi sunmakt r. ABD'de 2 yafl ndaki bir tay hiç yar - fla ç kmad halde aç k art rmada 16 milyon dolara (21 milyon YTL) sat larak dünyan n en pahal yar fl at oldu. rlanda, ngiltere ve Dubai'den gelen ifl adamlar, Amerika'n n Miami kentinde düzenlenen aç k art rmada Afgan at n almak için k yas ya yar flt. At n rekor fiyata sat lmas n n en büyük nedeni ise soy a ac. Annesi Amerika'n n en eski at yar fllar olarak bilinen Kentucky Derby'sinde defalarca flampiyon olmufl, dedesi ise y llar önce 100 bin dolara sat n al nm flt. Art rman n en dikkat çeken al c s ise Dubai fieyhi El Maktum'un 10 kiflilik ekibi oldu. fieyhin temsilcileri at için önce 15 milyon 500 bin dolar verdi. rlandal John Magnier, Michael Tabor ve Derrick Smith isimli üç ifl adam ise fiyat 16 milyona ç kararak at almay baflard. Bu al flveriflten en karl ç kanlar ise at geçen y l 425 bin dolara Kentucky'deki bir çiftçiden alan komisyoncular oldu. Bu sat flla 20 y l önceki rekor da k r lm fl oldu y l nda yap - lan aç k art rmada Seattle Dancer isimli ata 13.1 milyon dolar verilmiflti. Coolmore Stud ad na Demi O'Byrne, Calder Hipodromu nda yap lan Fasig-Tipton sat fl nda aç k artt rmaya kat ld ve rlanda esasl Coolmore Stud dan John Magnier ile Michael Tabor için tay sat n ald. Böylelikle 1980 lerin ortas nda, Triple Crown galibi Seattle Slew in erkek kardefli olan Seattle Dancer için ödenen 13,1 milyon dolarl k rekoru geride b rakt. Lexington, Kentucky den Fasig-Tipton n Baflkan Yard mc s Boyd Browning 16 milyon dolarl k bir at satmay tahmin edemezsiniz. Hayat m boyunca bunun bir daha olup olmayaca n bilmiyorum dedi. Browning, Dünyadaki en büyük iki al c heyecanl bir fiyat artt rmada tak - l kald lar ve mant k bazen üstün gelmiyor. Bir müzayedede fiyat artt rma daima rasyonel de il bazen duygusal bir karard r. Müzayedeye kat lan her iki kifli de, dünyan n en iyi atlar na sahip olmay istiyor dedi. Florida dan Randy Hartley ve Dean De Renzo, tay bir yafll iken yeniden satmak amac yla 425,000 dolara sat n ald lar. Bu yönteme pinhooking ad verilmektedir. 19 fiubat günü yap lan etkileyici idman, potansiyel al c lar oldukça heyecanland rd ve tay n bir sat fl rekoru k raca spekülasyonlar n n ç kmas na neden oldu. Tay 200 metreyi 10 saniyede kofltu ki bu mesafede 12 saniye ortalama süre olarak kabul edilmektedir. 7

8 Alt l dan 1 e kat kazand Oynama tutmaz dediler 1 lira 80 kuruflluk alt l ganyan oynayan bal kç genç tam 327 bin 533 YTL kazand 3 Mart Pazartesi günü fianl urfa da 1koflulan alt l ganyan n ilk aya atbafl bitince alt l ganyan birinci ayakta (1) numaral SEPTO ile bilen bir talihli bal kç oynad 1,80 YTL lik kupon ile ,51 YTL kazand. Kuponunu Adana n n Karatafl ilçesindeki bayiye yat ran Suphi Akol ad ndaki talihli yar flsever belki de cebinde son kalan parayla büyük ikramiye kazanman n mutlulu unu yafl yor. fiansl yar flsever kazand n duyunca ilk ifl olarak 4 tane kurban keserek çevresindeki yoksullara da- tt. Sekiz kiflilik bir ailenin en büyük o lu olan 27 yafl ndaki Suphi Akol Paras zl k yüzünden evlenemiyordum. fiimdi ilk iflim bir ev almak ve en k sa sürede evlenmek. Çok çok mutluyum dedi. Alt l ganyan oynayarak flans n her zaman denedi ini belirten Akol, Bana bu kadar para ile oynanmaz, bulamazs n diyenler flimdi bana inanm flt r. Sigara paras ndan bile az para ile bu flans n istenirse yakalanabilece ini herkese gösterdim. Bundan sonra da alt l ganyan oynamaya devam dedi. fiansl yar flseverin anne ve babas ise Suphi nin bu flans sayesinde maddi s k nt lar m zdan kurtulduk. Art k bizi güzel günler bekliyor. Bafl m z sokacak bir evimiz olacak. Di er çocuklar m z da tahsillerine devam edebilecekler diye konufltu. fians buna denir Bir talihli yar flsever 1,35 YTL lik kuponla 3 misli alt l bularak 480 bin YTL kazand vet bu sat rlarda yaz yoruz ve de Eyazmaya devam edece iz. Alt l ganyan da küçük paralarla büyük servetlere sahip olmak hiçte zor de- il. Alt l ganyan oynamak hem bilgi,hem beceri hem de büyük oranda flans ifli. fians gelip sizi bulacak yeter ki siz at yar fl oynay n.bunu en son stanbul / Göztepe den kuponunu yat ran talihli ispat etti. Göztepe 251 No lu ganyan bayiinden kuponunu yat ran talihli yar flsever 28 Mart günü Adana yar fllar nda flans n n da yard m yla alt l y buldu, hem de üç misli. Kim bilir? Biraz gazetelerin yar fl tahminlerine bakt, etraf na kulak verdi, belki küçük k z - na,efline sordu yada ad n be endi- i at yazd. Ama en önemlisi flans - na güvendi ve kazand. 8

9 1 liran z nas l 1904 lira olur? Fanatik Gazetesi Atyar fl editörü Ömer Morovao lu 12 Mart tarihli yaz s nda at yar fllar nda paran z nas l katlayaca n z n formülünü yazd flte at yar fllar n n güzelli i ve cazibesi burada... Hem müthifl bir heyecan yafl yorsunuz, hem de yüksek oranlarda ikramiye kazanabiliyorsunuz. Hadi can m demeyin... Örnekler ve hesap apaç k ortada. Bir bak yorsunuz, YTL lik kuponla bin YTL kazananlar ç - k yor, bak yorsunuz yine sigara paras - na yüz binlerce YTL ikramiyeler yar fl severlere gidiyor. Hatta daha da önemlisi, tuttu unuz atlar bir bir geliyor, favori de olsa kat be kat kazan yorsunuz. Daha ne olsun? Bire 4, bire 5 veren kuponlar tutunca flaha kalkanlara sormak laz m, at yar fllar üzerine oynanan müflterek bahislerde bire 100, bire 200 kazananlar ne yapmal? E er k yaslama bir koyup kaç kazand n zsa, basit bir hesap yapal m. At yar fllar na mesela ikili bahis oyununda bire 8, bire 10 kazanmak fazla cazip görünmüyor, çünkü at yar fllar nda bahis oynayanlar her zaman daha fazla kazanabileceklerini biliyor, bu orana burun k v r yor. Ama bunlar da do ru anlamak ve do ru anlatmak laz m. Asl nda at yar fllar nda kazan lan ikramiye ile ba lant l olarak kazan lan oran, di er flans oyunlar ile k yasland nda her zaman daha üst seviyede. Mesela dünkü sonuçlara bakal m... 7 / 4 / 2 / 6 / 9 fleklinde biten beflli ganyan 13,85 YTL verdi. Gelen atlar n tümünün (en az ndan gazetemizde) favori oldu unu düflünürsek; 5 yeni kurufla 13,85 Yeni Türk Liras kazanman z mümkündü. lk bak flta 13,85 YTL fazla bir rakam gibi görünmüyor olabilir. Ama bir koyup kaç kazand n za bakarsan z; bire 277 gibi müthifl bir oran göreceksiniz. Hala di er flans oyunlar nda kazanmak daha kolay, daha cazip diyenlere sormak laz m. Befl tane maç yaz p, hepsinin sürpriz bitmesini bekleyip bire 277 kazanmak m daha kolay, yoksa 5 tane favori atla bire 277 kazanmak m? fiafl rd n z de il mi? Ayn fley dörtlü ve üçlü ganyanlar için de geçerli ki, dün 0.55 YTL veren ve (miktar olarak) hiç cazip görünmeyen üçlü ganyanda dahi bire 11 gibi di- er flans oyunlar için yüksek say lacak bir oranda kazanm fl oluyorsunuz. Örne i katlayarak giderek açal m. Yukar da verdi imiz dünkü yar fl sonuçlar na küsuratlar atarak bakal m. lk olarak 7/4 çiftesine bir lira koyunca 13,25 kat kazand n z. Bu 13 liray 4/2 çiftesine tek kalem koyup (bire 7,35) 95,55 YTL ye ulaflt n z. Sonra da 95 YTL yi güvenip 2/6 çiftesine yat r rsan z, 2,95 kat daha kazand n z ki, bu da YTL etti. Son olarak 280 YTL lik ikramiyeyi de son çifteye, yani 6/9 a yat r rsan z, bire 6.80 veren çiftenin karfl l olarak bafltaki 1 liran z n 1904 kat na, dolay s yla YTL ye ç kmas mümkündü... Hesapta küsuratlar da tam katlamada kullan rsan z, bu rakam kat na kadar ç kabiliyor. Nas l, inan lmaz de il mi? Kim buna cesaret eder demeyin, bu sadece bafllang çtaki 1 liran n katlayarak ulaflaca- rakam göstermesi aç s ndan küçük bir örnek. Ayr ca oynanan oyunlar da öyle hani sürpriz nitelenecek çifte bahis oyunlar da de il. Hepsi favorilerle oynanm fl oyunlar. Sonuçta bunun çok fazla olmasa da daha alt nda, ya da daha üstünde oranlar da elde etmeniz mümkün. fiimdi soruyorum, dört çifte sonunda ve gelme flans çok yüksek olan atlara oynayarak, (oyunlar n z n tutaca n düflünüp, kazanaca n z ikramiyeyi bir sonraki kofluda de erlendirerek) bir koyup 2021 kat n almak m kolay, yoksa maç n neticesini bilip, üstelik hepsinin de inan lmaz sürpriz sonuçlar olmas n umarak m kazanmak daha kolay? Bu örnekleri çeflitli alternatiflerle ço- altmak da mümkün. flte iflin püf noktas burada. Birinde bir koyup kaç kazand n za bak yorsunuz, di erinde ise toplam ikramiyeye. Ama ikisini de ayn kefeye koyarsan z, yani ikramiyeyi oran a vurursan z at yar fllar üzerine oynanan müflterek bahisler her zaman uzak ara önde gidecektir. Zaten Türkiye Jokey Kulübü nün reklamlar nda kullan lan Kazand kça kazand racak slogan n n bir çeflit aç l - m bu. Hem at yar fllar n n üstün seyir ve heyecan zevkini tadacaks n z, hem de çok küçük rakamlarla bile kat laca- n z müflterek bahislerde inan lmaz oranlarda ikramiye kazanacaks n z. Evet, bu mümkün, y llard r da mümkündü. Anlatmaya çal flt m gibi aynaya tersinden bakarsan z, kazand n z ikramiyeleri orana vurursan z, at yar fllar nda her zaman daha karl oldu unuzu ve kazanma flans n z n daha yüksek oldu unu görebilirsiniz. Çünkü at yar fllar nda müflterek bahisler sadece alt l ganyandan oluflmuyor. Alt l ganyan, belki de at yar fllar üzerine oynanan en zor müflterek bahis oyunu. Tabii ki alt l y bulman n tad ve heyecan da ayr. Ama tabela, kili, üçlü, çifte bahislerde veya üçlü, dörtlü, beflli ganyanda; hatta yedili plasede bile flans n denememifl olanlar varsa, küçük rakamlarla da olsa bu heyecan yaflamal, kazanma zevkini tatmal. Hatta Türkiye Jokey Kulübü, kendi yay nlar nda küçük rakamlarla büyük ikramiyeler kazananlar n kuponlar n verirken, ikramiyenin bu oran k sm n belirtmeyi de düflünmeli. Henüz müflterek bahislerin cazibesini anlayamayanlar için görünen köye de il, görünmeyen köy e k lavuzluk etmeli. Oranlar tabii ki oynanan miktar ve kazan lan ikramiyeye göre de iflkenlik gösterir. Ama zaten önemli olan cazip olan vermek, ikramiyenin cazibesini vurgulamakt r. Mesela en yak n örnek; Cuma günü YTL lik kuponla 157,978 YTL kazanan yar flsever, ayn zamanda 1 koyup 3134 kat n kazand... Nas l, bu oran bir flans oyunu için yeterince cazip mi? Fanatik / Ömer Morovao lu 9

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı