LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR"

Transkript

1 LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 57 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Y a y n 987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:39 Ostim ANKARA Tel.: (032) Belgeç: (032)

2 lkö retim Hayat Bilgisi 3. S n f Ö retmen K lavuz Kitab Editör : Dil Uzman : Görsel Uzman : Program Gelifltirme Uzman : Rehberlik Uzman : Ölçme De erlendirme Uzman : Yay nc Sertifika Nu. : ISBN: Hediye Atefl Ahmet Kapulu Ziya Harun Ergenç Özlem Do an Türkan Çelik Dr. Nuri Do an KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r, yay nevine attir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. KOZA Y a y n 987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:39 Ostim ANKARA Tel.: (032) Belgeç: (032)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak ; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli : De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m ; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl : Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet ; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen ; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu- un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 G R fi... 7 Ö RETMEN KILAVUZ K TABININ KURGUSU... ZAMAN ANAL Z TABLOSU... 3 OKUL HEYECANIM... 7 Okula Her Zaman Haz r m...8 Birbirimize Benzemeyiz...9 Arkadafl Seçimi...20 Okulda letiflim...2 Düflüncelerimiz ve Duygular m z...22 Duyarl m y z?...23 Demokratik Uygulama...24 Arkadafllar ma Eflit Davran yorum...25 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (2-9)...26 Sorunlar Çözelim...28 Bir de Kanatlar m Olsa...29 Geçmifl Zaman Olur ki...30 Eflyalar n Dili Olsa...3 Oyunun Kural...32 Kurals zl k Sorun Üretir...33 fiimdi Okullu Olduk...34 Tutumlu Olabilirim...35 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (20-27)...36 Düzenli ve Dengeli Beslenelim...38 Sa l m za Dikkat Edelim...39 Acil Durum...40 Kutlu Olsun...4 Bayram Geldi...42 Atatürk ün Ö rencili i...43 Bilinçli Tüketici miyim?...44 Nas l Daha yi Ö reniriz?...45 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (28-35)...46 Teknolojik Araçlar...48 Trafik Kurallar...49 Okul Yolunda...50 Ö renci Kulüplerimiz...5 Bence Güvenilir Olmak...53 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (36-42)...54 Yok Birbirimizden Fark m z...56 Temiz Bir Çevre çin...57 Temada Geçen Kavramlar Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (43-46)...59 Okul Heyecan m Temas Ölçme ve De erlendirme Cevap Anahtar BEN M EfiS Z YUVAM... 6 Yuvam z...62 Yaln z De iliz...63 Benim Güzel Evim...64 Ev Adresimiz...65 Evimizin Yeri...66 Ç NDEK LER Yönümü Bulabilirim...68 Onlar da Çocukmufl...69 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (48-54)...70 Farkl l klar n Zenginli i...72 Fiziksel Özelliklerimiz...73 Öncü nsanlar...74 Hayat m z Kolaylaflt ranlar...75 Hayalimdeki Meslek...76 Vücut Dili...77 Ailem ile liflkilerim...78 Benim Ailem...79 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (55-62)...80 Farkl Düflünebiliriz...82 Anlaflmazl klar Çözülür...84 Nas l Anlafl yoruz?...85 Kararlar Birlikte Al r z...86 Adil mi?...87 Plan Yapal m...88 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (63-69)...89 Baflarmak stiyorum...9 Neler Alabilirim?...92 Eflyalar...93 Aile Bütçesi...94 htiyac m Var...95 Tasarruf Yapal m...96 Haklara Sayg...97 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (70-77)...98 Atatürk ve nsan Haklar...00 yilik Yapal m...0 Benim Amac m...02 Amac ma Ulaflmak çin Ne Yapabilirim?...03 Korkma, Dene...04 Ailemle...05 Lider Olmak...06 Niçin Özenli Kullanmal y z?...07 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (78-85)...09 Evdeki Güvenli imiz... Deprem...3 Karalar ve Denizler...4 Ülkemiz de Yuvam zd r...5 Vatandafll k Görevlerimiz...7 Ayn Gezegeni Paylafl yoruz...8 Temada Geçen Kavramlar... 9 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (86-92)...20 Benim Eflsiz Yuvam Temas Ölçme ve De erlendirme Cevap Anahtar DÜN, BUGÜN, YARIN...24 Hayat mda De ifliklikler Oluyor...25 Duygular m z n Yans mas...26 Hayat m z De ifliyor...27 Hangi Mesle i Seçsem?...28 Benim Hava Raporum...29 Atatürk ve Sanat...3 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (94-00)...32 Liderlik Özellikleri...34 Ulusal Lider...35 Bayra m z...36 Geçmiflten Günümüze...37 Benim Fikrim...38 Do adaki Su Döngüsü...39 Dondurma Eriyor...40 Hava ve Trafik...4 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (0-08)...42 Ay a Yolculuk...44 Dünya n n Hareketleri Sonucunda Neler Olur?...45 Tekerlekten Otomobile...47 Buldum, Buldum!...48 Hangi Amaçla Kullan yoruz?...49 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (09-5)...50 letiflim Teknolojileri...52 Eskiden...53 Oyunlar m z...54 Geçmiflin zleri...55 Canl lar...56 Tohumdan Fasulyeye...57 Canl lar n Etkileflimi...58 Canl Cans z liflkisi...59 Karfl l kl Ba ml l k...60 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (6-23)...6 Do al Afetlerden Nas l Korunuruz?..63 Benim de Bir Projem Var...64 Temada Geçen Kavramlar Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (24-27)...66 Dün, Bugün, Yar n Temas Ölçme ve De erlendirme Cevap Anahtar BEL RL GÜN VE HAFTALAR...68 EKLER BÖLÜMÜ Ölçme Formlar n De erlendirme Anahtar...82 Okul Heyecan m Temas Ölçme ve De erlendirme Formlar...83 Benim Eflsiz Yuvam Temas Ölçme ve De erlendirme Formlar...88 Dün, Bugün, Yar n Temas Ölçme ve De erlendirme Formlar...92 SÖZLÜK KAYNAKÇA LET fi M KAYNAKLARI

7 G R fi Bilgi ça nda e itimin temel amac ; düflünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düflünen bireyler yetifltirmektir. Bu durum, ö rencilerimizi bilgi ça insan olarak yetifltirmeyi zorunlu k lmaktad r. Kald ki Türk Millî E itiminin Genel Amaçlar nda, Türk milletini ça dafl uygarl n yap c, yarat c, seçkin bir orta yapmak düflüncesi hedef olarak belirlenmifltir. nsan n biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün oldu u gerçektir. Bu nedenle insan n içinde yaflad do a ve toplumla uyum içinde yaflam n sürdürmesi, de iflime ayak uydurabilmesi önemlidir. Bunun için hayat n kendisi demek olan hayat bilgisi dersine büyük sorumluluk düflmektedir. Program n ruhuna uygun olarak yap lacak e itim ve ö retim çal flmalar yla süreçte bu sorumlulu un yerine getirilmesi mümkün olacakt r. Ö RENME - Ö RETME Ö renme - ö retme üzerinde yap lan araflt rma ve çal flmalar günümüzde daha da h z kazanm flt r. Ö renme ve ö retme kavramlar önemli bir de iflime u ram flt r. Bütün bu çal flmalardan, ö renmenin bireysel bir süreç oldu u sonucu ç kar labilir. Her birey, bilgiyi kendince alg lamakta, zihninde kurgulamakta, bireysel deneyimleriyle geçmiflteki bilgileri aras nda ba kurarak kendi düflünce dünyas n oluflturmaktad r. Ö retme ise ö renenin etkin kat l m n n öne ç kar lmas na, ö renme ortamlar n n düzenlenmesine, ö renmenin gerçekleflmesine yard mc olma ifllevi olarak tan mlanabilir. Hayat bilgisi program Yap land r c Ö renme Yaklafl m do rultusunda düzenlenmifltir. Bu yaklafl m, bilginin ö retmenden ö renciye do rudan aktar lamayaca n, ö rencinin kendisi taraf ndan aktif bir flekilde yap land rmas gerekti ini öngörür. K saca bu yaklafl ma göre birey çeflitli uyaranlarla etkileflime girer, bunlar anlamland r r ve bilgiyi kendisi yap land r r. Yap land r c yaklafl m, ö renme kavram için en son ulafl lan noktayla birebir örtüflmektedir. Bu yaklafl m, ö retme konusunda da ö retmen merkezli de il ö renci merkezli stratejileri (ifl birli ine ba l ö renme, rol yapma, problem temelli ö renme, beyin temelli ö renme, drama, proje, gezi, oyun oynama vb.) öngörmektedir. Ö retim sürecinde ö retmenin rolü ö rencilere rehberlik yaparak, yönlendirerek ö renmeyi kolaylaflt rmakt r. Hayat bilgisi dersinden beklenenler, ö rencilerin kendi giriflimleriyle gerçeklefltirecekleri ve ö retmenlerin ö rencilere do rudan bilgi aktarmak yerine sadece yol gösterece i etkinlikler arac l yla; Ö renmekten keyif alan, Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve do a ile bar fl k, Kendini, milletini, vatan n tan yan, koruyan ve gelifltiren, Gündelik yaflamda ihtiyaç duyulan temel bilgilere, yaflam becerilerine ve ça n gerektirdi i donan ma sahip, De iflikliklere dinamik bir biçimde uyum sa layabilecek kadar esnek, mutlu bireyler yetifltirebilmekle gerçekleflmifl olacakt r. Setin bütünlü ü içinde, hayat bilgisi dersinden beklenilenler ve program n vizyonu dikkate al nm flt r. Kazan mlar n ö rencilerin do rudan gözlenebilir davran fllar - n n yan s ra bilgi, beceri, tutum ve de erlerini de içeren ifadeler oldu u düflüncesine uygun olarak ö renme - ö retme etkinlikleri düzenlenmifltir. Sette ö rencilerin; elefltirel düflünme, yarat c düflünme, iletiflim, araflt rma ve sorgulama, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimcilik, Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma, kaynaklar etkili kullanma (zaman, para, materyal kullanma, bilinçli tüketici olma, çevre bilinci ve çevredeki kaynaklar etkili kullanma, planlama ve üretim), güvenlik ve korumay sa layabilme (do al afetlerden korunma, trafik kurallar na uyma, hay r diyebilme, sa l - n koruyabilme), öz yönetim (etik davranma, e lenme, e lenmeyi ö renme, amaç belirleme, kendini tan ma ve kiflisel geliflimini izleme, duygu yönetimi, kariyer planlama, sorumluluk, mekân ve zaman alg lama), kat l m, paylafl m, ifl birli i ve tak m çal flmas (liderlik, farkl l klara sayg, paylafl m), bilimin temel kavramlar n tan ma (de- iflim, etkileflim, neden sonuç, de iflkenlik, benzerlik, karfl l kl ba- ml l k, süreklilik, korunum), temalarla ilgili temel kavramlar tan - ma becerilerini kazanmalar amaçlanm flt r. Kiflisel nitelikleri ve de erleri gelifltirmeleri çerçevesinde; öz sayg, öz güven, toplumsall k, sab r, hoflgörü, sevgi, bar fl, yard mseverlik, do ruluk, dürüstlük, adalet, yenili e aç kl k, vatanseverlik, kültürel de erleri koruma ve gelifltirme kavramlar n özümsemeleri ve davran fl hâline getirmeleri hedeflenmifltir. Ö renme - ö retme sürecinin her aflamas nda ö rencilerin aktif kat l mlar düflünülmüfl, bireysel farkl l klar dikkate al nm fl, farkl ö renme stilleri ve zekâ alanlar na sahip olacaklar düflüncesiyle çok say da de iflik etkinliklere, drama çal flmalar na yer verilmifltir. Olaylar, olgular yaflam n bütünlü ü içinde ele al nm fl ve ifllenmifltir. Ö retmen K lavuz Kitab nda, yukar da aç klananlar n ö retmen taraf ndan kolay alg lan p uygulanabilmesi amac yla her çal flma farkl bir renk zemininde verilmifltir. Tan t m flemas ndan da anlafl laca gibi sar zeminde tema kazan mlar, ara disiplin kazan mlar ve beceriler yer almakta; kiflisel nitelikler koyu turuncu kutuda, tema kavramlar kavram kutusu nda, uyar larsa mor kutu içinde yer almaktad r. Mavi zeminin ilk bölümünde genellikle ö rencilerin dikkatini derse çekecek, kazan mla ilgili ön bilgilerin ortaya ç kar lmas na yard mc olabilecek bir al flt rma; ikinci bölümünde ise ders kitab - n n haz rl k resmi ve sorular n n ifllenifline yönelik bir k sma yer verilmifltir. Yeflil zeminde kazan mlar n edinilmesinde yararlan lacak Ders Kitab ndaki kan t resimlerin nas l sorgulat laca, ö rencilerin nas l yönlendirilmesi gerekti i, ifllenifl bölümleri yer almaktad r. Kazan mlar gerçeklefltirmek amac yla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen etkinlik ve dramalara turuncu zemin içinde yer verilmifltir. Ayr ca kazan mlarla ilgili Ö renci Çal flma Kitab sayfa numaralar n n yer ald küçük turuncu kutu, ek etkinlikler ve dramalar n yer ald leylak rengi küçük kutu, e itim - ö retim sürecini ve sonucunu izleyerek aksakl klar zaman nda tespit edip düzenleme amaçlar na yönelik olarak ifllenifl s ras nda gerçeklefltirilecek ölçme ve de erlendirme formlar n n yerlerinin belirtildi i mavi kutu Ö retmen K lavuz Kitab nda yer almaktad r. Yarat c drama çal flmalar ve ölçme de erlendirme ile ilgili aç klamalara Ö retmene Öneriler bafll ndan sonra yer verilmifltir. Ö retmene Öneriler Hayat bilgisi dersinin ifllenifli ö retmen ya da konu merkezli de- il, ö renci merkezli düflünülüp planlanmal d r. Ö renme - ö retme sürecinin her aflamas nda ö rencilerin aktif kat l mlar sa lanmal d r. 7

8 Programda yer almayan; h zla de iflen, eskiyen, çocu un yaflam nda herhangi bir karfl l olmayan bilgileri yükleme yerine, zihinsel yeteneklerini ve kiflili ini her yönüyle gelifltirmeye çal fl lmal d r. Hayat bilgisi derslerinin yetiflkinlere özgü bir ciddiyetle geçmesi zorunlulu u olmad, aksine çocuklar n e lenme ihtiyaçlar n da karfl layaca göz ard edilmemeli, bu ders onlar için oldukça e lenceli, zevkle kat ld klar bir ders olmal d r. E itimde çocu a uygun yaflant lar kazand r l rsa becerilerin daha çabuk kazan laca unutulmamal, ö rencilerin bu becerileri kazanmalar için gerekli koflullar ve isteklendirme sa lanmal d r. Çocuklar n dünyas bir bütün olarak görülmeli, onlar n dünyalar nda da sorular ve sorunlar olabilece i unutulmamal d r. Ö renme - ö retme ortamlar düzenlenirken ö rencilerin farkl ö renme durumlar na ve zekâ alanlar na sahip olduklar ak lda tutulmal d r. Ö renme - ö retme ortamlar düzenlenirken çocuklar n ö renmeyi güdüleyen merak duygular k s tlanmamal d r. Etkili ö renme anlay fl nda, ö rencilerin derse etkin olarak kat ld klar, gerekti inde birer araflt rmac gibi hareket edebildiklerinin esas oldu u unutulmamal d r. Çevrenin çocuklar için afl lmas gereken engeller ve ö renme f rsatlar yla dolu oldu u bilinmeli ve çevreden olabildi ince yararlan lmal d r. Ö rencilerin her zaman yol gösteren, ö renme-ö retme ortamlar n düzenleyen, rehber olan, güven veren, destek sa layan bir ö retmene ihtiyaçlar oldu u tart fl lmaz bir gerçektir. Hayat bilgisi dersi seti, ö retmen, ö renci, veli bütünlü ü içinde ders iflleyebilmenize uygun haz rlanm fl bir k lavuzdur. fllenifller s ras nda verilen sorular, etkinlikler, dramalar vb. çal flmalar olas durumlara uygun düflmeyebilir. Burada as l olan sizsiniz. Ö renme - ö retme ortam n tan yan kifli olarak verilenleri birebir kullanabilece iniz gibi flartlara uygun, kendinize özgü haz rlayaca n z soru, etkinlik, drama vb. ile Ek te yer alan çal flmalar da kullanabilirsiniz. DRAMA Ça dafl e itim, bireylerin biliflsel, duyuflsal ve deviniflsel yap - lar yla dengeli birer bütün olarak en uygun ve ileri düzeyde yetifltirilmelerini amaçlar. Genel e itim içerisinde çocuk ve ergenin geliflimi için gerekli olan tüm alanlar aras nda bir etkileflim gereklidir ve bu etkileflimin niteli inin nas l olaca da oldukça önemlidir. Çocuklar n ve ergenlerin toplumsal, zihinsel, kültürel, dilsel vb. geliflimlerini kazand r p h zland ran yarat c drama ayn zamanda alanlar aras nda etkileflim sa lanmas nda da etkili olur. E itimde yarat c drama, derste yer alan herhangi bir konunun çal flmalara kat lan tüm bireyler taraf ndan, kendi yaflant lar ndan yola ç karak, rol oynama tekniklerinden de yararlanarak do açlama canland r lmas d r. Yarat c drama etkinlikleri, mutlaka bir grup ile gerçeklefltirilmek durumundad r. Drama etkinliklerini kullan rken ö rencinin tam olarak merkezde olaca, onun seçimleriyle etkinli in yürütülmesi gerekti i, ö retmenin sürece do rudan müdahale etmemesi ve herhangi bir görüfl ya da canland rma biçimini öne sürmemesi gerekti i hiç unutulmamal d r. Yarat c drama etkinliklerinin baflar ya ulaflmas için dikkat edilmesi gereken baz kurallar söz konusudur ve bu kurallar n tek amac drama etkinliklerini olumlu olarak sonuçland rmakt r. Sözgelimi ö retmen hiçbir biçimde bir ö renciyi kald r p rolü kendisi vermemeli, belirlememeli, do açlamalarda ö rencinin neler söylemesi gerekti ine kar flmamal, gönüllü e dayal seçimler yapmal, hangi rolü oynayaca n ö rencinin kendi seçimine b - rakmal, oyunlar n sonucunda ortaya ç kan ürüne iliflkin net yarg - larda bulunmamal d r. Ancak, canland rmalar n t kanmas, ö rencilerin rolleri oluflturamamas ve drama etkinli ini yürütememesi gibi durumlarda, onlar motive ederek ve rehber olma konumundan uzaklaflmadan yönlendirmeler söz konusu olabilir. Drama etkinliklerinde, çeflitli yaklafl mlarla da olsa ö rencilerin tümünün kat l m na özen gösterilmeli ve tam kat l m sa lanmal - d r. Özellikle küçük grup çal flmalar na yer verilerek canland rma öncesi; süreçte yaflanacaklara ö retmen daha fazla odaklanmal, sonuçtan çok ö rencilerin haz rlanma süreçlerinin yarat c dramada daha etkili oldu u unutulmamal d r. Ö rencilere, ne ortaya konulursa konulsun, ürünlerinin kendilerine ait oldu u, istedikleri gibi kendi oyunlar n ancak, kendilerinin de ifltirebilecekleri sürekli olarak hat rlat lmal d r. Yarat c dramada de erlendirme, çal flma öncesi, çal flma an ve çal flma sonras nda yap labilir. De erlendirmenin niteli ini, yarat c draman n amaçlar ve onun do rultusunda ifllenen süreçler belirler. Bu tür çal flmalarda yarat c draman n sonuçlar, çal flmalar bittikten bir süre sonra belirginleflmekte, ortaya ç kmaktad r. ÖLÇME VE DE ERLEND RME Ölçme ve de erlendirme, e itim sisteminin en önemli ögelerindendir. Ölçme ve de erlendirmenin genel anlamda en önemli yarar, e itim sistemine dönüt vermesi ve e itim sisteminin kendini yenilemesini sa lamas d r. Ölçme ve de erlendirmenin ifllevleri, e itim sistemi girdilerinin yeterli olup olmad n, sürecin kazan mlara ulaflmay sa lay p sa lamad n ve ulafl lan sonuçlar n istenilen nitelikte ve nicelikte olup olmad n belirlemektir. Bu nedenle ölçme ve de erlendirme sürecinin e itim ve ö retimin tüm aflamalar nda kullan lmas gerekti i kural na uyuldu u takdirde aksakl klar zaman nda belirleme ve düzeltme flans olabilir. Do ru iflleyen veya amaçlara hizmet eden bir ölçme ve de erlendirme sisteminin sa layaca yararlar k saca flöyle özetlenebilir: Ö rencilerin ne bildi ini, ne anlad n, ne yapabildi ini ve ne yapabilece ini belirlememize yard mc olur. Ö rencilerin bireysel veya geliflim düzeylerindeki farkl l klar n gösterir. Gelecekteki ö renme yaflant lar n planlamaya yard mc olur. Belli bir sürede ö rencilerin ulaflmas beklenen standartlardan ne kadar na ulaflt klar n belirlemeye imkân tan r. Ö rencilerin daha iyi ö renebilmelerinin ve ö rendiklerini yaflamlar nda daha verimli veya anlaml kullanabilmelerinin nas l sa lanaca n belirlememizi kolaylaflt r r. De erlendirme sonuçlar paylafl ld taktirde ö retmenlere, yöneticilere, di er okul çal flanlar na, ö rencilere ve velilere ö rencinin ö renme süreci hakk nda bilgi sa lar. 8

9 Ö rencilerin ö renmede zorland noktalar, ö rencilerin zay f yönlerini, ö renme eksiklerini veya yanl fllar n tespit etmeyi sa layabilir. Ö renme güçlü ü çeken ve baz becerilerden yoksun olan veya ö renme kapasitesi ve becerileri yüksek olan ö rencileri tespit etmede önemli bir rol oynar. Ö retmenlerin yeterlilik ölçülerinden ne kadar n sa layabildiklerini, ö renme ö retme sürecinde kulland klar ö renme yaklafl mlar veya yöntem ve teknikleri konusunda ne derecede bilgiye sahip olduklar n görmelerini sa lar. E itim sisteminin geliflimi ve sürekli kendini yenilemesi ancak, uygun ölçme ve de erlendirme yöntemlerinin kullan lmas ile mümkündür. Bu çerçevede ölçme ve de erlendirme ö rencinin, ö retmenin, velinin, okul idarecilerinin ve e itim sistemindeki tüm ifl görenlerin baflar s n de erlendirir, sorunlar n izler ve aksakl klarla ilgili gerekli önlemlerin al nmas na katk sa lar. Bu sürecin iyi ifllemesi için uygun olan ölçme ve de erlendirme teknik ve araçlar kitab m zda verilmeye çal fl lm flt r. Yeni e itim yaklafl mlar ö renme sürecinde ö rencinin aktif olmas ve yaflayarak ö renmesi gerekti ine vurgu yaparken de- erlendirme sürecinde de aktif olmas gerekti ini belirtmektedir. Etkinlikler konusunda ö rencilere sa lanan kat l m flans, ölçme ve de erlendirme ifllemlerine kat lmas için de verilmelidir. Ölçme ve de erlendirme sürecinde kullan lacak ölçütlerin ö rencilerle belirlenmesi, ö rencilerin kendi geliflimlerini görme, kendilerini gelifltirme ve kendilerini de erlendirme konusunda beceri kazanmalar na olanak verir. Bu yaklafl mla hem ö retmen hem de ö rencinin ölçme ve de erlendirme sürecini bir ö renme arac olarak kullanabilmesi mümkün olacakt r. Kitab m z, dayand yap land rmac e itim yaklafl m n çoklu yetenek kuram yla destekleyen anlay fla ba l olarak ürün ve süreç de erlendirme yaklafl mlar birlikte kullan lacak bir yap da oluflturulmufltur. Etkinliklerin süreç, ö renci ürünlerinin ise hem süreç hem de ürün de erlendirme araç ve teknikleri ile de erlendirilmesi önerilmifltir. Ürün de erlendirme, ö retim sürecini fazla dikkate almadan ö rencinin ö renme ürünlerinin de erlendirilmesi anlam n tafl - maktad r. Süreç de erlendirme ise ö rencinin bir çal flmay nas l gerçeklefltirdi inin, bulundu u baflar düzeyine nas l ulaflt n n, ö renme sürecinde uymas gereken kurallara ne derece uydu unun, üstlendi i görevlerden ne kadar n yerine getirdi inin, bu süreçte kullan lan yöntemlerden hangilerinin ifle yarad veya yaramad n n ö retmen, ö renci ve veliler taraf ndan belirlenmesini sa lar. Süreç de erlendirme yaklafl m n uygulamak ö rencilerin, ö renme ve ö rendiklerini de erlendirmeleri konusunda sorumluluk alma becerilerini gelifltirir. Böylece neleri ö renmesi gerekti ine ve ö rendiklerini nas l de erlendirece ine karar veren bir birey, kendi davran fllar ndan sorumlu olmay ö renebilir. Kitab m zda kullan lan ölçekler kazan mlara ve kazan mlarla ilgili etkinliklere dayal olarak gelifltirilmifltir. Kitab m zdaki ölçeklerin öneri niteli i tafl d söylenebilir. Do al olarak çeflitli etkinlikler düzenleyen ö retmenlerimizin ölçekleri yap sal olarak de ifltirmeye veya uygun olmayan ölçütleri ç kar p, gerekli gördükleri ölçütleri eklemeye haklar, hatta zorunluluklar vard r. Bu nedenle kitaplar m zda ve özellikle ö retmen kitab ekinde verilen ölçeklerde gerekli görülen de ifliklikleri yapman z ölçme ve de erlendirmenin do ru yap lmas bak m ndan yararl olabilir. Ayr ca kitaptaki ölçeklerin oldu u gibi kullan lmas durumunda, ölçeklerin yönergesine uygun hareket edilmesi ölçme ve de erlendirme sürecini kolaylaflt rabilir. Ölçme ve de erlendirme amac yla kullan labilecek araçlar n özellikleri k saca afla da özetlenmeye çal fl lm flt r: Yaz l s navlar: Özellikle ö rencilerin özgün ve yarat c düflünce gücünü, yaz l anlat m becerisini, bilgiyi örgütleme yetene- ini, düflüncelerin iç ve d fl tutarl n de erlendirme becerilerini, ilgi ve tutumlar n ölçmede kullan fll araçlard r. Do ru yanl fl testleri: Do ru yanl fl testlerini puanlama, hem kolayd r hem objektiftir. Madde yap s basit olmas na ra men bu testlerin çeflitli düzeylerde kazan mlar ölçebildi i söylenir. Bu testler, ö renme eksiklerini belirlemeye ve tan koymaya elveriflli de- ildir. Örne in, yanl fl olarak verilmifl bir ifadeyi yanl fl diye iflaretleyen bir ö rencinin, ifadenin do rusunu bilip bilmedi inin kan t yoktur. Bu nedenle ö rencilere geri bildirim mutlaka verilmelidir. Ödev ve projeler: Ö rencilerin konular ders d fl nda araflt rmas, inceleme sonucunu rapor hâlinde yazabilmesi; araflt rma, ba ms z çal flma, yarat c düflünme, farkl kaynaklar kullanabilme, yard m alma becerileri gibi çeflitli becerilerin gelifltirilmesi ve ölçülmesi amac yla kullan lan araçlard r. Bu tür uygulamalar, iyi bir kendi kendine ö renme yöntemidir. Puan verilmedi i zaman yeterli etkiyi gösterememe riski oldu u için puan verilmeli ama nota kat lacak a rl düflük olmal d r. Özellikle grup ödevleri; bilgiyi paylaflma, görev alma, yard mlaflma, dayan flma, sorumluluk alma, elefltiri ve öz elefltiri yapma, empatik düflünme, hesap verme vb. davran fllar n gelifltirilmesi ve ölçülmesi için uygundur. Ödev ve proje çal flmalar nda her ö renciye ya da gruba farkl konu veya sorular verme, konular ö rencilerin ilgilerine göre da tma veya kendilerinin seçmelerine izin verme, ö rencilerin üstesinden gelebilecekleri güçlükte konular seçme, yararlan labilecek muhtemel kaynaklar, bunlar n bulunabilece i yerleri ve kapsamlar n aç kça belirtme, çal flman n ö rencinin kendisi taraf ndan yap l p yap lmad n kontrol etme gibi ilkelere özen gösterilmelidir. K sa cevapl testler: Bir kelime, bir rakam, bir cümle veya k - sa bir liste ile cevapland r labilecek sorulardan oluflan testlerdir. Puanlama kolay ve objektiftir. Her e itim düzeyine uygun düflen s nav tipidir. Her yafltaki ö renciye uygulanabilir. Sözlü s navlar: Özellikle konuflma becerileri, sözlü anlat m gücü gibi özellikleri ölçmede kullan lmas gereken araçlard r. S - nav yapanla cevaplay c aras nda di er s navlara göre daha fazla etkileflim vard r. Çoktan seçmeli testler: Cevaplay c n n cevab n birtak m seçenekler aras ndan seçerek vermesini gerektiren testlerdir. Çoktan seçmeli bir soruda; do ru seçene e do ru cevap, yanl fl seçeneklere ise çeldirici ad verilir. Çeldiriciler, do ru cevab bilmeyenlerin akl n çelmek, onlar yan ltmak amac yla yaz lm fl, do ru olmayan seçeneklerdir. Yap land r lm fl oldu undan yarat c l k gibi davran fllar ölçemez. Puanlama objektif ve kolayd r. 9

10 Efllefltirmeli maddeler: Birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin, belli bir aç klamaya göre efllefltirilmesini gerektiren sorulard r. Kim, ne, nerede gibi sorular n cevab n oluflturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullan fll d r. Ö renci ürün dosyas (portfolyo): Ö rencilerin ö renme alan (ünite), ö retim dönemi veya ö retim y l boyunca yapt klar çal flmalar n belirlenmifl ölçütlere göre organize edilmifl bir koleksiyonu olan ö renci ürün (seçki) dosyalar, ö rencinin ö renme alanlar nda yapt çal flmalar n sistematik, amaçl ve anlaml bir bütünü olarak görülebilir. Ö renci ürün dosyalar n n kullan m amac na göre içeri i de de iflir. Ö renci ürün dosyalar ; sergileme, de erlendirme ve yönlendirme amaçl kullan labilir. Ö renci ürün dosyas ö rencilerin çal flmalar n, harcad klar çabay ve geliflmelerini gösterebilir. Ö rencinin çal flmalar n, çabalar n ve geliflimini, velisinin, ö retmenlerinin ve di er ilgililerin izlemesini kolaylaflt r r. Ö renci ürün dosyalar, ö rencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini gelifltirmek, ö rencilere kendini de erlendirme becerisi kazand rmak, ürün de erlendirme araçlar n n yan nda süreç de- erlendirme araçlar n n da kullan lmas na olanak tan mak, ö rencinin geliflimini izleyebilmek, ö rencinin gelecekteki ö renmelerine yol göstermek, ö rencilerin yeteneklerini göstermelerine ve ilgi alanlar n gelifltirmelerine f rsat vermek, ö rencilerin birbirlerine yard mc olmalar n kolaylaflt rmak, ö retmene ö renciyi tüm yönleriyle tan ma olana vermek, aile ve ö renci aras nda iletiflimi güçlendirmek, ö rencinin bir bütün olarak de erlendirilmesini kolaylaflt rmak amaçlar na hizmet eder. Bunun için ö renci ürün dosyalar na; ö rencilerin dosyay haz rlarken neleri, nas l yapacaklar n ve yapt klar n n hangi ölçütlere göre de erlendirilece ini belirten bir yönerge, araflt rma raporlar, çal flmalarla ilgili foto raflar, resimler, video ve ses kay tlar, grup çal flmas de erlendirme sonuçlar, ö rencilerin mektuplar veya günlükleri, ö rencilerin kendilerini de erlendirme sonuçlar, ö rencilerin seçti i çal flmalar, ö rencileri de erlendirmede, tan - mada ve yönlendirmede kullan lan di er araçlardan elde edilen sonuçlar eklenebilir. Ö renci ürün dosyas oluflturulurken çeflitlili i sa lamak için farkl çal flmalardan örnekler seçilir. Bunun için ö rencinin yapt - en iyi çal flmalar, ö rencinin yeni ö renmeleri ile ilgili çal flmalar, ö rencinin sevmedi i çal flmalar, ö rencinin sevdi i ve övündü ü çal flmalar, ö retmenin, akranlar n ve velinin seçti i çal flmalar de erlendirilebilir. Ürün dosyas oluflturma sürecinde ö retmen ö rencilere rehberlik etmeli, ürün dosyas n n kapsam - n n ne olaca konusunda onlara yol göstermeli, ürün dosyas na çal flma seçerken ö rencinin sorumluluk almas na ve karar vermesine yard mc olmal, ürün dosyas içindeki çal flmalar n hangi ölçütlere göre de erlendirilece ini ö rencilerle belirlemeli, ürün dosyas içindeki çal flmalar de erlendirme ölçütlerini aç k ve anlafl l r bir biçimde paydafllara bildirmeli ve ürün dosyas n n ö rencileri karfl laflt rmak yerine onlar tan mak için kullan lmas n sa lamal d r. Dereceleme ölçekleri (Rubric): Dereceleme ölçekleri, performans tan mlayan herhangi bir çal flman n puanlanmas için gelifltirilmifl ölçütleri içerir. Dereceleme ölçekleri, etkinli in tamam - n n ya da bölümlerinin nas l puanlanaca n n ana hatlar yla gösterilmesidir. Aç k uçlu sorular: Ö renciyi düflünmeye yöneltmesi nedeniyle özellikle süreç de erlendirmede çok kullan lan ölçme araçlar ndand r. Aç k uçlu sorular, ö rencileri tan mak, düflündürmek, ön bilgilerini hat rlamalar n, tahmin etmelerini, bildiklerini organize etmelerini sa lamak gibi çok say da amaca hizmet edebilir. Görüflme (mülakat): Belli bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kiflinin, sözel ve sözel olmayan iletiflim araç ve teknikleri kullanmak suretiyle oluflturduklar etkileflimdir. Daha çok, kendini ifade edebilme becerisi ve biliflsel süreçler üzerinde durulur. Bu teknik, ö rencilerin konular nas l ya da hangi düzeyde anlad klar n n de erlendirilmesinde kullan labilir. Bu amaçlarla yap - lan ö renci görüflmelerinde, Bu olay farkl bir yolla aç klayabilir misin? Bu çal flmay tekrar etseydin neleri de ifltirmek isterdin? Konuyla ilgili kendi yaflam ndan örnek verebilir misin? Arkadafllar na konuyu daha iyi ö renmeleri için neler önerirsin? gibi sorular sorulabilir. Gözlem: Bir kimsenin di er bireyler, olaylar, bireylerin ortaya ç kard ürünler veya bu ürünleri ortaya ç karma süreci hakk nda, duyu organlar yolu ile bilgi edinme tekni idir. Gözlem verilerinin geçerlik ve güvenirli i oldukça zay ft r. Gözlemcinin tutumlar de er yarg lar, inançlar, bilincinde oldu u veya olmad ihtiyaçlar, beklentileri gözlem sonuçlar n etkiler. Özellikle ö rencilerin, çeflitli s n f içi tart flmalara, grup çal flmalar na ve tart flmalar na kat l mlar n, ö renme görevleri ile ilgili harcad klar çabay, ö retmenin sundu u ö retim materyallerine gösterdi i tepkiyi, düflüncesini savunmada kan t kullanma becerisini vb. gözlemek mümkündür. Öz de erlendirme (kendini de erlendirme): Belli bir konuda bireyin kendini de erlendirmesine öz de erlendirme denir. Öz de- erlendirme, ö rencilerin okulda yapt klar çal flmalar, nas l düflündüklerini ve nas l yapt klar n de erlendirmeleridir. Bu da ö rencilere güçlü ve zay f yönlerini görme f rsat verir. Ö rencilerin de iflik durumlarda davran fllar n kontrol alt na almalar n sa lar. Öz de erlendirmenin olumsuz yönlerine de dikkat etmek gerekir. nsanlar n genellikle kendi performanslar n de erlendirirken yanl davranma olas l klar göz ard edilmemelidir. Bu çerçevede ö rencilere puanlama ile ilgili bilgi vermek yerine niteliksel kavramlar n verilmesi uygun olabilir. Örne in, 3, 2 ve puan verilece i bildirilmeden Yeterliyim, K smen yeterliyim ve Yetersizim derecelerinden faydalan labilir. Akran de erlendirme: S n f içinde ö renciler taraf ndan yap - lan çal flmayla ilgili olarak ö rencilerin birbirini de erlendirmesi anlam na gelmektedir. Ö rencilerin de erlendirme sürecine kat - l m ve onlar n kendi yapt klar ifller için yarg lar n gelifltirme amac gütmektedir. Bu amaçla de erlendirme ölçütleri ö rencilerle tart fl larak kararlaflt r labilir. 0

11 TEMALAR Okul Heyecan m Ö RETMEN KILAVUZ K TABININ KURGUSUDÜN, OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM BUGÜN, Benim Eflsiz Yuvam Dün, Bugün, Yar n YARIN Ö renme süreci içerisinde planlanm fl ve düzenlenmifl yaflant lar sayesinde ö rencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve de erleri ifade eden tema kazan m Ana disiplinlerle aç k ve kapsay c biçimde örtüflen ara disiplinler ve kazan mlar Ö renme sürecinde ö rencilerce kazan lmas ve gelifltirilmesi gereken nitelikler flleniflte dikkat edilmesi, üzerinde durulmas gereken noktalar Ö rencilerin ön bilgilerini ortaya ç karmak, dikkatlerini çekmek ve onlar konuya yönlendirmek amac yla yap lan girifl Kazan mlar n gerçeklefltirilebilmesi için gerekli yönlendirme ve aç klamalar n bulundu u, Ders Kitab ndaki ders iflleme sürecinin yer ald bölüm Tema Kazan m A.3.5. Arkadafllar yla ve baflkalar yla iliflkilerinde duygular n uygun biçimde ifade eder. Di er Derslerle liflkilendirme A.3.5 numaral kazan m için Türkçe dersi Konuflma ö renme alan : Kendini Sözlü Olarak fade Etme 4. Duygu, düflünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Ara Disiplin Kazan mlar Özel E itim 9. K zg nl k, öfke vb. davran fllar kontrol edebilme becerisi gelifltirir. Becerilerle liflkilendirme Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. letiflim becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, beyin f rt nas, gözlem, hat rlama Æ Kiflisel nitelikler : Sevgi, bar fl ve hoflgörü üzerinde durulacakt r. [!] Mutluluk, korku, k zg nl k ve üzüntü duygular üzerinde durulacakt r. Kavramlar : sevgi, bar fl Önerilen süre: 2 ders saati S n fa girerken yüzünüze çok üzgün bir ifade tak n n z. Ö rencileriniz, neden üzgün oldu unuzu sormazlarsa Çocuklar üzgün oldu umu siz sormad n z, bari ben anlatay m. diyerek söze bafllayabilirsiniz. Yak n bir arkadafl n z n size yanl fl davrand n, bu nedenle tart flt n z, yapt - n n yanl fl oldu unu ve bunun tekrar olmas hâlinde arkadafll n z bitirece inizi söyleyerek onu uyard n z ö rencilere aç klay n z. Sonra onlar n böyle durumlarda arkadafllar na nas l davrand klar n sorunuz. R i inceletiniz. lgili soruyu yönelterek sevgi, sayg üzerinde konuflmalar n, duygular n ifade etmelerini sa lay n z. Resimdeki ö renciler ne yap yorlar? Ö retmenlerine karfl duygular n nas l ifade ediyorlar? Düşüncelerimiz ve Duygularımız Bir olay ya da konu hakk nda düflüncelerimiz vard r. Bu düflüncelerimiz bilgilerimize dayan r. K fl mevsimi hakk nda düflüncelerinizi söyleyiniz. 2 Ders Kitab sayfas n n görüntüsü Resimdeki çocuklar n o anda neler hissettiklerini tart fl n z. Duygular m z mutluluk, sevinç, heyecan, korku gibi kelimelerle ifade ederiz. Resimdeki çocuklar n duygular bu kelimelerden hangileriyle aç klanabilir? Bu davran fl n hiç Resimdeki ö renciler, Tek bafl ma düzenleyebilirim. daha iyi yapabiliriz. do ru de il. Birlikte bayram haz rl klar s ras nda Atatürk büstünü süslemeyi üstlenmifller. Biri, di- er arkadafl n bu ifle kar flt rmak istemiyor. Sizce arkadafl bu davran fla k z yor mu? Bu duygusunu kontrol alt na alabilmifl mi? 3 Tart fl n z. Baflkalar yla iliflkilerimizde duygular m z neden kontrol alt nda tutmam z gerekti ini tart fl n z. Günlük yaflam n zda sizi nelerin mutlu etti ine örnekler veriniz. Böyle durumlarda çevrenizdekilere nas l davrand n z aç klay n z. Korktu unuzda, k zd n zda, öfkelendi inizde nas l davran rs n z? Bu tür duygular n z kontrol etmek için neler yap yorsunuz? 6 OKUL HEYECANIM Çok güzel oldu. K zak kaymay p benimle kardan adam yapt n için çok mutluyum. Teflekkürler. Sayfa 6 Düşüncelerimiz ve Duygularımız R2 yi inceletiniz. Ö rencilere, resimdeki çocuklar n ne tür duygular yaflad klar n ve bu duygular n nedenlerini sorunuz. Düflüncelerini aç klamalar n isteyiniz. K fl mevsiminin nas l heyecan, korku ve üzüntü kayna olabilece ini sorunuz. Bu konuda an s ya da bilgisi olanlar konuflturunuz. Bir olay, bir konu hakk nda hissettiklerimizin duygular m z oldu unu; bunu sevinç, heyecan, korku, k zg nl k, üzüntü gibi sözcüklerle ifade etti imizi belirterek Seni gördü üme çok sevindim., Silgimi kaybedince çok üzüldüm. gibi cümlelerin bu duruma örnek oldu unu söyleyiniz. R3 ü inceletiniz. Hangi ö rencinin k zg n olabilece ini ve bu ö rencinin duygusunu kontrol alt na al p alamad n belirlemelerini isteyiniz. Afla daki sorular yönelterek duygu yönetimi ve iletiflim becerilerini (k zg nl k öfke vb. duygular yaflad klar nda davran fllar n kontrol alt na alabilme) kazanma ve gelifltirmelerine yard mc olunuz: Arkadafllar n z n ve di er insanlar n duygu ve düflüncelerine de er verir misiniz? Bunu, onlara nas l belli edersiniz? Sevgi, bar fl, dostluk sözcükleri sizin için ne anlam tafl yor? Zaman zaman duygular n z kontrol etme gere i duyar m s n z? Bunun için neler yapars n z? Ö rencilerden arkadafllar yla veya aile bireyleriyle yaflad klar ve öfkelendikleri bir olay anlatmalar n isteyiniz. Olay karfl s nda ne yapt klar n duygular n nas l ifade ettiklerini aç klas nlar. Olay flimdi olsayd öfkelerini kontrol alt na almak için neler yapabileceklerini belirtsinler. Bu sunumlar n sözlü sunum ölçe i ile de erlendiriniz. Etkinlik Duygu ve Düşüncelere Saygılı Olma Ö rencilerinizi 4-5 kiflilik gruplara ay r n z. Arkadafllar n zla iliflkilerinizde duygu ve düflüncelerinizi onlara nas l iletirsiniz? Duygu ve düflüncelerinize önem verilmedi inde ne hisseder, nas l davran rs n z? sorular n her gruba konu olarak veriniz. Grup üyeleri, sorular aralar nda tart fl p ortak düflüncelerini yazs nlar. Örnekleme yaps nlar. 20 dk. sonra grup sözcüleri yazd klar n okusunlar. Daha sonra gruplar düflüncelerinin benzer ve farkl yanlar n konuflarak kiflilerin duygular n ; sevgi, bar fl ve hoflgörü içinde karfl s ndakine uygun biçimde ifade etmenin yollar n belirlesinler. Etkinli- in sonucunda ö rencilerinizin arkadafllar yla ve baflkalar yla iliflkilerinde duygular n uygun flekilde ifade etmelerinin önemini kavramalar beklenir. Mavi kutudaki de erlendirme çal flmalar - n yapt r n z. ÖÇK, s. 6 daki etkinlikleri yapt r n z. Sözlü Sunum ÖKK, s. 98 ÖÇK, s. 6 Sayfa 27 22

12 2 Okula Her Zaman Hazırım ÖLÇÜTLER Evet (2) Hay r () Çantam akflamdan ders program na uygun olarak haz rlar m. Ö retmenimin verdi i ödevleri zaman nda yapar m. Evden ç kmadan ders araç ve gereçlerimi, çantam kontrol ederim. Okula temiz, düzenli ve haz rl kl gelirim. Not: Öz de erlendirme ölçekleri, ö retmeniniz taraf ndan de erlendirilecektir. 4 Arkadaş Seçimi ÖLÇÜTLER Arkadafllar m n eflyalar n kullanmadan önce onlardan izin al r m. Arkadafllar m n kabul edilebilir önerilerine evet derim Arkadafllar ma karfl do ru ve dürüst olurum. Arkadafllar ma kibar davran r, güzel ifadeler kullan r m. Arkadafllar ma sevgi ve sayg gösteririm. Arkadafllar mla iyi geçinirim. Arkadafllar m n hatalar n kendilerine söylerim. Her zaman (3) Bazen (2) Hiçbir zaman () Birbirimize Benzemeyiz Evet ÖLÇÜTLER (2) Arkadafllar m n fiziksel özelliklerini sayabilirim. Arkadafllar m n benden farkl yeteneklerini söyleyebilirim. Arkadafllar m n hoflland fleyleri söyleyebilirim. Arkadafllar m n güçlü ve zay f yanlar n söyleyebilirim. Arkadafllar m n farkl konulara ilgi duyduklar n biliyorum. Arkadafllar m n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg duymam gerekti ini biliyorum. Okulda İletişim ÖLÇÜTLER Onlar n sözünü kesmiyorum. zin alarak konufluyorum. Ö retmenimi dikkatle dinliyorum. Arkadafllar mla nazik konufluyorum. Arkadafllar m konuflurken onlar dinliyorum. Konuflmalar mda lütfen, teflekkür ederim, günayd n, iyi günler, baflar lar, iyi dersler, iyi akflamlar, geçmifl olsun gibi ifadeler kullan yorum. Grup çal flmalar nda ve oyunlarda arkadafllar m n önerilerini dinliyorum. Her zaman (3) Bazen (2) Hay r () Hiçbir zaman () 3 5 Kazan mla edinilecek beceriler Kazan m n edinilmesinde yararlan lacak yöntemler Kazan m n edinilmesinde üzerinde durulacak kavramlar Tema Kazan m B Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlar n ay rt eder. Becerilerle liflkilendirme Öz Yönetim (Zaman ve Mekân Do ru Alg lama) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, beyin f rt nas, inceleme, tart flma, ç kar mda bulunma Kavramlar : harita, küre Araç ve gereç : Model küre, dünya haritas, dosya kâ d BEN M EfiS Z YUVAM Kara alanlar ve su alanlar sözlerinden ne anl yorsunuz? Karalar ve Denizler Yandaki resmi inceleyiniz. fiekli hangi geometrik flekle benzetiyorsunuz? Üzerinde neler görüyorsunuz? Bu flekil neyin modelidir? S n f n zdaki model küreyi inceleyiniz. Sizce kürede mavi renk karalar m, sular m gösteriyor? Düflüncenizin gerekçesini aç klay n z. Hangi renk, daha genifl yer kapl yor? Yeryüzü yaln zca karalardan ya da sulardan oluflsayd yaflam nas l olurdu? Tart fl n z. Avrupa Kuzey Asya Amerika Afrika Atlas Okyanusu Etkinliklerde yararlan lacak araç ve gereçler Önerilen süre: 2 ders saati S n fa bir harita ve model küre getiriniz. Bunlar n üzerinde nerelerin kara, nerelerin su alanlar oldu unu sorup nas l bu karara vard klar n aç klamalar n isteyiniz. Haz rl k sorusunu yöneltiniz. Dünya m z üzerinde karalar n m yoksa sular n m daha çok yer kaplad n tahmin ettiriniz. Büyük Ekvator Okyanus Güney Hint Okyanusu Amerika Okyanusya Antarktika Yukar daki dünya haritas n inceleyiniz. Önemli su ve kara alanlar n n neler oldu unu belirleyiniz. Ayr ayr defterinize listeleyiniz. Okul araç ve gereçlerinden model küreyi ve dünya haritas n gruplar hâlinde inceleyiniz. Türkiye nin yerini bulup gösteriniz. Bir Türkiye haritas inceleyiniz. Ülkemizi çevreleyen su alanlar - n n nereler oldu unu belirleyiniz. Bu yerlerin adlar n yaz n z. 92 Sayfa 88 Ders kitab nda, etkinliklerden sonra gelen de erlendirme çal flmas Karalar ve Denizler Haz rl k bölümündeki çal flmayla ba lant l olarak Ders Kitab nda yer alan model küreyi, dünya haritas n ve varsa di er materyalleri birlikte inceleyiniz. Türkiye nin bulundu u yeri göstermelerini isteyiniz. Ders Kitab ndaki model küre ve dünya haritas ile ilgili sorular yöneltiniz. Karalar n ve sular n hangi renklerle gösterildi ini, hangisinin daha çok yer kaplad n incelelemelerini isteyiniz. Bütün haritalarda ayn renkler kullan lmasayd, benzer yerler ayn renklerle gösterilmeseydi ne olurdu? gibi konu ile ilgili sorular yönelterek tart flmalar n sa lay n z. Karalar n kahverengi ve tonlar, sular n ise mavi ve tonlar ile gösterildi ini belirtiniz. Notlar Ö renci çal flma kitab na yönlendirme Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmalar n yapt r n z. ÖÇK, s. 88 deki etkinlikleri yapt r n z. Kazan mlar gerçeklefltirmek amac yla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen etkinlikler Etkinlik Benim Haritam Ö rencilerinize birer bofl kâ t da t n z. Taslak olarak bir harita çizmelerini, karalar ve sular uygun renklerle boyamalar n isteyiniz. Boyamaya geçmeden önce kara ve sular nas l ay rd klar n sorunuz. Deniz kenar na gidenlere denizlerin renginin haritalardaki gibi olup olmad n aç klat - n z. Renk kutucuklar yaparak bu renklerin karfl s na ne anlama geldi ini yazmalar n sa lay n z. Ö renme ö retim sürecini ve sonucunu izlemeye yönelik olarak iflleniflte gerçeklefltirilecek ölçme ve de erlendirme bilgileri 4 Çoktan Seçmeli Resimli Test ÖÇK, s. 88 Sayfa 20 Uyar : Kazan mlar n iflleniflinde haftal k program dikkate al narak ÖKK incelenmeli. Ö rencilerin önceden haz rl k yapmas gereken etkinlik ve araflt rma çal flmalar yla ilgili aç klamalar, ö rencilerin haz rlanabilecekleri süre dikkate al narak kazan - m n ifllenece i günden önceki derslerde yap lmal. Uyar : Koflullar n za göre (fiziki, sosyal ve özellikle zamanla ilgili) etkinlikler ve ek etkinlikler aras nda seçim yapabilirsiniz. Özellikle ders saati süre ayr lan kazan mlar n iflleniflinde süre yetmedi inde ek etkinlikler yap lmayabilir, tart flmalar k - sa tutulabilir, her etkinlikte her ö renciye söz hakk verilmeyebilir. lgili ÖÇK sayfa görüntüsünün oldu u ÖKK sayfas Yaklafl k sekiz kazan m ifllendikten sonra bu kazan mlarla ilgili Çal flma Kitab etkinliklerinin ÖÇK sayfa görüntüleri ÖKK de karfl l kl iki sayfada toplu olarak verilmifltir. flleniflle ilgili gerekli notlar alabilece iniz alanlar 26 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (2-9) OKUL HEYECANIM Afla daki sorular cevapland r n z. Okul çantan zda neler bulunduruyorsunuz?... Okula haz rl kl geldi inizde kendinizi nas l hissediyorsunuz?... Ders s ras nda gerekli olan arac, çantan zda bulamazsan z ne hissedersiniz?... Ödevinizi evde unutursan z ders s ras nda neler yaflars n z?... Öz De erlendirme Ölçe i Okula haz rl kl m s n z? Uygun gördü ünüz sütunu iflaretleyiniz. OKUL HEYECANIM Arkadafl edinirken, oyun arkadafl seçerken onlar n ne gibi özelliklere sahip olmas n istersiniz? Yaz n z. Öz De erlendirme Ölçe i Arkadafllar n zla iliflkilerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Uygun gördü ünüz sütunu iflaretleyiniz. En iyi yapabildi im fley: En sevdi im spor: En sevdi im yemek: Ten rengim: Saç rengim: Boyum: OKUL HEYECANIM Arkadafllar n zla benzer ve farkl yönlerinizi karfl laflt r n z. Belirledi iniz farkl l klar, arkadafl olman z niçin engellemez? Ad m: Soyad m: Göz rengim: Ben Ad : Soyad : Göz rengi: En iyi yapabildi i fley: En sevdi i spor: En sevdi i yemek: Ten rengi: Saç rengi: Boyu: Arkadafl m Öz De erlendirme Ölçe i Yak n arkadafllar n z ne kadar tan yorsunuz? Uygun sütunu iflaretleyiniz. OKUL HEYECANIM Ö retmenlerinizle iyi iletiflim kurabilmek için nas l davranmal s n z? Ö retmenimiz konuflurken Ö retmenimizden söz isterken Ö retmenimiz ders anlat rken Ö retmenimizi yolda gördü ümüzde Arkadafllar n zla iletiflim kurarken yap lmamas gereken davran fllar nelerdir? Yaz n z. Öz De erlendirme Ölçe i Yapman z gereken davran fl Ö retmenlerinizle ve arkadafllar n zla iletiflim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Uygun sütunu iflaretleyiniz. 2

13 ZAMAN ANAL Z TABLOSU OKUL HEYECANIM TEMASI KAZANIMLARI A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. A.3.2. Ö renciler aras ndaki benzerliklerin ve farkl l klar n do al oldu unu kabul eder. A.3.3. Arkadafl seçerken ve kiflisel tercihlerde bulunurken olumlu de erleri gözetir. A.3.4. Ö retmeni ve arkadafllar ile etkileflimde bulunurken ve iletiflim kurarken uygun davran fllar gösterir. A.3.5. Arkadafllar yla ve baflkalar yla iliflkilerinde duygular n uygun biçimde ifade eder. A.3.6. Baflkalar n n duyarl l klar na sayg göstererek kendi ihtiyaçlar n, isteklerini ve görüfllerini ifade eder. A.3.7. Demokratik uygulamalar n üstünlüklerini okul yaflant s ndaki örneklerden hareketle tart fl r. A.3.8. Arkadafllar n n yanl davran fllar n farkeder ve yanl l k içermeyen davran fllar sergiler. A.3.9. Ö retmeni, okul çal flanlar ve arkadafllar ile iliflkilerinde gerekti inde sorun çözme becerisini kullan r. A.3.0. Okulunun ve s n f n n krokisini çizer. A.3.. Okulunun tarihi hakk nda araflt rma yapar ve sunar. A.3.2. Okul ve s n f eflyalar n özenli kullanmad nda ortaya ç kabilecek sorunlar çözmek için alternatifler üretir. A.3.3. Oyun sonucunda kazanman n ve kaybetmenin do al oldu unu kabul eder. A.3.4. Okulda kurallara uyulmad nda ortaya ç kabilecek sorunlarla ilgili çözüm yollar üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. A.3.5. Okul yaflam yla ilgili iyimser bir bak fl aç s gelifltirir. A.3.6. Kiflisel bak m n yaparken kaynaklar tutumlu kullan r. A.3.7. Dengeli ve düzenli beslenmek için do al ve sa l kl ürünleri tüketir. A.3.8. Kendi sa l kadar, arkadafllar n n sa l n da korumaktan sorumlu oldu unu kavrar. A.3.9. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldi inde neler yap lmas gerekti ini ifade eder. A Özel günlerin toplumsal paylafl mlar için uygun zamanlar oldu unu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir. A.3.2. Millî bayramlar kutlama nedenlerini aç klar ve bayramlar daha etkili kutlamak amac yla üretti i fikirleri uygular. A Atatürk ün ö renim hayat hakk nda araflt rma yaparak edindi i bilgileri yaz l, sözlü veya görsel yollarla ifade eder. A Tüketici olarak sahip oldu u haklar bilir ve bilinçli tüketici davran fllar sergiler. A Nas l daha iyi ö rendi ini aç klayarak kendisine uygun ö renme tekniklerini seçer ve kullan r. A Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlan r. A Okula gelifl ve gidifllerinde kendisinin ve baflkalar n n güvenli i için trafik iflaret ve levhalar na, trafik kurallar na uyar. A Okula gelifl ve gidifllerinde baflkalar n n kabul edilemez önerileriyle karfl laflt nda etkili reddetme davran fl sergiler. A Okula gelifl ve gidifllerinde karfl laflt kiflilerle aralar nda ç kabilecek sorunlar için hangi çözüm yollar na baflvurabilece ini aç klar. A Kulüp ve di er grup çal flmalar nda grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlar na duyarl olur. A Kulüp veya grup çal flmalar nda al nacak kararlar ve yap lacak çal flmalarda arkadafllar n bir fikir etraf nda bir araya getirir. A.3.3. Dürüst davran fllarda bulunarak arkadafllar n n güvenini kazan r. A Bir grup üyesi olarak dürüstlü ü, yeterlili i ile grup arkadafllar n n ve liderinin güvenini kazan r. A Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar. A Okul Heyecan m temas nda geçen kavramlar yerinde ve do ru bir biçimde kullan r. Oran (%) Süre (Ders saati) %

14 BEN M EfiS Z YUVAM TEMASI KAZANIMLARI Oran (%) Süre (Ders saati) B.3.. Bar nman n insan n temel ihtiyaçlar ndan biri oldu unu kavrar ve bu ihtiyac n karfl lanmas n n önemini belirtir. B.3.2. Canl lar s n fland rarak, evinde bitki yetifltirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onlar n ihtiyaçlar n karfl lamak için sorumluluk al r. B.3.3. Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder. B.3.4. Adres bilgilerine sahip olman n önemini belirtir. B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramlar kullanarak bildi i yere göre tarif eder. B.3.6. Yön bulmada kullan lan çeflitli yöntemleri ve araçlar merak eder ve araflt r r. B.3.7. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanlar n çocuklu unu araflt r r. B.3.8. Farkl l klar n do al oldu unu kabul eder ve farkl özelliklere sahip kiflilere hoflgörüyle yaklafl r. B.3.9. Fiziksel özelliklerini tan yarak olumlu bir beden imgesi gelifltirir. B.3.0. nsanl a hizmet etmifl kiflilerin çocukluklar n ve yapt klar n araflt r r ve sunar. B.3.. Hayat m z kolaylaflt rmak için çal flanlar tan r ve yapt klar iflleri aç klar. B.3.2. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düflünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder. B.3.3. Ailesi ve yak n çevresiyle iletiflim kurarken, sözel olmayan iletiflim ögelerinin de kullan ld n fark eder. B.3.4. Aile üyeleri aras ndaki iliflki ve iletiflim biçimi ile di er kiflilerle olan iliflki ve iletiflim biçimi aras ndaki fark ay rt ederek ailenin özel bir çevre oldu unu kavrar. B.3.5. Kendi ailesi ile di er aileleri karfl laflt rarak, aile yap lar n n farkl olabilece ini keflfeder. B.3.6. Farkl sosyal ve ekonomik gruplara mensup kiflilerin bak fl aç lar n n farkl olabilece ini kabul ederek bu kiflilere ön yarg s z davran r. B.3.7. Aile içinde ortaya ç kabilecek anlaflmazl klar çözmek için, sorun çözme becerisini kullan r. B.3.8. Çevresini gözlemleyerek hangi iletiflim türlerinin kullan ld n araflt r r. B.3.9. Ailede kararlar al n rken görüfl bildirir ve kendisinin üstlenebilece i görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunlar uygular. B Aile içinde görev da l m n n adil olup olmad n sorgular. B.3.2. Yapaca iflleri öncelik ve önem s ras na koyarak günlük ve haftal k çal flma planlar yapar, yapt planlara uyar. B Yemek, uyku, ders çal flma ve oyun saatlerine uyman n kiflisel baflar ve baflar s zl kla iliflkisini araflt r r. B Kendi paras n uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar. B Evdeki eflyalar, yap ld klar maddelere göre s n fland r r. B Kaynaklar bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katk s n aç klayan çeflitli etkinliklerde bulunur. B Çocuklara yönelik reklamlar n ifllevlerini; reklamlar, ihtiyaçlar ve imkânlar aras ndaki iliflkiyi sorgular. B nsanlar n nelerden ve nas l tasarruf edebildiklerini araflt r r. B Ailesinde ve yak n çevresinde (akrabalar, komflular vb.) birbirlerinin haklar na ne ölçüde sayg gösterildi ini gözlemler

15 B Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdi i önemi aç klar. B Ailesi ve yak n çevresiyle olan iliflkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallar na uyan davran fllar gösterir. B.3.3. Kiflisel olarak geliflimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaflmak için izleyece i aflamalar planlar. B Amaçlar na ulaflabilmek için kiflisel olarak çaba harcamas gerekti ini kabul eder ve karfl laflabilece i elefltirilere aç k olur. B Kaybetme veya baflar s z olma olas l n göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk al r. B Ailesiyle birlikte e lenmenin aile bireylerine katk lar n aç klar, bunun için planlar yapar ve plan yla ilgili düflüncelerini etkili bir biçimde sunar. B Ailesiyle kat ld özel gün kutlamalar nda mizah kullan r. B Çeflitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araflt r r. B Kiflisel eflyalar n ve baflkalar n n eflyalar n özenli kullanmad nda ortaya ç kan sorunlar çözer. B Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapmas gerekti ini uygulayarak gösterir. B Do al afetler s ras nda evinde yap lmas gerekenleri, yetiflkinler eflli inde uygulayarak gösterir. B Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlar n ay rt eder. Oran (%) Süre (Ders saati) B.3.4. Ülkesini, t pk evi ve okulu gibi bir yuva olarak kabul eder. B Bir evin farkl ifllevlere sahip bölümleri ile ülkenin farkl özelliklere sahip yerleri aras nda bir benzerlik görür; evin bütünlü ü ile Türkiye nin bütünlü ü aras nda ba lant kurar. B nsanlar n mutlulu unun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düflen görev ve sorumluluklar yerine getirmelerine ba l oldu unu kavrar. B Aralar ndaki benzerliklere ve farkl l klara karfl n bütün insanlar n ayn gezegeni paylaflt klar n fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düflen görevler oldu unu kavrar. B Benim Eflsiz Yuvam temas nda geçen kavramlar yerinde ve do ru bir biçimde kullan r %

16 DÜN, BUGÜN, YARIN TEMASI KAZANIMLARI C.3.. Önceki y llarda tek bafl na yapamad hâlde flimdi yapabildi i davran fllar ay rt eder ve zaman içinde ortaya ç kan bu de iflimin nedenlerini aç klar. C.3.2. Kendisinin ve arkadafllar n n duygular ndaki de iflimin yüzlerine ve bedenlerine nas l yans d n fark eder. C.3.3. Kendisinin veya anne-babas n n hayat nda zaman içinde oluflan de ifliklikleri fark eder ve bunlar sözlü ya da yaz l olarak sunar. C.3.4. Gelecekte, mesle ini seçerken göz önünde bulundurmas gereken noktalar hakk nda sorular sorar. C.3.5. Takvimi kullanarak hava durumundaki de ifliklikleri günlük, haftal k, ayl k olarak gözlemler ve gözlem sonuçlar n grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karfl laflt r r. C.3.6. Atatürk ün hayat yla ilgili olgu ve olaylar sanat yoluyla ifade eder. C.3.7. Atatürk ün kiflilik özellikleri ile ulusal bir lider olmas aras nda ba lant kurar. C.3.8. Atatürk ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yapt hizmetleri aç klar. C.3.9. Di er ülkelerin bayraklar n inceleyerek bayra m zla olan benzerliklerini ve farkl l klar n belirtir. C.3.0. Bayram kutlamalar na kat larak, millî bayram günlerimizle geçmiflte yaflanan tarihî olaylar aras nda ba kurar. C.3.. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve gelifltirmek için yap lmas gerekenler hakk nda fikirler üretir. C.3.2. Do adaki su döngüsünün nas l gerçekleflti i hakk nda sorular sorarak ç kar mlarda bulunur. C.3.3. Is t lan maddelerin u rad de iflimleri gözlemler. C.3.4. Farkl hava koflullar n n trafikteki etkilerini aç klar. C.3.5. Ay n görünüflündeki farkl l klar gözlemler. C.3.6. Dünya n n hareketleri sonucunda oluflan de iflim ve süreklili i alg lar. C.3.7. Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen de iflim ve süreklili i alg lar. C.3.8. Ulafl m araçlar n n geçmiflten günümüze nas l bir de iflim geçirdi ini araflt rarak bulgular n s n fta sunar. C.3.9. Gelece in teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu ak c ve özgün bir flekilde ifade eder. C Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin günlük yaflam m zda hangi amaçlarla kullan ld hakk nda farkl kaynaklardan bilgi toplar ve s n fta sunar. C.3.2. Geçmiflten günümüze iletiflim teknolojilerinde meydana gelen de iflimi araflt r r. C Yaflad yerleflim biriminin eski ve yeni hâlini araflt r r; bunlar aras ndaki benzerlik ve farkl l klar ay rt eder. C Aile büyüklerinin küçükken oynad oyunlar araflt r r, bu oyunlarla kendisinin ve arkadafllar n n oynad oyunlar karfl laflt rarak de iflimi ve süreklili i fark eder. C Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir e itim ortam olarak yararlan r; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karfl laflt rarak zaman içindeki de iflimi kavrar. C Canl lar n ortak özelliklerini araflt r r. C Canl larda de iflim aflamalar n ay rt eder ve s ralar. C Canl lar n birbirlerini nas l etkilediklerini araflt rarak aralar ndaki karfl l kl ba ml l kavrar. C Canl ve cans z varl klar aras ndaki iliflkiyi araflt rarak karfl l kl etkileflimi kavrar. C Birey, toplum ve çevre aras ndaki karfl l kl ba ml l kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. C Do al afetlerden korunabilmek için çözüm yollar üretir. C.3.3. Yaflad çevreyi daha temiz bir hâle getirmek için bir proje tasarlar. C Dün, Bugün, Yar n temas nda geçen kavramlar yerinde ve do ru bir biçimde kullan r. Oran (%) Süre (Ders saati) %

17 OKUL HEYECANIM 7

18 Tema Kazan m A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. Di er Derslerle liflkilendirme A.3. numaral kazan m için Türkçe dersi Konuflma ö renme alan : Kendini Sözlü Olarak fade Etme 2. Konuflmalar nda sebep-sonuç iliflkisi kurar. Becerilerle liflkilendirme Elefltirel Düflünme becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Araflt rma becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Okul çantan z haz rlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ö retmeniniz, derste kullanmak için evinizden farkl araç ve gereç getirmenizi istiyor mu? Bunlar getirmeyi unuttu unuzda neler olur? Anlat n z. Okula Her Zaman Hazırım OKUL HEYECANIM Lütfen! Senin kitab ndan yararlanabilir miyim? Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, ç kar mda bulunma, beyin f rt nas Önerilen süre: ders saati Bugün okula gelmeden önce neler yapt n z? Çantan zda neler var? Bunlar çantan za niçin koydunuz? gibi sorularla derse bafllayabilirsiniz. Ö rencilere, R3 ü inceleterek, Okul çantan z haz rlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Derste kullanaca n z araç ve gereçlerinizden birisini unutursan z ne olur? gibi sorular yönelterek konu hakk nda düflünmelerini sa lay n z. Dersin konusunu tahmin etmelerini isteyiniz. 2 Sizce resimdeki ö renci okula haz rl kl gidiyor mu? Böyle düflünmenizin nedenini aç klay n z. Resimdeki ö rencilerden hangisi okula haz rl kl gelmemifltir? Bu ö rencinin ne gibi sorunlar yaflayabilece ini aç klay n z. Bu sorunlar yaflamamas için okula gelmeden önce neler yapmas gerekti ini tart fl n z. Haftal k ders program n n niçin yap lm fl olabilece ini tart fl n z. Her gün okul çantan z haz rlarken ders program ndan yararlan yorsunuz. Programdaki derslere göre defter ve kitaplar n z çantan za yerlefltiriyorsunuz. Çantan za baflka hangi araç ve gereçleri al yorsunuz? Bunlar neye göre belirliyorsunuz? Günlük programlara uygun davranman n önemini tart fl n z. Okula nas l haz rland n z arkadafllar n za anlat n z. Bunun faydalar n belirtiniz. 3 2 Sayfa 2 Okula Her Zaman Hazırım R2 ve R3 ü inceletiniz. Resimlerle ilgili sorular yöneltiniz. Kararlar - n n nedenlerini aç klamalar n isteyiniz. Ç kar mlarda bulunmalar n sa lay n z. Böylece elefltirel düflünme becerilerini gelifltirmelerine imkân veriniz. Okula kitaps z, kalemsiz gelen bir ö rencinin ne gibi sorunlar yaflayabilece ini, sorarak bu soruna çözüm önerileri sunmalar n isteyiniz. Ders program n n ne ifle yarad n sorarak tart flmalar n sa lay n z. Ö rencilerin aç klamalar nda; derslerin programa göre ifllendi i, çantalar n her gün programdaki derslere göre haz rland, ifllenecek konulara göre araç ve gereçlerin belirlendi i gibi ifadelerin yer almas beklenilmelidir. Haftal k ders program n incelemelerini ve çantalar nda tafl malar gereken araç ve gereçlerin neler oldu unu araflt rmalar n isteyiniz. Okula gelmeden önce herkesin neler yapmas gerekti ini sorarak bir tart flma ortam oluflturunuz. Tart flmada var lan sonucu tahtaya yazmalar n sa lay n z. Okula ödevini yapmadan gelen bir ö renci hakk nda neler düflündüklerini sorunuz. Bu durumda ortaya ç kabilecek sorunlar tart flt r n z. Bunu yapt r rken sebep - sonuç iliflkisi kurmalar n sa lay n z. Ö renci olarak sorumluluklar n hissettiriniz. Çal flma, oyun, dinlenme zamanlar na uyma, çantas n akflamdan haz rlama, giysilerini zaman nda haz rlama konular na dikkat çekiniz. Okula haz rl ks z gelindi inde derslerde verimsiz ve baflar s z olunaca n n bilincine varmalar n hedefleyiniz. Etkinlik Okul Hazırlığı Ö rencilerinizle okula niçin haz rl kl gelinmesi gerekti ine iliflkin bir beyin f rt nas yap n z. Sonuçlar tahtaya yaz n z. Afla daki tablonun benzerini, yazma alan geniflletilmifl olarak tahtaya, çiziniz. Ö rencilerinizin de defterlerine çizmelerini isteyiniz. Sonra düflünceleri do rultusunda tabloyu doldurmalar n ve yazd klar n okumalar n sa lay n z. Okunanlar üzerinde yorum yapmalar n sa lay n z. Okula haz rl kl gelmek için yap lmas gerekenler Sayfa 26 Nedeni Sonucu Öz De erlendirme Ölçe i ÖÇK, s. 2 ÖKK, s. 82 Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmas n yapt r n z. ÖÇK, s. 2 deki etkinlikleri yapt r n z. Uyar : Bir sonraki ders için farkl ülke çocuklar na ait resimler haz rlay n z. 8

19 Tema Kazan m A.3.2. Ö renciler aras ndaki benzerliklerin ve farkl l klar n do al oldu unu kabul eder. Ara Disiplin Kazan mlar nsan Haklar ve Vatandafll k 28. Arkadafllar n n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg duyar. imcilik. Kifliler aras ndaki farkl l klar tan r. Kariyer Bilinci Gelifltirme 2. nsanlar n tek ve kendine özgü oldu unu fark eder. Özel E itim. Kiflilerin yetenek, beceri ve güçlerinin de iflik olabilece inin fark na var r. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma 5. Her insan n farkl yetenek ve becerilere sahip oldu unu bilir. Becerilerle liflkilendirme Bilimin Temel Kavramlar n Tan ma (De iflkenlik / Benzerlik) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Öz Yönetim (Farkl l klara Sayg Duyma) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, ç kar mda bulunma, gözlem, karfl laflt rma Æ Kiflisel nitelikler : Sevgi, bar fl ve hoflgörü üzerinde durulacakt r. Sizce resimdeki çocuklar n ortak özellikleri var m d r? Bu çocuklar n benzer ve farkl özelliklerini belirtiniz. Birbirimize Benzemeyiz Afla daki resimleri inceleyiniz. Çocuklar n ilgi alanlar ayn m? Hepsinin farkl beceri ve yeteneklere sahip oldu unu söyleyebilir miyiz? Çevrenizdeki herkesin her ifli, ayn beceriyle yap p yapamad n gözlemleyiniz. Bunun nedenini aç klay n z. 2 Arkadafllar n z gözlemleyiniz. Fiziksel özelliklerini, becerilerini, yeteneklerini, duygular n, ilgi alanlar n, güçlü ve zay f yönlerini karfl laflt r n z. Benzerliklerini ve farkl l klar n belirleyiniz. Bu farkl l klar n neden do- al olarak kabul edilmesi gerekti ini arkadafllar n zla tart fl n z. Farkl yönlerimiz olmas na ra men iyi arkadafl z. De il mi? 3 Bizden farkl davranan ve düflünenlere karfl niçin sayg duymam z gerekti ini tart fl n z. Sevgi, bar fl ve hoflgörünün yaflam m zdaki önemini örneklerle aç klay n z. OKUL HEYECANIM nsanlar n yaflant lar, ilgileri, yetenekleri, güçleri, becerileri farkl d r. Benzer yanlar m z olsa da her birimiz farkl y z. Bunlar do al karfl lamal y z. Birbirimizin fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg duymal y z. Ayn konuda benzer flekilde düflünenler oldu u gibi farkl düflünenler de olabilir. Bu, onlar n do al hakk d r. 4 Siz, daha çok neler yapmaktan hofllan rs n z? Arkadafl n za anlat n z. Arkadafllar n z n anlatt klar n da siz dinleyiniz. Kendinizi onlarla karfl laflt r n z. Benzerlik ve farkl l klar n z belirleyiniz. Benzerlik ve farkl l klar n z n do al olarak kabul edilmesinin nedenini aç klay n z. 5 Kavramlar : sevgi, bar fl Sayfa 3 3 Araç ve gereç : Farkl ülke çocuklar n n foto raf ve resimleri Önerilen süre: ders saati Ö rencilerinizden en yak n arkadafllar yla benzer ve farkl yanlar - n n neler oldu unu düflünmelerini isteyiniz. Benzerlik ve farkl l k bak m ndan en belirgin olan özelliklerini s rayla söyletiniz. R i inceletiniz. Verilen çal flmay yapt r n z. Resimler üzerinden fiziksel özelliklere iliflkin benzerlik ve farkl l klar söylemelerini bekleyiniz. Dersin konusunu tahmin etmelerini isteyiniz. Birbirimize Benzemeyiz R2, R3, R4, ve R5 i inceletiniz. Konuflma balonunu okutunuz. Resimlerdeki çocuklar n ne yapt n söyletiniz. Konuyla ilgili olarak yöneltilen sorular cevaplamalar n isteyiniz. Ö rencilerden; insanlar n yaflant lar n n, ilgilerinin, yeteneklerinin, güçlerinin, becerilerinin farkl olabilece ini ve bunlar n do al karfl lanmas gerekti ini ortaya koyacaklar cevaplar beklenmelidir. Bunun için resimlerden de yararlanarak gerekti inde sorular n zla (Sizi arkadafllar n zdan farkl yapan özellikleriniz nelerdir? Nelerden hofllan yorsunuz? Neleri iyi yap yorsunuz? lgi alan n za giren etkinlikler nelerdir? Arkadafllar n z n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg gösteriyor musunuz? Nas l? vb.) onlar yönlendirebilirsiniz. Son bölümde soru, tart flma ve aç klamadan oluflan etkinli i yapt rarak ö rencilerin farkl l klara sayg duyma becerilerini gelifltirmelerine; onlar n belleklerinde sevgi, bar fl ve hoflgörü kavramlar n n yer etmesine yard mc olunuz. Etkinlik Doğal mı? S n fa, farkl ülke çocuklar na ait foto raflar getiriniz. Bunlar n okul ortam nda çekilmifl olmas na dikkat ediniz. Daha sonra bu resimleri ö rencilerinize gösteriniz. Bu resimlerin kime ait ve nerede çekilmifl olabilece ini aç klamalar n isteyiniz. Materyalleri inceletiniz. O ö rencilerle kendilerinin farkl ve benzer yanlar n defterlerine yazmalar n söyleyiniz. Bunu yaparken Benzerlikler, Farkl l klar olmak üzere 2 sütuna, gördüklerini yazd r n z. Daha sonra bu benzerlik ve farkl l klar n do al olup olmad n ve nedenlerini tart flmalar n sa lay n z. Böylece ö rencilerinizin, kendilerinden farkl özelliklere sahip kiflilerin olabilece ini kavramalar n sa lam fl olacaks n z. Öz De erlendirme Ölçe i ÖÇK, s. 3 ÖKK, s. 82 Sayfa 26 Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmas n yapt r n z. ÖÇK, s. 3 teki etkinlikleri yapt r n z. 9

20 Tema Kazan m A.3.3. Arkadafl seçerken ve kiflisel tercihlerde bulunurken olumlu de erleri gözetir. Becerilerle liflkilendirme Karar Verme becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, beyin f rt nas, hat rlama Kavram : do ruluk Önerilen süre: ders saati Ö rencilere, Herkesle arkadafl olabilir misiniz?, Seçti iniz arkadafllar n z n ortak özellikleri var m? gibi sorular yönelterek konuya girebilirsiniz. Haz rl k sorular n sorarak konuyu arkadafl seçiminde dikkate al nmas gereken olumlu de erlere yönlendiriniz. Dersin konusunu tahmin ettiriniz. Arkadaş Seçimi R2 yi inceletiniz. Ö rencilerin ne yapt klar n sorup anlatt r n z. Ayfle nin çelenk tafl ma görevini yapmak için niçin Ali yi tercih etmifl olabilece ini tart flmaya aç n z. Ö rencilerin olumlu kiflisel özellikleri saymalar için Ali, iflini nas l yap yordur?, Ali, güvenilir birisi midir?, flinde do ruluktan yana oldu u için Ayfle onu seçmifl olabilir mi? gibi sorularla yönlendirmeler yapabilirsiniz. Ö rencilerden arkadafl seçerken hangi özellikleri arad klar n belirtmelerini isteyiniz. Ö rencilerinizin arkadafl seçiminde ve kiflisel tercihlerde bulunurken özellikle do ruluk, dürüstlük, güvenirlilik gibi olumlu de erleri gözetmeleri gerekti ini fark etmelerine yard mc olunuz. Örne in, Grup çal flmas nda üstlendi i görevi yapmayan, yapaca n söyleyip çeflitli bahaneler öne süren, grubu zor durumda b rakan bir arkadafl n z hakk nda neler söyleyebilirsiniz?, Onunla tekrar ayn grupta olmak ister misiniz? Niçin? gibi sorular yöneltebilirsiniz. Ö rencilerin sorular n za verece i cevaplarda, olumlu de erler olarak Ders Kitab ndaki kavramlar yer almal d r. Afla daki sorular yard m yla ö rencilerin karar verme ve etik davranma becerilerini gelifltirmelerine katk sa lay n z: Arkadafl seçerken kiflisel tercihlerde bulunurken hangi olumlu de erleri gözetirsiniz? En yak n arkadafl n zda gördü ünüz olumlu de erleri belirtebilir misiniz? Do ruluk, dürüstlük, güvenilir olma bunlardan say labilir mi? Siz, iyi bir arkadafl oldu unuzu söyleyebilir misiniz? Hangi davran fllar n z olumlu, hangilerini olumsuz olarak görüyorsunuz? Yalan söylemeyen, yard msever, güvenilir ve adil bir kifli ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Böyle biriyle arkadafl olmak ister misiniz? Böyle kiflilerin arkadafl olarak do ru kifli oldu unu söyleyebilir misiniz? Neden? Resimdeki ö renciler (Ayfle ile Ali), ne yap yor? 2 An tkabir e çelenk koyma görevi Can ve Ayfle ye verilmiflti. Can hastalan nca okul müdürü Ayfle ye baflka bir arkadafl n seçmesi gerekti ini söyledi. Ayfle, bu görev için Ali yi seçmifltir. Sizce Ayfle, Ali yi hangi özelliklerinden dolay tercih etmifl olabilir? Tart fl n z. Grup arkadafllar bir görev üstlenir birlikte çal fl rlar. Çal flmay baflar ile sonuçland rmak için birbirlerine nas l davranmalar gerekir? S ra, yol, oyun, çal flma, grup arkadafllar n z düflününüz. Hangi arkadafl n z n hangi özelliklerini sevdi inizi defterinize listeleyiniz. Listenizde; do ru, dürüst, adil, güvenilir ve hoflgörülü olma de erleri yer ald m? Arkadafll kta yalan söylememek, do ru ve dürüst olmak niçin önemlidir? Arkadafllar n z n afla daki özelliklerden hangilerine sahip olmalar - n isterdiniz? Önce arkadafl oldu unuz, sonra davran fllar n be enmedi iniz için arkadafll n z sürdürmedi iniz biri oldu mu? Bu kiflinin hangi özellikleri karar n zdan vazgeçmenize neden oldu? 4 Arkadaş Seçimi Sayg l Düzenli Uyumlu Paylafl mc Kibar Etkinlik OKUL HEYECANIM Arkadafllar n zla aran zda geçen unutamad - n z bir olay var m? Anlat n z. Arkadafl seçerken baflkalar n n onun hakk nda söylediklerine göre davranmak do ru mudur? Niçin? Aç klay n z. Sorumluluk sahibi Yard msever yimser Arkadafl canl s S r tutan En İyi Arkadaş Nefleli Güler yüzlü fiakac Planl Çal flkan Sayfa 4 Kitap en iyi arkadaflt r. sözünü tahtaya yaz - n z. Bunun anlam n aç klamalar n isteyiniz. Kitab n en iyi arkadafl olmas n n nedenlerini birer cümle ile yazd r n z. Bu cümlelerden baz lar n tahtaya yaz n z. Daha sonra bir arkadafllar n düflünmelerini isteyiniz. Cümleleri defterlerine yazarak kendi arkadafllar n seçerken olumlu gördükleri özelliklerin bu cümleler içinde yer al p almad n belirlemelerini isteyiniz. Bu cümlelerin yan na (+) iflareti koymalar n isteyiniz. Bu art lar sayarak en çok neye önem verdiklerini belirlemelerini sa lay n z. Etkinli in sonunda, arkadafl seçerken ve kiflisel tercihlerde bulunurken dürüstlük, adalet, hoflgörü ve sayg gibi de erleri gözönünde bulundurmak gerekti ini vurgulay n z. Öz De erlendirme Ölçe i ÖÇK, s. 4 ÖKK, s. 82 Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmalar n yapt r n z. Sayfa 26 ÖÇK, s. 4 teki etkinlikleri yapt r n z. 20

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM Yazarlar Doç.Dr. lker YILMAZ (Ünite 2, 4, 5) Yard.Doç.Dr. Ali ERSOY (Ünite 3) Yard.Doç.Dr. Ays n KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI 3. UNITE MEDYA KAZANIMLAR 1. Medyay tan yarak ifllevlerini s n fland r r. 2. Medyan n toplumsal, kültürel ve ekonomik yaflam üzerindeki etkilerini irdeler. 3. Medya yay nlar nda etik kurallara ba l kal

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı

Hilary COOPER*, Dursun D LEK**

Hilary COOPER*, Dursun D LEK** - Türkiye ve ngiltere de lkö retim Ö rencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma: Empatik, Elefltirel ve Yarat c Düflünme Hilary COOPER*, Dursun D LEK** Özet Bu çal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı