LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR"

Transkript

1 LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 57 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Y a y n 987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:39 Ostim ANKARA Tel.: (032) Belgeç: (032)

2 lkö retim Hayat Bilgisi 3. S n f Ö retmen K lavuz Kitab Editör : Dil Uzman : Görsel Uzman : Program Gelifltirme Uzman : Rehberlik Uzman : Ölçme De erlendirme Uzman : Yay nc Sertifika Nu. : ISBN: Hediye Atefl Ahmet Kapulu Ziya Harun Ergenç Özlem Do an Türkan Çelik Dr. Nuri Do an KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r, yay nevine attir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. KOZA Y a y n 987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:39 Ostim ANKARA Tel.: (032) Belgeç: (032)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak ; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli : De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m ; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl : Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet ; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen ; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu- un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 G R fi... 7 Ö RETMEN KILAVUZ K TABININ KURGUSU... ZAMAN ANAL Z TABLOSU... 3 OKUL HEYECANIM... 7 Okula Her Zaman Haz r m...8 Birbirimize Benzemeyiz...9 Arkadafl Seçimi...20 Okulda letiflim...2 Düflüncelerimiz ve Duygular m z...22 Duyarl m y z?...23 Demokratik Uygulama...24 Arkadafllar ma Eflit Davran yorum...25 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (2-9)...26 Sorunlar Çözelim...28 Bir de Kanatlar m Olsa...29 Geçmifl Zaman Olur ki...30 Eflyalar n Dili Olsa...3 Oyunun Kural...32 Kurals zl k Sorun Üretir...33 fiimdi Okullu Olduk...34 Tutumlu Olabilirim...35 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (20-27)...36 Düzenli ve Dengeli Beslenelim...38 Sa l m za Dikkat Edelim...39 Acil Durum...40 Kutlu Olsun...4 Bayram Geldi...42 Atatürk ün Ö rencili i...43 Bilinçli Tüketici miyim?...44 Nas l Daha yi Ö reniriz?...45 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (28-35)...46 Teknolojik Araçlar...48 Trafik Kurallar...49 Okul Yolunda...50 Ö renci Kulüplerimiz...5 Bence Güvenilir Olmak...53 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (36-42)...54 Yok Birbirimizden Fark m z...56 Temiz Bir Çevre çin...57 Temada Geçen Kavramlar Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (43-46)...59 Okul Heyecan m Temas Ölçme ve De erlendirme Cevap Anahtar BEN M EfiS Z YUVAM... 6 Yuvam z...62 Yaln z De iliz...63 Benim Güzel Evim...64 Ev Adresimiz...65 Evimizin Yeri...66 Ç NDEK LER Yönümü Bulabilirim...68 Onlar da Çocukmufl...69 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (48-54)...70 Farkl l klar n Zenginli i...72 Fiziksel Özelliklerimiz...73 Öncü nsanlar...74 Hayat m z Kolaylaflt ranlar...75 Hayalimdeki Meslek...76 Vücut Dili...77 Ailem ile liflkilerim...78 Benim Ailem...79 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (55-62)...80 Farkl Düflünebiliriz...82 Anlaflmazl klar Çözülür...84 Nas l Anlafl yoruz?...85 Kararlar Birlikte Al r z...86 Adil mi?...87 Plan Yapal m...88 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (63-69)...89 Baflarmak stiyorum...9 Neler Alabilirim?...92 Eflyalar...93 Aile Bütçesi...94 htiyac m Var...95 Tasarruf Yapal m...96 Haklara Sayg...97 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (70-77)...98 Atatürk ve nsan Haklar...00 yilik Yapal m...0 Benim Amac m...02 Amac ma Ulaflmak çin Ne Yapabilirim?...03 Korkma, Dene...04 Ailemle...05 Lider Olmak...06 Niçin Özenli Kullanmal y z?...07 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (78-85)...09 Evdeki Güvenli imiz... Deprem...3 Karalar ve Denizler...4 Ülkemiz de Yuvam zd r...5 Vatandafll k Görevlerimiz...7 Ayn Gezegeni Paylafl yoruz...8 Temada Geçen Kavramlar... 9 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (86-92)...20 Benim Eflsiz Yuvam Temas Ölçme ve De erlendirme Cevap Anahtar DÜN, BUGÜN, YARIN...24 Hayat mda De ifliklikler Oluyor...25 Duygular m z n Yans mas...26 Hayat m z De ifliyor...27 Hangi Mesle i Seçsem?...28 Benim Hava Raporum...29 Atatürk ve Sanat...3 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (94-00)...32 Liderlik Özellikleri...34 Ulusal Lider...35 Bayra m z...36 Geçmiflten Günümüze...37 Benim Fikrim...38 Do adaki Su Döngüsü...39 Dondurma Eriyor...40 Hava ve Trafik...4 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (0-08)...42 Ay a Yolculuk...44 Dünya n n Hareketleri Sonucunda Neler Olur?...45 Tekerlekten Otomobile...47 Buldum, Buldum!...48 Hangi Amaçla Kullan yoruz?...49 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (09-5)...50 letiflim Teknolojileri...52 Eskiden...53 Oyunlar m z...54 Geçmiflin zleri...55 Canl lar...56 Tohumdan Fasulyeye...57 Canl lar n Etkileflimi...58 Canl Cans z liflkisi...59 Karfl l kl Ba ml l k...60 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (6-23)...6 Do al Afetlerden Nas l Korunuruz?..63 Benim de Bir Projem Var...64 Temada Geçen Kavramlar Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (24-27)...66 Dün, Bugün, Yar n Temas Ölçme ve De erlendirme Cevap Anahtar BEL RL GÜN VE HAFTALAR...68 EKLER BÖLÜMÜ Ölçme Formlar n De erlendirme Anahtar...82 Okul Heyecan m Temas Ölçme ve De erlendirme Formlar...83 Benim Eflsiz Yuvam Temas Ölçme ve De erlendirme Formlar...88 Dün, Bugün, Yar n Temas Ölçme ve De erlendirme Formlar...92 SÖZLÜK KAYNAKÇA LET fi M KAYNAKLARI

7 G R fi Bilgi ça nda e itimin temel amac ; düflünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düflünen bireyler yetifltirmektir. Bu durum, ö rencilerimizi bilgi ça insan olarak yetifltirmeyi zorunlu k lmaktad r. Kald ki Türk Millî E itiminin Genel Amaçlar nda, Türk milletini ça dafl uygarl n yap c, yarat c, seçkin bir orta yapmak düflüncesi hedef olarak belirlenmifltir. nsan n biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün oldu u gerçektir. Bu nedenle insan n içinde yaflad do a ve toplumla uyum içinde yaflam n sürdürmesi, de iflime ayak uydurabilmesi önemlidir. Bunun için hayat n kendisi demek olan hayat bilgisi dersine büyük sorumluluk düflmektedir. Program n ruhuna uygun olarak yap lacak e itim ve ö retim çal flmalar yla süreçte bu sorumlulu un yerine getirilmesi mümkün olacakt r. Ö RENME - Ö RETME Ö renme - ö retme üzerinde yap lan araflt rma ve çal flmalar günümüzde daha da h z kazanm flt r. Ö renme ve ö retme kavramlar önemli bir de iflime u ram flt r. Bütün bu çal flmalardan, ö renmenin bireysel bir süreç oldu u sonucu ç kar labilir. Her birey, bilgiyi kendince alg lamakta, zihninde kurgulamakta, bireysel deneyimleriyle geçmiflteki bilgileri aras nda ba kurarak kendi düflünce dünyas n oluflturmaktad r. Ö retme ise ö renenin etkin kat l m n n öne ç kar lmas na, ö renme ortamlar n n düzenlenmesine, ö renmenin gerçekleflmesine yard mc olma ifllevi olarak tan mlanabilir. Hayat bilgisi program Yap land r c Ö renme Yaklafl m do rultusunda düzenlenmifltir. Bu yaklafl m, bilginin ö retmenden ö renciye do rudan aktar lamayaca n, ö rencinin kendisi taraf ndan aktif bir flekilde yap land rmas gerekti ini öngörür. K saca bu yaklafl ma göre birey çeflitli uyaranlarla etkileflime girer, bunlar anlamland r r ve bilgiyi kendisi yap land r r. Yap land r c yaklafl m, ö renme kavram için en son ulafl lan noktayla birebir örtüflmektedir. Bu yaklafl m, ö retme konusunda da ö retmen merkezli de il ö renci merkezli stratejileri (ifl birli ine ba l ö renme, rol yapma, problem temelli ö renme, beyin temelli ö renme, drama, proje, gezi, oyun oynama vb.) öngörmektedir. Ö retim sürecinde ö retmenin rolü ö rencilere rehberlik yaparak, yönlendirerek ö renmeyi kolaylaflt rmakt r. Hayat bilgisi dersinden beklenenler, ö rencilerin kendi giriflimleriyle gerçeklefltirecekleri ve ö retmenlerin ö rencilere do rudan bilgi aktarmak yerine sadece yol gösterece i etkinlikler arac l yla; Ö renmekten keyif alan, Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve do a ile bar fl k, Kendini, milletini, vatan n tan yan, koruyan ve gelifltiren, Gündelik yaflamda ihtiyaç duyulan temel bilgilere, yaflam becerilerine ve ça n gerektirdi i donan ma sahip, De iflikliklere dinamik bir biçimde uyum sa layabilecek kadar esnek, mutlu bireyler yetifltirebilmekle gerçekleflmifl olacakt r. Setin bütünlü ü içinde, hayat bilgisi dersinden beklenilenler ve program n vizyonu dikkate al nm flt r. Kazan mlar n ö rencilerin do rudan gözlenebilir davran fllar - n n yan s ra bilgi, beceri, tutum ve de erlerini de içeren ifadeler oldu u düflüncesine uygun olarak ö renme - ö retme etkinlikleri düzenlenmifltir. Sette ö rencilerin; elefltirel düflünme, yarat c düflünme, iletiflim, araflt rma ve sorgulama, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimcilik, Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma, kaynaklar etkili kullanma (zaman, para, materyal kullanma, bilinçli tüketici olma, çevre bilinci ve çevredeki kaynaklar etkili kullanma, planlama ve üretim), güvenlik ve korumay sa layabilme (do al afetlerden korunma, trafik kurallar na uyma, hay r diyebilme, sa l - n koruyabilme), öz yönetim (etik davranma, e lenme, e lenmeyi ö renme, amaç belirleme, kendini tan ma ve kiflisel geliflimini izleme, duygu yönetimi, kariyer planlama, sorumluluk, mekân ve zaman alg lama), kat l m, paylafl m, ifl birli i ve tak m çal flmas (liderlik, farkl l klara sayg, paylafl m), bilimin temel kavramlar n tan ma (de- iflim, etkileflim, neden sonuç, de iflkenlik, benzerlik, karfl l kl ba- ml l k, süreklilik, korunum), temalarla ilgili temel kavramlar tan - ma becerilerini kazanmalar amaçlanm flt r. Kiflisel nitelikleri ve de erleri gelifltirmeleri çerçevesinde; öz sayg, öz güven, toplumsall k, sab r, hoflgörü, sevgi, bar fl, yard mseverlik, do ruluk, dürüstlük, adalet, yenili e aç kl k, vatanseverlik, kültürel de erleri koruma ve gelifltirme kavramlar n özümsemeleri ve davran fl hâline getirmeleri hedeflenmifltir. Ö renme - ö retme sürecinin her aflamas nda ö rencilerin aktif kat l mlar düflünülmüfl, bireysel farkl l klar dikkate al nm fl, farkl ö renme stilleri ve zekâ alanlar na sahip olacaklar düflüncesiyle çok say da de iflik etkinliklere, drama çal flmalar na yer verilmifltir. Olaylar, olgular yaflam n bütünlü ü içinde ele al nm fl ve ifllenmifltir. Ö retmen K lavuz Kitab nda, yukar da aç klananlar n ö retmen taraf ndan kolay alg lan p uygulanabilmesi amac yla her çal flma farkl bir renk zemininde verilmifltir. Tan t m flemas ndan da anlafl laca gibi sar zeminde tema kazan mlar, ara disiplin kazan mlar ve beceriler yer almakta; kiflisel nitelikler koyu turuncu kutuda, tema kavramlar kavram kutusu nda, uyar larsa mor kutu içinde yer almaktad r. Mavi zeminin ilk bölümünde genellikle ö rencilerin dikkatini derse çekecek, kazan mla ilgili ön bilgilerin ortaya ç kar lmas na yard mc olabilecek bir al flt rma; ikinci bölümünde ise ders kitab - n n haz rl k resmi ve sorular n n ifllenifline yönelik bir k sma yer verilmifltir. Yeflil zeminde kazan mlar n edinilmesinde yararlan lacak Ders Kitab ndaki kan t resimlerin nas l sorgulat laca, ö rencilerin nas l yönlendirilmesi gerekti i, ifllenifl bölümleri yer almaktad r. Kazan mlar gerçeklefltirmek amac yla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen etkinlik ve dramalara turuncu zemin içinde yer verilmifltir. Ayr ca kazan mlarla ilgili Ö renci Çal flma Kitab sayfa numaralar n n yer ald küçük turuncu kutu, ek etkinlikler ve dramalar n yer ald leylak rengi küçük kutu, e itim - ö retim sürecini ve sonucunu izleyerek aksakl klar zaman nda tespit edip düzenleme amaçlar na yönelik olarak ifllenifl s ras nda gerçeklefltirilecek ölçme ve de erlendirme formlar n n yerlerinin belirtildi i mavi kutu Ö retmen K lavuz Kitab nda yer almaktad r. Yarat c drama çal flmalar ve ölçme de erlendirme ile ilgili aç klamalara Ö retmene Öneriler bafll ndan sonra yer verilmifltir. Ö retmene Öneriler Hayat bilgisi dersinin ifllenifli ö retmen ya da konu merkezli de- il, ö renci merkezli düflünülüp planlanmal d r. Ö renme - ö retme sürecinin her aflamas nda ö rencilerin aktif kat l mlar sa lanmal d r. 7

8 Programda yer almayan; h zla de iflen, eskiyen, çocu un yaflam nda herhangi bir karfl l olmayan bilgileri yükleme yerine, zihinsel yeteneklerini ve kiflili ini her yönüyle gelifltirmeye çal fl lmal d r. Hayat bilgisi derslerinin yetiflkinlere özgü bir ciddiyetle geçmesi zorunlulu u olmad, aksine çocuklar n e lenme ihtiyaçlar n da karfl layaca göz ard edilmemeli, bu ders onlar için oldukça e lenceli, zevkle kat ld klar bir ders olmal d r. E itimde çocu a uygun yaflant lar kazand r l rsa becerilerin daha çabuk kazan laca unutulmamal, ö rencilerin bu becerileri kazanmalar için gerekli koflullar ve isteklendirme sa lanmal d r. Çocuklar n dünyas bir bütün olarak görülmeli, onlar n dünyalar nda da sorular ve sorunlar olabilece i unutulmamal d r. Ö renme - ö retme ortamlar düzenlenirken ö rencilerin farkl ö renme durumlar na ve zekâ alanlar na sahip olduklar ak lda tutulmal d r. Ö renme - ö retme ortamlar düzenlenirken çocuklar n ö renmeyi güdüleyen merak duygular k s tlanmamal d r. Etkili ö renme anlay fl nda, ö rencilerin derse etkin olarak kat ld klar, gerekti inde birer araflt rmac gibi hareket edebildiklerinin esas oldu u unutulmamal d r. Çevrenin çocuklar için afl lmas gereken engeller ve ö renme f rsatlar yla dolu oldu u bilinmeli ve çevreden olabildi ince yararlan lmal d r. Ö rencilerin her zaman yol gösteren, ö renme-ö retme ortamlar n düzenleyen, rehber olan, güven veren, destek sa layan bir ö retmene ihtiyaçlar oldu u tart fl lmaz bir gerçektir. Hayat bilgisi dersi seti, ö retmen, ö renci, veli bütünlü ü içinde ders iflleyebilmenize uygun haz rlanm fl bir k lavuzdur. fllenifller s ras nda verilen sorular, etkinlikler, dramalar vb. çal flmalar olas durumlara uygun düflmeyebilir. Burada as l olan sizsiniz. Ö renme - ö retme ortam n tan yan kifli olarak verilenleri birebir kullanabilece iniz gibi flartlara uygun, kendinize özgü haz rlayaca n z soru, etkinlik, drama vb. ile Ek te yer alan çal flmalar da kullanabilirsiniz. DRAMA Ça dafl e itim, bireylerin biliflsel, duyuflsal ve deviniflsel yap - lar yla dengeli birer bütün olarak en uygun ve ileri düzeyde yetifltirilmelerini amaçlar. Genel e itim içerisinde çocuk ve ergenin geliflimi için gerekli olan tüm alanlar aras nda bir etkileflim gereklidir ve bu etkileflimin niteli inin nas l olaca da oldukça önemlidir. Çocuklar n ve ergenlerin toplumsal, zihinsel, kültürel, dilsel vb. geliflimlerini kazand r p h zland ran yarat c drama ayn zamanda alanlar aras nda etkileflim sa lanmas nda da etkili olur. E itimde yarat c drama, derste yer alan herhangi bir konunun çal flmalara kat lan tüm bireyler taraf ndan, kendi yaflant lar ndan yola ç karak, rol oynama tekniklerinden de yararlanarak do açlama canland r lmas d r. Yarat c drama etkinlikleri, mutlaka bir grup ile gerçeklefltirilmek durumundad r. Drama etkinliklerini kullan rken ö rencinin tam olarak merkezde olaca, onun seçimleriyle etkinli in yürütülmesi gerekti i, ö retmenin sürece do rudan müdahale etmemesi ve herhangi bir görüfl ya da canland rma biçimini öne sürmemesi gerekti i hiç unutulmamal d r. Yarat c drama etkinliklerinin baflar ya ulaflmas için dikkat edilmesi gereken baz kurallar söz konusudur ve bu kurallar n tek amac drama etkinliklerini olumlu olarak sonuçland rmakt r. Sözgelimi ö retmen hiçbir biçimde bir ö renciyi kald r p rolü kendisi vermemeli, belirlememeli, do açlamalarda ö rencinin neler söylemesi gerekti ine kar flmamal, gönüllü e dayal seçimler yapmal, hangi rolü oynayaca n ö rencinin kendi seçimine b - rakmal, oyunlar n sonucunda ortaya ç kan ürüne iliflkin net yarg - larda bulunmamal d r. Ancak, canland rmalar n t kanmas, ö rencilerin rolleri oluflturamamas ve drama etkinli ini yürütememesi gibi durumlarda, onlar motive ederek ve rehber olma konumundan uzaklaflmadan yönlendirmeler söz konusu olabilir. Drama etkinliklerinde, çeflitli yaklafl mlarla da olsa ö rencilerin tümünün kat l m na özen gösterilmeli ve tam kat l m sa lanmal - d r. Özellikle küçük grup çal flmalar na yer verilerek canland rma öncesi; süreçte yaflanacaklara ö retmen daha fazla odaklanmal, sonuçtan çok ö rencilerin haz rlanma süreçlerinin yarat c dramada daha etkili oldu u unutulmamal d r. Ö rencilere, ne ortaya konulursa konulsun, ürünlerinin kendilerine ait oldu u, istedikleri gibi kendi oyunlar n ancak, kendilerinin de ifltirebilecekleri sürekli olarak hat rlat lmal d r. Yarat c dramada de erlendirme, çal flma öncesi, çal flma an ve çal flma sonras nda yap labilir. De erlendirmenin niteli ini, yarat c draman n amaçlar ve onun do rultusunda ifllenen süreçler belirler. Bu tür çal flmalarda yarat c draman n sonuçlar, çal flmalar bittikten bir süre sonra belirginleflmekte, ortaya ç kmaktad r. ÖLÇME VE DE ERLEND RME Ölçme ve de erlendirme, e itim sisteminin en önemli ögelerindendir. Ölçme ve de erlendirmenin genel anlamda en önemli yarar, e itim sistemine dönüt vermesi ve e itim sisteminin kendini yenilemesini sa lamas d r. Ölçme ve de erlendirmenin ifllevleri, e itim sistemi girdilerinin yeterli olup olmad n, sürecin kazan mlara ulaflmay sa lay p sa lamad n ve ulafl lan sonuçlar n istenilen nitelikte ve nicelikte olup olmad n belirlemektir. Bu nedenle ölçme ve de erlendirme sürecinin e itim ve ö retimin tüm aflamalar nda kullan lmas gerekti i kural na uyuldu u takdirde aksakl klar zaman nda belirleme ve düzeltme flans olabilir. Do ru iflleyen veya amaçlara hizmet eden bir ölçme ve de erlendirme sisteminin sa layaca yararlar k saca flöyle özetlenebilir: Ö rencilerin ne bildi ini, ne anlad n, ne yapabildi ini ve ne yapabilece ini belirlememize yard mc olur. Ö rencilerin bireysel veya geliflim düzeylerindeki farkl l klar n gösterir. Gelecekteki ö renme yaflant lar n planlamaya yard mc olur. Belli bir sürede ö rencilerin ulaflmas beklenen standartlardan ne kadar na ulaflt klar n belirlemeye imkân tan r. Ö rencilerin daha iyi ö renebilmelerinin ve ö rendiklerini yaflamlar nda daha verimli veya anlaml kullanabilmelerinin nas l sa lanaca n belirlememizi kolaylaflt r r. De erlendirme sonuçlar paylafl ld taktirde ö retmenlere, yöneticilere, di er okul çal flanlar na, ö rencilere ve velilere ö rencinin ö renme süreci hakk nda bilgi sa lar. 8

9 Ö rencilerin ö renmede zorland noktalar, ö rencilerin zay f yönlerini, ö renme eksiklerini veya yanl fllar n tespit etmeyi sa layabilir. Ö renme güçlü ü çeken ve baz becerilerden yoksun olan veya ö renme kapasitesi ve becerileri yüksek olan ö rencileri tespit etmede önemli bir rol oynar. Ö retmenlerin yeterlilik ölçülerinden ne kadar n sa layabildiklerini, ö renme ö retme sürecinde kulland klar ö renme yaklafl mlar veya yöntem ve teknikleri konusunda ne derecede bilgiye sahip olduklar n görmelerini sa lar. E itim sisteminin geliflimi ve sürekli kendini yenilemesi ancak, uygun ölçme ve de erlendirme yöntemlerinin kullan lmas ile mümkündür. Bu çerçevede ölçme ve de erlendirme ö rencinin, ö retmenin, velinin, okul idarecilerinin ve e itim sistemindeki tüm ifl görenlerin baflar s n de erlendirir, sorunlar n izler ve aksakl klarla ilgili gerekli önlemlerin al nmas na katk sa lar. Bu sürecin iyi ifllemesi için uygun olan ölçme ve de erlendirme teknik ve araçlar kitab m zda verilmeye çal fl lm flt r. Yeni e itim yaklafl mlar ö renme sürecinde ö rencinin aktif olmas ve yaflayarak ö renmesi gerekti ine vurgu yaparken de- erlendirme sürecinde de aktif olmas gerekti ini belirtmektedir. Etkinlikler konusunda ö rencilere sa lanan kat l m flans, ölçme ve de erlendirme ifllemlerine kat lmas için de verilmelidir. Ölçme ve de erlendirme sürecinde kullan lacak ölçütlerin ö rencilerle belirlenmesi, ö rencilerin kendi geliflimlerini görme, kendilerini gelifltirme ve kendilerini de erlendirme konusunda beceri kazanmalar na olanak verir. Bu yaklafl mla hem ö retmen hem de ö rencinin ölçme ve de erlendirme sürecini bir ö renme arac olarak kullanabilmesi mümkün olacakt r. Kitab m z, dayand yap land rmac e itim yaklafl m n çoklu yetenek kuram yla destekleyen anlay fla ba l olarak ürün ve süreç de erlendirme yaklafl mlar birlikte kullan lacak bir yap da oluflturulmufltur. Etkinliklerin süreç, ö renci ürünlerinin ise hem süreç hem de ürün de erlendirme araç ve teknikleri ile de erlendirilmesi önerilmifltir. Ürün de erlendirme, ö retim sürecini fazla dikkate almadan ö rencinin ö renme ürünlerinin de erlendirilmesi anlam n tafl - maktad r. Süreç de erlendirme ise ö rencinin bir çal flmay nas l gerçeklefltirdi inin, bulundu u baflar düzeyine nas l ulaflt n n, ö renme sürecinde uymas gereken kurallara ne derece uydu unun, üstlendi i görevlerden ne kadar n yerine getirdi inin, bu süreçte kullan lan yöntemlerden hangilerinin ifle yarad veya yaramad n n ö retmen, ö renci ve veliler taraf ndan belirlenmesini sa lar. Süreç de erlendirme yaklafl m n uygulamak ö rencilerin, ö renme ve ö rendiklerini de erlendirmeleri konusunda sorumluluk alma becerilerini gelifltirir. Böylece neleri ö renmesi gerekti ine ve ö rendiklerini nas l de erlendirece ine karar veren bir birey, kendi davran fllar ndan sorumlu olmay ö renebilir. Kitab m zda kullan lan ölçekler kazan mlara ve kazan mlarla ilgili etkinliklere dayal olarak gelifltirilmifltir. Kitab m zdaki ölçeklerin öneri niteli i tafl d söylenebilir. Do al olarak çeflitli etkinlikler düzenleyen ö retmenlerimizin ölçekleri yap sal olarak de ifltirmeye veya uygun olmayan ölçütleri ç kar p, gerekli gördükleri ölçütleri eklemeye haklar, hatta zorunluluklar vard r. Bu nedenle kitaplar m zda ve özellikle ö retmen kitab ekinde verilen ölçeklerde gerekli görülen de ifliklikleri yapman z ölçme ve de erlendirmenin do ru yap lmas bak m ndan yararl olabilir. Ayr ca kitaptaki ölçeklerin oldu u gibi kullan lmas durumunda, ölçeklerin yönergesine uygun hareket edilmesi ölçme ve de erlendirme sürecini kolaylaflt rabilir. Ölçme ve de erlendirme amac yla kullan labilecek araçlar n özellikleri k saca afla da özetlenmeye çal fl lm flt r: Yaz l s navlar: Özellikle ö rencilerin özgün ve yarat c düflünce gücünü, yaz l anlat m becerisini, bilgiyi örgütleme yetene- ini, düflüncelerin iç ve d fl tutarl n de erlendirme becerilerini, ilgi ve tutumlar n ölçmede kullan fll araçlard r. Do ru yanl fl testleri: Do ru yanl fl testlerini puanlama, hem kolayd r hem objektiftir. Madde yap s basit olmas na ra men bu testlerin çeflitli düzeylerde kazan mlar ölçebildi i söylenir. Bu testler, ö renme eksiklerini belirlemeye ve tan koymaya elveriflli de- ildir. Örne in, yanl fl olarak verilmifl bir ifadeyi yanl fl diye iflaretleyen bir ö rencinin, ifadenin do rusunu bilip bilmedi inin kan t yoktur. Bu nedenle ö rencilere geri bildirim mutlaka verilmelidir. Ödev ve projeler: Ö rencilerin konular ders d fl nda araflt rmas, inceleme sonucunu rapor hâlinde yazabilmesi; araflt rma, ba ms z çal flma, yarat c düflünme, farkl kaynaklar kullanabilme, yard m alma becerileri gibi çeflitli becerilerin gelifltirilmesi ve ölçülmesi amac yla kullan lan araçlard r. Bu tür uygulamalar, iyi bir kendi kendine ö renme yöntemidir. Puan verilmedi i zaman yeterli etkiyi gösterememe riski oldu u için puan verilmeli ama nota kat lacak a rl düflük olmal d r. Özellikle grup ödevleri; bilgiyi paylaflma, görev alma, yard mlaflma, dayan flma, sorumluluk alma, elefltiri ve öz elefltiri yapma, empatik düflünme, hesap verme vb. davran fllar n gelifltirilmesi ve ölçülmesi için uygundur. Ödev ve proje çal flmalar nda her ö renciye ya da gruba farkl konu veya sorular verme, konular ö rencilerin ilgilerine göre da tma veya kendilerinin seçmelerine izin verme, ö rencilerin üstesinden gelebilecekleri güçlükte konular seçme, yararlan labilecek muhtemel kaynaklar, bunlar n bulunabilece i yerleri ve kapsamlar n aç kça belirtme, çal flman n ö rencinin kendisi taraf ndan yap l p yap lmad n kontrol etme gibi ilkelere özen gösterilmelidir. K sa cevapl testler: Bir kelime, bir rakam, bir cümle veya k - sa bir liste ile cevapland r labilecek sorulardan oluflan testlerdir. Puanlama kolay ve objektiftir. Her e itim düzeyine uygun düflen s nav tipidir. Her yafltaki ö renciye uygulanabilir. Sözlü s navlar: Özellikle konuflma becerileri, sözlü anlat m gücü gibi özellikleri ölçmede kullan lmas gereken araçlard r. S - nav yapanla cevaplay c aras nda di er s navlara göre daha fazla etkileflim vard r. Çoktan seçmeli testler: Cevaplay c n n cevab n birtak m seçenekler aras ndan seçerek vermesini gerektiren testlerdir. Çoktan seçmeli bir soruda; do ru seçene e do ru cevap, yanl fl seçeneklere ise çeldirici ad verilir. Çeldiriciler, do ru cevab bilmeyenlerin akl n çelmek, onlar yan ltmak amac yla yaz lm fl, do ru olmayan seçeneklerdir. Yap land r lm fl oldu undan yarat c l k gibi davran fllar ölçemez. Puanlama objektif ve kolayd r. 9

10 Efllefltirmeli maddeler: Birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin, belli bir aç klamaya göre efllefltirilmesini gerektiren sorulard r. Kim, ne, nerede gibi sorular n cevab n oluflturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullan fll d r. Ö renci ürün dosyas (portfolyo): Ö rencilerin ö renme alan (ünite), ö retim dönemi veya ö retim y l boyunca yapt klar çal flmalar n belirlenmifl ölçütlere göre organize edilmifl bir koleksiyonu olan ö renci ürün (seçki) dosyalar, ö rencinin ö renme alanlar nda yapt çal flmalar n sistematik, amaçl ve anlaml bir bütünü olarak görülebilir. Ö renci ürün dosyalar n n kullan m amac na göre içeri i de de iflir. Ö renci ürün dosyalar ; sergileme, de erlendirme ve yönlendirme amaçl kullan labilir. Ö renci ürün dosyas ö rencilerin çal flmalar n, harcad klar çabay ve geliflmelerini gösterebilir. Ö rencinin çal flmalar n, çabalar n ve geliflimini, velisinin, ö retmenlerinin ve di er ilgililerin izlemesini kolaylaflt r r. Ö renci ürün dosyalar, ö rencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini gelifltirmek, ö rencilere kendini de erlendirme becerisi kazand rmak, ürün de erlendirme araçlar n n yan nda süreç de- erlendirme araçlar n n da kullan lmas na olanak tan mak, ö rencinin geliflimini izleyebilmek, ö rencinin gelecekteki ö renmelerine yol göstermek, ö rencilerin yeteneklerini göstermelerine ve ilgi alanlar n gelifltirmelerine f rsat vermek, ö rencilerin birbirlerine yard mc olmalar n kolaylaflt rmak, ö retmene ö renciyi tüm yönleriyle tan ma olana vermek, aile ve ö renci aras nda iletiflimi güçlendirmek, ö rencinin bir bütün olarak de erlendirilmesini kolaylaflt rmak amaçlar na hizmet eder. Bunun için ö renci ürün dosyalar na; ö rencilerin dosyay haz rlarken neleri, nas l yapacaklar n ve yapt klar n n hangi ölçütlere göre de erlendirilece ini belirten bir yönerge, araflt rma raporlar, çal flmalarla ilgili foto raflar, resimler, video ve ses kay tlar, grup çal flmas de erlendirme sonuçlar, ö rencilerin mektuplar veya günlükleri, ö rencilerin kendilerini de erlendirme sonuçlar, ö rencilerin seçti i çal flmalar, ö rencileri de erlendirmede, tan - mada ve yönlendirmede kullan lan di er araçlardan elde edilen sonuçlar eklenebilir. Ö renci ürün dosyas oluflturulurken çeflitlili i sa lamak için farkl çal flmalardan örnekler seçilir. Bunun için ö rencinin yapt - en iyi çal flmalar, ö rencinin yeni ö renmeleri ile ilgili çal flmalar, ö rencinin sevmedi i çal flmalar, ö rencinin sevdi i ve övündü ü çal flmalar, ö retmenin, akranlar n ve velinin seçti i çal flmalar de erlendirilebilir. Ürün dosyas oluflturma sürecinde ö retmen ö rencilere rehberlik etmeli, ürün dosyas n n kapsam - n n ne olaca konusunda onlara yol göstermeli, ürün dosyas na çal flma seçerken ö rencinin sorumluluk almas na ve karar vermesine yard mc olmal, ürün dosyas içindeki çal flmalar n hangi ölçütlere göre de erlendirilece ini ö rencilerle belirlemeli, ürün dosyas içindeki çal flmalar de erlendirme ölçütlerini aç k ve anlafl l r bir biçimde paydafllara bildirmeli ve ürün dosyas n n ö rencileri karfl laflt rmak yerine onlar tan mak için kullan lmas n sa lamal d r. Dereceleme ölçekleri (Rubric): Dereceleme ölçekleri, performans tan mlayan herhangi bir çal flman n puanlanmas için gelifltirilmifl ölçütleri içerir. Dereceleme ölçekleri, etkinli in tamam - n n ya da bölümlerinin nas l puanlanaca n n ana hatlar yla gösterilmesidir. Aç k uçlu sorular: Ö renciyi düflünmeye yöneltmesi nedeniyle özellikle süreç de erlendirmede çok kullan lan ölçme araçlar ndand r. Aç k uçlu sorular, ö rencileri tan mak, düflündürmek, ön bilgilerini hat rlamalar n, tahmin etmelerini, bildiklerini organize etmelerini sa lamak gibi çok say da amaca hizmet edebilir. Görüflme (mülakat): Belli bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kiflinin, sözel ve sözel olmayan iletiflim araç ve teknikleri kullanmak suretiyle oluflturduklar etkileflimdir. Daha çok, kendini ifade edebilme becerisi ve biliflsel süreçler üzerinde durulur. Bu teknik, ö rencilerin konular nas l ya da hangi düzeyde anlad klar n n de erlendirilmesinde kullan labilir. Bu amaçlarla yap - lan ö renci görüflmelerinde, Bu olay farkl bir yolla aç klayabilir misin? Bu çal flmay tekrar etseydin neleri de ifltirmek isterdin? Konuyla ilgili kendi yaflam ndan örnek verebilir misin? Arkadafllar na konuyu daha iyi ö renmeleri için neler önerirsin? gibi sorular sorulabilir. Gözlem: Bir kimsenin di er bireyler, olaylar, bireylerin ortaya ç kard ürünler veya bu ürünleri ortaya ç karma süreci hakk nda, duyu organlar yolu ile bilgi edinme tekni idir. Gözlem verilerinin geçerlik ve güvenirli i oldukça zay ft r. Gözlemcinin tutumlar de er yarg lar, inançlar, bilincinde oldu u veya olmad ihtiyaçlar, beklentileri gözlem sonuçlar n etkiler. Özellikle ö rencilerin, çeflitli s n f içi tart flmalara, grup çal flmalar na ve tart flmalar na kat l mlar n, ö renme görevleri ile ilgili harcad klar çabay, ö retmenin sundu u ö retim materyallerine gösterdi i tepkiyi, düflüncesini savunmada kan t kullanma becerisini vb. gözlemek mümkündür. Öz de erlendirme (kendini de erlendirme): Belli bir konuda bireyin kendini de erlendirmesine öz de erlendirme denir. Öz de- erlendirme, ö rencilerin okulda yapt klar çal flmalar, nas l düflündüklerini ve nas l yapt klar n de erlendirmeleridir. Bu da ö rencilere güçlü ve zay f yönlerini görme f rsat verir. Ö rencilerin de iflik durumlarda davran fllar n kontrol alt na almalar n sa lar. Öz de erlendirmenin olumsuz yönlerine de dikkat etmek gerekir. nsanlar n genellikle kendi performanslar n de erlendirirken yanl davranma olas l klar göz ard edilmemelidir. Bu çerçevede ö rencilere puanlama ile ilgili bilgi vermek yerine niteliksel kavramlar n verilmesi uygun olabilir. Örne in, 3, 2 ve puan verilece i bildirilmeden Yeterliyim, K smen yeterliyim ve Yetersizim derecelerinden faydalan labilir. Akran de erlendirme: S n f içinde ö renciler taraf ndan yap - lan çal flmayla ilgili olarak ö rencilerin birbirini de erlendirmesi anlam na gelmektedir. Ö rencilerin de erlendirme sürecine kat - l m ve onlar n kendi yapt klar ifller için yarg lar n gelifltirme amac gütmektedir. Bu amaçla de erlendirme ölçütleri ö rencilerle tart fl larak kararlaflt r labilir. 0

11 TEMALAR Okul Heyecan m Ö RETMEN KILAVUZ K TABININ KURGUSUDÜN, OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM BUGÜN, Benim Eflsiz Yuvam Dün, Bugün, Yar n YARIN Ö renme süreci içerisinde planlanm fl ve düzenlenmifl yaflant lar sayesinde ö rencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve de erleri ifade eden tema kazan m Ana disiplinlerle aç k ve kapsay c biçimde örtüflen ara disiplinler ve kazan mlar Ö renme sürecinde ö rencilerce kazan lmas ve gelifltirilmesi gereken nitelikler flleniflte dikkat edilmesi, üzerinde durulmas gereken noktalar Ö rencilerin ön bilgilerini ortaya ç karmak, dikkatlerini çekmek ve onlar konuya yönlendirmek amac yla yap lan girifl Kazan mlar n gerçeklefltirilebilmesi için gerekli yönlendirme ve aç klamalar n bulundu u, Ders Kitab ndaki ders iflleme sürecinin yer ald bölüm Tema Kazan m A.3.5. Arkadafllar yla ve baflkalar yla iliflkilerinde duygular n uygun biçimde ifade eder. Di er Derslerle liflkilendirme A.3.5 numaral kazan m için Türkçe dersi Konuflma ö renme alan : Kendini Sözlü Olarak fade Etme 4. Duygu, düflünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Ara Disiplin Kazan mlar Özel E itim 9. K zg nl k, öfke vb. davran fllar kontrol edebilme becerisi gelifltirir. Becerilerle liflkilendirme Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. letiflim becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, beyin f rt nas, gözlem, hat rlama Æ Kiflisel nitelikler : Sevgi, bar fl ve hoflgörü üzerinde durulacakt r. [!] Mutluluk, korku, k zg nl k ve üzüntü duygular üzerinde durulacakt r. Kavramlar : sevgi, bar fl Önerilen süre: 2 ders saati S n fa girerken yüzünüze çok üzgün bir ifade tak n n z. Ö rencileriniz, neden üzgün oldu unuzu sormazlarsa Çocuklar üzgün oldu umu siz sormad n z, bari ben anlatay m. diyerek söze bafllayabilirsiniz. Yak n bir arkadafl n z n size yanl fl davrand n, bu nedenle tart flt n z, yapt - n n yanl fl oldu unu ve bunun tekrar olmas hâlinde arkadafll n z bitirece inizi söyleyerek onu uyard n z ö rencilere aç klay n z. Sonra onlar n böyle durumlarda arkadafllar na nas l davrand klar n sorunuz. R i inceletiniz. lgili soruyu yönelterek sevgi, sayg üzerinde konuflmalar n, duygular n ifade etmelerini sa lay n z. Resimdeki ö renciler ne yap yorlar? Ö retmenlerine karfl duygular n nas l ifade ediyorlar? Düşüncelerimiz ve Duygularımız Bir olay ya da konu hakk nda düflüncelerimiz vard r. Bu düflüncelerimiz bilgilerimize dayan r. K fl mevsimi hakk nda düflüncelerinizi söyleyiniz. 2 Ders Kitab sayfas n n görüntüsü Resimdeki çocuklar n o anda neler hissettiklerini tart fl n z. Duygular m z mutluluk, sevinç, heyecan, korku gibi kelimelerle ifade ederiz. Resimdeki çocuklar n duygular bu kelimelerden hangileriyle aç klanabilir? Bu davran fl n hiç Resimdeki ö renciler, Tek bafl ma düzenleyebilirim. daha iyi yapabiliriz. do ru de il. Birlikte bayram haz rl klar s ras nda Atatürk büstünü süslemeyi üstlenmifller. Biri, di- er arkadafl n bu ifle kar flt rmak istemiyor. Sizce arkadafl bu davran fla k z yor mu? Bu duygusunu kontrol alt na alabilmifl mi? 3 Tart fl n z. Baflkalar yla iliflkilerimizde duygular m z neden kontrol alt nda tutmam z gerekti ini tart fl n z. Günlük yaflam n zda sizi nelerin mutlu etti ine örnekler veriniz. Böyle durumlarda çevrenizdekilere nas l davrand n z aç klay n z. Korktu unuzda, k zd n zda, öfkelendi inizde nas l davran rs n z? Bu tür duygular n z kontrol etmek için neler yap yorsunuz? 6 OKUL HEYECANIM Çok güzel oldu. K zak kaymay p benimle kardan adam yapt n için çok mutluyum. Teflekkürler. Sayfa 6 Düşüncelerimiz ve Duygularımız R2 yi inceletiniz. Ö rencilere, resimdeki çocuklar n ne tür duygular yaflad klar n ve bu duygular n nedenlerini sorunuz. Düflüncelerini aç klamalar n isteyiniz. K fl mevsiminin nas l heyecan, korku ve üzüntü kayna olabilece ini sorunuz. Bu konuda an s ya da bilgisi olanlar konuflturunuz. Bir olay, bir konu hakk nda hissettiklerimizin duygular m z oldu unu; bunu sevinç, heyecan, korku, k zg nl k, üzüntü gibi sözcüklerle ifade etti imizi belirterek Seni gördü üme çok sevindim., Silgimi kaybedince çok üzüldüm. gibi cümlelerin bu duruma örnek oldu unu söyleyiniz. R3 ü inceletiniz. Hangi ö rencinin k zg n olabilece ini ve bu ö rencinin duygusunu kontrol alt na al p alamad n belirlemelerini isteyiniz. Afla daki sorular yönelterek duygu yönetimi ve iletiflim becerilerini (k zg nl k öfke vb. duygular yaflad klar nda davran fllar n kontrol alt na alabilme) kazanma ve gelifltirmelerine yard mc olunuz: Arkadafllar n z n ve di er insanlar n duygu ve düflüncelerine de er verir misiniz? Bunu, onlara nas l belli edersiniz? Sevgi, bar fl, dostluk sözcükleri sizin için ne anlam tafl yor? Zaman zaman duygular n z kontrol etme gere i duyar m s n z? Bunun için neler yapars n z? Ö rencilerden arkadafllar yla veya aile bireyleriyle yaflad klar ve öfkelendikleri bir olay anlatmalar n isteyiniz. Olay karfl s nda ne yapt klar n duygular n nas l ifade ettiklerini aç klas nlar. Olay flimdi olsayd öfkelerini kontrol alt na almak için neler yapabileceklerini belirtsinler. Bu sunumlar n sözlü sunum ölçe i ile de erlendiriniz. Etkinlik Duygu ve Düşüncelere Saygılı Olma Ö rencilerinizi 4-5 kiflilik gruplara ay r n z. Arkadafllar n zla iliflkilerinizde duygu ve düflüncelerinizi onlara nas l iletirsiniz? Duygu ve düflüncelerinize önem verilmedi inde ne hisseder, nas l davran rs n z? sorular n her gruba konu olarak veriniz. Grup üyeleri, sorular aralar nda tart fl p ortak düflüncelerini yazs nlar. Örnekleme yaps nlar. 20 dk. sonra grup sözcüleri yazd klar n okusunlar. Daha sonra gruplar düflüncelerinin benzer ve farkl yanlar n konuflarak kiflilerin duygular n ; sevgi, bar fl ve hoflgörü içinde karfl s ndakine uygun biçimde ifade etmenin yollar n belirlesinler. Etkinli- in sonucunda ö rencilerinizin arkadafllar yla ve baflkalar yla iliflkilerinde duygular n uygun flekilde ifade etmelerinin önemini kavramalar beklenir. Mavi kutudaki de erlendirme çal flmalar - n yapt r n z. ÖÇK, s. 6 daki etkinlikleri yapt r n z. Sözlü Sunum ÖKK, s. 98 ÖÇK, s. 6 Sayfa 27 22

12 2 Okula Her Zaman Hazırım ÖLÇÜTLER Evet (2) Hay r () Çantam akflamdan ders program na uygun olarak haz rlar m. Ö retmenimin verdi i ödevleri zaman nda yapar m. Evden ç kmadan ders araç ve gereçlerimi, çantam kontrol ederim. Okula temiz, düzenli ve haz rl kl gelirim. Not: Öz de erlendirme ölçekleri, ö retmeniniz taraf ndan de erlendirilecektir. 4 Arkadaş Seçimi ÖLÇÜTLER Arkadafllar m n eflyalar n kullanmadan önce onlardan izin al r m. Arkadafllar m n kabul edilebilir önerilerine evet derim Arkadafllar ma karfl do ru ve dürüst olurum. Arkadafllar ma kibar davran r, güzel ifadeler kullan r m. Arkadafllar ma sevgi ve sayg gösteririm. Arkadafllar mla iyi geçinirim. Arkadafllar m n hatalar n kendilerine söylerim. Her zaman (3) Bazen (2) Hiçbir zaman () Birbirimize Benzemeyiz Evet ÖLÇÜTLER (2) Arkadafllar m n fiziksel özelliklerini sayabilirim. Arkadafllar m n benden farkl yeteneklerini söyleyebilirim. Arkadafllar m n hoflland fleyleri söyleyebilirim. Arkadafllar m n güçlü ve zay f yanlar n söyleyebilirim. Arkadafllar m n farkl konulara ilgi duyduklar n biliyorum. Arkadafllar m n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg duymam gerekti ini biliyorum. Okulda İletişim ÖLÇÜTLER Onlar n sözünü kesmiyorum. zin alarak konufluyorum. Ö retmenimi dikkatle dinliyorum. Arkadafllar mla nazik konufluyorum. Arkadafllar m konuflurken onlar dinliyorum. Konuflmalar mda lütfen, teflekkür ederim, günayd n, iyi günler, baflar lar, iyi dersler, iyi akflamlar, geçmifl olsun gibi ifadeler kullan yorum. Grup çal flmalar nda ve oyunlarda arkadafllar m n önerilerini dinliyorum. Her zaman (3) Bazen (2) Hay r () Hiçbir zaman () 3 5 Kazan mla edinilecek beceriler Kazan m n edinilmesinde yararlan lacak yöntemler Kazan m n edinilmesinde üzerinde durulacak kavramlar Tema Kazan m B Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlar n ay rt eder. Becerilerle liflkilendirme Öz Yönetim (Zaman ve Mekân Do ru Alg lama) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, beyin f rt nas, inceleme, tart flma, ç kar mda bulunma Kavramlar : harita, küre Araç ve gereç : Model küre, dünya haritas, dosya kâ d BEN M EfiS Z YUVAM Kara alanlar ve su alanlar sözlerinden ne anl yorsunuz? Karalar ve Denizler Yandaki resmi inceleyiniz. fiekli hangi geometrik flekle benzetiyorsunuz? Üzerinde neler görüyorsunuz? Bu flekil neyin modelidir? S n f n zdaki model küreyi inceleyiniz. Sizce kürede mavi renk karalar m, sular m gösteriyor? Düflüncenizin gerekçesini aç klay n z. Hangi renk, daha genifl yer kapl yor? Yeryüzü yaln zca karalardan ya da sulardan oluflsayd yaflam nas l olurdu? Tart fl n z. Avrupa Kuzey Asya Amerika Afrika Atlas Okyanusu Etkinliklerde yararlan lacak araç ve gereçler Önerilen süre: 2 ders saati S n fa bir harita ve model küre getiriniz. Bunlar n üzerinde nerelerin kara, nerelerin su alanlar oldu unu sorup nas l bu karara vard klar n aç klamalar n isteyiniz. Haz rl k sorusunu yöneltiniz. Dünya m z üzerinde karalar n m yoksa sular n m daha çok yer kaplad n tahmin ettiriniz. Büyük Ekvator Okyanus Güney Hint Okyanusu Amerika Okyanusya Antarktika Yukar daki dünya haritas n inceleyiniz. Önemli su ve kara alanlar n n neler oldu unu belirleyiniz. Ayr ayr defterinize listeleyiniz. Okul araç ve gereçlerinden model küreyi ve dünya haritas n gruplar hâlinde inceleyiniz. Türkiye nin yerini bulup gösteriniz. Bir Türkiye haritas inceleyiniz. Ülkemizi çevreleyen su alanlar - n n nereler oldu unu belirleyiniz. Bu yerlerin adlar n yaz n z. 92 Sayfa 88 Ders kitab nda, etkinliklerden sonra gelen de erlendirme çal flmas Karalar ve Denizler Haz rl k bölümündeki çal flmayla ba lant l olarak Ders Kitab nda yer alan model küreyi, dünya haritas n ve varsa di er materyalleri birlikte inceleyiniz. Türkiye nin bulundu u yeri göstermelerini isteyiniz. Ders Kitab ndaki model küre ve dünya haritas ile ilgili sorular yöneltiniz. Karalar n ve sular n hangi renklerle gösterildi ini, hangisinin daha çok yer kaplad n incelelemelerini isteyiniz. Bütün haritalarda ayn renkler kullan lmasayd, benzer yerler ayn renklerle gösterilmeseydi ne olurdu? gibi konu ile ilgili sorular yönelterek tart flmalar n sa lay n z. Karalar n kahverengi ve tonlar, sular n ise mavi ve tonlar ile gösterildi ini belirtiniz. Notlar Ö renci çal flma kitab na yönlendirme Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmalar n yapt r n z. ÖÇK, s. 88 deki etkinlikleri yapt r n z. Kazan mlar gerçeklefltirmek amac yla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen etkinlikler Etkinlik Benim Haritam Ö rencilerinize birer bofl kâ t da t n z. Taslak olarak bir harita çizmelerini, karalar ve sular uygun renklerle boyamalar n isteyiniz. Boyamaya geçmeden önce kara ve sular nas l ay rd klar n sorunuz. Deniz kenar na gidenlere denizlerin renginin haritalardaki gibi olup olmad n aç klat - n z. Renk kutucuklar yaparak bu renklerin karfl s na ne anlama geldi ini yazmalar n sa lay n z. Ö renme ö retim sürecini ve sonucunu izlemeye yönelik olarak iflleniflte gerçeklefltirilecek ölçme ve de erlendirme bilgileri 4 Çoktan Seçmeli Resimli Test ÖÇK, s. 88 Sayfa 20 Uyar : Kazan mlar n iflleniflinde haftal k program dikkate al narak ÖKK incelenmeli. Ö rencilerin önceden haz rl k yapmas gereken etkinlik ve araflt rma çal flmalar yla ilgili aç klamalar, ö rencilerin haz rlanabilecekleri süre dikkate al narak kazan - m n ifllenece i günden önceki derslerde yap lmal. Uyar : Koflullar n za göre (fiziki, sosyal ve özellikle zamanla ilgili) etkinlikler ve ek etkinlikler aras nda seçim yapabilirsiniz. Özellikle ders saati süre ayr lan kazan mlar n iflleniflinde süre yetmedi inde ek etkinlikler yap lmayabilir, tart flmalar k - sa tutulabilir, her etkinlikte her ö renciye söz hakk verilmeyebilir. lgili ÖÇK sayfa görüntüsünün oldu u ÖKK sayfas Yaklafl k sekiz kazan m ifllendikten sonra bu kazan mlarla ilgili Çal flma Kitab etkinliklerinin ÖÇK sayfa görüntüleri ÖKK de karfl l kl iki sayfada toplu olarak verilmifltir. flleniflle ilgili gerekli notlar alabilece iniz alanlar 26 Ö renci Çal flma Kitab Sayfalar (2-9) OKUL HEYECANIM Afla daki sorular cevapland r n z. Okul çantan zda neler bulunduruyorsunuz?... Okula haz rl kl geldi inizde kendinizi nas l hissediyorsunuz?... Ders s ras nda gerekli olan arac, çantan zda bulamazsan z ne hissedersiniz?... Ödevinizi evde unutursan z ders s ras nda neler yaflars n z?... Öz De erlendirme Ölçe i Okula haz rl kl m s n z? Uygun gördü ünüz sütunu iflaretleyiniz. OKUL HEYECANIM Arkadafl edinirken, oyun arkadafl seçerken onlar n ne gibi özelliklere sahip olmas n istersiniz? Yaz n z. Öz De erlendirme Ölçe i Arkadafllar n zla iliflkilerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Uygun gördü ünüz sütunu iflaretleyiniz. En iyi yapabildi im fley: En sevdi im spor: En sevdi im yemek: Ten rengim: Saç rengim: Boyum: OKUL HEYECANIM Arkadafllar n zla benzer ve farkl yönlerinizi karfl laflt r n z. Belirledi iniz farkl l klar, arkadafl olman z niçin engellemez? Ad m: Soyad m: Göz rengim: Ben Ad : Soyad : Göz rengi: En iyi yapabildi i fley: En sevdi i spor: En sevdi i yemek: Ten rengi: Saç rengi: Boyu: Arkadafl m Öz De erlendirme Ölçe i Yak n arkadafllar n z ne kadar tan yorsunuz? Uygun sütunu iflaretleyiniz. OKUL HEYECANIM Ö retmenlerinizle iyi iletiflim kurabilmek için nas l davranmal s n z? Ö retmenimiz konuflurken Ö retmenimizden söz isterken Ö retmenimiz ders anlat rken Ö retmenimizi yolda gördü ümüzde Arkadafllar n zla iletiflim kurarken yap lmamas gereken davran fllar nelerdir? Yaz n z. Öz De erlendirme Ölçe i Yapman z gereken davran fl Ö retmenlerinizle ve arkadafllar n zla iletiflim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Uygun sütunu iflaretleyiniz. 2

13 ZAMAN ANAL Z TABLOSU OKUL HEYECANIM TEMASI KAZANIMLARI A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. A.3.2. Ö renciler aras ndaki benzerliklerin ve farkl l klar n do al oldu unu kabul eder. A.3.3. Arkadafl seçerken ve kiflisel tercihlerde bulunurken olumlu de erleri gözetir. A.3.4. Ö retmeni ve arkadafllar ile etkileflimde bulunurken ve iletiflim kurarken uygun davran fllar gösterir. A.3.5. Arkadafllar yla ve baflkalar yla iliflkilerinde duygular n uygun biçimde ifade eder. A.3.6. Baflkalar n n duyarl l klar na sayg göstererek kendi ihtiyaçlar n, isteklerini ve görüfllerini ifade eder. A.3.7. Demokratik uygulamalar n üstünlüklerini okul yaflant s ndaki örneklerden hareketle tart fl r. A.3.8. Arkadafllar n n yanl davran fllar n farkeder ve yanl l k içermeyen davran fllar sergiler. A.3.9. Ö retmeni, okul çal flanlar ve arkadafllar ile iliflkilerinde gerekti inde sorun çözme becerisini kullan r. A.3.0. Okulunun ve s n f n n krokisini çizer. A.3.. Okulunun tarihi hakk nda araflt rma yapar ve sunar. A.3.2. Okul ve s n f eflyalar n özenli kullanmad nda ortaya ç kabilecek sorunlar çözmek için alternatifler üretir. A.3.3. Oyun sonucunda kazanman n ve kaybetmenin do al oldu unu kabul eder. A.3.4. Okulda kurallara uyulmad nda ortaya ç kabilecek sorunlarla ilgili çözüm yollar üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. A.3.5. Okul yaflam yla ilgili iyimser bir bak fl aç s gelifltirir. A.3.6. Kiflisel bak m n yaparken kaynaklar tutumlu kullan r. A.3.7. Dengeli ve düzenli beslenmek için do al ve sa l kl ürünleri tüketir. A.3.8. Kendi sa l kadar, arkadafllar n n sa l n da korumaktan sorumlu oldu unu kavrar. A.3.9. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldi inde neler yap lmas gerekti ini ifade eder. A Özel günlerin toplumsal paylafl mlar için uygun zamanlar oldu unu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir. A.3.2. Millî bayramlar kutlama nedenlerini aç klar ve bayramlar daha etkili kutlamak amac yla üretti i fikirleri uygular. A Atatürk ün ö renim hayat hakk nda araflt rma yaparak edindi i bilgileri yaz l, sözlü veya görsel yollarla ifade eder. A Tüketici olarak sahip oldu u haklar bilir ve bilinçli tüketici davran fllar sergiler. A Nas l daha iyi ö rendi ini aç klayarak kendisine uygun ö renme tekniklerini seçer ve kullan r. A Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlan r. A Okula gelifl ve gidifllerinde kendisinin ve baflkalar n n güvenli i için trafik iflaret ve levhalar na, trafik kurallar na uyar. A Okula gelifl ve gidifllerinde baflkalar n n kabul edilemez önerileriyle karfl laflt nda etkili reddetme davran fl sergiler. A Okula gelifl ve gidifllerinde karfl laflt kiflilerle aralar nda ç kabilecek sorunlar için hangi çözüm yollar na baflvurabilece ini aç klar. A Kulüp ve di er grup çal flmalar nda grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlar na duyarl olur. A Kulüp veya grup çal flmalar nda al nacak kararlar ve yap lacak çal flmalarda arkadafllar n bir fikir etraf nda bir araya getirir. A.3.3. Dürüst davran fllarda bulunarak arkadafllar n n güvenini kazan r. A Bir grup üyesi olarak dürüstlü ü, yeterlili i ile grup arkadafllar n n ve liderinin güvenini kazan r. A Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar. A Okul Heyecan m temas nda geçen kavramlar yerinde ve do ru bir biçimde kullan r. Oran (%) Süre (Ders saati) %

14 BEN M EfiS Z YUVAM TEMASI KAZANIMLARI Oran (%) Süre (Ders saati) B.3.. Bar nman n insan n temel ihtiyaçlar ndan biri oldu unu kavrar ve bu ihtiyac n karfl lanmas n n önemini belirtir. B.3.2. Canl lar s n fland rarak, evinde bitki yetifltirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onlar n ihtiyaçlar n karfl lamak için sorumluluk al r. B.3.3. Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder. B.3.4. Adres bilgilerine sahip olman n önemini belirtir. B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramlar kullanarak bildi i yere göre tarif eder. B.3.6. Yön bulmada kullan lan çeflitli yöntemleri ve araçlar merak eder ve araflt r r. B.3.7. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanlar n çocuklu unu araflt r r. B.3.8. Farkl l klar n do al oldu unu kabul eder ve farkl özelliklere sahip kiflilere hoflgörüyle yaklafl r. B.3.9. Fiziksel özelliklerini tan yarak olumlu bir beden imgesi gelifltirir. B.3.0. nsanl a hizmet etmifl kiflilerin çocukluklar n ve yapt klar n araflt r r ve sunar. B.3.. Hayat m z kolaylaflt rmak için çal flanlar tan r ve yapt klar iflleri aç klar. B.3.2. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düflünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder. B.3.3. Ailesi ve yak n çevresiyle iletiflim kurarken, sözel olmayan iletiflim ögelerinin de kullan ld n fark eder. B.3.4. Aile üyeleri aras ndaki iliflki ve iletiflim biçimi ile di er kiflilerle olan iliflki ve iletiflim biçimi aras ndaki fark ay rt ederek ailenin özel bir çevre oldu unu kavrar. B.3.5. Kendi ailesi ile di er aileleri karfl laflt rarak, aile yap lar n n farkl olabilece ini keflfeder. B.3.6. Farkl sosyal ve ekonomik gruplara mensup kiflilerin bak fl aç lar n n farkl olabilece ini kabul ederek bu kiflilere ön yarg s z davran r. B.3.7. Aile içinde ortaya ç kabilecek anlaflmazl klar çözmek için, sorun çözme becerisini kullan r. B.3.8. Çevresini gözlemleyerek hangi iletiflim türlerinin kullan ld n araflt r r. B.3.9. Ailede kararlar al n rken görüfl bildirir ve kendisinin üstlenebilece i görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunlar uygular. B Aile içinde görev da l m n n adil olup olmad n sorgular. B.3.2. Yapaca iflleri öncelik ve önem s ras na koyarak günlük ve haftal k çal flma planlar yapar, yapt planlara uyar. B Yemek, uyku, ders çal flma ve oyun saatlerine uyman n kiflisel baflar ve baflar s zl kla iliflkisini araflt r r. B Kendi paras n uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar. B Evdeki eflyalar, yap ld klar maddelere göre s n fland r r. B Kaynaklar bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katk s n aç klayan çeflitli etkinliklerde bulunur. B Çocuklara yönelik reklamlar n ifllevlerini; reklamlar, ihtiyaçlar ve imkânlar aras ndaki iliflkiyi sorgular. B nsanlar n nelerden ve nas l tasarruf edebildiklerini araflt r r. B Ailesinde ve yak n çevresinde (akrabalar, komflular vb.) birbirlerinin haklar na ne ölçüde sayg gösterildi ini gözlemler

15 B Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdi i önemi aç klar. B Ailesi ve yak n çevresiyle olan iliflkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallar na uyan davran fllar gösterir. B.3.3. Kiflisel olarak geliflimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaflmak için izleyece i aflamalar planlar. B Amaçlar na ulaflabilmek için kiflisel olarak çaba harcamas gerekti ini kabul eder ve karfl laflabilece i elefltirilere aç k olur. B Kaybetme veya baflar s z olma olas l n göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk al r. B Ailesiyle birlikte e lenmenin aile bireylerine katk lar n aç klar, bunun için planlar yapar ve plan yla ilgili düflüncelerini etkili bir biçimde sunar. B Ailesiyle kat ld özel gün kutlamalar nda mizah kullan r. B Çeflitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araflt r r. B Kiflisel eflyalar n ve baflkalar n n eflyalar n özenli kullanmad nda ortaya ç kan sorunlar çözer. B Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapmas gerekti ini uygulayarak gösterir. B Do al afetler s ras nda evinde yap lmas gerekenleri, yetiflkinler eflli inde uygulayarak gösterir. B Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlar n ay rt eder. Oran (%) Süre (Ders saati) B.3.4. Ülkesini, t pk evi ve okulu gibi bir yuva olarak kabul eder. B Bir evin farkl ifllevlere sahip bölümleri ile ülkenin farkl özelliklere sahip yerleri aras nda bir benzerlik görür; evin bütünlü ü ile Türkiye nin bütünlü ü aras nda ba lant kurar. B nsanlar n mutlulu unun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düflen görev ve sorumluluklar yerine getirmelerine ba l oldu unu kavrar. B Aralar ndaki benzerliklere ve farkl l klara karfl n bütün insanlar n ayn gezegeni paylaflt klar n fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düflen görevler oldu unu kavrar. B Benim Eflsiz Yuvam temas nda geçen kavramlar yerinde ve do ru bir biçimde kullan r %

16 DÜN, BUGÜN, YARIN TEMASI KAZANIMLARI C.3.. Önceki y llarda tek bafl na yapamad hâlde flimdi yapabildi i davran fllar ay rt eder ve zaman içinde ortaya ç kan bu de iflimin nedenlerini aç klar. C.3.2. Kendisinin ve arkadafllar n n duygular ndaki de iflimin yüzlerine ve bedenlerine nas l yans d n fark eder. C.3.3. Kendisinin veya anne-babas n n hayat nda zaman içinde oluflan de ifliklikleri fark eder ve bunlar sözlü ya da yaz l olarak sunar. C.3.4. Gelecekte, mesle ini seçerken göz önünde bulundurmas gereken noktalar hakk nda sorular sorar. C.3.5. Takvimi kullanarak hava durumundaki de ifliklikleri günlük, haftal k, ayl k olarak gözlemler ve gözlem sonuçlar n grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karfl laflt r r. C.3.6. Atatürk ün hayat yla ilgili olgu ve olaylar sanat yoluyla ifade eder. C.3.7. Atatürk ün kiflilik özellikleri ile ulusal bir lider olmas aras nda ba lant kurar. C.3.8. Atatürk ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yapt hizmetleri aç klar. C.3.9. Di er ülkelerin bayraklar n inceleyerek bayra m zla olan benzerliklerini ve farkl l klar n belirtir. C.3.0. Bayram kutlamalar na kat larak, millî bayram günlerimizle geçmiflte yaflanan tarihî olaylar aras nda ba kurar. C.3.. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve gelifltirmek için yap lmas gerekenler hakk nda fikirler üretir. C.3.2. Do adaki su döngüsünün nas l gerçekleflti i hakk nda sorular sorarak ç kar mlarda bulunur. C.3.3. Is t lan maddelerin u rad de iflimleri gözlemler. C.3.4. Farkl hava koflullar n n trafikteki etkilerini aç klar. C.3.5. Ay n görünüflündeki farkl l klar gözlemler. C.3.6. Dünya n n hareketleri sonucunda oluflan de iflim ve süreklili i alg lar. C.3.7. Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen de iflim ve süreklili i alg lar. C.3.8. Ulafl m araçlar n n geçmiflten günümüze nas l bir de iflim geçirdi ini araflt rarak bulgular n s n fta sunar. C.3.9. Gelece in teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu ak c ve özgün bir flekilde ifade eder. C Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin günlük yaflam m zda hangi amaçlarla kullan ld hakk nda farkl kaynaklardan bilgi toplar ve s n fta sunar. C.3.2. Geçmiflten günümüze iletiflim teknolojilerinde meydana gelen de iflimi araflt r r. C Yaflad yerleflim biriminin eski ve yeni hâlini araflt r r; bunlar aras ndaki benzerlik ve farkl l klar ay rt eder. C Aile büyüklerinin küçükken oynad oyunlar araflt r r, bu oyunlarla kendisinin ve arkadafllar n n oynad oyunlar karfl laflt rarak de iflimi ve süreklili i fark eder. C Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir e itim ortam olarak yararlan r; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karfl laflt rarak zaman içindeki de iflimi kavrar. C Canl lar n ortak özelliklerini araflt r r. C Canl larda de iflim aflamalar n ay rt eder ve s ralar. C Canl lar n birbirlerini nas l etkilediklerini araflt rarak aralar ndaki karfl l kl ba ml l kavrar. C Canl ve cans z varl klar aras ndaki iliflkiyi araflt rarak karfl l kl etkileflimi kavrar. C Birey, toplum ve çevre aras ndaki karfl l kl ba ml l kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. C Do al afetlerden korunabilmek için çözüm yollar üretir. C.3.3. Yaflad çevreyi daha temiz bir hâle getirmek için bir proje tasarlar. C Dün, Bugün, Yar n temas nda geçen kavramlar yerinde ve do ru bir biçimde kullan r. Oran (%) Süre (Ders saati) %

17 OKUL HEYECANIM 7

18 Tema Kazan m A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. Di er Derslerle liflkilendirme A.3. numaral kazan m için Türkçe dersi Konuflma ö renme alan : Kendini Sözlü Olarak fade Etme 2. Konuflmalar nda sebep-sonuç iliflkisi kurar. Becerilerle liflkilendirme Elefltirel Düflünme becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Araflt rma becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Okul çantan z haz rlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ö retmeniniz, derste kullanmak için evinizden farkl araç ve gereç getirmenizi istiyor mu? Bunlar getirmeyi unuttu unuzda neler olur? Anlat n z. Okula Her Zaman Hazırım OKUL HEYECANIM Lütfen! Senin kitab ndan yararlanabilir miyim? Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, ç kar mda bulunma, beyin f rt nas Önerilen süre: ders saati Bugün okula gelmeden önce neler yapt n z? Çantan zda neler var? Bunlar çantan za niçin koydunuz? gibi sorularla derse bafllayabilirsiniz. Ö rencilere, R3 ü inceleterek, Okul çantan z haz rlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Derste kullanaca n z araç ve gereçlerinizden birisini unutursan z ne olur? gibi sorular yönelterek konu hakk nda düflünmelerini sa lay n z. Dersin konusunu tahmin etmelerini isteyiniz. 2 Sizce resimdeki ö renci okula haz rl kl gidiyor mu? Böyle düflünmenizin nedenini aç klay n z. Resimdeki ö rencilerden hangisi okula haz rl kl gelmemifltir? Bu ö rencinin ne gibi sorunlar yaflayabilece ini aç klay n z. Bu sorunlar yaflamamas için okula gelmeden önce neler yapmas gerekti ini tart fl n z. Haftal k ders program n n niçin yap lm fl olabilece ini tart fl n z. Her gün okul çantan z haz rlarken ders program ndan yararlan yorsunuz. Programdaki derslere göre defter ve kitaplar n z çantan za yerlefltiriyorsunuz. Çantan za baflka hangi araç ve gereçleri al yorsunuz? Bunlar neye göre belirliyorsunuz? Günlük programlara uygun davranman n önemini tart fl n z. Okula nas l haz rland n z arkadafllar n za anlat n z. Bunun faydalar n belirtiniz. 3 2 Sayfa 2 Okula Her Zaman Hazırım R2 ve R3 ü inceletiniz. Resimlerle ilgili sorular yöneltiniz. Kararlar - n n nedenlerini aç klamalar n isteyiniz. Ç kar mlarda bulunmalar n sa lay n z. Böylece elefltirel düflünme becerilerini gelifltirmelerine imkân veriniz. Okula kitaps z, kalemsiz gelen bir ö rencinin ne gibi sorunlar yaflayabilece ini, sorarak bu soruna çözüm önerileri sunmalar n isteyiniz. Ders program n n ne ifle yarad n sorarak tart flmalar n sa lay n z. Ö rencilerin aç klamalar nda; derslerin programa göre ifllendi i, çantalar n her gün programdaki derslere göre haz rland, ifllenecek konulara göre araç ve gereçlerin belirlendi i gibi ifadelerin yer almas beklenilmelidir. Haftal k ders program n incelemelerini ve çantalar nda tafl malar gereken araç ve gereçlerin neler oldu unu araflt rmalar n isteyiniz. Okula gelmeden önce herkesin neler yapmas gerekti ini sorarak bir tart flma ortam oluflturunuz. Tart flmada var lan sonucu tahtaya yazmalar n sa lay n z. Okula ödevini yapmadan gelen bir ö renci hakk nda neler düflündüklerini sorunuz. Bu durumda ortaya ç kabilecek sorunlar tart flt r n z. Bunu yapt r rken sebep - sonuç iliflkisi kurmalar n sa lay n z. Ö renci olarak sorumluluklar n hissettiriniz. Çal flma, oyun, dinlenme zamanlar na uyma, çantas n akflamdan haz rlama, giysilerini zaman nda haz rlama konular na dikkat çekiniz. Okula haz rl ks z gelindi inde derslerde verimsiz ve baflar s z olunaca n n bilincine varmalar n hedefleyiniz. Etkinlik Okul Hazırlığı Ö rencilerinizle okula niçin haz rl kl gelinmesi gerekti ine iliflkin bir beyin f rt nas yap n z. Sonuçlar tahtaya yaz n z. Afla daki tablonun benzerini, yazma alan geniflletilmifl olarak tahtaya, çiziniz. Ö rencilerinizin de defterlerine çizmelerini isteyiniz. Sonra düflünceleri do rultusunda tabloyu doldurmalar n ve yazd klar n okumalar n sa lay n z. Okunanlar üzerinde yorum yapmalar n sa lay n z. Okula haz rl kl gelmek için yap lmas gerekenler Sayfa 26 Nedeni Sonucu Öz De erlendirme Ölçe i ÖÇK, s. 2 ÖKK, s. 82 Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmas n yapt r n z. ÖÇK, s. 2 deki etkinlikleri yapt r n z. Uyar : Bir sonraki ders için farkl ülke çocuklar na ait resimler haz rlay n z. 8

19 Tema Kazan m A.3.2. Ö renciler aras ndaki benzerliklerin ve farkl l klar n do al oldu unu kabul eder. Ara Disiplin Kazan mlar nsan Haklar ve Vatandafll k 28. Arkadafllar n n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg duyar. imcilik. Kifliler aras ndaki farkl l klar tan r. Kariyer Bilinci Gelifltirme 2. nsanlar n tek ve kendine özgü oldu unu fark eder. Özel E itim. Kiflilerin yetenek, beceri ve güçlerinin de iflik olabilece inin fark na var r. Rehberlik ve Psikolojik Dan flma 5. Her insan n farkl yetenek ve becerilere sahip oldu unu bilir. Becerilerle liflkilendirme Bilimin Temel Kavramlar n Tan ma (De iflkenlik / Benzerlik) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Öz Yönetim (Farkl l klara Sayg Duyma) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, ç kar mda bulunma, gözlem, karfl laflt rma Æ Kiflisel nitelikler : Sevgi, bar fl ve hoflgörü üzerinde durulacakt r. Sizce resimdeki çocuklar n ortak özellikleri var m d r? Bu çocuklar n benzer ve farkl özelliklerini belirtiniz. Birbirimize Benzemeyiz Afla daki resimleri inceleyiniz. Çocuklar n ilgi alanlar ayn m? Hepsinin farkl beceri ve yeteneklere sahip oldu unu söyleyebilir miyiz? Çevrenizdeki herkesin her ifli, ayn beceriyle yap p yapamad n gözlemleyiniz. Bunun nedenini aç klay n z. 2 Arkadafllar n z gözlemleyiniz. Fiziksel özelliklerini, becerilerini, yeteneklerini, duygular n, ilgi alanlar n, güçlü ve zay f yönlerini karfl laflt r n z. Benzerliklerini ve farkl l klar n belirleyiniz. Bu farkl l klar n neden do- al olarak kabul edilmesi gerekti ini arkadafllar n zla tart fl n z. Farkl yönlerimiz olmas na ra men iyi arkadafl z. De il mi? 3 Bizden farkl davranan ve düflünenlere karfl niçin sayg duymam z gerekti ini tart fl n z. Sevgi, bar fl ve hoflgörünün yaflam m zdaki önemini örneklerle aç klay n z. OKUL HEYECANIM nsanlar n yaflant lar, ilgileri, yetenekleri, güçleri, becerileri farkl d r. Benzer yanlar m z olsa da her birimiz farkl y z. Bunlar do al karfl lamal y z. Birbirimizin fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg duymal y z. Ayn konuda benzer flekilde düflünenler oldu u gibi farkl düflünenler de olabilir. Bu, onlar n do al hakk d r. 4 Siz, daha çok neler yapmaktan hofllan rs n z? Arkadafl n za anlat n z. Arkadafllar n z n anlatt klar n da siz dinleyiniz. Kendinizi onlarla karfl laflt r n z. Benzerlik ve farkl l klar n z belirleyiniz. Benzerlik ve farkl l klar n z n do al olarak kabul edilmesinin nedenini aç klay n z. 5 Kavramlar : sevgi, bar fl Sayfa 3 3 Araç ve gereç : Farkl ülke çocuklar n n foto raf ve resimleri Önerilen süre: ders saati Ö rencilerinizden en yak n arkadafllar yla benzer ve farkl yanlar - n n neler oldu unu düflünmelerini isteyiniz. Benzerlik ve farkl l k bak m ndan en belirgin olan özelliklerini s rayla söyletiniz. R i inceletiniz. Verilen çal flmay yapt r n z. Resimler üzerinden fiziksel özelliklere iliflkin benzerlik ve farkl l klar söylemelerini bekleyiniz. Dersin konusunu tahmin etmelerini isteyiniz. Birbirimize Benzemeyiz R2, R3, R4, ve R5 i inceletiniz. Konuflma balonunu okutunuz. Resimlerdeki çocuklar n ne yapt n söyletiniz. Konuyla ilgili olarak yöneltilen sorular cevaplamalar n isteyiniz. Ö rencilerden; insanlar n yaflant lar n n, ilgilerinin, yeteneklerinin, güçlerinin, becerilerinin farkl olabilece ini ve bunlar n do al karfl lanmas gerekti ini ortaya koyacaklar cevaplar beklenmelidir. Bunun için resimlerden de yararlanarak gerekti inde sorular n zla (Sizi arkadafllar n zdan farkl yapan özellikleriniz nelerdir? Nelerden hofllan yorsunuz? Neleri iyi yap yorsunuz? lgi alan n za giren etkinlikler nelerdir? Arkadafllar n z n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg gösteriyor musunuz? Nas l? vb.) onlar yönlendirebilirsiniz. Son bölümde soru, tart flma ve aç klamadan oluflan etkinli i yapt rarak ö rencilerin farkl l klara sayg duyma becerilerini gelifltirmelerine; onlar n belleklerinde sevgi, bar fl ve hoflgörü kavramlar n n yer etmesine yard mc olunuz. Etkinlik Doğal mı? S n fa, farkl ülke çocuklar na ait foto raflar getiriniz. Bunlar n okul ortam nda çekilmifl olmas na dikkat ediniz. Daha sonra bu resimleri ö rencilerinize gösteriniz. Bu resimlerin kime ait ve nerede çekilmifl olabilece ini aç klamalar n isteyiniz. Materyalleri inceletiniz. O ö rencilerle kendilerinin farkl ve benzer yanlar n defterlerine yazmalar n söyleyiniz. Bunu yaparken Benzerlikler, Farkl l klar olmak üzere 2 sütuna, gördüklerini yazd r n z. Daha sonra bu benzerlik ve farkl l klar n do al olup olmad n ve nedenlerini tart flmalar n sa lay n z. Böylece ö rencilerinizin, kendilerinden farkl özelliklere sahip kiflilerin olabilece ini kavramalar n sa lam fl olacaks n z. Öz De erlendirme Ölçe i ÖÇK, s. 3 ÖKK, s. 82 Sayfa 26 Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmas n yapt r n z. ÖÇK, s. 3 teki etkinlikleri yapt r n z. 9

20 Tema Kazan m A.3.3. Arkadafl seçerken ve kiflisel tercihlerde bulunurken olumlu de erleri gözetir. Becerilerle liflkilendirme Karar Verme becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini gelifltirmeye yöneliktir. Yöntem ve Teknikler: görsel okuma, soru - cevap, tart flma, beyin f rt nas, hat rlama Kavram : do ruluk Önerilen süre: ders saati Ö rencilere, Herkesle arkadafl olabilir misiniz?, Seçti iniz arkadafllar n z n ortak özellikleri var m? gibi sorular yönelterek konuya girebilirsiniz. Haz rl k sorular n sorarak konuyu arkadafl seçiminde dikkate al nmas gereken olumlu de erlere yönlendiriniz. Dersin konusunu tahmin ettiriniz. Arkadaş Seçimi R2 yi inceletiniz. Ö rencilerin ne yapt klar n sorup anlatt r n z. Ayfle nin çelenk tafl ma görevini yapmak için niçin Ali yi tercih etmifl olabilece ini tart flmaya aç n z. Ö rencilerin olumlu kiflisel özellikleri saymalar için Ali, iflini nas l yap yordur?, Ali, güvenilir birisi midir?, flinde do ruluktan yana oldu u için Ayfle onu seçmifl olabilir mi? gibi sorularla yönlendirmeler yapabilirsiniz. Ö rencilerden arkadafl seçerken hangi özellikleri arad klar n belirtmelerini isteyiniz. Ö rencilerinizin arkadafl seçiminde ve kiflisel tercihlerde bulunurken özellikle do ruluk, dürüstlük, güvenirlilik gibi olumlu de erleri gözetmeleri gerekti ini fark etmelerine yard mc olunuz. Örne in, Grup çal flmas nda üstlendi i görevi yapmayan, yapaca n söyleyip çeflitli bahaneler öne süren, grubu zor durumda b rakan bir arkadafl n z hakk nda neler söyleyebilirsiniz?, Onunla tekrar ayn grupta olmak ister misiniz? Niçin? gibi sorular yöneltebilirsiniz. Ö rencilerin sorular n za verece i cevaplarda, olumlu de erler olarak Ders Kitab ndaki kavramlar yer almal d r. Afla daki sorular yard m yla ö rencilerin karar verme ve etik davranma becerilerini gelifltirmelerine katk sa lay n z: Arkadafl seçerken kiflisel tercihlerde bulunurken hangi olumlu de erleri gözetirsiniz? En yak n arkadafl n zda gördü ünüz olumlu de erleri belirtebilir misiniz? Do ruluk, dürüstlük, güvenilir olma bunlardan say labilir mi? Siz, iyi bir arkadafl oldu unuzu söyleyebilir misiniz? Hangi davran fllar n z olumlu, hangilerini olumsuz olarak görüyorsunuz? Yalan söylemeyen, yard msever, güvenilir ve adil bir kifli ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Böyle biriyle arkadafl olmak ister misiniz? Böyle kiflilerin arkadafl olarak do ru kifli oldu unu söyleyebilir misiniz? Neden? Resimdeki ö renciler (Ayfle ile Ali), ne yap yor? 2 An tkabir e çelenk koyma görevi Can ve Ayfle ye verilmiflti. Can hastalan nca okul müdürü Ayfle ye baflka bir arkadafl n seçmesi gerekti ini söyledi. Ayfle, bu görev için Ali yi seçmifltir. Sizce Ayfle, Ali yi hangi özelliklerinden dolay tercih etmifl olabilir? Tart fl n z. Grup arkadafllar bir görev üstlenir birlikte çal fl rlar. Çal flmay baflar ile sonuçland rmak için birbirlerine nas l davranmalar gerekir? S ra, yol, oyun, çal flma, grup arkadafllar n z düflününüz. Hangi arkadafl n z n hangi özelliklerini sevdi inizi defterinize listeleyiniz. Listenizde; do ru, dürüst, adil, güvenilir ve hoflgörülü olma de erleri yer ald m? Arkadafll kta yalan söylememek, do ru ve dürüst olmak niçin önemlidir? Arkadafllar n z n afla daki özelliklerden hangilerine sahip olmalar - n isterdiniz? Önce arkadafl oldu unuz, sonra davran fllar n be enmedi iniz için arkadafll n z sürdürmedi iniz biri oldu mu? Bu kiflinin hangi özellikleri karar n zdan vazgeçmenize neden oldu? 4 Arkadaş Seçimi Sayg l Düzenli Uyumlu Paylafl mc Kibar Etkinlik OKUL HEYECANIM Arkadafllar n zla aran zda geçen unutamad - n z bir olay var m? Anlat n z. Arkadafl seçerken baflkalar n n onun hakk nda söylediklerine göre davranmak do ru mudur? Niçin? Aç klay n z. Sorumluluk sahibi Yard msever yimser Arkadafl canl s S r tutan En İyi Arkadaş Nefleli Güler yüzlü fiakac Planl Çal flkan Sayfa 4 Kitap en iyi arkadaflt r. sözünü tahtaya yaz - n z. Bunun anlam n aç klamalar n isteyiniz. Kitab n en iyi arkadafl olmas n n nedenlerini birer cümle ile yazd r n z. Bu cümlelerden baz lar n tahtaya yaz n z. Daha sonra bir arkadafllar n düflünmelerini isteyiniz. Cümleleri defterlerine yazarak kendi arkadafllar n seçerken olumlu gördükleri özelliklerin bu cümleler içinde yer al p almad n belirlemelerini isteyiniz. Bu cümlelerin yan na (+) iflareti koymalar n isteyiniz. Bu art lar sayarak en çok neye önem verdiklerini belirlemelerini sa lay n z. Etkinli in sonunda, arkadafl seçerken ve kiflisel tercihlerde bulunurken dürüstlük, adalet, hoflgörü ve sayg gibi de erleri gözönünde bulundurmak gerekti ini vurgulay n z. Öz De erlendirme Ölçe i ÖÇK, s. 4 ÖKK, s. 82 Mavi kutuda yer alan de erlendirme çal flmalar n yapt r n z. Sayfa 26 ÖÇK, s. 4 teki etkinlikleri yapt r n z. 20

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.009 tarih ve 57 say l karar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI I ÜN VERS TELER Ç N YÖK MÜFREDATINA UYGUN TÜRK D L C LT I TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI M. Baki GÖKÇE II Yay n No : 1816 Genel

Detaylı

YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 259

YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 259 YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 59 A TEMASI : OKUL HEYECANIM SINIF : 3 DERSLERLE A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. Okul Haz rl klar m z elefltirel

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 0.09.2009 tarih ve 4 say l karar

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI I ÜN VERS TELER Ç N YÖK MÜFREDATINA UYGUN TÜRK D L C LT II TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI M. Baki GÖKÇE II Yay n No : 1817 Genel

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT 321 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı