PATENT FORAMEN OVALE TANÝSÝ VE GÜNCEL ÝNDÝKASYONLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT FORAMEN OVALE TANÝSÝ VE GÜNCEL ÝNDÝKASYONLARI"

Transkript

1 TJIC Volume:11 Number:1 February 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:1Þubat 2007 PATENT FORAMEN OVALE TANÝSÝ VE GÜNCEL ÝNDÝKASYONLARI TEDAVÝ Dr. Mehmet Yokuþoðlu, Dr. Mehmet Uzun, Dr. Hayrettin Karaeren Gülhane Askeri Týp Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dalý, ANKARA Patent foramen ovalenin eskiden otopsilerde sýk rastlanýlan ve anatomik bir varyasyon olduðu düþünülürdü. Ancak günümüzde kontrast ekokardiyografinin klinik kullanýma girmesiyle birlikte premortem tanýsý konulabilmektedir. Taný konulan olgularda yapýlan çalýþmalar ise patent foramen ovale ile serebrovasküler olaylarýn, migren tipi baþaðrýlarýnýn birlikteliðini ortaya koymaya baþlamýþ ve önceleri masum bir durum olarak kabul edilen patent foramen ovalenin GÝRÝÞ Patent foramen ovale (PFO) interatriyal septumda septum primum ile septum sekundum arasýnda fötal kanýn sað atriyumdan sol atriyuma geçiþine müsade eden, doðumdan sonraki iki yýla kadar %75 oranýnda kapanan, oblik, tünele benzeyen, geniþliði ortalama 4.9 mm (1-19 mm arasýnda) olan fötal dolaþýmýn artýðý olan bir açýklýktýr. Yazýþma adresi: Doç. Dr. Mehmet YOKUÞOÐLU GATA Kardiyoloji AD 06018, Etlik-ANKARA Tel: Faks: e-posta: tedavisi yolunda giriþimler baþlamýþtýr. Biz bu derlemede patent foramen ovaleyi güncel bilgiler ýþýðýnda tartýþmaya çalýþtýk. Anahtar kelimeler: Patent foramen ovale, Migren, Dekompresyon sendromu, Platipneaortodeoksi sendromu, Ýnme (Türk Giriþimsel Kard. Der. 2007;11: 24-30) FORAMEN OVALE EMBRÝYOLOJÝSÝ Intrauterin yaþamda atriyal septumdan kanýn geçebilmesi için foramen ovale gereklidir. Hamileliðin 4 üncü haftasýndan itibaren primordial tek atriyum, septum primum ve septum sekundumun oluþmasý ve füzyonu ile sað ve sol olmak üzere ikiye ayýrýlýr. Septum primum endokardiyal yastýða doðru büyürken, üzerinde perforasyonlar meydana gelir. Endokardiyal yastýk ve septum primumun birleþmesinden önce, programlý hücre ölümü yolu ile oluþan bu delikler birleþerek merkezde bir pencere oluþumuna sebep olurlar. Alt tarafta endokardiyal yastýk ile birleþen septum primum, üst tarafta ise perfore deliklerin birleþerek oluþturduðu sað-sol atriyum arasýnda kan akýþýna müsaade eden foramen sekundum oluþumu tamamlanmýþ olur. Septum primumun sað tarafýndan ve sað atriumun ventro-kraniyal duvarýndan yarým ay tarzýnda bir membran daha oluþmaya baþlar. Buna septum sekundum ismi verilir. Septum sekundum ismi verilen bu oluþum yavaþ tarzda ilerleyerek foramen sekundum'un üzerini örter. Ýþte bu pencereye foramen ovale ismi verilir. Sol atriyum tarafýnda olan septum primum ise foramen ovale'yi kapaða benzer tarzda örter. Doðumdan sonra ise, septum sekunduma yapýþarak kapanýr. Anne kanýndan inferior vena kava yolu ile sað atriuma gelen oksijenize kan, açýk olan (=patent) foramen ovale yolu ile sol atriuma oradan da, sol ventrikül yolu ile sistemik dolaþýma geçer. Superior vena kavadan gelen kanýn büyük kýsmý ise triküspit kapak yolu ile sað ventriküle geçer. Doðumda ise, alveollere kan dolmasý ile pulmoner arteriyoller açýlýr, pulmoner vasküler rezistans düþer, buna paralel olarak sað ventrikül basýncý da düþer. Akciðerlerden gelen oksijenize kanýn etkisi ile sol atriyal basýnç artar. Bu iki nedenle foramen ovaleyi, sol atriyumdaki ostium primuma ait olan kapak, septum sekunduma yapýþarak kapatýr. Bu yapýþma iki yaþýna gelen çocuklarýn

2 TGKD Cilt 11, Sayý 1 Þubat 2007:24-30 Patent foramen ovale 25 Þekil 1: Patent foramen ovale anatomisi % 75'inde tamamlanýr. Geri kalan %25 olguda ise ömür boyu açýk olarak kalmaya devam eder. Oblik, yarýk þeklinde, tünele benzer görünümlü patent foramen ovalenin kapanmama nedeni genetik ve multifaktöriyel olarak düþünülmektedir 1. PFO ANATOMÝSÝ PFO anatomisi hakkýnda bilinenler, perkütan kapatma tekniklerindeki geliþmelere paralel olarak artma göstermiþtir. PFO geniþliði yaþamýn her dekatýnda artar, yaþamýn ilk dekatýnda 3,4 mm olan geniþlik 10uncu dekatta 5,8 mm dir. Bu bulgu muhtemelen küçük PFO'lerin zaman içinde kapanmasýyla açýklanabilir. Foramen ovale inferior vena kava'dan gelen kanýn akým yönü üzerindedir. Superior vena kava'dan gelen kan trikuspid kapaða doðru yönlenirken, inferior vena kava'dan gelen kan foramen ovale'ye doðru yönlenir (Þekil-1). PFO atriyal septal defektten farklýdýr, zira PFO defektif doku eksikliði deðil bir fleptir. PFO'de endokardit riski yüksek deðildir ve antibiyotik proflaksisi gerekmez. PREVALANSI Otopsi çalýþmalarýnda PFO prevalansý %15 2 ile %35 3 arasýnda bildirilmekle birlikte ortalama sýklýðý yaklaþýk %26'dýr 4 ve yaþýn ilerlemesiyle prevalansý azalýr 5. PFO-ATRÝYAL SEPTAL ANEVRÝZMA- CHIARI NETWORK BÝRLÝKTELÝÐÝ PFO ile en sýk birliktelik gösteren konjenital anomali atriyal septal anevrizma (ASA)'dýr, %1 olguda eþlik eder 6. Atriyal septumun bir parçasýnýn veya tamamýnýn anevrizmal dilatasyonudur ve atriyal septumun kardio-respiratuar siklus esnasýnda en az 15 mm kabarýklaþmasý olarak tanýmlanýr 7. Ýnme geçiren hastalarda transözefageal ekokardiyografi (TÖE) ile yapýlan bir araþtýrmada ASA prevalansý %7,9 olarak saptanmýþtýr 8. ASA'lý olgularýn ise %70'inde PFO saptanmýþtýr 9. Bir baþka araþtýrmada ise ASA'nýn tek baþýna olmasý %32 olduðu halde ASA+PFO kombinasyonu %33 olarak bulunmuþtur 10. Bu çalýþmalar ASA+PFO kombinasyonun bilinenin ötesinde bir beraberliðe sahip olduðunu göstermektedir. Hatta þunu rahatlýkla söyleyebiliriz; ASA vakasýnýn görülmesi tespit edilemeyen PFO varlýðýný düþündürmelidir. ASA PFO birlikteliði, tek baþýna PFO'dan 4,6 misli daha fazla oranda gözlenmektedir 8. Chiari Network; sinüs venozusun sað kapaðýnýn bir kalýntýsýdýr ve rolü tam anlaþýlamamýþtýr. Sað atriyumun üst duvarýna veya atriyal septuma yapýþýr, "eustachian" veya "thebessian" valve'lerden orijinini alýr. "Eustachian" valve'dan ayýrt edilmelidir. Chiari Network gibi hareketli olmasý ve fenestrasyon göstermesi gibi benzerlikleri olmasýna raðmen, yapýþma yerleri farklýdýr. Prevalansý %2 olarak saptanan 1436 vakalýk yetiþkinde, PFO ile birlikteliði %83 oranýndadýr 11. Chiari network, kriptojenik inme olgularýnda daha sýk oranda saptanmýþtýr. Ayný araþtýrmada ASA ile birlikteliði ise %24 oranýnda bulunmuþtur. PFO ARAÞTIRMASI (TANISI) Patent foramen ovale tanýsýnda kullanýlan yöntemler: 1. Transtorasik ekokardiyografi 2. Transözofageal ekokardiyografi 3. Üç boyutlu ekokardiyografi 4. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme 5. Transkranial doppler 6. Transmitral doppler Embolik inmenin kanýtlandýðý olgulardan oluþan bir çalýþmada grubunda Transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile %18, TÖE ile %39, Transcranial doppler ile %27 oranýnda patent foramen ovale ortaya çýkarýlmýþtýr, ve bu çalýþmanýn sonuçlarýna göre en duyarlý yöntem TÖE'dir 12. Ayný çalýþmada transkranial

3 26 Patent foramen ovale TGKD Cilt 11, Sayý 1 Þubat 2007:24-30 dopplerin geniþliði 2 mm altýnda olan olgularý belirleyemediði de gösterilmiþtir. Öksürme ve valsalva manevrasýnýn sona erdirilmesini takiben, PFO daha yüksek oranda tanýmlandýrýlmýþtýr. Sað atriyum kan ile doldurulduðunda ve sol atriyum nispeten boþ durumda iken PFO'nun ortaya çýkarýlmasý daha kolay olmaktadýr 13. TTE yapýlýrken istirahat durumuna göre valsalva manevrasý yapýlýr ise PFO tanýsý %5'lerden %18'lere çýkmaktadýr 14. Kontrast enjeksiyonu ve ekokardiografik inceleme cinsine bakýlmaksýzýn valsalva manevrasý mutlaka devreye sokulmalýdýr. Atriyal duvar üzerindeki açýklýk görüntülenemese dahi þantýn varlýðýnýn gösterilmesi sensitivite ve spesifitenin artmasýna yol açacaktýr. Valsalva manevrasýnýn yaný sýra kontrast madde enjeksiyonunun alt ekstremite venlerinden verilmesi PFO'- nun ortaya çýkarýlmasýnda önemlidir, zira antekübital venlerden verilen kontrast PFO araþtýrmasý için uygun bir yöntem deðildir. Transkranial doppler ile sað-sol þant araþtýrmasý hem kolay hemde hassas bir yöntemdir. Transkranial doppler M mode yöntemi ile þant araþtýrmasý yeni ve sensitivitesi yüksek bir metoddur 15. PFO tanýsýnda transözefageal ekokardiyografi altýn standarttýr. TÖE ile kýyaslandýðýnda TTE'nin sensitivitesi %63, spesifisitesi ise %100'dür 16. TTE ile PFO araþtýrmasý yeterli sonuç vermeyen olgularda TÖE yapýlmalýdýr. PFO TANISINDA KONTRAST EKOKARDÝYOGRAFÝ Tuzlu su, hava ve benzil alkol karýþýmýndan elde edilen kontrast maddedeki mikrobubl'larýn çapý 10 mikrondan büyüktür. TEE ile PFO araþtýrmasýnda Valsalva manevrasýnýn strain fazýnda alt ekstremitelerden verilen ajite salin sað atriyuma ulaþtýðýnda atriyal septum 90 o açý ile görüntülenip gevþeme fazýna geçilir. Alt ekstremite venlerinden verilen kontrast maddenin sað atriyumda izlenmesinde 5 taneye kadar hava kabarcýðýnýn sol atriyumda görülmesi hafif derecede, 5-25 arasý hava kabarcýðýnýn görülmesi orta derecede, 25'den fazla hava kabarcýðýnýn görülmesi ise ileri derecede þant varlýðýný gösterir 17. Kontrast maddenin alt ekstremiteden verilmesi PFO saptama oranýný arttýrmaktadýr, zira inferior vena kava dan gelen kan PFO'den geçmek için daha iyi bir açýyla gelmektedir (Þekil-1). PFO ÝLE BÝRLÝKTE BULUNAN SENDROMLAR 1. Kriptojenik inme 2. Platipne-ortodeoksi sendromu 3. Dekompresyon sendromu 4. Migren ve vasküler tip baþ aðrýsý 5. Obstrüktif uyku apnesi Kriptojenik inme: Ýskemik inmelerin %40'ýnýn etyolojisi bilinmemekte ve kriptojenik inme olarak adlandýrýlmaktadýr. Cabanes ve ark.'larýnýn çalýþmasýnda 18 kontrol grubundaki bireylerde PFO sýklýðý %18, atriyal septal anevrizma ile birlikte PFO sýklýðý %2 saptanýrken, inmeli olgularda PFO sýklýðý %43, atriyal septal anevrizma ile birlikte PFO sýklýðý %22 ve kriptojenik inme olgularýnda PFO sýklýðý %56.3, atriyal septal anevrizma ile birlikte PFO sýklýðý %32.8 olarak bulunmuþtur. Ellibeþ yaþýn altýnda iskemik inme geçiren 60 hasta ile 100 olguluk kontrol grubunun karþýlaþtýrmasýnda, inme grubunda PFO prevalansý %40 iken, kontrol grubunda %10 olarak bulunmuþ ve inme nedeni olarak PFO'nin neden olduðu paradoksal emboli düþünülmüþtür 19. Cramer ve ark.'larý yaþlarý arasýndaki genç hastalarda inme sonrasý manyetik rezonans görüntüleme ile venografik araþtýrma yapmýþ, kriptojenik inme grubunda pelvik derin ven tromboz oranýný (%20'ye karþýn %4) ve PFO oranýný (% 59'a karþýn %19) kontrollerden fazla bulmuþtur 20. Yaþlarý arasýndaki 598 inme geçirmiþ olguda PFO %36 oranýnda saptanýrken, hem PFO hem de ASA grubunda tekrarlayýcý inme yüksek oranda bulunmuþtur 21. Hem PFO hem de ASA grubunda tekrarlayýcý inme yüksek oranda görülmektedir. Koruyucu tedavide Aspirin dýþý tedavi alternatifleri önerilmektedir 22. Bu çalýþmalar sonucunda paradoksal emboliyi düþündüren durumlar 1-anamnez; inme öncesi valsalva manevrasý, uzun süren hareketsiz yolculuk, daha önce de serebrovasküler olay geçirme öyküsü 2-laboratuvar; diðer inme nedenlerinin bulunamamasý, venöz hiperkoagülabilite testlerinin pozitif olmasý, noninvazif yöntemlerle venöz trombüs odaðýnýn saptanmasý, 3- atriyal septal anevrizma ve istirahatte dahi sað-sol þant varlýðýnýn saptanmasý. Platypnea - orthodeoksia sendromu: Ayaða kalkýldýðýnda arteriyel desatürasyona baðlý olarak dispne olmasý (=Platypnea), supine pozisyonunda ise hastanýn rahatlamasý (=Orthodeoksia)'na verilen isimdir. Çok nadir görülmekle beraber son günlerde oldukça fazla miktarda vaka serileri yayýnlanmaya baþlamýþtýr 23. Bu sendromun görülebilmesi için bir anatomik defektin, bir de fonksiyonel durumun oluþmasý gereklidir. Anatomik defekt, interatriyal þant (ASD, PFO, fenestre ASA) veya intrapulmoner þant olabilir. Fonksiyonel komponent atriyal seviyedeki deformitedir ve supine pozisyondan ayaða kalkýldýðýnda meydana gelmektedir. Bu sendromda anahtar olay ayaða kalkýldýðýnda sað atriyal basýncýn artmasý ve sonuç olarak sað-sol þantýn oluþmasýdýr.

4 TGKD Cilt 11, Sayý 1 Þubat 2007:24-30 Patent foramen ovale 27 Tablo 1: Perkütan PFO kapatma endikasyonlarý A- Amerika Birleþik Devletleri Gýda ve Ýlaç Yönetiminin (FDA) onayladýðý endikasyon 1.PFO yoluyla paradoksal emboliye baðlý olduðu düþünülen ve konvansiyonel ilaç tedavisinin baþarýsýz olduðu tekrarlayýcý kriptojenik inme olgularý B- Araþtýrma halindeki PFO kapatýlma endikasyonlarý 1. PFO nedeni ile oluþan paradoksal emboliye baglý kriptojenik inme olgularý a) Ýlk klinik olaydan hemen sonra b) Antikoagülan tedavinin kontrendike olduðu olgular c) Týbbi veya cerrahi tedaviye alternatif olarak 2.PFO'dan oluþan paradoksal emboliye baglý kriptojenik transient iskemik atak 3.Daha önce oluþtugu varsayýlan paradoksal periferik veya koroner arter emboli vakalarý 4.Paradoksal emboli sonucu oldugu düþünülen ve hiperkoagülopati ile birlikte bulunan kriptojenik stroke, transient iskemik atak, periferik veya koroner arter emboli vakalarý 5.Dalgýçlarda dekompresyon esnasýnda paradoksal emboli ile iliþkilendirilebilecek klinik olay riski altýnda olanlarda. 6.Ciddi derecede pulmoner hipertansiyon olmadýðý halde sað-sol þanta baglý olarak oluþmuþ sistemik deoksijenasyon (Sað ventrikül infarktüsü, platypinea-orthodeoksia sendromu). 7.Aura ile birlikte görülen migren vakalarý 8.PFO yolu ile oluþmuþ posttravmatik yag embolisi sendromu Enteresan bir durum olan persistan "eustachian" valve vakalarýnda sað atriyal basýnç normal olduðu halde sað-sol þant meydana gelmektedir. Bu sendromun kesin tedavisi atriyal þantýn ortadan kaldýrýlmasýdýr 24. Dekompresyon sendromundan kaynaklanan emboliler: Dekompresyon sendromu amatör ve profesyonel dalgýçlar ile yüksek irtifa test pilotlarýnda görülen bir patoloji olup iki tiptir. Tip 1 dekompresyon sendromunda eklem ve iskelet sistemi aðrýlarý, deri döküntüleri, Tip 2 dekompresyon sendromunda ise nörolojik semptomlar (þiddetli baþ aðrýsý, mental konfüzyon, parestezi, parapleji, þuur kaybý, vestibüler semptomlar, dispne ve gögüs agrýsý) ön plandadýr. ASD'li olgularda arteriyel gaz embolisi oluþumu, 1986 yýlýnda dalgýçlarda gözlenmiþtir 25. Ýstirahat halinde PFO'si bulunanlarda tip 2 dekompresyon sendromuna anlamlý derecede sýk rastlanmaktadýr. PFO'si bulunan derin deniz dalgýçlarýnda görülen dekompresyon hastalýðýnda paradoksal gaz embolisine baglý subkortikal beyaz kortekste yaygýn hiperintense lezyonlar saptanmýþtýr. Cantais ve ark.'larý 101 dalma kazasýný içeren vaka kontrol araþtýrmasýnda kontrol grubunda %24.8, dekompresyon grubunda ise %58.4 oranýnda sað-sol þant saptamýþtýr 26. Atriyal septal mobilite ve PFO'nin çapý dekompresyon sendromundan kaynaklanan emboliler için son derece önemlidir 27. Migren ve vasküler tip baþ aðrýsý: Migren tipi baþaðrýsý benign, tekrarlayan, bulantý, kusma ve diðer nörolojik semptomlarla birlikte seyreden özelliklere sahiptir. Migren tipi baþ aðrýsý dünya çapýnda morbiditesi en sýk görülen hastalýklar arasýnda 19uncu sýrada bulunmaktadýr. Genel popülasyondaki prevalansý %10-12 arasýndadýr 28. Aterosklerotik risk faktörleri bulunmayan genç kiþilerde migren, kriptojenik inme için risk faktörüdür. Baþ aðrýsý paradoksal emboli nedeni ile oluþmuþ ise PFO düþünülmelidir. Migren tipi baþaðrýsýnýn, özellikle genç bayanlarda, iskemik inme için bir risk faktörü olduðu klinik çalýþmalarda gösterilmiþtir 29. Bu tip genç bayanlarda PFO insidansýnýn yüksek olmasý, bu iki patoloji arasýnda kuvvetli bir iliþki olduðunu düþündürmektedir. Migren hastalarýnýn %48'inde PFO saptanmýþtýr. Migreni olmayan kiþilerde bu oran %23 ve kontrol grubunda %20 oranýndadýr 30. Aurasý olmayan migren vakalarýndaki PFO prevalansý ile kontrol grubundaki prevalans arasýnda fark bulunamamýþtýr. Paradoksal embolili olgularda transkateter yolu ile PFO'si kapatýlanlardan %56'sýnda migren tamamen iyileþirken, %14'ünde migren ataklarýnýn sýklýðý anlamlý derecede azalmýþtýr 31. Bir baþka çalýþmada migren tipi baþ aðrýsý olup PFO veya ASD'si transkateter yöntemle kapatýlan 89 vakadan %76sýnda migren tipi baþ aðrýsý ciddi derecede azalma göstermiþ veya tamamen geçmiþtir 32. PFO'si kapatýlan olgularýn tamamýnda migren tipi baþ aðrýsý tamamen ortadan kalkmamakta, migren tipi baþaðrýsý bulunan hastalarýn tamamýnda intrakardiak þant saptanamamaktadýr. Bunun iki muhtemel açýklamasý olabilir: 1-PFO veya diðer intrakardiak þant bulunan vakalarda þant araþtýrmasýnýn uygun metodlar kullanýlarak yapýlmamasý, 2-Bazý migren vakalarýnda etyolojinin multifaktoriyel olabilmesidir. Baþ aðrýsý ve sað-sol þant arasýndaki iliþki tam anlaþýlmamakla beraber, 1-Vertebrobaziller arterde

5 28 Patent foramen ovale TGKD Cilt 11, Sayý 1 Þubat 2007:24-30 Tablo 2: Perkütan PFO kapatma komplikasyonlarý 1)Kanama (pek çok iþlem sadece venöz yolla yapýldýðý için kanama seyrek ve minördür) 2)Aygýtýn intrakardiyak implantasyonu ile iliþkili komplikasyonlar i)prematüre atriyal vurular (sýk deðildir) ii)süreðen supraventriküler taþikardiler veya atriyal fibrillasyon iii)kardiyak veya nörolojik belirtilerle olan arteriyel hava embolisi iv)kardiyak veya sistemik venöz perforasyon v)aygýt embolizasyonu 3)Ýnme, miyokard infarktüsü, ölüm gibi major komplikasyonlar 4)Eðer yapýlmýþsa; genel anestezi, TEE, anjiyografi, intrakardiyak ekokardiyografiye iliþkin komplikasyonlar. 5)Takip esnasýndaki komplikasyonlar i)genellikle geçici olan iþlem sonrasý ilk 6 hafta içerisinde %4-5 prematüre atriyal vurular ve %1 atriyal fibrillasyon ii)aygýt trombozu iii)aygýta özel olmak üzere, aygýt dejenerasyonu oluþan paradoksal mikroemboliler, 2- Migren tipi baþaðrýsýný tetikleyen atriyal natriüretik peptid, trombosit faktörleri ve aminlerin pulmoner yataktaki filtreden geçmeden sistemik arteriyel dolaþýma karýþmalarý düþünülmektedir. Bunun yaný sýra venöz kanda trombosit aktivasyonu 5-Hidroksitriptamine (5-HT)'i aktive etmekte ve bu pulmoner geçiþ sýrasýnda muhtemelen alveoler monoamine oksidaz tarafýndan inaktive edilmektedir. 5-HT'in migren patogenizindeki rolü ile ilgili yeteri kadar delil mevcuttur 33. Halihazýrdaki bilgilerimiz PFO kapatýlmasýnýn migren tedavisinin vazgeçilemez tek yöntemi oldugunu söylememize yeterli deðildir. PFO'si bulunanlarýn %27'sinde migren gözlenirken, PFO'si bulunmayanlarýn ancak %14'ünde migrene rastlanmýþtýr. PFO ve migren olgularýnda, PFO'nin kapatýlmasý, baþ aðrýsýnýn tamamen ortadan kalkmasýna, bazýlarýnda da þiddetinde ve sýklýðýnda ciddi oranda azalmalara sebep olmuþtur 34. Obstrüktif uyku apnesi: Obstrüktif uyku apnesi olanlarda gece uyku sýrasýnda geçici olarak sað atriyum basýncý sol atriyum basýncýný geçecek kadar artarak PFO yoluyla sað-sol þantýn artmasýna ve oksijen saturasyonunda belirgin bir düþüþ ile hipoksemiye yol açmaktadýr. PFO TEDAVÝSÝ Týbbi tedavi: PFO'si olan olgularda inmenin primer ve sekonder korunmasýnda warfarin gibi antikoagülanlarýn veya antiplatelet ajanlarýn etkinliði belirsizdir. Lausanne Stroke Registry PFO ve kriptojenik inmesi olan olgularda aspirin ve warfarin'i karþýlaþtýrmýþ ve yýllýk serobrovasküler atak rekkürrensi ile kombine transient iskemik atak oluþumu açýsýndan aspirin ile warfarin arasýnda fark bulunamamýþtýr 35. Genç hastalarda inme ve transient iskemik ataðýn sekonder korunmasýnda aspirinin etkinliðini araþtýran bir baþka prospektif çalýþmada ise atriyal septal anomalisi olan olgularda aspirinin tekrarlayýcý serebrovasküler olaylarýn oluþma sýklýðýný azaltmadýðý gösterilmiþtir 22. Benzer þekilde PFO in Cryptogenic Stroke Study Investigators 36 ve Warfarin- Aspirin Recurrent Stroke Study 37 inme korumasýnda aspirin ve warfarin arasýnda herhangi bir fark bulamamýþ ve kriptojenik inmeli olgularda her iki tedavinin de faydasýnýn anlamlý olmadýðýný göstermiþtir. Perkütan transkateter kapatma: Çalýþmalar transkateter PFO kapatýlmasýnýn etkin ve emniyetli olduðunu belirtmektedir 38. Transkateter PFO kapatma ile yýlllýk tekrarlayýcý nörolojik ve periferik embolik olay sýklýðý %0 ile %3.8 arasýnda bildirilmektedir ve bu muhtemelen tam olmayan kapatma veya kapatýcý aygýt etrafýnda trombüs oluþumunu düþündürmektedir 39. Transkateter aygýt ile ASD ve PFO kapatýlma iþlemi yapýlan ardýþýk 1000 olgunun retrospektif deðerlendirilmesinde 9 farklý teknik incelenmiþ ve en sýk trombüs oluþumu CardioSEAL aygýtta saptanýrken (%7.1), Amplatzer aygýt ile ise hiç trombüs tespit edilmemiþtir 40. Her ne kadar defekt kapatma aygýtlarýnda trombüs oluþumu düþük oranda bulunsa ve antikoagülan tedaviye yanýt verdiði düþüncesi hakim olsa da aygýt seçimi önem arz etmektedir. Cerrahi kapatma: PFO'nun cerrahi kapatýlmasý oldukça nadir kullanýlan bir yöntem olup bu konudaki çalýþmalar sýnýrlýdýr. Homma ve ark.'larýnýn 41 çalýþmasý ile Devuyst ve ark.'larýnýn 42 çalýþmalarýnýn sonuçlarý çeliþkilidir. Homma ve ark.'larý PFO'nun cerrahi kapatýlmasýnýn iskemik olay rekürrensine üstünlüðü olmadýðýný bildirilirken, Devuyst ve ark.'larý ise cerrahi yaklaþýmdan sonra antitrombotik tedavi olmaksýzýn tekrarlayýcý inme ve transient iskemik atak gözlemediklerini bildirmiþlerdir.

6 TGKD Cilt 11, Sayý 1 Þubat 2007:24-30 Patent foramen ovale 29 Perkütan PFO Kapatma Endikasyonlarý ve Komplikasyonlarý PFO kapatýlmasý kararý; 1-Klinik olay, 2-Olaya neden olabilecek diðer etiyolojilerin dýþlanmasý, 3- PFO'nin anatomik ve fizyolojik özellikleri, 4-Týbbi tedaviye raðmen olayýn tekrarlamasý hususlarý üzerine verilmelidir. PFO'nin perkütan kapatýlmasýna gereksinimi olan pek çok hastayý belirlemenin güçlüðü klinik deneyimin az olmasý ve randomize klinik çalýþmalarýn yokluðundan kaynaklanmaktadýr. Tablo-1'de güncel perkütan PFO kapatma endikasyonlarý görülmektedir. Tablo-2'de ise PFO'nin perkütan kapatýlmasýnýn komplikasyonlarý özetlenmektedir. KAYNAKLAR 1. Clark EB. Pathogenic mechanisms of congenital cardiovascular malformations revisited. Semin Perinatol 1996;20: Penther P. Le foramen ovale permeable: etude anatomique, a propos de 500 autopsies consecutives. Arch Mal Coeur Vaiss 1994;87: Schroeckenstein RM, Wasenda GJ, Edwards JE. Valvular competent patent foramen ovale in adults. Minn Med 1972;55: Homma S, Sacco RL. Patent foramen ovale and stroke. Circulation 2005;112: Hagen PT, Scholz DG, Edwards WD. Incidence and size of patent foramen ovale during the first 10 decades of life: an autopsy study of 965 normal hearts. Mayo Clin Proc 1984;59: Silver MD, Dorsey JS. Aneurysms of the septum primum in adults. Arch Pathol Lab Med 1978;102: Olivares-Reyes A, Chan S, Lazar EJ, Bandlamudi K, Narla V, Ong K. Atriyal septal aneurysm: a new classification in two hundred five adults. J Am Soc Echocardiogr 1997;10: Agmon Y, Khandheria BK, Meissner I, et al. Frequency of atrial septal aneurysms in patients with cerebral ischemic events. Circulation 1999;99: Marazanof M, Roudaut R, Cohen A, et al. Atrial septal aneurysm. Morphologic characteristics in a large population: pathological associations. A French multicenter study on 259 patients investigated by transoesophageal echocardiography. Int J Cardiol 1995;52: Mugge A, Daniel WG, Angermann C, et al. Atrial septal aneurysm in adult patients. A multicenter study using transthoracic and transesophageal echocardiography. Circulation 1995;91; Schneider B, Hofmann T, Justen MH, Meinertz T. Chiari's network: normal anatomic variant or risk factor for arterial embolic events? J Am Coll Cardiol 1995;26: Di Tullio M, Sacco RL, Venketasubramanian N, Sherman D, Mohr JP, Homma S. Comparison of diagnostic techniques for the detection of a patent foramen ovale þn stroke patients. Stroke 1993;24: Meier B, Lock JE. Contemporary management of patent foramen ovale. Circulation 2003;107: Lynch JJ, Schuchard GH, Gross CM, Wann LS. Prevalence of right-to-left atrial shunting in a healthy population: detection by valsalva maneuver contrast echocardiography. Am J Cardiol 1984;53: Spencer MP, Moehring MA, Jesurum J, Gray WA, Olsen JV, Reisman M. Power M-mode transcranial Doppler for diagnosis of patent foramen ovale and assessing transcatheter closure. J Neuroimaging 2004;14: Ha JW, Shin MS, Kang S, et al. Enhanced detection of right-to-left shunt through patent foramen ovale by transthoracic contrast echocardiography using harmonic imaging. Am J Cardiol. 2001;87: Gill EA Jr, Quaife RA. The echocardiographer and the diagnosis of patent foramen ovale. Cardiol Clin. 2005;23: Cabanes L, Mas JL, Cohen A, et al. Atrial septal aneurysm and patent foramen ovale as risk factors for cryptogenic stroke in patients less than 55 years of age. A study using transesophageal echocardiography. Stroke 1993;24: Lechat P, Mas JL, Lascault G, et al. Prevalence of patent foramen ovale in patients with stroke. N Engl J Med 1988;318: Cramer SC, Rordorf G, Maki JH, et al. Increased pelvic vein thrombi in cryptogenic stroke: results of the Paradoxical Emboli from Large Veins in Ischemic Stroke (PELVIS) study. Stroke 2004;35: Homma S, Sacco RL. Patent foramen ovale and stroke. Circulation 2005;112: Mas JL, Arquizan C, Lamy C, et al. Recurrent cerebrovascular events associated with patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, or both. N Engl J Med 2001;345: Medina A, de Lezo JS, Caballero E, Ortega JR. Platypnea-orthodeoxia due to aortic elongation. Circulation 2001;104: Cheng TO. Transcatheter closure of patent fora-

7 30 Patent foramen ovale TGKD Cilt 11, Sayý 1 Þubat 2007:24-30 men ovale: a definitive treatment for platypneaorthodeoxia. Catheter Cardiovasc Interv 2005;51: Wilmshurst PT, Ellis BG, Jenkins BS. Paradoxical gas embolism in a scuba diver with an atrial septal defect. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;293: Cantais E, Louge P, Suppini A, Foster PP, Palmier B. Right-to-left shunt and risk of decompression illness with cochleovestibular and cerebral symptoms in divers: case control study in 101 consecutive dive accidents. Crit Care Med. 2003;31: Torti SR, Billinger M, Schwerzmann M, et al. Risk of decompression illness among 230 divers in relation to the presence and size of patent foramen ovale. Eur Heart J 2004;25: Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders, 2nd edition. Cephalalgia 2004;24(Suppl. 1): Carolei A, Marini C, De Matteis G. History of migraine and risk of cerebral ischaemia in young adults. The Italian National Research Council Study Group on Stroke in the Young. Lancet. 1996;347: Anzola GP, Magoni M, Guindani M, Rozzini L, Dalla Volta G. Potential source of cerebral embolism in migraine with aura: a transcranial Doppler study. Neurology 1999;52: Reisman M, Christofferson RD, Jesurum J, et al. Migraine headache relief after transcatheter closure of patent foramen ovale. J Am Coll Cardiol 2005;45: Azarbal B, Tobis J, Suh W, Chan V, Dao C, Gaster R. Association of interatrial shunts and migraine headaches: impact of transcatheter closure. J Am Coll Cardiol 2005;45: Bateman DN. Triptans and migraine. Lancet 2000;355: Lamy C, Giannesini C, Zuber M, et al. Clinical and imaging findings in cryptogenic stroke patients with and without patent foramen ovale: the PFO-ASA Study. Atrial Septal Aneurysm. Stroke. 2002;33: Bogousslavsky J, Garazi S, Jeanrenaud X, Aebischer N, Van Melle G. Stroke recurrence in patients with patent foramen ovale: the Lausanne Study. Laussane Stroke with Paradoxical Embolism Study Group. Neurology 1996;46: Homma S, Sacco RL, Di Tuillo MR, Sciacca RR, Mohr JP. Effect of medical treatment in stroke patients with patent foramen ovale: patent foramen ovale in Cryptogenic Stroke Study. Circulation 2002;105: Mohr JP, Thompson JL, Lazar RM, et al. A comparison of warfarin and aspirin for the prevention of recurrent ischemic stroke. N Engl J Med 2001;345: Meier B. Closure of patent foramen ovale: technique, pitfalls, complications, and follow up. Heart 2005;91: Windecker S, Wahl A, Chatterjee T, et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in patients with paradoxical embolism: long-term risk of recurrent thromboembolic events. Circulation 2000;101: Krumsdorf U, Ostermayer S, Billinger K, et al. Incidence and clinical course of thrombus formation on atrial septal defect and patient foramen ovale closure devices in 1,000 consecutive patients. J Am Coll Cardiol. 2004;43: Homma S, Di Tullio MR, Sacco RL, Sciacca RR, Smith C, Mohr JP. Surgical closure of patent foramen ovale in cryptogenic stroke patients. Stroke 1997;28: Devuyst G, Bogousslavsky J, Ruchat P, et al. Prognosis after stroke followed by surgical closure of patent foramen ovale: a prospective follow-up study with brain MRI and simultaneous transesophageal and transcranial Doppler ultrasound. Neurology 1996;47:

PATENT FORAMEN OVALE. Anahtar kelimeler: Patent foramen ovale, Embolism, Atrium. (Türk Giriþimsel Kard. Der. 2006;10: 104-113)

PATENT FORAMEN OVALE. Anahtar kelimeler: Patent foramen ovale, Embolism, Atrium. (Türk Giriþimsel Kard. Der. 2006;10: 104-113) TGKD Cilt: 10 Sayý: 3 Aðustos 2006 PATENT FORAMEN OVALE Uz.Dr. Necati Daðlý, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akbulut, Dr. Mehmet Balin, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yavuzkýr Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Her 6 hastadan biri ilk inmeden sonraki 5 yıl içinde tekrar inme geçirir

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

ASD/PFO Kapatma Endikasyonları. Doç. Dr. Yalım YALÇIN Medicana International, İstanbul Hastanesi

ASD/PFO Kapatma Endikasyonları. Doç. Dr. Yalım YALÇIN Medicana International, İstanbul Hastanesi ASD/PFO Kapatma Endikasyonları Doç. Dr. Yalım YALÇIN Medicana International, İstanbul Hastanesi ASD kapatılma endikasyonları Recommendations for Interventional and Surgical Therapy Class I Sağ kalp hacim

Detaylı

Erişkinlerde sekundum atriyal septal defektlerin balon ölçümü yapılmadan perkütan yolla kapatılması: Üçüncü basamak bir merkezin deneyimi

Erişkinlerde sekundum atriyal septal defektlerin balon ölçümü yapılmadan perkütan yolla kapatılması: Üçüncü basamak bir merkezin deneyimi JCEI / Kaya ve ark. Erişkinlerde sekundum atriyal septal defektlerin perkütan kapatılması 2013; 4 (1): 67-72 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0236 RESEARCH

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

İnteratriyal septal defektlerin perkütan yolla kapatılması: Orta dönem izlem sonuçları

İnteratriyal septal defektlerin perkütan yolla kapatılması: Orta dönem izlem sonuçları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(5):385-395 doi: 10.5543/tkda.2011.01474 385 İnteratriyal septal defektlerin perkütan yolla kapatılması: Orta dönem izlem sonuçları Percutaneous closure

Detaylı

Orijinal makale. Ersin Kas m ULUSOY ¹, Tolga KUNAK ², Mehmet KARAKOÇ ³

Orijinal makale. Ersin Kas m ULUSOY ¹, Tolga KUNAK ², Mehmet KARAKOÇ ³ Orijinal makale Migrenli Hastalarda Patent Foramen Ovale Prevelans ve Özürlülük Üzerine Etkisi (Prevalence of migraine in patients with patent foramen ovale and its impact on disability) Ersin Kas m ULUSOY

Detaylı

SEKUNDUM TİP İNTERATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜ- TAN YOLLA KAPATILMASI İLE İLGİLİ KLİNİK DENEYİMİMİZ VE ORTA DÖNEM SONUÇLAR

SEKUNDUM TİP İNTERATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜ- TAN YOLLA KAPATILMASI İLE İLGİLİ KLİNİK DENEYİMİMİZ VE ORTA DÖNEM SONUÇLAR TGKD Cilt 18, Sayı 1 5 SEKUNDUM TİP İNTERATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜ- TAN YOLLA KAPATILMASI İLE İLGİLİ KLİNİK DENEYİMİMİZ VE ORTA DÖNEM SONUÇLAR Dr. Gülhan Yüksel Kalkan, Dr. Zafer Elbasan, Dr. Durmuş

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ 104 SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ Dr. Ahmet Keser 1, Dr. Şeref Ulucan 1, Dr. Kerem Özbek 1, Dr.

Detaylı

Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery

Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery 1 Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery Selim Durmaz1, Tünay Kurtoğlu1, Hasan Güngör2, Muhammet Hüseyin Erkan1, Muharrem İsmail Badak1 1 Department of Cardiovascular

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya 21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya Sekundum ASD; Tüm konjenital kalp hastalıkları içinde 4. sırada: 10000 canlı doğumda 3,78 Emmanoulides GC, Allen HD, Reimenschneider FA, et al. Heart disease in infants,

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Kıvanç Metin, Murat Çelik, Ömür Özmen, Öztekin Oto Ege Sağlık

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Sekundum atrial septal defektlerin perkütan yaklaşımla kapatılması işlemi: Tersiyer bir merkezin deneyimi

Sekundum atrial septal defektlerin perkütan yaklaşımla kapatılması işlemi: Tersiyer bir merkezin deneyimi Dicle Tıp Dergisi / O. Ergene ve ark. Sekundum atria septal defektler 2012; 39 (1): 97-101 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0103 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sekundum atrial

Detaylı

TRANSKATETER KARDIYOVASKÜLER TEDAVIDE YENILIKLER

TRANSKATETER KARDIYOVASKÜLER TEDAVIDE YENILIKLER TJIC Volume:11 Number:3 August 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:3 Aðustos 2007 TRANSKATETER KARDIYOVASKÜLER TEDAVIDE YENILIKLER Uzm.Dr. Murat Çaylý, Prof.Dr. Mustafa Demirtaþ, *Prof.Dr. Nazan Özbarlas Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatmalarda üç boyutlu ekokardiyografik görüntülemenin yeri

Perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatmalarda üç boyutlu ekokardiyografik görüntülemenin yeri ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2010; 52: 261-265 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatmalarda üç boyutlu ekokardiyografik görüntülemenin yeri Mutlu Güngör

Detaylı

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya Leadless Pacemaker Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul Major complications: A, cohort 1; B, cohort 2. Poole J E et al. Circulation. 2010;122:1553-1561 Copyright

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kalp Kapağı Dışı Yerleşimli Vejetasyon: Olgu Sunumu. Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal

Kalp Kapağı Dışı Yerleşimli Vejetasyon: Olgu Sunumu. Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal 1 Kalp Kapağı Dışı Yerleşimli Vejetasyon: Olgu Sunumu Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan,

Detaylı

Sekundum Tipi Atriyal Septal Defekt de Tek Merkez Perkütan Kapama Sonuçlarımız

Sekundum Tipi Atriyal Septal Defekt de Tek Merkez Perkütan Kapama Sonuçlarımız ORJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Sekundum Tipi Atriyal Septal Defekt de Tek Merkez Perkütan Kapama Sonuçlarımız Single Centre Experience For Percutaneous Closure Of Secundum Atrial Septal Defect

Detaylı

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Segmenter Morfoloji Hunter R, et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:622-9.

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI Geçici İskemik Atak (GİA): Kan akımının azalmasına bağlı Geçici nörolojik defisit atağı Semptomlar 24 saatten az Semptom süresi genellikle

Detaylı

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU

ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU ZOR AKSESUAR YOLLARIN ABLASYONU Epikardiyal Yerleşimli Aksesuar Yollar Dr. Sabri Demircan İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ablasyon Tedavisi Başarı Oranları Aritmi Tipi Başarı oranı

Detaylı

I- YAZILI ONAM (RIZA):

I- YAZILI ONAM (RIZA): HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ATRİYAL SEPTAL DEFEKT / PATENT FORAMEN OVALE VE PATENT DUKTUS ARTERİOSUS UN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA Doç. Dr. Pemra C.ÜNALAN Ast. Dr. Özge Doğan Marmara Üniversitesi Pendik EAH Evde Sağlık Birimi EVDE SAĞLIKTA HASTA TAKİBİ... Evde sağlık hizmeti alan hastaların ayaktan

Detaylı

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi

Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi Scientific competition is different from an athletics race. There may, and should, be more than one

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları 1 FALLOT TETRALOJİSİ Etiene-louis Arthur Fallot tarafından 1888 tarihinde tarif edilen bu konjenital kalp hastalığı dört ana patolojiden oluşmaktadır. 1- VSD 2- Pulmoner

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği ASD, AVSD, VSD Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği Embriyoloji Atrial Septum Defekti: Anatomi Sağ ve sol atriumlar arası komünikasyonlar İnsidans: 1/1500 canlı doğum Tüm

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

ÇOCUKLARDA TRANSKATATER ATRİYAL SEPTAL DEFEKT VE PATENT FORAMEN OVALE KAPATILMASI DENEYİMLERİ, KISA, ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUKLARDA TRANSKATATER ATRİYAL SEPTAL DEFEKT VE PATENT FORAMEN OVALE KAPATILMASI DENEYİMLERİ, KISA, ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ ÇOCUKLARDA TRANSKATATER ATRİYAL SEPTAL DEFEKT VE PATENT FORAMEN OVALE KAPATILMASI DENEYİMLERİ,

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Mitral Yetmezliği Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Akut Mitral Yetersizliğinin Nedenleri Mitral Annulus Patolojileri İnfektif endokardit (abse

Detaylı

KARDİYAK TÜMÖRLER. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

KARDİYAK TÜMÖRLER. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL KARDİYAK TÜMÖRLER Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Benin tümörler primer neoplazmların % 75 i iken, malign tümörler % 25 idir. Benin tümörlerin % 50 si miksomadır. Malign tümörlerin ise % 75 i sarkomalardır (en

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Gelişiminin ilk aşamalarında besin ihtiyacını diffüzyonla karşılayabilen embriyo, kısa zamanda hızla büyümesi nedeniyle

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 393-356 KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR Mete Alpaslan,

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber 128 İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Naile Bilgili*, Sebahat Gözüm** Özet Giriş: İnmeli hastaların rehabilitasyonunda evde bakım önemli bir unsur olup, bu hastaların bakımı son

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ASKERÝ ÖÐRENCÝLERDE EKOKARDÝYOGRAFÝK TARAMA SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ (*)

ASKERÝ ÖÐRENCÝLERDE EKOKARDÝYOGRAFÝK TARAMA SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ (*) ASKERÝ ÖÐRENCÝLERDE EKOKARDÝYOGRAFÝK TARAMA SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ (*) Dr. Ejder KARDEÞOÐLU (*), Dr. Bekir Sýtký CEBECÝ (*), Dr. Namýk ÖZMEN (*), Dr. Mustafa APARCI (*), Dr. Ergün DEMÝRALP (*)

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 25.07.2012 DUYURU KARDİYOLOJİ BRANŞINDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE (EK-5/H) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 22/06/2012

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ. Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji

ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ. Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji Atriyal Fibrilasyon (AF) Tanım Etkili ve koordineli atriyal kasılma

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 695-699 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0502 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları:

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: / Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi Atriyal fibrilasyon epidemiyelojik bir sorundur: AF 6 Milyon Amerikalı yı etkilemiş durumda

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

Kateter Laboratuarında Üç Boyutlu Transözafajiyal Ekokardiyografinin Yeri

Kateter Laboratuarında Üç Boyutlu Transözafajiyal Ekokardiyografinin Yeri Kateter Laboratuarında Üç Boyutlu Transözafajiyal Ekokardiyografinin Yeri Doç.Dr. Mehmet ÖZKAN Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 11

Detaylı

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara Dural AVF lerde Tedavi Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara İntrakraniyal dural AVF Dural arterler ile dural venöz sinüsler veya kortikal venler arası patolojik şantlardır.

Detaylı

Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım?

Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım? Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım? Doç Dr.Mehmet Yazıcı Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi/Konya OLGU H.P; 68 y E Son 2 ay içerisinde en uzunu yaklaşık 6 saat süren 4 çarpıntı

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (19 EKİM 2015-27 KASIM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 İlk işlem başarı oranı Sol aksesuar yollar % 97 Sağ aksesuar yollar % 88 Septal aksesuar yollar % 89 Nüks oranları

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜL DİSPLAZİSİ. Dr. Mustafa YAVUZKIR Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı/ Elazığ

ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜL DİSPLAZİSİ. Dr. Mustafa YAVUZKIR Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı/ Elazığ ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜL DİSPLAZİSİ Dr. Mustafa YAVUZKIR Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı/ Elazığ Aritmojenik sağ ventrikül displazisi (ARVD), ventrikül aritmileri ve sağ ventrikülde

Detaylı

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve büyük damar anomalileri Her 1.000 doğumdan 6 8 i CHD (Congenital Heart Disease) Tek gen / kromozomal defektler (%8) Teratojenler (rubella

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı