TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TEKLİFİ HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ TS/ŞİB/09 90 TÜSİAD AVRUPA İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (BUSINESSEUROPE) ÜYESİDİR İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı İstanbul Türkiye Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) Brüksel: 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium Tel: +32 (2) Faks: +32 (2) Washington D.C. : th Street, N.W., Suite Nr. 300, Washington D.C USA Tel: +1 (202) Faks: +1 (202) Berlin: Märkisches Ufer, 28 Berlin Germany Tel: +49 (30) Faks: +49(30) Paris: 33, Rue de Galilée Paris France Tel: +33 (1) Faks: +33 (1) Pekin : Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing , P. R. China Tel: +86 (10) Faks: +86 (10) www. tusiad.org

2 KANUN TEKLİFİ: TÜSİAD ÖNERİSİ: Madde 73/A 1- Patentten veya faydalı model belgesinden doğan haklara tecavüz ederek veya patentli bir usulü izinsiz kullanarak mal üreten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 2- Patentten veya faydalı model belgesinden doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen malı satan, satışa sunan, ithal eden gümrük bölgesine yerleştiren ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutan veya her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla elinde bulunduran kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis veya beşbin iki yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İkinci fıkrada belirtilen eylemleri işleyen kişi kovuşturma başlamadan önce soruşturma evresinde bu maddeye konu malı nereden temin ettiğini bildirerek üretenlerin ortaya çıkartılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlarsa, hakkında cezaya hükmolunmaz bu maddenin birinci fıkrasındaki eylemleri işleyen kişilerin tespit edilmesini sağlarsa hükmedilecek ceza yarısına kadar indirilir. Bu fıkranın birinci cümlesinde tanımlanan etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde verilecek ceza üçte birine kadarı indirilir. Bu maddeye konu suçlardan ötürü hakkında kesinleşmiş ceza hükmü bulunan kişi, bu maddeye konu yeni bir suç işlemesi halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 3- Yukarıdaki fıkralarda sayılan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Hükmün kesinleştirilmesinden sonra şikayetten vazgeçilmesi durumunda ceza infaz edilmez. Şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesi halinde şikayetçi yargılama giderlerinden sorumlu olur. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilmesi için bu kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca patent veya faydalı model başvurusundan veya belgesinden doğan hak sahipliğinin şikâyet esnasında belgelendirilmesi gerekir. Şikayetçi, temin edilebilir olması halinde orijinal ürünü aksi takdirde ayırt edilebilir nitelikte görüntüsünü veya fotoğrafını şikayet anında

3 Gerekçe: ibraz eder. Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, arama sırasında bulunmak üzere bilirkişi görevlendirebilir ve bu durumda bilirkişi raporuna dayanak olmak üzere, olayın niteliğine göre görüntü veya fotoğraf çekimi yapılır. 1- Patent veya faydalı model konusu buluşun izinsiz kullanımı eklenerek netleştirilmiştir. 2- Toplumsal sonuçları itibariyle üretilmesi ve satılması arasında fark olmadığı için cezai yaptırımları uyumlu hale getirilmiştir sayılı Kanun ile değiştirilen 556 Sayılı KHK nın 61-A maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir. İthal eden kavramı teklifte yer alan diğer maddelere uygun olarak düzenlenmiştir. Kanun teklifinde 551 Sayılı KHK nın 5194 Sayılı yasa ile değişik 73/A maddesinde yer alan tecavüz fillerine iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil veya şartlarda olursa olsun bu fillerin yapılmasını kolaylaştırmak filleri ayrıca suç olarak sayılmamıştır. Bunun sebebi TCK nın 5. maddesi uyarınca TCK genel hükümlerinin bütün ceza düzenlemesi içeren özel kanunlar bakımından da uygulanacak olmasıdır. Bu hususun gerekçede vurgulanmasında fayda vardır. Madde metninde tarif edilen suçun maddi ve manevi unsurlarını yerine getirildiği ve suçun hukuki ve mali sonuçlarının oluşmasının engellenmeyeceği ve şikayet üzerine suçtan yetkili makamların haberdar oldukları noktada, bu suçun failine etkin pişmanlık hükümleri niteliğindeki bir düzenleme ile ceza verilmemesini öngören ve dahi devamında tekerrür haline ilişkin bir açılmada bulunmayan tasarı metninin, örtülü bir af niteliğinde olduğu düşünülebilecektir. Her ne kadar tasarıdaki düzenleme 556 sayılı KHK nın 61/A maddesine 5833 sayılı Yasa ile eklenen benzer nitelikte bir hüküm mevcut ise de, aynı durumun 551 sayılı KHK nın 73/A maddesinde de yaratılması, özel nitelikteki bu ceza normunun fiiliyatta etkisiz kalmasına neden olabilecektir. Bu nedenle soruşturma ve kovuşturma aşamasında farklı oranlarda olmak üzere ceza indirimi yapılmasının sağlanmasının, normun etkinliğini sağlayabileceği düşünülmektedir. Birden fazla kere aynı nitelikte bir suçun faili olunması durumunda, etkin pişmanlık niteliğindeki hükümden faydalanılması ise, ceza normunun önleyici, caydırıcı etkisini ortadan kaldıracağından tekerrüre ilişkin anlaşılır bir açıklamanın yapılması yoluyla, normun farklı şekillerde uygulanmasını engelleyeceği düşünülmektedir ve 8. fıkralar birleştirilmiştir. Hükmün kesinleşmesinden sonra şikayetten vazgeçilmesinin cezanın infazına engel olmasının öngörülmüş olması TCK nın genel hükümlerinden ayrılmaktadır. Bu haliyle düzenleme caydırıcıyı azaltarak, şikayetçi üzerinde baskı oluşturacaktır. Örneğin, karardan sonra firarilerin yakalanmasına kadar geçen süre zarfındaki durumun suçlu bakımından değerlendirilmesi gibi. Bu nedenle hükmün kesinleştirilmesinden sonra şikayetten vazgeçilmesi durumunda ceza infaz edilmez. ibaresi çıkarılmıştır. Şikayete tabi olmasının öngörülmesi kanun koyucunun takdiri olmakla birlikte şikayetten vazgeçilmesinin sınırlarının genişletmesi ve vazgeçme halinde masrafların şikayetçi tarafından karşılanacağının belirtilmesi ceza hukuku ilkeleri ile bağdaşmaz niteliktedir. Hakları zarar gören kişinin artık şahsi davanın kabul edilmediği CMK sisteminde masraflardan sorumlu tutulması kararın kesinleşmesinden sonra şikayetini geri alması halinde infazın durdurulabilecek olması şikayet hakkının kullanılmasını, özellikle mali açıdan güçsüzler bakımından engelleyecektir. Ayrıca Enstitü, Odalar vb. ek şikayetçiler olarak belirtilen kurum ve kuruluşlarında şikayet sonrası masraflara katlanmak zorunda bırakılmaları hakkın kullanılmasını engelleyebilecektir. Bu nedenle Şikayetten vazgeçme nedeniyle

4 davanın düşmesi halinde şikayetçi yargılama giderlerinden sorumlu olur ibaresinin çıkarılması önerilmektedir. Anılan KHK lar tescilli haklar üzerinde koruma sağlamaktadır. Bu nedenle kötü niyetli şikayetlerin önüne geçilmesi isteniyor ise bunun için hak sahibini gösterir ilgili tescil belgelerinin şikayet ile birlikte sunulması gerekli ve yeterli olmalıdır. Bu doğrultuda Şikayetçi, temin edilebilir olması halinde orijinal ürünü aksi takdirde ayırt edilebilir nitelikte görüntüsünü veya fotoğrafını şikayet anında ibraz eder. Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, arama sırasında bulunmak üzere bilirkişi görevlendirebilir ve bu durumda bilirkişi raporuna dayanak olmak üzere, olayın niteliğine göre görüntü veya fotoğraf çekimi yapılır ibaresinin çıkartılması önerilmektedir. b) Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak, gümrük bölgesine yerleştirmek ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, c) Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak, gümrük bölgesine yerleştirmek ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, Gerekçe: Madde metni içerisinde yer alan, ticaret alanına çıkarmak ibaresi ithal etmek dahil pek çok ticari işlemi içerisinde barındırmakla birlikte madde içerisinde ithal etmenin ayrıca belirtilmiş olması nedeniyle ihraç etme nin, 554 Sayılı KHK ya ilişkin tasarı metinlerinde olduğu gibi gümrük bölgesine yerleştirmek ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutmak ibaresinin eklenmesi ile kapsanması amaçlanmıştır.

5 a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın, kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için icapta bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla elde bulundurmak, bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak, Gerekçe: Kanun teklifinde yer alan düzenlemede tasarım bağımsız olarak korunmamakta, ancak kullanıldığı veya uygulandığı ürün koruma altına alınmaktadır, oysa esas olan tasarımın korunmasıdır. Tasarım hakkına tecavüz; ancak tasarımın (kendisinin değil) kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, izinsiz olarak üretilmesi, satılması vb. yollarla ticaret hayatına çıkarılması halinde söz konusu olmaktadır. Oysa bir tasarımın, kullanıldığı veya uygulandığı üründen bağımsız olarak tek başına dahi koruma altında olması gerektiği açıktır. Gerçekten de düzenlemenin bu haliyle kabul edilmesi halinde, tescilli bir tasarım, ancak bir ürün üzerinde kullanıldığı veya ürüne uygulanması halinde koruma kapsamına girmektedir. Böyle bir düzenlemenin de tescilli tasarımın koruma kapsamını son derece daralttığı açıkça anlaşılmakta olup Fikri Hakların korumasının mantığı ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ürünün aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak ifadesinin eklenmesi önerilmektedir.

6 Tasarım hakkına tecavüz suretiyle üretilen malı satan, satışa sunan, gümrük bölgesine yerleştiren ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutan veya her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla elinde bulunduran kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İkinci fıkrada belirtilen eylemleri işleyen kişi kovuşturma başlamadan önce soruşturma evresinde bu maddeye konu malı nereden temin ettiğini bildirerek bu maddenin birinci fıkrasındaki eylemleri işleyen kişilerin tespit edilmesini sağlarsa hükmedilecek ceza yarısına kadar indirilir. Bu fırkanın birinci cümlesinde tanımlanan etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi haline verilecek ceza üçte birine kadarı indirilir. Bu maddeye konu suçlardan ötürü hakkında kesinleşmiş ceza hükmü bulunan kişi, bu maddeye konu yeni bir suç işlemesi halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Yukarıdaki fıkralarda sayılan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Hükmün kesinleştirilmesinden sonra şikayetten vazgeçilmesi durumunda ceza infaz edilmez. Şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesi halinde şikayetçi yargılama giderlerinden sorumlu olur. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilmesi için bu kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca tasarım başvurusundan veya belgesinden doğan hak sahipliğinin şikâyet esnasında belgelendirilmesi gerekir. Gerekçe: Tasarım hakkına ilişkin cezai hükümler, Patent ve Faydalı Modele ilişkin cezai hükümlere uygunluk gösterecek şekilde düzenlenmiştir.

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sayın Nihat ERGÜN Bakan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ANKARA Sayın Bakanım, TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İstanbul, 20 Ocak 2011 Ref: CBS/kt/11-100 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VOM 28.01.2009. Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Çağlar * ÖZET

DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VOM 28.01.2009. Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Çağlar * ÖZET * 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DE 28.01.2009 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME EINE UNTERSUCHUNG ÜBER DIE ÄNDERUNGEN DER MARKENRECHTSVERORDNUNG

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Bekir Sıtkı ŞAFAK Başkan YOİKK Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi Ankara İstanbul, 27 Temmuz 2010 Ref: CBS/kt/10-1188 Sayın ŞAFAK, Türk Sanayicileri ve İşadamları

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde 1 - Bu Kanun

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE HOTEL TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 3. GRUP 1. MASA KONU : KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Endüstriyel tasarımların korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013

AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013 1/756 ESAS NOLU PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013 1. TASARININ

Detaylı

(2. GRUP RAPORU) I. UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR A. GENEL OLARAK UZLAŞMANIN KAPSAMI

(2. GRUP RAPORU) I. UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR A. GENEL OLARAK UZLAŞMANIN KAPSAMI (2. GRUP RAPORU) I. UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR A. GENEL OLARAK UZLAŞMANIN KAPSAMI 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin 1. fıkrasında, uzlaşmanın uygulanabileceği suçlar, 2. fıkrada

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 27 Şubat 2009 TS/SHT/2009-010

Detaylı

Bu sebeplerle maddenin yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

Bu sebeplerle maddenin yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA 15.05.2013 Görüşülmekte olan 1/756 esas numaralı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Detaylı

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI GİRİŞ I. BU SUÇLARIN ŞİKAYETE TABİ OLMASI VE SONUÇLARI II. ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR A.

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI GİRİŞ I. BU SUÇLARIN ŞİKAYETE TABİ OLMASI VE SONUÇLARI II. ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR A. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI GİRİŞ I. BU SUÇLARIN ŞİKAYETE TABİ OLMASI VE SONUÇLARI II. ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR A. SINAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR 1. Hak

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 30 MAYIS-02 HAZİRAN 2013 AFYONKARAHİSAR Grup Adı Konu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : Ceza Hukuku 5. Grup : Kaçakçılık ve uyuşturucu suçları

Detaylı

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 1525 MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ The Consideration of Provisional Injunctions in Trademark

Detaylı