Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow"

Transkript

1 Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services stanbul, Turkey

2 Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow 2005 y l nda CeBIT Biliflim Eurasia farkl bir yap ile sizlere merhaba diyor. CeBIT Biliflim Eurasia pazar n gidifl yönüne, kullan c ihtiyaçlar na, farkl laflan taleplere ve her sektöre yönelik farkl çözümlere göre yeniden flekillendi. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de servis ve çözüm odakl yap lara dönüflen Bilgi ve letiflim pazar gelecek günlerde de müflteri ihtiyaçlar do rultusunda yeniden yap lanacak. küreselleflme bütünleflen Ürünler küçülen Ürünler birçok fonksiyonu birarada tafl yan teknolojiler, dünyay teknoloji odakl yepyeni bir yaflam tarz na haz rl yor. Bu süreçte, profesyonel ve özel yaflam aras ndaki s n rlar h zla ortadan kalk yor n In September of 2005, CeBIT Biliflim Eurasia will once again provide you with a leading showcase and a highly effective business platform this time with a brand new concept and a new layout to match. As the market changes, so does CeBIT Biliflim Eurasia, keeping pace with all the latest themes and trends to offer maximum appeal for your clientele and cover each and every target group. The Information Technology and sector is rapidly redefining itself as a customer driven industry and a provider not only of products, but also of solutions and services. CeBIT Biliflim Eurasia mirrors this process by highlighting trends such as: globalization product convergence product downsizing products for work and everyday use 3.5 * A new age of cross purpose technology is dawning, blurring the traditional distinctions between "work" and "home", and CeBIT Biliflim Eurasia to features technologies serving both worlds n Türkiye de Biliflim Pazar (milyar USD) ICT market in Turkey ($ bn) * nterpro Pazarlama Hizmetleri ve Araflt rma tahmini *Forecast: Interpro Marketing Services and Research letiflim teknolojileri Bilgi teknolojileri Information technology 2

3 Gelecekte In the future we will Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin birbirinden ba ms z gibi görünen pek çok parças asl nda tek bütünün bileflenleri olarak yeniden yap lan yor. Today, many aspects of IT and telecommunications which were once regarded as separate are rightly seen as constituent parts of a larger whole. Avrasya n n en büyük bilgi ve iletiflim teknolojileri platformu CeBIT Biliflim Eurasia olarak pazar n iste ine bu paralelde yaklaflt k ve siz kat l mc lar m z n farkl müflterilerinize farkl flekillerde ulaflabilece iniz sunum alternatifleri haz rlad k. Kat l mc lar m z art k dikey sektörlerdeki müflterilerine de iflik çözümler ile ulaflabilecek ifl ve özel hayat m z yönlendirecek ürünleri CeBIT Biliflim Eurasia da sunabilecekler n CeBIT Biliflim Eurasia, the biggest ICT platform in Eurasia, has been redesigned to reflect this reality, taking its cues straight from the market. The new show has a well chosen array of core themes and special displays to give you maximum exposure to all your important target groups. The choice is yours: Zero in on specific vertical markets or inspire the consumer world by reaching high powered buyers of multipurpose technology or both! n Gelecek Park Future Parc Telekomünikasyon Kamu Sektörü Public Sector Dijital Yaflam Digital Life Kurumsal Seminerler Corporate Lectures fl Dünyas Business World Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe farkl al fl buy differently farkl sat fl sell differently farkl ifl work differently farkl yaflam live differently 3

4 Salonlar Halls 2005 y l ile sizlere 10 salonda 3 ana bölüm, 3 tematik bölümle hizmet verece iz Your high impact showcase: 10 exhibition halls, three core themes and three special displays fl Dünyas Business World Bilgi Teknolojileri Information Technology letiflim Teknolojileri Gelecek Park Communication Technology Future Parc Türkiye den Küreye Made in Turkey From Turkey to the Globe Made in Turkey Dijital Yaflam Digital Life Dijital Foto raf, PC, Görüntüleme, Kamu Sektörü Digital Photography, PCs, Imaging, Public Sector Dijital Foto raf, PC, Görüntüleme Digital Photography, PCs, Imaging Mobil letiflim ve Tüketici Elektroni i Mobile Communication & Consumer Electronics Mobil letiflim ve Telekomünikasyon Mobile Communication & Telekomünikasyon 9 10 Telekomünikasyon Telekomünikasyon fl dünyas nda Bilgi ve iletiflim teknolojisi flirketleri dikey sektörlere farkl çözümlerini sunabilecek, kurumsal karar verme süreçlerinde etkili olacak uygulamalar, ifl yap fl biçimlerine özel uygulamalar, bu uygulamalar destekleyen ürün ve hizmetleri bu salonlarda müflterileri ile buluflturabilecekler. Teknoloji günlük yaflam m z n ayr lmaz bir parças haline geliyor. Hayat m z kolaylaflt ran uygulamalar ile ifl hayat m zla sosyal hayat m z bütünlefltiren ürün ve hizmetlerin tan t laca bu bölümde bireye, ev yaflam n za ve bu konu çerçevesinde ifllerini gelifltiren uygulamac lara yönelik çözümler ve ürünler yer alacak. Kendini Telekomünikasyon flirketi olarak tan mlayan, telekom odakl hizmet üreten ürün ve uygulamalar n yer alaca bölümün ad Telekomünikasyon. Companies serving the IT and telecommunications needs of the business world will be able to effectively present their solutions to vertical sectors, influence corporate buyers and decision makers and put a big spotlight on products and services to handle special applications. Technology is becoming an inseparable part of our daily lives. The Digital Life section will promote applications that simplify our daily lives, as well as products and services that serve us both at work and at home. This section focuses on consumers (individuals and families), as well as application developers serving them not to mention professionals in search of inspired solutions for their own private lives! The name says it all: This is the place to be for everything related to telecommunications products and services; in short, the mobile way of life. Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc

5 Tematik bölümler Thematic sections Gelece iniz için Bu bölümler; bilgi ve iletiflim teknolojilerinin ve günlük yaflam m z n ayr lmaz parçalar n oluflturuyor. Future business The following showcases are devoted to indispensable ICT solutions which influence our daily lives: Kamu Sektörü Gelecek Park Türkiye den Küreye Public Sector Future Parc From Turkey to the Globe bölümleri, özel temalar ile ilgilileri biraraya getirecek ve hedef kitlesine daha kolay ulaflabilecek. CeBIT Biliflim Eurasia n n her üç ziyaretçisinin ikisi taraf ndan ziyaret edilen bu bölümler geçti imiz üç senede baflar l projelerin bafllang ç noktas oldu. Bu sene de CeBIT Biliflim Eurasia Kamu Sektörü ile yönetiflim sürecindeki projeleri, Gelecek Park Ar-Ge çal flmalar nda ulusal ve uluslararas örnekleri, Türkiye den Küreye bölümünde ise dünyaya örnek olabilecek ürün ve uygulamalar ziyaretçileri ile buluflturacak n Detaylar için bak n z sayfa Each of these special displays works to promote close dialogue between providers and specific user groups. These displays are visited by two out of every three visitors to CeBIT Biliflim Eurasia, and have been the starting point for a number of successful projects over the past three years. This year CeBIT Biliflim Eurasia will introduce visitors to egovernment projects in "Public Sector", national and international R&D efforts in "Future Parc" and products and applications that can serve as models to the world in "From Turkey to the Globe" n See pages for details. 5

6 fl Dünyas Business World 2 Bilgi Teknolojileri Information Technology Tüm sektörlere hitap eden bilgi ve iletiflim teknolojisi çözümleri ile ifl yönetim süreçlerindeki uygulamalar fl Dünyas nda... ICT solutions that appeal to all sectors and applications aimed at the business management process will be exhibited in "Business World". Bilgisayarlar (1) Anabilgisayarlar / sunucular fl istasyonlar El terminalleri Depolama sistemleri ve ekipmanlar Dahili ve harici depolama Manyetik disk depolama sistemleri Manyetik optik depolama sistemleri Optik depolama sistemleri Depolama malzemeleri Depolama yönetim sistemleri iscsi sistemleri Blu Ray sistemleri Sat fl Noktas Sistemleri Yazarkasa sistemleri Ma azac l k sistemleri Ofis Otomasyonu ekipmanlar, aksesuarlar Yaz c lar Fotokopi makinalar Laminasyon, eposta yönetimi Ka t ifllemleri ve yönetimi DTP/ön bask Ka t imha makinalar Aksesuarlar Kart Teknolojisi Manyetik fleritler Kart okuyucular Ak ll kartlar Radyofrekans sistemleri Kart üretim ekipmanlar fiirket Uygulamalar fiirket kaynak planlama Tedarik zinciri yönetimi Müflteri iliflkileri yönetimi Ürün yaflam döngüsü yönetimi Mühendislik çözümleri Üretim yürütme sistemleri Uygulama hizmeti sa lay c lar Bilgi yönetimi çerik yönetimi fl ak fl yönetimi fl istihbarat Otomatik veri yakalama Dikey piyasa çözümleri eticaret / eifl Görsellefltirme Proje yönetimi epazarlama Sistem yaz l m (2) Aç k kaynak flletim sistemleri Veritaban yönetim sistemleri Yönetim sistemleri Gelifltirme sistemleri eifl çözümleri Grid hesaplama Hizmetler (3) Dan flmanl k D fl kaynak kullan m, sözleflmeler Sistem entegrasyonu Biliflim hizmetleri Doküman yönetim çözümleri Dokümanlar n ifllenmesi, yönetimi ve arflivlenmesi için donan mlar ve yaz l mlar (1) steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler. (2) steyen firmalar 4. salonda da yer alabilirler. (3) steyen firmalar 3. salonda da yer alabilirler. Computers (1) Mainframes / servers Workstations Handhelds Blade servers Storage systems and equipment Internal and external storage Magnetic disk storage systems Magneto optical storage systems Optical storage systems Storage media Storage management systems iscsi systems Blu Ray systems Point of Sale Cash register systems Shop systems Office automation equipment, accessories, supplies Printers Photocopiers Laminating Mail handling Paper processing and handling DTP/pre print Document shredders Accessories Card technology Magnetic strips Card readers Smart cards Radio Frequency systems Card production equipment Enterprise Applications Enterprise resource planning Supply chain management Customer relationship management Product lifecycle management Engineering solutions Manufacturing execution systems Application service providers Knowledge management Content management Workflow management Business intelligence Automatic data capture Vertical market solutions ecommerce / ebusiness Visualization Project management emarketing System software (2) Open source Operating systems Database Management systems Administration systems Development systems ebusiness solutions Grid computing Services (3) Consulting Outsourcing, contracting Systems integration IT services Document management solutions Hardware and software for the processing, administration and archiving of documents (1) Companies can also exhibit in Hall 6. (2) Companies can also exhibit in Hall 4. (3) Companies can also exhibit in Hall 3. 6

7 fl Dünyas Business World 3 letiflim Teknolojileri, Gelecek Park * Communication Technology, Future Parc* Telekomünikasyon & Internet hizmetleri DSL ve ISDN sa lay c lar Internet hizmeti sa lay c lar Web hosting Kablosuz internet hizmetleri Katma de erli hizmetler Uygulama hizmeti sa lay c lar Uygulama hosting hizmetleri Dijital haklar n yönetimi Hizmetler Konum temelli hizmetler Video konferans sistemleri A lar Internet hizmetleri Depolama alan a lar (SAN) A güvenli i A tan ve ölçüm cihazlar A hesaplama yaz l mlar Aktif ve pasif a bileflenleri Güvenlik Fiziksel güvenlik Yaz l m güvenli i Kriptografi, güvenli iletiflim Anti virus sistemleri Biyometrik Firewall lar / Atefl duvarlar Dan flmanl k, planlama Kesintisiz güç kayna sistemleri nsan Kaynaklar Çal flma dünyas, Ö renme & Performans K ( nsan Kaynaklar ) yaz l m K d fl kaynak kullan m Çal flma, ö renme & performans eö renme / evergi Zaman yönetimi, geçifl kontrol, K planlama K performans fl & Kariyer dünyas & Internet services DSL and ISDN providers Internet service providers Web hosting Wireless internet services Value added services Application service providers Application hosting services Digital rights management Services Location based services Videoconferening systems Networks Internet services Storage area networks (SAN) Network security Network diagnosis and measuring equipment Network computing software Active and passive network components Security Physical security Software security Cryptography, secure communications Anti virus systems Biometrics Firewalls Consulting, planning Uninterruptable power supply systems Human Resources World of working, Learning & Performance HR software HR outsourcing Working, learning & performance elearning / eassessment Time management, access control, HR planning HR performance Job & Career Market 4 Türkiye den küreye Made in Turkey* From Turkey to the Globe Made in Turkey* * Detaylar için bak n z sayfa * See pages for details. Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc fl Dünyas Business World

8 Dijital Yaflam Digital Life 5 Kamu Sektörü* Public Setor* 6 Dijital Foto raf, PC, Görüntüleme Digital Photography, PCs, Imaging Kiflisel Bilgisayarlar (4) Dizüstü bilgisayarlar Notebook lar Avuçiçi bilgisayarlar Aksesuarlar Çevrebirimleri ve bileflenler Girifl ve ç k fl çevrebirimleri Fare ve klavyeler Monitörler Kasalar So utucular Ses kartlar Grafik kartlar Taray c lar fllemciler Anakartlar Dijital foto rafç l k Kameralar Depolama malzemeleri Resim / görüntü iflleme Aksesuarlar Meteryaller PCs (4) Laptops Notebooks PDAs Accessories Peripherals and Components Input and output peripherals Mice and keyboards Monitors Cases Coolers Sound cards Graphic cards Scanners Processors Motherboards Mainboards Digital photography Cameras Storage Media Image Processing Accessories Meterials (4) steyen firmalar 2. salonda da yer alabilirler. (4) Companies can also exhibit in Hall 2. Günlük yaflam m z n ayr lmaz parçalar Dijital Yaflam da Mobil letiflim ve Tüketici Elektroni i Mobile Communication & Consumer Electronics Mobil letiflim ve Telekomünikasyon Mobile Communication & Indispensable parts of our daily lives will be on show in "Digital Life". Ev elektroni i Ak ll ev sistemleri Ev otomasyonu Dijital e lence (5) Ses sistemleri Hi-Fi Video / DVD Dijital video yay nc l, dijital ses yay nc l, interaktif TV E lence sistemleri ve aletleri Ev sinema sistemleri Ses-video iletiflim sunucular Oyunlar Sunu teknolojileri Tüketici elektroni i Aksesuarlar Multimedya ev platformu Mobil iletiflim Mobil telefon sistemleri Mobil telefon tedarikçisi Uydu iletiflimi Cihazlar ve aksesuarlar Trunk l radyo hizmetleri Telematikler ve yön bulma Mobil telefonlar Radyo donan mlar Aksesuarlar W-LAN UMTS,GSM,GPRS Home electronics Intelligent home systems Home automation Digital entertainment (5) Audio Hi-Fi Video / DVD Digital video broadcasting, digital audio broadcasting, interactive TV Entertainment systems and devices Home theatre Audio-video communications server Games Display technologies Consumer electronics Accessories Multimedia home platform Mobile communications Mobile phone systems Mobile phone providers Satellite communications Equipment and accessories Trunked radio services Telematics and navigation Mobile phones Radio installations Accessories W-LAN UMTS,GSM,GPRS (5) steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler. * Detaylar için bak n z sayfa (5) Companies can also exhibit in Hall 6. * See pages for details. 8

9 Telekomünikasyon 9 10 Telekomünikasyon Telekomünikasyon Sabit hat Sabit hat tedarikçisi A cihaz tedarikçileri Ses, veri, yaz ve görsel iletiflim Bilgisayar telefon entegrasyonu ISDN ve DSL cihazlar Video konferans sistemleri Ça r merkezi sistemleri Enerji hatt iletiflimi Telekomünikasyon son kullan c cihazlar Anahtarlama sistemlerinin yüklenmesi IP üzerinden ses iletimi (VoIP) Fixed line Fixed line providers Network equipment suppliers Voice, data, text and visual communication Computer telephony integration ISDN and DSL equipment Videoconferencing systems Call centre systems Powerline communication end user equipment Switching installations Voice over IP Dijital Yaflam/ Digital Life Kamu Sektörü Public Sector Telekomünikasyon 1 9

10 Tematik bölümler Thematic sections Kamu Sektörü Geliflen teknolojiyle, hayat m zdaki de iflen ihtiyaçlara yeni çözüm yollar sunuluyor. Bu de iflimin devlet ve yerel yönetimlerde gerçekleflen kamu hizmeti ve servislerine yans mas ile, vatandafl n yönetimin bir parças olmas n hedefleyen elektronik dönüflüm projeleri Kamu sektörü bölümünde yer buluyor. Bu bölümde yer alan projeler kendine özel forum alan nda ilgililerle bulufluyor. Merkezi yönetim Kamu hizmetlerinin bilgi teknolojilerini kullanarak vatandafla ulaflmas n amaçlayan, edevlet olma sürecinin belkemi ini oluflturan edönüflüm projeleri, Yerel yönetimler/ idareler Yerel yönetimlerde insan yaflam n kolaylaflt ran elektronik hizmet projeleri ile kent bilgi sistemi gibi gittikçe yayg nlaflan ebelediye uygulamalar, Özel sektör kurulufllar edönüflüm ve eyönetiflim projeleri kapsam nda merkezi ve yerel yönetimlere ürün ve hizmet üreten ve bunlar uygulayan özel sektör kurulufllar, Uluslararas uygulamalar Dünyan n çeflitli ülke ve bölgelerinden halka hizmet üreten kurum ve kurulufllar n edönüflüm projelerinin Avrasya n n en büyük teknoloji platformunda biraraya gelmesi hedefleniyor n Public Sector To meet the changing needs in our modern lives, new technology is constantly giving rise to new solutions. The Public Sector display is dedicated to the many services provided by central and local government in order to better serve the public, including etransformation initiatives. The projects featured here will be designed for maximum appeal to the target audiences for this special forum. Central government Showcasing etransformation projects forming the backbone of the egovernment effort, where public services are using IT to reach citizens. Municipal government Focusing on rapidly spreading emunicipality applications that are simplifying peoples lives and city information systems, e.g. electronic service projects in local government. Private sector organizations Private sector organizations that are developing and implementing products and services for central and local government within the scope of etransformation and egovernment projects. International applications A platform to unite the etransformation efforts of various governmental bodies from around the world, powered by Eurasia s largest technology platform n 10

11 Tematik bölümler Thematic sections Gelecek Park Future Parc stanbul u Avrasya n n teknoloji baflkenti yapmay hedefleyen CeBIT Biliflim Eurasia üç y ld r Gelecek Park bölümünde üniversiteler ile sanayiyi bir araya getiriyor. Avrasya n n teknoloji platformunda, Gelecek Park Türkiye yi yar nlara tafl yacak Ar-Ge projelerinin buluflma noktas olmay hedefliyor. Bu bölümde yer alan projeler Gelecek Konuflmalar forum alan nda ilgililerle bulufluyor. CeBIT Biliflim Eurasia aims to make Istanbul the technology capital of Eurasia, and to this end has brought together universities and industry in the Future Parc section for the past three years. "Future Parc" aims to be the meeting point for the R&D projects that will carry Turkey into the future. The projects included in this section will be introduced to audiences in the "Future Talk" forum. Bu bölüm ayr ca Sanayi ve Ticaret Odalar n n ilgili çal flma gruplar na, devletin ilgili kurum ve kurulufllar na, mesleki derneklere ve odalara, finansal destek programlar na seslenerek, üniversite sanayi iflbirli ini h zland rmay amaçl yor. Türkiye den Küreye Türkiye deki teknoloji üretimini teflvik etmeyi amaçlayan "Türkiye den Küreye" bölümünde, ülkemizde üretilen katma de erli ürün ve hizmetler sergileniyor. Bu y l üçüncüsü gerçekleflecek olan projede geçti imiz y llarda küresel ekonomide sesini duyurmak isteyen birçok Türk firmas yer ald. Dünyaya teknoloji alan nda yeni y ld zlar kazand rmay hedefleyen Türkiye den Küreye, ülkemizde üretilen teknolojiyi farkl pazarlarla tan flt r yor n This section also aims to accelerate cooperation between universities and industry by appealing to the working groups of the related Chambers of Industry and Commerce, state institutions, professional associations and chambers and financial support programs. From Turkey to the Globe The "From Turkey to the Globe" section aims to encourage the production of technology in Turkey by exhibiting value added products and services produced in this country. This is the third year for this project, in which many Turkish companies seeking to make their voice heard in the global economy have participated in the past. From Turkey to the Globe aims to create new stars in the global technology market by introducing locally produced technology to different markets n Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc

12 Kurumsal Seminerler Corporate Lectures Bilinirli inizi art rmaya haz r m s n z? Widen your reputation CeBIT Biliflim Eurasia da hedef kitlenize bir çok farkl kanaldan ulaflabilirsiniz. Fuar bu anlamda sadece ürün, hizmet ve çözümlerinizi sergileme imkan tan makla kalm yor, ayn zamanda bir çok farkl amaç için kullan labilen salonlar n da hizmetinize açarak, her türlü özel etkinli iniz için size ek f rsatlar sunuyor. fiirketiniz için en etkin tan t m ortam Fuar merkezindeki salonlar özel toplant lar n z, tan t m/ lansman gibi sunumlar n z, bas n toplant lar n z ve flirketinize özel ofis odalar olarak kullanabilece iniz ayr cal kl mekanlar. Gerçeklefltirmeyi düflündü ünüz her türlü etkinlikte, deneyimli ekibimiz sizinle bir ifl orta gibi çal flarak organizasyonunuz için her türlü servis deste ini sa l yor n CeBIT Biliflim Eurasia offers a range of opportunities for reaching your target audience. In addition to displaying your products, services and solutions in the exhibition halls, you can also organize private meetings, presentations and gettogethers in the multipurpose meeting rooms available to you for this purpose. A highly effective means of promoting your business The Tüyap Fair and Congress Center provides exclusive facilities for private meetings, promotions, presentations, product launches and press conferences. Ample office space is also available. Whatever activities you are planning, you can count on the all-round support of the CeBIT Biliflim Eurasia team n 12

13 Internet hizmetleri Internet services Vazgeçilmez tan t m arac CeBIT Biliflim Eurasia web sitesi, tüm tan t m araçlar içinde en kapsaml ve en güncel bilgi kayna. Site fuar ziyaretçileri, kat l mc firmalar, ve bas n için özel bölümlere ayr larak bilgiye eriflimi kolaylaflt r yor. Fuardan önce, fuar s ras nda ve sonras nda size gerekli olan her türlü bilgi için CeBIT Biliflim Eurasia web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fuar web sitesinde yer alacak flirket ve ürün bilgileriniz ile hedef kitlenize do rudan ulaflabilirsiniz n An indispensable promotional tool The CeBIT Biliflim Eurasia website is an excellent source of comprehensive and up-to-date information. The site is divided into sections for visitors, exhibitors and the media. You can visit the CeBIT Biliflim Eurasia website before, during and after the show. Information about your company and its products can be accessed instantaneously by potential customers. n Online fuar k lavuzunuz adresinde bulabilece iniz çeflitli bilgileri flu flekilde özetleyebiliriz: Kat l mc flirket listeleri (kat l mc flirket ismine ve ürüne göre tarama) fiirketlerin ayr nt l tan t m bilgileri Fuar ile ilgili kat l m/hizmet bilgi formlar Haberler ve duyurular Fuardaki tematik bölümler ve özel etkinlikler Çeflitli flirket etkinlikleri ve toplant lar Bas n için özel bölüm Fuar ile ilgili görsel materyaller fiirketlerin bas n bültenleri Your online exhibition guide What s available at Lists of exhibitors (searchable by exhibitor and product) Detailed information on participating companies Application forms and service order forms The latest news and announcements Information on thematic presentations and special displays Details of company presentations and meetings Information for the press Promotional materials for CeBIT Biliflim Eurasia Exhibitor press releases 13

14 Kat l m seçenekleri Participation options Son baflvuru tarihi 18 Haziran 2005 Registration deadline: 18 June 2005 Paket 1 Option 1 Bofl Alan kiralama hizmet bedeli m 2 birim fiyat 175 Euro + % 18 KDV Space only: EUR 175 per m % VAT Paket 2 Option 2 m 2 fiyat 200 Euro + % 18 KDV Bofl alan kiralama Stand yap m Al n yaz s n n yaz lmas Hal Kurulan stand metrekaresinden ba ms z olmak üzere 3kW elektrik kullan m n sa layan 3 lü priz 3 m 2 ye 100 Watt l k spot ve spotlar n yanmas için gereken elektrik enerjisi (3 kw, 220 V, 50 Hz) EUR 200 per m % VAT Floor space Aluminum frame construction White wall panels Fascia panel with booth number and company name Spotlights (100 W per 3 m 2 ) 3 kw of electricity 3 power sockets (220 V, 50 Hz) (regardless of the actual rented area) Paket 3 Option 3 m 2 fiyat 225 Euro + % 18 KDV Paket 2 ye ilave olarak, kurulan stand metrekaresinden ba ms z olmak üzere; 3 adet verzalit sandalye 1 adet verzalit yuvarlak masa 1m x 1m olmak üzere kap s olan depo Dan flma masas EUR 225 per m % VAT Same as Option 2, plus 1 table 3 chairs 1m x 1m lockable storage space Information desk (all regardless of the actual rented area) 14

15 letiflim Contacts 2005 için yerinizi ay rtmay unutmay n CeBIT Biliflim Eurasia Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar 6-11 Eylül 2005 tarihleri aras nda stanbul Beylikdüzü nde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltiriliyor. CeBIT Biliflim Eurasia da yer almak için Kat l m Formunu doldurarak bize ulaflt rman z yeterli. Kat l mc lara profesyonel destek CeBIT Biliflim Eurasia kat l mc lar ödedikleri kat l m bedeli karfl l nda standart bir çok hizmetten faydalanabiliyorlar. Deneyimli bir ekip fuar öncesi dönemde ve fuar esnas nda ulusal ve uluslararas düzeyde gerçeklefltirdi i yo un tan t m faaliyetlerinin yan s ra, kurulum aflamas ndan toplanma aflamas na kadar fuar kat l mc lar na teknik ve lojistik destek veriyor n Reserve your place for 2005 CeBIT Biliflim Eurasia International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services will take place from 6 11 September 2005 at the Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul. To reserve stand space, simply fill in the Application Form and send it to us. Professional support for exhibitors A wide range of standard services are included in the basic participation fee. Along with intensive promotional activities at the national and international level, the CeBIT Biliflim Eurasia team can provide additional support during every phase of the trade show from setting up and dismantling to technical services and logistics n Detayl bilgi için CeBIT Biliflim Eurasia sat fl ekibine baflvurunuz. For detailed information please contact one of the sales representatives listed below: Engin Er Sat fl ve Servis Müdürü Sales and Service Manager Tel : +90 (212) Ext: Evren Kulaço lu Sat fl ve Servis Sorumlusu Sales and Service Supervisor Tel : +90 (212) Ext: Serhat Cerit Sat fl ve Servis Müdür Yard mc s Assistant Manager for Sales and Service Tel : +90 (212) Ext: Umut Taflk n Sat fl ve Servis Sorumlusu Sales and Service Supervisor Tel : +90 (212) Ext:

16 Düzenleyici Kurulufl Fair Organization Uluslararas Pazarlama International Marketing H FAfi. - Hannover Fairs nterpro Uluslararas Fuarc l k A.fi. Gazeteciler Mahallesi, Sa lam Fikir Sokak, Esentepe, stanbul, Turkey Tel : +90 (212) Fax : +90 (212) Deutsche Messe AG Messegelände Hannover, Germany Tel : +49 (511) Fax : +49 (511) H F A.fi. EDB05 12/2004

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology, Telecommunications, Software & Services 5-10.9.2006

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS 21-24 SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them.

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them. INHOUSE DESIGN departmanı, Hannover Messe International Istanbul tarafından standlarının kurumsal imajlarına uygun, efektif bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını isteyen firmaların taleplerine cevap

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Etüd. Etkinlik Teknolojileri. Genel Bakış. Corporate. Development

Etüd. Etkinlik Teknolojileri. Genel Bakış. Corporate. Development + Events Project Etüd Corporate Development Etkinlik Teknolojileri Genel Bakış + Etüd Kimdir ne Yapar Yaklaşık 20 yıldır, bilişim sektöründe hizmet vermekteyiz. Bu zaman zarfında kazanmış olduğumuz deneyim

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey Beton Dağ t c Placing Boom Exports from Turkey CUBA COLOMBIA SLOV İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP HAKKIMIZDA / ABOUT US Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi nin faaliyet alan Hidrolik beton da t

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Kripto was born In November 2011 by 3 founding member in İstanbul. From now on, there is 22 exclusive engineers who are software technology based.

Kripto was born In November 2011 by 3 founding member in İstanbul. From now on, there is 22 exclusive engineers who are software technology based. Kripto is the first and only software company which improves the inevitable needs of the evolving Television Broadcasting in Turkey and in the World with advertising and data management technology that

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

ALUEXPO2013. 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR

ALUEXPO2013. 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR ALUEXPO013 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR Avrasya Alüminyum Endüstrisine Ulaşmak İçin Tek Fuar The Unique Key

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way Huawei Enterprise A Better Way İletişim, kaynaklar arasındaki

Detaylı

Sandvik Coromant Türkiye

Sandvik Coromant Türkiye Sandvik Coromant Türkiye Metin Arıkfidan Coromant Müdürü +90 216 453 0 740 metin.arikfidan@sandvik.com Safety first At Sandvik Coromant safety is our top priority Emergency Exit Assembly Point Emergency

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking

8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety and parking 27.28.29 MAYIS / MAY 2015 İSTANBUL EXPO CENTER 8. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenligi ve Park Sistemleri Fuarı 8th International trade fair for infrastructure, traffic management, safety

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı