Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow"

Transkript

1 Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services stanbul, Turkey

2 Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow 2005 y l nda CeBIT Biliflim Eurasia farkl bir yap ile sizlere merhaba diyor. CeBIT Biliflim Eurasia pazar n gidifl yönüne, kullan c ihtiyaçlar na, farkl laflan taleplere ve her sektöre yönelik farkl çözümlere göre yeniden flekillendi. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de servis ve çözüm odakl yap lara dönüflen Bilgi ve letiflim pazar gelecek günlerde de müflteri ihtiyaçlar do rultusunda yeniden yap lanacak. küreselleflme bütünleflen Ürünler küçülen Ürünler birçok fonksiyonu birarada tafl yan teknolojiler, dünyay teknoloji odakl yepyeni bir yaflam tarz na haz rl yor. Bu süreçte, profesyonel ve özel yaflam aras ndaki s n rlar h zla ortadan kalk yor n In September of 2005, CeBIT Biliflim Eurasia will once again provide you with a leading showcase and a highly effective business platform this time with a brand new concept and a new layout to match. As the market changes, so does CeBIT Biliflim Eurasia, keeping pace with all the latest themes and trends to offer maximum appeal for your clientele and cover each and every target group. The Information Technology and sector is rapidly redefining itself as a customer driven industry and a provider not only of products, but also of solutions and services. CeBIT Biliflim Eurasia mirrors this process by highlighting trends such as: globalization product convergence product downsizing products for work and everyday use 3.5 * A new age of cross purpose technology is dawning, blurring the traditional distinctions between "work" and "home", and CeBIT Biliflim Eurasia to features technologies serving both worlds n Türkiye de Biliflim Pazar (milyar USD) ICT market in Turkey ($ bn) * nterpro Pazarlama Hizmetleri ve Araflt rma tahmini *Forecast: Interpro Marketing Services and Research letiflim teknolojileri Bilgi teknolojileri Information technology 2

3 Gelecekte In the future we will Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin birbirinden ba ms z gibi görünen pek çok parças asl nda tek bütünün bileflenleri olarak yeniden yap lan yor. Today, many aspects of IT and telecommunications which were once regarded as separate are rightly seen as constituent parts of a larger whole. Avrasya n n en büyük bilgi ve iletiflim teknolojileri platformu CeBIT Biliflim Eurasia olarak pazar n iste ine bu paralelde yaklaflt k ve siz kat l mc lar m z n farkl müflterilerinize farkl flekillerde ulaflabilece iniz sunum alternatifleri haz rlad k. Kat l mc lar m z art k dikey sektörlerdeki müflterilerine de iflik çözümler ile ulaflabilecek ifl ve özel hayat m z yönlendirecek ürünleri CeBIT Biliflim Eurasia da sunabilecekler n CeBIT Biliflim Eurasia, the biggest ICT platform in Eurasia, has been redesigned to reflect this reality, taking its cues straight from the market. The new show has a well chosen array of core themes and special displays to give you maximum exposure to all your important target groups. The choice is yours: Zero in on specific vertical markets or inspire the consumer world by reaching high powered buyers of multipurpose technology or both! n Gelecek Park Future Parc Telekomünikasyon Kamu Sektörü Public Sector Dijital Yaflam Digital Life Kurumsal Seminerler Corporate Lectures fl Dünyas Business World Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe farkl al fl buy differently farkl sat fl sell differently farkl ifl work differently farkl yaflam live differently 3

4 Salonlar Halls 2005 y l ile sizlere 10 salonda 3 ana bölüm, 3 tematik bölümle hizmet verece iz Your high impact showcase: 10 exhibition halls, three core themes and three special displays fl Dünyas Business World Bilgi Teknolojileri Information Technology letiflim Teknolojileri Gelecek Park Communication Technology Future Parc Türkiye den Küreye Made in Turkey From Turkey to the Globe Made in Turkey Dijital Yaflam Digital Life Dijital Foto raf, PC, Görüntüleme, Kamu Sektörü Digital Photography, PCs, Imaging, Public Sector Dijital Foto raf, PC, Görüntüleme Digital Photography, PCs, Imaging Mobil letiflim ve Tüketici Elektroni i Mobile Communication & Consumer Electronics Mobil letiflim ve Telekomünikasyon Mobile Communication & Telekomünikasyon 9 10 Telekomünikasyon Telekomünikasyon fl dünyas nda Bilgi ve iletiflim teknolojisi flirketleri dikey sektörlere farkl çözümlerini sunabilecek, kurumsal karar verme süreçlerinde etkili olacak uygulamalar, ifl yap fl biçimlerine özel uygulamalar, bu uygulamalar destekleyen ürün ve hizmetleri bu salonlarda müflterileri ile buluflturabilecekler. Teknoloji günlük yaflam m z n ayr lmaz bir parças haline geliyor. Hayat m z kolaylaflt ran uygulamalar ile ifl hayat m zla sosyal hayat m z bütünlefltiren ürün ve hizmetlerin tan t laca bu bölümde bireye, ev yaflam n za ve bu konu çerçevesinde ifllerini gelifltiren uygulamac lara yönelik çözümler ve ürünler yer alacak. Kendini Telekomünikasyon flirketi olarak tan mlayan, telekom odakl hizmet üreten ürün ve uygulamalar n yer alaca bölümün ad Telekomünikasyon. Companies serving the IT and telecommunications needs of the business world will be able to effectively present their solutions to vertical sectors, influence corporate buyers and decision makers and put a big spotlight on products and services to handle special applications. Technology is becoming an inseparable part of our daily lives. The Digital Life section will promote applications that simplify our daily lives, as well as products and services that serve us both at work and at home. This section focuses on consumers (individuals and families), as well as application developers serving them not to mention professionals in search of inspired solutions for their own private lives! The name says it all: This is the place to be for everything related to telecommunications products and services; in short, the mobile way of life. Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc

5 Tematik bölümler Thematic sections Gelece iniz için Bu bölümler; bilgi ve iletiflim teknolojilerinin ve günlük yaflam m z n ayr lmaz parçalar n oluflturuyor. Future business The following showcases are devoted to indispensable ICT solutions which influence our daily lives: Kamu Sektörü Gelecek Park Türkiye den Küreye Public Sector Future Parc From Turkey to the Globe bölümleri, özel temalar ile ilgilileri biraraya getirecek ve hedef kitlesine daha kolay ulaflabilecek. CeBIT Biliflim Eurasia n n her üç ziyaretçisinin ikisi taraf ndan ziyaret edilen bu bölümler geçti imiz üç senede baflar l projelerin bafllang ç noktas oldu. Bu sene de CeBIT Biliflim Eurasia Kamu Sektörü ile yönetiflim sürecindeki projeleri, Gelecek Park Ar-Ge çal flmalar nda ulusal ve uluslararas örnekleri, Türkiye den Küreye bölümünde ise dünyaya örnek olabilecek ürün ve uygulamalar ziyaretçileri ile buluflturacak n Detaylar için bak n z sayfa Each of these special displays works to promote close dialogue between providers and specific user groups. These displays are visited by two out of every three visitors to CeBIT Biliflim Eurasia, and have been the starting point for a number of successful projects over the past three years. This year CeBIT Biliflim Eurasia will introduce visitors to egovernment projects in "Public Sector", national and international R&D efforts in "Future Parc" and products and applications that can serve as models to the world in "From Turkey to the Globe" n See pages for details. 5

6 fl Dünyas Business World 2 Bilgi Teknolojileri Information Technology Tüm sektörlere hitap eden bilgi ve iletiflim teknolojisi çözümleri ile ifl yönetim süreçlerindeki uygulamalar fl Dünyas nda... ICT solutions that appeal to all sectors and applications aimed at the business management process will be exhibited in "Business World". Bilgisayarlar (1) Anabilgisayarlar / sunucular fl istasyonlar El terminalleri Depolama sistemleri ve ekipmanlar Dahili ve harici depolama Manyetik disk depolama sistemleri Manyetik optik depolama sistemleri Optik depolama sistemleri Depolama malzemeleri Depolama yönetim sistemleri iscsi sistemleri Blu Ray sistemleri Sat fl Noktas Sistemleri Yazarkasa sistemleri Ma azac l k sistemleri Ofis Otomasyonu ekipmanlar, aksesuarlar Yaz c lar Fotokopi makinalar Laminasyon, eposta yönetimi Ka t ifllemleri ve yönetimi DTP/ön bask Ka t imha makinalar Aksesuarlar Kart Teknolojisi Manyetik fleritler Kart okuyucular Ak ll kartlar Radyofrekans sistemleri Kart üretim ekipmanlar fiirket Uygulamalar fiirket kaynak planlama Tedarik zinciri yönetimi Müflteri iliflkileri yönetimi Ürün yaflam döngüsü yönetimi Mühendislik çözümleri Üretim yürütme sistemleri Uygulama hizmeti sa lay c lar Bilgi yönetimi çerik yönetimi fl ak fl yönetimi fl istihbarat Otomatik veri yakalama Dikey piyasa çözümleri eticaret / eifl Görsellefltirme Proje yönetimi epazarlama Sistem yaz l m (2) Aç k kaynak flletim sistemleri Veritaban yönetim sistemleri Yönetim sistemleri Gelifltirme sistemleri eifl çözümleri Grid hesaplama Hizmetler (3) Dan flmanl k D fl kaynak kullan m, sözleflmeler Sistem entegrasyonu Biliflim hizmetleri Doküman yönetim çözümleri Dokümanlar n ifllenmesi, yönetimi ve arflivlenmesi için donan mlar ve yaz l mlar (1) steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler. (2) steyen firmalar 4. salonda da yer alabilirler. (3) steyen firmalar 3. salonda da yer alabilirler. Computers (1) Mainframes / servers Workstations Handhelds Blade servers Storage systems and equipment Internal and external storage Magnetic disk storage systems Magneto optical storage systems Optical storage systems Storage media Storage management systems iscsi systems Blu Ray systems Point of Sale Cash register systems Shop systems Office automation equipment, accessories, supplies Printers Photocopiers Laminating Mail handling Paper processing and handling DTP/pre print Document shredders Accessories Card technology Magnetic strips Card readers Smart cards Radio Frequency systems Card production equipment Enterprise Applications Enterprise resource planning Supply chain management Customer relationship management Product lifecycle management Engineering solutions Manufacturing execution systems Application service providers Knowledge management Content management Workflow management Business intelligence Automatic data capture Vertical market solutions ecommerce / ebusiness Visualization Project management emarketing System software (2) Open source Operating systems Database Management systems Administration systems Development systems ebusiness solutions Grid computing Services (3) Consulting Outsourcing, contracting Systems integration IT services Document management solutions Hardware and software for the processing, administration and archiving of documents (1) Companies can also exhibit in Hall 6. (2) Companies can also exhibit in Hall 4. (3) Companies can also exhibit in Hall 3. 6

7 fl Dünyas Business World 3 letiflim Teknolojileri, Gelecek Park * Communication Technology, Future Parc* Telekomünikasyon & Internet hizmetleri DSL ve ISDN sa lay c lar Internet hizmeti sa lay c lar Web hosting Kablosuz internet hizmetleri Katma de erli hizmetler Uygulama hizmeti sa lay c lar Uygulama hosting hizmetleri Dijital haklar n yönetimi Hizmetler Konum temelli hizmetler Video konferans sistemleri A lar Internet hizmetleri Depolama alan a lar (SAN) A güvenli i A tan ve ölçüm cihazlar A hesaplama yaz l mlar Aktif ve pasif a bileflenleri Güvenlik Fiziksel güvenlik Yaz l m güvenli i Kriptografi, güvenli iletiflim Anti virus sistemleri Biyometrik Firewall lar / Atefl duvarlar Dan flmanl k, planlama Kesintisiz güç kayna sistemleri nsan Kaynaklar Çal flma dünyas, Ö renme & Performans K ( nsan Kaynaklar ) yaz l m K d fl kaynak kullan m Çal flma, ö renme & performans eö renme / evergi Zaman yönetimi, geçifl kontrol, K planlama K performans fl & Kariyer dünyas & Internet services DSL and ISDN providers Internet service providers Web hosting Wireless internet services Value added services Application service providers Application hosting services Digital rights management Services Location based services Videoconferening systems Networks Internet services Storage area networks (SAN) Network security Network diagnosis and measuring equipment Network computing software Active and passive network components Security Physical security Software security Cryptography, secure communications Anti virus systems Biometrics Firewalls Consulting, planning Uninterruptable power supply systems Human Resources World of working, Learning & Performance HR software HR outsourcing Working, learning & performance elearning / eassessment Time management, access control, HR planning HR performance Job & Career Market 4 Türkiye den küreye Made in Turkey* From Turkey to the Globe Made in Turkey* * Detaylar için bak n z sayfa * See pages for details. Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc fl Dünyas Business World

8 Dijital Yaflam Digital Life 5 Kamu Sektörü* Public Setor* 6 Dijital Foto raf, PC, Görüntüleme Digital Photography, PCs, Imaging Kiflisel Bilgisayarlar (4) Dizüstü bilgisayarlar Notebook lar Avuçiçi bilgisayarlar Aksesuarlar Çevrebirimleri ve bileflenler Girifl ve ç k fl çevrebirimleri Fare ve klavyeler Monitörler Kasalar So utucular Ses kartlar Grafik kartlar Taray c lar fllemciler Anakartlar Dijital foto rafç l k Kameralar Depolama malzemeleri Resim / görüntü iflleme Aksesuarlar Meteryaller PCs (4) Laptops Notebooks PDAs Accessories Peripherals and Components Input and output peripherals Mice and keyboards Monitors Cases Coolers Sound cards Graphic cards Scanners Processors Motherboards Mainboards Digital photography Cameras Storage Media Image Processing Accessories Meterials (4) steyen firmalar 2. salonda da yer alabilirler. (4) Companies can also exhibit in Hall 2. Günlük yaflam m z n ayr lmaz parçalar Dijital Yaflam da Mobil letiflim ve Tüketici Elektroni i Mobile Communication & Consumer Electronics Mobil letiflim ve Telekomünikasyon Mobile Communication & Indispensable parts of our daily lives will be on show in "Digital Life". Ev elektroni i Ak ll ev sistemleri Ev otomasyonu Dijital e lence (5) Ses sistemleri Hi-Fi Video / DVD Dijital video yay nc l, dijital ses yay nc l, interaktif TV E lence sistemleri ve aletleri Ev sinema sistemleri Ses-video iletiflim sunucular Oyunlar Sunu teknolojileri Tüketici elektroni i Aksesuarlar Multimedya ev platformu Mobil iletiflim Mobil telefon sistemleri Mobil telefon tedarikçisi Uydu iletiflimi Cihazlar ve aksesuarlar Trunk l radyo hizmetleri Telematikler ve yön bulma Mobil telefonlar Radyo donan mlar Aksesuarlar W-LAN UMTS,GSM,GPRS Home electronics Intelligent home systems Home automation Digital entertainment (5) Audio Hi-Fi Video / DVD Digital video broadcasting, digital audio broadcasting, interactive TV Entertainment systems and devices Home theatre Audio-video communications server Games Display technologies Consumer electronics Accessories Multimedia home platform Mobile communications Mobile phone systems Mobile phone providers Satellite communications Equipment and accessories Trunked radio services Telematics and navigation Mobile phones Radio installations Accessories W-LAN UMTS,GSM,GPRS (5) steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler. * Detaylar için bak n z sayfa (5) Companies can also exhibit in Hall 6. * See pages for details. 8

9 Telekomünikasyon 9 10 Telekomünikasyon Telekomünikasyon Sabit hat Sabit hat tedarikçisi A cihaz tedarikçileri Ses, veri, yaz ve görsel iletiflim Bilgisayar telefon entegrasyonu ISDN ve DSL cihazlar Video konferans sistemleri Ça r merkezi sistemleri Enerji hatt iletiflimi Telekomünikasyon son kullan c cihazlar Anahtarlama sistemlerinin yüklenmesi IP üzerinden ses iletimi (VoIP) Fixed line Fixed line providers Network equipment suppliers Voice, data, text and visual communication Computer telephony integration ISDN and DSL equipment Videoconferencing systems Call centre systems Powerline communication end user equipment Switching installations Voice over IP Dijital Yaflam/ Digital Life Kamu Sektörü Public Sector Telekomünikasyon 1 9

10 Tematik bölümler Thematic sections Kamu Sektörü Geliflen teknolojiyle, hayat m zdaki de iflen ihtiyaçlara yeni çözüm yollar sunuluyor. Bu de iflimin devlet ve yerel yönetimlerde gerçekleflen kamu hizmeti ve servislerine yans mas ile, vatandafl n yönetimin bir parças olmas n hedefleyen elektronik dönüflüm projeleri Kamu sektörü bölümünde yer buluyor. Bu bölümde yer alan projeler kendine özel forum alan nda ilgililerle bulufluyor. Merkezi yönetim Kamu hizmetlerinin bilgi teknolojilerini kullanarak vatandafla ulaflmas n amaçlayan, edevlet olma sürecinin belkemi ini oluflturan edönüflüm projeleri, Yerel yönetimler/ idareler Yerel yönetimlerde insan yaflam n kolaylaflt ran elektronik hizmet projeleri ile kent bilgi sistemi gibi gittikçe yayg nlaflan ebelediye uygulamalar, Özel sektör kurulufllar edönüflüm ve eyönetiflim projeleri kapsam nda merkezi ve yerel yönetimlere ürün ve hizmet üreten ve bunlar uygulayan özel sektör kurulufllar, Uluslararas uygulamalar Dünyan n çeflitli ülke ve bölgelerinden halka hizmet üreten kurum ve kurulufllar n edönüflüm projelerinin Avrasya n n en büyük teknoloji platformunda biraraya gelmesi hedefleniyor n Public Sector To meet the changing needs in our modern lives, new technology is constantly giving rise to new solutions. The Public Sector display is dedicated to the many services provided by central and local government in order to better serve the public, including etransformation initiatives. The projects featured here will be designed for maximum appeal to the target audiences for this special forum. Central government Showcasing etransformation projects forming the backbone of the egovernment effort, where public services are using IT to reach citizens. Municipal government Focusing on rapidly spreading emunicipality applications that are simplifying peoples lives and city information systems, e.g. electronic service projects in local government. Private sector organizations Private sector organizations that are developing and implementing products and services for central and local government within the scope of etransformation and egovernment projects. International applications A platform to unite the etransformation efforts of various governmental bodies from around the world, powered by Eurasia s largest technology platform n 10

11 Tematik bölümler Thematic sections Gelecek Park Future Parc stanbul u Avrasya n n teknoloji baflkenti yapmay hedefleyen CeBIT Biliflim Eurasia üç y ld r Gelecek Park bölümünde üniversiteler ile sanayiyi bir araya getiriyor. Avrasya n n teknoloji platformunda, Gelecek Park Türkiye yi yar nlara tafl yacak Ar-Ge projelerinin buluflma noktas olmay hedefliyor. Bu bölümde yer alan projeler Gelecek Konuflmalar forum alan nda ilgililerle bulufluyor. CeBIT Biliflim Eurasia aims to make Istanbul the technology capital of Eurasia, and to this end has brought together universities and industry in the Future Parc section for the past three years. "Future Parc" aims to be the meeting point for the R&D projects that will carry Turkey into the future. The projects included in this section will be introduced to audiences in the "Future Talk" forum. Bu bölüm ayr ca Sanayi ve Ticaret Odalar n n ilgili çal flma gruplar na, devletin ilgili kurum ve kurulufllar na, mesleki derneklere ve odalara, finansal destek programlar na seslenerek, üniversite sanayi iflbirli ini h zland rmay amaçl yor. Türkiye den Küreye Türkiye deki teknoloji üretimini teflvik etmeyi amaçlayan "Türkiye den Küreye" bölümünde, ülkemizde üretilen katma de erli ürün ve hizmetler sergileniyor. Bu y l üçüncüsü gerçekleflecek olan projede geçti imiz y llarda küresel ekonomide sesini duyurmak isteyen birçok Türk firmas yer ald. Dünyaya teknoloji alan nda yeni y ld zlar kazand rmay hedefleyen Türkiye den Küreye, ülkemizde üretilen teknolojiyi farkl pazarlarla tan flt r yor n This section also aims to accelerate cooperation between universities and industry by appealing to the working groups of the related Chambers of Industry and Commerce, state institutions, professional associations and chambers and financial support programs. From Turkey to the Globe The "From Turkey to the Globe" section aims to encourage the production of technology in Turkey by exhibiting value added products and services produced in this country. This is the third year for this project, in which many Turkish companies seeking to make their voice heard in the global economy have participated in the past. From Turkey to the Globe aims to create new stars in the global technology market by introducing locally produced technology to different markets n Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc Kamu Sektörü Public Sector Türkiye den Küreye From Turkey to the Globe Gelecek Park Future Parc

12 Kurumsal Seminerler Corporate Lectures Bilinirli inizi art rmaya haz r m s n z? Widen your reputation CeBIT Biliflim Eurasia da hedef kitlenize bir çok farkl kanaldan ulaflabilirsiniz. Fuar bu anlamda sadece ürün, hizmet ve çözümlerinizi sergileme imkan tan makla kalm yor, ayn zamanda bir çok farkl amaç için kullan labilen salonlar n da hizmetinize açarak, her türlü özel etkinli iniz için size ek f rsatlar sunuyor. fiirketiniz için en etkin tan t m ortam Fuar merkezindeki salonlar özel toplant lar n z, tan t m/ lansman gibi sunumlar n z, bas n toplant lar n z ve flirketinize özel ofis odalar olarak kullanabilece iniz ayr cal kl mekanlar. Gerçeklefltirmeyi düflündü ünüz her türlü etkinlikte, deneyimli ekibimiz sizinle bir ifl orta gibi çal flarak organizasyonunuz için her türlü servis deste ini sa l yor n CeBIT Biliflim Eurasia offers a range of opportunities for reaching your target audience. In addition to displaying your products, services and solutions in the exhibition halls, you can also organize private meetings, presentations and gettogethers in the multipurpose meeting rooms available to you for this purpose. A highly effective means of promoting your business The Tüyap Fair and Congress Center provides exclusive facilities for private meetings, promotions, presentations, product launches and press conferences. Ample office space is also available. Whatever activities you are planning, you can count on the all-round support of the CeBIT Biliflim Eurasia team n 12

13 Internet hizmetleri Internet services Vazgeçilmez tan t m arac CeBIT Biliflim Eurasia web sitesi, tüm tan t m araçlar içinde en kapsaml ve en güncel bilgi kayna. Site fuar ziyaretçileri, kat l mc firmalar, ve bas n için özel bölümlere ayr larak bilgiye eriflimi kolaylaflt r yor. Fuardan önce, fuar s ras nda ve sonras nda size gerekli olan her türlü bilgi için CeBIT Biliflim Eurasia web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fuar web sitesinde yer alacak flirket ve ürün bilgileriniz ile hedef kitlenize do rudan ulaflabilirsiniz n An indispensable promotional tool The CeBIT Biliflim Eurasia website is an excellent source of comprehensive and up-to-date information. The site is divided into sections for visitors, exhibitors and the media. You can visit the CeBIT Biliflim Eurasia website before, during and after the show. Information about your company and its products can be accessed instantaneously by potential customers. n Online fuar k lavuzunuz adresinde bulabilece iniz çeflitli bilgileri flu flekilde özetleyebiliriz: Kat l mc flirket listeleri (kat l mc flirket ismine ve ürüne göre tarama) fiirketlerin ayr nt l tan t m bilgileri Fuar ile ilgili kat l m/hizmet bilgi formlar Haberler ve duyurular Fuardaki tematik bölümler ve özel etkinlikler Çeflitli flirket etkinlikleri ve toplant lar Bas n için özel bölüm Fuar ile ilgili görsel materyaller fiirketlerin bas n bültenleri Your online exhibition guide What s available at Lists of exhibitors (searchable by exhibitor and product) Detailed information on participating companies Application forms and service order forms The latest news and announcements Information on thematic presentations and special displays Details of company presentations and meetings Information for the press Promotional materials for CeBIT Biliflim Eurasia Exhibitor press releases 13

14 Kat l m seçenekleri Participation options Son baflvuru tarihi 18 Haziran 2005 Registration deadline: 18 June 2005 Paket 1 Option 1 Bofl Alan kiralama hizmet bedeli m 2 birim fiyat 175 Euro + % 18 KDV Space only: EUR 175 per m % VAT Paket 2 Option 2 m 2 fiyat 200 Euro + % 18 KDV Bofl alan kiralama Stand yap m Al n yaz s n n yaz lmas Hal Kurulan stand metrekaresinden ba ms z olmak üzere 3kW elektrik kullan m n sa layan 3 lü priz 3 m 2 ye 100 Watt l k spot ve spotlar n yanmas için gereken elektrik enerjisi (3 kw, 220 V, 50 Hz) EUR 200 per m % VAT Floor space Aluminum frame construction White wall panels Fascia panel with booth number and company name Spotlights (100 W per 3 m 2 ) 3 kw of electricity 3 power sockets (220 V, 50 Hz) (regardless of the actual rented area) Paket 3 Option 3 m 2 fiyat 225 Euro + % 18 KDV Paket 2 ye ilave olarak, kurulan stand metrekaresinden ba ms z olmak üzere; 3 adet verzalit sandalye 1 adet verzalit yuvarlak masa 1m x 1m olmak üzere kap s olan depo Dan flma masas EUR 225 per m % VAT Same as Option 2, plus 1 table 3 chairs 1m x 1m lockable storage space Information desk (all regardless of the actual rented area) 14

15 letiflim Contacts 2005 için yerinizi ay rtmay unutmay n CeBIT Biliflim Eurasia Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar 6-11 Eylül 2005 tarihleri aras nda stanbul Beylikdüzü nde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltiriliyor. CeBIT Biliflim Eurasia da yer almak için Kat l m Formunu doldurarak bize ulaflt rman z yeterli. Kat l mc lara profesyonel destek CeBIT Biliflim Eurasia kat l mc lar ödedikleri kat l m bedeli karfl l nda standart bir çok hizmetten faydalanabiliyorlar. Deneyimli bir ekip fuar öncesi dönemde ve fuar esnas nda ulusal ve uluslararas düzeyde gerçeklefltirdi i yo un tan t m faaliyetlerinin yan s ra, kurulum aflamas ndan toplanma aflamas na kadar fuar kat l mc lar na teknik ve lojistik destek veriyor n Reserve your place for 2005 CeBIT Biliflim Eurasia International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services will take place from 6 11 September 2005 at the Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul. To reserve stand space, simply fill in the Application Form and send it to us. Professional support for exhibitors A wide range of standard services are included in the basic participation fee. Along with intensive promotional activities at the national and international level, the CeBIT Biliflim Eurasia team can provide additional support during every phase of the trade show from setting up and dismantling to technical services and logistics n Detayl bilgi için CeBIT Biliflim Eurasia sat fl ekibine baflvurunuz. For detailed information please contact one of the sales representatives listed below: Engin Er Sat fl ve Servis Müdürü Sales and Service Manager Tel : +90 (212) Ext: Evren Kulaço lu Sat fl ve Servis Sorumlusu Sales and Service Supervisor Tel : +90 (212) Ext: Serhat Cerit Sat fl ve Servis Müdür Yard mc s Assistant Manager for Sales and Service Tel : +90 (212) Ext: Umut Taflk n Sat fl ve Servis Sorumlusu Sales and Service Supervisor Tel : +90 (212) Ext:

16 Düzenleyici Kurulufl Fair Organization Uluslararas Pazarlama International Marketing H FAfi. - Hannover Fairs nterpro Uluslararas Fuarc l k A.fi. Gazeteciler Mahallesi, Sa lam Fikir Sokak, Esentepe, stanbul, Turkey Tel : +90 (212) Fax : +90 (212) Deutsche Messe AG Messegelände Hannover, Germany Tel : +49 (511) Fax : +49 (511) H F A.fi. EDB05 12/2004

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry 10-13. 4. 2014 TÜYAP, Istanbul / Turkey Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry The Turkish market is booming: Now

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Üç sanatç, tek sergi Candan Güngör Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü kökenli üç sanatç, yap tlar n sanatseverlerle buluflturdu. 17 31 Aral

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Sonuç Raporu. Post Show Report

Sonuç Raporu. Post Show Report 2014 Sonuç Raporu Post Show Report 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-15 16 17 18-19 20 21-24 İçindekiler Index YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL Hakkında About Yapı - Turkeybuild Istanbul Katılımcı Bilgileri

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı