RSA ve IDEA ALGORÝTMALARINI BÝRLÝKTE KULLANAN GÜVENLÝ BÝR E-POSTA UYGULAMASI : VMAIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RSA ve IDEA ALGORÝTMALARINI BÝRLÝKTE KULLANAN GÜVENLÝ BÝR E-POSTA UYGULAMASI : VMAIL"

Transkript

1 ISTANBUL UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONICS YEAR VOLUME NUMBER : 2001 : 1 : 2 ( ) RSA ve IDEA ALGORÝTMALARINI BÝRLÝKTE KULLANAN GÜVENLÝ BÝR E-POSTA UYGULAMASI : VMAIL USING TOGETHER RSA AND IDEA ALGORITHMS A SECURE APPLICATION : VMAIL M. Nusret SARISAKAL 1 Volkan SAVAªAN 2 Ahmet SERTBAª 3 1,3 Ýstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliði Bölümü, 34850, Avcýlar, Ýstanbul 2 Kariyer.Net Elektronik Yayýncýlýk A.Þ., Yazýlým Geliþtirme Departmaný 1 2 e-posta: e-posta: 3 e-posta: ABSTRACT In this paper, the secure data communication problem on internet is considered. Firstly IDEA and RSA cipher algorithms to be used for secure on internet are investigated. A new secure application is developed by using the algorithms. In this application, main text and attechments encrypted by IDEA algorithm and signatured the used cipher key by RSA algorithm are transmitted on internet. At the reciever side, the recieved is decrypted by using firstly RSA algorithm for the signatured cipher key, then IDEA algorithm for the decrypted main text and attachment. Key Words: Security, Secure e- mail, Cryptography, RSA, IDEA, Vmail ÖZET Bu makalede, Internet üzerinde veri iletiþim güvenliði problemi ele alýnmýþtýr. Öncelikle, güvenli veri iletiþiminin yapýlmasý için kullandýðýmýz IDEA ve RSA þifreleme algoritmalarý incelenmiþtir. Bu algoritmalar kullanýlarak yeni bir güvenli e-posta uygulamasý geliþtirilmiþtir. Geliþtirilen uygulamada, metin ve eklentiler IDEA algoritmasý ile þifrelenmekte ve kullanýlan þifreleme anahtarý RSA algortimasý ile imzalanarak iletilmektedir. Alýcý postayý aldýðýnda, önce RSA algoritmasý ile þifreleme anahtarý imzasý çözülmekte, sonra IDEA algoritmasý ile þifrelenmiþ metin ve eklentilerden oluºan posta çözümlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Güvenli e-posta, Kriptografi, RSA, IDEA, Vmail

2 298 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL 1. GÝRÝÞ Günümüzde, çok yoðun bilgi akýþýnýn saðlandýðý internet üzerinde güvenlik sorunu ön plana çýkmýþtýr. Verilerin güvenilir bir biçimde iletilmesi ve alýnmasý için, kriptografi bilimi aracýlýðý ile çeþitli þifreleme, anahtarlama ve çözümleme algoritmalarý sunulmaktadýr. Bilindiði gibi, gönderici, bir mesajý gönderen, alýcý ise mesajý alan kiþi olarak tanýmlanýr. Bir mesajý, doðrusal olmayan fonksiyonlar kullanarak deðiþtirmeye, þifreleme; þifrelenmiþ bir metni matematiksel fonksiyonun tersini kullanarak çözümlemeye ters ºifreleme (ºifre çözümlemesi) denir. Günümüzde Internet üzerindeki iletiºimde kullanýlan SSL protokolünün temelinde de, kriptografik algoritmalar kullanýlmaktadýr. Bizde internet üzerinde güvenli bir e-posta uygulamasý için bu algoritmalardan ikisini (RSA ve IDEA) kullanarak bir uygulama geliºtirdik. 2. RSA ALGORÝTMASI Açýk Anahtar Þifreleme ve Sayýsal Ýmza Sistemlerinin hayata geçirilmesi ile ilgili çalýþmalar, içerisinde hem þifreleme hem de sayýsal imzalar konusunda kullanýlabilen ilk algoritma olan RSA açýk anahtar algoritmasý R.Rivest, A.Shamir ve L.Adleman tarafýndan 1978 yýlýnda yayýnlanan makalede ortaya atýlmýþtýr [1]. Daha sonra RSA algoritmasý açýk anahtar ºifrelemesine uygun biçimde geliþtirilmiþtir. Bu algoritma, halen açýk anahtar þifreleme sistemleri ve sayýsal imza sistemlerinde güvenli bir þekilde kullanýlmaktadýr. Ayrýca internet üzerindeki iletiºimde ºifreleme iºlemlerinde, Netscape Navigator ve Microsoft Explorer web tarayýcý programlarýnýn uygulamalarý olan Secure Socket Layer (SSL) ve kredi kartý iþlemleri için kullanýlan Secure Electronic Transaction (SET) protokollerinde de kullanýlmaktadýr. RSA Algoritmasý açýk anahtar þifreleme yönteminin temel uygulamasýdýr. Bu þifreleme algoritmasýnýn diðer bir iyi yönüde, önceden aralarýnda hiçbir görüþme yapmamýþ olan alýcý ve vericinin kendi aralarýndaki iletiþimin güvenli bir ortamda yapýlmasýdýr. Ýnternet iletiþimi güvenliði tam olmayan kanallar üzerinden iºlemektedir. Bu durumda açýk anahtar þifreleme yöntemleri ile internet üzerinde güvenlik saðlanmaktadýr. Günümüzde çok yaygýn bir kullaným alanýna sahip olan RSA algoritmasý, diðer algoritmalara göre birçok alanda daha iyi özelliklere sahip olmasý nedeniyle her geçen gün karþýmýza farklý platformlarda çýkmakta ve çok hýzlý bir þekilde yayýlmaya devam etmektedir. RSA birçok ticari yazýlým tarafýndan kullanýlmaktadýr. Microsoft, Apple, Sun ve Novell gibi iºletim sistemlerinin bir kýsmýnda halen kullanýlmakta, diðerlerinde ise gelecekteki projelerde kullanýlmasý düþünülmektedir. Web trafiðini güvenli hale getirmek için web sunucularý ve tarayýcýlarda, gizlilik ve kimlik denetimini saðlamak için e- posta uygulamalarýnda ve elektronik kredi kartý sistemlerinin tümünde kullanýlýr. Özetle, RSA sayýsal veri güvenliðinin önemli olduðu bütün uygulamalarda bir bileþen olarak karþýmýza çýkmaktadýr RSA ALGORÝTMASININ ÝÞLEYÝÞÝ RSA nýn temelinde büyük asal sayýlar ve modüler aritmetik yatar. RSA Algoritmasý aþaðýdaki gibi iþlemektedir [2]. Özel ve Açýk anahtar çifti üretilir. 1. P ve Q ºeklinde çok büyük (mesela,1024 bit) iki tane birbirinden farklý asal sayý bulunur. 2. N = P*Q ve Z = (P-1) * (Q-1) hesaplanýr. N ye modül adý verilir. 3. Z ile ortak böleni 1 olacak ºekilde bir E sayýsý bulunur. 4. Açýk anahtar [E,N] olarak belirlenir. 5. D = E -1 mod Z olacak ºekilde bir D sayýsý bulunur. 6. Özel anahtar ise [D,N] olarak belirlenir. ªifreleme iºlemi: Þifrelenecek mesajý M olarak kabul edersek bu mesaj ikili sayý olarak 2 k < N olacak ºekilde k bitlik kýsýmlara ayrýlýr [M=M(1)+M(2)+M(3)+..+M(n)] Daha sonra þifreleme için her bir kýsma C (i) = M(i) E mod N iþlemi uygulanýr. Þifre Çözme Ýþlemi: Özel anahtar [D,N] kullanýlarak ºifre çözme iþlemi aþaðýdaki gibi gerçekleþtirilir. [M(i)=C(i) D mod N ]

3 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL 2.2. RSA NIN KULLANIMI Sayýsal imzalamada genel olarak tüm mesajýn þifrelenmesi gerekli deðildir. Onun yerine mesajýn kendisiyle oluþturulan ufak bir imza bloðu kullanýlýr. Ýmza bloðu oluþturulduktan sonra, e-posta da ki en ufak deðiþim e-postaya istenmeyen kiþilerin eriþimini mümkün kýlabilir. 299 kullanýlmaktadýr. RSA yavaþ bir algoritma olmasýndan dolayý daha çok kýsa mesajlarýn ºifrelenmesinde kullanýlmaktadýrlar. Örneðin özel anahtarlarýn taraflar arasýnda iletilmesi sýrasýnda þifrelenmesi iþlemlerinde çokça kullanýlmaktadýr. Bizim geliþtirmiþ olduðumuz uygulamada da bu amaçla kullanýlmýþtýr. Geliþtirdiðimiz uygulamada RSA algortimasý ile IDEA algoritmasýnýn þifreleme anahtarý imzalanmaktadýr. RSA algoritmasýnýn güvenliði konusuda ise ortaya çýktýðý günden beri birçok araþtýrmacý tarafýndan güvenlik açýsýndan analiz edilmesine raðmen algoritmanýn kendisinde hiçbir güvenlik açýðýna rastlanmamýþtýr RSA algoritmasýnýn kullanýlmasý ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazý noktalar: Asal sayýlarýn bazý çarpanlara ayýrma metodlarýna karþý dirençli olmalarýný saðlayan özellikleri vardýr. Bu yüzden güçlü asal sayýlar kullanmanýn faydasý büyüktür. Dikkat edilmesi gereken bir nokta anahtar çiftelerinin oluþturulmasý esnasýnda güçlü asal sayýlarýn seçimi ile anahtar oluþturma süreleri artmaktadýr. P ve Q, birbirlerine yakýn uzunlukta olmalýdýr. Bu modul çarpanlarýna ayrýlmasýný zorlaþtýran bir etkendir. Asal sayýlardan birinin küçük olmasý çarpanlara ayýrma iþlemini önemli ölçüde kolaylaþtýrýr. Modülü oluþturan P ve Q asal sayýlarýnýn 512-bitlik bir modulde 256 bitlik iki asal sayý olarak seçilmesi en uygun seçimdir [3]. RSA anahtarýnýn büyüklüðü kullanýcýya göre deðiþmektedir. Burada gözönünde bulundurulmasý gereken þeyler; korunmasý gereken verinin deðeri, verinin ne kadar süre için korunmasý gerektiði ve ikinci olarakta saldýrýyý yapacak kiºilerin ne kadar tehlikeli olduðu dikkate alýnmalýdýr. Anahtarýn büyük seçilmesi güvenliði arttýrmaktadýr ancak iþlem sürelerini arttýracaktýr. Anahtar büyüklüðü 512 bit ile 2048 bit arasýnda olabilir [4]. RSA algoritmasý, metin þifrelemeden ve sayýsal imzalardan, imza doðrulamasýnda daha çok 3. IDEA (INTERNATIONAL DATA ENCRYPTION ALGORITHM) IDEA diðer birçok blok þifreleme algoritmasýnýn aksine Ascom isimli bir Ýsveç firmasý tarafýndan patenti alýnmýþ bir algoritmadýr. Ancak bu firma algoritmanýn ticari olmayan kullanýmlarýnda izin alýnmasý durumunda serbest býrakmýþ ve böylece IDEA popüler þifreleme programý PGP ile birlikte adýný duyurmuþtur. IDEA þifreleme algoritmasýnda þifreleme yöntemi farklý cebirsel gruplarýn karýþýmýnýn sonucu olarak tasarlanmýþtýr. Þifreleme yapýsý hem donaným hem de yazýlým uygulamalarýnda kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. IDEA, 128 bit uzunluklu bir anahtar ve herbiri 16 bit uzunluðunda 52 alt-anahtar kullanmaktadýr. Bu alt-anahtarlar, herbir aºamada iki tane, herbir aºamadan önce ve son aºamadan sonra dört tane olmak üzere kullanýlýr. Toplam sekiz aºama bulunmaktadýr Þifreleme Ýþlemi IDEA þifreleme algoritmasý 64 bitlik metin parçalarý üzerinde yapýlýr. Önce 16 bit uzunluðunda dört parçaya ayrýlýr. 16 bitlik giriºten 16 bitlik sonucun elde edilmesi için IDEA üç deðiþik iþlem kullanýr, bunlar aþaðýda da görüldüðü gibi toplama, XOR ve çarpma iºlemleridir. - bit bit XOR iºlemi - modül 2 16 ya göre girdiler ve çýktýlar iþaretsiz 16 bitlik tamsayýlar olarak ele alýnýp toplanýr, bu iþlem ºeklinde gösterilir. Toplama normal eldeli toplamadýr (mod 65,536) - Tamsayýlarýn modül e göre çarpýmý girdiler ve çýktýlar 16 bitlik tamsayýlar olarak ele alýnýr. Bu iþlem olarak gösterilir. IDEA da kullanýlan çarpma ise normal çarpmadan biraz farklýdýr. Sýfýr ile çarpma her zaman sýfýr sonucunu verir ve bu geri dönüºü olmayan bir sonuçtur. Mod n deki çarpmalarýnda eðer sayý, n e göre asal

4 300 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL bir sayý deðilse ayný þekilde geri dönüþü yoktur. IDEA da kullanýlan çarpma þeklinin ise geri dönüþlü olmasý gerekir. 65,537 ( ) sayýsý asaldýr. Ayný þekilde veya 257, veya 17 asaldýr, ancak asal deðildir. Bu nedenle IDEA 128-bitlik ºifreleme blok boyutuna ulaþamamaktadýr. 16 bit sayýlar normalde 0 ila 65,535 i gösterir. ( 32,768 ile 32,767 arasý). IDEA da çarpýmýn doðasý gereði, tamamý sýfýrlardan oluºan 16 bitlik bir kelime 65,536 sayýsýný ifade eder, diðer tüm sayýlar genelleþtirilmiþ iþaretsiz notasyonda gösterilir ve çarpma mod 65,537 olarak yapýlýr [5] Þifreleme fonksiyonunda 2 girdi vardýr. Bunlar metin ve anahtardýr. IDEA da metin uzunluk olarak 64 bit, anahtar ise 128 bittir. IDEA algoritmasýnýn Þekil 1 de de görüldüðü gibi 8 turdan oluþmaktadýr. Bunlarý son bir dönüþüm takip etmektedir. Algoritmada girdi dört adet 16 bitlik altbloklara ayrýlýr. Her iterasyon turu girdi olarak 16 bitlik altblok alýr ve çýktý olarak 16 bitlik çýktý bloklarý üretir. Son dönüþümde de 64 bitlik ºifreli metni oluºturacak dört adet 16 bitlik blok meydana getirilir. Her iterasyon turu altý 16 bitlik altanahtarý kullanýrken son transformasyon dört altanahtarý kullanýr, buda toplam 52 altanahtar eder. Bu 52 alt anahtar 128-bitlik orjinal anahtardan üretilmektedir. Þekil 1 IDEA Algoritmasý

5 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL Alt-anahtarlarýn üretilmesi: Üretim ºu ºekilde gerçekleºir. 128-bitlik anahtar S 1, S 2,...S 8 olarak etiketlenmiº ilk sekiz altanahtara ayrýlýr. S 1 ilk 16 bite eºit olarak, S 2 sonraki 16 bite karþýlýk olarak ve bu þekilde devam edecek ºekilde ilk sekiz altanahtar elde edilir. Daha sonra 128-bitlik orjinal anahtara 25 bitlik dairesel sola öteleme uygulanýr ve sonraki sekiz altanahtar ayný yöntemle oluþturulur. Bu ikinci iºlem tüm 52 altanahtar üretilene kadar devam eder. ªifreleme mod ( ) modunda modüler çarpma ve (2 16 ) modunda toplama içerir. 64-bitlik düz yazýnýn 4 adet 16-bitlik parçaya ayrýldýðýný düþünelim ve bunlara sýrasýyla P 1, P 2, P 3 ve P 4 diyelim. Alt-anahtarlarýda S 1, S 2, S 3, S 4,... S 52 ile gösterelim [6]. ªifrelemenin Matematiksel Gösterimi: Þekil 1 de þifreleme herbirinde aþaðýdaki iþlemlerin yapýldýðý toplam sekiz adýmdan oluþ ur P 1 S 1 --> D 1 P 2 S 2 --> D 2 P 3 S 3 --> D 3 P 4 S 4 --> D 4 D 1 D 3 --> D 5 D 2 D 4 --> D 6 D 5 S 5 --> D 7 D 6 D 7 --> D 8 D 8 S 6 --> D 9 D 7 D 9 --> D 10 D 1 D 9 --> D 11 D 3 D 9 --> D 12 D 2 D 10 --> D 13 D 4 D 10 --> D 14 Bu iºlemden sonra D 12 ve D 13 yer deðiþtirilir, böylece D 11, D 13, D 12, D 14 bir sonraki aºama için sýradaki 6 alt-anahtarla birlikte giriþ deðerleri olarak kullanýlýr. Bu iþlem sonuçta toplam dört adet (E 1, E 2, E 3, E 4 ) çýkýþ bloðu üretecek þekilde sekiz aþama boyunca tekrarlanýr. Kalan son dört alanahtarýnda kullanýldýðý dört adýmdan sonra þifreleme tamamlanmýþ olur: E 1 S 49 --> C 1 E 2 S 50 --> C 2 E 3 S 51 --> C 3 E 4 S 52 --> C 4 Son çýkýþ deðerleri olan C 1, C 2, C 3, C 4 64-bitlik çýkýþ bloðunu oluþturmak üzere birleþtirilir. Ýþlem 301 düzyazýnýn tümü þifrelenene dek sýradaki 64- bitlik bloklar ile devam eder [7] Þifre Çözümleme Ýþlemi IDEA da bloðun dört parçasýnýn da ayný anda eski deðerlerinin birer fonksiyonu ile deðiþtiriliyor olmasý geri dönüþün olamayacaðýný düºündürebilir. IDEA nýn temelinde yatan ve bu sorunun çözümünü oluºturan matematiksel eþitliðe göre, A XOR C iþleminin sonucu A ve C nin ayný sayý ile XOR iþleminden sonra da deðiþmemesine dayanýr. Ayný kural elbetteki B XOR D için de geçerlidir. ªifre çözümleme iºlemi ºifreleme iºlemi ile aynýdýr. Þifre çözme ayný þifrelemede olduðu gibi þifreli metni girdi olarak kullanýr, fakat altanahtarlarýn farklý kullanýlmasýyla yapýlýr. Þifre çözme altanahtarlarý U 1,..U 52 ye kadar þifreleme altanahtarlarýndan türetilir. Çözümlemede kullanýlan anahtarlar, þifrelemede kullanýlanlardan toplama veya çarpma iþleminde kullanýlmýþ olmalarýna göre iki ayrý metodla elde edilir. Toplamada kullanýlanlarýn yerlerine bunlarýn mod 2 16 ya göre ikiye tümleyeni, çarpmada kullanýlanlarýn yerine mod da çarpmaya göre tersleri kullanýlýr [6]. Çözümlemede kullanýlan alt-anahtarlar Tablo 1 de aþaðýda gösterilmiþtir. Tablo 1. Alt-anahtar listesi S49* S43* S50# S45# S51# S44# S52* S46* S47 S41 S48 S42 3. S37* S39# S38# S39* S35 S36 4. S31* S33# S32# S34* S29 S30 5. S25* S27# S26# S28* S23 S24 6. S19* S21# S20# S22* S17 S18 7. S13* S15# S14# S16* S11 S12 8. S7* S9# S8# S10* S5 S6 n. S1* S2# S3# S4* Burada * mod de çarpamanýn tersi, # mod 2 16 de toplamanýn tersini göstermektedir. 4. GÜVENLÝ E-POSTA UYGULAMASI - VMAIL Geliþtirdiðimiz bu uygulamanýn (Vmail) amacý günümüzde hýzla yaygýnlaþan e-posta kullanýmýnda önemli bir sorun olan güvenlik ve gizliliðin saðlanmasý için RSA ve IDEA algoritmalarýnýn etkinliðini göstermektedir. Bu uygulama PGP uygulamasýnýn biraz basit ve

6 302 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL daha az fonksiyona sahip olan bir baºka modeli olarak düþünülebilir. PGP çok sayýda þifreleme algoritmasý kullanmasý, þifrelemenin yanýnda sayýsal imza ve onaylama servislerini de saðlamasý ile birçok yönden güvenli e-posta kavramýnýn öncüsüdür. Vmail e-posta sistemi, MS Outlook Express benzeri bir arayüze sahiptir. Altyapý olarakta windows un MAPI özelliklerini kullanmaktadýr. Böylece e-postalarýn alýnmasý, saklanmasý ve gönderilmesi aºamalarýnda sistemdeki MAPI destekli mevcut e-posta programýnýn modüllerini kullanmaktadýr. Outlook Express, Netscape Mail ve Eudora gibi e-posta uygulamalarý MAPI desteklidir. Vmail, çalýþtýrýlmasýnýn hemen ardýndan sistemde tanýmlý posta kutusuna eriþebilmek için, eðer daha önceden oturum açýlmamýþ ise kullanýcýdan Þekil 2 de görüldüðü gibi bir parola ister. Vmail çalýþmasýna devam edebilmesi ve varsayýlan posta kutusuna eriþebilmesi için parolanýn doðru olarak girilmesi gerekir. ªekil 3. Gelen Kutusu 4.1. ªifreleme Parametreleri ve E-posta Gönderimi Ana ekrandaki Yeni Posta butonuna basýlmasýyla ªekil 4 deki e-posta yazma ekraný açýlýr. Bu ekranda kullanýcý e-postayý kimlere göndereceðini, baþlýðý, posta metnini, varsa eklentileri (attachment) ve ºifreleme metodu seçilebilir. ªekil 2. Oturum Açma Parolanýn girilmesinden sonra ilk olarak ekrana Gelen Kutusu gelir. ªekil 3 de gelen kutusunun boº hali gösterilmiºtir. ªekil 4. E-posta Yazma Ekraný Þekil 5 varsayýlan posta denetleyicisi Outlook Express in adres defterini göstermektedir. Yeni posta ekranýndaki adres defteri butonuna basýldýðýnda bu adres defteri kullanýcýya sunulur. Kullanýcýnýn birden fazla alýcý adresi seçmesi mümkündür. Adres defterinde bulunmayan

7 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL adresler içinde adresin, yeni posta ekranýndaki Kime kutucuðuna girilmesi yeterlidir. 303 ªifreleme Seçenekleri butonu ile ªekil 7 deki þifreleme parametreleri ayar penceresi açýlýr. Bu pencerede kullanýlacak þifreleme algoritmalarý ve anahtarlarý belirlenir. ªifrelemede IDEA algoritmasýnýn kullanýlmasý mecburidir. RSA þifreleme algoritmasý ise isteðe baðlýdýr. ªekil 5. Adres Defteri Konu alaný e-postanýn hangi konu ile ilgili olduðunu belirtmek için tanýtýcý baþlýktýr ve bu alan þifrelenmeden gönderilir. Bundan dolayý bu alana gizli bilgilerin girilmesinden kaçýnýlmalýdýr. Mesaj alaný e-postanýn ana metnini oluºturur ve bu alan ºifrelenerek gönderilir. ªifrelenmesinde IDEA ºifreleme algoritmasý kullanýlmýþtýr. Eklentiler yani attachment lar, mesaja ek olarak gönderilmek istenen dosyalardýr. Yeni posta ekranýndaki Gözat butonuna basýldýðýnda, Þekil 6 de görülen Windows un standart diyalog penceresi karþýmýza gelir. Bu pencereden seçilen tüm dosyalar Eklentiler kutucuðunda e-posta ile birlikte gönderilmek üzere yerlerini alýrlar. Eklentilerin ºifrelenmesi de yine IDEA algoritmasý kullanýlarak yapýlmaktadýr. ªekil 7. ªifreleme Parametrelerinin Seçimi Þekil 8 de görüldüðü gibi hazýrlanan e-posta Gönder butonuna basýlarak postalanýr. Gönderme iºlemi sýrasýnda Vmail, öncelikle seçilen þifreleme parametrelerine göre mesajý ve varsa eklenti dosyalarý þifreler ve postayý bir bütün olarak gönderilmek üzere MAPI ortamýna býrakýr. Þifreleme için yalnýzca IDEA algoritmasý kullanýlýrsa; mesaj ve varsa eklentiler ºifreleme ayarlarýnda belirlenen þifre cümleciði ile þifrelenir. IDEA þifre cümleciðinin e-posta dýþýnda daha güvenli bir yolla taraflar arasýnda iletilmesi gerekir. ªifreleme için hem IDEA hem de RSA kullanýlýrsa; mesaj ve varsa eklentiler þifreleme ayarlarýnda belirlenen þifre cümleciði ile þifrelenir. Daha sonra, IDEA nýn þifre cümleciði alýcýnýn genel anahtarý kullanýlarak RSA algoritmasý ile þifrelenir. IDEA ile þifrelenmiþ mesaj metni ve eklentiler ile RSA ile ºifrelenmiº IDEA þifre cümleciði alýcýya gönderilir. ªekil 9 da RSA ve IDEA ile ºifrelenmiº bir posta görülmektedir. Þifrelenmiþ posta baþlýk (header) ve gövde kýsýmlarýndan oluþur. Baþlýk kýsmý da kendi içinde genel parametreler ve anahtar olarak adlandýrýlabilecek iki bölüme ayrýlýr. ªekil 6. Eklentilerin Seçilmesi

8 304 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL birlikte gelen anahtarýn içerisinden IDEA anahtarý çýkarýlýr. E-posta ve varsa eklentiler bu IDEA anahtarý ile çözülür ve ekranda gösterilir. Þekil 8. Gönderilmeye hazýr bir e-posta örneði ªekil 10. E-Postalarýn Ýzlenmesi ªekil 9. Vmail ile (RSA ve IDEA kullanarak) ºifrelenmiº bir e- posta 4.2. E-postalarýn Alýnmasý ve Görüntülenmesi Vmail, ªekil 10 da görülen Outlook Express in posta denetleme ekraný ile postalarý denetler, yeni postalarý alýr. Vmail Outlook Express ile ayný veri tabanýný kullanmaktadýr, ancak yalnýzca þifrelenmiþ postalarý posta listesinde göstermektedir. Listelenen postanýn üzerine týkladýðýnda posta içeriði ve varsa eklentileri, postanýn baþlýk bölümünde bulunan bilgilere göre çözülür ve ekranda gösterilir. Postanýn þifresinin çözülmesi aþamasýnda, yalnýzca IDEA ile þifrelenmiþ IDEA þifresi direk olarak kullanýlýr. (Þekil 11) Þifreleme hem IDEA hem de RSA kullanýlarak yapýlmýþsa, postayla ªekil 11. Gelen E-Postanýn Görüntülenmesi 5. SONUÇ Internet üzerindeki uygulamalarýn yaygýnlaþmasý kötü niyetli kiþilerin neden olduðu istenmeyen durumlarla karþýlaþýlmasýna neden olmuþtur. Yani e-posta larýn istenmeyen kiþiler tarafýndan okunmasý, verilerin çalýnmasý veya deðiþtirilmesi gibi son zamanlarda sýk sýk karþýlaþýlan durumlar ortaya çýkmýþtýr. Bu istenmeyen durumlara meydan vermemek için çeºitli yöntemler geliþtirilmiþtir ve hala farklý yöntemler geliºtirilmeye devam edilmektedir. Bizde e-posta uygulamalarýnda güvenliði saðlamak amacýyla Vmail isimli bu uygulamayý geliþtirdik. Bu yazýlým ile literatürde mevcut RSA ve IDEA þifreleme algoritmalarý kullanýlarak þifreleme ve çözümleme uygulamasý gerçekleþtirilmiþtir.

9 RSA ve IDEA Algoritmalarýný Birlikte Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulamasý : VMAIL Daha once geliþtirmiþ olduðumuz e-posta uygulamasýnda DES algoritmasý ve SHA-1 mesaj doðrulama algoritmasýnýn kullanýldýðý TUÐRA isimli [8] yazýlýmdan daha fazla güvenli olduðu görülmüþtür. Bu geliþtirdiðimiz uygulama yazýlýmýn performansý kullanýlan donanýma baðlý olmakla beraber hýzlý sayýlabilir. IDEA son yýllarda DES in yerini alacak en iyi algoritmalardan birisidir, hatta en baþarýlýsýdýr[7]. 305 KAYNAKLAR 1. Rivest R., Shamir A, Adleman L., 1978 A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems, Communications of the ACM 21, Stinson D. R., Cryptography Theory and Practice, CRC Press, 1995, Florida IDEA, 128 bitlik bir anahtar kullanan ve veriyi 64 bitlik bloklar halinde ºifreleyen bir algoritmadýr. DES ise 64 bitlik bloklar þifreler fakat 56 bitlik bir anahtar kullanmaktadýr. IDEA nýn kullandýðý anahtarýn büyüklüðü çözümlemeyi zorlaþtýrdýðýndan dolayý DES ten daha güvenlidir. Ayrýca IDEA nýn kullandýðý 3 ayrý iþlemin bir kombinasyon olarak kullanýlmasý girdilerin çok karýþýk bir hale gelmesini saðladýðýndan sadece XOR fonksiyonuna dayanan DES e gore kriptanalizi çok zor hale gelmektedir. Bu uygulamaya kolaylýkla baþka algoritmalarda ilave edilerek farklý þifreleme algoritmalarý kombinasyonlarý kullanýlarak veya daha uzun þifreleme anahtarlarý kullanýlarak e-postanýn daha güvenli bir halde iletilmeside mümkündür. Bundan sonra literatürde bulunan diðer algoritmalarýn performans testlerini yapmaya çalýþacaðýz Ray Dillinger, The RSA Algorithm, Aðustos o0404.htm 6. idea.html 7. William S., Network And Internetwork Security Principles And Practice, Prentice-Hall, Inc. 1995, New Jersey. 8. SARISAKAL M. N, KARAHOCA A, DES Algoritmasýný Kullanan Güvenilir Bir E-Posta Ýletim Uygulamasý: Tuðra, Ý.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik & Elektronik Dergisi, Vol. 1, No. 1, pp 23-31, 2001.

ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI

ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI ISTANBUL UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONICS YEAR VOLUME NUMBER : 2001 : 1 : 2 (169-178) ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI M. Nusret SARISAKAL 1 K. Göksel MARANGOZ

Detaylı

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik...

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik... E-Ticarette Güvenlik Elektronik Ticaret`de Güvenlik... Elektronik ticarette alýcý ve satýcý birbirlerini görmeksizin iº yaptýklarýndan karºýlýklý olarak güvenin saðlanmasý için ek bir takým önlemler almaya

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SİMETRİK ŞİFRELEME. DES (Veri Şifreleme Standardı, Data Encryption Standard)

SİMETRİK ŞİFRELEME. DES (Veri Şifreleme Standardı, Data Encryption Standard) SİMETRİK ŞİFRELEME DES (Veri Şifreleme Standardı, Data Encryption Standard) DES, veri şifrelemek (encryption) ve şifrelenmiş verileri açmak (decryption) için geliştirilmiş bir standarttır. Esas olarak

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Geniº bant Hücresel iletiºim : LMDS

Geniº bant Hücresel iletiºim : LMDS Geniº bant Hücresel iletiºim : LMDS Orhan Sümer sumero@sumero.com Giriº Internet artýk sadece basit web sayfalarý ve mail trafiðinin karºýlanmasýndan farklý olarak gerçek zamanlý görüntü ve ses aktarýmý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DES ALGORÝTMASINI KULLANAN GÜVENÝLÝR BÝR E-POSTA ÝLETÝM UYGULAMASI: TUÐRA

DES ALGORÝTMASINI KULLANAN GÜVENÝLÝR BÝR E-POSTA ÝLETÝM UYGULAMASI: TUÐRA ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK DERGÝSÝ YIL CÝLT SAYI : 2001-2002 : 1 : 1 ( 23 31 ) DES ALGORÝTMASINI KULLANAN GÜVENÝLÝR BÝR E-POSTA ÝLETÝM UYGULAMASI: TUÐRA Adem KARAHOCA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Açık Anahtarlı Kriptografi ve Uygulamalar

Açık Anahtarlı Kriptografi ve Uygulamalar Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi SEM Seminerleri 29 Ocak 2013 Temel Kavramlar Temel Amaçlar Gizlilik Bilgi istenmeyen kişiler tarafından anlaşılamamalıdır.

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

VERÝ TABANLARININ E-TÝCARET UYGULAMALARINDA KULLANILMASI MNS SÝGORTA ÞÝRKETÝ OTOMASYONU

VERÝ TABANLARININ E-TÝCARET UYGULAMALARINDA KULLANILMASI MNS SÝGORTA ÞÝRKETÝ OTOMASYONU ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK DERGÝSÝ YIL CÝLT SAYI : 2001-2002 : 1 : 1 ( 41 48 ) VERÝ TABANLARININ E-TÝCARET UYGULAMALARINDA KULLANILMASI MNS SÝGORTA ÞÝRKETÝ OTOMASYONU

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

S. N ala l n n T OP OP A B Ğ Fatih i h A BL B AK K

S. N ala l n n T OP OP A B Ğ Fatih i h A BL B AK K DİJİTAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE PGP S. Nalan TOPBAĞ nalan@turksis.com Fatih ABLAK fatih@turksis.com ŞİFRELEME VE ALGORİTMALARI Şifreleme : Bir bilginin içeriğini başkalarının anlayamayacağı hale getirilmesidir.

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASININ POLLARD RHO YÖNTEMİ İLE KRİPTANALİZİ

RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASININ POLLARD RHO YÖNTEMİ İLE KRİPTANALİZİ Akademik Bilişim 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 31 Ocak-2 Şubat 2007,? -? RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASININ POLLARD RHO YÖNTEMİ İLE KRİPTANALİZİ Tarık YERLİKAYA *, Ercan BULUŞ *, H. Nusret BULUŞ * (*)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4.43. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ VE RSA ġġfreleme ALGORĠTMASININ ĠNCELENMESĠ. * Hakan ÇAKAR, * Asaf VAROL

4.43. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ VE RSA ġġfreleme ALGORĠTMASININ ĠNCELENMESĠ. * Hakan ÇAKAR, * Asaf VAROL 4.43. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ VE RSA ġġfreleme ALGORĠTMASININ ĠNCELENMESĠ * Hakan ÇAKAR, * Asaf VAROL *Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü-ELAZIĞ avarol@firat.edu.tr,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

düºünülerek geliºtirilmiºtir. Bu nedenle, diðer dillerden farklý olarak, ayný zamanda kendisi de bir platformdur.

düºünülerek geliºtirilmiºtir. Bu nedenle, diðer dillerden farklý olarak, ayný zamanda kendisi de bir platformdur. JAVA PROGRAMLAMA DÝLÝ Java, Sun Microsystems tarafýndan geliºtirilen nesne yönelimli bir programlama dilidir. Að (network) ortamý düºünülerek ve yazýlýmýn platform baðýmsýz olarak çalýºmasý (deðiºik bilgisayar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011 E-imza Teknolojisi TODAİE Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik Açık Anahtarlı

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

RSA Şifreleme Algoritmasının Pollard RHO Yöntemi ile Kriptanalizi

RSA Şifreleme Algoritmasının Pollard RHO Yöntemi ile Kriptanalizi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri RSA Şifreleme Algoritmasının Pollard RHO Yöntemi ile Kriptanalizi Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 22030, Edirne tarikyer@trakya.edu.tr

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

NpN ve PnP Tipi Transistörler

NpN ve PnP Tipi Transistörler NpN ve PnP Tipi Transistörler Bipolar Transistorler - Ders Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Hilmi KUªÇU Yukarýda belirtilen deðiºik iºlevli bütün transistörlerin esasý Yüzey Birleºmeli Transistör 'dür. Bu nedenle,

Detaylı

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Rýfat AÞLIYAN Adil ALPKOÇAK Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bornova 35100, Ýzmir rasliyan@yahoo.com alpkocak@cs.deu.edu.tr

Detaylı

Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma. DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı)

Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma. DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı) Bilgi Güvenliği Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı) Düzmetin (64 bit) Başlangıç Permütasyonu 58 50 42 34 26 18

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI VE ARİTMETİK MODÜL UYGULAMASI

RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI VE ARİTMETİK MODÜL UYGULAMASI RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI VE ARİTMETİK MODÜL UYGULAMASI Tarık YERLİKAYA1 Hakan GENÇOĞLU2 Mustafa Kadir EMİR3 Mustafa ÇANKAYA4 Ercan BULUŞ5 Özet Sistemler arası bağlantılarda ya da herhangi iki nokta arasındaki

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı